Menetlus : 2014/0002(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0224/2015

Esitatud tekstid :

A8-0224/2015

Arutelud :

PV 24/02/2016 - 15
CRE 24/02/2016 - 15

Hääletused :

PV 25/02/2016 - 7.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0055

RAPORT     ***I
PDF 1165kWORD 805k
1.7.2015
PE 544.332v03-00 A8-0224/2015

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa tööturuasutuste võrgustikku, töötajate juurdepääsu liikuvusteenustele ning tööturgude edasist integratsiooni

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Raportöör: Heinz K. Becker

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 REGIONAALARENGUKOMISJONI ARVAMUS
 NIMELINE HÄÄLETUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa tööturuasutuste võrgustikku, töötajate juurdepääsu liikuvusteenustele ning tööturgude edasist integratsiooni

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0006),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 46, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0015/2014),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–       võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 4. juuni 2014. aasta arvamust(1),

–       võttes arvesse Regioonide Komitee 25. juuni 2014. aasta arvamust(2),

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–       võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning regionaalarengukomisjoni arvamust (A8-0224/2015),

1.      võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.      palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Töötajate vaba liikumine on üks liidu integreerituma tööturu arendamise võtmeelemente, mis võimaldab töötajate liikuvust suure tööpuudusega aladelt aladele, mida iseloomustab tööjõupuudus. Samuti aitab see leida vabadele töökohtadele õigete oskustega inimesi ning kaotada tööturu kitsaskohti.

(2) Töötajate vaba liikumine on üks liidu integreerituma tööturu arendamise võtmeelemente, eriti piiriülestes piirkondades, mis võimaldab töötajate suuremat liikuvust ning võib aidata suurendada mitmekesisust, leida vabadele töökohtadele õigete oskustega inimesi ning kaotada tööturu kitsaskohti.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. aasta määruse (EL) nr 492/2011 sätetega töötajate liikumisvabaduse kohta liidus (kodifitseeritud tekst)19 loodi mehhanismid vahendamiseks ja teabevahetuseks ning komisjoni 26. novembri 2012. aasta rakendusotsusega 2012/733/EL kehtestati sätted EURESe (Euroopa tööturuasutused) nime kandva võrgustiku toimimise kohta kooskõlas nimetatud määrusega. Kõnealune regulatiivne raamistik vajab ülevaatamist, et võtta arvesse uusi liikuvuse mustreid, suurenenud nõudeid õiglasele liikuvusele, vabu töökohti puudutavate andmete jagamise tehnoloogia muutumist, eri värbamiskanalite kasutamist tööotsijate ja tööandjate poolt ning tööturu vahendajate kasvavat rolli värbamisteenuste pakkujatena riiklike tööturuasutuste kõrval.

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. aasta määruse (EL) nr 492/2011 sätetega töötajate liikumisvabaduse kohta liidus (kodifitseeritud tekst)19 loodi mehhanismid vahendamiseks ja teabevahetuseks ning komisjoni 26. novembri 2012. aasta rakendusotsusega 2012/733/EL kehtestati sätted EURESe (Euroopa tööturuasutused) nime kandva võrgustiku toimimise kohta kooskõlas nimetatud määrusega. Kõnealune regulatiivne raamistik vajab ülevaatamist, et võtta arvesse uusi töö, liikuvuse ning töö- ja eraelu ühitamise vorme, suurenenud nõudeid õiglasele liikuvusele, vabu töökohti puudutavate andmete jagamise tehnoloogia muutumist, eri värbamiskanalite kasutamist tööotsijate ja tööandjate poolt ning tööturu vahendajate kasvavat rolli värbamisteenuste pakkujatena riiklike tööturuasutuste kõrval.

__________________

__________________

19 ELT L 141, 27.5.2011, lk 1.

19 ELT L 141, 27.5.2011, lk 1.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Selleks et aidata töötajatel, kellel on õigus vabale liikumisele, seda õigust tõhusalt kasutada, on käesoleva määruse kohane abi avatud kõigile liidu kodanikele, kellel on õigus tegutseda töötajana, ning nende pereliikmetele, lähtudes aluslepingu artiklist 45. Liikmesriigid annavad sama juurdepääsu kõigile kolmandate riikide kodanikele, kellel on kas liidu või siseriiklike õigusaktide kohaselt selles valdkonnas õigus võrdsele kohtlemisele riigi enda kodanikega.

(4) Selleks et aidata töötajatel, kellel on õigus vabale liikumisele rajanevale tööle, seda õigust tõhusalt kasutada, on käesoleva määruse kohane abi avatud kõigile liidu kodanikele, kellel on õigus tegutseda töötajana, ning nende pereliikmetele, lähtudes ELi toimimise lepingu artiklist 45. Liikmesriigid annavad sama juurdepääsu kõigile kolmandate riikide kodanikele, kellel on kas liidu või siseriiklike õigusaktide kohaselt selles valdkonnas õigus võrdsele kohtlemisele riigi enda kodanikega.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a) Euroopa Liidu Kohus (kohus) on järjekindlalt olnud seisukohal, et töötajate vaba liikumine on üks liidu aluspõhimõtetest ning seetõttu tuleb sellist vabadust andvaid sätteid tõlgendada laiemalt1a. Seda ELi toimimise lepingu artiklis 45 sätestatud vabadust tuleb tõlgendada nii, et sellega loetletakse mittetäielikult teatavad õigused, mis liidu kodanikel töötajate vaba liikumise kontekstis on, ning see vabadus hõlmab ka liidu kodanike õigust liikuda vabalt teise liikmesriigi territooriumil ja seal töö otsimiseks elada1b. Kooskõlas kohtu tõlgendusega peab käesolevas määruses kasutatud töötaja mõiste hõlmama ka tööotsijaid. Lisaks, ja samuti kooskõlas kohtu tõlgendusega peab see mõiste hõlmama teatavatel tingimustel ka isikuid, kes õpivad õpipoisiõppes1c või sooritavad praktikat1d.

 

__________________

 

1a Vt eelkõige 3. juuni 1986. aasta otsust kohtuasjas 139/85: Kempf vs. Staatssecretaris van Justitie, punkt 13.

 

1b Vt eelkõige 26. veebruari 1991. aasta otsust kohtuasjas C-292/8: kuninganna vs. Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen, punkt 13. Vt ka piiranguid, mis seati 11. novembri 2014. aasta otsusega C-333/13: Elisabeta Dano, Florin Dano vs. Jobcenter Leipzig.

 

1c Vt eelkõige 19. novembri 2002. aasta otsust kohtuasjas C-188/00: Bülent Kurz, né Yüce vs. Land Baden-Württemberg.

 

1d Vt eelkõige 26. veebruari 1992. aasta otsust kohtuasjas C-3/90: Bernini vs. Minister van Onderwijs en Wetenschappen ja 17. märtsi 2005. aasta otsust kohtuasjas C-109/04 Kraneman vs. Land Nordrhein-Westfalen.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Tööturgude järjest suurem omavaheline sõltuvus nõuab jõulisemat koostööd tööturuasutuste vahel, et saavutada liidus kooskõlas aluslepingu artikli 46 punktiga a kõigile töötajatele liikumisvabadus vabatahtliku ja õiglase liikuvuse kaudu, ning seetõttu tuleks liikmesriikide ja komisjoni vahel luua ühine koostööraamistik töötajate liidusisese liikuvuse valdkonnas. See raamistik peaks tooma kokku kogu liidu vabad töökohad ning võimaluse nendele kohtadele kandideerida („vahendamine”), määrama kindlaks seotud tugiteenuste pakkumise töötajatele ja tööandjatele ning nägema ette ühise lähenemisviisi kõnealuse koostöö võimaldamiseks vajaliku teabe jagamisele.

(5) Tööturgude järjest suurem omavaheline sõltuvus nõuab jõulisemat koostööd tööturuasutuste vahel, eriti piiriülestes piirkondades, et saavutada liidus kooskõlas aluslepingu artikli 46 punktiga a kõigile töötajatele liikumisvabadus vabatahtliku ja õiglastel alustel liikuvuse kaudu. Seetõttu tuleks liikmesriikide ja komisjoni vahel luua ühine koostööraamistik töötajate liidusisese liikuvuse valdkonnas. See raamistik peaks tooma kokku kogu liidu vabad töökohad ning võimaluse nendele kohtadele kandideerida („vahendamine”), määrama kindlaks seotud tugiteenuste pakkumise töötajatele ja tööandjatele ning nägema ette ühise lähenemisviisi kõnealuse koostöö võimaldamiseks vajaliku teabe jagamisele ja individuaalsete nõustamisteenuste osutamisele.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a) Võttes arvesse EURESe võrgustiku olulist tähtsust tööhõive suurendamise jaoks ELis, peaks komisjon tagama otsese ja piisava rahastuse platvormi nõuetekohase toimimise ja liikmesriikide koostöö jaoks.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Euroopa Ülemkogu nõudis „Majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkuleppes”, et uuritaks võimalust laiendada EURESe võrgustikku väljaõppele ja praktikale. Väljaõppe- ja praktikakohti saab käesoleva määrusega hõlmata tingimusel, et asjaomased isikud on töötajad, kellel on aluslepingu artikli 45 kohaselt kodanikele antud õigused. Tuleb kehtestada sobiv üldine teabevahetus liidusisese väljaõppe- ja praktikaalase liikuvuse kohta ning töötada nendele kohtadele kandideerijate jaoks välja piisavad abivahendid, toetudes pakkumiste vahendamise mehhanismile, pärast seda, kui sellist vahendamist peetakse asjakohaste standardite kohaselt ning liikmesriikide pädevusi piisavalt arvesse võttes teostatavaks.

(6) Euroopa Ülemkogu nõudis „Majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkuleppes”, et uuritaks võimalust laiendada EURESe võrgustikku väljaõppele ja praktikale. Väljaõppe- ja praktikakohti saab käesoleva määrusega hõlmata tingimusel, et asjaomased isikud on töötajad, kellel on ELi toimimise lepingu artikli 45 ja artikli 47 kohaselt kodanikele antud õigused. Praktika- ja väljaõppekohtade suhtes kohaldatavad tingimused määratletakse kehtiva liidu ja siseriikliku õiguse raames ning need peavad vastama vastuvõtva liikmesriigi minimaalsetele sotsiaal- ja tööhõivestandarditele. Liikmesriikidel peaks olema võimalus välistada teatavad vabad väljaõppe- ja praktikakohad tulenevalt erinevustest nende haridussüsteemis ja nende aktiivsest tööturupoliitikast. Tuleb kehtestada sobiv üldine teabevahetus liidusisese väljaõppe- ja praktikaalase liikuvuse kohta ning töötada nendele kohtadele kandideerijate jaoks välja piisavad abivahendid, toetudes pakkumiste vahendamise mehhanismile, pärast seda, kui sellist vahendamist peetakse asjakohaste standardite kohaselt ning liikmesriikide pädevusi piisavalt arvesse võttes teostatavaks.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a) EURESe võrgustiku laiendamine väljaõppele ja praktikale peaks järgima nõukogu soovitust praktika kvaliteediraamistiku kohta, et parandada praktika kvaliteeti eelkõige seoses õppe- ja koolitussisu ning töötingimustega, eesmärgiga lihtsustada hariduse omandamiselt, töötuse või mitteaktiivsuse olukorrast tööle üleminekut. Praktika peaks muu hulgas järgima kohaldatava ELi ja siseriikliku õiguse alusel praktikantide suhtes kohaldatavaid töötingimusi ning õiguseid ja kohustusi ja nende tingimuste läbipaistvust jne.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a) Vaja on õigusakte riiklike tööturuasutuste tõhususe tugevdamiseks. Õiglaste töövõimaluste edendamine EURESe portaali kaudu sõltub ka iga liikmesriigi tööturuasutuste suutlikkuse arendamisest, tehnilisest toest ning finants- ja inimressurssidest.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 b) EURES peaks olema piisavalt paindlik, et kohanduda tööturuasutuste muutuva laadi ja struktuuriga. EURESe liikmelisuse avamine parandaks teenuste osutamise tõhusust partnerluste, kvaliteedi parandamise ja võrgustiku turuosa suurendamise kaudu. EURESe liige võiks seetõttu olla mis tahes avaliku, era- või kolmanda sektori organisatsioon, mis vastab kõigile käesoleva määrusega sätestatud kriteeriumitele.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Riikidevahelist ja piiriülest koostööd ning tuge kõigile liikmesriikides EURESe heaks tegutsevatele organisatsioonidele hõlbustaks liidu tasandi struktuur („Euroopa koordinatsiooniamet”), mis peaks pakkuma ühist teavet, koolitustegevust, abivahendeid ja suuniseid. Selle struktuuri ülesandeks peaks olema ka Euroopa tööalase liikuvuse portaali (EURESe portaal) ehk ühise IT-platvormi väljaarendamine. Struktuuri töö suunamiseks tuleks liikmesriikidega konsulteerides välja töötada mitmeaastased tööprogrammid.

(8) Riikidevahelist ja piiriülest partnerlust ja koostööd ning tuge kõigile liikmesriikides EURESe heaks tegutsevatele organisatsioonidele hõlbustaks liidu tasandi struktuur („Euroopa koordinatsiooniamet”), mis peaks pakkuma ühist teavet, koolitustegevust, abivahendeid ja suuniseid. Selle struktuuri ülesandeks peaks olema ka Euroopa tööalase liikuvuse portaali (EURESe portaal) ehk ühise IT-platvormi väljaarendamine. Struktuuri töö suunamiseks tuleks liikmesriikidega konsulteerides välja töötada mitmeaastased tööprogrammid.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Liikmesriigid peaksid asutama riiklikul tasandil koordinatsioonibürood, et pakkuda üldist tuge ja abi kõigile enda territooriumil EURESe heaks tegutsevatele organisatsioonidele ning toetada nende koostööd samasuguste büroodega teistes liikmesriikides ja Euroopa koordinatsiooniametiga. Kõnealuste koordinatsioonibüroode ülesandeks peaks olema eelkõige vabade töökohtadega seotud kaebuste ja probleemide käsitlemine ning nõuetelevastavuse küsimuste kontrollimine seoses töötajate vabatahtliku ja õiglase liikuvusega liidus.

(9) Liikmesriigid peaksid asutama riiklikul tasandil koordinatsioonibürood, et pakkuda üldist tuge ja abi kõigile enda territooriumil EURESe heaks tegutsevatele organisatsioonidele, sealhulgas piiriülestele partnerlustele, ning toetada nende koostööd samasuguste büroodega teistes liikmesriikides, eelkõige naaberliikmesriikides, ja Euroopa koordinatsiooniametiga. Kõnealuste koordinatsioonibüroode ülesandeks peaks olema eelkõige vabade töökohtadega seotud kaebuste ja probleemide käsitlemine ning nõuetelevastavuse küsimuste kontrollimine seoses töötajate vabatahtliku ja õiglastel alustel liikuvusega liidus.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Sotsiaalpartnerite osalus EURESe võrgustikus aitab eelkõige kaasa liikuvust takistavate tegurite analüüsile ning töötajate õiglase ja vabatahtliku liikuvuse edendamisele liidus, sealhulgas piirialadel. Seetõttu tuleks EURESe võrgustiku üldisesse juhtimisstruktuuri kaasata sotsiaalpartnerite esindajad liidu tasandil. Samas võivad riikide tööandjate organisatsioonid ja ametiühingud taotleda EURESe partneriks saamist.

(10) Sotsiaalpartnerite osalus EURESe võrgustikus aitab eelkõige kaasa liikuvust takistavate tegurite analüüsile ning töötajate õiglastel alustel ja vabatahtliku liikuvuse edendamisele liidus, eelkõige piirialadel. Seetõttu tuleks EURESe võrgustiku üldisesse juhtimisstruktuuri kaasata sotsiaalpartnerite esindajad liidu tasandil. Samas peaksid riikide tööandjate organisatsioonid ja ametiühingud olema kaasatud kooskõlas siseriikliku õiguse ja tavadega ning neil peaks olema võimalik taotleda EURESe liikmeks või partneriks saamist, kui nad on täitnud asjakohased kohustused.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) EURESe võrgustiku laiapõhjalisel liikmelisusel on sotsiaalseid, majanduslikke ja rahalisi eeliseid. See suurendab teenuse osutamise tõhusust, hõlbustades partnerlussuhete loomist, tugevdades täiendavust ning parandades kvaliteeti. See suurendab ka EURESe võrgustiku turuosa, kuivõrd uued liikmed teevad kättesaadavaks vabu töökohti, töökohataotlusi ning elulookirjeldusi (CVd). Riikidevaheline ja piiriülene koostöö, mis on EURESe võrgustiku põhiomadusi, võib luua uudseid õppimise ja koostöö vorme tööturuasutuste vahel, sealhulgas ka vabade töökohtade ja tugiteenuste kvaliteedistandardite osas. Seega suureneks EURESe võrgustiku tähtsus ühe peamise liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni käsutuses oleva liidu vahendina, millega toetatakse konkreetseid meetmeid kõrge tööhõive taseme saavutamiseks liidus.

(12) EURESe võrgustiku laiapõhjalisel liikmelisusel on potentsiaalseid majanduslikke, rahalisi ja sotsiaalseid eeliseid. See suurendab teenuse osutamise tõhusust, hõlbustades partnerlussuhete loomist, tugevdades täiendavust ning parandades kvaliteeti. See suurendab ka EURESe võrgustiku turuosa, kuivõrd uued liikmed teevad kättesaadavaks vabu töökohti, töökohataotlusi ning elulookirjeldusi (CVd). Riikidevaheline ja piiriülene koostöö, mis on EURESe võrgustiku põhiomadusi, võib luua uudseid õppimise ja koostöö vorme tööturuasutuste vahel, sealhulgas ka vabade töökohtade ja tugiteenuste kvaliteedistandardite osas. Seega suureneks ja tugevneks EURESe võrgustiku tähtsus ühe peamise liikmesriikide ja komisjoni käsutuses oleva liidu vahendina, millega toetatakse konkreetseid meetmeid kvaliteetse ja kestliku tööhõive kõrge taseme saavutamiseks liidus.

 

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a) Tööturupoliitika on liikmesriikide pädevuses ning liit koordineerib ja toetab seda ELi toimimise lepingu asjakohaste sätete kohaselt. Liikuvusega seotud toetusmeetmed peavad olema kooskõlas Euroopa Liidu lepingu põhimõtetega, eelkõige võrdse kohtlemise põhimõttega, ja asjakohaste liidu õigusaktidega.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Üks EURESe võrgustiku eesmärke on toetada töötajate õiglast liidusisest liikuvust ning seetõttu peaksid organisatsioonidele liitumiseks loa andmise ühised miinimumkriteeriumid sisaldama nõuet, et need organisatsioonid võtavad endale kohustuse järgida täielikult kohaldatavaid tööstandardeid ja õigusaktidest tulenevaid nõudeid.

(14) Üks EURESe võrgustiku eesmärke on toetada töötajate õiglast liidusisest liikuvust ning seetõttu peaksid organisatsioonidele liitumiseks loa andmise ühised miinimumkriteeriumid sisaldama nõuet, et need organisatsioonid võtavad endale kohustuse järgida täielikult kohaldatavaid tööstandardeid, õigusaktidest tulenevaid nõudeid ja diskrimineerimiskeelu põhimõtet.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 a) Liikmesriikidel peaks olema võimalik EURESe liikmete või partnerite vastuvõtmisest keelduda või nende vastuvõtmine tühistada juhul, kui nad rikuvad tööstandardeid või õiguslikke nõudeid, eelkõige seoses tasustamise ja töötingimustega. Kui vastuvõtmisest keeldutakse tööstandarditele ja õiguslikele nõuetele, eelkõige tasustamise ja töötingimustega seotud nõuetele mittevastavuse põhjal, teavitab asjaomane riiklik koordinatsioonibüroo Euroopa koordinatsiooniametit, et edastada teavet teistele riiklikele koordinatsioonibüroodele. Kui seal tegutseb EURESe liige või partner, peaks asjakohane riiklik koordinatsioonibüroo rakendama oma territooriumil asjakohaseid meetmeid kooskõlas siseriikliku õiguse ja tavadega.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 a) Liikmesriigid peaksid nimetama riiklikud tööturuasutused EURESe liikmeks ilma vastuvõtumenetluseta ja ühiste miinimumkriteeriumide alusel, millele nad peavad vastama. EURESe töökorraldusega seotud ülesandeid peaks olema võimalik delegeerida riiklikule tööturuasutusele.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 573/2014/EL1a võimaldab teha kõiki riiklikke tööturuasutusi kaasavat, tõenduspõhist ja tulemustele orienteeritud võrdlusanalüüsi, mille abil selgitatakse välja parimad tavad ja mille täielik potentsiaal seisneb liikmesriikide pidevas osalemises.

 

___________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta otsus nr 573/2014 avalike tööturuasutuste koostöö tõhustamise kohta (ELT L 159, 28.5.2014, lk 32).

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Selleks et edastada töötajatele ja tööandjatele ELi-sisese töötajate liikuvuse eri aspektide kohta usaldusväärset ja ajakohast teavet, peaks EURESe võrgustik tegema koostööd teiste asutuste, teenistuste ja liidu võrgustikega, mis toetavad liikuvust ja teavitavad kodanikke nende liidu õigusest tulenevatest õigustest, näiteks portaaliga „Teie Euroopa”, Euroopa Noorte portaaliga ning SOLVITiga, kutsekvalifikatsioonide tunnustamise eest vastutavate organisatsioonidega ning töötajate võrdse kohtlemise edendamise, analüüsi, järelevalve ja toetamise asutustega, mis on nimetatud kooskõlas [Euroopa Parlamendi ja nõukogu] direktiiviga .../2013/EL [meetmete kohta, mis lihtsustavad töötajate vaba liikumise kontekstis töötajatele antud õiguste kasutamist].

(16) Selleks et edastada töötajatele ja tööandjatele ELi-sisese töötajate liikuvuse ja sotsiaalkaitse eri aspektide kohta usaldusväärset ja ajakohast teavet, peaks EURESe võrgustik tegema koostööd teiste asutuste, teenistuste ja liidu võrgustikega, mis toetavad liikuvust ja teavitavad kodanikke nende liidu õigusest tulenevatest õigustest, näiteks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 883/20041a sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjoniga, Euroopa Liidu riiklike võrdõiguslikkust edendavate asutuste võrgustikuga (Equinet), portaaliga „Teie Euroopa”, Euroopa Noorte portaaliga ning SOLVITiga, piiriülese koostööga tegelevate ja kutsekvalifikatsioonide tunnustamise eest vastutavate organisatsioonidega ning töötajate võrdse kohtlemise edendamise, analüüsi, järelevalve ja toetamise asutustega, mis on nimetatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2014/54/EL1b.

 

______________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 883/2004, 29. aprill 2004, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta (ELT L 166, 30.4.2004, lk 1).

 

1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/54/EL, 16. aprill 2014, meetmete kohta, mis lihtsustavad töötajate vaba liikumise raames töötajatele antud õiguste kasutamist (OJ L 159, 28.5.2014, lk 32).

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(18 a) Kõik avalikult kättesaadavaks tehtud vabad töökohad tuleks avaldada EURESe portaalis kooskõlas liikmesriigi enda tavadega.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19) Õiguslik vastutus ühise IT-platvormi kaudu kättesaadavaks tehtud teabe, eelkõige vabu töökohti puudutava teabe sisulise ja tehnilise kvaliteedi tagamise eest lasub organisatsioonil, kes teeb kõnealuse teabe kättesaadavaks vastavalt liikmesriigi õigusaktidele ja/või liikmesriigi kehtestatud standarditele. Komisjon peaks hõlbustama koostööd, et teha võimalikuks Euroopa tasandil toimuva teabevahetusega seotud pettuste ja kuritarvituste varajane avastamine.

(19) Õiguslik vastutus ühise IT-platvormi kaudu kättesaadavaks tehtud teabe, eelkõige vabu töökohti puudutava teabe sisulise ja tehnilise kvaliteedi tagamise eest lasub organisatsioonil, kes teeb kõnealuse teabe kättesaadavaks vastavalt liikmesriigi õigusaktidele ja/või liikmesriigi kehtestatud standarditele. Need organisatsioonid peaksid koos komisjoniga hõlbustama koostööd, et avastada liidu tasandil toimuva teabevahetusega seotud pettused ja kuritarvitused. Kõik kaasatud osapooled peaksid tagama kvaliteetsete andmete esitamise.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20) Ühine oskuste, pädevuste, kvalifikatsioonide ja kutsealade liigitussüsteem on üks olulisemaid vahendeid, mis võimaldab liidus internetipõhist töökohtadele kandideerimist, ning seetõttu on vaja arendada liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni vahel koostööd, et saavutada riigipiiride ülene koostalitlusvõime ja mõttekas sobitamine, sealhulgas mõlemasuunalise kaardistamise teel ühiste ja riiklike liigitussüsteemide vahel. Selles kontekstis tuleks kasutada ka teisi Euroopa tasandil oskuste ja kvalifikatsioonide võrdlemise ja läbipaistvuse nimel välja töötatud vorminguid ja vahendeid, näiteks Euroopa kvalifikatsiooniraamistikku ning ühtset kvalifikatsioonide ja pädevuste läbipaistvuse raamistikku (Europass).

(20) Ühine oskuste, pädevuste, kvalifikatsioonide ja kutsealade liigitussüsteem on üks olulisemaid vahendeid, mis võimaldab liidus internetipõhist töökohtadele kandideerimist, ning seetõttu on vaja arendada liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni vahel koostööd, et saavutada riigipiiride ülene koostalitlusvõime ja mõttekas sobitamine, sealhulgas mõlemasuunalise kaardistamise teel ühiste ja riiklike liigitussüsteemide vahel. Liikmesriike tuleks teavitada arengutest oskuste, pädevuste, kvalifikatsioonide ja ametite Euroopa klassifikaatoriga (ESCO). Selles kontekstis tuleks kasutada ka teisi Euroopa tasandil oskuste ja kvalifikatsioonide võrdlemise ja läbipaistvuse nimel välja töötatud vorminguid ja vahendeid, näiteks Euroopa kvalifikatsiooniraamistikku ning ühtset kvalifikatsioonide ja pädevuste läbipaistvuse raamistikku (Europass).

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20 a) Oskuste, pädevuste, kvalifikatsioonide ja ametite ühine klassifitseerimissüsteem peaks kasutama ära juba Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/36/EÜ rakendamise järel saadud kogemusi ja parimaid tavasid1a.

 

___________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (ELT L 255, 30.9.2005, lk 22).

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20 b) Lisaks peaksid liikmesriigid tugevdama koostööd diplomite tunnustamise valdkonnas, et tagada töötajate juurdepääs kõigile töövõimalustele kogu liidus.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21) Tuleks kehtestada ühine lähenemisviis EURESe võrgustikus osalevate organisatsioonide pakutavatele teenustele („tugiteenused”) ning võimaluste piires tuleks tagada liidusisese töötajate liikuvuse küsimustes abi taotlevate töötajate ja tööandjate võrdse kohtlemise põhimõte, olenemata nende asukohast liidus. Seetõttu tuleks kehtestada põhimõtted ja eeskirjad tugiteenuste kättesaadavuse kohta iga liikmesriigi territooriumil. Kõnealune ühine lähenemisviis hõlmab ka väljaõpet ja praktikat, mida loetakse tööks.

(21) Tuleks kehtestada ühine lähenemisviis EURESe võrgustikus osalevate organisatsioonide pakutavatele teenustele („tugiteenused”) ning võimaluste piires tuleks tagada liidusisese töötajate liikuvuse küsimustes abi taotlevate töötajate ja tööandjate võrdse kohtlemise põhimõte, olenemata nende asukohast liidus. Seetõttu tuleks kehtestada põhimõtted ja eeskirjad tugiteenuste kättesaadavuse kohta iga liikmesriigi territooriumil. Kõnealune ühine lähenemisviis hõlmab ka väljaõpet ja praktikat, mida loetakse tööks kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 45.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22) Laiaulatuslikum ja kõikehõlmavam liidusisese töötajate liikuvuse võimalustega seotud abipakkumiste valik toob kasu töötajatele ning on vajalik selleks, et suurendada EURESe võrgustiku potentsiaali pakkuda töötajatele tuge kogu nende tööelu vältel, kindlustades nende üleminekuid ja karjääri.

(22) Laiaulatuslikum ja kõikehõlmavam liidusisese töötajate liikuvuse võimalustega seotud abipakkumiste valik toob kasu töötajatele ning on vajalik selleks, et suurendada EURESe võrgustiku potentsiaali pakkuda töötajatele individuaalset nõustamist ja tuge kogu nende tööelu vältel, kindlustades nende üleminekuid ja karjääri.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23) Tugiteenused aitavad vähendada takistusi, millega tööotsijad oma liidu õigusest tulenevate töötajaõiguste kasutamisel kokku puutuvad, ning kasutada tõhusamalt ära kõiki töövõimalusi, kindlustades seeläbi paremad isiklikud tööalased väljavaated.

(23) Tugiteenused aitavad vähendada takistusi, millega tööotsijad oma liidu õigusest tulenevate õiguste kasutamisel kokku puutuvad, ning kasutada tõhusamalt ära kõiki koolitus-, praktika- ja töövõimalusi, kindlustades seeläbi paremad isiklikud tööalased väljavaated.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24) Põhjalik tööjõuvajaduse mõistmine kutsealade, sektorite ning tööandjate vajaduste osas aitaks kaasa töötajate liikumisvabadusele liidus ning seetõttu peaksid tugiteenused sisaldama heatasemelist abi tööandjatele, eriti väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. Tihedad töösuhted tööturuasutuste ja tööandjate vahel suurendavad vabade töökohtade kogumit ning sobivate kandidaatide suunamist ametikohtadele, tagavad lahendusteed tööotsijatele, eriti haavatavatele rühmadele, ning parandavad tööturgu käsitlevat teavet.

(24) Põhjalik tööjõupakkumise ja -vajaduse mõistmine oskuste, kvalifikatsioonide, kutsealade, sektorite ning tööandjate vajaduste sobitamise osas aitaks kaasa töötajate liikumisvabadusele liidus ning seetõttu peaksid tugiteenused sisaldama heatasemelist abi tööandjatele, eriti väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. Tihedad töösuhted tööturuasutuste ja tööandjate vahel suurendavad vabade töökohtade kogumit ning sobivate kandidaatide suunamist nendele töökohtadele, tagavad lahendusteed tööotsijatele, eriti noortele ja haavatavatele rühmadele, ning parandavad tööturgu käsitlevat teavet.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25) Kõigile liikmesriikidele ühised tugiteenused tuleks määratleda kujuneva konsensuse alusel, mis põhineb liikmesriikide edukatel tavadel tööotsijate ja tööandjate teavitamisel ja nõustamisel.

(25) Kõigile liikmesriikidele ühised tugiteenused tuleks määratleda kujuneva konsensuse alusel, mis põhineb liikmesriikide edukatel tavadel tööotsijate ja tööandjate teavitamisel ja individuaalsel nõustamisel. Komisjon peaks tagama, et osutatakse tehnilist ja rahalist abi tugiteenustele, sh EURESe nõustajatele.

Selgitus

EURESe nõustajate pakutavatel individuaalsetel teenustel on oluline roll, võimaldades töötajatel langetada teavitatud otsuseid, kui nad teostavad oma vaba liikumise põhiõigust.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26) Töötajatele pakutavad tugiteenused on seotud nende liidu õigusest tuleneva töötajate liikumise põhivabaduse kasutamisega ning peaksid olema tasuta. Tööandjatele pakutavate tugiteenuste eest võib aga võtta tasu kooskõlas siseriiklike tavadega.

(26) Töötajatele pakutavad tugiteenused on seotud nende liidu õigusest tuleneva töötajate liikumise põhivabaduse kasutamisega ning peaksid olema tasuta. Tööandjatele pakutavad tugiteenused, mis on seotud EURESe võrgustikuga, peaksid olema samuti tasuta.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27) Erilist tähelepanu tuleks pöörata liikuvuse toetamisele piirialadel ning teenuste pakkumisele piirialatöötajatele, kes elavad ühes liikmesriigid ja töötavad teises, peavad tulema toime erinevate siseriiklike tavade ja õigussüsteemidega ning kogevad liikuvuse osas spetsiifilisi halduslikke, õiguslikke või maksudega seotud takistusi. Liikmesriigid võivad otsustada rajada sellise liikuvuse hõlbustamiseks spetsiifilisi tugistruktuure. Need peaksid EURESe võrgustiku raames tegelema spetsiifiliste vajadustega, mis on seotud teabe, juhendamise, piiriülese tööjõu nõudmise ja pakkumise sobitamise ning sellest tulenevate töölesuunamistega.

(27) Erilist tähelepanu tuleks pöörata liikuvuse toetamisele piirialadel ning teenuste pakkumisele piirialatöötajatele, kes elavad ühes liikmesriigid ja töötavad teises, peavad tulema toime erinevate siseriiklike tavade ja õigussüsteemidega ning kogevad liikuvuse osas spetsiifilisi halduslikke, õiguslikke või maksudega seotud takistusi. Liikmesriigid ja/või piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused peaksid saama rajada sellise liikuvuse hõlbustamiseks spetsiifilisi tugistruktuure. Need peaksid EURESe võrgustiku raames tegelema spetsiifiliste vajadustega, mis on seotud teabe, juhendamise, piiriülese tööjõu nõudmise ja pakkumise sobitamise ning sellest tulenevate töölesuunamistega. EURESe piiriülestele partnerlustele tuleks sellega seoses pöörata erilist tähelepanu.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(28) Tööturgude läbipaistvus ja piisav sobitamisvõimekus on liidusisese töötajate liikuvuse eeltingimused. Paremat tasakaalu tööjõu nõudmise ja pakkumise vahel on võimalik saavutada tõhusa liidu tasandi süsteemiga, mille abil vahetada teavet riikide ja sektorite tööjõu üle- ja puudujääkide kohta. See süsteem tuleks luua liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni vahel ning seda tuleks kasutada liikmesriikide liikuvuspoliitika arendamise lähtepunktina ja EURESe võrgustiku raames praktilise koostöö tegemise alusena.

(28) Tööturgude läbipaistvus ja piisav sobitamisvõimekus, sealhulgas oskuste ja kvalifikatsioonide sobitamine tööturuvajadustega, on liidusisese töötajate liikuvuse eeltingimused. Paremat tasakaalu tööjõu nõudmise ja pakkumise vahel oskuste ja töökohtade parema sobitamise kaudu on võimalik saavutada tõhusa liidu tasandi süsteemiga, mille abil vahetada teavet riikide, piirkondade ja sektorite tööjõupakkumise ja -vajaduse kohta. Selline süsteem tuleks luua liikmesriikide vahel komisjoni abil ning seda tuleks kasutada liikmesriikide liikuvuspoliitika arendamise lähtepunktina ja EURESe võrgustiku raames praktilise koostöö tegemise alusena.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(28 a) Komisjon peaks jälgima nõudmist ja pakkumist Euroopa tööturul ning analüüsima jooksvalt tööjõusuundumusi koostöös Eurostati ja EURESe võrgustikuga.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(29) Töötajate vaba liikumine ning kõrge tööhõive tase on omavahel tihedalt seotud ning seetõttu on liikmesriikidel vaja töötada välja liikuvuspoliitika, mis toetaks tööturgude paremat toimimist liidus. Liikmesriikide liikuvuspoliitikat tuleks käsitleda nende sotsiaal- ja tööturupoliitika lahutamatu osana.

(29) Töötajate vaba liikumine ning kõrge tööhõive tase on omavahel tihedalt seotud ning seetõttu on liikmesriikidel vaja töötada välja liikuvuspoliitika, mis toetaks tööturgude paremat toimimist liidus. Liikmesriikide liikuvuspoliitikat tuleks käsitleda nende sotsiaal- ja tööturupoliitika lahutamatu osana. Komisjon peaks koostama loetelu liikmesriikide headest tavadest ja viitama neile oma Euroopa poolaasta raames välja antavates soovitustes.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(29 a) Need meetmed peaksid samuti võtma arvesse vaenulikku töökeskkonda, ärakasutamise kõrget riski ja halbu töötingimusi, mida liikuvad töötajad võivad kogeda, kui sisenevad uuele tööturule. Samasugust tähelepanu tuleks pöörata nende töötajate perekondadele ja nende jaoks uuele tööturule integreerimiseks saadaval olevatele võimalustele.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(30) Tuleks kehtestada programmitöö tsükkel, mis toetab liikuvusalase tegevuse koordineerimist liidus. Et liikmesriikide tegevuskavade koostamine oleks tõhus, tuleks selle juures arvesse võtta liikuvuse voogusid ja mustreid puudutavaid andmeid, praeguseid ja prognoositavaid tööjõu puudu- ja ülejääke käsitlevaid andmeid ning värbamiskogemusi ja -tavasid EURESe võrgustikus; samuti peaks see töö hõlmama liikmesriikide organisatsioonide käsutuses olevate ressursside ja vahendite läbivaatamist, et hõlbustada ELi-sisest töötajate liikuvust.

(30) Tuleks kehtestada programmitöö tsükkel, mis toetab liikuvusalase tegevuse koordineerimist liidus. Et avastada ja hoida ära liidusisese geograafilise liikuvuse tekitatud negatiivset mõju ja tagada õiglane liikuvus, tuleks liikmesriikide tegevuskavade koostamise juures arvesse võtta liikuvuse voogusid ja mustreid puudutavaid andmeid, praeguseid ja prognoositavaid tööjõu pakkumist ja nõudlust käsitlevaid andmeid ning värbamiskogemusi ja -tavasid EURESe võrgustikus; samuti peaks see töö hõlmama liikmesriikide organisatsioonide käsutuses olevate ressursside ja vahendite läbivaatamist, et hõlbustada ELi-sisest töötajate liikuvust.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(31) Tegevuskavade projektide liikmesriikidevaheline jagamine programmitöö tsükli raames peaks andma liikmesriikide nimel tegutsevatele riiklikele koordinatsioonibüroodele võimaluse suunata koos Euroopa koordinatsiooniametiga EURESe võrgustiku ressursse sobivatele meetmetele ja projektidele ning juhtida seeläbi EURESe võrgustiku arengut, et sellest saaks enam tulemustele orienteeritud vahend, mis aitab reageerida töötajate vajadustele kooskõlas tööturu dünaamikaga.

(31) Tegevuskavade projektide liikmesriikidevaheline jagamine programmitöö tsükli raames peaks andma liikmesriikide nimel tegutsevatele riiklikele koordinatsioonibüroodele võimaluse suunata koos Euroopa koordinatsiooniametiga ja sotsiaalpartnerite asjakohase kaasatusega EURESe võrgustiku ressursse sobivatele meetmetele ja projektidele ning juhtida seeläbi EURESe võrgustiku arengut, et sellest saaks enam tulemustele orienteeritud vahend, mis aitab reageerida töötajate vajadustele kooskõlas liidu tööturu dünaamikaga.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(32) Selleks et saada asjakohast teavet EURESe võrgustiku tulemuste mõõtmiseks, tuleks kehtestada ühised näitajad. Need näitajad peaksid olema EURESe võrgustikus osalevatele organisatsioonidele suuniseks tulemuste määratlemisel ning aitama hinnata edusamme, mis on tehtud EURESe võrgustiku kui terviku jaoks seatud eesmärkide saavutamisel, sealhulgas võrgustiku panuse osas aluslepingu artikli 145 kohase kooskõlastatud tööhõivestrateegia rakendamisse.

(32) Selleks et saada asjakohast teavet EURESe võrgustiku tulemuste mõõtmiseks, tuleks kehtestada ühised kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed näitajad, mis on vajaduse korral soo järgi eristatud, ning tuleks põhjalikult hinnata liikuvuse mõju tööturgudele. Need näitajad ja see mõjuhinnang peaksid olema EURESe võrgustikus osalevatele organisatsioonidele suuniseks tulemuste määratlemisel ning aitama hinnata edusamme, mis on tehtud EURESe võrgustiku kui terviku jaoks seatud eesmärkide saavutamisel, sealhulgas võrgustiku panuse osas ELi toimimise lepingu artikli 145 kohase kooskõlastatud tööhõivestrateegia rakendamisse.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(33) Käesolevas määruses sätestatud meetmeid, millega kaasneb isikuandmete töötlemine, tuleb alati rakendada kooskõlas isikuandmete kaitset käsitlevate ELi õigusaktidega20 ning nende siseriiklike rakendusmeetmetega.

(33) Käesolevas määruses sätestatud meetmeid, millega kaasneb isikuandmete töötlemine, tuleb alati rakendada kooskõlas isikuandmete kaitset käsitlevate liidu õigusaktidega20 ning nende siseriiklike rakendusmeetmetega. Isikuandmeid ei tohiks säilitada kauem kui on vajalik andmete kogumise eesmärgi täitmiseks.

__________________

__________________

20 Eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46/EÜ, 24. oktoober 1995, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 45/2001, 18. detsember 2000, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

20 Eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46/EÜ, 24. oktoober 1995, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 45/2001, 18. detsember 2000, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(33 a) Käesoleva määruse rakendamine võimaldab luua tulemusliku mehhanismi haridussüsteemide paremaks lõimimiseks ühelt poolt tööturu vajadustele vastavaks ja teiselt poolt vastavalt tööturule tervikuna.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(35) Kuna käesoleva määruse eesmärki, st liikmesriikide vahelise ühise koostööraamistiku rajamist, et viia kokku vabad töökohad ja neile kandideerimise võimalus ning lihtsustada tööturul pakkumise ja nõudmise vahelise tasakaalu saavutamist, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning tulenevalt meetme mastaabist ja mõjust on seda parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(35) Käesoleva määruse eesmärki, st liikmesriikide vahelise ühise koostööraamistiku rajamist, et viia kokku vabad töökohad ja neile kandideerimise võimalus ning lihtsustada tööturul pakkumise ja nõudmise vahelise tasakaalu saavutamist, on võimalik paremini saavutada, kui liikmesriigid teevad koostööd komisjoni abil liidu tasandil. Liit võib võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(36) Komisjonile tuleks anda õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 tagamaks, et liikmesriikidele pandavaid kohustusi anda organisatsioonidele EURESe partneritena luba liituda EURESe võrgustikuga ning määrata nende organisatsioonide ühised tulemuslikkuse näitajad saaks nende rakendamisel saadud kogemustest lähtuvalt muuta või võtta arvesse tööturu muutuvaid vajadusi. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(36) Komisjonile tuleks anda õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 tagamaks, et liikmesriikidele pandavaid kohustusi anda organisatsioonidele EURESe partneritena luba liituda EURESe võrgustikuga ning määrata nende organisatsioonide ühised tulemuslikkuse näitajad saaks nende rakendamisel saadud kogemustest lähtuvalt muuta või võtta arvesse tööturu muutuvaid vajadusi, samuti selleks, et võimaldada muuta töötajatele mõeldud tugiteenuste ja tööandjatele mõeldud tugiteenuste ulatust. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(37) Selleks et tagada vahendamise ja automaatse sobitamise suhtes kohaldatavate tehniliste standardite ja vormingute ning liikmesriikidevahelise teabevahetuse mudelite ja menetluste rakendamisel ühtsed tingimused, tuleks komisjonile anda rakendusvolitused. Kõnealuseid volitusi tuleks kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendusvolituste teostamise suhtes,

(37) Selleks et tagada vahendamise ja automaatse sobitamise suhtes kohaldatavate tehniliste standardite ja vormingute ning liikmesriikidevahelise teabevahetuse mudelite ja menetluste rakendamisel ühtsed tingimused ning võtta vastu oskuste, pädevuste ja ametite Euroopa klassifikatsiooni loetelu, tuleks komisjonile anda rakendusvolitused. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/20111a.

 

_______________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(37 a) Võrgustiku koosseisu kindlaksmääramiseks üleminekuperioodil ning eesmärgiga tagada toimimise järjepidevus määruse (EL) nr 492/2011 raames loodud võrgustikuga, tuleks organisatsioonil, kes on komisjoni rakendusotsuse 2012/733/EL artikli 3 punkti c alusel nimetatud EURESe partneriks või artikli 3 punkti d alusel assotsieerunud partneriks ...+, lubada jätkata EURESe liikmena või EURESe partnerina üleminekuperioodi ajal.

 

_______________

 

+ ELT: palun sisestada käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse eesmärk on hõlbustada ELi toimimise lepingu artiklis 45 sätestatud töötajate vaba liikumise õiguse kasutamist liidus, luues ühise raamistiku liikmesriikide ja komisjoni vaheliseks koostööks.

1. Käesoleva määruse eesmärk on hõlbustada töötajate vaba liikumise õiguse kasutamist liidus ja liikmesriikide töötajate rahvusel põhineva diskrimineerimise kaotamist seoses tööhõive, tasustamise ja muude töö- ja tööhõivetingimustega liidus kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 45, luues ühise raamistiku liikmesriikide, sotsiaalpartnerite ja komisjoni vaheliseks koostööks.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) liikmesriikide meetmed ning liikmesriikidevahelised meetmed, et hõlbustada liidu tööturul pakkumise ja nõudmise vahelise tasakaalu saavutamist, pidades silmas kõrge tööhõive taseme edendamist;

(b) liikmesriikide meetmed ning liikmesriikidevahelised meetmed, et hõlbustada liidu tööturul pakkumise ja nõudmise vahelise tasakaalu saavutamist, eesmärgiga saavutada kvaliteetse ja kestliku tööhõive kõrge tase;

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) Euroopa tööturuasutuste võrgustiku toimimine liikmesriikide ja komisjoni vahel;

(c) Euroopa tööturuasutuste võrgustiku toimimine liikmesriikide ja komisjoni vahel koos sotsiaalpartnerite asjakohase kaasamisega;

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a) tööotsijatele õiglase liikuvuse tagamiseks osutatavad teenused.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d b) tõhus EURESe võrgustiku edendamine ELi tasandil Euroopa Komisjoni ja eelkõige liikmesriikide intensiivsete kommunikatsioonimeetmete kaudu, kasutades kommunikatsioonivahendeid, mis võimaldavad ulatuslikku teabelevi ja kasutatavust.

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) „riiklikud tööturuasutused” – liikmesriikide organisatsioonid, mis asjaomaste ministeeriumide osana, riigiasutustena või avalik-õiguslike asutustena tegelevad aktiivsete tööturumeetmete rakendamisega ning avalikes huvides tööturuteenuste osutamisega;

(a) „riiklikud tööturuasutused” – liikmesriikide organisatsioonid, mis asjaomaste ministeeriumide osana, riigiasutustena või avalik-õiguslike asutustena tegelevad aktiivsete tööturumeetmete rakendamisega ning avalikes huvides kvaliteetsete tööturuteenuste osutamisega;

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) „vaba töökoht” – igasugune tööpakkumine, sealhulgas tööna käsitatava väljaõppe ja praktika koht;

(c) „vaba töökoht” – igasugune tööpakkumine, sealhulgas väljaõppe ja praktika koht, mida käsitatakse tööna kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 45 ning mille suhtes kohaldatavad tingimused määratletakse kehtiva liidu ja siseriikliku õiguse raames ning mis vastavad vastuvõtva liikmesriigi minimaalsetele sotsiaal- ja tööhõivestandarditele;

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e) „ühine IT-platvorm” – Euroopa tasandil vahendamise eesmärgil rajatud IT-taristu ning sellega seotud platvormid;

(e) „ühine IT-platvorm” – liidu tasandil vahendamise eesmärgil rajatud, ka puuetega inimestele juurdepääsetav IT-taristu ning sellega seotud platvormid, mida jälgitakse ning mis on suures ulatuses ühised;

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f a) „õiglane liikuvus” – liikuvus, mis toimub vabatahtlikult ja millega ei rikuta tööõigust, tööstandardeid või töötajate õigusi liidus;

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(g a) „EURESe piiriülesed partnerlused” – peamiste piirkondlike ja kohalike tööturuasutuste, sotsiaalpartnerite ja teiste asjaomaste sidusrühmade pikaajaline koostöö nende loodud piirkondlike struktuuride raames.

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Asutamine

Ümberkorraldamine

Selgitus

EURESe võrgustik juba toimib ning vajab võimalikele abisaajatele suunatud teenuste parandamiseks ümberkorraldusi.

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega asutatakse Euroopa tööturuasutuste võrgustik („EURESe võrgustik”).

Käesoleva määrusega nähakse ette Euroopa tööturuasutuste võrgustiku („EURESe võrgustik”) ümberkorraldamine ja tugevdamine.

Selgitus

EURESe võrgustik juba toimib ning vajab võimalikele abisaajatele suunatud teenuste parandamiseks ümberkorraldusi.

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. EURESe võrgustik koosneb järgmist liiki organisatsioonidest:

1. EURESe võrgustik koosneb järgmist liiki organisatsioonidest:

(a) Euroopa Komisjon, kes aitab Euroopa koordinatsiooniameti kaudu viia ellu EURESe võrgustiku tegevust;

(a) komisjonisiseselt asutatud Euroopa koordinatsiooniamet, kes aitab EURESe võrgustikul viia ellu selle tegevust;

 

(aa) „riiklikud koordinatsioonibürood” –liikmesriikide nimetatud asutused, kes vastutavad käesoleva määruse kohaldamise eest asjaomases liikmesriigis; liikmesriigid võivad riikliku koordinatsioonibüroona nimetada oma riiklikud tööturuasutused;

(b) EURESe liikmed, st liikmesriikide poolt nimetatud asutused, kes vastutavad käesoleva määruse kohaldamise eest asjaomases liikmesriigis, s.o „riiklikud koordinatsioonibürood”;

(b) „EURESe liikmed”, kes on järgmised:

 

(i) liikmesriigi nimetatud riiklik tööturuasutus vastavalt artiklile 8 a ning

 

(ii) liikmesriikide poolt kooskõlas artikliga 8 volitatud avaliku või erasektori organisatsioonid, kes osutavad töötajatele ja tööandjatele riigi, piirkonna või kohalikul tasandil, sealhulgas piiriüleselt, vahendus- ja/või tugiteenuseid.

(c) EURESe partnerid, st liikmesriikide poolt volitatud organisatsioonid, kes osutavad töötajatele ja tööandjatele riigi, piirkonna ja/või kohalikul tasandil vahendus- ja/või tugiteenuseid.

(c) EURESe partnerid, st liikmesriikide poolt volitatud avaliku või erasektori organisatsioonid, kes osutavad töötajatele ja tööandjatele riigi, piirkonna või kohalikul tasandil, sealhulgas piiriüleselt, vahendus- või tugiteenuseid.

Muudatusettepanek  59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kõik EURESe võrgustikus osalevad organisatsioonid edendavad vastavalt oma rollile ja ülesannetele aktiivselt ja tihedas koostöös võimalusi, mida töötajate liikuvus liidus pakub, ning püüavad parandada viise ja vahendeid, mille abil töötajad ja tööandjad saavad neid võimalusi kasutada kohalikul, piirkonna, riigi ja Euroopa tasandil.

2. Kõik EURESe võrgustikus osalevad organisatsioonid edendavad vastavalt oma rollile ja ülesannetele aktiivselt ja tihedas koostöös võimalusi, mida töötajate liikuvus liidus pakub, ning püüavad parandada viise ja vahendeid, mille abil töötajad ja tööandjad saavad kasutada õiglast liikuvust ja neid võimalusi kohalikul, piirkonna, riigi ja liidu tasandil, sealhulgas piiriüleselt.

Muudatusettepanek  60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Sotsiaalpartnerite organisatsioonid saavad osaleda EURESe võrgustikus EURESe liikmete või partneritena kooskõlas artikliga 8.

Muudatusettepanek  61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) kooskõlastatud tööhõivestrateegia rakendamine kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 145;

(b) kooskõlastatud tööhõivestrateegia ja eelkõige oskustega, koolitatud ja kohanemisvõimelise tööjõu edendamise strateegia rakendamine kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 145;

Muudatusettepanek  62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) liidu tööturgude parem toimimine ja integratsioon;

(c) liidu tööturgude toimimine, sidusus ja integratsioon, sealhulgas piiriülestel tööturgudel, millega tagatakse mittediskrimineeriv juurdepääs töövõimalustele, töökohataotlustele ning asjakohasele tööturu teabele;

Muudatusettepanek  63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) õiglase ja vabatahtliku geograafilise ning ametialase liikuvuse kasv liidus;

(d) õiglase ja vabatahtliku geograafilise ning ametialase liikuvuse kasv liidus, eelkõige piirialadel;

Muudatusettepanek  64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a) siseriiklikest õigusaktidest kõikide sellist liikuvust takistavate tegurite kõrvaldamine liikmesriikide poolt;

Muudatusettepanek  65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e) tööturult tõrjutud isikute sotsiaalne kaasamine ja integratsioon.

(e) tööturult tõrjutud isikute sotsiaalne kaasamine ja integratsioon kogu liidus, seejuures erilise tähelepanu pööramine tööturu kõige haavatavamatele rühmadele ja kõige suurema tööpuudusega piirkondadele;

Muudatusettepanek  66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a) suurem sidusus tööpuuduse, eriti noorte tööpuuduse ja ebavõrdsusega võitlemiseks loodud liidu meetmete vahel;

Muudatusettepanek  67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e b) hariduselt töötamisele sujuva ülemineku toetamine liidu tööturul.

Muudatusettepanek  68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i) Euroopa tööalase liikuvuse portaali („EURESe portaal”) ja sellega seotud IT-teenuste käitamine ja arendamine, sealhulgas süsteemid ja menetlused vabade töökohtade, töökohataotluste, CVde, tõendavate dokumentide nagu kutseoskuste passide ja samalaadsete dokumentide ning muu teabe vahetamiseks koostöös muude asjaomaste liidu teabe- ja nõustamisasutuste või -võrgustikega, samuti algatused;

i) Euroopa tööalase liikuvuse portaali („EURESe portaal”) ja sellega seotud kasutatavaks ja kättesaadavaks muudetud IT-teenuste käitamine ja arendamine, sealhulgas süsteemid ja menetlused vabade töökohtade, töökohataotluste, CVde, tõendavate dokumentide nagu kutseoskuste passide ja samalaadsete dokumentide ning muu teabe vahetamiseks koostöös muude asjaomaste liidu teabe- ja nõustamisasutuste või -võrgustikega, samuti algatused;

Muudatusettepanek  69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ii) teabe- ja kommunikatsioonitegevus;

ii) teabe- ja kommunikatsioonitegevus kogu liidus kõigile võimalikele kasutajatele kättesaadavate platvormide kaudu, sealhulgas tõkkevaba keskkonna pakkumine;

Muudatusettepanek  70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

iii) EURESe töötajate ühine koolitusprogramm;

iii) EURESe töötajate ühine koolitusprogramm ja jätkuv koolitamine, sealhulgas määrusega (EÜ) nr 883/2004 ette nähtud sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise ajakohastuste valdkonnas ning teadlikkuse suurendamiseks, et vastata konkreetsete töötajate rühmade erinevatele vajadustele;

 

(iii a) otseselt kättesaadavad professionaalsed tugiteenused EURESe nõustajate jaoks;

Muudatusettepanek  71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

iv) võrgustikutöö, parimate tavade vahetamise ja vastastikuse õppimise edendamine EURESe võrgustikus;

iv) parimate tavade vahetamise ja vastastikuse õppimise edendamine EURESe võrgustikus;

Muudatusettepanek  72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

iv a) võimalikult ulatuslik juurdepääs EURESe teenustele diskrimineerimiskeelu põhjal;

Muudatusettepanek  73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) geograafilise ja ametialase liikuvuse analüüs;

(b) nii liidusisese tööturu nõudmise ja pakkumise kui ka geograafilise ja ametialase liikuvuse analüüs, milles võetakse arvesse liikmesriikide erinevaid olukordi;

Muudatusettepanek  74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) sobiva raamistiku väljatöötamine liidusiseseks väljaõppe- ja praktikakohtade alaseks koostööks ja vahendamiseks kooskõlas käesoleva määrusega;

(c) sobiva raamistiku väljatöötamine liidusisese väljaõppe- ja praktikakohtade alase koostöö- ja vahendamisstruktuuri jaoks, sealhulgas vajaduse korral piiriüleselt, kooskõlas käesoleva määrusega;

Selgitus

Toimivasse EURESe võrgustikku kuuludes peab Euroopa koordinatsiooniamet kasutama varasemaid kogemusi ja kohandama neid vastavalt konkreetsele kohalikule ja piirkondlikule eripärale.

Muudatusettepanek  75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) EURESe tegevuse ja tööhõivealase tulemuslikkuse järelevalve ja hindamine koostöös EURESe liikmetega.

(d) EURESe tegevuse ja tulemuslikkuse järelevalve ja hindamine ning riigipõhiste aruannete väljatöötamine;

 

(da) koostöö sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjoni, SOLVITi ja Equinetiga.

Muudatusettepanek  76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Euroopa koordinatsiooniametit haldab Euroopa Komisjon. Euroopa koordinatsiooniamet arendab ja teostab oma tegevusi tihedas koostöös sotsiaalpartnerite, piiriüleste partnerluste ja riiklike koordinatsioonibüroodega.

Muudatusettepanek  77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Euroopa koordinatsiooniamet annab tihedas koostöös riiklike koordinatsioonibüroodega välja iga-aastase aruande, milles antakse teada igas liikmesriigis kättesaadavaks tehtud vabade töökohtade arv, võttes eelkõige arvesse elanikkonda ja liikmesriigi majanduse suurust.

Muudatusettepanek  78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1. Liikmesriigid nimetavad artiklis 4 osutatud riiklikud koordinatsioonibürood. Liikmesriigid teavitavad sellest nimetamisest Euroopa koordinatsiooniametit.

1. Iga riikliku koordinatsioonibüroo ülesanneteks on

1. Iga riikliku koordinatsioonibüroo ülesanneteks on:

(a) vahendamisega seotud koostöö komisjoni ja teiste liikmesriikidega III peatükis sätestatud raamistikus;

(a) vahendamisega seotud koostöö komisjoni ja teiste liikmesriikidega, eelkõige naaberliikmesriikidega, III peatükis sätestatud raamistikus;

 

(aa) tagada, rakendades riigi tasandil kõiki vajalikke meetmeid, et kõik riigi tasandil saadaval olevad töökohataotlused ja CVd tehakse EURESe portaalis kättesaadavaks;

 

(a b) teavitada Euroopa koordinatsiooniametit ilmsiks tulnud lahknevustest edastatud vabade töökohtade arvu ja riiklikul tasandil tegelikult olemasolevate vabade töökohtade arvu vahel;

(b) EURESe töö korraldamine liikmesriigis, kaasa arvatud tugiteenuste osutamine kooskõlas IV peatükiga;

(b) EURESe töö korraldamine liikmesriigis, sealhulgas tagamine, et EURESe portaali kantakse kooskõlastatult üle teavet vabade töökohtade, töökohataotluste ja CVde kohta kooskõlas artikliga 14;

(c) asjaomase liikmesriigi meetmete koordineerimine teiste liikmesriikidega kooskõlas V peatükiga.

(c) asjaomase liikmesriigi meetmete koordineerimine teiste liikmesriikidega kooskõlas V peatükiga.

Muudatusettepanek  79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Riiklik koordinatsioonibüroo korraldab ka artiklis 6 osutatud Euroopa koordinatsiooniameti pakutava horisontaalse tugitegevuse rakendamist riiklikul tasandil, tehes vajaduse korral tihedat koostööd Euroopa koordinatsiooniametiga ja teiste riiklike koordinatsioonibüroodega. Nimetatud horisontaalne tugitegevus hõlmab eelkõige järgmist:

2. Riiklik koordinatsioonibüroo korraldab ka ja kontrollib artiklis 6 osutatud Euroopa koordinatsiooniameti pakutava horisontaalse tugitegevuse rakendamist riiklikul tasandil, tehes vajaduse korral tihedat koostööd Euroopa koordinatsiooniametiga ja teiste riiklike koordinatsioonibüroodega. Nimetatud horisontaalne tugitegevus hõlmab eelkõige järgmist:

Muudatusettepanek  80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) büroo koduriigi territooriumil tegutsevate EURESe partnerite, nende tegevuse ning nende poolt töötajatele ja tööandjatele pakutavate tugiteenuste ulatusega seotud teabe kogumine ja valideerimine, eesmärgiga see teave avaldada (sh EURESe portaalis);

(a) büroo koduriigi territooriumil tegutsevate EURESe liikmete ja partnerite, nende tegevuse ning nende poolt töötajatele ja tööandjatele pakutavate tugiteenuste ulatusega seotud ajakohastatud teabe kogumine ja valideerimine, eesmärgiga see teave avaldada (sh EURESe portaalis);

Muudatusettepanek  81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Riiklik koordinatsioonibüroo tagab piisava arvu EURESe nõustajate koolitamise ja kättesaadavuse ning nende võrdse jaotamise kogu territooriumi ulatuses, et edendada EURESe võrgustikku ja muuta see vältimatult vajalikuks vahendiks liidu tööturul.

Muudatusettepanek  82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Riiklik koordinatsioonibüroo valideerib, ajakohastab regulaarselt ja levitab õigeaegselt riigi tasandil olemasolevat teavet ja suuniseid, et avaldada need töötajate ja tööandjate huvides (sh EURESe portaalis). Teave ja suunised hõlmavad järgmist:

3. Riiklik koordinatsioonibüroo valideerib, ajakohastab ja levitab regulaarselt ja õigeaegselt liikmesriigi ametlikes keeltes riigi tasandil olemasolevat teavet ja suuniseid, et avaldada need (sh EURESe portaalis) ja pakkuda kohandatud teavet EURESe nõustajatelt töötajatele ja tööandjatele. Teave ja suunised hõlmavad järgmist:

(a) elu- ja töötingimused;

(a) elu- ja töötingimused, kaasa arvatud sotsiaalmaks ja tulumaks;

(b) tööga seotud haldusmenetlused;

(b) töö saamise ja töö alustamisega seotud haldusmenetlused;

(c) töötajate suhtes kohaldatavad eeskirjad;

(c) töötajate suhtes kohaldatavad eeskirjad, sealhulgas kollektiivlepingutes sätestatud eeskirjad, töölevõtmise ja olemasolevate töölepingute eri liikide suhtes kohaldatavad eeskirjad ja muu praktiline teave;

(d) väljaõpe ja praktika;

(d) väljaõppe ja praktika suhtes kohaldatavad eeskirjad kooskõlas nõukogu soovitusega praktika kvaliteediraamistiku kohta ning kehtivate liidu ja siseriiklike õigusaktidega;

 

(d a) juurepääs kutseharidusele ja koolitusele;

(e) vajaduse korral piirialatöötajate olukord, eriti piirialadel.

(e) piirialatöötajate olukord, eriti piiriüleste piirkondade puhul, tihedas koostöös EURESe piiriüleste partnerlustega;

Vajaduse korral võivad riiklikud koordinatsioonibürood teavet valideerida ja levitada koostöös teiste teabe- ja nõustamisasutuste ja -võrgustikega ning asjaomaste riigi tasandi asutustega, kaasa arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/.../EL (meetmete kohta, mis lihtsustavad töötajate vaba liikumise kontekstis töötajatele antud õiguste kasutamist) artiklis 5 osutatud asutustega.

Riiklikud koordinatsioonibürood võivad teavet valideerida ja levitada koostöös teiste teabe- ja nõustamisasutuste ja -võrgustikega ning asjaomaste riigi tasandi asutustega, kaasa arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/.../EL (meetmete kohta, mis lihtsustavad töötajate vaba liikumise kontekstis töötajatele antud õiguste kasutamist artiklis 5 osutatud asutustega.

 

3 a. Riiklikud koordinatsioonibürood vahetavad teavet artikli 14 lõikes 4 osutatud mehhanismide ja standardite kohta ning andmeturvet ja andmekaitset käsitlevate standardite kohta, mis on ühise IT-platvormi puhul asjakohased. Nad teevad omavahel ja Euroopa koordinatsiooniametiga koostööd, eriti seoses kaebustega ja vabade töökohtadega seotud andmetega, mida ei peeta riiklike õigusaktide kohastele standarditele vastavaks.

 

3 b. Riiklikud koordinatsioonibürood ja Euroopa koordinatsiooniamet tagavad, et käesoleva määruse kohaldamisega seoses koostatud või kogutud isiklikke andmeid ei säilitata kauem, kui on vajalik eesmärgi jaoks, milleks neid koguti.

Muudatusettepanek  83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Riiklik koordinatsioonibüroo pakub oma riigi territooriumil EURESe võrgustikus osalevatele organisatsioonidele üldist tuge, et teha koostööd EURESe partneritega teistes liikmesriikides. See hõlmab abi EURESe tööpakkumiste ja värbamisega seotud kaebuste puhul ning koostööd ametiasutustega, näiteks tööinspektsiooniga.

4. Riiklik koordinatsioonibüroo pakub oma riigi territooriumil EURESe võrgustikus osalevatele organisatsioonidele üldist tuge, et teha koostööd EURESe partneritega teistes liikmesriikides. See hõlmab abi EURESe tööpakkumiste ja värbamisega seotud kaebuste puhul ning koostööd ametiasutustega, näiteks tööinspektsiooniga. Kaebuste menetluste tulemused tehakse Euroopa koordinatsiooniametile kättesaadavaks, et analüüsida ja lahendada liikuvust takistavad probleemid.

Muudatusettepanek  84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Riiklik koordinatsioonibüroo edendab koostööd huvirühmadega, näiteks karjäärinõustamisteenistuste, ülikoolide, kaubanduskodade ning väljaõppe- ja praktikaprogrammides osalevate organisatsioonidega.

5. Riiklik koordinatsioonibüroo edendab EURESe võrgustikku ja koostööd huvirühmadega, näiteks karjäärinõustamisteenistuste, kutse- ja kõrgharidusasutuste, kaubanduskodade, sotsiaalametite, tööturul haavatavaid rühmi esindavate organisatsioonide ning väljaõppe- ja praktikaprogrammides osalevate organisatsioonidega.

 

5 a. Riiklik koordinatsioonibüroo peab riiklikul tasandil korrapärast dialoogi sotsiaalpartneritega kooskõlas siseriikliku õiguse ja tavadega.

Muudatusettepanek  85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Iga liikmesriik tagab, et tema riiklikul koordinatsioonibürool on olemas töötajad ja muud vajalikud vahendid käesolevas määruses sätestatud ülesannete täitmiseks.

6. Iga liikmesriik tagab, et tema riiklikul koordinatsioonibürool on olemas töötajad ja kõik muud vajalikud vahendid käesolevas määruses sätestatud ülesannete täitmiseks ning et riiklikud koordinatsioonibürood osutavad kvaliteetseid teenuseid ja teevad seda õigeaegselt.

Muudatusettepanek  86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

EURESe partneritele loa andmine

EURESe liikmetele ja partneritele loa andmine

Muudatusettepanek  87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik loob süsteemi, et anda EURESe partneritele luba EURESe võrgustikus osalemiseks, teostada järelevalvet nende tegevuse üle ning selle üle, kas nad täidavad käesoleva määruse kohaldamisel siseriiklikke ja liidu õigusakte. See süsteem peab olema läbipaistev, proportsionaalne ning võtma arvesse kandidaatorganisatsioonide võrdse kohtlemise ja nõuetekohase menetluse põhimõtteid.

1. Iga liikmesriik loob süsteemi, mille abil anda EURESe liikmetele ja partneritele luba EURESe võrgustikus osalemiseks, asjaomane luba tühistada ja teostada järelevalvet nende tegevuse üle ning selle üle, kas nad täidavad käesoleva määruse kohaldamisel liidu ja siseriiklikke õigusakte. See süsteem peab olema läbipaistev, proportsionaalne ning võtma arvesse kandidaatorganisatsioonide võrdse kohtlemise ja nõuetekohase menetluse põhimõtteid. Muude tööturuasutuste kui riiklike tööturuasutuste puhul võetakse arvesse olemasolevaid litsentsi ja loa andmise süsteeme.

 

1 a. Liikmesriigid töötavad lõikes 1 osutatud süsteemi eesmärgil välja EURESe liikmete ja partnerite loa saamise nõuded ja kriteeriumid. Need nõuded ja kriteeriumid peavad vastama vähemalt käesolevas määruses ja selle lisas loetletud nõuetele ja kriteeriumidele.

 

1 b. Kooskõlas lõikes 1 osutatud süsteemiga võivad organisatsioonid esitada taotluse EURESe liikmeks saamiseks. EURESe liikmed osalevad EURESe võrgustikus kooskõlas artikliga 9 ja täidavad oma ülesandeid täielikult, riiklikul või piirkondlikul tasandil.

 

1 c. Kooskõlas käesoleva artikli lõikes 1 osutatud süsteemiga võivad tööturuasutused ja teised organisatsioonid esitada taotluse EURESe partneriks saamiseks, kui nad kohustuvad täitma kõiki üldisi kohustusi ja vähemalt ühte artiklis 9 osutatud ülesannet.

 

1 d. Kui EURESe liikme või partneri loa saamise nõuded ja kriteeriumid on täidetud, annab liikmesriik taotlejale vastava loa.

Muudatusettepanek  88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid teavitavad Euroopa koordinatsiooniametit enda kehtestatud riiklikust süsteemist ning EURESe partneritest, kellele nad on andnud loa EURESe võrgustikus osalemiseks.

2. Liikmesriigid teavitavad Euroopa koordinatsiooniametit käesoleva artikli lõikes 1 osutatud riiklikust süsteemist, EURESe liikmetest ja partneritest, kellele nad on andnud loa EURESe võrgustikus osalemiseks kooskõlas asjaomase süsteemiga, kõigist keeldumistest luba anda tingituna mittevastavusest lisa I jao punktile 1 ning asjaomase loa kõigist tühistamistest ja sealhulgas nende põhjustest. Euroopa koordinatsiooniamet edastab selle teabe teistele riiklikele koordinatsioonibüroodele.

Muudatusettepanek  89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Kui liikmesriik otsustab mitte lubada teataval tööhõiveorganisatsioonil osaleda EURESe liikme või partnerina, antakse sellele organisatsioonile võimalus otsus edasi kaevata.

Muudatusettepanek  90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kõik liikmesriigis seaduslikult tegutsevad tööturuasutused võivad asjaomases liikmesriigis taotleda luba EURESe võrgustikus EURESe partnerina osalemiseks käesolevas määruses sätestatud tingimustel ning vastavalt asjaomase liikmesriigi kehtestatud süsteemile.

välja jäetud

Muudatusettepanek  91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. EURESe partnerid võivad EURESe võrgustikus osaleda lisas sätestatud ühiste miinimumkriteeriumide alusel.

välja jäetud

Muudatusettepanek  92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Ühised miinimumkriteeriumid ei piira liikmesriikide poolt selliste täiendavate kriteeriumide või nõuete kohaldamist, mida liikmesriik peab vajalikuks tööturuasutuste tegevusele kohaldatavate eeskirjade õigeks kohaldamiseks ning tööturumeetmete tõhusaks juhtimiseks enda riigi territooriumil. Läbipaistvuse tagamiseks on sellised kriteeriumid ja nõuded lõikes 1 osutatud süsteemi lahutamatuks osaks.

5. Ühised miinimumkriteeriumid ei piira liikmesriikide poolt selliste täiendavate kriteeriumide või nõuete kohaldamist, mida liikmesriik peab vajalikuks tööturuasutuste tegevusele kohaldatavate eeskirjade õigeks kohaldamiseks ning tööturumeetmete tõhusaks juhtimiseks enda riigi territooriumil. Läbipaistvuse tagamiseks antakse sellistest täiendavatest kriteeriumidest ja nõuetest teada Euroopa koordinatsiooniametile ja need on lõikes 1 osutatud süsteemi lahutamatuks osaks.

Muudatusettepanek  93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. EURESe partnerid võivad kaasata teisi EURESe partnereid või teisi organisatsioone, et täita lisas sätestatud kriteeriume ühiselt. Sellistel juhtudel saab asjaomase partnerluse jätkuv olemasolu EURESe võrgustikus osalemise lisatingimuseks.

välja jäetud

Muudatusettepanek  94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a. Liikmesriigid tühistavad EURESe liikmete ja partnerite vastuvõtmise juhul, kui nad enam ei täida lõikes 1 a, 1 b, 1 c või 5 osutatud kohaldatavaid kriteeriume või nõudeid.

Muudatusettepanek  95

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7. Lisa muutmiseks on komisjonil õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, järgides artiklis 33 osutatud menetlust.

välja jäetud

Muudatusettepanek  96

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 8 a

 

Riiklikele tööturuasutustele EURESe liikme loa andmine

 

Liikmesriigid nimetavad oma riiklikud tööturuasutused EURESe liikmeteks ja teavitavad sellest Euroopa koordinatsiooniametit. Selline nimetamine annab riiklikele tööturuasutustele EURESe võrgustikus eelisseisundi.

 

Liikmesriigid tagavad, et riiklikud tööturuasutused täidaksid EURESe liikmetena käesolevas määruses sätestatud kohustusi ning vastaksid vähemalt lisas loetletud kriteeriumidele.

Muudatusettepanek  97

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

EURESe partnerite ülesanded

EURESe liikmete ja partnerite ülesanded

Muudatusettepanek  98

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kandidaatorganisatsioonid võivad valida EURESe võrgustikus osalemiseks järgmised võimalused:

1. EURESe liikmed osalevad EURESe võrgustikus kooskõlas käesolevas lõikes sätestatud ülesannetega ning EURESe partnerid osalevad kooskõlas vähemalt ühega nendest:

(a) panustada vabade töökohtade kogumisse kooskõlas artikli 14 lõike 1 punktiga a;

(a) panustamine vabade töökohtade kogumisse kooskõlas artikli 14 lõike 1 punktiga a;

(b) panustada töökohataotluste ja CVde kogumisse kooskõlas artikli 14 lõike 1 punktiga b;

(b) panustamine töökohataotluste ja CVde kogumisse kooskõlas artikli 14 lõike 1 punktiga b;

(c) pakkuda töötajatele ja tööandjatele tugiteenuseid kooskõlas IV peatükiga või

(c) töötajatele ja tööandjatele tugiteenuste pakkumine kooskõlas IV peatükiga.

(d) kombineerida punktide a) kuni c) võimalusi.

 

Muudatusettepanek  99

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. EURESe partnerid määravad ühe või mitu kontaktpunkti, näiteks töölesuunamis- või värbamisbürood, kõnekeskused, iseteenindusvahendid jms, kus töötajatel ja tööandjatel on võimalik saada vahendamisega ja/või tugiteenustele juurdepääsuga seotud abi vastavalt käesolevale määrusele. Kontaktpunktid võivad põhineda ka personalivahetusprogrammidel, kontaktametnike määramisel või tööhõiveagentuuride kaasamisel.

2. EURESe liikmed ja partnerid määravad ühe või mitu puudega inimestele juurdepääsetavat kontaktpunkti, näiteks töölesuunamis- või värbamisbürood, kõnekeskused, iseteenindusvahendid, mitmesugused teabevahetusplatvormid, mis on kättesaadavad võimalikult suurele arvule kasutajatele, kus töötajatel ja tööandjatel on võimalik saada vahendamisega ja/või tugiteenustele juurdepääsuga seotud abi vastavalt käesolevale määrusele. Kontaktpunktid võivad põhineda personalivahetusprogrammidel või kontaktametnike määramisel ja nad võivad kaasata tööhõiveagentuure.

Muudatusettepanek  100

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad EURESe partneritelt nõuda panuse andmist järgmisse:

4. Järgides proportsionaalsuse põhimõtet, võivad liikmesriigid oma riiklike koordinatsioonibüroode kaudu nõuda EURESe liikmetelt ja partneritelt panuse andmist järgmisse:

Muudatusettepanek  101

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) artikli 15 lõikes 5 osutatud riikliku sõlmpunkti toimimine, makstes tasu või panustades muus vormis;

välja jäetud

Muudatusettepanek  102

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a) EURESe portaali kaudu avaldatava teabe kogumine;

Muudatusettepanek  103

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid otsustavad kõnealuste panuste andmise viisid oma riiklikus süsteemis, lähtudes proportsionaalsuse põhimõttest ning võttes arvesse selliseid tegureid nagu EURESe partneri haldussuutlikkus ja tema EURESe võrgustikus osalemise määr, millele on viidatud lõikes 1.

Liikmesriigid otsustavad kõnealuste panuste andmise viiside üle.

Muudatusettepanek  104

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad teha artiklites 21–23 osutatud tugiteenuste osutamise ülesandeks oma riiklikele tööturuasutustele tingimusel, et viimased osalevad EURESe võrgustikus kas EURESe partnerina käesoleva määruse artikli 8 ja lisa kohaselt või EURESe partnerina lõikes 3 sätestatud erandi alusel.

2. Liikmesriigid teevad artiklites 21, 22 ja 23 osutatud tugiteenuste osutamise ülesandeks oma riiklikele tööturuasutustele või tööministeeriumitele.

Muudatusettepanek  105

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad kuni viie aasta jooksul alates käesoleva määruse kohaldamisest teha erandi käesoleva määruse artikli 8 ja lisa kohaldamisest nende riiklike tööturuasutuste puhul, mis kuulusid käesoleva määruse jõustumise ajal EURESe võrgustikku komisjoni rakendusotsuse 2012/733/EL ja/või kui see on asjakohane, komisjoni otsuse 2003/8/EÜ alusel. Liikmesriigid teavitavad tehtud eranditest komisjoni.

välja jäetud

Muudatusettepanek  106

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 10 a

 

EURESe piiriüleste partnerluste ja teiste tugistruktuuride roll piirialadel

 

1. Töötajate piiriülese liikuvuse hõlbustamiseks võidakse piirialadel rajada EURESe piiriülesed partnerlused ja teised spetsiifilised tugistruktuurid.

 

2. Piiriülesed partnerlused koosnevad organisatsioonidest, mis osalevad EURESe võrgustikus kooskõlas artikliga 8, ja teistest sidusrühmadest ning need osutavad piiriüleseid tugiteenuseid konkreetsel piirialal.

 

3. Piiriüleste partnerluste ülesanded hõlmavad eelkõige teabe-, nõustamis-, töölesuunamis- ja värbamisteenuste osutamist piiriala töötajatele ja tööandjatele, EURESe nõustajate võrgustikutöö toetamist piirialadel, partnerite koostöö koordineerimist, piiriüleste tegevuste läbiviimist läbipaistvuse parandamiseks tööturul ja liikuvust tõkestavate takistuste kõrvaldamiseks ning mitmekeelsete väljaannete koostamist piiriala töötajatele ja tööandjatele.

 

4. Liikmesriigid toetavad piiriüleste struktuuride tegevust ja julgustavad looma uusi partnerlusi, et vastata tõhusamalt piirialadel töötajate liikuvusega seotud koordineerimisvajadusele.

Muudatusettepanek  107

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Koordinatsioonirühm koosneb Euroopa koordinatsiooniameti ja riiklike koordinatsioonibüroode esindajatest.

1. Koordinatsioonirühm koosneb Euroopa koordinatsiooniameti ja riiklike koordinatsioonibüroode esindajatest ning selles osalevad liidu tasandi sotsiaalpartnerid.

Muudatusettepanek  108

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ta kutsub rühma koosolekutel osalema liidu tasandi sotsiaalpartnerite esindajaid.

välja jäetud

Selgitus

Välja jäetud, kuna sotsiaalpartnerid kuuluvad koordinatsioonirühma.

Muudatusettepanek  109

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. EURESe võrgustikus osalevad organisatsioonid tagavad, et nende pakutav teave ja tutvustavad materjalid on kooskõlas EURESe võrgustiku üldise teavitustegevusega ning Euroopa koordinatsiooniametist tuleva teabega.

3. EURESe võrgustikus osalevad organisatsioonid tagavad, et nende pakutav teave ja tutvustavad materjalid on kooskõlas EURESe võrgustiku üldise teavitustegevusega ja ühtsete, kõrgete kvaliteedistandarditega ning Euroopa koordinatsiooniametist tuleva teabega.

Muudatusettepanek  110

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Euroopa koordinatsiooniamet hõlbustab EURESe võrgustiku koostööd teiste liidu teabe- ja nõustamisasutuste ja -võrgustikega.

1. Euroopa koordinatsiooniamet hõlbustab koostööd EURESe võrgustiku ning teiste liidu teabe- ja nõustamisasutuste ja -võrgustike vahel.

Muudatusettepanek  111

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Riiklikud koordinatsioonibürood teevad koostööd esimeses lõigus osutatud asutuste ja võrgustikega liidu, riigi, piirkonna ja kohalikul tasandil, et saavutada sünergiat ja vältida dubleerimist, ning kaasavad sellesse vajaduse korral EURESe partnereid.

2. Riiklikud koordinatsioonibürood teevad koostööd esimeses lõigus osutatud asutuste ja võrgustikega liidu, riigi, piirkonna ja kohalikul tasandil, et saavutada sünergiat ja vältida dubleerimist, ning kaasavad sellesse vajaduse korral EURESe liikmeid ja partnereid.

Muudatusettepanek  112

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Tööpuuduse vähendamiseks võtavad liikmesriigid koos komisjoniga meetmeid, et tagada liidu kodanikele võrdne juurdepääs vabadele töökohtadele kandideerimisel.

Muudatusettepanek  113

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid seavad eesmärgiks töötada välja ühtse kontaktpunkti lahendused, mille abil suhelda töötajate ja tööandjatega EURESe võrgustiku ning kõnealuste asutuste ja võrgustike ühise tegevuse valdkonnas.

3. Liikmesriigid seavad eesmärgiks töötada välja ühtse kontaktpunkti lahendused, sealhulgas internetis, mille abil suhelda töötajate ja tööandjatega EURESe võrgustiku ning kõnealuste asutuste ja võrgustike ühise tegevuse valdkonnas, ning tagavad, et puudega inimestel on sellistele lahendustele juurdepääs.

Muudatusettepanek  114

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Tööpakkumiste kokkuviimiseks töökohataotlustega teeb iga liikmesriik EURESe portaali jaoks kättesaadavaks:

1. Tööpakkumiste kokkuviimiseks töökohataotlustega teeb iga liikmesriik EURESe portaali jaoks kättesaadavaks:

(a) kõik oma riiklikes tööturuasutustes kättesaadavad ning EURESe partnerite poolt pakutavad vabad töökohad;

(a) kõik oma riiklikes tööturuasutustes kättesaadavad ning teiste EURESe liikmete ja partnerite poolt pakutavad vabad töökohad;

(b) kõik oma riiklikes tööturuasutustes kättesaadavad ja EURESe partnerite poolt pakutavad töökohataotlused ja CVd tingimusel, et asjaomased töötajad on andnud lõikes 3 sätestatud tingimustel nõusoleku teha see teave kättesaadavaks ka EURESe portaalis.

(b) kõik oma riiklikes tööturuasutustes kättesaadavad ja teiste EURESe liikmete ja asjakohasel juhul EURESe partnerite poolt pakutavad taotlused ja CVd tingimusel, et asjaomased taotlejad on andnud lõikes 3 sätestatud tingimustel nõusoleku teha see teave kättesaadavaks ka EURESe portaalis.

 

Liikmesriigid võivad lubada vaba töökohta mitte avaldada EURESe portaalis, kui tööandja seda nõuetekohaselt põhjendab, tuginedes töökohaga seotud oskus- ja pädevusnõuetele, ning selliste vabade töökohtade puhul, mida ei avalikustata. Liikmesriigid võivad jätkata vabastuse kohaldamist väljaõppele ja praktikale, kui see on nõuetekohaselt põhjendatud kooskõlas riikliku haridussüsteemiga või riikliku tööturupoliitikaga.

Muudatusettepanek  115

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriigid teevad EURESe portaalis kättesaadavaks vabu töökohti puudutavad andmed,

2. Kui liikmesriigid teevad EURESe portaalis kättesaadavaks vabu töökohti puudutavad andmed:

(a) ei tohi nad teha mingit vahet töölepingute olemuse ja kestuse ega tööandjate värbamiskavatsuste põhjal;

(a) ei tohi nad teha mingit vahet töölepingute olemuse ja kestuse ega tööandjate värbamiskavatsuste põhjal, vaid annavad asjakohast teavet;

(b) võivad nad jätta välja vabad töökohad, mis tulenevalt oma olemusest või siseriiklikest eeskirjadest on avatud ainult konkreetse riigi kodanikele.

(b) võivad nad jätta välja vabad töökohad, mis on seotud selliste praktika ja väljaõppe kategooriatega, mida rahastatakse riiklikest vahenditest nende aktiivse tööturupoliitika raames;

 

(b a) võivad nad jätta välja muud vabad töökohad nõuetekohaselt põhjendatud osana nende aktiivsest tööturupoliitikast.

Muudatusettepanek  116

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Lõike 1 punktis b osutatud töötajate nõusolek peab olema selgesõnaline, üheselt mõistetav, vabatahtlikult antud, konkreetne ja teadlik. Töötajatel peab olema võimalik võtta oma nõusolek igal ajal tagasi ning nõuda kõigi kättesaadavaks tehtud andmete mis tahes osa kustutamist või muutmist. Töötajatel peab olema võimalik valida mitme variandi seast, et piirata juurdepääsu oma andmetele või teatud tunnustele.

3. Lõike 1 punktis b osutatud nõusolek peab olema selgesõnaline, üheselt mõistetav, vabatahtlikult antud, konkreetne ja teadlik. Taotlejatel peab olema võimalik võtta oma nõusolek igal ajal tagasi ning nõuda kõigi kättesaadavaks tehtud andmete mis tahes osa kustutamist või muutmist. Taotlejatel peab olema võimalik valida mitme variandi seast, et piirata juurdepääsu oma andmetele või teatud tunnustele, näiteks võimalus otsustada, kas nende andmeid saab otsida ainult üldiste andmekategooriate kaudu või kas nende CV ja isikuandmed on otse kättesaadavad võimalikele registreeritud tööandjatele.

Selgitus

Euroopa andmekaitseinspektori soovitus.

Muudatusettepanek  117

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Nad vahetavad teavet lõikes 4 osutatud mehhanismide ja standardite kohta ning andmeturvet ja andmekaitset puudutavate standardite kohta. Liikmesriigid teevad omavahel ja Euroopa koordinatsiooniametiga koostööd, eriti seoses kaebustega ja vabu töökohti puudutavate andmetega, mida ei loeta vastavaks siseriiklike õigusaktide kohaselt kohaldatavatele standarditele.

välja jäetud

Muudatusettepanek  118

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7. Selleks et võimaldada tööpakkumiste sobitamist töökohataotlustega, pakub iga liikmesriik lõikes 1 osutatud teavet ühtse süsteemi kohaselt.

7. Selleks et võimaldada tööpakkumiste sobitamist töökohataotlustega, pakub iga liikmesriik lõikes 1 osutatud teavet läbipaistval ja ühtsel viisil.

Muudatusettepanek  119

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 a. EURESe portaal on juurdepääsetav kooskõlas vastu võetud Euroopa standardiga EN 301549 IKT juurdepääsetavuse nõuete kohta.

Selgitus

Kehtestatud ELi standard EN 301549 IKT-toodete ja -teenuste juurdepääsetavuse nõuete kohta hõlmab ka tehnilisi kirjeldusi tehnoloogia juurdepääsetavaks muutmiseks. Täpsemalt, kõnealuse standardi punkt 9 hõlmab rahvusvaheliselt tunnustatud veebisisu juurdepääsusuuniste teist versiooni (WCAG 2.0), taset AA, mis on hädavajalik tase, et võimaldada kodanikel, sealhulgas puudega inimestel veebisisule juurde pääseda. Juurdepääsetava portaali loomine on kooskõlas ka ELi ratifitseeritud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga.

Muudatusettepanek  120

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Riiklikud tööturuasutused teevad tõhustatud koostööd, et soodustada töökohale sobitamist piiriüleselt.

Muudatusettepanek  121

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et ametnikele mõeldud asutusesisestes vahendites, mida haldavad riiklikud tööturuasutused, tehakse kättesaadavaks kõik EURESe portaalis kättesaadavad vabad töökohad, töökohataotlused ja CVd samamoodi, nagu riigisisesed andmed nimetatud vahendites.

3. Liikmesriigid tagavad, et ametnikele mõeldud asutusesisestes vahendites, mida haldavad riiklikud tööturuasutused, tehakse kooskõlas artikliga 14 kättesaadavaks kõik EURESe portaalis kättesaadavad vabad töökohad, töökohataotlused ja CVd samamoodi, nagu riigisisesed andmed nimetatud vahendites.

Selgitus

Euroopa andmekaitseinspektori soovitus.

Muudatusettepanek  122

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Ka asjaomased EURESe partnerid järgivad lõigetes 1 ja 3 osutatud põhimõtteid, lähtudes nimetatud organisatsioonide poolt artikli 9 lõike 1 kohaselt tehtud valikust.

4. Ka asjaomased EURESe liikmed ja partnerid järgivad lõigetes 1 ja 3 osutatud põhimõtteid.

Muudatusettepanek  123

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid loovad riikliku sõlmpunkti, mis võimaldab EURESe portaali üle kanda teavet vabade töökohtade, töökohataotluste ja CVde kohta, mille on kättesaadavaks teinud mis tahes organisatsioon, kes on nõus seda teavet ka EURESe portaalis jagama.

5. Liikmesriigid loovad riikliku sõlmpunkti, kasutades võimaluse korral juba olemasolevaid riiklikke struktuure, mis võimaldab EURESe portaali üle kanda teavet vabade töökohtade, töökohataotluste ja CVde kohta, mille on kättesaadavaks teinud mis tahes organisatsioon, kes on nõus seda teavet ka EURESe portaalis jagama.

Muudatusettepanek  124

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid seavad eesmärgiks töötada välja ühtse kontaktpunkti lahendused suhtluseks piirialatöötajatega ja tööandjatega piirialadel, kus asjaomased liikmesriigid peavad ühiselt vajalikuks luua spetsiifilised koostöö- ja teenustestruktuurid.

6. Liikmesriigid seavad eesmärgiks töötada tihedas koostöös mis tahes EURESe piiriüleste partnerlustega välja ühtse kontaktpunkti lahendused, sealhulgas internetis, suhtluseks piirialatöötajatega ja tööandjatega piirialadel.

Muudatusettepanek  125

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Komisjon töötab välja oskuste, pädevuste, kvalifikatsioonide ja kutsealade Euroopa klassifikatsiooni. See klassifikatsioon on vahend, mis hõlbustab Euroopa Liidus internetipõhist töökoha taotlemist üle riigipiiride ja mille abil saab teostada töökohale sobitamist, teha kindlaks oskuste puudujääke, tunnustada kvalifikatsioone ja pakkuda karjäärinõustamist EURESe portaalis.

1. Komisjon töötab välja oskuste, pädevuste, kvalifikatsioonide ja kutsealade Euroopa klassifikatsiooni (edaspidi „Euroopa klassifikatsioon”). See klassifikatsioon on vahend, mis hõlbustab Euroopa Liidus internetipõhist töökoha taotlemist üle riigipiiride ja mille abil saab teostada töökohale sobitamist, teha kindlaks oskuste puudujääke, tunnustada kvalifikatsioone ja pakkuda karjäärinõustamist EURESe portaalis.

2. Liikmesriigid teevad üksteisega ja Euroopa Komisjoniga riiklike süsteemide koostalitlusvõime ja lõikes 1 osutatud klassifikatsiooni alal koostööd.

2. Liikmesriigid ja eelkõige EURESe liikmed teevad üksteisega ja komisjoniga riiklike süsteemide koostalitlusvõime ja komisjoni poolt väljatöötatava Euroopa klassifikatsiooni alal koostööd. Komisjon hoiab liikmesriike Euroopa klassifikatsiooni väljatöötamisel tehtavate edusammudega kursis.

 

2 a. Euroopa klassifikatsioonis võetakse arvesse kogemusi ja parimaid tavasid, mis on juba olemas Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/36/EÜ rakendamise tulemusel.

 

2 b. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu ja ajakohastab Euroopa klassifikatsiooni oskuste, pädevuste ja kutsealade loetelu. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 34 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.

3. Selleks koostab iga liikmesriik 1. jaanuariks 2017 esialgse loetelu, millesse koondab lõikes 1 osutatud klassifikatsiooniga seoses mõlemasuunaliselt kõik oma riiklikud, piirkondlikud ja sektoripõhised klassifikatsioonid, ning pärast selle loetelu kasutuselevõttu Euroopa koordinatsiooniameti poolt kättesaadavaks tehtava rakenduse abil uuendab seda regulaarselt, et see käiks kaasas värbamisteenuste arenguga.

3. Iga liikmesriik koostab kolme aasta jooksul alates lõikes 2 b osutatud loetelu vastuvõtmisest esialgse loetelu, millesse koondab eespool nimetatud loeteluga seoses mõlemasuunaliselt kõik oma riiklikud, piirkondlikud ja sektoripõhised klassifikatsioonid, ja uuendab seda.

 

3 a. Liikmesriigid võivad otsustada asendada oma riiklikud klassifikatsioonid Euroopa klassifikatsiooniga, kui see valmib, või säilitada oma koostalitlusvõimelised riiklikud klassifitseerimissüsteemid.

4. Komisjon pakub tehnilist tuge liikmesriikidele, kes otsustavad asendada oma riiklikud klassifikatsioonid lõikes 1 osutatud klassifikatsiooniga.

4. Komisjon pakub tehnilist ja võimaluse korral rahalist tuge liikmesriikidele, kes otsustavad asendada oma riiklikud klassifikatsioonid Euroopa klassifikatsiooniga.

5. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu tehnilised standardid ja vormingud, mida on vaja lõikes 1 osutatud klassifikatsiooni toimimiseks. Komisjon võtab need rakendusaktid vastu kooskõlas artikli 34 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.

5. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu tehnilised standardid ja vormingud, mida on vaja Euroopa klassifikatsiooni ning riiklike süsteemide ja Euroopa klassifikatsiooni koostalitlusvõimet kasutava ühise IT-platvormi kaudu automaatse sobitamise toimimiseks. Komisjon võtab need rakendusaktid vastu kooskõlas artikli 34 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek  126

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Riiklikud tööturuasutused tagavad, et nende teenuseid kasutavad töötajad saavad nendes asutustes oma töökohataotlusi või CVsid kättesaadavaks muutes valida võimaluse, et asjaomane asutus abistab neid EURESe portaalis registreerumisel, kasutades artikli 15 lõikes 5 osutatud riiklikku sõlmpunkti.

1. EURESe liikmed ja partnerid tagavad, et nende teenuseid kasutavad töötajad saavad nendes asutustes oma töökohataotlusi ja/või CVsid kättesaadavaks muutes teavet võimaluse kohta, et asjaomane asutus abistab neid EURESe portaalis registreerumisel, kasutades artikli 15 lõikes 5 osutatud riiklikku sõlmpunkti. Sellist abi pakutakse mittediskrimineerival alusel ja viivitamata.

Muudatusettepanek  127

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Töötajatel ja tööandjatel peab olema juurdepääs üldteabele selle kohta, kuidas, millal ja kus nad saavad asjaomaseid andmeid uuendada, üle vaadata või tagasi võtta.

4. Töötajatel ja tööandjatel peab olema juurdepääs üksikasjalikule teabele selle kohta, kuidas, millal ja kus nad saavad asjaomaseid andmeid uuendada, üle vaadata või tagasi võtta.

Muudatusettepanek  128

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et töötajatel ja tööandjatel on juurdepääs riikliku tasandi tugiteenustele.

1. Liikmesriigid tagavad, et töötajatel ja tööandjatel on kas internetis või internetiväliselt viivitamata juurdepääs riikliku tasandi tugiteenustele.

Muudatusettepanek  129

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid toetavad kooskõlastatud lähenemisviisi väljatöötamist sellistele riikliku tasandi teenustele.

2. Liikmesriigid toetavad kooskõlastatud lähenemisviisi väljatöötamist sellistele riikliku tasandi teenustele, mis on mõeldud konkreetsete piirkondlike ja/või kohalike vajaduste täitmiseks.

Selgitus

EURESe võrgustiku edu tagamiseks on vaja, et liikmesriigid suurendaksid võrgustiku seotust ELi piirkondade ja/või kohalike omavalitsusüksuste erihuvidega.

Muudatusettepanek  130

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a) EURESe piiriüleste partnerluste kaudu või

Muudatusettepanek  131

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) punktide a) kuni c) kombinatsioonide teel.

(d) punktide a) kuni c a) kombinatsioonide teel.

Muudatusettepanek  132

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Töötajatele pakutavad tugiteenused, mis on sätestatud artiklites 20, 22 ja 23, ning artikli 17 lõikes 1 osutatud abi EURESe portaalis registreerumiseks on tasuta.

5. Töötajatele pakutavad tugiteenused, mis on sätestatud artiklites 20, 22 ja 23, ning artikli 17 lõigetes 1 ja 2 osutatud abi EURESe portaalis registreerumiseks on tasuta.

Muudatusettepanek  133

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Tööandjatele pakutavate tugiteenuste eest, millele on osutatud artiklites 21 ja 22, ning EURESe portaalis registreerumiseks osutatava abi eest, millele on viidatud artikli 17 lõikes 2, võib võtta tasu. Ühegi küsitava tasu puhul ei tohi teha vahet EURESe teenuste eest võetavate ning asjaomase organisatsiooni poolt pakutavate muude võrreldavate teenuste eest võetavate tasude vahel.

välja jäetud

Muudatusettepanek  134

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a. Teavet tugiteenuste ja mis tahes kaasnevate kulude kohta antakse selgel ja täpsel viisil nii tööandjatele kui ka töötajatele.

Muudatusettepanek  135

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7. Asjaomased EURESe partnerid annavad oma teabekanaleid kasutades töötajatele ja tööandjatele selget teavet enda pakutavate tugiteenuste valiku kohta, selle kohta, kus ja kuidas neile teenustele juurde pääseb, ning juurdepääsu andmise tingimuste kohta. Kõnealune teave avaldatakse EURESe portaalis.

7. Asjaomased EURESe partnerid annavad oma võimalikult hästi kättesaadavaid teabekanaleid kasutades töötajatele ja tööandjatele selget teavet enda pakutavate tugiteenuste valiku kohta, selle kohta, kus ja kuidas neile teenustele juurde pääseb, ning juurdepääsu andmise tingimuste kohta. Kõnealune teave avaldatakse EURESe portaalis.

Muudatusettepanek  136

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik tööturuasutustelt klienditeenuseid taotlevad töötajad ja tööandjad saavad riigi tasandil olemasolevat liikuvustuge puudutava põhiteabe või neid teavitatakse sellest teabest,

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik tööturuasutustelt klienditeenuseid taotlevad töötajad ja tööandjad saavad riigi tasandil olemasolevat liikuvustuge puudutava asjakohase teabe või neid teavitatakse sellest teabest,

Muudatusettepanek  137

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) mis on kergesti kättesaadav ja kasutajasõbralikult esitatud.

(b) mis on mittediskrimineeriv, kergesti kättesaadav ja kasutajasõbralikult esitatud ning puudega inimestele juurdepääsetav.

Selgitus

Diskrimineerimiskeelu põhimõte on kaasava ja hästi toimiva tööturu alus.

Muudatusettepanek  138

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Kõikidel tööotsijatel on õigus saada põhjalikku teavet tööõiguslike tingimuste, näiteks pensioniõiguste, sotsiaalkindlustuse ja tervisekindlustuse kohta selles riigis ja kohas, kus asub töökoht.

Muudatusettepanek  139

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Euroopa koordinatsiooniamet toetab käesoleva artikli kohast põhiteabe koostamist ning abistab liikmesriike piisava keelelise hõlmavuse tagamisel.

3. Euroopa koordinatsiooniamet toetab käesoleva artikli kohast põhiteabe koostamist ning abistab liikmesriike piisava keelelise hõlmavuse tagamisel, võttes arvesse liikmesriikide tööturgude nõudmisi.

Muudatusettepanek  140

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Asjaomased EURESe partnerid pakuvad kõigile tööd otsivatele töötajatele ennetavalt võimalust juurdepääsuks käesolevas artiklis määratletud teenustele. Vajaduse korral korratakse seda pakkumist tööotsinguprotsessi vältel.

1. Asjaomased EURESe liikmed ja partnerid pakuvad viivitamata inimestele, kellel on seaduslik õigus liidus töötada ja kes otsivad tööd, ennetavalt võimalust juurdepääsuks käesolevas artiklis määratletud teenustele. Vajaduse korral korratakse niisugust pakkumist tööotsinguprotsessi vältel.

Muudatusettepanek  141

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui töötajad on huvitatud edasisest abist, annavad asjaomased EURESe partnerid teavet ja suuniseid individuaalsete töövõimaluste kohta ning pakuvad neile eelkõige järgmisi teenuseid:

2. Kui töötajad on huvitatud edasisest abist, annavad asjaomased EURESe partnerid teavet ja suuniseid individuaalsete töövõimaluste kohta ning pakuvad neile tasuta eelkõige järgmisi individuaalteenuseid:

Muudatusettepanek  142

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a) artikli 7 lõikes 3 osutatud teave ja suunised;

Muudatusettepanek  143

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a) teave töötajate pereliikmete töövõimalusi puudutavate nõustamisteenuste kohta;

Muudatusettepanek  144

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b b) teave kultuuridevahelise integratsiooni ja keeletoe kohta;

Muudatusettepanek  145

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt b c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b c) teave liikmesriigi ja töökoha tööõiguslike tingimuste kohta, näiteks pensioniõigused, sotsiaalkindlustus, maksustamine või tervisekindlustus;

Muudatusettepanek  146

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) vajaduse korral abi kõnealuste töökohataotluste üleslaadimisel ning asjaomaste riigisiseste tööotsinguportaalide ja EURESe portaali kasutamisel;

(d) vajaduse korral abi EURESe portaali kasutamisel, näiteks töökohataotluste üleslaadimisel EURESe portaali;

Muudatusettepanek  147

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f) vajaduse korral teise EURESe partneri juurde suunamine.

(f) vajaduse korral teise EURESe liikme või partneri juurde suunamine.

Muudatusettepanek  148

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kui töötajad on huvitatud täiendavast abist ning ELi-sisest töölesuunamist võib põhjendatult tõenäoliseks pidada, annavad EURESe partnerid täiendavat abi tööotsingul, mis hõlmab selliseid teenuseid nagu sobivate vabade töökohtade valik, abi töökohataotluste ja CVde koostamisel ning tõlgete pakkumine ja/või täpsema teabe hankimine konkreetsete vabade töökohtade kohta teistes liikmesriikides.

3. Asjaomased EURESe liikmed ja partnerid pakuvad vajaduse korral täiendavaid teenuseid, nagu sobivate vabade töökohtade valik, abi töökohataotluste ja CVde koostamisel ning tõlgete pakkumine ja täpsema teabe hankimine konkreetsete vabade töökohtade kohta teistes liikmesriikides, kui töötajad on huvitatud täiendavast abist.

Muudatusettepanek  149

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Kui töötaja võetakse käesoleva artikli kohaselt pakutud teenuste tulemusel teises liikmesriigis tööle, annavad asjaomased EURESe partnerid asjaomasele isikule sihtliikmesriigi selliste organisatsioonide kontaktandmed, kes saavad pakkuda värbamisejärgset abi.

4. Kui töötaja võetakse käesoleva artikli kohaselt pakutud teenuste tulemusel teises liikmesriigis tööle, annavad asjaomased EURESe liikmed ja partnerid asjaomasele isikule sihtliikmesriigi selliste organisatsioonide, sealhulgas selliste sotsiaalpartnerite kontaktandmed, kes saavad pakkuda värbamisejärgset abi.

Muudatusettepanek  150

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Asjaomased EURESe partnerid annavad teistest liikmesriikidest töötajate värbamisest huvitatud tööandjatele abi ja suuniseid ning pakuvad neile eelkõige järgmisi teenuseid:

1. Asjaomased EURESe liikmed ja partnerid annavad teistest liikmesriikidest töötajate värbamisest huvitatud tööandjatele abi ja suuniseid ning pakuvad neile eelkõige järgmisi teenuseid:

(a) teave nende töötajate tööle võtmisel kohaldatavate erieeskirjade kohta;

(a) teave teistest liikmesriikidest inimeste tööle võtmisel kohaldatavate erieeskirjade ja erinevate töölepingu liikide kohta;

(b) EURESe võrgustiku ja EURESe portaalis oleva CVde andmebaasi kasutamise edendamine abivahendina vabade töökohtade täitmisel;

(b) EURESe võrgustiku ja EURESe portaalis oleva CVde andmebaasi kasutamise edendamine, eelkõige internetis, abivahendina vabade töökohtade täitmisel;

(c) teave ja suunised tegurite kohta, mis võivad hõlbustada töötajate värbamist, ning selle kohta, kuidas toetada nende integratsiooni;

(c) teave ja suunised tegurite kohta, mis võivad hõlbustada töötajate värbamist, ning selle kohta, kuidas toetada nende integratsiooni;

(d) taotluse korral teave ja suunised konkreetse vaba töökohaga seotud tööalaste nõudmiste sõnastamiseks töökuulutuses, et see oleks arusaadav Euroopa üldsusele;

(d) taotluse korral konkreetne teave ja individuaalsed suunised vabade töökohtadega seotud tööalaste nõudmiste sõnastamiseks;

(e) taotluse korral abi töökuulutuse sõnastamisel kooskõlas artikli 14 lõikes 8 ja artikli 16 lõikes 5 osutatud Euroopa tehniliste standardite ja vormingutega;

(e) taotluse korral abi töökuulutuse sõnastamisel kooskõlas artikli 14 lõikes 8 ja artikli 16 lõikes 5 osutatud Euroopa tehniliste standardite ja vormingutega;

(f) vajaduse korral abi tööandjana registreerumiseks EURESe portaalis;

(f) vajaduse korral abi EURESe portaali kasutamisel, eelkõige tugi tööandjana registreerumiseks EURESe portaalis;

(g) vajaduse korral teise EURESe partneri juurde suunamine.

(g) vajaduse korral teise EURESe liikme või partneri juurde suunamine.

2. Kui tööandjad on huvitatud täiendavast abist ning ELi-sisest värbamist võib põhjendatult tõenäoliseks pidada, annavad asjaomased EURESe partnerid täiendavat abi, mis hõlmab selliseid teenuseid nagu sobivate kandidaatide eelvalik ning abi tõlgete pakkumisel ja/või täpsema teabe hankimisel konkreetsete töökohataotluste kohta.

2. Asjaomased EURESe liikmed või partnerid pakuvad vajaduse korral täiendavaid teenused, nagu sobivate kandidaatide eelvalik ning abi tõlgete pakkumisel ja/või täpsema teabe hankimisel konkreetsete töökohataotluste kohta, kui tööandjad on huvitatud täiendavast abist.

3. Kui käesoleva artikli kohaselt pakutud teenuste tulemusel värvatakse teisest liikmesriigist töötaja, annavad asjaomased EURESe partnerid asjaomasele tööandjale nende organisatsioonide kontaktandmed, kes saavad pakkuda abi äsja teisest liikmesriigist värvatud töötajate integreerimisel.

3. Kui käesoleva artikli kohaselt pakutud teenuste tulemusel värvatakse teisest liikmesriigist töötaja, annavad asjaomased EURESe liikmed või partnerid asjaomasele tööandjale nende organisatsioonide kontaktandmed, kes saavad pakkuda abi äsja teisest liikmesriigist värvatud töötajate integreerimisel.

4. Riiklikud tööturuasutused seavad eesmärgiks sõlmida kokkuleppeid asjaomase liikmesriigi territooriumil tegutsevate teiste tööturuasutustega,

4. Riiklikud tööturuasutused seavad eesmärgiks sõlmida kokkuleppeid asjaomase liikmesriigi territooriumil tegutsevate teiste tööturuasutustega,

(a) et edendada liikmesriigi territooriumil ühiselt tööandjate registreerumist EURESe võrgustikus ja Euroopa ühise vahendamisplatvormi kasutamist nende poolt;

(a) et edendada ja julgustada liikmesriigi territooriumil ühiselt tööandjate registreerumist EURESe võrgustikus ja Euroopa ühise vahendamisplatvormi kasutamist nende poolt;

(b) et jagada teavet ja parimaid tavasid seoses tugiteenustega, mida pakutakse teistest liikmesriikidest töötajate värbamisest huvitatud tööandjatele.

(b) et jagada teavet ja parimaid tavasid seoses tugiteenustega, mida pakutakse teistest liikmesriikidest töötajate värbamisest huvitatud tööandjatele.

Muudatusettepanek  151

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Asjaomased EURESe partnerid annavad töötajate ja tööandjate taotluse korral neile üldist teavet värbamisjärgse abi ja selle kohta, kust saada värbamisjärgset abi, näiteks koolitust kultuuridevahelise suhtluse teemal, keelekursuseid ning integratsiooniga seotud tuge.

1. Asjaomased EURESe liikmed ja partnerid annavad töötajatele ja tööandjatele teavet värbamisjärgse abi ja selle kohta, kust saada värbamisjärgset abi, näiteks koolitust kultuuridevahelise suhtluse teemal, keelekursuseid ning integratsiooniga seotud tuge.

Muudatusettepanek  152

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Erandina artikli 18 lõikest 5 võivad EURESe partnerid pakkuda lõikes 1 osutatud abi töötajatele tasu eest.

välja jäetud

Muudatusettepanek  153

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lihtsustatud juurdepääs sotsiaalkindlustusega seotud teabele ja teenustele

Lihtsustatud juurdepääs tervishoiu, sotsiaalkindlustuse ja maksustamisega seotud teabele ja teenustele

Muudatusettepanek  154

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad kooskõlastamise käesoleva määruse kohaste tugiteenuste ning pädevate asutuste poolt sotsiaalkindlustuse valdkonnas pakutavate teenuste vahel.

1. Liikmesriigid tagavad kooskõlastamise käesoleva määruse kohaste tugiteenuste ning pädevate asutuste poolt riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning piiriüleste koostööstruktuuride kaudu tervishoiu, sotsiaalkindlustuse, töötuskindlustuse ja maksustamise valdkonnas pakutavate teenuste vahel ning nad püüavad ennetada probleeme, mis on seotud sätete erinevusega piirkondlikul ja kohalikul tasandil nende oma riigis.

Muudatusettepanek  155

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaldamisel toetavad liikmesriigid integreeritud internetipõhise juurdepääsu väljatöötamist esimese teabeallikana töötajate, piirialatöötajate ja tööandjate jaoks.

2. Lõike 1 kohaldamisel toetavad liikmesriigid integreeritud internetipõhise juurdepääsu väljatöötamist esimese teabeallikana töötajate, piirialatöötajate ja tööandjate jaoks ning EURESe nõustajate pakutavate täiendavate individuaalteenuste jaoks.

Selgitus

EURESe nõustajate pakutavatel individuaalteenustel on oluline roll, et võimaldada töötajatel langetada teadlikke otsuseid, kui nad kasutavad oma vaba liikumise põhiõigust.

Muudatusettepanek  156

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Töötajate, piirialatöötajate ja tööandjate taotluse korral annavad asjaomased EURESe partnerid üldist teavet sotsiaalkindlustusega seotud õiguste kohta ning võtavad endale ülesandeks suunata need spetsiifilise teabe taotlused pädevatele asutustele ja vajaduse korral teistele asutustele, kes toetavad töötajaid nende õiguste kasutamisel liikumisvabaduse raames.

3. Asjaomased EURESe liikmed ja partnerid annavad üldist teavet sotsiaalkindlustuse ja töötuskindlustuse ning tulude maksustamisega seotud õiguste kohta. Lisaks annavad piiriülesed partnerlused konkreetsete tööhõiveliikide kohta spetsiifilist mitmekeelset teavet. See teave sisaldab muu hulgas teavet tööõiguse miinimumstandardite, tööohutuse ja -tervishoiu ning miinimumpalkade kohta. Spetsiifilise teabe taotlused suunatakse pädevatele asutustele ja teistele asutustele, kes toetavad töötajaid nende õiguste kasutamisel liikumisvabaduse raames.

Selgitus

Inimene, kes soovib töötada teises riigis, vajab sellist teavet, et ta saaks otsuse teha asjaolusid hästi tundes.

Muudatusettepanek  157

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriik ei piira juurdepääsu riiklikele tööturumeetmetele pelgalt sel põhjusel, et töötaja küsib abi teise liikmesriigi territooriumil töö leidmiseks.

Kooskõlas määrusega (EL) nr 492/2011 ei piira liikmesriik juurdepääsu riiklikele aktiivsetele tööturumeetmetele, millega antakse töötajatele tööotsingualast abi, pelgalt sel põhjusel, et töötaja küsib abi teise liikmesriigi territooriumil töö leidmiseks. Liikmesriik võib aga välja jätta teatavad riiklikest vahenditest rahastatavad meetmed, mis moodustavad osa riigi aktiivsest tööturupoliitikast.

Muudatusettepanek  158

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon ja liikmesriigid jälgivad töötajate liikuvuse vooge ja mustreid liidus Eurostati statistika ning kättesaadavate riiklike andmete alusel.

Komisjon jälgib ja avalikustab töötajate liikuvuse vooge ja mustreid liidus Eurostati statistika ning kättesaadavate riiklike andmete alusel.

Muudatusettepanek  159

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik kogub ja analüüsib teavet eelkõige järgmise kohta:

1. Iga liikmesriik kogub ja analüüsib sooliselt eristatud teavet eelkõige järgmise kohta:

Muudatusettepanek  160

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) tööjõu puudu- ja ülejäägid riigi ja valdkondade tööturgudel ning millises ulatuses saaks töötajate liikuvuse abil neid probleeme lahendada;

(a) tööjõu puudu- ja ülejäägid riigi ja valdkondade tööturgudel ning millises ulatuses saaks töötajate liikuvuse abil neid probleeme lahendada, pöörates erilist tähelepanu tööturu kõige haavatavamatele rühmadele ja kõige suurema tööpuudusega piirkondadele;

Muudatusettepanek  161

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a) tööturu vajadused ja suundumused, et luua võimalikku sünergiat tööandjate ja ülikoolide või kutsealase koolituse asutuste vahel oskuste ja vabade töökohtade mittevastavuse probleemi lahendamiseks;

Muudatusettepanek  162

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) EURESe tegevus riigi tasandil;

(b) EURESe tegevus riigi ja asjakohasel juhul piiriülesel tasandil, et tuvastada uusi poliitiliste algatuste võimalusi;

Muudatusettepanek  163

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) EURESe võrgustiku positsioon värbamisteenuste turul riigi tasandil tervikuna.

(c) EURESe võrgustiku positsioon värbamisteenuste turul riigi tasandil tervikuna ja asjakohasel juhul piiriülesel tasandil.

Muudatusettepanek  164

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid töötavad teabevahetust ja ühisanalüüsi arvesse võttes oma tööpoliitika lahutamatu osana välja liikuvuspoliitika. Kõnealune liikuvuspoliitika pakub raamistikku, milles liikmesriigid saavad teha artiklis 28 osutatud programmitööd.

3. Liikmesriigid võivad teabevahetust ja ühisanalüüsi arvesse võttes oma tööpoliitika lahutamatu osana välja töötada liikuvuspoliitika. Kõnealune liikuvuspoliitika pakub raamistikku, milles liikmesriigid saavad teha artiklis 28 osutatud programmitööd.

Muudatusettepanek  165

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Liikmesriigid kohustuvad jätma oma siseriiklikest õigusaktidest välja sätted, mille eesmärk on aeglustada või takistada töötajate liikuvust liidus.

Muudatusettepanek  166

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kõik EURESe võrgustikus osalevad artiklis 4 osutatud organisatsioonid jagavad ja vahetavad teavet liikmesriikide olukorra kohta seoses elu- ja töötingimustega, haldusmenetlustega ning teistest liikmesriikidest pärit töötajate suhtes kohaldatavate eeskirjadega, andes seeläbi töötajatele ja tööandjatele suuniseid.

1. Kõik EURESe võrgustikus osalevad artiklis 4 osutatud organisatsioonid jagavad ja vahetavad teavet liikmesriikide olukorra kohta seoses elu- ja töötingimustega, haldusmenetlustega ning teistest liikmesriikidest pärit töötajate suhtes kohaldatavate eeskirjadega, andes seeläbi töötajatele ja tööandjatele vajalikke suuniseid.

Muudatusettepanek  167

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1. Iga riiklik koordinatsioonibüroo hindab ning jagab EURESe liikmete ja partneritega Euroopa koordinatsiooniameti riigipõhist aruannet ja soovitust.

Muudatusettepanek  168

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Iga riiklik koordinatsioonibüroo koostab igal aastal oma liikmesriigi territooriumil EURESe võrgustikus osalevate organisatsioonide tööprogrammi.

1. Iga riiklik koordinatsioonibüroo koostab oma liikmesriigi territooriumil EURESe võrgustikus osalevate organisatsioonide iga-aastase tööprogrammi, milles võetakse arvesse Euroopa koordinatsiooniameti riigipõhist aruannet ja soovitust.

Muudatusettepanek  169

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) peamised käesoleva määruse kohaselt elluviidavad tegevused;

(a) peamised käesoleva määruse kohaselt elluviidavad tegevused riigi tasandil tervikuna ja asjakohasel juhul piiriülesel tasandil;

Muudatusettepanek  170

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Komisjon tagab Euroopa koordinatsiooniameti kaudu, et EURESe tegevuse rahastamine on kooskõlas riiklike tööprogrammidega ning Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi (EaSI) sätetega, kusjuures EURESe tegevuseks rahastamise eraldamisega tagatakse sünergia koostööprogrammi INTERREG 2014–2020 raames kasutada olevate rahaliste vahenditega.

Muudatusettepanek  171

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a) teenuse tulemuslikkust ja kvaliteeti käsitlevad tulemused, mis on saadud standardsete küsimustike täitmisel EURESe nõustajate poolt.

Muudatusettepanek  172

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Võttes arvesse käesoleva peatüki kohaselt kogutud teavet, esitab Euroopa Komisjon iga kahe aasta järel Euroopa Parlamendile, nõukogule, Regioonide Komiteele ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande töötajate liikuvuse kohta liidus ning teenuste kohta, mida pakutakse töötajatele ELi toimimise lepingu artikli 46 kohase liikumisvabaduse kasutamise hõlbustamiseks.

Võttes arvesse käesoleva peatüki kohaselt kogutud teavet, esitab komisjon igal aastal Euroopa Parlamendile, nõukogule, Regioonide Komiteele ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande töötajate liikuvuse kohta liidus ning teenuste kohta, mida pakutakse töötajatele ELi toimimise lepingu artikli 46 kohase liikumisvabaduse kasutamise hõlbustamiseks.

Muudatusettepanek  173

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Euroopa Komisjon esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule, Regioonide Komiteele ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele käesoleva määruse toimimise ja mõju järelhindamise viie aasta möödumisel selle jõustumisest.

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele käesoleva määruse toimimise ja mõju järelhindamise …* [kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumist].

Muudatusettepanek  174

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artiklites 8 ja 29 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates käesoleva määruse jõustumisest või muust seadusandja poolt sätestatud kuupäevast.

2. Artiklis 29 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates käesoleva määruse jõustumisest või muust seadusandja poolt sätestatud kuupäevast.

Muudatusettepanek  175

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament või nõukogu võib artiklites 8 ja 29 osutatud volituse delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament või nõukogu võib artiklis 29 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

Muudatusettepanek  176

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu võetud kooskõlas artiklitega 8 ja 29, jõustub ainult juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole esitanud vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa Parlamendile ja nõukogule või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on mõlemad enne nimetatud ajavahemiku lõppemist komisjonile teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid esitada. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu võetud kooskõlas artikliga 29, jõustub ainult juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole esitanud vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa Parlamendile ja nõukogule või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on mõlemad enne nimetatud ajavahemiku lõppemist komisjonile teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid esitada. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

(1)

ELT C 424, 26.11.2014, lk 27.

(2)

ELT C 271, 19.8.2014, lk 70.


SELETUSKIRI

Vabadus töötada kogu ELis on osa liikumisvabadusest, mis on üks ELi aluseks olevast neljast põhivabadusest, ja sellisena liidu kodakondsuse oluline element. Eelkõige mõnedes Euroopa piirkondades valitsevat suurt tööpuudust arvesse võttes on vaja töötajate liikuvust ELis suurendada, luua töötajatele uusi töövõimalusi ja aidata tööandjail vabu töökohti paremini ja kiiremini täita. See aitab kaasa kõrge tööhõive tasemega Euroopa tööturu arengule. ELi-sisene töötajate liikuvus on võrreldes liidu tööturu ja tööjõulise elanikkonna suurusega suhteliselt vähene: liikuvuse määr ELis (27 liikmesriigi arvestuses) on vaid 0,29%.

Käesoleva määruse eesmärk on kujundada EURESe võrgustik hästi toimivaks vahendiks nii tööotsijatele kui ka tööandjatele, kes on huvitatud tööjõu ELi-sisesest liikuvusest. See peaks võimalikult laialdaselt kokku viima teabe vabade töökohtade ja tööotsijate kohta ning muutma selle teabe üleeuroopaliselt kättesaadavaks ja läbipaistvaks. Üleeuroopalisse EURESe võrgustikku tuleb võtta ka väljaõppe- ja praktikakohad, mille puhul on aga eeltingimuseks korraline töösuhe.

Sealjuures rõhutatakse, et tööturupoliitika koos kõigi toetusmeetmetega jääb endiselt liikmesriikide pädevusse. Jätkuvalt tuleb järgida elukohapõhimõtet.

Kõigile tööotsijatele peab olema tagatud põhjalik teave tööõiguslike tingimuste ja teenuste kohta töökoha asukohas.

Võrgustiku platvorm peab olema kergesti ligipääsetav ja kasutajasõbralik.

EURESe võrgustiku edu määravateks teguriteks saavad ühelt poolt võrgustikku kuuluvad tegusad riiklikud tööturuasutused ja erasektori tööturuasutused liikmesriikides, teiselt poolt aga sihipärane üleeuroopaline teavitustegevus võrgustiku tutvustamiseks. Selleks rakendavad Euroopa Komisjon ja eelkõige liikmesriigid intensiivseid ja laialdasi teavitusmeetmeid.

EURESe võrgustikus peavad eelispositsioonil olema riiklikud tööturuasutused. Liikmesriigid nimetavad need automaatselt EURESe võrgustiku liikmeks ja käesoleva määruse rakendamine jääb nende ülesandeks.

Lisaks võivad liikmesriigid EURESe liikme või EURESe partneri loa anda teistele tööturuasutustele ja muudele asutustele, näiteks erasektori tööturuasutustele, ametitele või valitsusvälistele organisatsioonidele, juhul kui need vastavad EURESe võrgustiku kindlaksmääratud nõuetele.

Vabade töökohtade täitmisel peavad liikmesriigid ja komisjon jälgima, et need töökohad antaks liidu eelistamise põhimõtet järgides esmajärjekorras ELi liikmesriikide kodanikele.

Võrgustiku toimimist tuleb regulaarselt hinnata – kontrollida selle tulemuslikkust ja kasutatavust, nii et vajaduse korral saaks kiiresti teha tarvilikke parandusi ja võrgustikku püsiva eduga käigus hoida.


REGIONAALARENGUKOMISJONI ARVAMUS (3.3.2015)

tööhõive- ja sotsiaalkomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa tööturuasutuste võrgustikku, töötajate juurdepääsu liikuvusteenustele ning tööturgude edasist integratsiooni

(COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD))

Arvamuse koostaja: Viorica Dăncilă

LÜHISELGITUS

Ühes ELi liikmesriigis elades ületab rohkem kui 1,1 miljonit Euroopa kodanikku iga päev riigipiiri, et töötada naaberriigis.

Lisaks elas ja töötas 2013. aastal rohkem kui 7 miljonit Euroopa kodanikku teises liikmesriigis, neist 78% olid majanduslikult aktiivsed ja 68% omasid töökohta.

See on võimalik, kuna ELi töötajad saavad vabalt liikuda, otsida tööd teises ELi riigis ja töötada selles riigis, ilma et nad vajaksid selleks tööluba.

ELi statistika kohaselt kasvas mujal kui päritoluliikmesriigis elavate inimeste arv 2004. ja 2007. aasta laienemiste järel pärast 2005. aastat ligi 60%, mis moodustab ELi tööjõust siiski vaid 3,1%. Kriisi tagajärjel vähenes ELi-sisene liikuvus kolmandiku võrra.

Üldiste hinnangute kohaselt aitasid laienemisjärgsed liikuvuse vood ajavahemikul 2004–2009 suurendada 15 ELi riigi SKPd ligi 1%.

Vaatamata tööpuuduse kõrgele tasemele (ELis on üle 25 miljoni töötu, kellest üle 5 miljoni on noored) napib endiselt oskustööjõudu ja esineb kitsaskohti seoses vabade töökohtadega paljudes liikmesriikide piirkondades.

Alates 2009. aasta keskpaigast on vabade töökohtade arv suurenenud, eriti sellistes kiire kasvuga valdkondades nagu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning keskkonnasäästlik majandus.

Seda arvestades annab EURESe tööalase liikuvuse portaal ELis tööotsijatele ainulaadse võimaluse: see on tasuta, pakub 25 keeles teavet kõikide osalevate riikide elu- ja töötingimuste kohta, viib kokku tööotsijad ja kindlaid oskusi otsivad tööandjad ning suunab tööotsijad nende sektorite ja kutsealade juurde, kus oskustöötajaid napib, ning toetab noortele suunatud liikuvusprogramme.

EURESe programmi tähtsust näitab asjaolu, et selle veebisaiti külastatakse ühes kuus neli miljonit korda, ühe kuu jooksul luuakse tööotsijate ja tööandjate vahel 150 000 kontakti, mille tulemuseks on üle 50 000 töölesuunamise aastas, veebisaidil on iga kuu üleval keskmiselt 750 000 CVd ning üle Euroopa korraldatakse sadu üritusi.

Komisjon teeb nüüd ettepaneku EURESt reformida, nii et suureneks EURESe kaudu liikuvusteenust pakkuvate partnerite hulk, tiheneks avaliku ja erasektori tööhõiveorganisatsioonide koostöö, et katta vabadest töökohtadest üha suuremat osa (see protsent kõikidest vabadest töökohtadest kõigub praegu 30% ja 40% vahel), ning et keskendutaks rohkem noortele, kes on altimad liikuma, mis tähendab, et hõlmataks ka tööhõivevorme, mis ühendavad töö- ja õppimisvõimalusi, nt väljaõpet ja õppepraktikat.

Pooldame EURESe toimimise ajakohastamist ja selle viimist kooskõlla sotsiaalsete arengutega Euroopa tasandil, ent komisjoni ettepanekus puudub selge viide võrgustikus kaasatute ning koordineerimise ja koostööalaste volituste suhtele või sotsiaalpartnerite rollile ning valikumeetoditele, mida tuleks kasutada.

Samuti ei nimetata komisjoni ettepanekus liikmesriikide koostööd Šveitsi, Islandi, Norra ja Liechtensteiniga – riikidega, mis on juba EURESe võrgustikku kaasatud.

Siiski on liikmesriigid märku andnud, et kõnealune uus reform võib piiriüleste organisatsioonide praeguse toimimise tasakaalust välja viia, pidades silmas, et need struktuurid on piiriüleste töötajate teavitamiseks ja tööle suunamiseks rakendanud suure hulga ühismeetmeid.

Reform peab võimaldama riiklikel tööturuasutustel panna alus tihedamale koostööle haridus- ja koolitusasutustega, eriti täiendkoolituse vallas, hõlmates ka üle 40aastaseid inimesi, võimaldades tööotsijatel täiendada oma oskusi ning kasutada arukalt info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat.

Samuti on vajalik parem koostöö ministeeriumide vahel, et ületada õiguslikud takistused, mille ees teises riigis töötada soovivad töötajad seisavad, sest praegu on paljudel inimestel teisest ELi liikmesriigist tööpakkumise vastuvõtmisel kõhklusi, mille põhjuseks on ebaselgus või asjakohase teabe puudumine seoses sotsiaalkindlustussüsteemide, maksustamise või muude elukohariigis kehtivate kohustustega.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Töötajate vaba liikumine on üks liidu integreerituma tööturu arendamise võtmeelemente, mis võimaldab töötajate liikuvust suure tööpuudusega aladelt aladele, mida iseloomustab tööjõupuudus. Samuti aitab see leida vabadele töökohtadele õigete oskustega inimesi ning kaotada tööturu kitsaskohti.

(2) Töötajate vaba liikumine on üks liidu integreerituma tööturu arendamise võtmeelemente, mis võimaldab töötajate liikuvust suure tööpuudusega aladelt aladele, mida iseloomustab tööjõupuudus. Samuti aitab see leida vabadele töökohtadele vastavate oskustega inimesi ning kaotada tööturu kitsaskohti.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a) Vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 174 tuleks erilist tähelepanu pöörata madala rahvastikutihedusega äärepoolseimatele põhjapiirkondadele ja saartele, piiriülestele ning mägipiirkondadele.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Selleks et aidata töötajatel, kellel on õigus vabale liikumisele, seda õigust tõhusalt kasutada, on käesoleva määruse kohane abi avatud kõigile liidu kodanikele, kellel on õigus tegutseda töötajana, ning nende pereliikmetele, lähtudes aluslepingu artiklist 45. Liikmesriigid annavad sama juurdepääsu kõigile kolmandate riikide kodanikele, kellel on kas liidu või siseriiklike õigusaktide kohaselt selles valdkonnas õigus võrdsele kohtlemisele riigi enda kodanikega.

(4) Selleks et aidata töötajatel, kellel on õigus vabale liikumisele põhinevale tööle, seda õigust tõhusalt kasutada, on käesoleva määruse kohane abi avatud kõigile liidu kodanikele, kellel on õigus tegutseda töötajana, ning nende pereliikmetele, lähtudes aluslepingu artiklist 45. Liikmesriigid annavad sama juurdepääsu kõigile kolmandate riikide kodanikele, kellel on kas liidu või siseriiklike õigusaktide kohaselt selles valdkonnas õigus võrdsele kohtlemisele riigi enda kodanikega.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Tööturgude järjest suurem omavaheline sõltuvus nõuab jõulisemat koostööd tööturuasutuste vahel, et saavutada liidus kooskõlas aluslepingu artikli 46 punktiga a kõigile töötajatele liikumisvabadus vabatahtliku ja õiglase liikuvuse kaudu, ning seetõttu tuleks liikmesriikide ja komisjoni vahel luua ühine koostööraamistik töötajate liidusisese liikuvuse valdkonnas. See raamistik peaks tooma kokku kogu liidu vabad töökohad ning võimaluse nendele kohtadele kandideerida („vahendamine”), määrama kindlaks seotud tugiteenuste pakkumise töötajatele ja tööandjatele ning nägema ette ühise lähenemisviisi kõnealuse koostöö võimaldamiseks vajaliku teabe jagamisele.

(5) Tööturgude järjest suurem omavaheline sõltuvus ja nende ühendamise vajadus nõuab jõulisemat koostööd tööturuasutuste vahel, et saavutada liidus kooskõlas aluslepingu artikli 46 punktiga a kõigile töötajatele liikumisvabadus vabatahtliku ja õiglase liikuvuse kaudu, ning seetõttu tuleks liikmesriikide ja komisjoni vahel luua ühine koostööraamistik töötajate liikuvuse valdkonnas kõigis liikmesriikides ning liikmesriikide ja Norra, Islandi, Šveitsi ning Liechtensteini vahel. See raamistik peaks tooma kokku kogu liidu vabad töökohad ning liidu ja nende nelja riigi kodanikud, andes võimaluse nendele kohtadele kandideerida („vahendamine”), määrama kindlaks seotud tugiteenuste pakkumise töötajatele ja tööandjatele ning nägema ette ühise lähenemisviisi kõnealuse koostöö võimaldamiseks vajaliku teabe jagamisele. Samuti peaks liit sätestama eelkõige vajalikud meetmed, et tagada töövõimalused ja töötajate õigused üldiselt, sh EURESe võrgustikus osalevate kolmandate riikide suhtes.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Euroopa Ülemkogu nõudis „Majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkuleppes”, et uuritaks võimalust laiendada EURESe võrgustikku väljaõppele ja praktikale. Väljaõppe- ja praktikakohti saab käesoleva määrusega hõlmata tingimusel, et asjaomased isikud on töötajad, kellel on aluslepingu artikli 45 kohaselt kodanikele antud õigused. Tuleb kehtestada sobiv üldine teabevahetus liidusisese väljaõppe- ja praktikaalase liikuvuse kohta ning töötada nendele kohtadele kandideerijate jaoks välja piisavad abivahendid, toetudes pakkumiste vahendamise mehhanismile, pärast seda, kui sellist vahendamist peetakse asjakohaste standardite kohaselt ning liikmesriikide pädevusi piisavalt arvesse võttes teostatavaks.

(6) Euroopa Ülemkogu nõudis „Majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkuleppes”, et uuritaks võimalust laiendada EURESe võrgustikku väljaõppele ja praktikale, kaasa arvatud juhul, kui need on korraldatud piiriülese partnerluse raames. Väljaõppe- ja praktikakohti saab käesoleva määrusega hõlmata tingimusel, et asjaomased isikud on töötajad, kellel on aluslepingu artikli 45 kohaselt kodanikele antud õigused. Tuleb kehtestada sobiv üldine teabevahetus liidusisese väljaõppe- ja praktikaalase liikuvuse kohta, mida tuleks tunnustada sarnaselt liikmesriikide standardsete haridussüsteemide väljastatud diplomitele, ning töötada nendele kohtadele kandideerijate jaoks välja piisavad abivahendid, toetudes pakkumiste vahendamise mehhanismile, pärast seda, kui sellist vahendamist peetakse asjakohaste standardite kohaselt ning liikmesriikide pädevusi piisavalt arvesse võttes teostatavaks.

Selgitus

Praktikal ja väljaõppel osalenud inimesed saavad oma programmi lõpus tunnistuse ning seda tunnistust tuleb teistes liikmesriikides tunnustada.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Riikidevahelist ja piiriülest koostööd ning tuge kõigile liikmesriikides EURESe heaks tegutsevatele organisatsioonidele hõlbustaks liidu tasandi struktuur („Euroopa koordinatsiooniamet”), mis peaks pakkuma ühist teavet, koolitustegevust, abivahendeid ja suuniseid. Selle struktuuri ülesandeks peaks olema ka Euroopa tööalase liikuvuse portaali (EURESe portaal) ehk ühise IT-platvormi väljaarendamine. Struktuuri töö suunamiseks tuleks liikmesriikidega konsulteerides välja töötada mitmeaastased tööprogrammid.

(8) Piirkondadevahelist, riikidevahelist ja piiriülest partnerlust ning tuge kõigile liikmesriikides EURESe heaks tegutsevatele organisatsioonidele peaks hõlbustama liidu tasandi struktuur („Euroopa koordinatsiooniamet”), mis peaks jätkama teenuste pakkumist, näiteks pakkuma ühist teavitamist ja nõustamist, koolitustegevust, abivahendeid ja suuniseid. Selle struktuuri ülesandeks peaks olema ka Euroopa tööalase liikuvuse portaali (EURESe portaal) ehk ühise IT-platvormi tugevdamine. Struktuuri töö suunamiseks tuleks liikmesriikidega konsulteerides välja töötada mitmeaastased tööprogrammid.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Liikmesriigid peaksid asutama riiklikul tasandil koordinatsioonibürood, et pakkuda üldist tuge ja abi kõigile enda territooriumil EURESe heaks tegutsevatele organisatsioonidele ning toetada nende koostööd samasuguste büroodega teistes liikmesriikides ja Euroopa koordinatsiooniametiga. Kõnealuste koordinatsioonibüroode ülesandeks peaks olema eelkõige vabade töökohtadega seotud kaebuste ja probleemide käsitlemine ning nõuetelevastavuse küsimuste kontrollimine seoses töötajate vabatahtliku ja õiglase liikuvusega liidus.

(9) Liikmesriigid peaksid asutama riiklikul tasandil koordinatsioonibürood, et pakkuda üldist tuge ja abi kõigile enda territooriumil EURESe heaks tegutsevatele organisatsioonidele, mis hõlmaks ka piiriülest partnerlust, ning toetada nende koostööd samasuguste büroodega teistes liikmesriikides ja Euroopa koordinatsiooniametiga. Kõnealuste koordinatsioonibüroode ülesandeks peaks olema eelkõige EURESe toimimiseks vajalike vahendite ja menetlusviisi loomine ning vabade töökohtade ja haldustõketega seotud kaebuste ja probleemide käsitlemine, eriti suure tööjõupuudusega piirkondades, kus on oht tööturu tasakaalustamatusele, nõuetelevastavuse küsimuste kontrollimine seoses töötajate vabatahtliku ja õiglase liikuvusega liidus, kaebuste lahendamine, vältimaks erinevaid tõlgendusi seoses kehtivate õigusaktidega, ning tegelemine diskrimineerimis- ja andmekaitsejuhtumitega. Detsentraliseeritud süsteemiga riigid peaksid kaaluma piirkondlike koordinatsioonibüroode loomist.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Sotsiaalpartnerite osalus EURESe võrgustikus aitab eelkõige kaasa liikuvust takistavate tegurite analüüsile ning töötajate õiglase ja vabatahtliku liikuvuse edendamisele liidus, sealhulgas piirialadel. Seetõttu tuleks EURESe võrgustiku üldisesse juhtimisstruktuuri kaasata sotsiaalpartnerite esindajad liidu tasandil. Samas võivad riikide tööandjate organisatsioonid ja ametiühingud taotleda EURESe partneriks saamist.

(10) Sotsiaalpartnerite osalus EURESe võrgustikus aitab eelkõige kaasa liikuvust takistavate tegurite analüüsile ning töötajate õiglase ja vabatahtliku liikuvuse edendamisele liidus, sealhulgas piirialadel. Seetõttu tuleks EURESe võrgustiku üldisesse juhtimisstruktuuri kaasata sotsiaalpartnerite esindajad liidu tasandil. Samas võivad riikide tööandjate organisatsioonid ja ametiühingud taotleda EURESe partneriks saamist. Seejuures tuleb soosida VKEde kui liidu suurimate tööhõivevõimaluste loojate osalemist.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a) Piiriülestes piirkondades võivad olla piiriülese partnerluse aluseks püsistruktuurid, nagu toimivad kogukonnad, euroregioonid ning eelkõige Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus (ETKR).

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) EURESe võrgustiku laiapõhjalisel liikmelisusel on sotsiaalseid, majanduslikke ja rahalisi eeliseid. See suurendab teenuse osutamise tõhusust, hõlbustades partnerlussuhete loomist, tugevdades täiendavust ning parandades kvaliteeti. See suurendab ka EURESe võrgustiku turuosa, kuivõrd uued liikmed teevad kättesaadavaks vabu töökohti, töökohataotlusi ning elulookirjeldusi (CVd). Riikidevaheline ja piiriülene koostöö, mis on EURESe võrgustiku põhiomadusi, võib luua uudseid õppimise ja koostöö vorme tööturuasutuste vahel, sealhulgas ka vabade töökohtade ja tugiteenuste kvaliteedistandardite osas. Seega suureneks EURESe võrgustiku tähtsus ühe peamise liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni käsutuses oleva liidu vahendina, millega toetatakse konkreetseid meetmeid kõrge tööhõive taseme saavutamiseks liidus.

(12) EURESe võrgustiku laiapõhjalisel liikmelisusel on sotsiaalseid, majanduslikke ja rahalisi eeliseid. See suurendab teenuse osutamise tõhusust, hõlbustades partnerlussuhete loomist, tugevdades täiendavust ning parandades kvaliteeti. See suurendab ka EURESe võrgustiku turuosa, kuivõrd uued liikmed teevad kättesaadavaks vabu töökohti, töökohataotlusi ning elulookirjeldusi (CVd). Piirkondadevaheline, riikidevaheline ja piiriülene koostöö, mis on EURESe võrgustiku põhiomadusi, peaks jätkuvalt looma uudseid õppimise ja koostöö vorme tööturuasutuste vahel, sealhulgas ka vabade töökohtade ja tugiteenuste kvaliteedistandardite osas. Seega suureneks EURESe võrgustiku tähtsus ühe peamise liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni käsutuses oleva liidu vahendina, millega toetatakse konkreetseid meetmeid kõrge tööhõive taseme saavutamiseks liidus.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) Liikmesriigid ise peaksid vastavalt oma pädevusele tööturgude korraldamisel vastutama ka selle eest, et anda organisatsioonidele oma territooriumil luba osaleda EURESe partneritena EURESe võrgustikus. Loa andmise suhtes peaksid kehtima ühised miinimumkriteeriumid ning piiratud hulk loa andmise protsessi põhieeskirju, et tagada EURESe võrgustikuga liitumisel läbipaistvus ja võrdsed võimalused, ilma et see piiraks paindlikkust, mida on vaja, et võtta arvesse liikmesriikide riiklike tööturuasutuste ja teiste tööturu osapoolte vahelise koostöö erinevaid mudeleid ja vorme.

(13) Liikmesriigid ise peaksid vastavalt oma pädevusele tööturgude korraldamisel vastutama ka selle eest, et anda organisatsioonidele oma territooriumil luba osaleda EURESe partneritena EURESe võrgustikus. Loa andmise suhtes peaksid kehtima ühised miinimumkriteeriumid ning piiratud hulk loa andmise protsessi põhieeskirju, et tagada EURESe võrgustikuga liitumisel läbipaistvus ja võrdsed võimalused, ilma et see piiraks paindlikkust, mida on vaja, et võtta arvesse liikmesriikide riiklike tööturuasutuste ja teiste tööturu osapoolte vahelise koostöö erinevaid riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke mudeleid ja vorme.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Selleks et edastada töötajatele ja tööandjatele ELi-sisese töötajate liikuvuse eri aspektide kohta usaldusväärset ja ajakohast teavet, peaks EURESe võrgustik tegema koostööd teiste asutuste, teenistuste ja liidu võrgustikega, mis toetavad liikuvust ja teavitavad kodanikke nende liidu õigusest tulenevatest õigustest, näiteks portaaliga „Teie Euroopa”, Euroopa Noorte portaaliga ning SOLVITiga, kutsekvalifikatsioonide tunnustamise eest vastutavate organisatsioonidega ning töötajate võrdse kohtlemise edendamise, analüüsi, järelevalve ja toetamise asutustega, mis on nimetatud kooskõlas [Euroopa Parlamendi ja nõukogu] direktiiviga .../2013/EL [meetmete kohta, mis lihtsustavad töötajate vaba liikumise kontekstis töötajatele antud õiguste kasutamist].

(16) Selleks et edastada töötajatele ja tööandjatele ELi-sisese töötajate liikuvuse eri aspektide kohta usaldusväärset ja ajakohast teavet, peaks EURESe võrgustik tegema koostööd teiste asutuste, teenistuste ja liidu võrgustikega, mis toetavad liikuvust ja teavitavad kodanikke nende liidu õigusest tulenevatest õigustest, näiteks portaaliga „Teie Euroopa”, Euroopa Noorte portaaliga ning SOLVITiga, piiriülese koostööga tegelevate ja kutsekvalifikatsioonide tunnustamise eest vastutavate organisatsioonidega ning töötajate võrdse kohtlemise edendamise, analüüsi, järelevalve ja toetamise asutustega, mis on nimetatud kooskõlas [Euroopa Parlamendi ja nõukogu] direktiiviga .../2013/EL [meetmete kohta, mis lihtsustavad töötajate vaba liikumise kontekstis töötajatele antud õiguste kasutamist].

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24) Põhjalik tööjõuvajaduse mõistmine kutsealade, sektorite ning tööandjate vajaduste osas aitaks kaasa töötajate liikumisvabadusele liidus ning seetõttu peaksid tugiteenused sisaldama heatasemelist abi tööandjatele, eriti väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. Tihedad töösuhted tööturuasutuste ja tööandjate vahel suurendavad vabade töökohtade kogumit ning sobivate kandidaatide suunamist ametikohtadele, tagavad lahendusteed tööotsijatele, eriti haavatavatele rühmadele, ning parandavad tööturgu käsitlevat teavet.

(24) Põhjalik tööjõuvajaduse mõistmine kutsealade, sektorite ning tööandjate vajaduste osas aitaks kaasa töötajate liikumisvabadusele liidus ning seetõttu peaksid tugiteenused sisaldama heatasemelist abi tööandjatele, eriti väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, kaasa arvatud käsitööd tegevatele inimestele. Tihedad töösuhted tööturuasutuste ja tööandjate vahel suurendavad vabade töökohtade kogumit ning sobivate kandidaatide suunamist ametikohtadele, vähendavad tööjõupuudust, tagavad lahendusteed tööotsijatele, eriti haavatavatele rühmadele, ning parandavad tööturgu käsitlevat teavet.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26) Töötajatele pakutavad tugiteenused on seotud nende liidu õigusest tuleneva töötajate liikumise põhivabaduse kasutamisega ning peaksid olema tasuta. Tööandjatele pakutavate tugiteenuste eest võib aga võtta tasu kooskõlas siseriiklike tavadega.

(26) Töötajatele pakutavad tugiteenused on seotud nende liidu õigusest tuleneva töötajate liikumise põhivabaduse kasutamisega ning peaksid seetõttu olema tasuta, nagu ka tööandjatele pakutavad tugiteenused.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27) Erilist tähelepanu tuleks pöörata liikuvuse toetamisele piirialadel ning teenuste pakkumisele piirialatöötajatele, kes elavad ühes liikmesriigid ja töötavad teises, peavad tulema toime erinevate siseriiklike tavade ja õigussüsteemidega ning kogevad liikuvuse osas spetsiifilisi halduslikke, õiguslikke või maksudega seotud takistusi. Liikmesriigid võivad otsustada rajada sellise liikuvuse hõlbustamiseks spetsiifilisi tugistruktuure. Need peaksid EURESe võrgustiku raames tegelema spetsiifiliste vajadustega, mis on seotud teabe, juhendamise, piiriülese tööjõu nõudmise ja pakkumise sobitamise ning sellest tulenevate töölesuunamistega.

(27) Erilist tähelepanu tuleks pöörata sellistele piirkondadele, kus valitsevad rasked ja püsivalt ebasoodsad looduslikud või demograafilised tingimused, ning liikuvuse toetamisele piirialadel ning teenuste pakkumisele ühes riigis elavatele ja teises riigis töötavatele piirialatöötajatele, kelle arv pidevalt kasvab ja kes peavad tulema toime erinevate siseriiklike tavade ja õigussüsteemidega ning kogevad liikuvuse osas spetsiifilisi halduslikke, õiguslikke või maksudega seotud takistusi. Liikmesriigid peaksid jätkama toetuse pakkumist spetsiifilistele tugistruktuuridele, mis hõlbustavad sellist liikuvust ning mis tegelevad EURESe võrgustiku raames spetsiifiliste vajadustega, mis on seotud teabe, nõustamise, juhendamise, piiriülese tööjõu nõudmise ja pakkumise sobitamise ning sellest tulenevate töölesuunamistega.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(30) Tuleks kehtestada programmitöö tsükkel, mis toetab liikuvusalase tegevuse koordineerimist liidus. Et liikmesriikide tegevuskavade koostamine oleks tõhus, tuleks selle juures arvesse võtta liikuvuse voogusid ja mustreid puudutavaid andmeid, praeguseid ja prognoositavaid tööjõu puudu- ja ülejääke käsitlevaid andmeid ning värbamiskogemusi ja -tavasid EURESe võrgustikus; samuti peaks see töö hõlmama liikmesriikide organisatsioonide käsutuses olevate ressursside ja vahendite läbivaatamist, et hõlbustada ELi-sisest töötajate liikuvust.

(30) Tuleks kehtestada programmitöö tsükkel, mis toetab liikuvusalase tegevuse koordineerimist liidus. Et avastada ja hoida ära liidusisese geograafilise liikuvuse tekitatud negatiivset mõju, tuleks liikmesriikide tegevuskavade koostamise juures arvesse võtta liikuvuse voogusid ja mustreid puudutavaid andmeid, praeguseid ja prognoositavaid tööjõu puudu- ja ülejääke käsitlevaid andmeid ning värbamiskogemusi ja -tavasid EURESe võrgustikus; samuti peaks see töö hõlmama liikmesriikide organisatsioonide käsutuses olevate ressursside ja vahendite läbivaatamist, et hõlbustada ELi-sisest töötajate liikuvust.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(33 a) Käesoleva määruse rakendamine võimaldab luua tulemusliku mehhanismi haridussüsteemide paremaks lõimimiseks ühelt poolt tööturu vajadustele vastavaks ja teiselt poolt vastavalt tööturule tervikuna.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(37 a) Piiriüleste võõrtöötajate maksustamisele tuleks leida lahendus, kuna lahenduse puudumine piirab suuresti ELi toimimise lepingu artikli 45 kohast töötajate vaba liikumist liidus. Komisjon ja liikmesriigid peaksid edendama menetlusi tööjõu liikumist pärssiva maksualase diskrimineerimise kaotamiseks, kuna töötajate liikuvus on liidu majanduskasvu ja tööhõive suurenemise keskne tegur. Ka tuleb tagada liidu kodanikele, konkreetselt sihtrühmadele, suunatud jõuliste teavitusmeetmetega EURESe võrgustiku toomine kogu liidus laiema üldsuse ette komisjoni ja eelkõige ELi liikmesriikide valitsuste intensiivsete kommunikatsioonimeetmete kaudu.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaldamiseks nähakse käesoleva määrusega ette eesmärgid, põhimõtted ja eeskirjad, mis on seotud järgmisega:

2. Käesoleva määrusega kehtestatakse põhimõtted ja eeskirjad koostööraamistikule, et hõlbustada ELi toimimise lepingu artiklis 45 sätestatud töötajate vaba liikumise õiguse kasutamist liidus, mis on seotud järgmisega:

Selgitus

EURESe võrgustik juba toimib ning on tõestanud oma kasulikkust. Võimalikele abisaajatele suunatud teenuseid tuleb täiustada.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) liikmesriikide meetmed ning liikmesriikidevahelised meetmed, et hõlbustada liidu tööturul pakkumise ja nõudmise vahelise tasakaalu saavutamist, pidades silmas kõrge tööhõive taseme edendamist;

(b) liikmesriikide meetmed ning liikmesriikidevahelised meetmed, et hõlbustada liidu tööturul pakkumise ja nõudmise vahelise tasakaalu saavutamist, pidades silmas kõrge tööhõive taseme edendamist, eriti piiriüleste piirkondade puhul;

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) Euroopa tööturuasutuste võrgustiku toimimine liikmesriikide ja komisjoni vahel;

(c) Euroopa tööturuasutuste võrgustiku toimimise tugevdamine liikmesriikide, komisjoni ning Norra, Islandi, Šveitsi ja Liechtensteini vahel;

Selgitus

EURESe võrgustik juba toimib ning on tõestanud oma kasulikkust. Võimalikele abisaajatele suunatud teenuseid tuleb täiustada.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) seonduvad liikuvuse tugiteenused, mida pakutakse töötajatele ja tööandjatele.

(d) piisavad liikuvuse tugi- ja nõustamisteenused, mida pakutakse töötajatele ja tööandjatele.

Selgitus

EURESe võrgustik juba toimib ning on tõestanud oma kasulikkust. Võimalikele abisaajatele suunatud teenuseid tuleb täiustada.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) „tööturuasutused” – kõik liikmesriigis seaduslikult tegutsevad juriidilised või füüsilised isikud, kes osutavad tööotsijatele teenuseid töökoha leidmisel ning tööandjatele töötajate värbamisel;

(b) „tööturuasutused” – kõik liikmesriigis seaduslikult, nii riigi- kui ka erasektoris tegutsevad, viimasel puhul tulunduslikud või mittetulunduslikud juriidilised või füüsilised isikud, kes osutavad tööotsijatele teenuseid töökoha leidmisel ning tööandjatele töötajate värbamisel;

Selgitus

Regulatory clarity and legal certainty make it necessary to avoid an implicit element in the provision intended to define 'employment services' in the Member States. The purpose is to set out the various forms that these services may take, including the possibility of being for profit and explicitly EGTC. This is consistent with EU case law and with the Commission's understanding of employment services and services of general interest. This wording reflects the idea that any public policy aimed at achieving full employment has to encourage public-private cooperation at all geographical levels, opening up employment information, guidance and mediation services to private agencies.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(g a) „piiriülene partnerlus ja koostöö piirialatöötajate töölesuunamiseks” – kõik pädevate asutuste koostöötegevused riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil, et osutada teenuseid pakkumise ja nõudluse kooskõlla viimiseks eesmärgiga täita vabad töökohad, mis on mõeldud piirialatöötajate jaoks.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Asutamine

Ümberkorraldamine

Selgitus

EURESe võrgustik juba toimib ning vajab võimalikele abisaajatele suunatud teenuste parandamiseks ümberkorraldusi.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega asutatakse Euroopa tööturuasutuste võrgustik („EURESe võrgustik”).

Käesoleva määrusega nähakse ette Euroopa tööturuasutuste võrgustiku ja EURESe piiriüleste büroode („EURESe võrgustik”) ümberkorraldamine ja tugevdamine.

Selgitus

EURESe võrgustik juba toimib ning vajab võimalikele abisaajatele suunatud teenuste parandamiseks ümberkorraldusi.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) EURESe partnerid, st liikmesriikide poolt volitatud organisatsioonid, kes osutavad töötajatele ja tööandjatele riigi, piirkonna ja/või kohalikul tasandil vahendus- ja/või tugiteenuseid.

(c) EURESe partnerid, st liikmesriikide poolt volitatud organisatsioonid, kes osutavad töötajatele ja tööandjatele ning EURESe piiriülestele partneritele riigi, piirkonna ja/või kohalikul tasandil, sh piiriüleselt vahendus- ja/või tugiteenuseid.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kõik EURESe võrgustikus osalevad organisatsioonid edendavad vastavalt oma rollile ja ülesannetele aktiivselt ja tihedas koostöös võimalusi, mida töötajate liikuvus liidus pakub, ning püüavad parandada viise ja vahendeid, mille abil töötajad ja tööandjad saavad neid võimalusi kasutada kohalikul, piirkonna, riigi ja Euroopa tasandil.

2. Kõik EURESe võrgustikus osalevad organisatsioonid edendavad vastavalt oma rollile ja ülesannetele aktiivselt ja tihedas koostöös võimalusi, mida töötajate liikuvus liidus pakub, ning püüavad parandada viise ja vahendeid, mille abil töötajad ja tööandjad saavad neid võimalusi kasutada Euroopa, riigi ning eelkõige piirkonna ja kohalikul tasandil, sh piiriüleselt ning kõrge töötuse tasemega ja vähese töö leidmise võimalusega piirkondades. Nad teavitavad ka töötajaid ja tööandjaid võimalikest haldustõketest, mida võib esineda.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) liidu tööturgude parem toimimine ja integratsioon;

(c) liidu tööturgude toimimine ja integratsioon, sealhulgas piiriülestel tööturgudel, millega tagatakse mittediskrimineeriv juurdepääs töövõimalustele, töökohataotlustele ning asjakohasele tööturu teabele;

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e) tööturult tõrjutud isikute sotsiaalne kaasamine ja integratsioon.

(e) tööturult tõrjutuse tõttu kaitsetus olukorras olevate isikute sotsiaalne kaasamine ja integratsioon.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a) noorte motiveerimine programmi „Sinu esimene EURESe töökoht” abil, toetades sujuvat üleminekut haridussüsteemist liidu tööturule.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) ühtse raamistiku väljatöötamine ning horisontaalse abi pakkumine EURESe võrgustiku hüvanguks, sealhulgas

(a) ühtse raamistiku rakendamise toetamine ning horisontaalse abi pakkumine EURESe võrgustiku hüvanguks, sealhulgas

Selgitus

Euroopa koordinatsiooniamet peab toetama EURESe võrgustikku varasemaid kogemusi kasutades ja kohandades neid vastavalt konkreetsele kohalikule ja piirkondlikule eripärale.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ii) teabe- ja kommunikatsioonitegevus;

ii) teabe- ja kommunikatsioonitegevus, sh kommunikatsioonistrateegia väljatöötamine, mille eesmärk on suurendada Euroopa kodanike ja eelkõige nende, kellel puudub juurdepääs internetile, teadlikkust EURESe võrgustikust;

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

iii) EURESe töötajate ühine koolitusprogramm;

iii) EURESe töötajate ühine koolitusprogramm, sh teadlikkuse suurendamise koolitus konkreetse töötajate rühma erinevate vajaduste rahuldamiseks;

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) geograafilise ja ametialase liikuvuse analüüs;

(b) geograafilise ja ametialase liikuvuse analüüs, võttes arvesse konkreetset kohalikku ja piirkondlikku eripära;

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) sobiva raamistiku väljatöötamine liidusiseseks väljaõppe- ja praktikakohtade alaseks koostööks ja vahendamiseks kooskõlas käesoleva määrusega;

(c) sobiva raamistiku väljatöötamine liidusiseseks väljaõppe- ja praktikakohtade alaseks koostööks ja vahendamiseks, sealhulgas vajaduse korral piiriüleselt, kooskõlas käesoleva määrusega;

Selgitus

Toimivasse EURESe võrgustikku kuuludes peab Euroopa koordinatsiooniamet kasutama varasemaid kogemusi ja kohandama neid vastavalt konkreetsele kohalikule ja piirkondlikule eripärale.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) EURESe tegevuse ja tööhõivealase tulemuslikkuse järelevalve ja hindamine koostöös EURESe liikmetega.

(d) EURESe tegevuse ja tööhõivealase tulemuslikkuse järelevalve ja hindamine koostöös EURESe liikmetega, pöörates erilist tähelepanu selle piirkondlikule ja kohalikule mõõtmele ning esitades vajaduse korral ettepanekuid paranduste tegemiseks.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Koordinatsiooniameti mitmeaastased tööprogrammid koostatakse artiklis 11 osutatud EURESe koordinatsioonirühmaga konsulteerides.

2. Euroopa koordinatsiooniamet võtab vastu mitmeaastased tööprogrammid, mis on koostatud pärast konsulteerimist artiklis 11 osutatud EURESe koordinatsioonirühmaga.

Selgitus

Euroopa koordinatsiooniamet ja riiklikud bürood koostavad mitmeaastased tööprogrammid ühiselt.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Iga riikliku koordinatsioonibüroo ülesanneteks on

1. Iga riikliku koordinatsioonibüroo, mille liikmesriigid on määranud ja komisjonile teatavaks teinud, ülesanneteks on

Selgitus

Riigi tasandi asutused on liikmesriikide otsustada.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) vahendamisega seotud koostöö komisjoni ja teiste liikmesriikidega III peatükis sätestatud raamistikus;

(a) vahendamisega seotud koostöö komisjoni ja teiste liikmesriikide ning Norra, Islandi, Šveitsi ja Liechtensteiniga III peatükis sätestatud raamistikus;

Selgitus

Need neli riiki on juba võrgustiku aktiivsed liikmed ja partnerlust nendega võiks tõhustada, sellest võidaksid kõik abisaajad.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) EURESe töö korraldamine liikmesriigis, kaasa arvatud tugiteenuste osutamine kooskõlas IV peatükiga;

(b) EURESe töö korraldamine liikmesriigis, kaasa arvatud tugiteenuste osutamise korraldamine kooskõlas IV peatükiga, pöörates erilist tähelepanu piirkondlikule ja kohalikule mõõtmele tööturu osapoolte ja muude asjakohaste sidusrühmade osalusel;

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) asjaomase liikmesriigi meetmete koordineerimine teiste liikmesriikidega kooskõlas V peatükiga.

(c) asjaomase liikmesriigi meetmete koordineerimine teiste liikmesriikide ning Norra, Islandi, Šveitsi ja Liechtensteiniga kooskõlas V peatükiga.

Selgitus

Need neli riiki on juba võrgustiku aktiivsed liikmed ja partnerlust nendega võiks tõhustada, sellest võidaksid kõik abisaajad.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) elu- ja töötingimused;

(a) elu- ja töötingimused, kaasa arvatud maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed;

Selgitus

EURESe võrgustiku kaudu tööpakkumiste saajaid tuleb teavitada teises liikmesriigis tasumisele kuuluvatest maksetest ja maksudest, et nad saaksid otsustada pakkumise vastuvõtmise üle asjaolusid hästi tundes.

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e) vajaduse korral piirialatöötajate olukord, eriti piirialadel.

(e) piirkondades, kus see on vajalik, piirialatöötajate olukord, eriti piirialadel.

Selgitus

Piiriüleste partnerluste arv võib kasvada, millest saavad kasu kõik kohalikud ja piirkondlikud partnerid.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a) andmete edastamine tööandjatele ja töötajatele sobiva kõige elujõulisema lahenduse leidmiseks.

Selgitus

Partneritevahelist teabevahetust tuleb täiustada.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Riiklik koordinatsioonibüroo pakub oma riigi territooriumil EURESe võrgustikus osalevatele organisatsioonidele üldist tuge, et teha koostööd EURESe partneritega teistes liikmesriikides. See hõlmab abi EURESe tööpakkumiste ja värbamisega seotud kaebuste puhul ning koostööd ametiasutustega, näiteks tööinspektsiooniga.

4. Riiklik koordinatsioonibüroo pakub oma riigi territooriumil EURESe võrgustikus osalevatele organisatsioonidele üldist tuge, et teha koostööd EURESe partneritega teistes liikmesriikides, kaasa arvatud piiriüleses partnerluses osalevate organisatsioonide ning partneritega Norras, Islandil, Šveitsis ja Liechtensteinis. See hõlmab abi EURESe tööpakkumiste ja värbamisega seotud kaebuste puhul ning koostööd ametiasutustega, näiteks tööinspektsiooniga.

Selgitus

Need neli riiki on juba võrgustiku aktiivsed liikmed ning partnerlust nendega, kaasa arvatud piiriüleste partneritega, võiks tõhustada, sellest võidaksid kõik abisaajad.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Riiklik koordinatsioonibüroo edendab koostööd huvirühmadega, näiteks karjäärinõustamisteenistuste, ülikoolide, kaubanduskodade ning väljaõppe- ja praktikaprogrammides osalevate organisatsioonidega.

 

5. Riiklik koordinatsioonibüroo edendab koostööd huvirühmadega igal ühiskonna- ja juhtimistasandil, näiteks karjäärinõustamisteenistuste, ülikoolide, kaubanduskodade, VVOde ning väljaõppe- ja praktikaprogrammides osalevate organisatsioonidega, pöörates erilist tähelepanu VKEdele.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Iga liikmesriik tagab, et tema riiklikul koordinatsioonibürool on olemas töötajad ja muud vajalikud vahendid käesolevas määruses sätestatud ülesannete täitmiseks.

6. Iga liikmesriik tagab, et tema riiklikul koordinatsioonibürool on olemas töötajad ja muud vajalikud vahendid käesolevas määruses sätestatud ülesannete täitmiseks, mille puhul on nõuetekohaselt esindatud ka piirkondlikud ja kohalikud huvid.

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik loob süsteemi, et anda EURESe partneritele luba EURESe võrgustikus osalemiseks, teostada järelevalvet nende tegevuse üle ning selle üle, kas nad täidavad käesoleva määruse kohaldamisel siseriiklikke ja liidu õigusakte. See süsteem peab olema läbipaistev, proportsionaalne ning võtma arvesse kandidaatorganisatsioonide võrdse kohtlemise ja nõuetekohase menetluse põhimõtteid.

1. Iga liikmesriik, võttes arvesse piirkondlikke ja kohalikke osalejaid, tööturu osapooli ja teisi asjaomaseid sidusrühmi, loob süsteemi, et anda EURESe partneritele luba EURESe võrgustikus osalemiseks ja teostada järelevalvet nende tegevuse üle ning selle üle, kas nad täidavad käesoleva määruse kohaldamisel siseriiklikke ja liidu õigusakte. See süsteem peab olema läbipaistev, proportsionaalne ning võtma arvesse kandidaatorganisatsioonide võrdse kohtlemise ja nõuetekohase menetluse põhimõtteid. EURESe piiriülesed partnerlused vabastatakse sellest riikliku loa andmise menetlusest ning loetakse EURESe täieõiguslikeks partneriteks.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. EURESe partnerid võivad kaasata teisi EURESe partnereid või teisi organisatsioone, et täita lisas sätestatud kriteeriume ühiselt. Sellistel juhtudel saab asjaomase partnerluse jätkuv olemasolu EURESe võrgustikus osalemise lisatingimuseks.

6. EURESe partnerid võivad kaasata teisi EURESe partnereid või teisi organisatsioone, et täita lisas sätestatud kriteeriume ühiselt. Sellistel juhtudel saab asjaomase partnerluse, sealhulgas mis tahes olemasoleva piiriülese partnerluse ja ELi piirkondades ning kohalikes omavalitsustes konkreetsete probleemide lahendamiseks mõeldud partnerluste jätkuv olemasolu EURESe võrgustikus osalemise lisatingimuseks.

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kandidaatorganisatsioonid võivad valida EURESe võrgustikus osalemiseks järgmised võimalused:

1. Kandidaatorganisatsioonid osalevad EURESe võrgustikus järgmiste tegevustega:

Selgitus

EURESe partnerite võimalus valida ülesanded ei ole õigustatud. EURESe partnerid peaksid olema kohustatud – nii nagu praegu – pakkuma kõiki artikli 9 punktides a–c osutatud teenuseid.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) panustada vabade töökohtade kogumisse kooskõlas artikli 14 lõike 1 punktiga a;

(a) panustamine vabade töökohtade kogumisse kooskõlas artikli 14 lõike 1 punktiga a;

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) panustada töökohataotluste ja CVde kogumisse kooskõlas artikli 14 lõike 1 punktiga b;

(b) panustamine töökohataotluste ja CVde kogumisse kooskõlas artikli 14 lõike 1 punktiga b;

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) pakkuda töötajatele ja tööandjatele tugiteenuseid kooskõlas IV peatükiga või

(c) töötajatele ja tööandjatele tugiteenuste pakkumine kooskõlas IV peatükiga või

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) kombineerida punktide a) kuni c) võimalusi.

välja jäetud

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Tööpuuduse vähendamiseks võtavad liikmesriigid koos komisjoniga meetmed, et tagada ELi kodanikele võrdne juurdepääs vabade töökohtade täitmisel.

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) kõik oma riiklikes tööturuasutustes kättesaadavad ning EURESe partnerite poolt pakutavad vabad töökohad;

(a) kõik oma riiklikes tööturuasutustes kättesaadavad ning EURESe partnerite poolt pakutavad vabad töökohad, andes mikroettevõtjatele ja väikeettevõtjatele nõuetekohaselt põhjendatud juhtumite korral võimaluse vabu ametikohti EURESes mitte avaldada;

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Riiklikud tööturuasutused töötavad selle nimel, et sõlmida kokkuleppeid teiste selle liikmesriigi territooriumil tegutsevate tööturuasutustega, et tagada lõikes 1 osutatud põhimõtte kohaldatavus ka nende poolt hallatavate internetipõhiste tööotsinguvahendite puhul.

2. Riiklikud tööturuasutused töötavad aktiivselt selle nimel, et sõlmida kokkuleppeid teiste selle liikmesriigi territooriumil tegutsevate tööturuasutustega, et tagada lõikes 1 osutatud põhimõtte kohaldatavus ka nende poolt hallatavate internetipõhiste tööotsinguvahendite puhul.

Muudatusettepanek  59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid loovad riikliku sõlmpunkti, mis võimaldab EURESe portaali üle kanda teavet vabade töökohtade, töökohataotluste ja CVde kohta, mille on kättesaadavaks teinud mis tahes organisatsioon, kes on nõus seda teavet ka EURESe portaalis jagama.

5. Liikmesriigid loovad riikliku sõlmpunkti, kasutades võimaluse korral olemasolevaid riiklikke struktuure, mis võimaldab EURESe portaali üle kanda teavet vabade töökohtade, töökohataotluste ja CVde kohta, mille on kättesaadavaks teinud mis tahes organisatsioon, kes on nõus seda teavet ka EURESe portaalis jagama.

Muudatusettepanek  60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid toetavad kooskõlastatud lähenemisviisi väljatöötamist sellistele riikliku tasandi teenustele.

2. Liikmesriigid toetavad kooskõlastatud lähenemisviisi väljatöötamist sellistele riikliku tasandi teenustele, mis on mõeldud piirkondade või kohalike omavalitsuste või mõlema konkreetsete vajaduste täitmiseks.

Selgitus

EURESe võrgustiku edu tagamiseks on vaja, et liikmesriigid suurendaksid võrgustiku seotust ELi piirkondade ja/või kohalike omavalitsusüksuste erihuvidega.

Muudatusettepanek  61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) mis on kergesti kättesaadav ja kasutajasõbralikult esitatud.

(b) mis on mittediskrimineerivalt kergesti kättesaadav ja kasutajasõbralikult esitatud.

Muudatusettepanek  62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Kõikidel tööotsijatel on õigus saada põhjalikku teavet tööõiguslike tingimuste, näiteks pensioniõiguste, sotsiaalkindlustuse ja ravikindlustuse kohta selles riigis ja kohas, kus asub töökoht.

Selgitus

Seda tüüpi teave on tööotsijate jaoks äärmiselt oluline.

Muudatusettepanek  63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid töötavad välja piirialatöötajatele mõeldud eriteabe nendel piirialadel, kus asjaomased liikmesriigid peavad ühiselt vajalikuks luua spetsiifilised koostöö- ja teenustestruktuurid.

2. Liikmesriigid töötavad välja piirialatöötajatele mõeldud eriteabe nendel piirialadel, kus asjaomased liikmesriigid peavad ühiselt vajalikuks luua spetsiifilised koostöö- ja teenustestruktuurid, kui neid juba ei ole loodud.

Selgitus

Olemasolevad piiriülesed koostöötalitused on oma väärtust juba korduvalt tõestanud ning teised samalaadsed asutused võiksid kasutada nende kogemusi.

Muudatusettepanek  64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Asjaomased EURESe partnerid pakuvad kõigile tööd otsivatele töötajatele ennetavalt võimalust juurdepääsuks käesolevas artiklis määratletud teenustele. Vajaduse korral korratakse seda pakkumist tööotsinguprotsessi vältel.

1. Asjaomased EURESe partnerid pakuvad kõigile tööd otsivatele töötajatele ennetavalt võimalust juurdepääsuks käesolevas artiklis määratletud teenustele, pöörates erilist tähelepanu kaitsetus olukorras olevate isikutele. Vajaduse korral korratakse seda pakkumist tööotsinguprotsessi vältel.

Selgitus

Teave peab olema kättesaadav igale tööotsijale.

Muudatusettepanek  65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kui töötajad on huvitatud täiendavast abist ning ELi-sisest töölesuunamist võib põhjendatult tõenäoliseks pidada, annavad EURESe partnerid täiendavat abi tööotsingul, mis hõlmab selliseid teenuseid nagu sobivate vabade töökohtade valik, abi töökohataotluste ja CVde koostamisel ning tõlgete pakkumine ja/või täpsema teabe hankimine konkreetsete vabade töökohtade kohta teistes liikmesriikides.

3. Kui töötajad on huvitatud täiendavast abist ning ELi-sisest töölesuunamist võib põhjendatult tõenäoliseks pidada, annavad EURESe partnerid täiendavat abi tööotsingul, mis hõlmab selliseid teenuseid nagu sobivate vabade töökohtade valik, abi töökohataotluste ja CVde koostamisel ning tõlgete pakkumine ja/või täpsema teabe hankimine konkreetsete vabade töökohtade kohta teistes liikmesriikides, eriti valdkondades, kus asjaomases liikmesriigis on suur tööjõupuudus.

Selgitus

Praegu on hulk ametikohti, kus on puudus kvalifitseeritud ja madala kvalifikatsiooniga tööjõust, need võiksid huvi pakkuda teiste liikmesriikide inimestele.

Muudatusettepanek  66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Asjaomased EURESe partnerid annavad teistest liikmesriikidest töötajate värbamisest huvitatud tööandjatele abi ja suuniseid ning pakuvad neile eelkõige järgmisi teenuseid:

1. Asjaomased EURESe partnerid annavad teistest liikmesriikidest töötajate värbamisest huvitatud tööandjatele abi ja suuniseid ning pakuvad neile võimaluse korral ennetavalt eelkõige järgmisi teenuseid:

Muudatusettepanek  67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui tööandjad on huvitatud täiendavast abist ning ELi-sisest värbamist võib põhjendatult tõenäoliseks pidada, annavad asjaomased EURESe partnerid täiendavat abi, mis hõlmab selliseid teenuseid nagu sobivate kandidaatide eelvalik ning abi tõlgete pakkumisel ja/või täpsema teabe hankimisel konkreetsete töökohataotluste kohta.

2. Kui tööandjad on huvitatud täiendavast abist ning ELi-sisest värbamist võib põhjendatult tõenäoliseks pidada, annavad asjaomased EURESe partnerid täiendavat abi, mis hõlmab selliseid teenuseid nagu sobivate kandidaatide eelvalik ning abi tõlgete pakkumisel ja/või täpsema teabe hankimisel konkreetsete töökohataotluste kohta, eriti valdkondades, kus asjaomases liikmesriigis on suur tööjõupuudus.

Selgitus

Liikmesriikides on tööandjatel sageli probleem oskustööliste leidmisega ametikohtadele, mis võivad huvi pakkuda teiste liikmesriikide töötajatele.

Muudatusettepanek  68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad kooskõlastamise käesoleva määruse kohaste tugiteenuste ning pädevate asutuste poolt sotsiaalkindlustuse valdkonnas pakutavate teenuste vahel.

1. Liikmesriigid tagavad kooskõlastamise käesoleva määruse kohaste tugiteenuste ning pädevate asutuste poolt sotsiaalkindlustuse valdkonnas pakutavate teenuste vahel riigi, piirkonna ja kohalikul tasandil, tehes seda olemasolevate või loodavate piiriüleste koostöötalitluste kaudu.

Selgitus

Inimene, kes soovib töötada teises riigis, vajab sellist teavet, et ta saaks otsuse teha asjaolusid hästi tundes.

Muudatusettepanek  69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Töötajate, piirialatöötajate ja tööandjate taotluse korral annavad asjaomased EURESe partnerid üldist teavet sotsiaalkindlustusega seotud õiguste kohta ning võtavad endale ülesandeks suunata need spetsiifilise teabe taotlused pädevatele asutustele ja vajaduse korral teistele asutustele, kes toetavad töötajaid nende õiguste kasutamisel liikumisvabaduse raames.

3. Töötajate, piirialatöötajate ja tööandjate taotluse korral annavad asjaomased EURESe partnerid teavet sotsiaalkindlustusega seotud õiguste ja tulude maksustamise kohta ning võtavad endale ülesandeks suunata need spetsiifilise teabe taotlused pädevatele asutustele ja vajaduse korral teistele asutustele, kes toetavad töötajaid nende õiguste kasutamisel liikumisvabaduse raames.

Selgitus

Inimene, kes soovib töötada teises riigis, vajab sellist teavet, et ta saaks otsuse teha asjaolusid hästi tundes.

Muudatusettepanek  70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon ja liikmesriigid jälgivad töötajate liikuvuse vooge ja mustreid liidus Eurostati statistika ning kättesaadavate riiklike andmete alusel.

Komisjon ja liikmesriigid jälgivad töötajate liikuvuse vooge ja mustreid liidus Eurostati statistika ning kättesaadavate riiklike ja piirkondlike andmete alusel.

Selgitus

Tööjõu liikuvuse ja mustrite seire hakkab andma täpsemaid tulemusi, kui võetakse rohkem arvesse ELi piirkondade iseärasusi.

Muudatusettepanek  71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) EURESe tegevus riigi tasandil;

(b) EURESe tegevus riigi tasandil ja vajaduse korral piiriülesel tasandil;

Selgitus

Mõnes piirkonnas reguleeritakse tänu sedalaadi koostööle tööjõu puudust ja üleliigset tööjõu pakkumist kergemini.

Muudatusettepanek  72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) EURESe võrgustiku positsioon värbamisteenuste turul riigi tasandil tervikuna.

(c) EURESe võrgustiku positsioon värbamisteenuste turul riigi tasandil tervikuna ja vajaduse korral piiriülesel tasandil.

Selgitus

Mõnes piirkonnas reguleeritakse tänu sedalaadi koostööle tööjõu puudust ja üleliigset tööjõu pakkumist kergemini.

Muudatusettepanek  73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid töötavad teabevahetust ja ühisanalüüsi arvesse võttes oma tööpoliitika lahutamatu osana välja liikuvuspoliitika. Kõnealune liikuvuspoliitika pakub raamistikku, milles liikmesriigid saavad teha artiklis 28 osutatud programmitööd.

3. Liikmesriigid püüavad teabevahetust ja ühisanalüüsi arvesse võttes töötada oma tööpoliitika lahutamatu osana välja liikuvuspoliitika. Kõnealune liikuvuspoliitika pakub raamistikku, milles liikmesriigid saavad teha artiklis 28 osutatud programmitööd.

Selgitus

Tööhõivepoliitikas jääb seadusandlik pädevus sellest hoolimata, et seda jagatakse formaalselt ELi ja liikmesriikide vahel, siiski liikmesriikidele. Liikmesriikidele liikuvuspoliitika väljatöötamise kohustuse seadmine läheb kaugemale ainult suuniste koostamisest (ELi toimimise lepingu artikli 148 lõige 2) või stimuleerivate meetmete võtmisest ELi seadusandja poolt liikmesriikide tööhõivealaste algatuste toetamiseks (ELi toimimise artikli 149 algus). Kõnealune kohustus tuleb asendada soovitusega liikmesriikidele selles küsimuses tegutseda.

Muudatusettepanek  74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) peamised käesoleva määruse kohaselt elluviidavad tegevused;

(a) peamised käesoleva määruse kohaselt elluviidavad tegevused riigi tasandil ja vajaduse korral piiriülesel tasandil;

Selgitus

Sellega lihtsustatakse EURESe partnerite koostööd riigi, piirkonna, kohalikul ja piiriülesel tasandil. Seetõttu on rahaliste vahendite saamise ja kasutamise suhtes kohaldatavad eeskirjad ühesugused kõigi partnerite jaoks.

Muudatusettepanek  75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Komisjon tagab Euroopa koordinatsiooniameti kaudu, et EURESe tegevuse rahastamine on kooskõlas riiklike tööprogrammidega ja Euroopa tööhõive ning sotsiaalse innovatsiooni programmi (EaSI) sätetega, kusjuures EURESe tegevuseks rahastamise eraldamisega tagatakse sünergia koostööprogrammist INTERREG 2014–2020 antava rahastamisega.

Muudatusettepanek  76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikli 14 lõikeid 1–7 kohaldatakse kahe aasta jooksul alates lõikes 1 osutatud jõustumiskuupäevast.

MENETLUS

Pealkiri

Euroopa tööturuasutuste võrgustik, liikuvusteenuste kättesaadavus töötajatele ja tööturgude täiendav ühendamine

Viited

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

EMPL

3.2.2014

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

istungil teada andmise kuupäev

REGI

3.2.2014

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Viorica Dăncilă

23.7.2014

Vastuvõtmise kuupäev

26.2.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

29

6

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Andrew Lewer, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Olaf Stuger, Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Enrique Calvet Chambon, Viorica Dăncilă, Andor Deli, Anneliese Dodds, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Davor Škrlec

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz


NIMELINE HÄÄLETUS

[44]

+

[ALDE]

[Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Renate Weber]

[ECR]

[Anthea McIntyre, Branislav Škripek, Helga Stevens, Jana Žitňanská]

[EFDD]

[Laura Agea, Tiziana Beghin]

[PPE]

[Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Tom Vandenkendelaere]

[Verts/ALE]

[Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke]

[S&D]

[Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog]

[5]

-

[EFDD]

[Tim Aker]

[ENF]

[Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin]

[NI]

[Lampros Fountoulis]

[5]

0

[GUE/NGL]

[Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Inês Cristina Zuber]


MENETLUS

Pealkiri

Euroopa tööturuasutuste võrgustik, liikuvusteenuste kättesaadavus töötajatele ja tööturgude täiendav ühendamine

Viited

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD)

EP-le esitamise kuupäev

14.1.2014

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

EMPL

3.2.2014

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

IMCO

3.2.2014

REGI

3.2.2014

CULT

3.2.2014

JURI

3.2.2014

 

FEMM

3.2.2014

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

otsuse kuupäev

IMCO

11.2.2014

CULT

6.10.2014

JURI

3.9.2014

FEMM

3.9.2014

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Heinz K. Becker

26.9.2014

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

2.12.2014

21.1.2015

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

23.6.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

44

5

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Tim Aker, Maria Arena, Georges Bach, Heinz K. Becker, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Csaba Sógor, Helga Stevens, Tom Vandenkendelaere

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Branislav Škripek, Michaela Šojdrová

Esitamise kuupäev

1.7.2015

Õigusalane teave