Procedură : 2015/2102(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0229/2015

Texte depuse :

A8-0229/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/09/2015 - 5.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0282

RAPORT     
PDF 523kWORD 101k
16.7.2015
PE 560.886v02-00 A8-0229/2015

privind cererea de ridicare a imunității lui Janusz Korwin-Mikke

(2015/2102(IMM))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportoare: Evelyn Regner

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind cererea de ridicare a imunității lui Janusz Korwin-Mikke

(2015/2102(IMM))

Parlamentul European,

–       având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Janusz Korwin-Mikke, înaintată la 13 martie 2015 de către Procurorul General al Republicii Polone în legătură cu procedura judiciară pusă în mișcare de șeful Poliției Municipale din Piotrków Trybunalski, datată 9 martie 2015 (cauza nr. SM.O.4151-F.2454/16769/2014) și anunțată în ședință plenară la 15 aprilie 2015,

–       în urma audierii dlui Korwin-Mikke, în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–       având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011 și 17 ianuarie 2013(1),

–       având în vedere articolul 105 alineatul (2) din Constituția Republicii Polone și articolele 7b alineatul (1) și 7c alineatul (1) coroborate cu articolul 10b din legea polonă din 9 mai 1996 privind exercitarea mandatului de deputat și senator;

–       având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0229/2015),

A.     întrucât Procurorul General al Republicii Polone a înaintat o cerere din partea șefului Poliției Municipale din Piotrków Trybunalski, prin care se solicită autorizația de a lua măsuri împotriva unui membru al Parlamentului European, Janusz Korwin-Mikke, sub aspectul comiterii unei fapte prevăzute la articolul 92a din legea din 20 mai 1971 de instituire a unui Cod de infracțiuni coroborat cu articolul 20 alineatul (1) din Codul rutier din 20 iunie 1997; întrucât, în cazul dat, presupusul delict constă din depășirea vitezei maxime permise într-o zonă rezidențială;

B.     întrucât, în conformitate cu articolul 8 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, membrii Parlamentului European nu pot fi cercetați, reținuți sau urmăriți datorită opiniilor sau voturilor exprimate în cadrul exercitării funcțiilor lor;

C.     întrucât, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, membrii Parlamentului European trebuie să beneficieze, pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute membrilor Parlamentului propriei țări;

D.     întrucât, potrivit articolului 105 alineatul (2) din Constituția Republicii Polone, răspunderea penală a unui deputat nu poate fi angajată fără acordul Seimului;

E.     întrucât Parlamentul este singurul care poate decide dacă imunitatea trebuie sau nu ridicată într-un caz dat; întrucât, atunci când adoptă decizia de a ridica sau nu imunitatea unui deputat, Parlamentul poate lua, în mod rezonabil, în considerare poziția acestuia(2);

F.     întrucât presupusul delict nu are o legătură directă sau evidentă cu exercitarea funcțiilor dlui Korwin-Mikke de membru al Parlamentului European și nu constituie o opinie sau un vot exprimat în exercitarea funcțiilor de membru al Parlamentului European, în sensul articolului 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene;

G.     întrucât, în acest caz, Parlamentul nu a găsit nicio dovadă de fumus persecutionis, cu alte cuvinte a reținut că nu există nicio suspiciune suficient de serioasă și precisă cu privire la faptul că acest caz are la origine intenția de prejudicia activitatea politică a deputatului în cauză;

1.      hotărăște să ridice imunitatea lui Janusz Korwin-Mikke;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente autorităților competente ale Republicii Polone și lui Janusz Korwin-Mikke.

EXPUNERE DE MOTIVE

1. Context

La 13 martie 2015, Procurorul General al Republicii Polone a înaintat Președintelui Parlamentului European o cerere, formulată de șeful Poliției Municipale din Piotrków Trybunalski la 9 martie 2015, prin care solicită acordarea autorizației de a lua măsuri împotriva unui membru al Parlamentului European, dl Janusz Korwin-Mikke, sub aspectul comiterii încălcării descrise mai jos.

Poliția Municipală susține că, la 6 septembrie 2014, în timp ce se afla la volanul mașinii sale, conducând într-o zonă rezidențială din Piotrków Trybunalski, dl Janusz Korwin-Mikke a depășit viteza maximă permisă de 50 km/h cu 32 de km/h, conform unei camere de supraveghere amplasată în zonă. Această conduită constituie o încălcare prevăzută la articolul 92a din legea polonă din 20 mai 1971 de instituire a unui Cod de infracțiuni coroborat cu articolul 20 alineatul (1) din Codul rutier polon din 20 iunie 1997.

După identificarea proprietarului autovehiculului în persoana dlui Korwin-Mikke, pe baza Registrului Central al Vehiculelor și Conducătorilor Auto din Republica Polonă, Poliția susține, de asemenea, că imaginea facială a conducătorului auto care apare în fotografia luată de camera de supraveghere coincide cu imaginea facială a dlui Korwin-Mikke, furnizată de autoritățile municipale competente.

În cadrul ședinței plenare din 15 aprilie 2015, Președintele a anunțat, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, că a primit o scrisoare din partea Procurorului General al Republicii Polone prin care se solicită ridicarea imunității dlui Janusz Korwin-Mikke.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1), Președintele a transmis cererea Comisiei pentru afaceri juridice. Dl Korwin-Mikke a fost audiat în comisie la 14 iulie 2015, în conformitate cu articolul 9 alineatul (5).

2. Legea și procedura privind imunitatea membrilor Parlamentului European

Articolele 8 și 9 din Protocolul (nr. 7) privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene stipulează următoarele:

Articolul 8

Membrii Parlamentului European nu pot fi cercetați, reținuți sau urmăriți datorită opiniilor sau voturilor exprimate în cadrul exercitării funcțiilor lor.

Articolul 9

Pe durata sesiunilor Parlamentului European, membrii acesteia beneficiază:

(a) pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute membrilor Parlamentului propriei țări;

(b) pe teritoriul oricărui alt stat membru, de exceptare privind orice măsură de detenție sau urmărire penală.

Imunitatea este valabilă inclusiv pe perioada deplasării la locul reuniunii Parlamentului European, cât și la întoarcere.

Imunitatea nu poate fi invocată în caz de flagrant delict și nici nu poate constitui o piedică pentru Parlamentul European de a ridica imunitatea unuia dintre membri.

Articolele 6 alineatul (1) și 9 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European stipulează următoarele:

Articolul 6

Ridicarea imunității

(1) În exercitarea competențelor sale în ceea ce privește privilegiile și imunitățile, Parlamentul acționează pentru conservarea integrității sale ca adunare legislativă democratică și asigurarea independenței deputaților în îndeplinirea atribuțiilor care le revin. Cererile de ridicare a imunității se analizează în conformitate articolele 7, 8 și 9 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene și cu principiile menționate în prezentul articol.

(...)

Articolul 9

Proceduri privind imunitatea

(1) Orice cerere adresată Președintelui de către o autoritate competentă a unui stat membru în vederea ridicării imunității unui deputat, sau de către un deputat sau un fost deputat în vederea apărării privilegiilor și imunităților, se anunță în Parlament și se transmite comisiei competente.

Deputatul sau fostul deputat poate fi reprezentat de un alt deputat. Cererea nu poate fi adresată de către un alt deputat fără acordul deputatului în cauză.

(2) Comisia examinează fără întârziere, dar ținând cont de complexitatea lor relativă, cererile de ridicare a imunității sau de apărare a privilegiilor și imunităților.

(3) Comisia prezintă o propunere de decizie motivată prin care se recomandă adoptarea sau respingerea cererii de ridicare a imunității sau de apărare a imunității și privilegiilor

(4) Comisia poate solicita autorității interesate furnizarea tuturor informațiilor și precizărilor pe care le consideră necesare pentru a stabili dacă este cazul să se ridice sau să se apere imunitatea.

(5) Deputatul în cauză are posibilitatea să ofere explicații, poate prezenta toate

documentele și mijloacele de probă scrise pe care le consideră pertinente și poate fi reprezentat de un alt deputat.

Deputatul nu asistă la dezbaterile privind cererea de ridicare sau de apărare a imunității sale, cu excepția audierii propriu-zise.

Președintele comisiei invită deputatul la audiere, precizând data și ora. Deputatul poate renunța la dreptul de a fi audiat.

Dacă deputatul nu se prezintă la audierea la care a fost invitat, se consideră că a renunțat la dreptul de a fi audiat, cu excepția cazului în care deputatul a anunțat că nu poate participa la audiere la data și ora indicate, motivând această imposibilitate. Președintele comisiei decide dacă motivele invocate justifică absența, neexistând posibilitatea atacării acestei decizii.

Dacă decide că absența este justificată, președintele comisiei îl invită pe deputat la audiere la o altă dată și oră. Dacă deputatul nu dă curs celei de-a doua invitații la audiere, procedura continuă fără audierea deputatului. Nu se acceptă noi justificări pentru neprezentare sau noi cereri de audiere.

(...)

(7) Comisia poate emite un aviz motivat privind competența autorității în cauză și admisibilitatea cererii, dar nu se pronunță în niciun caz asupra vinovăției sau nevinovăției deputatului sau asupra oportunității sau inoportunității urmăririi penale a deputatului pentru opiniile sau actele care îi sunt imputate, chiar dacă examinarea solicitării îi permite comisiei să dobândească o cunoaștere aprofundată a cauzei.

(...)

Articolul 105 alineatul (2) din Constituția Republicii Polone stipulează următoarele (traducere neoficială):

De la data anunțării rezultatelor alegerilor și până la expirarea mandatului său, răspunderea penală a unui deputat nu poate fi invocată fără acordul Seimului.

Articolele 7b alineatul (1), 7c alineatul (1) și 10b din legea din 9 mai 1996 privind exercitarea mandatului de deputat și senator stipulează următoarele (traducere neoficială):

Articolul 7b

(1) O cerere de încuviințare a angajării răspunderii penale în cazul unei infracțiuni urmărite de Ministerul Public se înaintează prin intermediul Ministerului Justiției – Procurorul General.

Articolul 7c

(1) O cerere de încuviințare a angajării răspunderii penale a unui deputat sau senator se înaintează Președintelui Seimului sau Președintelui Senatului, care transmite cererea organismului competent să o examineze în conformitate cu Regulamentul de procedură al Seimului sau Senatului, aducând totodată cuprinsul cererii la cunoștința deputatului sau senatorului la care se referă aceasta.

Articolul 10b

Normele privind exprimarea consimțământului pentru angajarea răspunderii penale a unui deputat sau senator se aplică, după caz, răspunderii pentru delicte minore.

3. Motivarea deciziei propuse

Pe baza faptelor menționate mai sus, cauza de față întrunește condițiile necesare pentru aplicarea articolului 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene.

Conform prevederilor acestuia, deputații beneficiază, pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute membrilor Parlamentului propriei țări. La rândul său, articolul 105 alineatul (2) din Constituția polonă stipulează că urmărirea penală a membrilor Seimului presupune autorizația prealabilă a acestuia. În consecință, pentru continuarea(3) procedurii pornite împotriva dlui Korwin-Mikke este necesară o decizie a Parlamentului European.

Pentru a decide ridicarea, sau nu, a imunității parlamentare a unui deputat, Parlamentul European își aplică cu consecvență propriile principii. Conform unuia dintre aceste principii, imunitatea este, de obicei, ridicată atunci când infracțiunea se încadrează în prevederile articolului 9 din Protocolul nr. 7, cu condiția să nu existe niciun fumus persecutionis, adică nicio suspiciune suficient de serioasă și precisă cu privire la faptul că acest caz are la origine intenția de prejudicia activitatea politică a deputatului în cauză.

Înainte de toate, cererea de ridicare a imunității dlui Korwin-Mikke a fost transmisă ca urmare a unei presupuse încălcări, constând din depășirea vitezei maxime permise într-o zonă rezidențială. În al doilea rând, cauza de față este legată de o contravenție la codul rutier care, potrivit cererii, se pedepsește cu o amendă relativ mică, de 300 - 400 PLN. În fine, coincidența imaginii faciale constatată de poliție echivalează cu o tehnică investigativă obiectivă care, prin natura sa, ar exclude orice intenție de a prejudicia activitatea politică a dlui Korwin-Mikke. În consecință, împrejurările cauzei indică faptul că, deși faptele menționate mai sus s-au produs în timp ce dl Korwin-Mikke devenise deja membru al Parlamentului European, este clar că încălcarea comisă și urmărirea ce i-a urmat nu au nimic în comun cu calitatea dlui Korwin-Mikke de membru al Parlamentului European și că nu există vreo dovadă de fumus persecutionis.

4. Concluzie

Pe baza considerațiilor de mai sus, în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, Comisia pentru afaceri juridice recomandă ca Parlamentul European să ridice imunitatea parlamentară a dlui Janusz Korwin-Mikke.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Rezultatul votului final

14.7.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

11

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Daniel Buda, Sylvia-Yvonne Kaufmann

(1)

Hotărârea Curții de Justiție din 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann și Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, hotărârea Curții de Justiție din 10 iulie 1986, Wybot/Faure și alții, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexate C-200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlament, pronunțată în cauzele conexate T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Cauza T-345/05 Mote / Parlament (citată mai sus), punctul 28.

(3)

Potrivit articolului 10b din legea polonă din 9 mai 1996 privind exercitarea mandatului de deputat și senator, ridicarea imunității este necesară și în legătură cu delictele minore, cum sunt încălcările codului rutier.

Notă juridică