Postopek : 2015/2102(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0229/2015

Predložena besedila :

A8-0229/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 08/09/2015 - 5.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0282

POROČILO     
PDF 168kWORD 92k
16.7.2015
PE 560.886v02-00 A8-0229/2015

o zahtevi za odvzem imunitete Januszu Korwin-Mikkeju

(2015/2102(IMM))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalka: Evelyn Regner

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zahtevi za odvzem imunitete Januszu Korwin-Mikkeju

(2015/2102(IMM))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete Januszu Korwin-Mikkeju, ki jo je dne 13. marca 2105 posredoval generalni državni tožilec Republike Poljske v zvezi s sodnim postopkom, ki ga je 9. marca 2015 sprožil načelnik policijske uprave v mestu Piotrków Trybunalski (primer št. SM.O.4151-F.2454/16769/2014), in ki je bila razglašena na plenarnem zasedanju 15. aprila 2015,

–       po zagovoru Janusza Korwin-Mikkeja v skladu s členom 9(5) Poslovnika,

–       ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–       ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 21. oktobra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 in 17. januarja 2013(1),

–       ob upoštevanju člena 105(2) Ustave Republike Poljske ter členov 7b(1) in 7c(1) v povezavi s členom 10b poljskega zakona o opravljanju dolžnosti poslanca poljskega parlamenta ali senata z dne 9. maja 1996,

–       ob upoštevanju člena 5(2), člena 6(1) in člena 9 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0229/2015),

A.     ker je generalni državni tožilec Republike Poljske posredoval zahtevo načelnika policijske uprave v Piotrków Trybunalski za odobritev uvedbe postopka zoper poslanca Evropskega parlamenta Janusza Korwin-Mikkeja v zvezi s prekrškom po členu 92a zakona o prekrških z dne 20. maja 1971 in v povezavi s členom 20(1) zakona o cestnem prometu z dne 20. junija 1997; zlasti, ker je domnevna kršitev prekoračitev dovoljene hitrosti v naseljenem območju;

B.     ker se v skladu s členom 8 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije zoper poslanca Evropskega parlamenta ne sme začeti preiskave, ne sme biti priprt niti se zoper njega ne sme začeti sodnega postopka zaradi mnenja ali glasu, ki ga je izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti;

C.     ker v skladu s členom 9 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije poslanci Evropskega parlamenta na ozemlju svoje države uživajo imunitete, priznane poslancem parlamenta te države;

D.     ker v skladu s členom 105(2) ustave Republike Poljske poslanec ne more biti kazensko odgovoren brez privolitve sejma;

E.     ker lahko zgolj Parlament odloča o tem, ali se v določeni zadevi odvzame imuniteta ali ne; ker lahko Parlament pri odločanju, ali poslancu odvzeti imuniteto ali ne, razumno upošteva stališče poslanca(2);

F.     ker domnevno kaznivo dejanje nima neposredne ali očitne zveze z opravljanjem dolžnosti Janusza Korwin-Mikkeja kot poslanca Evropskega parlamenta niti ne predstavlja mnenja ali glasu, ki bi ga izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti kot poslanec Evropskega parlamenta, v smislu člena 8 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije;

G.     ker v tem primeru Parlament ni našel dokaza za fumus persecutionis, torej dovolj resnega in utemeljenega suma, da je bil primer sprožen z namenom, da bi se poslancu politično škodovalo;

1.      se odloči odvzeti imuniteto Januszu Korwin-Mikkeju;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje pristojnemu organu Republike Poljske in Januszu Korwin-Mikkeju.

OBRAZLOŽITEV

1. Ozadje

Generalni državni tožilec Republike Poljske je 13. marca 2015 predsedniku Parlamenta posredoval zahtevo načelnika policijske uprave v mestu Piotrków Trybunalski z dne 9. marca 2015 za odobritev uvedbe postopka zoper poslanca Evropskega parlamenta Janusza Korwin-Mikkeja v zvezi s kršitvijo, opisano v nadaljevanju.

Na policijski upravi trdijo, da je Janusz Korwin-Mikke 6. septembra 2014 pri vožnji svojega avtomobila v naseljenem območju Piotrków Trybunalski prekoračil dovoljeno hitrost 50 km/h za 32 km/h, kar je posnela tamkajšnja hitrostna kamera. To ravnanje je prekršek v skladu s členom 92a poljskega zakona o prekrških z dne 20. maja 1971 v povezavi s členom 20(1) poljskega zakona o cestnem prometu z dne 20. junija 1997.

Na podlagi poljskega centralnega registra vozil in voznikov so ugotovili, da je lastnik avtomobila Janusz Korwin-Mikke, policija pa trdi tudi, da videz voznika s slike, ki jo je posnela hitrostna kamera, ustreza sliki Janusza Korwin-Mikkeja, ki jo imajo v evidenci pristojni občinski organi.

Predsednik Parlamenta je na zasedanju 15. aprila 2015 v skladu s členom 9(1) Poslovnika razglasil, da je prejel pismo generalnega državnega tožilca Republike Poljske z zahtevo za odvzem imunitete Januszu Korwin-Mikkeju.

Zahtevo je v skladu s členom 9(1) Poslovnika posredoval Odboru za pravne zadeve. Janusz Korwin-Mikke se je v skladu s členom 9(5) Poslovnika pred odborom zagovarjal 14. julija 2015.

2. Zakonodaja in postopki o imuniteti poslancev Evropskega parlamenta

Člen 8 in člen 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske Unije določata:

Člen 8

Zoper člana Evropskega parlamenta se ne sme začeti preiskave, ne sme biti priprt niti se zoper njega ne sme začeti sodnega postopka zaradi mnenja ali glasu, ki ga je izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti.

Člen 9

Med zasedanjem Evropskega parlamenta njegovi člani uživajo:

a. na ozemlju svoje države imunitete, priznane članom parlamenta te države;

b. na ozemlju vseh drugih držav članic imuniteto pred kakršnim koli priporom in sodnim postopkom.

Za člane velja imuniteta tudi medtem, ko potujejo do kraja zasedanja Evropskega parlamenta in nazaj.

Kadar je član zaloten pri storitvi kaznivega dejanja, sklicevanje na imuniteto ni mogoče in Evropskemu parlamentu ne preprečuje uresničevanja pravice do odvzema imunitete svojemu članu.

Člena 6(1) in 9 Poslovnika Evropskega parlamenta določata naslednje:

Člen 6

Odvzem imunitete

1. Parlament pri izvajanju svojih pooblastil v zvezi s privilegiji in imunitetami ohranja integriteto kot demokratična zakonodajna skupščina in zagotoviti neodvisnost poslancev pri opravljanju njihovih nalog. Vsaka zahteva za odvzem imunitete se oceni v skladu s členi 7, 8 in 9 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter v skladu z načeli iz tega člena.

(...)

Člen 9

Postopki v zvezi z imuniteto

1. Vsaka zahteva za odvzem imunitete poslancu, ki jo na predsednika naslovi pristojni organ države članice, ali za zaščito privilegijev in imunitete, ki jo na predsednika naslovi poslanec ali nekdanji poslanec, se razglasi v Parlamentu in posreduje pristojnemu odboru.

Poslanca ali nekdanjega poslanca lahko zastopa drug poslanec. Drugi poslanec ne more podati zahteve brez soglasja zadevnega poslanca.

2. Odbor nemudoma preuči zahteve za odvzem imunitete ali zahteve za zaščito privilegijev in imunitete, ob upoštevanju njihove relativne zapletenosti.

3. Odbor predlaga obrazložen sklep, ki priporoča sprejetje ali zavrnitev zahteve za odvzem imunitete ali zahteve za zaščito privilegijev in imunitete.

4. Odbor lahko od zadevnega organa zahteva kakršno koli informacijo ali pojasnilo, ki se mu zdi potrebno za oblikovanje mnenja, ali je imuniteto treba odvzeti ali zaščititi.

5. Zadevni poslanec ima možnost zagovora; predloži lahko vse

dokumente ali druge pisne dokaze, ki se mu zdijo pomembni, in ga lahko zastopa drug poslanec.

Poslanec ni prisoten na razpravi o zahtevi za odvzem ali zaščito njegove imunitete, razen na samem zagovoru.

Predsednik odbora povabi poslanca na zagovor in v povabilu določi datum in uro zagovora. Poslanec se lahko odreče pravici do zagovora.

Če se poslanec ne udeleži zagovora po prejetju povabila, se šteje, da se je odrekel pravici do zagovora, razen če se opraviči za izostanek od zagovora na predlagani datum in ob predlagani uri, in za to navede razloge. Predsednik odbora odloči, ali se takšna zahteva za opravičenje sprejme na podlagi podanih razlogov; na to odločitev se ni mogoče pritožiti.

Če predsednik odbora sprejme zahtevo za opravičenje, poslanca povabi na zagovor in določi nov datum in uro zagovora. Če se poslanec ne udeleži drugega zagovora, se postopek nadaljuje brez zagovora poslanca. Nadaljnje zahteve za opravičenje ali zagovor se ne sprejmejo.

(...)

7. Odbor lahko poda obrazloženo mnenje o pristojnosti organa in dopustnosti zahteve, vendar se v nobenem primeru ne izreče niti o krivdi ali nekrivdi poslanca niti o tem, ali mnenja oziroma dejanja, ki so mu pripisana, upravičujejo kazenski pregon, četudi se pri obravnavi zahteve podrobno seznani z dejstvi primera.

(...)

Člen 105(2) Ustave Republike Poljske se glasi:

Od dneva razglasitve izida volitev do dneva izteka njegovega mandata poslanec ne more biti kazensko odgovoren brez privolitve sejma.

Členi 7b(1), 7c(1) in 10b zakona o opravljanju dolžnosti poslanca poljskega parlamenta ali senata z dne 9. maja 1996 se glasijo:

Člen 7b

1. Zahtevo za odobritev kazenske odgovornosti poslanca ali senatorja v primerih kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, je treba nasloviti na pravosodnega ministra – generalnega državnega tožilca.

Člen 7c

1. Zahtevo za odobritev kazenske odgovornosti poslanca ali senatorja je treba nasloviti na predsednika sejma ali predsednika senata, ki zahtevo posreduje pristojnemu organu za njeno obravnavo v skladu s poslovnikom sejma ali senata, obenem pa zadevnega poslanca ali senatorja obvesti o vsebini zahteve.

Člen 10b

Predpisi o odobritvi kazenske odgovornosti poslanca ali senatorja se smiselno uporabljajo tudi za prekrške.

3. Obrazložitev predlaganega sklepa

Na podlagi omenjenih dejstev se za to zadevo uporabljajo določbe člena 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije.

V skladu s to določbo poslanci Parlamenta na ozemlju lastne države uživajo imuniteto, ko so je deležni nacionalni poslanci omenjene države. Člen 105(2) poljske ustave dalje določa, da je za kazenski postopek proti poslancem sejma potrebno vnaprej pridobiti njihovo dovoljenje. Za nadaljevanje postopka zoper Janusza Korwin-Mikkeja je zato potreben sklep Parlamenta(3).

Pri odločanju o odvzemu parlamentarne imunitete Evropski parlament uporablja lastna dosledna načela. Eno od teh načel je, da se imuniteta odvzame, če kaznivo dejanje spada v okvir člena 9 Protokola št. 7, pod pogojem, da ne gre za fumus persecutionis, tj. dovolj resen in utemeljen sum, da je bil primer sprožen z namenom, da bi se poslancu politično škodovalo.

Kot prvo in najpomembneje, je bila zahteva za odvzem imunitete Januszu Korwin-Mikkeju vložena na podlagi domnevnega prekrška – prekoračitve najvišje dovoljene hitrosti v naseljenem območju. Poleg tega je ta primer povezan s prometnim prekrškom, ki se po navedbah v zahtevi kaznuje s plačilom razmeroma nizke globe v višini 300 do 400 PLN. Zdi se tudi, da je policija s prepoznavo obraza, ki jo je izvedla, sprejela nepristranski preiskovalni ukrep, kar bi izključilo namen političnega škodovanja Januszu Korwin-Mikkeju. Zato iz okoliščin primera izhaja, da so se omenjeni dogodki sicer zgodili, ko je bil Janusz Korwin-Mikke že poslanec Evropskega parlamenta, vendar domnevno kaznivo dejanje in posledični kazenski pregon nedvomno nista povezana s položajem Janusza Korwin-Mikkeja kot poslanca Evropskega parlamenta niti ni dokazov o fumus persecutionis.

4. Sklepne ugotovitve

Na osnovi zgornjih preudarkov in v skladu s členom 9(3) Poslovnika Odbor za pravne zadeve priporoča, da Evropski parlament Januszu Korwin-Mikkeju odvzame imuniteto.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

14.7.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

11

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Mady Delvaux, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Daniel Buda, Sylvia-Yvonne Kaufmann

(1)

Sodba Sodišča z dne 12. maja 1964 v zadevi Wagner proti Fohrmann in Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sodba Sodišča z dne 10. julija 1986 v zadevi Wybot proti Faure in drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2008 v zadevi Mote proti Parlamentu, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sodba Sodišča z dne 21. oktobra 2008 v združenih zadevah Marra proti De Gregorio in Clemente, C-200/07 in C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sodba Splošnega sodišča z dne 19. marca 2010 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sodba Sodišča z dne 6. septembra 2011 v zadevi Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2013 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-346/11 in T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Zadeva T-345/05 Mote proti Parlamentu (citirano zgoraj), odstavek 28.

(3)

V skladu s členom 10b zakona o opravljanju dolžnosti poslanca poljskega parlamenta ali senata z dne 9. maja 1996 je odvzem imunitete potreben tudi v zvezi s prekrški, na primer prometnimi prekrški.

Pravno obvestilo