Διαδικασία : 2015/2102(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0229/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0229/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/09/2015 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0282

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 787kWORD 102k
16.7.2015
PE 560.886v02-00 A8-0229/2015

σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Janusz Korwin-Mikke

(2015/2102(IMM))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγήτρια: Evelyn Regner

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Janusz Korwin-Mikke

(2015/2102(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την αίτηση άρσης της ασυλίας του Janusz Korwin-Mikke, που διαβιβάστηκε στις 13 Μαΐου 2015 από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Πολωνίας, σε σχέση με δικαστική διαδικασία που κινήθηκε από τον αρχηγό της δημοτικής αστυνομίας του Piotrków Trybunalski στις 9 Μαρτίου 2015 (υπόθεση αριθ. SM.0.4151-F.2454/16769/2014) και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 15 Απριλίου 2015,

–       αφού άκουσε τον κ. Korwin-Mikke, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–       έχοντας υπόψη τις από 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013 αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 2 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας και τα άρθρα 7β παράγραφος 1 και 7γ παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 10β, του πολωνικού νόμου της 9ης Μαΐου 1996 σχετικά με την άσκηση της εντολής του βουλευτή και γερουσιαστή,

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 5 παράγραφος 2 και το άρθρο 6 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0229/2015),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Πολωνίας διαβίβασε αίτηση του αρχηγού της δημοτικής αστυνομίας του Piotrków Trybunalski για τη χορήγηση άδειας προκειμένου ο τελευταίος να ενεργήσει κατά του Janusz Korwin-Mikke, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για παράβαση του άρθρου 92α του πολωνικού νόμου της 20ής Μαΐου περί αδικημάτων τάξεως, σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κώδικα οδικής κυκλοφορίας της 20ής Ιουνίου 1997· λαμβάνοντας, ειδικότερα, υπόψη ότι το εικαζόμενο αδίκημα αφορά υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 2 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας, ο βουλευτής δεν διώκεται ποινικά χωρίς άδεια της Δίαιτας·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι αρμόδιο να αποφασίσει σχετικά με άρση της ασυλίας σε μία συγκεκριμένη υπόθεση είναι αποκλειστικά το Κοινοβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο μπορεί, στο πλαίσιο της απόφασής του να άρει ή μη την ασυλία του βουλευτή, να λάβει δεόντως υπόψη την άποψη του βουλευτή(2)·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το εικαζόμενο αδίκημα δεν τελεί σε άμεση ή προφανή συνάρτηση με την άσκηση των καθηκόντων του Korwin-Mikke υπό την ιδιότητά του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτε συνιστά γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην παρούσα υπόθεση, το Κοινοβούλιο δεν διαπίστωσε την ύπαρξη fumus persecutionis, ήτοι μιας αρκούντως σοβαρής και βάσιμης υπόνοιας ότι η διαδικασία κινήθηκε με σκοπό να θιγεί η πολιτική δράση του συγκεκριμένου βουλευτή,

1.      αποφασίζει να άρει την ασυλία του Janusz Korwin-Mikke·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμέσως την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας της Πολωνίας και στον Janusz Korwin-Mikke.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Ιστορικό

Στις 13 Μαρτίου 2015, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Πολωνίας διαβίβασε στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου αίτηση που υπέβαλε στις 9 Μαρτίου 2015 ο αρχηγός της δημοτικής αστυνομίας του Piotrków Trybunalski προκειμένου να του χορηγηθεί η άδεια να κινηθεί κατά του Janusz Korwin-Mikke, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε σχέση με το αδίκημα που περιγράφεται κατωτέρω.

Η δημοτική αστυνομία ισχυρίζεται ότι, στις 6 Σεπτεμβρίου 2014, ο Janusz Korwin-Mikke οδηγώντας το αυτοκίνητό του σε κατοικημένη περιοχή του Piotrków Trybunalski, υπερέβη το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των 50 km/h κατά 32 km/h, σύμφωνα με την κάμερα καταγραφής της ταχύτητας που ήταν εγκατεστημένη στην περιοχή αυτή. Η συμπεριφορά αυτή συνιστά παραβίαση του άρθρου 92α του πολωνικού νόμου της 20ής Μαΐου 1971 περί θεσπίσεως αδικημάτων τάξεως, σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του πολωνικού κώδικα οδικής κυκλοφορίας της 20ής Ιουνίου 1997.

Η αστυνομία, αφού διεπίστωσε την ταυτότητα του Janusz Korwin-Mikke ως ιδιοκτήτη του οχήματος μέσω του πολωνικού κεντρικού μητρώου οχημάτων και οδηγών, υποστηρίζει επίσης ότι το πρόσωπο του οδηγού που απεικονίζεται στη φωτογραφία που ελήφθη από την κάμερα καταγραφής της ταχύτητας ταυτίζεται με το πρόσωπο του κ. Korwin-Mikke που έθεσαν στη διάθεσή της οι αρμόδιες δημοτικές αρχές.

Στη συνεδρίαση ολομελείας της 15ης Απριλίου 2015, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ότι είχε λάβει επιστολή από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Πολωνίας με την οποία ζητείται η άρση της ασυλίας του Janusz Korwin-Mikke.

Ο Πρόεδρος παρέπεμψε την αίτηση στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού. Η επιτροπή άκουσε τον Janusz Korwin-Mikke στις 14 Ιουλίου 2015, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού.

2. Νομοθεσία και διαδικασία σχετικά με την ασυλία των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ως εξής:

Άρθρο 8

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη ή ψήφο που δόθηκε κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 9

Κατά τη διάρκεια των συνόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα μέλη του απολαύουν:

α. εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους,

β. εντός της επικρατείας άλλων κρατών μελών της εξαιρέσεως από κάθε μέτρο κρατήσεως και κάθε δικαστική δίωξη.

Η ασυλία τους καλύπτει επίσης όταν μεταβαίνουν στον τόπο συνεδριάσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή όταν επιστρέφουν από αυτόν.

Επίκληση της ασυλίας δεν δύναται να γίνει στην περίπτωση αυτόφωρου εγκλήματος και ούτε δύναται να εμποδίσει την άσκηση του δικαιώματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να άρει την ασυλία ενός από τα μέλη του.

Τα άρθρα 6 παράγραφος 1 και 9 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν ως εξής:

Άρθρο 6 του Κανονισμού

Άρση της βουλευτικής ασυλίας

1. Το Κοινοβούλιο, κατά την άσκηση των εξουσιών του σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες, ενεργεί με σκοπό τη διατήρηση της ακεραιότητάς του ως δημοκρατικής νομοθετικής συνέλευσης και τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των βουλευτών του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Κάθε αίτηση για άρση της ασυλίας αξιολογείται σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 9 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις αρχές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

(...)

Άρθρο 9 του Κανονισμού

Διαδικασίες σχετικά με την ασυλία

1. Κάθε αίτηση η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο από αρμόδια αρχή κράτους μέλους με σκοπό την άρση της ασυλίας ενός βουλευτή, ή από βουλευτή ή πρώην βουλευτή με σκοπό την προάσπιση των προνομίων και της ασυλίας, ανακοινώνεται στην Ολομέλεια και παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή.

Ο βουλευτής ή πρώην βουλευτής μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον βουλευτή. Η αίτηση δεν μπορεί να υποβάλλεται από άλλον βουλευτή χωρίς τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου βουλευτή.

2. Η επιτροπή εξετάζει χωρίς καθυστέρηση, αλλά λαμβάνοντας υπόψη την σχετική περιπλοκότητά τους, τις αιτήσεις για άρση της ασυλίας ή τις αιτήσεις για προάσπιση των προνομίων και της ασυλίας.

3. Η επιτροπή καταρτίζει πρόταση αιτιολογημένης απόφασης που περιορίζεται σε σύσταση για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης άρσης της ασυλίας ή προάσπισης των προνομίων και της ασυλίας.

4. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την ενδιαφερόμενη αρχή να της παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία ή επεξήγηση θεωρεί αναγκαία προκειμένου να σχηματίσει γνώμη για το εάν η ασυλία πρέπει να αρθεί ή να προασπισθεί.

5. Ο ενδιαφερόμενος βουλευτής πρέπει να έχει την ευκαιρία να εκφράσει την άποψή του, μπορεί να προσκομίσει οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα γραπτά στοιχεία θεωρεί χρήσιμα και μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλον βουλευτή.

Ο βουλευτής δεν παρίσταται στις συζητήσεις σχετικά με την αίτηση άρσης ή υπεράσπισης της ασυλίας του, παρά μόνο στην ίδια την ακρόαση.

Ο πρόεδρος της επιτροπής καλεί τον βουλευτή σε ακρόαση, προσδιορίζοντας την ημερομηνία και την ώρα αυτής. Ο βουλευτής δύναται να παραιτηθεί του δικαιώματος ακρόασης.

Εάν ο βουλευτής δεν παραστεί στην ακρόαση σύμφωνα με την εν λόγω πρόσκληση, λογίζεται ότι παραιτήθηκε του δικαιώματος ακρόασης, εκτός εάν ζητήσει να μη συμμετάσχει στην ακρόαση κατά την προτεινόμενη ημερομηνία και ώρα, αιτιολογώντας την απουσία του. Ο πρόεδρος της επιτροπής αποφασίζει εάν θα κάνει δεκτή την ως άνω αίτηση, λαμβάνοντας υπόψη τους εκτιθέμενους λόγους· κατά της απόφασης του προέδρου δεν επιτρέπεται προσφυγή.

Εάν ο πρόεδρος της επιτροπής δεχθεί την αίτηση, καλεί τον βουλευτή σε ακρόαση σε νέα ημερομηνία και ώρα. Εάν ο βουλευτής αγνοήσει τη δεύτερη πρόσκληση σε ακρόαση, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς να έχει ακουσθεί ο βουλευτής. Στην περίπτωση αυτή, δεν γίνονται δεκτές περαιτέρω αιτήσεις ακρόασης ή μη συμμετοχής σε αυτή.

(...)

7. Η επιτροπή μπορεί να διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την αρμοδιότητα της εν λόγω αρχής και σχετικά με το παραδεκτό της αίτησης, αλλά δεν αποφαίνεται σε καμία περίπτωση για την ενοχή ή μη βουλευτών ούτε για το σκόπιμο ή μη της ποινικής δίωξης για την έκφραση γνώμης ή τις πράξεις που τους καταλογίζονται, ακόμη και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εξέταση της αίτησης παρέχει στην επιτροπή εμπεριστατωμένες πληροφορίες για την υπόθεση.

(...)

Το άρθρο 105 παράγραφος 2 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας έχει ως εξής:

Από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών έως την ημερομηνία λήξης της θητείας του, ο βουλευτής δεν διώκεται ποινικά χωρίς άδεια της Δίαιτας.

Τα άρθρα 7β παράγραφος 1 και 10β του Νόμου της 9ης Μαΐου 1996 σχετικά με την άσκηση της εντολής του βουλευτή και γερουσιαστή έχουν ως εξής:

Άρθρο 7β

1. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας προκειμένου να διωχθεί ποινικά βουλευτής ή γερουσιαστής σε υπόθεση που αφορά αδίκημα που διώκεται με ποινική αγωγή υποβάλλεται μέσω του Υπουργού Δικαιοσύνης - του Γενικού Εισαγγελέα.

Άρθρο 7γ

1. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας προκειμένου να διωχθεί ποινικά βουλευτής ή γερουσιαστής υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Δίαιτας ή στον Πρόεδρο της Γερουσίας, ο οποίος διαβιβάζει την εν λόγω αίτηση στο αρμόδιο προς εξέταση αυτής όργανο σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της Δίαιτας ή της Γερουσίας, κοινοποιώντας ταυτόχρονα στον συγκεκριμένο βουλευτή ή στον γερουσιαστή το περιεχόμενο της αίτησης αυτής.

Άρθρο 10β

Οι διατάξεις σχετικά με τη χορήγηση άδειας προκειμένου να διωχθεί ποινικά βουλευτής ή γερουσιαστής εφαρμόζονται αναλόγως και όσον αφορά τη διάπραξη αδικημάτων ήσσονος σημασίας.

3. Αιτιολόγηση της προταθείσας απόφασης

Βάσει των προαναφερόμενων πραγματικών περιστατικών, η παρούσα υπόθεση πληροί τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή του άρθρου 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικράτειας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους. Επιπλέον, το άρθρο 105 παράγραφος 2 του Πολωνικού Συντάγματος ορίζει ότι για την ποινική δίωξη μελών της Δίαιτας απαιτείται προηγούμενη άδεια αυτής. Συνεπώς, πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει η δίωξη του Janusz Korwin-Mikke(3).

Προκειμένου να αποφασίσει εάν θα άρει ή μη την ασυλία ενός βουλευτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζει τις δικές του πάγιες αρχές. Μία από τις αρχές αυτές προβλέπει ότι η ασυλία συνήθως αίρεται όταν το αδίκημα εμπίπτει στο άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται fumus persecutionis, ήτοι μια αρκούντως σοβαρή και βάσιμη υπόνοια ότι η δικαστική διαδικασία κινήθηκε με σκοπό να θιγεί η πολιτική δράση του συγκεκριμένου βουλευτή.

Κατά πρώτον, η αίτηση άρσης της ασυλίας του κ. Korwin-Mikke υπεβλήθη κατόπιν εικαζόμενης παράβασης που συνίσταται στην υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή. Δεύτερον, η παρούσα υπόθεση αφορά παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που τιμωρείται με το μικρό σχετικά πρόστιμο των 300 έως 400 PLN. Τέλος, φαίνεται ότι η αναγνώριση του προσώπου του οδηγού από την αστυνομία συνιστά μια αντικειμενική ερευνητική μέθοδο, η οποία εκ της φύσεώς της αποκλείει την πρόθεση να θιγεί η πολιτική δράση του Janusz Korwin-Mikke. Συνεπώς, από τις πραγματικές περιστάσεις της υπόθεσης συνάγεται ότι, αν και τα προαναφερθέντα περιστατικά συνέβησαν όταν ο Janusz Korwin-Mikke ήταν ήδη βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το εικαζόμενο αδίκημα και η συνακόλουθη δίωξη ουδόλως σχετίζονται με το αξίωμα του Janusz Korwin-Mikke ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ούτε υφίστανται ενδείξεις περί fumus persecutionis.

4. Συμπέρασμα

Βάσει των ανωτέρω εκτιμήσεων και σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του Κανονισμού, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων συνιστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να άρει τη βουλευτική ασυλία του Janusz Korwin-Mikke.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

14.7.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

11

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Κώστας Χρυσόγονος, Mady Delvaux, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Buda, Sylvia-Yvonne Kaufmann

(1)

Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, στην υπόθεση 101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, στην υπόθεση 149/85, Wybot κατά Faure και άλλων, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, C 200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Υπόθεση T-345/05 Mote κατά Κοινοβουλίου (βλέπε ανωτέρω), σκέψη 28.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 10β του πολωνικού Νόμου της 9ης Μαΐου 1996 σχετικά με την άσκηση της εντολής ενός βουλευτή ή γερουσιαστή, η άρση της ασυλίας μπορεί επίσης να ζητηθεί για αδικήματα ήσσονος σημασίας, όπως είναι οι τροχαίες παραβάσεις.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου