Eljárás : 2015/0125(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0245/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0245/2015

Viták :

PV 08/09/2015 - 10
CRE 08/09/2015 - 10

Szavazatok :

PV 09/09/2015 - 8.10
CRE 09/09/2015 - 8.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0306

JELENTÉS     *
PDF 720kWORD 450k
28.7.2015
PE 560.901v03-00 A8-0245/2015

a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2015)0286 – C8‑0156/2015 – 2015/0125(NLE))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Ska Keller

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2015)0286 – C8‑0156/2015 – 2015/0125(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0286),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 78. cikkének (3) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0156/2015),

–       tekintettel a Költségvetési Bizottság levelére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–       tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0245/2015),

1.      jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.      jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatot;

3.      felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

4.      felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

5.      kéri, hogy a Tanács újra konzultáljon a Parlamenttel, amennyiben lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

6.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az álláspontot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Határozatra irányuló javaslat

3 a bevezető hivatkozás (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, és különösen annak I. fejezetére, valamint 18. és 19. cikkére,

Módosítás  2

Határozatra irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A Szerződés 78. cikkének (3) bekezdésével és 80. cikkével összhangban az e határozatban tervbe vett szolidaritási intézkedések kötelezőek.

Módosítás  3

Határozatra irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A sürgősségi áttelepítéseket célzó ideiglenes intézkedések a migrációra vonatkozóan az „Európai migrációs menetrendˮ című, 2015. május 13-i bizottsági közleményben és az Európai Parlament hamarosan elkészülő saját kezdeményezésű jelentésében vázolt átfogóbb megközelítésnek csupán az egyik elemét képezik. Az Európai Parlament hangsúlyozza, hogy az átfogó megközelítés valamennyi dimenziója fontos, és azokat egymással párhuzamosan kell előmozdítani. Tekintettel az aktuálisan fennálló szükséghelyzetre, valamint az Unió elhivatottságára az iránt, hogy megerősítse a szolidaritást és a felelősségvállalást, az Európai Tanács június 25–26-i ülésén megállapodott mindenekelőtt abban, hogy két év alatt 40 000 nyilvánvalóan nemzetközi védelemre szoruló személyt kell ideiglenesen és rendkívüli intézkedésként áttelepíteni Olaszországból és Görögországból más tagállamokba. A tagállamoknak kötelező kvótát kell megállapítaniuk az ilyen személyek elosztására vonatkozóan.

Módosítás  4

Határozatra irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) 2015. április 28-i állásfoglalásában az Európai Parlament ismételten hangsúlyozta, hogy az Uniónak a Földközi-tengeren bekövetkezett legutóbbi tragédiákra adott válaszát a szolidaritás és a felelősség tagállamok közötti igazságos elosztására kell alapoznia, és e területen fokoznia kell erőfeszítéseit azon tagállamok irányában, amelyek akár abszolút értelemben, akár arányosan a legnagyobb számú menekültet, illetve nemzetközi védelmet kérelmezőt fogadják.

(5) 2015. április 28-i állásfoglalásában az Európai Parlament ismételten hangsúlyozta, hogy az Uniónak a Földközi-tengeren bekövetkezett legutóbbi tragédiákra adott válaszát a szolidaritás és a felelősség tagállamok közötti igazságos elosztására kell alapoznia, és e területen fokoznia kell erőfeszítéseit azon tagállamok irányában, amelyek akár abszolút értelemben, akár arányosan a legtöbb menekültet, illetve nemzetközi védelmet kérelmezőt fogadják, a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó, a 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek1a megfelelő feltételek alapján. Az Európai Parlament kötelező kvótát kért a menedékkérők valamennyi tagállam közötti elosztására.

 

 

______________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 604/2013/EU rendelete egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról (átdolgozás) (HL L 180., 2013.6.29., 31. o.).

Módosítás  5

Határozatra irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A különös nyomásnak kitett tagállamok közül – a földközi-tengeri térségben történt legutóbbi tragikus események fényében – elsősorban Olaszországba és Görögországba érkeztek a migránsok minden korábbinál nagyobb hullámai (köztük egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló kérelmezők is), ami jelentős nyomást gyakorol a két ország migrációs és menekültügyi rendszerére.

(7) A különös nyomásnak kitett tagállamok közül – a földközi-tengeri térségben történt legutóbbi tragikus események fényében – elsősorban Olaszországba és Görögországba érkeztek a migránsok minden korábbinál nagyobb hullámai (köztük egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló kérelmezők is), ami jelentős nyomást gyakorol a két ország migrációs és menekültügyi rendszerére, és ezáltal jelzést ad a 604/2013/EU rendeletnek az EU területére való első belépési országra gyakorolt negatív hatásairól, ami sajnálatosan még nem vezetett e rendelet felfüggesztéséhez vagy legalább az EU területére való első belépési országra való hivatkozás törléséhez. Ugyanakkor az Unión belül más tagállamokban is tapasztalható a menedékkérők számának jelentős növekedése.

Módosítás  6

Határozatra irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) A szakértők előrejelzése szerint rövid- és középtávon fokozott migrációs nyomás fog nehezedni az Unió külső tengeri és szárazföldi határaira.

Módosítás  7

Határozatra irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex) adatai szerint 2014-ben a Földközi-tenger középső és keleti térségében található útvonalak voltak az Unióba irányuló illegális határátlépés fő területei. 2014-ben csak Olaszországba több mint 170 000 migráns érkezett illegális úton, ami 2013-hoz képest 277%-os növekedést jelent. Görögországban is folyamatos növekedés volt tapasztalható: az országba több mint 50 000 illegális migráns érkezett, ami 2013-hoz képest 153%-os növekedést jelent. A 2015 első hónapjaira vonatkozó statisztikák Olaszország tekintetében megerősítik ezt az egyértelmű tendenciát. Emellett 2015 első hónapjaiban Görögországban jelentősen nőtt az illegális határátlépések száma: a 2014-ben észlelt összes illegális határátlépés több mint 50%-ának felelt meg (2015 első négy hónapjában ez a szám csaknem 28 000 volt, miközben 2014-ben a teljes szám volt közel 55 000). Az e két régióban észlelt összes illegális migráns jelentős hányada olyan ország állampolgára volt, amelyek tekintetében az Eurostat adatai alapján magas az uniós szintű elismerési arány (2014-ben a szíriaiak és az eritreaiak – akik tekintetében az uniós szintű elismerési arány 75% feletti – Olaszországban az illegális migránsok több mint 40, Görögországban pedig több mint 50%-át tették ki). Az Eurostat szerint 2014-ben 30 505 szíriai tartózkodott illegálisan Görögországban; ez a szám 2013-ban 8 220 volt.

(8) Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex) adatai szerint 2014-ben a Földközi-tenger középső és keleti térségében található útvonalak voltak az Unióba irányuló illegális határátlépés fő területei. 2014-ben csak Olaszországba több mint 170 000 migráns – köztük több mint 26 000 (a migránsok 7,6%-át kitevő) gyermek, ebből 13 000 kísérő nélküli kiskorú – érkezett illegális úton, ami 2013-hoz képest 277%-os növekedést jelent. Görögországban is folyamatos növekedés volt tapasztalható: az országba több mint 50 000 illegális migráns érkezett, ami 2013-hoz képest 153%-os növekedést jelent. A 2015 első hónapjaira vonatkozó statisztikák Olaszország tekintetében megerősítik ezt az egyértelmű tendenciát. 2015. január és június között Olaszország az illegális határátlépések 5%-os növekedését tapasztalta az előző év azonos időszakához képest. Emellett 2015 első hónapjaiban Görögországban jelentősen nőtt az illegális határátlépések száma: az előző év azonos időszakához képest több mint hatszoros növekedésnek, az előző év egészét tekintve pedig közel 140%-os növekedésnek felelt meg (a Frontex adatai szerint 2015. januártól júniusig 76 293 fő, miközben 2014-ben a teljes szám volt közel 55 000). Az e két régióban észlelt összes illegális migráns jelentős hányada olyan ország állampolgára volt, amelyek tekintetében az Eurostat adatai alapján magas az uniós szintű elismerési arány (2014-ben a szíriaiak és az eritreaiak – akik tekintetében az uniós szintű elismerési arány 75% feletti – Olaszországban az illegális migránsok több mint 40, Görögországban pedig több mint 50%-át tették ki; 2015. január és június között a szíriaiak és eritreaiak alkották az Olaszországba érkezők 30%-át, valamint a Görögországba érkezők közel 60%-át). Az Eurostat szerint 2014-ben 30 505 szíriai tartózkodott illegálisan Görögországban; ez a szám 2013-ban 8 220 volt.

Módosítás  8

Határozatra irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A Frontex adatai szerint 2014-ben az Unióba irányuló migráció másik fontos útvonala a nyugat-balkáni útvonal volt, 43 357 illegális határátlépéssel. A balkáni útvonalat igénybe vevő migránsok többsége azonban első megközelítésben nem szorul nemzetközi védelemre; az érkezők 51%-át koszovóiak alkotják.

(10) A Frontex adatai szerint 2014-ben az Unióba irányuló migráció másik fontos útvonala a nyugat-balkáni útvonal volt, 43 357 illegális határátlépéssel. 2015-ben drámaian megnőtt az illegális határátlépések száma. 2015. január és június között 67 444 migráns és menekült használta a Törökország és Görögország, illetve Bulgária közötti határon, valamint a magyarországi határszakaszon keresztül vezető útvonalat. Az előző év ugyanezen időszakához képest ez 962%-os növekedést tesz ki. Az útvonalat mostanra egyre több, háború és üldöztetés elől menekülő személy is használja. 2015. január és június között Afganisztánból 17 955, Szíriából 13 225, Irakból 3 021, Eritreából pedig 196 menekült lépett be az Unióba ezen az útvonalon.

Módosítás  9

Határozatra irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a) A közös európai menekültügyi rendszerben részt vevő valamennyi tagállamnak gondoskodnia kell a rendszer gyors és maradéktalan átültetéséről és végrehajtásáról, ezáltal biztosítva a hatályos uniós jogszabályoknak megfelelő közös uniós normákat, például a menedékkérők fogadásának feltételei és az alapvető jogok tisztelete tekintetében.

Módosítás  10

Határozatra irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) Ha egy Olaszországtól és Görögországtól eltérő tagállam olyan hasonló szükséghelyzettel szembesül, amelyet harmadik országok állampolgárainak hirtelen beáramlása jellemez, a Tanács a Bizottság javaslata alapján, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően átmeneti intézkedéseket fogadhat el az érintett tagállam érdekében, a Szerződés 78. cikkének (3) bekezdésével összhangban. Ezen intézkedések közé tartozhat adott esetben az adott tagállam e határozat alapján fennálló kötelezettségeinek felfüggesztése.

(15) Az Unió közvetlen szomszédságában zajló konfliktusokra, az instabil helyzetre, illetve a migrációs áramlások változó természetére tekintettel ha egy Olaszországtól és Görögországtól eltérő tagállam olyan hasonló szükséghelyzettel szembesül, amelyet harmadik országok állampolgárainak hirtelen beáramlása jellemez, a Tanács a Bizottság javaslata alapján, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően átmeneti intézkedéseket fogadhat el az érintett tagállam érdekében, a Szerződés 78. cikkének (3) bekezdésével összhangban. Ezen intézkedések közé tartozhat adott esetben az adott tagállam e határozat alapján fennálló kötelezettségeinek felfüggesztése.

Módosítás  11

Határozatra irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) Az e határozat által előirányzott intézkedések együtt járnak a 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 13. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételtől, valamint a rendelet 21., 22. és 29. cikkében meghatározott eljárási lépésektől – köztük a határidőktől – való ideiglenes eltéréssel.

(17) Az e határozat által előirányzott intézkedések együtt járnak a 604/2013/EU rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételtől, valamint a rendelet 21., 22. és 29. cikkében meghatározott eljárási lépésektől – köztük a határidőktől – való ideiglenes eltéréssel. Az áttelepítési intézkedések nem akadályozhatják meg a tagállamokat abban, hogy teljes mértékben éljenek a 604/2013/EU rendelet kínálta lehetőségekkel, ideértve valamennyi kritérium – így a családegyesítés, a kísérő nélküli kiskorúak különleges védelme és a humanitárius okok mérlegelésére vonatkozó záradék – proaktív és hatékony alkalmazását.

____________________

____________________

1 Az Európai Parlament és a Tanács 604/2013/EU rendelete (2013. június 26.) egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról (HL L 180., 2013.6.29., 31. o.).

 

Módosítás  12

Határozatra irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) Az Olaszországból és Görögországból áttelepítendő kérelmezők személyére és számára vonatkozó döntés meghozatalakor alkalmazandó feltételek tekintetében választani kellett. A javaslat egyértelmű, működőképes rendszert irányoz elő, melynek alapja – a nemzetközi védelem iránti kérelmek tárgyában a rendelkezésre álló legutóbbi statisztikák szerint uniós szinten meghozott elsőfokú határozatok teljes számához képest – a nemzetközi védelmet elsőfokú eljárásban megadó határozatok uniós szintű átlagára vonatkozó, Eurostat által meghatározott küszöbérték. Egyrészt e küszöbértéknek a lehető legteljesebb mértékben biztosítania kell, hogy az áttelepítés helye szerinti tagállamban valamennyi, a legnagyobb valószínűség szerint nemzetközi védelemre szoruló kérelmező teljes körűen és gyorsan gyakorolni tudja védelmi jogait. Másrészt a lehető legteljesebb mértékben megakadályozza, hogy azokat a kérelmezőket, akiknek kérelmét valószínűleg elutasítják, egy másik tagállamba telepítsék át, és ezzel indokolatlanul meghosszabbítsák uniós tartózkodásukat. Az Eurostat 2014-ben hozott, elsőfokú határozatokra vonatkozó adatai alapján e határozatban 75%-os küszöbérték alkalmazása indokolt, mely megfelel az adott évben a szíriai és eritreai állampolgárok kérelmei tárgyában hozott határozatok arányának.

(18) Az Olaszországból és Görögországból áttelepítendő kérelmezők személyére és számára vonatkozó döntés meghozatalakor alkalmazandó feltételek tekintetében választani kellett. A javaslat egyértelmű, működőképes rendszert irányoz elő, melynek alapja – a nemzetközi védelem iránti kérelmek tárgyában a rendelkezésre álló legutóbbi statisztikák szerint uniós szinten meghozott elsőfokú határozatok teljes számához képest – a nemzetközi védelmet elsőfokú eljárásban megadó határozatok uniós szintű átlagára vonatkozó, Eurostat által meghatározott küszöbérték. Egyrészt e küszöbértéknek a lehető legteljesebb mértékben biztosítania kell, hogy az áttelepítés helye szerinti tagállamban valamennyi, a legnagyobb valószínűség szerint nemzetközi védelemre szoruló kérelmező teljes körűen és gyorsan gyakorolni tudja védelmi jogait. Másrészt a lehető legteljesebb mértékben megakadályozza, hogy azokat a kérelmezőket, akiknek kérelmét valószínűleg elutasítják, egy másik tagállamba telepítsék át, és ezzel indokolatlanul meghosszabbítsák uniós tartózkodásukat. Az Eurostat 2014-ben hozott, elsőfokú határozatokra vonatkozó adatai alapján e határozatban 75%-os küszöbérték alkalmazása indokolt, mely megfelel az adott évben a szíriai és eritreai állampolgárok kérelmei tárgyában hozott határozatok arányának. A migrációs áramlások változó természetének figyelembevétele érdekében az áttelepítésre kiválasztott csoportokat negyedévente értékelni kell.

Módosítás  13

Határozatra irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Az átmeneti intézkedések célja, hogy könnyítsenek az Olaszországra és Görögországra nehezedő, jelentős menekültügyi nyomáson, egyebek mellett nagy számú, egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló kérelmező áttelepítése révén, akik e határozat alkalmazásának kezdő időpontját követően érkeztek Olaszország és Görögország területére. Azon harmadik országbeli állampolgárok teljes száma alapján, akik 2014-ben illegálisan érkeztek Olaszországba és Görögországba, valamint akik egyértelműen nemzetközi védelemre szorulnak, összesen 40 000, egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló kérelmező áttelepítése indokolt Olaszországból és Görögországból. Ez a szám megközelítőleg 40%-a azon egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló, összes harmadik országbeli állampolgárnak, akik 2014-ben érkeztek illegálisan Olaszországba és Görögországba. Így az e határozatban javasolt áttelepítési intézkedés méltányos tehermegosztást jelent egyrészről Olaszország és Görögország, másrészről a többi tagállam között. A 2014-re, illetve 2015 első négy hónapjára vonatkozó ugyanezen összesített, rendelkezésre álló – az olaszországi és a görögországi helyzetet összehasonlító – számadatok alapján indokolt, hogy e kérelmezők 60%-át Olaszországból, 40%-át pedig Görögországból telepítsék át.

(19) Az átmeneti sürgősségi intézkedések célja, hogy tisztességes és egyenlő áttelepítési mechanizmust alakítsanak ki és könnyítsenek az Olaszországra és Görögországra nehezedő, jelentős menekültügyi nyomáson, egyebek mellett nagy számú, egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló kérelmező áttelepítése révén, akik e határozat alkalmazásának kezdő időpontját követően érkeztek Olaszország és Görögország területére. Azon harmadik országbeli állampolgárok teljes száma alapján, akik 2014-ben illegálisan érkeztek Olaszországba és Görögországba, valamint akik egyértelműen nemzetközi védelemre szorulnak, összesen 40 000, egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló kérelmező áttelepítése indokolt Olaszországból és Görögországból. Ez a szám megközelítőleg 40%-a azon egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló, összes harmadik országbeli állampolgárnak, akik 2014-ben érkeztek illegálisan Olaszországba és Görögországba. Így az e határozatban javasolt áttelepítési intézkedés a felelősség méltányos megosztását jelenti egyrészről Olaszország és Görögország, másrészről a többi tagállam között. A 2014-re, illetve 2015 első négy hónapjára vonatkozó ugyanezen összesített, rendelkezésre álló – az olaszországi és a görögországi helyzetet összehasonlító – számadatok alapján indokolt, hogy e kérelmezők 60%-át Olaszországból, 40%-át pedig Görögországból telepítsék át. E határozat hatálybalépését követő hat hónapon belül a legfrissebb rendelkezésre álló adatok alapján a Bizottságnak értékelnie kell az Olaszországból és Görögországból áttelepítésre kerülő személyek megosztását, azzal a céllal, hogy e megosztás igazodjon a menekültáradat változásaihoz. A sürgősségi áttelepítési mechanizmus nem nyújt megoldást az Unió külső határaira nehezedő menekültügyi nyomás jelentette hosszú távú kihíváshoz, hanem inkább próbának tekinthető az EUMSZ 78. cikkének (2) bekezdése alapján az állandó sürgősségi áttelepítési rendszerről szóló közelgő jogalkotási javaslathoz, és ezért kezdetben összesen 40 000 kérelmezőre korlátozódik. Fontolóra kell venni ugyanakkor az áttelepítési helyek további növelését, amennyiben az e határozat alkalmazása során a gyorsan változó menekültáramláshoz és tendenciákhoz való alkalmazkodás érdekében erre szükség van. Egy állandó sürgősségi áttelepítési mechanizmusra irányuló bármilyen javaslatnak a gyorsan változó menekültáramláshoz és tendenciákhoz való alkalmazkodás érdekében a tagállamok közötti szolidaritáshoz és felelősségmegosztáshoz való lényegesebb hozzájárulásra – többek között a rendelkezésre álló áttelepítési helyek számának jelentős növelésére – kell alapulnia. A mechanizmusnak egyértelműen meghatározott kritériumokra kell alapulnia, beleértve a harmadik országok állampolgárainak hirtelen beáramlására és az ezt kiváltó rendkívüli menekültügyi nyomásra vonatkozóan, átlátható és objektív mutatók alapján.

Módosítás  14

Határozatra irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a) A Szerződés 78. cikke szerinti állandó áttelepítési mechanizmus kidolgozásakor a Bizottságnak a migránsok elosztási kulcsának meghatározásához szükséges feltételek közé fel kell vennie egy tagállam területét.

Módosítás  15

Határozatra irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel1 létrehozott Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap támogatást nyújt a tagállamok által közösen elfogadott tehermegosztási műveletekhez, és nyitott az e területen bekövetkező új szakpolitikai fejleményekre. Az 516/2014/EU rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alapján a tagállamok nemzeti programjaik részeként végrehajthatnak a nemzetközi védelmet kérelmezők átszállításához kapcsolódó intézkedéseket, az 516/2014/EU rendelet 18. cikke pedig – más tagállamból átszállított, nemzetközi védelemben részesülő személyenként – 6 000 EUR átalányösszeg lehetőségét biztosítja.

(21) Az 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel1 létrehozott Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap támogatást nyújt a tagállamok közötti igazságos felelősségmegosztási műveletekhez, és nyitott az e területen bekövetkező új szakpolitikai fejleményekre. Az 516/2014/EU rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alapján a tagállamok nemzeti programjaik részeként végrehajthatnak a nemzetközi védelmet kérelmezők átszállításához kapcsolódó intézkedéseket, az 516/2014/EU rendelet 18. cikke pedig – más tagállamból átszállított, nemzetközi védelemben részesülő személyenként – 6 000 EUR átalányösszeg lehetőségét biztosítja.

______________

___________________

1 Az Európai Parlament és a Tanács 516/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról, a 2008/381/EK tanácsi határozat módosításáról, valamint az 573/2007/EK és az 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatok és a 2007/435/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 150, 2014.5.20., 168. o.).

1 Az Európai Parlament és a Tanács 516/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról, a 2008/381/EK tanácsi határozat módosításáról, valamint az 573/2007/EK és az 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatok és a 2007/435/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 150, 2014.5.20., 168. o.).

Módosítás  16

Határozatra irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a) A Bizottságnak ellenőriznie kell a kérelmezők áttelepítésére előirányzott 6000 euró/fő felhasználását.

Módosítás  17

Határozatra irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25) Annak eldöntésekor, hogy az egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló kérelmezők közül kiket kell Olaszországból és Görögországból áttelepíteni, elsőbbséget kell biztosítani a 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv10 22. cikke szerinti kiszolgáltatott kérelmezőknek. E tekintetben kiemelt figyelmet kell fordítani a kérelmezők különleges szükségleteire, így egészségére is. A gyermek érdekére mindig kiemelt figyelmet kell fordítani.

(25) Annak eldöntésekor, hogy az egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló kérelmezők közül kiket kell Olaszországból és Görögországból áttelepíteni, elsőbbséget kell biztosítani a 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv10 21. és 22. cikke szerinti kiszolgáltatott helyzetben lévő kérelmezőknek, közülük is különös figyelmet kell szentelni a kísérő nélküli kiskorúaknak. A kiszolgáltatott helyzetben lévő kérelmezők különleges helyzetének figyelembevétele érdekében a 2013/33/EU és a 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvek1a értelmében a tagállamoknak egyenként értékelnie kell e személyek sebezhetőségét különleges befogadási és eljárási igényeik tekintetében. Ezért a tagállamoknak aktív lépéseket kell tenniük a menedékkérők egyéni igényeinek felmérésére és az uniós jog szerinti jogaiknak hathatós garantálása érdekében nem hagyatkozhatnak kizárólag e személyek önmeghatározására. E tekintetben kiemelt figyelmet kell fordítani a kérelmezők különleges szükségleteire, így egészségére is. A gyermek érdekére mindig kiemelt figyelmet kell fordítani az e határozatot követően bevezetett valamennyi eljárás során, valamint az Európai Bíróság C-648/111b ügyben hozott 2013. június 6-i ítéletében megállapított kulcsfontosságú elveket soha nem szabad kockára tenni.

______________

___________________

10 Az Európai Parlament és a Tanács 2013/33/EU irányelve (2013. június 26.) a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról (átdolgozás) (HL L 180, 2013.6.29., 96. o.).

10 Az Európai Parlament és a Tanács 2013/33/EU irányelve (2013. június 26.) a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról (átdolgozás) (HL L 180, 2013.6.29., 96. o.).

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2013/32/EU irányelve (2013. június 26.) a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról (átdolgozás) (HL L 180., 2013.6.29., 60. o.).

1b Az Európai Unió Bíróságának a C-648/11.sz., MA, BT, DA kontra Secretary of State for the home Department ügyben hozott 2013. június 6-i ítélete, ECLI:EU:C:2013:367.

Módosítás  18

Határozatra irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26) Emellett annak eldöntése érdekében, hogy mely konkrét tagállam legyen az áttelepítés helye szerinti tagállam, különös tekintettel kell lenni az érintett kérelmezőknek az áttelepítés helye szerinti tagállamba való beilleszkedését adott esetben megkönnyítő konkrét jellemzőkre, például nyelvi készségeikre. A különösen kiszolgáltatott kérelmezők esetében figyelembe kell venni, hogy az áttelepítés helye szerinti tagállam tud-e megfelelő támogatást nyújtani e kérelmezők számára.

(26) Emellett annak eldöntése érdekében, hogy mely konkrét tagállam legyen az áttelepítés helye szerinti tagállam, különös tekintettel kell lenni az érintett kérelmezők preferenciáira és a kérelmezőknek az áttelepítés helye szerinti tagállamba való beilleszkedését adott esetben megkönnyítő konkrét jellemzőkre, például nyelvi készségeikre, a családtagok 604/2013/EU rendeletben szereplő fogalommeghatározásán túlmutató családi kötelékeikre, társadalmi kapcsolataikra, kulturális kötelékeire, a valamely tagállambeli korábbi tartózkodásukra, valamint a valamely konkrét tagállam valamely vállalatánál vagy szervezeténél szerzett korábbi tanulmányi és munkatapasztalatokra, és olyan speciális képesítéseikre, amelyek fontosak lehetnek a kérelmezőknek az áttelepítés helye szerinti tagállamba való integrációja szempontjából. A tagállamoknak ezért meg kell könnyíteniük a kérelmezők diplomáinak, képesítéseinek és készségeinek tényleges elismerését. Ezen túlmenően a tagállamok tájékoztathatják a kérelmezőket munkaerő-piaci esélyeikről is. A különösen kiszolgáltatott helyzetben lévő kérelmezők esetében figyelembe kell venni, hogy az áttelepítés helye szerinti tagállam tud-e megfelelő támogatást nyújtani e kérelmezők számára. Jóllehet a kérelmezőknek nincs joguk megválasztani az áttelepítésük helye szerinti tagállamot, szükségleteiket, preferenciáikat és konkrét jellemzőiket a lehetséges mértékben figyelembe kell venni.

Módosítás  19

Határozatra irányuló javaslat

26 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26a) A Máltáról való áttelepítésre irányuló kísérleti projektből (EUREMA) levont tanulságok alapján a lehetőség szerint figyelembe kell venni az elvárásokat és preferenciákat. Első lépésként a kérelmezőknek esélyt kell kapniuk arra, hogy kinyilvánítsák preferenciáikat. A preferenciáiknak megfelelő sorrendbe kell állítaniuk a tagállamokat, és preferenciáikat olyan elemekkel kell alátámasztaniuk, mint a családi kötelékek, társadalmi és kulturális kötelékek, például nyelvi készségek, korábbi tartózkodás, korábbi tanulmányok és korábbi munkatapasztalat. Erre az első feldolgozás során kell sort keríteni. Második lépésként tájékoztatni kell az érintett tagállamokat a kérelmezők preferenciáiról. A tagállamoknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy jelezzék, hogy azon kérelmezők közül, amelyek kinyilvánították, hogy az érintett tagállamot részesítenék előnyben, mely kérelmezőket részesítenék előnyben. A tagállamoknak olyan szempontokkal kell alátámasztaniuk preferenciáikat, mint a családi, társadalmi és kulturális kötelékek. A tagállamok által kinevezett összekötő tisztviselők az érintett kérelmezőkkel folytatott megkérdezések révén megkönnyíthetik az eljárást. A kérelmezőknek lehetőséget kell kapniuk arra is, hogy más szereplőkkel, így nem kormányzati szervezetekkel, az Egyesült Nemzetek menekültügyi főbiztosával (UNHCR) és a Nemzetközi Migrációs Szervezettel (IOM) konzultáljanak. Végezetül, Olaszországnak és Görögországnak – lehetőség szerint a preferenciák figyelembevétele mellett – az EASO segítségével határozatot kell hoznia az egyes kérelmezők valamely konkrét tagállamba történő áttelepítéséről. A letelepítés során kialakított legjobb gyakorlatokról, ezen belül a preferenciák és konkrét jellemzők kezeléséről konzultálni kell az ENSZ menekültügyi főbiztosával.

Módosítás  20

Határozatra irányuló javaslat

26 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26b) A megkülönböztetésmentesség elvét, amelyet a Szerződés 10. cikke állapít meg, az áttelepítési eljárás során mindenkor maradéktalanul tiszteletben kell tartani. A nemen, az életkoron, az etnikai hovatartozáson, a fogyatékosságon és a valláson alapuló megkülönböztetés egyértelműen sérti a Szerződést.

Módosítás  21

Határozatra irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28) A 604/2013/EU rendeletben meghatározott jogi és eljárási biztosítékok alkalmazandók maradnak az e határozat hatálya alá tartozó kérelmezők tekintetében. Emellett a kérelmezőket tájékoztatni kell az e határozatban megállapított áttelepítési eljárásról, és közölni kell velük az áttelepítési határozatot. Tekintettel arra, hogy egy kérelmező az uniós jog értelmében nem jogosult megválasztani a kérelmének megvizsgálásáért felelős tagállamot, indokolt, hogy a kérelmező kizárólag alapvető jogai tiszteletben tartásának tekintetében legyen jogosult hatékony jogorvoslatra a 604/2013/EU rendelet szerinti áttelepítési határozatokkal szemben.

(28) A 604/2013/EU rendeletben meghatározott jogi és eljárási biztosítékok alkalmazandók maradnak az e határozat hatálya alá tartozó kérelmezők tekintetében. Emellett a kérelmezőket tájékoztatni kell az e határozatban megállapított áttelepítési eljárásról, és közölni kell velük az áttelepítési határozatot. Indokolt, hogy a kérelmező a 604/2013/EU rendelettel és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével összhangban hatékony jogorvoslatra legyen jogosult az áttelepítési határozatokkal szemben.

Módosítás  22

Határozatra irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30) Intézkedéseket kell elfogadni az áttelepített személyek – áttelepítés helye szerinti tagállamból más tagállamokba irányuló – másodlagos mozgásának megakadályozása érdekében. A kérelmezőket különösen tájékoztatni kell a tagállamokon belüli továbbutazás következményeiről, valamint arról, hogy ha az áttelepítés helye szerinti tagállam nemzetközi védelemben részesíti őket, akkor a nemzetközi védelemhez kapcsolódó jogok főszabály szerint csak az adott tagállamban illetik meg őket.

(30) Intézkedéseket kell elfogadni az áttelepített személyek – áttelepítés helye szerinti tagállamból más tagállamokba irányuló – másodlagos mozgásának megakadályozása érdekében. A kérelmezők preferenciáinak, ezen belül – a 604/2013/EU rendeletben a család tekintetében foglalt rendelkezéseken túlmutatóan – a családi kötelékeknek, a társadalmi és kulturális kötelékeknek a lehető legnagyobb mértékben történő figyelembevétele egyszerű intézkedés, amellyel elérhető, hogy a kérelmezőkben kialakuljon az áttelepítés helye szerinti tagállamba való tartozás érzése. A kérelmezőt a kérelmező által – ténylegesen vagy ésszerű feltételezés alapján – megértett nyelven el kell látni a célországra vonatkozó minden szükséges információval, és amennyiben preferenciáit nem tudják teljes mértékben figyelembe venni, tájékoztatni kell ennek okairól. A kérelmezők további másodlagos mozgásának megakadályozása érdekében a kérelmezőket a 604/2013/EU rendelet 4. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően tájékoztatni kell a tagállamokon belüli továbbutazás következményeiről, valamint arról, hogy ha az áttelepítés helye szerinti tagállam nemzetközi védelemben részesíti őket, akkor a nemzetközi védelemhez kapcsolódó jogok főszabály szerint csak az adott tagállamban illetik meg őket.

Módosítás  23

Határozatra irányuló javaslat

30 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(30a) A nemzetközi védelmet kérelmező vagy abban részesülő személyek beleegyezése az Unió másodlagos jogában biztosított alapelv, amelyet az 516/2014/EU rendelet 7. cikkének (2) bekezdése, és ennek analógiájára a 439/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke, valamint a 604/2013/EU rendelet 17. cikkének (2) bekezdése is rögzít, mivel az EUMSZ 78. cikkének (3) bekezdése alapján az uniós jogtól való eltérésre nagyon korlátozott körülmények között van lehetőség. Biztosítani kell a sürgősségi áttelepítési mechanizmus hatékony végrehajtását, mivel a beleegyezés különösen fontos a másodlagos mozgások megelőzéséhez, és ezért az áttelepítést megelőzően elvileg szükség van a bellegyezésre. Amennyiben egy személy nem adja beleegyezését, akkor elvileg nem lehet áthelyezni, és egy másik személynek kell ezt a lehetőséget felajánlani.

 

 

_________

 

1a Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló, 2010. május 19-i 439/2010/EU európai parlament és tanácsi rendelet (HL L 132., 2010.5.29., 11. o.).

Módosítás  24

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a határozat a nemzetközi védelem területén átmeneti intézkedéseket állapít meg Olaszország és Görögország érdekében azzal a céllal, hogy képessé tegye őket egy olyan szükséghelyzet kezelésére, amelyet harmadik országok állampolgárainak hirtelen, e tagállamokba irányuló beáramlása jellemez.

Ez a határozat a nemzetközi védelem területén kötelező átmeneti sürgősségi intézkedéseket állapít meg Olaszország és Görögország érdekében azzal a céllal, hogy képessé tegye őket egy olyan szükséghelyzet kezelésére, amelyet harmadik országok állampolgárainak vagy hontalan személyek hirtelen, e tagállamokba irányuló beáramlása jellemez.

Módosítás  25

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) „kérelmező”: olyan harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy, aki nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtott be, amelynek tárgyában még nem hoztak jogerős határozatot;

b) „kérelmező”: olyan – a 2001/95/EU irányelv 2. cikkének i) pontjában említett – harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy, aki nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtott be, amelynek tárgyában még nem hoztak jogerős határozatot;

Módosítás  26

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) családtagok”: a 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének g) pontjában meghatározott családtagok;

d) közeli hozzátartozók”: a házastárs, gyerekek, szülők, szülői felügyeletet gyakorló személyek, nagyszülők és unokák;

 

(Horizontális módosítás. Elfogadása esetén a teljes szövegre vonatkozik.)

Indokolás

A „közeli hozzátartozó” meghatározása szélesebb – és ezért megfelelőbb –, mint a 604/2013/EU rendelet 2. cikke szerinti „családtagokˮ meghatározás.

Módosítás  27

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa) „preferenciák”: a valamely kérelmező által egy bizonyos tagállam tekintetében kinyilvánított preferencia vagy a valamely tagállam által bizonyos kérelmező tekintetében kinyilvánított preferencia, amelyet olyan elemek támasztanak alá, mint a családtagok e cikk d) pontjában meghatározott fogalmán túlmutató családi kötelékek, társadalmi kötelékek, például etnikai és kulturális közösségekhez fűződő kapcsolatok, valamint az előnyben részesített tagállamhoz fűződő kulturális kapcsolatok, úgymint nyelvi készségek, korábbi tartózkodás valamely tagállamban vagy korábbi tanulmányi vagy munkakapcsolatok az adott tagállam vállalataival vagy szervezeteivel.

Indokolás

Sem a kérelmezőknek nem áll jogukban, hogy megválasszák az általuk előnyben részesített tagállamokat, sem a tagállamoknak nem áll jogukban, hogy megválasszák az általuk előnyben részesített kérelmezőket, preferenciáikat mindazonáltal a lehetséges mértékben figyelembe kell venni.

Módosítás  28

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A migrációs áramlások változó természetére tekintettel az áttelepítésre kiválasztott csoportokat negyedévente értékelni kell.

Módosítás  29

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1) Az Olaszországra és Görögországra nehezedő jelentős menekültügyi nyomás enyhítése érdekében – de egyúttal az EUMSZ 78. cikkének (2) bekezdése alapján az egy állandó sürgősségi áttelepítési rendszerről szóló közelgő jogalkotási javaslatot megelőző fontos próbaként – kezdetben összesen 40 000 kérelmezőt áthelyeznek Olaszországból és Görögországból. Amennyiben az e határozat alkalmazása során a gyorsan változó menekültáramláshoz és tendenciákhoz való alkalmazkodás érdekében erre szükség van, fontolóra fogják venni veszik e szám további növelését.

(1) 24 000 kérelmező telepítendő át Olaszországból a többi tagállam területére, az I. mellékletben meghatározottak szerint.

(1) Kezdetben 24 000 kérelmező telepítendő át Olaszországból a többi tagállam területére, az I. mellékletben meghatározottak szerint.

(2) 16 000 kérelmező telepítendő át Görögországból a többi tagállam területére, a II. mellékletben meghatározottak szerint.

(2) Kezdetben 16 000 kérelmező telepítendő át Görögországból a többi tagállam területére, a II. mellékletben meghatározottak szerint.

 

(2a) E határozat hatálybalépését követő hat hónapon belül a Frontex legfrissebb rendelkezésre álló adatai alapján a Bizottságnak értékelnie kell az Olaszországból és Görögországból áttelepítésre kerülő személyek megosztását, azzal a céllal, hogy e megosztás igazodjon a menekültáradat változásaihoz.

Módosítás  30

Határozatra irányuló javaslat

4 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. cikk

 

Beleegyezés

 

A kérelmezőnek elvileg belegyezését kell adnia az áttelepítéséhez.

Módosítás  31

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Olaszország és Görögország e határozat alkalmazásának ideje alatt rendszeres időközönként – az EASO, és adott esetben a (8) bekezdésben említett tagállami összekötő tisztviselők segítségével – azonosítja a többi tagállamba áttelepítendő egyedi kérelmezőket, és az áttelepíthető kérelmezők számát közli e tagállamok kapcsolattartó pontjaival és az EASO-val. E tekintetben elsőbbséget élveznek a 2013/33/EU irányelv 22. cikke szerinti kiszolgáltatott kérelmezők.

(2) Olaszország és Görögország e határozat alkalmazásának ideje alatt rendszeres időközönként – az EASO és egyéb érintett ügynökségek segítségével – azonosítja a többi tagállamba áttelepítendő egyedi kérelmezőket, és az áttelepíthető kérelmezők számát közli e tagállamok kapcsolattartó pontjaival és az EASO-val. E tekintetben elsőbbséget élveznek a 2013/33/EU irányelv 21. és 22. cikke szerinti kiszolgáltatott helyzetben lévő kérelmezők, továbbá különös figyelmet kell szentelni a kísérő nélküli kiskorúaknak.

Indokolás

A tagállami összekötő tisztviselők szerepét az új 3b. cikk határozza meg. Ahelyett, hogy összekötő tisztviselőket küldenek az egyes tagállamok által áttelepítendő kérelmezők azonosítására, a tagállamoknak inkább nemzeti szakértőket kell biztosítaniuk az EASO számára, hogy összehangolt módon segítsenek Olaszországnak és Görögországnak az áttelepítési intézkedés során (lásd a 7. cikket)

Módosítás  32

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tagállamok az I., illetve a II. mellékletben meghatározott számok keretein belül, a (2) bekezdésben említett információ beérkezése után a lehető leghamarabb jelzik a területükre azonnal áttelepíthető kérelmezők számát, és minden egyéb releváns információt.

(3) A tagállamok az I., illetve a II. mellékletben meghatározott számok keretein belül, a (2) bekezdésben említett információ beérkezése után a lehető leghamarabb tájékoztatást adnak a migránsok befogadásával kapcsolatos kapacitásról, és jelzik a területükre azonnal áttelepíthető kérelmezők számát, és minden egyéb releváns információt.

Módosítás  33

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Olaszország és Görögország az EASO segítségével tájékoztatja a kérelmezőket a sürgősségi áttelepítésben részt vevő tagállamokról, a kérelmező által – ténylegesen vagy ésszerű feltételezés alapján – megértett nyelven. A kérelmezők más szereplők, így a nem kormányzati szervezetek, az UNHCR és az IOM által nyújtott tájékoztatáshoz is hozzáférnek. Az első feldolgozás során a kérelmezőket felkérik, hogy preferenciáiknak megfelelően rangsorolják a tagállamokat, és támasszák alá e preferenciákat.

Módosítás  34

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Azok a kérelmezők, akiktől a 603/2013/EU rendelet 9. cikkében rögzített kötelezettségek alapján ujjnyomatot kell venni, csak akkor telepíthetők át, ha ujjnyomatot vettek tőlük.

(5) Azok a kérelmezők, akiktől a 603/2013/EU rendelet 9. cikkében rögzített kötelezettségek alapján ujjnyomatot kell venni és továbbítani, csak akkor telepíthetők át, ha alapvető jogaik maradéktalan tiszteletben tartása mellett ujjnyomatot vettek tőlük.

Módosítás  35

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – 8 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Az e cikkben leírt áttelepítési eljárás valamennyi vonatkozásának megvalósítása érdekében a tagállamok úgy dönthetnek, hogy összekötő tisztviselőket küldenek Olaszországba és Görögországba.

törölve

Indokolás

A tagállami összekötő tisztviselők szerepét az új 3b. cikk határozza meg. Ahelyett, hogy összekötő tisztviselőket küldenek az egyes tagállamok által áttelepítendő kérelmezők azonosítására, a tagállamoknak inkább nemzeti szakértőket kell biztosítaniuk az EASO számára, hogy összehangolt módon segítsenek Olaszországnak és Görögországnak az áttelepítési intézkedés során (lásd a 7. cikket)

Módosítás  36

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Ha egy kérelmező áttelepítésére vonatkozó határozat megszületett, a tényleges áttelepítés előtt Olaszország és Görögország írásban értesíti az érintett személyt az áttelepítésére vonatkozó határozatról. Utóbbi határozat megjelöli az áttelepítés helye szerinti tagállamot.

(4) Ha egy kérelmező áttelepítésére vonatkozó határozat megszületett, a tényleges áttelepítés előtt Olaszország és Görögország az EASO és más szereplők, így – amennyiben rendelkezésre állnak – az összekötő tisztviselők segítségével írásban, érthető módon, a kérelmező által – ténylegesen vagy ésszerű feltételezés alapján – megértett nyelven értesíti az érintett személyt az áttelepítés helye szerinti tagállamról, illetve ha a kérelmező preferenciáit nem vették figyelembe, e határozat okairól. Olaszország és Görögország írásban értesíti az érintett személyt az áttelepítésére vonatkozó határozatról is. Utóbbi határozat megjelöli az áttelepítés helye szerinti tagállamot.

Indokolás

Az UNHCR letelepítési kézikönyve (7.10. fejezet) kimondja: „A menekülteknek a lehető legtöbb információval kell rendelkezniük arról, hogy mi vár rájuk a letelepítés szerinti országba való megérkezéskor. Az integrációs folyamatban való aktív részvételük fogja meghatározni a jövőjüket.” Ugyanezeket a tanulságokat vonták le az EUREMA-ból is. A projekt sikertelenségének egyik alapvető oka az volt, hogy a migránsoknak nem voltak ismereteik az áttelepítés helye szerinti tagállamról.

Módosítás  37

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a kérelmek első feldolgozása;

b) a kérelmek első feldolgozása, ezen belül a kiszolgáltatottság és a preferenciák azonosítása a potenciálisan áttelepítendő kérelmezők azonosítása céljából, valamint a kérelmezők vizsgálata, ideértve a nemzetközi védelmet kérelmezők pontos azonosítását, nyilvántartásba vételét és ujjnyomatuk levételét;

Módosítás  38

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a kérelmezők átszállításának végrehajtása az áttelepítés helye szerinti tagállamba.

d) a kérelmezők átszállításának végrehajtása az áttelepítés helye szerinti tagállamba. Az áttelepítés helye szerinti tagállamban az átszállítással kapcsolatban felmerülő költségeket nem szabad plusz teherként Görögországra és Olaszországra hárítani.

Indokolás

A tanácsi határozat célja, hogy lehetővé tegye Görögország és Olaszország gazdasági megsegítését. Ezért ellentétes lenne a határozattal, ha e további költségek fedezését e két országtól várnák el.

Módosítás  39

Határozatra irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ha Olaszország vagy Görögország nem teljesíti az (1) bekezdésben foglalt kötelezettséget, a Bizottság az adott tagállam tekintetében ezt a határozatot legfeljebb három hónapra felfüggesztheti. E felfüggesztés időtartamát a Bizottság egyszer, legfeljebb további három hónappal meghosszabbíthatja.

(2) Ha Olaszország vagy Görögország nem teljesíti az (1) bekezdésben foglalt kötelezettséget, a Bizottság – miután lehetőséget biztosított az érintett tagállamnak véleménye kinyilvánítására – az adott tagállam tekintetében e határozatot legfeljebb három hónapra felfüggesztheti. E felfüggesztés időtartamát a Bizottság egyszer, legfeljebb további három hónappal meghosszabbíthatja.

Módosítás  40

Határozatra irányuló javaslat

9 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha egy áttelepítés helye szerinti tagállam olyan szükséghelyzettel szembesül, amelyet harmadik országok állampolgárainak hirtelen beáramlása jellemez, a Tanács a Bizottság javaslata alapján, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően átmeneti intézkedéseket fogadhat el az érintett tagállam érdekében, a Szerződés 78. cikkének (3) bekezdése szerint. Ezen intézkedések közé tartozhat adott esetben az adott tagállam e határozat alapján fennálló kötelezettségeinek felfüggesztése.

Ha egy áttelepítés helye szerinti tagállam olyan szükséghelyzettel szembesül, amelyet harmadik országok állampolgárainak hirtelen beáramlása jellemez, a Tanács a Bizottság javaslata alapján, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően átmeneti intézkedéseket fogadhat el az érintett tagállam érdekében, a Szerződés 78. cikkének (3) bekezdése szerint. Ezen intézkedések közé tartozhat emellett adott esetben a szóban forgó tagállam e határozat alapján fennálló kötelezettségeinek felfüggesztése.

Módosítás  41

Határozatra irányuló javaslat

11 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Olaszország és Görögország háromhavonta jelentést tesz a Tanácsnak és a Bizottságnak e határozat végrehajtásáról, ideértve a 8. cikkben említett ütemterveket is.

Olaszország és Görögország háromhavonta jelentést tesz a Tanácsnak és a Bizottságnak e határozat végrehajtásáról, ideértve a 8. cikkben említett ütemterveket is, valamint a határozat keretében kapott pénzeszközök megfelelő felhasználásáról.

Módosítás  42

Határozatra irányuló javaslat

11 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. cikk

 

Értékelés

 

A Bizottság 2016. júliusig félidős értékelést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács elé e határozat alkalmazásáról, és adott esetben javaslatot tesz az állandó áttelepítési mechanizmusra vonatkozó szükséges ajánlásokra, többek között a dublini rendelet bejelentett állapotfelmérésére tekintettel is.

 

A Bizottság ...*-ig végleges értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács elé e határozat alkalmazásáról.

 

A tagállamok kellő időben benyújtják a Bizottságnak az e jelentés elkészítéséhez szükséges valamennyi információt.

 

____________

 

* HL: kérjük, illessze be a dátumot: e határozat hatálybalépésének dátumát követő 30 hónap.

Módosítás  43

Határozatra irányuló javaslat

II a melléklet (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Módosítás

Módosítás

II a melléklet

Az áttelepítési eljárás

A Bizottság javaslata által tervbe vett eljárás; az Európai Parlament által beillesztett további eljárási lépések alá vannak húzva

 

1 – A nemzetközi védelmet igénylő személyek első feldolgozása

 

– Azon személyek azonosítása, akikért a dublini rendelet alapján valamely másik tagállam a felelős (vagy valamely másik tagállamnak kell felelősnek lennie)

 

→ Dublini átadások

 

– A kiszolgáltatott helyzetben lévő kérelmezők azonosítása

 

– A családtagok azonosítása együttes áttelepítés céljából

 

– A kérelmezők bizonyos tagállamokra vonatkozó preferenciáinak azonosítása

 

 

2 – A kérelmezők áttelepítésre való kiválasztása

 

– Olaszország/Görögország meghatározza az áttelepítendő kérelmezőket

 

–Tájékoztatják a tagállamokat a szükséges helyek számáról, valamint a kérelmezők preferenciáiról

 

 

3 – A tagállamok bevonása

 

– A tagállamok tájékoztatják Olaszországot/Görögországot a rendelkezésre álló áttelepítési helyek számáról

 

– az összekötő tisztviselők megkérdezéseket folytathatnak le azokkal a kérelmezőkkel, akik kinyilvánították, hogy tagállamukat részesítenék előnyben

 

– A tagállamok jelzik, hogy mely kérelmezőket részesítenék előnyben

 

 

4 – Áttelepítési határozat

 

– Olaszország/Görögország a kérelmezők és a tagállamok preferenciáinak figyelembevételével eldönti, hogy mely kérelmezőt mely tagállamba telepítenek át

 

 

5 – Tájékoztatás és beleegyezés

 

– A kérelmezők mindenre kiterjedő tájékoztatást kapnak az áttelepítés helye szerinti tagállamukról

 

– A kérelmezők beleegyezésüket adják ahhoz, hogy áttelepítsék őket az adott tagállamba

 

 

6 – Átadás

 

A kérelmezők átadása egy hónapon belül az áttelepítés helye szerinti tagállamnak

MELLÉKLET: Az Európai Parlament nyilatkozata

Tekintettel arra, hogy azonnali intézkedéseket kell elfogadni a harmadik országok állampolgárainak hirtelen beáramlásával jellemzett szükséghelyzettel szembesülő tagállamok javára, az Európai Parlament elfogadta, hogy a Bizottság javaslatának megfelelően az EUMSZ 78. cikkének (3) bekezdése szolgáljon a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló tanácsi határozat jogalapjaként. Az Európai Parlament mindazonáltal csak a szükséghelyzeti intézkedés tekintetében tudja jogalapként elfogadni az EUMSZ 78. cikkének (3) bekezdését, amely intézkedést a bármely jövőbeni szükséghelyzet strukturált kezelését célzó megfelelő jogalkotási javaslat fog követni. Kitart amellett, hogy a helyes jogalap az EUMSZ 78. cikkének (2) bekezdése, amely szerint rendes jogalkotási eljárás keretében kell meghatározni az annak megállapítására szolgáló intézkedéseket, hogy mely tagállam a felelős valamely nemzetközi védelem iránti kérelem elbírálásáért, mégpedig az EUMSZ 80. cikkének második mondatával összefüggésben értelmezve, amely rendelkezéseiben a 80. cikk első mondatában kinyilvánított szolidaritást juttatja érvényre. Az Európai Parlament hangsúlyozza továbbá, hogy e határozat elfogadása egyáltalán nem érinti a jövőben társjogalkotó rendelkezésére álló jogalapok körét, különös tekintettel az EUMSZ 78. cikkére, a 80. cikkel összefüggésben értelmezve. Az Európai Parlament sürgeti a Bizottságot, hogy 2015 végéig terjesszen elő a 78. cikk (2) bekezdése és a 80. cikk alapján jogalkotási javaslatot egy állandó áttelepítési rendszerről, amint azt a Bizottság a migrációra vonatkozó európai menetrendjében bejelentette. Az Európai Parlament fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a Bizottság nem terjeszt elő kellő időben ilyen jogalkotási javaslatot, saját kezdeményezésű jogalkotási jelentést készítsen.

INDOKOLÁS

A második világháború után bekövetkezett legnagyobb földközi-tengeri katasztrófában, 2015. április 18-án több mint 800 ember halt meg, útban Európa felé. Túlélték a háborút, az üldözést és a rossz bánásmódot – hogy Európa kapujában az életüket veszítsék. Olaszország e jelentés megírásának idején gyűjti össze a holttesteket. Az, hogy ilyen sokan, csak 2015 első félévében 1867-en meghaltak, és hogy rossz helyzetük miatt ennyire sokan teszik kockára az életüket a földközi-tengeri térségben, drámai módon felhívta a figyelmet arra, hogy Európának fokoznia kell közös erőfeszítéseit a további katasztrófák megelőzése és a menekültválságra való eredményes válaszadás érdekében, eleget téve annak a kötelességének, hogy védenie kell az arra rászorulókat.

Semely tagállam nem tud egyedül eredményesen megbirkózni a menekültválsággal. Az Európai Parlament 2015. április 28-i állásfoglalásában hangsúlyozta, hogy az EU-nak a földközi-tengeri tragédiákra adott válaszát a szolidaritásra és az igazságos felelősségmegosztásra kell alapoznia, különösen azon tagállamokkal, amelyek a legnagyobb számú menekültet fogadják. A Parlament kötelező kvótát kért a menedékkérők tagállamok közötti elosztására.

A szolidaritás elve áll az Európai Bizottság földközi-tengeri válságra adott stratégiai válaszának, a migrációs menetrendnek a középpontjában is. A menetrend azon a meglátáson alapul, hogy „ új, még inkább európai megközelítésre van szükségünk” van szükségünk a migráció tekintetében. A szolidaritás elvének a gyakorlatba való átültetését célzó első lépésként a Bizottság egy sürgősségi áttelepítési intézkedésre tett javaslatot, amelynek keretében 40.000 egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló személyt telepítenének át Olaszországból és Görögországból a többi tagállamba.

Az előadó teljes szívéből osztja azt az álláspontot, hogy a tagállamoknak egységfrontot alkotva kell megoldást találniuk a migráció jelentette kihívásokra. A sürgősségi áttelepítési javaslat e tekintetben korlátozott, ám fontos lépés. Görögország és Olaszország elviselhetetlen nyomás alá került. Ha nem kapnak megfelelő támogatást, várhatóan jelentős nagyságrendben folytatódni fog a menekültek és migránsok illegális továbbutazása. Ez veszélyt jelent az EU egyik alapvető vívmányára, a schengeni térségen belüli szabad mozgásra nézve. Az előadó ezért teljes mértékben támogatja a Bizottság kötelező áttelepítési intézkedésre vonatkozó javaslatát, amely kötelező elosztási kulcsot foglal magában a menekültek tagállamok közötti elosztására vonatkozóan, a szolidaritás és a felelősségmegosztás elve alapján.

Ezen túlmenően az előadó a szolidaritás elvének az áttelepítendő menekültek számának növelése révén történő megerősítését javasolja. A Bizottság a 40.000 menekült áttelepítésére vonatkozó javaslatát a 2014-ben Európába érkezett menekültek számára alapozta, figyelmen kívül hagyva, hogy azóta drasztikusan emelkedtek a számok. Miután csak Görögországba 68.000 menekült és migráns érkezett 2015 eleje óta, Görögország az előző év azonos időszakához képest az érkezők számának példátlan, hatszoros emelkedésével néz szembe. Az érkezők többsége szíriai. A menekültek túlnyomó többsége a görög szigetekre érkezik, amelyeken gyakran teljességgel hiányoznak a menedékkérők fogadásához szükséges létesítmények. Az embereknek az utcán vagy sürgősségi szállásokon kell aludniuk, rendkívül szegényes körülmények között. Öt szíriai menekült közül egy még illemhelyhez sem fér rendszeresen hozzá. Görögország képtelen kezelni a helyzetet, a menekültügyi rendszer összeomlott. Sok menekült ezért továbbutazik a Balkánon át Magyarországra, illetve Magyarországon keresztül. Olaszországban is folytatódik az a tendencia, hogy nagyon nagy számban érkeznek menekültek. 2015-ben eddig 67.500 menekült és migráns érkezett, a többségük Eritreából. E fejlemények fényében az előadó azt javasolja, hogy küldjünk világos jelzést a Tanácsnak, miszerint nagyobb fokú szolidaritásra van szükség. Európának megoldást kell találnia a gyorsan változó szükségletekre és arra, hogy az érkezésekre immár növekvő arányban Görögországban kerül sor. A Görögországból és Olaszországból más tagállamokba áttelepített emberek számát ezért legalább 50.000 főre kell növelni.

Az előadó másik alapvető szempontja az áttelepítés minőségének javítása. E tekintetben fontos tanulságok vonhatók le az EU máltai kísérleti áttelepítési projektjéből (EUREMA). Először is, az nem volt kötelező, ami azzal a következménnyel járt, hogy a tagállamoknak még a fele sem tanúsított tényleges szolidaritás Máltával a menekültek (általában nagyon kis számban történő) befogadása révén. Másodszor, az áttelepítési projekt során jelentősen alábecsülték a preferenciák és a tájékoztatás fontosságát. Sok menekültet máris családi, társadalmi vagy kulturális kötelékek fűznek valamely konkrét tagállamhoz. Az azon tagállamba való áttelepítést részesítik előnyben, amelyben rokonaik élnek, ahol már létezik egy társadalmi közösség, vagy ahol valamely általuk is beszélt nyelv a közös nyelv. Az áttelepítés sikeréhez kulcsfontosságú e preferenciák figyelembevétele. Ez segít igazodni az emberek életkörülményeihez, csökkenti az illegális mozgásra késztető ösztönzőket, és növeli a beilleszkedés esélyét. A menekültek jobban be tudnak illeszkedni, ha már beszélnek egy nyelvet, amelyet a tagállamban általánosan használnak, vagy ha támaszkodhatnak a család vagy közösség támogatására. Ez segít abban, hogy kialakuljon a tagállamba való tartozás érzése, és eredményesen, nem erőszakos módon megelőzi a másodlagos mozgást. Sem a menekülteknek nem áll jogukban, hogy megválasszák az általuk előnyben részesített tagállamokat, sem a tagállamoknak nem áll jogukban, hogy megválasszák az általuk előnyben részesített kérelmezőket, preferenciáikat mindazonáltal a lehetséges mértékben figyelembe kell venni. A tájékoztatás és a beleegyezés szintén kritikus jelentőséggel bírnak a sikeres áttelepítés szempontjából. A várakozások eredményes kezeléséhez a menekülteknek a lehető legtöbb információval kell rendelkezniük arról, hogy mi vár rájuk az áttelepítés helye szerinti tagállamba való megérkezéskor. A másodlagos mozgás kezdettől való elkerülése érdekében a menekülteket csak akkor szabad áttelepíteni, ha beleegyezésüket adják az erre vonatkozó határozathoz.

A sürgősségi áttelepítés csak az első, jóllehet fontos lépés a tagállamok közötti szolidaritás és igazságos felelősségmegosztás elvének a gyakorlatba való átültetése során. A Bizottság a sürgősségi áttelepítést a dublini rendelettől való átmeneti eltérésként alakította ki. Mind a hatálya, mind az időtartama korlátozott. Ezen túlmenően komolyan megkurtítja a Parlament jogait azzal, hogy kizárja azt a társjogalkotásból. Az előadó ezért nagyon örvendetesnek tartja, hogy a Bizottság a migrációra vonatkozó menetrendjében bejelentette, hogy 2015 végéig az együttdöntési eljárás keretében állandó áttelepítési rendszerre vonatkozó jogalkotási javaslatot terjeszt elő. Ezen túlmenően javasolja, hogy a Parlament ragadja magához a kezdeményezést, és terjesszen elő saját kezdeményezésű jelentést, amennyiben a Bizottság nem áll elő a vonatkozó javaslattal.

A sürgősségi intézkedések folytatása nemcsak hogy elfogadhatatlan lenne a Parlament mint társjogalkotó számára, hanem a jelenlegi dublini rendszer sikertelenségén való túllépéshez sürgősen szükséges reformok sem lennének elérhetők. A dublini rendszer fenntarthatatlan egyensúlyhiányokat hozott létre a tagállamok között, mind a menekültek és migránsok érkezése, mind végső célállomásaik tekintetében. Ennek középpontja a kényszer alkalmazása, ami nagy emberi költségekkel jár, gondolva itt a háború és az üldözés által traumatizált menedékkérők fogva tartására, miközben a másodlagos mozgás továbbra is jelentős. Az előadó ezért felhívja a Bizottságot, hogy a dublini rendelet 2016-ra bejelentett állapotfelmérésének elvégzésekor vegye maradéktalanul figyelembe az áttelepítési intézkedés tapasztalatait, beleértve a preferenciák elismerését. A menekültválság óriási kihívás Európa számára. Erre a menekültek életét és preferenciáit figyelembe véve kell Európának megoldást találnia, nem kezelheti a menekülteket egyszerűen számokként. Európa pedig csak akkor tud hatékony megoldást találni, ha a tagállamok szilárd egységfrontot alkotnak, a szolidaritás elve alapján.

MELLÉKLET: A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG LEVELE

D(2015)34431

Claude Moraes

Elnök

LIBE bizottság

Tárgy:            A Költségvetési Bizottság véleménye a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslattervezetről

Tisztelt Elnök Úr!

A nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslattervezettel (COM(2015)0286 - C8-0156/2015) kapcsolatban írok Önnek, amelyről a Parlamenttel is – illekékes bizottsági minőségében az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsággal – konzultáltak.

A javaslat két éven át összesen 240 000 000 eurós további költségeket ró az EU költségvetésére, ezért az eljárási szabályzat 53. cikkével összhangban a Költségvetési Bizottság kérte a javaslat véleményezését. Tekintve azonban az időkorlátokat, amelyek annak tudhatók be, hogy a javaslattervezetet az EU déli határainál kialakult sürgősségi helyzettel összefüggésben készítették el, a Költségvetési Bizottság beleegyezett, hogy egyszerű levélben írja meg véleményét annak érdekében, hogy az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság mihamarabb elláthassa feladatát.

A határozattervezetet a 2016. évi költségvetési tervezetben az arra irányuló európai bizottsági javaslat támasztja alá, hogy a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs Alapban (AMIF) bocsássanak rendelkezésre erre a célra 150 millió eurós kötelezettségvállalási előirányzatot. 2016-ra vonatkozóan nem kérelmeztek kifizetési előirányzatokat. Mivel e többletkiadások miatt 124 millió euróval túllépik a 3. fejezet felső határát, a Bizottság a rugalmassági eszköz ennek megfelelő igénybevételére is javaslatot tett (2015/2126(BUD).

Ennek fényében, illetve a koordinátorokkal folytatott konzultációt követően a Költségvetési Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot, hogy jelentésének elfogadásakor a következőket vegye figyelembe:

Amint már a 2016. évi költségvetés tervezetéről folytatandó háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatásról szóló jelentéstervezetben is kiemelte, a Költségvetési Bizottság üdvözli a Bizottság migrációra vonatkozó európai menetrendjét, és ismételten hangsúlyozza, hogy támogatja az uniós eszközök javítását és egy olyan kultúra kialakítását, amely méltányos tehermegosztást és szolidaritást szorgalmaz a menekültügy, a migráció és a külső határok igazgatása tekintetében. Ezzel összefüggésben a Költségvetési Bizottság támogatja a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések finanszírozása céljából vegyék igénybe 2016-ban a rugalmassági eszközt, azonban előfordulhat, hogy ennek végső összege és hatálya a költségvetési eljárás kimenetele függvényében kiigazítatásra szorul. A Költségvetési Bizottság hangsúlyozza ugyanakkor e források rendeltetési helye szigorú ellenőrzésének szükségességét, annak garantálása érdekében, hogy a tervezett célok megvalósuljanak.

A Költségvetési Bizottság megjegyzi, hogy a javaslat egy, a kérelmezőket áttelepítő tagállamoknak fizetendő átalányösszegről (nemzetközi védelmet kérelmezőnként 6000 euró) rendelkezik, ennélfogva a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (AMIF) jogalapjának (516/2014/EU rendelet) 18. cikke alapján felelősségmegosztási és pénzügyi szolidaritási intézkedésnek egyaránt tekinthető.

A Költségvetési Bizottságnak ugyanakkor kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy a javasolt finanszírozás elegendő lesz-e a jelenlegi földközi-tengeri migrációs tencenciákra való reagáláshoz. Az áttelepítési rendszer mellett rámutat a 3. fejezet (AMIF, Belső Biztonsági Alap) alá tartozó programok és az érintett ügynökségek lehetséges megerősítésére költségvetési és személyzeti szempontból egyaránt, a rájuk háruló megnövekedett feladatok teljesítése érdekében. A bizottság javasolja továbbá a migrációra vonatkozó menetrend külső dimenziójának kidolgozását a 4. fejezet alá tartozó területekre – a szomszédság, a fejlesztés, a humanitárius segítségnyújtás, a stabilitás és béke stb. – irányuló kezdeményezések (és ezeknek megfelelő megerősítések) figyelembevételével. Arra is emlékeztet, hogy a költségvetési évben a sürgősségisegély-tartalék is igénybe vehető a harmadik országok részéről jelentkező konkrét segélyszükségletekre, többek között az Unió külső határain jelentkező migrációs áramlásokból adódó különleges nyomásnak való kitettség helyzeteiben.

A Bizottság véleménye szerint a jelenlegi geopolitikai helyzetben – konkrétan főleg amiatt, hogy egyre nagyobb nyomást jelentenek a migrációs hullámok – a többéves pénzügyi keret (TPK) messze legkisebb fejezetének számító 4. fejezethez megállapított felső korlátok elavultak, amit a TPK közelgő felülvizsgálata során orvosolni kell.

Végezetül szeretném megragadni az alkalmat annak hangsúlyozására, hogy a Költségvetési Bizottság továbbra is szorosan együtt kíván működni az ügyben az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsággal, és várakozással tekint a LIBE bizottság által a költségvetési eljárás keretében benyújtandó költségvetési módosításai elé.

Tisztelettel:

Jean Arthuis

[aláírás]

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

16.7.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

42

13

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Martina Anderson, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Emilian Pavel, Kazimierz Michał Ujazdowski, Elissavet Vozemberg

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Fredrick Federley, Herbert Reul, Jutta Steinruck, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere, Wim van de Camp

Jogi nyilatkozat