Procedure : 2011/0023(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0248/2015

Indgivne tekster :

A8-0248/2015

Forhandlinger :

PV 13/04/2016 - 16
CRE 13/04/2016 - 16

Afstemninger :

PV 14/04/2016 - 7.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0127

ANDEN BETÆNKNING     ***I
PDF 1305kWORD 909k
24.8.2015
PE 549.223v03-00 A8-0248/2015

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Timothy Kirkhope

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udenrigsudvalget
 UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Parlamentet og Rådet (COM(2011)0032),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 82, stk. 1, andet afsnit, litra d), og artikel 87, stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0039/2011),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til bidragene fra det bulgarske parlament, det tjekkiske senat, det tyske forbundsråd, det italienske senat, det rumænske senat, det østrigske nationalråd, det portugisiske parlament og det nederlandske senat om udkastet til lovgivningsmæssig retsakt,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 5. maj 2011(1),

–  der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse af 25. marts 2011(2),

–  der henviser til Domstolens dom af 8. april 2014 i de forenede sager C-293/12 og C-594/12, Digital Rights Ireland og Seitlinger m.fl.(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger(4),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 188,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Transport- og Turismeudvalget (A8-0150/2013),

–  der henviser til Formandskonferencens afgørelse af 18. september 2014 om uafsluttede sager fra den syvende valgperiode,

–  der henviser til anden betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Transport- og Turismeudvalget (A8-0248/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet

om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov international kriminalitet

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Formålet med dette direktiv er at garantere sikkerheden, beskytte borgernes liv og sikkerhed og skabe en retlig ramme for beskyttelse og udveksling af PNR-oplysninger mellem medlemsstaterne og de retshåndhævende myndigheder.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) PNR-oplysninger er nødvendige for effektivt at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet og derved forbedre den interne sikkerhed.

(5) PNR-oplysninger er nødvendige for effektivt at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov international kriminalitet og derved forbedre den interne sikkerhed.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) PNR-oplysninger hjælper de retshåndhævende myndigheder med at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge grove forbrydelser, herunder terrorhandlinger, idet oplysningerne kan sammenholdes med oplysninger i forskellige databaser over eftersøgte personer og genstande, med henblik på at indsamle bevismateriale og, hvor det er aktuelt, finde de kriminelles medskyldige og optrævle kriminelle netværk.

(6) PNR-oplysninger kan hjælpe de retshåndhævende myndigheder med at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge grov international kriminalitet, herunder terrorhandlinger, idet oplysningerne kan sammenholdes med oplysninger i forskellige databaser over eftersøgte personer og genstande, med henblik på at finde det nødvendige bevismateriale og, hvor det er aktuelt, finde de kriminelles medskyldige og optrævle kriminelle netværk.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) PNR-oplysninger sætter de retshåndhævende myndigheder i stand til at identificere personer, der hidtil har været "ukendte", dvs. personer, der ikke før har været mistænkt for at være involveret i grov kriminalitet og terrorisme, men hvor en analyse af oplysningerne giver anledning til mistanke om, at de er involveret i kriminalitet, og de kompetente myndigheder derfor bør se nærmere på dem. Ved at anvende PNR-oplysningerne kan de retshåndhævende myndigheder tackle den trussel, som grov kriminalitet og terrorisme udgør, fra et andet perspektiv, end når de behandler andre kategorier af personoplysninger. For at sikre, at behandlingen af oplysninger vedrørende uskyldige personer, der ikke er under mistanke, fortsat begrænses mest muligt, bør de aspekter af anvendelsen af PNR-oplysninger, der vedrører fastsættelse og anvendelse af vurderingskriterier, imidlertid yderligere begrænses til grove forbrydelser, som også er internationale, dvs. som nødvendigvis er forbundet med rejseaktivitet og derfor med den type oplysninger, der behandles.

(7) PNR-oplysninger sætter de retshåndhævende myndigheder i stand til at identificere personer, der hidtil har været "ukendte", dvs. personer, der ikke før har været mistænkt for at være involveret i grov international kriminalitet og terrorisme, men hvor en analyse af oplysningerne giver anledning til mistanke om, at de er involveret i kriminalitet, og de kompetente myndigheder derfor bør se nærmere på dem.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Behandlingen af personoplysninger skal stå i et rimeligt forhold til det specifikke sikkerhedsmæssige mål, der forfølges i dette direktiv.

(8) Behandlingen af personoplysninger skal være nødvendig og stå i et rimeligt forhold til det specifikke mål, der forfølges i dette direktiv.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) For at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet er det derfor vigtigt, at alle medlemsstaterne indfører bestemmelser om de forpligtelser, der påhviler luftfartsselskaber, der foretager internationale flyvninger til og fra EU-medlemsstaternes område.

(10) For at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov international kriminalitet er det derfor vigtigt, at alle medlemsstaterne indfører bestemmelser om de forpligtelser, der påhviler luftfartsselskaber og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, der foretager internationale flyvninger til og fra medlemsstaternes område.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Luftfartsselskaberne indsamler og behandler allerede PNR-oplysninger fra deres passagerer til egen forretningsmæssig brug. Dette direktiv bør ikke pålægge luftfartsselskaberne en pligt til at indsamle eller opbevare yderligere oplysninger fra passagererne eller pålægge passagererne pligt til at fremlægge yderligere oplysninger end dem, de allerede giver luftfartsselskaberne.

(11) Luftfartsselskaberne og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, indsamler og behandler allerede PNR-oplysninger fra deres passagerer til egen forretningsmæssig brug. Dette direktiv bør ikke pålægge luftfartsselskaberne og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, en pligt til at indsamle eller opbevare yderligere oplysninger fra passagererne eller pålægge passagererne pligt til at fremlægge yderligere oplysninger end dem, de allerede giver luftfartsselskaberne og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) Erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, som f.eks. rejsebureauer og rejsearrangører, sælger pakkerejser, til hvilke de bruger charterflyvninger, hvortil de indsamler og behandler PNR-oplysninger fra deres kunder, uden nødvendigvis at videregive oplysningerne til det luftfartsselskab, som foretager passagerflyvningen.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11b) Enhver medlemsstat bør være ansvarlig for at afholde omkostningerne til drift og vedligeholdelse af sit eget PNR-system, herunder omkostningerne til udpegelse og drift af en kompetent myndighed og en national tilsynsmyndighed. Udgifterne til at overføre flyselskabernes PNR-oplysninger i deres reserveringssystemer til nationale retshåndhævelsesmyndigheder og kompetente myndigheder bør afholdes af flyselskaberne.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Terrorhandlinger bør defineres under hensyn til artikel 1-4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme37. Grov kriminalitet bør defineres under hensyn til artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne38. Medlemsstaterne kan imidlertid udelukke mindre lovovertrædelser, i forbindelse med hvilke behandlingen af PNR-oplysninger under hensyntagen til deres respektive strafferetssystemer ikke ville være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Grov international kriminalitet bør defineres under hensyn til artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA og FN's konvention om grænseoverskridende, organiseret kriminalitet.

(12) Terrorhandlinger bør defineres under hensyn til artikel 1-4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA37. Grov international kriminalitet bør defineres under hensyn til artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA38 og bør omfatte de i dette direktiv nævnte former for kriminalitet.

__________________

__________________

37 EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3. Ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 (EUT L 330 af 9.12.2008, s. 21).

37 Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3).

 

38 EFT L 190 af 18.7.2002, s. 1.

38 Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (EFT L 190 af 18.7.2002, s. 1).

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) PNR-oplysninger bør af klarhedshensyn og for at mindske luftfartsselskabernes omkostninger videresendes til én enkelt enhed, der er udpeget til det formål (et "PNR-kontor"), i den relevante medlemsstat.

(13) PNR-oplysninger bør af klarhedshensyn og for at mindske omkostningerne for luftfartsselskaberne og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, videresendes til én enkelt enhed, der er udpeget til det formål (et "PNR-kontor"), i den relevante medlemsstat. Medlemsstaterne bør udveksle oplysningerne ved hjælp af netværksprogrammet for sikker informationsudveksling (SIENA) for at sikre informationsdeling og interoperabilitet mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Indholdet af alle lister med de krævede PNR-oplysninger, som PNR-kontoret skal have, bør ved udformningen afspejle de offentlige myndigheders berettigede krav med henblik på at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet for derved at forbedre den indre sikkerhed i Unionen og beskytte borgernes grundlæggende rettigheder, navnlig retten til privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger. Sådanne lister bør ikke indeholde personoplysninger, der kan vise den pågældendes racemæssige eller etniske oprindelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisning eller medlemskab af en fagforening, eller som vedrører den pågældende persons sundhed eller seksualitet. PNR-oplysninger bør indeholde nærmere detaljer om passagerers reservation og rejserute, hvilket sætter de kompetente myndigheder i stand til at finde frem til, hvilke flypassagerer der udgør en trussel mod den indre sikkerhed.

(14) Indholdet af alle lister med de krævede PNR-oplysninger, som PNR-kontoret skal have, bør ved udformningen afspejle de offentlige myndigheders berettigede krav med henblik på at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov international kriminalitet for derved at forbedre den indre sikkerhed i Unionen og beskytte borgernes grundlæggende rettigheder, navnlig retten til privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger, ved at anvende høje standarder i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder ("chartret"), konventionen om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger ("konvention nr. 108) og konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder ("EMK"). Sådanne datasæt bør ikke indeholde personoplysninger, der kan vise den pågældendes racemæssige eller etniske oprindelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisning eller medlemskab af en fagforening, eller som vedrører den pågældende persons sundhed eller seksualitet. PNR-oplysninger bør kun indeholde nærmere detaljer om passagerers reservation og rejserute som omhandlet i dette direktiv.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Der findes på nuværende tidspunkt to mulige måder at videregive oplysninger på, nemlig "pull"-metoden, hvor de kompetente myndigheder i den medlemsstat, der anmoder om oplysninger, får adgang til luftfartsselskabets reservationssystem og trækker ("pull") en kopi af de ønskede oplysninger ud, og "push"-metoden, hvor luftfartsselskabet videregiver ("push") de nødvendige PNR-oplysninger til den myndighed, der anmoder om dem. "Push"-metoden anses for at give en højere grad af databeskyttelse og bør være obligatorisk for alle luftfartsselskaber.

(15) Der findes på nuværende tidspunkt to mulige måder at videregive oplysninger på, nemlig "pull"-metoden, hvor de kompetente myndigheder i den medlemsstat, der anmoder om oplysninger, får adgang til luftfartsselskabets reservationssystem og trækker ("pull") en kopi af de ønskede oplysninger ud, og "push"-metoden, hvor luftfartsselskabet og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, videregiver ("push") de nødvendige PNR-oplysninger til den myndighed, der anmoder om dem. "Push"-metoden anses for at give en højere grad af databeskyttelse og bør være obligatorisk for alle luftfartsselskaber og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Kommissionen støtter retningslinjerne vedrørende PNR-oplysninger fra Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO). Disse retningslinjer bør således udgøre grundlaget for vedtagelsen af de understøttede dataformater for luftfartsselskabernes videregivelse af PNR-oplysninger til medlemsstaterne. Derfor bør sådanne understøttede dataformater samt de relevante protokoller, der finder anvendelse på luftfartsselskabernes videregivelse af oplysninger, vedtages efter rådgivningsproceduren i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. [……………].

(16) Kommissionen støtter retningslinjerne vedrørende PNR-oplysninger fra Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO). Disse retningslinjer bør således udgøre grundlaget for vedtagelsen af de understøttede dataformater for videregivelse af PNR-oplysninger til medlemsstaterne fra luftfartsselskaberne og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber. For at sikre en sådan videregivelse af PNR-oplysninger bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår vedtagelse af en liste over sådanne understøttede dataformater samt de accepterede fælles protokoller, der finder anvendelse på videregivelse af oplysninger. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Medlemsstaterne bør træffe alle de nødvendige foranstaltninger for, at luftfartsselskaber kan opfylde deres forpligtelser i medfør af dette direktiv. Medlemsstaterne bør fastsætte bestemmelser om sanktioner, herunder bødestraf, der har afskrækkende virkning, er effektive og står i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed, mod de luftfartsselskaber, der ikke opfylder deres forpligtelser til at videregive PNR-oplysninger. Hvis der sker gentagne grove overtrædelser, der kan underminere dette direktivs grundlæggende mål, bør sanktionerne i ekstraordinære tilfælde kunne omfatte foranstaltninger såsom startforbud, beslaglæggelse og konfiskation af transportmidler eller midlertidig suspendering eller inddragelse af selskabets licens.

(17) Medlemsstaterne bør træffe alle de nødvendige foranstaltninger for, at luftfartsselskaber og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, kan opfylde deres forpligtelser i medfør af dette direktiv. Medlemsstaterne bør fastsætte bestemmelser om sanktioner, herunder bødestraf, der har afskrækkende virkning, er effektive og står i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed, over for de luftfartsselskaber og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, der ikke opfylder deres forpligtelser til at videregive og beskytte PNR-oplysninger. Hvis der sker gentagne grove overtrædelser, der kan underminere dette direktivs grundlæggende mål, bør sanktionerne i ekstraordinære tilfælde kunne omfatte foranstaltninger såsom startforbud, beslaglæggelse og konfiskation af transportmidler eller midlertidig suspendering eller inddragelse af selskabets licens.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Hver medlemsstat bør være ansvarlig for at vurdere de potentielle trusler i forbindelse med terrorhandlinger og grov kriminalitet.

(18) Hver medlemsstat bør være ansvarlig for at vurdere de potentielle trusler i forbindelse med terrorhandlinger og grov international kriminalitet.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Under fuld hensyntagen til retten til beskyttelse af personoplysninger og retten til ikke-forskelsbehandling bør der ikke træffe afgørelser, som har byrdefulde retsvirkninger for en person eller i alvorlig grad påvirker den pågældende, udelukkende som følge af en automatisk behandling af PNR-oplysninger. Desuden bør en sådan afgørelse ikke være baseret på en persons racemæssige eller etniske oprindelse, religiøse eller filosofiske overbevisning, politiske meninger, medlemskab af en fagforening eller den pågældendes sundhed eller seksualitet.

(19) Under fuld hensyntagen til retten til beskyttelse af personoplysninger og retten til ikke-forskelsbehandling i henhold til chartrets artikel 8 og 21 bør der ikke træffe afgørelser, som har byrdefulde retsvirkninger for en person eller i alvorlig grad påvirker den pågældende, udelukkende som følge af en automatisk behandling af PNR-oplysninger. Desuden bør en sådan afgørelse ikke være baseret på en persons racemæssige eller etniske oprindelse, religiøse eller filosofiske overbevisning, politiske meninger, medlemskab af en fagforening eller den pågældendes sundhed eller seksualitet.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a) Medlemsstaterne må under ingen omstændigheder anvende resultatet af behandlingen af PNR-oplysninger som begrundelse for at fravige deres internationale forpligtelser i henhold til Genève-konventionen om flygtninges retsstilling af 28. juli 1951 som suppleret med New York-protokollen af 31. januar 1967 og må ikke anvendes til at nægte asylansøgere sikre og effektive lovlige veje til Unionens område med henblik på at udøve deres ret til international beskyttelse.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19b) Under fuld hensyntagen til konsekvenserne af Domstolens dom i de forenede sager C-293/12, Digital Rights Ireland, og C-594/12, Seitlinger m.fl., skal anvendelsen af dette direktiv sikre fuld respekt for de grundlæggende rettigheder og retten til privatlivets fred samt proportionalitetsprincippet. Den skal også faktisk opfylde målene med hensyn til, hvad der er nødvendigt og forholdsmæssigt for at tilgodese de almene interesser, der er anerkendt af Unionen, og behovet for at beskytte andres rettigheder og friheder i kampen mod terrorisme og grov international kriminalitet. Anvendelsen af dette direktiv skal være behørigt begrundet, og der skal indføres de nødvendige garantier for at sikre, at enhver lagring, analyse, overførsel og anvendelse af PNR-oplysninger er lovlig.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) Medlemsstaterne bør dele de PNR-oplysninger, de modtager, med de andre medlemsstater, når videregivelsen af oplysningerne er nødvendig for at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger eller grov kriminalitet. Bestemmelserne i dette direktiv bør ikke påvirke andre EU-retsakter vedrørende udveksling af oplysninger mellem politi og retsmyndigheder, herunder Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol)39 og Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA af 18. september 2006 om forenkling af udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder40. Sådanne udvekslinger af PNR-oplysninger mellem retshåndhævende myndigheder og retsmyndigheder bør være omfattet af reglerne for det politimæssige og retlige samarbejde.

(20) Medlemsstaterne bør dele de PNR-oplysninger, de modtager, med de andre medlemsstater og på EU-plan, f.eks. via Europol, når videregivelsen af oplysningerne er nødvendig for at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger eller grov international kriminalitet eller for at forebygge en umiddelbar og alvorlig trussel imod den offentlige sikkerhed. PNR-kontorerne bør under alle omstændigheder hurtigst muligt fremsende resultatet af behandlingen af PNR-oplysningerne til PNR-kontorer i andre medlemsstater med henblik på yderligere efterforskning. Bestemmelserne i dette direktiv bør ikke påvirke andre EU-retsakter vedrørende udveksling af oplysninger mellem politi og retsmyndigheder, herunder Rådets afgørelse 2009/371/RIA39 og Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA40. Sådanne udvekslinger af PNR-oplysninger mellem retshåndhævende myndigheder og retsmyndigheder bør være omfattet af reglerne for det politimæssige og retlige samarbejde og må ikke skade det høje beskyttelsesniveau for privatlivets fred og personoplysninger i henhold til chartret, konvention nr. 108 og EMK.

__________________

__________________

39 EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.

39 Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol) (EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.).

40 EUT L 386 af 29.12.2006, s. 89.

40 Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA af 18.september 2006 om forenkling af udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder (EUT L 386 af 29.12.2006, s. 89.).

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a) Udvekslingen af oplysninger gennem et sikkert EU-system til udveksling af PNR-oplysninger mellem medlemsstaterne indbyrdes og mellem medlemsstaterne og Europol bør garanteres. Udviklingen og den operationelle forvaltning af systemet kan overlades til Europol. Der kan oprettes en kvikskranke inden for systemet, som skal modtage og fremsende de forskellige anmodninger om udveksling. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse bør overvåge den behandling af personoplysninger, der sker via dette EU-system til udveksling af PNR-oplysninger med Europol.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) Det tidsrum, hvori PNR-oplysninger skal opbevares, bør stå i et passende forhold til formålet hermed, nemlig at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet. Som følge af PNR-oplysningernes art og deres anvendelse er det nødvendigt, at de opbevares i tilstrækkelig lang tid til, at der kan foretages en analyse, og at de kan bruges i forbindelse med efterforskninger. For at undgå en uforholdsmæssig anvendelse af oplysningerne er det nødvendigt, at de anonymiseres efter en indledende periode, og at der derefter kun på meget strenge og begrænsede vilkår er adgang til dem.

(21) Det tidsrum, hvori PNR-oplysninger skal opbevares, bør være nødvendige og stå i et passende forhold til formålet hermed, nemlig at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov international kriminalitet. Som følge af PNR-oplysningernes art og deres anvendelse er det nødvendigt, at de opbevares i tilstrækkelig lang tid til, at der kan foretages en analyse, og at de kan bruges i forbindelse med efterforskninger. For at undgå en uforholdsmæssig anvendelse af oplysningerne er det nødvendigt, at de maskeres efter en indledende periode, og at der derefter kun på meget strenge og begrænsede vilkår er adgang til dem.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a) PNR-oplysninger bør så vidt muligt behandles i maskeret form for at sikre den bedst mulige databeskyttelse ved at gøre det umuligt for de personer, der har adgang til oplysningerne, at identificere den registrerede og drage konklusioner om, hvilke personer der har tilknytning til de pågældende oplysninger. Det bør kun være muligt at identificere maskerede oplysninger på ny under betingelser, der sikrer et højt databeskyttelsesniveau.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) PNR-kontorernes og de kompetente myndigheders behandling af PNR-oplysninger internt i hver medlemsstat bør være omfattet af standardbeskyttelsen af personoplysninger i henhold til national lovgivning, hvilket er i overensstemmelse med rammeafgørelse 2008/977/RIA af 27. november 2008 om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager41 ("rammeafgørelse 2008/977/RIA").

(23) PNR-kontorernes og de kompetente myndigheders behandling af PNR-oplysninger internt i hver medlemsstat bør være omfattet af standardbeskyttelsen af personoplysninger i henhold til national lovgivning, hvilket er i overensstemmelse med Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA41 og Unionens databeskyttelseslovgivning, herunder de specifikke databeskyttelseskrav, der opstilles i dette direktiv.

__________________

__________________

41 EUT L 350 af 30.12.2008.

41 Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA af 27. november 2008 om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager (EUT L 350 af 30.12.2008.).

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24) Under hensyn til retten til beskyttelse af personoplysninger bør de registreredes rettigheder i forbindelse med behandlingen af deres PNR-oplysninger, herunder retten til indsigt, retten til berigtigelse, sletning eller blokering samt retten til erstatning og klageadgang, være i overensstemmelse med rammeafgørelse 2008/977/RIA.

(24) Under hensyn til retten til beskyttelse af personoplysninger bør de registreredes rettigheder i forbindelse med behandlingen af deres PNR-oplysninger, herunder retten til indsigt, retten til berigtigelse, sletning eller blokering samt retten til erstatning og klageadgang, være i overensstemmelse med rammeafgørelse 2008/977/RIA, Unionens databeskyttelseslovgivning og det høje beskyttelsesniveau, der er fastsat i chartret og EMK.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25) Under hensyn til passagerernes ret til at blive informeret om behandlingen af deres personoplysninger bør medlemsstaterne sikre, at passagererne har korrekte oplysninger, hvad angår indsamlingen af PNR-oplysninger og videregivelsen af disse til PNR-kontoret.

(25) Under hensyn til passagerernes ret til at blive informeret om behandlingen af deres personoplysninger bør medlemsstaterne sikre, at passagererne har korrekte oplysninger, som er let tilgængelige og lette at forstå, hvad angår indsamlingen af PNR-oplysninger og videregivelsen af disse til PNR-kontoret samt deres rettigheder som registrerede.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26) Medlemsstaternes videregivelse af PNR-oplysninger til tredjelande bør kun tillades i konkrete sager og i overensstemmelse med rammeafgørelse 2008/977/RIA. For at sikre beskyttelsen af personoplysninger bør der ved sådan videregivelse af oplysninger stilles supplerende krav til formålet med videregivelsen, og til, hvilke myndigheder der kan modtage dem, og hvilke garantier der skal gælde for personoplysninger, der videregives til tredjelandet.

(26) Medlemsstaternes videregivelse af PNR-oplysninger til tredjelande bør tillades i henhold til en international aftale eller i konkrete sager og med fuld respekt for de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet i henhold til rammeafgørelse 2008/977/RIA. For at sikre beskyttelsen af personoplysninger bør der ved sådan videregivelse af oplysninger stilles supplerende krav i relation til formålet med videregivelsen, og til, hvilke myndigheder der kan modtage dem, og hvilke garantier der skal gælde for personoplysninger, der videregives til tredjelandet, samt til principperne om nødvendighed og proportionalitet i forbindelse med videregivelsen, og til det høje beskyttelsesniveau, der er fastsat i chartret, konvention nr. 108 og EMK. Hvis den nationale tilsynsmyndighed finder, at videregivelsen af PNR-oplysninger til et tredjeland strider imod nogle af principperne i dette direktiv, bør den have ret til at suspendere udleveringen af oplysninger til det pågældende tredjeland.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28) Dette direktiv påvirker ikke medlemsstaternes mulighed for, hvad angår interne flyvninger, at indføre et system i national ret til indsamling og behandling af PNR-oplysninger til andre formål end dem, der er specificeret i dette direktiv, eller af PNR-oplysninger fra andre transportvirksomheder end dem, der er nævnt i dette direktiv, under overholdelse af de relevante databeskyttelsesbestemmelser, forudsat at national ret er i overensstemmelse med EU-retten. Spørgsmålet om indsamling af PNR-oplysninger vedrørende interne flyvninger bør på et senere tidspunkt specifikt overvejes.

udgår

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29) Som følge af de retlige og tekniske forskelle mellem de nationale bestemmelser om behandling af personoplysninger, herunder PNR-oplysninger, stilles der og vil der blive stillet forskellige krav til luftfartsselskaber for så vidt angår de typer oplysninger, der skal videregives, samt betingelserne for at videreformidle disse oplysninger til de kompetente nationale myndigheder. Disse forskelle kan skade det effektive samarbejde mellem kompetente nationale myndigheder om at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet.

(29) Som følge af de retlige og tekniske forskelle mellem de nationale bestemmelser om behandling af personoplysninger, herunder PNR-oplysninger, stilles der og vil der blive stillet forskellige krav til luftfartsselskaber og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, for så vidt angår de typer oplysninger, der skal videregives, samt betingelserne for at videreformidle disse oplysninger til de kompetente nationale myndigheder. Disse forskelle kan skade det effektive samarbejde mellem kompetente nationale myndigheder om at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov international kriminalitet.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32) Særligt er direktivets anvendelsesområde så begrænset som muligt; det tillader opbevaring af PNR-oplysninger i op til højst 5 år, hvorefter oplysningerne skal slettes, oplysningerne skal anonymiseres efter meget kort tid, og det er forbudt at indsamle og anvende følsomme oplysninger. For at sikre, at databeskyttelsen er effektiv og har et højt niveau, kræves det, at medlemsstaterne sikrer, at en uafhængig national tilsynsmyndighed er ansvarlig for at rådgive om og overvåge, hvordan PNR-oplysninger behandles. Al behandling af PNR-oplysninger skal registreres eller dokumenteres med henblik på kontrol af databehandlingens lovlighed og egenkontrol, og for at sikre oplysningernes integritet og sikkerhed i forbindelse med databehandlingen. Medlemsstaterne skal desuden sikre, at passagererne er klart og præcist informeret om indsamlingen af PNR-oplysninger og deres rettigheder.

(32) Særligt er dette direktivs anvendelsesområde så begrænset som muligt og tillader opbevaring af PNR-oplysninger i op til højst 7 år, hvorefter oplysningerne bør slettes permanent, oplysningerne bør maskeres efter 30 måneder, og det bør være forbudt at indsamle og anvende følsomme oplysninger. For at sikre, at databeskyttelsen er effektiv og har et højt niveau, bør det sikres, at en uafhængig national tilsynsmyndighed og navnlig dens databeskyttelsesansvarlige er ansvarlig for at rådgive om og overvåge, hvordan PNR-oplysninger behandles. Al behandling af PNR-oplysninger bør registreres eller dokumenteres med henblik på kontrol af databehandlingens lovlighed og egenkontrol, og for at sikre oplysningernes integritet og sikkerhed i forbindelse med databehandlingen. Medlemsstaterne bør desuden sikre, at passagererne er klart og præcist informeret om indsamlingen af PNR-oplysninger og deres rettigheder.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

KAPITEL I

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Genstand og anvendelsesområde

1. I dette direktiv fastsættes bestemmelser om luftfartsselskabers videregivelse af passagerlisteoplysninger om passagerer på internationale flyvninger til og fra medlemsstaterne og behandlingen af disse oplysninger, herunder medlemsstaternes indsamling, anvendelse og opbevaring af disse samt deres indbyrdes udvekslinger heraf.

1. I dette direktiv fastsættes bestemmelser om videregivelse fra luftfartsselskaber og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, af passagerlisteoplysninger om passagerer på internationale flyvninger til og fra medlemsstaterne og behandlingen af disse oplysninger, herunder medlemsstaternes indsamling, anvendelse og opbevaring af disse samt udvekslinger heraf mellem medlemsstaterne indbyrdes og mellem medlemsstaterne og Europol.

2. Passagerlisteoplysninger, der indsamles i henhold til dette direktiv, kan kun behandles med henblik på følgende:

2. Passagerlisteoplysninger, der indsamles i henhold til dette direktiv, kan kun behandles med henblik på forebyggelse, opdagelse, efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger og visse typer af grov international kriminalitet i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, eller forebyggelse af en umiddelbar og alvorlig trussel mod den offentlige sikkerhed.

(a) forebyggelse, opdagelse, efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger og grov kriminalitet, jf. artikel 4, stk. 2, litra b) og c), og

 

(b) forebyggelse, opdagelse, efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger og grov international kriminalitet, jf. artikel 4, stk. 2, litra a) og d).

 

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 2

Artikel 2

Definitioner

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

I dette direktiv forstås ved:

(a) "luftfartsselskab": en lufttransportvirksomhed med en gyldig licens eller lignende, der tillader det at udføre luftbefordring af passagerer

(a) "luftfartsselskab": en lufttransportvirksomhed med en gyldig licens eller lignende, der tillader det at udføre luftbefordring af passagerer

 

(aa) "erhvervsdrivende, der ikke er et luftfartsselskab": erhvervsdrivende som f.eks. et rejsebureau eller en rejsearrangør, der leverer rejserelaterede tjenesteydelser, herunder reservation af flyvninger, hvortil de indsamler og behandler PNR-oplysninger fra passagerne

(b) "international flyvning": enhver ruteflyvning eller ikke-ruteflyvning, som foretages af et luftfartsselskab, med afgang fra et tredjeland og planlagt landing på en EU-medlemsstats område eller med planlagt afgang fra en EU-medlemsstats område og med endeligt bestemmelsessted i et tredjeland, herunder i begge tilfælde også transfer- eller transitflyvninger

(b) "international flyvning": enhver ruteflyvning eller ikke-ruteflyvning, som foretages af et luftfartsselskab, med afgang fra et tredjeland og planlagt landing på en EU-medlemsstats område eller med planlagt afgang fra en EU-medlemsstats område og med endeligt bestemmelsessted i et tredjeland, herunder i begge tilfælde også transfer- eller transitflyvninger

(c) "passagerlisteoplysninger" (herefter "PNR-oplysninger"): oplysninger om den enkelte passagers rejse omfattende alle nødvendige oplysninger til, at reservationer kan behandles og kontrolleres af de luftfartsselskaber, der deltager og foretager reservationen, for alle rejser, der reserveres af eller på vegne af en person, uanset om oplysningerne findes i reservationssystemerne, afgangskontrolsystemerne eller tilsvarende systemer, der omfatter de samme funktionaliteter

(c) "passagerlisteoplysninger" (herefter "PNR-oplysninger"): oplysninger om den enkelte passagers rejse omfattende alle nødvendige oplysninger til, at reservationer kan behandles og kontrolleres af de luftfartsselskaber, der deltager og foretager reservationen, for alle rejser, der reserveres af eller på vegne af en person, uanset om oplysningerne findes i reservationssystemerne, afgangskontrolsystemerne eller tilsvarende systemer, der omfatter de samme funktionaliteter

(d) "passager": enhver person, der med luftfartsselskabets samtykke befordres eller skal befordres i et fly, undtagen besætningsmedlemmerne

(d) "passager": enhver person, der med luftfartsselskabets samtykke befordres eller skal befordres i et fly, undtagen besætningsmedlemmerne

(e) "reservationssystemer": luftfartsselskabets interne registreringssystem, hvori PNR-oplysninger indsamles med henblik på behandling af reservationer

(e) "reservationssystemer": luftfartsselskabets eller den erhvervsdrivende, der ikke er et luftfartsselskabs, interne registreringssystem, hvori PNR-oplysninger indsamles med henblik på behandling af reservationer

(f) "push-metoden": den metode, hvorved luftfartsselskaber videregiver de krævede PNR-oplysninger til den anmodende myndigheds database

(f) "push-metoden": den metode, hvorved luftfartsselskaber eller erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, videregiver de krævede PNR-oplysninger, som står opført i bilaget til dette direktiv, til den anmodende myndigheds database

(g) "terrorhandlinger": de lovovertrædelser i henhold til national lovgivning, der er omhandlet i artikel 1-4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA

(g) "terrorhandlinger": de lovovertrædelser i henhold til national lovgivning, der er omhandlet i artikel 1-4 i rammeafgørelse 2002/475/RIA

(h) "grov kriminalitet": de former for lovovertrædelser i henhold til national lovgivning, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA, hvis de kan straffes med frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning af en maksimal varighed på mindst tre år i henhold til en medlemsstats nationale ret; medlemsstaterne kan imidlertid udelukke mindre lovovertrædelser, i forbindelse med hvilke behandlingen af PNR-oplysninger under hensyntagen til deres respektive strafferetssystemer ikke ville være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet

 

(i) "grov international kriminalitet": de former for lovovertrædelser i henhold til national lovgivning, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA, hvis de kan straffes med frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning af en maksimal varighed på mindst tre år i henhold til en medlemsstats nationale ret, og

(i) "grov international kriminalitet": følgende former for lovovertrædelser, når de kan straffes med frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning af en maksimal varighed på mindst tre år i henhold til en medlemsstats nationale ret, som omhandlet i artikel 2, stk. 2, i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA:

(i) de begås i mere end én stat

 

(ii) de begås i én stat, men en væsentlig del af forberedelsen, planlægningen, styringen eller kontrollen har fundet sted i en anden stat

 

(iii) de begås i én stat, men involverer en organiseret kriminel gruppe, som udfører kriminelle aktiviteter i mere end én stat, eller

 

(iv) de begås i én stat, men har betydelige konsekvenser i en anden stat.

 

 

- deltagelse i en kriminel organisation

 

- menneskesmugling, bistand til ulovlig indrejse og ophold, ulovlig handel med menneskelige organer og væv

 

- seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi, voldtægt, kvindelig kønslemlæstelse

 

- ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer

 

- ulovlig handel med våben, ammunition og eksplosive stoffer

 

- alvorlig svig, svig rettet imod EU's finansielle interesser, hvidvaskning af udbytte fra kriminalitet, hvidvaskning af penge og falskmøntneri

 

- mord, alvorlig legemsbeskadigelse, kidnapning, ulovlig tilbageholdelse og gidseltagning, væbnet røveri

 

- alvorlig IT-kriminalitet og cyberkriminalitet

 

- miljøkriminalitet, herunder ulovlig handel med truede dyrearter og ulovlig handel med truede plantearter og træsorter

 

- forfalskning af administrative dokumenter og handel med disse, ulovlig handel med kulturgoder, herunder antikviteter og kunstværker, forfalskning af produkter og pirateri

 

- skibs- eller flykapring

 

- spionage og forræderi

 

- ulovlig handel med nukleare eller radioaktive materialer og prækursorer til disse og i denne forbindelse strafbare handlinger vedrørende ikke-spredning

 

- strafbare handlinger omfattet af Den Internationale Straffedomstols straffemyndighed.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter eller udpeger en myndighed med kompetence til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet, eller en gren af en sådan myndighed, der skal fungere som "PNR-kontor" med ansvar for at indsamle PNR-oplysninger fra luftfartsselskaber, opbevare dem, analysere dem og fremsende resultatet af analysen til de kompetente myndigheder i artikel 5. Enhedens personale kan være udstationeret fra kompetente offentlige myndigheder.

1. Hver medlemsstat opretter eller udpeger en myndighed med kompetence til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov international kriminalitet og til at forebygge en umiddelbar og alvorlig trussel mod den offentlige sikkerhed, eller en gren af en sådan myndighed, der skal fungere som "PNR-kontor". PNR-kontoret har ansvaret for at indsamle PNR-oplysninger fra luftfartsselskaber og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, opbevare, behandle og analysere oplysningerne og fremsende resultatet af analysen til de kompetente myndigheder i artikel 5. PNR-kontoret er ligeledes ansvarligt for udveksling af PNR-oplysninger og resultatet af behandlingen af disse oplysninger med PNR-kontorer i andre medlemsstater og med Europol i overensstemmelse med artikel 7 og 7a, og for foretagelsen af de vurderinger, der er omhandlet i artikel 4. Enhedens personale kan være udstationeret fra kompetente offentlige myndigheder. Medlemsstaterne bevilger PNR-kontoret tilstrækkelige ressourcer til at udføre sine opgaver.

2. To eller flere medlemsstater kan oprette eller udpege en enkelt myndighed til at fungere som PNR-kontor. PNR-kontoret oprettes i en af de deltagende medlemsstater og anses for at være det nationale PNR-kontor for alle de deltagende medlemsstater. De deltagende medlemsstater enes om de nærmere regler for driften af PNR-kontoret og overholder de krav, der er fastsat i dette direktiv.

2. To eller flere medlemsstater kan oprette eller udpege en enkelt myndighed til at fungere som PNR-kontor. PNR-kontoret oprettes i en af de deltagende medlemsstater og anses for at være det nationale PNR-kontor for alle de deltagende medlemsstater. De deltagende medlemsstater enes i fællesskab om de nærmere regler for driften af PNR-kontoret og overholder de krav, der er fastsat i dette direktiv.

3. Hver medlemsstat giver Kommissionen meddelelse herom inden én måned fra oprettelsen af PNR-kontoret og kan på et hvilket som helst tidspunkt ajourføre denne erklæring. Kommissionen offentliggør disse oplysninger samt eventuelle ajourføringer i Den Europæiske Unions Tidende.

3. Hver medlemsstat giver Kommissionen meddelelse herom inden én måned fra oprettelsen af PNR-kontoret og skal på et hvilket som helst tidspunkt ajourføre denne erklæring. Kommissionen offentliggør disse oplysninger samt eventuelle ajourføringer i Den Europæiske Unions Tidende.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3 a

 

PNR-kontorets databeskyttelsesansvarlige

 

1. Alle medarbejdere i PNR-kontoret, der har adgang til PNR-oplysninger, skal modtage skræddersyet undervisning i behandling af PNR-oplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesprincipperne og de grundlæggende rettigheder.

 

2. PNR-kontoret udpeger en databeskyttelsesansvarlig, der er ansvarlig for at overvåge behandlingen af PNR-oplysninger og indførelsen af de tilhørende sikkerhedsforanstaltninger.

 

3. Medlemsstaterne sørger for, at den databeskyttelsesansvarlige udpeges på grundlag af sine faglige kvalifikationer, herunder navnlig ekspertise inden for databeskyttelseslovgivning og -praksis samt evne til at udføre de opgaver, der er omhandlet i dette direktiv. Medlemsstaterne sikrer, at den databeskyttelsesansvarliges øvrige arbejdsopgaver er forenelige med den pågældendes opgaver og ansvar som databeskyttelsesansvarlig og ikke medfører interessekonflikt. Den databeskyttelsesansvarlige skal:

 

a) skabe opmærksomhed og rådgive personalet på PNR-kontoret om deres forpligtelser vedrørende beskyttelse af personoplysninger, herunder uddannelse af personale og fordeling af ansvarsområder;

 

b) kontrollere gennemførelsen og anvendelsen af de databeskyttelseskrav, der er fastsat i dette direktiv, navnlig ved udtagelse af tilfældige stikprøver af databehandlingsoperationer;

 

c) sikre, at al dokumentation opbevares og registreringer foretages i overensstemmelse med dette direktiv, og føre tilsyn med dokumentation, anmeldelse og meddelelser vedrørende brud på persondatasikkerheden og indberette fejlagtig anvendelse af databeskyttelseskravene i dette direktiv til de relevante myndigheder;

 

d) kontrollere besvarelsen af anmodninger fra den nationale tilsynsmyndighed og samarbejde med den nationale tilsynsmyndighed, navnlig for så vidt angår videregivelse af oplysninger til andre medlemsstater eller til tredjelande, og fungere som kontaktpunkt for den nationale tilsynsmyndighed angående spørgsmål om behandling af PNR-oplysninger og herved på eget initiativ efter behov kontakte den nationale tilsynsmyndighed.

 

Medlemsstaterne giver de databeskyttelsesansvarlige midlerne til at udføre deres opgaver i overensstemmelse med denne artikel effektivt og uafhængigt.

 

4. Medlemsstaterne sikrer, at den registrerede har ret til at kontakte den databeskyttelsesansvarlige som et enkelt kontaktpunkt om alle spørgsmål vedrørende behandlingen af vedkommendes PNR-oplysninger. Medlemsstaterne sikrer, at navnet på og kontaktoplysningerne for den databeskyttelsesansvarlige formidles til den nationale tilsynsmyndighed og offentligheden.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 4

Artikel 4

Behandling af PNR-oplysninger

Behandling af PNR-oplysninger

1. PNR-oplysninger, som luftfartsselskaber videregiver i medfør af artikel 6 i forbindelse med internationale flyvninger med landing på eller afrejse fra medlemsstaternes område, indsamles af PNR-kontoret i den relevante medlemsstat. Hvis de PNR-oplysninger, som luftfartsselskaberne videregiver, indeholder andre oplysninger end dem, der er anført i bilaget, skal PNR-kontoret straks slette dem ved modtagelsen.

1. PNR-oplysninger, som luftfartsselskaber og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, videregiver i medfør af artikel 6 i forbindelse med internationale flyvninger med landing på eller afrejse fra en medlemsstats område, indsamles af PNR-kontoret i den relevante medlemsstat. Hvis de PNR-oplysninger, som luftfartsselskaberne og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, videregiver, indeholder andre oplysninger end dem, der er anført i bilaget, skal PNR-kontoret straks slette dem permanent ved modtagelsen.

2. PNR-kontoret kan kun behandle PNR-oplysninger med henblik på følgende:

2. PNR-kontoret kan kun behandle PNR-oplysninger med henblik på følgende:

(a) at foretage en vurdering af passagerer forud for deres planlagte ankomst til eller afrejse fra medlemsstaten for at identificere personer, der kan være involveret i en terrorhandling eller grov international kriminalitet, og som det er nødvendigt, at de kompetente myndigheder i artikel 5 undersøger nærmere. Når der foretages en sådan vurdering, kan PNR-kontoret behandle PNR-oplysninger efter forud fastsatte kriterier. Medlemsstaterne sikrer, at hvert enkelt positive match som følge af denne automatiske behandling gennemgås manuelt for at kontrollere, om de i artikel 5 omhandlede kompetente myndigheder skal træffe foranstaltninger

(a) at foretage en vurdering af passagerer forud for deres planlagte ankomst til eller afrejse fra medlemsstaten for at identificere personer, der kan være involveret i en terrorhandling eller grov international kriminalitet, og som det er nødvendigt, at de kompetente myndigheder i artikel 5 og eventuelt Europol i overensstemmelse med artikel 7a undersøger nærmere. Når der foretages en sådan vurdering, kan PNR-kontoret behandle PNR-oplysninger efter forud fastsatte kriterier i overensstemmelse med dette direktiv og sammenligne PNR-oplysninger med oplysninger i relevante databaser, herunder internationale eller nationale databaser eller nationale kopier af EU-databaser, når der i overensstemmelse med EU-lovgivningen er oprettet sådanne, over personer eller genstande, der eftersøges eller er indberettet i henhold til EU-reglerne eller internationale eller nationale regler, der finder anvendelse herpå, i overensstemmelse med kravene i stk. 3. Medlemsstaterne sikrer, at hvert enkelt positive match som følge af denne automatiske behandling gennemgås manuelt for at kontrollere, om de i artikel 5 omhandlede kompetente myndigheder skal træffe foranstaltninger

(b) at foretage en vurdering af passagerer forud for deres planlagte ankomst til eller afrejse fra medlemsstaten for at identificere personer, der kan være involveret i en terrorhandling eller grov kriminalitet, og som det kræves, at de kompetente myndigheder i artikel 5 undersøger nærmere. Når der foretages en sådan vurdering, kan PNR-kontoret samkøre PNR-oplysninger med oplysninger i relevante databaser, herunder internationale eller nationale databaser eller nationale kopier af EU-databaser, når der på grundlag af EU-retten er oprettet sådanne vedrørende personer eller genstande, der eftersøges eller er indberettet i henhold til EU-reglerne eller internationale eller nationale regler, der finder anvendelse herpå. Medlemsstaterne sikrer, at hvert enkelt positive match som følge af denne automatiske behandling gennemgås manuelt for at kontrollere, om de i artikel 5 omhandlede kompetente myndigheder skal træffe foranstaltninger

(b) at foretage en vurdering af passagerer forud for deres planlagte ankomst til eller afrejse fra medlemsstaten for at identificere personer, der kan være involveret i en terrorhandling eller grov international kriminalitet, og som det kræves, at de kompetente myndigheder i artikel 5 undersøger nærmere. Når der foretages en sådan vurdering, kan PNR-kontoret samkøre PNR-oplysninger med oplysninger i relevante databaser, herunder internationale eller nationale databaser eller nationale kopier af EU-databaser vedrørende personer eller genstande, der eftersøges eller er indberettet i henhold til EU-reglerne eller internationale eller nationale regler, der finder anvendelse på sådanne databaser, med henblik på at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov international kriminalitet. Når der foretages en sådan vurdering, kan PNR-kontoret samkøre PNR-oplysninger med oplysninger i Schengeninformationssystemet og visuminformationssystemet. Medlemsstaterne sikrer, at hvert enkelt positive match som følge af denne automatiske behandling gennemgås manuelt for at kontrollere, om de i artikel 5 omhandlede kompetente myndigheder skal træffe foranstaltninger

(c) på ad hoc-basis at besvare behørigt begrundede anmodninger fra kompetente myndigheder om at videregive PNR-oplysninger og behandle PNR-oplysninger i konkrete sager med henblik på at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge en terrorhandling eller grov kriminalitet og forelægge resultaterne af denne behandling for de kompetente myndigheder og

(c) på ad hoc-basis baseret på tilstrækkelig dokumentation at besvare behørigt begrundede anmodninger fra kompetente myndigheder om at videregive PNR-oplysninger og behandle PNR-oplysninger i konkrete sager med henblik på at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge en terrorhandling eller grov international kriminalitet, der er anført i artikel 2, litra i), eller forebygge en umiddelbar og alvorlig trussel mod den offentlige sikkerhed og forelægge resultaterne af denne behandling for de kompetente myndigheder eller eventuelt Europol og

(d) at analysere PNR-oplysninger med henblik på at ajourføre eller fastsætte nye kriterier for at foretage vurderinger med henblik på at identificere personer, der kan være involveret i en terrorhandling eller grov international kriminalitet i medfør af litra a).

(d) at analysere PNR-oplysninger med henblik på at ajourføre eller fastsætte nye kriterier for at foretage vurderinger med henblik på at identificere personer, der kan være involveret i en terrorhandling eller grov international kriminalitet i medfør af litra a).

3. Vurderingen af passagererne forud for deres planlagte ankomst til eller afrejse fra medlemsstaten, jf. stk. 2, litra a), skal udføres på en ikke-diskriminerende måde på grundlag af de vurderingskriterier, dens PNR-kontor har fastsat. Medlemsstaterne sikrer, at vurderingskriterierne fastsættes af PNR-kontoret i samarbejde med de kompetente myndigheder i artikel 5. Vurderingskriterierne må under ingen omstændigheder baseres på en persons racemæssige eller etniske oprindelse, religiøse eller filosofiske overbevisning, politiske meninger, medlemskab af en fagforening, eller den pågældendes sundhed eller seksualitet.

3. Vurderingen af passagererne forud for deres planlagte ankomst til eller afrejse fra medlemsstaten, jf. stk. 2, litra a), skal udføres på en ikke-diskriminerende måde på grundlag af de vurderingskriterier, dens PNR-kontor har fastsat. Disse vurderingskriterier skal være målrettede, specifikke, begrundede, forholdsmæssigt afpassede og faktabaserede. Den databeskyttelsesansvarlige skal inddrages i den regelmæssige gennemgang. Medlemsstaterne sikrer, at vurderingskriterierne fastsættes af PNR-kontoret i samarbejde med de kompetente myndigheder i artikel 5 og gennemgås regelmæssigt. Vurderingskriterierne må under ingen omstændigheder baseres på en persons racemæssige eller etniske oprindelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisning, seksuelle orientering eller kønsidentitet, medlemskab af en fagforening eller fagforeningsaktiviteter samt behandlingen af helbredsoplysninger og oplysninger om seksuelle forhold;

4. Medlemsstaternes PNR-kontorer videregiver PNR-oplysningerne eller resultaterne af behandlingen af PNR-oplysningerne om personer, der er blevet identificeret i overensstemmelse med stk. 2, litra a) og b), til den pågældende medlemsstats relevante kompetente myndigheder, som ser nærmere herpå. Sådan videregivelse af oplysninger må kun foretages i konkrete sager.

4. Medlemsstaternes PNR-kontorer videregiver PNR-oplysningerne eller resultaterne af behandlingen af PNR-oplysningerne om personer, der er blevet identificeret i overensstemmelse med stk. 2, litra a) og b), til den pågældende medlemsstats relevante kompetente myndigheder, som ser nærmere herpå. Sådan videregivelse af oplysninger må kun foretages i konkrete sager ved menneskelig handling.

 

4a. Medlemsstaterne sikrer, at den databeskyttelsesansvarlige har adgang til alle oplysninger, der videregives til PNR-kontoret og af PNR-kontoret til en kompetent myndighed, jf. artikel 5. Hvis den databeskyttelsesansvarlige mener, at videregivelsen af oplysninger ikke var lovlig, henviser han eller hun sagen for den nationale tilsynsmyndighed, som har beføjelse til at pålægge den modtagende kompetente myndighed at slette de pågældende oplysninger.

 

4b. Opbevaring, behandling og analyse af PNR-oplysninger må kun ske på et sikkert sted på Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområdes medlemsstaters område.

 

4c. Udgifterne til brug, opbevaring og udveksling af PNR-oplysninger afholdes af medlemsstaterne.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 5

Artikel 5

Kompetente myndigheder

Kompetente myndigheder

1. Hver medlemsstat vedtager en liste over kompetente myndigheder, der er berettigede til at anmode om eller modtage PNR-oplysninger eller resultatet af behandlingen af PNR-oplysninger i passageroplysningsenhederne for at se nærmere på disse oplysninger eller træffe passende foranstaltninger for at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger eller grov kriminalitet.

1. Hver medlemsstat vedtager en liste over kompetente myndigheder, der er berettigede til at anmode om eller modtage maskerede PNR-oplysninger eller resultatet af den systematiske behandling af PNR-oplysninger i passageroplysningsenhederne for at se nærmere på disse oplysninger eller træffe passende foranstaltninger for specifikt at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger eller grov international kriminalitet eller forebygge en umiddelbar og alvorlig trussel mod den offentlige sikkerhed. Europol er berettiget til at anmode om eller modtage PNR-oplysninger eller resultatet af behandlingen af PNR-oplysninger fra medlemsstaternes PNR-kontorer inden for rammerne af sit mandat og, om nødvendigt, til udførelsen af sine opgaver.

2. De kompetente myndigheder skal bestå af de myndigheder, der har kompetence til at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet.

2. De kompetente myndigheder skal bestå af de myndigheder, der har kompetence til at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger og grov international kriminalitet eller forebygge en umiddelbar og alvorlig trussel mod den offentlige sikkerhed.

3. Hver medlemsstat meddeler Kommissionen listen over sine kompetente myndigheder senest tolv måneder efter dette direktivs ikrafttræden og kan på et hvilket som helst tidspunkt ajourføre sin erklæring. Kommissionen offentliggør disse oplysninger samt eventuelle ajourføringer i Den Europæiske Unions Tidende.

3. Hver medlemsstat meddeler senest... * [12 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden] Kommissionen listen over sine kompetente myndigheder og kan på et hvilket som helst tidspunkt ajourføre sin erklæring. Kommissionen offentliggør disse oplysninger samt eventuelle ajourføringer i Den Europæiske Unions Tidende.

4. Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan kun behandle PNR-oplysninger vedrørende passagerer og resultatet af behandlingen af de oplysninger, som PNR-kontoret modtager, yderligere med henblik på at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger eller grov kriminalitet.

4. Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan kun behandle PNR-oplysninger vedrørende passagerer og resultatet af behandlingen af de oplysninger, som PNR-kontoret modtager, yderligere med henblik på specifikt at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger og grov international kriminalitet, efter anmodning, i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, eller for at forebygge en umiddelbar og alvorlig trussel mod den offentlige sikkerhed.

5. Stk. 4 påvirker ikke de nationale retshåndhævende eller retlige myndigheders beføjelser, når der under en retshåndhævende aktion foranlediget af en sådan databehandling opdages andre lovovertrædelser eller tegn herpå.

5. Stk. 4 påvirker ikke de nationale retshåndhævende eller retlige myndigheders beføjelser, når der under en retshåndhævende aktion foranlediget af den oprindeligt planlagte databehandling opdages andre lovovertrædelser eller tegn herpå.

6. De kompetente myndigheder træffer ingen afgørelser, der har byrdefulde retsvirkninger for en person, eller som i betydelig grad påvirker en person, udelukkende på grundlag af automatisk behandlede PNR-oplysninger. Sådanne afgørelser træffes ikke på grundlag af en persons racemæssige eller etniske oprindelse, religiøse eller filosofiske overbevisning, politiske meninger, medlemskab af en fagforening, eller den pågældendes sundhed eller seksualitet.

6. De kompetente myndigheder træffer ingen afgørelser, der har byrdefulde retsvirkninger for en person, eller som i betydelig grad påvirker en person, udelukkende på grundlag af automatisk behandlede PNR-oplysninger. Sådanne afgørelser træffes ikke på grundlag af oplysninger, der afslører en persons racemæssige eller etniske oprindelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, seksuelle orientering eller kønsidentitet, medlemskab af en fagforening eller fagforeningsaktiviteter samt behandlingen af helbredsoplysninger og oplysninger om seksuelle forhold.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 6

Artikel 6

Luftfartsselskabernes forpligtelser

Forpligtelser, der påhviler luftfartsselskaberne og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber

1. Medlemsstaterne vedtager alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at luftfartsselskaber ved hjælp af push-metoden videregiver PNR-oplysninger som defineret i artikel 2, litra c), og specificeret i bilaget, for så vidt som de allerede har indsamlet disse oplysninger, til den nationale passageroplysningsenheds database i den medlemsstat, på eller fra hvis område den internationale flyvning har landing eller afgang. Hvis der for en flyvning er code-sharing mellem et eller flere luftfartsselskaber, er det det luftfartsselskab, der står for flyvningen, der er forpligtet til at videregive PNR-oplysninger om alle passagerer. Hvis der under flyvningen mellemlandes en eller flere gange i medlemsstaternes lufthavne, overfører luftfartsselskabet PNR-oplysninger til PNR-kontoret i alle de berørte medlemsstater.

1. Medlemsstaterne vedtager alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at luftfartsselskaber og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, ved hjælp af push-metoden videregiver alle PNR-oplysninger som defineret i artikel 2, litra c), og specificeret i bilaget, for så vidt som de allerede har indsamlet disse oplysninger som led i deres normale forretningsaktiviteter, til den nationale passageroplysningsenheds database i den medlemsstat, på eller fra hvis område den internationale flyvning har landing eller afgang. Hvis der for en flyvning er code-sharing mellem et eller flere luftfartsselskaber, er det det luftfartsselskab og den erhvervsdrivende, der ikke er et luftfartsselskab, der står for flyvningen, der er forpligtet til at videregive PNR-oplysninger om alle passagerer. Hvis der under flyvningen mellemlandes en eller flere gange i medlemsstaternes lufthavne, overfører luftfartsselskabet og den erhvervsdrivende, der ikke er et luftfartsselskab, PNR-oplysninger til PNR-kontoret i alle de berørte medlemsstater.

2. Luftfartsselskaber videregiver PNR-oplysninger elektronisk ved brug af de fælles protokoller og understøttede dataformater, der vedtages efter proceduren i artikel 13 og 14, eller i tilfælde af tekniske problemer ved brug af et hvilket som helst andet hensigtsmæssigt middel, der sikrer et passende datasikkerhedsniveau:

2. Luftfartsselskaber og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, videregiver PNR-oplysninger elektronisk ved brug af de fælles protokoller og understøttede dataformater, der vedtages efter artikel 13 og 14, eller i tilfælde af tekniske problemer ved brug af et hvilket som helst andet hensigtsmæssigt middel, der sikrer et passende datasikkerhedsniveau:

(a) 24-48 timer før den planlagte flyafgang

(a) én gang 24-48 timer før den planlagte flyafgang

og

og

(b) straks efter, at flyets døre er blevet lukket, dvs. når passagerne er gået om bord i flyet med henblik på afrejse, og det ikke længere er muligt for andre passagerer at gå om bord.

(b) én gang straks efter, at flyets døre er blevet lukket, dvs. når passagerne er gået om bord i flyet med henblik på afrejse, og det ikke længere er muligt for andre passagerer at gå om bord.

3. Medlemsstaterne kan tillade, at luftfartsselskaberne kun videregiver oplysninger i henhold til stk. 2, litra b), når den i stk. 2, litra a), omhandlede videregivelse skal ajourføres.

3. Medlemsstaterne tillader, at luftfartsselskaberne og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, kun videregiver oplysninger i henhold til stk. 2, litra b), når den i stk. 2, litra a), omhandlede videregivelse skal ajourføres.

4. I konkrete sager videregiver luftfartsselskaberne på anmodning af et PNR-kontor i henhold til national lovgivning PNR-oplysninger, hvis det er nødvendigt at få adgang til dem på et tidligere tidspunkt end det i stk. 2, litra a), nævnte for at reagere på en specifik og reel trussel i forbindelse med terrorhandlinger eller grov kriminalitet.

4. I konkrete sager videregiver luftfartsselskaberne og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, på anmodning af et PNR-kontor i henhold til national lovgivning PNR-oplysninger, hvis det er nødvendigt at få adgang til dem på et tidligere tidspunkt end det i stk. 2, litra a), nævnte for at reagere på en specifik, overhængende og reel trussel i forbindelse med terrorhandlinger eller grov international kriminalitet.

 

4a. Luftfartsselskaberne og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, skal give passagererne passende information om den type personoplysninger, der indsamles med henblik på retshåndhævelse, og deres rettigheder som passager i relation til deres personoplysninger. Disse oplysninger gives til passagererne proaktivt i et letforståeligt format.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 7

Artikel 7

Udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne

Udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne

1. Medlemsstaterne sikrer, hvad angår personer, der identificeres af en passageroplysningsenhed, jf. artikel 4, stk. 2, litra a) og b), at resultatet af behandlingen af PNR-oplysningerne videregives af dette PNR-kontor til passageroplysningsenhederne i de andre medlemsstater, hvis førstnævnte PNR-kontor anser en sådan videregivelse for nødvendig for at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger eller grov kriminalitet. De modtagende medlemsstaters passageroplysningsenheder fremsender disse PNR-oplysninger eller resultatet af behandlingen af PNR-oplysningerne til deres relevante kompetente myndigheder.

1. PNR-kontorerne udveksler automatisk oplysninger om resultatet af behandlingen af PNR-oplysninger. Medlemsstaterne sikrer, at resultatet af behandlingen af PNR-oplysningerne, enten analytiske oplysninger udledt af PNR-oplysninger eller resultatet hvad angår personer, der identificeres af en passageroplysningsenhed, jf. artikel 4, stk. 2, der fremsendes til yderligere behandling til deres relevante kompetente myndigheder i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, proaktivt videregives af et PNR-kontor til passageroplysningsenhederne i de andre medlemsstater så hurtigt som muligt. De modtagende medlemsstaters passageroplysningsenhed fremsender disse resultater af behandlingen af PNR-oplysningerne til deres relevante kompetente myndigheder i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4. Der skal, hvor det er relevant, foretages indberetning i henhold til artikel 36 i Rådets afgørelse 2007/533/RIA1a.

2. En medlemsstats passageroplysningsenhed har ret til om nødvendigt at anmode en hvilken som helst anden medlemsstats PNR-kontor om PNR-oplysninger, der opbevares i sidstnævntes database, jf. artikel 9, stk. 1, og om nødvendigt også om resultatet af behandlingen af PNR-oplysninger. Anmodningen om sådanne oplysninger kan baseres på et dataelement eller en kombination af dataelementer afhængigt af, hvad det anmodende PNR-kontor anser for nødvendigt i den konkrete sag for at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger eller grov kriminalitet. Passageroplysningsenhederne fremlægger de oplysninger, der anmodes om, hurtigst muligt og fremlægger desuden resultatet af behandlingen af PNR-oplysninger, hvis det allerede foreligger, jf. artikel 4, stk. 2, litra a) og b).

2. PNR-kontorerne har ret til om nødvendigt at anmode en hvilken som helst anden medlemsstats PNR-kontor om PNR-oplysninger, der opbevares i sidstnævntes database, jf. artikel 9, stk. 1, og om nødvendigt også om resultatet af enhver behandling heraf, hvis det allerede foreligger, jf. artikel 4, stk. 2, litra a) og b). Den behørigt begrundede anmodning om sådanne oplysninger skal være strengt begrænset til kun at omfatte de nødvendige oplysninger i den konkrete sag og kan baseres på et dataelement eller en kombination af dataelementer afhængigt af, hvad det anmodende PNR-kontor anser for nødvendigt i den konkrete sag for at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger eller grov international kriminalitet eller for at forebygge en umiddelbar og alvorlig trussel mod den offentlige sikkerhed. Passageroplysningsenhederne fremlægger de oplysninger, der anmodes om, hurtigst muligt ved brug af de fælles protokoller og understøttede dataformater. En sådan anmodning skal begrundes skriftligt.

3. En medlemsstats passageroplysningsenhed har ret til om nødvendigt at anmode en hvilken som helst anden medlemsstats PNR-kontor om PNR-oplysninger, der opbevares i sidstnævntes database, jf. artikel 9, stk. 2, og om nødvendigt også om resultatet af behandlingen af PNR-oplysninger. Kun under ekstraordinære omstændigheder kan PNR-kontoret anmode om at få adgang til de konkrete PNR-oplysninger i deres fulde omfang uden maskering, som en anden medlemsstats PNR-kontor opbevarer, som reaktion på en konkret trussel eller en konkret efterforskning eller retsforfølgning i forbindelse med terrorhandlinger eller grov kriminalitet.

3. PNR-kontorerne har ret til om nødvendigt at anmode en hvilken som helst anden medlemsstats PNR-kontor om PNR-oplysninger, der allerede er maskeret og opbevares i sidstnævntes database, jf. artikel 9, stk. 2, og om nødvendigt også om resultatet af behandlingen af PNR-oplysninger. Kun under de mest ekstraordinære omstændigheder kan PNR-kontoret anmode om at få adgang til de konkrete PNR-oplysninger i deres fulde omfang uden maskering, som en anden medlemsstats PNR-kontor opbevarer, som reaktion på en konkret trussel i realtid eller i relation til en konkret efterforskning eller retsforfølgning i forbindelse med terrorhandlinger eller grov international kriminalitet eller forebyggelse af en umiddelbar og alvorlig trussel mod den offentlige sikkerhed. En sådan adgang til de fuldstændige PNR-oplysninger meddeles kun med godkendelse fra lederen af det PNR-kontor, til hvilket anmodningen er indgivet.

4. Kun i de tilfælde, hvor det er nødvendigt for at forebygge en umiddelbar og alvorlig trussel mod den offentlige sikkerhed kan en medlemsstats kompetente myndigheder direkte anmode en anden medlemsstats PNR-kontor om PNR-oplysninger, der opbevares i sidstnævntes database, jf. artikel 9, stk. 1 og 2. Sådanne anmodninger skal vedrøre en konkret efterforskning eller retsforfølgning af terrorhandlinger eller grov kriminalitet og være begrundet. Passageroplysningsenhederne skal besvare sådanne anmodninger forud for andre. I alle andre tilfælde skal de kompetente myndigheder lade deres anmodninger gå via deres egen medlemsstats passageroplysningsenhed.

 

5. Når det er nødvendigt at få adgang til oplysninger tidligt for at reagere på en konkret og reel trussel i forbindelse med terrorhandlinger eller grov kriminalitet, har en medlemsstats PNR-kontor undtagelsesvis ret til at anmode en anden medlemsstats PNR-kontor om PNR-oplysninger vedrørende flyvninger med landing eller afgang fra sidstnævntes område på et hvilket som helst tidspunkt.

5. Når det er nødvendigt at få adgang til oplysninger tidligt for at reagere på en konkret og reel trussel i forbindelse med terrorhandlinger eller grov international kriminalitet eller forebygge en umiddelbar og alvorlig trussel mod den offentlige sikkerhed, har en medlemsstats PNR-kontor undtagelsesvis ret til at anmode en anden medlemsstats PNR-kontor om PNR-oplysninger vedrørende flyvninger med landing eller afgang fra sidstnævntes område på et hvilket som helst tidspunkt, når der er blevet opbevaret sådanne oplysninger. Denne procedure omfatter kun anmodninger om PNR-oplysninger, der allerede er indsamlet og opbevares af det PNR-kontor, der anmodes om at udlevere oplysningerne.

6. Udvekslingen af oplysninger inden for rammerne af denne artikel kan finde sted ved brug af alle eksisterende kanaler til brug for det internationale samarbejde om retshåndhævelse. Det sprog, der anvendes i anmodningen eller ved udvekslingen af oplysninger, skal være det, der kræves på den anvendte kanal. Når medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse, jf. artikel 3, stk. 3, informerer de den også nærmere om de kontaktpunkter, hvortil der kan sendes anmodninger i hastetilfælde. Kommissionen informerer medlemsstaterne om de meddelelser, den modtager.

6. Udvekslingen af oplysninger inden for rammerne af denne artikel finder sted ved brug af de eksisterende kanaler til brug for det Unionens og det internationale samarbejde om retshåndhævelse, navnlig Europol, dets netværksprogram for sikker informationsudveksling (SIENA) og de nationale enheder, der er oprettet i henhold til artikel 8 i afgørelse 2009/371/RIA. Det sprog, der anvendes i anmodningen eller ved udvekslingen af oplysninger, skal være det, der kræves på den anvendte kanal. Når medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse, jf. artikel 3, stk. 3, informerer de den også nærmere om de kontaktpunkter, hvortil der kan sendes anmodninger i hastetilfælde. Kommissionen informerer medlemsstaterne om de meddelelser, den modtager.

 

6a. Når analytiske oplysninger, som er indhentet fra PNR-oplysninger, videregives i medfør af dette direktiv, skal sikkerhedsgarantierne i stk. 1 overholdes.

 

__________________

 

1a Rådets afgørelse 2007/533/RIA af 12. juni 2007 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (EUT L 205 af 7.8.2007, s. 63).

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7a

 

Betingelser for Europols adgang til PNR-oplysninger

 

1. Europol kan fra sag til sag fremsende en behørigt begrundet elektronisk anmodning til PNR-kontoret i en medlemsstat om fremsendelse af specifikke PNR-oplysninger og om resultaterne af behandlingen af specifikke PNR-oplysninger, når det er strengt nødvendigt for at støtte og styrke medlemsstaternes indsats for at forebygge, opdage eller efterforske en specifik terrorhandling eller grov international kriminalitet, for så vidt som den pågældende terrorhandling eller kriminalitet er omfattet af Europols kompetence i henhold til Rådets afgørelse 2009/371/RIA. Den begrundede anmodning skal indeholde rimelige grunde til, at Europol mener, at videregivelsen af PNR-oplysninger eller af resultaterne af behandlingen af PNR-oplysninger i væsentlig grad vil bidrage til at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge den pågældende strafbare handling.

 

2. Efter modtagelse af en anmodning fra Europol skal en domstol eller et uafhængigt administrativt organ i medlemsstaten rettidigt kontrollere, om samtlige betingelser i stk. 1 er opfyldt. PNR-kontoret videregiver hurtigst muligt de oplysninger, der anmodes om, til Europol, hvis betingelserne er opfyldt.

 

3. Europol informerer den databeskyttelsesansvarlige, som er udpeget i henhold til artikel 28 i afgørelse 2009/371/RIA, om alle udvekslinger af oplysninger i henhold til denne artikel.

 

4. Udvekslingen af oplysninger inden for rammerne af denne artikel finder sted ved brug af SIENA og i overensstemmelse med afgørelse 2009/371/RIA. Det sprog, der anvendes i anmodningen eller ved udvekslingen af oplysninger, skal være det, der gælder for SIENA.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv

Artikel 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 8

Artikel 8

Videregivelse af oplysninger til tredjelande

Videregivelse af oplysninger til tredjelande

En medlemsstat kan kun videregive PNR-oplysninger og resultaterne af behandlingen af PNR-oplysninger til et tredjeland, når det sker i forbindelse med en konkret sag, og

1. En medlemsstat kan kun videregive PNR-oplysninger og resultaterne af behandlingen af PNR-oplysninger til et tredjeland, når det sker i forbindelse med en konkret sag efter en behørigt begrundet anmodning på grundlag af tilstrækkelig dokumentation, hvis videregivelsen er nødvendig for at forebygge, efterforske, opdage eller retsforfølge straffelovsovertrædelser, forebygge en umiddelbar og alvorlig trussel imod den offentlige sikkerhed eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner, og den modtagende kompetente myndighed i tredjelandet er ansvarlig for at forebygge, efterforske, opdage eller retsforfølge strafbare handlinger, forebygge en umiddelbar og alvorlig trussel mod den offentlige sikkerhed eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner, forudsat at:

a) betingelserne i artikel 13 i Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA er opfyldt

a) det pågældende tredjeland sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau som omhandlet i Europa-Parlamentets direktiv 95/46/EF1a for den påtænkte behandling af oplysningerne, der skal opfylde alle de andre betingelser i dette direktiv

b) videregivelsen er nødvendig med henblik på dette direktiv, jf. artikel 1, stk. 2, og

b) den medlemsstat, hvor oplysningerne er indsamlet, har givet sin godkendelse til at videregive disse i henhold til national lovgivning

c) tredjelandet accepterer kun at videregive oplysningerne til et andet tredjeland, hvis det er nødvendigt med henblik på formålene med dette direktiv, jf. artikel 1, stk. 2, og udelukkende med medlemsstatens udtrykkelige samtykke hertil.

Under ekstraordinære omstændigheder tillades videregivelse af PNR-oplysninger uden forhåndsgodkendelse i henhold til stk. 1, hvis en sådan videregivelse er afgørende for forebyggelse af en umiddelbar og alvorlig trussel mod en medlemsstats eller et tredjelands offentlige sikkerhed eller for at beskytte en medlemsstats væsentlige interesser, og forhåndsgodkendelsen ikke kan indhentes i tide. Den myndighed, der er ansvarlig for at give sin godkendelse, underrettes hurtigst muligt, og videregivelsen registreres behørigt og underkastes en efterfølgende kontrol.

 

Som en undtagelse fra første afsnit tillades videregivelse af oplysninger på et systematisk grundlag efter indgåelsen af en international aftale mellem et tredjeland og Unionen.

 

2. Medlemsstaterne videregiver kun PNR-oplysninger til kompetente myndigheder i tredjelande, hvis det sker på vilkår, der er forenelige med dette direktiv, og kun efter at have forvisset sig om, at modtageren har til hensigt at anvende PNR-oplysningerne til formål, der er forenelige med disse vilkår og sikkerhedsforanstaltninger.

 

3. Videregivelse til andre tredjelande er forbudt.

 

4. Hvis PNR-oplysninger om en borger eller en person med ophold i en medlemsstat videregives til et tredjeland, underrettes de kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat hurtigst muligt.

 

5. Den databeskyttelsesansvarlige underrettes, hver gang en medlemsstat videregiver PNR-oplysninger i medfør af denne artikel. Den databeskyttelsesansvarlige underretter regelmæssigt den nationale tilsynsmyndighed om videregivelse af oplysninger i medfør af denne artikel.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 9

Artikel 9

Dataopbevaringsperiode

Dataopbevaringsperiode

1. Medlemsstaterne sikrer, at PNR-oplysninger, som luftfartsselskaberne videregiver til en passageroplysningsenhed, opbevares i en database hos PNR-kontoret i 30 dage efter videregivelsen til den første medlemsstats passageroplysningsenhed, på hvis område den internationale flyvning har landing eller afgang.

1. Medlemsstaterne sikrer, at PNR-oplysninger, som luftfartsselskaberne og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, videregiver til en passageroplysningsenhed i medfør af artikel 4, stk. 1, litra b) og c), opbevares i en database hos PNR-kontoret i 30 dage efter videregivelsen til den første medlemsstats passageroplysningsenhed, på hvis område den internationale flyvning har landing eller afgang.

2. Ved udløbet af de 30 dage fra videregivelsen af PNR-oplysningerne til PNR-kontoret, jf. stk. 1, gemmes oplysningerne i yderligere fem år hos PNR-kontoret. I det tidsrum maskeres alle dataelementer, der kan tjene til identifikationen af de passagerer, som PNR-oplysningerne vedrører. Disse anonymiserede PNR-oplysninger må kun være tilgængelige for et begrænset antal af PNR-kontorets medarbejdere, som har særlig tilladelse til at foretage analyser af PNR-oplysninger og fastlægge vurderingskriterier i henhold til artikel 4, stk. 2, litra d). Tilladelse til at få adgang til de fuldstændige PNR-oplysninger meddeles af PNR-kontorets leder, og tilladelsen kan kun meddeles med henblik på artikel 4, stk. 2, litra b), og hvis der er rimelig grund til at tro, at det er nødvendigt i forbindelse med en efterforskning og som reaktion på en konkret og reel trussel eller risiko eller en konkret efterforskning eller retsforfølgning.

2. Ved udløbet af de 30 dage fra videregivelsen af PNR-oplysningerne til PNR-kontoret, jf. stk. 1, gemmes oplysningerne i yderligere fem år hos PNR-kontoret. I det tidsrum maskeres alle dataelementer, der kan tjene til identifikationen af de passagerer, som PNR-oplysningerne vedrører. Disse maskerede PNR-oplysninger må kun være tilgængelige for et begrænset antal af PNR-kontorets medarbejdere, som har særlig tilladelse til at foretage analyser af PNR-oplysninger og fastlægge vurderingskriterier i henhold til artikel 4, stk. 2, litra d).

 

2a. Efter høring af den databeskyttelsesansvarlige med henblik på artikel 4, stk. 2, litra b), godkender den nationale tilsynsmyndighed fornyet identifikation af maskerede PNR-oplysninger og adgang til de fuldstændige PNR-oplysninger, hvis den med rimelighed kan antage, at en sådan identifikation er nødvendig for at foretage en efterforskning som reaktion på en konkret og reel trussel eller risiko i forbindelse med terrorhandlinger, at foretage en specifik efterforskning eller retsforfølgning med relation til grov international kriminalitet eller for at forebygge en umiddelbar og alvorlig fare for den offentlige sikkerhed. En sådan adgang til fuldstændige oplysninger tillades i en fireårig periode, efter at oplysningerne er blevet maskeret i tilfælde vedrørende grov international kriminalitet og for hele den femårige periode, der er omhandlet i stk. 2, i tilfælde vedrørende terrorhandlinger.

Med henblik på dette direktiv er det følgende dataelementer, der kan tjene til at identificere de passagerer, som PNR-oplysningerne vedrører, og som bør filtreres fra og maskeres:

Med henblik på dette direktiv er det følgende dataelementer, der kan tjene til at identificere de passagerer, som PNR-oplysningerne vedrører, og som bør filtreres fra og maskeres:

– navn(e), herunder andre passagerers navne i PNR-oplysningerne og antal rejsende, der rejser sammen, i PNR-oplysningerne

– navn(e), herunder andre passagerers navne i PNR-oplysningerne og antal rejsende, der rejser sammen, i PNR-oplysningerne

– adresse og kontaktoplysninger

– adresse og kontaktoplysninger

– generelle bemærkninger, for så vidt som de indeholder oplysninger, der kan tjene til at identificere de passagerer, som PNR-oplysningerne vedrører, og

– generelle bemærkninger, for så vidt som de indeholder oplysninger, der kan tjene til at identificere de passagerer, som PNR-oplysningerne vedrører, og

– alle indsamlede forhåndsoplysninger om passagerer (API-oplysninger).

– alle indsamlede forhåndsoplysninger om passagerer (API-oplysninger).

3. Medlemsstaterne sikrer, at PNR-oplysningerne slettes efter udløbet af det i stk. 2 omhandlede tidsrum. Denne forpligtelse gælder ikke tilfælde, hvor der er videregivet konkrete PNR-oplysninger til en kompetent myndighed, og de anvendes i forbindelse med konkrete strafferetlige efterforskninger eller retsforfølgninger, idet de kompetente myndigheders opbevaring af sådanne oplysninger da reguleres i medlemsstatens nationale ret.

3. Medlemsstaterne sikrer, at PNR-oplysningerne slettes permanent efter udløbet af det i stk. 2 omhandlede tidsrum. Denne forpligtelse gælder ikke tilfælde, hvor der er videregivet konkrete PNR-oplysninger til en kompetent myndighed, og de anvendes i forbindelse med konkrete strafferetlige efterforskninger eller retsforfølgninger, idet de kompetente myndigheders opbevaring af sådanne oplysninger da reguleres i medlemsstatens nationale ret.

4. Resultatet af den samkøring, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra a) og b), må kun opbevares af PNR-kontoret i den tid, det er nødvendigt for at informere de kompetente myndigheder om, at der er et positivt match. Hvis resultatet af en automatisk samkøring efter en individuel ikke-automatisk gennemgang har vist sig ikke at give noget match, gemmes det dog for at undgå fremtidige "falske" positive matches i højst tre år, medmindre de bagvedliggende oplysninger endnu ikke er blevet slettet i overensstemmelse med stk. 3 efter udløbet af de fem år; i så fald opbevares registreringen, indtil de bagved liggende oplysninger er slettet.

4. Resultatet af den samkøring, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra a) og b), må kun opbevares af PNR-kontoret i den tid, det er nødvendigt for at informere de kompetente myndigheder om, at der er et positivt match. Hvis resultatet af en automatisk samkøring efter menneskelig indgriben ved en af PNR-kontorets medarbejdere har vist sig ikke at give noget match, gemmes det dog for at undgå fremtidige "falske" positive matches i højst tre år, medmindre de bagvedliggende oplysninger endnu ikke er blevet slettet i overensstemmelse med stk. 3 efter udløbet af de fem år; i så fald opbevares registreringen, indtil de bagved liggende oplysninger er slettet.

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 10

Artikel 10

Sanktioner over for luftfartsselskaber

Sanktioner over for luftfartsselskaber og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber

Medlemsstaterne sikrer i overensstemmelse med deres nationale lovgivning, at der fastsættes sanktioner, herunder bødestraf, der har afskrækkende virkning, er effektive og står i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed, over for luftfartsselskaber, som ikke videregiver de oplysninger, der kræves i medfør af dette direktiv, i det omfang de allerede har indsamlet dem, eller ikke gør det i det krævede format, eller som på anden måde overtræder de nationale bestemmelser, der vedtages i medfør af dette direktiv.

1. Medlemsstaterne sikrer i overensstemmelse med deres nationale lovgivning, at der fastsættes sanktioner, herunder bødestraf, der har afskrækkende virkning, er effektive og står i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed, over for luftfartsselskaber og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, som ikke videregiver de oplysninger, der kræves i medfør af dette direktiv, i det omfang de allerede har indsamlet dem, ikke gør det i det krævede format, ikke behandler oplysningerne i henhold til databeskyttelsesreglerne i dette direktiv, eller som på anden måde overtræder de nationale bestemmelser, der vedtages i medfør af dette direktiv.

 

1a. Alle oplysninger, som opbevares af luftfartsselskaber og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, opbevares i en sikker database, på et sikkerhedsakkrediteret computersystem, som enten opfylder eller overgår internationale industrielle standarder.

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 11

Artikel 11

Beskyttelse af personoplysninger

Beskyttelse af personoplysninger

1. Hvad angår al behandling af personoplysninger i medfør af dette direktiv, sørger hver medlemsstat for, at alle passagerer har samme ret til at få indsigt i oplysningerne, ret til at berigtige, slette eller blokere dem samt ret til erstatning og klageadgang som den, der er vedtaget i national lovgivning som led i gennemførelsen af artikel 17, 18, 19 og 20 i Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA. Bestemmelserne i artikel 17, 18, 19 og 20 i Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA finder derfor anvendelse.

1. Hvad angår al behandling af personoplysninger i medfør af dette direktiv, sørger hver medlemsstat for, at alle passagerer har samme ret til beskyttelse af deres personoplysninger, ret til at få indsigt i oplysningerne, ret til at berigtige, slette eller blokere dem samt ret til erstatning og klageadgang som fastsat i national lovgivning og EU-lovgivningen og i forbindelse med gennemførelsen af artikel 17, 18, 19, 20 og 25 i Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA. Disse artikler finder derfor anvendelse.

2. Hver medlemsstat sørger for, at bestemmelserne i national lovgivning, der er vedtaget som led i gennemførelsen af artikel 21 og 22 i Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA, om fortrolighed i forbindelse med databehandlingen og datasikkerheden også finder anvendelse på al behandling af personoplysninger i medfør af dette direktiv.

2. Hver medlemsstat sørger for, at bestemmelserne i national lovgivning, der er vedtaget som led i gennemførelsen af artikel 21 og 22 i rammeafgørelse 2008/977/RIA, om fortrolighed i forbindelse med databehandlingen og datasikkerheden også finder anvendelse på al behandling af personoplysninger i medfør af dette direktiv.

 

2a. Hvis bestemmelser, som er vedtaget i national ret som led i gennemførelsen af direktiv 95/46/EF, giver passagerne mere omfattende rettigheder i forbindelse med behandlingen af deres oplysninger, end dette direktiv giver, finder disse bestemmelser anvendelse.

3. Enhver behandling af PNR-oplysninger, der viser en persons racemæssige eller etniske oprindelse, religiøse eller filosofiske overbevisning, politiske meninger, medlemskab af en fagforening, eller som vedrører den pågældende persons sundhed eller seksualitet, er forbudt. Såfremt PNR-kontoret modtager PNR-oplysninger, der indeholder informationer herom, skal de straks slettes.

3. Medlemsstaterne forbyder behandling af PNR-oplysninger, der viser en persons racemæssige eller etniske oprindelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisning, seksuelle orientering eller kønsidentitet, medlemskab af en fagforening eller fagforeningsaktiviteter samt behandlingen af oplysninger, som vedrører den pågældende persons sundhed eller seksualitet. Såfremt PNR-kontoret modtager PNR-oplysninger, der indeholder informationer herom, skal de straks slettes.

 

3a. Medlemsstaterne sikrer, at PNR-kontoret opbevarer dokumentation for alle behandlingssystemer og -procedurer, der anvendes under deres ansvar. Denne dokumentation skal mindst omfatte:

 

a) navn og kontaktoplysninger på organisationen og personalet på det PNR-kontor, som behandler PNR-oplysningerne, de forskellige niveauer af adgangsgodkendelse og det pågældende personale

 

b) anmodningerne fra kompetente myndigheder og PNR-kontorer i andre medlemsstater og modtagerne af de behandlede PNR-oplysninger

 

c) alle anmodninger og videregivelser af oplysninger til et tredjeland, identifikationen af dette tredjeland og den retlige begrundelse for videregivelsen af oplysningerne

 

d) tidsfristerne for tilbageholdelse og sletning af forskellige kategorier af oplysninger.

 

PNR-kontoret stiller efter anmodning al dokumentation til rådighed for den nationale tilsynsmyndighed.

 

3b. Medlemsstaterne sikrer, at PNR-kontoret som minimum opbevarer registre af følgende former for behandling: indsamling, ændring, søgning, videregivelse, samkøring eller sletning. Ved registrering af søgning og videregivelse skal navnlig formålet med samt datoen og tidspunktet for den pågældende behandling og i videst muligt omfang identifikationen af den person, som har søgt eller videregivet PNR-oplysninger, samt identiteten af modtagerne af disse oplysninger, fremgå af registreringen. Registrene anvendes udelukkende til at kontrol og egenkontrol og til at sikre dataintegriteten og datasikkerheden eller til revisionsformål. PNR-kontoret stiller efter anmodning registrene til rådighed for den nationale tilsynsmyndighed.

 

De personer, som betjener sikkerhedskontroller, har adgang til og analyserer PNR-oplysninger samt betjener dataregistreringerne, er sikkerhedsgodkendt og uddannet i sikkerhed. De skal have en profil, der definerer og begrænser de registre, som de har adgang til i overensstemmelse med deres arbejdes karakter, rolle og juridiske berettigelse.

 

Registrene opbevares i en periode på fire år. Hvis de bagved liggende oplysninger i henhold til artikel 9, stk. 3, ikke er blevet slettet ved udgangen af den fireårige periode, opbevares registrene dog indtil de bagved liggende oplysninger er slettet.

 

3c. Medlemsstaterne sikrer, at deres PNR-kontor gennemfører passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger og procedurer for at sikre et højt sikkerhedsniveau i forhold til de risici, som behandlingen og arten af de PNR-oplysninger, der skal beskyttes, indebærer.

 

3d. Medlemsstaterne sikrer, at i tilfælde, hvor et brud på persondatasikkerheden kan forventes at påvirke beskyttelsen af personoplysninger eller privatlivets fred for den registrerede, underretter PNR-kontoret den registrerede og den nationale tilsynsførende for databeskyttelse om dette brud uden unødig forsinkelse.

4. Al behandling af PNR-oplysninger, som luftfartsselskaberne foretager, al videregivelse af PNR-oplysninger, som passageroplysningsenhederne foretager, og alle anmodninger fra de kompetente myndigheder eller passageroplysningsenheder i andre medlemsstater og tredjelande, herunder afviste anmodninger, skal registreres eller dokumenteres af PNR-kontoret og de kompetente myndigheder med henblik på navnlig databeskyttelsestilsynsmyndighedernes kontrol af databehandlingens lovlighed og egenkontrollen og for at sikre dataenes integritet og sikkerhed. Disse registre opbevares i fem år, medmindre de bagved liggende oplysninger i henhold til artikel 9, stk. 3, endnu ikke er blevet slettet ved udløbet af de fem år; i så tilfælde opbevares registrene, indtil de bagved liggende oplysninger er slettet.

 

5. Medlemsstaterne sikrer, at luftfartsselskaberne, deres agenter eller andre, der sælger billetter til passagertransport med fly, ved reservationen og ved købet af billetten på en klar og præcis måde informerer passagererne på internationale flyvninger om videregivelsen af PNR-oplysninger til PNR-kontoret og formålet med behandlingen af disse oplysninger, om, hvor lang tid de opbevares, og hvordan de eventuelt kan anvendes til at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet, samt om muligheden for at udveksle og dele sådanne oplysninger og om retten til databeskyttelse, navnlig retten til at klage til en national tilsynsmyndighed for databeskyttelse efter eget valg. Medlemsstaterne offentliggør de samme oplysninger.

5. Medlemsstaterne sikrer, at luftfartsselskaber og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, ved reservationen og ved købet af billetten på en klar og præcis måde informerer passagererne på internationale flyvninger om videregivelsen af PNR-oplysninger til PNR-kontorer og formålet med behandlingen af disse oplysninger, om, hvor lang tid de opbevares, og hvordan de eventuelt kan anvendes til at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger og grov international kriminalitet, samt om muligheden for at udveksle og dele sådanne oplysninger og om retten til databeskyttelse, såsom retten til at få indsigt i, berigtige, slette og blokere oplysninger og navnlig retten til at indgive en klage til en national tilsynsmyndighed efter eget valg.

 

5a. Medlemsstaterne sikrer også, at deres PNR-kontor giver den registrerede oplysninger om de rettigheder, der er omhandlet i stk. 5, og om mulighederne for at udøve disse rettigheder.

6. Det er forbudt for passageroplysningsenhederne og de kompetente myndigheder at videregive PNR-oplysninger til private parter i medlemsstaterne eller i tredjelande.

 

7. Uden at dette griber ind i artikel 10, vedtager medlemsstaterne passende foranstaltninger til at sikre, at dette direktivs bestemmelser gennemføres fuldt ud og fastsætter navnlig de sanktioner for overtrædelse af bestemmelserne til gennemførelse af dette direktiv, der er effektive, står i et rimeligt forhold til lovovertrædelsernes grovhed og har afskrækkende virkning.

7. Uden at dette griber ind i artikel 10, vedtager medlemsstaterne passende foranstaltninger til at sikre, at alle bestemmelserne i dette direktiv gennemføres fuldt ud og fastsætter navnlig de sanktioner for overtrædelse af bestemmelserne til gennemførelse af dette direktiv, der er effektive, står i et rimeligt forhold til lovovertrædelsernes grovhed og har afskrækkende virkning. De nationale tilsynsmyndigheder griber til disciplinære sanktioner over for personer, der er ansvarlige for enhver forsætlig krænkelse af privatlivets fred, bl.a. nægtelse af adgang til systemet, formelle irettesættelser, suspension, degradering eller fjernelse fra tjenesten.

 

7a. Det er forbudt for PNR-kontorerne og de kompetente myndigheder at videregive PNR-oplysninger til private parter i medlemsstaterne eller i tredjelande. Enhver ulovlig adfærd straffes.

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 12

Artikel 12

Den nationale tilsynsmyndighed

Den nationale tilsynsmyndighed

Den enkelte medlemsstat sikrer, at den nationale tilsynsmyndighed, der er oprettet som led i gennemførelsen af artikel 25 i rammeafgørelse 2008/977/RIA, også er ansvarlig for at vejlede om og føre tilsyn med anvendelsen på dens område af de bestemmelser, som medlemsstaten har vedtaget i medfør af dette direktiv. De yderligere bestemmelser i artikel 25 i rammeafgørelse 2008/977/RIA finder anvendelse.

Den enkelte medlemsstat sikrer, at den nationale tilsynsmyndighed, der er oprettet som led i gennemførelsen af artikel 25 i rammeafgørelse 2008/977/RIA, er ansvarlig for at vejlede om og føre tilsyn med anvendelsen på dens område af de bestemmelser, som medlemsstaten har vedtaget i medfør af dette direktiv. De yderligere bestemmelser i artikel 25 i rammeafgørelse 2008/977/RIA finder anvendelse.

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12 a

 

Den nationale tilsynsmyndigheds opgaver og beføjelser

 

1. Den nationale tilsynsmyndighed i hver medlemsstat er ansvarlig for at kontrollere anvendelsen af de bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, og bidrage til en ensartet anvendelse i hele Unionen med det formål at beskytte de grundlæggende rettigheder i forbindelse med behandlingen af personoplysninger. Den enkelte nationale tilsynsmyndighed:

 

a) behandler klager, der indgives af registrerede, undersøger sagen og underretter de registrerede om forløbet og resultatet af deres klager inden for en rimelig frist, navnlig hvis der er behov for yderligere undersøgelser eller koordinering med en anden national tilsynsmyndighed, når sådanne klager indgives af enhver uanset nationalitet, oprindelsesland eller bopælssted

 

b) har bemyndigelse til tilsyn, undersøgelse, indgriben og vurdering og har beføjelse til efter omstændighederne at henvise sager om lovovertrædelser i forbindelse med dette direktiv med henblik på retsforfølgning eller disciplinære sanktioner

 

c) kontrollerer lovligheden af databehandlingen, gennemfører undersøgelser, inspektioner og revisioner i overensstemmelse med national ret på eget initiativ eller på grundlag af en klage og underretter den registrerede, hvis vedkommende har indgivet en klage til denne tilsynsmyndighed, om resultatet af undersøgelsen inden for en rimelig frist

 

d) overvåger den relevante udvikling, for så vidt den har indvirkning på beskyttelsen af personoplysninger, navnlig udviklingen i informations- og kommunikationsteknologier.

 

Medlemsstaterne sikrer en klagemulighed for personer, der mener, at de er blevet forsinket eller forment adgang til et trafikfly, fordi de fejlagtigt blev identificeret som en trussel.

 

2. Den enkelte nationale tilsynsmyndighed rådgiver efter anmodning den registrerede i udøvelsen af dennes rettigheder som fastsat i de bestemmelser, der vedtages i henhold til dette direktiv, og samarbejder i den forbindelse med de nationale tilsynsmyndigheder i andre medlemsstater, hvis det er relevant.

 

3. I forbindelse med de klager, der er omhandlet i stk. 1, litra a), udarbejder den nationale tilsynsmyndighed en klageformular, der kan udfyldes elektronisk, uden dog at udelukke andre kommunikationsmidler.

 

4. Medlemsstaterne sikrer, at deres nationale tilsynsmyndighed varetager sine opgaver uden udgifter for den registrerede. Hvis anmodninger er markant uforholdsmæssige, bl.a. fordi de gentages, kan den nationale tilsynsmyndighed dog opkræve et rimeligt gebyr.

 

5. De enkelte medlemsstater sikrer, at deres nationale tilsynsmyndighed råder over de menneskelige, tekniske og økonomiske ressourcer, og de lokaler og den infrastruktur, der er nødvendige for at udføre de opgaver og beføjelser, som den har fået pålagt.

 

6. De enkelte medlemsstater sikrer, at deres nationale tilsynsmyndighed råder over sit eget personale, der udpeges af og er under ledelse af chefen for den nationale tilsynsmyndighed.

 

7. Medlemmerne af tilsynsmyndigheden må ved udøvelsen af deres opgaver hverken søge eller modtage instrukser fra andre, og de skal være fuldstændig uafhængige og upartiske.

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 13

Artikel 13

Fælles protokoller og understøttede dataformater

Fælles protokoller og understøttede dataformater

1. Flyselskabernes videregivelse af PNR-oplysninger til passageroplysningsenheder med henblik på dette direktiv skal i et år efter vedtagelsen af de fælles protokoller og understøttede dataformater, jf. artikel 14, ske ved brug af elektroniske midler eller i tilfælde af tekniske problemer ved brug af et hvilket som helst andet hensigtsmæssigt middel.

1. Videregivelse af PNR-oplysninger fra flyselskaberne og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, til passageroplysningsenheder med henblik på dette direktiv skal ske ved brug af elektroniske midler, som giver tilstrækkelige garantier med hensyn til de tekniske sikkerhedsforanstaltninger og organisatoriske foranstaltninger for den behandling, som skal gennemføres. I tilfælde af tekniske problemer skal PNR-oplysningerne videregives ved brug af et hvilket som helst andet hensigtsmæssigt middel, samtidig med at sikkerhedsniveauet opretholdes, og i fuld overensstemmelse med EU's databeskyttelseslovgivning.

2. Når etårsfristen fra vedtagelsen af de fælles protokoller og de understøttede dataformater er udløbet, skal al videregivelse af PNR-oplysninger fra luftfartsselskaberne til passageroplysningsenhederne med henblik på dette direktiv ske elektronisk ved brug af sikre metoder i form af accepterede fælles protokoller, som skal være fælles for alle overførsler for at sikre datasikkerheden under videregivelsen, og i et understøttet dataformat for at sikre, at alle involverede parter kan læse dem. Alle luftfartsselskaber er forpligtede til at vælge og over for PNR-kontoret at identificere den fælles protokol og det fælles dataformat, som de har til hensigt at anvende til deres videregivelse af oplysninger.

2. Når etårsfristen fra vedtagelsen af de fælles protokoller og de understøttede dataformater er udløbet, skal al videregivelse af PNR-oplysninger fra luftfartsselskaberne og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, til passageroplysningsenhederne med henblik på dette direktiv ske elektronisk ved brug af sikre metoder i form af accepterede fælles protokoller, som skal være fælles for alle overførsler for at sikre datasikkerheden under videregivelsen, og i et understøttet dataformat for at sikre, at alle involverede parter kan læse dem. Alle luftfartsselskaber er forpligtede til at vælge og over for PNR-kontoret at identificere den fælles protokol og det fælles dataformat, som de har til hensigt at anvende til deres videregivelse af oplysninger.

3. Der udarbejdes en liste over accepterede fælles protokoller og understøttede dataformater, som om nødvendigt tilpasses af Kommissionen efter proceduren i artikel 14, stk. 2.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14 vedrørende vedtagelse og, om nødvendigt, tilpasning af en liste over accepterede fælles protokoller og understøttede dataformater.

4. Så længe de accepterede fælles protokoller og understøttede dataformater, jf. stk. 2 og 3, ikke foreligger, finder stk. 1 fortsat anvendelse.

4. Så længe de accepterede fælles protokoller og understøttede dataformater, jf. stk. 2 og 3, ikke foreligger, finder stk. 1 fortsat anvendelse.

5. Hver medlemsstat sikrer, at de nødvendige tekniske foranstaltninger træffes, så de fælles protokoller og understøttede dataformater kan anvendes inden et år efter deres vedtagelse.

5. Hver medlemsstat sikrer, at de nødvendige tekniske foranstaltninger træffes, så de fælles protokoller og understøttede dataformater kan anvendes inden et år efter deres vedtagelse.

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Artikel 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 14

Artikel 14

Udvalgsprocedure

Delegerede retsakter

1. Kommissionen bistås af et udvalg ("udvalget"). Dette udvalg er et udvalg i betydningen i forordning (EU) nr. […/2011/EU] af 16. februar 2011.

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 4 i forordning (EU) nr. […/2011/EU] af 16. februar 2011 anvendelse.

 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 13, stk. 3, tillægges Kommissionen for en periode på [X] år fra …* [datoen for dette direktivs ikrafttrædelse]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af [X]-årsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

 

2a. Den i artikel 13, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

2b. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

2c. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 13, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Denne frist forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Artikel 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 16

udgår

Overgangsbestemmelser

 

På datoen i artikel 15, stk. 1, dvs. to år efter dette direktivs ikrafttræden, sikrer medlemsstaterne, at der indsamles PNR-oplysninger for mindst 30 % af alle flyvninger, jf. artikel 6, stk. 1. Indtil to år efter datoen i artikel 15 sikrer medlemsstaterne, at der indsamles PNR-oplysninger for mindst 60 % af alle flyvninger, jf. artikel 6, stk. 1. Medlemsstaterne sikrer, at der fra fire år efter datoen i artikel 15 indsamles PNR-oplysninger for alle flyvninger, jf. artikel 6, stk. 1.

 

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 17

Artikel 17

Fornyet vurdering

Fornyet vurdering

På grundlag af de oplysninger, medlemsstaterne fremlægger, foretager Kommissionen en fornyet vurdering af:

På grundlag af de oplysninger, medlemsstaterne fremlægger, foretager Kommissionen senest... * [fire år efter gennemførelsesdatoen i artikel 15, stk. 1], en fornyet vurdering af, hvordan dette direktiv fungerer, og fremlægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet. Denne fornyede vurdering skal omfatte alle elementer af dette direktiv.

(a) muligheden og behovet for at medtage interne flyvninger under dette direktivs anvendelsesområde i lyset af erfaringerne i de medlemsstater, der indsamler PNR-oplysninger om interne flyvninger. Kommissionen fremlægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet inden to år efter datoen i artikel 15, stk. 1

 

(b) hvordan dette direktiv fungerer, og fremlægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet inden fire år efter datoen i artikel 15, stk. 1. Denne fornyede vurdering skal omfatte alle elementer af dette direktiv med særlig fokus på overholdelsen af standarden for beskyttelse af personoplysninger, længden af dataopbevaringsperioden og kvaliteten af vurderingerne. Den skal desuden indeholde de statistiske oplysninger, der indsamles i medfør af artikel 18.

I sin fornyede vurdering skal Kommissionen have særlig fokus på overholdelsen af standarderne for beskyttelse af personoplysninger, nødvendigheden og forholdsmæssigheden af at indsamle og behandle PNR-oplysninger for hvert af de anførte formål, længden af dataopbevaringsperioden og kvaliteten af vurderingerne og effektiviteten af udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne samt kvaliteten af vurderingen, herunder med hensyn til de statistiske oplysninger, der indsamles i medfør af artikel 18. Den skal desuden indeholde de statistiske oplysninger, der indsamles i medfør af artikel 18.

 

Efter høring af de relevante EU-agenturer forelægger Kommissionen senest den... * [to år efter datoen for gennemførelsen af dette direktiv som omhandlet i artikel 15, stk. 1,] en foreløbig evalueringsrapport for Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Artikel 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 18

Artikel 18

Statistiske oplysninger

Statistiske oplysninger

1. Medlemsstaterne udarbejder et sæt statistiske data om de PNR-oplysninger, der er sendt til passageroplysningsenhederne. Statistikkerne skal som minimum indeholde antallet af identifikationer af personer, der kan være involveret i terrorhandlinger eller grov kriminalitet, jf. artikel 4, stk. 2, og antallet af retshåndhævelsesforanstaltninger, der efterfølgende er truffet på grundlag af PNR-oplysninger, pr. luftfartsselskab og destination.

1. Medlemsstaterne udarbejder et sæt statistiske data om de PNR-oplysninger, der er sendt til passageroplysningsenhederne. Statistikkerne skal som minimum indeholde antallet af identifikationer af personer, der kan være involveret i terrorhandlinger eller grov international kriminalitet, jf. artikel 4, stk. 2, og antallet af retshåndhævelsesforanstaltninger, der efterfølgende er truffet på grundlag af PNR-oplysninger, pr. luftfartsselskab og destination, herunder antallet af efterforskninger og domfældelser, som indsamlingen af PNR-oplysninger har ført til i hver enkelt medlemsstat.

2. Disse statistikker må ikke indeholde personoplysninger. De fremsendes til Kommissionen hvert år.

2. Disse statistikker må ikke indeholde personoplysninger. De fremsendes til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen hvert andet år

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Artikel 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 19

Artikel 19

Forhold til andre instrumenter

Forhold til andre instrumenter

1. Medlemsstaterne kan fortsat anvende bilaterale og multilaterale aftaler samt indbyrdes ordninger om udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder, der er gældende ved direktivets vedtagelse, for så vidt som disse aftaler og ordninger er forenelige med direktivet.

1. Medlemsstaterne kan fortsat anvende bilaterale og multilaterale aftaler samt indbyrdes ordninger om udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder, der er gældende ved direktivets vedtagelse, for så vidt som disse aftaler og ordninger er forenelige med direktivet.

 

1a. Dette direktiv finder anvendelse, uden at det berører Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA.

2. Dette direktiv påvirker ikke Unionens forpligtelser og tilsagn i henhold til bilaterale og/eller multilaterale aftaler med tredjelande.

2. Dette direktiv påvirker ikke Unionens forpligtelser og tilsagn i henhold til bilaterale og/eller multilaterale aftaler med tredjelande.

(1)

EUT C 218 af 23.7.2011, s. 107.

(2)

EUT C 181 af 22.6.2011, s. 24.

(3)

Domstolens dom af 8. april 2014, Digital Rights Ireland og Seitlinger m.fl., forenede sager C-293/12 og C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238.

(4)

EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.


BEGRUNDELSE

I. Baggrund

Kriminelle handlinger og terroristiske aktiviteter har i de seneste år været i konstant udvikling. De er blevet mere vovede, mere sofistikerede og stadig mere internationale. På baggrund af de store udgifter, som kriminalitet medfører, er det dokumenteret, at borgerne i stigende grad ønsker, at der på EU-plan gøres en større indsats mod organiseret kriminalitet og terrorisme(1).

Som reaktion herpå blev Kommissionen i Stockholmprogrammet opfordret til at fremsætte et forslag om anvendelsen af PNR-oplysninger med henblik på forebyggelse, afsløring, efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger og grov kriminalitet. Kommissionen vedtog den 6. november 2007 et forslag til Rådets rammeafgørelse om anvendelse af passagerlister (PNR-oplysninger) med henblik på retshåndhævelse. Forslaget blev drøftet i Rådets arbejdsgrupper, og det lykkedes at opnå enighed om de fleste bestemmelser i teksten. Ved Lissabontraktatens ikrafttrædelse den 1. december 2009 bortfaldt imidlertid Kommissionens forslag, som Rådet endnu ikke havde vedtaget.

PNR-oplysninger er oplysninger, som flypassagerer giver i forbindelse med reservation af billetter, og som opbevares af luftfartsselskaberne. Luftfartsselskaberne anvender primært oplysningerne til operationelle formål (de indeholder oplysninger i 19 felter om f.eks. rejsedatoer, rejseplan, billetoplysninger, kontaktoplysninger, oplysninger om rejsebureauet, anvendt betalingsmetode, sædenummer og bagageoplysninger), men de har også kommerciel og statistisk værdi for luftfartsselskaberne.

PNR-oplysninger kan desuden anvendes af retshåndhævende organer, og i forslaget til direktiv fastsættes harmoniserede regler for sådanne foranstaltninger. Når PNR-oplysninger analyseres grundigt, kan de være et effektivt redskab til at identificere og spore kriminelle handlinger og terroristiske aktiviteter. De kan endvidere anvendes reaktivt, i realtid eller proaktivt til at afsløre, overvåge, efterforske og retsforfølge kriminelle. Ud af Den Europæiske Unions 27 medlemsstater, er det i dag kun Det Forenede Kongerige, som har et fuldt udviklet PNR-system(2), mens fem andre (Frankrig, Danmark, Sverige, Belgien og Nederlandene) anvender det i begrænset omfang eller afprøver dets anvendelse.

PNR må ikke forveksles med Advanced Passenger Information (API), som er biografiske oplysninger, der hentes fra den maskinlæsbare del af et pas. Disse har et mere begrænset anvendelsesområde, og anvendelsen er reguleret i API-direktivet(3).

II. Kommissionens forslag

Kommissionens forslag (herefter "teksten") tager hensyn til Europa-Parlamentets henstillinger, jf. dets beslutning af november 2008(4), og afspejler de seneste drøftelser i Rådets arbejdsgrupper i 2009. Der tages desuden hensyn til udtalelserne fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, Artikel 29-Gruppen om Databeskyttelse og agenturet for grundlæggende rettigheder. Der er gennemført både en fuldstændig konsekvensvurdering og en høringsproces.

Teksten gør primært to ting: i) den harmoniserer den forpligtelse, der påhviler luftfartsselskaber, der flyver til og fra et tredjeland og mindst én medlemsstats område, for så vidt angår videregivelse af PNR-oplysninger til de retshåndhævende myndigheder, og ii) fastsætter kriterierne for de retshåndhævende myndigheders anvendelse af sådanne oplysninger, nemlig med henblik på at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet. Teksten er i overensstemmelse med de regler, som er fastsat i rammeafgørelse 2008/977/RIA (eller enhver anden fremtidig rammeafgørelse på dette område) for beskyttelse af personoplysninger. Det foreslåede system er obligatorisk og giver den enkelte medlemsstat to år til at oprette et operationelt system. Medlemsstaterne kan dog køre fælles systemer med henblik på at spare omkostninger.

Foruden den formålsbegrænsning, som er nævnt ovenfor, er der flere områder, som Parlamentets medlemmer traditionelt har fokuseret på:

I. Lagring af oplysninger

I teksten fastsættes en totrinsmodel for medlemsstaternes kompetente myndigheders lagring af PNR-oplysninger, nemlig en 30-dages-periode, som efterfølges af en femårig periode, hvor oplysningerne maskeres.

II. Et centraliseret eller decentraliseret system?

I teksten fastsættes der regler for et decentraliseret system. Argumenterne herfor er primært omkostningsrelaterede, men det spiller også en rolle, at et centraliseret system er placeret et enkelt sted og dermed er sårbart.

III. Medtagelse af flyvninger inden for EU

Flyvninger inden for EU er ikke omfattet af tekstens anvendelsesområde.

IV. Målrettet eller 100 % indsamling?

Kommissionen foreslår, at der gradvist skal opnås 100 % dækning på internationale flyvninger.

V. Definition af terrorhandlinger og grov kriminalitet

I teksten refererer "terrorhandlinger" til de handlinger, der er nævnt i artikel 1-4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA, og "grov kriminalitet" defineres også med henvisning til artikel 2, stk. 2, i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA, men kun hvis de kan straffes med frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning af en maksimal varighed på mindst tre år i henhold til en medlemsstats nationale ret, selv om der dog tillades en vis fleksibilitet på dette punkt.

III. Ordførerens holdning

Ordføreren bifalder størsteparten af Kommissionens model for overførsel og anvendelse af PNR-oplysninger. Kommissionen og diverse retshåndhævende organer i medlemsstaterne har over for medlemmerne dokumenteret et sådant redskabs effektivitet, og ordføreren mener, at en sådan foranstaltnings nødvendighed, forholdsmæssighed og merværdi er blevet påvist. Disse foranstaltninger hindrer ikke den frie bevægelighed og vil ikke bringe borgernes indrejseret i fare, og de bidrager samtidig til at beskytte deres sikkerhed. Eftersom der i Kommissionens forslag desuden er taget hensyn til Europa-Parlamentets henstillinger fra november 2008, og eftersom der i forslaget fastsættes minimumsstandarder, som i forvejen er blevet godkendt af LIBE-udvalget i forbindelse med andre PNR-aftaler, danner teksten et godt grundlag for drøftelse i Parlamentet.

I. Lagring af oplysninger

Ordføreren mener ikke, at der er behov for at ændre teksten, men dette udkast til betænkning tilføjer en definition af "maskering af oplysninger", som præciserer betydningen af denne bestemmelse. Det indfører desuden to forskellige perioder, hvor der kan opnås adgang til oplysningerne – fem år for terrorisme og fire år for grov international kriminalitet, under fuldstændig hensyntagen til proportionalitetsprincippet, jf. Domstolens forenede sager C-293/12 og C-594/12.

II. Et centraliseret eller decentraliseret system?

I udkastet til betænkning fastsættes der bestemmelser for et decentraliseret system.

III. Medtagelse af flyvninger inden for EU

Ordføreren er overbevist om, at medtagelse af interne flyvninger i EU klart vil øge værdien af enhver EU-PNR-ordning. Selv om dette vil øge startomkostningerne, er der klare fordele ved at medtage dem i form af ensartet struktur og stærke sikkerhedsfordele. Som følge af ordningens udvidede anvendelsesområde har ordføreren også forlænget tidsfristen i forslaget fra to til tre år.

IV. Målrettet eller 100 % indsamling?

Ordføreren støtter 100 % dækning for flyvninger på grund af de åbenlyse effektivitets- og sikkerhedsfordele. Der er desuden belæg for at antage, at kriminelle kan undgå visse flyvninger i et målrettet system.

V. Definition af terrorhandlinger og grov international kriminalitet

I udkastet til betænkning er definitionerne på "terrorhandling" og "grov kriminalitet" ikke ændret. Det afgrænser dog teksten til kun at omfatte "grov international kriminalitet" med en liste over specifikke lovovertrædelser fra listen i rammeafgørelse 2002/584/RIA.

Ordføreren har desuden indsat bestemmelser, som præciserer spørgsmålet om omkostninger og klageadgang og har styrket tekstens retssikkerhed ved at henvise mere eksplicit til anden lovgivning, som i forvejen er gældende på dette område.

(1)

Standard Eurobarometer 71, s. 149 i bilaget.

(2)

UK e-borders, afsnit 32-38 i immigrations-, asyl- og statsborgerskabsloven af 2006.

(3)

Rådets direktiv 2004/82/EF af 29. april 2004 om transportvirksomheders forpligtelse til at fremsende oplysninger om passagerer (EUT L 261 af 6.8.2004, s. 24).

(4)

Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0561.


UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (6.5.2015)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Ordfører for udtalelse: Arnaud Danjean

KORT BEGRUNDELSE

Passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) er oplysninger, som passagererne fremlægger, og som indsamles og opbevares af luftfartsselskaberne til forretningsmæssig brug. De omfatter forskellige typer oplysninger, der spænder fra rejsedatoer og -ruter til oplysninger om anvendte betalingsmidler og kontaktoplysninger.

PNR-oplysninger er særdeles nyttige for retshåndhævende myndigheder. De kan anvendes reaktivt, f.eks. i tilknytning til en efterforskning eller retsforfølgning, i realtid (forud for ankomst eller afrejse) for at forhindre en forbrydelse eller arrestere en person, inden der begås en forbrydelse, eller proaktivt med henblik på udformning af vurderingskriterier for at lette vurderingen af passagerer forud for deres ankomst eller afrejse.

Adskillige medlemsstater er allerede i færd med at udvikle deres egne PNR-systemer, og direktivet sigter derfor mod at regulere brugen af sådanne PNR-oplysninger på EU-niveau og harmonisere medlemsstaternes politikker. En sådan harmonisering er afgørende, hvis det skal undgås, at hver medlemsstat indfører forskellige forpligtelser for luftfartsselskaberne og dermed øger den administrative og finansielle byrde i tilknytning til fremskaffelse af PNR-oplysninger. Det ville også sikre et samlet PNR-system til dækning af hele EU.

Indførelsen af et PNR-system for EU er afgørende for at sætte EU i stand til at takle de nuværende udfordringer. Ud over bekæmpelse af organiseret kriminalitet og indenlandsk terrorisme yder PNR-direktivet et væsentligt bidrag til opretholdelsen af den internationale sikkerhed. Terrorisme er blevet en global trussel og bør håndteres som en sådan. Lufttransporten spiller en vigtig rolle i opretholdelsen af terrornetværk og de såkaldte "udenlandske krigeres" afrejse og tilbagevenden. Af hensyn til både den interne sikkerhed og opnåelsen af EU's udenrigspolitiske mål er det nødvendigt at sikre retshåndhævende myndigheder tilstrækkelig adgang til PNR-oplysninger.

Det bør også sikres, at PNR-oplysninger, som indsamles af erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, som f.eks. rejsebureauer og rejsearrangører, der benytter charterflyvninger, er omfattet af EU's PNR-system for at undgå, at der opstår smuthuller. Da luftfartsselskaberne ofte ikke har adgang til reservationsoplysninger for sådanne charterflyvninger, er det afgørende at pålægge rejsebureauer og -arrangører at levere disse oplysninger.

Denne adgang skal nødvendigvis også tage hensyn til EU-borgernes ret til privatliv, og det skal sikres, at PNR-direktivet er i overensstemmelse med Domstolens dom om datalagringsdirektivet. Hvis der findes en løsning på disse spørgsmål, mener ordføreren, at direktivet vil bidrage væsentligt til den nationale og internationale sikkerhed.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3a) I resolution 2178 (2014) udtrykker De Forenede Nationers Sikkerhedsråd alvorlig bekymring over den akutte og voksende trussel fra udenlandske krigere, dvs. enkeltpersoner, der rejser til et andet land end det, hvor de har bopæl eller statsborgerskab, med det formål at udføre, planlægge, forberede eller deltage i terrorhandlinger eller give eller modtage terroristtræning, og beslutter at imødegå denne trussel. FN's Sikkerhedsråd anerkender betydningen af at imødegå truslen fra udenlandske krigere og tilskynder medlemsstaterne til at gøre brug af evidensbaseret risikovurdering af rejsende og screeningprocedurer, der omfatter indsamling og analyse af rejsedata, uden at anvende profilering baseret på stereotyper, der bygger på diskrimination.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) PNR-oplysninger er nødvendige for effektivt at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet og derved forbedre den interne sikkerhed.

(5) PNR-oplysninger er nødvendige for effektivt at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet og derved forbedre den interne og internationale sikkerhed.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) PNR-oplysninger er nødvendige for effektivt at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet og derved forbedre den interne sikkerhed.

(5) PNR-oplysninger kan være nyttige til effektivt at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet og derved forbedre den interne sikkerhed.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) PNR-oplysninger hjælper de retshåndhævende myndigheder med at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge grove forbrydelser, herunder terrorhandlinger, idet oplysningerne kan sammenholdes med oplysninger i forskellige databaser over eftersøgte personer og genstande, med henblik på at indsamle bevismateriale og, hvor det er aktuelt, finde de kriminelles medskyldige og optrævle kriminelle netværk.

(6) PNR-oplysninger kan hjælpe de retshåndhævende myndigheder med at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge grove forbrydelser, herunder terrorhandlinger, idet oplysningerne kan sammenholdes med oplysninger i forskellige databaser over eftersøgte personer og genstande, med henblik på at indsamle bevismateriale og, hvor det er aktuelt, finde de kriminelles medskyldige og optrævle kriminelle netværk.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) PNR-oplysninger sætter de retshåndhævende myndigheder i stand til at identificere personer, der hidtil har været "ukendte", dvs. personer, der ikke før har været mistænkt for at være involveret i grov kriminalitet og terrorisme, men hvor en analyse af oplysningerne giver anledning til mistanke om, at de er involveret i kriminalitet, og de kompetente myndigheder derfor bør se nærmere på dem. Ved at anvende PNR-oplysningerne kan de retshåndhævende myndigheder tackle den trussel, som grov kriminalitet og terrorisme udgør, fra et andet perspektiv, end når de behandler andre kategorier af personoplysninger. For at sikre, at behandlingen af oplysninger vedrørende uskyldige personer, der ikke er under mistanke, fortsat begrænses mest muligt, bør de aspekter af anvendelsen af PNR-oplysninger, der vedrører fastsættelse og anvendelse af vurderingskriterier, imidlertid yderligere begrænses til grove forbrydelser, som også er internationale, dvs. som nødvendigvis er forbundet med rejseaktivitet og derfor med den type oplysninger, der behandles.

(7) PNR-oplysninger sætter de retshåndhævende myndigheder i stand til at identificere personer, der hidtil har været "ukendte", dvs. personer, der ikke før har været mistænkt for at være involveret i grov kriminalitet og terrorisme, men hvor en analyse af oplysningerne giver anledning til mistanke om, at de er involveret i kriminalitet, og de kompetente myndigheder derfor bør se nærmere på dem, herunder enkeltpersoner, der kan tænkes at rejse med det formål at udføre, planlægge, forberede eller deltage i terrorhandlinger eller give eller modtage terroristtræning. Ved at anvende PNR-oplysningerne kan de retshåndhævende myndigheder tackle den trussel, som grov kriminalitet og terrorisme udgør, fra et andet perspektiv, end når de behandler andre kategorier af personoplysninger. For at sikre, at behandlingen af oplysninger vedrørende uskyldige personer, der ikke er under mistanke, fortsat begrænses mest muligt, bør de aspekter af anvendelsen af PNR-oplysninger, der vedrører fastsættelse og anvendelse af vurderingskriterier, imidlertid yderligere begrænses til grove forbrydelser, som også er internationale, dvs. som nødvendigvis er forbundet med rejseaktivitet og derfor med den type oplysninger, der behandles.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Behandlingen af personoplysninger skal stå i et rimeligt forhold til det specifikke sikkerhedsmæssige mål, der forfølges i dette direktiv.

(8) Behandlingen af personoplysninger skal stå i et rimeligt forhold til og være nødvendige for at nå det specifikke sikkerhedsmæssige mål, der forfølges i dette direktiv, i overensstemmelse med principperne om nødvendighed og proportionalitet, jf. Domstolens dom af 4. april 2014 og udtalelsen af 25. marts 2011 fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) For at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet er det derfor vigtigt, at alle medlemsstaterne indfører bestemmelser om de forpligtelser, der påhviler luftfartsselskaber, der foretager internationale flyvninger til og fra EU-medlemsstaternes område.

(10) For at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet er det derfor vigtigt, at alle medlemsstaterne indfører bestemmelser om de forpligtelser, der påhviler luftfartsselskaber, der foretager internationale flyvninger til og fra EU-medlemsstaternes område. Erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, bør også være omfattet af disse forpligtelser, når de deltager i reservation af sådanne flyvninger.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) For at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet er det derfor vigtigt, at alle medlemsstaterne indfører bestemmelser om de forpligtelser, der påhviler luftfartsselskaber, der foretager internationale flyvninger til og fra EU-medlemsstaternes område.

(10) For at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov international kriminalitet er det derfor vigtigt, at alle medlemsstaterne indfører bestemmelser om de forpligtelser, der påhviler luftfartsselskaber, der foretager internationale flyvninger til og fra EU-medlemsstaternes område.

 

(Horisontalt ændringsforslag: "grov kriminalitet" erstattes med "grov international kriminalitet" i hele teksten)

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) Formålet med dette direktiv er at garantere sikkerheden og beskytte borgernes liv og sikkerhed og skabe en retlig ramme for beskyttelse og udveksling af PNR-oplysninger mellem medlemsstaterne og de retshåndhævende myndigheder.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) Såvel den nylige stigning i antallet af terrorhandlinger i EU som den voksende radikalisering og det stadig større antal udenlandske krigere, der vender tilbage til EU, bekræfter, at det er på høje tid, at dette direktiv træder i kraft.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Luftfartsselskaberne indsamler og behandler allerede PNR-oplysninger fra deres passagerer til egen forretningsmæssig brug. Dette direktiv bør ikke pålægge luftfartsselskaberne en pligt til at indsamle eller opbevare yderligere oplysninger fra passagererne eller pålægge passagererne pligt til at fremlægge yderligere oplysninger end dem, de allerede giver luftfartsselskaberne.

(11) Luftfartsselskaberne indsamler og behandler allerede PNR-oplysninger fra deres passagerer til egen forretningsmæssig brug. Dette direktiv bør ikke pålægge luftfartsselskaberne og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, en pligt til at indsamle eller opbevare yderligere oplysninger fra passagererne eller pålægge passagererne pligt til at fremlægge flere oplysninger end dem, de allerede giver luftfartsselskaberne og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, som f.eks. rejsebureauer og rejsearrangører, sælger pakkerejser, til hvilke de bruger charterflyvninger, hvortil de indsamler og behandler PNR-oplysninger fra deres kunder, dog uden nødvendigvis at videregive oplysningerne til det luftfartsselskab, som foretager passagerflyvningen.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Terrorhandlinger bør defineres under hensyn til artikel 1-4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme37. Grov kriminalitet bør defineres under hensyn til artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne38. Medlemsstaterne kan imidlertid udelukke mindre lovovertrædelser, i forbindelse med hvilke behandlingen af PNR-oplysninger under hensyntagen til deres respektive strafferetssystemer ikke ville være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Grov international kriminalitet bør defineres under hensyn til artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA og FN's konvention om grænseoverskridende, organiseret kriminalitet.

(12) Terrorhandlinger bør defineres under hensyn til artikel 1 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme37. Grov international kriminalitet bør defineres under hensyn til artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og FN's konvention mod grænseoverskridende organiseret kriminalitet. Medlemsstaterne bør imidlertid udelukke mindre lovovertrædelser, i forbindelse med hvilke behandlingen af PNR-oplysninger under hensyntagen til deres respektive strafferetssystemer ikke ville være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

__________________

__________________

37 EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3. Ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 (EUT L 330 af 9.12.2008, s. 21).

37 EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3. Ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 (EUT L 330 af 9.12.2008, s. 21).

38 EFT L 190 af 18.7.2002, s. 1.

 

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Indholdet af alle lister med de krævede PNR-oplysninger, som PNR-kontoret skal have, bør ved udformningen afspejle de offentlige myndigheders berettigede krav med henblik på at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet for derved at forbedre den indre sikkerhed i Unionen og beskytte borgernes grundlæggende rettigheder, navnlig retten til privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger. Sådanne lister bør ikke indeholde personoplysninger, der kan vise den pågældendes racemæssige eller etniske oprindelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisning eller medlemskab af en fagforening, eller som vedrører den pågældende persons sundhed eller seksualitet. PNR-oplysninger bør indeholde nærmere detaljer om passagerers reservation og rejserute, hvilket sætter de kompetente myndigheder i stand til at finde frem til, hvilke flypassagerer der udgør en trussel mod den indre sikkerhed.

(14) Indholdet af alle lister med de krævede PNR-oplysninger, som PNR-kontoret skal have, bør ved udformningen afspejle de offentlige myndigheders berettigede krav med henblik på at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet for derved at forbedre den indre sikkerhed i Unionen og beskytte borgernes grundlæggende rettigheder, navnlig retten til privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger. Sådanne lister bør ikke indeholde personoplysninger, der kan vise den pågældendes racemæssige eller etniske oprindelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisning eller medlemskab af en fagforening, eller som vedrører den pågældende persons sundhed eller seksualitet. PNR-oplysninger bør indeholde nærmere detaljer om passagerers reservation og rejserute, hvilket sætter de kompetente myndigheder i stand til at finde frem til, hvilke flypassagerer der udgør en trussel mod den indre sikkerhed og den internationale sikkerhed.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Der findes på nuværende tidspunkt to mulige måder at videregive oplysninger på, nemlig "pull"-metoden, hvor de kompetente myndigheder i den medlemsstat, der anmoder om oplysninger, får adgang til luftfartsselskabets reservationssystem og trækker ("pull") en kopi af de ønskede oplysninger ud, og "push"-metoden, hvor luftfartsselskabet videregiver ("push") de nødvendige PNR-oplysninger til den myndighed, der anmoder om dem. "Push"-metoden anses for at give en højere grad af databeskyttelse og bør være obligatorisk for alle luftfartsselskaber.

(15) Der findes på nuværende tidspunkt to mulige måder at videregive oplysninger på, nemlig "pull"-metoden, hvor de kompetente myndigheder i den medlemsstat, der anmoder om oplysninger, får adgang til luftfartsselskabets reservationssystem og trækker ("pull") en kopi af de ønskede oplysninger ud, og "push"-metoden, hvor luftfartsselskaberne og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, videregiver ("push") de nødvendige PNR-oplysninger til den myndighed, der anmoder om dem, hvorved luftfartsselskaberne og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, bevarer kontrollen med, hvilke oplysninger der videregives. "Push"-metoden anses for at give en højere grad af databeskyttelse og bør være obligatorisk for alle luftfartsselskaber og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Medlemsstaterne bør træffe alle de nødvendige foranstaltninger for, at luftfartsselskaber kan opfylde deres forpligtelser i medfør af dette direktiv. Medlemsstaterne bør fastsætte bestemmelser om sanktioner, herunder bødestraf, der har afskrækkende virkning, er effektive og står i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed, mod de luftfartsselskaber, der ikke opfylder deres forpligtelser til at videregive PNR-oplysninger. Hvis der sker gentagne grove overtrædelser, der kan underminere dette direktivs grundlæggende mål, bør sanktionerne i ekstraordinære tilfælde kunne omfatte foranstaltninger såsom startforbud, beslaglæggelse og konfiskation af transportmidler eller midlertidig suspendering eller inddragelse af selskabets licens.

(17) Medlemsstaterne bør træffe alle de nødvendige foranstaltninger for, at luftfartsselskaberne og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, kan opfylde deres forpligtelser i medfør af dette direktiv. Medlemsstaterne bør fastsætte bestemmelser om sanktioner, herunder bødestraf, der har afskrækkende virkning, er effektive og står i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed, over for de luftfartsselskaber og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, der ikke opfylder deres forpligtelser til at videregive PNR-oplysninger. Hvis der sker gentagne grove overtrædelser, der kan underminere dette direktivs grundlæggende mål, bør sanktionerne i ekstraordinære tilfælde kunne omfatte foranstaltninger såsom startforbud, beslaglæggelse og konfiskation af transportmidler eller midlertidig suspendering eller inddragelse af selskabets licens.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Hver medlemsstat bør være ansvarlig for at vurdere de potentielle trusler i forbindelse med terrorhandlinger og grov kriminalitet.

(18) Hver medlemsstat bør være ansvarlig for at vurdere de potentielle trusler i forbindelse med terrorhandlinger og grov international kriminalitet.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Under fuld hensyntagen til retten til beskyttelse af personoplysninger og retten til ikke-forskelsbehandling bør der ikke træffe afgørelser, som har byrdefulde retsvirkninger for en person eller i alvorlig grad påvirker den pågældende, udelukkende som følge af en automatisk behandling af PNR-oplysninger. Desuden bør en sådan afgørelse ikke være baseret på en persons racemæssige eller etniske oprindelse, religiøse eller filosofiske overbevisning, politiske meninger, medlemskab af en fagforening eller den pågældendes sundhed eller seksualitet.

(19) Under fuld hensyntagen til retten til beskyttelse af personoplysninger og retten til ikke-forskelsbehandling bør der ikke træffe afgørelser, som har byrdefulde retsvirkninger for en person eller i alvorlig grad påvirker den pågældende, udelukkende som følge af en automatisk behandling af PNR-oplysninger. Desuden bør en sådan afgørelse ikke være baseret på en persons køn, farve, etniske eller sociale oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religiøse eller filosofiske overbevisning, politiske meninger, medlemskab af en fagforening, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, ejendom, fødsel, handicap, alder eller den pågældendes sundhed eller seksuelle orientering.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) Medlemsstaterne bør dele de PNR-oplysninger, de modtager, med de andre medlemsstater, når videregivelsen af oplysningerne er nødvendig for at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger eller grov kriminalitet. Bestemmelserne i dette direktiv bør ikke påvirke andre EU-retsakter vedrørende udveksling af oplysninger mellem politi og retsmyndigheder, herunder Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol)39 og Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA af 18. september 2006 om forenkling af udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder40. Sådanne udvekslinger af PNR-oplysninger mellem retshåndhævende myndigheder og retsmyndigheder bør være omfattet af reglerne for det politimæssige og retlige samarbejde.

(20) Medlemsstaterne bør dele de PNR-oplysninger, de modtager, med de andre medlemsstater, når videregivelsen af oplysningerne er nødvendig for at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger eller grov international kriminalitet. Bestemmelserne i dette direktiv bør ikke påvirke andre EU-retsakter vedrørende udveksling af oplysninger mellem politi og retsmyndigheder, herunder Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol)39 og Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA af 18. september 2006 om forenkling af udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder40. Sådanne udvekslinger af PNR-oplysninger mellem retshåndhævende myndigheder og retsmyndigheder bør være omfattet af reglerne for det politimæssige og retlige samarbejde.

__________________

__________________

39 EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.

39 EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.

40 EUT L 386 af 29.12.2006, s. 89.

40 EUT L 386 af 29.12.2006, s. 89.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26) Medlemsstaternes videregivelse af PNR-oplysninger til tredjelande bør kun tillades i konkrete sager og i overensstemmelse med rammeafgørelse 2008/977/RIA. For at sikre beskyttelsen af personoplysninger bør der ved sådan videregivelse af oplysninger stilles supplerende krav til formålet med videregivelsen, og til, hvilke myndigheder der kan modtage dem, og hvilke garantier der skal gælde for personoplysninger, der videregives til tredjelandet.

(26) Medlemsstaternes videregivelse af PNR-oplysninger til tredjelande bør kun tillades i konkrete sager og i overensstemmelse med den reviderede rammeafgørelse 2008/977/RIA. For sikre beskyttelsen af personoplysninger bør sådanne oplysninger kun videregives, hvis man har nøje kendskab til den påtænkte behandling af PNR-oplysningerne i tredjelandet, grænserne for den adgang, de kompetente myndigheder i tredjelandet har til PNR-oplysningerne, og den senere anvendelse heraf, og til, hvilke andre garantier der skal gælde for personoplysninger, der videregives til tredjelandet.

Begrundelse

Rammeafgørelse 2008/977/RIA er i færd med at blive revideret efter Kommissionens forslag om at ændre rammeafgørelsen med et nyt direktiv (COM(2012)10.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26) Medlemsstaternes videregivelse af PNR-oplysninger til tredjelande bør kun tillades i konkrete sager og i overensstemmelse med rammeafgørelse 2008/977/RIA. For at sikre beskyttelsen af personoplysninger bør der ved sådan videregivelse af oplysninger stilles supplerende krav til formålet med videregivelsen, og til, hvilke myndigheder der kan modtage dem, og hvilke garantier der skal gælde for personoplysninger, der videregives til tredjelandet.

(26) Medlemsstaternes videregivelse af PNR-oplysninger til tredjelande bør kun tillades i konkrete sager og i overensstemmelse med rammeafgørelse 2008/977/RIA. For at sikre beskyttelsen af personoplysninger bør der ved sådan videregivelse af oplysninger stilles supplerende krav til formålet med videregivelsen, og til, hvilke myndigheder der kan modtage dem, og hvilke garantier der skal gælde for personoplysninger, der videregives til tredjelandet. Videregivelse af de pågældende oplysninger til ethvert andet land bør kun tillades, når det er godkendt af den oprindelige medlemsstat og i konkrete sager.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29) Som følge af de retlige og tekniske forskelle mellem de nationale bestemmelser om behandling af personoplysninger, herunder PNR-oplysninger, stilles der og vil der blive stillet forskellige krav til luftfartsselskaber for så vidt angår de typer oplysninger, der skal videregives, samt betingelserne for at videreformidle disse oplysninger til de kompetente nationale myndigheder. Disse forskelle kan skade det effektive samarbejde mellem kompetente nationale myndigheder om at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet. Målene for dette direktiv kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan bedre gennemføres på EU-plan;

(29) Som følge af de retlige og tekniske forskelle mellem de nationale bestemmelser om behandling af personoplysninger, herunder PNR-oplysninger, stilles der og vil der blive stillet forskellige krav til luftfartsselskaber og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, for så vidt angår de typer oplysninger, der skal videregives, samt betingelserne for at videreformidle disse oplysninger til de kompetente nationale myndigheder. Disse forskelle kan skade det effektive samarbejde mellem kompetente nationale myndigheder om at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet. Målene for dette direktiv kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan bedre gennemføres på EU-plan;

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29) Som følge af de retlige og tekniske forskelle mellem de nationale bestemmelser om behandling af personoplysninger, herunder PNR-oplysninger, stilles der og vil der blive stillet forskellige krav til luftfartsselskaber for så vidt angår de typer oplysninger, der skal videregives, samt betingelserne for at videreformidle disse oplysninger til de kompetente nationale myndigheder. Disse forskelle kan skade det effektive samarbejde mellem kompetente nationale myndigheder om at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet.

(29) Som følge af de retlige og tekniske forskelle mellem de nationale bestemmelser om behandling af personoplysninger, herunder PNR-oplysninger, stilles der og vil der blive stillet forskellige krav til luftfartsselskaber for så vidt angår de typer oplysninger, der skal videregives, samt betingelserne for at videreformidle disse oplysninger til de kompetente nationale myndigheder. Disse forskelle kan skade det effektive samarbejde mellem kompetente nationale myndigheder om at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov international kriminalitet.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32) Særligt er direktivets anvendelsesområde så begrænset som muligt; det tillader opbevaring af PNR-oplysninger i op til højst 5 år, hvorefter oplysningerne skal slettes, oplysningerne skal anonymiseres efter meget kort tid, og det er forbudt at indsamle og anvende følsomme oplysninger. For at sikre, at databeskyttelsen er effektiv og har et højt niveau, kræves det, at medlemsstaterne sikrer, at en uafhængig national tilsynsmyndighed er ansvarlig for at rådgive om og overvåge, hvordan PNR-oplysninger behandles. Al behandling af PNR-oplysninger skal registreres eller dokumenteres med henblik på kontrol af databehandlingens lovlighed og egenkontrol, og for at sikre oplysningernes integritet og sikkerhed i forbindelse med databehandlingen. Medlemsstaterne skal desuden sikre, at passagererne er klart og præcist informeret om indsamlingen af PNR-oplysninger og deres rettigheder.

(32) Særligt er direktivets anvendelsesområde så begrænset som muligt; det tillader opbevaring af PNR-oplysninger i op til højst 5 år, hvorefter oplysningerne skal slettes, oplysningerne skal maskeres efter meget kort tid, og det er forbudt at indsamle og anvende følsomme oplysninger. For at sikre, at databeskyttelsen er effektiv og har et højt niveau, kræves det, at medlemsstaterne sikrer, at en uafhængig national tilsynsmyndighed er ansvarlig for at rådgive om og overvåge, hvordan PNR-oplysninger behandles. Al behandling af PNR-oplysninger skal registreres eller dokumenteres med henblik på kontrol af databehandlingens lovlighed og egenkontrol, og for at sikre oplysningernes integritet og sikkerhed i forbindelse med databehandlingen. Medlemsstaterne skal desuden sikre, at passagererne er klart og præcist informeret om indsamlingen af PNR-oplysninger og deres rettigheder.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1a. Dette direktiv finder også anvendelse på erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, og som indsamler eller lagrer PNR-oplysninger om passagerflyvninger til eller fra tredjelande, hvis afrejse- eller ankomstpunkt er beliggende inden for Unionen.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Passagerlisteoplysninger, der indsamles i henhold til dette direktiv, kan kun behandles med henblik på følgende:

2. Passagerlisteoplysninger, der indsamles i henhold til dette direktiv, kan kun behandles af medlemsstatens kompetente myndighed, og kun med henblik på følgende:

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Dette direktiv finder anvendelse på luftfartsselskaber og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, som foretager passagerflyvninger mellem Unionen og tredjelande samt passagerflyvninger inden for Unionens område.

Begrundelse

Det er vigtigt at medtage flyvninger inden for EU, da kriminelle inden for EU benytter flyvninger inden for EU og ikke blot eksterne flyvninger. Kriminelle benytter også komplicerede ruter til og fra en række EU-lande for at undgå at blive opdaget og retsforfulgt.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b. Dette direktiv finder også anvendelse på luftfartsselskaber og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, som er registreret eller lagrer oplysninger i Unionen, og som foretager passagerflyvninger til eller fra tredjelande, hvis afgangs- eller ankomstpunkt er beliggende inden for Unionen.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) "luftfartsselskab": en lufttransportvirksomhed med en gyldig licens eller lignende, der tillader det at udføre luftbefordring af passagerer

a) "luftfartsselskab": en lufttransportvirksomhed med en gyldig licens eller lignende

Begrundelse

Definitionen af et luftfartsselskab bør stemme overens med definitionen i forordning 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

aa) "erhvervsdrivende, der ikke er et luftfartsselskab": en autoriseret erhvervsdrivende som f.eks. et rejsebureau eller en rejsearrangør, der leverer rejserelaterede tjenesteydelser, herunder reservation af flyvninger, hvortil de indsamler og behandler PNR-oplysninger fra passagerne

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) "international flyvning": enhver ruteflyvning eller ikke-ruteflyvning, som foretages af et luftfartsselskab, med afgang fra et tredjeland og planlagt landing på en EU-medlemsstats område eller med planlagt afgang fra en EU-medlemsstats område og med endeligt bestemmelsessted i et tredjeland, herunder i begge tilfælde også transfer- eller transitflyvninger

b) "international flyvning": enhver ruteflyvning eller ikke-ruteflyvning, som foretages af et luftfartsselskab, med afgang fra et tredjeland og planlagt landing på en EU-medlemsstats område eller med planlagt afgang fra en EU-medlemsstats område og med endeligt bestemmelsessted i et tredjeland, herunder charterflyvninger, privatfly, private godsflyvninger samt alle transitflyvninger, hvor passagerne går fra borde

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) "passagerlisteoplysninger" (herefter "PNR-oplysninger"): oplysninger om den enkelte passagers rejse omfattende alle nødvendige oplysninger til, at reservationer kan behandles og kontrolleres af de luftfartsselskaber, der deltager og foretager reservationen, for alle rejser, der reserveres af eller på vegne af en person, uanset om oplysningerne findes i reservationssystemerne, afgangskontrolsystemerne eller tilsvarende systemer, der omfatter de samme funktionaliteter

c) "passagerlisteoplysninger" (herefter "PNR-oplysninger"): oplysninger om den enkelte passagers rejse omfattende alle nødvendige oplysninger til, at reservationer kan behandles og kontrolleres af de luftfartsselskaber, der deltager og foretager reservationen, samt af erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, i tilfælde af, at luftfartsselskaberne ikke selv har foretaget reservationen, for alle rejser, der reserveres af eller på vegne af en person, uanset om oplysningerne findes i reservationssystemerne, afgangskontrolsystemerne eller tilsvarende systemer, der omfatter de samme funktionaliteter

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) "reservationssystemer": luftfartsselskabets interne registreringssystem, hvori PNR-oplysninger indsamles med henblik på behandling af reservationer

e) "reservationssystemer": det interne registreringssystem for luftfartsselskaber eller erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, hvori PNR-oplysninger indsamles med henblik på behandling af reservationer

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) "push-metoden": den metode, hvorved luftfartsselskaber videregiver de krævede PNR-oplysninger til den anmodende myndigheds database

f) "push-metoden": den metode, hvorved luftfartsselskaber videregiver PNR-oplysninger til den anmodende myndigheds database

Begrundelse

Luftfartsselskaberne videregiver de PNR-oplysninger, som de indsamler med henblik på reservationer, ikke "de krævede" PNR-oplysninger. Det er op til myndighederne at sortere oplysningerne og udvælge, hvad de har brug for.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) "terrorhandlinger": de lovovertrædelser i henhold til national lovgivning, der er omhandlet i artikel 1-4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA

g) "terrorhandlinger": de lovovertrædelser i henhold til national lovgivning, der er omhandlet i artikel 1-4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA, herunder enkeltpersoner, der kan tænkes at rejse med det formål at udføre, planlægge, forberede eller deltage i terrorhandlinger eller give eller modtage terroristtræning

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h) "grov kriminalitet": de former for lovovertrædelser i henhold til national lovgivning, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA, hvis de kan straffes med frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning af en maksimal varighed på mindst tre år i henhold til en medlemsstats nationale ret; medlemsstaterne kan imidlertid udelukke mindre lovovertrædelser, i forbindelse med hvilke behandlingen af PNR-oplysninger under hensyntagen til deres respektive strafferetssystemer ikke ville være i overensstemmelse med proportionalitets-princippet

udgår

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter eller udpeger en myndighed med kompetence til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet, eller en gren af en sådan myndighed, der skal fungere som "PNR-kontor" med ansvar for at indsamle PNR-oplysninger fra luftfartsselskaber, opbevare dem, analysere dem og fremsende resultatet af analysen til de kompetente myndigheder i artikel 5. Enhedens personale kan være udstationeret fra kompetente offentlige myndigheder.

1. Hver medlemsstat opretter eller udpeger en myndighed med kompetence til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet, eller en gren af en sådan myndighed, der skal fungere som "PNR-kontor" med ansvar for at indsamle PNR-oplysninger fra luftfartsselskaber, opbevare dem, analysere dem og fremsende resultatet af analysen til de kompetente myndigheder i artikel 5. Enhedens personale skal være personer med dokumenteret integritet og kompetence og kan være udstationeret fra kompetente offentlige myndigheder.

 

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. PNR-oplysninger, som luftfartsselskaber videregiver i medfør af artikel 6 i forbindelse med internationale flyvninger med landing på eller afrejse fra medlemsstaternes område, indsamles af PNR-kontoret i den relevante medlemsstat. Hvis de PNR-oplysninger, som luftfartsselskaberne videregiver, indeholder andre oplysninger end dem, der er anført i bilaget, skal PNR-kontoret straks slette dem ved modtagelsen.

1. PNR-oplysninger, som luftfartsselskaber og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, videregiver i medfør af artikel 6 i forbindelse med internationale flyvninger med landing på eller afrejse fra medlemsstaternes område, indsamles af PNR-kontoret i den relevante medlemsstat. Hvis de PNR-oplysninger, som luftfartsselskaberne og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, videregiver, indeholder andre oplysninger end dem, der er anført i bilaget, skal PNR-kontoret straks slette dem ved modtagelsen.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. PNR-oplysninger, som luftfartsselskaber videregiver i medfør af artikel 6 i forbindelse med internationale flyvninger med landing på eller afrejse fra medlemsstaternes område, indsamles af PNR-kontoret i den relevante medlemsstat. Hvis de PNR-oplysninger, som luftfartsselskaberne videregiver, indeholder andre oplysninger end dem, der er anført i bilaget, skal PNR-kontoret straks slette dem ved modtagelsen.

1. PNR-oplysninger, som luftfartsselskaber videregiver i medfør af artikel 6 i forbindelse med internationale flyvninger med landing på eller afrejse fra medlemsstaternes område, indsamles af PNR-kontoret i den relevante medlemsstat. Luftfartsselskaber og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, videregiver ikke følsomme oplysninger, som f.eks. vedrører den pågældende persons køn, farve, etniske eller sociale oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religiøse eller filosofiske overbevisning, politiske meninger, medlemskab af en fagforening, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, ejendom, fødsel, handicap, alder eller den pågældendes sundhed eller seksuelle orientering, til PNR-kontoret. Hvis disse oplysninger eller andre oplysninger end dem, der er udtømmende angivet i bilaget, inkluderes i de videregivne PNR-oplysninger, skal PNR-kontoret straks slette dem ved modtagelsen.

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. PNR-oplysninger, som luftfartsselskaber videregiver i medfør af artikel 6 i forbindelse med internationale flyvninger med landing på eller afrejse fra medlemsstaternes område, indsamles af PNR-kontoret i den relevante medlemsstat. Hvis de PNR-oplysninger, som luftfartsselskaberne videregiver, indeholder andre oplysninger end dem, der er anført i bilaget, skal PNR-kontoret straks slette dem ved modtagelsen.

1. PNR-oplysninger, som luftfartsselskaber videregiver i medfør af artikel 6 i forbindelse med internationale flyvninger med landing på eller afrejse fra medlemsstaternes område, indsamles udelukkende af PNR-kontoret i den relevante medlemsstat. Hvis de PNR-oplysninger, som luftfartsselskaberne videregiver, indeholder andre oplysninger end dem, der er anført i bilaget, skal PNR-kontoret straks slette dem ved modtagelsen.

Begrundelse

Ordet "udelukkende" bør indføjes for at sikre, at ikke alle kompetente myndigheder, der er berettigede til at anmode om PNR-oplysninger, jf. artikel 5, får dem fra luftfartsselskaberne.

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) at foretage en vurdering af passagerer forud for deres planlagte ankomst til eller afrejse fra medlemsstaten for at identificere personer, der kan være involveret i en terrorhandling eller grov international kriminalitet, og som det er nødvendigt, at de kompetente myndigheder i artikel 5 undersøger nærmere. Når der foretages en sådan vurdering, kan PNR-kontoret behandle PNR-oplysninger efter forud fastsatte kriterier. Medlemsstaterne sikrer, at hvert enkelt positive match som følge af denne automatiske behandling gennemgås manuelt for at kontrollere, om de i artikel 5 omhandlede kompetente myndigheder skal træffe foranstaltninger

a) at foretage en vurdering af passagerer forud for deres planlagte ankomst til eller afrejse fra medlemsstaten for at identificere personer, der kan være involveret i en terrorhandling eller grov international kriminalitet, herunder enkeltpersoner, der kan tænkes at rejse med det formål at udføre, planlægge, forberede eller deltage i terrorhandlinger eller give eller modtage terroristtræning, og som det er nødvendigt, at de kompetente myndigheder i artikel 5 undersøger nærmere. Når der foretages en sådan vurdering, kan PNR-kontoret behandle PNR-oplysninger efter forud fastsatte kriterier. Medlemsstaterne sikrer, at hvert enkelt positive match som følge af denne automatiske behandling gennemgås manuelt for at kontrollere, om de i artikel 5 omhandlede kompetente myndigheder skal træffe foranstaltninger

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) at foretage en vurdering af passagerer forud for deres planlagte ankomst til eller afrejse fra medlemsstaten for at identificere personer, der kan være involveret i en terrorhandling eller grov kriminalitet, og som det kræves, at de kompetente myndigheder i artikel 5 undersøger nærmere. Når der foretages en sådan vurdering, kan PNR-kontoret samkøre PNR-oplysninger med oplysninger i relevante databaser, herunder internationale eller nationale databaser eller nationale kopier af EU-databaser, når der på grundlag af EU-retten er oprettet sådanne vedrørende personer eller genstande, der eftersøges eller er indberettet i henhold til EU-reglerne eller internationale eller nationale regler, der finder anvendelse herpå. Medlemsstaterne sikrer, at hvert enkelt positive match som følge af denne automatiske behandling gennemgås manuelt for at kontrollere, om de i artikel 5 omhandlede kompetente myndigheder skal træffe foranstaltninger

b) at foretage en vurdering af passagerer forud for deres planlagte ankomst til eller afrejse fra medlemsstaten for at identificere personer, der kan være involveret i en terrorhandling eller grov international kriminalitet, herunder enkeltpersoner, der kan tænkes at rejse med det formål at udføre, planlægge, forberede eller deltage i terrorhandlinger eller give eller modtage terroristtræning, og som det er nødvendigt, at de kompetente myndigheder i artikel 5 undersøger nærmere. Når der foretages en sådan vurdering, kan PNR-kontoret samkøre PNR-oplysninger med oplysninger i relevante databaser, herunder internationale eller nationale databaser eller nationale kopier af EU-databaser, når der på grundlag af EU-retten er oprettet sådanne vedrørende personer eller genstande, der eftersøges eller er indberettet i henhold til EU-reglerne eller internationale eller nationale regler, der finder anvendelse herpå. Medlemsstaterne sikrer, at hvert enkelt positive match som følge af denne automatiske behandling gennemgås manuelt for at kontrollere, om de i artikel 5 omhandlede kompetente myndigheder skal træffe foranstaltninger

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Vurderingen af passagererne forud for deres planlagte ankomst til eller afrejse fra medlemsstaten, jf. stk. 2, litra a), skal udføres på en ikke-diskriminerende måde på grundlag af de vurderingskriterier, dens PNR-kontor har fastsat. Medlemsstaterne sikrer, at vurderingskriterierne fastsættes af PNR-kontoret i samarbejde med de kompetente myndigheder i artikel 5. Vurderingskriterierne må under ingen omstændigheder baseres på en persons racemæssige eller etniske oprindelse, religiøse eller filosofiske overbevisning, politiske meninger, medlemskab af en fagforening, eller den pågældendes sundhed eller seksualitet.

3. Vurderingen af passagererne forud for deres planlagte ankomst til eller afrejse fra medlemsstaten, jf. stk. 2, litra a), skal udføres på en ikke-diskriminerende måde på grundlag af de vurderingskriterier, dens PNR-kontor har fastsat. Medlemsstaterne sikrer, at vurderingskriterierne fastsættes af PNR-kontoret i samarbejde med de kompetente myndigheder i artikel 5. Vurderingskriterierne må under ingen omstændigheder baseres på en persons køn, farve, etniske eller sociale oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religiøse eller filosofiske overbevisning, politiske meninger, medlemskab af en fagforening, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, ejendom, fødsel, handicap, alder eller den pågældendes sundhed eller seksuelle orientering.

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. De kompetente myndigheder træffer ingen afgørelser, der har byrdefulde retsvirkninger for en person, eller som i betydelig grad påvirker en person, udelukkende på grundlag af automatisk behandlede PNR-oplysninger. Sådanne afgørelser træffes ikke på grundlag af en persons racemæssige eller etniske oprindelse, religiøse eller filosofiske overbevisning, politiske meninger, medlemskab af en fagforening, eller den pågældendes sundhed eller seksualitet.

6. De kompetente myndigheder træffer ingen afgørelser, der har byrdefulde retsvirkninger for en person, eller som påvirker en person, udelukkende på grundlag af automatisk behandlede PNR-oplysninger. Sådanne afgørelser træffes ikke på grundlag af en persons køn, farve, etniske eller sociale oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religiøse eller filosofiske overbevisning, politiske meninger, medlemskab af en fagforening, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, ejendom, fødsel, handicap, alder eller den pågældendes sundhed eller seksuelle orientering.

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Luftfartsselskabernes forpligtelser

Forpligtelser, der påhviler luftfartsselskaberne og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at luftfartsselskaber ved hjælp af push-metoden videregiver PNR-oplysninger som defineret i artikel 2, litra c), og specificeret i bilaget, for så vidt som de allerede har indsamlet disse oplysninger, til den nationale passageroplysningsenheds database i den medlemsstat, på eller fra hvis område den internationale flyvning har landing eller afgang. Hvis der for en flyvning er code-sharing mellem et eller flere luftfartsselskaber, er det det luftfartsselskab, der står for flyvningen, der er forpligtet til at videregive PNR-oplysninger om alle passagerer. Hvis der under flyvningen mellemlandes en eller flere gange i medlemsstaternes lufthavne, overfører luftfartsselskabet PNR-oplysninger til PNR-kontoret i alle de berørte medlemsstater.

1. Medlemsstaterne vedtager alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at luftfartsselskaber og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, ved hjælp af push-metoden videregiver PNR-oplysninger som defineret i artikel 2, litra c), og specificeret i bilaget, for så vidt som de allerede har indsamlet disse oplysninger, til den nationale passageroplysningsenheds database i den medlemsstat, på eller fra hvis område den internationale flyvning har landing eller afgang. Hvis der for en flyvning er code-sharing mellem et eller flere luftfartsselskaber, er det det luftfartsselskab, der står for flyvningen, der er forpligtet til at videregive PNR-oplysninger om alle passagerer. Hvis der under flyvningen mellemlandes en eller flere gange i medlemsstaternes lufthavne, overfører luftfartsselskabet PNR-oplysninger til PNR-kontoret i alle de berørte medlemsstater.

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at luftfartsselskaber ved hjælp af push-metoden videregiver PNR-oplysninger som defineret i artikel 2, litra c), og specificeret i bilaget, for så vidt som de allerede har indsamlet disse oplysninger, til den nationale passageroplysningsenheds database i den medlemsstat, på eller fra hvis område den internationale flyvning har landing eller afgang. Hvis der for en flyvning er code-sharing mellem et eller flere luftfartsselskaber, er det det luftfartsselskab, der står for flyvningen, der er forpligtet til at videregive PNR-oplysninger om alle passagerer. Hvis der under flyvningen mellemlandes en eller flere gange i medlemsstaternes lufthavne, overfører luftfartsselskabet PNR-oplysninger til PNR-kontoret i alle de berørte medlemsstater.

1. Medlemsstaterne vedtager alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at luftfartsselskaber ved hjælp af push-metoden videregiver PNR-oplysninger som defineret i artikel 2, litra c), og specificeret i bilaget, for så vidt som disse oplysninger indsamles som led i deres normale forretningsaktiviteter, til den nationale passageroplysningsenheds database i den medlemsstat, på eller fra hvis område den internationale flyvning har landing eller afgang. Hvis der for en flyvning er code-sharing mellem et eller flere luftfartsselskaber, er det det luftfartsselskab, der står for flyvningen, der er forpligtet til at videregive PNR-oplysninger om alle passagerer. Hvis der under flyvningen mellemlandes en eller flere gange i medlemsstaternes lufthavne, overfører luftfartsselskabet PNR-oplysninger til PNR-kontoret i alle de berørte medlemsstater.

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1a. Hvis luftfartsselskaberne og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, har indsamlet forhåndsoplysninger om passagererne (API-oplysninger), jf. punkt 18 i bilag I til dette direktiv, men ikke opbevarer de pågældende oplysninger som en del af PNR-oplysningerne, vedtager medlemsstaterne alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at luftfartsselskaberne og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, ved hjælp af push-metoden også videregiver de pågældende oplysninger til passageroplysningsenheden i den medlemsstat, der er omhandlet i stk. 1. Ved en sådan videregivelse finder alle bestemmelserne i dette direktiv anvendelse på de pågældende API-oplysninger, som om de var en del af PNR-oplysningerne.

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Luftfartsselskaber videregiver PNR-oplysninger elektronisk ved brug af de fælles protokoller og understøttede dataformater, der vedtages efter proceduren i artikel 13 og 14, eller i tilfælde af tekniske problemer ved brug af et hvilket som helst andet hensigtsmæssigt middel, der sikrer et passende datasikkerhedsniveau:

2. Luftfartsselskaber og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, videregiver PNR-oplysninger elektronisk ved brug af de fælles protokoller og understøttede dataformater, der vedtages efter proceduren i artikel 13 og 14, eller i tilfælde af tekniske problemer ved brug af et hvilket som helst andet hensigtsmæssigt middel, der sikrer et passende datasikkerhedsniveau:

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – litra a – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) 24-48 timer før den planlagte flyafgang

a) én gang 24-48 timer før den planlagte flyafgang og

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) straks efter, at flyets døre er blevet lukket, dvs. når passagerne er gået om bord i flyet med henblik på afrejse, og det ikke længere er muligt for andre passagerer at gå om bord.

b) én gang straks efter, at flyets døre er blevet lukket, dvs. når passagerne er gået om bord i flyet med henblik på afrejse, og det ikke længere er muligt for andre passagerer at gå om bord.

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan tillade, at luftfartsselskaberne kun videregiver oplysninger i henhold til stk. 2, litra b), når den i stk. 2, litra a), omhandlede videregivelse skal ajourføres.

3. Medlemsstaterne kan tillade, at luftfartsselskaberne og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, kun videregiver oplysninger i henhold til stk. 2, litra b), når den i stk. 2, litra a), omhandlede videregivelse skal ajourføres.

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. I konkrete sager videregiver luftfartsselskaberne på anmodning af et PNR-kontor i henhold til national lovgivning PNR-oplysninger, hvis det er nødvendigt at få adgang til dem på et tidligere tidspunkt end det i stk. 2, litra a), nævnte for at reagere på en specifik og reel trussel i forbindelse med terrorhandlinger eller grov kriminalitet.

4. I konkrete sager videregiver luftfartsselskaberne og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, på anmodning af et PNR-kontor i henhold til national lovgivning PNR-oplysninger, hvis det er nødvendigt at få adgang til dem på et tidligere tidspunkt end det i stk. 2, litra a), nævnte for at reagere på en specifik og reel trussel i forbindelse med terrorhandlinger eller grov kriminalitet.

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. I konkrete sager videregiver luftfartsselskaberne på anmodning af et PNR-kontor i henhold til national lovgivning PNR-oplysninger, hvis det er nødvendigt at få adgang til dem på et tidligere tidspunkt end det i stk. 2, litra a), nævnte for at reagere på en specifik og reel trussel i forbindelse med terrorhandlinger eller grov kriminalitet.

4. I konkrete sager videregiver luftfartsselskaberne på anmodning af et PNR-kontor i henhold til national lovgivning PNR-oplysninger, hvis det er nødvendigt at få adgang til dem på et tidligere tidspunkt end det i stk. 2, litra a), nævnte for at reagere på en specifik og reel trussel i forbindelse med terrorhandlinger eller grov international kriminalitet.

Ændringsforslag    55

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. I konkrete sager videregiver luftfartsselskaberne på anmodning af et PNR-kontor i henhold til national lovgivning PNR-oplysninger, hvis det er nødvendigt at få adgang til dem på et tidligere tidspunkt end det i stk. 2, litra a), nævnte for at reagere på en specifik og reel trussel i forbindelse med terrorhandlinger eller grov kriminalitet.

4. I konkrete sager leverer luftfartsselskaberne på anmodning af et PNR-kontor i henhold til national lovgivning PNR-oplysninger, hvis det er nødvendigt at få adgang til dem på et tidligere tidspunkt end det i stk. 2, litra a), nævnte for at reagere på en specifik og reel trussel i forbindelse med terrorhandlinger eller grov kriminalitet.

Ændringsforslag    56

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kun i de tilfælde, hvor det er nødvendigt for at forebygge en umiddelbar og alvorlig trussel mod den offentlige sikkerhed kan en medlemsstats kompetente myndigheder direkte anmode en anden medlemsstats PNR-kontor om PNR-oplysninger, der opbevares i sidstnævntes database, jf. artikel 9, stk. 1 og 2. Sådanne anmodninger skal vedrøre en konkret efterforskning eller retsforfølgning af terrorhandlinger eller grov kriminalitet og være begrundet. Passageroplysningsenhederne skal besvare sådanne anmodninger forud for andre. I alle andre tilfælde skal de kompetente myndigheder lade deres anmodninger gå via deres egen medlemsstats passageroplysningsenhed.

4. Kun i de tilfælde, hvor det er nødvendigt for at forebygge en umiddelbar og alvorlig trussel mod den offentlige sikkerhed kan en medlemsstats kompetente myndigheder direkte anmode en anden medlemsstats PNR-kontor om PNR-oplysninger, der opbevares i sidstnævntes database, jf. artikel 9, stk. 1 og 2. Sådanne anmodninger skal vedrøre en konkret efterforskning eller retsforfølgning af terrorhandlinger eller grov international kriminalitet og være begrundet. Passageroplysningsenhederne skal besvare sådanne anmodninger forud for andre. I alle andre tilfælde skal de kompetente myndigheder lade deres anmodninger gå via deres egen medlemsstats passageroplysningsenhed.

Ændringsforslag    57

Forslag til direktiv

Artikel 8 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En medlemsstat kan kun videregive PNR-oplysninger og resultaterne af behandlingen af PNR-oplysninger til et tredjeland, når det sker i forbindelse med en konkret sag, og

I betragtning af betydningen af, at de indre og ydre sikkerhedsaspekter hænger sammen, og med henblik på at forbedre det internationale samarbejde kan en medlemsstat kun videregive PNR-oplysninger og resultaterne af behandlingen af PNR-oplysninger til et tredjeland, når det sker i forbindelse med en konkret sag, og

Ændringsforslag    58

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) betingelserne i artikel 13 i Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA er opfyldt

udgår

Ændringsforslag    59

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) videregivelsen er nødvendig med henblik på dette direktiv, jf. artikel 1, stk. 2, og

b) videregivelsen er nødvendig med henblik på dette direktiv, jf. artikel 1, stk. 2,

Ændringsforslag    60

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) videregivelsen er nødvendig med henblik på dette direktiv, jf. artikel 1, stk. 2, og

b) videregivelsen er nødvendig med henblik på og står i et passende forhold til formålet med dette direktiv, jf. artikel 1, stk. 2, og

Ændringsforslag    61

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ba) den modtagende myndighed i tredjelandet eller det modtagende internationale organ har ansvaret for at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge internationale terrorhandlinger eller grov international kriminalitet

Ændringsforslag    62

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

bb) anmodningen fra den modtagende myndighed i tredjelandet eller det modtagende internationale organ har været afhængig af enten en retsinstans eller en uafhængig administrativ enhed, hvis afgørelse tjener til at begrænse adgangen i tredjelandet til og anvendelsen af data til det strengt nødvendige med henblik på at nå det mål, som forfølges, og træffes på grundlag af en begrundet anmodning, som fremsættes af disse myndigheder inden for rammerne af forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af internationale terrorhandlinger eller grov international kriminalitet

Ændringsforslag    63

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

bc) den medlemsstat, hvor oplysningerne er indsamlet, har givet sin godkendelse til at videregive disse i henhold til sin nationale lovgivning

Ændringsforslag    64

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – litra b d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

bd) opbevaringsperioden i tredjelandet eller det internationale organ er baseret på objektive kriterier for at sikre, at den er begrænset til det strengt nødvendige

Ændringsforslag    65

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) tredjelandet accepterer kun at videregive oplysningerne til et andet tredjeland, hvis det er nødvendigt med henblik på formålene med dette direktiv, jf. artikel 1, stk. 2, og udelukkende med medlemsstatens udtrykkelige samtykke hertil.

c) tredjelandet, som modtager oplysningerne, accepterer kun at videregive oplysningerne til et andet tredjeland, hvis det er nødvendigt med henblik på formålene med dette direktiv, jf. artikel 1, stk. 2, og hvis betingelserne i artikel 8, litra a), er opfyldt.

Ændringsforslag    66

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at PNR-oplysninger, som luftfartsselskaberne videregiver til en passageroplysningsenhed, opbevares i en database hos PNR-kontoret i 30 dage efter videregivelsen til den første medlemsstats passageroplysningsenhed, på hvis område den internationale flyvning har landing eller afgang.

1. Medlemsstaterne sikrer, at PNR-oplysninger, som luftfartsselskaberne og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, videregiver til en passageroplysningsenhed, opbevares i en database hos PNR-kontoret i 30 dage efter videregivelsen til den første medlemsstats passageroplysningsenhed, på hvis område den internationale flyvning har landing eller afgang.

Ændringsforslag    67

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at PNR-oplysninger, som luftfartsselskaberne videregiver til en passageroplysningsenhed, opbevares i en database hos PNR-kontoret i 30 dage efter videregivelsen til den første medlemsstats passageroplysningsenhed, på hvis område den internationale flyvning har landing eller afgang.

1. Medlemsstaterne sikrer, at PNR-oplysninger, som luftfartsselskaberne videregiver til en passageroplysningsenhed, opbevares i en database hos PNR-kontoret i 60 dage efter videregivelsen til den første medlemsstats passageroplysningsenhed, på hvis område den internationale flyvning har landing eller afgang.

Ændringsforslag    68

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved udløbet af de 30 dage fra videregivelsen af PNR-oplysningerne til PNR-kontoret, jf. stk. 1, gemmes oplysningerne i yderligere fem år hos PNR-kontoret. I det tidsrum maskeres alle dataelementer, der kan tjene til identifikationen af de passagerer, som PNR-oplysningerne vedrører. Disse anonymiserede PNR-oplysninger må kun være tilgængelige for et begrænset antal af PNR-kontorets medarbejdere, som har særlig tilladelse til at foretage analyser af PNR-oplysninger og fastlægge vurderingskriterier i henhold til artikel 4, stk. 2, litra d). Tilladelse til at få adgang til de fuldstændige PNR-oplysninger meddeles af PNR-kontorets leder, og tilladelsen kan kun meddeles med henblik på artikel 4, stk. 2, litra b), og hvis der er rimelig grund til at tro, at det er nødvendigt i forbindelse med en efterforskning og som reaktion på en konkret og reel trussel eller risiko eller en konkret efterforskning eller retsforfølgning.

Ved udløbet af de 60 dage fra videregivelsen af PNR-oplysningerne til PNR-kontoret, jf. stk. 1, gemmes oplysningerne i yderligere fem år hos PNR-kontoret. I det tidsrum maskeres alle dataelementer, der kan tjene til identifikationen af de passagerer, som PNR-oplysningerne vedrører. Disse anonymiserede PNR-oplysninger må kun være tilgængelige for et begrænset antal af PNR-kontorets medarbejdere, som har særlig tilladelse til at foretage analyser af PNR-oplysninger og fastlægge vurderingskriterier i henhold til artikel 4, stk. 2, litra d). Tilladelse til at få adgang til de fuldstændige PNR-oplysninger meddeles af PNR-kontorets leder, og tilladelsen kan kun meddeles med henblik på artikel 4, stk. 2, litra b), og hvis der er rimelig grund til at tro, at det er nødvendigt i forbindelse med en efterforskning og som reaktion på en konkret og reel trussel eller risiko eller en konkret efterforskning eller retsforfølgning.

Ændringsforslag    69

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved udløbet af de 30 dage fra videregivelsen af PNR-oplysningerne til PNR-kontoret, jf. stk. 1, gemmes oplysningerne i yderligere fem år hos PNR-kontoret. I det tidsrum maskeres alle dataelementer, der kan tjene til identifikationen af de passagerer, som PNR-oplysningerne vedrører. Disse anonymiserede PNR-oplysninger må kun være tilgængelige for et begrænset antal af PNR-kontorets medarbejdere, som har særlig tilladelse til at foretage analyser af PNR-oplysninger og fastlægge vurderingskriterier i henhold til artikel 4, stk. 2, litra d). Tilladelse til at få adgang til de fuldstændige PNR-oplysninger meddeles af PNR-kontorets leder, og tilladelsen kan kun meddeles med henblik på artikel 4, stk. 2, litra b), og hvis der er rimelig grund til at tro, at det er nødvendigt i forbindelse med en efterforskning og som reaktion på en konkret og reel trussel eller risiko eller en konkret efterforskning eller retsforfølgning.

Ved udløbet af de 30 dage fra videregivelsen af PNR-oplysningerne til PNR-kontoret, jf. stk. 1, gemmes oplysningerne i yderligere fem år hos PNR-kontoret. I det tidsrum maskeres alle dataelementer, der kan tjene til identifikationen af de passagerer, som PNR-oplysningerne vedrører. Disse maskerede PNR-oplysninger må kun være tilgængelige for et begrænset antal af PNR-kontorets medarbejdere, som har særlig tilladelse til at foretage analyser af PNR-oplysninger og fastlægge vurderingskriterier i henhold til artikel 4, stk. 2, litra d). Tilladelse til at få adgang til de fuldstændige PNR-oplysninger meddeles af PNR-kontorets leder, og tilladelsen kan kun meddeles med henblik på artikel 4, stk. 2, litra b), og hvis der er rimelig grund til at tro, at det er nødvendigt i forbindelse med en efterforskning og som reaktion på en konkret og reel trussel eller risiko eller en konkret efterforskning eller retsforfølgning.

Ændringsforslag    70

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– navn(e), herunder andre passagerers navne i PNR-oplysningerne og antal rejsende, der rejser sammen, i PNR-oplysningerne

- navn(e), herunder andre passagerers navne i PNR-oplysningerne, navne på personer, der skal kontaktes i nødstilfælde og antal rejsende, der rejser sammen, i PNR-oplysningerne

Ændringsforslag    71

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- telefonnumre og e-mailadresser, også på eventuelle personer, der skal kontaktes i nødstilfælde

Ændringsforslag    72

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2 – led 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- det bonusprogram, som passageren er omfattet af, sammen med det relevante kodenummer

Ændringsforslag    73

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2 – led 2 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- den IP-adresse, hvorfra reservationen blev foretaget

Ændringsforslag    74

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at PNR-oplysningerne slettes efter udløbet af det i stk. 2 omhandlede tidsrum. Denne forpligtelse gælder ikke tilfælde, hvor der er videregivet konkrete PNR-oplysninger til en kompetent myndighed, og de anvendes i forbindelse med konkrete strafferetlige efterforskninger eller retsforfølgninger, idet de kompetente myndigheders opbevaring af sådanne oplysninger da reguleres i medlemsstatens nationale ret.

3. Medlemsstaterne sikrer, at PNR-oplysningerne slettes permanent efter udløbet af det i stk. 2 omhandlede tidsrum. Denne forpligtelse gælder ikke tilfælde, hvor der er videregivet konkrete PNR-oplysninger til en kompetent myndighed, og de anvendes i forbindelse med konkrete strafferetlige efterforskninger eller retsforfølgninger, idet de kompetente myndigheders opbevaring af sådanne oplysninger da reguleres i medlemsstatens nationale ret.

Ændringsforslag    75

Forslag til direktiv

Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Sanktioner over for luftfartsselskaber

Sanktioner over for luftfartsselskaber og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber

Ændringsforslag    76

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer i overensstemmelse med deres nationale lovgivning, at der fastsættes sanktioner, herunder bødestraf, der har afskrækkende virkning, er effektive og står i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed, over for luftfartsselskaber, som ikke videregiver de oplysninger, der kræves i medfør af dette direktiv, i det omfang de allerede har indsamlet dem, eller ikke gør det i det krævede format, eller som på anden måde overtræder de nationale bestemmelser, der vedtages i medfør af dette direktiv.

Medlemsstaterne sikrer i overensstemmelse med deres nationale lovgivning, at der fastsættes sanktioner, herunder bødestraf, der har afskrækkende virkning, er effektive og står i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed, over for luftfartsselskaber og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, som ikke videregiver de oplysninger, der kræves i medfør af dette direktiv, i det omfang de allerede har indsamlet dem, eller ikke gør det i det krævede format, eller som på anden måde overtræder de nationale bestemmelser, der vedtages i medfør af dette direktiv.

Ændringsforslag    77

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Enhver behandling af PNR-oplysninger, der viser en persons racemæssige eller etniske oprindelse, religiøse eller filosofiske overbevisning, politiske meninger, medlemskab af en fagforening, eller som vedrører den pågældende persons sundhed eller seksualitet, er forbudt. Såfremt PNR-kontoret modtager PNR-oplysninger, der indeholder informationer herom, skal de straks slettes.

3. Enhver behandling af PNR-oplysninger, der viser en persons køn, farve, etniske eller sociale oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religiøse eller filosofiske overbevisning, politiske meninger, medlemskab af en fagforening, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, ejendom, fødsel, handicap, alder eller den pågældende persons sundhed eller seksuelle orientering, er forbudt. Luftfartsselskaberne har forbud mod at videregive sådanne oplysninger, men såfremt PNR-kontoret modtager PNR-oplysninger, der indeholder informationer herom, skal de straks slettes.

Ændringsforslag    78

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Al behandling af PNR-oplysninger, som luftfartsselskaberne foretager, al videregivelse af PNR-oplysninger, som passageroplysningsenhederne foretager, og alle anmodninger fra de kompetente myndigheder eller passageroplysningsenheder i andre medlemsstater og tredjelande, herunder afviste anmodninger, skal registreres eller dokumenteres af PNR-kontoret og de kompetente myndigheder med henblik på navnlig databeskyttelsestilsynsmyndighedernes kontrol af databehandlingens lovlighed og egenkontrollen og for at sikre dataenes integritet og sikkerhed. Disse registre opbevares i fem år, medmindre de bagved liggende oplysninger i henhold til artikel 9, stk. 3, endnu ikke er blevet slettet ved udløbet af de fem år; i så tilfælde opbevares registrene, indtil de bagved liggende oplysninger er slettet.

4. Al behandling af PNR-oplysninger, som luftfartsselskaberne og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, foretager, al videregivelse af PNR-oplysninger, som passageroplysningsenhederne foretager, og alle anmodninger fra de kompetente myndigheder eller passageroplysningsenheder i andre medlemsstater og tredjelande, herunder afviste anmodninger, skal registreres eller dokumenteres af PNR-kontoret og de kompetente myndigheder med henblik på navnlig databeskyttelsestilsynsmyndighedernes kontrol af databehandlingens lovlighed og egenkontrollen og for at sikre dataenes integritet og sikkerhed. Disse registre opbevares i fem år, medmindre de bagved liggende oplysninger i henhold til artikel 9, stk. 3, endnu ikke er blevet slettet ved udløbet af de fem år; i så tilfælde opbevares registrene, indtil de bagved liggende oplysninger er slettet.

Ændringsforslag    79

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Al behandling af PNR-oplysninger, som luftfartsselskaberne foretager, al videregivelse af PNR-oplysninger, som passageroplysningsenhederne foretager, og alle anmodninger fra de kompetente myndigheder eller passageroplysningsenheder i andre medlemsstater og tredjelande, herunder afviste anmodninger, skal registreres eller dokumenteres af PNR-kontoret og de kompetente myndigheder med henblik på navnlig databeskyttelsestilsynsmyndighedernes kontrol af databehandlingens lovlighed og egenkontrollen og for at sikre dataenes integritet og sikkerhed. Disse registre opbevares i fem år, medmindre de bagved liggende oplysninger i henhold til artikel 9, stk. 3, endnu ikke er blevet slettet ved udløbet af de fem år; i så tilfælde opbevares registrene, indtil de bagved liggende oplysninger er slettet.

4. Al behandling af PNR-oplysninger, al videregivelse af PNR-oplysninger, som passageroplysningsenhederne foretager, og alle anmodninger fra de kompetente myndigheder eller passageroplysningsenheder i andre medlemsstater og tredjelande, herunder afviste anmodninger, skal registreres eller dokumenteres af PNR-kontoret og de kompetente myndigheder med henblik på navnlig databeskyttelsestilsynsmyndighedernes kontrol af databehandlingens lovlighed og egenkontrollen og for at sikre dataenes integritet og sikkerhed. Disse registre opbevares i fem år, medmindre de bagved liggende oplysninger i henhold til artikel 9, stk. 3, endnu ikke er blevet slettet ved udløbet af de fem år; i så tilfælde opbevares registrene, indtil de bagved liggende oplysninger er slettet.

Ændringsforslag    80

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Til beskyttelse af alle oplysninger anvendes en særlig høj sikkerhedsnorm, der baseres på den seneste udvikling i drøftelserne blandt fagfolk om databeskyttelse og løbende inddrager nye erfaringer og synsvinkler. Det sikres i forbindelse med relevante afgørelser om de sikkerhedsnormer, der skal anvendes, at økonomiske synspunkter højst spiller en sekundær rolle.

 

Der anvendes navnlig den nyeste krypteringsteknik, som

 

- hindrer, at it-systemerne kan anvendes af ubeføjede,

 

- sikrer, at de personer, der er autoriseret til at anvende et it-system, kun har adgang til de data, som de har retmæssig adgang til, og at personoplysninger ved bearbejdning, anvendelse og efter lagring ikke kan læses, kopieres, ændres eller fjernes af ubeføjede,

 

- sikrer, at personoplysninger hverken ved elektronisk transmission, under transport eller ved lagring på en lagringsenhed kan læses, kopieres, ændres eller fjernes af uautoriserede personer, og at det kan kontrolleres og registreres, til hvilke instanser datatransmissionsenheder overfører personoplysninger.

 

Det skal sikres, at det efterfølgende kan kontrolleres og fastslås, om og i givet fald af hvem personoplysninger i it-systemer er blevet registreret, ændret eller fjernet.

 

Det skal sikres, at personoplysninger, der behandles på kontrakt, kun kan behandles i overensstemmelse med kontraktgiverens instruktioner.

 

Det skal sikres, at personoplysninger er beskyttet mod tilfældig destruktion og tab.

 

Det skal sikres, at oplysninger, der er indsamlet til forskellige formål, behandles adskilt.

Ændringsforslag    81

Forslag til direktiv

Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12a

 

Udløbsklausul

 

1. Dette direktiv finder ikke længere anvendelse ...*.

 

2. Anvendelsen, virkningen og effektiviteten af dette direktiv skal derudover være underlagt en uafhængig fornyet vurdering, evaluering og kontrol ved en eller flere af følgende instanser:

 

a) Europa-Parlamentet

 

b) Kommissionen

 

c) det i artikel 14 nævnte udvalg.

 

Denne proces skal være afsluttet senest ...**.

 

______________

 

EUT: Indsæt venligst en dato: 4 år efter dette direktivs ikrafttræden.

 

EUT: Indsæt venligst en dato: 3 år efter dette direktivs ikrafttræden.

Begrundelse

Ophævelsen eller forlængelsen af dette direktiv bør først finde sted, efter at direktivets virkning og effektivitet er blevet gennemgået og evalueret.

Ændringsforslag    82

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Flyselskabernes videregivelse af PNR-oplysninger til passageroplysningsenheder med henblik på dette direktiv skal i et år efter vedtagelsen af de fælles protokoller og understøttede dataformater, jf. artikel 14, ske ved brug af elektroniske midler eller i tilfælde af tekniske problemer ved brug af et hvilket som helst andet hensigtsmæssigt middel.

1. Videregivelse af PNR-oplysninger fra flyselskaberne og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, til passageroplysningsenheder med henblik på dette direktiv skal i et år efter vedtagelsen af de fælles protokoller og understøttede dataformater, jf. artikel 14, ske ved brug af elektroniske midler eller i tilfælde af tekniske problemer ved brug af et hvilket som helst andet hensigtsmæssigt middel.

Ændringsforslag    83

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Når etårsfristen fra vedtagelsen af de fælles protokoller og de understøttede dataformater er udløbet, skal al videregivelse af PNR-oplysninger fra luftfartsselskaberne til passageroplysningsenhederne med henblik på dette direktiv ske elektronisk ved brug af sikre metoder i form af accepterede fælles protokoller, som skal være fælles for alle overførsler for at sikre datasikkerheden under videregivelsen, og i et understøttet dataformat for at sikre, at alle involverede parter kan læse dem. Alle luftfartsselskaber er forpligtede til at vælge og over for PNR-kontoret at identificere den fælles protokol og det fælles dataformat, som de har til hensigt at anvende til deres videregivelse af oplysninger.

2. Når etårsfristen fra vedtagelsen af de fælles protokoller og de understøttede dataformater er udløbet, skal al videregivelse af PNR-oplysninger fra luftfartsselskaberne og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, til passageroplysningsenhederne med henblik på dette direktiv ske elektronisk ved brug af sikre metoder i form af accepterede fælles protokoller, som skal være fælles for alle overførsler for at sikre datasikkerheden under videregivelsen, og i et understøttet dataformat for at sikre, at alle involverede parter kan læse dem. Alle luftfartsselskaber og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber, er forpligtede til at vælge og over for passageroplysningsenheden at identificere den fælles protokol og det fælles dataformat, som de har til hensigt at anvende til deres videregivelse af oplysninger.

Ændringsforslag    84

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

På datoen i artikel 15, stk. 1, dvs. to år efter dette direktivs ikrafttræden, sikrer medlemsstaterne, at der indsamles PNR-oplysninger for mindst 30 % af alle flyvninger, jf. artikel 6, stk. 1. Indtil to år efter datoen i artikel 15 sikrer medlemsstaterne, at der indsamles PNR-oplysninger for mindst 60 % af alle flyvninger, jf. artikel 6, stk. 1. Medlemsstaterne sikrer, at der fra fire år efter datoen i artikel 15 indsamles PNR-oplysninger for alle flyvninger, jf. artikel 6, stk. 1.

udgår

Begrundelse

På grund af det vigtige formål, til hvilket PNR-oplysninger indsamles og behandles, og truslernes varierede, sofistikerede og internationale karakter er det nødvendigt at have et system, som opererer på grundlag af en 100 % indsamling både i EU og tredjelande, hvis systemet skal være fuldt ud effektivt. En 100 % indsamling reducerer desuden risikoen for profilering.

Ændringsforslag    85

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) muligheden og behovet for at medtage interne flyvninger under dette direktivs anvendelsesområde i lyset af erfaringerne i de medlemsstater, der indsamler PNR-oplysninger om interne flyvninger. Kommissionen fremlægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet inden to år efter datoen i artikel 15, stk. 1

udgår

Ændringsforslag    86

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) hvordan dette direktiv fungerer, og fremlægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet inden fire år efter datoen i artikel 15, stk. 1. Denne fornyede vurdering skal omfatte alle elementer af dette direktiv med særlig fokus på overholdelsen af standarden for beskyttelse af personoplysninger, længden af dataopbevaringsperioden og kvaliteten af vurderingerne. Den skal desuden indeholde de statistiske oplysninger, der indsamles i medfør af artikel 18.

b) hvordan dette direktiv fungerer, og fremlægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet inden fire år efter datoen i artikel 15, stk. 1. Denne fornyede vurdering skal omfatte alle elementer af dette direktiv med særlig fokus på overholdelsen af standarden for beskyttelse af personoplysninger, herunder i tilfælde af videregivelse af oplysninger til tredjelande, længden af dataopbevaringsperioden og kvaliteten af vurderingerne. Den skal desuden indeholde de statistiske oplysninger, der indsamles i medfør af artikel 18.

Ændringsforslag    87

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) hvordan dette direktiv fungerer, og fremlægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet inden fire år efter datoen i artikel 15, stk. 1. Denne fornyede vurdering skal omfatte alle elementer af dette direktiv med særlig fokus på overholdelsen af standarden for beskyttelse af personoplysninger, længden af dataopbevaringsperioden og kvaliteten af vurderingerne. Den skal desuden indeholde de statistiske oplysninger, der indsamles i medfør af artikel 18.

b) hvordan dette direktiv fungerer, og fremlægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet inden fire år efter datoen i artikel 15, stk. 1. Denne fornyede vurdering skal for det første afgøre, om PNR-ordningen virkelig er en nødvendig foranstaltning, og for det andet omfatte alle elementer af dette direktiv med særlig fokus på overholdelsen af standarden for beskyttelse af personoplysninger, længden af dataopbevaringsperioden og kvaliteten af vurderingerne. Den skal desuden indeholde de statistiske oplysninger, der indsamles i medfør af artikel 18.

Begrundelse

Den fornyede vurdering bør ikke udelukkende vedrøre direktivets anvendelse, men bør også fastslå, om PNR-oplysningerne virkelig anvendes til de erklærede formål, eller om direktivet overhovedet er nødvendigt.

Ændringsforslag    88

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udarbejder et sæt statistiske data om de PNR-oplysninger, der er sendt til passageroplysningsenhederne. Statistikkerne skal som minimum indeholde antallet af identifikationer af personer, der kan være involveret i terrorhandlinger eller grov kriminalitet, jf. artikel 4, stk. 2, og antallet af retshåndhævelsesforanstaltninger, der efterfølgende er truffet på grundlag af PNR-oplysninger, pr. luftfartsselskab og destination.

1. Medlemsstaterne udarbejder et sæt statistiske data om de PNR-oplysninger, der er sendt til passageroplysningsenhederne. Statistikkerne skal som minimum indeholde antallet af identifikationer af personer, der kan være involveret i terrorhandlinger eller grov international kriminalitet, jf. artikel 4, stk. 2, og antallet af retshåndhævelsesforanstaltninger, der efterfølgende er truffet på grundlag af PNR-oplysninger, pr. luftfartsselskab og destination.

Ændringsforslag    89

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Dette direktiv påvirker ikke Unionens forpligtelser og tilsagn i henhold til bilaterale og/eller multilaterale aftaler med tredjelande.

2. Dette direktiv påvirker ikke Unionens forpligtelser og tilsagn i henhold til bilaterale og/eller multilaterale aftaler med tredjelande, men eventuelle nye aftaler med tredjelande må ikke indeholde bestemmelser, som resulterer i et lavere niveau af databeskyttelse end det, der er fastsat i dette direktiv.

Begrundelse

Eventuelle PNR-aftaler med tredjelande skal mindst sikre samme beskyttelsesniveau som det, der er fastsat i dette direktiv.

Ændringsforslag    90

Forslag til direktiv

Bilag – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

PNR-oplysninger indsamlet af luftfartsselskaber

PNR-oplysninger indsamlet af luftfartsselskaber og erhvervsdrivende, der ikke er luftfartsselskaber

PROCEDURE

Titel

Anvendelse af passagerlister (EU-PNR)

Referencer

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

14.2.2011

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Arnaud Danjean

13.1.2015

Behandling i udvalg

30.3.2015

 

 

 

Dato for vedtagelse

4.5.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

5

10

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Reinhard Bütikofer, Neena Gill, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Norbert Neuser, Urmas Paet, Gilles Pargneaux, Soraya Post, Marietje Schaake, Renate Sommer, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Victor Boștinaru, Jonás Fernández


UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget (29.04.2015)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet

(COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD))

Ordfører for udtalelse: Michael Cramer

KORT BEGRUNDELSE

Baggrunden for, at Kommissionen har fremsat dette forslag til direktiv om analyse af passageroplysninger er, at lovgivningsproceduren for en rammeafgørelse om dette emne er blevet ugyldig som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden.

Visse af de kritikpunkter, som blev fremsat i forbindelse med 2008-forslaget, er blevet taget i betragtning. Alligevel hersker der fortsat betydelig bekymring med hensyn til nødvendigheden af disse foranstaltninger og deres proportionalitet, bl.a. fremsat af den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse(1), Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder(2) og Rådets Juridiske Tjeneste(3). Det er nødvendigt at ændre forslaget på en sådan måde, at det omfatter nødvendighed og proportionalitet. Som det f.eks. fremgår af den rumænske forfatningsdomstols dom om opbevaring af data(4), er der ingen garanti for, at EU-lovgivning, der indeholder sådanne omstridte indskrænkninger af de grundlæggende rettigheder, rent faktisk kan gennemføres i medlemsstaterne. I sin dom om opbevaring af data(5) gav den tyske forfatningsdomstol en klar advarsel om, at yderligere opbevaringsforanstaltninger – herunder på EU-plan – let kan resultere i en overskridelse af den absolutte kumulative grænse for, hvornår selv personer, som er hævet over enhver mistanke, er underlagt overvågning i strid med deres grundlæggende rettigheder.

De finansielle omkostninger, som er forbundet med analyse af oplysninger, er betydelige. I 2007 skønnede Kommissionen, at startomkostningerne (uden følgeomkostninger) for alle medlemsstater udgjorde 614 833 187 EUR. Startomkostningerne for EU-luftfartsselskaber (luftfartsselskaber fra tredjelande er ikke medregnet) ville beløbe sig til 11 647 116 EUR med årlige driftsomkostninger på 2 250 080 EUR ved to gange PUSH pr. passager.

Ordføreren foreslår at opfordre Kommissionen til at foretage en undersøgelse af omkostningerne og om nødvendigt foreslå foranstaltninger.

For at sikre direktivets proportionalitet foreslår ordføreren at reducere dets anvendelsesområde:

·Analysen af PNR-oplysninger skal udelukkende foretages med henblik på forebyggelse, opdagelse, efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger. Disse terrorhandlinger skal defineres mere præcist og begrænses til de situationer, der er fastsat i artikel 1 i rammeafgørelse 2002/475/JI. Det er unødvendigt at inkludere de lovovertrædelser, der er fastsat i artikel 2 til 4 i rammeafgørelsen, da begrebet "forebyggelse" af en terrorhandling dækker forberedelserne og organisationen mm. af en sådan handling.

·Passageroplysninger bør som nævnt i udkastet ikke analyseres i forbindelse med "grov kriminalitet", da definitionen af "grov kriminalitet" er alt for bred. Dette begreb omfatter "sædvanlige" lovovertrædelser, såsom bedrageri og "mindre forseelser", og Kommissionen er ligeledes af den opfattelse, at det ikke er rimeligt at omfatte disse (jf. artikel 2, litra h)).

·Dertil kommer, at de metoder, der anvendes til databehandling, bør defineres mere præcist (artikel 4).

·Videregivelsen af oplysninger (artikel 7 og 8) bør begrænses til tilfælde, hvor dette er nødvendigt med henblik på forebyggelse, opdagelse, efterforskning og retsforfølgning af en konkret terrorhandling, og bør, hvor tredjelande er involveret, være betinget af, at der stilles passende databeskyttelsesgarantier.

·Opbevaringsperioden bør reduceres betydeligt. Den foreslåede opbevaringsperiode på 30 dage tager de ovennævnte problemer vedrørende de grundlæggende rettigheder i betragtning og bør være tilstrækkelig i de tilfælde, hvor der foreligger alvorlig eller uopsættelig mistanke. Nationale myndigheder kan når som helst på grundlag af begrundet mistanke og så længe procedurerne er i overensstemmelse med retsstatsprincippet få adgang til de oplysninger af ældre dato, som luftfartsselskaberne eller reservationssystemerne har opbevaret i flere måneder. Dette kræver ikke noget nyt retsgrundlag.

·Det er nødvendigt at styrke passagerernes rettigheder vedrørende sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med behandlingen af data, adgang, berigtigelse, sletning og blokering samt retten til erstatning og domstolsprøvelse. Navnlig retten til adgang, som er stærkt begrænset i rammedirektivet, skal forbedres. Ordføreren foreslår at anvende de interne regler baseret på direktiv 95/46/EF til PNR-databehandling, selv om det pågældende direktiv i princippet ikke finder anvendelse i forbindelse med politisamarbejdet og det retlige samarbejde mellem medlemsstaterne (jf. artikel 3 i direktivet). I sidste ende er det som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden nødvendigt at finde en løsning på spørgsmålet om databeskyttelse inden for områderne for retlige og indre anliggender.

·Der bør ikke videregives andre oplysninger end dem, som tjener til at opfylde de i dette direktiv nævnte mål.

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Rådets direktiv 2004/82/EF af 29. april 2004 om transportvirksomheders forpligtelse til at fremsende oplysninger om passagerer regulerer luftfartsselskabernes forudgående videregivelse af passageroplysninger til de kompetente nationale myndigheder med henblik på at forbedre grænsekontrollen og bekæmpe ulovlig indvandring.

(4) Rådets direktiv 2004/82/EF af 29. april 2004 om transportvirksomheders forpligtelse til at fremsende oplysninger om passagerer regulerer luftfartsselskabernes forudgående videregivelse af passageroplysninger til de kompetente nationale myndigheder med henblik på at forbedre grænsekontrollen og bekæmpe illegal indvandring.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) PNR-oplysninger er nødvendige for effektivt at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet og derved forbedre den interne sikkerhed.

(5) (5) PNR-oplysninger kan være et nyttigt middel til effektivt at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og visse former for grov international kriminalitet og derved forbedre den interne sikkerhed.

Begrundelse

Kriminelle handlinger i form af "grov international kriminalitet”, først og fremmest menneskehandel, illegal narkotikahandel og illegal våbenhandel er også relevante former for grov kriminalitet, som kan forhindres gennem anvendelse af PNR-oplysninger. Når direktivets anvendelsesområde indskrænkes gennem fjernelsen af "grov kriminalitet", vil anvendelsen af PNR-oplysninger tage sigte på international kriminalitet, hvor disse oplysninger er de mest relevante og mest effektive.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) PNR-oplysninger hjælper de retshåndhævende myndigheder med at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge grove forbrydelser, herunder terrorhandlinger, idet oplysningerne kan sammenholdes med oplysninger i forskellige databaser over eftersøgte personer og genstande, med henblik på at indsamle bevismateriale og, hvor det er aktuelt, finde de kriminelles medskyldige og optrævle kriminelle netværk.

(6) PNR-oplysninger kan hjælpe de retshåndhævende myndigheder med at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge grove internationale forbrydelser, herunder terrorhandlinger, idet oplysningerne kan sammenholdes med oplysninger i forskellige databaser over eftersøgte personer og genstande, med henblik på at finde frem til det nødvendige bevismateriale og, hvor det er aktuelt, finde de kriminelles medskyldige og optrævle kriminelle netværk.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) PNR-oplysninger sætter de retshåndhævende myndigheder i stand til at identificere personer, der hidtil har været "ukendte", dvs. personer, der ikke før har været mistænkt for at være involveret i grov kriminalitet og terrorisme, men hvor en analyse af oplysningerne giver anledning til mistanke om, at de er involveret i kriminalitet, og de kompetente myndigheder derfor bør se nærmere på dem. Ved at anvende PNR-oplysningerne kan de retshåndhævende myndigheder tackle den trussel, som grov kriminalitet og terrorisme udgør, fra et andet perspektiv, end når de behandler andre kategorier af personoplysninger. For at sikre, at behandlingen af oplysninger vedrørende uskyldige personer, der ikke er under mistanke, fortsat begrænses mest muligt, bør de aspekter af anvendelsen af PNR-oplysninger, der vedrører fastsættelse og anvendelse af vurderingskriterier, imidlertid yderligere begrænses til grove forbrydelser, som også er internationale, dvs. som nødvendigvis er forbundet med rejseaktivitet og derfor med den type oplysninger, der behandles.

udgår

Begrundelse

Ordføreren foreslår, at anvendelsen af PNR-oplysninger for alle passagerer begrænses til kun at anvendes med henblik på forebyggelse, opdagelse, efterforskning og retsforfølgelse af terrorhandlinger ved hovedsageligt at sammenligne oplysningerne med databaser over eftersøgte personer (artikel 4, stk. 2, litra b)) eller på anmodning fra de kompetente myndigheder i specifikke sager (artikel 4, stk. 2, litra c).

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Luftfartsselskaberne indsamler og behandler allerede PNR-oplysninger fra deres passagerer til egen forretningsmæssig brug. Dette direktiv bør ikke pålægge luftfartsselskaberne en pligt til at indsamle eller opbevare yderligere oplysninger fra passagererne eller pålægge passagererne pligt til at fremlægge yderligere oplysninger end dem, de allerede giver luftfartsselskaberne.

(11) Luftfartsselskaberne indsamler og behandler allerede PNR-oplysninger fra deres passagerer til egen forretningsmæssig brug. Dette direktiv bør ikke pålægge luftfartsselskaberne en pligt til at indsamle eller opbevare yderligere oplysninger fra passagererne eller pålægge passagererne pligt til at fremlægge yderligere oplysninger end dem, de allerede giver luftfartsselskaberne. Hvis luftfartsselskaberne ikke rutinemæssigt som led i de normale forretningsaktiviteter indsamler oplysninger til kommercielle formål, bør de ikke tvinges til at udarbejde procedurer til indsamling af sådanne oplysninger.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Terrorhandlinger bør defineres under hensyn til artikel 1-4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme. Grov kriminalitet bør defineres under hensyn til artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne. Medlemsstaterne kan imidlertid udelukke mindre lovovertrædelser, i forbindelse med hvilke behandlingen af PNR-oplysninger under hensyntagen til deres respektive strafferetssystemer ikke ville være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Grov international kriminalitet bør defineres under hensyn til artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA og FN's konvention om grænseoverskridende, organiseret kriminalitet.

(12) Terrorhandlinger bør defineres under hensyn til artikel 1-4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme. Grov international kriminalitet bør defineres under hensyn til artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA og FN's konvention om grænseoverskridende, organiseret kriminalitet. Medlemsstaterne skal udelukke lovovertrædelser, i forbindelse med hvilke behandlingen af PNR-oplysninger under hensyntagen til deres respektive strafferetssystemer ikke ville være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Indholdet af alle lister med de krævede PNR-oplysninger, som PNR-kontoret skal have, bør ved udformningen afspejle de offentlige myndigheders berettigede krav med henblik på at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet for derved at forbedre den indre sikkerhed i Unionen og beskytte borgernes grundlæggende rettigheder, navnlig retten til privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger. Sådanne lister bør ikke indeholde personoplysninger, der kan vise den pågældendes racemæssige eller etniske oprindelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisning eller medlemskab af en fagforening, eller som vedrører den pågældende persons sundhed eller seksualitet. PNR-oplysninger bør indeholde nærmere detaljer om passagerers reservation og rejserute, hvilket sætter de kompetente myndigheder i stand til at finde frem til, hvilke flypassagerer der udgør en trussel mod den indre sikkerhed.

(14) Indholdet af de PNR-oplysninger, som PNR-kontoret skal have, og som er opført i bilaget til dette direktiv, bør ved udformningen afspejle de offentlige myndigheders berettigede krav med henblik på at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet for derved at forbedre den indre sikkerhed i Unionen og beskytte personernes grundlæggende rettigheder, navnlig retten til privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger Sådanne oplysninger bør ikke indeholde personoplysninger, der kan vise den pågældendes racemæssige eller etniske oprindelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisning eller medlemskab af en fagforening, eller som vedrører den pågældende persons sundhed eller seksualitet. PNR-oplysninger bør indeholde nærmere detaljer om passagerers reservation og rejserute, hvilket sætter de kompetente myndigheder i stand til at finde frem til, hvilke flypassagerer der udgør en trussel mod den indre sikkerhed.

Begrundelse

Ordet "krævede" i den engelske udgave kan være forvirrende, idet luftfartsselskaberne indsamler PNR-oplysninger blandt de oplysninger, som indsamles som led i deres normale forretningsaktiviteter. De bør ikke tvinges til at indsamle eller opbevare yderligere oplysninger om passagerer, og passagerne bør heller ikke pålægges en forpligtelse til at forelægge flere oplysninger, end luftfartsselskaberne normalt ville anmode om i forbindelse med deres normale forretningsaktiviteter.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Der findes på nuværende tidspunkt to mulige måder at videregive oplysninger på, nemlig "pull"-metoden, hvor de kompetente myndigheder i den medlemsstat, der anmoder om oplysninger, får adgang til luftfartsselskabets reservationssystem og trækker ("pull") en kopi af de ønskede oplysninger ud, og "push"-metoden, hvor luftfartsselskabet videregiver ("push") de nødvendige PNR-oplysninger til den myndighed, der anmoder om dem. "Push"-metoden anses for at give en højere grad af databeskyttelse og bør være obligatorisk for alle luftfartsselskaber.

(15) Der findes på nuværende tidspunkt to mulige måder at videregive oplysninger på, nemlig "pull"-metoden, hvor de kompetente myndigheder i den medlemsstat, der anmoder om oplysninger, får adgang til luftfartsselskabets reservationssystem og trækker ("pull") en kopi af de ønskede oplysninger ud, og "push"-metoden, hvor luftfartsselskabet videregiver ("push") de PNR-oplysninger til den myndighed, der anmoder om dem. Push"-metoden giver en højere grad af databeskyttelse og bør to år efter dette direktivs ikrafttræden være obligatorisk for alle luftfartsselskaber, der allerede indsamler og behandler PNR-oplysninger til kommercielle formål, og som gennemfører flyvninger til eller fra medlemsstaterne. Hvis PNR-oplysningerne behandles af operatører i edb-reservationssystemet, finder adfærdskodeksen for edb-reservationssystemer (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 80/2009) anvendelse.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Medlemsstaterne bør træffe alle de nødvendige foranstaltninger for, at luftfartsselskaber kan opfylde deres forpligtelser i medfør af dette direktiv. Medlemsstaterne bør fastsætte bestemmelser om sanktioner, herunder bødestraf, der har afskrækkende virkning, er effektive og står i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed, mod de luftfartsselskaber, der ikke opfylder deres forpligtelser til at videregive PNR-oplysninger. Hvis der sker gentagne grove overtrædelser, der kan underminere dette direktivs grundlæggende mål, bør sanktionerne i ekstraordinære tilfælde kunne omfatte foranstaltninger såsom startforbud, beslaglæggelse og konfiskation af transportmidler eller midlertidig suspendering eller inddragelse af selskabets licens.

(17) Medlemsstaterne bør træffe alle de nødvendige foranstaltninger for, at luftfartsselskaber kan opfylde deres forpligtelser i medfør af dette direktiv. Medlemsstaterne bør fastsætte bestemmelser om sanktioner, herunder bødestraf, der har afskrækkende virkning, er effektive og står i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed, mod de luftfartsselskaber, der ikke opfylder deres forpligtelser til at videregive PNR-oplysninger.

Begrundelse

I nogle tilfælde er det ikke luftfartsselskaberne, der bærer ansvaret, men de tredjelande, som ikke videregiver de PNR-oplysninger, der står til deres rådighed. Sanktionerne bør, ligesom det fastslås i første del af betragtningen, være afskrækkende, effektive og stå i et rimeligt forhold. Følgelig kunne anden del stå i et urimeligt forhold til eller endog være i modstrid med den første del, der omfatter alle former for sanktioner.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) Medlemsstaterne bør dele de PNR-oplysninger, de modtager, med de andre medlemsstater, når videregivelsen af oplysningerne er nødvendig for at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger eller grov kriminalitet. Bestemmelserne i dette direktiv bør ikke påvirke andre EU-retsakter vedrørende udveksling af oplysninger mellem politi og retsmyndigheder, herunder Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol) og Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA af 18. september 2006 om forenkling af udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder. Sådanne udvekslinger af PNR-oplysninger mellem retshåndhævende myndigheder og retsmyndigheder bør være omfattet af reglerne for det politimæssige og retlige samarbejde.

(20) Medlemsstaterne bør dele de PNR-oplysninger, de modtager, med de andre medlemsstater, når videregivelsen af oplysningerne er nødvendig for at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger eller grov international kriminalitet som defineret i dette direktiv. Bestemmelserne i dette direktiv bør ikke påvirke andre EU-retsakter vedrørende udveksling af oplysninger mellem politi og retsmyndigheder, herunder Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol) og Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA af 18. september 2006 om forenkling af udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder. Sådanne udvekslinger af PNR-oplysninger mellem retshåndhævende myndigheder og retsmyndigheder bør være omfattet af reglerne for det politimæssige og retlige samarbejde.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) Det tidsrum, hvori PNR-oplysninger skal opbevares, bør stå i et passende forhold til formålet hermed, nemlig at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet. Som følge af PNR-oplysningernes art og deres anvendelse er det nødvendigt, at de opbevares i tilstrækkelig lang tid til, at der kan foretages en analyse, og at de kan bruges i forbindelse med efterforskninger. For at undgå en uforholdsmæssig anvendelse af oplysningerne er det nødvendigt, at de anonymiseres efter en indledende periode, og at der derefter kun på meget strenge og begrænsede vilkår er adgang til dem.

(21) Det tidsrum, hvori PNR-oplysninger skal opbevares, bør stå i et passende forhold til formålet hermed, nemlig at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet. Som følge af PNR-oplysningernes art og deres anvendelse er det nødvendigt, at de opbevares i tilstrækkelig lang tid til, at der kan foretages en analyse, og at de kan bruges i forbindelse med efterforskninger. For at undgå en uforholdsmæssig anvendelse af oplysningerne er det nødvendigt, at de depersonaliseres efter en indledende periode, og at der derefter kun på meget strenge og begrænsede vilkår er adgang til dem.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) PNR-kontorernes og de kompetente myndigheders behandling af PNR-oplysninger internt i hver medlemsstat bør være omfattet af standardbeskyttelsen af personoplysninger i henhold til national lovgivning, hvilket er i overensstemmelse med rammeafgørelse 2008/977/RIA af 27. november 2008 om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager ("rammeafgørelse 2008/977/RIA").

(23) PNR-kontorernes og de kompetente myndigheders behandling af PNR-oplysninger internt i hver medlemsstat bør være omfattet af standardbeskyttelsen af personoplysninger i henhold til national lovgivning, hvilket er i overensstemmelse med rammeafgørelse 2008/977/RIA af 27. november 2008 om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager ("rammeafgørelse 2008/977/RIA") og Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger1.

 

____________

 

1 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

Begrundelse

I betragtning af, at indsamlingen af oplysninger omfatter alle flypassagerer, bør de mest omfattende beskyttelsesstandarder finde anvendelse.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24) Under hensyn til retten til beskyttelse af personoplysninger bør de registreredes rettigheder i forbindelse med behandlingen af deres PNR-oplysninger, herunder retten til indsigt, retten til berigtigelse, sletning eller blokering samt retten til erstatning og klageadgang, være i overensstemmelse med rammeafgørelse 2008/977/RIA.

(24) Under hensyn til retten til beskyttelse af personoplysninger bør de registreredes rettigheder i forbindelse med behandlingen af deres PNR-oplysninger, herunder retten til indsigt, retten til berigtigelse, sletning eller blokering samt retten til erstatning og klageadgang, være i overensstemmelse med rammeafgørelse 2008/977/RIA og direktiv 95/46/EF.

Begrundelse

I betragtning af, at indsamlingen af oplysninger omfatter alle flypassagerer, bør de mest omfattende beskyttelsesstandarder finde anvendelse.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a) Fra medlemsstaternes side bør der sørges for, at de udgifter, der opstår i forbindelse med foranstaltninger til brug af PNR-oplysninger, ikke overføres til passagererne.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28) Dette direktiv påvirker ikke medlemsstaternes mulighed for, hvad angår interne flyvninger, at indføre et system i national ret til indsamling og behandling af PNR-oplysninger til andre formål end dem, der er specificeret i dette direktiv, eller af PNR-oplysninger fra andre transportvirksomheder end dem, der er nævnt i dette direktiv, under overholdelse af de relevante databeskyttelsesbestemmelser, forudsat at national ret er i overensstemmelse med EU-retten. Spørgsmålet om indsamling af PNR-oplysninger vedrørende interne flyvninger bør på et senere tidspunkt specifikt overvejes.

udgår

Begrundelse

Med henblik på at skabe retssikkerhed i forbindelse med passagerernes databeskyttelse og operatørernes økonomiske interesser bør medlemsstaterne ikke indsamle andre PNR-oplysninger end dem, der er defineret i denne forordning.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 28 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28b) Videregivelsen af PNR-oplysninger bør begrænses til tilfælde, hvor dette er nødvendigt med henblik på forebyggelse, opdagelse, efterforskning og den deraf resulterende retsforfølgning af en konkret terrorhandling, og bør i forbindelse med tredjelande kun finde sted, når der er stillet passende databeskyttelsesgarantier.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32) Særligt er direktivets anvendelsesområde så begrænset som muligt; det tillader opbevaring af PNR-oplysninger i op til højst 5 år, hvorefter oplysningerne skal slettes, oplysningerne skal anonymiseres efter meget kort tid, og det er forbudt at indsamle og anvende følsomme oplysninger. For at sikre, at databeskyttelsen er effektiv og har et højt niveau, kræves det, at medlemsstaterne sikrer, at en uafhængig national tilsynsmyndighed er ansvarlig for at rådgive om og overvåge, hvordan PNR-oplysninger behandles. Al behandling af PNR-oplysninger skal registreres eller dokumenteres med henblik på kontrol af databehandlingens lovlighed og egenkontrol, og for at sikre oplysningernes integritet og sikkerhed i forbindelse med databehandlingen. Medlemsstaterne skal desuden sikre, at passagererne er klart og præcist informeret om indsamlingen af PNR-oplysninger og deres rettigheder.

(32) Særligt er direktivets anvendelsesområde så begrænset som muligt; Forslaget tillader, at PNR-oplysninger opbevares i op til højst tre måneder, hvorefter oplysningerne skal slettes, oplysningerne skal gøres utilgængelige, bortset fra for et meget begrænset antal autoriserede medarbejdere efter meget kort tid, og det er forbudt at indsamle og anvende følsomme oplysninger. For at sikre, at databeskyttelsen er effektiv og har et højt niveau, kræves det, at medlemsstaterne sikrer, at en uafhængig national tilsynsmyndighed er ansvarlig for at rådgive om og overvåge, hvordan PNR-oplysninger behandles. Al behandling af PNR-oplysninger skal registreres eller dokumenteres med henblik på kontrol af databehandlingens lovlighed og egenkontrol, og for at sikre oplysningernes integritet og sikkerhed i forbindelse med databehandlingen. Medlemsstaterne skal desuden sikre, at passagererne er klart og præcist informeret om indsamlingen af PNR-oplysninger og deres rettigheder.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) forebyggelse, opdagelse, efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger og grov kriminalitet, jf. artikel 4, stk. 2, litra b) og c), og

a) forebyggelse, opdagelse, efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger og visse i henhold til artikel 2, litra i), definerede former for grov international kriminalitet, jf. artikel 4, stk. 2,

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) forebyggelse, opdagelse, efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger og grov international kriminalitet, jf. artikel 4, stk. 2, litra a) og d).

udgår

Begrundelse

Dette dækkes af den ændrede artikel 1, stk. 2, litra a).

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. De PNR-oplysninger, der er indsamlet i overensstemmelse med dette direktiv, må ikke behandles i forbindelse med mindre lovovertrædelser, som kan straffes med frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning af en maksimal varighed på mindre end tre år i henhold til en medlemsstats nationale ret.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Direktivet finder ikke anvendelse for interne flyvninger i Unionen samt for andre transportmidler end fly.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) "international flyvning": enhver ruteflyvning eller ikke-ruteflyvning, som foretages af et luftfartsselskab, med afgang fra et tredjeland og planlagt landing på en EU-medlemsstats område eller med planlagt afgang fra en EU-medlemsstats område og med endeligt bestemmelsessted i et tredjeland, herunder i begge tilfælde også transfer- eller transitflyvninger

b) "international flyvning": enhver ruteflyvning eller ikke-ruteflyvning, som foretages af et luftfartsselskab, med afgang fra et tredjeland og planlagt landing på en EU-medlemsstats område eller med planlagt afgang fra en EU-medlemsstats område og med endeligt bestemmelsessted i et tredjeland

Begrundelse

Hvis transfer- eller transitflyvninger medtages, hører flyvninger inden for EU ind under dette direktivs anvendelsesområde.

1) Med hensyn til transferflyvninger: da fremsendelsen af PNR-oplysninger vedrører samtlige flyvninger og ikke passagererne, svarer de anmodninger, der har til formål at medtage transferflyvninger til at anmode om fremsendelse af PNR-oplysninger for faktisk alle interne flyvninger i Unionen. 2) Med hensyn til transitflyvninger: PNR-oplysningerne sendes af myndighederne i de lufthavne, hvorfra passagererne starter flyvningerne (og ikke af myndighederne i transitlufthavne, hvor passagerer pr. definition ikke kommer igennem indvandringskontrollen). En passagers rejserute svarer ikke altid til transitstedet og dermed giver denne bestemmelse ikke mulighed for at opfylde betingelserne for den pågældende anmodning.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) "passagerlisteoplysninger" (herefter "PNR-oplysninger"): oplysninger om den enkelte passagers rejse omfattende alle nødvendige oplysninger til, at reservationer kan behandles og kontrolleres af de luftfartsselskaber, der deltager og foretager reservationen, for alle rejser, der reserveres af eller på vegne af en person, uanset om oplysningerne findes i reservationssystemerne, afgangskontrolsystemerne eller tilsvarende systemer, der omfatter de samme funktionaliteter

c) "passagerlisteoplysninger" (herefter "PNR-oplysninger"): oplysninger om den enkelte passagers rejse, som luftfartsselskaberne som led i deres normale forretningsaktiviteter allerede indsamler og opbevarer elektronisk, omfattende alle nødvendige oplysninger til, at reservationer kan behandles og kontrolleres af de luftfartsselskaber, der deltager og foretager reservationen, for alle rejser, der reserveres af eller på vegne af en person, uanset om oplysningerne findes i reservationssystemerne, afgangskontrolsystemerne eller tilsvarende systemer, der omfatter de samme funktionaliteter

Begrundelse

Formålet hermed er at undgå yderligere belastning af luftfartsselskaberne, hvilke igen ville kunne mærkes som omkostninger for flypassagerer/forbrugere.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) "push-metoden": den metode, hvorved luftfartsselskaber videregiver de krævede PNR-oplysninger til den anmodende myndigheds database

f) "push-metoden": den metode, hvorved luftfartsselskaber videregiver deres indsamlede PNR-oplysninger, der er opført i bilaget til dette direktiv, til den anmodende myndigheds database

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa) "pull"-metoden: den metode, hvorved den anmodende myndighed får direkte adgang til databasen for luftfartsselskabets reservationssystem og udtrækker passageroplysninger fra den

Begrundelse

En definition på "pull”-metoden synes nødvendig, da denne metode er nævnt flere gange i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h) "grov kriminalitet": de former for lovovertrædelser i henhold til national lovgivning, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA, hvis de kan straffes med frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning af en maksimal varighed på mindst tre år i henhold til en medlemsstats nationale ret; medlemsstaterne kan imidlertid udelukke mindre lovovertrædelser, i forbindelse med hvilke behandlingen af PNR-oplysninger under hensyntagen til deres respektive strafferetssystemer ikke ville være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet

udgår

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra i – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) "grov international kriminalitet": de former for lovovertrædelser i henhold til national lovgivning, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA, hvis de kan straffes med frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning af en maksimal varighed på mindst tre år i henhold til en medlemsstats nationale ret, og

i) "grov international kriminalitet": de former for følgende lovovertrædelser i henhold til national lovgivning, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA: menneskehandel, illegal narkotikahandel og handel med våben, ammunition og sprængstoffer, hvis de kan straffes med frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning af en maksimal varighed på mindst tre år i henhold til en medlemsstats nationale ret, og

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter eller udpeger en myndighed med kompetence til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet, eller en gren af en sådan myndighed, der skal fungere som "PNR-kontor" med ansvar for at indsamle PNR-oplysninger fra luftfartsselskaber, opbevare dem, analysere dem og fremsende resultatet af analysen til de kompetente myndigheder i artikel 5. Enhedens personale kan være udstationeret fra kompetente offentlige myndigheder.

1. Hver medlemsstat opretter eller udpeger en myndighed med kompetence til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov international kriminalitet, eller en gren af en sådan myndighed, der skal fungere som "PNR-kontor" med ansvar for at indsamle PNR-oplysninger fra luftfartsselskaber, opbevare dem, analysere dem og fremsende resultatet af analysen til de kompetente myndigheder i artikel 5. Enhedens personale kan være udstationeret fra kompetente offentlige myndigheder.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Opbevaring, behandling og analyse af PNR-oplysninger om passagerer på internationale flyvninger må kun ske på Unionens territorium. Den lovgivning, der finder anvendelse på disse procedurer, er EU-lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Udgifterne til indsamling, behandling og videregivelse af PNR-oplysninger afholdes af medlemsstaterne.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) at foretage en vurdering af passagerer forud for deres planlagte ankomst til eller afrejse fra medlemsstaten for at identificere personer, der kan være involveret i en terrorhandling eller grov international kriminalitet, og som det er nødvendigt, at de kompetente myndigheder i artikel 5 undersøger nærmere. Når der foretages en sådan vurdering, kan PNR-kontoret behandle PNR-oplysninger efter forud fastsatte kriterier. Medlemsstaterne sikrer, at hvert enkelt positive match som følge af denne automatiske behandling gennemgås manuelt for at kontrollere, om de i artikel 5 omhandlede kompetente myndigheder skal træffe foranstaltninger

udgår

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) at foretage en vurdering af passagerer forud for deres planlagte ankomst til eller afrejse fra medlemsstaten for at identificere personer, der kan være involveret i en terrorhandling eller grov kriminalitet, og som det kræves, at de kompetente myndigheder i artikel 5 undersøger nærmere. Når der foretages en sådan vurdering, kan PNR-kontoret samkøre PNR-oplysninger med oplysninger i relevante databaser, herunder internationale eller nationale databaser eller nationale kopier af EU-databaser, når der på grundlag af EU-retten er oprettet sådanne vedrørende personer eller genstande, der eftersøges eller er indberettet i henhold til EU-reglerne eller internationale eller nationale regler, der finder anvendelse herpå. Medlemsstaterne sikrer, at hvert enkelt positive match som følge af denne automatiske behandling gennemgås manuelt for at kontrollere, om de i artikel 5 omhandlede kompetente myndigheder skal træffe foranstaltninger

b) at foretage en yderligere vurdering af passagerer– som kan foretages forud for deres planlagte ankomst til eller afrejse fra medlemsstaten af de kompetente myndigheder i artikel 5 – hvor der ligger kendsgerninger til grund for mistanken om, at de kan være involveret i en terrorhandling eller grov international kriminalitet. Når der foretages en sådan vurdering, kan PNR-kontoret samkøre PNR-oplysninger med oplysninger i relevante databaser, herunder internationale eller nationale databaser eller nationale kopier af EU-databaser, når der på grundlag af EU-retten er oprettet sådanne vedrørende personer eller genstande, der eftersøges eller er indberettet i henhold til EU-reglerne eller internationale eller nationale regler, der finder anvendelse herpå. Medlemsstaterne sikrer, at hvert enkelt positive match som følge af denne automatiske behandling gennemgås manuelt for at kontrollere, om de i artikel 5 omhandlede kompetente myndigheder skal træffe foranstaltninger

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) på ad hoc-basis at besvare behørigt begrundede anmodninger fra kompetente myndigheder om at videregive PNR-oplysninger og behandle PNR-oplysninger i konkrete sager med henblik på at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge en terrorhandling eller grov kriminalitet og forelægge resultaterne af denne behandling for de kompetente myndigheder

c) på ad hoc-basis at besvare behørigt begrundede anmodninger fra kompetente myndigheder om at videregive PNR-oplysninger og behandle PNR-oplysninger i konkrete sager med henblik på at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge en terrorhandling eller grov international kriminalitet og forelægge resultaterne af denne behandling for de kompetente myndigheder

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) at analysere PNR-oplysninger med henblik på at ajourføre eller fastsætte nye kriterier for at foretage vurderinger med henblik på at identificere personer, der kan være involveret i en terrorhandling eller grov international kriminalitet i medfør af litra a).

udgår

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Behandlingen af PNR-oplysninger må kun ske efter anordning fra et kompetent retsligt organ i tilknytning til anmodning fra et PNR-kontor. Kun hvis PNR-kontoret identificerer en overhængende fare ("periculum in mora") kan det også selv vedtage anordningen.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Medlemsstaternes PNR-kontorer videregiver PNR-oplysningerne eller resultaterne af behandlingen af PNR-oplysningerne om personer, der er blevet identificeret i overensstemmelse med stk. 2, litra a) og b), til den pågældende medlemsstats relevante kompetente myndigheder, som ser nærmere herpå. Sådan videregivelse af oplysninger må kun foretages i konkrete sager.

4. Medlemsstaternes PNR-kontorer videregiver PNR-oplysningerne eller resultaterne af behandlingen af PNR-oplysningerne om personer, der er blevet identificeret i overensstemmelse med stk. 2, litra b), til den pågældende medlemsstats relevante kompetente myndigheder, som ser nærmere herpå. Sådan videregivelse af oplysninger må kun foretages i konkrete sager.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat vedtager en liste over kompetente myndigheder, der er berettigede til at anmode om eller modtage PNR-oplysninger eller resultatet af behandlingen af PNR-oplysninger i passageroplysningsenhederne for at se nærmere på disse oplysninger eller træffe passende foranstaltninger for at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger eller grov kriminalitet.

1. Hver medlemsstat vedtager en liste over kompetente myndigheder, der er berettigede til at anmode om eller modtage PNR-oplysninger eller resultatet af behandlingen af PNR-oplysninger i passageroplysningsenhederne for at se nærmere på disse oplysninger eller træffe passende foranstaltninger for at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger eller grov international kriminalitet.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder skal bestå af de myndigheder, der har kompetence til at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet.

2. De kompetente myndigheder skal bestå af de myndigheder, der har kompetence til at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger og grov international kriminalitet.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan kun behandle PNR-oplysninger vedrørende passagerer og resultatet af behandlingen af de oplysninger, som PNR-kontoret modtager, yderligere med henblik på at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger eller grov kriminalitet.

4. Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan kun behandle PNR-oplysninger vedrørende passagerer og resultatet af behandlingen af de oplysninger, som PNR-kontoret modtager, yderligere med henblik på at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger eller grov international kriminalitet.

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at luftfartsselskaber ved hjælp af push-metoden videregiver PNR-oplysninger som defineret i artikel 2, litra c), og specificeret i bilaget, for så vidt som de allerede har indsamlet disse oplysninger, til den nationale passageroplysningsenheds database i den medlemsstat, på eller fra hvis område den internationale flyvning har landing eller afgang. Hvis der for en flyvning er code-sharing mellem et eller flere luftfartsselskaber, er det det luftfartsselskab, der står for flyvningen, der er forpligtet til at videregive PNR-oplysninger om alle passagerer. Hvis der under flyvningen mellemlandes en eller flere gange i medlemsstaternes lufthavne, overfører luftfartsselskabet PNR-oplysninger til PNR-kontoret i alle de berørte medlemsstater.

1. Medlemsstaterne vedtager alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at luftfartsselskaber, der allerede indsamler PNR-oplysninger fra deres passagerer, dvs. ved hjælp af push-metoden videregiver PNR-oplysninger som defineret i artikel 2, litra c), og specificeret i bilaget, for så vidt som de har indsamlet disse oplysninger som led i deres normale forretningsaktiviteter, til den nationale passageroplysningsenheds database i den medlemsstat, på eller fra hvis område den internationale flyvning har landing eller afgang. Hvis der for en flyvning er code-sharing mellem et eller flere luftfartsselskaber, er det det luftfartsselskab, der står for flyvningen, der er forpligtet til at videregive PNR-oplysninger om alle passagerer. Hvis der under flyvningen mellemlandes en eller flere gange i medlemsstaternes lufthavne, overfører luftfartsselskabet udelukkende PNR-oplysninger til PNR-kontoret i den endelige ankomstmedlemsstat.

 

1a. Medlemsstaterne må ikke kræve, at luftfartsselskaber skal indsamle PNR-oplysninger, som de ikke allerede indsamler. Luftfartselskaber må ikke overføre andre PNR-oplysninger end dem, som er defineret i artikel 2, litra c), og præciseret i bilaget. Luftfartsselskaber skal ikke holdes ansvarlige for nøjagtigheden og fuldstændigheden af oplysninger, som er oplyst af passagerer, undtagen, når de ikke træffer passende foranstaltninger til at sikre, at de oplysninger om passagererne, der er indsamlet, er præcise og korrekte.

2. Luftfartsselskaber videregiver PNR-oplysninger elektronisk ved brug af de fælles protokoller og understøttede dataformater, der vedtages efter proceduren i artikel 13 og 14, eller i tilfælde af tekniske problemer ved brug af et hvilket som helst andet hensigtsmæssigt middel, der sikrer et passende datasikkerhedsniveau:

2. Luftfartsselskaber videregiver PNR-oplysninger elektronisk ved brug af de fælles protokoller og understøttede dataformater, der vedtages efter proceduren i artikel 13 og 14, eller i tilfælde af tekniske problemer fra luftfartsselskabernes side ved brug af et hvilket som helst andet hensigtsmæssigt middel, der sikrer et passende datasikkerhedsniveau:

a) 24-48 timer før den planlagte flyafgang

a) en gang 24-48 timer før den planlagte flyafgang

og

og

b) straks efter, at flyets døre er blevet lukket, dvs. når passagerne er gået om bord i flyet med henblik på afrejse, og det ikke længere er muligt for andre passagerer at gå om bord.

b) en gang straks efter, at flyets døre er blevet lukket, dvs. når passagerne er gået om bord i flyet med henblik på afrejse, og det ikke længere er muligt for andre passagerer at gå om bord.

3. Medlemsstaterne kan tillade, at luftfartsselskaberne kun videregiver oplysninger i henhold til stk. 2, litra b), når den i stk. 2, litra a), omhandlede videregivelse skal ajourføres.

3. Medlemsstaterne tillader, at luftfartsselskaberne kun videregiver oplysninger i henhold til stk. 2, litra b), når den i stk. 2, litra a), omhandlede videregivelse skal ajourføres.

4. I konkrete sager videregiver luftfartsselskaberne på anmodning af et PNR-kontor i henhold til national lovgivning PNR-oplysninger, hvis det er nødvendigt at få adgang til dem på et tidligere tidspunkt end det i stk. 2, litra a), nævnte for at reagere på en specifik og reel trussel i forbindelse med terrorhandlinger eller grov kriminalitet.

4. I konkrete sager videregiver luftfartsselskaberne på anmodning af et PNR-kontor i henhold til national lovgivning PNR-oplysninger, hvis det er nødvendigt at få adgang til dem på et tidligere tidspunkt end det i stk. 2, litra a), nævnte for at reagere på en specifik og reel trussel i forbindelse med terrorhandlinger eller grov international kriminalitet.

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, hvad angår personer, der identificeres af en passageroplysningsenhed, jf. artikel 4, stk. 2, litra a) og b), at resultatet af behandlingen af PNR-oplysningerne videregives af dette PNR-kontor til passageroplysningsenhederne i de andre medlemsstater, hvis førstnævnte PNR-kontor anser en sådan videregivelse for nødvendig for at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger eller grov kriminalitet. De modtagende medlemsstaters passageroplysningsenheder fremsender disse PNR-oplysninger eller resultatet af behandlingen af PNR-oplysningerne til deres relevante kompetente myndigheder.

1. Medlemsstaterne sikrer, hvad angår personer, der identificeres af en passageroplysningsenhed, jf. artikel 4, stk. 2, litra b), at resultatet af behandlingen af PNR-oplysningerne videregives af dette PNR-kontor til passageroplysningsenhederne i de andre medlemsstater, hvis førstnævnte PNR-kontor anser en sådan videregivelse for nødvendig for at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger eller grov international kriminalitet. Sådanne videregivelser skal være strengt begrænset til kun at omfatte de nødvendige oplysninger i en konkret sag med henblik på forebyggelse, opdagelse, efterforskning eller retsforfølgning af en terrorhandling eller grov international kriminalitet og være skriftligt begrundet. De modtagende medlemsstaters passageroplysningsenheder fremsender disse PNR-oplysninger eller resultatet af behandlingen af PNR-oplysningerne til deres relevante kompetente myndigheder.

2. En medlemsstats passageroplysningsenhed har ret til om nødvendigt at anmode en hvilken som helst anden medlemsstats PNR-kontor om PNR-oplysninger, der opbevares i sidstnævntes database, jf. artikel 9, stk. 1, og om nødvendigt også om resultatet af behandlingen af PNR-oplysninger. Anmodningen om sådanne oplysninger kan baseres på et dataelement eller en kombination af dataelementer afhængigt af, hvad det anmodende PNR-kontor anser for nødvendigt i den konkrete sag for at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger eller grov kriminalitet. Passageroplysningsenhederne fremlægger de oplysninger, der anmodes om, hurtigst muligt og fremlægger desuden resultatet af behandlingen af PNR-oplysninger, hvis det allerede foreligger, jf. artikel 4, stk. 2, litra a) og b).

2. En medlemsstats passageroplysningsenhed har ret til om nødvendigt at anmode en hvilken som helst anden medlemsstats PNR-kontor om PNR-oplysninger, der opbevares i sidstnævntes database, jf. artikel 9, stk. 1, og om nødvendigt også om resultatet af behandlingen af PNR-oplysninger. Anmodningen om sådanne oplysninger skal være strengt begrænset til kun at omfatte de nødvendige oplysninger i en konkret sag. Anmodningen om sådanne oplysninger kan baseres på et dataelement eller en kombination af dataelementer afhængigt af, hvad det anmodende PNR-kontor anser for nødvendigt i den konkrete sag for at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger eller grov international kriminalitet og være skriftligt begrundet. Passageroplysningsenhederne fremlægger de oplysninger, der anmodes om, hurtigst muligt og fremlægger desuden resultatet af behandlingen af PNR-oplysninger, hvis det allerede foreligger, jf. artikel 4, stk. 2, litra b).

3. En medlemsstats passageroplysningsenhed har ret til om nødvendigt at anmode en hvilken som helst anden medlemsstats PNR-kontor om PNR-oplysninger, der opbevares i sidstnævntes database, jf. artikel 9, stk. 2, og om nødvendigt også om resultatet af behandlingen af PNR-oplysninger. Kun under ekstraordinære omstændigheder kan PNR-kontoret anmode om at få adgang til de konkrete PNR-oplysninger i deres fulde omfang uden maskering, som en anden medlemsstats PNR-kontor opbevarer, som reaktion på en konkret trussel eller en konkret efterforskning eller retsforfølgning i forbindelse med terrorhandlinger eller grov kriminalitet.

3. En medlemsstats passageroplysningsenhed har ret til om nødvendigt at anmode en hvilken som helst anden medlemsstats PNR-kontor om PNR-oplysninger, der opbevares i sidstnævntes database, jf. artikel 9, stk. 2, og om nødvendigt også om resultatet af behandlingen af PNR-oplysninger. Kun under ekstraordinære omstændigheder kan PNR-kontoret anmode om at få adgang til de konkrete PNR-oplysninger i deres fulde omfang uden maskering, som en anden medlemsstats PNR-kontor opbevarer, som reaktion på en konkret trussel eller en konkret efterforskning eller retsforfølgning i forbindelse med terrorhandlinger eller grov international kriminalitet. En sådan anmodning skal være skriftligt begrundet.

4. Kun i de tilfælde, hvor det er nødvendigt for at forebygge en umiddelbar og alvorlig trussel mod den offentlige sikkerhed kan en medlemsstats kompetente myndigheder direkte anmode en anden medlemsstats PNR-kontor om PNR-oplysninger, der opbevares i sidstnævntes database, jf. artikel 9, stk. 1 og 2. Sådanne anmodninger skal vedrøre en konkret efterforskning eller retsforfølgning af terrorhandlinger eller grov kriminalitet og være begrundet. Passageroplysningsenhederne skal besvare sådanne anmodninger forud for andre. I alle andre tilfælde skal de kompetente myndigheder lade deres anmodninger gå via deres egen medlemsstats passageroplysningsenhed.

4. Kun i de tilfælde, hvor det er nødvendigt for at forebygge en umiddelbar og alvorlig trussel mod den offentlige sikkerhed kan en medlemsstats kompetente myndigheder direkte anmode en anden medlemsstats PNR-kontor om PNR-oplysninger, der opbevares i sidstnævntes database, jf. artikel 9, stk. 1 og 2. Sådanne anmodninger skal vedrøre en konkret efterforskning eller retsforfølgning af terrorhandlinger eller grov international kriminalitet og være begrundet. Passageroplysningsenhederne skal besvare sådanne anmodninger forud for andre. I alle andre tilfælde skal de kompetente myndigheder lade deres anmodninger gå via deres egen medlemsstats passageroplysningsenhed.

5. Når det er nødvendigt at få adgang til oplysninger tidligt for at reagere på en konkret og reel trussel i forbindelse med terrorhandlinger eller grov kriminalitet, har en medlemsstats PNR-kontor undtagelsesvis ret til at anmode en anden medlemsstats PNR-kontor om PNR-oplysninger vedrørende flyvninger med landing eller afgang fra sidstnævntes område på et hvilket som helst tidspunkt.

5. Når det er nødvendigt at få adgang til oplysninger tidligt for at reagere på en konkret og reel trussel i forbindelse med terrorhandlinger eller grov international kriminalitet, har en medlemsstats PNR-kontor undtagelsesvis ret til at anmode en anden medlemsstats PNR-kontor om PNR-oplysninger vedrørende flyvninger med landing eller afgang fra sidstnævntes område på et hvilket som helst tidspunkt. Sådanne anmodninger skal være strengt begrænset til kun at omfatte de nødvendige oplysninger i den konkrete sag med henblik på forebyggelse, opdagelse, efterforskning eller retsforfølgning af en terrorhandling eller grov international kriminalitet og være skriftligt begrundet.

6. Udvekslingen af oplysninger inden for rammerne af denne artikel kan finde sted ved brug af alle eksisterende kanaler til brug for det internationale samarbejde om retshåndhævelse. Det sprog, der anvendes i anmodningen eller ved udvekslingen af oplysninger, skal være det, der kræves på den anvendte kanal. Når medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse, jf. artikel 3, stk. 3, informerer de den også nærmere om de kontaktpunkter, hvortil der kan sendes anmodninger i hastetilfælde. Kommissionen informerer medlemsstaterne om de meddelelser, den modtager.

6. Udvekslingen af oplysninger inden for rammerne af denne artikel kan finde sted ved brug af alle eksisterende kanaler til brug for det europæiske og internationale samarbejde om retshåndhævelse, navnlig Europol, hhv. de nationale organer, jf. Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009. Det sprog, der anvendes i anmodningen eller ved udvekslingen af oplysninger, skal være det, der kræves på den anvendte kanal. Når medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse, jf. artikel 3, stk. 3, informerer de den også nærmere om de kontaktpunkter, hvortil der kan sendes anmodninger i hastetilfælde. Kommissionen informerer medlemsstaterne om de meddelelser, den modtager.

Begrundelse

Personlige oplysninger om flypassagerer bør ikke udveksles rutinemæssigt. Udveksling af oplysninger bør være strengt begrænset til kun at omfatte de nødvendige oplysninger i en konkret sag med henblik på forebyggelse, opdagelse, efterforskning eller retsforfølgning af terrorhandlinger, og en anmodning herom bør være skriftligt begrundet med henblik på verificering.

Man bør anvende de eksisterende kanaler til informationsudveksling. Derfor bør Europol nævnes udtrykkeligt.

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En medlemsstat kan kun videregive PNR-oplysninger og resultaterne af behandlingen af PNR-oplysninger til et tredjeland, når det sker i forbindelse med en konkret sag, og

En medlemsstat kan kun videregive PNR-oplysninger og resultaterne af behandlingen af PNR-oplysninger til et tredjeland, når der foreligger en international aftale mellem Unionen og det pågældende tredjeland, og når det sker i forbindelse med en konkret sag, og

 

-a) alle betingelser i artikel 7 er tilsvarende opfyldt

a) betingelserne i artikel 13 i Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA er opfyldt

a) betingelserne i artikel 13 i Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA er opfyldt

b) videregivelsen er nødvendig med henblik på dette direktiv, jf. artikel 1, stk. 2, og

b) videregivelsen er nødvendig med henblik på dette direktiv, jf. artikel 1, stk. 2, og

c) tredjelandet accepterer kun at videregive oplysningerne til et andet tredjeland, hvis det er nødvendigt med henblik på formålene med dette direktiv, jf. artikel 1, stk. 2, og udelukkende med medlemsstatens udtrykkelige samtykke hertil.

c) tredjelandet garanterer kun at anvende oplysningerne, hvis det er nødvendigt med henblik på formålene med dette direktiv, jf. artikel 1, stk. 2. Dette tredjelands videregivelse til et andet tredjeland er forbudt

 

d) tredjelandet giver uden alt for store forsinkelser eller udgifter EU-borgerne de samme rettigheder til adgang, berigtigelse, sletning og erstatning med hensyn til PNR-oplysninger, som gælder i Unionen

 

e) tredjelandet sikrer et tilstrækkeligt og tilsvarende niveau af beskyttelse for PNR-oplysninger.

Begrundelse

PNR-oplysninger bør kun videregives til tredjelande, såfremt der garanteres et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau.

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ved udløbet af de 30 dage fra videregivelsen af PNR-oplysningerne til PNR-kontoret, jf. stk. 1, gemmes oplysningerne i yderligere fem år hos PNR-kontoret. I det tidsrum maskeres alle dataelementer, der kan tjene til identifikationen af de passagerer, som PNR-oplysningerne vedrører. Disse anonymiserede PNR-oplysninger må kun være tilgængelige for et begrænset antal af PNR-kontorets medarbejdere, som har særlig tilladelse til at foretage analyser af PNR-oplysninger og fastlægge vurderingskriterier i henhold til artikel 4, stk. 2, litra d). Tilladelse til at få adgang til de fuldstændige PNR-oplysninger meddeles af PNR-kontorets leder, og tilladelsen kan kun meddeles med henblik på artikel 4, stk. 2, litra b), og hvis der er rimelig grund til at tro, at det er nødvendigt i forbindelse med en efterforskning og som reaktion på en konkret og reel trussel eller risiko eller en konkret efterforskning eller retsforfølgning.

udgår

Begrundelse

Opbevaring af alle PNR-oplysninger i længere perioder selv uden oprindelig mistanke er uhensigtsmæssig. Nationale forfatningsdomstole har i adskillige domme om opbevaring af telekommunikationsoplysninger, der er baseret på direktiv 2006/24/EF, såvel som ECHR i sin dom om opbevaring af DNA-prøver (S. og Marper vs. Det Forenede Kongerige) præciseret dette og har også advaret mod, at kumulative følger af at opbevare flere typer af oplysninger kan være tæt på den absolutte forfatningsmæssige grænse. Hverken Rådets Juridiske Tjeneste eller Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder har været overbevist om nødvendigheden og rimeligheden af at opbevare oplysninger om alle passagerer.

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at PNR-oplysningerne slettes efter udløbet af det i stk. 2 omhandlede tidsrum. Denne forpligtelse gælder ikke tilfælde, hvor der er videregivet konkrete PNR-oplysninger til en kompetent myndighed, og de anvendes i forbindelse med konkrete strafferetlige efterforskninger eller retsforfølgninger, idet de kompetente myndigheders opbevaring af sådanne oplysninger da reguleres i medlemsstatens nationale ret.

3. Medlemsstaterne sikrer, at PNR-oplysningerne slettes efter udløbet af det i stk. 1 omhandlede tidsrum. Denne forpligtelse gælder ikke tilfælde, hvor der er videregivet konkrete PNR-oplysninger til en kompetent myndighed, og de anvendes i forbindelse med konkrete efterforsknings- eller retsforfølgningsforanstaltninger, der sigter mod en bestemt person eller gruppe af personer, idet de kompetente myndigheders opbevaring af sådanne oplysninger da reguleres i medlemsstatens nationale ret.

Begrundelse

Pligten til at slette oplysningerne efter fem år bør være definitiv. Den her anførte undtagelse er ganske vist hensigtsmæssig – men det bør gøres tydeligt, at opbevaring af oplysningerne ud over de fem år kun er tilladt, når der er tale om efterforskning mod bestemte personer eller grupper af personer; ”konkrete strafferetlige efterforskninger eller retsforfølgninger”, som anført i Kommissionens forslag, kan også vedrøre et ubestemt antal personer.

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Resultatet af den samkøring, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra a) og b), må kun opbevares af PNR-kontoret i den tid, det er nødvendigt for at informere de kompetente myndigheder om, at der er et positivt match. Hvis resultatet af en automatisk samkøring efter en individuel ikke-automatisk gennemgang har vist sig ikke at give noget match, gemmes det dog for at undgå fremtidige "falske" positive matches i højst tre år, medmindre de bagvedliggende oplysninger endnu ikke er blevet slettet i overensstemmelse med stk. 3 efter udløbet af de fem år; i så fald opbevares registreringen, indtil de bagved liggende oplysninger er slettet.

Resultatet af den samkøring, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, b), må kun opbevares af PNR-kontoret i den tid, det er nødvendigt for at informere de kompetente myndigheder om, at der er et positivt match. Hvis resultatet af en automatisk samkøring efter en individuel ikke-automatisk gennemgang har vist sig ikke at give noget match, skal de bagvedliggende oplysninger rettes eller slettes i den relevante database.

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer i overensstemmelse med deres nationale lovgivning, at der fastsættes sanktioner, herunder bødestraf, der har afskrækkende virkning, er effektive og står i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed, over for luftfartsselskaber, som ikke videregiver de oplysninger, der kræves i medfør af dette direktiv, i det omfang de allerede har indsamlet dem, eller ikke gør det i det krævede format, eller som på anden måde overtræder de nationale bestemmelser, der vedtages i medfør af dette direktiv.

Medlemsstaterne sikrer i overensstemmelse med deres nationale lovgivning, at der fastsættes sanktioner, herunder bødestraf, der har afskrækkende virkning, er effektive og står i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed, over for luftfartsselskaber, som ikke videregiver de oplysninger, der kræves i medfør af dette direktiv, i det omfang de allerede har indsamlet dem, eller ikke gør det i det format, der kræves i ICAO’s retningslinjer for PNR-oplysninger, eller som på anden måde overtræder de nationale bestemmelser, der vedtages i medfør af dette direktiv. Luftfartsselskaber kan ikke pålægges sanktioner, hvis myndighederne i et tredjeland ikke tillader dem at videregive PNR-oplysninger.

Begrundelse

For så vidt angår det krævede format, bør der være tale om det format, der er anerkendt i hele verden samt af ICAO (dok. 9944) og Verdenstoldorganisationen. Da der i tredjelandene er forskellige retsforskrifter om videregivelse af data, er denne tydeliggørelse nødvendig.

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat sørger for, at bestemmelserne i national lovgivning, der er vedtaget som led i gennemførelsen af artikel 21 og 22 i Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA, om fortrolighed i forbindelse med databehandlingen og datasikkerheden også finder anvendelse på al behandling af personoplysninger i medfør af dette direktiv.

2. Hver medlemsstat sørger for, at bestemmelserne i national lovgivning, der er vedtaget som led i gennemførelsen af artikel 21 og 22 i Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA, om fortrolighed i forbindelse med databehandlingen og datasikkerheden også finder anvendelse på al behandling af personoplysninger i medfør af dette direktiv. Luftfartsselskaber, der modtager passagerers kontaktdata fra et rejsebureau, må ikke benytte disse til kommercielle formål.

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Hvis bestemmelser, som er vedtaget i henhold til national ret til gennemførelse af direktiv 95/46/EF, giver passageren øgede rettigheder til adgang, berigtigelse, sletning og blokering, erstatning, domstolsprøvelse, fortrolighed i forbindelse med behandlingen og datasikkerhed end de i stk. 1 og 2 nævnte bestemmelser, skal disse bestemmelser finde anvendelse.

Begrundelse

Visse af de registreredes rettigheder er mere hensigtsmæssigt behandlet i direktiv 95/46/EF, navnlig for så vidt angår kravene for udlevering af oplysninger til den registrerede.

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Enhver behandling af PNR-oplysninger, der viser en persons racemæssige eller etniske oprindelse, religiøse eller filosofiske overbevisning, politiske meninger, medlemskab af en fagforening, eller som vedrører den pågældende persons sundhed eller seksualitet, er forbudt. Såfremt PNR-kontoret modtager PNR-oplysninger, der indeholder informationer herom, skal de straks slettes.

3. Enhver behandling i PNR-kontorerne af PNR-oplysninger, der viser en persons racemæssige eller etniske oprindelse, religiøse eller filosofiske overbevisning, politiske meninger, medlemskab af en fagforening, eller som vedrører den pågældende persons sundhed eller seksualitet, er forbudt. Såfremt PNR-kontoret modtager PNR-oplysninger, der indeholder informationer herom, skal de straks slettes.

Begrundelse

I forbindelse med forebyggelse og efterforskning af terroristiske og andre alvorlige strafbare handlinger er PNR-kontorerne og ikke luftfartsselskaberne kompetente for filtrering og behandling af PNR-oplysningerne.

Luftfartsselskaberne råder over disse oplysninger, da de modtager dem fra passagererne.

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Al behandling af PNR-oplysninger, som luftfartsselskaberne foretager, al videregivelse af PNR-oplysninger, som passageroplysningsenhederne foretager, og alle anmodninger fra de kompetente myndigheder eller passageroplysningsenheder i andre medlemsstater og tredjelande, herunder afviste anmodninger, skal registreres eller dokumenteres af PNR-kontoret og de kompetente myndigheder med henblik på navnlig databeskyttelsestilsynsmyndighedernes kontrol af databehandlingens lovlighed og egenkontrollen og for at sikre dataenes integritet og sikkerhed. Disse registre opbevares i fem år, medmindre de bagved liggende oplysninger i henhold til artikel 9, stk. 3, endnu ikke er blevet slettet ved udløbet af de fem år; i så tilfælde opbevares registrene, indtil de bagved liggende oplysninger er slettet.

4. Al behandling af PNR-oplysninger, al videregivelse af PNR-oplysninger, som passageroplysningsenhederne foretager, og alle anmodninger fra de kompetente myndigheder eller passageroplysningsenheder i andre medlemsstater og tredjelande, herunder afviste anmodninger, skal registreres eller dokumenteres af PNR-kontoret og de kompetente myndigheder med henblik på navnlig databeskyttelsestilsynsmyndighedernes kontrol af databehandlingens lovlighed og egenkontrollen og for at sikre dataenes integritet og sikkerhed. Disse registre opbevares i fem år, medmindre de bagved liggende oplysninger i henhold til artikel 9, stk. 3, endnu ikke er blevet slettet ved udløbet af de fem år; i så tilfælde opbevares registrene, indtil de bagved liggende oplysninger er slettet.

Begrundelse

Dette stykke vedrører de PNR-oplysninger, som er videregivet til PNR-kontorerne, og ikke de oplysninger, luftfartsselskaberne råder over.

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Til beskyttelse af alle oplysninger anvendes en særlig høj sikkerhedsnorm, der baseres på den seneste udvikling i drøftelserne blandt fagfolk i databeskyttelse og løbende inddrager nye erfaringer og synsvinkler. Det sikres i forbindelse med relevante afgørelser om sikkerhedsnormer, der skal anvendes, at økonomiske synspunkter højst spiller en sekundær rolle.

 

Der anvendes navnlig den nyeste krypteringsteknik, som

 

- hindrer, at it-systemerne kan anvendes af uautoriserede personer,

 

- sikrer, at de personer, der er autoriseret til at anvende et it-system, kun har adgang til de data, som de har retmæssig adgang til, og at personoplysninger ved behandling, anvendelse og efter lagring ikke kan læses, kopieres, ændres eller fjernes af uautoriserede personer,

 

- sikrer, at personoplysninger hverken ved elektronisk transmission, under transport eller ved lagring på en lagringsenhed kan læses, kopieres, ændres eller fjernes af uautoriserede personer, og at det kan kontrolleres og registreres, til hvilke instanser datatransmissionsenheder overfører personoplysninger.

 

Det skal sikres, at det efterfølgende kan kontrolleres og fastslås, om og i givet fald af hvem personoplysninger i it-systemer er blevet registreret, ændret eller fjernet.

 

Det skal sikres, at personoplysninger, der behandles på kontrakt, kun kan behandles i overensstemmelse med kontraktgiverens instruktioner.

 

Det skal sikres, at personoplysninger er beskyttet mod tilfældig destruktion og tab.

 

Det skal sikres, at oplysninger, der er indsamlet til forskellige formål, behandles adskilt.

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at luftfartsselskaberne, deres agenter eller andre, der sælger billetter til passagertransport med fly, ved reservationen og ved købet af billetten på en klar og præcis måde informerer passagererne på internationale flyvninger om videregivelsen af PNR-oplysninger til PNR-kontoret og formålet med behandlingen af disse oplysninger, om, hvor lang tid de opbevares, og hvordan de eventuelt kan anvendes til at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet, samt om muligheden for at udveksle og dele sådanne oplysninger og om retten til databeskyttelse, navnlig retten til at klage til en national tilsynsmyndighed for databeskyttelse efter eget valg. Medlemsstaterne offentliggør de samme oplysninger.

5. Medlemsstaterne sikrer, at luftfartsselskaberne, deres agenter eller andre, der sælger billetter til passagertransport med fly, ved reservationen og ved købet af billetten på en klar og præcis måde informerer passagererne på internationale flyvninger om videregivelsen af PNR-oplysninger til PNR-kontorerne og formålet med behandlingen af disse oplysninger, om, hvor lang tid de opbevares, og hvordan de eventuelt kan anvendes til at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger og grov international kriminalitet, samt om muligheden for at udveksle og dele sådanne oplysninger og om retten til databeskyttelse, som f.eks. retten til aktindsigt og til at rette, slette og spærre oplysninger, samt retten til at klage til en national tilsynsmyndighed for databeskyttelse efter eget valg. Medlemsstaterne offentliggør de samme oplysninger.

Begrundelse

Præcisering for så vidt angår beskyttelsen af personoplysninger.

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12a

 

Omkostninger

 

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om de finansielle konsekvenser af nærværende direktiv senest den ….* Rapporten skal især fokusere på de omkostninger, der er afholdt af passagerer, luftfartsselskaber og billetforhandlere. Hvis relevant, skal rapporten ledsages af et lovgivningsmæssigt forslag, som tilsigter at harmonisere fordelingen af den finansielle byrde mellem de offentlige myndigheder og luftfartsselskaberne i hele Unionen.

 

_____________

 

* EUT: Indsæt venligst datoen: 2 år efter nærværende direktivs ikrafttrædelsesdato.

Begrundelse

Spørgsmålet om omkostninger bør behandles i direktivet.

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Artikel 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest to år efter dets ikrafttræden. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende love og bestemmelser og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest to år efter dets ikrafttræden. Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, gør de dette i overensstemmelse med EU-lovgivningens generelle principper og kravene om nødvendighed og proportionalitet. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende love og bestemmelser og dette direktiv.

Ændringsforslag    55

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

På datoen i artikel 15, stk. 1, dvs. to år efter dette direktivs ikrafttræden, sikrer medlemsstaterne, at der indsamles PNR-oplysninger for mindst 30 % af alle flyvninger, jf. artikel 6, stk. 1. Indtil to år efter datoen i artikel 15 sikrer medlemsstaterne, at der indsamles PNR-oplysninger for mindst 60 % af alle flyvninger, jf. artikel 6, stk. 1. Medlemsstaterne sikrer, at der fra fire år efter datoen i artikel 15 indsamles PNR-oplysninger for alle flyvninger, jf. artikel 6, stk. 1.

udgår

Ændringsforslag    56

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) muligheden og behovet for at medtage interne flyvninger under dette direktivs anvendelsesområde i lyset af erfaringerne i de medlemsstater, der indsamler PNR-oplysninger om interne flyvninger. Kommissionen fremlægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet inden to år efter datoen i artikel 15, stk. 1

udgår

Ændringsforslag    57

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udarbejder et sæt statistiske data om de PNR-oplysninger, der er sendt til passageroplysningsenhederne. Statistikkerne skal som minimum indeholde antallet af identifikationer af personer, der kan være involveret i terrorhandlinger eller grov kriminalitet, jf. artikel 4, stk. 2, og antallet af retshåndhævelsesforanstaltninger, der efterfølgende er truffet på grundlag af PNR-oplysninger, pr. luftfartsselskab og destination.

1. Medlemsstaterne udarbejder et sæt statistiske data om de PNR-oplysninger, der er sendt til passageroplysningsenhederne. Statistikkerne skal som minimum indeholde antallet af identifikationer af personer, der kan være involveret i terrorhandlinger eller grov international kriminalitet, jf. artikel 4, stk. 2, og antallet af retshåndhævelsesforanstaltninger, der efterfølgende er truffet på grundlag af PNR-oplysninger, pr. luftfartsselskab og destination.

Ændringsforslag    58

Forslag til direktiv

Bilag 1 – punkt 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12) Generelle bemærkninger (herunder alle tilgængelige oplysninger om uledsagede mindreårige under 18 år såsom den mindreåriges navn og køn, alder og sprog, navnet på og kontaktoplysninger for den ansvarlige voksne ved afrejsen, og dennes forhold til den mindreårige, navnet på og kontaktoplysninger for den ansvarlige voksne ved ankomsten, og dennes forhold til den mindreårige, ledsagende lufthavnsmedarbejder ved afgang og ankomst).

12) tilgængelige oplysninger om uledsagede mindreårige under 18 år

PROCEDURE

Titel

Anvendelse af oplysninger fra passagerlister (EU PNR)

Referencer

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Korresponderende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Udtalelse fra

  Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

14.2.2011

 

 

 

Ordfører for udtalelse

  Dato for valg

Eva Lichtenberger

21.3.2011

 

 

 

Behandling i udvalg

11.7.2011

10.10.2011

21.11.2011

 

Dato for vedtagelse

22.11.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

15

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíèek, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogus³aw Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Þicãu, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zîle

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Philip Bradbourn, Michel Dantin, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Pablo Zalba Bidegain

PROCEDURE

Titel

Anvendelse af oplysninger fra passagerlister (EU PNR)

Referencer

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

14.2.2011

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Michael Cramer

17.3.2015

Dato for vedtagelse

17.3.2015

 

 

 

Resultat

Godkendt i protokollen

 

Til stede - medlemmer

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke

Til stede – stedfortrædere

Ivo Belet, Rosa D’Amato, Daniel Dalton, Bas Eickhout, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Massimo Paolucci, Olga Sehnalová, Davor Škrlec, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

(1)

Se http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-03-25_PNR_EN.pdf

(2)

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA_opinion_PNR_en.pdf.

(3)

Rapporten er ikke blevet offentliggjort, men er tilgængelig på: http://gruen-digital.de/wp-content/uploads/2011/05/Gutachten-JD-Rat-PNR.pdf

(4)

Afgørelse nr. 1258 af 8.10.2009: www.ccr.ro/decisions/pdf/ro/2009/D1258_09.pdf

(5)

Afgørelse af 2.3.2010, 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08, http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20100302_1bvr025608.html.


PROCEDURE

Titel

Anvendelse af passagerlister (EU-PNR)

Referencer

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Dato for høring af EP

2.2.2011

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

14.2.2011

TRAN

14.2.2011

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Timothy Kirkhope

15.7.2014

 

 

 

Dato for vedtagelse

15.7.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

26

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Esteban González Pons, Norbert Neuser

Dato for indgivelse

24.8.2015

Juridisk meddelelse