Procedure : 2015/2102(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0229/2015

Indgivne tekster :

A8-0229/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/09/2015 - 5.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0282

BETÆNKNING     
PDF 161kWORD 76k
16.7.2015
PE 560.886v01-00 A8-0229/2015

om anmodning om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes immunitet

(2015/2102(IMM))

Retsudvalget

Ordfører: Evelyn Regner

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om anmodning om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes immunitet

(2015/2102(IMM))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til anmodning om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes immunitet, som den 13. marts 2015 blev fremsendt af Republikken Polens øverste offentlige anklager i forbindelse med en retsforfølgning indledt af den kommunale politimester i Piotrków Trybunalski den 9. marts 2015 (sag nr. SM.O.4151-F.2454/16769/2014), og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 15. april 2015,

–       der har hørt Janusz Korwin-Mikke, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 5,

–       der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–       der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013(1),

–       der henviser til artikel 105, stk. 2, i Republikken Polens forfatning og artikel 7b, stk. 1, og artikel 7c, stk. 1, sammenholdt med artikel 10b i lov af 9. maj 1996 om udøvelse af mandatet som medlem af det polske parlament eller senat,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–       der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0229/2015),

A.     der henviser til, at Republikken Polens øverste offentlige anklager har fremsendt en anmodning fra den kommunale politimester i Piotrków Trybunalski om tilladelse til at træffe foranstaltninger mod et medlem af Europa-Parlamentet, Janusz Korwin-Mikke, for overtrædelse af artikel 92a i loven af 20. maj 1971 om indførelse af en kodeks for lovovertrædelser, sammenholdt med artikel 20, stk. 1, i færdselsloven af 20. juni 1997; der henviser til, at den påståede forseelse består i overskridelse af hastighedsgrænsen i et bebygget område;

B.     der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 8 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter hverken kan eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv;

C.     der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 9 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

D.     der henviser til, at et parlamentsmedlem i henhold til artikel 105, stk. 2, i Republikken Polens forfatning ikke kan strafforfølges uden Sejms samtykke;

E.     der henviser til, at det alene tilkommer Parlamentet at tage stilling til, om immuniteten skal ophæves eller ikke i en given sag; der henviser til, at Parlamentet med rimelighed kan tage hensyn til medlemmets holdning, når der skal tages stilling til, om den pågældendes immunitet skal ophæves eller ikke(2);

F.     der henviser til, at den påståede forseelse ikke har en direkte eller indlysende sammenhæng med Korwin-Mikkes udøvelse af sit hverv som medlem af Europa-Parlamentet og heller ikke udgør en meningstilkendegivelse eller stemmeafgivelse under udøvelsen af hans hverv som medlem af Europa-Parlamentet, jf. artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter;

G.     der henviser til, at Parlamentet i nærværende sag ikke har fundet noget bevis på fumus persecutionis, dvs. en tilstrækkelig alvorlig og præcis mistanke om, at sagen er blevet anlagt med den hensigt at skade medlemmets politiske virksomhed;

1.      vedtager at ophæve Janusz Korwin-Mikkes immunitet;

2.      pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Republikken Polens kompetente myndigheder og Janusz Korwin-Mikke.

BEGRUNDELSE

1.      Baggrund

Den 13. marts 2015 fremsendte Republikken Polens øverste offentlige anklager en anmodning fra den kommunale politimester for Piotrków Trybunalski af 9. marts 2015 om bemyndigelse til at træffe foranstaltninger mod et medlem af Europa-Parlamentet, Janusz Korwin-Mikke, i forbindelse med den herunder beskrevne lovovertrædelse.

Det kommunale politi hævder, at Janusz Korwin-Mikke, som den 6. september 2014 kørte i sin bil gennem et bebygget område i Piotrków Trybunalski, ifølge et kamera til hastighedskontrol, der var opsat i området, overskred hastighedsgrænsen på 50 km/t med 32 km/t. Hermed overtrådte han artikel 92a i den polske lov af 20. maj 1971 om indførelse af en kodeks for lovovertrædelser, sammenholdt med artikel 20, stk. 1, i den polske færdselslov af 20. juni 1997.

Efter ved hjælp af det polske centralregister over køretøjer og førere at have identificeret bilens ejer som Janusz Korwin-Mikke hævder politiet desuden, at førerens ansigt på det foto, der var taget af fartkameraet, svarer til det billede af Janusz Korwin-Mikke, som de kompetente kommunale myndigheder havde fremskaffet.

På plenarmødet den 15. april 2015 meddelte formanden, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 1, at han havde modtaget en skrivelse fra Republikken Polens øverste offentlige anklager med anmodning om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes parlamentariske immunitet.

Formanden henviste anmodningen til Retsudvalget, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 1. Korwin-Mikke blev hørt af udvalget den 14. juli 2015, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 5.

2.      Regler og procedurer vedrørende immunitet for Europa-Parlamentets medlemmer

Artikel 8 og 9 i protokol (nr. 7) vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter har følgende ordlyd:

Artikel 8

Europa-Parlamentets medlemmer kan hverken eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv.

Artikel 9

Under Europa-Parlamentets sessioner nyder medlemmerne:

a. på deres eget lands område de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling

b. på en anden medlemsstats område fritagelse for enhver form for tilbageholdelse og retsforfølgning.

De er ligeledes dækket af immuniteten på vej til eller fra Europa-Parlamentets mødested.

Immuniteten kan ikke påberåbes af et medlem, som gribes på fersk gerning, og kan ikke hindre Europa-Parlamentets ret til at ophæve et af dets medlemmers immunitet.

Artikel 6, stk. 1, og artikel 9 i Europa-Parlamentets forretningsordenen har følgende ordlyd:

Artikel 6

Ophævelse af immunitet

1. Under udøvelsen af sine beføjelser vedrørende privilegier og immuniteter arbejder Parlamentet for at bevare sin integritet som demokratisk lovgivende forsamling og sikre medlemmernes uafhængighed under udførelsen af deres opgaver. Anmodninger om ophævelse af immunitet prøves i overensstemmelse med artikel 7, 8 og 9 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter og de i nærværende artikel omhandlede principper.

(...)

Artikel 9

Procedurer vedrørende immunitet

1. Enhver anmodning til formanden fra en kompetent myndighed i en medlemsstat om ophævelse af et medlems immunitet eller fra et medlem eller tidligere medlem om beskyttelse af privilegier og immuniteter meddeles på plenarmødet og henvises til det kompetente udvalg.

Medlemmet eller det tidligere medlem kan lade sig repræsentere af et andet medlem. Anmodningen kan ikke fremsættes af et andet medlem, medmindre det berørte medlem er indforstået.

2. Udvalget prøver straks, men under hensyn til deres forholdsmæssige kompleksitet, anmodninger om ophævelse af immunitet eller beskyttelse af privilegier og immuniteter.

3. Udvalget fremsætter forslag til en begrundet afgørelse, der skal anbefale godkendelse eller forkastelse af anmodningen om ophævelse af immunitet eller om beskyttelse af immunitet og privilegier.

4. Udvalget kan anmode den berørte myndighed om enhver oplysning eller præcisering, som det finder nødvendig for at kunne tage stilling til, hvorvidt immuniteten bør ophæves eller beskyttes.

5. Det berørte medlem har mulighed for at blive hørt og kan forelægge ethvert dokument eller andet skriftligt materiale, som medlemmet måtte finde relevant for udvalgets stillingtagen.

Medlemmet må ikke være til stede under forhandlinger om anmodningen om ophævelse eller beskyttelse af vedkommendes immunitet, bortset fra ved selve høringen.

Udvalgets formand indbyder medlemmet til høringen og oplyser tidspunktet herfor. Medlemmet kan give afkald på retten til at blive hørt.

Undlader medlemmet at deltage i høringen i henhold til indbydelsen, anses det pågældende medlem for at have givet afkald på retten til at blive hørt, medmindre vedkommende har indgivet en begrundet anmodning om fritagelse for at blive hørt på det foreslåede tidspunkt. Udvalgets formand afgør, hvorvidt en sådan anmodning om fritagelse kan accepteres på baggrund af de anførte grunde, og formandens afgørelse kan ikke appelleres.

Imødekommer udvalgets formand anmodningen om fritagelse, indbyder formanden medlemmet til at blive hørt på et nyt tidspunkt. Undlader medlemmet at efterkomme den nye indbydelse til at blive hørt, videreføres proceduren, uden at medlemmet er blevet hørt. Herefter kan ingen yderligere anmodninger om at blive fritaget eller om at blive hørt imødekommes.

(...)

7. Udvalget kan afgive en begrundet udtalelse om den pågældende myndigheds kompetence og om, hvorvidt anmodningen kan tages under behandling, men udtaler sig under ingen omstændigheder om skyldspørgsmålet eller om det hensigtsmæssige i en strafferetlig forfølgelse på grundlag af de udtalelser eller handlinger, som medlemmet tillægges, selv ikke i tilfælde, hvor udvalget gennem prøvelsen af anmodningen opnår grundigt kendskab til selve sagen.

(...)

Artikel 105, stk. 2, i Republikken Polens forfatning har følgende ordlyd:

Fra tidspunktet for meddelelsen af valgresultatet til tidspunktet for mandatets ophør kan et medlem ikke strafforfølges uden Sejms samtykke.

Artikel 7b, stk. 1, artikel 7c, stk. 1, og artikel 10b i lov af 9. maj 1996 om udøvelse af mandatet som medlem af det polske parlament eller senat har følgende ordlyd:

Artikel 7b

1. En begæring om samtykke til strafforfølgning af et medlem af Sejm eller Senatet vedrørende en forbrydelse, der er undergivet offentlig påtale, indgives via justitsministeren — den øverste offentlige anklager.

Artikel 7c

1. En begæring om samtykke til strafforfølgning af et medlem af Sejm eller Senatet indgives til formanden for Sejm eller formanden for Senatet, som videregiver begæringen til det organ, der er kompetent til at behandle begæringen i henhold til Sejms eller Senatets forretningsorden, og underretter samtidig det medlem af Sejm eller Senatet, som begæringen vedrører, om indholdet heraf.

Artikel 10b

Bestemmelserne vedrørende samtykke til strafforfølgning af et medlem af Sejm eller Senatet finder anvendelse, hvor dette er relevant, på ansvar i forbindelse med mindre forseelser.

3.      Begrundelse for forslaget til afgørelse

På baggrund af de ovennævnte faktiske omstændigheder finder artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter anvendelse på den foreliggende sag.

Ifølge denne bestemmelse nyder medlemmerne på deres eget lands område de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling. Endvidere fremgår det af artikel 105, stk. 2, i den polske forfatning, at strafforfølgning af medlemmer af Sejm kræver forudgående tilladelse fra sidstnævnte. Der kræves således en afgørelse fra Europa-Parlamentets side om, hvorvidt sagen mod Korwin-Mikke skal fortsætte(3).

Når der skal tages stilling til, om et medlems immunitet skal ophæves eller ej, følger Europa-Parlamentet sine egne faste principper. Et af disse principper er, at immuniteten normalt ophæves, hvis lovovertrædelsen falder ind under artikel 9 i protokol nr. 7, forudsat at der ikke foreligger fumus persecutionis, dvs. en tilstrækkelig alvorlig og præcis mistanke om, at sagen bliver indbragt for en domstol med det formål at skade det pågældende medlem i politisk henseende.

For det første blev anmodningen om ophævelse af Korwin-Mikkes immunitet indgivet på baggrund af en påstået forseelse bestående i en overskridelse af den maksimale tilladte hastighed i et bebygget område. For det andet vedrører den foreliggende sag en overtrædelse af færdselsloven, som ifølge anmodningen straffes med en ret lav bøde på 300-400 PLN. Endelig synes den omstændighed, at politiet gennem en objektiv undersøgelsesmetode har genkendt Korwin-Mikkes ansigtstræk, at udelukke enhver hensigt om at skade medlemmets politiske virksomhed. Det fremgår således af sagens omstændigheder, at selv om de nævnte begivenheder fandt sted på et tidspunkt, hvor Korwin-Mikke allerede var medlem af Europa-Parlamentet, har den påståede overtrædelse og den deraf følgende straffesag klart intet med Korwin-Mikkes position som medlem af Europa-Parlamentet at gøre, og der er ikke noget bevis på fumus persecutionis.

4.      Konklusion

På grundlag af ovenstående betragtninger og i henhold til artikel 9, stk. 3, i forretningsordenen anbefaler Retsudvalget, at Europa-Parlamentet ophæver Janusz Korwin-Mikkes immunitet.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

14.7.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

11

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Daniel Buda, Sylvia-Yvonne Kaufmann

(1)

Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Sag T-345/05 Mote mod Parlamentet (se ovenfor), præmis 28.

(3)

I henhold til artikel 10b i den polske lov af 9. maj 1996 om udøvelse af mandatet som medlem af det polske parlament eller senat kræves der også i forbindelse med mindre forseelser, f.eks. overtrædelser af færdselsloven, en ophævelse af medlemmets immunitet.

Juridisk meddelelse