Förfarande : 2014/0345(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0231/2015

Ingivna texter :

A8-0231/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 09/09/2015 - 8.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0305

REKOMMENDATION     ***
PDF 177kWORD 69k
16.7.2015
PE 557.285v01-00 A8-0231/2015

om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Konungariket Belgien och Republiken Polen att ratificera och för Republiken Österrike att ansluta sig till Budapestkonventionen om avtal om varutransporter på de inre vattenvägarna

(08223/2015 – C8-0173/2015 – 2014/0345(NLE))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Pavel Svoboda

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Konungariket Belgien och Republiken Polen att ratificera och för Republiken Österrike att ansluta sig till Budapestkonventionen om avtal om varutransporter på de inre vattenvägarna

(08223/2015 – C8-0173/2015 – 2014/0345(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av utkastet till rådets beslut (08223/2015),

–       med beaktande av Budapestkonventionen om avtal om varutransporter på de inre vattenvägarna (08223/15 ADD1),

–       med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207.4 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0173/2015),

–       med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–       med beaktande av rekommendationen från utskottet för rättsliga frågor (A8-0231/2015).

1.      Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Konungariket Belgien och Republiken Polen att ratificera och för Republiken Österrike att ansluta sig till Budapestkonventionen om avtal om varutransporter på de inre vattenvägarna.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna.

KORTFATTAD MOTIVERING

Budapestkonventionen om avtal om varutransporter på de inre vattenvägarna antogs av en diplomatkonferens som anordnades gemensamt av Centrala kommissionen för sjöfarten på Rhen och Donaukommissionen i samarbete med FN:s ekonomiska kommission för Europa, och konventionen trädde i kraft den 1 april 2005. Den bidrar till den inre marknaden på transportområdet genom att harmonisera standarder för avtal och navigering på inre vattenvägar i Europa.

Artikel 29 i Budapestkonventionen innehåller bestämmelser om parternas lagval i ett transportavtal som omfattas av konventionen. De bestämmelserna påverkar bestämmelserna i Rom I-förordningen (förordning (EG) nr 593/2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser).

Budapestkonventionen är alltså ett avtal som delvis faller under Europeiska unionens exklusiva behörighet, men unionen kan inte bli en part i konventionen. Medlemsstaterna kan emellertid inte ratificera eller ansluta sig till konventionen utan bemyndigande från unionen (artikel 2.1 i EUF-fördraget).

I detta fall är unionens exklusiva behörighet begränsad till en enda bestämmelse, och ett bemyndigande till enskilda medlemsstater skulle inte inverka negativt på genomförandet av unionens externa politik när det gäller rättsligt samarbete på privaträttens område.

Elva av medlemsstaterna är redan parter i Budapestkonventionen, medan femton medlemsstater har angett att de inte har inre vattenvägar som omfattas av konventionen.

Österrike och Polen har uttryckt ett intresse för att bli parter i konventionen. Deras deltagande kommer att främja ett brett införande av detta rättsliga instrument, till nytta för allmänheten och företagen.

Belgien ratificerade konventionen den 5 augusti 2008, efter ikraftträdandet av Rom I‑förordningen den 24 juli 2008. Det är därför nödvändigt att bevilja ett retroaktivt bemyndigande för att åtgärda den rådande rättsstridiga situationen.

Förslaget till beslut bemyndigar därför Belgien och Polen att ratificera och Österrike att ansluta sig till Budapestkonventionen. Av ovannämnda skäl föreslår föredraganden att Europaparlamentet ger sitt samtycke till detta bemyndigande.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

13.7.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Ángela Vallina, Bogdan Brunon Wenta

Rättsligt meddelande