Postupak : 2014/2210(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0223/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0223/2015

Rasprave :

PV 07/09/2015 - 26
CRE 07/09/2015 - 26

Glasovanja :

PV 08/09/2015 - 5.10
CRE 08/09/2015 - 5.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0290

IZVJEŠĆE     
PDF 571kWORD 191k
30.6.2015
PE 544.219v02-00 A8-0223/2015

o obiteljskim poduzećima u Europi

(2014/2210(INI))

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Izvjestiteljica: Angelika Niebler

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 EXPLANATORY STATEMENT
 MIŠLJENJE oDBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA
 MIŠLJENJEoDBORA ZA PRAVA ŽENA I JEDNAKOST SPOLOVA
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o obiteljskim poduzećima u Europi

(2014/2210(INI))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 17. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–       uzimajući u obzir kriterije za definiranje malih i srednjih poduzeća (MSP) koje je Europska komisija utvrdila 2003.,

–       uzimajući u obzir „Akcijski plan Europske komisije za poduzetništvo 2020.” (COM (2012)0795),

–       uzimajući u obzir izvješće stručne skupine Europske komisije iz 2009. naslovljeno „Pregled relevantnih tema obiteljskog poduzetništva: istraživanje, političke mjere i postojeće studije”,

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 5. veljače 2013. o poboljšanju pristupa malih i srednjih poduzeća financiranju(1),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. siječnja 2014. o reindustrijalizaciji Europe u svrhu promicanja konkurentnosti i održivosti(2),

–       uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije pod nazivom „Počnimo od malih: akt o malom poduzetništvu za Europu” (COM(2008)0394),

–       uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku i mišljenja Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja i Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0223/2015),

A.     budući da se u skladu s člankom 17. Povelje Europske unije o temeljnim pravima štiti vlasništvo;

B.     budući da su u prošlosti obiteljska poduzeća općenito uvelike doprinijela rastu europskog gospodarstva te da imaju važnu ulogu u gospodarskom rastu i socijalnom razvoju, smanjenju nezaposlenosti, posebno među mladima, te u ulaganju u ljudski kapital; budući da zbog prirode obiteljskih poduzeća koja obuhvaćaju više generacija jača stabilnost gospodarstva; budući da obiteljska poduzeća obično imaju ključnu ulogu u regionalnom razvoju u pogledu zapošljavanja, prijenosa stručnog znanja i regionalne organizacije; budući da bi se politikama usmjerenim na obiteljska poduzeća moglo potaknuti poduzetništvo i motivirati europske obitelji da pokrenu vlastita obiteljska poduzeća;

C.     budući da prema podacima godišnje publikacije o obiteljskim poduzećima za 2014. koju je objavio Ernst and Young 85 % svih europskih poduzeća čine obiteljska poduzeća koja su zaslužna za 60 % radnih mjesta u privatnom sektoru;

D.     budući da su obiteljska poduzeća raznih veličina zbog čega su izložena različitim poteškoćama i problemima;

E.     budući da obiteljska poduzeća, koja su većinom mala i srednja poduzeća, mogu ujedno biti mala, srednja ili velika, uvrštena ili neuvrštena; budući da su uvelike izjednačavana s malim i srednjim poduzećima, čime se zanemaruje činjenica da postoje i vrlo velike multinacionalne korporacije koje su obiteljska poduzeća; budući da u nekim državama članicama EU-a manji broj obiteljskih poduzeća ostvaruje velik udio u ukupnom prometu svih poduzeća i na taj način bitno doprinosi zadržavanju radnih mjesta, i u doba krize, otvaranju radnih mjesta i rastu te gospodarskom uspjehu pojedine zemlje; budući da mnoga obiteljska poduzeća koja po definiciji više nisu mala i srednja poduzeća, no nisu ni velike korporacije, ne ispunjavaju uvjete za posebne mogućnosti financiranja te za neke administrativne olakšice; budući da to neminovno dovodi do nepotrebne birokracije, što predstavlja veliko opterećenje, posebno za ta srednje kapitalizirana obiteljska poduzeća;

F.     budući da znatan broj obiteljskih poduzeća djeluje u više zemalja, što znači da taj model ima transnacionalnu dimenziju;

G.     budući da su izravno oporezivanje i nasljedno pravo u nadležnosti država članica i budući da su neke države članice donijele mjere za potporu obiteljskim poduzećima i rješavanje njihovih problema;

H.     budući da postoji predodžba o tome da obiteljska poduzeća odlikuju visoki integritet i vrijednosti kojima se vode u svojim poslovnim aktivnostima te da uvode visoke standarde društveno odgovornog poslovanja u odnosu na zaposlenike i okoliš, čime se također stvara povoljno okruženje za usklađivanje poslovnog i privatnog života; budući da su obično obiteljska poduzeća jamstvo da će se znanje i vještine prenijeti na sljedeće generacije i budući da u nekim slučajevima imaju važnu ulogu u društvenim odnosima;

I.      budući da su u poljoprivredi obiteljska poljoprivredna gospodarstva najučestaliji poslovni model i znatno doprinose sprečavanju iseljavanja stanovništva iz ruralnih područja te su u mnogo slučajeva jedini izvor zapošljavanja u regijama Europe u kojima razvoj zaostaje, posebno u slabije industrijaliziranim regijama; budući da obiteljska poljoprivredna gospodarstva mogu biti uspješan model jer aktivno žive prema načelu ekološki i socijalno održive cirkularne ekonomije i budući da žene u tom kontekstu, kao predvodnice, ne pridonose samo poduzetničkom razmišljanju nego također raspolažu posebnim komunikacijskim i socijalnim vještinama;

J.      budući da je stručna skupina Komisije za obiteljska poduzeća svoj rad okončala već prije više od pet godina i da od tada na razini EU-a nije pokrenuta nikakva nova europska inicijativa; budući da je na nacionalnoj i europskoj razini još uvijek nedovoljno istraživanja i podataka za razumijevanje posebnih potreba i struktura obiteljskih poduzeća;

K.     budući da ne postoji pravno obvezujuća, konkretna, jednostavna i usklađena definicija obiteljskih poduzeća koja bi važila za cijelu Europu;

L.     budući da zbog nepostojanja definicije nije moguće prikupiti usporedive podatke u državama članicama EU-a kako bi se pozornost usmjerila na posebnu situaciju, potrebe i ekonomski uspjeh obiteljskih poduzeća; budući da nepostojanje pouzdanih i usporedivih podataka može onemogućiti donošenje političkih odluka te može značiti da potrebe obiteljskih poduzeća nisu zadovoljene;

M.    budući da obiteljska poduzeća, osim gospodarske, imaju i važnu socijalnu ulogu;

N.       budući da udruženja ili druge strukture kojima bi se zastupali interesi i koji bi se isključivo brinuli o pitanjima povezanima s obiteljskim poduzetništvom ne postoje u svih 28 država članica EU-a;

O.     budući da bi se većom usredotočenošću na olakšavanje i poticanje dugoročnog opstanka obiteljskih poduzeća trebalo pojačati i upotpuniti nastojanja na razini EU-a da se potaknu poduzetništvo i novoosnovana poduzeća (start-up);

P.     budući da je model obiteljskih poduzeća neravnomjerno raspoređen među državama članicama; budući da je znatan udio obiteljskih poduzeća u Europi transnacionalne prirode i svoje aktivnosti provodi u raznim državama članicama;

Q.     budući da žene u EU-u po satu u prosjeku zarađuju 16 % manje od muškaraca te na visokim i vodećim položajima postoji nedostatan broj žena i s obzirom na to da radne prakse i sustavi plaća koji se primjenjuju na muškarce nisu isti kao oni koji se primjenjuju na žene, što ženama otežava financijsku neovisnost, potpuno sudjelovanje na tržištu rada i postizanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života;

R.     budući da uloga žena često nije vidljiva ili im je dodijeljena fiktivna uloga te njihova radna mjesta i plaće nisu primjereno priznati, što ima ozbiljne posljedice na doprinose za socijalno osiguranje, mirovine i socijalna prava te na priznavanje njihovih vještina, što je vidljivo iz podataka o razlici u plaćama među spolovima i o razlici u mirovinama;(3)

Značenje za gospodarstvo

1.      ističe da obiteljska poduzeća obično pokazuju visok stupanj socijalne odgovornosti prema svojim zaposlenicima, aktivno i odgovorno upravljaju resursima te da poduzeća o ekonomskoj budućnosti načelno promišljaju na održiv i dugoročan način (djelujući kao „časni trgovac”, odgovorni vlasnik ili upravitelj) te da zbog toga pružaju važan doprinos lokalnim zajednicama i konkurentnosti Europe te otvaraju i pomažu očuvati visokokvalitetna radna mjesta;

2.      naglašava da su obiteljska poduzeća zbog svoje prošlosti čvrsto ukorijenjena u određenom mjestu te tako stvaraju i zadržavaju radna mjesta u ruralnim područjima i područjima u nepovoljnom položaju te doprinose borbi protiv starenja i iseljavanja stanovništva, čime su pogođena mnoga područja u EU-u; stoga poziva Komisiju i države članice da osiguraju isplativu potrebnu infrastrukturu kako bi se zajamčila konkurentnost, revitalizacija, rast i održivost takvih poduzeća, posebno mikropoduzeća i novoosnovana poduzeća (start-up), i olakšala međusektorska i prekogranična suradnja, čime bi im se pomoglo u njihovom rastu i poslovanju na međunarodnoj razini;

3.      uviđa da su obiteljska poduzeća najveći jedinstveni izvor zapošljavanja u privatnom sektoru te da je ono što je korisno za kontinuitet, revitalizaciju i rast u sektoru obiteljskih poduzeća pogodno za kontinuitet, revitalizaciju i rast europskog gospodarstva;

4.      napominje da posebno visoko specijalizirana obiteljska poduzeća imaju važnu ulogu kao dobavljači i inovatori za velika poduzeća i da zbog svoje dugoročne gospodarske aktivnosti koja se proteže kroz više naraštaja daju materijalnu sigurnost poduzećima koje opskrbljuju a time i nezanemariv doprinos gospodarskom rastu;

5.      podsjeća Komisiju na činjenicu da su obiteljska poduzeća većinom MSP-ovi(4) i da je stoga primjena načela „počnimo od malih” ključna kako bi se zakonodavstvo EU-a bolje prilagodilo stvarnim uvjetima i potrebama tih poduzeća i kako bi im se omogućilo da imaju koristi od programa financiranja i smanjenja birokracije;

6.      napominje da obiteljska poduzeća mogu imati važnu ulogu u poticanju manjina i nedovoljno zastupljenih skupina na sudjelovanje u vlastitim lokalnim gospodarstvima;

7.      ističe da su obiteljska poduzeća vrlo fleksibilna zbog većeg stupnja povjerenja među članovima obitelji te se brzo mogu prilagoditi promjenama u eko-socijalnom okruženju; istovremeno, djelovanje na tržišnim nišama dulje vrijeme omogućava obiteljskim poduzećima da se istaknu u utvrđivanju novih prilika i inovacijama;

Financiranje

8.      primjećuje da obiteljska poduzeća često imaju znatno veći udio vlastitog kapitala od neobiteljskih poduzeća, da je rezultat takvog većeg udjela vlastitog kapitala gospodarska stabilnost poduzeća i stabilnost cjelokupnog gospodarstva te da se njime istodobno otvara prostor za daljnja ulaganja u to poduzeće koja zbog toga ne bi trebalo dalje ograničavati;

9.      poziva države članice da se, imajući to na umu, pobrinu za to da se nacionalnim propisima o oporezivanju nasljedstva, darova, obveza i kapitala i propisima o oporezivanju trgovačkih društava podupire financiranje vlastitim kapitalom koje je toliko važno za obiteljska poduzeća, a ne da ga se diskriminira; podsjeća da su izravno oporezivanje i nasljedno pravo u nadležnosti država članica; stoga poziva države članice da istraže pogodovanje zaduživanju unutar vlastitih zakona o porezima procjenom učinka na financijske strukture poduzeća i razinu ulaganja, te da pri financiranju vlastitim kapitalom zajamče jednako postupanje kao u slučaju financiranja zaduživanjem kako se ne bi onemogućili nasljeđivanje vlasništva i dugoročne perspektive obiteljskih poduzeća; poziva Komisiju i države članice da istraže svaku vrstu diskriminacije na osnovi oporezivanja financiranja vlastitim kapitalom u kontekstu poštenog tržišnog natjecanja;

10.    naglašava da je dugoročno osiguranje financiranja poduzeća postalo jedan od glavnih čimbenika konkurentnosti; s tim u vezi naglašava važnost međunarodno stabilnih struktura financijskog tržišta; poziva Komisiju da zajamči da u okviru reguliranja financijskih tržišta neće stvarati nepotrebna opterećenja za poduzeća;

11.    poziva Komisiju da razmotri mogućnosti proširenja korisnika svih postojećih instrumenata za MSP-ove i/ili poduzetnike, posebno COSME-a, na srednje kapitalizirana obiteljska poduzeća;

12.    ističe da se zbog financijske krize i negativnog ekonomskog ciklusa mnoge djelatnosti obiteljskih poduzeća ne financiraju u dovoljnoj mjeri i da je za obiteljska poduzeća važno da imaju otvoren i jednostavan pristup alternativnim izvorima financiranja;

13.    primjećuje u tom kontekstu važnost promicanja alternativnih oblika kreditiranja obiteljskih poduzeća, kao što su kreditne unije;

Izazovi

14.    napominje da 35 % poduzeća koja ne ulažu u inozemna tržišta to ne čine zbog nedovoljnog poznavanja tih tržišta i nedovoljnog iskustva s internacionalizacijom; stoga poziva Komisiju i države članice da posebno manjim obiteljskim poduzećima pruže informacije o mogućnostima internacionalizacije preko portala za internacionalizaciju malih i srednjih poduzeća (SME Internationalisation portal) i europske platforme za suradnju klastera (ECCP) te da zajamče da imaju pristup boljoj razmjeni iskustava i najboljim praksama, uključujući mogućnosti internacionalizacije preko interneta; osim toga poziva države članice da pruže usluge podrške poduzećima koja namjeravaju ulagati na međunarodnim tržištima, na primjer pružanjem informacija poduzećima ili osiguranjem jamstava za izvozne kredite, uklanjanjem trgovinskih barijera te promicanjem posebnog obrazovanja za poduzetništvo i kulturu obiteljskog poslovanja;

15.    primjećuje da se povećanom internacionalizacijom obiteljskih poduzeća stvara više prilika za gospodarski rast i otvaranje radnih mjesta; stoga poziva Komisiju i države članice da manjim obiteljskim poduzećima pruže podršku kako bi se bolje koristili digitalnom infrastrukturom;

16.    shvaća da je fiskalno, pravno i administrativno okruženje u kojem obiteljska poduzeća (i poduzeća kojima upravljaju vlasnici) djeluju definirano zajedničkim učinkom zakonodavstva o poduzećima i privatnog prava;

17.    primjećuje da je 87 % obiteljskih poduzeća uvjereno da je očuvanje nadzora nad poduzećem jedan od ključnih čimbenika za postizanje uspjeha(5); napominje da je, u skladu s „Akcijskim planom za poduzetništvo 2020.” Europske komisije(6), prijenos vlasništva poduzeća zajedno s prijenosom upravljanja s jednog naraštaja na sljedeći najveći mogući izazov za obiteljska poduzeća;

18.    napominje da se mala i srednja obiteljska poduzeća stalno suočavaju s potrebom za inovacijama i privlačenjem pravih vještina i talenata; stoga poziva Komisiju i države članice da manjim obiteljskim poduzećima pruže poticaje kako bi poduzela rizike i ostvarila rast te poticaje za osposobljavanje zaposlenika i pristup vanjskom znanju;

19.    poziva države članice da pojednostave administrativne postupke i sustave oporezivanja uzimajući posebno u obzir posebne izazove malih i srednjih poduzeća te obiteljskih poduzeća;

20.    potiče Komisiju i države članice da poduzmu mjere za razvijanje digitalnog poduzetništva i digitalnih vještina kako bi obiteljska poduzeća u potpunosti iskoristila prednosti digitalnih tehnologija;

21.    stoga poziva države članice da poboljšaju pravni okvir za prijenos obiteljskih poduzeća te da stvore posebne financijske instrumente za takve prijenose i na taj način spriječe manjak likvidnosti kako bi zajamčile daljnji opstanak obiteljskih poduzeća i spriječile prisilne prodaje; poziva Komisiju i države članice da promiču obrazovanje karakteristično za obiteljska poduzeća u područjima prijenosa poslovanja, struktura upravljanja, vlasničkih i inovativnih strategija posebno u zemljama u kojima zbog povijesnih razloga koncept obiteljskih poduzeća nije zaživio, a to bi moglo doprinijeti njihovom dugoročnom uspjehu, posebno u smislu prijenosa poslovanja;

22.    ističe potrebu da obiteljska poduzeća imaju izravnu povezanost s obrazovnim aktivnostima zahvaljujući kojima bi bili stalno informirani o najnovijim praksama dobrog poslovnog upravljanja; u tom pogledu ističe ključan doprinos obiteljskih poduzeća u provođenju reformi strukovnom osposobljavanja te povećanju broja programa naukovanja; ističe da bi dugoročno gledajući sustavi strukovnog osposobljavanja koji dobro funkcioniraju mogli biti ključni za suzbijanje problema nedostatka kvalificirane radne snage i nezaposlenosti mladih; ističe da bi Komisija i države članice trebale poticati razmjenu najboljih praksi u pogledu načina na koji bi se obiteljskim poduzećima moglo osigurati najbolje moguće okruženje za ulaganje u programe naukovanja preko sustava strukovnog osposobljavanja;

23.    napominje da je potrebno riješiti druge probleme s kojima se suočavaju obiteljska poduzeća, kao što su poteškoće pri pronalaženju i zadržavanju kvalificirane radne snage, te da je važno ojačati poduzetničko obrazovanje i osposobljavanje u području upravljanja obiteljskim poduzećima;

24.    ističe važnost programa osposobljavanja za male poduzetnike koje financira EU jer se na taj način vlasnicima obiteljskih poduzeća omogućava da prilagode svoja poduzeća okruženju koje se vrlo brzo mijenja zbog sve veće globalne gospodarske integracije, pojave novih tehnologija i naglaska na zelenijem gospodarstvu s niskom razinom emisija ugljika;

25.    primjećuje da je promicanje poduzetništva u školama i drugim obrazovnim ustanovama od ključne važnosti za bolje razvijanje poduzetničkog načina razmišljanja; nadalje primjećuje da bi obrazovanje trebalo obuhvaćati probleme karakteristične za obiteljska poduzeća, kao što su vlasništvo, nasljeđivanje i obiteljsko upravljanje, te opće informacije poput važnosti inovacija kao sredstva preobrazbe poduzeća;

26.    potiče države članice da uzmu u obzir formalni te neformalni povremeni i nevidljiv rad članova obitelji, među ostalim u obiteljskim poduzećima, te potiče države članice da osiguraju jasan pravni okvir;

27.    ističe da bi se doprinos obiteljskih poduzeća inovacijama mogao pojačati promicanjem njihovog sudjelovanja u privatno-javnim partnerstvima i klasterima te poticanjem suradnje s istraživačkim institucijama;

Daljnji koraci

28.    poziva Komisiju da u kontekstu boljeg donošenja propisa analizira postojeće zakonodavstvo koje ima utjecaja na obiteljska poduzeća kako bi se utvrdili problemi i prepreke za rast;

29.    poziva Komisiju da naruči redovne i adekvatno financirane studije kojima se analizira važnost vlasništva za uspjeh i opstanak poduzeća te ističu posebni problemi s kojima se obiteljska poduzeća suočavaju, te da, u suradnji s Eurostatom, Europskom parlamentu i državama članicama predloži statistički prihvatljivu definiciju obiteljskih poduzeća koja bi važila za cijelu Europu, uzimajući u obzir različite okolnosti u državama članicama; nadalje, poziva Komisiju da iskoristi postojeću „radnu skupinu za podatke o malim i srednjim poduzećima” za prikupljanje dovoljne količine podataka, među ostalim o obiteljskim poduzećima u svim državama članicama, kako bi se omogućila usporedba položaja obiteljskih poduzeća, kao i usporedba obiteljskih i neobiteljskih poduzeća, za promicanje razmjene informacija, primjera stručnog znanja i dobre prakse u EU-u, na primjer uspostavljanjem kontakt točke za obiteljska poduzeća u Komisiji te iskorištavanjem programa kao što su „Erasmus za mlade poduzetnike” na najbolji mogući način te kako bi se omogućilo pružanje ciljane potpore;

30.    poziva Komisiju da provede procjenu učinka kojom bi se pokazalo u kojoj je mjeri moguće izmijeniti definiciju europskog malog i srednjeg poduzetništva iz 2003. godine kako bi ona, osim isključivo kvantitativnih kriterija, obuhvaćala kvalitativne kriterije kojima se uzima u obzir vlasništvo nad poduzećem imajući na umu uzajamnu povezanost vlasništva, nadzora i upravljanja, činjenicu da rizike i odgovornost snose isključivo obitelji, društvenu odgovornost poduzeća te općenito osobni aspekt upravljanja poduzećem, također u pogledu sudjelovanja zaposlenika u upravljanju poslovnim aktivnostima te posljedice koje bi takva promjena definicije mogla imati na obiteljska poduzeća, primjerice kad je riječ o državnim potporama ili ispunjavanju kriterija za financiranje poduzeća;

31.    poziva Komisiju da u međuvremenu, kao dio procjene regulatornog učinka, provede studiju izvedivosti „testa za obiteljska poduzeća” (za politike koje se, na primjer, tiču imovine, struktura upravljanja ili privatnosti) po uzoru na test za MSP-ove i da ga, ako se studijom dokaže njegova izvedivost, što prije uvede kako bi se već unaprijed mogli utvrditi učinci pojedinih zakonodavnih akata na obiteljska poduzeća i na taj način izbjegla nepotrebna birokracija i opterećenja za obiteljska poduzeća, usmjeravajući se posebno na kombinirane učinke prava trgovačkih društava i privatnog prava;

32.    primjećuje da nejednakosti, na primjer, u zakonodavstvu o oporezivanju, programima subvencija ili provedbi europskog zakonodavstva u susjednim zemljama mogu poduzetnicima koji primjerice imaju obiteljska poduzeća izazvati probleme u pograničnim područjima; stoga poziva države članice da revidiraju predloženo nacionalno zakonodavstvo i metode provedbe europskog zakonodavstva kako bi se utvrdio učinak na poduzetnike, koji primjerice imaju obiteljska poduzeća, u pograničnim područjima;

33.    poziva Komisiju da uspostavi stalnu internu radnu skupinu koja će se posebno baviti potrebama i karakteristikama obiteljskih poduzeća, redovito izvještavati Parlament i države članice, poticati razmjenu najboljih praksi među obiteljskim poslovnim organizacijama u državama članicama i stavljati na raspolaganje smjernice i standardne tekstove te rješenja kako bi obiteljska poduzeća prevladala specifične probleme te da utvrdi njezin djelokrug rada; također poziva Komisiju da uspostavi jedinstvenu kontaktnu točku za poduzeća kojoj će se obiteljska poduzeća i njihove interesne skupine moći obratiti na europskoj razini te gdje će na jednom mjestu dobiti pomoć u vezi s konkretnim pitanjima koja se odnose na europsko zakonodavstvo i pristup financiranju EU-a;

34.    ističe poduzetničku ulogu žena u obiteljskim poduzećima; poziva Komisiju da pokrene studiju o prisutnosti žena u obiteljskim poduzećima u Europi te da procijeni mogućnosti osnaživanja žena, jednakih prilika i usklađivanja poslovnog i privatnog života koje takva poduzeća nude; naglašava da je potrebno zaštititi pravo žena na nasljeđivanje u obiteljskim poduzećima, na isti način kao i muškarcima, promicanjem kulture jednakih prava muškaraca i žena u kojoj bi se poticalo žensko poduzetništvo u obiteljskim poduzećima, uključujući na vodećim položajima; također ističe da bi obiteljska poduzeća trebala poštovati pravne odredbe koje se odnose na socijalno osiguranje, mirovinske doprinose te norme za sigurne radne uvjete;

35.    ponovno podsjeća države članice i lokalne i regionalne vlasti na važnost dostatnog broja visokokvalitetnih i pristupačnih usluga skrbi za djecu, starije i ostale uzdržavane osobe, poreznih olakšica za poduzeća te drugih naknada kako bi se ženama i muškarcima koji su zaposleni, samozaposleni ili vode obiteljska poduzeća pomoglo u usklađivanju obiteljskih i radnih obveza;

36.    naglašava potrebu da se rodiljni dopust, očinski dopust i roditeljski dopust razdvoje te da se za njih predvide odgovarajuće naknade i da budu prilagođeni potrebama zaposlenih i samozaposlenih osoba te poslodavaca u poduzećima;

37.    poziva Komisiju i države članice da podupru Europsku mrežu ambasadorica ženskog poduzetništva i Europsku mrežu mentora za žene poduzetnice kako bi im se povećala prepoznatljivost;

38.    ističe da su obiteljska poljoprivredna gospodarstva vezana za određenu lokaciju zbog vlasništva nad zemljom; stoga poziva Komisiju i države članice da zajamče da opstanak obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava nije ugrožen, posebno prekomjernom birokracijom; skreće pozornost na važnu ulogu žena u upravljanju obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i poziva države članice da podupru poslovno usavršavanje usmjereno posebno na poljoprivrednice, kako bi se dodatno pojačalo sudjelovanje žena u obiteljskim gospodarstvima;

39.    poziva Komisiju da se usmjeri na jačanje poduzetništva u EU-u, vodeći računa o važnosti obiteljskih poduzeća za gospodarstvo EU-a te da stvori okruženje za poslovnu izvrsnost;

40.    poziva Komisiju da hitno izradi komunikaciju u kojoj će se analizirati uloga obiteljskih poduzeća u cilju poticanja konkurentnosti i rasta gospodarstva EU-a do 2020. te da izradi plan u kojem će se navesti mjere koje bi mogle ojačati gospodarsko okruženje i razvoj obiteljskih poduzeća u EU-u te osvijestiti probleme specifične za obiteljska poduzeća koji se trebaju riješiti i poboljšati njihovu konkurentnost, međunarodno usmjerenje i potencijal za otvaranje radnih mjesta;

41.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0036.

(2)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0032.

(3)

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_hr.pdf

(4)

Konačno izvješće stručne skupine Komisije „PREGLED RELEVANTNIH TEMA OBITELJSKOG PODUZETNIŠTVA”, studeni 2009.

(5)

Barometar europskih obiteljskih poduzeća, lipanj 2014.

(6)

COM(2012) 0795.


EXPLANATORY STATEMENT

The promotion of jobs, growth and investment is the top priority in the political guidelines for the new European Commission unveiled by Commission President Jean-Claude Juncker at the beginning of his term of office in the summer of 2014 - and rightly so: the financial and economic crisis has meant that, throughout the EU, some 25 million people are still unemployed and there are over 5 million young people under 25 years of age without work. GDP has plummeted during the crisis in some EU Member States to double digits.(1)

The first minor successes of the EU’s stricter economic and budgetary management can already be discerned and the economy is slowly gathering momentum again. The Commission has forecast growth in GDP of 1.3 percent for 2015 (compared to 1.1 percent last year) and of 1.9 percent for 2016 (compared to 1.7 percent last year). But Europe can do even better, our potential is far from exhausted. The important thing is to provide a positive investment climate for our enterprises and generally to encourage entrepreneurship throughout the EU.

Our family businesses in particular can play a crucial role in addressing the financial and economic crisis and in reviving the economy. More than 60% of all enterprises in the European Union are family-run, and they account for about 40-50% of jobs in the private sector. This is the conclusion reached by the Commission’s group of experts in its final report in the year of 2009.

Family businesses take a longer-term view than non-owner-run businesses, they want to ensure that the business is also economically successful in the following generations. In many EU Member States there exist third, fourth or fifth-generation family businesses. This success story should of course be continued. Because of their history, many family businesses are very rooted in their location. This means that they make a decisive contribution to ensuring competitiveness in Europe and creating jobs.

But even though family businesses play such an important role in our economy, policymakers pay them scant attention. Thus, in 2003 the Commission drew up a definition of small and medium-sized enterprises (SMEs) at European level. A Commission group of experts tried in 2009 to follow this example and to draw up a definition of ‘family business’. However, the definition they came up with is not legally binding and is not used in individual Member States. As a result, many family businesses that no longer meet the definition of SMEs, but are also far from being major corporations, are ineligible for specific funding opportunities and some exemptions. This inevitably leads to unnecessary red tape, which is a great burden, especially for family businesses.

In addition, many family businesses try desperately to remain below the threshold set by the Commission criteria for SMEs, with predictable consequences: they stop recruiting so as to prevent an increase in income or turnover, which automatically puts a halt to further growth.

Another problem resulting from the failure to provide a definition of ‘family business’ is the difficulty in comparing the situation of family businesses in all EU Member States. The Commission’s group of experts found, as part of its mandate in 2009, that there were more than 90 different definitions of family business in the EU. This makes it impossible to compare their specific features, the difficulties they face, etc.

However, all family businesses are sooner or later confronted with a key challenge: the question of succession at the top. Every year about 450 000 businesses employing a total of about 2 million people find themselves in this position. Due to the many difficulties associated with such transfers, an estimated 150 000 businesses are forced to close each year with the loss of some 600 000 jobs(2). Policymakers must create the right framework conditions to prevent these job losses. In particular, national regulations on taxation on inheritance and gifts and corporate taxation make transfers within the family more difficult. Many family businesses opt for a solution in the form of a foundation or ‘shop’ for managers from outside the family. However, this means largely relinquishing family control over the company. However, from the point of view of such businesses, maintaining this control is one of the keys to success.

More than 6 years after the Commission’s group of experts completed its work on family businesses, it is urgently necessary to focus once more on this important category of businesses. We urgently need more data, facts and figures from the individual Member States in order to better understand the issues and challenges facing family businesses and to promote exchanges of best practices. It is on the whole unlikely that we shall need specific legislative regulations at European level (apart from the national rules on tax issues). The important point is rather to draw policymakers’ attention to this important group of entrepreneurs and to provide assistance where it is needed. One approach could be (as a transitional measure) to introduce a ‘family business test’, to be performed as part of the impact assessment, in order to determine whether proposed changes to EU law have an impact on family businesses and their structures and, if so, to identify them.

(1)

Estonia, Latvia and Lithuania, Source: Commission.

(2)

Akcijski plan za poduzetništvo 2020., COM(2012)0795.


MIŠLJENJE oDBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA (11.5.2015)

upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

o obiteljskim poduzećima u Europi

(2014/2210(INI))

Izvjestiteljica za mišljenje: Marita Ulvskog

PRIJEDLOZI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

A. budući da su terminom „obitelj” obuhvaćeni srodnici do četvrtog stupnja srodstva i budući da se srodnici koji ne žive zajedno, rastavljeni supružnici i partneri po običajnom pravu također smatraju članovima obitelji;

B.  budući da obiteljska poduzeća mogu biti korporacije i budući da rad u obiteljskim poduzećima nije besplatan;

C. budući da obiteljska poduzeća čine više od 60 % svih europskih poduzeća, pružaju između 40 % i 50 % svih radnih mjesta i, s obzirom na veličinu, variraju od malih poduzeća do korporacija, što znači da se suočavaju s različitim problemima i poteškoćama; budući da su obiteljska poduzeća većinom MSP-ovi, koji zapošljavaju dvije trećine djelatnika u Europskoj uniji i otvaraju 85 % novih radnih mjesta u Europi; budući da se u novim poduzećima u prosjeku otvore dva nova radna mjesta i da širenje postojećih poduzeća dovodi do otvaranja oko pet novih radnih mjesta;

D. budući da su obiteljska poduzeća većinom MSP-ovi i budući da bi pri definiranju obiteljskog poduzeća kao jedan od glavnih elemenata trebalo uzeti u obzir veličinu takvog poduzeća;

E.  budući da obiteljska poduzeća imaju ključnu ulogu u regionalnom razvoju u pogledu zapošljavanja i regionalnog planiranja;

F.  budući da su obiteljska poduzeća češće dugoročno orijentirana i da daju važan doprinos gospodarstvu pružajući dugoročnu stabilnost zahvaljujući svojoj društvenoj odgovornosti, visokoj razini odgovornosti vlasnika, posebnoj predanosti lokalnoj i regionalnoj zajednici i gospodarstvu te snažnom sustavu vrijednosti temeljenom na europskoj tradiciji „časnog trgovca”, i budući da se, usprkos tome što su snažno pogođena tijekom gospodarske krize, obiteljska poduzeća odlučnije suočavaju s krizom te su stoga manje sklona otpuštanju radnika; budući da, s tim u vezi, Europska unija podržava obiteljska poduzeća inicijativama kao što su takozvani „obiteljski paktovi”; budući da obiteljska poduzeća znatno doprinose sprečavanju iseljavanja stanovništva iz ruralnih područja te su u mnogo slučajeva jedini izvor zapošljavanja u regijama Europe u kojima razvoj najviše zaostaje, posebno u slabije industrijaliziranim regijama;

G. budući da bi se dodatnim razmatranjima za olakšavanje i poticanje dugoročnog opstanka obiteljskih poduzeća trebalo pojačati i upotpuniti nastojanja na razini EU-a da se potaknu poduzetništvo i novoosnovana poduzeća (start-up);

H. budući da je od ključne važnosti poboljšati pravno okruženje za sukcesiju (prijenos poduzeća unutar obitelji), uz poseban naglasak na raspon i razmjere raznih pristupa oporezivanju nasljedstva i nekretnina diljem EU-a, imajući na umu da se svake godine u EU-u prenese 480 000 poduzeća, što utječe na više od dva milijuna radnih mjesta; budući da se zbog brojnih poteškoća povezanih s tim prijenosima svake godine, prema procjenama, 150 000 poduzeća mora zatvoriti, što rezultira gubitkom 600 000 radnih mjesta(1);

I.   budući da porez na nasljedstvo predstavlja ozbiljan problem posebno za mala i srednja obiteljska poduzeća te da su neka od njih zbog toga primorana otpustiti dio radnika ili pokrenuti postupak likvidacije;

J.   budući da je zajednička europska definicija obiteljskog poduzeća nužna ne samo kako bi se poboljšala kvaliteta prikupljanja statističkih podataka o rezultatima sektora, već i kako bi tvorci politika mogli bolje odgovoriti na potrebe obiteljskih poduzeća i društva;

K. budući da su obiteljska poduzeća jamstvo da će se znanje i vještine prenijeti na sljedeće generacije i budući da u nekim regijama imaju važnu ulogu u društvenim odnosima;

L.  budući da su obiteljska poljoprivredna gospodarstva obiteljska poduzeća koja predstavljaju uspješan model jer u praksi primjenjuju načelo ekološki i socijalno održive kružne ekonomije;

M. budući da se poduzetničkim obrazovanjem može znatno doprinijeti poboljšanju izgleda za zapošljavanje mladih, s obzirom na to da je za njih vjerojatnije da će otvoriti vlastito poduzeće i da su njihova poduzeća obično inovativnija i uspješnija od onih kojima upravlja osoba bez poduzetničkog obrazovanja; budući da je rizik da će takve osobe biti nezaposlene manji i da su one češće stalno zaposlene, na boljim i bolje plaćenim radnim mjestima;

N. budući da je model obiteljskih poduzeća neravnomjerno raspoređen među državama članicama; budući da je znatan dio obiteljskih poduzeća u Europi transnacionalne prirode i svoje aktivnosti provodi u raznim državama članicama;

1.  primjećuje da u EU-u postoji više od 90 definicija pojma „obiteljsko poduzeće”; pozdravlja rad uložen u europsku definiciju pojma „obiteljsko poduzeće” i poziva na daljnji rad na utvrđivanju službene definicije, pri čemu će se uzeti u obzir pravo trgovačkih društava, posebnosti u državama članicama u pogledu jamčenja socijalnih prava, socijalnog osiguranja, mirovinskih prava, pravila o suodlučivanju te zdravlja i sigurnosti na radu; naglašava da bi se jednostavnom, jasnom definicijom koja je lako primjenjiva i usporediva među zemljama doprinijelo boljem razumijevanju obiteljskih poduzeća i izazova s kojima se susreću, ostvario jasan uvid u njihov doprinos društvu i omogućilo uvođenje konkretnih i učinkovitih mjera;

2.  poziva Komisiju da nastavi s radom na utvrđivanju zajedničke definicije obiteljskog poduzeća na razini EU-a provođenjem procjene učinka potencijalne revizije europske definicije MSP-ova iz 2003., uzimanjem u obzir veličine obiteljskog poduzeća kao jednog od središnjih elemenata, s obzirom na to da univerzalni regulatorni pristup nije dostatan kako bi se odgovorilo na različite potrebe obiteljskih poduzeća u pogledu oporezivanja i pristupa financiranju, te sastavljanjem zajedno s državama članicama popisa općih pokazatelja na temelju kojih je moguće opisati obiteljsko poduzeće i izraditi statistiku s obzirom na doprinos obiteljskih poduzeća zapošljavanju, u cilju boljeg razumijevanja vlasništva i izrade boljih politika kojima se obiteljskim poduzećima olakšava pristup tržištima i financijskim sredstvima; definicija bi trebala biti jednostavna, jasna i lako primjenjiva u svim državama članicama;

3.  poziva sve koji rade na definiciji obiteljskog poduzeća na razini EU-a da se pobrinu za to da se u definiciji uzme u obzir raznolikost obitelji u društvima EU-a i zajamči nediskriminacija različitih oblika obitelji, a ne da je se ograniči na pojam obitelji koji podrazumijeva muškarca, ženu i njihovu biološku djecu;

4.  poziva države članice da, s obzirom na to da je vlasništvo temeljno pitanje za obiteljska poduzeća, razmotre mogućnost izmjena poreznog sustava i prava o trgovačkim društvima kojima bi se omogućio učinkovitiji i lakši prijenos ili zadržavanje poduzeća unutar obitelji; predlaže da se kao dobra praksa koju bi trebalo dijeliti i promicati smanji oporezivanje darova i nasljedstva, uvede povlašteni porezni tretman za ponovno uloženu dobit u usporedbi s tretmanom dužničkog financiranja i prednost da upotrebi dionica bez prava glasa kako bi se poboljšao pristup financiranju bez gubitka kontrole nad poduzećem;

5.  napominje da je prijenos poduzeća unutar obitelji često sukcesija društvenog i kulturnog kapitala i znanja koje se stvaralo iz generacije u generaciju te bi ga se trebalo očuvati i promicati; ističe, međutim, da se prema nedavnim podacima iz 2011. procjenjuje da se svake godine za oko 450 000 poduzeća u EU-u traže sljednici, što utječe na 2 milijuna zaposlenika; upozorava na činjenicu da u EU-u svake godine postoji opasnost od gubitka oko 150 000 poduzeća i 600 000 radnih mjesta zbog neučinkovitog prijenosa poduzeća; naglašava da su u tom pogledu od ključne važnosti dobre prakse pravodobnog objavljivanja planova za prijenos poduzeća; predlaže mogućnost da zaposlenici otkupe poduzeće kao jedno od mogućih rješenja problema sukcesije poduzeća za te europske MSP-ove; ističe da bi se primjereno osmišljenim modelima dugoročne financijske participacije zaposlenika također moglo doprinijeti očuvanju tih malih poduzeća i jačanju regionalnih gospodarstava i zapošljavanja diljem EU-a;

6.  poziva mjerodavna tijela na razini država članica da potiču poduzetništvo i promiču školske projekte minipoduzeća, s obzirom na visok potencijal obiteljskih poduzeća za otvaranje radnih mjesta; budući da obiteljska poduzeća predstavljaju najveći izvor poduzetničkog potencijala te su prirodni inkubatori za buduće poduzetnike, sve je veća potreba za poboljšanjem njihove inovativnosti i napretka; osim toga naglašava da je za profesionalizaciju upravljanja obiteljskim poduzećima od ključne važnosti promicati poduzetničko obrazovanje kako za novoosnovana (start-up) tako i za postojeća obiteljska poduzeća te poticati inovacije i napredak, posebno na razini uprave, uključujući izobrazbu u području ljudskih resursa, planiranja karijere i upravljačkih vještina, što će doprinijeti privlačenju i zadržavanju kvalificirane radne snage;

7.  sa zabrinutošću primjećuje da su financijska kriza i recesija koja je uslijedila posebno utjecale na europska mikropoduzeća i MSP-ove, od kojih su mnoga obiteljska poduzeća, te naglašava važnost pomoći EU-a pri ponovnom pokretanju gospodarskog rasta podupiranjem otvaranja visokokvalitetnih radnih mjesta i važnost uspostave povoljnog regulatornog okvira posebno u pogledu pristupa financiranju, oporezivanja i uključive zaštite u području socijalnog osiguranja za sve aktere u strukturi MSP-ova; naglašava da bi dobro usmjerena potpora zdravom restrukturiranju mogla imati znatan pozitivni učinak na zadržavanje radnih mjesta te, osim toga, ističe važnost olakšavanja administrativnih postupaka za obiteljska poduzeća, među ostalim preko mehanizama „sve na jednom mjestu”; ističe potencijal za otvaranje radnih mjesta na lokalnoj razini koji MSP-ovi imaju u novim sektorima i sektorima u nastajanju kao što je kružno gospodarstvo; naglašava da je zbog činjenice da je prijenos poslovanja s jednog naraštaja na sljedeći glavni izazov s kojim se obiteljska poduzeća suočavaju važno da države članice pokušaju poboljšati pravni okvir za prijenos obiteljskih poduzeća i pristup financijskim sredstvima za taj prijenos, sprečavajući tako probleme u protoku novca i prisilnu prodaju te omogućavajući opstanak obiteljskih poduzeća; istodobno ističe da se tim pravnim okvirom ne smiju dopustiti nikakva ograničenja prava zaposlenika, uključujući socijalna prava;

8.  poziva Komisiju i države članice da zajamče bolju obaviještenost obiteljskih poduzeća o prilikama za međunarodni razvoj i da poboljšaju razmjenu iskustava i dobrih praksi, posebno preko programa EURES podupiranjem prekogranične mobilnosti na tržištima rada, te da time doprinesu održivosti i prosperitetu obiteljskih poduzeća, važnog izvora novih radnih mjesta; ističe važnost službe EURES-T, koja može davati savjete o prilikama za mobilnost radne snage u prekograničnim regijama i pomoći prekograničnim radnicima pri rješavanju pravnih, administrativnih i poreznih problema povezanih s mobilnošću radne snage;

9.  osim toga napominje da je potrebno riješiti druge probleme s kojima se suočavaju obiteljska poduzeća, kao što su poteškoće pri pronalaženju i zadržavanju kvalificirane radne snage, te da je važno ojačati poduzetničko obrazovanje i osposobljavanje u području upravljanja usmjereno specifično na obiteljska poduzeća;

10. skreće pozornost na važnu ulogu koju obiteljska poljoprivredna gospodarstva imaju u ruralnim regijama u mnogim državama članicama i poziva države članice da podrže poslovno osposobljavanje usmjereno posebno na poljoprivrednike; s tim u vezi posebno poziva da se podrže projekti osposobljavanja mladih poduzetnika koji vode obiteljska poljoprivredna gospodarstva u cilju povećanja njihova angažmana u poljoprivrednim i regionalnim organizacijama;

11. potiče Komisiju da olakša i potakne dugoročni opstanak obiteljskih poduzeća i da stavi veći naglasak na razvoj potpore i smjernica čiji je cilj olakšati prijenos i sukcesiju obiteljskih poduzeća;

12. naglašava da obiteljska poduzeća zbog preklapanja obiteljskih, vlasničkih i poslovnih elemenata imaju neke posebne karakteristike koje bi trebalo uzeti u obzir; ističe, međutim, potrebu za rješavanjem pitanja zakona o radu, socijalne politike i socijalnih prava, kao što su bolja ravnoteža spolova u korporativnim odborima, pravila o ravnoteži između poslovnog i privatnog života te financijska participacija zaposlenika, na pravedan i društveno odgovoran način;

13. traži od država članica da pronađu primjenjiva i prihvatljiva rješenja u vezi s porezom na nasljeđivanje obiteljskih poduzeća kako plaćanje tog poreza ne bi dovelo do problema s likvidnošću poduzeća ili negativno utjecalo na broj zaposlenih ili održivi razvoj poduzeća pod vodstvom sljedećeg naraštaja;

14. poziva Komisiju da i dalje ustraje u boljoj provedbi postojećih preporuka EU-a(2) u pogledu pojednostavljivanja poreznog i regulatornog okvira u cilju poboljšanja pravnog okruženja za sukcesiju;

15. poziva Komisiju i države članice da i dalje promiču razmjenu najboljih praksi kako bi potpomogle prijenos obiteljskih poduzeća, posebno u pogledu regulatornog okruženja;

16. smatra preporučljivim poticati angažiranje profesionalnih vanjskih rukovoditelja kako bi se poboljšalo upravljanje obiteljskim poduzećem;

17. poziva Komisiju i države članice da potaknu financijsku participaciju zaposlenika u skladu sa sve većom svijesti javnosti o njezinim prednostima u svjetlu financijske i gospodarske krize;

18. poziva Komisiju da aktivno promiče jednakost spolova u okviru obiteljskih poduzeća u pogledu poduzetništva, vještina, vodstva, prijenosa i sukcesije; u tu svrhu poziva na upotrebu postojećih administrativnih struktura na razini država članica u cilju promicanja uspostave sustava „sve na jednom mjestu” za žene poduzetnice; također poziva na bolji pristup potpori za skrb o djeci za „majke poduzetnice”;

19. skreće pozornost Komisije na činjenicu da su obiteljska poduzeća većinom MSP-ovi i da je stoga primjena načela „počnimo od malih” ključna kako bi se zakonodavstvo EU-a bolje prilagodilo stvarnim uvjetima i potrebama tih poduzeća i kako bi im se omogućilo da imaju koristi od programa financiranja i smanjenja birokracije;

20. upozorava Komisiju da su potrebni jednaki uvjeti u smislu konkurentnosti za sva poduzeća koja djeluju u EU-u uz istodobno poštovanje i poticanje jedinstvene naravi obiteljskih poduzeća;

21. ističe da obiteljska poduzeća također imaju odgovornost da ponude primjerena mjesta osposobljavanja ili odgovarajuću stručnu praksu te da moraju promicati daljnju izobrazbu zaposlenika u svojem poduzeću kako bi spriječili manjak vještina i podržali ideju cjeloživotnog učenja;

22. ističe važnost programa osposobljavanja koje financira EU za poduzetnike u malim poduzećima, jer se na taj način vlasnicima obiteljskih poduzeća omogućava da prilagode svoja poduzeća okruženju koje se vrlo brzo mijenja zbog sve veće globalne gospodarske integracije, pojave novih tehnologija i naglaska na zelenijem gospodarstvu s niskom razinom emisija ugljika;

23. poziva Europsku komisiju da sastavi nezakonodavnu Europsku strategiju za obitelj kojom će u cijelosti uzeti u obzir ulogu roditelja u obiteljskim poduzećima, uključujući društveno i gospodarsko značenje koje imaju majke poduzetnice (mompreneurs) kao i njihov poseban doprinos provedbi načela pravednog upravljanja, poduzetničkoj društvenoj odgovornosti i novoj, održivoj kulturi rada;

24. poziva Komisiju da u okviru Glavne uprave za poduzetništvo uspostavi poseban odjel za potporu i pružanje informacija obiteljskim poduzećima, uključujući jedinstveno kontaktno mjesto u svakoj državi članici za pomoć pri pristupu sredstvima i financiranju EU-a i pri poslovanju;

25. poziva Komisiju da u Europski semestar uvrsti preporuke državama članicama o tome kako stvoriti pravedno okruženje pogodno za obiteljska poduzeća, posebno u pogledu oporezivanja, prijenosa poduzeća i poduzetničkog obrazovanja;

26. poziva Komisiju da diljem EU-a aktivno promiče model obiteljskih poduzeća i da širi informacije o njemu, primjerice uspostavom kontaktnog mjesta za obiteljska poduzeća u Komisiji te pogodovanjem prijenosu znanja i najboljih praksi među državama članicama kao i maksimalnim iskorištavanjem mogućnosti koje nude programi kao što je „Erasmus za mlade poduzetnike”;

27. potiče države članice da uspostave jasan pravni okvir za formalno i neformalno povremeno zapošljavanje članova obitelji;

28. potiče države članice da vlasnicima i zaposlenicima obiteljskih poduzeća omoguće sličnu zaštitu u području socijalnog osiguranja kao poticaj za prijenos obiteljskih poduzeća.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

7.5.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

20

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Georges Bach, Heinz K. Becker, Karima Delli, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Helga Stevens, Ivo Vajgl, Tom Vandenkendelaere

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato

(1)

Akcijski plan za poduzetništvo 2020., COM(2012)0795.

(2)

Preporuka iz 1994., komunikacija iz 1998. i Forum Lille, vodič dobre prakse iz 2003., Komunikacija Komisije iz 2006.: Kontinuitet kroz novi početak.


MIŠLJENJEoDBORA ZA PRAVA ŽENA I JEDNAKOST SPOLOVA (3.3.2015)

upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

o obiteljskim poduzećima u Europi

(2014/2210(INI))

Izvjestiteljica za mišljenje: Daniela Aiuto

PRIJEDLOZI

Odbor za prava žena i jednakost spolova poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

A. budući da je broj žena u obiteljskim poduzećima u porastu i da su žene velik resurs zbog svoje visoke razine obrazovanja i dokazane upravljačke sposobnosti kada je riječ o utvrđivanju strategija, donošenju odluka, vođenju poduzeća i rješavanju problema;

B.  budući da je, međutim, dostupno malo informacija o ženama zaposlenima u obiteljskim poduzećima s obzirom na to da je poslovni model obiteljskog poduzeća i dalje poprilično neistražen;

C. budući da obiteljska poduzeća, neovisna obiteljska poduzeća te nova poduzeća te vrste predstavljaju veliku priliku za karijere i osobni razvoj žena, iako ta činjenica nije prepoznata jer ne postoje ženski uzori koje bi se moglo slijediti;

D. budući da se žene susreću sa znatnim poteškoćama u radu u obiteljskim poduzećima te su suočene s vertikalnom i horizontalnom rodnom segregacijom, i to unatoč visokoj razini obrazovanja jer žene čine 60 % svih diplomanata;

E.  budući da je u mnogim zemljama problem u tome što je društvo prožeto kulturom muške dominacije ne samo na radnom mjestu nego u svim aspektima života;

F.  budući da su poljoprivredna obiteljska gospodarstva uspješan model jer u praksi primjenjuju načelo ekološke i socijalno održive cirkularne ekonomije te zato što u tom okruženju žene imaju glavnu riječ u poduzetničkom razmišljanju;

G. budući da žene u EU-u po satu u prosjeku zarađuju 16 % manje od muškaraca te na visokim i vodećim položajima postoji manjak žena i s obzirom na to da radne prakse i sustavi plaća koji se primjenjuju na muškarce nisu isti kao oni koji se primjenjuju na žene, što ženama otežava financijsku neovisnost, potpuno sudjelovanje na tržištu rada i postizanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života;

H. budući da uloga žena često nije vidljiva ili im je dodijeljena fiktivna uloga te njihova radna mjesta i plaće nisu primjereno priznati, što ima ozbiljne posljedice na doprinose za socijalno osiguranje, mirovine i socijalnu skrb te na priznavanje njihovih vještina, na što upućuju podaci o razlici u plaćama među spolovima i o razlici u mirovinama;(1)

I.   budući da se u mnogim europskim državama od žena često očekuje da imaju fiktivnu ulogu, bilo zbog poreza bilo zbog pravnih prepreka koje muškarca poduzetnika sprječavaju da bude na bilo kojem položaju u poduzeću ili da poduzeće glasi na njegovo ime;

J.   budući da žene kao nasljednice nailaze na teškoće pri preuzimanju obiteljskih poduzeća jer se prednost daje sinovima, a kćeri su vrlo često isključene;

K. budući da su žene koje nastoje uskladiti ulogu majke i poslovne žene često prisiljene staviti majčinstvo u drugi plan ili se čak u potpunosti odreći majčinstva kako bi se mogle posvetiti vođenju poduzeća;

L.  budući da je otprilike 60 % svih poduzeća u EU-u u obiteljskom vlasništvu ili njima upravljaju obitelji;

M. budući da je održavanje sposobnog vodstva u dugogodišnjem poslovanju jedna od glavnih briga obiteljskih poduzeća, a zahvaljujući rodnim stereotipima u nasljeđivanju obiteljskih poduzeća sinovi imaju prednost pred kćerima;

N. uzimajući u obzir temeljnu oglednu ulogu operativnih obiteljskih poduzeća i njihovu važnost za održivost europskog gospodarstva i socijalnog tržišnog gospodarstva u Europi;

1.  poziva da se učinkovitije provedu i primijene mjere kojima se ostvaruju jednake mogućnosti i jednako postupanje prema muškarcima i ženama u pogledu zapošljavanja i karijera te aktivne mjere kojima se promiče sudjelovanje podzastupljenog spola kako bi se izbjegla horizontalna i vertikalna segregacija, razlika u plaći i diskriminacija na radnom mjestu (nevidljivost ili fiktivna uloga odgovorne osobe), posebno kada je riječ o rukovodećim ulogama, vodećim i čelnim mjestima, pri čemu se muškarcima i ženama trebaju pružiti iste mogućnosti, socijalna prava, pristup zdravstvu, plaće i mirovine;

2.  smatra da se ženama moraju priznati vještine stečene u obiteljskim poduzećima kako bi im se omogućio nastavak karijere u drugim poslovnim sredinama;

3.  poziva da se usvoji jednoznačna definicija obiteljskog poduzeća u svim državama članicama koja će poslužiti kao dobar temelj za napredovanje u karijeri za oba spola, kao što je preporučeno u završnom izvješću Europske stručne skupine o temama relevantnim za obiteljsko poduzetništvo iz 2009. godine;

4.  naglašava da je pravo žena na nasljeđivanje u obiteljskim poduzećima potrebno zaštititi na isti način kao i pravo muškaraca promicanjem kulture ravnopravnosti između muškaraca i žena kojom bi se istaknula poduzetnička uloga žena na upravljačkim, odgovornim i vodećim položajima u obiteljskim poduzećima te stvaranjem okruženja u kojemu poduzetnice i obiteljska poduzeća mogu napredovati, a poduzetništvo se potiče;

5.  poziva Komisiju i države članice da podupru Europsku mrežu ambasadorica ženskog poduzetništva i Europsku mrežu mentora za žene poduzetnice kako bi im se povećala vidljivost;

6.  skreće pozornost na važnu ulogu žena u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i poziva države članice da pruže potporu poslovnom osposobljavanju namijenjenom izričito ženama poljoprivrednicama kako bi se sudjelovanje žena u obiteljskim gospodarstvima dodatno osnažilo; u tom smislu posebno poziva da se potpora pruži projektima osposobljavanja za žene koje vode obiteljska poljoprivredna gospodarstva radi pružanja veće potpore angažmanu žena u poljoprivredi i regionalnim organizacijama;

7.  naglašava potrebu da se pruže najbolji mogući uvjeti rada kada je riječ o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu;

8.  poziva da se promiču „majke poduzetniceˮ kako bi se jamčilo pravo na majčinstvo i pružila financijska pomoć za ravnopravniju raspodjelu obiteljskih i poslovnih obveza; poziva da se donesu mjere za potporu obiteljskom zapošljavanju i uslugama skrbi za djecu u obitelji čime bi se ženama omogućilo da usklade poslovni i obiteljski život;

9.  naglašava da će više mogućnosti za žene u obiteljskim poduzećima pogodovati i ženama i poduzećima;

10. poziva da se donesu sve potrebne mjere za sprječavanje i kažnjavanje zlostavljanja ili prinude, okolnosti koje dovode do ucjene i/ili podređivanja ili nasilja nad ženama na radnom mjestu, ističući da su, povrh fizičkog nasilja, izolacija i diskriminacija isto tako oblici psihičkog nasilja ili okrutnosti;

11. ponovno podsjeća države članice i lokalne i regionalne vlasti na važnost dostatnog broja visokokvalitetnih i pristupačnih usluga skrbi za djecu, starije i ostale uzdržavane osobe, poreznih olakšica za poduzeća te drugih naknada kako bi se ženama i muškarcima koji su zaposleni, samozaposleni ili vode obiteljska poduzeća pomoglo u usklađivanju obiteljskih i radnih obveza;

12. poziva Komisiju da izradi studiju i statističku analizu prisutnosti žena u obiteljskim poduzećima u Europi;

13. naglašava potrebu da se rodiljni dopust, očinski dopust i roditeljski dopust razdvoje te da se za njih predvide odgovarajuće naknade i da budu prilagođeni potrebama zaposlenika, samozaposlenih i poslodavaca u poduzećima;

14. potiče Europsku uniju i države članice da u obzir uzmu nejednake mogućnosti za muškarce i žene te razmotre i uvedu aktivne mjere za promicanje sudjelovanja podzastupljenog spola te za promicanje pristupa žena stručnom osposobljavanju svaki put kada se donose zakoni o obiteljskim poduzećima te posebno kada je riječ o ženama u upravnim odborima;

15. naglašava da bi se ukidanjem svih razlika između muškaraca i žena koji rade u obiteljskim poduzećima pogodovalo gospodarstvu i društvu općenito; ističe da je cilj strategije za ravnopravnost žena i muškaraca 2010. – 2015. da se poveća stopa zaposlenosti žena na 75 %, što je cilj postavljen u strategiji Europa 2020., te da to uključuje skupine žena s najnižim stopama zaposlenosti;

16. naglašava potrebu da se uspostavi okvir potpore za vlasnice-upraviteljice obiteljskih poduzeća radi povećanja njihova samopouzdanja i uspješnosti;

17. ustraje na tome da se od obiteljskih poduzeća traži da u vođenju poduzeća i donošenju odluka poštuju jednako postupaju prema muškarcima i ženama i pružaju im jednake mogućnosti na radnom mjestu te da u tom pogledu moraju donositi mjere kojima se sprječava bilo koji oblik diskriminacije i promiče ravnopravnost spolova;

18. naglašava potrebu da se iznesu konkretni prijedlozi za bolju uravnoteženost u smislu poslovnog, obiteljskog i osobnog života poticanjem muškaraca i žena da ravnomjernije dijele radne, obiteljske i društvene odgovornosti, posebice kada je riječ o pomoći uzdržavanim osobama i skrbi o djeci; napominje da pružanje boljih usluga dnevne skrbi i njegovanja za djecu ne ovisi samo o javnim politikama kojima se takve mogućnosti stvaraju nego i o poticajima poduzećima da ponude takva rješenja; napominje da fleksibilnost radnog vremena i načina na koji je rad organiziran te nepuno radno vrijeme mogu biti jedno od sredstava za postizanja bolje ravnoteže između poslovnog i privatnog života;

19. poziva Vijeće da što prije postigne dogovor i donese direktivu o poboljšanju ravnoteže između spolova među neizvršnim direktorima uvrštenih trgovačkih društava kako bi sva uvrštena trgovačka društva, uključujući obiteljska poduzeća, ispunila cilj da žene čine 40 % njihovih upravnih odbora.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

26.2.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

3

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elisabeth Köstinger, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Maria Noichl, Marijana Petir, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Linnéa Engström, Eleonora Forenza, Kostadinka Kuneva, Constance Le Grip, Dubravka Šuica, Marc Tarabella

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Rosa D’Amato, José Inácio Faria

(1)

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_hr.pdf


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

16.6.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

48

5

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Eva Kaili, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Michał Boni, David Coburn, Miriam Dalli, João Ferreira, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Janusz Korwin-Mikke, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Piernicola Pedicini, Sofia Sakorafa, Maria Spyraki, Indrek Tarand, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Marietje Schaake, Bart Staes

Pravna napomena