Eljárás : 2014/0002(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0224/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0224/2015

Viták :

PV 24/02/2016 - 15
CRE 24/02/2016 - 15

Szavazatok :

PV 25/02/2016 - 7.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0055

JELENTÉS     ***I
PDF 1271kWORD 1042k
1.7.2015
PE 544.332v03-00 A8-0224/2015

a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatáról, a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáféréséről és a munkaerőpiacok további integrációjáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Előadó: Heinz K. Becker

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatáról, a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáféréséről és a munkaerőpiacok további integrációjáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0006),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 46. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0015/2014),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–       tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. június 4-i véleményére(1),

–       tekintettel a Régiók Bizottsága 2014. június 25-i véleményére(2),

–       tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–       tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A8–0224/2014),

1.      elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.      felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A munkavállalók szabad mozgása alapvetően fontos az uniós munkaerőpiac fokozottabb integrációjához, valamint a nagyarányú munkanélküliség sújtotta területek és a munkaerőhiányban szenvedő területek közötti munkavállalói mobilitás elősegítéséhez. Hozzájárul továbbá az üres álláshelyeknek a megfelelő képesítéssel rendelkező személyekkel való betöltéséhez és a munkaerőpiac szűk keresztmetszeteinek megszüntetéséhez.

(2) A munkavállalók szabad mozgása az egyik kulcselem az uniós munkaerőpiac nagyobb munkavállalói mobilitást lehetővé tevő, fokozottabb integrációjához, különösen a határrégiókban, valamint hozzájárulhat a sokszínűség növeléséhez és az üres álláshelyeknek a megfelelő képesítéssel rendelkező személyekkel való betöltéséhez és a munkaerőpiac szűk keresztmetszeteinek megszüntetéséhez.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (kodifikált szöveg)19 rendelkezései a közvetítés és az információcsere tekintetében hoztak létre mechanizmusokat, a 2012. november 26-i 2012/733/EU bizottsági végrehajtási határozat pedig a fenti rendeletnek megfelelően rendelkezett az EURES (European Employment Services, Európai Foglalkoztatási Szolgálat) nevű hálózat működéséről. Az említett szabályozási keretet felül kell vizsgálni olyan tényezők figyelembevétele érdekében, mint az új mobilitási minták, a méltányos mobilitás határozottabb követelménye, az állásajánlatokkal kapcsolatos adatok megosztásához használt technológia változásai, a munkakeresők és munkáltatók által használt többféle toborzási csatorna, valamint a toborzási szolgáltatások nyújtása során az állami foglalkoztatási szolgálatok (áfsz) mellett fellépő más munkaerő-piaci közvetítők növekvő szerepe.

(3) A munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (kodifikált szöveg)19 rendelkezései a közvetítés és az információcsere tekintetében hoztak létre mechanizmusokat, a 2012. november 26-i 2012/733/EU bizottsági végrehajtási határozat pedig a fenti rendeletnek megfelelően rendelkezett az EURES (European Employment Services, Európai Foglalkoztatási Szolgálat) nevű hálózat működéséről. Az említett szabályozási keretet felül kell vizsgálni olyan tényezők figyelembevétele érdekében, mint a munka, a mobilitás, valamint a munka és magánélet közötti egyensúly mintáinak új típusai, a tisztességes munkaerő-mobilitás határozottabb követelménye, az állásajánlatokkal kapcsolatos adatok megosztásához használt technológia változásai, a munkakeresők és munkáltatók által használt többféle toborzási csatorna, valamint a toborzási szolgáltatások nyújtása során az állami foglalkoztatási szolgálatok (áfsz) mellett fellépő más munkaerő-piaci közvetítők növekvő szerepe.

__________________

__________________

19 HL L 141., 2011.5.27., 1. o.

19 HL L 141., 2011.5.27., 1. o.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Annak érdekében, hogy a szabad mozgás jogával felruházott munkavállalók ezzel a jogukkal a gyakorlatban is élhessenek, minden olyan uniós polgárnak és családtagjainak nyújtható e rendelet szerinti segítség, aki jogosult munkavállalóként tevékenységet végezni, a Szerződés 45. cikke értelmében. A tagállamok ezen a területen az uniós vagy nemzeti jogszabályok alapján egyenlő bánásmódra jogosult, harmadik országbeli állampolgároknak ugyanolyan hozzáférést kötelesek biztosítani, mint saját állampolgáraiknak.

(4) Annak érdekében, hogy a szabad mozgáson alapuló munkavállaláshoz való joggal felruházott munkavállalók ezzel a jogukkal a gyakorlatban is élhessenek, minden olyan uniós polgárnak és családtagjainak nyújtható e rendelet szerinti segítség, aki jogosult munkavállalóként tevékenységet végezni, az EUMSZ 45. cikke értelmében. A tagállamok ezen a területen az uniós vagy nemzeti jogszabályok alapján egyenlő bánásmódra jogosult, harmadik országbeli állampolgároknak ugyanolyan hozzáférést kötelesek biztosítani, mint saját állampolgáraiknak.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Az Európai Unió Bíróságának (Bíróság) következetes ítélkezési gyakorlata szerint a munkavállalók szabad mozgáshoz való joga képezi az Unió egyik alapját, következésképpen az e szabadságot meghatározó rendelkezéseket tágan kell értelmezni1a. Ennek érdekében e szabadságnak az EUMSZ 45. cikkében rögzített formáját úgy kell értelmezni, hogy az nem kimerítően sorolja fel az uniós polgárokat a munkavállalók szabad mozgása keretében megillető bizonyos jogokat, valamint hogy e szabadság magában foglalja az uniós polgárok ahhoz való jogát is, hogy a többi tagállam területén szabadon mozogjanak és munkakeresés céljából ott tartózkodjanak1b. A Bíróság értelmezésének megfelelően e rendeletben a „munkavállaló” fogalmának meghatározása magában kell, hogy foglalja a munkakeresőket is. Ezenfelül szintén a Bíróság értelmezésének megfelelően e fogalommeghatározásnak a feltételek teljesülése esetén ki kell terjednie a tanulószerződéses gyakorlati képzésben1c vagy a szakmai gyakorlaton1d részt vevő személyekre is.

 

__________________

 

1a Lásd különösen a 139/85. sz. Kempf kontra Staatssecretaris van Justitie ügyben 1986. június 3-án hozott ítélet 13 pontját.

 

1b Lásd különösen a C-292/89. sz., a The Queen kontra The Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen ügyben 1991. február 26-án hozott ítélet 13. pontját. Lásd továbbá a C-333/13. sz., Elisabeta Dano és Florin Dano kontra Jobcenter Leipzig ügyben 2014. november 11-én hozott ítéletben meghatározott korlátokat.

 

1c Lásd különösen a C-188/00. sz., Bülent Kurz, né Yüce kontra Land Baden-Württemberg ügyben 2002. november 19-én hozott ítéletet.

 

1d Lásd különösen a C-3/90. sz., Bernini kontra Minister van Onderwijs en Wetenschappen ügyben 1992. február 26-án és a C-109/04. sz., Kraneman kontra Land Nordrhein-Westfalen ügyben 2005. március 17-én hozott ítéleteket.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A munkaerőpiacok kölcsönös függőségének fokozódása miatt szorosabb együttműködésre van szükség a foglalkoztatási szolgálatok között annak érdekében, hogy a Szerződés 46. cikkének a) pontja értelmében az EU-n belüli önkéntes és méltányos mobilitás révén minden munkavállaló számára biztosítsák a szabad mozgást, és ezért a tagállamok és a Bizottság között együttműködési keretet kell létrehozni az EU-n belüli munkavállalói mobilitás terén. E keretrendszer célja lehetővé tenni az EU-szerte közzétett állásajánlatok összegyűjtését és az ezen álláshelyekre való jelentkezést (közvetítés), meghatározni a kapcsolódó támogatási szolgáltatások munkavállalók és munkáltatók számára történő nyújtását, és közös megközelítést kialakítani az említett együttműködés elősegítéséhez szükséges információcsere tekintetében.

(5) A munkaerőpiacok kölcsönös függőségének fokozódása miatt szorosabb együttműködésre van szükség a foglalkoztatási szolgálatok között – különösen a határrégiókban – annak érdekében, hogy a Szerződés 46. cikkének a) pontja értelmében az EU-n belüli tisztességes alapon zajló önkéntes mobilitás révén minden munkavállaló számára biztosítsák a szabad mozgást. A tagállamok és a Bizottság között ezért együttműködési keretet kell létrehozni az EU-n belüli munkavállalói mobilitás terén. E keretrendszer célja lehetővé tenni az EU-szerte közzétett állásajánlatok összegyűjtését és az ezen álláshelyekre való jelentkezést (közvetítés), meghatározni a kapcsolódó támogatási szolgáltatások munkavállalók és munkáltatók számára történő nyújtását, és közös megközelítést kialakítani az ilyen együttműködés elősegítéséhez szükséges információcsere és személyre szabott tanácsadási szolgáltatások tekintetében.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Figyelembe véve az EURES-hálózat kritikus jelentőségét az unióbeli foglalkoztatottság növelése terén, a Bizottságnak közvetlen és megfelelő finanszírozást kell biztosítania a platform megfelelő működéséhez és a tagállamok együttműködéséhez.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A Növekedési és Munkahely-teremtési Paktumban az Európai Tanács kérte, hogy vizsgálják meg az EURES tanulószerződéses gyakorlati képzésekre és szakmai gyakorlatokra való kiterjesztésének lehetőségét; e rendelet hatálya kibővíthető a szóban forgó formákra, amennyiben az érintett személyek munkavállalónak minősülnek a Szerződés 45. cikke értelmében a polgárokra ruházott jogok szerint. Be kell vezetni a tanulószerződéses gyakorlati képzések és szakmai gyakorlatok területén fennálló, Unión belüli mobilitással kapcsolatos általános információk megfelelő cseréjét, és testre szabott segítséget kell nyújtani ezen álláshelyek jelöltjeinek; az említett információcserét és segítségnyújtást egy állásajánlatok közvetítésére szolgáló mechanizmuson keresztül kell végezni, amennyiben az ilyen közvetítés – a vonatkozó előírásoknak megfelelően és a tagállamok saját hatásköreinek tiszteletben tartása mellett – ésszerűnek minősül.

(6) A Növekedési és Munkahely-teremtési Paktumban az Európai Tanács azt kérte, hogy tárják fel az EURES-hálózat tanulószerződéses gyakorlati képzésekre és a szakmai gyakorlatokra való kiterjesztésének lehetőségét. E rendelet hatálya kibővíthető a szóban forgó formákra, amennyiben az érintett személyek munkavállalónak minősülnek az EUMSZ 45. és 47. cikke értelmében a polgárokra ruházott jogok szerint. Az ilyen tanulószerződéses gyakorlati képzésekre és szakmai gyakorlatokra vonatkozó feltételeket a meglévő uniós és nemzeti jog keretei között kell megállapítani, és azok meg kell feleljenek a fogadó tagállam minimális szociális és munkaügyi normáinak. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a képzési rendszereik közötti különbségekre és az aktív munkaerő-piaci szakpolitikáikra tekintettel bizonyos betöltendő álláshelyeket kizárjanak a tanulószerződéses gyakorlati képzések és szakmai gyakorlatok köréből. Be kell vezetni a tanulószerződéses gyakorlati képzések és szakmai gyakorlatok területén fennálló, Unión belüli mobilitással kapcsolatos általános információk megfelelő cseréjét, és testre szabott segítséget kell nyújtani ezen álláshelyek jelöltjeinek; az említett információcserét és segítségnyújtást egy állásajánlatok közvetítésére szolgáló mechanizmuson keresztül kell végezni, amennyiben az ilyen közvetítés – a vonatkozó előírásoknak megfelelően és a tagállamok saját hatásköreinek tiszteletben tartása mellett – megvalósíthatónak minősül.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Az EURES-hálózat tanulószerződéses gyakorlati képzésekre és szakmai gyakorlatokra történő kiterjesztésének a szakmai gyakorlatok minőségének javítása érdekében tiszteletben kell tartania a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszeréről szóló tanácsi ajánlást, különösen a tanulás és a képzés tartalma és a munkakörülmények tekintetében, az oktatásból, a munkanélküliségből vagy inaktivitásból a munkába történő átállás megkönnyítése céljából. A szakmai gyakorlatoknak egyebek közt tiszteletben kell tartaniuk az alkalmazandó uniós és nemzeti jog szerint a gyakornokokra vonatkozó munkafeltételeket, a jogokat és kötelezettségeket, az annak feltételeire vonatkozó átláthatóságot stb.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Az áfsz-ek eredményességét megerősítő jogszabályokra van szükség. A tisztességes foglalkoztatási lehetőségeknek az EURES-portál révén történő előmozdítása az egyes tagállamok állami foglalkoztatási szolgálatainak kapacitásépítésétől, technikai segítségnyújtásától, valamint pénzügyi és emberi erőforrásaitól is függ.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b) Az EURES-hálózatnak kellőképp rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy igazodjon a foglalkoztatási szolgálatok változó jellegéhez és struktúrájához. Az EURES- tagság nyitottá tétele a partnerségek és a minőség javítása révén javítaná a szolgáltatásnyújtás hatékonyságát, valamint növelné az EURES-hálózat piaci részesedését. Ezért EURES-tag lehet bármely olyan állami, magán- vagy nonprofit szférában működő szervezet, amely megfelel az e rendeletben meghatározott kritériumoknak.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A nemzetközi és határokon átnyúló együttműködést és a tagállamokban az EURES részeként működő szervezeteknek nyújtott támogatást egy olyan uniós szintű struktúra (az Európai Koordinációs Iroda) révén kell elősegíteni, amely általános információkat, képzéseket, eszközöket és útmutatást biztosít. Ez a struktúra felelős továbbá a közös informatikai platform, az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálja (EURES-portál) kifejlesztéséért. Munkája irányításához a tagállamokkal folytatott konzultáció mellett többéves munkaprogramokat kell kidolgozni.

(8) A nemzetközi és határokon átnyúló partnerségeket és együttműködést és a tagállamokban az EURES részeként működő szervezeteknek nyújtott támogatást egy olyan uniós szintű struktúra (az Európai Koordinációs Iroda) révén kell elősegíteni, amely általános információkat, képzéseket, eszközöket és útmutatást biztosít. Ez a struktúra felelős továbbá a közös informatikai platform, az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálja (EURES-portál) kifejlesztéséért. Munkája irányításához a tagállamokkal folytatott konzultáció mellett többéves munkaprogramokat kell kidolgozni.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) A tagállamoknak nemzeti szinten koordinációs irodákat kell létrehozniuk, hogy általános támogatást és segítséget nyújtsanak a területükön az EURES részeként működő szervezetek számára, és támogatniuk kell a többi tagállamban működő megfelelő szervezetekkel és az Európai Koordinációs Irodával folytatott együttműködést. Ezeknek a koordinációs irodáknak főként az állásajánlatokkal kapcsolatos panaszokkal és problémákkal kell foglalkozniuk, és ellenőrizniük kell a megfelelési kérdéseket az Unión belüli önkéntes és méltányos munkavállalói mobilitás tekintetében.

(9) A tagállamoknak nemzeti szinten koordinációs irodákat kell létrehozniuk, hogy általános támogatást és segítséget nyújtsanak a területükön az EURES részeként működő szervezetek számára, a határokon átnyúló partnerségeket is ideértve, és különösen a szomszédos tagállamokban támogatniuk kell a többi tagállamban működő megfelelő szervezetekkel és az Európai Koordinációs Irodával folytatott együttműködést. Ezeknek a koordinációs irodáknak főként az állásajánlatokkal kapcsolatos panaszokkal és problémákkal kell foglalkozniuk, és ellenőrizniük kell a megfelelési kérdéseket az Unión belüli tisztességes alapon zajló önkéntes munkavállalói mobilitás tekintetében.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A szociális partnerek részvétele az EURES-hálózatban főként a mobilitás akadályainak elemzéséhez, valamint az EU-n belüli méltányos és önkéntes munkavállalói mobilitás ösztönzéséhez járul hozzá, ideértve a határokon átnyúló régiókat is. A szociális partnerek uniós szintű képviselőit ezért be kell vonni az EURES-hálózat átfogó irányítási rendszerébe, a nemzeti munkáltatói szervezetek és szakszervezetek pedig EURES-partnerségre pályázhatnak.

(10) A szociális partnerek részvétele az EURES-hálózatban főként a mobilitás akadályainak elemzéséhez, valamint az EU-n belüli tisztességes alapon zajló és önkéntes munkavállalói mobilitás ösztönzéséhez járul hozzá, különösen a határrégiókban. A szociális partnerek uniós szintű képviselőit ezért be kell vonni az EURES-hálózat átfogó irányítási rendszerébe, a nemzeti munkáltatói szervezeteket és szakszervezeteket pedig a nemzeti jognak és gyakorlatoknak megfelelően be kell vonni, és lehetővé kell tenni számukra, hogy a vonatkozó kötelezettségek teljesítése esetén EURES-tagságot vagy partnerséget kérelmezhessenek.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Az EURES-hálózat tagságának kibővítése társadalmi, gazdasági és pénzügyi előnyökkel is jár. A partnerségek ösztönzése, a kiegészítő jelleg fokozása és a minőség javítása révén javítja a szolgáltatásnyújtás hatékonyságát. A bővítés növeli az EURES-hálózat piaci részesedését, mivel az új tagok állásajánlatokat, álláspályázatokat és önéletrajzokat bocsátanak rendelkezésre. A nemzetközi és határokon átnyúló együttműködés, amely az EURES-hálózat működésének fontos része, innovatív tanulási és együttműködési módokat eredményezhet a foglalkoztatási szolgálatok között, ideértve az állásajánlatokra és a támogatási szolgáltatásokra vonatkozó minőségi előírásokat is. Mindez megerősíti az EURES-hálózatot azon szerepében, amelyet az uniós foglalkoztatás magas szintjének elérésére irányuló konkrét intézkedések támogatásában a tagállamok és az Európai Bizottság számára rendelkezésre álló egyik legfontosabb eszközként tölt be.

(12) Az EURES-hálózat tagságának kibővítése potenciális gazdasági, pénzügyi és társadalmi előnyökkel jár. A partnerségek ösztönzése, a kiegészítő jelleg fokozása és a minőség javítása révén javítja a szolgáltatásnyújtás hatékonyságát. A bővítés növeli az EURES-hálózat piaci részesedését, mivel az új tagok állásajánlatokat, álláspályázatokat és önéletrajzokat bocsátanak rendelkezésre. A nemzetközi és határokon átnyúló együttműködés, amely az EURES-hálózat működésének fontos része, innovatív tanulási és együttműködési módokat eredményezhet a foglalkoztatási szolgálatok között, ideértve az állásajánlatokra és a támogatási szolgáltatásokra vonatkozó minőségi előírásokat is. Mindez megerősíti és megszilárdítja az EURES-hálózatot azon szerepében, amelyet az Unión belül a minőségi és fenntartható foglalkoztatás magas szintjének elérésére irányuló konkrét intézkedések támogatásában a tagállamok és a Bizottság számára rendelkezésre álló egyik legfontosabb eszközként tölt be.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a) A munkaerő-piaci politika az EUMSZ vonatkozó rendelkezései értelmében tagállami hatáskör, amellyel kapcsolatban az Unió összehangol és támogatást nyújt. A mobilitással összefüggő támogató intézkedéseknek összhangban kell állniuk az Európai Unióról szóló szerződésben (EUSZ) foglalt elvekkel, különösen az egyenlő bánásmód elvével, valamint a vonatkozó uniós joggal.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) Az EURES-hálózat egyik célja, hogy támogassa a méltányos EU-n belüli munkavállalói mobilitást, ezért a szervezetek csatlakozásának engedélyezése során az egyik minimumkövetelmény szerint ezeknek a szervezeteknek vállalniuk kell, hogy teljes mértékben tiszteletben tartják az alkalmazandó munkaügyi előírásokat és jogi követelményeket.

(14) Az EURES-hálózat egyik célja, hogy támogassa az EU-n belüli tisztességes munkavállalói mobilitást, ezért a szervezetek csatlakozásának engedélyezése során az egyik minimumkövetelmény szerint ezeknek a szervezeteknek vállalniuk kell, hogy teljes mértékben tiszteletben tartják az alkalmazandó munkaügyi előírásokat, jogi követelményeket és a megkülönböztetésmentesség elvét.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a) A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy elutasítsák vagy visszavonják az olyan EURES-tagok vagy -partnerek részvételi engedélyét, amelyek megsértik a munkaügyi normákat vagy a jogi követelményeket, különösen a javadalmazás és a munkakörülmények tekintetében. Amennyiben a részvétel engedélyezését – különösen a javadalmazásra és a munkakörülményekre vonatkozó – munkaügyi normáknak és jogi követelményeknek való meg nem felelés alapján megtagadják, az érintett nemzeti koordinációs irodának tájékoztatnia kell az Európai Koordinációs Irodát, hogy az továbbítsa az információt a többi nemzeti koordinációs irodának. Ha az EURES-tag vagy partner ott működik, az érintett nemzeti koordinációs irodának a nemzeti joggal és gyakorlatokkal összhangban megfelelő lépéseket kell tennie a saját területén.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a) Az áfsz-t a tagállamoknak EURES-tagnak kell kijelölniük anélkül, hogy le kellene folytatni az engedélyezési eljárást, valamint a közös minimumkövetelményeknek megfelelve. Lehetővé kell tenni az EURES munkájának megszervezésével kapcsolatos tevékenységeknek az áfsz-re való átruházását.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15b) Az Európai Parlament és a Tanács 573/2014/EU határozata1a rendelkezik valamennyi ÁFSZ inkluzív, tényekkel alátámasztott és teljesítményorientált összehasonlításáról a legjobb gyakorlatok azonosítása érdekében, amelynek teljes potenciálja az összes tagállam folyamatosan részvételében rejlik.

 

___________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 159/2014/EU határozata az állami foglalkoztatási szolgálatok (áfsz-ek) közötti fokozott együttműködésről (HL L 32., 2014.5.28., 32. o.).

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) Annak érdekében, hogy a munkavállalókkal és a munkáltatókkal megbízható és friss információkat oszthasson meg az EU-n belüli munkavállalói mobilitás különböző szempontjairól, az EURES-hálózatnak más olyan szervekkel, szolgálatokkal és uniós hálózatokkal kell együttműködnie, amelyek elősegítik a mobilitást, és tájékoztatják a polgárokat az uniós jogszabályokban foglalt jogaikról – ilyen például az Európa Önökért internetes oldal, az európai ifjúsági portál és a SOLVIT –, valamint a szakmai képesítések elismeréséért felelős szervezetekkel és a munkavállalókkal szembeni egyenlő bánásmód ösztönzéséért, elemzéséért, ellenőrzéséért és támogatásáért felelős szervekkel, amelyeket [a munkavállalók szabad mozgása alapján a munkavállalókra ruházott jogok gyakorlását elősegítő intézkedésekről szóló] …/2013/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján jelölték ki.

(16) Annak érdekében, hogy a munkavállalókkal és a munkáltatókkal megbízható és friss információkat oszthasson meg az EU-n belüli munkavállalói mobilitás és szociális védelem különböző szempontjairól, az EURES-hálózatnak más olyan szervekkel, szolgálatokkal és uniós hálózatokkal kell együttműködnie, amelyek elősegítik a mobilitást, és tájékoztatják a polgárokat az uniós jogszabályokban foglalt jogaikról, így például a 883/2004/EK rendelet1a által létrehozott szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottsággal, az egyenlőség előmozdításával foglalkozó szervek európai hálózatával (Equinet), az Európa Önökért internetes oldallal, az európai ifjúsági portállal és a SOLVIT-tel, a határokon átnyúló együttműködés érdekben tevékenykedő szervezetekkel, valamint a szakmai képesítések elismeréséért felelős szervezetekkel és a munkavállalókkal szembeni egyenlő bánásmód ösztönzéséért, elemzéséért, ellenőrzéséért és támogatásáért felelős szervekkel, amelyeket a munkavállalók szabad mozgása alapján 2014/54/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1b alapján jelöltek ki.

 

______________

 

1a Az Európai Parlament és Tanács 2004. április 29-i 2004/166/EK rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról (HL L 1., 2004.4.30., 1. o.).

 

1b Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 2014/54/EU irányelve a munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben a munkavállalóknak biztosított jogok gyakorlását megkönnyítő intézkedésekről (HL L 159., 2014.5.28., 32. o.)

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a) A nyilvánosan hozzáférhetővé tett összes állásajánlatot a tagállam saját gyakorlataival összhangban közzé kell tenni az EURES-portálon.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) A közös informatikai platform számára rendelkezésre bocsátott információk – és elsősorban az állásajánlatokkal kapcsolatos adatok – tartalmi és technikai minőségének biztosításáért jogilag azon szervezetek felelősek, amelyek a szóban forgó információt hozzáférhetővé teszik az adott tagállam jogának és/vagy előírásainak megfelelően. A Bizottságnak elő kell segítenie az együttműködést annak érdekében, hogy korán észlelhetővé váljanak az információk európai szintű cseréje terén történő csalások vagy visszaélések.

(19) A közös informatikai platform számára rendelkezésre bocsátott információk – és elsősorban az állásajánlatokkal kapcsolatos adatok – tartalmi és technikai minőségének biztosításáért jogilag azon szervezetek felelősek, amelyek a szóban forgó információt hozzáférhetővé teszik az adott tagállam jogának és/vagy előírásainak megfelelően. Ezeknek a szervezeteknek a Bizottsággal együtt elő kell segíteniük az együttműködést annak érdekében, hogy észleljék az információk uniós szintű cseréjével kapcsolatos csalásokat vagy visszaéléseket. Valamennyi érintett félnek gondoskodnia kell arról, hogy jó minőségű adatokat szolgáltasson.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) A készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások közös osztályozási rendszere az online álláspályázatok lehetővé tételének egyik legfontosabb eszköze az EU-ban, ezért fejleszteni kell az együttműködést a tagállamok és az Európai Bizottság között a határokon átívelő átjárhatóság és az automatizált megfeleltetés megvalósítása érdekében, ideértve a nemzeti osztályozások és a közös osztályozás közötti megfeleltetéseket is. A készségek és képesítések összehasonlíthatóságára irányuló többi bevált európai formátumot és eszközt, például az európai képesítési keretrendszert és a képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes keretét (Europass) is használni kell.

(20) A készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások közös osztályozási rendszere az online álláspályázatok lehetővé tételének egyik legfontosabb eszköze az EU-ban, ezért fejleszteni kell az együttműködést a tagállamok és a Bizottság között a határokon átívelő átjárhatóság és az automatizált megfeleltetés megvalósítása érdekében, ideértve a nemzeti osztályozások és a közös osztályozás közötti megfeleltetéseket is. A tagállamokat folyamatosan tájékoztatni kell a készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások európai osztályozási eszközének (ESCO) kialakításáról. A készségek és képesítések összehasonlíthatóságára irányuló többi bevált európai formátumot és eszközt, például az európai képesítési keretrendszert és a képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes keretét (Europass) is használni kell.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a) A készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások közös osztályozási rendszerének építenie kell az európai képesítési keretrendszer és a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1a végrehajtását követően már megszerzett tapasztalatokra és megismert bevált gyakorlatokra.

 

___________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések elismeréséről (HL L 255., 2005.9.30., 22. o.).

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

20 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20b) A tagállamoknak továbbá erősíteniük kell az együttműködést a képesítések kölcsönös elismerése tekintetében annak biztosítása érdekében, hogy a munkavállalók az egész Unióban hozzáférhessenek az összes álláslehetőséghez.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) Egységes megközelítést kell létrehozni az EURES-hálózatban részt vevő szervezetek által nyújtott szolgáltatások („támogatási szolgáltatások”) tekintetében, és lehetőség szerint egyenlő bánásmódot kell biztosítani az EU-n belüli munkavállalói mobilitással kapcsolatban segítséget kérő munkavállalók és munkáltatók számára, ezért alapelveket és szabályokat kell megfogalmazni a támogatási szolgáltatások egyes tagállamok területén jellemző hozzáférhetőségével kapcsolatban. A szóban forgó egységes megközelítés kiterjed a munkavégzésnek minősülő tanulószerződéses gyakorlati képzésekre és a szakmai gyakorlatokra is.

(21) Egységes megközelítést kell létrehozni az EURES-hálózatban részt vevő szervezetek által nyújtott szolgáltatások („támogatási szolgáltatások”) tekintetében, és lehetőség szerint egyenlő bánásmódot kell biztosítani az EU-n belüli munkavállalói mobilitással kapcsolatban segítséget kérő munkavállalók és munkáltatók számára, ezért alapelveket és szabályokat kell megfogalmazni a támogatási szolgáltatások egyes tagállamok területén jellemző hozzáférhetőségével kapcsolatban. A szóban forgó egységes megközelítés az EUMSZ 45. cikkével összhangban kiterjed a munkavégzésnek minősülő tanulószerződéses gyakorlati képzésekre és a szakmai gyakorlatokra is.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) A munkavállalók javára válik, ha az Unión belüli munkavállalói mobilitással kapcsolatos segítségnyújtást többféle formában vehetik igénybe, és erre szükség is van ahhoz, hogy az EURES-hálózat a munkavállalókat teljes pályafutásuk során támogathassa, biztonságossá téve az átmeneteket és a karriert.

(22) A munkavállalók javára válik, ha az Unión belüli munkavállalói mobilitással kapcsolatos személyre szabott tanácsadást és segítségnyújtást többféle formában vehetik igénybe, és erre szükség is van ahhoz, hogy az EURES-hálózat a munkavállalókat teljes pályafutásuk során támogathassa, biztonságossá téve az átmeneteket és a karriert.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) A támogatási szolgáltatások segítségével csökken azon akadályok száma, amelyeket az álláskeresők az uniós jog által biztosított jogaik gyakorlása során tapasztalnak, valamint hatékonyabban ki lehet aknázni az álláslehetőségeket, és ezáltal javulnak az egyéni foglalkoztatási kilátások.

(23) A támogatási szolgáltatások segítségével csökken azon akadályok száma, amelyeket az álláskeresők az uniós jog által biztosított jogaik gyakorlása során tapasztalnak, valamint hatékonyabban ki lehet aknázni a szakmai gyakorlati, a tanulószerződéses gyakorlati képzési és az álláslehetőségeket, és ezáltal javulnak az egyéni foglalkoztatási kilátások.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) A munkaerő-piaci kereslet alaposabb ismerete a foglalkozások, ágazatok és a munkáltatók igényei szempontjából segítené a munkavállalók szabad mozgását az Unión belül, ezért a támogatási szolgáltatások keretében jó minőségű támogatást kell nyújtani a munkáltatók és különösen a kis- és középvállalkozások számára. A foglalkoztatási szolgálatok és a munkáltatók közötti szoros munkakapcsolat növeli majd az összegyűjtött állásajánlatok mennyiségét, valamint az állások és a megfelelő jelöltek megfeleltetéseinek számát, biztonságos útvonalakat biztosít az álláskeresők – különösen a veszélyeztetett csoportok tagjai – részére, és javítja a munkaerő-piaccal kapcsolatos ismeretek szintjét.

(24) A munkaerő-kínálat és -kereslet alaposabb ismerete a készségkereslet és -kínálat összehangolása, képesítések, foglalkozások, ágazatok és a munkáltatók igényei szempontjából segítené a munkavállalók szabad mozgását az Unión belül, ezért a támogatási szolgáltatások keretében jó minőségű támogatást kell nyújtani a munkáltatók és különösen a kis- és középvállalkozások számára. A foglalkoztatási szolgálatok és a munkáltatók közötti szoros munkakapcsolat növeli majd az összegyűjtött állásajánlatok mennyiségét, valamint az ajánlatok és a megfelelő jelöltek megfeleltetéseinek számát, biztonságos utakat biztosít az álláskeresők – különösen a fiatalok és a veszélyeztetett csoportok tagjai – részére, és javítja a munkaerő-piaccal kapcsolatos ismeretek szintjét.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25) A valamennyi tagállam tekintetében közös támogatási szolgáltatások meghatározásához az álláskeresőknek és munkáltatóknak nyújtott tájékoztatás, útmutatás és tanácsadás területén folytatott sikeres tagállami gyakorlatokról kialakított megállapodást kell alapul venni.

(25) A valamennyi tagállam tekintetében közös támogatási szolgáltatások meghatározásához az álláskeresőknek és munkáltatóknak nyújtott tájékoztatás, útmutatás és személyre szabott tanácsadás területén folytatott sikeres tagállami gyakorlatokról kialakított megállapodást kell alapul venni. A Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a támogatási szolgálatok technikai és pénzügyi segítséget kapjanak, beleértve az EURES-tanácsadókat is.

Indokolás

Az EURES-tanácsadók által nyújtott, személyre szabott szolgáltatások központi szerepet játszanak abban, hogy a munkavállalók a szabad mozgás alapvető jogának gyakorlásakor tájékozott döntéseket hozhassanak.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26) A munkavállalóknak nyújtott támogatási szolgáltatások az őket az uniós jog alapján munkavállalóként megillető szabad mozgás jogának a gyakorlásához kapcsolódnak, ezért ezeket ingyenesen kell biztosítani. A munkáltatóknak nyújtott támogatási szolgáltatások azonban a nemzeti gyakorlatnak megfelelően díjkötelesek lehetnek.

(26) A munkavállalóknak nyújtott támogatási szolgáltatások az őket az uniós jog alapján munkavállalóként megillető szabad mozgás jogának a gyakorlásához kapcsolódnak, ezért ezeket ingyenesen kell biztosítani. Az EURES-hálózattal kapcsolatban lévő munkáltatóknak nyújtott támogatási szolgáltatásoknak szintén ingyenesen kell biztosítani.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27) Különös figyelmet kell fordítani a mobilitás határokon átnyúló régiókban történő támogatására, valamint az eltérő tagállamban élő és dolgozó határ menti ingázók számára történő szolgáltatásnyújtásra, akik különböző nemzeti gyakorlatokkal és jogrendszerekkel szembesülnek, és mobilitásukat különböző közigazgatási, jogi és adózási akadályok nehezítik. A tagállamok dönthetnek úgy is, hogy külön támogatási struktúrákat alakítanak ki a mobilitás e formájának elősegítése érdekében, és ezeknek a struktúráknak – az EURES-hálózat keretén belül – ki kell elégíteniük a tájékoztatás, az útmutatás, a munkaerő-kereslet és -kínálat közötti határokon átnyúló megfeleltetés és az ehhez kapcsolódó kiközvetítés iránti igényeket.

(27) Különös figyelmet kell fordítani a mobilitás határokon átnyúló régiókban történő támogatására, valamint az eltérő tagállamban élő és dolgozó határ menti ingázók számára történő szolgáltatásnyújtásra, akik különböző nemzeti gyakorlatokkal és jogrendszerekkel szembesülnek, és a mobilitással kapcsolatos különböző közigazgatási, jogi és adózási akadályokkal találkoznak. A tagállamok és/vagy a regionális és helyi hatóságok számára lehetővé kell tenni, hogy külön támogatási struktúrákat alakítanak ki a mobilitás e formájának elősegítése érdekében, és ezeknek a struktúráknak – az EURES-hálózat keretén belül – ki kell elégíteniük a tájékoztatás, az útmutatás, a munkaerő-kereslet és -kínálat közötti határokon átnyúló megfeleltetés és az ehhez kapcsolódó kiközvetítés iránti igényeket. Különösen összpontosítani kell e tekintetben a határokon átnyúló EURES-partnerségekre.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28) A munkaerő-piacok átláthatósága és a megfelelő munkaközvetítési képességek az EU-n belüli munkavállalói mobilitás előfeltételei. A munkaerő-kereslet és -kínálat között úgy érhető el nagyobb egyensúly, ha uniós szinten a tagállamok és az Európai Bizottság között létrehozandó, hatékony rendszer működik a nemzeti és ágazati munkaerőhiánnyal és –túlkínálattal kapcsolatos információcsere területén, amelynek alapján a tagállamok kialakíthatják mobilitási szakpolitikájukat, és megerősíthetik az EURES-hálózattal való gyakorlati együttműködést.

(28) A munkaerő-piacok átláthatósága és a megfelelő munkaközvetítési képességek, ezen belül a készségek és képesítések munkaerő-piaci igényekkel történő megfeleltetése az EU-n belüli munkavállalói mobilitás előfeltételei. A keresett és kínált készségek és munkahelyek jobb összehangolása révén a munkaerő-kereslet és -kínálat között nagyobb egyensúly érhető el, ha uniós szinten hatékony rendszer működik a nemzeti, regionális és ágazati munkaerő-piaci kínálattal és kereslettel kapcsolatos információcsere területén. Egy ilyen rendszert a tagállamok között, a Bizottság segítségével kell létrehozni, és ennek alapján a tagállamok kialakíthatják mobilitási szakpolitikájukat, és megerősíthetik az EURES-hálózattal való gyakorlati együttműködést.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(28a) A Bizottságnak az Eurostattal és az EURES-hálózattal együttműködve figyelemmel kell kísérnie a keresletet és a kínálatot az uniós munkaerőpiacon, és folyamatosan elemeznie kell a munkaerő-piaci tendenciákat.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29) A munkavállalók szabad mozgása és a magas szintű foglalkoztatás szorosan összefügg, és megköveteli, hogy a tagállamok olyan mobilitási szakpolitikákat dolgozzanak ki, amelyek támogatják az uniós munkaerőpiac megfelelőbb működését. A tagállamok mobilitási szakpolitikáit szociális és munkaügyi szakpolitikáik szerves részének kell tekinteni.

(29) A munkavállalók szabad mozgása és a magas szintű foglalkoztatás szorosan összefügg, és megköveteli, hogy a tagállamok olyan mobilitási szakpolitikákat dolgozzanak ki, amelyek támogatják az uniós munkaerőpiac megfelelőbb működését. A tagállamok mobilitási szakpolitikáit szociális és munkaügyi szakpolitikáik szerves részének kell tekinteni. A Bizottságnak lehetővé kell tenni, hogy felsorolja a tagállamok bevált gyakorlatait és hivatkozzon azokra az európai szemeszter kertében adott ajánlásaiban.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(29a) E szakpolitikáknak az ellenséges munkakörnyezetet, a kizsákmányolás nagy kockázatát és a rossz munkakörülményeket is figyelembe kell venniük, amelyeket a mobil munkavállalók egy új munkaerőpiacra való megérkezésükkor esetleg tapasztalhatnak. Ugyanígy figyelembe kell venni az említett munkavállalók családjait és az új munkaerőpiacon történő beilleszkedés terén előttük álló lehetőségeket.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30) Létre kell hozni egy programozási ciklust az EU-n belüli mobilitással kapcsolatos fellépések koordinációjának támogatására. Ahhoz, hogy ez eredményes legyen, a tagállamok munkaterveinek figyelembe kell vennie a mobilitási hullámokat és mintákat, a meglévő és előre jelzett munkaerőhiánnyal és -túlkínálattal kapcsolatos adatok elemzéseit és az EURES-hálózat keretében szerzett toborzási tapasztalatokat és folytatott gyakorlatokat, továbbá tartalmaznia kell a tagállami szervezetek rendelkezésére álló források és eszközök felülvizsgálatát is az Unión belüli munkavállalói mobilitás elősegítése érdekében.

(30) Létre kell hozni egy programozási ciklust az EU-n belüli mobilitással kapcsolatos fellépések koordinációjának támogatására. Az Unión belüli földrajzi mobilitással kapcsolatban felmerülő negatív hatások feltárása és megakadályozása, valamint a mobilitás tisztességességének biztosítása érdekében a tagállamok munkaterveinek figyelembe kell vennie a mobilitási hullámokat és mintákat, a meglévő és előre jelzett munkaerő-kínálattal és -kereslettel kapcsolatos adatok elemzéseit és az EURES-hálózat keretében szerzett toborzási tapasztalatokat és folytatott gyakorlatokat, továbbá tartalmaznia kell a tagállami szervezetek rendelkezésére álló források és eszközök felülvizsgálatát is az Unión belüli munkavállalói mobilitás elősegítése érdekében.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31) A tagállamok munkaterv-tervezeteinek a programozási ciklus keretében történő megosztása lehetővé teszi a tagállamok nevében eljáró nemzeti koordinációs irodák számára, hogy az EURES-hálózat erőforrásait az Európai Koordinációs Irodával együttműködésben a megfelelő fellépésekhez és projektekhez rendeljék, és ezáltal az EURES-hálózat eredményorientált eszközzé fejlődhet, amely fogékony a munkavállalók igényeire a munkaerőpiacok dinamikájának megfelelően.

(31) A tagállamok munkaterv-tervezeteinek a programozási ciklus keretében történő megosztása lehetővé teszi a tagállamok nevében eljáró nemzeti koordinációs irodák számára, hogy az EURES-hálózat erőforrásait az Európai Koordinációs Irodával együttműködésben és a szociális partnerek megfelelő bevonásával a megfelelő fellépésekhez és projektekhez rendeljék, és ezáltal az EURES-hálózat eredményorientált eszközzé fejlődhet, amely fogékony a munkavállalók igényeire az uniós munkaerőpiac dinamikájának megfelelően.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32) Az EURES-hálózat teljesítményének mérését lehetővé tévő információk rendelkezésre állása érdekében közös mutatókat kell meghatározni. Ezeknek a mutatóknak iránymutatást kell adniuk az EURES-hálózatban részt vevő szervezetek számára eredményeik meghatározásához, és segíteniük kell az EURES-hálózat általános céljaihoz képest elért eredmények értékelésében, ideértve annak az összehangolt foglalkoztatási stratégia végrehajtásához való hozzájárulását a Szerződés 145. cikke értelmében.

(32) Az EURES-hálózat teljesítményének mérését lehetővé tévő információk rendelkezésre állása érdekében közös mennyiségi és minőségi, adott esetben nemekre lebontott mutatókat kell meghatározni, és részletesen értékelni kell a mobilitás munkaerőpiacokra gyakorolt hatását. Ezeknek a mutatóknak és az említett hatásvizsgálatnak iránymutatást kell adniuk az EURES-hálózatban részt vevő szervezetek számára eredményeik meghatározásához, és segíteniük kell az EURES-hálózat általános céljaihoz képest elért eredmények értékelését, ideértve annak az EUMSZ 145. cikke szerinti összehangolt foglalkoztatási stratégia végrehajtásához való hozzájárulását.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33) Amennyiben az e rendeletben foglalt intézkedések személyes adatok feldolgozásával járnak, akkor azokat a személyes adatok védelméről szóló uniós jogszabályoknak20, valamint ezek nemzeti végrehajtási intézkedéseinek megfelelően kell végrehajtani.

(33) Amennyiben az e rendeletben foglalt intézkedések személyes adatok feldolgozásával járnak, akkor azokat a személyes adatok védelméről szóló uniós jogszabályoknak20, valamint ezek nemzeti végrehajtási intézkedéseinek megfelelően kell végrehajtani. A személyes adatok nem őrizhetők meg annál hosszabb ideig, mint ami az adatgyűjtés céljához szükséges.

__________________

__________________

20 Különösen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.) és a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

20 Különösen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.) és a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(33a) E rendelet végrehajtása lehetővé teszi az oktatási rendszerek jobb integrációját szolgáló, hatékony mechanizmus kialakítását, amely összhangban van a munkaerőpiac igényeivel és a munkaerőpiac egészével.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35) Mivel e rendelet célját – miszerint a tagállamok közötti együttműködést szolgáló olyan közös keretrendszert kell létrehozni, amely egyrészt összegyűjti az állásajánlatokat, másrészt lehetővé teszi az ezekre való jelentkezést, valamint elősegíti a munkaerő-piaci kereslet és kínálat kiegyensúlyozását – a tagállamok önmagukban nem tudják elérni, így az a fellépés léptéke és hatása miatt uniós szinten jobban megvalósítható, az EU az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket fogadhat el. Az arányosság elvével összhangban, az 5. cikknek megfelelően e rendelet kizárólag az említett cél megvalósításához szükséges intézkedéseket tartalmaz.

(35) E rendelet célját – miszerint a tagállamok közötti együttműködést szolgáló olyan közös keretrendszert kell létrehozni, amely egyrészt összegyűjti az állásajánlatokat, másrészt lehetővé teszi az ezekre való jelentkezést, valamint elősegíti a munkaerő-piaci kereslet és kínálat kiegyensúlyozását – jobban el lehet érni, ha a tagállamok a Bizottság segítségével uniós szinten együttműködnek. Az Unió az EUSZ 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően a Bizottságnak felhatalmazást kell adni felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására annak biztosítása érdekében, hogy a szervezeteknek az EURES-hálózathoz EURES-partnerként történő csatlakozásának engedélyezése, valamint e szervezetek teljesítményére vonatkozó közös mutatók kidolgozása tekintetében a tagállamokra háruló kötelezettségeket az alkalmazásuk során szerzett tapasztalatok fényében módosítani lehessen, illetve hogy figyelembe vegyék a munkaerőpiac változó igényeit. Kiemelkedően fontos, hogy a Bizottság előkészítő tevékenysége során megfelelően konzultáljon, beleértve a szakértőkkel való konzultációt is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és megszövegezése során a Bizottságnak gondoskodnia kell az alkalmazandó dokumentumoknak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz történő egyidejű, időben és megfelelő módon történő eljuttatásáról.

(36) Az EUMSZ 290. cikkének megfelelően a Bizottságnak felhatalmazást kell adni felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására annak biztosítása érdekében, hogy a szervezeteknek az EURES-hálózathoz EURES-partnerként történő csatlakozásának engedélyezése, valamint e szervezetek teljesítményére vonatkozó közös mutatók kidolgozása tekintetében a tagállamokra háruló kötelezettségeket az alkalmazásuk során szerzett tapasztalatok fényében módosítani lehessen, illetve hogy figyelembe vegyék a munkaerőpiac változó igényeit, valamint lehetővé tegyék a munkavállalóknak nyújtott segítő szolgáltatások és a munkáltatóknak nyújtott segítő szolgáltatások körének megváltoztatását. Kiemelkedően fontos, hogy a Bizottság előkészítő tevékenysége során megfelelően konzultáljon, beleértve a szakértőkkel való konzultációt is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és megszövegezése során a Bizottságnak gondoskodnia kell az alkalmazandó dokumentumoknak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz történő egyidejű, időben és megfelelő módon történő eljuttatásáról.

Módosítás                  44

Rendeletre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37) A közvetítés és az automatizált megfeleltetés céljából, valamint a tagállamok közötti információcsere során használt modellekre és eljárásokra vonatkozó technikai előírások és formátumok alkalmazásához szükséges egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörrel kell felruházni. E hatáskört a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni,

(37) A közvetítés és az automatizált megfeleltetés céljából, valamint a tagállamok közötti információcsere során használt modellekre és eljárásokra vonatkozó technikai előírások és formátumok alkalmazásához szükséges egységes feltételek biztosítása, illetve a készségek, kompetenciák és foglalkozások európai osztályozási rendszerében foglalt jegyzékének az elfogadása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörrel kell felruházni. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek1a megfelelően kell gyakorolni.

 

_______________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

37 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(37a) A hálózat összetételének az átmeneti időszakra való meghatározása és a 492/2011/EU rendelet keretében létrehozott hálózattal való operatív folytatólagosság biztosítása érdekében a ...+-i 2012/733/EU bizottsági végrehajtási határozat 3. cikkének c) pontja alapján EURES-partnerként, illetve 3. cikkének d) pontja alapján társult EURES-partnerként kijelölt szervezet az átmeneti időszakban továbbra is EURES-tagként, illetve EURES-partnerként folytathatja tevékenységét.

 

_______________

 

+ HL: Kérjük, illessze be e rendelet hatálybalépésének időpontját.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) E rendelet célja, hogy a tagállamok és a Bizottság közötti együttműködés keretrendszerének létrehozásával elősegítse a munkavállalók Unión belüli szabad mozgását az EUMSZ 45. cikke értelmében.

(1) E rendelet célja, hogy a tagállamok, a szociális partnerek és a Bizottság közötti együttműködés keretrendszerének létrehozásával elősegítse a munkavállalók Unión belüli szabad mozgását, és megszüntesse az Unión belül a tagállamok munkavállalói között a foglalkoztatás, a díjazás és más munka- és foglalkoztatási feltételek tekintetében fennálló, állampolgárságon alapuló mindennemű megkülönböztetést az EUMSZ 45. cikkének megfelelően.

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az egyes tagállamok által egyenként vagy közösen végrehajtott olyan intézkedések, amelyek az uniós munkaerő-piaci kereslet és kínálat közötti egyensúly megteremtését és ezáltal a magas szintű foglalkoztatás elősegítését szolgálják;

b) az egyes tagállamok által egyenként vagy közösen végrehajtott olyan intézkedések, amelyek az uniós munkaerő-piaci kereslet és kínálat közötti egyensúly megteremtését és ezáltal a magas szintű minőségi és fenntartható foglalkoztatás megvalósítását szolgálják;

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a foglalkoztatási szolgálatok tagállamokra és Bizottságra kiterjedő európai hálózatának működése;

c) a foglalkoztatási szolgálatok tagállamokra és Bizottságra kiterjedő európai hálózatának működése, a szociális partnerek megfelelő bevonásával;

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) az álláskeresőknek a tisztességes munkaerő-mobilitás biztosítása érdekében nyújtott szolgáltatások;

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

db) az EURES-hálózat hatékony támogatása uniós szinten a Bizottság és főként a tagállamok kormányainak intenzív kommunikációs intézkedései révén, széles körű terjesztést és hozzáférést lehetővé tevő kommunikációs eszközök alkalmazásával;

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) „állami foglalkoztatási szolgálatok”: olyan tagállami szervezetek, amelyek az érintett minisztériumokhoz, közszolgálati szervekhez vagy a közjog hatálya alá tartozó vállalatokhoz tartoznak, és amelyek feladata az aktív munkaerő-piaci szakpolitikai intézkedések végrehajtása és foglalkoztatási szolgáltatások közérdekből történő nyújtása;

a) „állami foglalkoztatási szolgálatok” vagy „ászf-ek”: olyan tagállami szervezetek, amelyek az érintett minisztériumokhoz, közszolgálati szervekhez vagy a közjog hatálya alá tartozó vállalatokhoz tartoznak, és amelyek feladata az aktív munkaerő-piaci szakpolitikai intézkedések végrehajtása és kiváló minőségű foglalkoztatási szolgáltatások közérdekből történő nyújtása;

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) „állásajánlat”: bármely alkalmazási ajánlat, ideértve a munkavégzésnek minősülő tanulószerződéses gyakorlati képzéseket és a szakmai gyakorlatokat;

c) „állásajánlat”: bármely alkalmazási ajánlat, ideértve a munkavégzésnek minősülő tanulószerződéses gyakorlati képzéseket és a szakmai gyakorlatokat az EUMSZ 45. cikkének megfelelően, amelyek esetében a megvalósulásukra vonatkozó feltételek a hatályos uniós és nemzeti jog alapján kerülnek meghatározásra, és amelyek megfelelnek a fogadó tagállam minimális szociális és munkaügyi normáinak;

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) „közös informatikai platform”: a közvetítés céljából európai szinten létrehozott informatikai infrastruktúra és a kapcsolódó internetes platformok;

e) „közös informatikai platform”: a közvetítés céljából uniós szinten létrehozott, ellenőrzött és széles körben megosztott informatikai infrastruktúra és a kapcsolódó internetes platformok, amelyek fogyatékossággal élő személyek számára is akadálymentesen használhatók;

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa) „tisztességes munkaerő-mobilitás”: az a mobilitás, amely önkéntes, és amelynek során nem sértik meg az Unión belüli munkajogot, munkaügyi normákat és munkavállalói jogokat;

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga) „EURES határokon átívelő partnerségi program”: a regionális és helyi foglalkoztatási szolgálatok, a szociális partnerek és más érintett érdekelt felek közötti hosszú távút együttműködés az általuk létrehozott regionális szintű struktúrák keretében;

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Létrehozás

Átszervezés

Indokolás

Az EURES-hálózat már létezik, és átszervezésre szorul a potenciális kedvezményezettek számára nyújtott szolgáltatások javítása érdekében.

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat

3. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet létrehozza a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatát („EURES-hálózat”).

Ez a rendelet szabályozza a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatának („EURES-hálózat”) átszervezését és megerősítését.

Indokolás

Az EURES-hálózat már létezik, és átszervezésre szorul a potenciális kedvezményezettek számára nyújtott szolgáltatások javítása érdekében.

Módosítás  58

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az EURES-hálózat az alábbi kategóriákba tartozó szervezetekből áll:

(1) Az EURES-hálózat az alábbi kategóriákba tartozó szervezetekből áll:

a) az Európai Bizottság, amely az Európai Koordinációs Irodán keresztül segítséget nyújt az EURES-hálózatnak tevékenységei elvégzéséhez;

a) a Bizottságon belül létrehozott Európai Koordinációs Iroda, amely segítséget nyújt az EURES-hálózatnak tevékenységei elvégzéséhez;

 

aa) a nemzeti koordinációs irodák, vagyis a tagállamok által kijelölt szervek, melyek feladata e rendelet alkalmazása a tagállamokban; a tagállamok saját áfsz-eiket nemzeti koordinációs irodáknak jelölhetik ki;

b) az EURES-tagok, vagyis a tagállamok által kijelölt szervek, melyek feladata e rendelet alkalmazása a tagállamokban (nemzeti koordinációs irodák);

(b) az EURES-tagok, vagyis:

 

i. a tagállamok által a 8a. cikknek megfelelően kijelölt mindenkori állami foglalkoztatási szolgálatok; valamint

 

ii. azon köz- vagy magánszervezetek, amelyeket a tagállamok a 8. cikknek megfelelően felhatalmaztak arra, hogy nemzeti, regionális és/vagy helyi szinten – beleértve a határokon átnyúló szintet is – a munkavállalók és munkáltatók számára közvetítést végezzenek és támogatási szolgáltatásokat nyújtsanak;

c) az EURES-partnerek, azaz azon szervezetek, amelyeket a tagállamok felhatalmaznak arra, hogy nemzeti, regionális és/vagy helyi szinten a munkavállalók és munkáltatók számára közvetítést végezzenek és/vagy támogatási szolgáltatásokat nyújtsanak.

c) az EURES-partnerek, azaz azon köz- vagy magánszervezetek, amelyeket a tagállamok felhatalmaznak arra, hogy nemzeti, regionális vagy helyi szinten – beleértve a határokon átnyúló szintet is – a munkavállalók és munkáltatók számára közvetítést végezzenek vagy támogatási szolgáltatásokat nyújtsanak.

Módosítás  59

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Szerepének és feladatának megfelelően minden szervezet, amely részt vesz az EURES-hálózatban, aktívan és szoros együttműködésben ösztönzi a munkavállalói mobilitást érintő lehetőségek megteremtését az Unióban, és igyekszik javítani azokat a módszereket, amelyek segítségével a munkavállalók és munkáltatók helyi, regionális, nemzeti és európai szinten élhetnek ezekkel a lehetőségekkel.

(2) Szerepének és feladatának megfelelően minden szervezet, amely részt vesz az EURES-hálózatban, aktívan és szoros együttműködésben ösztönzi a munkavállalói mobilitást érintő lehetőségek megteremtését az Unióban, és igyekszik javítani azokat a módszereket, amelyek segítségével a munkavállalók és munkáltatók helyi, regionális, nemzeti és európai szinten – ezen belül határokon átnyúló alapon is – élhetnek ezekkel a lehetőségekkel.

Módosítás  60

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A szociális partnerek szervezetei az EURES-hálózathoz EURES-tagként vagy -partnerként csatlakozhatnak a 8. cikknek megfelelően.

Módosítás  61

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az összehangolt foglalkoztatási stratégia végrehajtása az EUMSZ 145. cikke értelmében;

b) az összehangolt foglalkoztatási és különösen a szakképzett, képzett és alkalmazkodásra képes munkaerő fejlesztésére irányuló stratégia végrehajtása az EUMSZ 145. cikke értelmében;

Módosítás  62

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a munkaerőpiacok jobb működése és integrációja az EU-ban;

c) a munkaerőpiacok működése, kohéziója és integrációja az EU-ban, ideértve a határokon átívelő munkaerőpiacokat, az álláslehetőségekhez, pályázatokhoz és a lényeges munkaerő-piaci információkhoz való megkülönböztetésmentes hozzáférés biztosítását;

Módosítás  63

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) fokozottabb, méltányos alapon zajló önkéntes földrajzi és foglalkozási mobilitás az EU-ban;

d) fokozottabb, tisztességes alapon zajló önkéntes földrajzi és foglalkozási mobilitás az EU-ban, különösen a határrégiókban;

Módosítás  64

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) a tagállamok arra ösztönzése, hogy nemzeti jogszabályaikból távolítsák el e mobilitás valamennyi akadályát;

Módosítás  65

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) a munkaerőpiacról kirekesztett személyek társadalmi befogadása és beilleszkedése.

e) a munkaerőpiacról kirekesztett személyek Unió-szerte történő társadalmi befogadása és beilleszkedése, különös figyelmet fordítva a legkiszolgáltatottabb csoportokra és a munkanélküliség által leginkább sújtott régiókban élő emberekre;

Módosítás  66

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea) nagyobb koherencia biztosítása a munkanélküliség leküzdése céljából bevezetett uniós szakpolitikák között, különösen a fiatalkori munkanélküliség és az egyenlőtlenségek tekintetében.

Módosítás  67

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

eb) az oktatásból a munka világába történő zökkenőmentes átmenet támogatása az Unió munkaerőpiacán.

Módosítás  68

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i. i. egy európai foglalkoztatási mobilitási portál (a továbbiakban: EURES-portál) és az ehhez kapcsolódó informatikai szolgáltatások üzemeltetése és fejlesztése, ezen belül az állásajánlatok, álláspályázatok, önéletrajzok és egyéb igazoló dokumentumok, például készségútlevelek és egyéb információk cseréje, más releváns európai uniós tájékoztató és/vagy tanácsadó szolgálatokkal és hálózatokkal, valamint kezdeményezésekkel együttműködésben;

i. egy európai foglalkoztatási mobilitási portál (a továbbiakban: EURES-portál) és az ehhez kapcsolódó, felhasználóbarát és hozzáférhető informatikai szolgáltatások üzemeltetése és fejlesztése, ezen belül az állásajánlatok, álláspályázatok, önéletrajzok és egyéb igazoló dokumentumok, például készségútlevelek és egyéb információk cseréje, más releváns európai uniós tájékoztató és/vagy tanácsadó szolgálatokkal és hálózatokkal, valamint kezdeményezésekkel együttműködésben;

Módosítás  69

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii. tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek;

ii. tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek az egész Unióban, a valamennyi lehetséges felhasználót elérő platformokon keresztül, ideértve az akadálymentes környezet biztosítását is;

Módosítás  70

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii. közös képzési program az EURES személyzete számára;

iii. közös képzési program és folyamatos továbbképzés az EURES személyzete számára, ideértve a 883/2004/EU rendeletnek megfelelően a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával kapcsolatos naprakész információkat, és konkrét munkavállalói csoportok különböző szükségleteire vonatkozó tudatosságnövelő képzést;

 

iiia. közvetlenül elérhető szakmai támogatási szolgáltatások az EURES-tanácsadók számára;

Módosítás  71

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iv. a kapcsolatépítés, a bevált gyakorlat cseréje és az egymástól való tanulás elősegítése az EURES-hálózaton belül;

iv. a bevált gyakorlatok cseréje és az egymástól való tanulás elősegítése az EURES-hálózaton belül;

Módosítás  72

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iva. az EURES szolgáltatásaihoz való lehető legszélesebb körű hozzáférés megkülönböztetésmentes alapon;

Módosítás  73

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a földrajzi és foglalkozási mobilitás elemzése;

b) az unión belüli munkaerő-piaci kereslet és kínálat, valamint a földrajzi és foglalkoztatási célú mobilitás elemzése, figyelembe véve a tagállamok különböző helyzetét;

Módosítás  74

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a tanulószerződéses gyakorlati képzéssel és szakmai gyakorlattal kapcsolatos uniós együttműködés és közvetítés megfelelő keretrendszerének kialakítása e rendeletnek megfelelően;

c) a tanulószerződéses gyakorlati képzéssel és szakmai gyakorlattal kapcsolatos uniós együttműködés és közvetítési struktúra megfelelő keretrendszerének kialakítása, adott esetben határokon átnyúló alapon, e rendeletnek megfelelően;

Indokolás

Az EURES hálózat működésének részeként az Európai Koordinációs Irodának építenie kell a korábbi tapasztalatokra és ezeket hozzá kell igazítania a konkrét helyi és regionális viszonyokhoz.

Módosítás  75

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) az EURES tevékenységének és foglalkoztatási teljesítményének nyomon követése és értékelése az EURES-tagokkal együttműködésben;

d) az EURES tevékenységének és teljesítményének nyomon követése és értékelése, valamint országspecifikus jelentések kialakítása;

 

(da) együttműködés a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottsággal, a SOLVIT-tel és az Equinettel.

Módosítás  76

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az Európai Koordinációs Irodát a Bizottság irányítja. Tevékenységeit a szociális partnerekkel, a határon átnyúló partnerségekkel és a nemzeti koordinációs irodákkal szorosan együttműködve alakítja ki és végzi.

Módosítás  77

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az Európai Koordinációs Iroda a nemzeti koordinációs irodákkal szorosan együttműködve éves nyilatkozatot ad ki, amelyben jelentést tesz az egyes tagállamokban hozzáférhetővé vált állásajánlatokról, különösen figyelembe véve a népességet és gazdaságuk méretét.

Módosítás  78

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1) A tagállamok kijelölik a 4. cikkben említett nemzeti koordinációs irodákat. A tagállamok a kijelölésről értesítik az Európai Koordinációs Irodát.

(1) Minden nemzeti koordinációs iroda feladata:

(1) Az egyes nemzeti koordinációs irodák feladata:

a) együttműködni a Bizottsággal és más tagállamokkal a III. fejezetben meghatározott keretrendszeren belül zajló közvetítés terén;

a) együttműködni a Bizottsággal és más tagállamokkal, különösen a szomszédos tagállamokkal, a III. fejezetben meghatározott keretrendszeren belül zajló közvetítés terén;

 

aa) minden szükséges intézkedést megtenni annak biztosítása érdekében, hogy a nemzeti szinten hozzáférhető összes álláspályázat és önéletrajz hozzáférhetővé váljon az EURES-portálon;

 

ab) tájékoztatni az Európai Koordinációs Irodát a jelentett állásajánlatok és a nemzeti szinten rendelkezésre álló álláshelyek közötti bármely ismert ellentmondásról;

b) megszervezni az EURES munkáját a tagállamban, ideértve a támogatási szolgáltatások IV. fejezetnek megfelelő biztosítását is;

b) megszervezni az EURES-hálózat munkáját az adott tagállamban, ideértve az állásajánlatokra, álláspályázatokra és önéletrajzokra vonatkozó információknak a 14. cikkel összhangban történő, koordinált eljuttatását az EURES-portálra;

c) összehangolni az érintett tagállam által végrehajtott intézkedéseket egymással és a többi tagállam intézkedéseivel az V. fejezetnek megfelelően.

c) összehangolni az érintett tagállam által végrehajtott intézkedéseket egymással és a többi tagállam intézkedéseivel az V. fejezetnek megfelelően.

Módosítás  79

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A nemzeti koordinációs iroda emellett megszervezi az Európai Koordinációs Iroda által nyújtott, a 6. cikkben említett horizontális támogatási szolgáltatások nemzeti szintű végrehajtását, adott esetben szoros együttműködésben az Európai Koordinációs Irodával és más nemzeti koordinációs irodákkal. Az említett horizontális támogatási tevékenységek közé főként az alábbiak tartoznak:

(2) A nemzeti koordinációs iroda emellett megszervezi és ellenőrzi az Európai Koordinációs Iroda által nyújtott, a 6. cikkben említett horizontális támogatási szolgáltatások nemzeti szintű végrehajtását, szoros együttműködésben az Európai Koordinációs Irodával és más nemzeti koordinációs irodákkal. Az említett horizontális támogatási tevékenységek közé főként az alábbiak tartoznak:

Módosítás  80

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) olyan információk összegyűjtése és validálása – többek között az EURES-portálon való – közzététel céljával, amelyek az adott ország területén működő EURES-partnerekkel, azok tevékenységével, és az általuk a munkavállalóknak és munkáltatóknak nyújtott támogatási szolgáltatások körével kapcsolatosak;

a) olyan naprakész információk összegyűjtése és validálása – többek között az EURES-portálon való – közzététel céljával, amelyek az adott ország területén működő EURES-tagokkal és -partnerekkel, azok tevékenységével, és az általuk a munkavállalóknak és munkáltatóknak nyújtott támogatási szolgáltatások körével kapcsolatosak;

Módosítás  81

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A nemzeti koordinációs irodának biztosítania kell, hogy megfelelő számú EURES-tanácsadó kerüljön képzésre és álljon rendelkezésre az Unió egész területén egyenletesen elosztva annak érdekében, hogy az EURES-hálózat előmozdítása és annak érdekében, hogy idővel az európai munkaerőpiac megkerülhetetlen eszközévé váljon.

Módosítás  82

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A nemzeti koordinációs irodák – többek között az EURES-portálon való – közzététel céljából, a munkavállalók és a munkáltatók érdekében validálják, rendszeresen frissítik és kellő időben terjesztik a nemzeti szinten rendelkezésre álló információkat és útmutatásokat az alábbiakról:

(3) A nemzeti koordinációs irodák – többek között az EURES-portálon való – közzététel céljából és a munkavállalók és a munkáltatók EURES-tanácsadók által végzett, személyre szabott tájékoztatásával kapcsolatban validálják, rendszeresen frissítik és kellő időben, a tagállam hivatalos nyelvén/nyelvein terjesztik a nemzeti szinten rendelkezésre álló információkat és útmutatásokat az alábbiakról:

a) élet- és munkakörülmények;

a) élet- és munkakörülmények, ideértve a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetését is;

b) a foglalkoztatással kapcsolatos adminisztratív eljárások;

b) a munkavállalással és a munkába állással kapcsolatos adminisztratív eljárások;

c) a munkavállalókra vonatkozó szabályok;

c) a munkavállalókra vonatkozó szabályok, mint például a kollektív szerződésekben, a felvételi szabályokban, a munkaszerződések egyes kategóriáiban foglaltak és egyéb vonatkozó gyakorlati információk;

d) tanulószerződéses gyakorlati képzések és szakmai gyakorlatok;

d) a tanulószerződéses gyakorlati képzésekre és szakmai gyakorlatokra vonatkozó szabályok, a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszeréről szóló tanácsi ajánlásának és a hatályos uniós és nemzeti jogszabályoknak megfelelően;

 

da) az oktatáshoz és a szakképzéshez való hozzáférés;

e) adott esetben a határ menti ingázók helyzete, főleg a határokon átnyúló régiókban.

e) a határ menti ingázók helyzete, főleg a határrégiókban, a határokon átnyúló EURES-partnerségekkel szorosan együttműködve.

A nemzeti koordinációs irodák adott esetben az információk validálásába és terjesztésébe más tájékoztató és tanácsadó szolgálatokat és hálózatokat, valamint megfelelő nemzeti szerveket is bevonhatnak, ideértve a munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben a munkavállalóknak biztosított jogok gyakorlását megkönnyítő intézkedésekről szóló 2013/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkében említett szerveket is.

A nemzeti koordinációs irodák az információk validálásába és terjesztésébe más tájékoztató és tanácsadó szolgálatokat és hálózatokat, valamint megfelelő nemzeti szerveket is bevonhatnak, ideértve a munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben a munkavállalóknak biztosított jogok gyakorlását megkönnyítő intézkedésekről szóló 2013/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkében említett szerveket is.

 

(3a) A nemzeti koordinációs irodáknak információt kell cserélniük a 14. cikk (4) bekezdésében említett mechanizmusokról és előírásokról, valamint a közös informatikai platform tekintetében fontos adatbiztonsági és adatvédelmi előírásokról. Együtt kell működniük egymással és az Európai Koordinációs Irodával, különösen a panaszok és a nemzeti jog szerinti fenti előírásoknak nem megfelelőnek ítélt állásajánlatok esetében.

 

(3b) A Nemzeti Koordinációs Irodák és az Európai Koordinációs Iroda biztosítják, hogy az e rendelet értelmében előállított és gyűjtött adatokat legfeljebb arra az időtartamra őrizzék meg, amely a gyűjtésük céljából szükséges.

Módosítás  83

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A nemzeti koordinációs irodák általános támogatást nyújtanak a területükön az EURES-hálózatban részt vevő szervezeteknek a többi tagállamban működő megfelelő szervezetekkel való együttműködés tekintetében. Ide tartozik az a támogatás, amelyet az EURES-en belüli állásajánlatokhoz és toborzáshoz kapcsolódó panaszok esetében, valamint az állami hatóságokkal, például a munkaügyi felügyelőségekkel való együttműködés tekintetében nyújtanak.

(4) A nemzeti koordinációs irodák általános támogatást nyújtanak a területükön az EURES-hálózatban részt vevő szervezeteknek a többi tagállamban működő megfelelő szervezetekkel való együttműködés tekintetében. Ide tartozik az a támogatás, amelyet az EURES-en belüli állásajánlatokhoz és toborzáshoz kapcsolódó panaszok esetében, valamint az állami hatóságokkal, például a munkaügyi felügyelőségekkel való együttműködés tekintetében nyújtanak. A panasztételi eljárások kimeneteléről a mobilitás akadályainak összefoglalása és felszámolása érdekében tájékoztatják az Európai Koordinációs Irodát.

Módosítás  84

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A nemzeti koordinációs irodák ösztönzik az érdekelt felekkel, például a pályaorientációs tanácsadókkal, egyetemekkel, kereskedelmi kamarákkal és a gyakorlati képzések és szakmai gyakorlatok lebonyolításában részt vevő szervezetekkel való együttműködést.

(5) A nemzeti koordinációs irodák segítik az EURES-portált és ösztönzik az érdekelt felekkel, például a pályaorientációs tanácsadókkal, szakképzési és felsőoktatási intézményekkel, kereskedelmi kamarákkal, szociális szolgálatokkal és a munkaerőpiac veszélyeztetett csoportjait képviselő szervezetekkel és szakmai gyakorlatok lebonyolításában részt vevő szervezetekkel való együttműködést.

 

(5a) A nemzeti koordinációs irodák rendszeres párbeszédet alakítanak ki a szociális partnerekkel nemzeti szinten a nemzeti joggal és gyakorlattal összhangban.

Módosítás  85

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Minden tagállam biztosítja, hogy nemzeti koordinációs irodája számára rendelkezésre álljon az e rendeletben meghatározott feladatai végrehajtásához szükséges személyzet és egyéb források.

(6) Minden tagállam biztosítja, hogy nemzeti koordinációs irodája számára rendelkezésre álljon az e rendeletben meghatározott feladatai végrehajtásához szükséges személyzet és mindenfajta egyéb forrás, és a nemzeti koordinációs irodák kellő időben biztosítsák a kiváló minőségű szolgáltatásokat.

Módosítás  86

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EURES-partnerek engedélyezése

Az EURES-tagok és -partnerek engedélyezése

Módosítás  87

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Minden tagállam létrehoz egy rendszert az EURES-partnerek EURES-hálózatban való részvételének engedélyezésére, azok tevékenységeinek nyomon követésére és annak ellenőrzésére, hogy e rendelet alkalmazása során betartják-e a nemzeti és az uniós jogszabályokat. Ez a rendszer átlátható, arányos és tiszteletben tartja a pályázó szervezetek tekintetében az egyenlő bánásmód, valamint a jogszerű eljárás elvét.

(1) Minden tagállam létrehoz egy rendszert az EURES-tagok és -partnerek EURES-hálózatban való részvételének engedélyezésére, illetve ezen engedélyének visszavonására, azok tevékenységeinek nyomon követésére és annak ellenőrzésére, hogy e rendelet alkalmazása során betartják-e az uniós és a nemzeti jogszabályokat. Ez a rendszer átlátható, arányos és tiszteletben tartja a pályázó szervezetek tekintetében az egyenlő bánásmód, valamint a jogszerű eljárás elvét. Az állami foglalkoztatási szolgálatoktól eltérő foglalkoztatási szolgálatok esetében figyelembe kell venni mindenfajta létező engedélyezési rendszert.

 

(1a) A tagállamok az (1) bekezdésben említett rendszerek céljából kidolgozzák az EURES-tagok és –partnerek közé való felvétel feltételeit képező követelményeket és kritériumokat. E követelményeknek és kritériumoknak legalább olyan szigorúaknak kell lenniük, mint az e rendeletben és a mellékletben szereplőknek.

 

(1b) Az (1) bekezdésben említett rendszernek megfelelően a szervezetek kérelmezhetik, hogy EURES-taggá váljanak. Az EURES-tagok a 9. cikkel összhangban vesznek részt az EURES-hálózatban és nemzeti vagy regionális alapon, teljes körűen kell ellátniuk feladataikat.

 

(1c) Az e cikk (1) bekezdésében említett rendszerrel összhangban a foglalkoztatási szolgálatok és más szervezetek kérhetik, hogy EURES-partnerekké váljanak, ha vállalják, hogy teljesítik az összes általános kötelezettséget, valamint legalább egy, a 9. cikkben említett feladatot.

 

(1d) Amennyiben az EURES-tagság vagy -partnerség engedélyezésének követelményei és kritériumai teljesülnek, a tagállam a kérelmezőnek az engedélyt megadja.

Módosítás  88

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok tájékoztatják az Európai Koordinációs Irodát a kialakított nemzeti rendszerükről, valamint azokról az EURES-partnerekről, amelyek számára az EURES-hálózatban való részvételt engedélyezték.

(2) A tagállamok tájékoztatják az Európai Koordinációs Irodát az ennek a cikknek az (1) bekezdésében említetteknek megfelelően kialakított nemzeti rendszerükről, valamint azokról az EURES-tagokról és -partnerekről, amelyek számára az EURES-hálózatban való részvételt engedélyezték a rendszerrel összhangban, ha a melléklet 1. szakasza (1) bekezdésének való meg nem felelés miatt elutasítanak egy kérelmet, továbbá ha visszavonnak egy engedélyt, annak okaival együtt. Az Európai Koordinációs Irodának ezt az információt továbbítania kell a többi nemzeti koordinációs irodának.

Módosítás  89

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Ha egy tagállam úgy dönt, hogy nem engedélyezi egy adott foglalkoztatási szervezet számára az EURES-tagként vagy partnerként való részvételt, akkor e szervezet számára lehetőséget kell biztosítani a döntéssel szembeni fellebbezésre.

 

Módosítás  90

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tagállamokban jogszerűen működő foglalkoztatási szolgálatok kérelmet nyújthatnak be az adott tagállamban abból a célból, hogy EURES-partnerként részt vehessenek az EURES-hálózatban, az e rendeletben meghatározott feltételeknek és az érintett tagállam által létrehozott rendszernek megfelelően.

törölve

Módosítás  91

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az EURES-partnerek az EURES-hálózatban a mellékletben meghatározott közös minimumkövetelményeknek megfelelően vehetnek részt.

törölve

Módosítás  92

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A közös minimumkövetelmények nem sértik a tagállamok által alkalmazott azon további kritériumokat és követelményeket, amelyeket az adott tagállam szükségesnek tart a területén a foglalkoztatási szolgálatok tevékenységeire vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásához és a munkaerő-piaci szakpolitikák eredményes irányításához. Az átláthatóság biztosítása érdekében ezek a kritériumok és követelmények az (1) bekezdésben említett rendszer szerves részét képezik.

(5) A közös minimumkövetelmények nem sértik a tagállamok által alkalmazott azon további kritériumokat és követelményeket, amelyeket az adott tagállam szükségesnek tart a területén a foglalkoztatási szolgálatok tevékenységeire vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásához és a munkaerő-piaci szakpolitikák eredményes irányításához. Az átláthatóság biztosítása érdekében ezekről a további kritériumokról és követelményekről értesítik az Európai Koordinációs Irodát, és azok az (1) bekezdésben említett rendszer szerves részét képezik.

Módosítás  93

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az EURES-partnerek együttműködhetnek más EURES-partnerekkel vagy más szervezetekkel is a mellékletben leírt kritériumok együttes teljesítése érdekében. Ilyen esetekben az EURES-hálózatban való részvétel további feltétele a megfelelő partnerség huzamos fennállása.

törölve

Módosítás  94

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) A tagállamok visszavonják az EURES-tagok és -partnerek részvételi engedélyét, amennyiben már nem teljesítik az (1a), (1b), (1c), illetve az (5) bekezdésben említett alkalmazandó kritériumokat vagy követelményeket.

Módosítás  95

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A melléklet módosításához a Bizottság a 33. cikkben említett eljárással összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el.

törölve

Módosítás  96

Rendeletre irányuló javaslat

8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a cikk

 

Az állami foglalkoztatási szolgálatok EURES-tagként való engedélyezése

 

A tagállamok EURES-tagnak kijelölik állami foglalkoztatási szolgálataikat, és ennek megfelelően tájékoztatják az Európai Koordinációs Irodát. E kijelölés alapján az állami foglalkoztatási szolgálatok különleges jogállást élveznek az EURES-hálózaton belül.

 

A tagállamok biztosítják, hogy az állami foglalkoztatási szolgálatok EURES-tagként teljesítik az e rendeletben foglalt kötelezettségeiket, valamint megfelelnek legalább a mellékletében meghatározott kritériumoknak.

Módosítás  97

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EURES-partnerek feladatai

Az EURES-tagok és -partnerek feladatai

Módosítás  98

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A pályázó szervezetek az EURES-hálózatban való részvétel tekintetében az alábbi lehetőségek közül választhatnak:

(1) Az EURES-tagok EURES-hálózatban való részvétele az e bekezdésben foglalt felelősségi körökkel összhangban történik, és az EURES-partnerek részvételére legalább ezek egyikével összhangban kerül sor:

a) hozzájárulnak az állásajánlatok adatbázisához a 14. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében;

a) hozzájárulás az állásajánlatok adatbázisához a 14. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében;

b) hozzájárulnak az álláspályázatok és önéletrajzok adatbázisához a 14. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében;

b) hozzájárulás az álláspályázatok és önéletrajzok adatbázisához a 14. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében;

c) támogatási szolgáltatásokat nyújtanak a munkavállalóknak és munkáltatóknak a IV. fejezet értelmében vagy

c) támogatási szolgáltatások nyújtása a munkavállalóknak és munkáltatóknak a IV. fejezet értelmében.

d) az a)–c) pontban leírtak kombinációja.

 

Módosítás  99

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az EURES-partnerek egy vagy több kapcsolattartó pontot jelölnek ki, például munkaközvetítési és toborzási irodákat, telefonos ügyfélszolgálatokat, önkiszolgáló eszközöket és ezekhez hasonlókat, amelyek révén a munkavállalók és munkáltatók segítséget kaphatnak a közvetítéssel kapcsolatban, és/vagy hozzáférhetnek a támogatási szolgáltatásokhoz e rendeletnek megfelelően. A kapcsolattartó pontok alapját képezhetik dolgozói csereprogramok, összekötő tisztviselők kiküldetése vagy közös munkaközvetítő ügynökségek is.

(2) Az EURES-tagok és -partnerek egy vagy több akadálymentes kapcsolattartó pontot jelölnek ki, például munkaközvetítési és toborzási irodákat, telefonos ügyfélszolgálatokat, önkiszolgáló eszközöket, különböző, minél több felhasználó számára hozzáférhető kommunikációs platformokat, amelyek révén a munkavállalók és munkáltatók segítséget kaphatnak a közvetítéssel kapcsolatban, és/vagy hozzáférhetnek a támogatási szolgáltatásokhoz e rendeletnek megfelelően. A kapcsolattartó pontok alapját képezhetik dolgozói csereprogramok, összekötő tisztviselők kiküldetése vagy akár közös munkaközvetítő ügynökségek is.

Módosítás  100

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A tagállamok előírhatják az EURES-partnerek számára, hogy hozzájáruljanak az alábbiakhoz:

(4) A tagállamok az arányosság elvének tiszteletben tartása mellett a nemzeti koordinációs irodáikon keresztül előírhatják az EURES-tagok és -partnerek számára, hogy hozzájáruljanak az alábbiakhoz:

Módosítás  101

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a 15. cikk (5) bekezdésében említett „nemzeti csomópont” működése díj befizetése vagy más módszer révén;

törölve

Módosítás  102

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) az EURES-portálon közzéteendő információk összegyűjtése;

Módosítás  103

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok nemzeti rendszerük keretében az arányosság elve alapján dönthetnek e hozzájárulások módjáról, figyelembe véve olyan tényezőket, mint az EURES-partner adminisztratív kapacitása és az EURES-hálózatban való részvételének mértéke, az (1) bekezdésben említettek szerint.

A tagállamok döntenek e hozzájárulások módjáról.

Módosítás  104

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok az állami foglalkoztatási szolgálataikra bízhatják a 21–23. cikkben említett támogatási szolgáltatások nyújtását, amennyiben azok e rendelet 8. cikkének és mellékletének megfelelően engedélyezett EURES-partnerként, vagy pedig a (3) bekezdésben említett kivétel alapján engedélyezett EURES-partnerként részt vesznek az EURES-hálózatban.

(2) A tagállamok az állami foglalkoztatási szolgálataikra vagy a Munkaügyi Minisztériumra bízzák a 21., 22., és 23. cikkben említett támogatási szolgáltatások nyújtását.

Módosítás  105

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tagállamok e rendelet alkalmazásától számított legfeljebb öt évig mentesíthetik az e rendelet 8. cikkének és mellékletének alkalmazásával kapcsolatos felülvizsgálat alól azokat az állami foglalkoztatási szolgálatokat, amelyek e rendelet hatályba lépésekor a 2012/733/EU bizottsági végrehajtási határozat és/vagy adott esetben a 2003/8/EK bizottsági határozat alapján az EURES-hálózat részét képezték. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot valamennyi kiadott mentességről.

törölve

Módosítás  106

Rendeletre irányuló javaslat

10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a. cikk

 

A határokon átnyúló EURES-partnerségek és egyéb támogatási struktúrák szerepe a határokon átnyúló régiókban.

 

(1) Az határokon átnyúló EURES-partnerségek és egyéb külön támogatási struktúrák létrehozása történhet a határokon átnyúló régiókban, a munkaerő határokon átnyúló mobilitásának megkönnyítése érdekében.

 

 

(2) A határokon átnyúló partnerségeket az EURES-hálózatban részt vevő szervezetek alkotják a 8. cikkel összhangban, valamint az egyéb érintett felek, és határokon átnyúló támogatási szolgáltatásokat nyújtanak egy meghatározott, határokon átnyúló területen.

 

(3) A határokon átnyúló partnerségek feladatai közé tartoznak különösen a tájékoztatási, tanácsadási, munkaközvetítési és toborzási szolgáltatások a határ menti ingázók és munkáltatók számára, az EURES-tanácsadók közötti kapcsolatépítés támogatása a határ menti területeken, a partnerek közötti együttműködés összehangolása, határokon átnyúló tevékenységek végzése a munkaerőpiac átláthatóságának javítása és a mobilitás útjában álló akadályok felszámolása érdekében, valamint többnyelvű kiadványok készítése a határ menti ingázók és a munkáltatók számára.

 

(4) A tagállamok támogatják a határokon átnyúló struktúrák tevékenységeit és ösztönzik az új partnerségek létrehozását azzal a céllal, hogy jobban megfeleljenek a koordinációra vonatkozó igényeknek a munkavállalói mobilitás tekintetében a határ menti területeken.

Módosítás  107

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Koordinációs Csoport az Európai Koordinációs Iroda és a nemzeti koordinációs irodák képviselőiből áll.

(1) A Koordinációs Csoport az Európai Koordinációs Iroda és a nemzeti koordinációs irodák uniós szintű szervezeteinek képviselőiből áll, a szociális partnerek uniós szintű részvétele mellett.

Módosítás  108

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ülésekre meghívja az uniós szintű szociális partnereket.

törölve

Indokolás

Törlés, mivel a szociális partnerek tagjai a Koordinációs csoportnak.

Módosítás  109

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az EURES-hálózatban részt vevő szervezetek biztosítják, hogy az általuk kiadott tájékoztató és promóciós anyagok összhangban állnak az EURES-hálózat általános kommunikációs tevékenységeivel és az Európai Koordinációs Irodából származó információkkal.

(3) Az EURES-hálózatban részt vevő szervezetek biztosítják, hogy az általuk kiadott tájékoztató és promóciós anyagok összhangban állnak az EURES-hálózat általános kommunikációs tevékenységeivel, a magas szintű közös normákkal és az Európai Koordinációs Irodából származó információkkal.

Módosítás  110

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Európai Koordinációs iroda elősegíti az EURES-hálózat együttműködését más uniós tájékoztató és tanácsadó szolgálatokkal és hálózatokkal.

(1) Az Európai Koordinációs iroda elősegíti az EURES-hálózat és más uniós tájékoztató és tanácsadó szolgálatok és hálózatok közötti együttműködést.

Módosítás  111

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A nemzeti koordinációs irodák európai, nemzeti, regionális és helyi szinten együttműködést folytatnak az (1) bekezdésben említett szolgálatokkal és hálózatokkal annak érdekében, hogy szinergiák jöjjenek létre, és elkerülhetőek legyenek az átfedések, adott esetben pedig bevonják az EURES-partnereket is.

(2) A nemzeti koordinációs irodák európai, nemzeti, regionális és helyi szinten együttműködést folytatnak az (1) bekezdésben említett szolgálatokkal és hálózatokkal annak érdekében, hogy szinergiák jöjjenek létre, és elkerülhetőek legyenek az átfedések, adott esetben pedig bevonják az EURES-tagokat és -partnereket is.

Módosítás  112

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A munkanélküliség csökkentésére a tagállamok a Bizottsággal együtt intézkedéseket hoznak annak biztosítására, hogy az üres álláshelyekre való jelentkezéskor az európai uniós polgárok számára egyenlő hozzáférést biztosítsanak.

Módosítás  113

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tagállamok törekszenek egyablakos megoldások kidolgozására a munkavállalókkal és a munkáltatókkal folytatott, az EURES-hálózat, valamint az említett szolgálatok és hálózatok közös tevékenységeiről szóló kommunikáció elősegítésére.

(3) A tagállamok törekszenek – többek között az interneten – egyablakos megoldások kidolgozására a munkavállalókkal és a munkáltatókkal folytatott, az EURES-hálózat, valamint az említett szolgálatok és hálózatok közös tevékenységeiről szóló kommunikáció elősegítésére, és biztosítják, hogy ezek a megoldások a fogyatékossággal élők számára is hozzáférhetők legyenek.

Módosítás  114

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A foglalkoztatási ajánlatok és az álláspályázatok összekapcsolása érdekében minden tagállam hozzáférhetővé teszi az EURES-portálon az alábbiakat:

(1) Az állásajánlatok és az álláspályázatok összekapcsolása érdekében minden tagállam hozzáférhetővé teszi az EURES-portálon az alábbiakat:

a) az állami foglalkoztatási szolgálatainál hozzáférhető, valamint az EURES-partnerei által rendelkezésre bocsátott összes állásajánlat;

a) az állami foglalkoztatási szolgálatainál hozzáférhetővé tett, valamint az egyéb EURES-tagok és -partnerek által rendelkezésre bocsátott összes állásajánlat;

b) az állami foglalkoztatási szolgálatainál hozzáférhető, valamint az EURES-partnerei által rendelkezésre bocsátott összes álláspályázat és önéletrajz, amennyiben az érintett munkavállalók beleegyeztek, hogy ezeket az információkat az EURES-portálon a (3) bekezdésben megadott feltételek mellett közzétegyék.

b) az állami foglalkoztatási szolgálatainál hozzáférhető, valamint más EURES-tagok és adott esetben EURES-partnerek által rendelkezésre bocsátott összes pályázatot és önéletrajzot, amennyiben az érintett jelentkezők beleegyeztek, hogy ezeket az információkat az EURES-portálon a (3) bekezdésben megadott feltételek mellett közzétegyék.

 

A tagállamok engedélyezhetik, hogy az állásajánlatot ne tegyék közzé az EURES-portálon, amennyiben azt a munkáltató megfelelően megindokolja az állásajánlatra vonatkozóan előírt készség- és kompetenciakövetelmények alapján, valamint a közzé nem tett betöltetlen álláshelyek esetén. A tagállamok továbbra is kivételt tehetnek a tanulószerződéses gyakorlati képzésekkel és szakmai gyakorlatokkal, amennyiben azok megfelelően indokoltak a nemzeti oktatási rendszerrel vagy a nemzeti munkaerő-piaci politikával összhangban.

Módosítás  115

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Amikor állásajánlatokkal kapcsolatos adatokat bocsátanak az EURES-portál rendelkezésére, a tagállamok

(2) Amikor állásajánlatokkal kapcsolatos adatokat bocsátanak az EURES-portál rendelkezésére, a tagállamok:

a) nem tesznek különbséget a szerződések jellege és időtartama, illetve a munkáltatók toborzási szándékai alapján;

a) nem tesznek különbséget a szerződések jellege és időtartama, illetve a munkáltatók toborzási szándékai alapján, ugyanakkor megfelelő információt nyújtanak azokról;

b) kizárhatják azokat az állásajánlatokat, amelyek jellegük vagy a nemzeti szabályok miatt kizárólag egy adott ország polgárai számára nyitottak.

b) kizárhatják azokat az állásajánlatokat, amelyek az aktív munkaerő-piaci politikák részeként államilag finanszírozott szakmai gyakorlatokra és tanulószerződéses gyakorlati képzésekre vonatkoznak;

 

ba) kizárhatnak olyan egyéb állásajánlatokat, amelyek aktív munkaerő-piaci intézkedéseik részét képezik.

Módosítás  116

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A munkavállalóknak az (1) bekezdés b) pontjában említett beleegyezése kifejezett, egyértelmű, önkéntes, konkrét és tájékoztatáson alapuló. A munkavállalók bármikor visszavonhatják beleegyezésüket, és kérhetik a közzétett adatok bármelyikének törlését vagy módosítását. A munkavállalók számára több lehetőséget is kell biztosítani az adataikhoz vagy bizonyos attribútumokhoz való hozzáférés korlátozására.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett beleegyezés kifejezett, egyértelmű, önkéntes, konkrét és megalapozott kell, hogy legyen. A jelentkezők bármikor visszavonhatják beleegyezésüket, és kérhetik a közzétett adatok bármelyikének törlését vagy módosítását. A pályázók számára több lehetőséget is kell biztosítani az adataikhoz vagy bizonyos attribútumokhoz való hozzáférés korlátozására, például annak eldöntésére, hogy adataikra csak általános adatkategóriákon keresztül lehessen rákeresni, vagy pedig hogy önéletrajzuk és személyes adataik közvetlenül elérhetők legyenek a regisztrált lehetséges munkáltatók számára.

Indokolás

Az európai adatvédelmi biztos ajánlása.

Módosítás  117

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A tagállamok információkat cserélnek a (4) bekezdésben említett mechanizmusokról és előírásokról, valamint az adatok biztonságával és védelmével kapcsolatos előírásokról. Együttműködnek egymással és az Európai Koordinációs Irodával, különösen a panaszok és a nemzeti jog értelmében hatályos előírásoknak nem megfelelő állásajánlatok esetében.

törölve

Módosítás  118

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az állásajánlatok és az álláspályázatok összekapcsolása érdekében minden egyes tagállam egységes rendszernek megfelelően nyújtja be az (1) bekezdésben említett információkat.

(7) Az állásajánlatok és az álláspályázatok összekapcsolása érdekében minden egyes tagállam átlátható és egységes módon nyújtja be az (1) bekezdésben említett információkat.

Módosítás  119

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Az EURES-portálnak az ikt-ra vonatkozó hozzáférhetőségi követelményekről szóló EN 301549 európai szabványnak megfelelően hozzáférhetőnek kell lennie.

Indokolás

Az ikt-termékekre és -szolgáltatásokra vonatkozó hozzáférhetőségi követelményekről szóló EN 301549 elfogadott európai szabvány tartalmazza a technológia hozzáférhetővé tételére szolgáló műszaki előírásokat. Konkrétan e szabvány a 9. pontja tartalmazza a nemzetközileg elfogadott, AA. szintű WCAG 2.0 iránymutatásokat, amely döntő fontosságú szint annak lehetővé tételéhez, hogy a polgárok, köztük a fogyatékkal élő személyek hozzáférhessenek az online tartalomhoz. Egy hozzáférhető portál kialakításakor a portálnak meg kell felelnie a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménynek is, amelyet az EU ratifikált.

Módosítás  120

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az állami foglalkoztatási szolgálatok megerősített együttműködést kezdeményeznek, hogy támogassák az állások és a megfelelő jelöltek határokon átnyúló megfeleltetését.

Módosítás  121

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tagállamok az állami foglalkoztatási szolgálatok által kezelt, munkaközvetítők által használt belső eszközökben az EURES-portál által elérhetővé tett valamennyi állásajánlathoz, álláspályázathoz és önéletrajzhoz ugyanolyan hozzáférést biztosítanak, mint az említett eszközökben tárolt nemzeti adatok bármelyikéhez.

(3) A tagállamok az állami foglalkoztatási szolgálatok által kezelt, munkaközvetítők által használt belső eszközökben az EURES-portál által elérhetővé tett valamennyi állásajánlathoz, álláspályázathoz és önéletrajzhoz a 14. cikkel összhangban ugyanolyan hozzáférést biztosítanak, mint az említett eszközökben tárolt nemzeti adatok bármelyikéhez.

Indokolás

Az európai adatvédelmi biztos ajánlása.

Módosítás  122

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az (1) és (3) bekezdésben említett alapelveket az érintett EURES-partnerek is alkalmazzák, az e szervezetek által a 9. cikk (1) bekezdése értelmében hozott döntés alapján.

(4) Az (1) és (3) bekezdésben említett alapelveket az érintett EURES-tagok és -partnerek is alkalmazzák.

Módosítás  123

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A tagállamok létrehoznak egy „nemzeti csomópontot”, melynek célja, hogy az EURES-portálra továbbítsa azokat az állásajánlatokkal, álláspályázatokkal és önéletrajzokkal kapcsolatos információkat, amelyeket olyan szervezetek bocsátottak rendelkezésre, amelyek készek ezeket az információkat az EURES-portálon is megosztani.

(5) A tagállamok – lehetőség szerint – már meglévő kormányzati struktúrák igénybevételével létrehoznak egy „nemzeti csomópontot”, melynek célja, hogy az EURES-portálra továbbítsa azokat az állásajánlatokkal, álláspályázatokkal és önéletrajzokkal kapcsolatos információkat, amelyeket olyan szervezetek bocsátottak rendelkezésre, amelyek készek ezeket az információkat az EURES-portálon is megosztani.

Módosítás  124

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A tagállamok igyekeznek egyablakos megoldásokat kidolgozni a határ menti ingázókkal és az olyan határokon átnyúló régiókban működő munkáltatókkal folytatott kommunikáció elősegítésére, ahol az érintett tagállamok együttesen szükségesnek ítélik konkrét együttműködési és szolgáltatási struktúrák létrehozását.

(6) A határrégiókban a tagállamok a határokon átnyúló EURES-partnerségekkel szorosan együttműködve, többek között az interneten, igyekeznek egyablakos megoldásokon keresztül elősegíteni a határ menti ingázókkal és a munkáltatókkal folytatott kommunikációt.

Módosítás  125

Rendeletre irányuló javaslat

16. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Európai Bizottság kidolgozza a készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások európai osztályozási rendszerét. Ez az osztályozási rendszer elősegíti az Európai Unióban az online álláskeresést azáltal, hogy az EURES-portálon lehetővé teszi az álláshelyek és a jelentkezők megfeleltetését, a készséghiányok felismerését, a képesítések elismerését és pályaorientációs tanácsadás nyújtását.

(1) Az Európai Bizottság kidolgozza a készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások európai osztályozási rendszerét („európai osztályozási rendszer”). Ez az osztályozási rendszer elősegíti az Európai Unióban az online álláskeresést azáltal, hogy az EURES-portálon lehetővé teszi az álláshelyek és a jelentkezők megfeleltetését, a készséghiányok felismerését, a képesítések elismerését és pályaorientációs tanácsadás nyújtását.

(2) A tagállamok együttműködnek egymással és az Európai Bizottsággal a nemzeti rendszerek és az (1) bekezdésben említett osztályozás közötti átjárhatóság megteremtésében.

(2) A tagállamok és különösen az EURES-tagok együttműködnek egymással és a Bizottsággal a nemzeti rendszerek és a Bizottság által kidolgozandó európai osztályozási rendszer közötti átjárhatóság megteremtésében. A Bizottság rendszeresen tájékoztatja a tagállamokat az európai osztályozási rendszer fejlesztéséről.

 

(2a) Az európai osztályozási rendszer figyelembe veszi az európai képesítési keretrendszer és a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtását követően szerzett tapasztalatokat és bevált gyakorlatokat.

 

(2b) A Bizottság elfogadja és végrehajtási aktusok útján aktualizálja a készségek, kompetenciák és foglalkozások európai osztályozási rendszerben foglalt jegyzékét. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 34. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

(3) E célból 2017. január 1-jéig minden tagállam kezdeti jegyzéket készít valamennyi nemzeti, regionális és ágazati osztályozásnak az (1) bekezdésben említett osztályozással történő megfeleltetéséről, majd az említett jegyzéket annak használatba vétele után egy, az Európai Koordinációs Iroda által rendelkezésre bocsátott alkalmazás segítségével rendszeresen frissíti, hogy az lépést tartson a toborzási szolgáltatások alakulásával.

(3) A (2b) bekezdésben említett jegyzék elfogadásától számítva három éven belül minden tagállam kezdeti jegyzéket készít, hogy az említett jegyzék szerint feltérképezze valamennyi nemzeti, regionális és ágazati osztályozását, és rendszeresen frissíti azt.

 

(3a) A tagállamok eldönthetik, hogy nemzeti osztályozásuk helyett az európai osztályozást alkalmazzák-e annak elkészülte után, vagy megtartják átjárható nemzeti osztályozási rendszerüket.

(4) A Bizottság technikai segítséget nyújt azoknak a tagállamoknak, amelyek úgy döntenek, hogy a nemzeti osztályozási rendszerekről áttérnek az (1) bekezdésben említett osztályozásra.

(4) A Bizottság technikai segítséget és lehetőség szerint pénzügyi támogatást nyújt azoknak a tagállamoknak, amelyek úgy döntenek, hogy a nemzeti osztályozási rendszerekről áttérnek az európai osztályozási rendszerre.

(5) A Bizottság végrehajtási aktusok formájában elfogadja a (1) bekezdésben említett osztályozási rendszer működéséhez szükséges technikai előírásokat és formátumokat. Ezeket a végrehajtási aktusokat a Bizottságnak a 34. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálati eljárással összhangban kell elfogadnia.

(5) A Bizottság végrehajtási aktusok útján elfogadja azokat a technikai előírásokat és formátumokat, amelyek szükségesek a közös informatikai platformon az európai osztályozási rendszer alkalmazásával történő automatizált megfeleltetés működéséhez, illetve a nemzeti rendszerek és az európai osztályozási rendszer közötti átjárhatóság biztosításához. Ezeket a végrehajtási aktusokat a Bizottságnak a 34. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálati eljárással összhangban kell elfogadnia.

Módosítás  126

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az állami foglalkoztatási szolgálatok biztosítják a szolgáltatásaikat igénybe vevő – azaz álláspályázataikat és/vagy önéletrajzukat náluk közzétevő – munkavállalók számára, hogy igény esetén segítséget nyújtanak az EURES-portálon történő regisztrációjukhoz a 15. cikk (5) bekezdésében említett „nemzeti csomópont” alkalmazásával.

(1) Az EURES-tagok és partnerek biztosítják, hogy a szolgáltatásaikat igénybe vevő – azaz álláspályázataikat és/vagy önéletrajzukat náluk közzétevő – munkavállalókat tájékoztassák arról, hogy segítséget kérhetnek az EURES-portálon történő regisztrációjukhoz a 15. cikk (5) bekezdésében említett „nemzeti csomópont” alkalmazásával. E segítségnyújtást megkülönböztetés nélkül, késedelem nélkül kell biztosítani.

Módosítás  127

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A munkavállalók és a munkáltatók számára hozzáférést kell nyújtani az érintett adatok frissítésének, módosításának és visszavonásának módjára, időpontjára és helyére vonatkozó általános információkhoz.

(4) A munkavállalók és a munkáltatók számára hozzáférést kell nyújtani az érintett adatok frissítésének, módosításának és visszavonásának módjára, időpontjára és helyére vonatkozó részletes információkhoz.

Módosítás  128

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a munkavállalók és munkáltatók nemzeti szinten hozzáférjenek a támogatási szolgáltatásokhoz.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a munkavállalók és munkáltatók nemzeti szinten online vagy offline késedelem nélkül hozzáférjenek a támogatási szolgáltatásokhoz.

Módosítás  129

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok támogatják e szolgáltatások nemzeti szintű, koordinált megközelítésének kidolgozását.

(2) A tagállamok támogatják e szolgáltatások nemzeti szintű, koordinált megközelítésének kidolgozását, arra törekedve, hogy kielégítsék a sajátos regionális és/vagy helyi igényeket.

Indokolás

Az EURES-hálózat sikeréhez az szükséges, hogy a tagállamok fokozottabban tartsák szem előtt az Európai Unió régióinak és/vagy településeinek sajátos érdekeit.

Módosítás  130

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) az EURES határokon átnyúló partnerségeken keresztül; vagy

Módosítás  131

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) az a)–c) pontban leírtak kombinációjával.

d) az a)–ca) pontban leírtak kombinációjával.

Módosítás  132

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A munkavállalók számára a 20., 22. és 23. cikkben leírt támogatási szolgáltatásokat és a 17. cikk (1) bekezdésében említett, az EURES-portálra való regisztrációhoz nyújtott segítséget díjmentesen kell biztosítani.

(5) A munkavállalók számára a 20., 22. és 23. cikkben leírt támogatási szolgáltatásokat és a 17. cikk (1) és (2) bekezdésében említett, az EURES-portálra való regisztrációhoz nyújtott segítséget díjmentesen kell biztosítani.

Módosítás  133

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A munkáltatóknak nyújtott, a 21. és 22. cikkben említett támogatási szolgáltatások, valamint a 17. cikk (2) bekezdésében említett, az EURES-portálra való regisztrációhoz nyújtott segítség azonban díjköteles lehet. Amennyiben díjat szabnak ki, a díj megállapításakor nem tehetnek különbséget az EURES-szolgáltatások és az érintett szervezett által nyújtott hasonló szolgáltatások között.

törölve

Módosítás  134

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Erről a segítségről és annak esetleges díjáról pontos és egyértelmű tájékoztatást kell nyújtani mind a munkáltatók, mind pedig a munkavállalók részére.

Módosítás  135

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az érintett EURES-partnereknek a rendelkezésükre álló információs csatornákon keresztül egyértelműen tájékoztatniuk kell a munkavállalókat és a munkáltatókat az általuk nyújtott támogatási szolgáltatásokról és arról, hogy ezek a szolgáltatások hol és hogyan érhetők el, valamint a szolgáltatásnyújtás körülményeiről. Ezeket az információkat közzéteszik az EURES-portálon.

(7) Az érintett EURES-partnereknek a rendelkezésükre álló, lehető legkönnyebben hozzáférhető információs csatornákon keresztül egyértelműen tájékoztatniuk kell a munkavállalókat és a munkáltatókat az általuk nyújtott támogatási szolgáltatásokról és arról, hogy ezek a szolgáltatások hol és hogyan érhetők el, valamint a szolgáltatásnyújtás körülményeiről. Ezeket az információkat közzéteszik az EURES-portálon.

Módosítás  136

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a foglalkoztatási szolgálatoktól ügyfélszolgáltatásokat kérő munkavállalók és munkáltatók megkapják a mobilitási támogatással kapcsolatosan nemzeti szinten rendelkezésre álló alapvető információkat, vagy hogy felhívják a figyelmüket ezekre, és hogy az ilyen információk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a foglalkoztatási szolgálatoktól ügyfélszolgáltatásokat kérő munkavállalók és munkáltatók megkapják a mobilitási támogatással kapcsolatosan nemzeti szinten rendelkezésre álló megfelelő információkat, vagy hogy felhívják a figyelmüket ezekre, és hogy az ilyen információk

Módosítás  137

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) könnyen hozzáférhető és felhasználóbarát módon legyenek elérhetők.

b) megkülönböztetésmentes, könnyen hozzáférhető és felhasználóbarát, illetve a fogyatékkal élő személyek számára is akadálymentes módon legyenek elérhetők.

Indokolás

A megkülönböztetésmentesség elve a befogadó, jól működő munkaerőpiac egyik központi eleme.

Módosítás  138

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Minden álláskeresőnek joga van átfogó információkhoz jutni a munkajogi feltételekről, például a nyugdíjjogosultságról, a társadalombiztosításról vagy a betegbiztosításról a munkahely országa és helye vonatkozásában.

Módosítás  139

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az Európai Koordinációs Iroda támogatja az alapvető információk e cikk keretében történő kidolgozását, és segít a tagállamoknak a megfelelő nyelvi lefedettség biztosításában.

(3) Az Európai Koordinációs Iroda támogatja az alapvető információk e cikk keretében történő kidolgozását, és segít a tagállamoknak a megfelelő nyelvi lefedettség biztosításában., figyelembe véve a tagállamok munkaerő-piaci szükségleteit

Módosítás  140

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az érintett EURES-partnerek proaktív módon felajánlják az összes álláskereső munkavállaló számára az e cikkben meghatározott szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségét. Adott esetben ezt a felajánlást az álláskeresés folyamán megismétlik.

(1) Az érintett EURES-tagok és -partnerek proaktív módon haladéktalanul felajánlják az Unióban jogszerű munkavégzésre jogosult összes álláskereső számára az e cikkben meghatározott szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségét. Adott esetben ezt a felajánlást az álláskeresés folyamán megismétlik.

Módosítás  141

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Amennyiben a munkavállalók további támogatást kérnek, az érintett EURES-partnerek információkat és útmutatást nyújtanak az egyéni foglalkoztatási lehetőségekről, és különösen az alábbi szolgáltatásokat ajánlják fel számukra:

(2) Amennyiben a munkavállalók további támogatást kérnek, az érintett EURES-partnerek információkat és útmutatást nyújtanak az egyéni foglalkoztatási lehetőségekről, és különösen az alábbi személyre szabott szolgáltatásokat ajánlják fel számukra díjmentesen:

Módosítás  142

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) a 7. cikk (3) bekezdésében említett tájékoztatás és iránymutatás;

Módosítás  143

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) tájékoztatás a munkavállaló családtagjainak foglalkoztatási lehetőségeiről szóló tanácsadási szolgáltatásokról;

Módosítás  144

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb) az interkulturális integrációval és a nyelvi támogatással kapcsolatos tájékoztatás biztosítása a munkavállaló számára;

Módosítás  145

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bc) tájékoztatás a foglalkoztatási feltételekről az tagállamban a munkahelyen, például a nyugdíjjogosultságokról, a szociális biztonságról, az adózásról és az egészségbiztosításról.

Módosítás  146

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) szükség esetén segítségnyújtás az álláspályázatoknak a megfelelő nemzeti álláskereső portálokra és az EURES-portálra való feltöltésében;

d) szükség esetén segítségnyújtás az EURES-portál használatában, például az álláspályázatoknak az EURES-portálra való feltöltésében;

Módosítás  147

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) adott esetben átirányítás egy másik EURES-partnerhez.

f) adott esetben átirányítás egy másik EURES-taghoz vagy -partnerhez.

Módosítás  148

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Amennyiben a munkavállalók további támogatást kérnek, és az EU-n belüli kiközvetítés sikere ésszerűen valószínűsíthető, az érintett EURES-partnerek további álláskeresési támogatást nyújtanak, például segítenek a megfelelő állásajánlatok kiválasztásában, az álláspályázatok és önéletrajzok megfogalmazásában és a más tagállamokban kínált állásajánlatokkal kapcsolatosan fordítás elkészítésében és/vagy felvilágosítás kérésében.

(3) Amennyiben a munkavállalók további támogatást kérnek, az érintett EURES-tagok és -partnerek további szolgáltatásokat nyújtanak, például segítenek a megfelelő állásajánlatok kiválasztásában, az álláspályázatok és önéletrajzok megfogalmazásában és a más tagállamokban kínált állásajánlatokkal kapcsolatosan fordítás elkészítésében és/vagy felvilágosítás kérésében.

Módosítás  149

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Amennyiben az e cikk alapján nyújtott szolgáltatások eredményeképpen egy munkavállalót egy másik tagállamban foglalkoztatnak, az érintett EURES-partnerek megadják az érintett személynek a célországban működő olyan szervezetek elérhetőségét, amelyek a munkahely betöltése után számára segítséget nyújthatnak.

(4) Amennyiben az e cikk alapján nyújtott szolgáltatások eredményeképpen egy munkavállalót egy másik tagállamban foglalkoztatnak, az érintett EURES-tagok és -partnerek megadják az érintett személynek a célországban működő olyan szervezetek elérhetőségét, amelyek a munkahely betöltése után számára segítséget nyújthatnak, beleértve a szociális partnereket is.

Módosítás  150

Rendeletre irányuló javaslat

21. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az érintett EURES-partnerek információkat és útmutatást nyújtanak azoknak a munkáltatóknak, amelyek más tagállamokból kívánnak munkavállalókat toborozni, és főként az alábbi szolgáltatásokat ajánlják fel számukra:

(1) Az érintett EURES-tagok és -partnerek információkat és útmutatást nyújtanak azoknak a munkáltatóknak, amelyek más tagállamokból kívánnak munkavállalókat toborozni, és főként az alábbi szolgáltatásokat ajánlják fel számukra:

a) tájékoztatás az említett munkavállalók foglalkoztatása esetén érvényes szabályokról;

a) tájékoztatás a más tagállamokból származó személyek foglalkoztatása esetén érvényes, valamint a különböző formájú munkaszerződésekre vonatkozó szabályokról;

b) az EURES-hálózat és az EURES-portálon található önéletrajz-adatbázis – mint az álláslehetőségek betöltését segítő eszközök – használatának ösztönzése;

b) az EURES-hálózat és az EURES-portálon található önéletrajz-adatbázis – mint az álláslehetőségek betöltését segítő eszközök – használatának ösztönzése, különösen online környezetben;

c) tájékoztatás és útmutatás nyújtása azokkal a tényezőkkel kapcsolatban, amelyek elősegíthetik a munkavállalók toborzását és beilleszkedését;

c) tájékoztatás és útmutatás nyújtása azokkal a tényezőkkel kapcsolatban, amelyek elősegíthetik a munkavállalók toborzását és beilleszkedését;

d) kérés esetén európai álláskeresők számára érthető tájékoztatás és útmutatás nyújtása konkrét álláshelyek egyedi betöltési feltételeinek meghatározásával kapcsolatban;

d) kérés esetén konkrét tájékoztatás és egyéni útmutatás nyújtása az álláshelyek követelményeinek megfogalmazásával kapcsolatban;

e) kérés esetén segítségnyújtás az állásajánlatok megfogalmazásában, hogy azok megfeleljenek a 14. cikk (8) bekezdésében és a 16. cikk (5) bekezdésében említett európai technikai előírásoknak és formátumoknak;

e) kérés esetén segítségnyújtás az állásajánlatok megfogalmazásában, hogy azok megfeleljenek a 14. cikk (8) bekezdésében és a 16. cikk (5) bekezdésében említett európai technikai előírásoknak és formátumoknak;

f) szükség esetén segítségnyújtás az EURES-portálon munkáltatóként történő regisztrációban;

f) szükség esetén segítségnyújtás az EURES-portál használatában, nevezetesen az EURES-portálon munkáltatóként történő regisztrációban;

g) adott esetben átirányítás egy másik EURES-partnerhez.

g) adott esetben átirányítás egy másik EURES-taghoz vagy -partnerhez.

(2) Amennyiben a munkáltatók további támogatást kérnek, és az EU-n belüli munkaközvetítés sikere ésszerűen valószínűsíthető, az érintett EURES-partnerek további támogatást nyújtanak, például segítenek a megfelelő jelöltek előválogatásában és az egyes álláspályázatokkal kapcsolatos fordítások elkészítésében és/vagy felvilágosítás kérésében.

(2) Amennyiben a munkavállalók további támogatást kérnek, az érintett EURES-tagok és -partnerek további szolgáltatásokat nyújtanak, például segítenek a megfelelő állásajánlatok kiválasztásában, az álláspályázatok és önéletrajzok megfogalmazásában és a más tagállamokban kínált állásajánlatokkal kapcsolatosan fordítás elkészítésében és/vagy felvilágosítás kérésében.

(3) Amennyiben az e cikk alapján nyújtott szolgáltatások eredményeképpen egy másik tagállamból származó munkavállaló felvételére kerül sor, az érintett EURES-partnerek megadják az érintett munkáltatónak a más tagállamokból újonnan felvett munkavállalók beilleszkedésében segítséget kínáló szervezetek elérhetőségét.

(3) Amennyiben az e cikk alapján nyújtott szolgáltatások eredményeképpen egy másik tagállamból származó munkavállaló felvételére kerül sor, az érintett EURES-tagok vagy -partnerek megadják az érintett munkáltatónak a más tagállamokból újonnan felvett munkavállalók beilleszkedésében segítséget kínáló szervezetek elérhetőségét.

(4) Az állami foglalkoztatási szolgálatok igyekeznek megállapodásokat kötni az ugyanazon tagállam területén működő más foglalkoztatási szolgálatokkal annak érdekében, hogy

(4) Az állami foglalkoztatási szolgálatok igyekeznek megállapodásokat kötni az ugyanazon tagállam területén működő más foglalkoztatási szolgálatokkal annak érdekében, hogy

a) ösztönözzék a tagállam területén a munkáltatók EURES-hálózatban való regisztrációját és az európai közvetítés közös platformjának használatát;

a) ösztönözzék és bátorítsák a tagállam területén a munkáltatók EURES-hálózatban való regisztrációját és az európai közvetítés közös platformjának használatát;

b) megosszák egymással a más tagállamokból származó munkavállalók toborzása iránt érdeklődő munkáltatók számára nyújtott támogatási szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat és bevált gyakorlatokat.

b) megosszák egymással a más tagállamokból származó munkavállalók toborzása iránt érdeklődő munkáltatók számára nyújtott támogatási szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat és bevált gyakorlatokat.

Módosítás  151

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az érintett EURES-partnerek a munkavállalók és munkáltatók kérésére általános tájékoztatást nyújtanak a munkahely betöltése utáni segítségnyújtásról – például az interkulturális kommunikációs képzésekről, a nyelvtanfolyamokról és a beilleszkedés támogatásáról – és arról, hol lehet ilyen segítséget igénybe venni.

(1) Az érintett EURES-tagok és -partnerek a munkavállalók és munkáltatók részére tájékoztatást nyújtanak a munkahely betöltése utáni segítségnyújtásról – például az interkulturális kommunikációs képzésekről, a nyelvtanfolyamokról és a beilleszkedés támogatásáról – és arról, hol lehet ilyen segítséget igénybe venni.

Módosítás  152

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 18. cikk (5) bekezdésétől eltérve az EURES-partnerek számára fennáll a lehetőség, hogy az (1) bekezdésben említett támogatást díj ellenében nyújtsák a munkavállalóknak.

törölve

Módosítás  153

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szociális biztonsággal kapcsolatos információkhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés támogatása

Az egészségüggyel, szociális biztonsággal és adózással kapcsolatos információkhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés támogatása

Módosítás  154

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják az e rendelet keretében nyújtott támogatási szolgáltatások és az illetékes hatóságok által a szociális biztonság terén nyújtott szolgáltatások összehangolását.

(1) A tagállamok biztosítják az e rendelet keretében nyújtott támogatási szolgáltatások és az illetékes hatóságok által az egészségügy, a szociális biztonság, a munkanélküli biztosítás és az adózás terén az illetékes hatóságok által nemzeti, regionális, és helyi szinten, valamint a a határokon átnyúló együttműködési struktúrákon keresztül nyújtott szolgáltatások összehangolását, és törekedniük kell azon probléma megelőzésére, hogy saját országukon belül regionális és helyi szinten eltérő szolgáltatást biztosítsanak.

Módosítás  155

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a tagállamok támogatják az integrált online hozzáférés fejlesztését, amely a munkavállalók, a határ menti ingázók és a munkáltatók elsődleges információforrása lehet.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a tagállamok támogatják az integrált online hozzáférés fejlesztését, amely a munkavállalók, a határ menti ingázók és a munkáltatók elsődleges információforrása lehet, valamint az EURES-tanácsadók által nyújtott további személyre szabott szolgáltatásokat.

Indokolás

Az EURES-tanácsadók által nyújtott, személyre szabott szolgáltatások központi szerepet játszanak abban, hogy a munkavállalók a szabad mozgás alapvető jogának gyakorlásakor tájékozott döntéseket hozhassanak.

Módosítás  156

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A munkavállalók, a határ menti ingázók és a munkáltatók kérésére az érintett EURES-partnerek általános tájékoztatást adnak a szociális biztonsággal kapcsolatos jogokról, és vállalják, hogy a konkrét információkéréseket továbbítják az illetékes hatóságokhoz és szükség esetén más olyan szervekhez, amelyek támogatják a munkavállalókat a szabad mozgás keretében őket megillető jogok gyakorlásában.

(3) Az érintett EURES-tagok és -partnerek általános tájékoztatást adnak a szociális biztonsággal, a munkanélküli biztosítással és a jövedelemadózással kapcsolatos jogokról. Ezen túlmenően a határpartnerségek egyedi, többnyelvű tájékoztatást bocsátanak meghatározott foglalkoztatási típusok rendelkezésére. Ezek magukban foglalják többek között a munkajogi minimumkövetelményekre, a munka- és egészségvédelemre vonatkozó információkat. A konkrét információkéréseket továbbítják az illetékes hatóságokhoz és más szervekhez, hogy támogassák a munkavállalókat a szabad mozgás keretében őket megillető jogok gyakorlásában.

Indokolás

A más országban munkát vállalni szándékozó személyeknek szüksége van erre az információra, hogy a tények teljes ismeretében hozhassanak döntést.

Módosítás  157

Rendeletre irányuló javaslat

24. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok nem korlátozhatják a nemzeti munkaerő-piaci intézkedésekhez való hozzáférést csupán azzal az indokkal, hogy a munkavállaló a támogatást arra használja fel, hogy egy másik tagállam területén találjon munkát.

A 492/2011/EU rendelettel összhangban a tagállamok nem korlátozhatják a munkavállalók számára az álláskereséshez segítséget nyújtó aktív munkaerő-piaci intézkedések igénybevételét pusztán azzal az indokkal, hogy a munkavállaló a segítséget arra használja fel, hogy egy másik tagállam területén találjon munkát. A tagállamok azonban kizárhatnak egyes államilag finanszírozott intézkedéseket, amelyek az aktív munkaerő-piaci intézkedéseik részét képezik;

Módosítás  158

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság és a tagállamok az Eurostat statisztikái és a rendelkezésre álló nemzeti adatok alapján nyomon követik az Unióban megfigyelhető munkavállalói mobilitási hullámokat és mintákat.

A Bizottság az Eurostat statisztikái és a rendelkezésre álló nemzeti adatok alapján nyomon követi és nyilvánosságra hozza az Unióban megfigyelhető munkavállalói mobilitási hullámokat és mintákat.

Módosítás  159

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Minden tagállam köteles főként az alábbiakkal kapcsolatban információkat gyűjteni és elemezni:

(1) Minden tagállam nemek szerinti bontásban információkat gyűjt és elemez mindenekelőtt az alábbiakkal kapcsolatban:

Módosítás  160

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) munkaerőhiány és -túlkínálat a nemzeti és ágazati munkaerőpiacokon, valamint annak megállapítása, hogy e problémákat milyen mértékben enyhítheti a munkavállalói mobilitás;

a) munkaerőhiány és -túlkínálat a nemzeti és ágazati munkaerőpiacokon, valamint annak megállapítása, hogy e problémákat milyen mértékben enyhítheti a munkavállalói mobilitás, különös figyelmet fordítva a munkaerőpiac szempontjából legsebezhetőbb csoportokra és a munkanélküliség által leginkább sújtott régiókra;

Módosítás  161

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) munkaerő-piaci szükségletek és tendenciák a munkáltatók és egyetemek, illetve szakképző intézmények közötti lehetséges szinergiák létrehozása érdekében, hogy kezeljék a készségek és az álláshelyek közötti összhang hiányával kapcsolatos problémát;

Módosítás  162

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) nemzeti szintű EURES-tevékenységek;

b) nemzeti szintű és adott esetben határokon átnyúló EURES-tevékenységek a politikai kezdeményezések új lehetőségeinek azonosítása érdekében;

Módosítás  163

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) az EURES-hálózat helyzete a toborzási szolgáltatások nemzeti szintű piacán.

c) az EURES-hálózat helyzete a toborzási szolgáltatások nemzeti szintű piacán és adott esetben határokon átnyúló szinten.

Módosítás  164

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az információcserét és a közös elemzést figyelembe véve a tagállamok foglalkoztatáspolitikájuk szerves részeként mobilitási szakpolitikákat dolgoznak ki. Ezek a mobilitási szakpolitikák keretet adnak ahhoz, hogy a tagállamok végrehajthassák a 28. cikkben említett programozást.

(3) Az információcserét és a közös elemzést figyelembe véve a tagállamok foglalkoztatáspolitikájuk szerves részeként mobilitási szakpolitikákat dolgozhatnak ki. Ezek a mobilitási szakpolitikák keretet adnak ahhoz, hogy a tagállamok végrehajthassák a 28. cikkben említett programozást.

Módosítás  165

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A tagállamok kötelezettséget vállalnak arra, hogy nemzeti jogszabályaikból törlik azokat a rendelkezéseket, amelyek célja, hogy fékezzék vagy akár meg is gátolják a munkavállalók Unión belüli mobilitását.

Módosítás  166

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az EURES-hálózatban részt vevő, a 4. cikkben említett valamennyi szervezet megosztja és kicseréli az egyes tagállamokban jellemző élet- és munkakörülményekkel, az érvényes igazgatási eljárásokkal és a más tagállamokból származó munkavállalókra vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információkat, és ezáltal útmutatást ad a munkavállalók és a munkáltatók számára.

(1) Az EURES-hálózatban részt vevő, a 4. cikkben említett valamennyi szervezet megosztja és kicseréli az egyes tagállamokban jellemző élet- és munkakörülményekkel, az érvényes igazgatási eljárásokkal és a más tagállamokból származó munkavállalókra vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információkat, és ezáltal hasznos és szükséges útmutatást ad a munkavállalók és a munkáltatók számára.

Módosítás  167

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1) Minden nemzeti koordinációs iroda értékeli és megosztja az EURES-tagokkal és -partnerekkel az Európai Koordinációs Iroda országspecifikus jelentését és ajánlását.

Módosítás  168

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Valamennyi nemzeti koordinációs iroda minden évben elkészít egy munkaprogramot az adott tagállam területén az EURES-hálózatban részt vevő szervezetek számára.

(1) Valamennyi nemzeti koordinációs iroda az Európai Koordinációs Iroda országspecifikus jelentése és ajánlását figyelembe véve éves munkaprogramot készít az adott tagállam területén az EURES-hálózatban részt vevő szervezetek számára.

Módosítás  169

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az e rendelet értelmében végrehajtandó fő tevékenységek;

a) az e rendelet értelmében egészében nemzeti és adott esetben határokon átnyúló szinten végrehajtandó fő tevékenységek;

Módosítás  170

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A Bizottság az Európai Koordinációs Iroda közreműködésével biztosítja, hogy az EURES-tevékenységek finanszírozása megfeleljen a nemzeti munkaprogramoknak és összhangban legyen az Európai Unió foglalkoztatási és a szociális innovációs programjának rendelkezéseivel, míg a az EURES tevékenységeinek finanszírozására vonatkozó előírások gondoskodnak az INTERREG 2014–2020 rendelkezésére álló finanszírozással való szinergia meglétéről.

Módosítás  171

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) a szolgáltatás hatékonyságával és minőségével kapcsolatos eredmények, amelyeket az EURES-tanácsadók által kitöltött szabványosított kérdőívek alapján szereznek meg;

Módosítás  172

Rendeletre irányuló javaslat

30. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e fejezet alapján összegyűjtött információkat figyelembe véve az Európai Bizottság kétévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak az EU-n belüli munkavállalói mobilitásról és a munkavállalók számára az EUMSZ 46. cikke értelmében a szabad mozgás gyakorlásának elősegítése céljából nyújtott szolgáltatásokról.

Az e fejezet alapján összegyűjtött információkat figyelembe véve a Bizottság évente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak az EU-n belüli munkavállalói mobilitásról és a munkavállalók számára az EUMSZ 46. cikke értelmében a szabad mozgás gyakorlásának elősegítése céljából nyújtott szolgáltatásokról.

Módosítás  173

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Bizottság a rendelet végrehajtásáról és hatásairól annak hatályba lépése után öt évvel utólagos értékelést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

A Bizottság ...-ig* [a rendelet hatálybalépése után két évvel] utólagos értékelést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a rendelet alkalmazásáról és hatásairól.

Módosítás  174

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az 8. és a 29. cikkben említett felhatalmazás a Bizottságot e rendelet hatálybalépésétől vagy a jogalkotó által meghatározott egyéb időponttól kezdve határozatlan időre illeti meg.

(2) A 29. cikkben említett felhatalmazás a Bizottságot e rendelet hatálybalépésétől vagy a jogalkotó által meghatározott egyéb időponttól kezdve határozatlan időre illeti meg.

Módosítás  175

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A 8. és 29. cikkben említett felhatalmazást az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a határozatban meghatározott későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3) A 29. cikkben említett felhatalmazást az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a határozatban meghatározott későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Módosítás  176

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A 8. és 29. cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az értesítést követő két hónapos időtartam leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, vagy ha az Európai Parlament és a Tanács az időtartam leteltét megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Ezen időtartam az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére 2 hónappal meghosszabbodik.

(5) A 29. cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az értesítést követő két hónapos időtartam leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, vagy ha az Európai Parlament és a Tanács az időtartam leteltét megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Ezen időtartam az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére 2 hónappal meghosszabbodik.

(1)

HL C 424., 2014. 11.26., 27. o.

(2)

HL C 271., 2014. 8.19., 70. o.


INDOKOLÁS

A munkahely Unión belüli szabad megválasztása Európai Unió négy alapszabadságához tartozó szabad mozgáshoz való jog szerves része, és ezáltal az uniós polgárság egyik jelentős eleme. Az Európa egyes régióiban tapasztalható magas munkanélküliség ahhoz a felismeréshez vezet, hogy meg kell erősíteni a munkaerő Unión belüli mobilitását a munkavállalók foglalkoztatási esélyeinek javítása és a munkáltatók abban való segítése érdekében, hogy üres álláshelyeiket jobban és gyorsabban betölthessék. Ez hozzájárul majd egy magas foglalkoztatottsági szinttel rendelkező európai munkaerőpiac kifejlődéséhez. Az Unión belüli munkavállalói mobilitás a munkaerőpiac méretéhez és az EU aktív népességéhez képest viszonylag alacsony – az EU 27 mobilitási rátája csupán 0,29%.

E rendelet célja, hogy az EURES-hálózatot hatékony eszközzé alakítsa az álláskeresők és a munkáltatók számára, akik fontos szerepet játszanak az EU-n belüli munkavállalói mobilitás terén, azáltal, hogy létrehozza az állásajánlatok és álláskeresői profilok legnagyobb adatbázisát, amely uniós szinten bárki által megtekinthető. Fel kell venni az egész Európára kiterjedő hálózatba a gyakorlati képzési és a szakmai gyakorlati helyeket is, azonban ezeket a rendes munkaviszony feltételéhez kell kötni.

A rendelet egyértelműen megerősíti, hogy a munkaerő-piaci politika valamennyi ösztönző intézkedést is beleértve változatlanul nemzeti hatáskörben marad. Emellett továbbra is fenn kell tartani a lakóhely elvét.

Valamennyi munkakereső számára biztosítani kell a munkavégzés helye szerinti munkajogi feltételekre és szolgáltatásokra vonatkozó átfogó információkat.

A platformnak könnyen hozzáférhetőnek és a lehető legnagyobb mértékben felhasználóbarátnak kell lennie.

Az EURES-hálózat sikere szempontjából döntő fontosságú, hogy egyrészt jól működő tagállami állami foglalkoztatási szolgálatok és a magán foglalkoztatási szolgálatok vegyenek részt a hálózatban, másrészt az, hogy a Bizottság és különösen a tagállamok célzott, intenzív és széles körű kommunikációs intézkedései révén ez a hálózat Európa-szerte ismertté váljon.

Az EURES-hálózatban kiemelt helyet kell elfoglalniuk az állami foglalkoztatási szolgálatoknak, és a tagállamoknak ezeket automatikusan a rendelet alkalmazásának feladatával megbízott tagnak kell kijelölniük.

Ezenfelül a tagállamok engedélyezhetik további foglalkoztatási ügynökségek EURES-tagságát, és egyéb szervezetek számára is engedélyezhetik, hogy EURES-partnerként részt vegyenek a hálózatban, például magán munkaközvetítők, ügynökségek, nem kormányzati szervezetek stb. számára, amennyiben ezek megfelelnek az EURES-hálózatra vonatkozó meghatározott feltételeknek.

Az üres álláshelyek betöltése tekintetében a tagállamoknak és a Bizottságnak ügyelniük kell arra, hogy ezek betöltése során az uniós tagállamok állampolgárai elsőbbséget élvezzenek, hogy megvalósuljon az uniós preferencia.

A hálózat eredményességét rendszeresen értékelni kell, a hatékonyság és az alkalmazhatóság ellenőrzése, az esetlegesen szükséges korrekciók lehető leggyorsabb elvégzése, és ezáltal az EURES-hálózat tartósan sikeres működtetése érdekében.


VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről (3.3.2015)

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatáról, a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáféréséről és a munkaerőpiacok további integrációjáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

A vélemény előadója: Viorica Dăncilă

RÖVID INDOKOLÁS

Nap mint nap több mint 1,1 millió, valamelyik uniós országban élő európai polgár lépi át az országhatárt, mert szomszédos országban dolgozik.

Ezenfelül 2013-ban több mint 7 millió európai polgár élt és dolgozott más tagállamban, 78%-uk volt gazdaságilag aktív és 68%-uknak volt munkája.

Ez azért lehetséges, mert az uniós munkavállalók szabadon mozoghatnak és kereshetnek munkát más uniós országban, ahol dolgozhatnak is anélkül, hogy munkavállalási engedélyre lenne szükségük.

Az európai statisztikák szerint a származási országuktól eltérő tagállamban élő emberek száma a 2004-es és a 2007-es bővítést követően, 2005 után csaknem 60%-kal nőtt, ez azonban még mindig csak az uniós munkaerő 3,1%-át teszi ki. Az Unión belüli mobilitás ezt követően a válság következtében egyharmaddal csökkent.

Összességében a becslések szerint a bővítést követő mobilitás az EU15 GDP-jének növekedéséhez a 2004–2009 közötti időszakban körülbelül 1%-kal járult hozzá.

A munkanélküliség magas szintje ellenére (az Unióban több mint 25 millió ember, akik közül több mint 5 millió a fiatal) sok tagállami régióban még mindig hiányzik a szakképzett munkaerő és szűk keresztmetszetet jelent egyes üresedések betöltése.

A betöltetlen állások száma 2009 közepe óta valóban emelkedik, különösen az olyan gyorsan növekedő területeken mint az információs és kommunikációs technológiák és a zöld gazdaság.

Ezzel összefüggésben az EURES foglalkoztatási mobilitás portálja egyedülálló lehetőséget jelent az uniós álláskeresők számára: ingyenes, 25 nyelven nyújt információt valamennyi részt vevő ország élet- és munkakörülményeiről, kapcsolatot teremt a meghatározott készségeket kereső munkáltatók és az álláskeresők között és a munkakeresőket olyan ágazatok és foglalkozások felé irányítja, ahol hiány mutatkozik a szakképzett munkaerő terén, továbbá támogatja a fiatalokat célzó mobilitási programokat.

AZ EURES-program jelentőségét mutatja az a tény, hogy weboldala havonta 4 millió látogatót számlál, havonta 150 000 kapcsolatot hoz létre álláskeresők és munkaadók között, évente több mint 50 000 kiközvetítést eredményez, átlagosan minden hónapban 750 000 önéletrajzot tárol, továbbá hogy Európa-szerte több száz rendezvényt szerveznek.

A Bizottság most az EURES reformjára tesz javaslatot, úgy, hogy megnövekedne az EURES révén mobilitással kapcsolatos szolgáltatásokat kínáló partnerek száma, konszolidálódna az állami és magántulajdonban lévő foglalkoztató szervezetek közötti együttműködés, hogy a szabad munkahelyek még nagyobb arányára kiterjedjen (ez az arány jelenleg az összes betöltetlen munkahely 30–40%-át jelenti), és még több figyelem szentelődne a fiatalokra – akik hajlandóbbak a mobilitásra –, vagyis olyan foglalkoztatási formákra is kiterjedne, amelyek munkavállalási és tanulási lehetőségeket ötvöznek (pl. tanulószerződéses gyakorlati képzések és szakmai gyakorlatok).

Kedvező véleményünk van az EURES működésének korszerűsítéséről és az európai szintű szociális fejleményekkel való összehangolásáról, de a Bizottság javaslata nem hivatkozik elég világosan a résztvevők közötti erőviszonyokra, illetve a hálózaton belüli koordinációra és együttműködésre, vagy a szociális partnerek szerepére és az alkalmazandó kiválasztási módszerekre.

A Bizottság javaslata megfeledkezik a tagállamok és az EURES hálózatban már részt vevő Svájc, Norvégia, Izland, illetve Liechtenstein közötti együttműködésről.

Ugyanakkor a tagállamok részéről már érkezett jelzés arra nézve, hogy a határon átnyúló szervezetek jelenlegi működését az új reform kibillentheti egyensúlyából, tekintettel arra, hogy e struktúrák számos közös intézkedést hajtottak végre a határmenti ingázó munkavállalók tájékoztatása és kiközvetítése érdekében.

A reformnak lehetővé kell tennie, hogy az állami foglalkoztatási szolgáltatások lefektessék az oktatási és szakképzési intézményekkel való szorosabb együttműködés alapjait különöse n a továbbképzés terén, kiterjesztve ezt a 40 év felettiekre is, lehetővé téve a munkát keresők számára, készségeiket fejlesszék és intelligens módon kihasználják az információs és kommunikációs technológiákat.

Szükség van a minisztériumok közötti jobb koordinálásra is a más országban munkát vállalni kívánók előtt álló jogi akadályok felszámolása érdekében, minthogy jelenleg sokan haboznak, ha más uniós tagállamban ajánlanak nekik munkát, a bizonytalanság, illetve a társadalombiztosítási rendszerekkel, adózással, illetve a tartózkodás szerinti országban irányadó egyéb kötelezettségekkel kapcsolatos releváns információk hiánya miatt.

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A munkavállalók szabad mozgása alapvetően fontos az uniós munkaerőpiac fokozottabb integrációjához, valamint a nagyarányú munkanélküliség sújtotta területek és a munkaerőhiányban szenvedő területek közötti munkavállalói mobilitás elősegítéséhez. Hozzájárul továbbá az üres álláshelyeknek a megfelelő képesítéssel rendelkező személyekkel való betöltéséhez és a munkaerőpiac szűk keresztmetszeteinek megszüntetéséhez.

(2) A munkavállalók szabad mozgása alapvetően fontos az uniós munkaerőpiac fokozottabb integrációjához, valamint a nagyarányú munkanélküliség sújtotta területek és a munkaerőhiányban szenvedő területek közötti munkavállalói mobilitás elősegítéséhez. Hozzájárul továbbá az üres álláshelyeknek a megfelelő képesítéssel rendelkező, szükséges személyekkel való betöltéséhez és a munkaerőpiac szűk keresztmetszeteinek megszüntetéséhez.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az EUMSZ 174. cikkével összhangban különös figyelmet kell fordítani a legkülső régiókra, az alacsony népsűrűséggel bíró legészakibb régiókra, valamint a szigetekre, a határokon átnyúló és a hegyvidéki régiókra.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Annak érdekében, hogy a szabad mozgás jogával felruházott munkavállalók ezzel a jogukkal a gyakorlatban is élhessenek, minden olyan uniós polgárnak és családtagjainak nyújtható e rendelet szerinti segítség, aki jogosult munkavállalóként tevékenységet végezni, a Szerződés 45. cikke értelmében. A tagállamok ezen a területen az uniós vagy nemzeti jogszabályok alapján egyenlő bánásmódra jogosult, harmadik országbeli állampolgároknak ugyanolyan hozzáférést kötelesek biztosítani, mint saját állampolgáraiknak.

(4) Annak érdekében, hogy a szabad mozgáson alapuló munkavállaláshoz való joggal felruházott munkavállalók ezzel a jogukkal a gyakorlatban is élhessenek, minden olyan uniós polgárnak és családtagjainak nyújtható e rendelet szerinti segítség, aki jogosult munkavállalóként tevékenységet végezni, a Szerződés 45. cikke értelmében. A tagállamok ezen a területen az uniós vagy nemzeti jogszabályok alapján egyenlő bánásmódra jogosult, harmadik országbeli állampolgároknak ugyanolyan hozzáférést kötelesek biztosítani, mint saját állampolgáraiknak.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A munkaerőpiacok kölcsönös függőségének fokozódása miatt szorosabb együttműködésre van szükség a foglalkoztatási szolgálatok között annak érdekében, hogy a Szerződés 46. cikkének a) pontja értelmében az EU-n belüli önkéntes és méltányos mobilitás révén minden munkavállaló számára biztosítsák a szabad mozgást, és ezért a tagállamok és a Bizottság között együttműködési keretet kell létrehozni az EU-n belüli munkavállalói mobilitás terén. E keretrendszer célja lehetővé tenni az EU-szerte közzétett állásajánlatok összegyűjtését és az ezen álláshelyekre való jelentkezést (közvetítés), meghatározni a kapcsolódó támogatási szolgáltatások munkavállalók és munkáltatók számára történő nyújtását, és közös megközelítést kialakítani az említett együttműködés elősegítéséhez szükséges információcsere tekintetében.

(5) A munkaerőpiacok kölcsönös függőségének fokozódása és integréációjuk szükségessége miatt szorosabb együttműködésre van szükség a foglalkoztatási szolgálatok között annak érdekében, hogy a Szerződés 46. cikkének a) pontja értelmében az EU-n belüli önkéntes és méltányos mobilitás révén minden munkavállaló számára biztosítsák a szabad mozgást, és ezért a tagállamok és a Bizottság között együttműködési keretet kell létrehozni az Unió tagállamai, valamint Norvégia, Izland, Svájc és Liechtenstein közötti munkavállalói mobilitás terén. E keretrendszer célja lehetővé tenni az EU-szerte és a fenti négy államban közzétett állásajánlatok valamint az uniós polgárok egymásra találását és az ezen álláshelyekre való jelentkezést (közvetítés), meghatározni a kapcsolódó támogatási szolgáltatások munkavállalók és munkáltatók számára történő nyújtását, és közös megközelítést kialakítani az említett együttműködés elősegítéséhez szükséges információcsere tekintetében. Az EU-nak elő kell készítenie különösen az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a munkalehetőségek és általában véve a munkavállalók jogai biztosítva legyenek az EURES-hálózathoz csatlakozó harmadik országok esetében is.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A Növekedési és Munkahely-teremtési Paktumban az Európai Tanács kérte, hogy vizsgálják meg az EURES tanulószerződéses gyakorlati képzésekre és szakmai gyakorlatokra való kiterjesztésének lehetőségét; e rendelet hatálya kibővíthető a szóban forgó formákra, amennyiben az érintett személyek munkavállalónak minősülnek a Szerződés 45. cikke értelmében a polgárokra ruházott jogok szerint. Be kell vezetni a tanulószerződéses gyakorlati képzések és szakmai gyakorlatok területén fennálló, Unión belüli mobilitással kapcsolatos általános információk megfelelő cseréjét, és testre szabott segítséget kell nyújtani ezen álláshelyek jelöltjeinek; az említett információcserét és segítségnyújtást egy állásajánlatok közvetítésére szolgáló mechanizmuson keresztül kell végezni, amennyiben az ilyen közvetítés – a vonatkozó előírásoknak megfelelően és a tagállamok saját hatásköreinek tiszteletben tartása mellett – ésszerűnek minősül.

(6) A Növekedési és Munkahely-teremtési Paktumban az Európai Tanács kérte, hogy vizsgálják meg az EURES tanulószerződéses gyakorlati képzésekre és szakmai gyakorlatokra való kiterjesztésének lehetőségét, ideértve a határon átnyúló partnerségek által szervezetteket is. E rendelet hatálya kibővíthető a szóban forgó formákra, amennyiben az érintett személyek munkavállalónak minősülnek a Szerződés 45. cikke értelmében a polgárokra ruházott jogok szerint. Be kell vezetni a tanulószerződéses gyakorlati képzések és szakmai gyakorlatok területén fennálló, Unión belüli mobilitással kapcsolatos általános információk megfelelő cseréjét, amelyet a tagállamok rendes oktatási rendszere által kiadott diplomákhoz hasonlóan el kell ismerni, és testre szabott segítséget kell nyújtani ezen álláshelyek jelöltjeinek; az említett információcserét és segítségnyújtást egy állásajánlatok közvetítésére szolgáló mechanizmuson keresztül kell végezni, amennyiben az ilyen közvetítés – a vonatkozó előírásoknak megfelelően és a tagállamok saját hatásköreinek tiszteletben tartása mellett – ésszerűnek minősül.

Indokolás

Azok, akik gyakorlati képzésben vagy szakmai gyakorlaton vesznek részt, a program végén igazolást kapnak, és ezt az igazolást a többi tagállamban is el kell ismerni.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A nemzetközi és határokon átnyúló együttműködést és a tagállamokban az EURES részeként működő szervezeteknek nyújtott támogatást egy olyan uniós szintű struktúra (az Európai Koordinációs Iroda) révén kell elősegíteni, amely általános információkat, képzéseket, eszközöket és útmutatást biztosít. Ez a struktúra felelős továbbá a közös informatikai platform, az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálja (EURES-portál) kifejlesztéséért. Munkája irányításához a tagállamokkal folytatott konzultáció mellett többéves munkaprogramokat kell kidolgozni.

(8) A régióközi, nemzetközi és határokon átnyúló együttműködést és a tagállamokban az EURES részeként működő szervezeteknek nyújtott támogatásnak egy olyan uniós szintű struktúra (az Európai Koordinációs Iroda) működését kell elősegítenie, amely továbbra is biztosítja például a következő szolgáltatásokat: általános tájékoztatás és tanácsadás, képzések, eszközök és útmutatás nyújtása. Ez a struktúra felelős továbbá a közös informatikai platform, az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálja (EURES-portál) felfejlesztéséért. Munkája irányításához a tagállamokkal folytatott konzultáció mellett többéves munkaprogramokat kell kidolgozni.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) A tagállamoknak nemzeti szinten koordinációs irodákat kell létrehozniuk, hogy általános támogatást és segítséget nyújtsanak a területükön az EURES részeként működő szervezetek számára, és támogatniuk kell a többi tagállamban működő megfelelő szervezetekkel és az Európai Koordinációs Irodával folytatott együttműködést. Ezeknek a koordinációs irodáknak főként az állásajánlatokkal kapcsolatos panaszokkal és problémákkal kell foglalkozniuk, és ellenőrizniük kell a megfelelési kérdéseket az Unión belüli önkéntes és méltányos munkavállalói mobilitás tekintetében.

(9) A tagállamoknak nemzeti szinten koordinációs irodákat kell létrehozniuk, hogy általános támogatást és segítséget nyújtsanak a területükön az EURES részeként működő szervezetek számára, ideértve a határokon átnyúló partnerségeket is, és támogatniuk kell a többi tagállamban működő megfelelő szervezetekkel és az Európai Koordinációs Irodával folytatott együttműködést. Ezeknek a koordinációs irodáknak főként az EURES működését szolgáló eszközök és eljárások kialakítását kell támogatniuk, továbbá a panaszokkal, valamint az állásajánlatokkal és az adminisztrációs akadályokkal kapcsolatos problémákkal kell foglalkozniuk, különösen a nagymértékű munkaerőhiánnyal érintett területeken, amelyek fennállásuk esetén munkaerő-piaci egyenlőtlenségek és munkaerő-túlkínálat kialakulásával fenyegetnek, és ellenőrizniük kell a megfelelési kérdéseket az Unión belüli önkéntes és méltányos munkavállalói mobilitás tekintetében, továbbá rendezniük kell a panaszokat a meglévő jogszabályok eltérő értelmezéseinek elkerülése érdekében, és foglalkozniuk kell a hátrányos megkülönböztetés eseteivel és az adatvédelemmel. A decentralizált szervezettel bíró tagállamoknek meg kell fontolniuk a regionális koordinációs irodák létrehozását.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A szociális partnerek részvétele az EURES-hálózatban főként a mobilitás akadályainak elemzéséhez, valamint az EU-n belüli méltányos és önkéntes munkavállalói mobilitás ösztönzéséhez járul hozzá, ideértve a határokon átnyúló régiókat is. A szociális partnerek uniós szintű képviselőit ezért be kell vonni az EURES-hálózat átfogó irányítási rendszerébe, a nemzeti munkáltatói szervezetek és szakszervezetek pedig EURES-partnerségre pályázhatnak.

(10) A szociális partnerek részvétele az EURES-hálózatban főként a mobilitás akadályainak elemzéséhez, valamint az EU-n belüli méltányos és önkéntes munkavállalói mobilitás ösztönzéséhez járul hozzá, ideértve a határokon átnyúló régiókat is. A szociális partnerek uniós szintű képviselőit ezért be kell vonni az EURES-hálózat átfogó irányítási rendszerébe, a nemzeti munkáltatói szervezetek és szakszervezetek pedig EURES-partnerségre pályázhatnak, mindez pedig kkv-k előnyben részesítése mellett zajlana, mivel ők az Unióban a legfontosabb munkahelyteremtők.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) A határrégiókban állandó struktúrák – például munkaközösségek, az eurorégiók és különösen az Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC) – jelenthetik a határokon átnyúló partnerségek alapját.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Az EURES-hálózat tagságának kibővítése társadalmi, gazdasági és pénzügyi előnyökkel is jár. A partnerségek ösztönzése, a kiegészítő jelleg fokozása és a minőség javítása révén javítja a szolgáltatásnyújtás hatékonyságát. A bővítés növeli az EURES-hálózat piaci részesedését, mivel az új tagok állásajánlatokat, álláspályázatokat és önéletrajzokat bocsátanak rendelkezésre. A nemzetközi és határokon átnyúló együttműködés, amely az EURES-hálózat működésének fontos része, innovatív tanulási és együttműködési módokat eredményezhet a foglalkoztatási szolgálatok között, ideértve az állásajánlatokra és a támogatási szolgáltatásokra vonatkozó minőségi előírásokat is. Mindez megerősíti az EURES-hálózatot azon szerepében, amelyet az uniós foglalkoztatás magas szintjének elérésére irányuló konkrét intézkedések támogatásában a tagállamok és az Európai Bizottság számára rendelkezésre álló egyik legfontosabb eszközként tölt be.

(12) Az EURES-hálózat tagságának kibővítése társadalmi, gazdasági és pénzügyi előnyökkel is jár. A partnerségek ösztönzése, a kiegészítő jelleg fokozása és a minőség javítása révén javítja a szolgáltatásnyújtás hatékonyságát. A bővítés növeli az EURES-hálózat piaci részesedését, mivel az új tagok állásajánlatokat, álláspályázatokat és önéletrajzokat bocsátanak rendelkezésre. A régióközi, nemzetközi és határokon átnyúló együttműködésnek, amely az EURES-hálózat működésének fontos része, továbbra is innovatív tanulási és együttműködési módokat kell eredményeznie a foglalkoztatási szolgálatok között, ideértve az állásajánlatokra és a támogatási szolgáltatásokra vonatkozó minőségi előírásokat is. Mindez megerősíti az EURES-hálózatot azon szerepében, amelyet az uniós foglalkoztatás magas szintjének elérésére irányuló konkrét intézkedések támogatásában a tagállamok és az Európai Bizottság számára rendelkezésre álló egyik legfontosabb eszközként tölt be.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Helyénvaló, hogy a szervezetek EURES-hálózatban EURES-partnerként való részvételének engedélyezése – a munkaerőpiac megszervezésében való illetékességüknek megfelelően – a területileg illetékes tagállam saját felelősségi körébe tartozzon. Az engedélyezést közös minimumkövetelmények és az engedélyezési folyamatra vonatkozó néhány alapszabály betartásával kell végrehajtani, ezáltal biztosítva az átláthatóságot és az egyenlő feltételeket az EURES-hálózathoz való csatlakozás során, de ez nem csökkentheti azt a rugalmasságot, amely az állami foglalkoztatási szolgálatok és más munkaerő-piaci szereplők együttműködésével kapcsolatos különböző nemzeti modellek és formák figyelembevételéhez szükséges.

(13) Helyénvaló, hogy a szervezetek EURES-hálózatban EURES-partnerként való részvételének engedélyezése – a munkaerőpiac megszervezésében való illetékességüknek megfelelően – a területileg illetékes tagállam saját felelősségi körébe tartozzon. Az engedélyezést közös minimumkövetelmények és az engedélyezési folyamatra vonatkozó néhány alapszabály betartásával kell végrehajtani, ezáltal biztosítva az átláthatóságot és az egyenlő feltételeket az EURES-hálózathoz való csatlakozás során, de ez nem csökkentheti azt a rugalmasságot, amely az állami foglalkoztatási szolgálatok és más munkaerő-piaci szereplők együttműködésével kapcsolatos különböző nemzeti, regionális és helyi modellek és formák figyelembevételéhez szükséges.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) Annak érdekében, hogy a munkavállalókkal és a munkáltatókkal megbízható és friss információkat oszthasson meg az EU-n belüli munkavállalói mobilitás különböző szempontjairól, az EURES-hálózatnak más olyan szervekkel, szolgálatokkal és uniós hálózatokkal kell együttműködnie, amelyek elősegítik a mobilitást, és tájékoztatják a polgárokat az uniós jogszabályokban foglalt jogaikról – ilyen például az Európa Önökért internetes oldal, az európai ifjúsági portál és a SOLVIT –, valamint a szakmai képesítések elismeréséért felelős szervezetekkel és a munkavállalókkal szembeni egyenlő bánásmód ösztönzéséért, elemzéséért, ellenőrzéséért és támogatásáért felelős szervekkel, amelyeket [a munkavállalók szabad mozgása alapján a munkavállalókra ruházott jogok gyakorlását elősegítő intézkedésekről szóló] …/2013/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján jelölték ki.

(16) Annak érdekében, hogy a munkavállalókkal és a munkáltatókkal megbízható és friss információkat oszthasson meg az EU-n belüli munkavállalói mobilitás különböző szempontjairól, az EURES-hálózatnak más olyan szervekkel, szolgálatokkal és uniós hálózatokkal kell együttműködnie, amelyek elősegítik a mobilitást, és tájékoztatják a polgárokat az uniós jogszabályokban foglalt jogaikról – ilyen például az Európa Önökért internetes oldal, az európai ifjúsági portál és a SOLVIT –, valamint a határokon átnyúló együttműködéssel foglalkozó, illetve a szakmai képesítések elismeréséért felelős szervezetekkel és a munkavállalókkal szembeni egyenlő bánásmód ösztönzéséért, elemzéséért, ellenőrzéséért és támogatásáért felelős szervekkel, amelyeket [a munkavállalók szabad mozgása alapján a munkavállalókra ruházott jogok gyakorlását elősegítő intézkedésekről szóló] …/2013/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján jelölték ki.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) A munkaerő-piaci kereslet alaposabb ismerete a foglalkozások, ágazatok és a munkáltatók igényei szempontjából segítené a munkavállalók szabad mozgását az Unión belül, ezért a támogatási szolgáltatások keretében jó minőségű támogatást kell nyújtani a munkáltatók és különösen a kis- és középvállalkozások számára. A foglalkoztatási szolgálatok és a munkáltatók közötti szoros munkakapcsolat növeli majd az összegyűjtött állásajánlatok mennyiségét, valamint az állások és a megfelelő jelöltek megfeleltetéseinek számát, biztonságos útvonalakat biztosít az álláskeresők – különösen a veszélyeztetett csoportok tagjai – részére, és javítja a munkaerő-piaccal kapcsolatos ismeretek szintjét.

(24) A munkaerő-piaci kereslet alaposabb ismerete a foglalkozások, ágazatok és a munkáltatók igényei szempontjából segítené a munkavállalók szabad mozgását az Unión belül, ezért a támogatási szolgáltatások keretében jó minőségű támogatást kell nyújtani a munkáltatók és különösen a kis- és középvállalkozások – köztük a kézműves tárgyakat készítők – számára. A foglalkoztatási szolgálatok és a munkáltatók közötti szoros munkakapcsolat növeli majd az összegyűjtött állásajánlatok mennyiségét, valamint az állások és a megfelelő jelöltek megfeleltetéseinek számát, mérsékli a munkaerőhiányt, biztonságos útvonalakat biztosít az álláskeresők – különösen a veszélyeztetett csoportok tagjai – részére, és javítja a munkaerő-piaccal kapcsolatos ismeretek szintjét.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26) A munkavállalóknak nyújtott támogatási szolgáltatások az őket az uniós jog alapján munkavállalóként megillető szabad mozgás jogának a gyakorlásához kapcsolódnak, ezért ezeket ingyenesen kell biztosítani. A munkáltatóknak nyújtott támogatási szolgáltatások azonban a nemzeti gyakorlatnak megfelelően díjkötelesek lehetnek.

(26) A munkavállalóknak nyújtott támogatási szolgáltatások az őket az uniós jog alapján munkavállalóként megillető szabad mozgás jogának a gyakorlásához kapcsolódnak, ezért ezeket, valamint a munkáltatóknak nyújtott támogatási szolgáltatásokat ingyenesen kell biztosítani.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27) Különös figyelmet kell fordítani a mobilitás határokon átnyúló régiókban történő támogatására, valamint az eltérő tagállamban élő és dolgozó határ menti ingázók számára történő szolgáltatásnyújtásra, akik különböző nemzeti gyakorlatokkal és jogrendszerekkel szembesülnek, és mobilitásukat különböző közigazgatási, jogi és adózási akadályok nehezítik. A tagállamok dönthetnek úgy is, hogy külön támogatási struktúrákat alakítanak ki a mobilitás e formájának elősegítése érdekében, és ezeknek a struktúráknak – az EURES-hálózat keretén belül – ki kell elégíteniük a tájékoztatás, az útmutatás, a munkaerő-kereslet és -kínálat közötti határokon átnyúló megfeleltetés és az ehhez kapcsolódó kiközvetítés iránti igényeket.

(27) Különös figyelmet kell fordítani a súlyos és tartós természeti vagy demográfiai hátrányban lévő régiók, a legkülső régiók és a mobilitás határokon átnyúló régiókban történő támogatására, valamint azoknak az eltérő tagállamban élő és dolgozó határ menti ingázóknak történő szolgáltatásnyújtásra, akik egyre többen vannak, akik különböző nemzeti gyakorlatokkal és jogrendszerekkel szembesülnek, és akik mobilitását különböző közigazgatási, jogi és adózási akadályok nehezítik. A tagállamoknak továbbra is támogatniuk kell azokat a külön támogatási struktúrákat, amelyek elősegítik a mobilitás e formáját, és amelyek – az EURES-hálózat keretén belül – kielégítik a tájékoztatás, a tanácsadás, az útmutatás, a munkaerő-kereslet és -kínálat közötti határokon átnyúló megfeleltetés és az ehhez kapcsolódó kiközvetítés iránti igényeket.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30) Létre kell hozni egy programozási ciklust az EU-n belüli mobilitással kapcsolatos fellépések koordinációjának támogatására. Ahhoz, hogy ez eredményes legyen, a tagállamok munkaterveinek figyelembe kell vennie a mobilitási hullámokat és mintákat, a meglévő és előre jelzett munkaerőhiánnyal és -túlkínálattal kapcsolatos adatok elemzéseit és az EURES-hálózat keretében szerzett toborzási tapasztalatokat és folytatott gyakorlatokat, továbbá tartalmaznia kell a tagállami szervezetek rendelkezésére álló források és eszközök felülvizsgálatát is az Unión belüli munkavállalói mobilitás elősegítése érdekében.

(30) Létre kell hozni egy programozási ciklust az EU-n belüli mobilitással kapcsolatos fellépések koordinációjának támogatására. Az Unión belüli földrajzi mobilitással kapcsolatban felmerülő negatív hatások feltárása és megakadályozása érdekében a tagállamok munkaterveinek figyelembe kell vennie a mobilitási hullámokat és mintákat, a meglévő és előre jelzett munkaerőhiánnyal és -túlkínálattal kapcsolatos adatok elemzéseit és az EURES-hálózat keretében szerzett toborzási tapasztalatokat és folytatott gyakorlatokat, továbbá tartalmaznia kell a tagállami szervezetek rendelkezésére álló források és eszközök felülvizsgálatát is az Unión belüli munkavállalói mobilitás elősegítése érdekében.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(33a) E rendelet végrehajtása lehetővé teszi az oktatási rendszerek jobb integrációját szolgáló, eredményesebb rendszer kialakítását összhangban egyrészt a munkaerőpiac igényeivel, másrészt pedig a munkaerőpiac egészével.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

37 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(37a) Megoldást kell találni a határ menti migráns munkavállalókra vonatkozó adózásra, minthogy egy ilyen megoldás hiányában a munkavállalók Unión belüli, az EUMSZ 45. cikke szerinti szabad mozgása nagyban korlátozódik. A Bizottságnak és a tagállamoknak fel kell lendíteniük a munkavállalók mobilitását fékező, adóügyi megkülönböztetés felszámolására irányuló eljárásokat, mivel e munkavállalói mobilitás lényeges tényező a gazdasági növekedés és az uniós foglalkoztatási ráta növelése szempontjából. Gondoskodni kell továbbá az EURES-hálózat egész Unióra kiterjedő széleskörű ismertté tételéről, az Európai Bizottság és különösen a tagállamok kormányai által a polgárok, főként azok célcsoportjai felé történő intenzív kommunikációs tevékenység révén;

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában e rendelet az alábbiak tekintetében fogalmaz meg célokat, alapelveket és szabályokat:

(2) Ez a rendelet meghatározza a munkavállalók Unión belüli, az EUMSZ 45. cikke szerinti szabad mozgása gyakorlásának elősegítését szolgáló együttműködés keretére vonatkozó elveket és szabályokat a következők tekintetében:

Indokolás

Az EURES-hálózat már működik és bizonyította hasznosságát. A lehetséges kedvezményezettek számára nyújtott szolgáltatásokat javítani kell.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az egyes tagállamok által egyenként vagy közösen végrehajtott olyan intézkedések, amelyek az uniós munkaerő-piaci kereslet és kínálat közötti egyensúly megteremtését és ezáltal a magas szintű foglalkoztatás elősegítését szolgálják;

b) az egyes tagállamok által egyenként vagy közösen végrehajtott olyan intézkedések, amelyek az uniós munkaerő-piaci kereslet és kínálat közötti egyensúly megteremtését és ezáltal a magas szintű foglalkoztatás elősegítését szolgálják, különös figyelemmel a határokon átnyúló régiókra;

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a foglalkoztatási szolgálatok tagállamokra és Bizottságra kiterjedő európai hálózatának működése;

c) a foglalkoztatási szolgálatok tagállamokra, a Bizottságra, Norvégiára, Izlandra, Svájcra és Liechtensteinra kiterjedő európai hálózata működésének fellendítése;

Indokolás

Az EURES-hálózat már működik és bizonyította hasznosságát. A lehetséges kedvezményezettek számára nyújtott szolgáltatásokat javítani kell.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a munkavállalók és munkáltatók számára nyújtandó mobilitási támogatási szolgáltatások.

d) a munkavállalók és munkáltatók számára nyújtandó megfelelő mobilitási támogatási és tanácsadási szolgáltatások.

Indokolás

Az EURES-hálózat már működik és bizonyította hasznosságát. A lehetséges kedvezményezettek számára nyújtott szolgáltatásokat javítani kell.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) „foglalkoztatási szolgálatok”: olyan jogi vagy természetes személyek, amelyek egy tagállamban jogszerűen működnek, és amelyek álláskeresők számára foglalkoztatás céljából, munkáltatók számára pedig munkavállalók toborzása céljából nyújtanak szolgáltatásokat;

b) „foglalkoztatási szolgálatok”: olyan állami vagy magántulajdonú – ez utóbbi esetben nyereségérdekelt vagy nonprofit – jogi vagy természetes személyek, amelyek egy tagállamban jogszerűen működnek, és amelyek álláskeresők számára foglalkoztatás céljából, munkáltatók számára pedig munkavállalók toborzása céljából nyújtanak szolgáltatásokat;

Indokolás

Regulatory clarity and legal certainty make it necessary to avoid an implicit element in the provision intended to define 'employment services' in the Member States. The purpose is to set out the various forms that these services may take, including the possibility of being for profit and explicitly EGTC. This is consistent with EU case law and with the Commission's understanding of employment services and services of general interest. This wording reflects the idea that any public policy aimed at achieving full employment has to encourage public-private cooperation at all geographical levels, opening up employment information, guidance and mediation services to private agencies.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga) „határokon átnyúló partnerség és a határ menti ingázók kiközvetítésére irányuló együttműködés”: az illetékes hatóságok közötti nemzeti, regionális és helyi szintű együttműködési tevékenység, amely a kereslet és a kínálat közötti közvetítési szolgáltatások biztosítására irányul, az üres álláshelyek határ menti ingázókkal való betöltése céljával.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Létrehozás

Átszervezés

Indokolás

Az EURES-hálózat már létezik, és átszervezésre szorul az esetleges kedvezményezettek számára nyújtott szolgáltatások javítása érdekében.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet létrehozza a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatát („EURES-hálózat”).

Ez a rendelet szabályozza a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózata és a határokon átnyúló EURES-irodák („EURES-hálózat”) átszervezését és megerősítését.

Indokolás

Az EURES-hálózat már létezik, és átszervezésre szorul az esetleges kedvezményezettek számára nyújtott szolgáltatások javítása érdekében.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) az EURES-partnerek, azaz azon szervezetek, amelyeket a tagállamok felhatalmaznak arra, hogy nemzeti, regionális és/vagy helyi szinten a munkavállalók és munkáltatók számára közvetítést végezzenek és/vagy támogatási szolgáltatásokat nyújtsanak.

c) Az EURES-partnerek, vagyis azok a szervezetek, amelyeket a tagállamok felhatalmaznak arra, hogy nemzeti, regionális és/vagy helyi szinten, többek között határokon átnyúló alapon, a munkavállalók és munkáltatók számára és az EURES határokon átnyúló partnerségei részére közvetítést végezzenek és/vagy támogatási szolgáltatásokat nyújtsanak.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Szerepének és feladatának megfelelően minden szervezet, amely részt vesz az EURES-hálózatban, aktívan és szoros együttműködésben ösztönzi a munkavállalói mobilitást érintő lehetőségek megteremtését az Unióban, és igyekszik javítani azokat a módszereket, amelyek segítségével a munkavállalók és munkáltatók helyi, regionális, nemzeti és európai szinten élhetnek ezekkel a lehetőségekkel.

(2) Szerepének és feladatának megfelelően minden szervezet, amely részt vesz az EURES-hálózatban, aktívan és szoros együttműködésben ösztönzi a munkavállalói mobilitást érintő lehetőségek megteremtését az Unióban, és igyekszik javítani azokat a módszereket, amelyek segítségével a munkavállalók és munkáltatók európai, nemzeti és különösen regionális és helyi szinten élhetnek ezekkel a lehetőségekkel, többek között határon átnyúló jelleggel is, a magas szintű munkanélküliséggel és alacsony számú munkahellyel rendelkező régiókban. A munkavállalók és a munkáltatók tájékoztatást kapnak azokról az adminisztratív akadályokról, amelyekkel esetleg szembesülhetnek.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a munkaerőpiacok jobb működése és integrációja az EU-ban;

c) a munkaerőpiacok működése és integrációja az EU-ban, ideértve a határokon átívelő munkaerőpiacokat, gondoskodva az álláslehetőségekhez, pályázatokhoz és a lényeges munkaerő-piaci információkhoz való megkülönböztetésmentes hozzáféréshez;

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) a munkaerőpiacról kirekesztett személyek társadalmi befogadása és beilleszkedése.

e) a munkaerőpiacról való kirekesztés miatt kiszolgáltatott helyzetű személyek társadalmi befogadása és beilleszkedése.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea) „Az első EURES-állásod” rendszer keretében a fiatalok számára vonzó fórumként való fellépés, a tanulás világából a munka világába való zökkenőmentes áttérés támogatása az Unió munkaerőpiacain.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) összefüggő keretrendszer kialakítása és horizontális támogatás nyújtása az EURES-hálózat számára, amelybe az alábbiak tartoznak:

a) összefüggő keretrendszer megvalósításának támogatása és horizontális támogatás nyújtása az EURES-hálózat számára, amelybe az alábbiak tartoznak:

Indokolás

Az Európai Koordinációs Irodának azáltal kell támogatnia az EURES hálózatot, hogy levonja a korábbi tapasztalatok tanulságait, és ezeket a konkrét helyi és regionális viszonyokhoz igazítja.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii. tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek;

ii. tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek, többek között olyan kommunikációs stratégia kidolgozásával, amelynek célja az EURES-hálózat megismertetése az európai polgárokkal és különösen az internetes hozzáféréssel nem rendelkezőkkel;

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii. közös képzési program az EURES személyzete számára;

iii. közös képzési program az EURES személyzete számára, az egyes munkavállalói csoportok különböző igényeinek kielégítését célzó ismeretterjesztő képzés.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a földrajzi és foglalkozási mobilitás elemzése;

b) a földrajzi és foglalkozási mobilitás elemzése, figyelembe véve az egyedi helyi és regionális jellemzőket;

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a tanulószerződéses gyakorlati képzéssel és szakmai gyakorlattal kapcsolatos uniós együttműködés és közvetítés megfelelő keretrendszerének kialakítása e rendeletnek megfelelően;

c) a tanulószerződéses gyakorlati képzéssel és szakmai gyakorlattal kapcsolatos uniós együttműködés és közvetítés megfelelő keretrendszerének kialakítása, adott esetben határokon átnyúló alapon, e rendeletnek megfelelően;

Indokolás

Az EURES hálózat működésének részeként az Európai Koordinációs Irodának építenie kell a korábbi tapasztalatokra és ezeket hozzá kell igazítania a konkrét helyi és regionális viszonyokhoz.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) az EURES tevékenységének és foglalkoztatási teljesítményének nyomon követése és értékelése az EURES-tagokkal együttműködésben;

d) az EURES tevékenységének és foglalkoztatási teljesítményének nyomon követése és értékelése az EURES-tagokkal együttműködésben, különös tekintettel annak regionális és/vagy helyi dimenziójára, valamint adott esetben a javítást szolgáló javaslatok megfogalmazása;

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Többéves munkaprogramjait a 11. cikkben említett EURES Koordinációs Csoporttal folytatott konzultáció mellett kell kidolgozni.

(2) Az Európai Koordinációs Iroda a 11. cikkben említett EURES Koordinációs Csoporttal folytatott egyeztetés után többéves munkaprogramokat fogad el.

Indokolás

Az Európai Koordinációs Iroda és a nemzeti irodák a többéves munkaprogramot együtt készítik el.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Minden nemzeti koordinációs iroda feladata:

(1) A tagállamok által kijelölt és a Bizottságnak bejelentett egyes nemzeti koordinációs irodák feladata:

Indokolás

A nemzeti szintű hatóságokról a tagállamok döntenek.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) együttműködni a Bizottsággal és más tagállamokkal a III. fejezetben meghatározott keretrendszeren belül zajló közvetítés terén;

a) együttműködni a Bizottsággal és más tagállamokkal, illetve Norvégiával, Izlanddal, Svájccal és Liechtensteinnel a III. fejezetben meghatározott keretrendszeren belül zajló közvetítés terén;

Indokolás

E négy ország már a hálózat aktív tagja, és a velük kötött partnerségeket fel lehet lendíteni minden kedvezményezett előnyére.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) megszervezni az EURES munkáját a tagállamban, ideértve a támogatási szolgáltatások IV. fejezetnek megfelelő biztosítását is;

b) megszervezni az EURES munkáját a tagállamban, többek között a IV. fejezetnek megfelelő támogatási szolgáltatások nyújtását, különös figyelmet fordítva a regionális és/vagy helyi dimenzióra és a IV. fejezetnek megfelelően bevonva a szociális partnereket és más jelentős szereplőket is;

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) összehangolni az érintett tagállam által végrehajtott intézkedéseket egymással és a többi tagállam intézkedéseivel az V. fejezetnek megfelelően.

c) összehangolni az érintett tagállam által végrehajtott intézkedéseket egymással és a többi tagállam, illetve Norvégia, Izland, Svájc, valamint Liechtenstein intézkedéseivel az V. fejezetnek megfelelően.

Indokolás

E négy ország már a hálózat aktív tagja, és a velük kötött partnerségeket fel lehet lendíteni minden kedvezményezett előnyére.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) élet- és munkakörülmények;

a) élet- és munkakörülmények, ideértve az adók és társadalombiztosítási járulékok megfizetését is;

Indokolás

Az EURES-en keresztül kapott állásajánlatok címzetteit tájékoztatni kell a más tagállamokban fizetendő költségekről és adókról, hogy a tények teljes ismeretében maguk dönthessék el, hogy elfogadják-e az ajánlatot vagy sem.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) adott esetben a határ menti ingázók helyzete, főleg a határokon átnyúló régiókban.

e) szükség esetén a határ menti ingázók helyzete, főleg a határrégiókban.

Indokolás

Megnövekedhet a határokon átnyúló partnerségek száma az összes helyi és regionális partner előnyére.

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea) az adattovábbítás a munkáltatók és a munkavállalók számára legéletképesebb megoldások megtalálása érdekében.

Indokolás

A partnerek közötti információcserén javítani kell.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A nemzeti koordinációs irodák általános támogatást nyújtanak a területükön az EURES-hálózatban részt vevő szervezeteknek a többi tagállamban működő megfelelő szervezetekkel való együttműködés tekintetében. Ide tartozik az a támogatás, amelyet az EURES-en belüli állásajánlatokhoz és toborzáshoz kapcsolódó panaszok esetében, valamint az állami hatóságokkal, például a munkaügyi felügyelőségekkel való együttműködés tekintetében nyújtanak.

(4) A nemzeti koordinációs irodák általános támogatást nyújtanak a területükön az EURES-hálózatban részt vevő szervezeteknek a többi tagállamban működő megfelelő szervezetekkel – köztük a határokon átnyúló, illetve a Norvégiával, Izlanddal, Svájccal és Liechtensteinnel kötött partnerségekben résztvevő szervezetekkel – való együttműködés tekintetében. Ide tartozik az a támogatás, amelyet az EURES-en belüli állásajánlatokhoz és toborzáshoz kapcsolódó panaszok esetében, valamint az állami hatóságokkal, például a munkaügyi felügyelőségekkel való együttműködés tekintetében nyújtanak.

Indokolás

E négy ország már a hálózat (a határon átnyúló partnerek hálózatának is) aktív tagja, és a velük kötött partnerségeket fel lehet lendíteni minden kedvezményezett előnyére.

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A nemzeti koordinációs irodák ösztönzik az érdekelt felekkel, például a pályaorientációs tanácsadókkal, egyetemekkel, kereskedelmi kamarákkal és a gyakorlati képzések és szakmai gyakorlatok lebonyolításában részt vevő szervezetekkel való együttműködést.

(5) A nemzeti koordinációs irodák ösztönzik a kormány és a társadalom összes szintjének érdekelt feleivel, például a pályaorientációs tanácsadókkal, egyetemekkel, kereskedelmi kamarákkal és a gyakorlati képzések és szakmai gyakorlatok lebonyolításában részt vevő szervezetekkel való együttműködést, különös figyelemmel a kkv-kra.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Minden tagállam biztosítja, hogy nemzeti koordinációs irodája számára rendelkezésre álljon az e rendeletben meghatározott feladatai végrehajtásához szükséges személyzet és egyéb források.

(6) Minden tagállam biztosítja, hogy nemzeti koordinációs irodája számára rendelkezésre álljanak az e rendeletben meghatározott feladatai végrehajtásához szükséges személyzet és egyéb források, megfelelően képviselve a helyi és regionális érdekeket is.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Minden tagállam létrehoz egy rendszert az EURES-partnerek EURES-hálózatban való részvételének engedélyezésére, azok tevékenységeinek nyomon követésére és annak ellenőrzésére, hogy e rendelet alkalmazása során betartják-e a nemzeti és az uniós jogszabályokat. Ez a rendszer átlátható, arányos és tiszteletben tartja a pályázó szervezetek tekintetében az egyenlő bánásmód, valamint a jogszerű eljárás elvét.

(1) A regionális és helyi szereplők, a szociális partnerek és más releváns érdekelt felek figyelembevételével minden tagállam létrehoz egy rendszert az EURES-partnerek EURES-hálózatban való részvételének engedélyezésére, azok tevékenységeinek nyomon követésére és annak ellenőrzésére, hogy e rendelet alkalmazása során betartják-e a nemzeti és az uniós jogszabályokat. Ez a rendszer átlátható, arányos és tiszteletben tartja a pályázó szervezetek tekintetében az egyenlő bánásmód, valamint a jogszerű eljárás elvét. A határokon átnyúló EURES-partnerségek mentesülnek e nemzeti engedélyezési eljárás alól, és teljes jogú EURES-partnereknek tekintendők.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az EURES-partnerek együttműködhetnek más EURES-partnerekkel vagy más szervezetekkel is a mellékletben leírt kritériumok együttes teljesítése érdekében. Ilyen esetekben az EURES-hálózatban való részvétel további feltétele a megfelelő partnerség huzamos fennállása.

(6) Az EURES-partnerek együttműködhetnek más EURES-partnerekkel vagy más szervezetekkel is a mellékletben leírt kritériumok együttes teljesítése érdekében. Ilyen esetekben az EURES-hálózatban való részvétel további feltétele a megfelelő – többek között a határokon átnyúló, illetve az Unió régiói és vagy települései sajátos problémáinak megoldása érdekében kialakított – partnerség huzamos fennállása.

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A pályázó szervezetek az EURES-hálózatban való részvétel tekintetében az alábbi lehetőségek közül választhatnak:

(1) A pályázó szervezetek az alábbi módokon vesznek részt az EURES-hálózatban:

Indokolás

A feladatkörök EURES-partnerek általi megválaszthatósága nem indokolt. Az EURES-partnerek kötelezendők – ahogyan jelenleg is kötelesek – a 9. cikk a)–c) pontjában felsorolt valamennyi szolgáltatás nyújtására.

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) hozzájárulnak az állásajánlatok adatbázisához a 14. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében;

A módosítás a magyar változatot nem érinti.

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) hozzájárulnak az álláspályázatok és önéletrajzok adatbázisához a 14. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében;

A módosítás a magyar változatot nem érinti.

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) támogatási szolgáltatásokat nyújtanak a munkavállalóknak és munkáltatóknak a IV. fejezet értelmében vagy

A módosítás a magyar változatot nem érinti.

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) az a)–c) pontban leírtak kombinációja.

törölve

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A munkanélküliség csökkentésére a tagállamok a Bizottsággal együtt intézkedéseket hoznak annak biztosítására, hogy az üres álláshelyek betöltésekor az európai uniós polgárok számára egyenlő hozzáférést biztosítsanak.

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az állami foglalkoztatási szolgálatainál hozzáférhető, valamint az EURES-partnerei által rendelkezésre bocsátott összes állásajánlat;

a) az állami foglalkoztatási szolgálatainál hozzáférhető, valamint az EURES-partnerei által rendelkezésre bocsátott összes állásajánlat; kellően indokolt esetben engedélyezve a kkv-knak, hogy állásajánlataikat ne tegyék közzé az EURES-en;

Módosítás  58

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az állami foglalkoztatási szolgálatok megállapodást kötnek az ugyanazon tagállam területén működő más foglalkoztatási szolgálatokkal annak érdekében, hogy az (1) bekezdésben említett alapelvek az általuk kezelt online munkakereső eszközökre is vonatkozzanak.

(2) Az állami foglalkoztatási szolgálatok tevékenyen munkálkodnak azért, hogy megállapodást kössenek az ugyanazon tagállam területén működő más foglalkoztatási szolgálatokkal annak érdekében, hogy az (1) bekezdésben említett alapelvek az általuk kezelt online munkakereső eszközökre is vonatkozzanak.

Módosítás  59

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A tagállamok létrehoznak egy „nemzeti csomópontot”, melynek célja, hogy az EURES-portálra továbbítsa azokat az állásajánlatokkal, álláspályázatokkal és önéletrajzokkal kapcsolatos információkat, amelyeket olyan szervezetek bocsátottak rendelkezésre, amelyek készek ezeket az információkat az EURES-portálon is megosztani.

(5) A tagállamok – lehetőség szerint – már meglévő kormányzati struktúrák igénybevételével létrehoznak egy „nemzeti csomópontot”, melynek célja, hogy az EURES-portálra továbbítsa azokat az állásajánlatokkal, álláspályázatokkal és önéletrajzokkal kapcsolatos információkat, amelyeket olyan szervezetek bocsátottak rendelkezésre, amelyek készek ezeket az információkat az EURES-portálon is megosztani.

Módosítás  60

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok támogatják e szolgáltatások nemzeti szintű, koordinált megközelítésének kidolgozását.

(2) A tagállamok támogatják e szolgáltatások nemzeti szintű, koordinált megközelítésének kidolgozását, arra törekedve, hogy kielégítsék a régiók, a települések vagy mindkettő sajátos szükségleteit.

Indokolás

Az EURES-hálózat sikeréhez az szükséges, hogy a tagállamok fokozottabban tartsák szem előtt az Európai Unió régióinak és/vagy településeinek sajátos érdekeit.

Módosítás  61

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) könnyen hozzáférhető és felhasználóbarát módon legyenek elérhetők.

b) megkülönböztetésmentes, könnyen hozzáférhető és felhasználóbarát módon legyenek elérhetők.

Módosítás  62

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Minden álláskeresőnek joga van átfogó információkhoz jutni a munkajogi feltételekről, például a nyugdíjjogosultságról, a társadalombiztosításról vagy a betegbiztosításról a munkahely országa és helye vonatkozásában.

Indokolás

Az ilyen jellegű információk kulcsfontosságúak az álláskeresőknek.

Módosítás  63

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2). A tagállamok egyedi tájékoztatást nyújtanak a határ menti ingázóknak azokban a határokon átnyúló régiókban, ahol az érintett tagállamok együttesen szükségesnek ítélik meg konkrét együttműködési és szolgáltatási struktúrák létrehozását.

(2) A tagállamok egyedi tájékoztatást nyújtanak a határ menti ingázóknak azokban a határrégiókban, ahol az érintett tagállamok együttesen szükségesnek ítélik meg konkrét együttműködési és szolgáltatási struktúrák létrehozását, és ahol még nem léteznek ilyenek.

Indokolás

A meglévő, határokon átnyúló együttműködési irodák már számos alkalommal bizonyítottak, és tapasztalataikra alapozva létre lehetne hozni még hasonló testületeket.

Módosítás  64

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az érintett EURES-partnerek proaktív módon felajánlják az összes álláskereső munkavállaló számára az e cikkben meghatározott szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségét. Adott esetben ezt a felajánlást az álláskeresés folyamán megismétlik.

(1) Az érintett EURES-partnerek proaktív módon felajánlják az összes álláskereső munkavállaló számára – különös tekintettel a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyekre – az e cikkben meghatározott szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségét. Adott esetben ezt a felajánlást az álláskeresés folyamán megismétlik.

Indokolás

Minden munkát kereső magánszemélynek hozzá kell tudnia férni az információhoz.

Módosítás  65

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Amennyiben a munkavállalók további támogatást kérnek, és az EU-n belüli kiközvetítés sikere ésszerűen valószínűsíthető, az érintett EURES-partnerek további álláskeresési támogatást nyújtanak, például segítenek a megfelelő állásajánlatok kiválasztásában, az álláspályázatok és önéletrajzok megfogalmazásában és a más tagállamokban kínált állásajánlatokkal kapcsolatosan fordítás elkészítésében és/vagy felvilágosítás kérésében.

(3) Amennyiben a munkavállalók további támogatást kérnek, és az EU-n belüli kiközvetítés sikere ésszerűen valószínűsíthető, az érintett EURES-partnerek további álláskeresési támogatást nyújtanak, például segítenek a megfelelő állásajánlatok kiválasztásában, az álláspályázatok és önéletrajzok megfogalmazásában és a más tagállamokban kínált állásajánlatokkal kapcsolatosan fordítás elkészítésében és/vagy felvilágosítás kérésében, különösen olyan területeken, amelyeken komolyabb munkaerőhiány van az adott másik tagállamban.

Indokolás

Jelenleg egy egész sor szakmában mutatkozik hiány szakképzett és alacsony képzettségű munkaerőben, ami más tagállamok lakosait érdekelheti.

Módosítás  66

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az érintett EURES-partnerek információkat és útmutatást nyújtanak azoknak a munkáltatóknak, amelyek más tagállamokból kívánnak munkavállalókat toborozni, és főként az alábbi szolgáltatásokat ajánlják fel számukra:

(1) Az érintett EURES-partnerek információkat és útmutatást nyújtanak azoknak a munkáltatóknak, amelyek más tagállamokból kívánnak munkavállalókat toborozni, és – lehetőség szerint proaktív módon – főként az alábbi szolgáltatásokat ajánlják fel számukra:

 

Módosítás  67

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Amennyiben a munkáltatók további támogatást kérnek, és az EU-n belüli munkaközvetítés sikere ésszerűen valószínűsíthető, az érintett EURES-partnerek további támogatást nyújtanak, például segítenek a megfelelő jelöltek előválogatásában és az egyes álláspályázatokkal kapcsolatos fordítások elkészítésében és/vagy felvilágosítás kérésében.

(2) Amennyiben a munkáltatók további támogatást kérnek, és az EU-n belüli munkaközvetítés sikere ésszerűen valószínűsíthető, az érintett EURES-partnerek további támogatást nyújtanak, például segítenek a megfelelő jelöltek előválogatásában és az egyes álláspályázatokkal kapcsolatos fordítások elkészítésében és/vagy felvilágosítás kérésében, különösen azokon a területeken, amelyeken jelentős munkaerőhiány tapasztalható az érintett tagállamban.

Indokolás

A munkáltatók számára gyakran problémát okoz, hogy saját tagállamunkban szakképzett munkavállalókat találjanak olyan álláshelyekre, amelyek számot tarthatnak más tagállambeli munkavállalók érdeklődésére.

Módosítás  68

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják az e rendelet keretében nyújtott támogatási szolgáltatások és az illetékes hatóságok által a szociális biztonság terén nyújtott szolgáltatások összehangolását.

(1) A tagállamok biztosítják az e rendelet keretében nyújtott támogatási szolgáltatások és az illetékes hatóságok által a szociális biztonság terén nyújtott szolgáltatások összehangolását nemzeti, regionális és helyi szinten, és meglévő vagy létesítendő határokon átnyúló együttműködési irodák révén.

Indokolás

A más országban munkát vállalni szándékozó személyeknek szüksége van erre az információra, hogy a tények teljes ismeretében hozhassanak döntést.

Módosítás  69

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A munkavállalók, a határ menti ingázók és a munkáltatók kérésére az érintett EURES-partnerek általános tájékoztatást adnak a szociális biztonsággal kapcsolatos jogokról, és vállalják, hogy a konkrét információkéréseket továbbítják az illetékes hatóságokhoz és szükség esetén más olyan szervekhez, amelyek támogatják a munkavállalókat a szabad mozgás keretében őket megillető jogok gyakorlásában.

(3) A munkavállalók, a határ menti ingázók és a munkáltatók kérésére az érintett EURES-partnerek tájékoztatást adnak a szociális biztonsággal és a jövedelemadózással kapcsolatos jogokról, és vállalják, hogy a konkrét információkéréseket továbbítják az illetékes hatóságokhoz és szükség esetén más olyan szervekhez, amelyek támogatják a munkavállalókat a szabad mozgás keretében őket megillető jogok gyakorlásában.

Indokolás

A más országban munkát vállalni szándékozó személyeknek szüksége van erre az információra, hogy a tények teljes ismeretében hozhassanak döntést.

Módosítás  70

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság és a tagállamok az Eurostat statisztikái és a rendelkezésre álló nemzeti adatok alapján nyomon követik az Unióban megfigyelhető munkavállalói mobilitási hullámokat és mintákat.

A Bizottság és a tagállamok az Eurostat statisztikái és a rendelkezésre álló nemzeti és regionális adatok alapján nyomon követik az Unióban megfigyelhető munkavállalói mobilitási hullámokat és mintákat.

Indokolás

A munkavállalói mobilitási hullámok és minták nyomon követése akkor hoz pontos eredményeket, ha közelebbről figyelembe veszi az Unió régióinak eltérő sajátosságait.

Módosítás  71

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) nemzeti szintű EURES-tevékenységek;

b) nemzeti és adott esetben határokon átnyúló szintű EURES-tevékenységek;

Indokolás

Egyes régiókban a munkaerőhiány és -többlet ilyen jellegű együttműködéssel sokkal könnyebben kiigazítható.

Módosítás  72

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) az EURES-hálózat helyzete a toborzási szolgáltatások nemzeti szintű piacán.

c) az EURES-hálózat helyzete a toborzási szolgáltatások nemzeti szintű piacán és adott esetben határokon átnyúló szinten.

Indokolás

Egyes régiókban a munkaerőhiány és -többlet ilyen jellegű együttműködéssel sokkal könnyebben kiigazítható.

Módosítás  73

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az információcserét és a közös elemzést figyelembe véve a tagállamok foglalkoztatáspolitikájuk szerves részeként mobilitási szakpolitikákat dolgoznak ki. Ezek a mobilitási szakpolitikák keretet adnak ahhoz, hogy a tagállamok végrehajthassák a 28. cikkben említett programozást.

(3) Az információcserét és a közös elemzést figyelembe véve a tagállamok foglalkoztatáspolitikájuk szerves részeként mobilitási szakpolitikák kidolgozására törekednek. Ezek a mobilitási szakpolitikák keretet adnak ahhoz, hogy a tagállamok végrehajthassák a 28. cikkben említett programozást.

Indokolás

Noha a foglalkoztatási szakpolitikák terén a szabályozói hatáskör hivatalosan megoszlik az EU és a tagállamok között, a gyakorlatban az utóbbiak élnek vele. A tagállamok mobilitási szakpolitikák kidolgozására való kötelezése túlmutat a közösségi jogalkotó hatáskörein: iránymutatások puszta megfogalmazásán (az EUMSZ 148. cikkének (2) bekezdése), illetve a tagállamok foglalkoztatás terén történő fellépését ösztönző intézkedések elfogadásán (az EUMSZ 149. cikkének első része). E kötelezettséget a tagállamokhoz intézett, az e kérdésben való fellépésre vonatkozó ajánlással kell felváltani.

Módosítás  74

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az e rendelet értelmében végrehajtandó fő tevékenységek;

a) az e rendelet értelmében nemzeti és adott esetben határokon átnyúló szinten végrehajtandó fő tevékenységek;

Indokolás

Ez elősegíti az EURES-partnerek közötti együttműködést nemzeti, regionális, helyi és határon átnyúló szinten. Így a finanszírozáshoz jutásra és annak felhasználására vonatkozóan minden partnerre ugyanazok a szabályok lesznek érvényesek.

Módosítás  75

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A Bizottság az Európai Koordinációs Iroda közreműködésével biztosítja, hogy az EURES-tevékenységek finanszírozása megfeleljen a nemzeti munkaprogramoknak és összhangban legyen az Európai Unió foglalkoztatási és a szociális innovációs programjának rendelkezéseivel, míg a az EURES tevékenységeinek finanszírozására vonatkozó előírások gondoskodnak az INTERREG 2014–2020 rendelkezésére álló finanszírozással való szinergia meglétéről.

Módosítás  76

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A 14. cikk (1)–(7) bekezdése a hatálybalépés (1) bekezdésben említett időpontjától számított két év elteltével alkalmazandó.

ELJÁRÁS

Cím

A foglalkoztatási szolgálatok európai hálózata, a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáférése és a munkaerőpiacok további integrációja

Hivatkozások

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD)

Illetékes bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

3.2.2014

 

 

 

Véleményt nyilvánított

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

3.2.2014

A vélemény előadója

A kijelölés dátuma

Viorica Dăncilă

23.7.2014

Az elfogadás dátuma

26.2.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

6

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Andrew Lewer, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Olaf Stuger, Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Enrique Calvet Chambon, Viorica Dăncilă, Andor Deli, Anneliese Dodds, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Davor Škrlec

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS

[44]

+

[ALDE]

[Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Renate Weber]

[ECR]

[Anthea McIntyre, Branislav Škripek, Helga Stevens, Jana Žitňanská]

[EFDD]

[Laura Agea, Tiziana Beghin]

[EPP]

[Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Tom Vandenkendelaere]

[Greens]

[Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke]

[S&D]

[Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog]

[5]

-

[EFDD]

[Tim Aker]

[ENF]

[Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin]

[NI]

[Lampros Fountoulis]

[5]

0

[GUE/NGL]

[Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Inês Cristina Zuber]


ELJÁRÁS

Cím

A foglalkoztatási szolgálatok európai hálózata, a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáférése és a munkaerőpiacok további integrációja

Hivatkozások

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

14.1.2014

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

3.2.2014

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

3.2.2014

REGI

3.2.2014

CULT

3.2.2014

JURI

3.2.2014

 

FEMM

3.2.2014

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

IMCO

11.2.2014

CULT

6.10.2014

JURI

3.9.2014

FEMM

3.9.2014

Előadók

       A kijelölés dátuma

Heinz K. Becker

26.9.2014

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

2.12.2014

21.1.2015

 

 

Az elfogadás dátuma

23.6.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

44

5

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Tim Aker, Maria Arena, Georges Bach, Heinz K. Becker, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Csaba Sógor, Helga Stevens, Tom Vandenkendelaere

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Branislav Škripek, Michaela Šojdrová

Benyújtás dátuma

1.7.2015

Jogi nyilatkozat