Процедура : 2015/2102(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0229/2015

Внесени текстове :

A8-0229/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/09/2015 - 5.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0282

ДОКЛАД     
PDF 197kWORD 99k
16.7.2015
PE 560.886v02-00 A8-0229/2015

относно искането за снемане на имунитета на Януш Корвин-Мике

(2015/2102(IMM))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Евелин Регнер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искането за снемане на имунитета на Януш Корвин-Мике

(2015/2102(IMM))

Европейският парламент,

–       като взе предвид искането за снемане на имунитета на Януш Корвин-Мике, изпратено на 13 март 2015 г. от главния прокурор на Република Полша във връзка със съдебно производство, образувано от началника на Общинската полиция във Пьотърков Трибуналски на 9 март 2015 г. (дело № SM.O.4151-F.2454/16769/2014) и обявено на пленарно заседание на 15 април 2015 г.,

–       след като изслуша Януш Корвин-Мике съгласно член 9, параграф 5 от своя правилник,

–       като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–       като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

–       като взе предвид член 105, параграф 2 от Конституцията на Република Полша и член 7б, параграф 1 и член 7в, параграф 1 от полския Закон от 9 май 1996 г. относно упражняване на мандата на член на Сейма и на Сената,

–       като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0229/2015),

A.     като има предвид, че главният прокурор на Република Полша е препратил искане от началника на Общинската полиция във Пьотърков Трибуналски за издаване на разрешение за предприемане на действия срещу члена на Европейския парламент Януш Корвин-Мике на основание извършено нарушение съгласно член 92а от Закона от 20 май 1971 г. за приемане на Наказателен кодекс във връзка с член 20, параграф 1 от Закона за движението по пътищата от 20 юни 1997 г.; като има предвид по-специално, че обвинението в нарушение е във връзка с превишаване на разрешената скорост в населено място;

Б.     като има предвид, че съгласно член 8 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнение на задълженията им;

В.     като има предвид, че съгласно член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент трябва да се ползват на територията на тяхната собствена държава с имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

Г.     като има предвид, че съгласно член 105, параграф 2 от Конституцията на Република Полша депутатите могат да бъдат подведени под наказателна отговорност единствено с одобрението на Сейма;

Д.     като има предвид, че единствено Парламентът може да реши дали имунитетът трябва или не трябва да бъде снет в даден случай; като има предвид, че Парламентът може на разумни основания да вземе предвид позицията на члена на ЕП при вземането на решение дали да снеме имунитета му(2);

Е.     като има предвид, че предполагаемото нарушение няма пряка или очевидна връзка с изпълнението на задълженията на г-н Корвин-Мике в качеството му на член на Европейския парламент, нито пък представлява изразено мнение или подаден глас при изпълнение на задълженията му като член на Европейския парламент по смисъла на член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

Ж.    като има предвид, че в този случай Парламентът не можа да установи наличие на fumus persecutionis, т.е. на достатъчно сериозно и точно подозрение, че производството е образувано с намерение да се навреди на политическата дейност на члена на ЕП;

1.      решава да снеме имунитета на Януш Корвин-Мике;

2.      възлага на своя председател да предаде незабавно настоящото решение и доклада на компетентната комисия на компетентния орган на Република Полша и на Януш Корвин-Мике.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Контекст

На 13 март 2015 г. главният прокурор на Република Полша препрати на председателя на Парламента искане на началника на Общинската полиция във Пьотърков Трибуналски от 9 март 2015 г. за издаване на разрешение за предприемане на действия срещу члена на Европейския парламент Януш Корвин-Мике във връзка с долуописаното нарушение.

Общинската полиция твърди, че на 6 септември 2014 г. при управление на автомобила си в населено място в Пьотърков Трибуналски г-н Корвин-Мике е превишил разрешеното ограничение на скоростта от 50 км/ч с 32 км/ч, което е засечено от радар в тази област. Това поведение съставлява нарушение съгласно член 92а от полския Закон от 20 май 1971 г. за приемане на Наказателен кодекс във връзка с член 20, параграф 1 от полския Закон за движение по пътищата от 20 юни 1997 г.

След като е идентифицирала собственика на автомобила като г-н Корвин-Мике въз основа на полския Централен регистър на превозните средства и водачите, полицията също така твърди, че изображението на лицето на водача на автомобила, видно от заснетата с радара снимка, съвпада с изображението на г-н Корвин-Мике, предоставено от компетентните общински органи.

На пленарното заседание от 15 април 2015 г. председателят обяви съгласно член 9, параграф 1 от Правилника за дейността на ЕП, че е получил писмо от главния прокурор на Република Полша с искане за снемане на парламентарния имунитет на Януш Корвин-Мике.

Съгласно член 9, параграф 1 от Правилника за дейността искането е препратено от председателя до комисията по правни въпроси. Г-н Корвин-Мике беше изслушан от комисията на 14 юли 2015 г. в съответствие с член 9, параграф 5 от Правилника за дейността.

2. Право и процедура относно имунитета на членовете на Европейския парламент

Членове 8 и 9 от Протокол (№ 7) за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз гласят:

Член 8

Членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им.

Член 9

По време на сесиите на Европейския парламент неговите членове притежават:

а) на територията на тяхната собствена държава – имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

б) на територията на всяка друга държава членка – имунитет от всякаква форма на задържане или съдебно производство.

Имунитетът действа по подобен начин и по отношение на горепосочените членове по време на тяхното пътуване до и от мястото на заседанието на Европейския парламент.

Не може да има позоваване на имунитета, когато член на парламента бъде заловен на мястото на извършване на нарушението и имунитетът не е пречка за Европейския парламент да упражни правото си за отнемане на имунитета на някой от неговите членове.

Член 6, параграф 1 и член 9 от Правилника за дейността на Европейския парламент гласят:

Член 6

Снемане на имунитет

1. При упражняването на правомощията си, свързани с привилегиите и имунитетите, Парламентът работи за запазване на неприкосновеността си на демократична законодателна асамблея и осигуряване на независимостта на своите членове при изпълнението на техните функции. Всяко искане за снемане на имунитет се оценява в съответствие с членове 7, 8 и 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и с принципите, посочени в настоящия член.

(...)

Член 9

Процедури, свързани с имунитета

1. Всяко искане за снемане на имунитет, отправено до председателя от компетентен орган на държава членка, или искане за защита на привилегии и имунитети, отправено до председателя от действащ или бивш член на ЕП, се обявява в пленарно заседание и се отнася за разглеждане от компетентната комисия.

Настоящият или бивш член на ЕП може да бъде представляван от друг член на ЕП. Искането не може да бъде отправено от друг член на ЕП без съгласието на засегнатия.

2. Комисията разглежда своевременно всички искания за снемане на имунитет или за защита на привилегии и имунитети, като същевременно отчита относителната им сложност.

3. Комисията прави предложение за мотивирано решение, с което препоръчва приемане или отхвърляне на искането за снемане на имунитет или за защита на имунитет и привилегии.

4. Комисията може да поиска от съответния орган да ѝ предостави всяка информация или обяснение, които тя счете за необходими, за да прецени дали имунитетът следва да бъде снет или защитен.

5. На засегнатия член на ЕП се дава право да бъде изслушан; той може да представя всякакви

документи или други писмени доказателства, които счита, че имат отношение към случая. Той може да бъде представляван от друг член на ЕП.

Членът на ЕП не присъства на разискванията относно искането за снемане или защита на имунитета му, освен на самото изслушване.

Председателят на комисията отправя покана за изслушване към члена на ЕП, като посочва дата и час. Членът на ЕП може да се откаже от правото си да бъде изслушан.

Ако членът на ЕП не присъства на изслушването съгласно поканата, се счита, че той се е отказал от правото си да бъде изслушан, освен ако не поиска да бъде освободен от изслушване на предложената дата и час, като посочи причини за това. Председателят на комисията решава дали такова искане за освобождаване може да бъде прието с оглед на посочените причини. Не се допускат жалби по този въпрос.

Ако председателят на комисията одобри искането за освобождаване, той отправя покана към члена на ЕП за изслушване на нова дата и час. Ако членът на ЕП не се яви съгласно втората покана за изслушване, процедурата продължава, без той да бъде изслушан. Не се приемат други искания за освобождаване от изслушване или за изслушване.

(...)

7. Комисията може да изрази мотивирано становище относно компетентността на въпросния орган и допустимостта на искането, но при никакви обстоятелства не може да се произнася относно вината или невинността на члена на ЕП, нито по въпроса дали приписаните му мнения или деяния дават основание за наказателно преследване, дори и ако при разглеждането на искането тя подробно се е запознала с фактите по случая.

(...)

Член 105, параграф 2 от Конституцията на Република Полша гласи:

От датата на обявяване на резултатите от изборите до датата на изтичане на мандата депутатът може да бъде подведен под наказателна отговорност единствено с одобрението на Сейма.

Член 7б, параграф 1, член 7в, параграф 1 и член 10б от Закона от 9 май 1996 г. относно упражняване на мандата на член на Сейма и на Сената гласят:

Член 7б

1. Искане за даване на одобрение за подвеждане на член на Сейма или на Сената под наказателната отговорност за престъпление от общ характер се представя чрез министъра на правосъдието – главния прокурор.

Член 7в

1. Искането за даване на одобрение за подвеждане на член на Сейма или на Сената под наказателни отговорност се представя на председателя на Сейма или на Сената, който препраща това искане на органа, компетентен по разглеждането на искането съгласно Правилника за дейността на Сейма или на Сената, като същевременно уведомява члена на Сейма или на Сената, за когото се отнася искането, за съдържанието на това искане.

Член 10б

Уредбата на даване на одобрение за подвеждане на член на Сейма или на Сената под наказателни отговорност се прилага по целесъобразност за търсене на отговорност за маловажни нарушения.

3. Мотиви за предлаганото решение

Въз основа на изложените по-горе факти настоящият случай отговаря на условията за прилагане на член 9 от Протокол (№ 7) за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

Съгласно разпоредбата [членовете на Европейския парламент] притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти. На свой ред член 105, параграф 2 от Конституцията на Полша гласи, че наказателното преследване на членовете на Сейма е предмет на предварително разрешение от страна на Сейма. Следователно е необходимо решение на Европейския парламент за това дали производството, образувано срещу г-н Корвин-Мике, може да продължи(3).

За да вземе решение дали да снеме парламентарният имунитет на член на ЕП, Европейският парламент прилага свои установени принципи. Един от тези принципи е, че обикновено имунитетът бива снет в случаите, когато престъпното деяние попада в обхвата на член 9 от Протокола, при условие че не е налице fumus persecutionis, т.е. достатъчно сериозно и точно подозрение, че производството е образувано с намерение да се навреди на политическата дейност на засегнатия член на ЕП.

На първо място, искането за снемане на имунитета на г-н Корвин-Мике е подадено в резултат на предполагаемо нарушение, състоящо се в превишаване на максимално допустимата скорост в населено място. На второ място, това дело е във връзка с пътнотранспортно нарушение, което според искането се наказва със сравнително ниска глоба в размер на 300 до 400 PLN. Накрая, лицевото съвпадение, извършено от полицията, изглежда като обективно процесуално-следствено действие, което по своето естество изключва всяко намерение да се навреди на политическата дейност на г-н Корвин-Мике. Следователно от обстоятелствата по делото става видно, че макар и горепосочените факти да са настъпили, когато г-н Корвин-Мике вече е бил член на Европейския парламент, обвинението в нарушение и подвеждането под отговорност явно нямат нищо общо с поста на г-н Корвин-Мике като член на Европейския парламент, както и че няма доказателства за fumus persecutionis.

4. Заключение

Въз основа на горепосоченото и в съответствие с член 9, параграф 3 от Правилника за дейността на ЕП комисията по правни въпроси препоръчва Европейският парламент да снеме имунитета на г-н Януш Корвин-Мике.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

14.7.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

11

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniel Buda, Sylvia-Yvonne Kaufmann

(1)

Решение на Съда от 12 май 1964 г. по дело Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Решение на Съда от 10 юли 1986 г. по дело Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г. по дело Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Решение на Съда от 21 октомври 2008 г. по дело Marra/De Gregorio и Clemente, C-200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Решение на Общия съд от 19 март 2010 г. по дело Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Решение на Съда от 6 септември 2011 г. по дело Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Решение на Общия съд от 17 януари 2013 г. по дело Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Дело T-345/05 Mote/Парламент (цитирано по-горе), точка 28.

(3)

Съгласно член 10б от полския Закон от 9 май 1996 г. относно упражняване на мандата на член на Сейма и на Сената снемане на имунитет е необходимо също така по отношение на маловажните нарушения, като пътнотранспортните нарушения.

Правна информация