Postup : 2014/0002(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0224/2015

Predkladané texty :

A8-0224/2015

Rozpravy :

PV 24/02/2016 - 15
CRE 24/02/2016 - 15

Hlasovanie :

PV 25/02/2016 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0055

SPRÁVA     ***I
PDF 1284kWORD 1032k
1.7.2015
PE 544.332v03-00 A8-0224/2015

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej sieti služieb zamestnanosti, prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a ďalšej integrácii trhov práce

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajca: Heinz K. Becker

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj
 HLASOVANIE PODĽA MIEN
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej sieti služieb zamestnanosti, prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a ďalšej integrácii trhov práce

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0006),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 46 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0015/2014),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 4. júna 2014(1),

–       so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 25. júna 2014(2),

–       so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0224/2015),

1.      prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.      žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Voľný pohyb pracovníkov je kľúčovým prvkom pre rozvoj integrovanejšieho pracovného trhu Únie, ktorý umožňuje mobilitu pracovníkov z oblastí s vysokou nezamestnanosťou do oblastí charakterizovaných nedostatkom pracovných síl. Prispieva zároveň k hľadaniu vhodných zručností pre voľné pracovné pozície a k prekonávaniu ťažkostí na pracovnom trhu.

(2) Voľný pohyb pracovníkov je jedným z kľúčových prvkov pre rozvoj integrovanejšieho pracovného trhu Únie, najmä v cezhraničných regiónoch, čo umožňuje vyššiu mobilitu pracovníkov a môže prispieť k väčšej rozmanitosti a k hľadaniu vhodných zručností pre voľné pracovné pozície a k prekonávaniu ťažkostí na pracovnom trhu.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

‑{}‑(3) V ustanoveniach nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (kodifikované znenie)19 sa zaviedli mechanizmy na spracúvanie (voľných pracovných miest, žiadostí o zamestnanie a životopisov) a výmenu informácií a vo vykonávacom rozhodnutí Komisie 2012/733/EÚ z 26. novembra 2012 sa vymedzili ustanovenia o fungovaní siete s názvom EURES (Európske služby zamestnanosti) v súlade s uvedeným nariadením. Je potrebná revízia tohto regulačného rámca, aby sa zohľadnili nové formy mobility, zvyšujúce sa požiadavky na mobilitu za spravodlivých podmienok, zmeny v technológii spoločného využívania údajov o voľných pracovných miestach, používanie rôznych spôsobov náboru uchádzačmi o zamestnanie a zamestnávateľmi, ako aj čoraz významnejšia úloha ďalších sprostredkovateľov na pracovnom trhu popri verejných službách zamestnanosti („VSZ“) pri poskytovaní náborových služieb.

(3) V ustanoveniach nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (kodifikované znenie)19 sa zaviedli mechanizmy na obsadzovanie voľných pracovných miest a výmenu informácií a vo vykonávacom rozhodnutí Komisie 2012/733/EÚ z 26. novembra 2012 sa vymedzili ustanovenia o fungovaní siete s názvom EURES (Európske služby zamestnanosti) v súlade s uvedeným nariadením. Je potrebná revízia tohto regulačného rámca, aby sa zohľadnili nové formy zamestnanosti, mobility a pracovného života, zvyšujúce sa požiadavky na mobilitu za spravodlivých podmienok, zmeny v technológii spoločného využívania údajov o voľných pracovných miestach, využívanie rôznych spôsobov náboru uchádzačmi o zamestnanie a zamestnávateľmi, ako aj čoraz významnejšia úloha ďalších sprostredkovateľov na pracovnom trhu popri verejných službách zamestnanosti („VSZ“) pri poskytovaní náborových služieb.

__________________

__________________

19 Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 1.

19 Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) V záujme pomoci pracovníkom, ktorí majú právo na voľný pohyb, pri účinnom vykonávaní tohto práva je v súlade s článkom 45 zmluvy podľa súčasného nariadenia k dispozícii pomoc každému štátnemu príslušníkovi Únie, ktorý má právo začať vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, ako aj pre jeho rodinných príslušníkov. Členské štáty musia poskytovať rovnaký prístup všetkým štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí majú v tejto oblasti podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva nárok na rovnaké zaobchádzanie ako vlastní štátni príslušníci.

(4) V záujme pomoci pracovníkom, ktorí majú právo na prácu založenú na voľnom pohybe, účinne uplatňovať tohto právo je v súlade s článkom 45 ZFEÚ podľa súčasného nariadenia k dispozícii pomoc každému štátnemu príslušníkovi Únie, ktorý má právo začať vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, ako aj jeho rodinným príslušníkom. Členské štáty musia poskytovať rovnaký prístup všetkým štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí majú v tejto oblasti podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva nárok na rovnaké zaobchádzanie ako vlastní štátni príslušníci.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“) zastával vždy názor, že sloboda pohybu pracovníkov tvorí jeden zo základov Únie, a preto treba vykladať ustanovenia, ktorými sa táto sloboda stanovuje, širšie1a. Na tento účel treba túto slobodu, ako je zakotvená v článku 45 ZFEÚ, vykladať uvedením určitých práv občanov Únie v kontexte voľného pohybu pracovníkov, a to nevyčerpávajúcim spôsobom, a tak, že táto sloboda zahŕňa aj právo voľného pohybu občanov Únie na území iných členských štátov a právo zdržiavať sa v nich s cieľom uchádzať sa o zamestnanie1b. V súlade s výkladom Súdneho dvora vymedzenie pojmu „pracovník“ v tomto nariadení by malo preto zahŕňať aj uchádzačov o zamestnanie. Okrem toho, tiež v súlade s výkladom Súdneho dvora, by toto vymedzenie malo zahŕňať aj osoby absolvujúce učňovskú prípravu1c alebo stáž, ak sú splnené podmienky1d.

 

__________________

 

1a Pozri najmä rozsudok z 3. júna 1986 v prípade 139/85 Kempf/Staatssecretaris van Justitie, bod 13.

 

1bPozri najmä rozsudok z 26. februára 1991 vo veci C-292/89, The Queen/Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen, bod 13. Pozri tiež obmedzenia stanovené rozsudkom z 11. novembra 2014 vo veci C-333/13, Elisabeta Dano, Florin Dano/Jobcenter Leipzig.

 

1c Pozri najmä rozsudok z 19. novembra 2002 vo veci C-188/00, Bülent Kurz, rod. Yüce/Spolková krajina Bádensko-Württembersko.

 

1d Pozri najmä rozsudok z 26. februára 1992 vo veci C-3/90 Bernini/Minister van Onderwijs en Wetenschappen a zo 17. marca 2005 vo veci C-109/04, Kraneman/Spolková krajina Severné Porýnsko-Vestfálsko.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Čoraz väčšia vzájomná závislosť medzi pracovnými trhmi si vyžaduje posilnenú spoluprácu medzi službami zamestnanosti, aby sa zabezpečil voľný pohyb všetkých pracovníkov prostredníctvom dobrovoľnej mobility pracovnej sily za spravodlivých podmienok v rámci Únie v súlade s článkom 46 písm. a) zmluvy, a mal by sa preto zaviesť spoločný rámec spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou v oblasti mobility pracovnej sily v rámci Únie. V uvedenom rámci by sa mala prepájať ponuka voľných pracovných miest z celej Únie s možnosťou o tieto voľné pracovné miesta žiadať („spracúvanie“), malo by sa v ňom vymedzovať poskytovanie súvisiacich podporných služieb pre pracovníkov a zamestnávateľov a mal by sa jeho prostredníctvom umožniť spoločný prístup k výmene informácií potrebný na uľahčenie uvedenej spolupráce.

(5) Čoraz väčšia vzájomná závislosť medzi pracovnými trhmi si vyžaduje posilnenú spoluprácu medzi službami zamestnanosti, najmä v cezhraničných oblastiach, aby sa zabezpečil voľný pohyb všetkých pracovníkov prostredníctvom dobrovoľnej mobility pracovnej sily za spravodlivých podmienok v rámci Únie v súlade s článkom 46 písm. a) zmluvy. Mal by sa preto zaviesť spoločný rámec spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou v oblasti mobility pracovnej sily v rámci Únie. V uvedenom rámci by sa mala prepájať ponuka voľných pracovných miest z celej Únie s možnosťou žiadať o tieto voľné pracovné miesta („obsadzovanie voľných pracovných miest“), malo by sa v ňom vymedzovať poskytovanie súvisiacich podporných služieb pre pracovníkov a zamestnávateľov a mal by sa jeho prostredníctvom umožniť spoločný prístup k výmene informácií a poskytovaniu personalizovaných služieb poradenstva potrebný na uľahčenie uvedenej spolupráce.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a) Keďže sieť EURES je veľmi dôležitá na podporu zamestnanosti v Únii, Komisia by mala zabezpečiť poskytnutie priamych a primeraných finančných prostriedkov na podporu náležitého fungovania platformy a spolupráce členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) V Pakte pre rast a zamestnanosť Európska rada požiadala o preskúmanie možnosti rozšíriť sieť EURES o učňovskú prípravu a stáže, pričom učňovská príprava a stáže môžu byť zahrnuté do tohto nariadenia za predpokladu, že budú príslušné osoby považované za pracovníkov v zmysle práv udelených občanom podľa článku 45 zmluvy. Je potrebné zaviesť vhodnú výmenu všeobecných informácií o mobilite v oblasti učňovskej prípravy a stáží v rámci Únie a rozvíjať primeranú pomoc uchádzačom o tieto pozície na základe mechanizmu spracovania ponúk, keď sa ponuka považuje za prípustnú podľa príslušných noriem a pri náležitom zohľadnení právomocí členských štátov.

(6) V Pakte pre rast a zamestnanosť Európska rada požiadala o preskúmanie možnosti rozšíriť sieť EURES o učňovskú prípravu a stáže. Učňovská príprava a stáže môžu byť zahrnuté do tohto nariadenia za predpokladu, že budú príslušné osoby považované za pracovníkov v zmysle práv udelených občanom podľa článkov 45 a 47 ZFEÚ. Podmienky, ktorým podlieha učňovská príprava a stáže, by sa mali určiť v rámci existujúcich právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov a mali by spĺňať minimálne sociálne a pracovné normy hostiteľského členského štátu. Členské štáty by mali mať možnosť vylúčiť určité voľné miesta určené pre učňovskú prípravu a stáže vzhľadom na rozdiely v ich vzdelávacích systémoch a aktívnych politikách trhu práce. Je potrebné zaviesť vhodnú výmenu všeobecných informácií o mobilite v oblasti učňovskej prípravy a stáží v rámci Únie a rozvíjať primeranú pomoc uchádzačom o tieto pozície na základe mechanizmu obsadzovania voľných pracovných miest, keď sa toto obsadzovanie považuje za prípustné podľa príslušných noriem a pri náležitom zohľadnení právomocí členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a) Rozšírenie siete EURES o učňovskú prípravu a stáže by malo byť v súlade s odporúčaním Rady o rámci kvality pre stáže s cieľom zlepšiť kvalitu stáží, najmä čo sa týka obsahu vzdelávania a odbornej prípravy a pracovných podmienok, aby sa uľahčil prechod zo vzdelávania, nezamestnanosti alebo pracovnej nečinnosti do pracovného života. Pri stážach by sa okrem iného mali dodržiavať pracovné podmienky uplatniteľné na stážistov, a to v súlade s platnými právnymi predpismi Únie a členských štátov, právami a povinnosťami, transparentnosťou ich podmienok atď.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a) Sú potrebné právne predpisy na posilnenie účinnosti verejných služieb zamestnanosti. Podporovanie spravodlivých pracovných príležitostí prostredníctvom portálu EURES závisí aj od budovania kapacít, technickej pomoci a finančných a ľudských zdrojov VSZ každého členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7b) Sieť EURES by mala byť dostatočne flexibilná, aby sa mohla prispôsobiť meniacej sa povahe a štruktúre služieb zamestnanosti. Zavedením členstva v sieti EURES by sa zlepšila účinnosť služieb prostredníctvom partnerstiev, zlepšenia kvality a zvýšenia podielu siete EURES na trhu. Členom siete EURES by preto mala byť akákoľvek verejná alebo súkromná organizácia alebo organizácia tretieho sektora, ktorá spĺňa kritériá stanovené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Nadnárodnú a cezhraničnú spoluprácu a podporu všetkým organizáciám pôsobiacim v sieti EURES v členských štátoch by uľahčila štruktúra na úrovni Únie („európsky úrad pre koordináciu“), ktorá by mala poskytovať spoločné informácie, činnosti odbornej prípravy, nástroje a usmernenia. Táto štruktúra by mala zodpovedať aj za vývoj Európskeho portálu pre pracovnú mobilitu („portál EURES“), spoločnej IT platformy. Na usmerňovanie jej práce by sa mali na základe konzultácií s členskými štátmi pripravovať viacročné pracovné programy.

(8) Nadnárodnú a cezhraničnú spoluprácu a nadnárodné a cezhraničné partnerstvá a podporu všetkým organizáciám pôsobiacim v sieti EURES v členských štátoch by uľahčila štruktúra na úrovni Únie („európsky úrad pre koordináciu“), ktorá by mala poskytovať spoločné informácie, činnosti odbornej prípravy, nástroje a usmernenia. Táto štruktúra by mala zodpovedať aj za vývoj európskeho portálu pre pracovnú mobilitu („portál EURES“), spoločnej IT platformy. Na usmerňovanie jej práce by sa mali na základe konzultácií s členskými štátmi pripravovať viacročné pracovné programy.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Členské štáty by mali zriadiť úrady pre koordináciu na vnútroštátnej úrovni, ktoré by poskytovali všeobecnú podporu a pomoc všetkým organizáciám na svojom území pôsobiacim v sieti EURES a podporovať spoluprácu so svojimi partnermi v iných členských štátoch a s európskym úradom pre koordináciu. Uvedené úrady pre koordináciu by sa mali zaoberať najmä sťažnosťami a problémami v súvislosti s voľnými pracovnými miestami a overovať problémy s dodržiavaním pravidiel v oblasti dobrovoľnej mobility a mobility pracovnej sily za spravodlivých podmienok v rámci Únie.

(9) Členské štáty by mali zriadiť úrady pre koordináciu na vnútroštátnej úrovni, ktoré by poskytovali všeobecnú podporu a pomoc všetkým organizáciám na svojom území pôsobiacim v sieti EURES vrátane cezhraničných partnerstiev a podporovať spoluprácu so svojimi partnermi v iných členských štátoch, najmä v susedných členských štátoch, a s európskym úradom pre koordináciu. Uvedené úrady pre koordináciu by sa mali zaoberať najmä sťažnosťami a problémami v súvislosti s voľnými pracovnými miestami a overovať problémy s dodržiavaním pravidiel v oblasti dobrovoľnej mobility a mobility pracovnej sily za spravodlivých podmienok v rámci Únie.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Účasť sociálnych partnerov na činnosti siete EURES prispieva najmä k analýze prekážok mobility, ako aj k podpore dobrovoľnej mobility pracovnej sily za spravodlivých podmienok v rámci Únie, a to aj v cezhraničných regiónoch. Zástupcovia sociálnych partnerov na úrovni Únie by preto mali byť zapojení do celkovej riadiacej štruktúry siete EURES, zatiaľ čo vnútroštátne organizácie zamestnávateľov a odbory môžu požiadať o to, aby sa stali partnermi siete EURES.

(10) Účasť sociálnych partnerov na činnosti siete EURES prispieva najmä k analýze prekážok mobility, ako aj k podpore dobrovoľnej mobility pracovnej sily za spravodlivých podmienok v rámci Únie, a to najmä v cezhraničných regiónoch. Zástupcovia sociálnych partnerov na úrovni Únie by preto mali byť zapojení do celkovej riadiacej štruktúry siete EURES, zatiaľ čo vnútroštátne organizácie zamestnávateľov a odbory by mali byť zapojené v súlade s vnútroštátnym právom a praxou a mali by mať možnosť požiadať o to, aby sa stali členmi alebo partnermi siete EURES po splnení príslušných povinností.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Širšie členstvo v sieti EURES prináša sociálne, ekonomické a finančné výhody. Zlepšuje účinnosť pri poskytovaní služieb uľahčením vzniku partnerstiev, zlepšovaním komplementarity a kvality. Zvyšuje trhový podiel siete EURES, ak noví členovia sprístupnia voľné pracovné miesta, žiadosti o zamestnanie a životopisy. Nadnárodná a cezhraničná spolupráca, ktorá je hlavným znakom činnosti siete EURES, môže priniesť inovačné formy učenia a spolupráce medzi službami zamestnanosti vrátane noriem kvality pre voľné pracovné miesta a podporné služby. Sieť EURES by tak posilnila svoj význam ako jeden z kľúčových nástrojov Únie dostupných pre členské štáty a Európsku komisiu na podporu konkrétnych opatrení zameraných na dosiahnutie vysokej úrovne zamestnanosti v Únii.

(12) Širšie členstvo v sieti EURES prináša potenciálne ekonomické, finančné a sociálne výhody. Zlepšuje účinnosť pri poskytovaní služieb uľahčením vzniku partnerstiev, zlepšovaním komplementarity a kvality. Zvyšuje trhový podiel siete EURES, ak noví členovia sprístupnia voľné pracovné miesta, žiadosti o zamestnanie a životopisy. Nadnárodná a cezhraničná spolupráca, ktorá je hlavným znakom činnosti siete EURES, môže priniesť inovačné formy učenia a spolupráce medzi službami zamestnanosti vrátane noriem kvality pre voľné pracovné miesta a podporné služby. Sieť EURES by tak posilnila a upevnila svoj význam ako jeden z kľúčových nástrojov Únie dostupných pre členské štáty a Komisiu na podporu konkrétnych opatrení zameraných na dosiahnutie vysokej kvality a udržateľnosti zamestnanosti v Únii.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a) Politika trhu práce je oblasťou právomoci členských štátov a Únia ju koordinuje a podporuje podľa príslušných ustanovení ZFEÚ. Opatrenia na podporu mobility musia byť v súlade so zásadami Zmluvy o Európskej únii („Zmluva o EÚ“), najmä zásadami rovnakého zaobchádzania, a príslušnými právnymi predpismi Únie.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) Jedným z cieľov siete EURES je podporiť mobilitu pracovnej sily za spravodlivých podmienok v rámci Únie, a preto by aj minimálne spoločné kritériá na oprávňovanie organizácií, aby sa zapojili do siete, mali obsahovať požiadavku, aby sa tieto organizácie zaviazali plne dodržiavať platné pracovné normy a právne požiadavky.

(14) Jedným z cieľov siete EURES je podporiť mobilitu pracovnej sily za spravodlivých podmienok v rámci Únie, a preto by aj minimálne spoločné kritériá na oprávňovanie organizácií, aby sa zapojili do siete, mali obsahovať požiadavku, aby sa tieto organizácie zaviazali plne dodržiavať platné pracovné normy, právne požiadavky a zásadu nediskriminácie.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a) Členské štáty by mali mať možnosť odmietnuť alebo zrušiť prijatie členov alebo partnerov siete EURES, ktorí nedodržiavajú pracovné normy alebo právne požiadavky, najmä čo sa týka odmeny za prácu alebo pracovných podmienok. V prípade odmietnutia prijatia na základe nedodržiavania pracovných noriem alebo právnych požiadaviek, najmä čo sa týka odmeny za prácu alebo pracovných podmienok, príslušný národný úrad pre koordináciu by mal informovať európsky úrad pre koordináciu, aby postúpil informáciu ostatným národným úradom pre koordináciu. Príslušný národný úrad pre koordináciu by mal prijať na svojom vlastnom území primerané opatrenia v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi, ak na ňom člen alebo partner siete EURES pôsobí.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a) Členské štáty by mali vymenovať VSZ za členov siete EURES bez toho, aby museli prejsť postupom prijímania, čo by malo byť podmienené splnením minimálnych spoločných kritérií. Malo by byť možné preniesť činnosti súvisiace s organizáciou práce EURES na VSZ.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15b) Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2014/EÚ sa stanovuje povinnosť vykonať inkluzívne porovnanie všetkých VSZ, ktoré bude podložené dôkazmi a zamerané na výsledky, s cieľom určiť osvedčené postupy, čoho plný potenciál sa prejaví v nepretržitom zapojení členských štátov.

 

___________________

 

1a Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2014/EÚ z 15. mája 2014 o posilnenej spolupráci medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ) (Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 32).

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) V záujme podávania spoľahlivých a aktuálnych informácií pracovníkom a zamestnávateľom o rôznych aspektoch mobility pracovnej sily v rámci Únie by mala sieť EURES spolupracovať s inými orgánmi, službami a sieťami Únie, ktoré uľahčujú mobilitu a informujú občanov o ich právach podľa práva Únie, ako napríklad s portálom Vaša Európa, Európskym portálom pre mládež, sieťou SOLVIT, organizáciami zodpovednými za uznávanie odborných kvalifikácií a orgánmi na propagovanie, analýzu, monitorovanie a podporu rovnakého zaobchádzania s pracovníkmi, poverenými v súlade so smernicou [Európskeho parlamentu a Rady 2013/../EÚ o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov].

(16) V záujme podávania spoľahlivých a aktuálnych informácií pracovníkom a zamestnávateľom o rôznych aspektoch mobility pracovnej sily a sociálnej ochrany v rámci Únie by mala sieť EURES spolupracovať s inými orgánmi, službami a sieťami Únie, ktoré uľahčujú mobilitu a informujú občanov o ich právach podľa práva Únie, ako napríklad so Správnou komisiou pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia zriadenou nariadením (ES) č. 883/20041a, s európskou sieťou vnútroštátnych orgánov pre otázky rovnosti (Equinet), portálom Vaša Európa, európskym portálom pre mládež, sieťou SOLVIT, organizáciami pracujúcimi s cieľom cezhraničnej spolupráce, organizáciami zodpovednými za uznávanie odborných kvalifikácií a orgánmi na propagovanie, analýzu, monitorovanie a podporu rovnakého zaobchádzania s pracovníkmi, poverenými v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/54/EÚ1b.

 

______________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1).

 

1b Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/54/EÚ zo 16. apríla 2014 o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov (Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 32).

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a) Všetky zverejnené voľné pracovné miesta by sa mali zverejniť na portáli EURES v súlade s vlastnou praxou členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) Za zabezpečenie kvality (vrátane technickej kvality) informácií sprístupnených v rámci spoločnej IT platformy, najmä pokiaľ ide o údaje o voľných pracovných miestach, sú právne zodpovedné organizácie, ktoré informácie sprístupňujú v súlade s právnymi predpismi členských štátov a/alebo podľa noriem stanovených členskými štátmi. Komisia by mala uľahčiť spoluprácu zameranú na skoré odhalenie akéhokoľvek podvodu alebo zneužitia v súvislosti s výmenou informácií na európskej úrovni.

(19) Za zabezpečenie kvality (vrátane technickej kvality) informácií sprístupnených v rámci spoločnej IT platformy, najmä pokiaľ ide o údaje o voľných pracovných miestach, sú právne zodpovedné organizácie, ktoré informácie sprístupňujú v súlade s právnymi predpismi členských štátov a/alebo podľa noriem stanovených členskými štátmi. Tieto organizácie by spolu s Komisiou mali uľahčiť spoluprácu s cieľom odhaliť akýkoľvek podvod alebo zneužitie v súvislosti s výmenou informácií na úrovni Únie. Všetky zainteresované strany by mali zabezpečiť poskytovanie kvalitných údajov.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) Jedným z najdôležitejších nástrojov umožňujúcich on-line podávanie žiadostí o zamestnanie v rámci Únie je spoločný systém klasifikácie zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní, preto je potrebné rozvinúť spoluprácu medzi členskými štátmi a Európskou komisiou s cieľom zabezpečiť interoperabilitu a zmysluplné cezhraničné automatizované priraďovanie (voľných pracovných miest, žiadostí o zamestnanie a životopisov), a to aj prostredníctvom krížových odkazov medzi spoločným systémom klasifikácie a vnútroštátnymi systémami. V tejto súvislosti by sa mali využívať aj ostatné zavedené európske formáty a nástroje na dosiahnutie porovnateľnosti a transparentnosti zručností a kvalifikácií, ako napríklad európsky kvalifikačný rámec a jednotný rámec pre transparentnosť kvalifikácií a kompetencií (Europass).

(20) Jedným z najdôležitejších nástrojov umožňujúcich on-line podávanie žiadostí o zamestnanie v rámci Únie je spoločný systém klasifikácie zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní, preto je potrebné rozvinúť spoluprácu medzi členskými štátmi a Komisiou s cieľom zabezpečiť interoperabilitu a zmysluplné cezhraničné automatizované priraďovanie voľných pracovných vhodným uchádzačom, a to aj prostredníctvom vzájomného mapovania medzi spoločným systémom klasifikácie a vnútroštátnymi systémami. Členské štáty by mali byť informované o rozvoji nástroja Európskej klasifikácie zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní (ESCO). V tejto súvislosti by sa mali využívať aj ostatné zavedené európske formáty a nástroje na dosiahnutie porovnateľnosti a transparentnosti zručností a kvalifikácií, ako napríklad európsky kvalifikačný rámec a jednotný rámec pre transparentnosť kvalifikácií a kompetencií (Europass).

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a) V rámci spoločného systému klasifikácie zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní by sa mali využiť skúsenosti a najlepšie postupy získané po zavedení európskeho kvalifikačného rámca a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES1a.

 

___________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22).

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20b) Členské štáty by mali tiež zintenzívniť spoluprácu v oblasti uznávania diplomov, aby sa pracovníkom poskytol prístup k všetkým pracovným príležitostiam v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21) Mal by sa zaviesť spoločný prístup k službám poskytovaným organizáciami („podporné služby“) podieľajúcimi sa na činnosti siete EURES a čo najlepšie zabezpečiť zásada rovnakého zaobchádzania s pracovníkmi a zamestnávateľmi, ktorí vyhľadávajú pomoc v oblasti mobility pracovnej sily v rámci Únie, bez ohľadu na to, na akom mieste Únie sa nachádzajú. Preto je potrebné zaviesť aj zásady a pravidlá v súvislosti s dostupnosťou podporných služieb na území jednotlivých členských štátov. Tento spoločný prístup zahŕňa aj učňovskú prípravu a stáže považované za prácu.

(21) Mal by sa zaviesť spoločný prístup k službám poskytovaným organizáciami („podporné služby“) podieľajúcimi sa na činnosti siete EURES a čo najlepšie zabezpečiť zásada rovnakého zaobchádzania s pracovníkmi a zamestnávateľmi, ktorí vyhľadávajú pomoc v oblasti mobility pracovnej sily v rámci Únie, bez ohľadu na to, na akom mieste Únie sa nachádzajú. Preto je potrebné zaviesť aj zásady a pravidlá v súvislosti s dostupnosťou podporných služieb na území jednotlivých členských štátov. Tento spoločný prístup zahŕňa aj učňovskú prípravu a stáže považované za prácu v súlade s článkom 45 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22) Širšia a komplexnejšia škála pomoci, pokiaľ ide o príležitosti na mobilitu pracovnej sily v rámci Únie, prináša výhody pre pracovníkov a je potrebná na zlepšenie potenciálu siete EURES pri poskytovaní podpory pracovníkom počas celého pracovného života, keďže zabezpečuje ich prechody na pracovnom trhu a pracovné kariéry.

(22) Širšia a komplexnejšia škála pomoci, pokiaľ ide o príležitosti na mobilitu pracovnej sily v rámci Únie, prináša výhody pre pracovníkov a je potrebná na zlepšenie potenciálu siete EURES pri poskytovaní personalizovaného poradenstva a podpory pracovníkom počas pracovného života, keďže zabezpečuje ich prechody na pracovnom trhu a pracovné kariéry.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23) Podporné služby pomôžu zmenšiť prekážky, ktorým musia čeliť uchádzači o zamestnanie pri vykonávaní svojich práv pracovníkov podľa práva Únie, a zároveň im umožnia účinnejšie využívať všetky pracovné príležitosti, a tým zabezpečiť lepšie vyhliadky jednotlivcov na zamestnanie.

(23) Podporné služby pomôžu zmenšiť prekážky, ktorým musia čeliť uchádzači o zamestnanie pri vykonávaní svojich práv podľa práva Únie, a zároveň im umožnia účinnejšie využívať všetky príležitosti stáží a učňovskej prípravy a pracovné príležitosti, a tým zabezpečiť lepšie vyhliadky jednotlivcov na zamestnanie.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24) Pri uplatňovaní práva na voľný pohyb pracovníkov v rámci Únie by pomohlo hlbšie pochopenie dopytu po pracovnej sile, pokiaľ ide o povolania, odvetvia a potreby zamestnávateľov, preto by podporné služby mali zahŕňať aj kvalitnú pomoc zamestnávateľom, a najmä malým a stredným podnikom. Úzke pracovné vzťahy medzi službami zamestnanosti a zamestnávateľmi zväčšia súbor voľných pracovných miest a miest priradených k vhodným uchádzačom, zabezpečia profesijnú dráhu uchádzačom o zamestnanie, najmä tým zo zraniteľných skupín, pričom zároveň zlepšia informácie o pracovnom trhu.

(24) Pri uplatňovaní práva na voľný pohyb pracovníkov v rámci Únie by pomohlo hlbšie pochopenie ponuky a dopytu po pracovnej sile, pokiaľ ide o zosúlaďovanie zodpovedajúcich zručností, kvalifikácií, povolaní, odvetví a potrieb zamestnávateľov, preto by podporné služby mali zahŕňať aj kvalitnú pomoc zamestnávateľom, a najmä malým a stredným podnikom. Úzke pracovné vzťahy medzi službami zamestnanosti a zamestnávateľmi zväčšia súbor voľných miest a zlepšia priraďovanie vhodných uchádzačov, otvoria príležitosti uchádzačom o zamestnanie, najmä mládeži, a uchádzačom zo zraniteľných skupín, pričom zároveň zlepšia informácie o pracovnom trhu.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25) Podporné služby spoločné pre všetky členské štáty by sa mali vymedziť na základe vznikajúceho konsenzu o úspešných postupoch členských štátov v oblasti informovania, poradenstva a usmerňovania uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľov.

(25) Podporné služby spoločné pre všetky členské štáty by sa mali vymedziť na základe vznikajúceho konsenzu o úspešných postupoch členských štátov v oblasti informovania, personalizovaného poradenstva a usmerňovania uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľov. Komisia by mala zabezpečiť, aby sa podporným službám vrátane poradcov siete EURES poskytovala technická a finančná pomoc.

Odôvodnenie

Personalizované služby poskytované poradcami siete EURES zohrávajú kľúčovú úlohu, keďže umožňujú pracovníkom robiť informované rozhodnutia pri uplatňovaní svojho základného práva na voľný pohyb.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26) Podporné služby pre pracovníkov sú spojené s vykonávaním ich základnej slobody voľného pohybu pracovníkov podľa práva Únie, preto by mali byť bezplatné. Podporné služby pre zamestnávateľov však môžu byť spoplatnené v súlade s vnútroštátnymi postupmi.

(26) Podporné služby pre pracovníkov sú spojené s vykonávaním ich základnej slobody voľného pohybu pracovníkov podľa práva Únie, preto by mali byť bezplatné. Podporné služby pre zamestnávateľov spojené so sieťou EURES by mali byť tiež bezplatné.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27) Osobitnú pozornosť treba venovať podpore mobility cezhraničných pracovníkov v cezhraničných regiónoch žijúcich v jednom členskom štáte a pracujúcich v inom členskom štáte, ktorí sa musia vyrovnávať s rôznymi vnútroštátnymi postupmi a právnymi systémami a stretávajú sa s osobitnými administratívnymi, právnymi alebo daňovými prekážkami mobility, ako aj podpore pri poskytovaní služieb týmto pracovníkom. Členské štáty sa môžu rozhodnúť zaviesť osobitné štruktúry na podporu a uľahčenie tohto druhu mobility, pričom tieto štruktúry by v rámci siete EURES mali riešiť osobitné potreby týkajúce sa informovanosti, poskytovania usmernení, cezhraničného priraďovania medzi dopytom a ponukou pracovnej sily a z toho vyplývajúceho umiestňovania pracovníkov.

(27) Osobitnú pozornosť treba venovať podpore mobility cezhraničných pracovníkov v cezhraničných regiónoch žijúcich v jednom členskom štáte a pracujúcich v inom členskom štáte, ktorí sa musia vyrovnávať s rôznymi vnútroštátnymi postupmi a právnymi systémami a stretávajú sa s osobitnými administratívnymi, právnymi alebo daňovými prekážkami mobility, ako aj podpore pri poskytovaní služieb týmto pracovníkom. Členské štáty a/alebo regionálne a miestne orgány by mali mať možnosť zaviesť osobitné štruktúry na podporu a uľahčenie tohto druhu mobility, pričom tieto štruktúry by v rámci siete EURES mali riešiť osobitné potreby týkajúce sa informovanosti, poskytovania usmernení, cezhraničného párovania dopytu po pracovnej sile s ponukou a z toho vyplývajúceho umiestňovania pracovníkov. Osobitný dôraz by sa mal v tejto súvislosti klásť na cezhraničné partnerstvá EURES.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28) Transparentnosť pracovných trhov a primerané možnosti vzájomného priraďovania (voľných pracovných miest, žiadostí o zamestnanie a životopisov) sú predpokladom mobility pracovnej sily v rámci Únie. Lepšiu rovnováhu medzi ponukou pracovnej sily a dopytom po nej možno dosiahnuť prostredníctvom účinného systému na výmenu informácií na úrovni Únie o vnútroštátnych a odvetvových nadbytkoch a nedostatkoch pracovných síl, ktorý by sa mal zaviesť medzi členskými štátmi a Európskou komisiou a v prípade členských štátov používať ako základ na rozvoj vlastných politík mobility a na podporu praktickej spolupráce v rámci siete EURES.

(28) Transparentnosť pracovných trhov a primerané možnosti priraďovania voľných pracovných miest vhodným uchádzačom vrátane zosúlaďovania zručností a kvalifikácií s potrebami pracovného trhu sú predpokladom mobility pracovnej sily v rámci Únie. Lepšiu rovnováhu medzi ponukou pracovnej sily a dopytom po nej na základe lepšieho spájania zručností a zamestnaní možno dosiahnuť prostredníctvom účinného systému na výmenu informácií na úrovni Únie o vnútroštátnej, regionálnej a odvetvovej ponuke pracovných síl a dopytom po nich. Takýto systém by sa mal zaviesť medzi členskými štátmi, ktorým by pomáhala Komisia a ktoré by ho používali ako základ na rozvoj vlastných politík mobility a na podporu praktickej spolupráce v rámci siete EURES.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28a) Komisia by mala monitorovať dopyt a ponuku na pracovnom trhu Únie a nepretržite analyzovať trendy v oblasti práce v spolupráci s Eurostatom a sieťou EURES.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29) Voľný pohyb pracovníkov a vysoká úroveň zamestnanosti spolu úzko súvisia a od členských štátov si vyžadujú vypracovanie politík mobility, prostredníctvom ktorých sa podporí lepšie fungovanie pracovných trhov v Únii. Politiky mobility členských štátov by sa mali považovať za neoddeliteľnú súčasť ich sociálnych politík a politík zamestnanosti.

(29) Voľný pohyb pracovníkov a vysoká úroveň zamestnanosti spolu úzko súvisia a od členských štátov si vyžadujú vypracovanie politík mobility, prostredníctvom ktorých sa podporí lepšie fungovanie pracovných trhov v Únii. Politiky mobility členských štátov by sa mali považovať za neoddeliteľnú súčasť ich sociálnych politík a politík zamestnanosti. Komisia by mala mať možnosť vypracovať zoznam najlepších postupov členských štátov a odkázať na ne vo svojich odporúčaniach na účely európskeho semestra.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(29a) V rámci týchto politík by sa malo zohľadniť aj nepriaznivé pracovné prostredie, vysoké riziko zneužívania a nevyhovujúce pracovné podmienky, s ktorými sa môžu mobilní pracovníci stretnúť po príchode na nový pracovný trh. Rovnako by sa mali zohľadniť aj podmienky rodín týchto pracovníkov a im dostupné možnosti na začlenenie sa do nového pracovného trhu.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30) Na podporu koordinácie opatrení v oblasti mobility v rámci Únie by sa mal zaviesť plánovací cyklus. V záujme účinnosti by sa pri plánovaní činností členských štátov mali zohľadňovať údaje o tokoch mobility a jej formách, analýza údajov o existujúcom a predpokladanom nedostatku a nadbytku pracovných síl, ako aj skúsenosti s náborom v rámci siete EURES a postupy pri tomto nábore, pričom plánovanie by malo spočívať v preskúmaní existujúcich zdrojov a nástrojov, ktoré sú k dispozícii pre organizácie v členských štátoch na uľahčenie mobility pracovnej sily v rámci EÚ.

(30) Na podporu koordinácie opatrení v oblasti mobility v rámci Únie by sa mal zaviesť plánovací cyklus. V záujme zistenia negatívnych účinkov vyplývajúcich z geografickej mobility v rámci Únie, predchádzania týmto účinkom a zabezpečenia mobility za spravodlivých podmienok by sa pri plánovaní činností členských štátov mali zohľadňovať údaje o tokoch mobility a jej formách, analýza údajov o existujúcej a predpokladanej ponuke pracovných síl a dopyte po nich, ako aj skúsenosti s náborom v rámci siete EURES a postupy pri tomto nábore, pričom plánovanie by malo spočívať v preskúmaní existujúcich zdrojov a nástrojov, ktoré sú k dispozícii pre organizácie v členských štátoch na uľahčenie mobility pracovnej sily v rámci EÚ.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31) Výmena návrhov plánov činnosti medzi členskými štátmi v rámci plánovacieho cyklu by mala umožniť národným úradom pre koordináciu konajúcim v mene členských štátov, ako aj európskemu úradu pre koordináciu, nasmerovať zdroje siete EURES na vhodné opatrenia a projekty, a tým usmerniť rozvoj siete EURES ako nástroja, ktorý sa viac zameriava na výsledky a reaguje na potreby pracovníkov na základe dynamiky pracovných trhov.

(31) Výmena návrhov plánov činnosti medzi členskými štátmi v rámci plánovacieho cyklu by mala umožniť národným úradom pre koordináciu konajúcim v mene členských štátov, ako aj európskemu úradu pre koordináciu a primerane zapojeným sociálnym partnerom nasmerovať zdroje siete EURES na vhodné opatrenia a projekty, a tým usmerniť rozvoj siete EURES ako nástroja, ktorý sa viac zameriava na výsledky a reaguje na potreby pracovníkov na základe dynamiky pracovného trhu Únie.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32) V záujme získania príslušných informácií na meranie výsledkov siete EURES by sa mali zaviesť spoločné ukazovatele. Prostredníctvom týchto ukazovateľov by sa mali usmerňovať organizácie podieľajúce sa na činnosti siete EURES pri stanovovaní ich výsledkov a malo by sa uľahčiť posudzovanie pokroku v dosahovaní cieľov stanovených pre sieť EURES ako celok vrátane jej príspevku k vykonávaniu koordinovanej stratégie pre zamestnanosť v súlade s článkom 145 zmluvy.

(32) V záujme získania príslušných informácií na meranie výsledkov siete EURES by sa mali zaviesť spoločné kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele, ktoré by mali byť podľa možnosti rodovo rozčlenené, a malo by sa vypracovať dôkladné posúdenie vplyvu mobility na pracovné trhy. Prostredníctvom týchto ukazovateľov a posúdenia vplyvu by sa mali usmerňovať organizácie podieľajúce sa na činnosti siete EURES pri stanovovaní ich výsledkov a malo by sa uľahčiť posudzovanie pokroku v dosahovaní cieľov stanovených pre sieť EURES ako celok vrátane jej príspevku k vykonávaniu koordinovanej stratégie pre zamestnanosť v súlade s článkom 145 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33) Vždy, keď si opatrenia uvedené v tomto nariadení vyžadujú spracovanie osobných údajov, musia sa tieto opatrenia vykonávať v súlade s právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, ako aj v súlade s vnútroštátnymi vykonávacími opatreniami týchto predpisov.

(33) Keď si opatrenia uvedené v tomto nariadení vyžadujú spracovanie osobných údajov, musia sa tieto opatrenia vykonávať v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti ochrany osobných údajov, ako aj v súlade s vnútroštátnymi vykonávacími opatreniami týchto predpisov. Osobné údaje by sa nemali uchovávať dlhšie, než je to potrebné, na účel, na ktorý boli zozbierané.

__________________

__________________

20 Najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

20 Najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(33a) Implementácia tohto nariadenia umožní vytvorenie efektívneho mechanizmu pre lepšiu integráciu systémov vzdelávania v súlade s potrebami pracovného trhu a s pracovným trhom ako celkom.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35) Keďže cieľ tohto nariadenia (konkrétne zaviesť spoločný rámec spolupráce medzi členskými štátmi s cieľom prepojiť informácie o ponuke voľných pracovných miestach s možnosťou žiadať o zamestnanie v rámci tejto ponuky, ako aj uľahčiť dosiahnutie rovnováhy medzi ponukou a dopytom na pracovnom trhu) nemôžu uspokojivo dosiahnuť členské štáty a lepšie ho vzhľadom na rozsah a účinky opatrenia možno dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity v zmysle článku 5 Zmluvy o Európskej únii. Toto nariadenie v súlade so zásadou proporcionality v zmysle uvedeného článku 5 neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie uvedeného cieľa.

(35) Cieľ tohto nariadenia (konkrétne zaviesť spoločný rámec spolupráce medzi členskými štátmi s cieľom prepojiť informácie o ponuke voľných miest s možnosťou žiadať o tieto voľné miesta v rámci tejto ponuky, ako aj uľahčiť dosiahnutie rovnováhy medzi ponukou a dopytom na pracovnom trhu) možno lepšie dosiahnuť, keď budú členské štáty za pomoci Komisie spolupracovať na úrovni Únie. Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36) Právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by sa mala delegovať na Komisiu, aby sa zabezpečilo, že povinnosti uložené členským štátom, pokiaľ ide o udeľovanie oprávnení na zapojenie organizácií do siete EURES ako partnerov siete EURES a poskytovanie spoločných ukazovateľov výkonu týchto organizácií, možno meniť na základe skúseností získaných pri ich uplatňovaní alebo po zohľadnení vývoja potrieb pracovného trhu. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(36) Právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ by sa mala delegovať na Komisiu, aby sa zabezpečilo, aby bolo možné zmeniť povinnosti uložené členským štátom, pokiaľ ide o udeľovanie oprávnení na zapojenie organizácií do siete EURES ako partnerov siete EURES a poskytovanie spoločných ukazovateľov výkonu týchto organizácií, na základe skúseností získaných pri ich uplatňovaní alebo po zohľadnení vývoja potrieb pracovného trhu a aby bolo možné zmeniť aj rozsah asistentských služieb pre pracovníkov a asistentských služieb pre zamestnávateľov. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh               44

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37) V záujme zabezpečenia jednotných podmienok vykonávania technických noriem a formátov, ktoré sa uplatňujú na obsadzovanie voľných pracovných miest a automatizované priraďovanie, ako aj spôsobov a postupov na výmenu informácií medzi členskými štátmi, by sa mali vykonávacie právomoci udeliť Komisii. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie.

(37) V záujme zabezpečenia jednotných podmienok vykonávania technických noriem a formátov, ktoré sa uplatňujú na obsadzovanie voľných pracovných miest a automatizované priraďovanie voľných pracovných miest vhodným uchádzačom, ako aj spôsobov a postupov na výmenu informácií medzi členskými štátmi, a v záujme prijatia zoznamu zručností, kompetencií a povolaní európskej klasifikácie, by sa mali vykonávacie právomoci udeliť Komisii. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/20111a.

 

_______________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(37a) Na účely stanovenia zloženia siete EURES na prechodné obdobie a na zabezpečenie funkčnej kontinuity so sieťou zavedenou v rámci nariadenia (EÚ) č. 492/2011 by sa organizáciám označeným ako partneri siete EURES podľa článku 3 písm. c) alebo pridružení partneri siete EURES podľa článku 3 písm. d) vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2012/733/EÚ z....+ malo na prechodné obdobie povoliť ďalej pôsobiť vo funkcii členov alebo partnerov siete EURES.

 

_______________

 

+ Ú. v.: vložte, prosím, dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Cieľom tohto nariadenia je uľahčiť vykonávanie voľného pohybu pracovníkov v Únii v súlade s článkom 45 ZFEÚ, a to vytvorením spoločného rámca pre spoluprácu medzi členskými štátmi a Komisiou.

1. Cieľom tohto nariadenia je uľahčiť vykonávanie voľného pohybu pracovníkov v Únii a odstrániť akúkoľvek diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti medzi pracovníkmi členských štátov, pokiaľ ide o zamestnanie, odmenu za prácu a iné podmienky týkajúce sa práce a zamestnania v rámci Únie, v súlade s článkom 45 ZFEÚ, a to vytvorením spoločného rámca pre spoluprácu medzi členskými štátmi, sociálnymi partnermi a Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) činností členských štátov a činností medzi členskými štátmi zameraných na dosiahnutie rovnováhy medzi ponukou a dopytom na pracovnom trhu Únie s cieľom podporovať vysokú úroveň zamestnanosti;

(b) činností členských štátov a činností medzi členskými štátmi zameraných na dosiahnutie rovnováhy medzi ponukou a dopytom na pracovnom trhu Únie s cieľom dosiahnuť vysokú kvalitu a udržateľnosť zamestnanosti;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) fungovania Európskej siete služieb zamestnanosti medzi členskými štátmi a Komisiou;

(c) fungovania Európskej siete služieb zamestnanosti medzi členskými štátmi a Komisiou s náležitým zapojením sociálnych partnerov;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(da) služieb poskytovaných uchádzačom o zamestnanie s cieľom zabezpečiť mobilitu za spravodlivých podmienok;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno db (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(db) účinnej podpory siete EURES na európskej úrovni prostredníctvom intenzívnych opatrení Komisie, a najmä členských štátov v oblasti komunikácie využívaním nástrojov zabezpečujúcich rozsiahle šírenie a prístupnosť;

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) „verejné služby zamestnanosti“ sú organizácie členských štátov, ktoré sú súčasťou príslušných ministerstiev, verejných orgánov alebo právnických osôb podľa verejného práva a ktoré sú zodpovedné za vykonávanie aktívnych politík pracovného trhu a poskytovanie služieb zamestnanosti vo verejnom záujme;

(a) „verejné služby zamestnanosti“ alebo „VSZ“ sú organizácie členských štátov, ktoré sú súčasťou príslušných ministerstiev, verejných orgánov alebo právnických osôb podľa verejného práva a ktoré sú zodpovedné za vykonávanie aktívnych politík pracovného trhu a poskytovanie kvalitných služieb zamestnanosti vo verejnom záujme;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) „voľné pracovné miesto“ je akákoľvek ponuka zamestnania vrátane učňovskej prípravy a stáží považovaných za prácu;

(c) „voľné pracovné miesto“ je akákoľvek ponuka zamestnania vrátane učňovskej prípravy a stáží považovaných za prácu v súlade s článkom 45 ZFEÚ, ak podmienky, podľa ktorých sa vykonávajú, sú určené v rámci platných právnych predpisov Únie a vnútroštátneho práva a sú v súlade s minimálnymi sociálnymi a pracovnými normami hostiteľského členského štátu;

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e) „spoločná IT platforma“ je infraštruktúra informačných technológií a súvisiace platformy zriadené na európskej úrovni na účely spracúvania (voľných pracovných miest, žiadostí o zamestnanie a životopisov);

(e) „spoločná IT platforma“ je infraštruktúra informačných technológií a súvisiace platformy zriadené, monitorované a spoločne využívané v širokej miere na úrovni Únie na obsadzovanie voľných pracovných miest, ktoré musia byť ľahko použiteľné aj pre osoby so zdravotným postihnutím;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(fa) „mobilita za spravodlivých podmienok“ je mobilita, ktorá je dobrovoľná a ktorá nevedie k porušovaniu pracovného práva, pracovných noriem a práv pracovníkov v Únii;

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ga) „cezhraničné partnerstvo siete EURES“ je dlhodobá spolupráca medzi hlavnými regionálnymi a miestnymi službami zamestnanosti a ďalšími relevantnými regionálnymi štruktúrami, ktoré si vytvorili.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 3 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zriadenie

Reorganizácia

Odôvodnenie

Sieť EURES je už v prevádzke a potrebuje reorganizáciu s cieľom zlepšiť služby pre potenciálnych príjemcov.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa zriaďuje Európska sieť služieb zamestnanosti („sieť EURES“).

Týmto nariadením sa stanovuje reorganizácia a posilnenie Európskej siete služieb zamestnanosti („sieť EURES“).

Odôvodnenie

Sieť EURES je už v prevádzke a potrebuje reorganizáciu s cieľom zlepšiť služby pre potenciálnych príjemcov.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Sieť EURES tvoria tieto kategórie organizácií:

1. Sieť EURES tvoria tieto kategórie organizácií:

(a) Európska komisia, ktorá je zodpovedná za pomoc sieti EURES pri vykonávaní jej činností prostredníctvom „európskeho úradu pre koordináciu“;

(a) európsky úrad pre koordináciu zriadený v rámci Komisie, ktorý je zodpovedný za pomoc sieti EURES pri vykonávaní jej činností;

 

(aa) národné úrady pre koordináciu, ktorými sú orgány určené členskými štátmi zodpovedné za uplatňovanie tohto nariadenia v príslušnom členskom štáte; členské štáty môžu vymenovať svoje VSZ za národné úrady pre koordináciu;

(b) členovia siete EURES, ktorými sú orgány určené členskými štátmi zodpovedné za uplatňovanie tohto nariadenia v príslušnom členskom štáte, t. j. „národné úrady pre koordináciu“;

(b) členovia siete EURES, ktorými sú:

 

(i) VSZ určené členskými štátmi podľa článku 8a; a

 

(ii) verejné alebo súkromné organizácie oprávnené členskými štátmi v súlade s článkom 8 na poskytovanie podpory na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, a to aj cezhranične, pri obsadzovaní voľných pracovných miest a poskytovaní podporných služieb pracovníkom a zamestnávateľom;

(c) partneri siete EURES, ktorými sú organizácie oprávnené členskými štátmi na poskytovanie podpory na vnútroštátnej, regionálnej a/alebo miestnej úrovni pri spracúvaní (voľných pracovných miest, žiadostí o zamestnanie a životopisov) a/alebo poskytovať podporné služby pracovníkom a zamestnávateľom.

(c) partneri siete EURES, ktorými sú verejné alebo súkromné organizácie oprávnené členskými štátmi na poskytovanie podpory na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, a to aj cezhranične, pri obsadzovaní voľných pracovných miest alebo poskytovaní podporných služieb pracovníkom a zamestnávateľom.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Všetky organizácie, ktoré sú zapojené v sieti EURES, v súlade so svojimi príslušnými úlohami a povinnosťami v úzkej spolupráci aktívne podporujú príležitosti, ktoré ponúka mobilita pracovnej sily v Únii, a usilujú sa posilňovať spôsoby a prostriedky, prostredníctvom ktorých pracovníci a zamestnávatelia môžu využiť tieto príležitosti na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni.

2. Všetky organizácie, ktoré sú zapojené v sieti EURES, v súlade so svojimi príslušnými úlohami a povinnosťami v úzkej spolupráci aktívne podporujú príležitosti, ktoré ponúka mobilita pracovnej sily v Únii, a usilujú sa posilňovať spôsoby a prostriedky, prostredníctvom ktorých pracovníci a zamestnávatelia môžu využiť výhody mobility za spravodlivých podmienok a tieto príležitosti na miestnej, regionálnej, národnej a úrovni Únie, ako aj cezhranične.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Organizácie sociálnych partnerov sa stanú súčasťou siete EURES vo funkcii členov alebo partnerov EURES v súlade s článkom 8.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) vykonávanie koordinovanej stratégie zamestnanosti v súlade s článkom 145 ZFEÚ;

(b) vykonávanie koordinovanej stratégie zamestnanosti, najmä s cieľom podpory kvalifikovaných, školených a prispôsobivých pracovných síl v súlade s článkom 145 ZFEÚ;

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) lepšie fungovanie a integrácia pracovných trhov v Únii;

(c) fungovanie, zosúladenie a integrácia pracovných trhov v Únii vrátane cezhraničných pracovných trhov, pričom sa zabezpečí nediskriminačný prístup k pracovným príležitostiam, žiadostiam o prácu a relevantným informáciám týkajúcim sa pracovného trhu;

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 5 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) vyššia dobrovoľná geografická a profesijná mobilita v Únii na spravodlivom základe;

(d) vyššia dobrovoľná geografická a profesijná mobilita v Únii, najmä v cezhraničných regiónoch, na spravodlivom základe;

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 5 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(da) nabádanie členských štátov, aby vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch odstránili všetky prekážky takejto mobility;

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 5 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e) sociálne začlenenie a integrácia osôb vylúčených z pracovného trhu.

(e) sociálne začlenenie a integrácia osôb vylúčených z pracovného trhu v celej Únii s osobitným zameraním na najzraniteľnejšie skupiny a ľudí v regiónoch, ktoré sú najviac postihnuté nezamestnanosťou;

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 5 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ea) väčšia súdržnosť medzi politikami Únie zavedenými na riešenie nezamestnanosti, najmä nezamestnanosti mládeže, a nerovnosti.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 5 – písmeno eb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(eb) podpora plynulejšieho prechodu zo vzdelávania do pracovného života na pracovnom trhu Únie.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(i) prevádzky a vývoja Európskeho portálu pre pracovnú mobilitu („portál EURES”) a súvisiacich služieb informačných technológií vrátane systémov a postupov na výmenu voľných pracovných miest, žiadostí o zamestnanie, životopisov a sprievodných dokumentov, ako napríklad pasov zručností a pod., ako aj iné informácie, v spolupráci s ďalšími príslušnými informačnými službami, poradnými službami alebo sieťami Únie a iniciatívami;

(i) prevádzky a vývoja európskeho portálu pre pracovnú mobilitu („portál EURES”) a súvisiacich použiteľných a dostupných služieb informačných technológií vrátane systémov a postupov na výmenu voľných pracovných miest, žiadostí o zamestnanie, životopisov a sprievodných dokumentov, ako napríklad pasov zručností a pod., ako aj iné informácie, v spolupráci s ďalšími príslušnými informačnými službami, poradnými službami alebo sieťami Únie a iniciatívami;

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(ii) informačných a komunikačných činností;

(ii) informačných a komunikačných činností prostredníctvom platforiem, ktoré majú dosah na všetkých možných používateľov a zabezpečujú aj bezbariérové prostredie;

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(iii) spoločného programu odbornej prípravy pre zamestnancov siete EURES;

(iii) spoločného programu odbornej prípravy a nepretržitého rozvoja pre zamestnancov siete EURES vrátane doškoľovania v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia ustanovenej v nariadení (ES) č. 883/2004 a odbornej prípravy zameranej na zvyšovanie informovanosti s cieľom riešiť rôzne potreby špecifickej skupiny pracovníkov;

 

(iiia) priamo dostupných profesionálnych podporných služieb poradcov siete EURES;

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a – bod iv

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(iv) uľahčenia nadväzovania kontaktov, výmeny najlepších postupov a vzájomného vzdelávania v rámci siete EURES;

(iv) uľahčenia výmeny najlepších postupov a vzájomného vzdelávania v rámci siete EURES;

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a – bod iv a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(iva) najširšieho možného prístupu k službám siete EURES na nediskriminačnom základe;

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) analyzovať geografickú a profesijnú mobilitu;

(b) analyzovať dopyt a ponuku na pracovnom trhu v rámci Únie, ako aj geografickú a profesijnú mobilitu, berúc do úvahy rôznu situáciu v členských štátoch;

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) vypracovať vhodný rámec na spoluprácu a spracúvanie (voľných pracovných miest, žiadostí o zamestnanie a životopisov) v rámci Únie, pokiaľ ide o učňovskú prípravu a stáže, v súlade s týmto nariadením;

(c) vypracovať vhodný rámec na spoluprácu a obsadzovanie voľných pracovných miest v rámci Únie, pokiaľ ide o učňovskú prípravu a stáže, a to podľa okolností aj cezhranične, v súlade s týmto nariadením;

Odôvodnenie

Pri prevádzke siete EURES európsky úrad pre koordináciu využije už získané skúsenosti a prispôsobí ich miestnym a regionálnym špecifikám.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) monitorovať a hodnotiť činnosti siete EURES a jej výsledky v oblasti zamestnanosti v spolupráci s členmi siete EURES.

(d) monitorovať a hodnotiť činnosti siete EURES a jej výsledky a vypracúvať správy o jednotlivých krajinách;

 

(da) spolupráca so Správnou komisiou pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia, sieťou SOLVIT a sieťou Equinet.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1 a. Európsky úrad pre koordináciu riadi Komisia. Úrad rozvíja a vykonáva svoje činnosti v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi, cezhraničnými partnerstvami a národnými úradmi pre koordináciu.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 a. Európsky úrad pre koordináciu v úzkej spolupráci s národnými úradmi pre koordináciu vydáva ročný výkaz, v ktorom uvádza počet voľných pracovných miest, ktoré sú k dispozícii v každom členskom štáte, pričom zohľadňuje najmä jeho počet obyvateľov a veľkosť hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1. Členské štáty určia národné úrady pre koordináciu uvedené v článku 4. Členské štáty o tom informujú európsky úrad pre koordináciu.

1. Každý národný úrad pre koordináciu je zodpovedný za:

1. Každý národný úrad pre koordináciu je zodpovedný za:

(a) spoluprácu s Komisiou a ostatnými členskými štátmi pri spracúvaní (voľných pracovných miest, žiadostí o zamestnanie a životopisov) v rámci stanovenom v kapitole III;

(a) spoluprácu s Komisiou a ostatnými členskými štátmi, najmä susednými členskými štátmi, pri obsadzovaní voľných pracovných miest v rámci stanovenom v kapitole III;

 

(aa) prijímanie opatrení nevyhnutných na zabezpečenie zverejňovania všetkých žiadostí o zamestnanie a životopisov z členského štátu na portáli EURES;

 

(ab) informovanie európskeho úradu pre koordináciu o nesúlade medzi počtom oznámených voľných pracovných miest a celkovom počte pracovných miest dostupných na vnútroštátnej úrovni, ak je známy;

(b) organizáciu práce siete EURES v členskom štáte vrátane poskytovania podporných služieb v súlade s kapitolou IV;

(b) organizáciu práce siete EURES v členskom štáte vrátane zabezpečenia koordinovaného prenosu informácií o voľných pracovných miestach, žiadostiach o zamestnanie a životopisoch na portál EURES v súlade s článkom 14;

(c) koordináciu opatrení prijímaných príslušným členským štátom a s ostatnými členskými štátmi v súlade s kapitolou V.

(c) koordináciu opatrení prijímaných príslušným členským štátom a s ostatnými členskými štátmi v súlade s kapitolou V.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Národný úrad pre koordináciu organizuje na vnútroštátnej úrovni aj vykonávanie činností horizontálnej podpory poskytovanej európskym úradom pre koordináciu, ako sa uvádza v článku 6, pričom v náležitých prípadoch postupuje v úzkej spolupráci s európskym úradom pre koordináciu a ostatnými národnými úradmi pre koordináciu. Uvedenými horizontálnymi podpornými činnosťami sú najmä:

2. Národný úrad pre koordináciu organizuje a overuje na vnútroštátnej úrovni aj vykonávanie činností horizontálnej podpory poskytovanej európskym úradom pre koordináciu, ako sa uvádza v článku 6, pričom v náležitých prípadoch postupuje v úzkej spolupráci s európskym úradom pre koordináciu a ostatnými národnými úradmi pre koordináciu. Uvedenými horizontálnymi podpornými činnosťami sú najmä:

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) na účely uverejňovania vrátane uverejňovania na portáli EURES zhromažďovanie a overovanie informácií o partneroch siete EURES, ktorí pôsobia na území daného štátu, o ich činnostiach a rozsahu podporných služieb, ktoré poskytujú pracovníkom a zamestnávateľom;

(a) na účely uverejňovania vrátane uverejňovania na portáli EURES, zhromažďovanie a overovanie aktuálnych informácií o členoch a partneroch siete EURES, ktorí pôsobia na území daného štátu, o ich činnostiach a rozsahu podporných služieb, ktoré poskytujú pracovníkom a zamestnávateľom;

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2– pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Národný úrad pre koordináciu zabezpečuje, aby bol k dispozícii dostatočný počet odborne pripravených poradcov siete EURES, ktorí musia byť rovnomerne rozdelení na celom území, aby mohli podporiť sieť EURES a dosiahnuť, aby sa stala nenahraditeľným nástrojom pre pracovný trh Únie.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Na účely uverejňovania vrátane uverejňovania na portáli EURES národný úrad pre koordináciu v záujme pracovníkov a zamestnávateľov overuje, pravidelne aktualizuje a včas šíri informácie a usmernenia dostupné na vnútroštátnej úrovni, ktoré sa týkajú:

3. Na účely uverejňovania vrátane uverejňovania na portáli EURES a v súvislosti s poskytovaním informácií prispôsobených podľa potrieb pracovníkom a zamestnávateľom poradcami siete EURES, národný úrad pre koordináciu overuje, pravidelne aktualizuje a včas šíri v úradnom jazyku/úradných jazykoch členského štátu informácie a usmernenia dostupné na vnútroštátnej úrovni, ktoré sa týkajú:

(a) životných a pracovných podmienok;

(a) životných a pracovných podmienok vrátane príspevkov na sociálne zabezpečenie a platieb daní;

(b) administratívnych postupov v súvislosti so zamestnaním;

(b) administratívnych postupov súvisiacich s prístupom k zamestnaniu a s nastúpením do zamestnania;

(c) pravidiel uplatniteľných na pracovníkov;

(c) pravidiel uplatniteľných na pracovníkov, ako sú stanovené v kolektívnych zmluvách, pravidlách prijímania pracovníkov, rôznych kategóriách pracovných zmlúv a iných relevantných praktických informáciách;

(d) učňovskej prípravy a stáží;

(d) pravidiel uplatniteľných na učňovskú prípravu a stáže v súlade s odporúčaním Rady o rámci kvality pre stáže a existujúcimi právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi;

 

(da) prístupu k odbornému vzdelávaniu a príprave;

(e) v náležitých prípadoch situácie cezhraničných pracovníkov, najmä v cezhraničných regiónoch.

(e) situácie cezhraničných pracovníkov, najmä v cezhraničných regiónoch, v úzkej spolupráci s cezhraničnými partnerstvami siete EURES.

V náležitých prípadoch môže národný úrad pre koordináciu overovať a šíriť informácie v spolupráci s ostatnými informačnými a poradnými službami a sieťami a príslušnými orgánmi na vnútroštátnej úrovni vrátane subjektov uvedených v článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/.../EÚ o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov.

Národný úrad pre koordináciu môže overovať a šíriť informácie v spolupráci s ostatnými informačnými a poradnými službami a sieťami a príslušnými orgánmi na vnútroštátnej úrovni vrátane subjektov uvedených v článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/.../EÚ o opatreniach na uľahčenie výkonu práv, ktoré majú pracovníci v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov.

 

3a. Národné úrady pre koordináciu si vymieňajú informácie o mechanizmoch a normách uvedených v článku 14 ods. 4, ako aj o normách v oblasti bezpečnosti údajov a ochrany údajov dôležitých pre spoločnú IT platformu. Spolupracujú medzi sebou navzájom a s európskym úradom pre koordináciu, najmä v prípade sťažností a voľných pracovných miest, pri ktorých sa predpokladá, že nie sú v súlade s príslušnými normami platnými podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

 

3b. Národné úrady pre koordináciu a európsky úrad pre koordináciu zabezpečia, aby sa osobné údaje získané alebo zhromaždené na účely tohto nariadenia neuchovávali dlhšie, než je potrebné, na účel, na ktorý boli zhromaždené.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Národný úrad pre koordináciu poskytuje všeobecnú podporu organizáciám zapojeným na území príslušného štátu do siete EURES, pokiaľ ide o spoluprácu s ich partnermi siete EURES v ostatných členských štátoch. To zahŕňa aj podporu v prípade sťažností týkajúcich sa voľných pracovných miest a náboru v rámci siete EURES, ako aj spolupráce s verejnými orgánmi, ako sú napríklad inšpektoráty práce.

4. Národný úrad pre koordináciu poskytuje všeobecnú podporu organizáciám zapojeným na území príslušného štátu do siete EURES, pokiaľ ide o spoluprácu s ich partnermi siete EURES v ostatných členských štátoch. To zahŕňa aj podporu v prípade sťažností týkajúcich sa voľných pracovných miest a náboru v rámci siete EURES, ako aj spolupráce s verejnými orgánmi, ako sú napríklad inšpektoráty práce. Výsledky postupov riešenia sťažností sa sprístupnia európskemu úradu pre koordináciu, aby mohol uskutočniť syntézu prekážok mobility a odstrániť ich.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Národný úrad pre koordináciu podporuje spoluprácu so zainteresovanými stranami, ako sú služby profesijného poradenstva, univerzity, obchodné komory a organizácie, ktoré sa zapájajú do projektov učňovskej prípravy a stáží.

5. Národný úrad pre koordináciu podporuje sieť EURES a spoluprácu so zainteresovanými stranami, ako sú služby profesijného poradenstva a odbornej prípravy a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, obchodné komory, sociálne služby a organizácie zastupujúce zraniteľné skupiny na trhu práce a organizácie, ktoré sa zapájajú do projektov učňovskej prípravy a stáží.

 

5a. Národný úrad pre koordináciu zavedie pravidelný dialóg so sociálnymi partnermi na vnútroštátnej úrovni v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Každý členský štát zabezpečí, aby jeho národný úrad pre koordináciu mal zamestnancov a ostatné zdroje potrebné na plnenie jeho úloh stanovených v tomto nariadení.

6. Každý členský štát zabezpečí, aby mal jeho národný úrad pre koordináciu zamestnancov a všetky ďalšie zdroje potrebné na plnenie jeho úloh stanovených v tomto nariadení a aby poskytoval služby kvalitne a včas.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 8 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Udeľovanie oprávnení partnerom siete EURES

Udeľovanie oprávnení členom a partnerom siete EURES

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát zriadi systém na udeľovanie oprávnení partnerom siete EURES na zapojenie do siete EURES, monitorovanie ich činností a dodržiavanie vnútroštátnych právnych predpisov a právnych predpisov Únie z ich strany pri uplatňovaní tohto nariadenia. Tento systém musí byť transparentný, primeraný a musí dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania so žiadajúcimi organizáciami a zásadu riadneho zákonného postupu.

1. Každý členský štát zriadi systém na udeľovanie oprávnení členom a partnerom siete EURES na zapojenie do siete alebo na zrušenie takého oprávnenia a na monitorovanie ich činností a dodržiavanie právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov pri uplatňovaní tohto nariadenia. Tento systém musí byť transparentný, primeraný a musí dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania so žiadajúcimi organizáciami a zásadu riadneho zákonného postupu. V prípade iných služieb zamestnanosti než VSZ treba brať do úvahy existujúce licenčné systémy a režimy udeľovania oprávnení.

 

1a. Na účely systému uvedeného v odseku 1 členské štáty vypracujú požiadavky a kritériá týkajúce sa oprávňovania členov a partnerov siete EURES. Tieto požiadavky a kritériá musia byť aspoň také prísne, ako sú požiadavky a kritériá stanovené v tomto nariadení a v prílohe.

 

1b. V súlade so systémom uvedeným v odseku 1 môžu organizácie požiadať o členstvo v sieti EURES. Členovia siete EURES sa podieľajú na sieti EURES v súlade s článkom 9 a plnia svoje úlohy v plnom rozsahu na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni.

 

1c. V súlade so systémom uvedeným v tomto článku ods. 1 služby zamestnanosti a iné organizácie môžu požiadať o partnerstvo siete EURES, ak sa zaviažu, že budú plniť všetky všeobecné povinnosti a aspoň jednu z úloh uvedených v článku 9.

 

1d. Ak sú splnené požiadavky a kritériá, ktoré sú predpokladmi udelenia oprávnenia členovi alebo partnerovi siete EURES, členský štát udelí príslušné oprávnenie.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty informujú európsky úrad pre koordináciu o nimi zriadených vnútroštátnych systémoch a o partneroch siete EURES, ktorým v súlade s týmito systémami udelili oprávnenie na zapojenie do siete EURES.

2. Členské štáty informujú európsky úrad pre koordináciu o národných systémoch uvedených v tomto článku ods. 1, o členoch a partneroch siete EURES, ktorým udelili oprávnenie zapojiť sa do siete EURES v súlade s uvedeným systémom, o každom zamietnutí udelenia povolenia z dôvodu nesúladu s oddielom I (1) prílohy a každom zrušení takéhoto oprávnenia vrátane príslušných dôvodov. Európsky úrad pre koordináciu zašle túto informáciu ostatným národným úradom pre koordináciu.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Ak členský štát rozhodne, že organizácii v oblasti zamestnanosti neudelí povolenie, aby sa zapojila do siete EURES vo funkcii člena alebo partnera EURES, táto organizácia má možnosť odvolať sa proti tomuto rozhodnutiu.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Akékoľvek služby zamestnanosti, ktoré oprávnene pôsobia v členskom štáte, môžu v tomto členskom štáte požiadať o zapojenie do siete EURES ako partner siete EURES za podmienok stanovených v tomto nariadení a pri dodržiavaní systému zriadeného týmto členským štátom.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Partneri siete EURES sú oprávnení sa zapojiť do siete EURES v súlade s minimálnymi spoločnými kritériami stanovenými v prílohe.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Minimálnymi spoločnými kritériami nie je dotknuté uplatňovanie dodatočných kritérií členským štátom alebo požiadaviek, ktoré členský štát považuje za potrebné na účely správneho uplatňovania pravidiel vzťahujúcich sa na činnosti služieb zamestnanosti a efektívne riadenie politík pracovného trhu na svojom území. V záujme zabezpečenia transparentnosti sú tieto kritériá a požiadavky neoddeliteľnou súčasťou systému uvedeného v odseku 1.

5. Minimálnymi spoločnými kritériami nie je dotknuté uplatňovanie dodatočných kritérií členským štátom alebo požiadaviek, ktoré členský štát považuje za potrebné na účely správneho uplatňovania pravidiel vzťahujúcich sa na činnosti služieb zamestnanosti a efektívne riadenie politík pracovného trhu na svojom území. V záujme zabezpečenia transparentnosti sa európskemu úradu pre koordináciu oznámia tieto dodatočné kritériá a požiadavky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou systému uvedeného v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Partneri siete EURES môžu na účely spoločného splnenia kritérií uvedených v prílohe zapojiť ostatných partnerov siete EURES alebo ostatné organizácie. V takýchto prípadoch je pokračovanie vhodného partnerstva ďalšou podmienkou zapojenia do siete EURES.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6 a. Členské štáty zrušia oprávnenie členov a partnerov siete EURES, ak prestanú spĺňať príslušné kritériá alebo požiadavky uvedené v odsekoch 1a, 1b, 1c alebo 5.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7. Komisia je na zmenu prílohy splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s postupom uvedeným v článku 33.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 8a

 

Udeľovanie oprávnení verejným službám zamestnanosti týkajúcich sa členstva siete EURES

 

Členské štáty vymenujú svoje VSZ za členov siete EURES a oznámia to európskemu úradu pre koordináciu. VSZ majú týmto vymenovaním osobitné postavenie v sieti EURES.

 

Členské štáty zabezpečia, aby si VSZ ako členovia siete EURES plnili povinnosti stanovené v tomto nariadení a spĺňali aspoň kritériá uvedené v prílohe.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 9 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Povinnosti partnerov siete EURES

Povinnosti členov a partnerov siete EURES

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Žiadajúce organizácie si môžu na účasť v sieti EURES vybrať z týchto možností:

1. Členovia siete EURES sa podieľajú na sieti EURES a plnia povinnosti stanovené v tomto odseku a partneri siete EURES plnia aspoň jednu z týchto povinností:

(a) prispievať k súboru voľných pracovných miest v súlade s článkom 14 ods. 1 písm. a);

(a) prispievať do súboru voľných pracovných miest v súlade s článkom 14 ods. 1 písm. a);

(b) prispievať k súboru žiadostí o zamestnanie a životopisov v súlade s článkom 14 ods. 1 písm. b);

(b) prispievať do súboru žiadostí o zamestnanie a životopisov v súlade s článkom 14 ods. 1 písm. b);

(c) poskytovať podporné služby pracovníkom a zamestnávateľom v súlade s kapitolou IV alebo

(c) poskytovať podporné služby pracovníkom a zamestnávateľom v súlade s kapitolou IV.

(d) kombinácia písmen a) až c).

 

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Partneri siete EURES určia jedno alebo viacero kontaktných miest, ako sú úrady pre umiestňovanie a nábor, call centrá, samoobslužné nástroje a podobné, kde pracovníci a zamestnávatelia môžu získať podporu pri spracúvaní (voľných pracovných miest, žiadostí o zamestnanie a životopisov) a/alebo prístup k podporným službám v súlade s týmto nariadením. Kontaktné miesta môžu byť založené na programoch výmeny zamestnancov, na vysielaní styčných úradníkov alebo zahŕňať spoločné agentúry pre umiestňovanie.

2. Členovia a partneri siete EURES určia jedno alebo viacero kontaktných miest, ktoré musia byť prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím, ako sú úrady pre umiestňovanie a nábor, call centrá, samoobslužné nástroje, rôzne komunikačné platformy, ktoré sú prístupné čo najväčšiemu počtu používateľov, kde pracovníci a zamestnávatelia môžu získať podporu pri obsadzovaní voľných pracovných miest a/alebo prístup k podporným službám v súlade s týmto nariadením. Kontaktné miesta môžu byť založené na programoch výmeny zamestnancov alebo na vysielaní styčných úradníkov a môžu zahŕňať spoločné agentúry pre umiestňovanie.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty môžu od partnerov siete EURES požadovať, aby prispievali:

4. Pri rešpektovaní zásady proporcionality môžu členské štáty od členov a partnerov siete EURES požadovať prostredníctvom svojich národných úradov pre koordináciu, aby prispievali:

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) k fungovaniu vnútroštátneho strediska uvedeného v článku 15 ods. 5, a to prostredníctvom poplatku alebo inou formou;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(a a) k zhromažďovaniu informácií, ktoré sa majú uverejniť prostredníctvom portálu siete EURES;

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty rozhodujú o podmienkach pre uvedené príspevky v rámci svojich vnútroštátnych systémov na základe zásady proporcionality, pričom zohľadnia faktory, ako sú administratívne kapacity partnera siete EURES a jeho stupeň zapojenia v sieti EURES, ako sa uvádza v odseku 1.

Členské štáty rozhodujú o podmienkach pre uvedené príspevky.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty môžu poskytovanie podporných služieb uvedených v článkoch 21 23 zveriť svojim verejným službám zamestnanosti, pokiaľ sú zapojené do siete EURES ako partner siete EURES s oprávnením podľa článku 8 a podľa prílohy k tomuto nariadeniu alebo ako partner siete EURES na základe výnimky uvedenej v odseku 3.

2. Členské štáty zveria poskytovanie podporných služieb uvedených v článkoch 21, 22 a 23 svojim VSZ alebo ministerstvám práce.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty môžu na najviac päť rokov od dátumu uplatňovania tohto nariadenia udeliť výnimku z kontroly uplatňovania článku 8 a prílohy k tomuto nariadeniu tým verejným službám zamestnanosti, ktoré boli v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia súčasťou siete EURES v súlade s vykonávacím rozhodnutím Komisie 2012/733/EÚ a/alebo v náležitých prípadoch v súlade s rozhodnutím Komisie 2003/8/ES. Členské štáty informujú Komisiu o udelených výnimkách.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 10a

 

Úloha cezhraničných partnerstiev EURES a iných podporných štruktúr v cezhraničných regiónoch

 

1. Cezhraničné partnerstvá siete EURES a iné špecifické podporné štruktúry sa môžu zriadiť v cezhraničných regiónoch s cieľom uľahčiť cezhraničnú mobilitu pracovnej sily.

 

2. Cezhraničné partnerstvá vytvárajú organizácie zapojené v sieti EURES v súlade s článkom 8, ako aj iné zúčastnené strany, a poskytujú cezhraničné služby na podporu v konkrétnej cezhraničnej oblasti.

 

3. Úlohy cezhraničných partnerstiev zahŕňajú najmä poskytovanie informácií, poradenstvo a služby v oblasti náboru a umiestňovania cezhraničných pracovníkov a zamestnávateľov, podporu spolupráce poradcov EURES v pohraničných oblastiach, koordináciu spolupráce medzi partnermi, ktorí vykonávajú cezhraničné aktivity s cieľom zlepšiť transparentnosť trhu práce a odstrániť prekážky mobility, a vypracúvanie viacjazyčných publikácií pre cezhraničných pracovníkov a zamestnávateľov.

 

4. Členské štáty podporujú činnosti cezhraničných štruktúr a podnecujú vytváranie nových partnerstiev s cieľom lepšie uspokojiť potrebu koordinácie s ohľadom na pracovnú mobilitu v cezhraničných oblastiach.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Koordinačná skupina je zložená zo zástupcov európskeho úradu pre koordináciu a národných úradov pre koordináciu.

1. Koordinačná skupina je zložená zo zástupcov európskeho úradu pre koordináciu, národných úradov pre koordináciu a sociálnych partnerov na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pozýva zástupcov sociálnych partnerov na úrovni Únie, aby sa zúčastnili na stretnutiach.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vypúšťa sa, keďže sociálni partneri budú členmi koordinačnej skupiny.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Organizácie zapojené v sieti EURES zabezpečia, aby všetok informačný a propagačný materiál, ktorý poskytujú, bol v súlade s celkovou komunikačnou činnosťou siete EURES a s informáciami od európskeho úradu pre koordináciu.

3. Organizácie zapojené v sieti EURES zabezpečia, aby všetok informačný a propagačný materiál, ktorý poskytujú, bol v súlade s celkovou komunikačnou činnosťou a spoločnými vysokými štandardmi kvality siete EURES a s informáciami od európskeho úradu pre koordináciu.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Európsky úrad pre koordináciu uľahčuje spoluprácu siete EURES s ďalšími informačnými a poradnými službami a sieťami Únie.

1. Európsky úrad pre koordináciu uľahčuje spoluprácu medzi sieťou EURES a ďalšími informačnými a poradnými službami a sieťami Únie.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Národné úrady pre koordináciu spolupracujú so službami a sieťami uvedenými v odseku 1 na úrovni Únie, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni s cieľom dosiahnuť synergický účinok a zamedziť prekrývaniu činností a v náležitých prípadoch zapájajú partnerov siete EURES.

2. Národné úrady pre koordináciu spolupracujú so službami a sieťami uvedenými v odseku 1 na úrovni Únie, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni s cieľom dosiahnuť synergický účinok a zamedziť prekrývaniu činností a v náležitých prípadoch zapájajú členov a partnerov siete EURES.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Aby sa znížila nezamestnanosť, členské štáty spolu s Komisiou prijmú opatrenia s cieľom zabezpečiť občanom Únie rovnaký prístup pri uchádzaní sa o voľné pracovné miesta.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty sa usilujú vypracovať riešenia v podobe jednotných kontaktných miest na komunikáciu s pracovníkmi a zamestnávateľmi o spoločných činnostiach siete EURES a jej službách a sieťach.

3. Členské štáty sa usilujú vypracovať riešenia v podobe jednotných kontaktných miest na komunikáciu s pracovníkmi a zamestnávateľmi o spoločných činnostiach siete EURES a jej službách a sieťach, a to aj online riešenia, a zabezpečia, aby takéto riešenia boli prístupné osobám so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Na účely priraďovania pracovných ponúk na zamestnanie k žiadostiam o zamestnanie každý členský štát sprístupní na portáli EURES:

1. pracovných ponúk na zamestnanie k žiadostiam o zamestnanie každý členský štát sprístupní na portáli EURES:

(a) všetky voľné pracovné miesta, ktoré evidujú jeho verejné služby zamestnanosti, ako aj voľné pracovné miesta ponúkané jeho partnermi siete EURES;

(a) všetky voľné pracovné miesta, ktoré verejnosti sprístupnili VSZ, ako aj voľné pracovné miesta ponúkané ďalšími členmi a partnermi siete EURES;

(b) všetky žiadosti o zamestnanie a životopisy, ktoré evidujú jeho verejné služby zamestnanosti, ako aj tie, ktoré ponúkajú jeho partneri siete EURES, pokiaľ dotknutí pracovníci udelili súhlas na sprístupnenie informácií aj na portáli EURES za podmienok stanovených v odseku 3.

(b) všetky žiadosti o zamestnanie a životopisy, ktoré evidujú jeho VSZ, ako aj tie, ktoré ponúkajú ďalší členovia siete EURES a prípadne partneri siete EURES, pokiaľ dotknutí uchádzači udelili súhlas na sprístupnenie informácií aj na portáli EURES za podmienok stanovených v odseku 3.

 

Členské štáty môžu povoliť nezverejnenie voľného pracovného miesta na portáli EURES, ak je to riadne odôvodnené zamestnávateľom na základe zručností a kompetencií súvisiacich s pracovným miestom, ako aj voľných pracovných miest, ktoré sa neuverejňujú. Členské štáty môžu naďalej oslobodzovať učňovskú prípravu a stáže, ak je to riadne odôvodnené vzdelávacím systémom alebo vnútroštátnymi politikami trhu práce.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty pri sprístupňovaní údajov o voľných pracovných miestach na portáli EURES

2. Členské štáty pri sprístupňovaní údajov o voľných pracovných miestach na portáli EURES:

(a) nerozlišujú podľa povahy a trvania zmlúv ani podľa náborových zámerov zamestnávateľov;

(a) nerozlišujú podľa povahy a trvania zmlúv ani podľa náborových zámerov zamestnávateľov, ale poskytujú primerané a zodpovedajúce informácie;

(b) môžu vylúčiť voľné pracovné miesta, ktoré sú vzhľadom na svoju povahu alebo vnútroštátne predpisy prístupné iba pre občanov určitej krajiny.

(b) môžu vylúčiť voľné pracovné miesta súvisiace s kategóriami stáží a učňovskej prípravy, ktoré sú financované z verejných prostriedkov ako súčasť aktívnej politiky trhu práce;

 

(b a) môžu vylúčiť voľné pracovné miesta, ak sú riadne odôvodnené ako súčasť ich aktívnej politiky trhu práce.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Súhlas pracovníkov uvedený v odseku 1 písm. b) musí byť výslovný, jednoznačný, slobodný, konkrétny a informovaný. Pracovníci môžu svoj súhlas kedykoľvek odvolať a požadovať výmaz alebo zmenu ktoréhokoľvek zo sprístupnených údajov. Pracovníci si môžu vybrať z rôznych možností na obmedzenie prístupu k svojim údajom alebo k určitým atribútom.

3. Súhlas uvedený v odseku 1 písm. b) musí byť výslovný, jednoznačný, slobodný, konkrétny a informovaný. Uchádzači o zamestnanie môžu svoj súhlas kedykoľvek odvolať a požadovať výmaz alebo zmenu ktoréhokoľvek zo sprístupnených údajov. Uchádzači si môžu vybrať z rôznych možností na obmedzenie prístupu k svojim údajom alebo k určitým atribútom, napríklad môžu sa rozhodnúť, či ich údaje bude možné vyhľadávať iba na základe všeobecných kategórií údajov, alebo či ich životopis a osobné údaje budú priamo k dispozícii registrovaným potenciálnym zamestnávateľom.

Odôvodnenie

Odporúčanie európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Vymieňajú si informácie o mechanizmoch a normách uvedených v odseku 4, ako aj o normách v oblasti bezpečnosti údajov a ochrany údajov. Spolupracujú medzi sebou navzájom aj s európskym úradom pre koordináciu, najmä v prípade sťažností a voľných pracovných miest, u ktorých sa predpokladá, že nie sú v súlade s normami platnými podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7. S cieľom umožniť priraďovanie ponúk na zamestnanie k žiadostiam o zamestnanie každý členský štát poskytuje informácie uvedené v odseku 1 podľa jednotného systému.

7. S cieľom umožniť priraďovanie ponúk na zamestnanie k žiadostiam o zamestnanie každý členský štát poskytuje informácie uvedené v odseku 1 transparentným a jednotným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7 a. Portál EURES musí byť prístupný v súlade s prijatou európskou normou EN 301549 pre požiadavky na prístupnosť IKT.

Odôvodnenie

Prijatá európska norma EN 301549 pre požiadavky na prístupnosť produktov a služieb IKT zahŕňa technické špecifikácie na zabezpečenie prístupnosti technológií. Konkrétne ustanovenie 9 tejto normy zahŕňa medzinárodne uznávané pravidlá WCAG 2.0, úroveň AA, čo je rozhodujúca úroveň, ktorá umožňuje občanom vrátane osôb so zdravotným postihnutím prístup k on-line obsahu. Vytvorenie prístupného portálu bude tiež v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý EÚ ratifikovala.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1 a. VSZ sa zapájajú do posilnenej spolupráce, pokiaľ ide o pomoc pri cezhraničnom priraďovaní voľných pracovných miest vhodným uchádzačom.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby všetky voľné pracovné miesta, žiadosti o zamestnanie a životopisy sprístupnené prostredníctvom portálu EURES boli dostupné v rámci interných nástrojov pre referentov spravovaných verejnými službami zamestnanosti členských štátov rovnocenne s vnútroštátnymi údajmi v uvedených interných nástrojoch.

3. Členské štáty zabezpečia, aby všetky voľné pracovné miesta, žiadosti o zamestnanie a životopisy sprístupnené prostredníctvom portálu EURES v súlade s článkom 14 boli dostupné v rámci interných nástrojov pre referentov spravovaných VSZ členských štátov rovnocenne s vnútroštátnymi údajmi v uvedených interných nástrojoch.

Odôvodnenie

Odporúčanie európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Dotknutí partneri siete EURES takisto uplatňujú zásady uvedené v odsekoch 1 až 3 v súlade s rozhodnutím týchto organizácií podľa článku 9 ods. 1.

4. Dotknutí členovia a partneri siete EURES takisto uplatňujú zásady uvedené v odsekoch 1 až 3.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty zriadia vnútroštátne stredisko, ktoré umožní prenášať na portál EURES informácie o voľných pracovných miestach, žiadostiach o zamestnanie a životopisoch sprístupnených organizáciou ochotnou vymieňať si tieto informácie aj na portáli EURES.

5. Členské štáty zriadia – podľa možnosti využitím už existujúcich vládnych štruktúr – vnútroštátne stredisko, ktoré umožní prenášať na portál EURES informácie o voľných pracovných miestach, žiadostiach o zamestnanie a životopisoch sprístupnených organizáciou ochotnou vymieňať si tieto informácie aj na portáli EURES.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. V cezhraničných regiónoch, kde dotknuté členské štáty spoločne považujú za potrebné vytvoriť osobitné štruktúry na spoluprácu a poskytovanie služieb, sa tieto štáty sa usilujú vypracovať riešenia v podobe jednotných kontaktných miest na komunikáciu s cezhraničnými pracovníkmi a zamestnávateľmi.

6. V cezhraničných regiónoch sa členské štáty usilujú vypracovať v úzkej spolupráci s cezhraničnými partnerstvami v rámci EURES riešenia v podobe jednotných kontaktných miest na komunikáciu s cezhraničnými pracovníkmi a zamestnávateľmi, a to aj online riešenia.

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisia vypracuje európsku klasifikáciu zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní. Táto klasifikácia je nástroj, ktorý v Európskej únii uľahčuje on-line podávanie cezhraničných žiadostí o zamestnanie, a to formou priraďovania (voľných pracovných miest, žiadostí o zamestnanie a životopisov), identifikácie nedostatkových zručností, uznávania kvalifikácií a poskytovania profesijného poradenstva na portáli EURES.

1. Komisia vypracuje európsku klasifikáciu zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní (ďalej len „európska klasifikácia“). Táto klasifikácia je nástroj, ktorý v Európskej únii uľahčuje on-line podávanie cezhraničných žiadostí o zamestnanie, a to formou priraďovania voľných pracovných miest vhodným uchádzačom, identifikácie nedostatkových zručností, uznávania kvalifikácií a poskytovania profesijného poradenstva na portáli EURES.

2. Členské štáty spolupracujú navzájom a s Európskou komisiou, pokiaľ ide o interoperabilitu medzi vnútroštátnymi systémami a klasifikáciou uvedenou v odseku 1.

2. Členské štáty, a najmä členovia siete EURES spolupracujú navzájom a s Komisiou, pokiaľ ide o interoperabilitu medzi vnútroštátnymi systémami a európskou klasifikáciou, ktorú vypracuje Komisia. Komisia informuje členské štáty o vývoji európskej klasifikácie.

 

2 a. Európska klasifikácia zohľadňuje skúsenosti a najlepšie postupy získané po implementácii európskeho kvalifikačného rámca a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES.

 

2 b. Komisia prijme a aktualizuje prostredníctvom vykonávacích aktov zoznam zručností, kompetencií a povolaní európskej klasifikácie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 34 ods. 3.

3. Na tento účel každý členský štát vypracuje do 1. januára 2017 prvotný inventár na vytvorenie krížových odkazov medzi jeho vnútroštátnymi, regionálnymi a odvetvovými klasifikáciami na jednej strane a spoločnou klasifikáciou uvedenou v odseku 1 na strane druhej, pričom pravidelne aktualizuje uvedený inventár po zavedení jeho používania na základe aplikácie poskytnutej európskym úradom pre koordináciu, tak aby odzrkadľoval vývoj v oblasti náborových služieb.

3. Každý členský štát do troch rokov od prijatia zoznamu uvedeného v odseku 2b vypracuje prvotný inventár s cieľom mapovať vnútroštátne, regionálne a odvetvové klasifikácie so zreteľom na tento zoznam a priebežne ho aktualizuje.

 

3 a. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že vnútroštátnu klasifikáciu nahradia európskou klasifikáciou po jej dokončení alebo si ponechajú svoje interoperabilné vnútroštátne klasifikačné systémy.

4. Komisia poskytne technickú podporu členským štátom, ktoré sa rozhodnú nahradiť vnútroštátne klasifikácie klasifikáciou uvedenou v odseku 1.

4. Komisia poskytne technickú, a ak je to možné, finančnú podporu členským štátom, ktoré sa rozhodnú nahradiť vnútroštátne klasifikácie európskou klasifikáciou.

5. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme technické normy a formáty potrebné na fungovanie klasifikácie uvedenej v odseku 1. Tieto vykonávacie akty prijme Komisia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 34 ods. 3.

5. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme technické normy a formáty potrebné na fungovanie automatického priraďovania voľných pracovných miest vhodným uchádzačom prostredníctvom spoločnej IT platformy s využitím európskej klasifikácie a interoperability medzi vnútroštátnymi systémami a európskou klasifikáciou. Tieto vykonávacie akty prijme Komisia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 34 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Verejné služby zamestnanosti zabezpečia, aby pracovníci, ktorí využívajú ich služby na sprístupňovanie žiadostí o zamestnanie a/alebo životopisov, mohli uvedené služby požiadať o pomoc so svojou registráciou na portáli EURES prostredníctvom vnútroštátneho strediska uvedeného v článku 15 ods. 5.

1. Členovia a partneri siete EURES zabezpečia, aby pracovníci, ktorí využívajú ich služby na sprístupňovanie žiadostí o zamestnanie a/alebo životopisov, boli informovaní o tom, že môžu uvedené služby požiadať o pomoc so svojou registráciou na portáli EURES prostredníctvom vnútroštátneho strediska uvedeného v článku 15 ods. 5. Táto služba sa bude ponúkať na nediskriminačnom základe a bez prieťahov.

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Pracovníci a zamestnávatelia musia mať prístup k všeobecným informáciám o tom, ako, kedy a kde môžu aktualizovať, opraviť a odstrániť príslušné údaje.

4. Pracovníci a zamestnávatelia musia mať prístup k podrobným informáciám o tom, ako, kedy a kde môžu aktualizovať, opraviť a odstrániť príslušné údaje.

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby pracovníci a zamestnávatelia mohli získať prístup k podporným službám na vnútroštátnej úrovni.

1. Členské štáty zabezpečia, aby pracovníci a zamestnávatelia mohli získať bez prieťahov on-line alebo off-line prístup k podporným službám na vnútroštátnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty podporujú rozvoj koordinovaného prístupu k týmto službám na vnútroštátnej úrovni.

2. Členské štáty podporujú rozvoj koordinovaného prístupu k týmto službám na vnútroštátnej úrovni, ktorých cieľom je riešenie špecifických regionálnych a/alebo miestnych potrieb.

Odôvodnenie

Sieť EURES bude úspešná len vtedy, ak členské štáty podporia jej prepojenie so špecifickými záujmami regiónov a/alebo miestnych celkov Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(c a) prostredníctvom cezhraničných partnerstiev v rámci siete EURES; or

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) na základe kombinácie písmen a) až c).

(d) na základe kombinácie písmen a) až ca).

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Podporné služby pre pracovníkov uvedené v článkoch 20, 22 a 23 a pomoc s registráciou na portáli EURES uvedená v článku 17 ods. 1 sa poskytujú bezplatne.

5. Podporné služby pre pracovníkov uvedené v článkoch 20, 22 a 23 a pomoc s registráciou na portáli EURES uvedená v článku 17 ods. 1 a 2 sa poskytujú bezplatne.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Podporné služby pre zamestnávateľov uvedené v článkoch 21 a 22 a pomoc s registráciou na portáli EURES uvedená v článku 17 ods. 2 možno spoplatniť. Pri účtovaní akýchkoľvek poplatkov nemožno rozlišovať medzi poplatkami za služby siete EURES a poplatkami za iné porovnateľné služby poskytované príslušnou organizáciou.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a. Informácie o tejto pomoci a o akýchkoľvek súvisiacich nákladoch sa musia poskytnúť jasným a presným spôsobom zamestnávateľom, ako aj zamestnancom.

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7. Dotknutí partneri siete EURES pracovníkom a zamestnávateľom prostredníctvom svojich informačných kanálov jasne oznámia, aký je rozsah nimi poskytovaných podporných služieb, kde a ako sú tieto služby prístupné, a podmienky, za akých sa k nim poskytuje prístup. Tieto informácie sa uverejnia na portáli EURES.

7. Dotknutí partneri siete EURES pracovníkom a zamestnávateľom prostredníctvom svojich informačných kanálov, ktoré musia byť čo najdostupnejšie, jasne oznámia, aký je rozsah nimi poskytovaných podporných služieb, kde a ako sú tieto služby prístupné, a podmienky, za akých sa k nim poskytuje prístup. Tieto informácie sa uverejnia na portáli EURES.

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby všetci pracovníci a zamestnávatelia, ktorí žiadajú o klientské služby poskytované službami zamestnanosti, dostali základné informácie o opatreniach na podporu mobility dostupných na vnútroštátnej úrovni alebo odkaz na tieto informácie.

1. Členské štáty zabezpečia, aby všetci pracovníci a zamestnávatelia, ktorí žiadajú o klientske služby poskytované službami zamestnanosti, dostali primerané informácie o opatreniach na podporu mobility dostupných na vnútroštátnej úrovni alebo odkaz na tieto informácie.

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) tieto informácie sú ľahko dostupné a prezentujú sa uživateľsky ústretovou formou.

(b) tieto informácie sú nediskriminačné a ľahko dostupné a prezentujú sa užívateľsky ústretovou formou, pričom sú dostupné aj pre osoby so zdravotným postihnutím.

Odôvodnenie

Zásada zákazu diskriminácie je základným kameňom inkluzívneho, dobre fungujúceho pracovného trhu.

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Všetci uchádzači o zamestnanie majú nárok na podrobné informácie o pracovnoprávnych podmienkach, ako napríklad nárokoch na dôchodok, sociálnom poistení alebo zdravotnom poistení v krajine alebo v mieste zamestnania.

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Európsky úrad pre koordináciu podporuje vypracúvanie základných informácií podľa tohto článku a pomáha členským štátom pri zabezpečovaní dostupnosti týchto informácií v príslušných jazykoch.

3. Európsky úrad pre koordináciu podporuje vypracúvanie základných informácií podľa tohto článku a pomáha členským štátom pri zabezpečovaní dostupnosti týchto informácií v príslušných jazykoch, pričom zohľadní požiadavky pracovného trhu členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Príslušní partneri siete EURES aktívne ponúkajú všetkým pracovníkom, ktorí si hľadajú zamestnanie, možnosť získať prístup k službám vymedzeným v tomto článku. V náležitých prípadoch sa táto ponuka počas procesu hľadania pracovného miesta opakuje.

1. Príslušní členovia a partneri siete EURES aktívne a bez prieťahov ponúkajú ľuďom, ktorí sú oprávnení pracovať v Únii a hľadajú si zamestnanie, možnosť získať prístup k službám vymedzeným v tomto článku. V náležitých prípadoch sa táto ponuka počas procesu hľadania pracovného miesta opakuje.

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Ak majú pracovníci záujem o ďalšiu pomoc, príslušní partneri siete EURES im poskytujú informácie a usmernenia, pokiaľ ide o jednotlivé pracovné príležitosti, a ponúknu im najmä tieto služby:

2. Ak majú pracovníci záujem o ďalšiu pomoc, príslušní partneri siete EURES im poskytujú informácie a usmernenia, pokiaľ ide o jednotlivé pracovné príležitosti, a ponúknu im najmä tieto bezplatné personalizované služby:

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(a a) poskytovanie informácií a poradenstva, ako je uvedené v článku 7 ods. 3;

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(b a) poskytovanie informácií o poradenských službách, pokiaľ ide o pracovné príležitosti pre rodiny pracovníkov;

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2 – písmeno bb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(b b) poskytovanie informácií pracovníkom o medzikultúrnej integrácii a jazykovej podpore;

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2 – písmeno bc (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(bc) poskytovanie informácií o podmienkach zamestnávania v členskom štáte a na mieste výkonu práce, ako je nárok na dôchodok, sociálne zabezpečenie, dane alebo zdravotné poistenie.

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) v prípade potreby poskytovanie pomoci pri nahrávaní týchto žiadostí o zamestnanie a pri používaní príslušných vnútroštátnych portálov na vyhľadávanie pracovných príležitostí a pri používaní portálu EURES;

(d) v prípade potreby poskytovanie pomoci pri používaní portálu EURES, napríklad pri nahrávaní žiadostí o zamestnanie na portál EURES;

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Článok 20– odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(f) v náležitých prípadoch odkaz na iného partnera siete EURES.

(f) v náležitých prípadoch odkázanie na iného člena alebo partnera siete EURES.

 

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Ak majú pracovníci záujem o ďalšiu pomoc a existuje primeraná pravdepodobnosť umiestnenia v rámci EÚ, príslušní partneri siete EURES poskytnú ďalšiu pomoc pri hľadaní pracovného miesta, ktorá spočíva v poskytovaní služieb, ako je výber vhodných voľných pracovných miest, pomoc pri vypracúvaní žiadostí o zamestnanie a životopisov a zabezpečenie prekladov a/alebo zisťovanie bližších informácií o konkrétnych voľných miestach v inom členskom štáte.

3. Príslušní členovia a partneri siete EURES poskytnú v prípade potreby ďalšiu pomoc pri hľadaní pracovného miesta, ako je výber vhodných voľných pracovných miest, pomoc pri vypracúvaní žiadostí o zamestnanie a životopisov a zabezpečenie prekladov a zisťovanie bližších informácií o konkrétnych voľných miestach v inom členskom štáte, ak majú pracovníci o ďalšiu pomoc záujem.

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Po nábore pracovníka v inom členskom štáte na základe služieb poskytnutých v súlade s týmto článkom poskytnú príslušní partneri siete EURES dotknutej osobe kontaktné údaje organizácií v cieľovom členskom štáte, ktoré jej môžu poskytnúť následnú pomoc po nábore.

4. Po nábore pracovníka v inom členskom štáte na základe služieb poskytnutých v súlade s týmto článkom poskytnú príslušní členovia a partneri siete EURES dotknutej osobe kontaktné údaje organizácií vrátane sociálnych partnerov v cieľovom členskom štáte, ktoré jej môžu poskytnúť následnú pomoc po nábore.

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Článok 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Príslušní partneri siete EURES poskytujú informácie a usmernenie zamestnávateľom, ktorí majú záujem o nábor pracovníkov z iných členských štátov, a ponúkajú im najmä tieto služby:

1. Príslušní členovia a partneri siete EURES poskytujú informácie a usmernenie zamestnávateľom, ktorí majú záujem o nábor pracovníkov z iných členských štátov, a ponúkajú im najmä tieto služby:

(a) poskytovanie informácií o osobitných pravidlách vzťahujúcich sa na zamestnávanie týchto pracovníkov;

(a) poskytovanie informácií o osobitných pravidlách vzťahujúcich sa na zamestnávanie osôb s iných členských štátov a s ohľadom na rôzne typy pracovných zmlúv;

(b) podpora pri využívaní siete EURES a databázy životopisov na portáli EURES ako nástroja na podporu pri obsadzovaní voľných pracovných miest;

(b) podpora, najmä on-line podpora, pri využívaní siete EURES a databázy životopisov na portáli EURES ako nástroja na podporu pri obsadzovaní voľných pracovných miest;

(c) poskytovanie informácií a usmernení v súvislosti s faktormi, ktoré môžu uľahčiť nábor pracovníkov, a o tom, ako podporiť ich integráciu;

(c) poskytovanie informácií a usmernení v súvislosti s faktormi, ktoré môžu uľahčiť nábor pracovníkov, a o tom, ako podporiť ich integráciu;

(d) keď to zamestnávatelia požadujú, poskytovanie informácií a usmernení o formulácii jednotlivých požiadaviek na voľné pracovné miesto zrozumiteľných pre európsku verejnosť;

(d) keď to zamestnávatelia požadujú, poskytovanie špecifických informácií a individuálnych usmernení o formulácii požiadaviek na voľné pracovné miesta;

(e) keď to zamestnávatelia požadujú, poskytovanie pomoci pri formulovaní voľného pracovného miesta v súlade s európskymi technickými normami a formátmi uvedenými v článku 14 ods. 8 a v článku 16 ods. 5;

(e) keď to zamestnávatelia požadujú, poskytovanie pomoci pri formulovaní špecifikácií voľného pracovného miesta v súlade s európskymi technickými normami a formátmi uvedenými v článku 14 ods. 8 a v článku 16 ods. 5;

(f) v prípade potreby poskytovanie pomoci pri registrácii zamestnávateľa na portáli EURES;

(f) v prípade potreby poskytovanie pomoci pri používaní portálu EURES, konkrétne pri registrácii zamestnávateľa na portáli EURES;

(g) v náležitých prípadoch odkaz na iného partnera siete EURES.

(g) v náležitých prípadoch odkázanie na iného člena alebo partnera siete EURES.

2. Ak majú zamestnávatelia záujem o ďalšiu pomoc a existuje primeraná pravdepodobnosť umiestnenia v rámci EÚ, príslušní partneri siete EURES poskytnú ďalšiu pomoc, ktorá spočíva v poskytovaní služieb, ako je predbežný výber vhodných uchádzačov a pomoc pri zabezpečení prekladov a/alebo zisťovanie bližších informácií o konkrétnych žiadostiach o zamestnanie.

2. Príslušní členovia alebo partneri EURES poskytnú podľa okolností ďalšie služby, ako je predbežný výber vhodných uchádzačov a pomoc pri zabezpečení prekladov a/alebo zisťovanie bližších informácií o konkrétnych žiadostiach o zamestnanie, ak majú zamestnávatelia o ďalšiu pomoc záujem.

3. Po nábore pracovníka z iného členského štátu na základe služieb poskytnutých v súlade s týmto článkom poskytnú príslušní partneri siete EURES zamestnávateľovi kontaktné údaje organizácií, ktoré môžu ponúknuť pomoc s integráciou nových prijatých pracovníkov z iných členských štátov.

3. Po nábore pracovníka z iného členského štátu na základe služieb poskytnutých v súlade s týmto článkom poskytnú príslušní členovia alebo partneri siete EURES zamestnávateľovi kontaktné údaje organizácií, ktoré môžu ponúknuť pomoc s integráciou nových prijatých pracovníkov z iných členských štátov.

4. Verejné služby zamestnanosti sa vynasnažia uzavrieť dohody s ostatnými službami zamestnanosti pôsobiacimi na území ich členského štátu na účely

4. VSZ sa vynasnažia uzavrieť dohody s ostatnými službami zamestnanosti pôsobiacimi na území ich členského štátu na účely

(a) spoločnej podpory, pokiaľ ide o registráciu zamestnávateľov v sieti EURES na území tohto členského štátu a o využívanie spoločnej platformy na spracúvanie (voľných pracovných miest, žiadostí o zamestnanie a životopisov) na európskej úrovni týmito zamestnávateľmi;

(a) spoločnej podpory a nabádania zamestnávateľov, aby sa registrovali v sieti EURES na území tohto členského štátu a využívali spoločnú platformu na obsadzovanie voľných pracovných miest na európskej úrovni týmito zamestnávateľmi;

(b) na výmenu informácií a najlepších postupov v oblasti podporných služieb pre zamestnávateľov, ktorí majú záujem o nábor pracovníkov z ostatných členských štátov.

(b) výmeny informácií a najlepších postupov v oblasti podporných služieb pre zamestnávateľov, ktorí majú záujem o nábor pracovníkov z ostatných členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Príslušní partneri siete EURES poskytujú na žiadosť pracovníkov a zamestnávateľov všeobecné informácie o následnej pomoci po nábore pracovníka a o tom, kde získať následnú pomoc po nábore pracovníka, ako je napríklad odborná príprava v oblasti medzikultúrnej komunikácie, jazykové kurzy a podpora integrácie.

1. Príslušní členovia a partneri siete EURES poskytujú pracovníkom a zamestnávateľom informácie o následnej pomoci po nábore pracovníka a o tom, kde získať následnú pomoc po nábore pracovníka, ako je napríklad odborná príprava v oblasti medzikultúrnej komunikácie, jazykové kurzy a podpora integrácie.

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Odchylne od článku 18 ods. 5 môžu partneri siete EURES pomoc uvedenú v odseku 1 poskytovať pracovníkom za poplatok.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Článok 23 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zjednodušený prístup k informáciám o sociálnom zabezpečení a službám v oblasti sociálneho zabezpečenia

Zjednodušený prístup k informáciám a službám v oblasti zdravia, sociálneho zabezpečenia a daní

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia koordináciu medzi podpornými službami podľa tohto nariadenia a službami poskytovanými v oblasti sociálneho zabezpečenia príslušnými orgánmi.

1. Členské štáty zabezpečia koordináciu medzi podpornými službami podľa tohto nariadenia a službami poskytovanými v oblasti zdravotníctva, sociálneho zabezpečenia, zdaňovania a poistenia v nezamestnanosti príslušnými orgánmi na národnej, regionálnej a miestnej úrovni a prostredníctvom cezhraničných štruktúr spolupráce a usilujú sa predchádzať problémom v súvislosti s rôznymi ustanoveniami na regionálnej a miestnej úrovni v ich vlastných krajinách.

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Na účely odseku 1 členské štáty podporujú vypracovanie integrovaného on-line prístupu ako prvého zdroja informácií pre pracovníkov, cezhraničných pracovníkov a zamestnávateľov.

2. Na účely odseku 1 členské štáty podporujú vypracovanie integrovaného on-line prístupu ako prvého zdroja informácií pre pracovníkov, cezhraničných pracovníkov a zamestnávateľov a ďalšie personalizované služby poskytované poradcami siete EURES.

Odôvodnenie

Personalizované služby poskytované poradcami siete EURES zohrávajú kľúčovú úlohu, keďže umožňujú pracovníkom robiť informované rozhodnutia pri výkone ich základného práva na voľný pohyb.

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Príslušní partneri siete EURES na žiadosť pracovníkov, cezhraničných pracovníkov a zamestnávateľov poskytujú všeobecné informácie o právach v oblasti sociálneho zabezpečenia a zaväzujú sa postúpiť tieto žiadosti o osobitné informácie príslušným orgánom a v náležitých prípadoch ostatným orgánom, ktoré podporujú pracovníkov pri vykonávaní ich práv v rámci voľného pohybu.

3. Príslušní členovia a partneri EURES poskytujú všeobecné informácie o právach v oblasti sociálneho zabezpečenia, poistenia v nezamestnanosti a daní z príjmu. Okrem toho cezhraničné partnerstvá poskytujú osobitné viacjazyčné informácie o jednotlivých typoch zamestnaní. Tieto informácie zahŕňajú okrem iného informácie o minimálnych normách v oblasti pracovného práva, pracovných miest, ochrany zdravia a minimálnych miezd. Žiadosti o osobitné informácie sa postúpia príslušným orgánom a ostatným orgánom, ktoré podporujú pracovníkov pri vykonávaní ich práv v rámci voľného pohybu.

Odôvodnenie

Ľudia, ktorí chcú pracovať v inej krajine, by mali poznať tieto informácie , aby mohli prijať kvalifikované rozhodnutie.

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Článok 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členský štát nesmie obmedziť prístup k vnútroštátnym opatreniam pracovného trhu len na základe toho, že pracovník žiada o túto pomoc s cieľom nájsť zamestnanie na území iného členského štátu.

V súlade s nariadením (EÚ) č. 492/2011 členský štát nesmie obmedziť prístup k vnútroštátnym aktívnym opatreniam pracovného trhu, ktoré zabezpečujú pomoc pri hľadaní pracovného miesta, len na základe toho, že pracovník žiada o túto pomoc s cieľom nájsť zamestnanie na území iného členského štátu. Členský štát však môže vylúčiť určité opatrenia financované z verejných zdrojov, ktoré tvoria súčasť jeho aktívnych politík trhu práce.

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia a členské štáty monitorujú toky a formy mobility pracovnej sily v Únii na základe štatistických údajov Eurostatu a dostupných vnútroštátnych údajov.

Komisia monitoruje a zverejňuje toky a formy mobility pracovnej sily v Únii na základe štatistických údajov Eurostatu a dostupných vnútroštátnych údajov.

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát zhromažďuje a analyzuje najmä informácie:

1. Každý členský štát zhromažďuje a analyzuje najmä informácie diferencované z hľadiska rodovej príslušnosti:

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) o nedostatku a nadbytku pracovných síl na vnútroštátnych a odvetvových pracovných trhoch a o rozsahu, v akom ich môže mobilita pracovnej sily vyriešiť;

(a) o nedostatku a nadbytku pracovných síl na vnútroštátnych a odvetvových pracovných trhoch a o rozsahu, v akom ich môže mobilita pracovnej sily vyriešiť, s osobitným dôrazom na najviac ohrozené skupiny na pracovnom trhu a na regióny najviac postihnuté nezamestnanosťou;

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(a a) o potrebách a tendenciách na pracovnom trhu s cieľom dosiahnuť prípadnú súčinnosť medzi zamestnávateľmi a univerzitami alebo profesijnými vzdelávacími inštitúciami pri riešení problému nesúladu medzi zručnosťami a voľnými pracovnými miestami;

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) o činnosti siete EURES na vnútroštátnej úrovni;

(b) o činnosti siete EURES na vnútroštátnej úrovni a v náležitých prípadoch cezhraničnej úrovni s cieľom určiť nové možnosti pre politické iniciatívy;

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) o postavení siete EURES na trhu s náborovými službami na vnútroštátnej úrovni ako celku.

(c) o postavení siete EURES na trhu s náborovými službami na vnútroštátnej úrovni ako celku a v náležitých prípadoch na cezhraničnej úrovni;

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty po zohľadnení vymieňaných informácií a spoločnej analýzy vypracujú politiky mobility, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou ich politík zamestnanosti. Tieto politiky mobility poskytujú rámec, na základe ktorého členské štáty vykonávajú plánovanie uvedené v článku 28.

3. Členské štáty po zohľadnení vymieňaných informácií a spoločnej analýzy môžu vypracovať politiky mobility, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou ich politík zamestnanosti. Tieto politiky mobility poskytujú rámec, na základe ktorého členské štáty vykonávajú plánovanie uvedené v článku 28.

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Členské štáty sa zaväzujú odstrániť zo svojich vnútroštátnych právnych predpisov ustanovenia, ktorých cieľom je spomaliť alebo zabrániť pohybu pracovníkov v Únii.

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Všetky organizácie zapojené v sieti EURES uvedené v článku 4 si vymieňajú informácie o situácii v členských štátoch, pokiaľ ide o životné a pracovné podmienky, administratívne postupy a predpisy, ktoré sa vzťahujú na pracovníkov z ostatných členských štátov, a v tomto zmysle poskytujú usmernenia pre pracovníkov a zamestnávateľov.

1. Všetky organizácie zapojené v sieti EURES uvedené v článku 4 si vymieňajú informácie o situácii v členských štátoch, pokiaľ ide o životné a pracovné podmienky, administratívne postupy a predpisy, ktoré sa vzťahujú na pracovníkov z ostatných členských štátov, a v tomto zmysle poskytujú potrebné usmernenia pre pracovníkov a zamestnávateľov.

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1. Každý národný úrad pre koordináciu vyhodnotí správu a odporúčania európskeho úradu pre koordináciu pre jednotlivé krajiny a poskytne ju členom a partnerom EURES.

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Každý národný úrad pre koordináciu vypracúva každý rok pracovný program pre organizácie zapojené v sieti EURES na území daného členského štátu.

1. Každý národný úrad pre koordináciu vypracúva ročný pracovný program, ktorý zohľadňuje správu európskeho úradu pre koordináciu pre jednotlivé krajiny a odporúčania pre organizácie zapojené v sieti EURES na území daného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) hlavné činnosti, ktoré sa majú vykonávať v súlade s týmto nariadením;

(a) hlavné činnosti, ktoré sa majú vykonávať v súlade s týmto nariadením na vnútroštátnej úrovni ako celku a v náležitých prípadoch na cezhraničnej úrovni;

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Komisia prostredníctvom európskeho úradu pre koordináciu zabezpečí, aby bolo financovanie činností siete EURES v súlade s národnými pracovnými programami a ustanoveniami programu EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie, a opatrenia pre financovanie aktivít siete EURES zabezpečia synergiu s financovaním, ktoré je k dispozícii z programu Interreg 2014 – 2020.

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(c a) výsledky týkajúce sa účinnosti a kvality služieb získané vyplnením štandardizovaného dotazníka poradcami EURES.

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh nariadenia

Článok 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Európska komisia predloží každé dva roky správu Európskemu parlamentu, Rade, Výboru regiónov a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o mobilite pracovnej sily v Únii a o službách poskytovaných pracovníkom s cieľom uľahčiť im vykonávanie voľného pohybu v súlade s článkom 46 ZFEÚ, pričom zohľadní informácie zhromaždené v zmysle tejto kapitoly.

Komisia predloží každý rok správu Európskemu parlamentu, Rade, Výboru regiónov a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o mobilite pracovnej sily v Únii a o službách poskytovaných pracovníkom s cieľom uľahčiť im vykonávanie voľného pohybu v súlade s článkom 46 ZFEÚ, pričom zohľadní informácie zhromaždené v zmysle tejto kapitoly.

Pozmeňujúci návrh    173

Návrh nariadenia

Článok 32 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Európska komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade, Výboru regiónov Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru hodnotenie ex post fungovania a účinkov tohto nariadenia päť rokov po nadobudnutí jeho účinnosti.

Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov hodnotenie ex post týkajúce sa fungovania a účinkov tohto nariadenia do …* [dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia].

Pozmeňujúci návrh    174

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené článkoch 8 a 29 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia alebo od akéhokoľvek iného dátumu stanoveného zákonodarcom.

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 29 sa Komisii udeľuje na neurčitý čas od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia alebo od akéhokoľvek iného dátumu stanoveného zákonodarcom.

Pozmeňujúci návrh    175

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 8 a 29 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 29 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    176

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt prijatý podľa článkov 8 a 29 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 29 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada proti nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(1)

Ú. v. EÚ C 424, 26.11.2014, s. 27.

(2)

Ú. v. EÚ C 271, 19.8.2014, s. 70.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Voľný pohyb pracovných síl v rámci EÚ je neoddeliteľnou súčasťou voľného pohybu ako jedného zo štyroch základných slobôd Európskej únie, a teda aj európskeho občianstva. Práve z dôvodu veľkej nezamestnanosti v niektorých regiónoch Európy je dôležité posilniť mobilitu pracovnej sily v rámci EÚ, zlepšiť pracovné príležitosti pre zamestnancov a pomáhať zamestnávateľom zaplniť voľné miesta rýchlejšie a lepšie. To prispieva k rozvoju európskeho pracovného trhu s vysokou úrovňou zamestnanosti. Mobilita pracovných síl v rámci EÚ je relatívne malá v porovnaní s veľkosťou trhu práce a pracovnej sily v EÚ – miera mobility v EÚ – 27 je len 0,29 %.

Cieľom tohto nariadenia je premeniť sieť EURES na účinný nástroj pre uchádzačov o zamestnanie alebo zamestnávateľov, ktorí majú záujem o pracovnú mobilitu v rámci EÚ, tým, že sa ním vytvorí čo možno najväčší spoločný súbor voľných pracovných miest a profilov uchádzačov o zamestnanie, ktorý bude prístupný každému v celej EÚ. Súčasťou európskej siete by mala byť aj učňovská príprava a stáže za predpokladu, že učeň a stážista budú mať plné práva zamestnanca.

Výslovne sa uvádza, že politiky trhu práce vrátane všetkých podporných opatrení zostávajú bezo zmeny v národnej pôsobnosti štátov. Pritom sa naďalej zachováva zásada miesta bydliska.

Všetkým uchádzačom o zamestnanie musí byť zaručené, že získajú podrobné informácie o pracovných podmienkach a službách v mieste zamestnania.

Platforma musí byť ľahko prístupná a maximálne ústretová voči užívateľom.

Rozhodujúce pre úspech siete EURES je začlenenie efektívnych verejných a súkromných služieb zamestnanosti v členských štátoch do siete a celoeurópske úsilie zvýšiť úroveň tejto siete prostredníctvom intenzívnych komunikačných opatrení Komisie a členských štátov zacielených na širokú verejnosť.

V sieti EURES by mali mať výsadné postavenie verejné služby zamestnanosti, ktoré členské štáty automaticky vymenujú za členov poverených vykonávaním tohto nariadenia na základe toho, že situáciu poznajú.

Okrem toho môžu členské štáty povoliť ďalších sprostredkovateľov práce ako členov siete EURES a poveriť ďalšie organizácie, aby sa podieľali ako partneri na sieti EURES, napríklad súkromných sprostredkovateľov práce, pracovné agentúry, nevládne organizácie atď., za predpokladu, že spĺňajú stanovené požiadavky siete EURES.

Pri obsadzovaní pracovných miest by mali členské štáty a Komisia uprednostniť predovšetkým štátnych príslušníkov členských štátov Európskej únie a dodržať zásadu preferencie EÚ.

Účinnosť a relevantnosť tejto siete je potrebné pravidelne vyhodnocovať, aby sa dali urýchlene vykonať potrebné zlepšenia zaručil sa dlhodobý úspech siete EURES.


STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (3.3.2015)

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej sieti služieb zamestnanosti, prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a ďalšej integrácii trhov práce

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Viorica Dăncilă

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Každý deň viac ako 1,1 milióna európskych občanov žijúcich v niektorej z krajín Európskej únie prekračuje hranicu za účelom práce v susednej krajine.

Navyše viac ako 7 miliónov európskych občanov žilo a pracovalo v roku 2013 v inom členskom štáte , z toho 78 % bolo ekonomicky činných a 68 % malo prácu.

Je to možné preto, že pracovníci v EÚ sa môžu voľne pohybovať, môžu si hľadať prácu v inej krajine EÚ a môžu v tejto krajine pracovať bez potreby pracovného povolenia.

Podľa európskych štatistík sa počet ľudí, ktorí žijú v inom členskom štáte než vo svojej krajine pôvodu, v nadväznosti na rozšírenie z rokov 2004 a 2007 zvýšil od roku 2005 približne o 60 %, čo však stále predstavuje len 3,1 % ekonomicky činného obyvateľstva EÚ. Toky mobility vo vnútri EÚ sa neskôr z dôvodu krízy znížili o jednu tretinu.

Celkovo sa odhaduje, že toky mobility po rozšírení prispeli v období rokov 2004 – 2009 k nárastu hrubého domáceho produktu EÚ približne o 1 % v 15 krajinách EÚ.

Na druhej strane sa však v mnohých regiónoch členských štátov stále zaznamenáva nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a pracovných miest, ktoré je ťažšie pokryť, hoci je tam vysoká miera nezamestnanosti (viac ako 25 miliónov osôb v EÚ, z ktorých viac ako 5 miliónov je mládež).

Navyše počet voľných pracovných miest sa zvyšuje od polovice roku 2009, a to najmä v rýchlo sa rozvíjajúcich oblastiach, ako sú informačné a komunikačné technológie a ekologické hospodárstvo.

V tejto súvislosti predstavuje portál EURES pre pracovnú mobilitu v EÚ jedinečnú príležitosťou pre ľudí, ktorí hľadajú prácu: je bezplatný, ponúka informácie o životných a pracovných podmienkach vo všetkých zúčastnených krajinách v 25 jazykoch , poskytuje kontakty osobám, ktoré hľadajú zamestnanie na zamestnávateľov, ktorí hľadajú konkrétne profesie, pomáha nasmerovať tieto osoby do odvetví a profesií, ktoré zápasia s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov, a podporuje programy mobility určené pre mladých ľudí.

Dôkazom toho je skutočnosť, že každý mesiac sa na jeho webovej stránke zaznamenajú 4 milióny návštev, mesačne stabilne dochádza k 150 000 kontaktom medzi osobami, ktoré hľadajú zamestnanie, a zamestnávateľmi, čo vedie k viac ako 50 000 prijatiam do zamestnania ročne, každý mesiac sa tu nachádza v priemere 750 000 životopisov a po celej Európe sa organizujú stovky podujatí.

Európska komisia navrhuje reformu siete EURES, ktorou by sa zvýšil počet partnerov, ktorí ponúkajú služby mobility prostredníctvom siete EURES, konsolidovala sa spolupráca medzi verejnými a súkromnými organizáciami s cieľom obsadiť väčšie percento z celkových voľných pracovných miest (v súčasnosti sa toto percento pohybuje medzi 30 až 40 % z celkových voľných pracovných miest) a venovala sa väčšia pozornosť mladým ľuďom, ktorí sú mobilnejší, čo znamená, že sieť bude zahŕňať aj druhy zamestnania, ktoré kombinujú prácu a príležitosti na vzdelávanie, ako aj stáže učňovskej prípravy.

Podporujeme aktualizáciu funkčnosti siete EURES a zosúladenie s vývojom spoločnosti na európskej úrovni, ale v návrhu Komisie sa jasne nestanovuje pomer právomocí zapojených subjektov a koordinácia a spolupráca v sieti, ako ani úloha sociálnych partnerov a spôsob ich výberu.

V návrhu Komisie sa vôbec nehovorí o spolupráci medzi členskými štátmi a Švajčiarskom, Islandom, Nórskom a Lichtenštajnskom, ktoré sú už zapojené do siete EURES.

Z členských štátov taktiež prichádzajú ohlasy, že nová reforma bude destabilizovať súčasné fungovanie cezhraničných subjektov, vzhľadom na to, že práve tieto štruktúry najčastejšie vykonávali spoločné činnosti týkajúce sa informovania a umiestňovania cezhraničných pracovníkov.

Táto reforma má umožniť verejným službám zamestnanosti položiť základy užšej spolupráce so subjektmi v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, predovšetkým pokiaľ ide o odbornú prípravu vrátane odbornej prípravy pre osoby staršie ako 40 rokov, umožniť rozvoj zručností pre používanie informačných a komunikačných technológií inteligentným spôsobom.

Na druhej strane je potrebné zlepšiť koordináciu medzi jednotlivými ministerstvami s cieľom prekonať právne prekážky, ktorým čelia pracovníci, ktorí chcú pracovať v inej krajine, pretože v súčasnosti sa mnoho osôb zdráha prijať ponuky zamestnania v inej krajine EÚ z dôvodu neistoty alebo pre nedostatok relevantných informácií o sociálnom zabezpečení, platení daní a ostatných povinnostiach krajine pobytu.

pozmeňujúce návrhy

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Voľný pohyb pracovníkov je kľúčovým prvkom pre rozvoj integrovanejšieho pracovného trhu Únie, ktorý umožňuje mobilitu pracovníkov z oblastí s vysokou nezamestnanosťou do oblastí charakterizovaných nedostatkom pracovných síl. Prispieva zároveň k hľadaniu vhodných zručností pre voľné pracovné pozície a k prekonávaniu ťažkostí na pracovnom trhu.

(2) Voľný pohyb pracovníkov je kľúčovým prvkom pre rozvoj integrovanejšieho pracovného trhu Únie, ktorý umožňuje mobilitu pracovníkov z oblastí s vysokou nezamestnanosťou do oblastí charakterizovaných nedostatkom pracovných síl. Prispieva zároveň k hľadaniu potrebných zamestnancov s vhodnými zručnosťami pre voľné pracovné pozície a k prekonávaniu ťažkostí na trhu práce.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) V súlade s článkom 174 ZFEÚ treba venovať pozornosť najmä najokrajovejším najsevernejším oblastiam s veľmi nízkou hustotou zaľudnenia, ako aj ostrovom, cezhraničným a horským oblastiam.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) V záujme pomoci pracovníkom, ktorí majú právo na voľný pohyb, pri účinnom vykonávaní tohto práva je v súlade s článkom 45 zmluvy podľa súčasného nariadenia k dispozícii pomoc každému štátnemu príslušníkovi Únie, ktorý má právo začať vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, ako aj pre jeho rodinných príslušníkov. Členské štáty musia poskytovať rovnaký prístup všetkým štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí majú v tejto oblasti podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva nárok na rovnaké zaobchádzanie ako vlastní štátni príslušníci.

(4) V záujme pomoci pracovníkom, ktorí majú právo na prácu založené na voľnom pohybe, pri účinnom uplatňovaní tohto práva je v súlade s článkom 45 zmluvy podľa súčasného nariadenia k dispozícii pomoc každému štátnemu príslušníkovi Únie, ktorý má právo začať vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, ako aj pre jeho rodinných príslušníkov. Členské štáty musia poskytovať rovnaký prístup všetkým štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí majú v tejto oblasti podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva nárok na rovnaké zaobchádzanie ako vlastní štátni príslušníci.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Čoraz väčšia vzájomná závislosť medzi pracovnými trhmi si vyžaduje posilnenú spoluprácu medzi službami zamestnanosti, aby sa zabezpečil voľný pohyb všetkých pracovníkov prostredníctvom dobrovoľnej mobility pracovnej sily za spravodlivých podmienok v rámci Únie v súlade s článkom 46 písm. a) zmluvy, a mal by sa preto zaviesť spoločný rámec spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou v oblasti mobility pracovnej sily v rámci Únie. V uvedenom rámci by sa mala prepájať ponuka voľných pracovných miest z celej Únie s možnosťou o tieto voľné pracovné miesta žiadať („spracúvanie“), malo by sa v ňom vymedzovať poskytovanie súvisiacich podporných služieb pre pracovníkov a zamestnávateľov a mal by sa jeho prostredníctvom umožniť spoločný prístup k výmene informácií potrebný na uľahčenie uvedenej spolupráce.

(5) Čoraz väčšia vzájomná závislosť medzi trhmi práce a potreba ich integrácie si vyžaduje posilnenú spoluprácu medzi službami zamestnanosti, aby sa zabezpečil voľný pohyb všetkých pracovníkov prostredníctvom dobrovoľnej mobility pracovnej sily za spravodlivých podmienok v rámci Únie v súlade s článkom 46 písm. a) zmluvy, a mal by sa preto zaviesť spoločný rámec spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou v oblasti mobility pracovnej sily medzi členskými štátmi navzájom a medzi členskými štátmi a Nórskom, Islandom, Švajčiarskom a Lichtenštajnskom. V uvedenom rámci by sa mali prepájať ponuky voľných pracovných miest z celej Únie, ako aj občania Únie a týchto štyroch krajín, s možnosťou žiadať o tieto voľné pracovné miesta („spracúvanie“), malo by sa v ňom vymedzovať poskytovanie súvisiacich podporných služieb pre pracovníkov a zamestnávateľov a mal by sa jeho prostredníctvom umožniť spoločný prístup k spoločnému využívaniu informácií, ktoré je potrebné na uľahčenie uvedenej spolupráce. Únia by najmä mala prijať opatrenia nutné na zaručenie pracovných príležitostí a práv pracujúcich vo všeobecnosti, a to aj pokiaľ ide o tretie krajiny zapojené v sieti EURES.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) V Pakte pre rast a zamestnanosť Európska rada požiadala o preskúmanie možnosti rozšíriť sieť EURES o učňovskú prípravu a stáže, pričom učňovská príprava a stáže môžu byť zahrnuté do tohto nariadenia za predpokladu, že budú príslušné osoby považované za pracovníkov v zmysle práv udelených občanom podľa článku 45 zmluvy. Je potrebné zaviesť vhodnú výmenu všeobecných informácií o mobilite v oblasti učňovskej prípravy a stáží v rámci Únie a rozvíjať primeranú pomoc uchádzačom o tieto pozície na základe mechanizmu spracovania ponúk, keď sa ponuka považuje za prípustnú podľa príslušných noriem a pri náležitom zohľadnení právomocí členských štátov.

(6) V Pakte pre rast a zamestnanosť Európska rada požiadala o preskúmanie možnosti rozšíriť sieť EURES o učňovskú prípravu a stáže vrátane takých, ktoré by boli organizované cezhraničnými partnerstvami. Učňovská príprava a stáže môžu byť zahrnuté do tohto nariadenia za predpokladu, že budú príslušné osoby považované za pracovníkov v zmysle práv udelených občanom podľa článku 45 zmluvy. Je potrebné zaviesť vhodnú výmenu všeobecných informácií o mobilite v oblasti učňovskej prípravy a stáží v rámci Únie a rozvíjať primeranú pomoc uchádzačom o tieto pozície na základe mechanizmu spracovania ponúk, keď sa ponuka považuje za prípustnú podľa príslušných noriem a pri náležitom zohľadnení právomocí členských štátov. Učňovská príprava a stáže by sa mali uznávať podobne ako diplomy vydávané štandardnými systémami vzdelávania v členských štátoch.

Odôvodnenie

Po ukončení stáže alebo učňovskej prípravy dostanú osoby, ktoré sa na týchto programoch zúčastnili, certifikát, ktorý musí byť uznaný v iných členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Nadnárodnú a cezhraničnú spoluprácu a podporu všetkým organizáciám pôsobiacim v sieti EURES v členských štátoch by uľahčila štruktúra na úrovni Únie („európsky úrad pre koordináciu“), ktorá by mala poskytovať spoločné informácie, činnosti odbornej prípravy, nástroje a usmernenia. Táto štruktúra by mala zodpovedať aj za vývoj Európskeho portálu pre pracovnú mobilitu („portál EURES“), spoločnej IT platformy. Na usmerňovanie jej práce by sa mali na základe konzultácií s členskými štátmi pripravovať viacročné pracovné programy.

(8) Medziregionálne, nadnárodné a cezhraničné partnerstvá a spoluprácu a podporu všetkým organizáciám pôsobiacim v sieti EURES v členských štátoch by malo uľahčiť fungovanie štruktúry na úrovni Únie („Európsky úrad pre koordináciu“), ktorá by mala pokračovať v poskytovaní služieb ako: spoločné poskytovanie informácií a poradenstvo, činnosti odbornej prípravy, nástroje a usmernenia. Táto štruktúra by mala zodpovedať aj za posilnenie Európskeho portálu pre pracovnú mobilitu („portál EURES“), spoločnej IT platformy. Na usmerňovanie jej práce by sa mali na základe konzultácií s členskými štátmi pripravovať viacročné pracovné programy.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Členské štáty by mali zriadiť úrady pre koordináciu na vnútroštátnej úrovni, ktoré by poskytovali všeobecnú podporu a pomoc všetkým organizáciám na svojom území pôsobiacim v sieti EURES a podporovať spoluprácu so svojimi partnermi v iných členských štátoch a s európskym úradom pre koordináciu. Uvedené úrady pre koordináciu by sa mali zaoberať najmä sťažnosťami a problémami v súvislosti s voľnými pracovnými miestami a overovať problémy s dodržiavaním pravidiel v oblasti dobrovoľnej mobility a mobility pracovnej sily za spravodlivých podmienok v rámci Únie.

(9) (9) Členské štáty by mali zriadiť úrady pre koordináciu na vnútroštátnej úrovni, ktoré by poskytovali všeobecnú podporu a pomoc všetkým organizáciám na svojom území pôsobiacim v sieti EURES vrátane cezhraničných partnerstiev, a podporovať spoluprácu so svojimi partnermi v iných členských štátoch a s európskym úradom pre koordináciu. Uvedené úrady pre koordináciu by mali najmä podporovať vytváranie nástrojov a postupov v sieti EURES a zaoberať sa sťažnosťami a problémami v súvislosti s voľnými pracovnými miestami a administratívnymi bariérami, najmä v oblastiach s veľkým nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov, v ktorých hrozí vznik nerovnováhy na trhu práce, a overovať problémy s dodržiavaním pravidiel v oblasti dobrovoľnej mobility a mobility pracovnej sily za spravodlivých podmienok v rámci Únie, riešiť sťažnosti, aby bolo možné vyhnúť sa rozdielnym výkladom existujúcej legislatívy a zaoberať sa prípadmi, ktoré sa týkajú diskriminácie a ochrany údajov. Členské štáty s decentralizovanými systémami by mali zvážiť vytvorenie regionálnych koordinačných kancelárií.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Účasť sociálnych partnerov na činnosti siete EURES prispieva najmä k analýze prekážok mobility, ako aj k podpore dobrovoľnej mobility pracovnej sily za spravodlivých podmienok v rámci Únie, a to aj v cezhraničných regiónoch. Zástupcovia sociálnych partnerov na úrovni Únie by preto mali byť zapojení do celkovej riadiacej štruktúry siete EURES, zatiaľ čo vnútroštátne organizácie zamestnávateľov a odbory môžu požiadať o to, aby sa stali partnermi siete EURES.

(10) Účasť sociálnych partnerov na činnosti siete EURES prispieva najmä k analýze prekážok mobility, ako aj k podpore dobrovoľnej mobility pracovnej sily za spravodlivých podmienok v rámci Únie, a to aj v cezhraničných regiónoch. Zástupcovia sociálnych partnerov na úrovni Únie by preto mali byť zapojení do celkovej riadiacej štruktúry siete EURES, zatiaľ čo vnútroštátne organizácie zamestnávateľov a odbory môžu požiadať o to, aby sa stali partnermi siete EURES, pričom sa dôraz kladie na zapojenie MSP ako hlavných tvorcov pracovných miest v EÚ.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10a) V cezhraničných regiónoch sa základom cezhraničných partnerstiev môžu stať stále štruktúry, ako sú pracovné zoskupenia, euroregióny a najmä európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS).

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Širšie členstvo v sieti EURES prináša sociálne, ekonomické a finančné výhody. Zlepšuje účinnosť pri poskytovaní služieb uľahčením vzniku partnerstiev, zlepšovaním komplementarity a kvality. Zvyšuje trhový podiel siete EURES, ak noví členovia sprístupnia voľné pracovné miesta, žiadosti o zamestnanie a životopisy. Nadnárodná a cezhraničná spolupráca, ktorá je hlavným znakom činnosti siete EURES, môže priniesť inovačné formy učenia a spolupráce medzi službami zamestnanosti vrátane noriem kvality pre voľné pracovné miesta a podporné služby. Sieť EURES by tak posilnila svoj význam ako jeden z kľúčových nástrojov Únie dostupných pre členské štáty a Európsku komisiu na podporu konkrétnych opatrení zameraných na dosiahnutie vysokej úrovne zamestnanosti v Únii.

(12) Širšie členstvo v sieti EURES prináša sociálne, ekonomické a finančné výhody. Zlepšuje účinnosť pri poskytovaní služieb uľahčením vzniku partnerstiev, zlepšovaním komplementarity a kvality. Zvyšuje trhový podiel siete EURES, ak noví členovia sprístupnia voľné pracovné miesta, žiadosti o zamestnanie a životopisy. Medziregionálna, nadnárodná a cezhraničná spolupráca, ktorá je hlavným znakom činnosti siete EURES, by aj naďalej mala prinášať inovačné formy učenia a spolupráce medzi službami zamestnanosti vrátane noriem kvality pre voľné pracovné miesta a podporné služby. Sieť EURES by tak posilnila svoj význam ako jeden z kľúčových nástrojov Únie dostupných pre členské štáty a Európsku komisiu na podporu konkrétnych opatrení zameraných na dosiahnutie vysokej úrovne zamestnanosti v Únii.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) V súlade s právomocami členských štátov v oblasti organizácie pracovných trhov by mali byť za udeľovanie oprávnení na zapojenie organizácií do siete EURES ako partnerov siete EURES zodpovedné na svojom vlastnom území samotné členské štáty. Oprávnenia by mali podliehať minimálnym spoločným kritériám a obmedzenému súboru základných pravidiel týkajúcich sa procesu udeľovania oprávnení, aby sa tým zabezpečila transparentnosť a rovnaké príležitosti pri vstupe do siete EURES bez toho, aby bola dotknutá flexibilita potrebná na zohľadnenie rôznych vnútroštátnych modelov a foriem spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti a inými aktérmi pracovného trhu v členských štátoch.

(13) V súlade s právomocami členských štátov v oblasti organizácie pracovných trhov by mali byť za udeľovanie oprávnení na zapojenie organizácií do siete EURES ako partnerov siete EURES zodpovedné na svojom vlastnom území samotné členské štáty. Oprávnenia by mali podliehať minimálnym spoločným kritériám a obmedzenému súboru základných pravidiel týkajúcich sa procesu udeľovania oprávnení, aby sa tým zabezpečila transparentnosť a rovnaké príležitosti pri vstupe do siete EURES bez toho, aby bola dotknutá flexibilita potrebná na zohľadnenie rôznych regionálnych a miestnych modelov a foriem spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti a inými aktérmi trhu práce v členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) V záujme podávania spoľahlivých a aktuálnych informácií pracovníkom a zamestnávateľom o rôznych aspektoch mobility pracovnej sily v rámci Únie by mala sieť EURES spolupracovať s inými orgánmi, službami a sieťami Únie, ktoré uľahčujú mobilitu a informujú občanov o ich právach podľa práva Únie, ako napríklad s portálom Vaša Európa, Európskym portálom pre mládež, sieťou SOLVIT, organizáciami zodpovednými za uznávanie odborných kvalifikácií a orgánmi na propagovanie, analýzu, monitorovanie a podporu rovnakého zaobchádzania s pracovníkmi, poverenými v súlade so smernicou [Európskeho parlamentu a Rady 2013/../EÚ o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov].

(16) V záujme podávania spoľahlivých a aktuálnych informácií pracovníkom a zamestnávateľom o rôznych aspektoch mobility pracovnej sily v rámci Únie by mala sieť EURES spolupracovať s inými orgánmi, službami a sieťami Únie, ktoré uľahčujú mobilitu a informujú občanov o ich právach podľa práva Únie, ako napríklad s portálom Vaša Európa, Európskym portálom pre mládež, sieťou SOLVIT, organizáciami pracujúcimi v oblasti cezhraničnej spolupráce a ďalšími organizáciami zodpovednými za uznávanie odborných kvalifikácií a orgánmi na propagovanie, analýzu, monitorovanie a podporu rovnakého zaobchádzania s pracovníkmi, poverenými v súlade so smernicou [Európskeho parlamentu a Rady 2013/../EÚ o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov].

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24) Pri uplatňovaní práva na voľný pohyb pracovníkov v rámci Únie by pomohlo hlbšie pochopenie dopytu po pracovnej sile, pokiaľ ide o povolania, odvetvia a potreby zamestnávateľov, preto by podporné služby mali zahŕňať aj kvalitnú pomoc zamestnávateľom, a najmä malým a stredným podnikom. Úzke pracovné vzťahy medzi službami zamestnanosti a zamestnávateľmi zväčšia súbor voľných pracovných miest a miest priradených k vhodným uchádzačom, zabezpečia profesijnú dráhu uchádzačom o zamestnanie, najmä tým zo zraniteľných skupín, pričom zároveň zlepšia informácie o pracovnom trhu.

(24) Pri uplatňovaní práva na voľný pohyb pracovníkov v rámci Únie by pomohlo hlbšie pochopenie dopytu po pracovnej sile, pokiaľ ide o povolania, odvetvia a potreby zamestnávateľov, preto by podporné služby mali zahŕňať aj kvalitnú pomoc zamestnávateľom, a najmä malým a stredným podnikom vrátane osôb, ktoré sa zaoberajú remeselnou výrobou. Úzke pracovné vzťahy medzi službami zamestnanosti a zamestnávateľmi zväčšia súbor voľných pracovných miest a miest priradených k vhodným uchádzačom, obmedzia situácie s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov, zabezpečia profesijnú dráhu uchádzačom o zamestnanie, najmä tým zo zraniteľných skupín, pričom zároveň zlepšia informácie o trhu práce.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26) Podporné služby pre pracovníkov sú spojené s vykonávaním ich základnej slobody voľného pohybu pracovníkov podľa práva Únie, preto by mali byť bezplatné. Podporné služby pre zamestnávateľov však môžu byť spoplatnené v súlade s vnútroštátnymi postupmi.

(26) Podporné služby pre pracovníkov sú spojené s vykonávaním ich základnej slobody voľného pohybu pracovníkov podľa práva Únie a mali by byť preto bezplatné, tak ako podporné služby pre zamestnávateľov.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27) Osobitnú pozornosť treba venovať podpore mobility cezhraničných pracovníkov v cezhraničných regiónoch žijúcich v jednom členskom štáte a pracujúcich v inom členskom štáte, ktorí sa musia vyrovnávať s rôznymi vnútroštátnymi postupmi a právnymi systémami a stretávajú sa s osobitnými administratívnymi, právnymi alebo daňovými prekážkami mobility, ako aj podpore pri poskytovaní služieb týmto pracovníkom. Členské štáty sa môžu rozhodnúť zaviesť osobitné štruktúry na podporu a uľahčenie tohto druhu mobility, pričom tieto štruktúry by v rámci siete EURES mali riešiť osobitné potreby týkajúce sa informovanosti, poskytovania usmernení, cezhraničného priraďovania medzi dopytom a ponukou pracovnej sily a z toho vyplývajúceho umiestňovania pracovníkov.

(27) Osobitnú pozornosť treba venovať podpore regiónov závažne a trvalo znevýhodnených prírodnými a demografickými podmienkami, najvzdialenejších regiónov a mobility cezhraničných pracovníkov v cezhraničných regiónoch žijúcich v jednom členskom štáte a pracujúcich v inom členskom štáte, ktorých počet sa neustále zvyšuje, ktorí sa musia vyrovnávať s rôznymi vnútroštátnymi postupmi a právnymi systémami a stretávajú sa s osobitnými administratívnymi, právnymi alebo daňovými prekážkami mobility, ako aj podpore pri poskytovaní služieb týmto pracovníkom. Členské štáty by mali pokračovať v podpore pre osobitné štruktúry, ktoré podporujú a zjednodušujú tento druh mobility, pričom tieto štruktúry v rámci siete EURES riešia osobitné potreby týkajúce sa informovanosti, poradenstva, poskytovania usmernení, cezhraničného priraďovania medzi dopytom a ponukou pracovnej sily a z toho vyplývajúceho umiestňovania pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30) Na podporu koordinácie opatrení v oblasti mobility v rámci Únie by sa mal zaviesť plánovací cyklus. V záujme účinnosti by sa pri plánovaní činností členských štátov mali zohľadňovať údaje o tokoch mobility a jej formách, analýza údajov o existujúcom a predpokladanom nedostatku a nadbytku pracovných síl, ako aj skúsenosti s náborom v rámci siete EURES a postupy pri tomto nábore, pričom plánovanie by malo spočívať v preskúmaní existujúcich zdrojov a nástrojov, ktoré sú k dispozícii pre organizácie v členských štátoch na uľahčenie mobility pracovnej sily v rámci EÚ.

(30) Na podporu koordinácie opatrení v oblasti mobility v rámci Únie by sa mal zaviesť plánovací cyklus. V záujme zistenia negatívnych účinkov vyplývajúcich z geografickej mobility v rámci Únie a predchádzania týmto účinkom by sa pri plánovaní činností členských štátov mali zohľadňovať údaje o tokoch mobility a jej formách, analýza údajov o existujúcom a predpokladanom nedostatku a nadbytku pracovných síl, ako aj skúsenosti s náborom v rámci siete EURES a postupy pri tomto nábore, pričom plánovanie by malo spočívať v preskúmaní existujúcich zdrojov a nástrojov, ktoré sú k dispozícii pre organizácie v členských štátoch na uľahčenie mobility pracovnej sily v rámci EÚ.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(33a) Implementácia tohto nariadenia umožní vytvorenie efektívneho mechanizmu pre lepšiu integráciu systémov vzdelávania v súlade s potrebami pracovného trhu na jednej strane a s pracovným trhom ako celkom na strane druhej.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

37a) Treba nájsť riešenie pokiaľ ide o zdanenie cezhraničných pracovníkov, keďže absencia tohto riešenia zásadne obmedzuje slobodný pohyb pracovníkov v Únii podľa článku 45 ZFEÚ. Komisia a členské štáty by mali rozšíriť postupy na zabránenie daňovej diskriminácii, ktorá odrádza od mobility pracovníkov, ktorá je kľúčovým faktorom pre hospodársky rast a zvyšovanie miery zamestnanosti v Únii. Navyše, je potrebné zabezpečiť informovanosť o sieti EURES v celej Únii prostredníctvom intenzívnych komunikačných opatrení Komisie a najmä vlád členských štátov voči občanom Únie a predovšetkým cieľovým skupinám.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Týmto nariadením sa na účely prvého odseku stanovujú ciele, zásady a pravidlá týkajúce sa:

2. Týmto nariadením sa vymedzujú zásady a pravidlá pre rámec spolupráce na uľahčovanie vykonávania voľného pohybu pracovníkov v Únii v súlade s článkom 45 ZFEÚ prostredníctvom:

Odôvodnenie

Sieť EURES už je v prevádzke a preukázala svoju prospešnosť. Služby pre potenciálnych príjemcov by sa mali zlepšiť.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) činností členských štátov a činností medzi členskými štátmi zameraných na dosiahnutie rovnováhy medzi ponukou a dopytom na pracovnom trhu Únie s cieľom podporovať vysokú úroveň zamestnanosti;

(b) činností členských štátov a činností medzi členskými štátmi zameraných na dosiahnutie rovnováhy medzi ponukou a dopytom na trhu práce Únie s cieľom podporovať vysokú úroveň zamestnanosti a s osobitným zameraním na cezhraničné regióny;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) fungovania Európskej siete služieb zamestnanosti medzi členskými štátmi a Komisiou;

(c) posilnenie fungovania Európskej siete služieb zamestnanosti medzi členskými štátmi, Komisiou a Nórskom, Islandom, Švajčiarskom a Lichtenštajnskom;

Odôvodnenie

Sieť EURES už je v prevádzke a preukázala svoju prospešnosť. Služby pre potenciálnych príjemcov by sa mali zlepšiť.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) súvisiacich služieb na podporu mobility poskytovaných pracovníkom a zamestnávateľom.

(d) vhodných služieb na podporu mobility a poradenstva poskytovaných pracovníkom a zamestnávateľom.

Odôvodnenie

Sieť EURES už je v prevádzke a preukázala svoju prospešnosť. Služby pre potenciálnych príjemcov by sa mali zlepšiť.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) „služby zamestnanosti“ sú akékoľvek právnické alebo fyzické osoby, ktoré oprávnene pôsobia v členskom štáte a ktoré poskytujú služby pre uchádzačov o zamestnanie pri hľadaní zamestnania a pre zamestnávateľov pri prijímaní pracovníkov;

(b) „služby zamestnanosti“ sú akékoľvek právnické alebo fyzické osoby verejného alebo súkromného charakteru a, v prípade druhej uvedenej skupiny, ziskové i neziskové, ktoré oprávnene pôsobia v členskom štáte a ktoré poskytujú služby pre uchádzačov o zamestnanie pri hľadaní zamestnania a pre zamestnávateľov pri prijímaní pracovníkov;

Odôvodnenie

Zo zásad normatívnej jasnosti a právnej istoty vyplýva, že ustanovenie, ktoré definuje pojem „služieb zamestnanosti“ v členských štátoch, nemá obsahovať implicitné prvky. Cieľom navrhovanej zmeny je uviesť rôzne podoby, ktoré tieto služby môžu nadobudnúť, ako aj možnosť ich ziskového charakteru alebo aby boli výslovne EZÚS. Toto je v súlade s judikatúrou EÚ a s tým, ako Komisia chápe služby zamestnanosti a služby všeobecného záujmu. Toto znenie vyjadruje myšlienku, že každá verejná politika zameraná na dosiahnutie plnej zamestnanosti musí podporovať verejno-súkromnú spoluprácu na všetkých zemepisných úrovniach a sprístupňovať súkromným agentúram informácie o pracovných miestach, usmernenia a sprostredkovateľské služby.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ga) „cezhraničné partnerstvo a spolupráca pri umiestňovaní cezhraničných pracovníkov“ je akákoľvek činnosť spolupráce medzi príslušnými orgánmi na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni pri poskytovaní služieb v rámci zjednodušenia systému ponuky a dopytu s cieľom obsadiť voľné pracovné miesta cezhraničnými pracovníkmi.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 3 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zriadenie

Reorganizácia

Odôvodnenie

Sieť EURES je už v prevádzke a potrebuje reorganizáciu s cieľom zlepšiť služby pre potenciálnych príjemcov.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa zriaďuje Európska sieť služieb zamestnanosti („sieť EURES“).

Týmto nariadením sa umožňuje reorganizácia a posilnenie Európskej siete služieb zamestnanosti a cezhraničných úradov siete EURES („sieť EURES“).

Odôvodnenie

Sieť EURES je už v prevádzke a potrebuje reorganizáciu s cieľom zlepšiť služby pre potenciálnych príjemcov.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) partneri siete EURES, ktorými sú organizácie oprávnené členskými štátmi na poskytovanie podpory na vnútroštátnej, regionálnej a/alebo miestnej úrovni pri spracúvaní (voľných pracovných miest, žiadostí o zamestnanie a životopisov) a/alebo poskytovať podporné služby pracovníkom a zamestnávateľom.

(c) partneri siete EURES, ktorými sú organizácie oprávnené členskými štátmi na poskytovanie podpory na vnútroštátnej, regionálnej a/alebo miestnej úrovni vrátane cezhraničnej úrovne pri spracúvaní (voľných pracovných miest, žiadostí o zamestnanie a životopisov) a/alebo poskytovať podporné služby pracovníkom a zamestnávateľom, ako aj cezhraničným partnerstvám siete EURES.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Všetky organizácie, ktoré sú zapojené v sieti EURES, v súlade so svojimi príslušnými úlohami a povinnosťami v úzkej spolupráci aktívne podporujú príležitosti, ktoré ponúka mobilita pracovnej sily v Únii, a usilujú sa posilňovať spôsoby a prostriedky, prostredníctvom ktorých pracovníci a zamestnávatelia môžu využiť tieto príležitosti na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni.

2. Všetky organizácie, ktoré sú zapojené v sieti EURES, v súlade so svojimi príslušnými úlohami a povinnosťami v úzkej spolupráci aktívne podporujú príležitosti, ktoré ponúka mobilita pracovnej sily v Únii, a usilujú sa posilňovať spôsoby a prostriedky, prostredníctvom ktorých pracovníci a zamestnávatelia môžu využiť tieto príležitosti na európskej, národnej, a najmä na regionálnej a miestnej úrovni, a to aj pri cezhraničnej spolupráci a v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou a slabými pracovnými príležitosťami. Okrem toho poskytujú pracovníkom a zamestnávateľom informácie o všetkých administratívnych prekážkach, s ktorými sa môžu stretnúť.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) lepšie fungovanie a integrácia pracovných trhov v Únii;

(c) fungovanie a integrácia pracovných trhov v Únii vrátane cezhraničných pracovných trhov, pričom sa zabezpečí nediskriminačný prístup k pracovným príležitostiam a žiadostiam o prácu a podstatným informáciám o pracovných trhoch;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 5 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e) sociálne začlenenie a integrácia osôb vylúčených z pracovného trhu.

(e) sociálne začlenenie a integrácia osôb, ktoré sa vylúčením z pracovného trhu dostali do ťažkej situácie.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 5 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ea) prostredníctvom systému „First Job EURES“ pritiahnuť mladých ľudí a podporovať plynulý presun z vzdelávacieho do pracovného procesu na pracovných trhoch v Únii.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) vypracovať súdržný rámec siete EURES a poskytovať horizontálnu podporu pre uvedenú sieť vrátane:

(a) podporovať vykonávanie súdržného rámca siete EURES a poskytovať horizontálnu podporu pre uvedenú sieť vrátane:

Odôvodnenie

Európsky úrad pre koordináciu má podporovať sieť EURES, pričom bude využívať existujúce skúsenosti a zohľadňovať miestne a regionálne špecifiká.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(ii) informačných a komunikačných činností;

(ii) informačných a komunikačných činností vrátane vypracovania komunikačnej stratégie Komisie s cieľom zvýšiť informovanosť európskych občanov a najmä občanov, ktorí nemajú prístup na internet, o sieti EURES;

 

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(iii) spoločného programu odbornej prípravy pre zamestnancov siete EURES;

 

(iii) spoločného programu odbornej prípravy pre zamestnancov siete EURES vrátane odbornej prípravy zameranej na zvyšovanie informovanosti s cieľom riešiť rôzne potreby špecifickej skupiny pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) analyzovať geografickú a profesijnú mobilitu;

(b) analyzovať geografickú a profesijnú mobilitu s ohľadom na miestne a regionálne špecifiká;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) vypracovať vhodný rámec na spoluprácu a spracúvanie (voľných pracovných miest, žiadostí o zamestnanie a životopisov) v rámci Únie, pokiaľ ide o učňovskú prípravu a stáže, v súlade s týmto nariadením;

(c) vypracovať vhodný rámec na spoluprácu a spracúvanie (voľných pracovných miest, žiadostí o zamestnanie a životopisov) v rámci Únie, pokiaľ ide o učňovskú prípravu a stáže, vrátane cezhraničnej úrovne tam, kde je to potrebné, v súlade s týmto nariadením;

Odôvodnenie

Pri prevádzke siete EURES Európsky úrad pre koordináciu využije už získané skúsenosti a prispôsobí ich miestnym a regionálnym špecifikám.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) monitorovať a hodnotiť činnosti siete EURES a jej výsledky v oblasti zamestnanosti v spolupráci s členmi siete EURES.

(d) monitorovať a hodnotiť činnosti siete EURES a jej výsledky v oblasti zamestnanosti v spolupráci s členmi siete EURES, pričom by sa mal osobitne zameriavať na jej regionálny a miestny rozmer a v prípade potreby vypracúvať návrhy na zlepšenie.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Jej viacročné pracovné programy sa vypracúvajú po konzultácii s koordinačnou skupinou EURES uvedenou v článku 11.

2. Európsky úrad pre koordináciu prijíma viacročné pracovné programy po konzultácii s koordinačnou skupinou EURES uvedenou v článku 11.

Odôvodnenie

Európsky úrad pre koordináciu a národné orgány spoločne vypracujú viacročné pracovné programy.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Každý národný úrad pre koordináciu je zodpovedný za:

1. Každý národný úrad pre koordináciu, vymenovaný členským štátom a oznámený Komisii, je zodpovedný za:

Odôvodnenie

Členské štáty rozhodujú o orgánoch na národnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) spoluprácu s Komisiou a ostatnými členskými štátmi pri spracúvaní (voľných pracovných miest, žiadostí o zamestnanie a životopisov) v rámci stanovenom v kapitole III;

(a) spoluprácu s Komisiou a členskými štátmi, ako aj s Nórskom, Islandom, Švajčiarskom a Lichtenštajnskom, pri spracúvaní v rámci stanovenom v kapitole III;

Odôvodnenie

Tieto štyri štáty už v sieti pôsobia a partnerstvo s nimi možno zlepšiť v prospech všetkých používateľov.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) organizáciu práce siete EURES v členskom štáte vrátane poskytovania podporných služieb v súlade s kapitolou IV;

(b) organizáciu práce siete EURES v členskom štáte vrátane organizácie poskytovania podporných služieb za účasti sociálnych partnerov a iných dôležitých zúčastnených strán v súlade s kapitolou IV, pričom osobitne prihliada najmä na regionálny a miestny rozmer;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) koordináciu opatrení prijímaných príslušným členským štátom a s ostatnými členskými štátmi v súlade s kapitolou V.

(c) koordináciu opatrení prijímaných príslušným členským štátom a s ostatnými členskými štátmi, ako aj s Nórskom, Islandom, Švajčiarskom a Lichtenštajnskom, v súlade s kapitolou V.

Odôvodnenie

Tieto štyri štáty už v sieti pôsobia a partnerstvo s nimi možno zlepšiť v prospech všetkých používateľov.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) životných a pracovných podmienok;

(a) životných a pracovných podmienok vrátane platenia daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie;

Odôvodnenie

Príjemcovia pracovných ponúk zo siete EURES musia byť informovaní o spôsobe platenia daní a odvodov, ktoré majú byť zaplatené v inej krajine EÚ, aby sa mohli rozhodnúť o prijatí ponuky.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e) v náležitých prípadoch situácie cezhraničných pracovníkov, najmä v cezhraničných regiónoch.

e) kde je to vhodné, situácie cezhraničných pracovníkov, najmä v cezhraničných regiónoch.

Odôvodnenie

Počet cezhraničných pracovných partnerstiev sa môže zvýšiť v prospech všetkých miestnych a regionálnych partnerov.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea) prenosu údajov s cieľom identifikovať najvýhodnejšie riešenia pre zamestnancov aj zamestnávateľov.

Odôvodnenie

Je potrebné zlepšiť výmenu informácií medzi partnermi.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Národný úrad pre koordináciu poskytuje všeobecnú podporu organizáciám zapojeným na území príslušného štátu do siete EURES, pokiaľ ide o spoluprácu s ich partnermi siete EURES v ostatných členských štátoch. To zahŕňa aj podporu v prípade sťažností týkajúcich sa voľných pracovných miest a náboru v rámci siete EURES, ako aj spolupráce s verejnými orgánmi, ako sú napríklad inšpektoráty práce.

4. Národný úrad pre koordináciu poskytuje všeobecnú podporu organizáciám zapojeným na území príslušného štátu do siete EURES, pokiaľ ide o spoluprácu s ich partnermi siete EURES v ostatných členských štátoch vrátane organizácií zapojených do cezhraničných partnerstiev a partnerstiev s partnermi v Nórsku, na Islande, vo Švajčiarsku a v Lichtenštajnsku. To zahŕňa aj podporu v prípade sťažností týkajúcich sa voľných pracovných miest a náboru v rámci siete EURES, ako aj spolupráce s verejnými orgánmi, ako sú napríklad inšpektoráty práce.

Odôvodnenie

Tieto štyri štáty už v sieti pôsobia a partnerstvo s nimi, ako aj medzi cezhraničnými partnermi, možno zlepšiť v prospech všetkých používateľov.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Národný úrad pre koordináciu podporuje spoluprácu so zainteresovanými stranami, ako sú služby profesijného poradenstva, univerzity, obchodné komory a organizácie, ktoré sa zapájajú do projektov učňovskej prípravy a stáží.

5. Národný úrad pre koordináciu podporuje spoluprácu so zainteresovanými stranami zo všetkých úrovní správy vecí verejných a spoločnosti, ako sú služby profesijného poradenstva, univerzity, obchodné komory, mimovládne organizácie a organizácie, ktoré sa zapájajú do projektov učňovskej prípravy a stáží s osobitným zameraním na MSP.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Každý členský štát zabezpečí, aby jeho národný úrad pre koordináciu mal zamestnancov a ostatné zdroje potrebné na plnenie jeho úloh stanovených v tomto nariadení.

6. Každý členský štát zabezpečí, aby jeho národný úrad pre koordináciu mal zamestnancov a ostatné zdroje potrebné na plnenie svojich úloh stanovených v tomto nariadení, v rámci ktorých sa riadne zohľadňujú regionálne a miestne záujmy.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát zriadi systém na udeľovanie oprávnení partnerom siete EURES na zapojenie do siete EURES, monitorovanie ich činností a dodržiavanie vnútroštátnych právnych predpisov a právnych predpisov Únie z ich strany pri uplatňovaní tohto nariadenia. Tento systém musí byť transparentný, primeraný a musí dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania so žiadajúcimi organizáciami a zásadu riadneho zákonného postupu.

1. Každý členský štát zriadi systém na udeľovanie oprávnení partnerom siete EURES na zapojenie do siete EURES monitorovanie ich činností a dodržiavanie vnútroštátnych právnych predpisov a právnych predpisov Únie z ich strany pri uplatňovaní tohto nariadenia, pričom prihliada na miestnych aktérov, sociálnych partnerov a ďalšie relevantné zúčastnené strany. Tento systém musí byť transparentný, primeraný a musí dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania so žiadajúcimi organizáciami a zásadu riadneho zákonného postupu. Na cezhraničné partnerstvá EURES sa nebude vzťahovať postup udeľovania oprávnenia zo strany členského štátu a tieto partnerstvá sa budú považovať za riadnych partnerov v sieti EURES.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Partneri siete EURES môžu na účely spoločného splnenia kritérií uvedených v prílohe zapojiť ostatných partnerov siete EURES alebo ostatné organizácie. V takýchto prípadoch je pokračovanie vhodného partnerstva ďalšou podmienkou zapojenia do siete EURES.

6. Partneri siete EURES môžu na účely spoločného splnenia kritérií uvedených v prílohe zapojiť ostatných partnerov siete EURES alebo ostatné organizácie. V takýchto prípadoch je pokračovanie vhodného partnerstva vrátane všetkých cezhraničných partnerstiev a partnerstiev zameraných na riešenie špecifických problémov regiónov a miest EÚ, ďalšou podmienkou zapojenia do siete EURES.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Žiadajúce organizácie si môžu na účasť v sieti EURES vybrať z týchto možností:

1. Žiadajúce organizácie sa do siete EURES zapájajú týmito spôsobmi:

Odôvodnenie

Možnosť, aby si partneri siete EURES vyberali svoje zodpovednosti nie je odôvodnená. Partneri siete EURES by mali byť povinní – tak ako je to v súčasnosti – poskytovať všetky služby uvedené v článku 9 písmenách a) až c).

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) prispievať k súboru voľných pracovných miest v súlade s článkom 14 ods. 1 písm. a);

(a) prispievanie k súboru voľných pracovných miest v súlade s článkom 14 ods. 1 písm. a);

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) prispievať k súboru žiadostí o zamestnanie a životopisov v súlade s článkom 14 ods. 1 písm. b);

(b) prispievanie k súboru žiadostí o zamestnanie a životopisov v súlade s článkom 14 ods. 1 písm. b);

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) poskytovať podporné služby pracovníkom a zamestnávateľom v súlade s kapitolou IV alebo

(c) poskytovanie podporných služieb pracovníkom a zamestnávateľom v súlade s kapitolou IV.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) kombinácia písmen a) až c).

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Aby sa znížila nezamestnanosť, členské štáty spolu s Komisiou prijmú opatrenia s cieľom zabezpečiť občanom EÚ rovnaký prístup pri obsadzovaní voľných pracovných miest.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) všetky voľné pracovné miesta, ktoré evidujú jeho verejné služby zamestnanosti, ako aj voľné pracovné miesta ponúkané jeho partnermi siete EURES;

(a) všetky voľné pracovné miesta, ktoré evidujú jeho verejné služby zamestnanosti, ako aj voľné pracovné miesta ponúkané jeho partnermi siete EURES; mikropodnikom a malým podnikov v riadne zdôvodnených prípadoch dáva možnosť nezverejňovať ich voľné pracovné miesta v sieti EURES;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Verejné služby zamestnanosti sa vynasnažia uzavrieť dohody s ostatnými službami zamestnanosti pôsobiacimi na území ich členského štátu s cieľom zabezpečiť, aby sa zásady uvedené v odseku 1 uplatňovali aj v prípade on-line nástrojov na vyhľadávanie pracovných príležitostí, ktoré spravujú tieto ostatné služby zamestnanosti.

2. Verejné služby zamestnanosti sa aktívne vynasnažia uzavrieť dohody s ostatnými službami zamestnanosti pôsobiacimi na území ich členského štátu s cieľom zabezpečiť, aby sa zásady uvedené v odseku 1 uplatňovali aj v prípade on-line nástrojov na vyhľadávanie pracovných miest, ktoré spravujú tieto ostatné služby zamestnanosti.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty zriadia vnútroštátne stredisko, ktoré umožní prenášať na portál EURES informácie o voľných pracovných miestach, žiadostiach o zamestnanie a životopisoch sprístupnených organizáciou ochotnou vymieňať si tieto informácie aj na portáli EURES.

5. Členské štáty zriadia – podľa možnosti využitím už existujúcich vládnych štruktúr vnútroštátne stredisko, ktoré umožní prenášať na portál EURES informácie o voľných pracovných miestach, žiadostiach o zamestnanie a životopisoch sprístupnených organizáciou ochotnou vymieňať si tieto informácie aj na portáli EURES.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty podporujú rozvoj koordinovaného prístupu k týmto službám na vnútroštátnej úrovni.

2. Členské štáty podporujú rozvoj koordinovaného prístupu k týmto službám na vnútroštátnej úrovni, pričom sa zameriavajú na špecifické potreby regiónov, miest alebo obidvoch uvedených úrovní.

Odôvodnenie

Sieť EURES bude úspešná len vtedy, ak členské štáty podporia jej prepojenie so špecifickými záujmami regiónov a/alebo miestnych celkov Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) tieto informácie sú ľahko dostupné a prezentujú sa užívateľsky ústretovou formou.

(b) tieto informácie sú nediskriminačné a ľahko dostupné a prezentujú sa užívateľsky ústretovou formou.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Všetci uchádzači o zamestnanie majú nárok na podrobné informácie o pracovnoprávnych podmienkach, ako napríklad dôchodkových právach, sociálnom poistení alebo zdravotnom poistení v krajine a na mieste pracovného miesta.

Odôvodnenie

Tento druh informácií má zásadný význam pre uchádzačov o zamestnanie.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty vypracujú osobitné informácie pre cezhraničných pracovníkov v cezhraničných regiónoch, kde príslušné členské štáty spoločne považujú za potrebné zriadiť osobitné štruktúry na spoluprácu a poskytovanie služieb.

2. Členské štáty vypracujú osobitné informácie pre cezhraničných pracovníkov v cezhraničných regiónoch, kde príslušné členské štáty spoločne považujú za potrebné zriadiť osobitné štruktúry na spoluprácu a poskytovanie služieb, v prípade, že ešte neexistujú.

Odôvodnenie

Existujúce úrady pre cezhraničnú spoluprácu už v mnohých prípadoch preukázali svoju prospešnosť a ich skúsenosti môžu využiť ďalšie podobné subjekty.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Príslušní partneri siete EURES aktívne ponúkajú všetkým pracovníkom, ktorí si hľadajú zamestnanie, možnosť získať prístup k službám vymedzeným v tomto článku. V náležitých prípadoch sa táto ponuka počas procesu hľadania pracovného miesta opakuje.

1. Príslušní partneri siete EURES aktívne ponúkajú všetkým pracovníkom, ktorí si hľadajú zamestnanie, možnosť získať prístup k službám vymedzeným v tomto článku, pričom osobitná pozornosť sa bude venovať zraniteľným osobám. V náležitých prípadoch sa táto ponuka počas procesu hľadania pracovného miesta opakuje.

Odôvodnenie

Každý občan, ktorý si hľadá prácu, musí mať prístup k informáciám.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Ak majú pracovníci záujem o ďalšiu pomoc a existuje primeraná pravdepodobnosť umiestnenia v rámci EÚ, príslušní partneri siete EURES poskytnú ďalšiu pomoc pri hľadaní pracovného miesta, ktorá spočíva v poskytovaní služieb, ako je výber vhodných voľných pracovných miest, pomoc pri vypracúvaní žiadostí o zamestnanie a životopisov a zabezpečenie prekladov a/alebo zisťovanie bližších informácií o konkrétnych voľných miestach v inom členskom štáte.

3. Ak majú pracovníci záujem o ďalšiu pomoc a existuje primeraná pravdepodobnosť umiestnenia v rámci EÚ, príslušní partneri siete EURES poskytnú ďalšiu pomoc pri hľadaní pracovného miesta, ktorá spočíva v poskytovaní služieb, ako je výber vhodných voľných pracovných miest, pomoc pri vypracúvaní žiadostí o zamestnanie a životopisov a zabezpečenie prekladov a/alebo zisťovanie bližších informácií o konkrétnych voľných miestach v inom členskom štáte, a to najmä v oblastiach, v ktorých v príslušnom členskom štáte existuje výrazný nedostatok pracovných síl.

Odôvodnenie

There is currently a shortage of skilled and semi‑skilled labour in a set of occupations that could be of interest to people in other Member States.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Príslušní partneri siete EURES poskytujú informácie a usmernenie zamestnávateľom, ktorí majú záujem o nábor pracovníkov z iných členských štátov, a ponúkajú im najmä tieto služby:

1. Príslušní partneri siete EURES poskytujú informácie a usmernenie zamestnávateľom, ktorí majú záujem o nábor pracovníkov z iných členských štátov, a podľa možnosti im aktívne ponúkajú najmä tieto služby:

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Ak majú zamestnávatelia záujem o ďalšiu pomoc a existuje primeraná pravdepodobnosť umiestnenia v rámci EÚ, príslušní partneri siete EURES poskytnú ďalšiu pomoc, ktorá spočíva v poskytovaní služieb, ako je predbežný výber vhodných uchádzačov a pomoc pri zabezpečení prekladov a/alebo zisťovanie bližších informácií o konkrétnych žiadostiach o zamestnanie.

2. Ak majú zamestnávatelia záujem o ďalšiu pomoc a existuje primeraná pravdepodobnosť umiestnenia v rámci EÚ, príslušní partneri siete EURES poskytnú ďalšiu pomoc, ktorá spočíva v poskytovaní služieb, ako je predbežný výber vhodných uchádzačov a pomoc pri zabezpečení prekladov a/alebo zisťovanie bližších informácií o konkrétnych žiadostiach o zamestnanie, a to najmä v oblastiach, v ktorých v príslušnom členskom štáte existuje výrazný nedostatok pracovných síl.

Odôvodnenie

Zamestnávatelia majú často problém nájsť vo svojich členských štátoch kvalifikovaných pracovníkov na miesta, ktoré by mohli zaujímať pracovníkov z iných členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia koordináciu medzi podpornými službami podľa tohto nariadenia a službami poskytovanými v oblasti sociálneho zabezpečenia príslušnými orgánmi.

1. Členské štáty zabezpečia koordináciu medzi podpornými službami podľa tohto nariadenia a službami poskytovanými v oblasti sociálneho zabezpečenia príslušnými orgánmi na národnej, regionálnej a miestnej úrovni a prostredníctvom existujúcich alebo budúcich cezhraničných úradov pre spoluprácu.

Odôvodnenie

Ľudia, ktorí chcú pracovať v inej krajine, by mali poznať tieto informácie , aby mohli prijať kvalifikované rozhodnutie.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Príslušní partneri siete EURES na žiadosť pracovníkov, cezhraničných pracovníkov a zamestnávateľov poskytujú všeobecné informácie o právach v oblasti sociálneho zabezpečenia a zaväzujú sa postúpiť tieto žiadosti o osobitné informácie príslušným orgánom a v náležitých prípadoch ostatným orgánom, ktoré podporujú pracovníkov pri vykonávaní ich práv v rámci voľného pohybu.

3. Príslušní partneri siete EURES na žiadosť pracovníkov, cezhraničných pracovníkov a zamestnávateľov poskytujú informácie o právach v oblasti sociálneho zabezpečenia a daní z príjmov a zaväzujú sa postúpiť tieto žiadosti o osobitné informácie príslušným orgánom a v náležitých prípadoch ostatným orgánom, ktoré podporujú pracovníkov pri vykonávaní ich práv v rámci voľného pohybu.

Odôvodnenie

Ľudia, ktorí chcú pracovať v inej krajine, by mali poznať tieto informácie , aby mohli prijať kvalifikované rozhodnutie.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia a členské štáty monitorujú toky a formy mobility pracovnej sily v Únii na základe štatistických údajov Eurostatu a dostupných vnútroštátnych údajov.

Komisia a členské štáty monitorujú toky a formy mobility pracovnej sily v Únii na základe štatistických údajov Eurostatu a dostupných vnútroštátnych a regionálnych údajov.

Odôvodnenie

Monitorovanie tokov a foriem mobility pracovnej sily poskytne presnejšie výsledky, ak bude viac zohľadňovať odlišné špecifiká jednotlivých regiónov EÚ.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) o činnosti siete EURES na vnútroštátnej úrovni;

(b) o činnosti siete EURES na vnútroštátnej a v náležitých prípadoch na cezhraničnej úrovni;

Odôvodnenie

Existujú oblasti, v ktorých sa nedostatok a prebytok cezhraničnej pracovnej sily ľahšie reguluje prostredníctvom tohto druhu spolupráce.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) o postavení siete EURES na trhu s náborovými službami na vnútroštátnej úrovni ako celku.

(c) o postavení siete EURES na trhu s náborovými službami na vnútroštátnej úrovni ako celku a v náležitých prípadoch na cezhraničnej úrovni;

Odôvodnenie

Existujú oblasti, v ktorých sa nedostatok a prebytok cezhraničnej pracovnej sily ľahšie reguluje prostredníctvom tohto druhu spolupráce.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty po zohľadnení vymieňaných informácií a spoločnej analýzy vypracujú politiky mobility, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou ich politík zamestnanosti. Tieto politiky mobility poskytujú rámec, na základe ktorého členské štáty vykonávajú plánovanie uvedené v článku 28.

3. Členské štáty sa po zohľadnení vymieňaných informácií a spoločnej analýzy vynasnažia vypracovať politiky mobility, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou ich politík zamestnanosti. Tieto politiky mobility poskytujú rámec, na základe ktorého členské štáty vykonávajú plánovanie uvedené v článku 28.

Odôvodnenie

Formálne sa o regulačnú právomoc v oblasti politík zamestnanosti delia EÚ a členské štáty, v praxi si ju však ponechávajú členské štáty. Tým, že európsky zákonodarca ukladá členským štátom povinnosť vypracovať politiky pracovnej mobility, prekračuje medze jednoduchého stanovenia usmernení (článok 148 ods. 2 ZFEÚ) alebo prijatia motivačných opatrení na podporu opatrení členských štátov v oblasti zamestnanosti (článok 149 ZFEÚ prvý odsek). Táto povinnosť by sa mala nahradiť jednoduchým odporúčaním pre členské štáty, aby prijali opatrenia v tomto zmysle.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) hlavné činnosti, ktoré sa majú vykonávať v súlade s týmto nariadením;

(a) hlavné činnosti, ktoré sa majú vykonávať v súlade s týmto nariadením na vnútroštátnej úrovni a v náležitých prípadoch na cezhraničnej úrovni;

Odôvodnenie

To uľahčí spoluprácu medzi partnermi siete EURES na vnútroštátnej, regionálnej, miestnej a cezhraničnej úrovni. Takto budú existovať rovnaké pravidlá prístupu a využívania fondov pre všetkých partnerov.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Komisia prostredníctvom európskeho úradu pre koordináciu zabezpečí, aby bolo financovanie činností siete EURES v súlade s národnými pracovnými programami a ustanoveniami programu EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie a opatrenia pre financovanie aktivít siete EURES zabezpečia synergiu s financovaním, ktoré je k dispozícii z Interreg 2014 – 2020.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 14 ods. 1 až 7 sa uplatňuje dva roky po dni nadobudnutia účinnosti uvedenom v odseku 1.

POSTUP

Názov

Európska sieť služieb zamestnanosti, prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii trhov práce (EURES)

Referenčné čísla

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD)

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

3.2.2014

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

REGI

3.2.2014

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

               dátum vymenovania

Viorica Dăncilă

23.7.2014

Dátum prijatia

26.2.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

6

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Andrew Lewer, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Olaf Stuger, Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Enrique Calvet Chambon, Viorica Dăncilă, Andor Deli, Anneliese Dodds, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Davor Škrlec

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz


HLASOVANIE PODĽA MIEN

[44]

+

[ALDE]

[Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Renate Weber]

[ECR]

[Anthea McIntyre, Branislav Škripek, Helga Stevens, Jana Žitňanská]

[EFDD]

[Laura Agea, Tiziana Beghin]

[EPP]

[Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Tom Vandenkendelaere]

[Greens]

[Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke]

[S&D]

[Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog]

[5]

-

[EFDD]

[Tim Aker]

[ENF]

[Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin]

[NI]

[Lampros Fountoulis]

[5]

0

[GUE/NGL]

[Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Inês Cristina Zuber]


POSTUP

Názov

Európska sieť služieb zamestnanosti, prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii trhov práce (EURES)

Referenčné čísla

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD)

Dátum predloženia v EP

14.1.2014

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

3.2.2014

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

3.2.2014

REGI

3.2.2014

CULT

3.2.2014

JURI

3.2.2014

 

FEMM

3.2.2014

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

               dátum rozhodnutia

IMCO

11.2.2014

CULT

6.10.2014

JURI

3.9.2014

FEMM

3.9.2014

Spravodajcovia

               dátum vymenovania

Heinz K. Becker

26.9.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

2.12.2014

21.1.2015

 

 

Dátum prijatia

23.6.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

44

5

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Tim Aker, Maria Arena, Georges Bach, Heinz K. Becker, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Csaba Sógor, Helga Stevens, Tom Vandenkendelaere

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Branislav Škripek, Michaela Šojdrová

Dátum predloženia

1.7.2015

Právne oznámenie