Процедура : 2014/2251(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0235/2015

Внесени текстове :

A8-0235/2015

Разисквания :

PV 08/09/2015 - 18
CRE 08/09/2015 - 18

Гласувания :

PV 09/09/2015 - 8.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0311

ДОКЛАД     
PDF 778kWORD 177k
20.7.2015
PE 557.279v02-00 A8-0235/2015

относно професионалните кариери на жените в рамките на науката и висшето образование и наличието на т.нар. стъклени тавани

(2014/2251(INI))

Комисия по правата на жените и равенството между половете

Докладчик: Елисавет Воземберг

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно професионалните кариери на жените в рамките на науката и висшето образование и наличието на т.нар. стъклени тавани

(2014/2251(INI))

Европейският парламент,

–       като взе предвид членове 2 и 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и членове 8, 10, 19 и 157 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–       като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 1979 г.,

–       като взе предвид Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена)(1),

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 21 септември 2010 г., озаглавено „Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010 – 2015 г.“ (COM(2010)0491),

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 5 март 2010 г., озаглавено „По-висока степен на ангажираност за постигането на равенство между жените и мъжете: Харта на жените“ (COM(2010)0078),

–       като взе предвид Европейския пакт за равенство между половете (2011– 2020 г.), приет от Съвета на 7 март 2011 г.,

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 15 септември 2014 г., озаглавено „Европейско научноизследователско пространство: Доклад за напредъка – 2014 г.“ (COM(2014)0575),

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 17 февруари 1999 г., озаглавено „Жените и науката: Използване на капацитета на жените за обогатяване на европейската научноизследователска дейност“ (COM(1999)0076),

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 17 юли 2012 г., озаглавено „Засилено партньорство в рамките на европейското научноизследователско пространство за върхови постижения и растеж“ (COM(2012)0392),

–       като взе предвид доклада на Комисията от 3 септември 2014 г., озаглавен „Политики в областта на равенството между половете в публичната научноизследователска дейност“ и основаващ се на проучване на членовете на Хелзинската група (консултативна група на Комисията по въпросите на равенството между половете, научните изследвания и иновациите),

–       като взе предвид статистическите данни и показателите, съдържащи се в публикувания от Комисията през 2013 г. доклад „She Figures 2012: Gender in Research and Innovation“ („Статистика за жените за 2012 г.: как са представени половете в областта на научните изследвания и иновациите“),

–       като взе предвид заключенията на Съвета от 5 декември 2014 г. относно „Европейското научноизследователско пространство: Доклад за напредъка — 2014 г.“,

–       като взе предвид заключенията на Съвета от 29 май 2015 г. относно пътната карта за европейското научноизследователско пространство за периода 2015 – 2020 г.,

–       като взе предвид своята резолюция от 10 март 2015 г. относно напредъка в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2013 г.(2),

–       като взе предвид член 40 от Конвенцията от Истанбул относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените,

–       като взе предвид своята законодателна резолюция от 21 ноември 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014 – 2020 г.)(3),

–       като взе предвид своята резолюция от 21 май 2008 г. относно жените и науката(4),

–       като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2000 г. относно съобщението на Комисията, озаглавено „Жените и науката: Използване на капацитета на жените за обогатяване на европейската научноизследователска дейност“(5),

–       като взе предвид член 52 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между половете (А8-0235/2015),

A.     като има предвид, че равенството между половете е водещ принцип на Европейския съюз, заложен в Договора за Европейския съюз, както и една от неговите цели и задачи;

Б.     като има предвид, че равенството между половете е основна предпоставка за пълноценното упражняване на човешките права от страна на жените и момичетата и е от съществено значение за тяхното овластяване и за постигането на устойчиво и приобщаващо общество; като има предвид, че недостатъчното използване на човешкия капитал намалява потенциалните ползи за свързаните с научните изследвания и иновациите стопански дейности и за цялостното икономическо развитие и има опустошителни социални последици;

В.     като има предвид, че е от изключително значение да се гарантира, че мъжете и жените са равностойни партньори, имат еднакви права и задължения и еднакви възможности за работа и че техният принос за обществото е еднакво ценен и уважаван;

Г.     като има предвид, че според наличните статистически данни и проучвания жените са слабо представени в рамките на по-голямата част от длъжностите в сферата на науките, инженерните специалности и управлението, както и на по-високите йерархични нива, дори в секторите, в които те са мнозинство, например в сферата на образованието; като има предвид, че жените са изключително слабо представени в сферата на науките, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ), като представляват едва 24% от специалистите в сферата на науката и инженерството; като има предвид, че представителството на жените варира в зависимост от специализацията в областта на НТИМ, като например по отношение на специализацията в областта на химията се наблюдава проблем със задържането на кадрите, докато при инженерните специалности и физиката се наблюдава проблем с привличането на кадри;

Д.     като има предвид, че науката е от ключово значение за Европа в икономическо отношение и се нуждае от постоянно увеличаващи се екипи, които да са способни, наред с другото, да извършват революционните изследвания, крайно необходими за увеличаване на производителността и конкурентоспособността, и че наличието на достатъчен брой лица с умения в областта на НТИМ е основна предпоставка за изпълнението на Европейската програма за растеж и работни места и на целите на стратегията „Европа 2020“; като има предвид, че се очаква, че търсенето на специалисти в областта на НТИМ ще нараства през периода до 2015 г., и че последните статистически данни разкриват застаряване на кадрите в научноизследователския сектор; като има предвид, че положителното взаимно обогатяване между учебните предмети в областта на НТИМ и изкуствата и хуманитарните науки (НТИИМ) съдържа огромен икономически, социален и културен потенциал и че жените научни изследователи и новатори са в състояние да изграждат връзки между НТИМ и НТИИМ; като има предвид, че жените научни изследователи представляват актив за ЕС, който се нуждае от всички налични ресурси, за да се възстанови окончателно от икономическата и финансова криза и за да може да се справи с промените в обществото като цяло; като има предвид, че е необходимо да се насърчи и благоприятства професионалното развитие на жените, както и увеличаването на броя на младите хора, особено на жените студенти и жените университетски преподаватели, в различните области на НТИМ;

Е.     като има предвид, че се наблюдават някои положителни тенденции по отношение на жените научни изследователи и че през последните години техният дял нараства по-бързо за сметка на дела на мъжете, но че броят на жените научни изследователи е все още значително по-нисък в сравнение с броя на мъжете в тази сфера, като най-голямата разлика е в стопанския сектор;

Ж.    като има предвид, че професионалните кариери на жените в академичната сфера все още се характеризират със силно изразена вертикална сегрегация, като делът на жените на най-високите академични длъжности е твърде малък; като има предвид, че според „She Figures 2012“ жените представляват само 10% от ректорите на университети;

З.      като има предвид, че изглежда, че малко държави членки са предвидили разпоредби относно равенството между половете в своята правна рамка, уреждаща научните изследвания, като се обръща слабо внимание на интегрирането на призмата на равенството между половете в националните програми за научни изследвания;

И.     като има предвид, че жените продължават да се сблъскват с пречки при започването на собствена стопанска дейност поради все още съществуващите предубеждения и стереотипни представи; като има предвид, че е необходимо да се насърчава и подкрепя по-активната роля на жените в сферата на предприемачеството, както и да се създаде среда, в която жените предприемачи и семейните предприятия могат да просперират и в която предприемчивостта се възнаграждава, чрез предприемането на необходимите мерки, основаващи се на обмена на най-добра практика, и чрез отделянето на особено внимание на майките;

Й.     като има предвид, че причините за тази ситуация са многобройни и сложни, включително отрицателните стереотипни представи и предразсъдъци и съзнателната или несъзнателната пристрастност;

К.     като има предвид, че статистическите данни последователно сочат, че момичетата губят интерес към учебните предмети в областта на НТИМ в училище и че те са по-малко склонни да се насочат към свързана с науката специалност в университета; като има предвид, че няма еднозначно обяснение за ниския процент на жените в областта на НТИМ, като причините включват: липсата на познания сред учителите в училищата относно различните възможности за професионално развитие в областта на НТИМ, липсата на ролеви модели за жените, високия брой на несигурните краткосрочни договори, несъзнателната пристрастност на комисиите, които провеждат интервютата за подбор на кадри, по-малката склонност на жените в сравнение с мъжете да кандидатстват за висши длъжности и тенденцията жените да бъдат насочвани по-скоро към преподавателско и наставническо поприще, отколкото към научните изследвания и висшето образование;

Л.     като има предвид, че жените, които работят в областта на научните изследвания, както и във всички други области, са принудени да поемат по-голям дял от родителските или семейните задължения в сравнение с колегите си мъже, и че следователно всички предложени мерки трябва да отчитат възможността за успешно съвместяване от жените на професионалния и семейния живот, с цел мъжете да се включат в тези сфери;

М.    като има предвид, че въпреки всички продължаващи усилия за насърчаване на равенството между половете и равните възможности жените все още се сблъскват с неравен достъп до научноизследователски длъжности, до финансиране, до възможности за публикуване на своите трудове и до академични отличия и са също така засегнати от стриктните критерии за повишаване в длъжност и признание и от липсата на финансиране или подходящи политики в тяхна подкрепа, перспективите за младите жени научни работници са особено мрачни; като има предвид, че всички тези фактори потенциално допринасят за „изтичането на мозъци“ – ситуация, която налага да се предприемат по-скоро радикални, отколкото прости мерки; като има предвид освен това, че сътрудничеството на равнището на колектива е от изключително значение и следва да се осъществява и стимулира както на равнището на отделните лица, така и в рамките на обществото;

Н.     като има предвид, че на практика слабата позиция на жените, работещи в научната област, в обществото, без тя непременно да е оправдана от каквито и да е обективни критерии, както и взаимоотношенията между половете и основаните на пола стереотипни представи трябва да бъдат преразгледани и преоценени; като има предвид, че предлагането на по-широк кръг от възможности за професионално развитие на жените и промяната на образователните модели могат да допринесат значително за намаляване на разликата в заплащането на мъжете и жените, например чрез увеличаване на броя на жените учени и инженери;

О.     като има предвид, че Комисията вече се е ангажирала да осигури дял от поне 40% за по-слабо представения пол в състава на всички свои експертни и работни групи и комисии и че тя по-специално ще приложи това в рамките на специалната програма „Хоризонт 2020“;

П.     като има предвид, че в последните заключения на Съвета относно укрепването на човешките ресурси в науката и технологиите в европейското научноизследователско пространство се признава колко важно е да се насърчава равенството между половете в областта на научните изследвания и жените да бъдат интегрирани на ръководни длъжности, като Съветът беше достигнал до подобни заключения още през 2005 г., но досега той не е правил по-подробни изявления по въпроса;

Р.     като има предвид, че в пътната карта за европейското научноизследователско пространство за периода 2015 – 2020 г. се отправя призив към Комисията и държавите членки да започнат да прилагат националните законодателства в областта на равенството между половете под формата на ефективни действия с цел преодоляване на основаните на пола дисбаланси в научноизследователските институти и ръководните органи и с оглед на по-успешното интегриране на призмата на равенството между половете в политиките, програмите и проектите в областта на научноизследователската и развойната дейност;

С.     като има предвид, че Конвенцията от Истанбул съдържа ангажимент за предприемане на действия във връзка с първопричините за насилието и за насърчаване на по-висока степен на равенство между жените и мъжете чрез промяна на поведението и премахване на стереотипните представи не само на равнището на отделните лица, но и на равнището на заведенията за висше образование и на територията и в сградите на университетите и колежите, в които също се наблюдава основано на пола насилие, за да могат жените да се освободят от насилието и произтичащия от него страх, които често са пречка за пълноценното им участие в академичния и обществения живот;

Т.     като има предвид, че Европейският институт за равенство между половете може да изпълнява основна роля при проследяването на промените в разликата в заплащането на жените и мъжете в областта на науката и изследванията, при анализа на причините за тази разлика и при оценяването на въздействието на законодателството;

Равенство между половете в рамките на академичните длъжности

1.      отбелязва, че въпреки положителните промени, осъществени през последните години, равенството между половете в областта на науката и висшето образование все още не е постигнато, като положението варира между различните държави членки и между различните области на научните изследвания и различните академични степени; изтъква поразяващо малкия дял на жените сред най-висшите академични и административни длъжности в научните заведения и университетите, което свидетелства за наличието на „стъклен таван“, т.е. невидими пречки, основани на предразсъдъци, които възпрепятстват достъпа на жените до ръководни длъжности;

2.      изразява съжаление във връзка с факта, че има доказателства за наличието на полова сегрегация в йерархичната структура в университетите и училищата в Европа и в други развити икономики, която по своя характер е както хоризонтална, така и вертикална, както и във връзка с факта, че въпреки че 59% от лицата, завършили висше образование в ЕС-28, са жени, жените представляват едва 18% от пълноправните университетски преподаватели;

3.      отново изтъква, че равенството между половете е един от принципите, на които се основава ЕС, и че то трябва да се съблюдава също така и в областта на научните изследвания и висшето образование; подчертава, че всички форми на пряка или непряка дискриминация спрямо жените трябва да бъдат премахнати;

4.      отбелязва, че липсата на жени в областта на научната и изследователската дейност е причина в сферата на научноизследователската и развойната дейност вниманието да се насочва автоматично към мъжете и че по-конкретно: а) няма женски манекени за изпитванията на удар при сблъсък на превозни средства; б) медицинските изследвания обикновено се провеждат върху мъже; в) изчисленията за радиационното облъчване се основават на степента на поглъщане на индивид на средна възраст от мъжки пол; и г) в мнозинството от книгите по анатомия изображенията са на мъжко тяло;

5.      изразява съжаление, че все още се наблюдава неравностоен достъп на жените до длъжности в областта на изследванията, до финансиране и до възможности за публикуване на трудове, като все още не е коригирана разликата в заплащането на мъжете и жените в сферата на научните изследвания и висшето образование, въпреки че в ЕС и държавите членки са налице правни разпоредби относно равното третиране и недискриминацията на пазара на труда, в т.ч. разпоредби относно равното заплащане;

Позитивни мерки

6.      настоятелно призовава Комисията и държавите членки да анализират съществуващите правни разпоредби с оглед на правилното им прилагане и евентуално на тяхното преразглеждане, ако това е необходимо, с цел да се гарантира равното третиране на жените и мъжете; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да гарантират спазването на принципа на недискриминация, който в Договора от Лисабон се разглежда като цел на Европейския съюз, във всички видове трудови договори или финансиране, както и законното право на равно заплащане за равен труд при всички елементи на възнаграждението, предоставяно на мъжете и жените, включително безвъзмездните помощи и стипендиите, например чрез гарантиране на прозрачност на заплатите;

7.      отбелязва, че освен че трябва да се прилагат съществуващите правни разпоредби, трябва също така да се премахнат културните и институционалните пречки, които водят до пряка или непряка дискриминация спрямо жените в рамките на научните кариери и при вземането на решения, с оглед на постигането на равенство между половете; счита, че тези форми на дискриминация, отрицателни предубеждения и съзнателни или несъзнателни стереотипни представи се основават на нагласи и стандарти, които постоянно се възпроизвеждат, и промените на институционално равнище могат да спомогнат за отстраняването им; призовава Комисията да въведе и да подкрепя кампании за повишаване на осведомеността и програми и инициативи за намаляване на тези пречки както в академичните среди, така и в обществото като цяло;

8.      отново изразява критичното си отношение във връзка с факта, че жените продължават да получават по-ниско заплащане в сравнение с мъжете за еднакъв труд също и в сферата на науката и изследванията като последица от своето неравностойно представителство;

9.      призовава Комисията и държавите членки да включат подпомагане и насърчаване на мрежи за партньорска подкрепа и споделяне на най-добри практики в цяла Европа и извън нея;

10.    подчертава, че кампаниите за повишаване на осведомеността следва да са насочени както към мъжете, така и към жените, тъй като те (съзнателно или не) възпроизвеждат основаните на пола стереотипи, които могат да накарат жените да приемат като естествени културните и институционални пречки пред професионалното развитие в науката;

11.    настоятелно призовава Комисията да полага усилия въз основа на съществуващите програми и инициативи и да провежда по-активно положителни целеви кампании за жените и момичетата, насърчаващи ги да се насочват към академични и изследователски кариери във всички научни области, с особен акцент върху инженерните специалности и технологичния сектор, където въпреки неотдавнашните положителни промени участието на жените все още е по-ниско от средното;

12.    призовава Комисията и държавите членки да насърчават образователните програми, които поощряват взаимодействието и положителните връзки между учебните предмети в областта на НТИМ и изкуствата и хуманитарните науки и популяризират призмата на равенството между половете, благоприятствайки ролята, която жените могат да изпълняват при осъществяването на тези връзки;

13.    призовава Комисията и държавите членки да насърчават положителните женски ролеви модели на всички равнища на образованието – от задължителното образование до горните класове, следдипломното обучение и различните степени на висшето образование - както и в неформалното образование и работата с младежите; признава, че насърчаването на положителните женски ролеви модели включва предприемането на мерки за подчертаване на историческите и съвременните постижения на жените в науката и технологиите, предприемачеството и управленските позиции; отбелязва, че тези мерки могат да включват специален акцент върху Международния ден на жената, седмиците на науката и възползването от съществуващата най-добра практика от държавите членки и от другите държави по света;

14.    призовава Комисията, държавите членки и съответните заинтересовани страни да укрепят инициативите и програмите, насърчаващи жените да продължат своето професионално развитие в рамките на научните изследвания и висшето образование, например чрез програми за наставничество и за работа в мрежа и чрез подпомагане на жените научни работници, по-конкретно младите жени научни работници, участващи в научноизследователски програми и в заявления за получаване на безвъзмездни средства, както и чрез подпомагане на индивидуалното професионално развитие на жените научни изследователи и на напредъка им в кариерата до най-високите степени; счита, че жените следва също да бъдат насърчавани да кандидатстват за управленски позиции, като същевременно трябва да се предприемат действия за преодоляване на всички видове пречки, които затрудняват или осуетяват кандидатстването;

15.    настоятелно призовава Комисията и държавите членки при разработването на стратегии относно равенството между половете във висшето образование да обърнат специално внимание на жените, които се сблъскват с множествена дискриминация, като например жените, които са лесбийки, бисексуални, транссексуални или интерсексуални, жените с увреждания, жените с малцинствен или мигрантски произход, жените бежанци и жените, които полагат грижи за други лица;

16.    настоятелно призовава държавите членки да разработят ефективни и привлекателни учебни програми и методи на преподаване в областта на НТИМ, с цел да задържат интереса на момичетата към науката, както и да признаят приноса на учителите като двигател на културна промяна с потенциал да повишат трайното участие на момичетата в предметите от областта на науката в училище и да инвестират в тях;

17.    настоятелно призовава държавите членки да признаят потенциала на качественото професионално ориентиране и участието в обучение за насърчаването на момичетата да продължат обучението си по предмети в областта на НТИМ в университета;

Постигане на равновесие между професионалния и личния живот

18.    подчертава, че необходимостта от успешно съвместяване на професионалните и семейните задължения в много случаи представлява значителна пречка, която засяга по-конкретно жените, що се отнася до тяхното професионално израстване в сферата на науката и висшето образование, и че тя е една от основните причини те да изоставят своята кариера;

19.    призовава за по-гъвкави условия на труд както за мъжете, така и за жените научни изследователи, които да им позволяват да съвместяват професионалния и семейния си живот, както и за премахване на разликата в заплащането на мъжете и жените в името на равенството между половете;

20.    призовава Комисията, държавите членки, организациите, финансиращи научни изследвания, и други заинтересовани страни да разработят програми за активно насърчаване на жените да продължат своята кариера след отпуск по майчинство или родителски отпуск и да осигурят финансиране за програми за повторно навлизане на пазара на труда, които следва да бъдат съобразени с нуждите на всяка институция и да включват необходимото обучение с оглед на развитието на науката, както и да допускат повече гъвкавост по отношение на научните постижения на жените след раждането или осиновяването на дете и да предоставят подходящи услуги за полагане на грижи за децата, като също така насърчават участието на мъжете в семейния живот; тези мерки следва също така да се прилагат за изследователите, които работят въз основа на индивидуални стипендии, и за персонала в рамките на научноизследователски проекти с външно финансиране;

21.    насърчава държавите членки и регионите да поощряват развитието на благоприятстващи семейството университети и научноизследователски институти;

22.    настоятелно призовава Комисията да признае необходимостта от адекватен отпуск по бащинство и подходящи помощи за бащинство, така че мъжете да имат финансова възможност да отсъстват от работа, за да се грижат за дете, и да се спомогне за преодоляване на обичая жената да е родителят, който прекъсва професионалното си развитие, за да се премахне една значителна пречка пред професионалното израстване на жените в сферата на науката и висшето образование;

Промени и проекти на институционално равнище

23.    приема за сведение, че в допълнение към насърчаването на професионалното развитие на отделните жени са необходими промени на институционално равнище, за да се преодолеят пречките пред равенството между половете, особено по отношение на вертикалната сегрегация и на участието на жените в комисиите, в които се вземат решенията;

24.    подчертава необходимостта от институционална ангажираност за подпомагане и насърчаване на тези промени чрез установяване на нови стандарти, даване на отговор на възникващите въпроси и проследяване на напредъка, така че жените научни работници да могат да се възползват от наличната информация и същевременно да оказват активен принос за европейското научноизследователско пространство;

25.    настоятелно призовава Комисията да предложи препоръка към държавите членки, съдържаща общи насоки относно институционалните промени за насърчаване на равенството между половете в университетите и научноизследователските институти;

26.    счита, че трябва да бъде систематизирана наличната информация относно разпределението между половете и положението на жените научни работници в държавите членки, с цел насърчаване на равенството между половете във всички публични и частни научноизследователски институти; счита, че трябва да бъде постигнат консенсус относно бъдещите действия за насърчаване на проектите, свързани с жените научни работници;

27.    настоятелно призовава Комисията да изпълнява по-активна координационна роля по отношение на инициативите за интегриране на принципа на равенство между половете в рамките на европейското научноизследователско пространство и да повишава осведомеността и да предлага подходящи курсове за обучение, насочени към заинтересованите страни, относно значението на интегрирането на принципа на равенство между половете в сферата на науката и висшето образование; подчертава необходимостта от мерки за насърчаване на истинско равенство между половете, що се отнася до професионалното израстване в академичната и научната сфера;

28.    посреща със задоволство факта, че Комисията финансира разработването на планове за равенство между половете чрез проекти по 7-ата рамкова програма и по програма „Хоризонт 2020“, и също така приветства съвместния проект на Комисията и Европейския институт за равенство между половете за създаването на онлайн инструмент за разработване на планове за равенство между половете като средство за определяне и обмен на най-добрите практики със съответните заинтересовани страни; подчертава, че при предлагането на най-добри практики следва да се вземат предвид независимостта на университетите и научноизследователските организации и разнообразието на техните организационни структури в държавите членки;

29.    приканва държавите членки да участват в партньорства с научноизследователски организации и университети с цел поощряване на културните и институционалните промени в областта на равенството между половете;

30.    призовава държавите членки да работят с академичните институции с цел осигуряване на подкрепа и повече възможности за професионално развитие в ключови преходни моменти, като например прехода между позициите на докторант, доктор на науките и лектор;

31.    подчертава необходимостта от пълноценно включване на призмата на равенството между половете в научноизследователската дейност и балансираното участие на половете в програмата „Хоризонт 2020“; счита, че това ще изисква подновяване на усилията за включване на измерението, свързано с равенството между половете, при формулирането и изпълнението на следващата работна програма; приветства създаването на консултативната група по въпросите на равенството между половете по програма „Хоризонт 2020“; изразява твърдо убеждение, че целите на програма „Хоризонт 2020“ ще бъдат постигнати единствено ако жените научни работници участват пълноценно в нея;

32.    призовава държавите членки да работят с академичните институции за активно насърчаване на жените да кандидатстват за длъжности и за гарантиране на участието на жени в групите, които провеждат интервютата за подбор на кадри, когато това е възможно;

33.    изразява твърдо убеждение, че измерението, свързано с равенството между половете, е източник на добавена стойност за научните изследвания и осигурява възвращаемост на инвестициите; подчертава, че анализът на въпросите на равенството между половете може да поощри иновациите и мултидисциплинарното сътрудничество в областта на науката и технологиите;

Следващи стъпки

34.    призовава държавите членки да предоставят стимули на научноизследователските институти и университетите за въвеждането и прилагането на планове за равенство между половете, да включат измерението, свързано с равенството между половете, в своите национални програми за научни изследвания, да премахнат правните и други пречки пред наемането, задържането и професионалното развитие на жените научни изследователи и да прилагат всеобхватни стратегии за структурна промяна с цел преодоляване на съществуващите недостатъци в научноизследователските институти и програми;

35.    призовава Комисията и държавите членки да предприемат действия във връзка с дисбаланса между половете в рамките на процеса на вземане на решения и в органите, отговарящи за наемането и повишаването в длъжност или степен на изследователите, и да разгледат възможността разработването на планове за равенство между половете да се въведе като предпоставка за достъпа до публично финансиране в областта на изследванията, науката и висшето образование, по-конкретно чрез насърчаване на изследователските и научните институти да представят доклади относно своите усилия за интегриране на жените научни работници и чрез осигуряване на открити и прозрачни процеси на подбор и повишаване в длъжност или степен;

36.    отчита, че в рамките на стратегиите за равенство между половете във висшето образование трябва също така да се обърне внимание на явлението, свързано с основаното на пола насилие; призовава Комисията и държавите членки да разработят стратегии за преодоляване на основаното на пола насилие на територията и в сградите на университетите и колежите, включително за повишаване на осведомеността, улесняване на достъпа до правосъдие за засегнатите жени и ангажиране на мъжете студенти, преподаватели и служители в борбата срещу насилието;

37.    призовава държавите членки да насърчават работодателите да предприемат мерки за борба с всички форми на тормоз на работното място, засягащи жените, които могат да доведат до обезсърчаване на жертвите и в крайна сметка до подаване на оставка от тяхна страна;

38.    насърчава държавите членки да улеснят редовната комуникация между националните министри, отговарящи за университетите и науката, и министрите, отговарящи за равенството между половете, или съответния им еквивалент с оглед на разработването на национални политики, които поощряват и подкрепят жените в сферата на науката и висшето образование;

39.    призовава държавите членки да ангажират медиите и частния сектор за изкореняване на стереотипните представи, свързани с пола, и за насърчаване на взаимното уважение; подчертава ролята на медиите за запазване на стереотипните представи или за борба за премахване на основаните на пола стереотипни представи, както и техния потенциал за активно насърчаване на положителните ролеви модели за жените и момичетата, които следва да бъдат поощрявани;

40.    призовава Комисията и Европейския институт за равенство между половете да доразвият съществуващата методика за поддържане на разбити по пол статистически данни за всички академични и научни дейности в допълнение към статистическите данни за човешките ресурси, както и да разработят приложими показатели за измерване на процесите на институционална промяна както на национално равнище, така и в рамките на европейското научноизследователско пространство;

41.    призовава държавите членки, академичния сектор и всички заинтересовани страни да въведат специализирани програми в образованието, по-конкретно във висшето образование, за да се изтъкне значимостта на равенството между половете;

42.    призовава Комисията и държавите членки последователно да прилагат съобразено с равновесието между половете бюджетиране във всички програми и мерки, осигуряващи финансиране в областта на науката, висшето образование и научните изследвания, и да разработят насоки и методи за наблюдение и оценка на включването на призмата на равенството между половете в тези области;

43.    призовава държавите членки да разработят статистически мерки за проследяване на това накъде се насочват жените, след като напуснат сферата на висшето образование, с цел да се усъвършенства разработването на политики от страна на академичните институции и правителствата в съответните области;

44.    насърчава държавите членки да разгледат възможностите за осигуряване на положително признание за академичните институции, които са предприели мерки за преодоляване на неравенството между половете;

45.    призовава Комисията да интегрира призмата на равенството между половете в научното и технологичното съдържание, с цел да се сложи край на по-дискретните форми на дискриминация чрез предоставяне на стимули за вземане под внимание на пола в рамките на научноизследователската и развойната дейност;

Участие

46.    призовава Комисията и държавите членки да стимулират допълнително работата в мрежа сред жените учени на национално, регионално и европейско равнище;

47.    насърчава държавите членки да разгледат възможностите за въвеждане на схеми за наставничество със специален акцент върху насърчаването на жените да кандидатстват за безвъзмездно финансиране, повишаване в длъжност или степен или други възможности, както и върху подпомагането им в този процес;

48.    отново изтъква значението на по-голямото участие на жените в процеса на вземане на решения и на осигуряването на баланс между половете в комисиите за оценка, комисиите за подбор и всички други съответни комисии, както и в специално сформираните групи и комисии, вземащи решения относно набирането на персонал, финансирането, научноизследователските програми и публикациите; счита, че научноизследователските институции и университетите следва да бъдат насърчавани да въведат цели за участието на жените в тези органи; призовава Комисията и държавите членки във връзка с това да използват за основа предложението на Комисията за директива за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки(6), за да предложат подобни законодателни мерки относно ръководните длъжности за жените в науката и висшето образование;

49.    призовава Съвета да приеме – в рамките на люксембургското председателство – заключения относно равенството между половете в областта на научните изследвания, така че да се гарантира по-висока степен на представителство и участие на жените в процеса на вземане на решения в сектора на научните изследвания;

50.    призовава Парламента да въведе награда „Жените и науката в Европа“, която да се връчва на работодатели (предприятия, институции и органи), които играят водеща роля за насърчаване на жените в академичните и научните кръгове, за подкрепа на жените с управителни функции и за гарантиране на равно заплащане;

51.    призовава Комисията да насърчава чрез информационни кампании схемите и програмите, предназначени да повишат участието на жените в научните изследвания;

52.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата на държавите членки.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Стъклен таван

Терминът „стъклен таван“ беше въведен през 1986 г. от журналисти от вестника „Уолстрийт джърнъл“. Той описва невидимите бариери (основани на предразсъдъци), които ограничават напредъка на жените към по-високи длъжности в рамките на тяхното професионално развитие.

Диапазонът за измерване на стъклените тавани отразява степента на трудност, пред която са изправени жените по отношение на достигането в рамките на развитието на своята кариера на равнища, сходни с тези на колегите им мъже.

По-специално приеманата като даденост социална роля на жените се отразява не само на личния им живот, но и на професионалния им живот на работното място, като предизвиква многобройни и сложни проблеми.

Изследванията показват, че уменията, методите и цялостният подход на жените към научните въпроси изглеждат напълно еднакви с тези на мъжете.

Изводът е, че жените са недостатъчно представени на по-високите нива в йерархията, дори в сектори, в които те представляват мнозинство, като например в сферата на образованието.

Причините, които водят до това положение, са многобройни и сложни, както е видно от прегледа на специализираната литература и изследванията, проведени с акцент върху образователния сектор.

Като ограничаваме присъствието на жените в областта на научните изследвания чрез съзнателни и несъзнателни стереотипни представи, ние отхвърляме важен потенциал, развит от нашите университети, и обезценяваме високо квалифициран човешки капитал. Недостатъчното използване на този човешки капитал намалява потенциалните ползи за свързаните с научните изследвания и иновациите стопански дейности и за цялостното икономическо развитие. Науката и иновациите непрекъснато се нуждаят от нови идеи, а най-добрите идеи безспорно се генерират в многообразна среда.

В същото време неравното третиране и дискриминацията на жените е грубо нарушение на техните основни човешки права.

Статистика

Публикувана на всеки три години от 2003 г. насам, публикацията „She Figures“ представя статистически данни и показатели относно човешките ресурси в сектора на научните изследвания и технологичното развитие и относно равенството между половете в научната област. От „She Figures 2012“ се вижда , че въпреки напредъка продължава да съществува неравенство между половете в научната област. Например въпреки че 59% от завършилите през 2010 г. в ЕС студенти са жени, жените представляват само 20% от лицата, заемащи висши длъжности в университетите в ЕС през същата година.

Въпреки че делът на жените изследователи нараства по-бързо в сравнение с дела на мъжете, през 2009 г. жените представляват само 33% от изследователите в ЕС-27. Най-нисък е делът им в сектора „Стопански предприятия“, където само 19% от всички изследователи са жени, в сравнение с 40% в сектор „Висше образование“ и 40% в сектор „Държавно управление“.

Академичната кариера на жените продължава да се характеризира със силно изразена вертикална сегрегация. През 2010 г. делът на жените студенти (55%) и на жените, завършили висше образование (59%), надхвърля съответните дялове на мъжете, но мъжете надвишават броя на жените сред докторантите и завършилите докторска степен (делът на жените докторанти е 49%, а делът на жените, получили докторска степен – 46%). Освен това през същата година жените представляват едва 44% от академичния състав със степен C, 37% от академичния състав със степен В и 20% от академичния състав със степен А. Недостатъчното представителство на жените е още по-поразително в областта на науката и инженерството. Делът на жените се е увеличил от едва 31% от студентите в първа образователна степен на 38% от докторантите и на 35% от притежаващите докторска степен, но е 32% от академичния състав със степен C, 23% от академичния състав със степен B и само 11% от академичния състав със степен A. Завършилите висше образование жени често решават да се откажат от научна дейност, след като са завършили докторската си степен.

Доказано е, че равното представяне на двата пола в управителните съвети води до иновативни идеи, повишена конкурентоспособност и продуктивност, както и подобрено корпоративно управление. Наличието на все повече жени на ръководни длъжности е и знак за външния свят, че дружеството осъзнава сложността на световните пазари и е подготвено да се конкурира в световен мащаб.

Последните изследвания, проведени в САЩ, показват наличието на все повече доказателства за ролята, която основаните на пола предразсъдъци имат за отказването на жените от научна кариера. „При произволно „двойно сляпо“ проучване, извършено през 2012 г., на научните факултети към университети, занимаващи се активно с научни изследвания, бяха представени материали за кандидатстване от фиктивен студент, на когото на случаен принцип беше дадено мъжко или женско име, и се установи, че и мъжете, и жените от факултетите са оценили мъжа кандидат като значително по-компетентен и по-подходящ за назначаване от жената, при условие че материалите за кандидатстване са били идентични. В проучване от 2014 г. беше установено, че и за мъжете, и за жените е два пъти по-вероятно да наемат мъж за работа, за която се изискват познания по математика.“ (Joan C. Williams,The 5 Biases Pushing Women Out of STEM, Harvard Business Review, 5 март 2015 г.).

Бариери за професионалното развитие на жените

Отрицателни стереотипи и предразсъдъци, установени от древността до наши дни (предубежденията предизвикват висока степен на дискриминация).

Майчинство и други семейни задължения

В браковете, в които и двамата съпрузи имат професионална кариера, жените изследователи са по-склонни да поемат по-голяма част от родителските задължения, отколкото своите партньори, като същевременно се опитват да отговорят на очакванията на обществото и обикновено приемат по-ниски длъжности. Много вероятно е също така семейните задължения да са една от най-важните причини, поради които завършилите висше образование жени решават да се откажат от по-нататъшно развитие, след като са взели докторската си степен, тъй като им е време да създадат семейство. Това, че имат деца, обаче е по-вероятно да повлияе на тяхната продуктивност и професионалното им израстване в сравнение с мъжете изследователи. Според „She Figures 2012“ през 2010 г. вероятността изследователи да имат деца е била по-голяма, отколкото при другите работещи, и затова всички мерки трябва да отчитат възможността за постигането на успешен баланс между професионалния и личния живот.

Дискриминация: разграничаване на професиите на „мъжки“ и „женски“

Традиционно обществата често възприемат някои професии като създадени за мъже, а други – за жени. Тези стереотипни представи водят до слабо представителство на жените в науката и инженерството. Делът на жените сред щатните професори е бил най-висок в областта на хуманитарните и социалните науки, съответно 28,4% и 19,4%, а най-нисък – в областта на инженерните и техническите науки (7,9%).

Разлика в заплащането

Трябва да се признае съществуването на проблем, свързан с разликата в заплащането на жените и мъжете. Разликата в заплащането е налице и при професионалното израстване в изследователската и академичната област и съответно тя е един от факторите, които допринасят за евентуалната неудовлетвореност на жените в тези области поради бавния напредък на кариерата им, съчетан с по-лошия достъп до финансиране на научните изследвания и до публикуване на техните трудове, и които ги карат да изоставят своята кариера. Неравенството в заплащането за равен труд се счита за пряка дискриминация в правото на ЕС: „Принципът на равното заплащане на еднакъв труд или труд с равна стойност (...) съставлява важен аспект на принципа на равното третиране на жените и мъжете, както и съществена и неразделна част от достиженията на правото на Общността“ (Директива 2006/54/ЕО).

Липса на амбиция (липса на визия и увереност)

„Заплахата от стереотипи“ кара жените да вярват, че е по-малко вероятно да успеят в академичната си кариера, отколкото техните колеги от мъжки пол, или че са по-малко компетентни, в резултат на което те действително се държат като по-малко компетентни.

Неравен достъп до професиите и до финансиране

Финансирането и ресурсите са изключително важен въпрос.

Според „She Figures 2012“ от 22-те държави, за които има налични данни за 2010 г., 17 държави са докладвали за по-висок процент на успеваемост на мъжете при получаването на финансиране за научни изследвания. В три държави – членки на ЕС, и в Исландия и Норвегия процентът на успеваемост е бил по-висок при жените.

Според Европейския научноизследователски съвет от безвъзмездните средства, отпуснати през 2007 г., жените са имали голям успех в получаването на средства в областта на хуманитарните науки, като са им били предоставени до 50% от безвъзмездните средства, а в науките за живота – само около 35%.

По-новият анализ на европейските присъдени следдокторски звания и звания за млади изследователи показва, че жените получават значително по-малка част от тези престижни отличия. За три такива програми жените са имали по-нисък процент на успеваемост (80 – 90% от този на мъжете), но за някои дейности за мобилност по програмата „Мария Кюри“ жените са имали по-висок процент на успеваемост. Това може да се разглежда като доказателство, че бюджетирането на ЕС, съобразено принципа на равенство между половете, работи.

Липса на опит в управлението

Предишни изследвания показват, че в комисиите за подбор с равно участие на жени жените също са по-склонни да предпочитат мъже кандидати пред жени със същите квалификации.

Сексуален тормоз на жените

Предишни изследвания показват, че важен фактор за постигането на успех в академичната кариера е намирането на наставник. При все това в областите, доминирани от мъже, за жените има по-голяма вероятност, отколкото за мъжете, да се окажат в междуполови наставнически взаимоотношения. Следва да се въведат строги политики, за да се предотврати сексуалният тормоз.

Текущи програми за насърчаване на равенството между половете

Равенството между половете е един от ключовите приоритети на „Засиленото партньорство в рамките на европейското научноизследователско пространство за върхови постижения и растеж“ и всеобхватен въпрос в програмата „Хоризонт 2020“. Други инициативи включват Хелзинкската група относно пола в областта на научните изследвания и иновациите, кампанията, стартирана от инициативата на ЕС „Науката: точно за момичета!“, стратегията „Институционална промяна“ за насърчаване на равенството между половете в рамките на научноизследователските организации и организациите за финансиране на научни изследвания и финансираната от ЕС експертна група „Иновации чрез равенство между половете“.

Предложения за регулиране на ролята на жените в науката (мерки за премахване)

Някои мерки, свързани с майчинството

•   Когато жените родят или осиновят дете, тяхната научна дейност следва да се изчислява като по-слабо продуктивна в продължение на поне една година и да е придружена от временно прекъсване на работата, когато това е уместно.

•   Временно намаляване на техните преподавателски дейности или дейности по управление на проекти по време на периода на майчинство.

•   Трябва да бъдат осигурени качествени ясли на работното място.

Общи мерки

•   Включване на повсеместно равенство между половете в академичната и научната дейност с цел интегриране на аспектите, свързани с пола, в:

o структури (водене на разбита по пол статистика за всички академични и научни дейности и стремеж към баланс между половете в професионалните сдружения и при ротацията на длъжностите);

o програми (включително със съдържание относно равенството между половете и като се отчита въздействието на пола върху определени изследователски дейности);

o бюджет: обществото трябва да финансира специални образователни програми, за да изтъкне значимостта на равенството между половете;

•   надзор над процедурите за подбор: постъпване, повишаване в длъжност или степен, предоставяне на академични отпуски, финансиране на проекти, стипендии и др.;

•   ръководства и обучения за интегриране на принципа на равенство между половете, предлагани на членовете на комисии за подбор;

•   системна отчетност за напредъка по отношение на равенството;

•   подпомагане, така че дейностите, за които се използват публични средства, да зачитат принципите на равенство (като се започне от критериите, на които се основават назначенията в кралските академии, и се стигне до научните комисии на конгреси и присъждането на национални награди или назначаването на избираеми длъжности).

Утвърдителни мерки

•   парични средства и/или запазени длъжности, за да се постигне числен баланс между жените и мъжете;

•   активно набиране на жени (търсене на потенциални кандидати, когато сред кандидатите за определена длъжност липсват жени), особено за високите длъжности;

•   мерки на различни организации и форуми за коригиране или драстично подобряване на ситуацията.

При разглеждането на въпросите, свързани със „стъклените тавани“, които жените могат да срещнат в науката и в други области, е важно да се отбележи, че „стъкленият таван“ наистина е само „стъклен“. В доклада ще бъдат представени примери за това как в различни ситуации различни лица се сблъскват със „стъклени тавани“ и как тези пречки могат да бъдат отстранени постепенно или дори в съвсем кратки срокове чрез вземането на конкретни мерки още сега, за да се отстранят свързаните с пола предубеждения, и чрез работа с бъдещата работна ръка с оглед на изграждането на увереност и умения и с цел промяна на възприятията.

Някои от обхванатите теми:

1. Опитът на жените в областта на науките: примери, които илюстрират статистическите данни, установени при изследванията.

2. Бариери, квоти и движението „#HeForShe“: настоящи методи за справяне със ситуацията, които целят да променят нещата.

3. Влиянието и изграждането на увереност трябва да започнат на по-ранен етап: примери за организации, които започват работата по тези въпроси в по-ранна възраст, и мотивите за това.

4. Конкретни препоръки, които могат да бъдат отправени, за да се постигне промяна, и т.н.

Заключение (резултат)

В заключение бихме могли да определим „стъкления таван“ като една от пречките, пред които са изправени жените като цяло, като тя възпрепятства техния достъп до високи длъжности в научната, академичната и професионалната област. Във връзка с това са извършени много научни изследвания, както и проучвания на Галъп (и стари, и скорошни), и в почти всички е достигнато до общо заключение. Мерките трябва да бъдат радикални, а не повърхностни. Сътрудничеството на колективно равнище е от изключително значение и в него трябва да участва всеки един от нас на индивидуално и колективно равнище.

Винаги има нужда жените да представляват общност от силни и ангажирани жени. Държавите членки следва да възприемат по-добри практики в рамките на политиките за подбор и назначаване на учени. Понятието за равенството следва да се въведе още в училище, където децата да научат, че те са равни във всеки аспект от живота си. Училищата следва да въведат и обучение по многообразие в подкрепа на жените с професии в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката. Непрекъснатото прилагане на законодателството по този въпрос е от решаващо значение.

Мъжете и жените се различават, но все пак те следва и трябва да бъдат равни по отношение на своите права независимо от възраст, религия, семейно положение и образование.

Най-добрата причина за това е посочена от Нанси Хопкинс: „Промяната на сърцата и умовете на отделните хора е твърде бавен процес – променете институцията и сърцата ще я последват.“

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

14.7.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Catherine Bearder, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Elissavet Vozemberg, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Biljana Borzan, Louise Bours, Stefan Eck, Linnéa Engström, Julie Girling, António Marinho e Pinto, Dubravka Šuica, Marc Tarabella

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Therese Comodini Cachia

(1)

ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2015)0050.

(3)

Приети текстове, P7_TA(2013)0499.

(4)

OВ C 279E, 19.11.2009 г., стр. 40.

(5)

ОВ C 309, 27.10.2000 г., стр. 57.

(6)

COM(2012)0614.

Правна информация