Διαδικασία : 2011/0023(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0248/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0248/2015

Συζήτηση :

PV 13/04/2016 - 16
CRE 13/04/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 14/04/2016 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0127

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1701kWORD 1320k
7.9.2015
PE 549.223v03-00 A8-0248/2015

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Timothy Kirkhope

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0032),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 82 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ) και το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση στο Κοινοβούλιο (C7- 0039/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από το Βουλγαρικό Κοινοβούλιο, τη Γερουσία της Τσεχίας, τη Γερμανική Bundesrat, τη Γερουσία της Ιταλίας, τη Γερουσία της Ρουμανίας, το Αυστριακό Εθνικό Συμβούλιο, το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο και την Ολλανδική Γερουσία επί του σχεδίου νομοθετικής πράξης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 5 Μαΐου 2011(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, που εκδόθηκε στις 25 Μαρτίου 2011(2),

–  έχοντας υπόψη την από 8 Απριλίου 2014 απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-293/12 και C-594/12 Digital Rights Ireland και Seitlinger κ.λπ.(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(4),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 188 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0150/2013),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με εκκρεμή ζητήματα από την έβδομη κοινοβουλευτική περίοδο,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0248/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω•

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο•

3.  αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων

σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η κατοχύρωση της ασφάλειας, η προστασία της ζωής και της ασφάλειας του κοινού, και η δημιουργία νομικού πλαισίου για την προστασία και την ανταλλαγή δεδομένων PNR μεταξύ κρατών μελών και αρχών επιβολής του νόμου.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Τα δεδομένα PNR είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων και τοιουτοτρόπως για την ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας.

(5) Τα δεδομένα PNR είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων και τοιουτοτρόπως για την ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Τα δεδομένα PNR βοηθούν τις αρχές επιβολής του νόμου κατά την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών πράξεων, μέσω της σύγκρισής των δεδομένων αυτών με διάφορες βάσεις δεδομένων αναζητούμενων αντικειμένων και προσώπων, με στόχο τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων και, κατά περίπτωση, την εξεύρεση συνεργών και την εξάρθρωση εγκληματικών κυκλωμάτων.

(6) Τα δεδομένα PNR βοηθούν τις αρχές επιβολής του νόμου κατά την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών πράξεων, μέσω της σύγκρισης των δεδομένων αυτών με διάφορες βάσεις δεδομένων αναζητούμενων προσώπων και αντικειμένων, με στόχο την εξεύρεση των αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων και, κατά περίπτωση, την εξεύρεση συνεργών και την εξάρθρωση εγκληματικών κυκλωμάτων.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Τα δεδομένα PNR παρέχουν τη δυνατότητα στις αρχές επιβολής του νόμου να ταυτοποιούν πρόσωπα, τα οποία ήταν προηγουμένως «άγνωστα», δηλαδή πρόσωπα για τα οποία προηγουμένως δεν υπήρχαν υποψίες εμπλοκής σε σοβαρό έγκλημα ή τρομοκρατική πράξη, αλλά των οποίων η ανάλυση δεδομένων αφήνει να εννοηθεί ότι εμπλέκονται ενδεχομένως σε τέτοιου είδους εγκληματικές πράξεις και τα οποία πρέπει κατά συνέπεια να υποβληθούν σε περαιτέρω εξέταση από τις αρμόδιες αρχές. Με τη χρήση δεδομένων PNR οι αρχές επιβολής του νόμου μπορούν να αντιμετωπίσουν την απειλή των τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων από διαφορετική οπτική γωνία, πέραν εκείνης που υπάρχει μέσω της επεξεργασίας άλλων κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εντούτοις, για να εξασφαλισθεί ότι η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν αθώα και μη θεωρούμενα ύποπτα πρόσωπα παραμένει όσο το δυνατόν πιο περιορισμένη, τα ζητήματα της χρήσης δεδομένων PNR σχετικά με τη δημιουργία και την εφαρμογή κριτηρίων αξιολόγησης θα πρέπει να περιοριστούν περαιτέρω στα σοβαρά εγκλήματα τα οποία είναι επίσης διεθνικού χαρακτήρα, δηλαδή συνδέονται αναπόσπαστα με τις μετακινήσεις και κατά συνέπεια με το είδος των δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία.

(7) Τα δεδομένα PNR παρέχουν τη δυνατότητα στις αρχές επιβολής του νόμου να ταυτοποιούν πρόσωπα, τα οποία ήταν προηγουμένως «άγνωστα», δηλαδή πρόσωπα για τα οποία προηγουμένως δεν υπήρχαν υποψίες εμπλοκής σε σοβαρό έγκλημα ή τρομοκρατική πράξη διεθνικού χαρακτήρα, αλλά των οποίων η ανάλυση δεδομένων αφήνει να εννοηθεί ότι εμπλέκονται ενδεχομένως σε τέτοιου είδους εγκληματικές πράξεις και τα οποία πρέπει κατά συνέπεια να υποβληθούν σε περαιτέρω εξέταση από τις αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τον ειδικό σκοπό ασφάλειας που επιδιώκεται από την παρούσα οδηγία.

(8) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να είναι αναγκαία και ανάλογη προς τον ειδικό στόχο που επιδιώκεται από την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων, είναι κατά συνέπεια ουσιαστικό να θεσπιστούν από όλα τα κράτη μέλη διατάξεις που να επιβάλουν υποχρεώσεις στους αερομεταφορείς που πραγματοποιούν διεθνείς πτήσεις με προορισμό ή προέλευση την επικράτεια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(10) Για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων, είναι κατά συνέπεια ουσιαστικό να θεσπιστούν από όλα τα κράτη μέλη διατάξεις που να επιβάλουν υποχρεώσεις στους αερομεταφορείς και σε οικονομικούς φορείς που δεν είναι μεταφορείς, οι οποίοι πραγματοποιούν διεθνείς πτήσεις με προορισμό ή προέλευση την επικράτεια των κρατών μελών.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Οι αερομεταφορείς προβαίνουν ήδη στη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων PNR για δική τους εμπορική χρήση. Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να επιβάλει την υποχρέωση στους αερομεταφορείς να συλλέγουν οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία από τους επιβάτες ή να διατηρούν οποιαδήποτε δεδομένα ούτε από τους επιβάτες να χορηγούν άλλα συμπληρωματικά δεδομένα πέραν εκείνων που έχουν ήδη χορηγήσει στους αερομεταφορείς.

(11) Οι αερομεταφορείς και οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι μεταφορείς προβαίνουν ήδη στη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων PNR για δική τους εμπορική χρήση. Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να επιβάλει την υποχρέωση στους αερομεταφορείς ή σε οικονομικούς φορείς που δεν είναι μεταφορείς να συλλέγουν οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία από τους επιβάτες ή να διατηρούν οποιαδήποτε δεδομένα ούτε να υποχρεώνουν τους επιβάτες να χορηγούν άλλα συμπληρωματικά δεδομένα πέραν εκείνων που έχουν ήδη χορηγήσει στους αερομεταφορείς και σε οικονομικούς φορείς που δεν είναι μεταφορείς.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α) Οικονομικοί φορείς που δεν είναι μεταφορείς, όπως ταξιδιωτικά πρακτορεία και τουριστικά γραφεία, πωλούν οργανωμένα ταξίδια που περιλαμβάνουν ναυλωμένες πτήσεις για τις οποίες συλλέγουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα των πελατών τους, χωρίς όμως να διαβιβάζουν αναγκαστικά τα δεδομένα αυτά στην αεροπορική εταιρεία που εκτελεί την επιβατική πτήση.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για το κόστος της λειτουργίας και διατήρησης του δικού του συστήματος PNR, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τον διορισμό και τη λειτουργία μιας αρμόδιας αρχής και μιας εθνικής εποπτικής αρχής. Τα έξοδα που προκύπτουν από τη διαβίβαση των δεδομένων PNR που τηρούνται από τις επιβατικές αεροπορικές εταιρίες στα συστήματα κράτησής τους προς τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου και στις αρμόδιες αρχές θα πρέπει να βαρύνουν τις αεροπορικές εταιρείες.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Ο ορισμός των τρομοκρατικών εγκλημάτων θα πρέπει να ληφθεί από τα άρθρα 1 έως 4 της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας37. Ο ορισμός των σοβαρών εγκλημάτων θα πρέπει να ληφθεί από το άρθρο 2 της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών38. Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν εκείνα τα ήσσονος σημασίας αδικήματα για τα οποία, λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο δικό τους σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, η επεξεργασία δεδομένων PNR σύμφωνα με την παρούσα οδηγία δεν θα ήταν σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας. Ο ορισμός του σοβαρού διεθνικού εγκλήματος πρέπει να ληφθεί από το άρθρο 2 της απόφασης- πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος.

(12) Ο ορισμός των τρομοκρατικών εγκλημάτων θα πρέπει να ληφθεί από τα άρθρα 1 έως 4 της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου37. Ο ορισμός του σοβαρού διεθνικού εγκλήματος πρέπει να ληφθεί από το άρθρο 2 της απόφασης- πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου38 και πρέπει να περιλαμβάνει τα εγκλήματα που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία.

__________________

__________________

37 ΕΕ L 164, 22.06.02, σ. 3. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση-πλαίσιο 2008/919/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2008 ( ΕΕ L 330 της 9.1.2.2008, σ. 21).

37 Απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164, 22.6.2002, σ. 3).

38 ΕΕ L 190, 18.7.2002, σ. 1.

38 Απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ L 190, 18.7.2002,σ. 1).

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Τα δεδομένα PNR θα πρέπει να διαβιβάζονται αποκλειστικά σε μία ενιαία καθορισμένη μονάδα (μονάδα στοιχείων επιβατών) στο σχετικό κράτος μέλος, κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η σαφήνεια και να μειώνονται οι δαπάνες των αερομεταφορέων.

(13) Τα δεδομένα PNR θα πρέπει να διαβιβάζονται αποκλειστικά σε μία ενιαία καθορισμένη μονάδα (μονάδα στοιχείων επιβατών) στο σχετικό κράτος μέλος, κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η σαφήνεια και να μειώνονται οι δαπάνες των αερομεταφορέων και των οικονομικών φορέων που δεν είναι μεταφορείς. Τα κράτη μέλη πρέπει να ανταλλάσουν τις πληροφορίες μέσω της ασφαλούς εφαρμογής δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών (SIENA) προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανταλλαγή πληροφοριών και η διαλειτουργικότητα μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Το περιεχόμενο οιωνδήποτε καταλόγων με δεδομένα PNR που ζητούν να αποκτήσουν οι μονάδες στοιχείων επιβατών πρέπει να αντικατοπτρίζει τις θεμιτές αξιώσεις των δημοσίων αρχών για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων, με στόχο την ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας της Ένωσης και τη διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, ιδίως των δικαιωμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι εν λόγω κατάλογοι δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αποκαλύπτουν ενδεχομένως τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση ή δεδομένα που αφορούν την κατάσταση της υγείας και τον γενετήσιο προσανατολισμό του συγκεκριμένου προσώπου. Τα δεδομένα PNR θα πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερή στοιχεία για την κράτηση του επιβάτη και το δρομολόγιό του, τα οποία επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να εντοπίζουν επιβάτες πτήσεων οι οποίοι αντιπροσωπεύουν απειλή για την εσωτερική ασφάλεια.

(14) Το περιεχόμενο οιωνδήποτε καταλόγων με δεδομένα PNR που ζητούν να αποκτήσουν οι μονάδες στοιχείων επιβατών πρέπει να αντικατοπτρίζει τις θεμιτές αξιώσεις των δημοσίων αρχών για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων, με στόχο την ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας της Ένωσης και τη διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, ιδίως των δικαιωμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με την εφαρμογή υψηλών προτύπων σύμφωνα με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο «Χάρτης»), τη Σύμβαση για την προστασία των προσώπων έναντι της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («Σύμβαση αριθ. 108») και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΑΔ). Τα εν λόγω σύνολα δεδομένων δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αποκαλύπτουν ενδεχομένως τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση ή δεδομένα που αφορούν την κατάσταση της υγείας και τον γενετήσιο προσανατολισμό του συγκεκριμένου προσώπου. Τα δεδομένα PNR θα πρέπει να περιλαμβάνουν μόνον λεπτομερή στοιχεία για την κράτηση του επιβάτη και το δρομολόγιό του, όπως αναφέρεται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Υπάρχουν δύο πιθανές μέθοδοι διαβίβασης δεδομένων: η μέθοδος της «άντλησης» (pull method), βάσει της οποίας οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που ζητεί τα δεδομένα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα κράτησης των αερομεταφορέων και να αντλήσουν («pull») αντίγραφο των δεδομένων που χρειάζονται και η μέθοδος της «προώθησης» (push method), βάσει της οποίας οι αερομεταφορείς προωθούν («push») τα δεδομένα PNR στην αρχή που τα έχει ζητήσει, γεγονός που επιτρέπει στους αερομεταφορείς να έχουν τον έλεγχο όλων των ειδών δεδομένων που διαβιβάζονται. Η μέθοδος της «προώθησης» (push) θεωρείται ότι προσφέρει μεγαλύτερο βαθμό προστασίας των δεδομένων και θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλους τους αερομεταφορείς.

(15) Υπάρχουν δύο πιθανές μέθοδοι διαβίβασης δεδομένων: η μέθοδος της «άντλησης» (pull method), βάσει της οποίας οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που ζητεί τα δεδομένα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα κράτησης των αερομεταφορέων και να αντλήσουν («pull») αντίγραφο των δεδομένων που χρειάζονται και η μέθοδος της «προώθησης» (push method), βάσει της οποίας οι αερομεταφορείς και οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι μεταφορείς προωθούν («push») τα δεδομένα PNR στην αρχή που τα έχει ζητήσει, γεγονός που επιτρέπει στους αερομεταφορείς να έχουν τον έλεγχο όλων των ειδών δεδομένων που διαβιβάζονται. Η μέθοδος της «προώθησης» (push) θεωρείται ότι προσφέρει μεγαλύτερο βαθμό προστασίας των δεδομένων και θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλους τους αερομεταφορείς και τους οικονομικούς φορείς που δεν είναι μεταφορείς.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Η Επιτροπή υποστηρίζει τις κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) σχετικά με τα δεδομένα PNR. Οι συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει τοιουτοτρόπως να αποτελούν τη βάση για την υιοθέτηση εγκεκριμένων μορφότυπων δεδομένων για τις διαβιβάσεις δεδομένων PNR από τους αερομεταφορείς προς τα κράτη μέλη. Αυτό δικαιολογεί το γεγονός ότι αυτοί οι εγκεκριμένοι μορφότυποι δεδομένων καθώς και τα σχετικά πρωτόκολλα που ισχύουν για τη διαβίβαση δεδομένων από τους αερομεταφορείς θα πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.….. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου […].

(16) Η Επιτροπή υποστηρίζει τις κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) σχετικά με τα δεδομένα PNR. Οι συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει τοιουτοτρόπως να αποτελούν τη βάση για την υιοθέτηση εγκεκριμένων μορφότυπων δεδομένων για τις διαβιβάσεις δεδομένων PNR από τους αερομεταφορείς και τους οικονομικούς φορείς που δεν είναι μεταφορείς προς τα κράτη μέλη. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εν λόγω διαβίβαση δεδομένων PNR, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) όσον αφορά την έκδοση καταλόγου αυτών των εγκεκριμένων μορφοτύπων δεδομένων καθώς και των αποδεκτών κοινών πρωτοκόλλων που ισχύουν για τη διαβίβαση δεδομένων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να επιτρέψουν στους αερομεταφορείς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχουν σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν κυρώσεις που να έχουν αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων χρηματικών κυρώσεων, κατά εκείνων των αερομεταφορέων που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων PNR. Σε περίπτωση επανειλημμένων σοβαρών παραβάσεων, ικανών να υπονομεύσουν τους βασικούς στόχους της παρούσας οδηγίας, οι συγκεκριμένες κυρώσεις μπορούν να συμπεριλαμβάνουν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μέτρα όπως η ακινητοποίηση, κατάσχεση και δήμευση μέσων μεταφοράς ή η προσωρινή αναστολή ή ανάκληση της άδειας εκμετάλλευσης.

(17) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να επιτρέψουν στους αερομεταφορείς και στους οικονομικούς φορείς που δεν είναι μεταφορείς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχουν σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν κυρώσεις που να έχουν αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων χρηματικών κυρώσεων, κατά εκείνων των αερομεταφορέων, καθώς και κατά των οικονομικών φορέων που δεν είναι μεταφορείς, που παραλείπουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων PNR και την προστασία των εν λόγω δεδομένων. Σε περίπτωση επανειλημμένων σοβαρών παραβάσεων, ικανών να υπονομεύσουν τους βασικούς στόχους της παρούσας οδηγίας, οι συγκεκριμένες κυρώσεις μπορούν να συμπεριλαμβάνουν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μέτρα όπως η ακινητοποίηση, κατάσχεση και δήμευση μέσων μεταφοράς ή η προσωρινή αναστολή ή ανάκληση της άδειας εκμετάλλευσης.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Κάθε κράτος μέλος πρέπει να είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση ενδεχόμενων απειλών που σχετίζονται με τρομοκρατικά και άλλα σοβαρά εγκλήματα.

(18) Κάθε κράτος μέλος πρέπει να είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση ενδεχόμενων απειλών που σχετίζονται με τρομοκρατικά και άλλα σοβαρά διεθνικά εγκλήματα.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Λαμβάνοντας πλήρως υπόψη το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα στη μη διακριτική µμεταχείριση, δεν θα πρέπει να λαμβάνεται απόφαση που να έχει δυσμενείς νομικές συνέπειες για συγκεκριμένο πρόσωπο ή να το θίγει σοβαρά με μόνο λόγο την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων PNR. Επιπλέον, δεν πρέπει να λαμβάνεται απόφαση αυτού του είδους με βάση τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τα πολιτικά φρονήματα, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την κατάσταση της υγείας ή το γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου.

(19) Λαμβάνοντας πλήρως υπόψη το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα στη μη διακριτική μεταχείριση σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 21 του Χάρτη, δεν θα πρέπει να λαμβάνεται απόφαση που να έχει δυσμενείς νομικές συνέπειες για συγκεκριμένο πρόσωπο ή να το θίγει σοβαρά με μόνο λόγο την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων PNR. Επιπλέον, δεν πρέπει να λαμβάνεται απόφαση αυτού του είδους με βάση τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τα πολιτικά φρονήματα, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την κατάσταση της υγείας ή το γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α) Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας δεδομένων PNR δεν πρέπει επ`ουδενί να χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη ούτε για να αποφεύγουν αυτά τις διεθνείς υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη Σύμβαση της Γενεύης σχετικά με το Καθεστώς των Προσφύγων, της 28ης Ιουλίου 1951, όπως αυτή συμπληρώθηκε από το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967, ούτε για να στερούν από τους αιτούντες άσυλο οποιεσδήποτε ασφαλείς και αποτελεσματικές νόμιμες οδούς εισόδου στο έδαφος της Ένωσης προκειμένου να ασκήσουν οι τελευταίοι το δικαίωμά τους σε διεθνή προστασία.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19β) Λαμβανομένων πλήρως υπόψη των επιπτώσεων των αποφάσεων του Δικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-293/12, Digital Rights Ireland και C-594/12, Seitlinger κ.λπ., πρέπει κατά την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας να εξασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, καθώς και της αρχής της αναλογικότητας. Πρέπει επίσης να διασφαλίζονται ουσιαστικά οι αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων γενικού συμφέροντος που αναγνωρίζει η Ένωση και υπεράσπισης των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των άλλων στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και των σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων. Πρέπει η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας να είναι δεόντως αιτιολογημένη και πρέπει επίσης να θεσπιστούν τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης προκειμένου να εξασφαλίζεται η νομιμότητα οποιασδήποτε αποθήκευσης, ανάλυσης, μεταφοράς και χρήσης δεδομένων PNR.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν με άλλα κράτη μέλη τα δεδομένα PNR τα οποία λαμβάνουν στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαβίβαση αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να τελούν υπό την επιφύλαξη άλλων πράξεων της Ένωσης σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αστυνομικών και δικαστικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)39 και της απόφασης-πλαισίου 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 για την απλούστευση της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης40. Αυτού του είδους η ανταλλαγή δεδομένων PNR μεταξύ αρχών επιβολής του νόμου και δικαστικών αρχών πρέπει να διέπεται από τους κανόνες περί αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας.

(20) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν με άλλα κράτη μέλη και, σε ενωσιακό επίπεδο, μέσω της Ευρωπόλ, τα δεδομένα PNR τα οποία λαμβάνουν στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαβίβαση αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων ή για την πρόληψη άμεσης και σοβαρής απειλής κατά της δημόσιας ασφάλειας. Οι μονάδες στοιχείων επιβατών θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να διαβιβάζουν αμελλητί το αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων PNR στις μονάδες στοιχείων επιβατών άλλων κρατών μελών για περαιτέρω διερεύνηση. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να τελούν υπό την επιφύλαξη άλλων πράξεων της Ένωσης σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αστυνομικών και δικαστικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου39 και της απόφασης-πλαισίου 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου40. Αυτού του είδους η ανταλλαγή δεδομένων PNR μεταξύ αρχών επιβολής του νόμου και δικαστικών αρχών θα πρέπει να διέπεται από τους κανόνες περί αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας και να μην υπονομεύει το υψηλό επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζουν ο Χάρτης, η Σύμβαση αριθ. 108 και η ΕΣΑΔ.

__________________

__________________

39 ΕΕ L 121, 15.05.09, σ. 37.

39 Απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) (ΕΕ L 121, 15.5.2009, σ. 37).

40 ΕΕ L 386, 29.12.06, σ. 89.

40 Απόφαση-πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την απλούστευση της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 386, 29.12.2006, σ. 89).

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α) Η ανταλλαγή πληροφοριών μέσω ασφαλούς ενωσιακού συστήματος ανταλλαγής δεδομένων PNR μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπόλ πρέπει να διασφαλίζεται. Η ανάπτυξη και η λειτουργική διαχείριση του εν λόγω συστήματος είναι δυνατόν να αποτελέσουν αρμοδιότητα της Ευρωπόλ. Στο πλαίσιο του συστήματος αυτού μπορεί να δημιουργηθεί μια μονοαπευθυντική υπηρεσία για την καταγραφή και διαβίβαση των αιτήσεων ανταλλαγής πληροφοριών. Στο πλαίσιο του συστήματος αυτού μπορεί να δημιουργηθεί μια μονοαπευθυντική υπηρεσία για την καταγραφή και διαβίβαση των αιτήσεων ανταλλαγής πληροφοριών.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας πρέπει να διατηρούνται τα δεδομένα PNR πρέπει να είναι ανάλογη προς τους σκοπούς της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων. Λόγω του χαρακτήρα των δεδομένων και των χρήσεών τους, είναι απαραίτητο να διατηρούνται τα δεδομένα PNR για αρκετό χρονικό διάστημα έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής αναλύσεων και χρήσης τους στο πλαίσιο ερευνών. Προκειμένου να αποφεύγεται πιθανή δυσανάλογη χρήση, είναι απαραίτητο, μετά από μια αρχική περίοδο, τα δεδομένα να καθίστανται ανώνυμα και να είναι προσιτά μόνο υπό πολύ αυστηρούς και περιοριστικούς όρους.

(21) Η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας πρέπει να διατηρούνται τα δεδομένα PNR πρέπει να είναι η απολύτως αναγκαία και ανάλογη προς τους σκοπούς της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων. Λόγω του χαρακτήρα των δεδομένων και των χρήσεών τους, είναι απαραίτητο να διατηρούνται τα δεδομένα PNR για αρκετό χρονικό διάστημα έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής αναλύσεων και χρήσης τους στο πλαίσιο ερευνών. Προκειμένου να αποφεύγεται πιθανή δυσανάλογη χρήση, είναι απαραίτητο, μετά από μια αρχική περίοδο, τα δεδομένα να είναι καλυμμένα και να είναι προσιτά μόνο υπό πολύ αυστηρούς και περιοριστικούς όρους.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α) Τα δεδομένα PNR θα πρέπει να υφίστανται την μέγιστη δυνατή επεξεργασία, υπό τη προϋπόθεση της κάλυψης, προκειμένου να διασφαλίζεται το μέγιστο επίπεδο προστασίας των δεδομένων με το να καθίσταται αδύνατο σε όσους έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά να ταυτοποιούν το υποκείμενο των δεδομένων και να αντλούν συμπεράσματα ως προς τα ποια πρόσωπα σχετίζονται με τα εν λόγω δεδομένα. Η εκ νέου ταυτοποίηση καλυμμένων δεδομένων θα πρέπει να είναι δυνατή μόνο υπό συνθήκες που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Η επεξεργασία δεδομένων PNR που πραγματοποιείται εσωτερικά σε κάθε κράτος μέλος από τη μονάδα στοιχείων επιβατών και από τις αρμόδιες αρχές θα πρέπει να υπόκειται σε πρότυπο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, ο οποίος θα είναι σύμφωνος με την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις41 («Απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ»).

(23) Η επεξεργασία δεδομένων PNR που πραγματοποιείται εσωτερικά σε κάθε κράτος μέλος από τη μονάδα στοιχείων επιβατών και από τις αρμόδιες αρχές θα πρέπει να υπόκειται σε πρότυπο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, η οποία θα είναι σύμφωνη με την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ ΔΕΥ του Συμβουλίου41 και με την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων προϋποθέσεων προστασίας των δεδομένων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

__________________

__________________

41 ΕΕ L 350 της 30.12.2008, σ. 60.

41 Απόφαση πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (ΕΕ L 350, 30.12.2008, σ. 60).

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) Λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα δικαιώματα των προσώπων των οποίων τα δεδομένα PNR υποβάλλονται σε επεξεργασία, όπως το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής και κλειδώματος των δεδομένων, καθώς και τα δικαιώματα αποζημίωσης και δικαστικής προσφυγής, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ.

(24) Λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα δικαιώματα των προσώπων των οποίων τα δεδομένα PNR υποβάλλονται σε επεξεργασία, όπως το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής και κλειδώματος των δεδομένων καθώς και τα δικαιώματα αποζημίωσης και δικαστικής προσφυγής, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ, την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και το υψηλό επίπεδο προστασίας που προβλέπεται από τον Χάρτη και την ΕΣΑΔ.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25) Λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα των επιβατών να ενημερώνονται για την επεξεργασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να φροντίζουν ώστε να τους παρέχονται ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή των δεδομένων PNR και τη διαβίβασή τους στη μονάδα στοιχείων επιβατών.

(25) Λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα των επιβατών να ενημερώνονται για την επεξεργασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να φροντίζουν ώστε να τους παρέχονται ακριβείς πληροφορίες, εύκολα προσβάσιμες και κατανοητές, σχετικά με τη συλλογή των δεδομένων PNR και τη διαβίβασή τους στη μονάδα στοιχείων επιβατών, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματα που έχουν ως υποκείμενα των δεδομένων.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26) Οι διαβιβάσεις δεδομένων PNR από κράτη μέλη σε τρίτες χώρες θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο κατά περίπτωση και σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ. Για να εξασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αυτές οι διαβιβάσεις θα πρέπει να υπόκεινται σε συμπληρωματικές αξιώσεις σχετικά με το σκοπό της διαβίβασης, την ιδιότητα της παραλαμβάνουσας αρχής και τις διασφαλίσεις που ισχύουν για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα.

(26) Οι διαβιβάσεις δεδομένων PNR από κράτη μέλη σε τρίτες χώρες θα πρέπει να επιτρέπονται βάσει διεθνούς συμφωνίας ή κατά περίπτωση και με πλήρη σεβασμό των διατάξεων που θεσπίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ. Για να εξασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αυτές οι διαβιβάσεις θα πρέπει να υπόκεινται σε συμπληρωματικές αξιώσεις σχετικά με το σκοπό της διαβίβασης, την ιδιότητα της παραλαμβάνουσας αρχής και τις διασφαλίσεις που ισχύουν για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα, καθώς επίσης και στην αρχή της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας τέτοιων διαβιβάσεων και το υψηλό επίπεδο προστασίας που προβλέπεται από τον Χάρτη, τη Σύμβαση αριθ. 108 και την ΕΣΑΔ. Εάν η εθνική εποπτική αρχή εκτιμήσει ότι η διαβίβαση δεδομένων PNR σε τρίτη χώρα συνιστά παραβίαση των αρχών που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, τότε έχει το δικαίωμα να διακόψει τη ροή δεδομένων προς την εν λόγω τρίτη χώρα.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28) Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τη δυνατότητα των κρατών μελών να προβλέπουν, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας τους, ένα σύστημα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων PNR για σκοπούς άλλους πλην εκείνων που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία ή να συλλέγουν, από μεταφορείς άλλους πλην εκείνων που αναφέρονται στην οδηγία, δεδομένα σχετικά με εσωτερικές πτήσεις και να τα επεξεργάζονται, με την επιφύλαξη της τήρησης των αντίστοιχων κανόνων προστασίας δεδομένων και στο βαθμό που η συγκεκριμένη νομοθεσία είναι σύμφωνη με το κεκτημένο της Ένωσης. Το ζήτημα της συλλογής δεδομένων PNR σχετικά με εσωτερικές πτήσεις θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ειδικής εξέτασης στο μέλλον.

διαγράφεται

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29) Εξαιτίας των υφιστάμενων νομικών και τεχνικών διαφορών μεταξύ εθνικών διατάξεων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων PNR, οι αερομεταφορείς αντιμετωπίζουν και θα αντιμετωπίσουν διαφορετικές απαιτήσεις όσον αφορά τα είδη πληροφοριών που πρέπει να διαβιβάζονται, καθώς και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι συγκεκριμένες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές. Αυτές οι διαφορές μπορεί να είναι επιζήμιες για την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων εθνικών αρχών για τους σκοπούς της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων.

(29) Εξαιτίας των υφιστάμενων νομικών και τεχνικών διαφορών μεταξύ εθνικών διατάξεων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων PNR, οι αερομεταφορείς και οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι μεταφορείς αντιμετωπίζουν και θα αντιμετωπίσουν διαφορετικές απαιτήσεις όσον αφορά τα είδη πληροφοριών που πρέπει να διαβιβάζονται, καθώς και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι συγκεκριμένες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές. Αυτές οι διαφορές μπορεί να είναι επιζήμιες για την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων εθνικών αρχών για τους σκοπούς της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων.

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32) Ιδιαίτερα, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισμένο, δεδομένου ότι επιτρέπει τη διατήρηση δεδομένων PNR για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, μετά την οποία τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν, τα δεδομένα πρέπει να καταστούν ανώνυμα μετά από ιδιαίτερα σύντομη περίοδο και απαγορεύεται η συλλογή και χρήση ευαίσθητων δεδομένων. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων, τα κράτη μέλη οφείλουν να κατοχυρώσουν την ύπαρξη ανεξάρτητης εθνικής εποπτικής αρχής υπεύθυνης για την παροχή συμβουλών και τον έλεγχο και του τρόπου με τον οποίον υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα PNR. Κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR πρέπει να καταγράφεται ή να τεκμηριώνεται για τους σκοπούς της εξακρίβωσης του σύννομου χαρακτήρα της επεξεργασίας δεδομένων, του αυτοελέγχου και της εξασφάλισης της ακεραιότητας και της ασφάλειας των δεδομένων που αποτελούν το αντικείμενο επεξεργασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι επιβάτες είναι σαφώς και επακριβώς ενημερωμένοι για τη συλλογή δεδομένων PNR και για τα δικαιώματά τους.

(32) Ιδιαίτερα, το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισμένο και επιτρέπει τη διατήρηση δεδομένων PNR για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, μετά την οποία τα δεδομένα θα πρέπει να διαγραφούν, τα δεδομένα θα πρέπει να καλυφθούν μετά την πάροδο 30 ημερών και θα πρέπει να απαγορεύεται η συλλογή και χρήση ευαίσθητων δεδομένων. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι μια ανεξάρτητη εθνική εποπτική αρχή, και ιδίως ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της, θα είναι υπεύθυνοι για την παροχή συμβουλών και τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίον υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα PNR. Κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR θα πρέπει να καταγράφεται ή να τεκμηριώνεται για τους σκοπούς της εξακρίβωσης του σύννομου χαρακτήρα της επεξεργασίας δεδομένων, του αυτοελέγχου και της εξασφάλισης της ακεραιότητας και της ασφάλειας των δεδομένων που αποτελούν το αντικείμενο επεξεργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι επιβάτες είναι σαφώς και επακριβώς ενημερωμένοι για τη συλλογή δεδομένων PNR και για τα δικαιώματά τους.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα οδηγία προβλέπει τη διαβίβαση, εκ μέρους των αερομεταφορέων, δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR) διεθνών πτήσεων με προορισμό και προέλευση τα κράτη μέλη, καθώς και την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, της χρησιμοποίησης και της διατήρησής τους από τα κράτη μέλη και της ανταλλαγής αυτών των δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών.

1. Η παρούσα οδηγία προβλέπει τη διαβίβαση, εκ μέρους των αερομεταφορέων και των οικονομικών φορέων που δεν είναι μεταφορείς, δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR) διεθνών πτήσεων με προορισμό και προέλευση τα κράτη μέλη, καθώς και την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, της χρησιμοποίησης και της διατήρησής τους από τα κράτη μέλη και της ανταλλαγής αυτών των δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπόλ.

2. Τα δεδομένα PNR που συλλέγονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία μπορούν να αποτελούν το αντικείμενο επεξεργασίας μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:

2. Τα δεδομένα PNR που συλλέγονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία μπορούν να αποτελούν το αντικείμενο επεξεργασίας μόνο για τους σκοπούς της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών αξιόποινων πράξεων και ορισμένων τύπων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, ή για την πρόληψη άμεσης και σοβαρής απειλής της δημόσιας ασφάλειας.

α) πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ)· και

 

β) πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) και δ).

 

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Ορισμοί

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι εξής ορισμοί:

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «αερομεταφορέας»: επιχείρηση αερομεταφορών με έγκυρη άδεια εκμετάλλευσης ή ισοδύναμο αυτής που επιτρέπει την αεροπορική μεταφορά επιβατών·

α) «αερομεταφορέας»: επιχείρηση αερομεταφορών με έγκυρη άδεια εκμετάλλευσης ή ισοδύναμο αυτής που επιτρέπει την αεροπορική μεταφορά επιβατών·

 

αα) «οικονομικός φορέας που δεν είναι μεταφορέας»: οικονομικός φορέας, όπως ταξιδιωτικά πρακτορεία και τουριστικά γραφεία, που παρέχει σχετιζόμενες με ταξίδια υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων πτήσεων για τις οποίες συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα PNR των επιβατών·

β) «διεθνής πτήση»: κάθε τακτική ή μη τακτική πτήση εκ μέρους αερομεταφορέα που προβλέπεται να προσγειωθεί στο έδαφος κράτους μέλους προερχόμενη από τρίτη χώρα ή να αναχωρήσει από το έδαφος κράτους μέλους με τελικό προορισμό τρίτη χώρα, συμπεριλαμβανομένων, σε αμφότερες τις περιπτώσεις, όλων των πτήσεων μετεπιβίβασης ή διέλευσης·

β) «διεθνής πτήση»: κάθε τακτική ή μη τακτική πτήση εκ μέρους αερομεταφορέα που προβλέπεται να προσγειωθεί στο έδαφος κράτους μέλους προερχόμενη από τρίτη χώρα ή να αναχωρήσει από το έδαφος κράτους μέλους με τελικό προορισμό τρίτη χώρα, συμπεριλαμβανομένων, σε αμφότερες τις περιπτώσεις, όλων των πτήσεων μετεπιβίβασης ή διέλευσης·

γ) «φάκελος επιβατών» ή «δεδομένα PNR»: ταξιδιωτικός φάκελος κάθε επιβάτη, ο οποίος περιλαμβάνει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επεξεργασία και τον έλεγχο των κρατήσεων από τους αερομεταφορείς που πραγματοποιούν την κράτηση ή συμμετέχουν στη μεταφορά για κάθε ταξίδι για το οποίο γίνεται κράτηση από το ίδιο το άτομο ή για λογαριασμό του, ανεξάρτητα από το αν περιλαμβάνεται σε συστήματα κράτησης, συστήματα ελέγχου αναχωρήσεων ή σε ισοδύναμα συστήματα που εξασφαλίζουν τις ίδιες λειτουργίες·

γ) «φάκελος επιβατών» ή «δεδομένα PNR»: ταξιδιωτικός φάκελος κάθε επιβάτη, ο οποίος περιλαμβάνει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επεξεργασία και τον έλεγχο των κρατήσεων από τους αερομεταφορείς που πραγματοποιούν την κράτηση ή συμμετέχουν στη μεταφορά για κάθε ταξίδι για το οποίο γίνεται κράτηση από το ίδιο το άτομο ή για λογαριασμό του, ανεξάρτητα από το αν περιλαμβάνεται σε συστήματα κράτησης, συστήματα ελέγχου αναχωρήσεων ή σε ισοδύναμα συστήματα που εξασφαλίζουν τις ίδιες λειτουργίες·

δ) «επιβάτης»: κάθε πρόσωπο, με εξαίρεση τα μέλη του πληρώματος, που μεταφέρεται ή πρόκειται να μεταφερθεί με αεροσκάφος, με συγκατάθεση του μεταφορέα·

δ) «επιβάτης»: κάθε πρόσωπο, με εξαίρεση τα μέλη του πληρώματος, που μεταφέρεται ή πρόκειται να μεταφερθεί με αεροσκάφος, με συγκατάθεση του μεταφορέα·

ε) «συστήματα κράτησης»: το εσωτερικό σύστημα απογραφής του αερομεταφορέα, στο οποίο συγκεντρώνονται δεδομένα PNR για τη διεκπεραίωση των κρατήσεων·

ε) «συστήματα κράτησης»: το εσωτερικό σύστημα απογραφής του αερομεταφορέα ή του οικονομικού φορέα που δεν είναι μεταφορέας, στο οποίο συγκεντρώνονται δεδομένα PNR για τη διεκπεραίωση των κρατήσεων·

στ) «μέθοδος προώθησης» (push): η μέθοδος βάσει της οποίας οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα απαιτούμενα δεδομένα PNR στη βάση δεδομένων της αρχής που τα έχει ζητήσει·

στ) «μέθοδος προώθησης» (push): η μέθοδος βάσει της οποίας οι αερομεταφορείς ή οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι μεταφορείς διαβιβάζουν τα απαιτούμενα δεδομένα PNR που αναφέρονται στο παράρτημα στη βάση δεδομένων της αρχής που τα έχει ζητήσει·

ζ) «τρομοκρατικά εγκλήματα»: τα εγκλήματα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο που αναφέρονται στα άρθρα 1 έως 4 της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου·

ζ) «τρομοκρατικά εγκλήματα»: τα εγκλήματα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο που αναφέρονται στα άρθρα 1 έως 4 της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ·

η) «σοβαρά εγκλήματα»: τα εγκλήματα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου, εφόσον τιμωρούνται, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ενός κράτους μέλους, με στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφάλειας ανώτατης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών· τα κράτη μέλη μπορούν εντούτοις να αποκλείσουν εκείνα τα ήσσονος σημασίας αδικήματα για τα οποία, λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο σύστημά τους ποινικής δικαιοσύνης, η επεξεργασία δεδομένων PNR σύμφωνα με την παρούσα οδηγία δεν θα συμφωνούσε με την αρχή της αναλογικότητας·

 

θ) «σοβαρό διεθνικό έγκλημα»: τα εγκλήματα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου, εφόσον τιμωρούνται, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ενός κράτους μέλους, με στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφάλειας ανώτατης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, και εάν:

θ) «σοβαρό διεθνικό έγκλημα»: τα ακόλουθα εγκλήματα τα οποία τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφάλειας ανώτατης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ενός κράτους μέλους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

(i) έχουν διαπραχθεί σε περισσότερα του ενός κράτη·

 

(ii) έχουν διαπραχθεί σε ένα κράτος αλλά ουσιαστικό μέρος της προετοιμασίας, του σχεδιασμού, της καθοδήγησης ή του ελέγχου τους πραγματοποιείται σε άλλο κράτος·

 

(iii) έχουν διαπραχθεί σε ένα κράτος αλλά εμπλέκεται σε αυτά οργανωμένη εγκληματική ομάδα η οποία αναπτύσσει εγκληματικές δραστηριότητες σε περισσότερα του ενός κράτη· ή

 

(iv) έχουν διαπραχθεί σε ένα μόνο κράτος αλλά έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε άλλο κράτος.

 

 

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,

 

- εμπορία ανθρώπων, διευκόλυνση σε μη εξουσιοδοτημένη είσοδο και διαμονή, παράνομο εμπόριο ανθρώπινων οργάνων και ιστών,

 

- σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και παιδική πορνογραφία, βιασμός, ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων,

 

- παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών,

 

- παράνομη διακίνηση όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών,

 

- σοβαρή απάτη, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παραχάραξη νομίσματος,

 

- ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, βαριά σωματική βλάβη, απαγωγή, παράνομη κράτηση και ομηρία, ένοπλη ληστεία,

 

- σοβαρό ηλεκτρονικό έγκλημα και κυβερνοέγκλημα,

 

- εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένου του λαθρεμπορίου απειλούμενων ζωικών ειδών και του λαθρεμπορίου απειλούμενων φυτικών ειδών και φυτικών ποικιλιών,

 

- παραποίηση διοικητικών εγγράφων και διακίνηση αυτών, παράνομη εμπορία πολιτιστικών αγαθών, μεταξύ άλλων, αρχαιότητες και έργα τέχνης, παραποίηση και πειρατεία προϊόντων,

 

- αεροπειρατεία και πειρατεία,

 

- κατασκοπία και προδοσία,

 

- παράνομη εμπορία και διακίνηση πυρηνικών ή ραδιενεργών υλικών και προδρόμων ουσιών τους και, εν προκειμένω, εγκλήματα που σχετίζονται με τη μη διασπορά,

 

- εγκλήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος συστήνει ή ορίζει μια αρχή αρμόδια για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων ή τμήμα μιας τέτοιας αρχής που να δρα ως «μονάδα στοιχείων επιβατών» αρμόδια για τη συλλογή δεδομένων PNR από τους αερομεταφορείς, την αποθήκευσή τους, την ανάλυσή τους και τη διαβίβαση του αποτελέσματος της ανάλυσης στις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5. Τα μέλη του προσωπικού της μπορούν να αποσπώνται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

1. Κάθε κράτος μέλος συστήνει ή ορίζει μια αρχή αρμόδια για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων καθώς και για την πρόληψη άμεσων και σοβαρών απειλών της δημόσιας ασφάλειας, ή τμήμα μιας τέτοιας αρχής που να δρα ως «μονάδα στοιχείων επιβατών». Η μονάδα στοιχείων επιβατών είναι αρμόδια για τη συλλογή δεδομένων PNR από αερομεταφορείς και οικονομικούς φορείς που δεν είναι μεταφορείς, την αποθήκευση, την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων αυτών και τη διαβίβαση του αποτελέσματος της ανάλυσης στις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5. Η μονάδα στοιχείων επιβατών είναι επίσης αρμόδια για την ανταλλαγή δεδομένων PNR και του αποτελέσματος της επεξεργασίας τους με μονάδες στοιχείων επιβατών άλλων κρατών μελών και με την Ευρωπόλ σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 7α, καθώς και για τη διενέργεια αξιολογήσεων σύμφωνα με το άρθρο 4. Τα μέλη του προσωπικού της μπορούν να αποσπώνται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην μονάδα στοιχείων επιβατών επαρκείς πόρους για την εκπλήρωση των καθηκόντων της.

2. Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη δύνανται να συστήσουν ή να διορίσουν την ίδια αρχή η οποία θα λειτουργεί ως κοινή τους μονάδα στοιχείων επιβατών. Η εν λόγω μονάδα στοιχείων επιβατών εγκαθίσταται σε ένα από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και θεωρείται ως εθνική μονάδα στοιχείων επιβατών όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών. Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη συμφωνούν σχετικά με λεπτομερείς κανόνες λειτουργίας της μονάδας στοιχείων επιβατών και τηρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

2. Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη δύνανται να συστήσουν ή να διορίσουν την ίδια αρχή η οποία θα λειτουργεί ως κοινή τους μονάδα στοιχείων επιβατών. Η εν λόγω μονάδα στοιχείων επιβατών εγκαθίσταται σε ένα από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και θεωρείται ως εθνική μονάδα στοιχείων επιβατών όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών. Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη συμφωνούν από κοινού σχετικά με λεπτομερείς κανόνες λειτουργίας της μονάδας στοιχείων επιβατών και τηρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

3. Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή εντός μηνός από την ημερομηνία σύστασης της μονάδας στοιχείων επιβατών και μπορεί οποτεδήποτε να επικαιροποιήσει τη δήλωσή του. Η Επιτροπή δημοσιεύει τη συγκεκριμένη πληροφορία και όλες τις επικαιροποιήσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή εντός μηνός από την ημερομηνία σύστασης της μονάδας στοιχείων επιβατών και επικαιροποιεί ανά πάσα στιγμή τη δήλωσή του. Η Επιτροπή δημοσιεύει τη συγκεκριμένη πληροφορία και όλες τις επικαιροποιήσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3α

 

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων εντός της μονάδας στοιχείων επιβατών

 

1. Όλα τα μέλη του προσωπικού της μονάδας στοιχείων επιβατών που έχουν πρόσβαση σε δεδομένα PNR λαμβάνουν ειδικά προσαρμοσμένη κατάρτιση ως προς την επεξεργασία των δεδομένων PNR σε πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές προστασίας δεδομένων και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

 

2. Η μονάδα στοιχείων επιβατών ορίζει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για την εποπτεία της επεξεργασίας δεδομένων PNR και την εφαρμογή των σχετικών διασφαλίσεων.

 

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων διορίζεται βάσει επαγγελματικών προσόντων και, ιδίως, με βάση την εμπειρογνωσία που διαθέτει στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών προστασίας των δεδομένων και την ικανότητα άσκησης των καθηκόντων που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε άλλο επαγγελματικό καθήκον του υπευθύνου προστασίας δεδομένων είναι συμβατό προς τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του προσώπου αυτού ως υπευθύνου προστασίας δεδομένων και ότι δεν συνεπάγεται σύγκρουση συμφερόντων. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων οφείλει:

 

α) να ευαισθητοποιεί και να συμβουλεύει τους υπαλλήλους της μονάδας στοιχείων επιβατών για τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των υπαλλήλων και της ανάθεσης ευθυνών·

 

β) να παρακολουθεί τη θέση σε ισχύ και την εφαρμογή των διατάξεων προστασίας δεδομένων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, ιδίως μέσω της διενέργειας τυχαίας δειγματοληψίας επί των διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων·

 

γ) να εξασφαλίζει ότι διατηρείται όλη η τεκμηρίωση και ότι τηρούνται αρχεία σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και να παρακολουθεί την τεκμηρίωση, τη γνωστοποίηση και την κοινοποίηση παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να αναφέρει στις αρμόδιες αρχές τυχόν επιζήμια συμπεριφορά όσον αφορά τις απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία·

 

δ) να παρακολουθεί τις απαντήσεις σε αιτήματα της εθνικής εποπτικής αρχής και να συνεργάζεται με την εθνική εποπτική αρχή, ιδίως σε θέματα που σχετίζονται με τη διαβίβαση δεδομένων προς άλλα κράτη μέλη ή προς τρίτες χώρες και να λειτουργεί ως σημείο επικοινωνίας για την εθνική εποπτική αρχή σε ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων PNR και, ενδεχομένως, να διαβουλεύεται με την εθνική εποπτική αρχή με δική του πρωτοβουλία·

 

Τα κράτη μέλη παρέχουν στους υπεύθυνους προστασίας δεδομένων τα μέσα για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους που αναφέρονται στο παρόν άρθρο κατά τρόπο αποτελεσματικό και ανεξάρτητο.

 

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, ως ενιαίο σημείο επαφής, σχετικά με όλα τα ζητήματα που συνδέονται με την επεξεργασία των δεδομένων PNR του εν λόγω ατόμου. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων έχουν ανακοινωθεί στην εθνική εποπτική αρχή και στο κοινό.

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Επεξεργασία των δεδομένων PNR

Επεξεργασία των δεδομένων PNR

1. Tα δεδομένα PNR που διαβιβάζονται από τους αερομεταφορείς, σύμφωνα με το άρθρο 6, σε σχέση με διεθνείς πτήσεις που έχουν ως σημείο προσγείωσης ή απογείωσης το έδαφος οποιουδήποτε κράτους μέλους συλλέγονται από τη μονάδα στοιχείων επιβατών του σχετικού κράτους μέλους. Αν τα δεδομένα PNR που διαβιβάζονται από τους αερομεταφορείς συμπεριλαμβάνουν δεδομένα άλλα πλην εκείνων που απαριθμούνται στο παράρτημα, η μονάδα στοιχείων επιβατών διαγράφει αμέσως αυτά τα δεδομένα μετά την παραλαβή τους.

1. Τα δεδομένα PNR που διαβιβάζονται από τους αερομεταφορείς και τους οικονομικούς φορείς που δεν είναι μεταφορείς, σύμφωνα με το άρθρο 6, σε σχέση με διεθνείς πτήσεις που έχουν ως σημείο προσγείωσης ή απογείωσης το έδαφος κράτους μέλους συλλέγονται μόνο από τη μονάδα στοιχείων επιβατών του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Αν τα δεδομένα PNR που διαβιβάζονται από τους αερομεταφορείς και τους οικονομικούς φορείς που δεν είναι μεταφορείς συμπεριλαμβάνουν δεδομένα άλλα πλην εκείνων που απαριθμούνται στο παράρτημα, η μονάδα στοιχείων επιβατών διαγράφει αμέσως και οριστικά αυτά τα δεδομένα μετά την παραλαβή τους.

2. Η μονάδα στοιχείων επιβατών επεξεργάζεται τα δεδομένα PNR μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:

2. Η μονάδα στοιχείων επιβατών επεξεργάζεται τα δεδομένα PNR μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) αξιολόγηση των επιβατών πριν από την προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο κράτος μέλος ή αναχώρησή τους από αυτό προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται σε τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό διεθνικό έγκλημα και τα οποία χρήζουν περαιτέρω εξέτασης από τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5. Κατά τη διεξαγωγή αυτής της αξιολόγησης, η μονάδα στοιχείων επιβατών μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα PNR σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε θετικό αποτέλεσμα που λαμβάνεται από μια τέτοια αυτοματοποιημένη επεξεργασία ελέγχεται μεμονωμένα με μη αυτοματοποιημένα μέσα για να επαληθευθεί το κατά πόσον είναι απαραίτητη η παρέμβαση της αρμόδιας αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 5·

α) αξιολόγηση των επιβατών πριν από την προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο κράτος μέλος ή αναχώρησή τους από αυτό προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται σε τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό διεθνικό έγκλημα και τα οποία χρήζουν περαιτέρω εξέτασης από τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5 και, κατά περίπτωση, από την Ευρωπόλ, σύμφωνα με το άρθρο 7α. Κατά τη διεξαγωγή αυτής της αξιολόγησης η μονάδα στοιχείων επιβατών μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα PNR σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας και μπορεί να συγκρίνει τα δεδομένα PNR με σχετικές βάσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών ή εθνικών βάσεων δεδομένων ή των εθνικών αντιγράφων βάσεων δεδομένων της Ένωσης, εφόσον έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, όσον αφορά πρόσωπα ή αντικείμενα που αναζητούνται ή για τα οποία υπάρχει σχετική καταχώριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ένωσης και τις διεθνείς και εθνικές διατάξεις που ισχύουν για τέτοιου είδους φακέλους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε θετικό αποτέλεσμα που λαμβάνεται από μια τέτοια αυτοματοποιημένη επεξεργασία ελέγχεται μεμονωμένα με μη αυτοματοποιημένα μέσα για να επαληθευθεί το κατά πόσον είναι απαραίτητη η παρέμβαση της αρμόδιας αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 5·

β) αξιολόγηση των επιβατών πριν από την προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο κράτος μέλος ή αναχώρησή τους από αυτό προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται σε τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό έγκλημα και τα οποία χρήζουν περαιτέρω εξέτασης από τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5. Κατά τη διεξαγωγή αυτής της αξιολόγησης η μονάδα στοιχείων επιβατών μπορεί να συγκρίνει τα δεδομένα PNR με σχετικές βάσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών ή εθνικών βάσεων δεδομένων ή των εθνικών αντιγράφων βάσεων δεδομένων της Ένωσης, εφόσον έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, όσον αφορά πρόσωπα ή αντικείμενα που αναζητούνται ή για τα οποία υπάρχει σχετική καταχώριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ένωσης και τις διεθνείς και εθνικές διατάξεις που ισχύουν για τέτοιου είδους φακέλους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε θετικό αποτέλεσμα που λαμβάνεται από μια τέτοια αυτοματοποιημένη επεξεργασία ελέγχεται μεμονωμένα με μη αυτοματοποιημένα μέσα για να επαληθευθεί το κατά πόσον είναι απαραίτητη η παρέμβαση της αρμόδιας αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 5·

β) αξιολόγηση των επιβατών πριν από την προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο κράτος μέλος ή αναχώρησή τους από αυτό προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται σε τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό διεθνικό έγκλημα και τα οποία χρήζουν περαιτέρω εξέτασης από τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5. Κατά τη διεξαγωγή αυτής της αξιολόγησης η μονάδα στοιχείων επιβατών μπορεί να συγκρίνει τα δεδομένα PNR με σχετικές βάσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών βάσεων δεδομένων ή των εθνικών αντιγράφων βάσεων δεδομένων της Ένωσης, όσον αφορά πρόσωπα ή αντικείμενα που αναζητούνται ή για τα οποία υπάρχει σχετική καταχώριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ένωσης και τις εθνικές διατάξεις που ισχύουν για τέτοιου είδους βάσεις δεδομένων για το σκοπό της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων. Κατά τη διεξαγωγή αυτής της αξιολόγησης, η μονάδα στοιχείων επιβατών μπορεί να συγκρίνει τα δεδομένα PNR με το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν και το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε θετικό αποτέλεσμα που λαμβάνεται από μια τέτοια αυτοματοποιημένη επεξεργασία ελέγχεται μεμονωμένα με μη αυτοματοποιημένα μέσα για να επαληθευθεί το κατά πόσον είναι απαραίτητη η παρέμβαση της αρμόδιας αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 5·

γ) απάντηση, κατά περίπτωση, σε δεόντως αιτιολογημένες αιτήσεις που προέρχονται από αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση δεδομένων PNR και την επεξεργασία δεδομένων PNR σε συγκεκριμένες περιπτώσεις για το σκοπό της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων και γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές των αποτελεσμάτων αυτής της επεξεργασίας, και

γ) απάντηση, κατά περίπτωση, βάσει επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, σε δεόντως αιτιολογημένες αιτήσεις που προέρχονται από αρμόδιες αρχές ή την Ευρωπόλ για τη χορήγηση δεδομένων PNR και την επεξεργασία δεδομένων PNR σε συγκεκριμένες περιπτώσεις για το σκοπό της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων που παρατίθενται στο άρθρο 2 σημείο i) ή για την πρόληψη άμεσης και σοβαρής απειλής κατά της δημόσιας ασφάλειας, και γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές ή, κατά περίπτωση, στην Ευρωπόλ, των αποτελεσμάτων αυτής της επεξεργασίας· και

δ) ανάλυση των δεδομένων PNR με σκοπό την επικαιροποίηση ή τη δημιουργία νέων κριτηρίων για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων με σκοπό την ταυτοποίηση κάθε προσώπου που μπορεί να εμπλέκεται σε τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό διεθνικό έγκλημα σύμφωνα με το σημείο α).

δ) ανάλυση των δεδομένων PNR με σκοπό την επικαιροποίηση ή τη δημιουργία νέων κριτηρίων για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων με σκοπό την ταυτοποίηση κάθε προσώπου που μπορεί να εμπλέκεται σε τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό διεθνικό έγκλημα σύμφωνα με το σημείο α).

3. Η αξιολόγηση των επιβατών πριν από την προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο κράτος μέλος ή αναχώρησή τους από αυτό, που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), πραγματοποιείται χωρίς διακρίσεις βάσει κριτηρίων αξιολόγησης που ορίζονται από τη μονάδα στοιχείων επιβατών. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε να κριτήρια αξιολόγησης να καθορίζονται από τις μονάδες στοιχείων επιβατών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5. Τα κριτήρια αξιολόγησης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να βασίζονται στην φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στα πολιτικά φρονήματα, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην κατάσταση της υγείας ή στο γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου.

3. Η αξιολόγηση των επιβατών πριν από την προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο κράτος μέλος ή αναχώρησή τους από αυτό, που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), πραγματοποιείται χωρίς διακρίσεις βάσει κριτηρίων αξιολόγησης που ορίζονται από τη μονάδα στοιχείων επιβατών. Τα εν λόγω κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να είναι στοχευμένα, συγκεκριμένα, αιτιολογημένα, αναλογικά και να βασίζονται σε πραγματικά περιστατικά. Στην τακτική επανεξέταση συμμετέχει ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε να κριτήρια αξιολόγησης να καθορίζονται από τις μονάδες στοιχείων επιβατών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5 και να επανεξετάζονται τακτικά. Τα κριτήρια αξιολόγησης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να βασίζονται στην φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στον γενετήσιο προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση και συνδικαλιστικές δραστηριότητες και στην επεξεργασία δεδομένων που αφορούν την κατάσταση της υγείας ή το γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου.

4. Η μονάδα στοιχείων επιβατών ενός κράτους μέλους διαβιβάζει τα δεδομένα PNR ή τα αποτελέσματα επεξεργασίας των δεδομένων PNR των προσώπων που έχουν ταυτοποιηθεί σύμφωνα με τα σημεία α) και β) της παραγράφου 2 για περαιτέρω εξέταση στις σχετικές αρμόδιες αρχές του ίδιου κράτους μέλους. Αυτές οι διαβιβάσεις πραγματοποιούνται κατά περίπτωση.

4. Η μονάδα στοιχείων επιβατών ενός κράτους μέλους διαβιβάζει τα δεδομένα PNR ή τα αποτελέσματα επεξεργασίας των δεδομένων PNR των προσώπων που έχουν ταυτοποιηθεί σύμφωνα με τα σημεία α) και β) της παραγράφου 2 για περαιτέρω εξέταση στις σχετικές αρμόδιες αρχές του ίδιου κράτους μέλους. Αυτές οι διαβιβάσεις πραγματοποιούνται κατά περίπτωση και μέσω ανθρώπινης ενέργειας.

 

4α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που διαβιβάζονται στη μονάδα στοιχείων επιβατών και από τη μονάδα στοιχείων επιβατών σε αρμόδια αρχή δυνάμει του άρθρου 5. Εάν ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων θεωρήσει ότι η διαβίβαση οποιωνδήποτε δεδομένων δεν είναι σύννομη, παραπέμπει το θέμα στην εθνική εποπτική αρχή, η οποία έχει την εξουσία να απαιτήσει από την παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή να διαγράψει τα δεδομένα αυτά.

 

4β. Η διατήρηση, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων PNR πραγματοποιείται αποκλειστικά σε ασφαλή τοποθεσία εντός της επικράτειας των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

 

4γ. Το κόστος για τη χρήση, τη διατήρηση και την ανταλλαγή των δεδομένων PNR επιβαρύνει τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Αρμόδιες αρχές

Αρμόδιες αρχές

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει έναν κατάλογο των αρμόδιων αρχών που είναι εξουσιοδοτημένες να ζητούν ή να λαμβάνουν δεδομένα PNR ή το αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων PNR από τις μονάδες στοιχείων επιβατών προκειμένου να εξετάσουν περαιτέρω τις συγκεκριμένες πληροφορίες ή να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τους σκοπούς της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων.

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει έναν κατάλογο των αρμόδιων αρχών που είναι εξουσιοδοτημένες να ζητούν ή να λαμβάνουν καλυμμένα δεδομένα PNR ή το αποτέλεσμα της συστηματικής επεξεργασίας δεδομένων PNR από τις μονάδες στοιχείων επιβατών προκειμένου να εξετάσουν περαιτέρω τις συγκεκριμένες πληροφορίες ή να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τους συγκεκριμένους σκοπούς της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων, ή της πρόληψης άμεσης και σοβαρής απειλής της δημόσιας ασφάλειας. Η Ευρωπόλ έχει το δικαίωμα να λαμβάνει δεδομένα PNR ή το αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων PNR από τις μονάδες στοιχείων επιβατών των κρατών μελών εντός των ορίων της εντολής της και, όπου κρίνεται σκόπιμο, για τη εκτέλεση των καθηκόντων της.

2. Αρμόδιες αρχές είναι οι αρχές που έχουν αρμοδιότητα στον τομέα της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων

2. Αρμόδιες αρχές είναι οι αρχές που έχουν αρμοδιότητα στον τομέα της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων ή της πρόληψης άμεσων και σοβαρών απειλών κατά της δημόσιας ασφάλειας.

3. Κάθε κράτος μέλος γνωστοποιεί τον κατάλογο των αρμοδίων αρχών του στην Επιτροπή το αργότερο δώδεκα μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας και μπορεί οποτεδήποτε να επικαιροποιήσει το περιεχόμενο αυτής της δήλωσής του. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές, καθώς και κάθε επικαιροποίηση, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Έως ... * [12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] κάθε κράτος μέλος γνωστοποιεί τον κατάλογο των αρμοδίων αρχών του στην Επιτροπή και επικαιροποιεί ανά πάσα στιγμή το περιεχόμενο αυτής της δήλωσής του Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές, καθώς και κάθε επικαιροποίηση, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Τα δεδομένα PNR των επιβατών και το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων που ελήφθησαν από τη μονάδα στοιχείων επιβατών μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μόνο για τους σκοπούς της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων.

4. Τα δεδομένα PNR των επιβατών και το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων που ελήφθησαν από τη μονάδα στοιχείων επιβατών μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης ή δίωξης τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων, κατόπιν αιτήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, ή της πρόληψης άμεσων και σοβαρών απειλών της δημόσιας ασφάλειας.

5. Η παράγραφος 4 τελεί υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των αρχών επιβολής του νόμου ή των δικαστικών αρχών στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, στο πλαίσιο μέτρων επιβολής του νόμου που ελήφθησαν μετά το πέρας αυτής της επεξεργασίας, διαπιστώνονται άλλες εγκληματικές πράξεις ή υπάρχουν ενδείξεις για τέτοιου είδους πράξεις.

5. Η παράγραφος 4 τελεί υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των αρχών επιβολής του νόμου ή των δικαστικών αρχών στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, στο πλαίσιο μέτρων επιβολής του νόμου που ελήφθησαν μετά το πέρας της επεξεργασίας προς τον αρχικώς επιδιωκόμενο σκοπό, διαπιστώνονται άλλες εγκληματικές πράξεις ή υπάρχουν ενδείξεις για τέτοιου είδους πράξεις.

6. Οι αρμόδιες αρχές δεν λαμβάνουν σε καμία περίπτωση απόφαση που να έχει δυσμενείς νομικές συνέπειες για συγκεκριμένο πρόσωπο ή να το θίγει σημαντικά απλά και μόνο βάσει της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων PNR. Οι αποφάσεις αυτού του είδους δεν λαμβάνονται στη βάση της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, των θρησκευτικών ή φιλοσοφικών πεποιθήσεων, των πολιτικών φρονημάτων, της συμμετοχής σε συνδικαλιστική οργάνωση, της κατάστασης της υγείας ή του γενετήσιου προσανατολισμού ενός ατόμου.

6. Οι αρμόδιες αρχές δεν λαμβάνουν σε καμία περίπτωση απόφαση που να έχει δυσμενείς νομικές συνέπειες για συγκεκριμένο πρόσωπο ή να το θίγει σημαντικά απλά και μόνο βάσει της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων PNR. Οι αποφάσεις αυτού του είδους δεν λαμβάνονται στη βάση δεδομένων που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τον γενετήσιο προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση ή συνδικαλιστικές δραστηριότητες και την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν την κατάσταση της υγείας ή τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις επιβαλλόμενες στους αερομεταφορείς

Υποχρεώσεις επιβαλλόμενες στους αερομεταφορείς και στους οικονομικούς φορείς που δεν είναι μεταφορείς

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν («μέθοδος προώθησης» (push)) τα δεδομένα PNR, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) και εξειδικεύεται στο παράρτημα, στο μέτρο που αυτοί έχουν ήδη συγκεντρώσει τα δεδομένα αυτά, στη βάση δεδομένων της εθνικής μονάδας στοιχείων επιβατών του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου θα προσγειωθεί ή από το έδαφος του οποίου θα απογειωθεί η διεθνής πτήση. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η πτήση εκτελείται με κοινό κωδικό μεταξύ ενός ή περισσοτέρων αερομεταφορέων, η υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων PNR όλων των επιβατών της πτήσης βαρύνει τον αερομεταφορέα που εκτελεί την πτήση. Όταν η πτήση περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους σταθμούς στα αεροδρόμια των κρατών μελών, οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα δεδομένα PNR στις μονάδες στοιχείων επιβατών όλων των ενδιαφερομένων κρατών μελών.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι αερομεταφορείς και οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι μεταφορείς διαβιβάζουν όλα τα προωθούμενα («pushed») δεδομένα PNR, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) και εξειδικεύεται στο παράρτημα, στο μέτρο που αυτοί έχουν ήδη συγκεντρώσει τα δεδομένα αυτά κατά την συνήθη ροή των δραστηριοτήτων τους, στη βάση δεδομένων της εθνικής μονάδας στοιχείων επιβατών του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου θα προσγειωθεί ή από το έδαφος του οποίου θα απογειωθεί η διεθνής πτήση. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η πτήση εκτελείται με κοινό κωδικό μεταξύ ενός ή περισσοτέρων αερομεταφορέων, η υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων PNR όλων των επιβατών της πτήσης βαρύνει τον αερομεταφορέα και τον οικονομικό φορέα που δεν είναι μεταφορέας που εκτελεί την πτήση. Όταν η πτήση περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους σταθμούς στα αεροδρόμια των κρατών μελών, οι αερομεταφορείς και οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι μεταφορείς διαβιβάζουν τα δεδομένα PNR στις μονάδες στοιχείων επιβατών όλων των ενδιαφερομένων κρατών μελών.

2. Οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα δεδομένα PNR με ηλεκτρονικά μέσα χρησιμοποιώντας τα κοινά πρωτόκολλα και τους εγκεκριμένους μορφότυπους δεδομένων που πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 13 και 14 ή, σε περίπτωση τεχνικής βλάβης, με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο που εξασφαλίζει ενδεδειγμένο επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων:

2. Οι αερομεταφορείς και οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι μεταφορείς διαβιβάζουν τα δεδομένα PNR με ηλεκτρονικά μέσα χρησιμοποιώντας τα κοινά πρωτόκολλα και τους εγκεκριμένους μορφότυπους δεδομένων που πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 ή, σε περίπτωση τεχνικής βλάβης, με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο που εξασφαλίζει ενδεδειγμένο επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων:

α) 24 έως 48 ώρες πριν από τον προγραμματιζόμενο χρόνο αναχώρησης της πτήσης·

α) άπαξ, 24 έως 48 ώρες πριν από τον προγραμματιζόμενο χρόνο αναχώρησης της πτήσης·

και

και

β) αμέσως μετά το κλείσιμο της πτήσης, δηλαδή αμέσως μετά την επιβίβαση των επιβατών στο αεροσκάφος που ετοιμάζεται να αναχωρήσει και δεν είναι πλέον δυνατή η επιβίβαση άλλων επιβατών.

β) άπαξ, αμέσως μετά το κλείσιμο της πτήσης, δηλαδή αμέσως μετά την επιβίβαση των επιβατών στο αεροσκάφος που ετοιμάζεται να αναχωρήσει και δεν είναι πλέον δυνατή η επιβίβαση άλλων επιβατών.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στους αερομεταφορείς να περιορίσουν τη διαβίβαση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) στις επικαιροποιήσεις των διαβιβάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α).

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στους αερομεταφορείς και στους οικονομικούς φορείς που δεν είναι μεταφορείς να περιορίσουν τη διαβίβαση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) στις επικαιροποιήσεις των διαβιβάσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α) της εν λόγω παραγράφου.

4. Κατά περίπτωση, μετά από αίτηση μιας μονάδας στοιχείων επιβατών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν δεδομένα PNR όταν απαιτείται ταχύτερη πρόσβαση από εκείνη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), για να αντιμετωπιστεί ειδική και πραγματική απειλή που έχει σχέση με τρομοκρατικά ή άλλα σοβαρά εγκλήματα.

4. Κατά περίπτωση, μετά από αίτηση μιας μονάδας στοιχείων επιβατών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, οι αερομεταφορείς και οικονομικοί φορείς που δεν είναι μεταφορείς διαβιβάζουν δεδομένα PNR όταν απαιτείται ταχύτερη πρόσβαση από εκείνη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), για να αντιμετωπιστεί ειδική, άμεση και πραγματική απειλή που έχει σχέση με τρομοκρατικά ή άλλα σοβαρά διεθνικά εγκλήματα.

 

4α. Αερομεταφορείς και οικονομικοί φορείς που δεν είναι μεταφορείς ενημερώνουν δεόντως τους επιβάτες σχετικά με τον τύπο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουν για σκοπούς επιβολής του νόμου και σχετικά με τα δικαιώματά τους ως προς τα στοιχεία τους ως επιβατών. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται στους επιβάτες προληπτικά, σε ευνόητη μορφή.

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών

Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών

1. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε, όταν πρόκειται για πρόσωπα που έχουν ταυτοποιηθεί από μία μονάδα στοιχείων επιβατών σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχεία α) και β), το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων PNR να διαβιβάζεται από την εν λόγω μονάδα στις μονάδες στοιχείων επιβατών άλλων κρατών μελών, όταν η εν λόγω μονάδα θεωρεί ότι αυτή η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση ή δίωξη τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων. Οι μονάδες στοιχείων επιβατών των κρατών μελών που λαμβάνουν τα δεδομένα PNR διαβιβάζουν τα δεδομένα αυτού του είδους ή το αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους στις σχετικές αρμόδιες αρχές τους.

1. Οι μονάδες στοιχείων επιβατών ανταλλάσσουν αυτόματα τα στοιχεία που αφορούν τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων PNR. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων PNR, είτε είναι αναλυτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν από δεδομένα PNR, είτε αποτελέσματα σε σχέση με πρόσωπα που έχουν ταυτοποιηθεί από μονάδα στοιχείων επιβατών σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2, τα οποία έχουν διαβιβασθεί για περαιτέρω εξέταση στις σχετικές αρμόδιες αρχές τους σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4, να διαβιβάζονται προληπτικά από μια μονάδα στις μονάδες στοιχείων επιβατών άλλων κρατών μελών και χωρίς χρονοτριβή. Οι μονάδες στοιχείων επιβατών των κρατών μελών που λαμβάνουν τα δεδομένα PNR διαβιβάζουν τα αποτελέσματα της επεξεργασίας τους στις σχετικές αρμόδιες αρχές τους, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4. Όπου κρίνεται σκόπιμο, πραγματοποιείται καταχώριση σύμφωνα με το άρθρο 36 της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

2. Η μονάδα στοιχείων επιβατών ενός κράτους μέλους έχει το δικαίωμα να ζητήσει, κατά περίπτωση, από την αντίστοιχη μονάδα οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους να της γνωστοποιήσει δεδομένα PNR που διατηρεί στη βάση δεδομένων της σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 καθώς επίσης, κατά περίπτωση, το αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων PNR. Η αίτηση γνωστοποίησης αυτών των δεδομένων μπορεί να θεμελιώνεται σε οποιοδήποτε μεμονωμένο στοιχείο ή σε συνδυασμό στοιχείων, ανάλογα με αυτό που η αιτούσα μονάδα στοιχείων επιβατών κρίνει απαραίτητο σε συγκεκριμένη υπόθεση πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης ή δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων. Οι μονάδες στοιχείων επιβατών γνωστοποιούν τα δεδομένα που τους ζητήθηκαν το συντομότερο δυνατό και διαβιβάζουν επίσης το αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων PNR, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί τέτοιου είδους επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β).

2. Οι μονάδες στοιχείων επιβατών έχουν το δικαίωμα να ζητούν, κατά περίπτωση, από την αντίστοιχη μονάδα άλλου κράτους μέλους να τους γνωστοποιήσει δεδομένα PNR που διατηρεί στη βάση δεδομένων της σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 καθώς επίσης, κατά περίπτωση, το αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους, εάν έχει ήδη γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β). Η δεόντως αιτιολογημένη αίτηση γνωστοποίησης αυτών των δεδομένων περιορίζεται αυστηρά στα δεδομένα που είναι αναγκαία στη συγκεκριμένη περίπτωση και μπορεί να θεμελιώνεται σε οποιοδήποτε μεμονωμένο στοιχείο ή σε συνδυασμό στοιχείων, ανάλογα με αυτό που η αιτούσα μονάδα στοιχείων επιβατών κρίνει απαραίτητο σε συγκεκριμένη υπόθεση πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης ή δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων, ή πρόληψης άμεσων και σοβαρών απειλών της δημόσιας ασφάλειας. Οι μονάδες στοιχείων επιβατών γνωστοποιούν τα δεδομένα που τους ζητήθηκαν το συντομότερο δυνατό χρησιμοποιώντας τα κοινώς αποδεκτά πρωτόκολλα και τους εγκεκριμένους μορφότυπους δεδομένων. Ένα τέτοιο αίτημα θα πρέπει να αιτιολογείται γραπτώς.

3. Η μονάδα στοιχείων επιβατών ενός κράτους μέλους έχει το δικαίωμα να ζητήσει, κατά περίπτωση, από την αντίστοιχη μονάδα οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους να της γνωστοποιήσει δεδομένα PNR που διατηρεί στη βάση δεδομένων της σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 καθώς επίσης, κατά περίπτωση, το αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων PNR. Η μονάδα στοιχείων επιβατών μπορεί να ζητήσει πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα PNR που διατηρούνται από τη μονάδα στοιχείων επιβατών κάποιου άλλου κράτους μέλους, στο σύνολό τους και χωρίς καλυμμένα πεδία, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσει συγκεκριμένη απειλή ή να προβεί σε συγκεκριμένη έρευνα ή δίωξη που έχει σχέση με τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό έγκλημα.

3. Οι μονάδες στοιχείων επιβατών έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, κατά περίπτωση, από την αντίστοιχη μονάδα οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους να τους γνωστοποιήσει δεδομένα PNR που είναι ήδη καλυμμένα και που διατηρεί στη βάση δεδομένων της σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 καθώς επίσης, κατά περίπτωση, το αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων PNR. Η μονάδα στοιχείων επιβατών μπορεί να ζητήσει πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα PNR που διατηρούνται από τη μονάδα στοιχείων επιβατών κάποιου άλλου κράτους μέλους, στο σύνολό τους και χωρίς καλυμμένα πεδία, μόνο στις πλέον εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσει συγκεκριμένη απειλή σε πραγματικό χρόνο ή να προβεί σε συγκεκριμένη έρευνα ή δίωξη που έχει σχέση με τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό διεθνικό έγκλημα, ή για την πρόληψη άμεσης και σοβαρής απειλής της δημόσιας ασφάλειας. Η πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων PNR επιτρέπεται μόνον με την έγκριση του προϊσταμένου της μονάδας στοιχείων επιβατών στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση.

4. Μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που είναι απαραίτητο για την πρόληψη άμεσης και σοβαρής απειλής της δημόσιας ασφάλειας μπορούν οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους να ζητήσουν απευθείας από τη μονάδα στοιχείων επιβατών οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους να τους γνωστοποιήσει δεδομένα PNR που διατηρεί στη βάση δεδομένων της σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2. Αυτές οι αιτήσεις εγγράφονται στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας ή δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων και πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Οι μονάδες στοιχείων επιβατών ανταποκρίνονται κατά προτεραιότητα στις αιτήσεις αυτές. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω της μονάδας στοιχείων επιβατών του δικού τους κράτους μέλους.

 

5. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον είναι αναγκαία η ταχεία πρόσβαση στα δεδομένα προκειμένου να αντιμετωπιστεί συγκεκριμένη και πραγματική απειλή που έχει σχέση με τρομοκρατικά ή άλλα σοβαρά εγκλήματα, η μονάδα στοιχείων επιβατών ενός κράτους μέλους έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αντίστοιχη μονάδα κάποιου άλλου κράτους μέλους να της γνωστοποιήσει οποτεδήποτε τα δεδομένα PNR πτήσεων που προσγειώνονται στο έδαφός του ή απογειώνονται από αυτό.

5. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον είναι αναγκαία η ταχεία πρόσβαση στα δεδομένα προκειμένου να αντιμετωπιστεί συγκεκριμένη και πραγματική απειλή που έχει σχέση με τρομοκρατικά ή άλλα σοβαρά διεθνικά εγκλήματα, ή την πρόληψη άμεσης και σοβαρής απειλής κατά της δημόσιας ασφάλειας, η μονάδα στοιχείων επιβατών ενός κράτους μέλους έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αντίστοιχη μονάδα κάποιου άλλου κράτους μέλους να της γνωστοποιήσει οποτεδήποτε τα δεδομένα PNR πτήσεων που προσγειώνονται στο έδαφός του ή απογειώνονται από αυτό, εφόσον τα δεδομένα αυτά έχουν διατηρηθεί. Η διαδικασία αυτή καλύπτει μόνον αιτήσεις όσον αφορά δεδομένα PNR που έχουν ήδη συλλεγεί και διατηρούνται από τη μονάδα στοιχείων επιβατών στην οποία υποβάλλεται η αίτηση γνωστοποίησης των δεδομένων.

6. Η ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορεί να διεξάγεται χρησιμοποιώντας τους υφιστάμενους δίαυλους διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της επιβολής του νόμου. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται όσον αφορά την αίτηση για την ανταλλαγή πληροφοριών είναι εκείνη που χρησιμοποιείται για τον επιλεγέντα δίαυλο. Τα κράτη μέλη, όταν παρέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, γνωστοποιούν επίσης στην Επιτροπή τα στοιχεία των υπευθύνων επαφής στους οποίους μπορούν να αποσταλούν οι αιτήσεις σε περίπτωση επείγοντος. Η Επιτροπή ανακοινώνει στα κράτη μέλη τις λαμβανόμενες γνωστοποιήσεις.

6. Η ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορεί να διεξάγεται χρησιμοποιώντας τους υφιστάμενους δίαυλους της ενωσιακής και διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της επιβολής του νόμου, ιδίως την Ευρωπόλ, την ασφαλή εφαρμογή δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών που παρέχει (SIENA), καθώς και εθνικές μονάδες που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης 2009/371ΔΕΥ. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται όσον αφορά την αίτηση για την ανταλλαγή πληροφοριών είναι εκείνη που χρησιμοποιείται για τον επιλεγέντα δίαυλο. Τα κράτη μέλη, όταν παρέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, γνωστοποιούν επίσης στην Επιτροπή τα στοιχεία των υπευθύνων επαφής στους οποίους μπορούν να αποσταλούν οι αιτήσεις σε περίπτωση επείγοντος. Η Επιτροπή ανακοινώνει στα κράτη μέλη τις λαμβανόμενες γνωστοποιήσεις.

 

6α. Σε περίπτωση που αναλυτικές πληροφορίες που έχουν ληφθεί από τους φακέλους PNR διαβιβάζονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, τηρούνται οι διασφαλίσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

 

__________________

 

Απόφαση 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2007, σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (ΕΕ L 205, της 7.8.2007, σ. 63).

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7α

 

Προϋποθέσεις πρόσβασης της Ευρωπόλ σε δεδομένα PNR

 

1. Η Ευρωπόλ μπορεί να υποβάλει, κατά περίπτωση, δεόντως αιτιολογημένη ηλεκτρονική αίτηση στη μονάδα στοιχείων επιβατών ενός κράτους μέλους για τη διαβίβαση συγκεκριμένων δεδομένων PNR ή των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας συγκεκριμένων δεδομένων PNR, εφόσον αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την υποστήριξη και την ενίσχυση της δράσης των κρατών μελών για την πρόληψη, την ανίχνευση ή τη διερεύνηση ενός συγκεκριμένου τρομοκρατικού ή άλλου σοβαρού διεθνικού εγκλήματος, στο βαθμό που το εν λόγω έγκλημα εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπόλ δυνάμει της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Στην αιτιολογημένη αίτηση παρατίθενται οι εύλογοι λόγοι βάσει των οποίων η Ευρωπόλ θεωρεί ότι η διαβίβαση δεδομένων PNR ή των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας δεδομένων PNR θα συμβάλει σημαντικά στην πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση ή δίωξη της σχετικής αξιόποινης πράξης.

 

2. Μετά την παραλαβή της αίτησης από την Ευρωπόλ, ένα δικαστήριο ή ένας ανεξάρτητος διοικητικός φορέας του κράτους μέλους ελέγχει, σε εύθετο χρόνο, κατά πόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1. Εφόσον πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις, η μονάδα στοιχείων επιβατών παρέχει τα δεδομένα που της ζητήθηκαν στην Ευρωπόλ το συντομότερο δυνατό.

 

3. Η Ευρωπόλ ενημερώνει τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, ο οποίος διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 28 της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ, σχετικά με κάθε ανταλλαγή πληροφοριών που πραγματοποιείται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

 

4. Η ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει του παρόντος άρθρου διεξάγεται μέσω της SIENA και σύμφωνα με την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στην αίτηση και κατά την ανταλλαγή πληροφοριών είναι εκείνη που χρησιμοποιείται για την SIENA.

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες

Ένα κράτος μέλος μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα PNR και το αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων PNR σε τρίτη χώρα μόνο κατά περίπτωση και εφόσον:

1. Ένα κράτος μέλος μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα PNR και το αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων PNR σε τρίτη χώρα μόνο κατά περίπτωση και κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης βάσει επαρκών αποδεικτικών στοιχείων , εφόσον η διαβίβαση κρίνεται αναγκαία για την πρόληψη, διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη ποινικών αδικημάτων, για την αποτροπή άμεσης και σοβαρής απειλής κατά της δημόσιας ασφάλειας ή για την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων και η παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας είναι αρμόδια για την πρόληψη, διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη ποινικών αδικημάτων, την αποτροπή άμεσης και σοβαρής απειλής κατά της δημόσιας ασφάλειας ή για την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι:

α) πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 της απόφασης-πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

α) η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας, όπως αναφέρεται στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιδιωκόμενη επεξεργασία δεδομένων, υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι άλλες προϋποθέσεις που θεσπίζει η παρούσα οδηγία·

β) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας που εξειδικεύονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, και

β) το κράτος μέλος από το οποίο παρελήφθησαν τα δεδομένα έχει δώσει την έγκρισή του για τη διαβίβαση αυτή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

γ) η τρίτη χώρα συμφωνεί να διαβιβάσει δεδομένα σε άλλη τρίτη χώρα μόνον εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της οδηγίας που εξειδικεύονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 και μόνο με τη ρητή έγκριση του κράτους μέλους.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι διαβιβάσεις δεδομένων PNR χωρίς προηγούμενη έγκριση, σύμφωνα με την παράγραφο 1, επιτρέπονται μόνον εφόσον οι διαβιβάσεις αυτές είναι ουσιώδους σημασίας για την αποτροπή άμεσης και σοβαρής απειλής κατά της δημόσιας ασφάλειας ενός κράτους μέλους ή μιας τρίτης χώρας ή για την προστασία των ουσιαστικών συμφερόντων κράτους μέλους, και η πρότερη έγκριση δεν μπορεί να δοθεί εγκαίρως. Η αρμόδια για την παροχή της έγκρισης αρχή ενημερώνεται χωρίς χρονοτριβή και η διαβίβαση καταγράφεται δεόντως και υποβάλλεται σε εκ των υστέρων έλεγχο.

 

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, διαβιβάσεις δεδομένων επιτρέπονται σε συστηματική βάση κατόπιν σύναψης διεθνούς συμφωνίας μεταξύ τρίτης χώρας και της Ένωσης.

 

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν δεδομένα PNR σε αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών μόνο σύμφωνα με όρους που συνάδουν με την παρούσα οδηγία και μόνον αφού βεβαιωθούν ότι η σκοπούμενη χρήση PNR από τους παραλήπτες συνάδει με τους όρους αυτούς και τις εγγυήσεις.

 

3. Περαιτέρω διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες απαγορεύονται.

 

4. Όταν δεδομένα PNR σχετικά με πολίτη ή κάτοικο άλλου κράτους μέλους διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα, οι αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους ενημερώνονται σχετικά το συντομότερο δυνατόν.

 

5. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ενημερώνεται κάθε φορά που ένα κράτος μέλος διαβιβάζει δεδομένα PNR σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ενημερώνει τακτικά την εθνική εποπτική αρχή σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

 

__________________

 

Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων (ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31).

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 9

Άρθρο 9

Περίοδος διατήρησης των δεδομένων

Περίοδος διατήρησης των δεδομένων

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα PNR που διαβιβάζουν οι αερομεταφορείς στη μονάδα στοιχείων επιβατών διατηρούνται σε βάση δεδομένων στη μονάδα στοιχείων επιβατών για περίοδο 30 ημερών από τη διαβίβασή τους στη μονάδα στοιχείων επιβατών του πρώτου κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το σημείο άφιξης ή αναχώρησης της διεθνούς πτήσης.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα PNR που διαβιβάζουν οι αερομεταφορείς και οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι μεταφορείς στη μονάδα στοιχείων επιβατών, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, διατηρούνται σε βάση δεδομένων στη μονάδα στοιχείων επιβατών για περίοδο 30 ημερών από τη διαβίβασή τους στη μονάδα στοιχείων επιβατών του πρώτου κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το σημείο άφιξης ή αναχώρησης της διεθνούς πτήσης.

2. Μετά τη λήξη της περιόδου των 30 ημερών από τη διαβίβαση των δεδομένων PNR στη μονάδα στοιχείων επιβατών που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα δεδομένα διατηρούνται στην μονάδα στοιχείων επιβατών για μια περαιτέρω περίοδο πέντε ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που μπορούν να χρησιμεύσουν για την ταυτοποίηση του επιβάτη στον οποίον αναφέρονται τα δεδομένα PNR είναι καλυμμένα. Αυτά τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα PNR είναι προσιτά μόνο σε περιορισμένο αριθμό προσωπικού της μονάδας στοιχείων επιβατών που είναι ειδικά εξουσιοδοτημένο να προβαίνει σε ανάλυση των δεδομένων PNR και να αναπτύσσει κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο δ). Η πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων PNR εγκρίνεται μόνον από τον προϊστάμενο της μονάδας στοιχείων επιβατών για τους σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και όταν μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι η συγκεκριμένη πρόσβαση είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας και την αντιμετώπιση συγκεκριμένης και πραγματικής απειλής ή κινδύνου ή στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας ή δίωξης.

2. Μετά τη λήξη της περιόδου των 30 ημερών από τη διαβίβαση των δεδομένων PNR στη μονάδα στοιχείων επιβατών που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα δεδομένα διατηρούνται στην μονάδα στοιχείων επιβατών για μια περαιτέρω περίοδο πέντε ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που μπορούν να χρησιμεύσουν για την ταυτοποίηση του επιβάτη στον οποίον αναφέρονται τα δεδομένα PNR είναι καλυμμένα. Αυτά τα καλυμμένα δεδομένα PNR είναι προσιτά μόνο σε περιορισμένο αριθμό προσωπικού της μονάδας στοιχείων επιβατών που είναι ειδικά εξουσιοδοτημένο να προβαίνει σε ανάλυση των δεδομένων PNR και να αναπτύσσει κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο δ).

 

2α. Μετά από διαβούλευση με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για τους σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο β), η εθνική εποπτική αρχή επιτρέπει την εκ νέου ταυτοποίηση καλυμμένων δεδομένων καθώς και την πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων PNR εφόσον ευλόγως θεωρεί ότι η εκ νέου ταυτοποίηση είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή έρευνας και την αντιμετώπιση συγκεκριμένης και πραγματικής απειλής ή κινδύνου που σχετίζεται με τρομοκρατικά εγκλήματα ή στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας ή δίωξης που σχετίζεται με σοβαρό διεθνικό έγκλημα ή για την αποτροπή άμεσης και σοβαρής απειλής κατά της δημόσιας ασφάλειας Η πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων επιτρέπεται για περίοδο τεσσάρων ετών αφότου τα δεδομένα έχουν καλυφθεί σε περιπτώσεις που έχουν σχέση με σοβαρό διεθνικό έγκλημα και για ολόκληρη την πενταετή περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 όταν πρόκειται για τρομοκρατικά εγκλήματα.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τα πληροφοριακά στοιχεία που μπορούν να χρησιμεύσουν για την ταυτοποίηση του επιβάτη στον οποίο αναφέρονται τα δεδομένα PNR και τα οποία θα πρέπει να είναι φιλτραρισμένα και καλυμμένα είναι τα ακόλουθα:

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τα πληροφοριακά στοιχεία που μπορούν να χρησιμεύσουν για την ταυτοποίηση του επιβάτη στον οποίο αναφέρονται τα δεδομένα PNR και τα οποία θα πρέπει να είναι φιλτραρισμένα και καλυμμένα είναι τα ακόλουθα:

– το (τα) όνομα (ονόματα), συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων άλλων επιβατών που αναφέρονται στον φάκελο PNR καθώς και ο αριθμός επιβατών που συνταξιδεύουν, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον φάκελο PNR·

– το (τα) όνομα (ονόματα), συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων άλλων επιβατών που αναφέρονται στον φάκελο PNR καθώς και ο αριθμός επιβατών που συνταξιδεύουν, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον φάκελο PNR·

– η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας·

– η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας·

– γενικές παρατηρήσεις, στο μέτρο που περιλαμβάνουν πληροφορίες που μπορούν να χρησιμεύσουν για την ταυτοποίηση του επιβάτη στον οποίον αναφέρεται ο φάκελος PNR· και

– γενικές παρατηρήσεις, στο μέτρο που περιλαμβάνουν πληροφορίες που μπορούν να χρησιμεύσουν για την ταυτοποίηση του επιβάτη στον οποίον αναφέρεται ο φάκελος PNR· και

– κάθε εκ των προτέρων συλλεγείσα πληροφορία σχετικά με τους επιβάτες.

– κάθε εκ των προτέρων συλλεγείσα πληροφορία σχετικά με τους επιβάτες.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα PNR διαγράφονται μετά τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Η συγκεκριμένη υποχρέωση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των περιπτώσεων διαβίβασης συγκεκριμένων δεδομένων PNR σε αρμόδια αρχή, τα οποία χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο συγκεκριμένων ποινικών ερευνών ή διώξεων, οπότε η διατήρηση αυτών των δεδομένων από την αρμόδια αρχή διέπεται από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα PNR διαγράφονται οριστικά μετά τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Η συγκεκριμένη υποχρέωση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των περιπτώσεων διαβίβασης συγκεκριμένων δεδομένων PNR σε αρμόδια αρχή, τα οποία χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο συγκεκριμένων ποινικών ερευνών ή διώξεων, οπότε η διατήρηση αυτών των δεδομένων από την αρμόδια αρχή διέπεται από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους.

4. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) διατηρείται από τη μονάδα στοιχείων επιβατών για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές για την ύπαρξη θετικού αποτελέσματος. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, μετά από μεμονωμένη επανεξέταση με μη αυτοματοποιημένα μέσα, το αποτέλεσμα μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας σύγκρισης αποδειχθεί αρνητικό, αυτό παραταύτα αποθηκεύεται, προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον «ψευδοθετικές» συγκρίσεις, για μέγιστη περίοδο τριών ετών, εκτός αν τα σχετικά δεδομένα δεν έχουν ακόμη διαγραφεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 κατά τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών, οπότε η καταχώρηση διατηρείται μέχρι την διαγραφή των βασικών δεδομένων.

4. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) διατηρείται από τη μονάδα στοιχείων επιβατών για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές για την ύπαρξη θετικού αποτελέσματος. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, μετά την παρέμβαση μέλους της μονάδας στοιχείων επιβατών, το αποτέλεσμα μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας σύγκρισης αποδειχθεί αρνητικό, αυτό παραταύτα αποθηκεύεται, προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον «ψευδοθετικές» συγκρίσεις, για μέγιστη περίοδο τριών ετών, εκτός αν τα σχετικά δεδομένα δεν έχουν ακόμη διαγραφεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 κατά τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών, οπότε η καταχώρηση διατηρείται μέχρι την διαγραφή των βασικών δεδομένων.

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 10

Άρθρο 10

Κυρώσεις εις βάρος αερομεταφορέων

Κυρώσεις εις βάρος των αερομεταφορέων και των οικονομικών φορέων που δεν είναι μεταφορείς

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους, ότι επιβάλλονται αποτρεπτικές, αποτελεσματικές και αναλογικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών κυρώσεων, εις βάρος αερομεταφορέων οι οποίοι δεν διαβιβάζουν τα δεδομένα που απαιτούνται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, στον βαθμό που τα έχουν ήδη συλλέξει, ή δεν τα διαβιβάζουν με τον απαιτούμενο μορφότυπο ή παραβαίνουν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τις εθνικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους, ότι επιβάλλονται αποτρεπτικές, αποτελεσματικές και αναλογικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών κυρώσεων, εις βάρος αερομεταφορέων και οικονομικών φορέων που δεν είναι μεταφορείς οι οποίοι δεν διαβιβάζουν τα δεδομένα που απαιτούνται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, στον βαθμό που τα έχουν ήδη συλλέξει ή δεν τα διαβιβάζουν με τον απαιτούμενο μορφότυπο, δεν επεξεργάζονται τα δεδομένα σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία ή παραβαίνουν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τις εθνικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

 

1α. Όλα τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους οι αερομεταφορείς και οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι μεταφορείς φυλάσσονται σε μία ασφαλή βάση δεδομένων, σε ένα εγκεκριμένο σύστημα ασφαλείας του υπολογιστή, η οποία πληροί ή υπερβαίνει τα διεθνή πρότυπα.

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 11

Άρθρο 11

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Κάθε κράτος μέλος φροντίζει ώστε, σε σχέση με οιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της παρούσας οδηγίας, όλοι οι επιβάτες να έχουν το ίδιο δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και κλειδώματος των δεδομένων, καθώς και το ίδιο δικαίωμα αποζημίωσης και δικαστικής προσφυγής με εκείνα που έχουν θεσπιστεί δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας τους κατ’ εφαρμογή των άρθρων 17, 18, 19 και 20 της απόφασης-πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Εφαρμόζονται κατά συνέπεια οι διατάξεις των άρθρων 17, 18, 19 και 20 της απόφασης-πλαισίου της απόφασης 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

1. Κάθε κράτος μέλος φροντίζει ώστε, σε σχέση με οιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της παρούσας οδηγίας, όλοι οι επιβάτες να έχουν το ίδιο δικαίωμα προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων, το ίδιο δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και κλειδώματος των δεδομένων, καθώς και το ίδιο δικαίωμα αποζημίωσης και δικαστικής προσφυγής, όπως θεσπίζεται από την εθνική και την ενωσιακή νομοθεσία, καθώς και κατ’ εφαρμογή των άρθρων 17, 18, 19 και 20 της απόφασης-πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ. Κατά συνέπεια, εφαρμόζονται τα άρθρα αυτά.

2. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο κατ’ εφαρμογή των άρθρων 21 και 22 της απόφασης-πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, που αφορούν τον απόρρητο χαρακτήρα της επεξεργασίας και την ασφάλεια των δεδομένων, εφαρμόζονται εξίσου σε κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που γίνεται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

2. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο κατ’ εφαρμογή των άρθρων 21 και 22 της απόφασης-πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ, που αφορούν τον απόρρητο χαρακτήρα της επεξεργασίας και την ασφάλεια των δεδομένων, εφαρμόζονται εξίσου σε κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που γίνεται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

 

2α. Στις περιπτώσεις στις οποίες οι διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 95/46/ΕΚ παρέχουν στους επιβάτες περισσότερα δικαιώματα από ό,τι η παρούσα οδηγία όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτές.

3. Κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR που αποκαλύπτει την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τα πολιτικά φρονήματα, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την κατάσταση της υγείας ή το γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου απαγορεύεται. Σε περίπτωση κατά την οποία παραλαμβάνονται από τη μονάδα στοιχείων επιβατών δεδομένα PNR που αποκαλύπτουν τέτοιους είδους πληροφορίες, αυτά διαγράφονται αμέσως.

3. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR που αποκαλύπτει την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, το γενετήσιο προσανατολισμό ή φύλο, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση ή δραστηριότητες και την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή ενός ατόμου. Σε περίπτωση κατά την οποία παραλαμβάνονται από τη μονάδα στοιχείων επιβατών δεδομένα PNR που αποκαλύπτουν τέτοιους είδους πληροφορίες, αυτά διαγράφονται αμέσως.

 

3α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η μονάδα στοιχείων επιβατών διατηρεί τεκμηρίωση όλων των συστημάτων και διαδικασιών επεξεργασίας που τελούν υπό την ευθύνη της. Η τεκμηρίωση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον:

 

α) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του οργανισμού και του προσωπικού της μονάδας στοιχείων επιβατών που είναι επιφορτισμένοι με την επεξεργασία των δεδομένων PNR, τα διαφορετικά επίπεδα άδειας πρόσβασης και το αρμόδιο προσωπικό·

 

β) τις αιτήσεις των αρμόδιων αρχών και των μονάδων στοιχείων επιβατών άλλων κρατών μελών καθώς και τους αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπέστησαν επεξεργασία·

 

γ) όλες τις αιτήσεις και διαβιβάσεις δεδομένων προς τρίτη χώρα, τον προσδιορισμό της εν λόγω τρίτης χώρας και της νομικής βάσης επί της οποίας διαβιβάζονται τα δεδομένα·

 

δ) τις προθεσμίες για τη διατήρηση και τη διαγραφή των διαφόρων κατηγοριών δεδομένων.

 

Η μονάδα στοιχείων επιβατών καθιστά όλη την τεκμηρίωση διαθέσιμη, κατόπιν αιτήματος, στην εθνική εποπτική αρχή.

 

3β. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η μονάδα στοιχείων επιβατών τηρεί αρχεία τουλάχιστον για τις ακόλουθες πράξεις επεξεργασίας: συλλογή, μεταβολή, αναζήτηση πληροφοριών, κοινολόγηση, συνδυασμός ή διαγραφή. Τα αρχεία αναζήτησης πληροφοριών και κοινολόγησης καταδεικνύουν ειδικότερα τον σκοπό, την ημερομηνία και την ώρα των εν λόγω πράξεων και, στον βαθμό του εφικτού, την ταυτότητα του προσώπου που αναζήτησε πληροφορίες ή κοινοποίησε δεδομένα PNR, καθώς και την ταυτότητα και τους αποδέκτες των εν λόγω δεδομένων. Τα αρχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς εξακρίβωσης, αυτοπαρακολούθησης και κατοχύρωσης της ακεραιότητας και της ασφάλειας των δεδομένων, ή για σκοπούς ελέγχου. Κατόπιν αιτήματος, η μονάδα στοιχείων επιβατών καθιστά τα αρχεία διαθέσιμα στην εθνική εποπτική αρχή.

 

Τα άτομα που ασκούν ελέγχους ασφαλείας, έχουν πρόσβαση και αναλύουν τα δεδομένα PNR, και χειρίζονται τα αρχεία δεδομένων, διαθέτουν διαβάθμιση ασφαλείας και εκπαίδευση σε θέματα ασφαλείας. Διαθέτουν δε προφίλ που καθορίζει και περιορίζει τα αρχεία στα οποία επιτρέπεται η πρόσβασή τους, σύμφωνα με τη φύση της εργασίας τους, τον ρόλο καθώς και τα νομικά τους δικαιώματα.

 

Τα αρχεία αυτά φυλάσσονται για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών. Ωστόσο, εάν, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3, τα βασικά δεδομένα δεν έχουν διαγραφεί μετά το πέρας της τετραετούς περιόδου, τα αρχεία φυλάσσονται μέχρι τη διαγραφή των βασικών δεδομένων.

 

3γ. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι η μονάδα στοιχείων επιβατών του εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες ώστε να διασφαλίζει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας κατάλληλο προς τους κινδύνους που αντιπροσωπεύουν η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων PNR που πρέπει να προστατευθούν.

 

3δ. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, όταν μια παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι πιθανό να επηρεάσει δυσμενώς την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/και την ιδιωτική ζωή του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, η μονάδα στοιχείων επιβατών γνωστοποιεί την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και στον εθνικό επόπτη προστασίας δεδομένων χωρίς χρονοτριβή.

4. Κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR από τους αερομεταφορείς, κάθε διαβίβαση δεδομένων PNR από τις μονάδες στοιχείων επιβατών και κάθε αίτηση από αρμόδιες αρχές ή από τη μονάδα στοιχείων επιβατών άλλων κρατών μελών και τρίτων χωρών, ακόμα και αν δεν έγινε δεκτή, πρέπει να καταχωρείται ή να τεκμηριώνεται από τη μονάδα στοιχείων επιβατών και τις αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της εξακρίβωσης της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων, του αυτοελέγχου και της κατοχύρωσης της ακεραιότητας των δεδομένων και της ασφάλειας της επεξεργασίας τους, κυρίως από τις εθνικές εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων. Αυτές οι καταχωρήσεις διατηρούνται για περίοδο πέντε ετών εκτός αν τα σχετικά δεδομένα δεν έχουν ακόμα διαγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3, μετά την πάροδο αυτών των πέντε ετών, οπότε οι καταχωρήσεις διατηρούνται μέχρι τη διαγραφή των βασικών δεδομένων.

 

5. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι αερομεταφορείς, οι πράκτορές τους ή άλλοι πωλητές εισιτηρίων για τη μεταφορά επιβατών αεροπορικώς να ενημερώνουν τους επιβάτες διεθνών πτήσεων κατά τη στιγμή της κράτησης μιας πτήσης ή κατά τη στιγμή αγοράς εισιτηρίου, με σαφή και ακριβή τρόπο, σχετικά με την παροχή δεδομένων PNR στη μονάδα στοιχείων επιβατών, τους σκοπούς της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων, την περίοδο διατήρησής τους, την πιθανή χρήση τους για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων, τη δυνατότητα ανταλλαγής τέτοιων δεδομένων και σχετικά με τα δικαιώματά τους προστασίας δεδομένων, ιδιαίτερα το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εθνική εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων της επιλογής τους. Αυτές οι ίδιες πληροφορίες διατίθενται από τα κράτη μέλη στο κοινό.

5. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι αερομεταφορείς και οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι μεταφορείς να ενημερώνουν τους επιβάτες διεθνών πτήσεων κατά τη στιγμή της κράτησης μιας πτήσης ή κατά τη στιγμή αγοράς εισιτηρίου, με σαφή και ακριβή τρόπο, σχετικά με την παροχή δεδομένων PNR στη μονάδα στοιχείων επιβατών, τους σκοπούς της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων, την περίοδο διατήρησής τους, την πιθανή χρήση τους για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων, τη δυνατότητα ανταλλαγής τέτοιων δεδομένων και σχετικά με τα δικαιώματά τους προστασίας δεδομένων, όπως αυτά της πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και κλειδώματος των δεδομένων και, ιδιαίτερα, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εθνική εποπτική αρχή της επιλογής τους.

 

5α. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι η μονάδα στοιχείων επιβατών του παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 5 καθώς και με τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων αυτών.

6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διαβίβαση δεδομένων PNR από τις μονάδες στοιχείων επιβατών και τις αρμόδιες αρχές σε ιδιώτες εγκατεστημένους στα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες.

 

7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και θεσπίζουν κυρίως αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή όλων των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και θεσπίζουν κυρίως αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Οι εθνικές εποπτικές αρχές λαμβάνουν, κατά περίπτωση, πειθαρχικά μέτρα κατά των προσώπων που ευθύνονται για εκ προθέσεως παραβίαση της ιδιωτικότητας, στα οποία περιλαμβάνονται η άρνηση πρόσβασης στο σύστημα, η επίσημη επίπληξη, η αναστολή, ο υποβιβασμός κατά βαθμό ή η απομάκρυνση από τα καθήκοντα.

 

7α. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διαβίβαση δεδομένων PNR από τις αρμόδιες αρχές ή τις μονάδες στοιχείων επιβατών σε ιδιώτες εγκατεστημένους στα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες. Οιαδήποτε παράτυπη συμπεριφορά θα τιμωρείται.

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 12

Άρθρο 12

Εθνική εποπτική αρχή

Εθνική εποπτική αρχή

Κάθε κράτος μέλος προβλέπει ότι η εθνική εποπτική αρχή που δημιουργείται βάσει του άρθρου 25 της απόφασης-πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ είναι εξίσου υπεύθυνη για την παροχή συμβουλών και τον έλεγχο της εφαρμογής, στο έδαφός του των διατάξεων που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Οι άλλες διατάξεις του άρθρου 25 της απόφασης-πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ ισχύουν.

Κάθε κράτος μέλος προβλέπει ότι η εθνική εποπτική αρχή που δημιουργείται βάσει του άρθρου 25 της απόφασης-πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ είναι υπεύθυνη για την παροχή συμβουλών και τον έλεγχο της εφαρμογής, στο έδαφός του των διατάξεων που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Οι άλλες διατάξεις του άρθρου 25 της απόφασης-πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ ισχύουν.

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12α

 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες της εθνικής εποπτικής αρχής

 

1. Η εθνική εποπτική αρχή κάθε κράτους μέλους είναι αρμόδια για να παρακολουθεί την εφαρμογή των διατάξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και για να συμβάλει στη συνεκτική εφαρμογή της σε ολόκληρη την Ένωση, με σκοπό την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κάθε εθνική εποπτική αρχή

 

α) εξετάζει τις καταγγελίες που υποβάλλονται από κάθε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα για την πρόοδο και για την έκβαση της καταγγελίας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ιδίως εάν απαιτείται περαιτέρω έρευνα ή συντονισμός με άλλη εθνική εποπτική αρχή, καταγγελία που μπορεί εξάλλου να υποβληθεί από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, χώρας καταγωγής ή τόπου διαμονής.

 

β) ασκεί ουσιαστικές εξουσίες εποπτείας, έρευνας, παρέμβασης και επανεξέτασης, και είναι εξουσιοδοτημένη να παραπέμπει παραβιάσεις της σχετικής με την παρούσα οδηγία νομοθεσίας με σκοπό την ανάληψη δράσης ή την πειθαρχική δίωξη, κατά περίπτωση.

 

γ) ελέγχει τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων, διενεργεί έρευνες, επιθεωρήσεις και ελέγχους σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, είτε ιδία πρωτοβουλία είτε βάσει καταγγελίας, και ενημερώνει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, εφόσον το εν λόγω πρόσωπο έχει υποβάλει καταγγελία, για την έκβαση των ερευνών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος·

 

δ) παρακολουθεί τις εξελίξεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, στο μέτρο που έχουν επιπτώσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τις εξελίξεις της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών.

 

Τα κράτη μέλη παρέχουν διαδικασία προσφυγής για φυσικά πρόσωπα που πιστεύουν ότι η επιβίβασή τους σε εμπορικό αεροσκάφος καθυστέρησε ή απαγορεύθηκε διότι θεωρήθηκαν εσφαλμένα ότι συνιστούν απειλή.

 

2. Κάθε εθνική εποπτική αρχή, εφόσον της ζητηθεί, συμβουλεύει οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται δεδομένα σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται σε διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, συνεργάζεται με εθνικές εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών για τον σκοπό αυτό.

 

3. Για τις καταγγελίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), η εθνική εποπτική αρχή παρέχει έντυπο υποβολής καταγγελίας, το οποίο μπορεί να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά, χωρίς να αποκλείονται άλλοι τρόποι επικοινωνίας.

 

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν εξασφαλίζουν ότι η εθνική εποπτική αρχή τους ασκεί τα καθήκοντά της χωρίς επιβάρυνση για το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Εάν εντούτοις τα αιτήματα είναι προδήλως υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, τότε η εποπτική αρχή μπορεί να χρεώσει ένα εύλογο τέλος.

 

5. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η εποπτική αρχή διαθέτει επαρκές ανθρώπινο δυναμικό, επαρκείς τεχνικούς και οικονομικούς πόρους, τις αναγκαίες εγκαταστάσεις και υποδομές για την ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων και των εξουσιών της.

 

6. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η εθνική αρχή ελέγχου του διαθέτει δικούς της υπαλλήλους οι οποίοι διορίζονται από τον προϊστάμενο της εθνικής αρχής ελέγχου και υπάγονται σε αυτόν.

 

7. Τα μέλη της εθνικής εποπτικής αρχής, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν εντολές από οποιονδήποτε, και διατηρούν απόλυτη ανεξαρτησία και αμεροληψία.

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 13

Άρθρο 13

Κοινά πρωτόκολλα και υποστηριζόμενοι μορφότυποι δεδομένων

Κοινά πρωτόκολλα και υποστηριζόμενοι μορφότυποι δεδομένων

1. Όλες οι διαβιβάσεις δεδομένων PNR από τους αερομεταφορείς στις μονάδες στοιχείων επιβατών για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας γίνονται ηλεκτρονικά ή, σε περίπτωση τεχνικής βλάβης, με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, για περίοδο ενός έτους μετά την θέσπιση των κοινών πρωτοκόλλων και των υποστηριζόμενων μορφότυπων δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 14.

1. Όλες οι διαβιβάσεις δεδομένων PNR από αερομεταφορείς και από οικονομικούς φορείς που δεν είναι μεταφορείς στις μονάδες στοιχείων επιβατών για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας γίνεται ηλεκτρονικά διότι με τον τρόπο αυτό παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά τα μέτρα τεχνικής ασφάλειας και οργάνωσης της επεξεργασίας που πρέπει να διενεργηθεί. Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης, τα δεδομένα PNR διαβιβάζονται με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο και με διατήρηση παρόμοιου επιπέδου ασφάλειας και σε πνεύμα πλήρους συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της Ένωσης για τηνπροστασία των δεδομένων.

2. Μετά την πάροδο της περιόδου του ενός έτους από την ημερομηνία θέσπισης των κοινών πρωτοκόλλων και των εγκεκριμένων μορφότυπων δεδομένων, όλες οι διαβιβάσεις δεδομένων PNR που πραγματοποιούνται από τους αερομεταφορείς προς τις μονάδες στοιχείων επιβατών για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας γίνονται ηλεκτρονικά, με τη βοήθεια ασφαλών μεθόδων, χρησιμοποιώντας τα αποδεκτά κοινά πρωτόκολλα τα οποία είναι ταυτόσημα για όλες τις διαβιβάσεις, ώστε να κατοχυρώνεται η ασφάλεια των δεδομένων κατά τη διάρκεια της διαβίβασης και έναν εγκεκριμένο μορφότυπο δεδομένων, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγνωσιμότητα των δεδομένων από όλους τους ενδιαφερόμενους. Όλοι οι αερομεταφορείς είναι υποχρεωμένοι να επιλέγουν και να προσδιορίζουν στη μονάδα στοιχείων επιβατών το κοινό πρωτόκολλο και τον μορφότυπο δεδομένων που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν για τις διαβιβάσεις τους.

2. Μετά την πάροδο της περιόδου του ενός έτους από την ημερομηνία θέσπισης των κοινών πρωτοκόλλων και των εγκεκριμένων μορφότυπων δεδομένων, όλες οι διαβιβάσεις δεδομένων PNR που πραγματοποιούνται από αερομεταφορείς και οικονομικούς φορείς που δεν είναι μεταφορείς προς τις μονάδες στοιχείων επιβατών για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας γίνονται ηλεκτρονικά, με τη βοήθεια ασφαλών μεθόδων, χρησιμοποιώντας τα αποδεκτά κοινά πρωτόκολλα τα οποία είναι ταυτόσημα για όλες τις διαβιβάσεις, ώστε να κατοχυρώνεται η ασφάλεια των δεδομένων κατά τη διάρκεια της διαβίβασης και έναν εγκεκριμένο μορφότυπο δεδομένων, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγνωσιμότητα των δεδομένων από όλους τους ενδιαφερόμενους. Όλοι οι αερομεταφορείς είναι υποχρεωμένοι να επιλέγουν και να προσδιορίζουν στη μονάδα στοιχείων επιβατών το κοινό πρωτόκολλο και τον μορφότυπο δεδομένων που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν για τις διαβιβάσεις τους.

3. Η Επιτροπή καταρτίζει τον κατάλογο των κοινά αποδεκτά πρωτοκόλλων και των εγκεκριμένων μορφότυπων δεδομένων και, ενδεχομένως, τον προσαρμόζει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 14, όσον αφορά την έγκριση και, ενδεχομένως, την προσαρμογή του καταλόγου των κοινά αποδεκτών πρωτοκόλλων και των εγκεκριμένων μορφότυπων δεδομένων.

4. Για όσο χρονικό διάστημα δεν είναι διαθέσιμα τα κοινώς αποδεκτά πρωτόκολλα και οι υποστηριζόμενοι μορφότυποι δεδομένων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, παραμένει σε εφαρμογή η παράγραφος 1.

4. Για όσο χρονικό διάστημα δεν είναι διαθέσιμα τα κοινώς αποδεκτά πρωτόκολλα και οι υποστηριζόμενοι μορφότυποι δεδομένων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, παραμένει σε εφαρμογή η παράγραφος 1.

5. Κάθε κράτος μέλος φροντίζει ώστε να θεσπιστούν τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κοινά πρωτόκολλα και οι μορφότυποι δεδομένων εντός προθεσμίας ενός έτους από την ημερομηνία θέσπισης των κοινών πρωτοκόλλων και των εγκεκριμένων μορφότυπων δεδομένων.

5. Κάθε κράτος μέλος φροντίζει ώστε να θεσπιστούν τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κοινά πρωτόκολλα και οι μορφότυποι δεδομένων εντός προθεσμίας ενός έτους από την ημερομηνία θέσπισης των κοινών πρωτοκόλλων και των εγκεκριμένων μορφότυπων δεδομένων.

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 14

Άρθρο 14

Διαδικασία επιτροπής

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μία επιτροπή (εφεξής «επιτροπή»). Πρόκειται για μια επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού […/2011/ΕΕ] της 16ης Φεβρουαρίου 2011.

1. Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού […/2011/EΕ] της 16ης Φεβρουαρίου 2011.

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο [X] ετών από ...* [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά µε τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των [X] ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

 

2α. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

 

2β. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

2γ. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 τίθενται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν εγείρει αντίρρηση ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εκάστοτε πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 16

διαγράφεται

Μεταβατικές διατάξεις

 

Κατά την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1, δηλαδή δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι συλλέγονται δεδομένα PNR τουλάχιστον για το 30% όλων των πτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1. Εντός προθεσμίας δύο ετών από την προβλεπόμενη στο άρθρο 15 ημερομηνία, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι συλλέγονται δεδομένα PNR τουλάχιστον για το 60 % του συνόλου των πτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 15, συλλέγονται δεδομένα PNR για το σύνολο των πτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

 

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 17

Άρθρο 17

Επανεξέταση

Επανεξέταση

Βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή:

Βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή, έως ...* [τέσσερα έτη μετά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1], προβαίνει σε επανεξέταση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η επανεξέταση αυτή καλύπτει όλα τα στοιχεία της παρούσας οδηγίας.

α) επανεξετάζει τη σκοπιμότητα και την ανάγκη να συμπεριληφθούν οι εσωτερικές πτήσεις στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, με βάση την αποκτηθείσα πείρα από εκείνα τα κράτη μέλη που συλλέγουν δεδομένα PNR σχετικά με εσωτερικές πτήσεις. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός δύο ετών από την αναφερόμενη στο άρθρο 15 παράγραφος 1 ημερομηνία·

 

β) προβαίνει σε επανεξέταση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1. Αυτή η επανεξέταση καλύπτει όλα τα στοιχεία της παρούσας οδηγίας και δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη συμμόρφωση με το επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τη διάρκεια διατήρησης των δεδομένων και την ποιότητα των αξιολογήσεων. Περιλαμβάνει επίσης στατιστικές που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 18.

Κατα τη διενέργεια της επανεξέτασης, η Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη συμμόρφωση με τα πρότυπα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με την ανάγκη και την αναλογικότητα της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων PNR για καθέναν από τους δηλωθέντες σκοπούς, με τη διάρκεια διατήρησης των δεδομένων και την ποιότητα των αξιολογήσεων και με την αποτελεσματικότητα της κοινής χρήσης των δεδομένων από τα κράτη μέλη και την ποιότητα της αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών στοιχείων που έχουν συλλεχθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18. Περιλαμβάνει επίσης στατιστικές που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 18·

 

Μετά από διαβούλευση με τους σχετικούς οργανισμούς της Ένωσης, η Επιτροπή, έως ...* [δύο έτη μετά τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1] υποβάλλει μία πρώτη έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 18

Άρθρο 18

Στατιστικά στοιχεία

Στατιστικά στοιχεία

1. Τα κράτη μέλη προετοιμάζουν σειρά στατιστικών πληροφοριών για τα δεδομένα PNR που ανακοινώνονται στις μονάδες στοιχείων επιβατών. Αυτές οι στατιστικές καλύπτουν τουλάχιστον, ανά αερομεταφορέα και ανά προορισμό, τον αριθμό ταυτοποιήσεων όλων των προσώπων που μπορούν να εμπλέκονται σε τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό έγκλημα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 και τον αριθμό των επακόλουθων μέτρων επιβολής του νόμου για τα οποία απαιτήθηκε η χρήση δεδομένων PNR.

1. Τα κράτη μέλη προετοιμάζουν σειρά στατιστικών πληροφοριών για τα δεδομένα PNR που ανακοινώνονται στις μονάδες στοιχείων επιβατών. Αυτές οι στατιστικές καλύπτουν τουλάχιστον, ανά αερομεταφορέα και ανά προορισμό, τον αριθμό ταυτοποιήσεων όλων των προσώπων που μπορούν να εμπλέκονται σε τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό διεθνικό έγκλημα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 και τον αριθμό των επακόλουθων μέτρων επιβολής του νόμου για τα οποία απαιτήθηκε η χρήση δεδομένων PNR, καθώς και τον αριθμό των διερευνήσεων και καταδικαστικών αποφάσεων που επιτεύχθηκαν χάρη στη συλλογή δεδομένων PNR σε κάθε κράτος μέλος.

2. Οι συγκεκριμένες στατιστικές δεν περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Διαβιβάζονται στην Επιτροπή σε ετήσια βάση.

2. Οι συγκεκριμένες στατιστικές δεν περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή ανά διετία.

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 19

Άρθρο 19

Σχέση με άλλες πράξεις

Σχέση με άλλες πράξεις

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή διακανονισμούς ρύθμισης της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αρμοδίων αρχών τις οποίες είχαν συνάψει μεταξύ τους και οι οποίες ίσχυαν κατά τη στιγμή έκδοσης της παρούσας οδηγίας, στο μέτρο που οι εν λόγω συμφωνίες ή διακανονισμοί συνάδουν με την παρούσα οδηγία.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή διακανονισμούς ρύθμισης της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αρμοδίων αρχών τις οποίες είχαν συνάψει μεταξύ τους και οι οποίες ίσχυαν κατά τη στιγμή έκδοσης της παρούσας οδηγίας, στο μέτρο που οι εν λόγω συμφωνίες ή διακανονισμοί συνάδουν με την παρούσα οδηγία.

 

1α. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της απόφασης-πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της Ένωσης που απορρέουν από διμερείς και/ή πολυμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της Ένωσης που απορρέουν από διμερείς και/ή πολυμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες.

(1)

ΕΕ C 218, 23.07.11, σ. 107.

(2)

ΕΕ C 181, 22.6.2011, σ. 24.

(3)

Απόφαση του Δικαστηρίου, της 8ης Απριλίου 2014, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-293/12 και C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd και Michael Seitlinger κ.λπ., ECLI:EU:C:2014:238.

(4)

ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Πλαίσιο

Η φύση της εγκληματικής και τρομοκρατικής δραστηριότητας εξελίσσεται συνεχώς κατά τα τελευταία χρόνια. Έχει γίνει πιο τολμηρή, πιο εξελιγμένη και αποκτά έναν όλο και περισσότερο διακρατικό χαρακτήρα Λαμβάνοντας υπόψη το τεράστιο κόστος της εγκληματικότητας, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι πολίτες επιθυμούν όλο και περισσότερο την ανάληψη ισχυρότερης δράσης σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας(1).

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη χρήση των δεδομένων PNR για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη της τρομοκρατίας και του σοβαρού εγκλήματος. Στις 6 Νοεμβρίου 2007 η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου για τη χρήση των καταστάσεων με τα ονόματα των επιβατών (PNR) με σκοπό την επιβολή του νόμου. Η πρόταση εξετάστηκε από ομάδες εργασίας του Συμβουλίου και επετεύχθη συναίνεση για τις περισσότερες διατάξεις του κειμένου. Ωστόσο, μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009, η πρόταση της Επιτροπής, η οποία δεν είχε ακόμα εγκριθεί από το Συμβούλιο, κατέστη παρωχημένη.

Τα δεδομένα PNR είναι οι πληροφορίες που παρέχονται από επιβάτες αερομεταφορέων κατά τη διάρκεια της κράτησης του εισιτηρίου η οποία πραγματοποιείται από τους αερομεταφορείς. Η κύρια χρήση τους από τους αερομεταφορείς αφορά επιχειρησιακούς σκοπούς (περιέχουν πληροφορίες σε 19 τομείς, όπως οι ημερομηνίες του ταξιδιού, το δρομολόγιο, πληροφορίες εισιτηρίων, στοιχεία επικοινωνίας, λεπτομέρειες σχετικά με το ταξιδιωτικό γραφείο, τρόπους πληρωμής, αριθμός θέσης και πληροφορίες αποσκευών), αλλά έχει επίσης εμπορική και στατιστική αξία για τις αεροπορικές εταιρείες.

Τα δεδομένα PNR μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από τα όργανα επιβολής του νόμου και η προτεινόμενη οδηγία θεσπίζει εναρμονισμένους κανόνες για τα εν λόγω μέτρα. Τα δεδομένα PNR, όταν αναλυθούν προσεκτικά, μπορούν να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση εγκληματικής και τρομοκρατικής δραστηριότητας. Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέτρο αντίδρασης σε πραγματικό χρόνο ή προορατικά με σκοπό την αναχαίτιση, την παρακολούθηση, τη διερεύνηση και τη δίωξη των εγκληματιών. Επί του παρόντος, από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει ένα πλήρες σύστημα PNR(2), ενώ άλλα πέντε (Γαλλία, Δανία, Σουηδία, Βέλγιο και Κάτω Χώρες) το χρησιμοποιούν με περιορισμένους τρόπους ή δοκιμαστικά.

Το PNR δεν πρέπει να συγχέεται με το προηγμένο σύστημα πληροφοριών για τους επιβάτες (API), το οποίο αφορά βιογραφικές πληροφορίες που λαμβάνονται από το αναγνώσιμο από μηχανή μέρος του διαβατηρίου. Αυτό διαθέτει ένα πιο περιορισμένο πεδίο εφαρμογής και η χρήση του ρυθμίζεται από την οδηγία API(3).

II. Η πρόταση της Επιτροπής

Η πρόταση της Επιτροπής (εφεξής «το κείμενο») λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι οποίες περιλαμβάνονται στο ψήφισμά του τού Νοεμβρίου 2008(4) και αντικατοπτρίζει τις τελευταίες εξελίξεις κατά τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των ομάδων εργασίας του Συμβουλίου το 2009. Λαμβάνει επίσης υπόψη τις γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (EDPS), της ομάδας «Προστασία δεδομένων» του άρθρου 29 και του οργανισμού θεμελιωδών δικαιωμάτων. Διεξάχθηκε πλήρης εκτίμηση επιπτώσεων και πραγματοποιήθηκε διαδικασία διαβούλευσης.

Το κείμενο επιτυγχάνει κυρίως δύο πράγματα: i) εναρμονίζει την υποχρέωση των αερομεταφορέων που εκτελούν πτήσεις προς και από τρίτη χώρα και το έδαφος τουλάχιστον ενός κράτους μέλους κατά τη διαβίβαση δεδομένων PNR σε φορείς επιβολής του νόμου και, ii), καθορίζει τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία τα όργανα επιβολής του νόμου μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές, συγκεκριμένα δε για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση και τη δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων και του σοβαρού εγκλήματος. Το κείμενο είναι σύμφωνο με τους κανόνες που ορίζονται στην απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ (ή οποιαδήποτε άλλη μελλοντική απόφαση πλαίσιο στον τομέα αυτό) για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το προτεινόμενο σύστημα είναι υποχρεωτικό και δίνει περιθώριο δύο ετών σε κάθε κράτος μέλος για τη δημιουργία ενός λειτουργικού συστήματος. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα μπορούν να εφαρμόζουν από κοινού συστήματα με σκοπό τον επιμερισμό του κόστους.

Εκτός από τον περιορισμό του σκοπού, ο οποίος αναφέρθηκε παραπάνω, υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους οι βουλευτές παραδοσιακά επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους:

I. Διατήρηση δεδομένων

Το κείμενο καθορίζει μια προσέγγιση σε δύο στάδια για τη διατήρηση των δεδομένων PNR από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους: δηλαδή μια περίοδο 30 ημερών, ακολουθούμενη από μια πενταετή περίοδο, όπου τα δεδομένα είναι καλυμμένα.

II. Κεντρικό κατά αποκεντρωμένου συστήματος

Το κείμενο καθορίζει κανόνες για ένα αποκεντρωμένο σύστημα. Τα επιχειρήματα για αυτό αφορούν κυρίως το κόστος, αλλά επίσης την ευαίσθητη φύση μιας ενιαίας θέσης ενός κεντρικού συστήματος.

III. Συμπερίληψη των εντός της ΕΕ πτήσεων

Πτήσεις εντός της ΕΕ που δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του κειμένου.

IV. Στοχευμένη κατά 100% συλλογής

Η Επιτροπή προτείνει την επίτευξη 100% κάλυψης των διεθνών πτήσεων σταδιακά.

V. Ορισμός των τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων

Σύμφωνα με το κείμενο, ως «τρομοκρατικά εγκλήματα» ορίζονται τα εγκλήματα που αναφέρονται στα άρθρα 1 έως 4 της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου· ως «σοβαρά εγκλήματα» ορίζονται επίσης τα εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου, αλλά μόνο εκείνα που τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή ή με εντολή κράτησης μέγιστης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ενός κράτους μέλους, αν και στο σημείο αυτό επιτρέπεται κάποια ευελιξία.

III. Θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής συμφωνεί ως επί το πλείστον με την προσέγγιση της Επιτροπής για τη διαβίβαση και τη χρήση των δεδομένων PNR. Η Επιτροπή και διάφορες αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών έχουν παρουσιάσει στοιχεία προς τα μέλη σχετικά με την αποτελεσματικότητα ενός τέτοιου μέσου και ο εισηγητής υποστηρίζει ότι έχει αποδειχθεί η αναγκαιότητα, η αναλογικότητα και η προστιθέμενη αξία ενός τέτοιου μέτρου: τα μέτρα αυτά δεν εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία και δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο το δικαίωμα εισόδου των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στην προστασία της ασφάλειάς τους. Επιπλέον, δεδομένου ότι η πρόταση της Επιτροπής έχει λάβει υπόψη τις συστάσεις που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Νοέμβριο του 2008, και δεδομένου ότι καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές που έχουν ήδη εγκριθεί από την επιτροπή LIBE σε σχέση με άλλες συμφωνίες PNR, το κείμενο παρέχει μια ισχυρή πλατφόρμα για συζήτηση σε αυτόν τον τομέα.

I. Διατήρηση δεδομένων

Ο εισηγητής δεν πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να γίνουν οποιεσδήποτε αλλαγές στο κείμενο, αλλά το σχέδιο έκθεσής του προσθέτει έναν ορισμό της «κάλυψης δεδομένων», ο οποίος διευκρινίζει την ακριβή έννοια της παρούσας διάταξης. Θεσπίζει επίσης δύο διαφορετικές περιόδους για την πρόσβαση στα δεδομένα – πέντε χρόνια για τρομοκρατία και τέσσερα χρόνια για σοβαρό διεθνικό έγκλημα, έχοντας λάβει πλήρως υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, δεδομένων των υποθέσεων C-293/12 και C-594/12 που συνεκδίκασε το Δικαστήριο της ΕΕ.

II. Κεντρικό κατά αποκεντρωμένου συστήματος

Το σχέδιο έκθεσης καθορίζει κανόνες για ένα αποκεντρωμένο σύστημα.

III. Συμπερίληψη των εντός της ΕΕ πτήσεων

Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι η συμπερίληψη των πτήσεων εντός της ΕΕ θα επιφέρει σαφή προστιθέμενη αξία σε κάθε σύστημα PNR της ΕΕ. Αν και κάτι τέτοιο θα προστεθεί στο αρχικό κόστος, υπάρχουν σαφή πλεονεκτήματα από την ένταξη τους: ομοιόμορφη σύσταση και ισχυρά πλεονεκτήματα της ασφάλειας. Λόγω της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του συστήματος, ο εισηγητής παρέτεινε επίσης το χρονικό πλαίσιο για την πρόταση από 2 σε 3 χρόνια.

IV. Στοχευμένη κατά 100% συλλογής

Ο εισηγητής υποστηρίζει την κάλυψη κατά 100% των πτήσεων λόγω της προφανούς αποτελεσματικότητας και των οφελών για την ασφάλεια. Υπάρχουν επίσης στοιχεία που υποδηλώνουν ότι οι εγκληματίες θα μπορούσαν να αποφεύγουν συγκεκριμένες πτήσεις στο πλαίσιο ενός στοχευμένου συστήματος.

V. Ορισμός των τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων

Το σχέδιο έκθεσης δεν επιφέρει αλλαγές στους ορισμούς του «τρομοκρατικού εγκλήματος» και του «σοβαρού εγκλήματος»· περιορίζει εντούτοις το κείμενο στο «σοβαρό διεθνικό έγκλημα» και παίρνει απλώς ένα κατάλογο συγκεκριμένων αδικημάτων από την απόφαση- πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ.

Ο εισηγητής έχει, επίσης, εισαγάγει διατάξεις που θα αποσαφηνίζουν το θέμα του κόστους και της αποκατάστασης και έχει ενισχύσει τη νομική ασφάλεια του κειμένου κάνοντας σαφέστερη αναφορά σε άλλες νομοθεσίες που ισχύουν ήδη σε αυτόν τον τομέα.

(1)

Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 71, σ. 149 του Παραρτήματος.

(2)

Ηλεκτρονικά σύνορα ΗΒ τμήματα 32 ως 38 του νόμου για τη μετανάστευση, το άσυλο και την εθνικότητα 2006.

(3)

Οδηγία 2004/82/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Αυγούστου 2004, σχετικά με την υποχρέωση των μεταφορέων να κοινοποιούν τα στοιχεία των επιβατών (ΕΕ L 261 της 6.8.2004, σ. 24).

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0561.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (6.5.2015)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Arnaud Danjean

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τα δεδομένα που περιέχονται στις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) είναι στοιχεία που παρέχονται από τους επιβάτες και συλλέγονται από τους αερομεταφορείς. Περιέχουν πληροφορίες διαφόρων ειδών σχετικά μεταξύ άλλων και με τις ημερομηνίες ταξιδίου και τα δρομολόγια έως και με τα μέσα πληρωμής και τα στοιχεία επικοινωνίας

Τα δεδομένα PNR είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Μπορούν να χρησιμοποιούνται εκ των υστέρων, δηλ. στο πλαίσιο ποινικής έρευνας ή δίωξης, σε πραγματικό χρόνο (πριν από την άφιξη ή την αναχώρηση), για την πρόληψη εγκλημάτων ή τη σύλληψη ατόμων πριν να προβούν σε εγκληματική πράξη, ή προληπτικά για τη δημιουργία κριτηρίων αξιολόγησης που θα διευκολύνουν την εξέταση των επιβατών πριν από την άφιξη ή από την αναχώρηση.

Διάφορα κράτη μέλη αναπτύσσουν ήδη τα δικά τους συστήματα PNR, αλλά η οδηγία θα ρυθμίσει την χρήση αυτών των δεδομένων PNR σε επίπεδο ΕΕ όπως και τις προσπάθειες εναρμόνισης των πολιτικών που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη. Η εναρμόνιση αυτή είναι ουσιαστικής σημασίας για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο κάθε μεμονωμένο κράτος μέλος να επιβάλλει διαφορετικές υποχρεώσεις στους αερομεταφορείς, αυξάνοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό την γραφειοκρατική και οικονομική επιβάρυνση της διαβίβασης δεδομένων PNR. Επίσης θα διασφαλίζει ότι το σύνολο της ΕΕ καλύπτεται πλήρως από ένα σύστημα PNR.

Η εισαγωγή ενός ενωσιακού συστήματος PNR έχει ζωτική σημασία για να μπορέσει η ΕΕ να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη επί του παρόντος. Πέρα από την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της εσωτερικής τρομοκρατίας, η οδηγία PNR συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση της διεθνούς ασφάλειας. Η τρομοκρατία έχει καταστεί παγκόσμια απειλή και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τέτοια. Οι αεροπορικές μεταφορές διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη διατήρηση τρομοκρατικών δικτύων και την αναχώρηση και επιστροφή των αποκαλούμενων "ξένων μαχητών". Τόσο για την προστασία της εσωτερικής ασφάλειας και την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, πρέπει να διασφαλιστεί η δέουσα πρόσβαση σε δεδομένα PNR για της υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Επίσης είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα PNR τα οποία συλλέγονται από οικονομικούς φορείς που δεν είναι μεταφορείς, όπως ταξιδιωτικά πρακτορεία και τουριστικά γραφεία που χρησιμοποιούν ναυλωμένες πτήσεις, περιλαμβάνονται στο ενωσιακό σύστημα των PNR, ούτως ώστε να αποφεύγονται εκμεταλλεύσιμα κενά. Δεδομένου ότι οι αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν τις πτήσεις πολλές φορές δεν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των κρατήσεων για τις εν λόγω ναυλωμένες πτήσεις, είναι ζωτικής σημασίας να υποχρεώνονται τα ταξιδιωτικά πρακτορεία και τουριστικά γραφεία να παρέχουν τις πληροφορίες αυτές.

Η πρόσβαση αυτή πρέπει αναγκαστικά να βρίσκεται σε ισορροπία με το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ σε ιδιωτική ζωή, και θα πρέπει να διασφαλιστεί η ευθυγράμμιση της οδηγίας για τα δεδομένα PNR με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με την οδηγία για τη διατήρηση των δεδομένων. Ο συντάκτης είναι της γνώμης ότι, εάν επιλυθούν τα ανωτέρω ζητήματα, η οδηγία θα συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην εσωτερική και διεθνή ασφάλεια.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3a) Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στην υπ' αριθ. 2178 (2014) απόφασή του, εκφράζει τη μεγάλη του ανησυχία για την οξεία και αυξανόμενη απειλή που συνιστούν οι ξένοι τρομοκράτες μαχητές, ειδικότερα δε τα άτομα που ταξιδεύουν προς ένα κράτος άλλο από αυτό της κατοικίας τους ή της υπηκοότητάς τους με σκοπό τη διάπραξη, τον προγραμματισμό ή την προετοιμασία τρομοκρατικών πράξεων ή τη συμμετοχή σ' αυτές ή την παροχή ή παρακολούθηση τρομοκρατικής εκπαίδευσης, και αποφασίζει να αντιμετωπίσει την απειλή αυτή. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί η απειλή που συνιστούν οι ξένοι τρομοκράτες μαχητές και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν αξιολογήσεις κινδύνου βάσει αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τους ταξιδιώτες καθώς και διαδικασίες ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής και ανάλυσης ταξιδιωτικών δεδομένων, χωρίς να προσφεύγουν σε μεθόδους διαμόρφωσης εικόνας προσώπου (profiling) που στηρίζονται σε στερεότυπα βασιζόμενα σε λόγους που εισάγουν δυσμενείς διακρίσεις.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Τα δεδομένα PNR είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων και τοιουτοτρόπως για την ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας.

(5) Τα δεδομένα PNR είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων και τοιουτοτρόπως για την ενίσχυση της εσωτερικής και διεθνούς ασφάλειας.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Τα δεδομένα PNR είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων και τοιουτοτρόπως για την ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας.

(5) Τα δεδομένα PNR μπορεί να συνιστούν ένα χρήσιμο εργαλείο για την αποτελεσματική πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων και τοιουτοτρόπως για την ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Τα δεδομένα PNR βοηθούν τις αρχές επιβολής του νόμου κατά την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών πράξεων, μέσω της σύγκρισής των δεδομένων αυτών με διάφορες βάσεις δεδομένων αναζητούμενων αντικειμένων και προσώπων, με στόχο τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων και, κατά περίπτωση, την εξεύρεση συνεργών και την εξάρθρωση εγκληματικών κυκλωμάτων.

(6) Τα δεδομένα PNR μπορούν να βοηθούν τις αρχές επιβολής του νόμου κατά την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών πράξεων, μέσω της σύγκρισής των δεδομένων αυτών με διάφορες βάσεις δεδομένων αναζητούμενων αντικειμένων και προσώπων, με στόχο τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων και, κατά περίπτωση, την εξεύρεση συνεργών και την εξάρθρωση εγκληματικών κυκλωμάτων.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Τα δεδομένα PNR παρέχουν τη δυνατότητα στις αρχές επιβολής του νόμου να ταυτοποιούν πρόσωπα, τα οποία ήταν προηγουμένως «άγνωστα», δηλαδή πρόσωπα για τα οποία προηγουμένως δεν υπήρχαν υποψίες εμπλοκής σε σοβαρό έγκλημα ή τρομοκρατική πράξη, αλλά των οποίων η ανάλυση δεδομένων αφήνει να εννοηθεί ότι εμπλέκονται ενδεχομένως σε τέτοιου είδους εγκληματικές πράξεις και τα οποία πρέπει κατά συνέπεια να υποβληθούν σε περαιτέρω εξέταση από τις αρμόδιες αρχές. Με τη χρήση δεδομένων PNR οι αρχές επιβολής του νόμου μπορούν να αντιμετωπίσουν την απειλή των τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων από διαφορετική οπτική γωνία, πέραν εκείνης που υπάρχει μέσω της επεξεργασίας άλλων κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εντούτοις, για να εξασφαλισθεί ότι η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν αθώα και μη θεωρούμενα ύποπτα πρόσωπα παραμένει όσο το δυνατόν πιο περιορισμένη, τα ζητήματα της χρήσης δεδομένων PNR σχετικά με τη δημιουργία και την εφαρμογή κριτηρίων αξιολόγησης θα πρέπει να περιοριστούν περαιτέρω στα σοβαρά εγκλήματα τα οποία είναι επίσης διεθνικού χαρακτήρα, δηλαδή συνδέονται αναπόσπαστα με τις μετακινήσεις και κατά συνέπεια με το είδος των δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία.

(7) Τα δεδομένα PNR παρέχουν τη δυνατότητα στις αρχές επιβολής του νόμου να ταυτοποιούν πρόσωπα, τα οποία ήταν προηγουμένως «άγνωστα», δηλαδή πρόσωπα για τα οποία προηγουμένως δεν υπήρχαν υποψίες εμπλοκής σε σοβαρό έγκλημα ή τρομοκρατική πράξη, αλλά των οποίων η ανάλυση δεδομένων αφήνει να εννοηθεί ότι εμπλέκονται ενδεχομένως σε τέτοιου είδους εγκληματικές πράξεις και τα οποία πρέπει κατά συνέπεια να υποβληθούν σε περαιτέρω εξέταση από τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων προσώπων που ενδέχεται να ταξιδεύουν με σκοπό τη διάπραξη, τον προγραμματισμό ή την προετοιμασία τρομοκρατικών πράξεων ή τη συμμετοχή σε αυτές ή την παροχή ή παρακολούθηση τρομοκρατικής εκπαίδευσης. Με τη χρήση δεδομένων PNR οι αρχές επιβολής του νόμου μπορούν να αντιμετωπίσουν την απειλή των τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων από διαφορετική οπτική γωνία, πέραν εκείνης που υπάρχει μέσω της επεξεργασίας άλλων κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εντούτοις, για να εξασφαλισθεί ότι η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν αθώα και μη θεωρούμενα ύποπτα πρόσωπα παραμένει όσο το δυνατόν πιο περιορισμένη, τα ζητήματα της χρήσης δεδομένων PNR σχετικά με τη δημιουργία και την εφαρμογή κριτηρίων αξιολόγησης θα πρέπει να περιοριστούν περαιτέρω στα σοβαρά εγκλήματα τα οποία είναι επίσης διεθνικού χαρακτήρα, δηλαδή συνδέονται αναπόσπαστα με τις μετακινήσεις και κατά συνέπεια με το είδος των δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τον ειδικό σκοπό ασφάλειας που επιδιώκεται από την παρούσα οδηγία.

(8) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να είναι αναγκαία και ανάλογη προς τον ειδικό σκοπό ασφάλειας που επιδιώκεται από την παρούσα οδηγία, σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας στις οποίες ανεφέρθη το Δικαστήριο της ΕΕ στην απόφασή του της 4ης Απριλίου 2014 καθώς και o Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων στη γνωμοδότησή του της 25ης Μαρτίου 2011.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων, είναι κατά συνέπεια ουσιαστικό να θεσπιστούν από όλα τα κράτη μέλη διατάξεις που να επιβάλουν υποχρεώσεις στους αερομεταφορείς που πραγματοποιούν διεθνείς πτήσεις με προορισμό ή προέλευση την επικράτεια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(10) Για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων, είναι κατά συνέπεια ουσιαστικό να θεσπιστούν από όλα τα κράτη μέλη διατάξεις που να επιβάλουν υποχρεώσεις στους αερομεταφορείς που πραγματοποιούν διεθνείς πτήσεις με προορισμό ή προέλευση την επικράτεια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει να ισχύουν επίσης για οικονομικούς φορείς που δεν είναι μεταφορείς, όταν εμπλέκονται στην κράτηση θέσεων σε παρόμοιες πτήσεις.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων, είναι κατά συνέπεια ουσιαστικό να θεσπιστούν από όλα τα κράτη μέλη διατάξεις που να επιβάλουν υποχρεώσεις στους αερομεταφορείς που πραγματοποιούν διεθνείς πτήσεις με προορισμό ή προέλευση την επικράτεια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(10) Για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων, είναι κατά συνέπεια ουσιαστικό να θεσπιστούν από όλα τα κράτη μέλη διατάξεις που να επιβάλουν υποχρεώσεις στους αερομεταφορείς που πραγματοποιούν διεθνείς πτήσεις με προορισμό ή προέλευση την επικράτεια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

(Οριζόντια τροπολογία: ο όρος "σοβαρό έγκλημα" αντικαθίσταται σε ολόκληρο το κείμενο από τον όρο "σοβαρό διεθνικό έγκλημα")

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10a) Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η κατοχύρωση της ασφάλειας και η προστασία της ζωής και της ασφάλειας του κοινού, καθώς και η δημιουργία νομικού πλαισίου για την προστασία και την ανταλλαγή δεδομένων PNR μεταξύ κρατών μελών και αρχών επιβολής του νόμου.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10a) Η αύξηση τρομοκρατικών πράξεων που παρατηρείται προσφάτως στην ΕΕ, η επέκταση της ριζοσπαστικοποίησης και οι ολοένα και αυξανόμενοι αριθμοί των ξένων μαχητών που επιστρέφουν στην ΕΕ αποτελούν στοιχεία που επιβεβαιώνουν όλα τους ότι είναι πλέον καιρός να τεθεί σε ισχύ η παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Οι αερομεταφορείς προβαίνουν ήδη στη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων PNR για δική τους εμπορική χρήση. Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να επιβάλει την υποχρέωση στους αερομεταφορείς να συλλέγουν οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία από τους επιβάτες ή να διατηρούν οποιαδήποτε δεδομένα ούτε από τους επιβάτες να χορηγούν άλλα συμπληρωματικά δεδομένα πέραν εκείνων που έχουν ήδη χορηγήσει στους αερομεταφορείς.

(11) Οι αερομεταφορείς προβαίνουν ήδη στη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων PNR για δική τους εμπορική χρήση. Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να επιβάλει την υποχρέωση στους αερομεταφορείς και σε οικονομικούς φορείς που δεν είναι μεταφορείς να συλλέγουν οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία από τους επιβάτες ή να διατηρούν οποιαδήποτε δεδομένα ούτε από τους επιβάτες να χορηγούν άλλα συμπληρωματικά δεδομένα πέραν εκείνων που έχουν ήδη χορηγήσει στους αερομεταφορείς και σε οικονομικούς φορείς που δεν είναι μεταφορείς.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11a) Οικονομικοί φορείς που δεν είναι μεταφορείς, όπως ταξιδιωτικά πρακτορεία και τουριστικά γραφεία, πωλούν οργανωμένα ταξίδια που περιλαμβάνουν ναυλωμένες πτήσεις για τις οποίες συλλέγουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα των πελατών τους, χωρίς όμως να διαβιβάζουν αναγκαστικά τα δεδομένα αυτά στην αεροπορική εταιρεία που εκτελεί την επιβατική πτήση.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Ο ορισμός των τρομοκρατικών εγκλημάτων θα πρέπει να ληφθεί από τα άρθρα 1 έως 4 της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας37. Ο ορισμός των σοβαρών εγκλημάτων θα πρέπει να ληφθεί από το άρθρο 2 της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών38. Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν εκείνα τα ήσσονος σημασίας αδικήματα για τα οποία, λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο δικό τους σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, η επεξεργασία δεδομένων PNR σύμφωνα με την παρούσα οδηγία δεν θα ήταν σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας. Ο ορισμός του σοβαρού διεθνικού εγκλήματος πρέπει να ληφθεί από το άρθρο 2 της απόφασης- πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος.

(12) Ο ορισμός των τρομοκρατικών εγκλημάτων θα πρέπει να ληφθεί από το άρθρο 1 της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας37. Ο ορισμός των σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων θα πρέπει να ληφθεί από το άρθρο 2 της απόφασης- πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος. Εντούτοις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξαιρούν εκείνα τα ήσσονος σημασίας αδικήματα για τα οποία, λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο δικό τους σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, η επεξεργασία δεδομένων PNR σύμφωνα με την παρούσα οδηγία δεν θα ήταν σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας.

__________________

__________________

37 ΕΕ L 164, 22.6.2002, σ. 3. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση-πλαίσιο 2008/919/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2008 ( ΕΕ L 330 της 9.1.2.2008, σ. 21).

37 ΕΕ L 164, 22.6.2002, σ. 3. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση-πλαίσιο 2008/919/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2008 ( ΕΕ L 330 της 9.1.2.2008, σ. 21).

38 ΕΕ L 190, 18.7.2002, σ. 1.

 

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Το περιεχόμενο οιωνδήποτε καταλόγων με δεδομένα PNR που ζητούν να αποκτήσουν οι μονάδες στοιχείων επιβατών πρέπει να αντικατοπτρίζει τις θεμιτές αξιώσεις των δημοσίων αρχών για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων, με στόχο την ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας της Ένωσης και τη διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, ιδίως των δικαιωμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι εν λόγω κατάλογοι δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αποκαλύπτουν ενδεχομένως τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση ή δεδομένα που αφορούν την κατάσταση της υγείας και τον γενετήσιο προσανατολισμό του συγκεκριμένου προσώπου. Τα δεδομένα PNR θα πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερή στοιχεία για την κράτηση του επιβάτη και το δρομολόγιό του, τα οποία επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να εντοπίζουν επιβάτες πτήσεων οι οποίοι αντιπροσωπεύουν απειλή για την εσωτερική ασφάλεια.

(14) Το περιεχόμενο οιωνδήποτε καταλόγων με δεδομένα PNR που ζητούν να αποκτήσουν οι μονάδες στοιχείων επιβατών πρέπει να αντικατοπτρίζει τις θεμιτές αξιώσεις των δημοσίων αρχών για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων, με στόχο την ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας της Ένωσης και τη διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, ιδίως των δικαιωμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι εν λόγω κατάλογοι δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αποκαλύπτουν ενδεχομένως τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση ή δεδομένα που αφορούν την κατάσταση της υγείας και τον γενετήσιο προσανατολισμό του συγκεκριμένου προσώπου. Τα δεδομένα PNR θα πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερή στοιχεία για την κράτηση του επιβάτη και το δρομολόγιό του, τα οποία επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να εντοπίζουν επιβάτες πτήσεων οι οποίοι αντιπροσωπεύουν απειλή για την εσωτερική ασφάλεια και για τη διεθνή ασφάλεια.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Υπάρχουν δύο πιθανές μέθοδοι διαβίβασης δεδομένων: η μέθοδος της «άντλησης» (pull method), βάσει της οποίας οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που ζητεί τα δεδομένα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα κράτησης των αερομεταφορέων και να αντλήσουν («pull») αντίγραφο των δεδομένων που χρειάζονται και η μέθοδος της «προώθησης» (push method), βάσει της οποίας οι αερομεταφορείς προωθούν («push») τα δεδομένα PNR στην αρχή που τα έχει ζητήσει, γεγονός που επιτρέπει στους αερομεταφορείς να έχουν τον έλεγχο όλων των ειδών δεδομένων που διαβιβάζονται. Η μέθοδος της «προώθησης» (push) θεωρείται ότι προσφέρει μεγαλύτερο βαθμό προστασίας των δεδομένων και θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλους τους αερομεταφορείς.

(15) Υπάρχουν δύο πιθανές μέθοδοι διαβίβασης δεδομένων: η μέθοδος της «άντλησης» (pull method), βάσει της οποίας οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που ζητεί τα δεδομένα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα κράτησης των αερομεταφορέων και να αντλήσουν («pull») αντίγραφο των δεδομένων που χρειάζονται και η μέθοδος της «προώθησης» (push method), βάσει της οποίας οι αερομεταφορείς και οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι μεταφορείς προωθούν («push») τα δεδομένα PNR στην αρχή που τα έχει ζητήσει, γεγονός που επιτρέπει στους αερομεταφορείς να έχουν τον έλεγχο όλων των ειδών δεδομένων που διαβιβάζονται. Η μέθοδος της «προώθησης» (push) θεωρείται ότι προσφέρει μεγαλύτερο βαθμό προστασίας των δεδομένων και θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλους τους αερομεταφορείς και τους οικονομικούς φορείς που δεν είναι μεταφορείς.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να επιτρέψουν στους αερομεταφορείς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχουν σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν κυρώσεις που να έχουν αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων χρηματικών κυρώσεων, κατά εκείνων των αερομεταφορέων που παραλείπουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων PNR. Σε περίπτωση επανειλημμένων σοβαρών παραβάσεων, ικανών να υπονομεύσουν τους βασικούς στόχους της παρούσας οδηγίας, οι συγκεκριμένες κυρώσεις μπορούν να συμπεριλαμβάνουν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μέτρα όπως η ακινητοποίηση, κατάσχεση και δήμευση μέσων μεταφοράς ή η προσωρινή αναστολή ή ανάκληση της άδειας εκμετάλλευσης.

(17) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να επιτρέψουν στους αερομεταφορείς και στους οικονομικούς φορείς που δεν είναι μεταφορείς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχουν σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν κυρώσεις που να έχουν αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων χρηματικών κυρώσεων, κατά εκείνων των αερομεταφορέων, και των οικονομικών φορέων που δεν είναι μεταφορείς, που παραλείπουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων PNR. Σε περίπτωση επανειλημμένων σοβαρών παραβάσεων, ικανών να υπονομεύσουν τους βασικούς στόχους της παρούσας οδηγίας, οι συγκεκριμένες κυρώσεις μπορούν να συμπεριλαμβάνουν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μέτρα όπως η ακινητοποίηση, κατάσχεση και δήμευση μέσων μεταφοράς ή η προσωρινή αναστολή ή ανάκληση της άδειας εκμετάλλευσης.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Κάθε κράτος μέλος πρέπει να είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση ενδεχόμενων απειλών που σχετίζονται με τρομοκρατικά και άλλα σοβαρά εγκλήματα.

(18) Κάθε κράτος μέλος πρέπει να είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση ενδεχόμενων απειλών που σχετίζονται με τρομοκρατικά και άλλα σοβαρά διεθνικά εγκλήματα.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Λαμβάνοντας πλήρως υπόψη το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα στη μη διακριτική µμεταχείριση, δεν θα πρέπει να λαμβάνεται απόφαση που να έχει δυσμενείς νομικές συνέπειες για συγκεκριμένο πρόσωπο ή να το θίγει σοβαρά με μόνο λόγο την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων PNR. Επιπλέον, δεν πρέπει να λαμβάνεται απόφαση αυτού του είδους με βάση τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τα πολιτικά φρονήματα, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την κατάσταση της υγείας ή το γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου.

(19) Λαμβάνοντας πλήρως υπόψη το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα στη μη διακριτική µμεταχείριση, δεν θα πρέπει να λαμβάνεται απόφαση που να έχει δυσμενείς νομικές συνέπειες για συγκεκριμένο πρόσωπο ή να το θίγει σοβαρά με μόνο λόγο την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων PNR. Επιπλέον, δεν πρέπει να λαμβάνεται απόφαση αυτού του είδους με βάση το φύλο, το χρώμα, την εθνοτική ή κοινωνική καταγωγή, τα γενετικά χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τα πολιτικά φρονήματα, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την ιδιότητα μέλους εθνικής μειονότητας, την περιουσία, τη γέννηση, την αναπηρία, την ηλικία, την κατάσταση της υγείας ή τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν με άλλα κράτη μέλη τα δεδομένα PNR τα οποία λαμβάνουν στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαβίβαση αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να τελούν υπό την επιφύλαξη άλλων πράξεων της Ένωσης σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αστυνομικών και δικαστικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)39 και της απόφασης-πλαισίου 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 για την απλούστευση της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης40. Αυτού του είδους η ανταλλαγή δεδομένων PNR μεταξύ αρχών επιβολής του νόμου και δικαστικών αρχών θα πρέπει να διέπεται από τους κανόνες περί αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας.

(20) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν με άλλα κράτη μέλη τα δεδομένα PNR τα οποία λαμβάνουν στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαβίβαση αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να τελούν υπό την επιφύλαξη άλλων πράξεων της Ένωσης σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αστυνομικών και δικαστικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)39 και της απόφασης-πλαισίου 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 για την απλούστευση της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης40. Αυτού του είδους η ανταλλαγή δεδομένων PNR μεταξύ αρχών επιβολής του νόμου και δικαστικών αρχών θα πρέπει να διέπεται από τους κανόνες περί αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας.

__________________

__________________

39 ΕΕ L 121, 15.5.2009, σ. 37.

39 ΕΕ L 121, 15.5.2009, σ. 37.

40 ΕΕ L 386, 29.12.2006, σ. 89.

40 ΕΕ L 386, 29.12.2006, σ. 89.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26) Οι διαβιβάσεις δεδομένων PNR από κράτη μέλη σε τρίτες χώρες θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο κατά περίπτωση και σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ. Για να εξασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αυτές οι διαβιβάσεις θα πρέπει να υπόκεινται σε συμπληρωματικές αξιώσεις σχετικά με το σκοπό της διαβίβασης, την ιδιότητα της παραλαμβάνουσας αρχής και τις διασφαλίσεις που ισχύουν για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα.

(26) Οι διαβιβάσεις δεδομένων PNR από κράτη μέλη σε τρίτες χώρες θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο κατά περίπτωση και σύμφωνα με την αναθεωρημένη απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ. Για να εξασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει παρόμοια δεδομένα να διαβιβάζονται μόνο εφόσον έχουν γνωστοποιηθεί επακριβώς η επιδιωκόμενη επεξεργασία στην οποία θα υποβληθούν στη τρίτη χώρα, οι περιορισμοί ως προς την πρόσβαση σε αυτά των αρμόδιων αρχών στην τρίτη χώρα και ως προς την μεταγενέστερη χρήση αυτών καθώς και άλλες διασφαλίσεις που ισχύουν για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα.

Αιτιολόγηση

Η απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ βρίσκεται επί του παρόντος σε στάδιο αναθεώρησης μετά την πρόταση της Επιτροπής να αντικαταστήσει την απόφαση-πλαίσιο με μία νέα οδηγία (COM(2012) 10 τελικό).

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26) Οι διαβιβάσεις δεδομένων PNR από κράτη μέλη σε τρίτες χώρες θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο κατά περίπτωση και σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ. Για να εξασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αυτές οι διαβιβάσεις θα πρέπει να υπόκεινται σε συμπληρωματικές αξιώσεις σχετικά με το σκοπό της διαβίβασης, την ιδιότητα της παραλαμβάνουσας αρχής και τις διασφαλίσεις που ισχύουν για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα.

(26) Οι διαβιβάσεις δεδομένων PNR από κράτη μέλη σε τρίτες χώρες θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο κατά περίπτωση και σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ. Για να εξασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αυτές οι διαβιβάσεις θα πρέπει να υπόκεινται σε συμπληρωματικές αξιώσεις σχετικά με το σκοπό της διαβίβασης, την ιδιότητα της παραλαμβάνουσας αρχής και τις διασφαλίσεις που ισχύουν για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα. Η διαβίβαση των ως άνω δεδομένων σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδείας του αρχικού κράτους μέλους και μόνο κατά περίπτωση.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29) Εξαιτίας των υφιστάμενων νομικών και τεχνικών διαφορών μεταξύ εθνικών διατάξεων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων PNR, οι αερομεταφορείς αντιμετωπίζουν και θα αντιμετωπίσουν διαφορετικές απαιτήσεις όσον αφορά τα είδη πληροφοριών που πρέπει να διαβιβάζονται, καθώς και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι συγκεκριμένες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές. Αυτές οι διαφορές μπορεί να είναι επιζήμιες για την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων εθνικών αρχών για τους σκοπούς της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων.

(29) Εξαιτίας των υφιστάμενων νομικών και τεχνικών διαφορών μεταξύ εθνικών διατάξεων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων PNR, οι αερομεταφορείς και οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι μεταφορείς αντιμετωπίζουν και θα αντιμετωπίσουν διαφορετικές απαιτήσεις όσον αφορά τα είδη πληροφοριών που πρέπει να διαβιβάζονται, καθώς και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι συγκεκριμένες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές. Αυτές οι διαφορές μπορεί να είναι επιζήμιες για την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων εθνικών αρχών για τους σκοπούς της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29) Εξαιτίας των υφιστάμενων νομικών και τεχνικών διαφορών μεταξύ εθνικών διατάξεων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων PNR, οι αερομεταφορείς αντιμετωπίζουν και θα αντιμετωπίσουν διαφορετικές απαιτήσεις όσον αφορά τα είδη πληροφοριών που πρέπει να διαβιβάζονται, καθώς και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι συγκεκριμένες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές. Αυτές οι διαφορές μπορεί να είναι επιζήμιες για την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων εθνικών αρχών για τους σκοπούς της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων.

(29) Εξαιτίας των υφιστάμενων νομικών και τεχνικών διαφορών μεταξύ εθνικών διατάξεων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων PNR, οι αερομεταφορείς αντιμετωπίζουν και θα αντιμετωπίσουν διαφορετικές απαιτήσεις όσον αφορά τα είδη πληροφοριών που πρέπει να διαβιβάζονται, καθώς και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι συγκεκριμένες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές. Αυτές οι διαφορές μπορεί να είναι επιζήμιες για την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων εθνικών αρχών για τους σκοπούς της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32) Ιδιαίτερα, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισμένο, δεδομένου ότι επιτρέπει τη διατήρηση δεδομένων PNR για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, μετά την οποία τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν, τα δεδομένα πρέπει να καταστούν ανώνυμα μετά από ιδιαίτερα σύντομη περίοδο και απαγορεύεται η συλλογή και χρήση ευαίσθητων δεδομένων. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων, τα κράτη μέλη οφείλουν να κατοχυρώσουν την ύπαρξη ανεξάρτητης εθνικής εποπτικής αρχής υπεύθυνης για την παροχή συμβουλών και τον έλεγχο και του τρόπου με τον οποίον υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα PNR. Κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR πρέπει να καταγράφεται ή να τεκμηριώνεται για τους σκοπούς της εξακρίβωσης του σύννομου χαρακτήρα της επεξεργασίας δεδομένων, του αυτοελέγχου και της εξασφάλισης της ακεραιότητας και της ασφάλειας των δεδομένων που αποτελούν το αντικείμενο επεξεργασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι επιβάτες είναι σαφώς και επακριβώς ενημερωμένοι για τη συλλογή δεδομένων PNR και για τα δικαιώματά τους.

(32) Ιδιαίτερα, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισμένο, δεδομένου ότι επιτρέπει τη διατήρηση δεδομένων PNR για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, μετά την οποία τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν, τα δεδομένα πρέπει να είναι καλυμμένα μετά από ιδιαίτερα σύντομη περίοδο και απαγορεύεται η συλλογή και χρήση ευαίσθητων δεδομένων. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων, τα κράτη μέλη οφείλουν να κατοχυρώσουν την ύπαρξη ανεξάρτητης εθνικής εποπτικής αρχής υπεύθυνης για την παροχή συμβουλών και τον έλεγχο και του τρόπου με τον οποίον υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα PNR. Κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR πρέπει να καταγράφεται ή να τεκμηριώνεται για τους σκοπούς της εξακρίβωσης του σύννομου χαρακτήρα της επεξεργασίας δεδομένων, του αυτοελέγχου και της εξασφάλισης της ακεραιότητας και της ασφάλειας των δεδομένων που αποτελούν το αντικείμενο επεξεργασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι επιβάτες είναι σαφώς και επακριβώς ενημερωμένοι για τη συλλογή δεδομένων PNR και για τα δικαιώματά τους.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1a. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης σε οικονομικούς φορείς που δεν είναι μεταφορείς, οι ο ποίοι συλλέγουν ή αποθηκεύουν δεδομένα PNR σε επιβατικές πτήσεις προς ή από τρίτες χώρες, το σημείο αναχώρησης ή προορισμού των οποίων βρίσκεται εντός της Ένωσης.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα δεδομένα PNR που συλλέγονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία μπορούν να αποτελούν το αντικείμενο επεξεργασίας μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:

2. Τα δεδομένα PNR που συλλέγονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία μπορούν να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους αερομεταφορείς και στους οικονομικούς φορείς που δεν είναι μεταφορείς που εκτελούν επιβατικές πτήσεις μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών και επιβατικές πτήσεις εντός της επικράτειας της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη πτήσεων στο εσωτερικό της ΕΕ είναι σημαντική δεδομένου ότι οι εγκληματίες της ΕΕ χρησιμοποιούν και πτήσεις εσωτερικού, όχι μόνο εξωτερικού. Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν επίσης περίπλοκα δρομολόγια από και προς πολλές χώρες της ΕΕ για να αποφύγουν εντοπισμό και σύλληψη.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης στους αερομεταφορείς και στους οικονομικούς φορείς που δεν είναι μεταφορείς που είναι καταχωρημένοι ή αποθηκεύουν δεδομένα στην Ένωση και πραγματοποιούν επιβατικές πτήσεις προς ή από τρίτες χώρες, το σημείο αναχώρησης ή προορισμού των οποίων βρίσκεται εντός της Ένωσης.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) «αερομεταφορέας»: επιχείρηση αερομεταφορών με έγκυρη άδεια εκμετάλλευσης ή ισοδύναμο αυτής που επιτρέπει την αεροπορική μεταφορά επιβατών·

(α) «αερομεταφορέας»: επιχείρηση αερομεταφορών με έγκυρη άδεια εκμετάλλευσης ή ισοδύναμο αυτής·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του αερομεταφορέα πρέπει να συνάδει με τον ίδιο ορισμό που προτείνεται στον κανονισμό 1008/2008 σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(aa) "οικονομικός φορέας που δεν είναι μεταφορέας": εγκεκριμένος οικονομικός φορέας, όπως ταξιδιωτικά πρακτορεία και τουριστικά γραφεία, που παρέχει σχετιζόμενες με ταξίδια υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της κράτησης πτήσεων για την οποία συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα PNR των επιβατών·

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) «διεθνής πτήση»: κάθε τακτική ή μη τακτική πτήση εκ μέρους αερομεταφορέα που προβλέπεται να προσγειωθεί στο έδαφος κράτους μέλους προερχόμενη από τρίτη χώρα ή να αναχωρήσει από το έδαφος κράτους μέλους με τελικό προορισμό τρίτη χώρα, συμπεριλαμβανομένων, σε αμφότερες τις περιπτώσεις, όλων των πτήσεων μετεπιβίβασης ή διέλευσης·

(β) «διεθνής πτήση»: κάθε τακτική ή μη τακτική πτήση εκ μέρους αερομεταφορέα που προβλέπεται να προσγειωθεί στο έδαφος κράτους μέλους προερχόμενη από τρίτη χώρα ή να αναχωρήσει από το έδαφος κράτους μέλους με τελικό προορισμό τρίτη χώρα, συμπεριλαμβανομένων ναυλωμένων πτήσεων, ιδιωτικών αεροπλάνων, ιδιωτικών εμπορευματικών πτήσεων, καθώς και πτήσεων διέλευσης με αποβίβαση επιβατών·

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) «φάκελος επιβατών» ή «δεδομένα PNR»: ταξιδιωτικός φάκελος κάθε επιβάτη, ο οποίος περιλαμβάνει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επεξεργασία και τον έλεγχο των κρατήσεων από τους αερομεταφορείς που πραγματοποιούν την κράτηση ή συμμετέχουν στη μεταφορά για κάθε ταξίδι για το οποίο γίνεται κράτηση από το ίδιο το άτομο ή για λογαριασμό του, ανεξάρτητα από το αν περιλαμβάνεται σε συστήματα κράτησης, συστήματα ελέγχου αναχωρήσεων ή σε ισοδύναμα συστήματα που εξασφαλίζουν τις ίδιες λειτουργίες·

(γ) «φάκελος επιβατών» ή «δεδομένα PNR»: ταξιδιωτικός φάκελος κάθε επιβάτη, ο οποίος περιλαμβάνει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επεξεργασία και τον έλεγχο των κρατήσεων από τους αερομεταφορείς που πραγματοποιούν την κράτηση ή συμμετέχουν στη μεταφορά καθώς και τους οικονομικούς φορείς που δεν είναι μεταφορείς όταν οι αερομεταφορείς δεν έχουν πραγματοποιήσει οι ίδιοι την κράτηση, για κάθε ταξίδι για το οποίο γίνεται κράτηση από το ίδιο το άτομο ή για λογαριασμό του, ανεξάρτητα από το αν περιλαμβάνεται σε συστήματα κράτησης, συστήματα ελέγχου αναχωρήσεων ή σε ισοδύναμα συστήματα που εξασφαλίζουν τις ίδιες λειτουργίες·

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ε) «συστήματα κράτησης»: το εσωτερικό σύστημα απογραφής του αερομεταφορέα, στο οποίο συγκεντρώνονται δεδομένα PNR για τη διεκπεραίωση των κρατήσεων·

(ε) «συστήματα κράτησης»: το εσωτερικό σύστημα απογραφής του αερομεταφορέα ή του οικονομικού φορέα που δεν είναι μεταφορέας, στο οποίο συγκεντρώνονται δεδομένα PNR για τη διεκπεραίωση των κρατήσεων·

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(στ) «μέθοδος προώθησης» (push): η μέθοδος βάσει της οποίας οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα απαιτούμενα δεδομένα PNR στη βάση δεδομένων της αρχής που τα έχει ζητήσει·

(στ) «μέθοδος προώθησης» (push): η μέθοδος βάσει της οποίας οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα δεδομένα PNR στη βάση δεδομένων της αρχής που τα έχει ζητήσει·

Αιτιολόγηση

Οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν δεδομένα PNR που συλλέγουν για λόγους κρατήσεων και όχι «απαιτούμενα» δεδομένα. Αποτελεί καθήκον των αρχών να φιλτράρουν τα δεδομένα και να επιλέξουν όσα αυτές χρειάζονται.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ζ) «τρομοκρατικά εγκλήματα»: τα εγκλήματα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο που αναφέρονται στα άρθρα 1 έως 4 της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου·

(ζ) «τρομοκρατικά εγκλήματα»: τα εγκλήματα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο που αναφέρονται στα άρθρα 1 έως 4 της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων προσώπων που ενδέχεται να ταξιδεύουν με σκοπό τη διάπραξη, τον προγραμματισμό ή την προετοιμασία τρομοκρατικών πράξεων ή τη συμμετοχή σε αυτές ή την παροχή ή παρακολούθηση τρομοκρατικής εκπαίδευσης·

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(η) «σοβαρά εγκλήματα»: τα εγκλήματα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου, εφόσον τιμωρούνται, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ενός κράτους μέλους, με στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφάλειας ανώτατης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών· τα κράτη μέλη μπορούν εντούτοις να αποκλείσουν εκείνα τα ήσσονος σημασίας αδικήματα για τα οποία, λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο σύστημά τους ποινικής δικαιοσύνης, η επεξεργασία δεδομένων PNR σύμφωνα με την παρούσα οδηγία δεν θα συμφωνούσε με την αρχή της αναλογικότητας·

διαγράφεται

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος συστήνει ή ορίζει μια αρχή αρμόδια για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων ή τμήμα μιας τέτοιας αρχής που να δρα ως «μονάδα στοιχείων επιβατών» αρμόδια για τη συλλογή δεδομένων PNR από τους αερομεταφορείς, την αποθήκευσή τους, την ανάλυσή τους και τη διαβίβαση του αποτελέσματος της ανάλυσης στις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5. Τα μέλη του προσωπικού της μπορούν να αποσπώνται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

1. Κάθε κράτος μέλος συστήνει ή ορίζει μια αρχή αρμόδια για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων ή τμήμα μιας τέτοιας αρχής που να δρα ως «μονάδα στοιχείων επιβατών» αρμόδια για τη συλλογή δεδομένων PNR από τους αερομεταφορείς, την αποθήκευσή τους, την ανάλυσή τους και τη διαβίβαση του αποτελέσματος της ανάλυσης στις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5. Τα μέλη του προσωπικού της οφείλουν να είναι άτομα αποδεδειγμένης ακεραιότητας και ικανότητας και μπορούν να αποσπώνται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Tα δεδομένα PNR που διαβιβάζονται από τους αερομεταφορείς, σύμφωνα με το άρθρο 6, σε σχέση με διεθνείς πτήσεις που έχουν ως σημείο προσγείωσης ή απογείωσης το έδαφος οποιουδήποτε κράτους μέλους συλλέγονται από τη μονάδα στοιχείων επιβατών του σχετικού κράτους μέλους. Αν τα δεδομένα PNR που διαβιβάζονται από τους αερομεταφορείς συμπεριλαμβάνουν δεδομένα άλλα πλην εκείνων που απαριθμούνται στο παράρτημα, η μονάδα στοιχείων επιβατών διαγράφει αμέσως αυτά τα δεδομένα μετά την παραλαβή τους.

1. Tα δεδομένα PNR που διαβιβάζονται από τους αερομεταφορείς και τους οικονομικούς φορείς που δεν είναι μεταφορείς, σύμφωνα με το άρθρο 6, σε σχέση με διεθνείς πτήσεις που έχουν ως σημείο προσγείωσης ή απογείωσης το έδαφος οποιουδήποτε κράτους μέλους συλλέγονται από τη μονάδα στοιχείων επιβατών του σχετικού κράτους μέλους. Αν τα δεδομένα PNR που διαβιβάζονται από τους αερομεταφορείς και τους οικονομικούς φορείς που δεν είναι μεταφορείς συμπεριλαμβάνουν δεδομένα άλλα πλην εκείνων που απαριθμούνται στο παράρτημα, η μονάδα στοιχείων επιβατών διαγράφει αμέσως αυτά τα δεδομένα μετά την παραλαβή τους.

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Tα δεδομένα PNR που διαβιβάζονται από τους αερομεταφορείς, σύμφωνα με το άρθρο 6, σε σχέση με διεθνείς πτήσεις που έχουν ως σημείο προσγείωσης ή απογείωσης το έδαφος οποιουδήποτε κράτους μέλους συλλέγονται από τη μονάδα στοιχείων επιβατών του σχετικού κράτους μέλους. Αν τα δεδομένα PNR που διαβιβάζονται από τους αερομεταφορείς συμπεριλαμβάνουν δεδομένα άλλα πλην εκείνων που απαριθμούνται στο παράρτημα, η μονάδα στοιχείων επιβατών διαγράφει αμέσως αυτά τα δεδομένα μετά την παραλαβή τους.

1. Tα δεδομένα PNR που διαβιβάζονται από τους αερομεταφορείς, σύμφωνα με το άρθρο 6, σε σχέση με διεθνείς πτήσεις που έχουν ως σημείο προσγείωσης ή απογείωσης το έδαφος οποιουδήποτε κράτους μέλους συλλέγονται από τη μονάδα στοιχείων επιβατών του σχετικού κράτους μέλους. Οι αερομεταφορείς και οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι μεταφορείς δεν διαβιβάζουν στην μονάδα στοιχε ίων επιβατών ευαίσθητα δεδομένα που αφορούν το φύλο, το χρώμα, την εθνοτική ή κοινωνική καταγωγή, τα γενετικά χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τα πολιτικά φρονήματα, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την ιδιότητα μέλους εθνικής μειονότητας, την περιουσία, τη γέννηση, την αναπηρία, την ηλικία, την κατάσταση της υγείας ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του ενδιαφερομένου ατόμου. Αν τα εν λόγω δεδομένα ή άλλα δεδομένα, πλην εκείνων που απαριθμούνται εξαντλητικά στο παράρτημα, συμπεριλαμβάνονται στα διαβιβαζόμενα δεδομένα PNR, η μονάδα στοιχείων επιβατών διαγράφει αμέσως αυτά τα δεδομένα μετά την παραλαβή τους.

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. δεδομένα PNR που διαβιβάζονται από τους αερομεταφορείς, σύμφωνα με το άρθρο 6, σε σχέση με διεθνείς πτήσεις που έχουν ως σημείο προσγείωσης ή απογείωσης το έδαφος οποιουδήποτε κράτους μέλους συλλέγονται από τη μονάδα στοιχείων επιβατών του σχετικού κράτους μέλους. Αν τα δεδομένα PNR που διαβιβάζονται από τους αερομεταφορείς συμπεριλαμβάνουν δεδομένα άλλα πλην εκείνων που απαριθμούνται στο παράρτημα, η μονάδα στοιχείων επιβατών διαγράφει αμέσως αυτά τα δεδομένα μετά την παραλαβή τους.

1. Τα δεδομένα PNR που διαβιβάζονται από τους αερομεταφορείς, σύμφωνα με το άρθρο 6, σε σχέση με διεθνείς πτήσεις που έχουν ως σημείο προσγείωσης ή απογείωσης το έδαφος οποιουδήποτε κράτους μέλους συλλέγονται αποκλειστικά από τη μονάδα στοιχείων επιβατών του σχετικού κράτους μέλους. Αν τα δεδομένα PNR που διαβιβάζονται από τους αερομεταφορείς συμπεριλαμβάνουν δεδομένα άλλα πλην εκείνων που απαριθμούνται στο παράρτημα, η μονάδα στοιχείων επιβατών διαγράφει αμέσως αυτά τα δεδομένα μετά την παραλαβή τους.

Αιτιολόγηση

Η λέξη «αποκλειστικά» πρέπει να προστεθεί για να εξασφαλιστεί ότι οι αερομεταφορείς δεν διαβιβάζουν στοιχεία σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες που δικαιούνται βάσει του άρθρου 5 να ζητήσουν δεδομένα PNR.

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) αξιολόγηση των επιβατών πριν από την προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο κράτος μέλος ή αναχώρησή τους από αυτό προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται σε τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό διεθνικό έγκλημα και τα οποία χρήζουν περαιτέρω εξέτασης από τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5. Κατά τη διεξαγωγή αυτής της αξιολόγησης, η μονάδα στοιχείων επιβατών μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα PNR σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε θετικό αποτέλεσμα που λαμβάνεται από μια τέτοια αυτοματοποιημένη επεξεργασία ελέγχεται μεμονωμένα με μη αυτοματοποιημένα μέσα για να επαληθευθεί το κατά πόσον είναι απαραίτητη η παρέμβαση της αρμόδιας αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 5·

(α) αξιολόγηση των επιβατών πριν από την προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο κράτος μέλος ή αναχώρησή τους από αυτό προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται σε τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό διεθνικό έγκλημα, συμπεριλαμβανομένων και ατόμων που ενδέχεται να ταξιδεύουν με σκοπό τη διάπραξη, τον προγραμματισμό ή την προετοιμασία τρομοκρατικών πράξεων ή τη συμμετοχή σ' αυτές ή την παροχή ή παρακολούθηση τρομοκρατικής εκπαίδευσης και τα οποία χρήζουν περαιτέρω εξέτασης από τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθροΚατά τη διεξαγωγή αυτής της αξιολόγησης, η μονάδα στοιχείων επιβατών μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα PNR σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε θετικό αποτέλεσμα που λαμβάνεται από μια τέτοια αυτοματοποιημένη επεξεργασία ελέγχεται μεμονωμένα με μη αυτοματοποιημένα μέσα για να επαληθευθεί το κατά πόσον είναι απαραίτητη η παρέμβαση της αρμόδιας αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 5·

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) αξιολόγηση των επιβατών πριν από την προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο κράτος μέλος ή αναχώρησή τους από αυτό προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται σε τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό έγκλημα και τα οποία χρήζουν περαιτέρω εξέτασης από τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5. Κατά τη διεξαγωγή αυτής της αξιολόγησης η μονάδα στοιχείων επιβατών μπορεί να συγκρίνει τα δεδομένα PNR με σχετικές βάσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών ή εθνικών βάσεων δεδομένων ή των εθνικών αντιγράφων βάσεων δεδομένων της Ένωσης, εφόσον έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, όσον αφορά πρόσωπα ή αντικείμενα που αναζητούνται ή για τα οποία υπάρχει σχετική καταχώριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ένωσης και τις διεθνείς και εθνικές διατάξεις που ισχύουν για τέτοιου είδους φακέλους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε θετικό αποτέλεσμα που λαμβάνεται από μια τέτοια αυτοματοποιημένη επεξεργασία ελέγχεται μεμονωμένα με μη αυτοματοποιημένα μέσα για να επαληθευθεί το κατά πόσον είναι απαραίτητη η παρέμβαση της αρμόδιας αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 5·

(β) αξιολόγηση των επιβατών πριν από την προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο κράτος μέλος ή αναχώρησή τους από αυτό προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται σε τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό έγκλημα, συμπεριλαμβανομένων και ατόμων που ενδέχεται να ταξιδεύουν με σκοπό τη διάπραξη, τον προγραμματισμό ή την προετοιμασία τρομοκρατικών πράξεων ή τη συμμετοχή σ' αυτές ή την παροχή ή παρακολούθηση τρομοκρατικής εκπαίδευσης και τα οποία χρήζουν περαιτέρω εξέτασης από τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθροΚατά τη διεξαγωγή αυτής της αξιολόγησης η μονάδα στοιχείων επιβατών μπορεί να συγκρίνει τα δεδομένα PNR με σχετικές βάσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών ή εθνικών βάσεων δεδομένων ή των εθνικών αντιγράφων βάσεων δεδομένων της Ένωσης, εφόσον έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, όσον αφορά πρόσωπα ή αντικείμενα που αναζητούνται ή για τα οποία υπάρχει σχετική καταχώριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ένωσης και τις διεθνείς και εθνικές διατάξεις που ισχύουν για τέτοιου είδους φακέλους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε θετικό αποτέλεσμα που λαμβάνεται από μια τέτοια αυτοματοποιημένη επεξεργασία ελέγχεται μεμονωμένα με μη αυτοματοποιημένα μέσα για να επαληθευθεί το κατά πόσον είναι απαραίτητη η παρέμβαση της αρμόδιας αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 5·

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η αξιολόγηση των επιβατών πριν από την προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο κράτος μέλος ή αναχώρησή τους από αυτό, που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), πραγματοποιείται χωρίς διακρίσεις βάσει κριτηρίων αξιολόγησης που ορίζονται από τη μονάδα στοιχείων επιβατών. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε να κριτήρια αξιολόγησης να καθορίζονται από τις μονάδες στοιχείων επιβατών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5. Τα κριτήρια αξιολόγησης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να βασίζονται στην φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στα πολιτικά φρονήματα, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην κατάσταση της υγείας ή στο γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου.

3. Η αξιολόγηση των επιβατών πριν από την προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο κράτος μέλος ή αναχώρησή τους από αυτό, που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), πραγματοποιείται χωρίς διακρίσεις βάσει κριτηρίων αξιολόγησης που ορίζονται από τη μονάδα στοιχείων επιβατών. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε να κριτήρια αξιολόγησης να καθορίζονται από τις μονάδες στοιχείων επιβατών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5. Τα κριτήρια αξιολόγησης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να βασίζονται στο φύλο, στο χρώμα, στην εθνοτική ή κοινωνική καταγωγή, στα γενετικά χαρακτηριστικά, στη γλώσσα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στα πολιτικά φρονήματα, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση ή στην ιδιότητα μέλους εθνικής μειονότητας, στην περιουσία, τη γέννηση, στην αναπηρία, στην ηλικία, στην κατάσταση της υγείας ή στον γενετήσιο προσανατολισμό του ατόμου.

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Οι αρμόδιες αρχές δεν λαμβάνουν σε καμία περίπτωση απόφαση που να έχει δυσμενείς νομικές συνέπειες για συγκεκριμένο πρόσωπο ή να το θίγει σημαντικά απλά και μόνο βάσει της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων PNR. Οι αποφάσεις αυτού του είδους δεν λαμβάνονται στη βάση της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, των θρησκευτικών ή φιλοσοφικών πεποιθήσεων, των πολιτικών φρονημάτων, της συμμετοχής σε συνδικαλιστική οργάνωση, της κατάστασης της υγείας ή του γενετήσιου προσανατολισμού ενός ατόμου.

6. Οι αρμόδιες αρχές δεν λαμβάνουν σε καμία περίπτωση απόφαση που έχει δυσμενείς νομικές συνέπειες για συγκεκριμένο πρόσωπο ή το θίγει, απλά και μόνο λόγω της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων PNR. Επιπλέον, δεν πρέπει να λαμβάνεται απόφαση αυτού του είδους με βάση το φύλο, το χρώμα, την εθνοτική ή κοινωνική καταγωγή, τα γενετικά χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τα πολιτικά φρονήματα, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση ή την ιδιότητα μέλους εθνικής μειονότητας, την περιουσία, τη γέννηση, την αναπηρία, την ηλικία, την κατάσταση της υγείας ή τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου.

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Υποχρεώσεις επιβαλλόμενες στους αερομεταφορείς

Υποχρεώσεις επιβαλλόμενες στους αερομεταφορείς και στους οικονομικούς φορείς που δεν είναι μεταφορείς

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν («μέθοδος προώθησης» (push)) τα δεδομένα PNR, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) και εξειδικεύεται στο παράρτημα, στο μέτρο που αυτοί έχουν ήδη συγκεντρώσει τα δεδομένα αυτά, στη βάση δεδομένων της εθνικής μονάδας στοιχείων επιβατών του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου θα προσγειωθεί ή από το έδαφος του οποίου θα απογειωθεί η διεθνής πτήση. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η πτήση εκτελείται με κοινό κωδικό μεταξύ ενός ή περισσοτέρων αερομεταφορέων, η υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων PNR όλων των επιβατών της πτήσης βαρύνει τον αερομεταφορέα που εκτελεί την πτήση. Όταν η πτήση περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους σταθμούς στα αεροδρόμια των κρατών μελών, οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα δεδομένα PNR στις μονάδες στοιχείων επιβατών όλων των ενδιαφερομένων κρατών μελών.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι αερομεταφορείς και οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι μεταφορείς διαβιβάζουν («μέθοδος προώθησης» (push)) τα δεδομένα PNR, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) και εξειδικεύεται στο παράρτημα, στο μέτρο που αυτοί έχουν ήδη συγκεντρώσει τα δεδομένα αυτά, στη βάση δεδομένων της εθνικής μονάδας στοιχείων επιβατών του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου θα προσγειωθεί ή από το έδαφος του οποίου θα απογειωθεί η διεθνής πτήση. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η πτήση εκτελείται με κοινό κωδικό μεταξύ ενός ή περισσοτέρων αερομεταφορέων, η υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων PNR όλων των επιβατών της πτήσης βαρύνει τον αερομεταφορέα που εκτελεί την πτήση. Όταν η πτήση περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους σταθμούς στα αεροδρόμια των κρατών μελών, οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα δεδομένα PNR στις μονάδες στοιχείων επιβατών όλων των ενδιαφερομένων κρατών μελών.

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν («μέθοδος προώθησης» (push)) τα δεδομένα PNR, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) και εξειδικεύεται στο παράρτημα, στο μέτρο που αυτοί έχουν ήδη συγκεντρώσει τα δεδομένα αυτά, στη βάση δεδομένων της εθνικής μονάδας στοιχείων επιβατών του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου θα προσγειωθεί ή από το έδαφος του οποίου θα απογειωθεί η διεθνής πτήση. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η πτήση εκτελείται με κοινό κωδικό μεταξύ ενός ή περισσοτέρων αερομεταφορέων, η υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων PNR όλων των επιβατών της πτήσης βαρύνει τον αερομεταφορέα που εκτελεί την πτήση. Όταν η πτήση περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους σταθμούς στα αεροδρόμια των κρατών μελών, οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα δεδομένα PNR στις μονάδες στοιχείων επιβατών όλων των ενδιαφερομένων κρατών μελών.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν («μέθοδος προώθησης» (push)) τα δεδομένα PNR, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) και εξειδικεύεται στο παράρτημα, στο μέτρο που συγκεντρώνουν τα δεδομένα αυτά στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους, στη βάση δεδομένων της εθνικής μονάδας στοιχείων επιβατών του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου θα προσγειωθεί ή από το έδαφος του οποίου θα απογειωθεί η διεθνής πτήση. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η πτήση εκτελείται με κοινό κωδικό μεταξύ ενός ή περισσοτέρων αερομεταφορέων, η υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων PNR όλων των επιβατών της πτήσης βαρύνει τον αερομεταφορέα που εκτελεί την πτήση. Όταν η πτήση περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους σταθμούς στα αεροδρόμια των κρατών μελών, οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα δεδομένα PNR στις μονάδες στοιχείων επιβατών όλων των ενδιαφερομένων κρατών μελών.

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1a. Σε περιπτώσεις που οι αερομεταφορείς και οικονομικοί φορείς που δεν είναι μεταφορείς έχουν συλλέξει εκ των προτέρων δεδομένα για τους επιβάτες (API) τα οποία απαριθμούνται στο σημείο 18 του Παραρτήματος 1 της παρούσας οδηγίας, αλλά δεν διατηρούν τα δεδομένα αυτά ως μέρος των δεδομένων PNR, τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι αερομεταφορείς και οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι μεταφορείς διαβιβάζουν επίσης (με τη μέθοδο της προώθησης) τα δεδομένα αυτά στη βάση δεδομένων της μονάδας στοιχείων επιβατών του κράτους μέλους που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Σε περίπτωση διαβίβασης τέτοιων δεδομένων, όλες οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται σε σχέση με τα δεδομένα API ως να ήταν μέρος των δεδομένων PNR.

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα δεδομένα PNR με ηλεκτρονικά μέσα χρησιμοποιώντας τα κοινά πρωτόκολλα και τους εγκεκριμένους μορφότυπους δεδομένων που πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 13 και 14 ή, σε περίπτωση τεχνικής βλάβης, με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο που εξασφαλίζει ενδεδειγμένο επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων:

2. Οι αερομεταφορείς και οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι μεταφορείς διαβιβάζουν τα δεδομένα PNR με ηλεκτρονικά μέσα χρησιμοποιώντας τα κοινά πρωτόκολλα και τους εγκεκριμένους μορφότυπους δεδομένων που πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 13 και 14 ή, σε περίπτωση τεχνικής βλάβης, με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο που εξασφαλίζει ενδεδειγμένο επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων:

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) 24 έως 48 πριν από τον προγραμματιζόμενο χρόνο αναχώρησης της πτήσης·

(α) μία πρώτη φορά, 24 έως 48 ώρες πριν από τον προγραμματιζόμενο χρόνο αναχώρησης της πτήσης·

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) αμέσως μετά το κλείσιμο της πτήσης, δηλαδή αμέσως μετά την επιβίβαση των επιβατών στο αεροσκάφος που ετοιμάζεται να αναχωρήσει και δεν είναι πλέον δυνατή η επιβίβαση άλλων επιβατών.

(β) μία δεύτερη φορά αμέσως μετά το κλείσιμο της πτήσης, δηλαδή αμέσως μετά την επιβίβαση των επιβατών στο αεροσκάφος που ετοιμάζεται να αναχωρήσει και δεν είναι πλέον δυνατή η επιβίβαση άλλων επιβατών.

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στους αερομεταφορείς να περιορίσουν τη διαβίβαση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) στις επικαιροποιήσεις των διαβιβάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α).

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στους αερομεταφορείς και στους οικονομικούς φορείς που δεν είναι μεταφορείς να περιορίσουν τη διαβίβαση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) στις επικαιροποιήσεις των διαβιβάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α).

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Κατά περίπτωση, μετά από αίτηση μιας μονάδας στοιχείων επιβατών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν δεδομένα PNR όταν απαιτείται ταχύτερη πρόσβαση από εκείνη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), για να αντιμετωπιστεί ειδική και πραγματική απειλή που έχει σχέση με τρομοκρατικά ή άλλα σοβαρά εγκλήματα.

4. Κατά περίπτωση, μετά από αίτηση μιας μονάδας στοιχείων επιβατών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, οι αερομεταφορείς και οικονομικοί φορείς που δεν είναι μεταφορείς διαβιβάζουν δεδομένα PNR όταν απαιτείται ταχύτερη πρόσβαση από εκείνη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), για να αντιμετωπιστεί ειδική και πραγματική απειλή που έχει σχέση με τρομοκρατικά ή άλλα σοβαρά εγκλήματα.

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Κατά περίπτωση, μετά από αίτηση μιας μονάδας στοιχείων επιβατών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν δεδομένα PNR όταν απαιτείται ταχύτερη πρόσβαση από εκείνη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), για να αντιμετωπιστεί ειδική και πραγματική απειλή που έχει σχέση με τρομοκρατικά ή άλλα σοβαρά εγκλήματα.

4. Κατά περίπτωση, μετά από αίτηση μιας μονάδας στοιχείων επιβατών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν δεδομένα PNR όταν απαιτείται ταχύτερη πρόσβαση από εκείνη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), για να αντιμετωπιστεί ειδική και πραγματική απειλή που έχει σχέση με τρομοκρατικά ή άλλα σοβαρά διεθνικά εγκλήματα.

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Κατά περίπτωση, μετά από αίτηση μιας μονάδας στοιχείων επιβατών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν δεδομένα PNR όταν απαιτείται ταχύτερη πρόσβαση από εκείνη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), για να αντιμετωπιστεί ειδική και πραγματική απειλή που έχει σχέση με τρομοκρατικά ή άλλα σοβαρά εγκλήματα.

4. Κατά περίπτωση, μετά από αίτηση μιας μονάδας στοιχείων επιβατών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, οι αερομεταφορείς παρέχουν δεδομένα PNR όταν απαιτείται ταχύτερη πρόσβαση από εκείνη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), για να αντιμετωπιστεί ειδική και πραγματική απειλή που έχει σχέση με τρομοκρατικά ή άλλα σοβαρά εγκλήματα.

Τροπολογία    56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που είναι απαραίτητο για την πρόληψη άμεσης και σοβαρής απειλής της δημόσιας ασφάλειας μπορούν οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους να ζητήσουν απευθείας από τη μονάδα στοιχείων επιβατών οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους να τους γνωστοποιήσει δεδομένα PNR που διατηρεί στη βάση δεδομένων της σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2. Αυτές οι αιτήσεις εγγράφονται στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας ή δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων και πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Οι μονάδες στοιχείων επιβατών ανταποκρίνονται κατά προτεραιότητα στις αιτήσεις αυτές. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω της μονάδας στοιχείων επιβατών του δικού τους κράτους μέλους.

4. Μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που είναι απαραίτητο για την πρόληψη άμεσης και σοβαρής απειλής της δημόσιας ασφάλειας μπορούν οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους να ζητήσουν απευθείας από τη μονάδα στοιχείων επιβατών οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους να τους γνωστοποιήσει δεδομένα PNR που διατηρεί στη βάση δεδομένων της σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2. Αυτές οι αιτήσεις εγγράφονται στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας ή δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων και πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Οι μονάδες στοιχείων επιβατών ανταποκρίνονται κατά προτεραιότητα στις αιτήσεις αυτές. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω της μονάδας στοιχείων επιβατών του δικού τους κράτους μέλους.

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ένα κράτος μέλος μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα PNR και το αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων PNR σε τρίτη χώρα μόνο κατά περίπτωση και εφόσον:

Λαμβάνοντας υπόψη πόσο σημαντική είναι η συνοχή μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών πτυχών της ασφάλειας, και προκειμένου να βελτιωθεί η διεθνής συνεργασία, ένα κράτος μέλος μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα PNR και το αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων PNR σε τρίτη χώρα μόνο κατά περίπτωση και εφόσον

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 της απόφασης-πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

διαγράφεται

Τροπολογία    59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας που εξειδικεύονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, και

(β) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας που εξειδικεύονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2,

Τροπολογία    60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας που εξειδικεύονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, και

β) η διαβίβαση είναι απαραίτητη και αναλογική για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας που εξειδικεύονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, και

Τροπολογία    61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(βα) η αρχή στην τρίτη χώρα ή η διεθνής οντότητα προς την οποία έγινε η διαβίβαση είναι αρμόδια για την πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση ή δίωξη πράξεων της διεθνούς τρομοκρατίας ή σοβαρών διεθνικών εγκληματικών πράξεων·

Τροπολογία    62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ββ) το αίτημα της αρχής στην τρίτη χώρα ή της διεθνούς οντότητας προς την οποία έγινε η διαβίβαση εξαρτάται από την κρίση δικαστηρίου ή ανεξάρτητου διοικητικού οργάνου, το οποίο επιδιώκει με την απόφασή του να περιορίσει την πρόσβαση στα δεδομένα εντός της τρίτης χώρας και την χρήση αυτών στον ελάχιστο αναγκαίο βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και το οποίο δικαστήριο ή όργανο επεμβαίνει κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης των εν λόγω αρχών, η οποία υποβάλλεται στο πλαίσιο της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης ή δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων,

Τροπολογία    63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(βγ) το κράτος μέλος από το οποίο λαμβάνονται τα δεδομένα έχει συμφωνήσει ως προς τη διαβίβαση σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία,

Τροπολογία    64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(βδ) η περίοδος διατήρησης των δεδομένων στην τρίτη χώρα ή στην διεθνή οντότητα καθορίζεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι περιορίζεται αυτή στο απολύτως αναγκαίο,

Τροπολογία    65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) η τρίτη χώρα συμφωνεί να διαβιβάσει δεδομένα σε άλλη τρίτη χώρα μόνον εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της οδηγίας που εξειδικεύονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 και μόνο με τη ρητή έγκριση του κράτους μέλους.

(γ) η τρίτη χώρα που λαμβάνει τα δεδομένα συμφωνεί να διαβιβάσει δεδομένα σε άλλη τρίτη χώρα μόνον εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας που εξειδικεύονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 στοιχείο α).

Τροπολογία    66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα PNR που διαβιβάζουν οι αερομεταφορείς στη μονάδα στοιχείων επιβατών διατηρούνται σε βάση δεδομένων στη μονάδα στοιχείων επιβατών για περίοδο 30 ημερών από τη διαβίβασή τους στη μονάδα στοιχείων επιβατών του πρώτου κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το σημείο άφιξης ή αναχώρησης της διεθνούς πτήσης.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα PNR που διαβιβάζουν οι αερομεταφορείς και οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι μεταφορείς στη μονάδα στοιχείων επιβατών διατηρούνται σε βάση δεδομένων στη μονάδα στοιχείων επιβατών για περίοδο 30 ημερών από τη διαβίβασή τους στη μονάδα στοιχείων επιβατών του πρώτου κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το σημείο άφιξης ή αναχώρησης της διεθνούς πτήσης.

Τροπολογία    67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα PNR που διαβιβάζουν οι αερομεταφορείς στη μονάδα στοιχείων επιβατών διατηρούνται σε βάση δεδομένων στη μονάδα στοιχείων επιβατών για περίοδο 30 ημερών από τη διαβίβασή τους στη μονάδα στοιχείων επιβατών του πρώτου κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το σημείο άφιξης ή αναχώρησης της διεθνούς πτήσης.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα PNR που διαβιβάζουν οι αερομεταφορείς στη μονάδα στοιχείων επιβατών διατηρούνται σε βάση δεδομένων στη μονάδα στοιχείων επιβατών για περίοδο 60 ημερών από τη διαβίβασή τους στη μονάδα στοιχείων επιβατών του πρώτου κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το σημείο άφιξης ή αναχώρησης της διεθνούς πτήσης.

Τροπολογία    68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μετά τη λήξη της περιόδου των 30 ημερών από τη διαβίβαση των δεδομένων PNR στη μονάδα στοιχείων επιβατών που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα δεδομένα διατηρούνται στην μονάδα στοιχείων επιβατών για μια περαιτέρω περίοδο πέντε ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που μπορούν να χρησιμεύσουν για την ταυτοποίηση του επιβάτη στον οποίον αναφέρονται τα δεδομένα PNR είναι καλυμμένα. Αυτά τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα PNR είναι προσιτά μόνο σε περιορισμένο αριθμό προσωπικού της μονάδας στοιχείων επιβατών που είναι ειδικά εξουσιοδοτημένο να προβαίνει σε ανάλυση των δεδομένων PNR και να αναπτύσσει κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο δ). Η πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων PNR εγκρίνεται μόνον από τον προϊστάμενο της μονάδας στοιχείων επιβατών για τους σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και όταν μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι η συγκεκριμένη πρόσβαση είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας και την αντιμετώπιση συγκεκριμένης και πραγματικής απειλής ή κινδύνου ή στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας ή δίωξης.

Μετά τη λήξη της περιόδου των 60 ημερών από τη διαβίβαση των δεδομένων PNR στη μονάδα στοιχείων επιβατών που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα δεδομένα διατηρούνται στην μονάδα στοιχείων επιβατών για μια περαιτέρω περίοδο πέντε ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που μπορούν να χρησιμεύσουν για την ταυτοποίηση του επιβάτη στον οποίον αναφέρονται τα δεδομένα PNR είναι καλυμμένα. Αυτά τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα PNR είναι προσιτά μόνο σε περιορισμένο αριθμό προσωπικού της μονάδας στοιχείων επιβατών που είναι ειδικά εξουσιοδοτημένο να προβαίνει σε ανάλυση των δεδομένων PNR και να αναπτύσσει κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο δ). Η πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων PNR εγκρίνεται μόνον από τον προϊστάμενο της μονάδας στοιχείων επιβατών για τους σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και όταν μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι η συγκεκριμένη πρόσβαση είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας και την αντιμετώπιση συγκεκριμένης και πραγματικής απειλής ή κινδύνου ή στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας ή δίωξης.

Τροπολογία    69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μετά τη λήξη της περιόδου των 30 ημερών από τη διαβίβαση των δεδομένων PNR στη μονάδα στοιχείων επιβατών που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα δεδομένα διατηρούνται στην μονάδα στοιχείων επιβατών για μια περαιτέρω περίοδο πέντε ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που μπορούν να χρησιμεύσουν για την ταυτοποίηση του επιβάτη στον οποίον αναφέρονται τα δεδομένα PNR είναι καλυμμένα. Αυτά τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα PNR είναι προσιτά μόνο σε περιορισμένο αριθμό προσωπικού της μονάδας στοιχείων επιβατών που είναι ειδικά εξουσιοδοτημένο να προβαίνει σε ανάλυση των δεδομένων PNR και να αναπτύσσει κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο δ). Η πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων PNR εγκρίνεται μόνον από τον προϊστάμενο της μονάδας στοιχείων επιβατών για τους σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και όταν μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι η συγκεκριμένη πρόσβαση είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας και την αντιμετώπιση συγκεκριμένης και πραγματικής απειλής ή κινδύνου ή στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας ή δίωξης.

Μετά τη λήξη της περιόδου των 30 ημερών από τη διαβίβαση των δεδομένων PNR στη μονάδα στοιχείων επιβατών που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα δεδομένα διατηρούνται στην μονάδα στοιχείων επιβατών για μια περαιτέρω περίοδο πέντε ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που μπορούν να χρησιμεύσουν για την ταυτοποίηση του επιβάτη στον οποίον αναφέρονται τα δεδομένα PNR είναι καλυμμένα. Αυτά τα καλυμμένα δεδομένα PNR είναι προσιτά μόνο σε περιορισμένο αριθμό προσωπικού της μονάδας στοιχείων επιβατών που είναι ειδικά εξουσιοδοτημένο να προβαίνει σε ανάλυση των δεδομένων PNR και να αναπτύσσει κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο δ). Η πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων PNR εγκρίνεται μόνον από τον προϊστάμενο της μονάδας στοιχείων επιβατών για τους σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και όταν μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι η συγκεκριμένη πρόσβαση είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας και την αντιμετώπιση συγκεκριμένης και πραγματικής απειλής ή κινδύνου ή στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας ή δίωξης.

Τροπολογία    70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – παύλα 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

το (τα) όνομα (ονόματα), συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων άλλων επιβατών που αναφέρονται στον φάκελο PNR καθώς και ο αριθμός επιβατών που συνταξιδεύουν, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον φάκελο PNR·

το (τα) όνομα (ονόματα), συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων άλλων επιβατών που αναφέρονται στον φάκελο PNR, τα ονόματα των προσώπων επικοινωνίας σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς και ο αριθμός επιβατών που συνταξιδεύουν και περιλαμβάνονται στον φάκελο PNR·

Τροπολογία    71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – παύλα 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- οι αριθμοί τηλεφώνου και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μεταξύ άλλων, τυχόν προσώπων επικοινωνίας σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης·

Τροπολογία    72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – παύλα 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- το πρόγραμμα "Frequent Flyer" στο οποίο ανήκει ο επιβάτης , καθώς και ο σχετικός κωδικός·

Τροπολογία    73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – παύλα 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- η διεύθυνση IP από την οποία έγινε η κράτηση·

Τροπολογία    74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα PNR διαγράφονται μετά τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Η συγκεκριμένη υποχρέωση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των περιπτώσεων διαβίβασης συγκεκριμένων δεδομένων PNR σε αρμόδια αρχή, τα οποία χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο συγκεκριμένων ποινικών ερευνών ή διώξεων, οπότε η διατήρηση αυτών των δεδομένων από την αρμόδια αρχή διέπεται από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα PNR διαγράφονται οριστικά μετά τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Η συγκεκριμένη υποχρέωση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των περιπτώσεων διαβίβασης συγκεκριμένων δεδομένων PNR σε αρμόδια αρχή, τα οποία χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο συγκεκριμένων ποινικών ερευνών ή διώξεων, οπότε η διατήρηση αυτών των δεδομένων από την αρμόδια αρχή διέπεται από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους.

Τροπολογία    75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κυρώσεις εις βάρος των αερομεταφορέων

Κυρώσεις εις βάρος των αερομεταφορέων και των οικονομικών φορέων που δεν είναι μεταφορείς

Τροπολογία    76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους, ότι επιβάλλονται αποτρεπτικές, αποτελεσματικές και αναλογικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών κυρώσεων, εις βάρος αερομεταφορέων οι οποίοι δεν διαβιβάζουν τα δεδομένα που απαιτούνται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, στο βαθμό που τα έχουν ήδη συλλέξει, ή δεν τα διαβιβάζουν με τον απαιτούμενο μορφότυπο ή παραβαίνουν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τις εθνικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους, ότι επιβάλλονται αποτρεπτικές, αποτελεσματικές και αναλογικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών κυρώσεων, εις βάρος αερομεταφορέων και οικονομικών φορέων που δεν είναι μεταφορείς οι οποίοι δεν διαβιβάζουν τα δεδομένα που απαιτούνται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, στο βαθμό που τα έχουν ήδη συλλέξει, ή δεν τα διαβιβάζουν με τον απαιτούμενο μορφότυπο ή παραβαίνουν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τις εθνικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR που αποκαλύπτει την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τα πολιτικά φρονήματα, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την κατάσταση της υγείας ή το γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου απαγορεύεται. Σε περίπτωση κατά την οποία παραλαμβάνονται από τη μονάδα στοιχείων επιβατών δεδομένα PNR που αποκαλύπτουν τέτοιους είδους πληροφορίες, αυτά διαγράφονται αμέσως.

3. Κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR που αποκαλύπτει το φύλο, το χρώμα, την εθνοτική ή την κοινωνική καταγωγή, τα γενετικά χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, τα πολιτικά φρονήματα, την ιδιότητα μέλους εθνικής μειονότητας, την περιουσία, τη γέννηση, την αναπηρία, την ηλικία, την κατάσταση της υγείας ή το γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου απαγορεύεται. Απαγορεύεται στις αεροπορικές εταιρείες να διαβιβάζουν τέτοια δεδομένα, αλλά σε περίπτωση κατά την οποία παραλαμβάνονται από τη μονάδα στοιχείων επιβατών δεδομένα PNR που αποκαλύπτουν τέτοιους είδους πληροφορίες, αυτά διαγράφονται αμέσως.

Τροπολογία    78

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR από τους αερομεταφορείς, κάθε διαβίβαση δεδομένων PNR από τις μονάδες στοιχείων επιβατών και κάθε αίτηση από αρμόδιες αρχές ή από τη μονάδα στοιχείων επιβατών άλλων κρατών μελών και τρίτων χωρών, ακόμα και αν δεν έγινε δεκτή, πρέπει να καταχωρείται ή να τεκμηριώνεται από τη μονάδα στοιχείων επιβατών και τις αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της εξακρίβωσης της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων, του αυτοελέγχου και της κατοχύρωσης της ακεραιότητας των δεδομένων και της ασφάλειας της επεξεργασίας τους, κυρίως από τις εθνικές εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων. Αυτές οι καταχωρήσεις διατηρούνται για περίοδο πέντε ετών εκτός αν τα σχετικά δεδομένα δεν έχουν ακόμα διαγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3, μετά την πάροδο αυτών των πέντε ετών, οπότε οι καταχωρήσεις διατηρούνται μέχρι τη διαγραφή των βασικών δεδομένων.

4. Κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR από τους αερομεταφορείς και τους οικονομικούς φορείς που δεν είναι μεταφορείς, κάθε διαβίβαση δεδομένων PNR από τις μονάδες στοιχείων επιβατών και κάθε αίτηση από αρμόδιες αρχές ή από τη μονάδα στοιχείων επιβατών άλλων κρατών μελών και τρίτων χωρών, ακόμα και αν δεν έγινε δεκτή, πρέπει να καταχωρείται ή να τεκμηριώνεται από τη μονάδα στοιχείων επιβατών και τις αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της εξακρίβωσης της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων, του αυτοελέγχου και της κατοχύρωσης της ακεραιότητας των δεδομένων και της ασφάλειας της επεξεργασίας τους, κυρίως από τις εθνικές εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων. Αυτές οι καταχωρήσεις διατηρούνται για περίοδο πέντε ετών εκτός αν τα σχετικά δεδομένα δεν έχουν ακόμα διαγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3, μετά την πάροδο αυτών των πέντε ετών, οπότε οι καταχωρήσεις διατηρούνται μέχρι τη διαγραφή των βασικών δεδομένων.

Τροπολογία    79

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR από τους αερομεταφορείς, κάθε διαβίβαση δεδομένων PNR από τις μονάδες στοιχείων επιβατών και κάθε αίτηση από αρμόδιες αρχές ή από τη μονάδα στοιχείων επιβατών άλλων κρατών μελών και τρίτων χωρών, ακόμα και αν δεν έγινε δεκτή, πρέπει να καταχωρείται ή να τεκμηριώνεται από τη μονάδα στοιχείων επιβατών και τις αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της εξακρίβωσης της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων, του αυτοελέγχου και της κατοχύρωσης της ακεραιότητας των δεδομένων και της ασφάλειας της επεξεργασίας τους, κυρίως από τις εθνικές εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων. Αυτές οι καταχωρήσεις διατηρούνται για περίοδο πέντε ετών εκτός αν τα σχετικά δεδομένα δεν έχουν ακόμα διαγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3, μετά την πάροδο αυτών των πέντε ετών, οπότε οι καταχωρήσεις διατηρούνται μέχρι τη διαγραφή των βασικών δεδομένων.

4. Κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR, κάθε διαβίβαση δεδομένων PNR από τις μονάδες στοιχείων επιβατών και κάθε αίτηση από αρμόδιες αρχές ή από τη μονάδα στοιχείων επιβατών άλλων κρατών μελών και τρίτων χωρών, ακόμα και αν δεν έγινε δεκτή, πρέπει να καταχωρείται ή να τεκμηριώνεται από τη μονάδα στοιχείων επιβατών και τις αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της εξακρίβωσης της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων, του αυτοελέγχου και της κατοχύρωσης της ακεραιότητας των δεδομένων και της ασφάλειας της επεξεργασίας τους, κυρίως από τις εθνικές εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων. Αυτές οι καταχωρήσεις διατηρούνται για περίοδο πέντε ετών εκτός αν τα σχετικά δεδομένα δεν έχουν ακόμα διαγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3, μετά την πάροδο αυτών των πέντε ετών, οπότε οι καταχωρήσεις διατηρούνται μέχρι τη διαγραφή των βασικών δεδομένων.

Τροπολογία    80

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4a. Για την προστασία όλων των δεδομένων πρέπει να χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα υψηλά πρότυπα ασφάλειας που να προσανατολίζονται στις τελευταίες εξελίξεις που έχουν προκύψει από συζητήσεις εμπειρογνωμόνων με θέμα την προστασία των δεδομένων και τα οποία θα πρέπει να επικαιροποιούνται συνεχώς προκειμένου να συμπεριλαμβάνουν νέες γνώσεις και απόψεις. Κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα εφαρμοστέα πρότυπα ασφάλειας πρέπει να δίδεται δευτερεύουσα σημασία στην εξέταση των οικονομικών πτυχών.

 

Συγκεκριμένα θα πρέπει να εφαρμόζεται διαδικασία κρυπτογράφησης σύμφωνης με τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας και με την οποία θα πρέπει να:

 

- διασφαλίζεται ότι τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένα άτομα·

 

- διασφαλίζεται ότι οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες ενός συστήματος επεξεργασίας δεδομένων δεν έχουν πρόσβαση σε δεδομένα άλλα από εκείνα που αντιστοιχούν στο δικαίωμα πρόσβασής τους, και ότι δεν μπορεί να γίνει ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων χωρίς εξουσιοδότηση, κατά την επεξεργασία ή χρήση τους και μετά από τη διατήρησή τους,

 

- διασφαλίζεται ότι δεν μπορεί να γίνεται ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων χωρίς εξουσιοδότηση κατά την ηλεκτρονική διαβίβαση τους ή κατά τη μεταφορά ή αποθήκευση τους σε κάποιον φορέα μνήμης, και εξασφαλίζεται ότι είναι δυνατόν να ελέγχεται και να προσδιορίζεται σε ποια σημεία προβλέπεται η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από τις αρχές διαβίβασης δεδομένων.

 

Πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα να ελεγχθεί και να προσδιοριστεί εκ των υστέρων εάν και από ποιον έχουν εισαχθεί, τροποποιηθεί ή διαγραφεί προσωπικά δεδομένα από τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων.

 

Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που γίνεται κατόπιν ανάθεσης, μπορεί να πραγματοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες του αναθέτοντος φορέα.

 

Πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων από ακούσια καταστροφή ή απώλεια.

 

Πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα χωριστής επεξεργασίας δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί για διαφορετικούς σκοπούς.

Τροπολογία    81

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12α

 

Ρήτρα λήξης ισχύος

 

1. Η παρούσα οδηγία παύει να ισχύει ...*.

 

2. Επιπλέον, η εφαρμογή, ο αντίκτυπος και η αποτελεσματικότητα της παρούσας οδηγίας υπόκεινται σε ανεξάρτητη επανεξέταση, αξιολόγηση και εποπτεία από μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες οντότητες:

 

(α) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 

(β) την Επιτροπή,

 

(γ) την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 14 της παρούσας οδηγίας.

 

Η διαδικασία αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί έως...**.

 

______________

 

* ΕΕ: να εισαχθεί η ημερομηνία: 4 έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

 

** ΕΕ: παρεμβάλλεται η ημερομηνία: 3 έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Το πέρας ή η παράταση της εφαρμογής αυτής της οδηγίας θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο αφού επανεξεταστεί και αξιολογηθεί ο αντίκτυπος και η αποτελεσματικότητα της οδηγίας.

Τροπολογία    82

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Όλες οι διαβιβάσεις δεδομένων PNR από τους αερομεταφορείς στις μονάδες στοιχείων επιβατών για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας γίνεται ηλεκτρονικά ή, σε περίπτωση τεχνικής βλάβης, με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο, για περίοδο ενός έτους μετά την θέσπιση των κοινών πρωτοκόλλων και των εγκεκριμένων μορφότυπων δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 14.

1. Όλες οι διαβιβάσεις δεδομένων PNR από τους αερομεταφορείς και τους οικονομικούς φορείς που δεν είναι μεταφορείς στις μονάδες στοιχείων επιβατών για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας γίνεται ηλεκτρονικά ή, σε περίπτωση τεχνικής βλάβης, με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο, για περίοδο ενός έτους μετά την θέσπιση των κοινών πρωτοκόλλων και των εγκεκριμένων μορφότυπων δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 14.

Τροπολογία    83

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Μετά την πάροδο της περιόδου του ενός έτους από την ημερομηνία θέσπισης των κοινών πρωτοκόλλων και των εγκεκριμένων μορφότυπων δεδομένων, όλες οι διαβιβάσεις δεδομένων PNR που πραγματοποιούνται από τους αερομεταφορείς προς τις μονάδες στοιχείων επιβατών για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας γίνονται ηλεκτρονικά, με τη βοήθεια ασφαλών μεθόδων, χρησιμοποιώντας τα αποδεκτά κοινά πρωτόκολλα τα οποία είναι ταυτόσημα για όλες τις διαβιβάσεις, ώστε να κατοχυρώνεται η ασφάλεια των δεδομένων κατά τη διάρκεια της διαβίβασης και έναν εγκεκριμένο μορφότυπο δεδομένων, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγνωσιμότητα των δεδομένων από όλους τους ενδιαφερόμενους. Όλοι οι αερομεταφορείς είναι υποχρεωμένοι να επιλέγουν και να προσδιορίζουν στη μονάδα στοιχείων επιβατών το κοινό πρωτόκολλο και τον μορφότυπο δεδομένων που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν για τις διαβιβάσεις τους.

2. Μετά την πάροδο της περιόδου του ενός έτους από την ημερομηνία θέσπισης των κοινών πρωτοκόλλων και των εγκεκριμένων μορφότυπων δεδομένων, όλες οι διαβιβάσεις δεδομένων PNR που πραγματοποιούνται από τους αερομεταφορείς αερομεταφορείς και τους οικονομικούς φορείς που δεν είναι μεταφορείς στις μονάδες προς τις μονάδες στοιχείων επιβατών για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας γίνονται ηλεκτρονικά, με τη βοήθεια ασφαλών μεθόδων, χρησιμοποιώντας τα αποδεκτά κοινά πρωτόκολλα τα οποία είναι ταυτόσημα για όλες τις διαβιβάσεις, ώστε να κατοχυρώνεται η ασφάλεια των δεδομένων κατά τη διάρκεια της διαβίβασης και έναν εγκεκριμένο μορφότυπο δεδομένων, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγνωσιμότητα των δεδομένων από όλους τους ενδιαφερόμενους. Όλοι οι αερομεταφορείς και οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι μεταφορείς στις μονάδες είναι υποχρεωμένοι να επιλέγουν και να προσδιορίζουν στη μονάδα στοιχείων επιβατών το κοινό πρωτόκολλο και τον μορφότυπο δεδομένων που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν για τις διαβιβάσεις τους.

Τροπολογία    84

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1, δηλαδή δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι συλλέγονται δεδομένα PNR τουλάχιστον για το 30% όλων των πτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1. Εντός προθεσμίας δύο ετών από την προβλεπόμενη στο άρθρο 15 ημερομηνία, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι συλλέγονται δεδομένα PNR τουλάχιστον για το 60 % του συνόλου των πτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 15, συλλέγονται δεδομένα PNR για το σύνολο των πτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της σημασίας του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας τα δεδομένα PNR και δεδομένου επίσης του ποικιλόμορφου, πολύπλοκου και διεθνούς χαρακτήρα του επισειόμενου κινδύνου, είναι ανάγκη να διαθέτουμε σύστημα που λειτουργεί σε ποσοστό συλλογής 100% εντός της ΕΕ και με τρίτες χώρες, εάν θέλουμε να είναι αυτό πλήρως αποτελεσματικό. Η συλλογή του 100% των δεδομένων μειώνει επίσης τον κίνδυνο «δημιουργίας προφίλ» (profiling).

Τροπολογία    85

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) επανεξετάζει τη σκοπιμότητα και την ανάγκη να συμπεριληφθούν οι εσωτερικές πτήσεις στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, με βάση την αποκτηθείσα πείρα από εκείνα τα κράτη μέλη που συλλέγουν δεδομένα PNR σχετικά με εσωτερικές πτήσεις. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός δύο ετών από την αναφερόμενη στο άρθρο 15 παράγραφος 1 ημερομηνία·

διαγράφεται

Τροπολογία    86

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) προβαίνει σε επανεξέταση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1. Αυτή η επανεξέταση καλύπτει όλα τα στοιχεία της παρούσας οδηγίας και δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη συμμόρφωση με το επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τη διάρκεια διατήρησης των δεδομένων και την ποιότητα των αξιολογήσεων. Περιλαμβάνει επίσης στατιστικές που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 18.

(β) προβαίνει σε επανεξέταση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1. Αυτή η επανεξέταση καλύπτει όλα τα στοιχεία της παρούσας οδηγίας και δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη συμμόρφωση με το επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ακόμη και σε περιπτώσεις διαβίβασης δεδομένων σε τρίτες χώρες, τη διάρκεια διατήρησης των δεδομένων και την ποιότητα των αξιολογήσεων. Περιλαμβάνει επίσης στατιστικές που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 18.

Τροπολογία    87

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) προβαίνει σε επανεξέταση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1. Αυτή η επανεξέταση καλύπτει όλα τα στοιχεία της παρούσας οδηγίας και δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη συμμόρφωση με το επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τη διάρκεια διατήρησης των δεδομένων και την ποιότητα των αξιολογήσεων. Περιλαμβάνει επίσης στατιστικές που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 18.

(β) προβαίνει σε επανεξέταση της παρούσας οδηγίας και υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1. Αυτή η επανεξέταση πρέπει να καθορίζει πρωτίστως εάν το σύστημα PNR αποτελεί πραγματικά ένα απαραίτητο λόγο και, δευτερευόντως, να καλύψει όλα τα στοιχεία της παρούσας οδηγίας και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη συμμόρφωση με το επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τη διάρκεια διατήρησης των δεδομένων και την ποιότητα των αξιολογήσεων. Περιλαμβάνει επίσης στατιστικές που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 18.

Αιτιολόγηση

Η επανεξέταση δεν θα πρέπει να αφορά μόνο την εφαρμογή της οδηγίας αλλά και να καθορίζει εάν η χρήση των δεδομένων PNR υπηρετεί τους προκαθορισμένους στόχους ή εάν η οδηγία έχει λόγο ύπαρξης

Τροπολογία    88

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προετοιμάζουν σειρά στατιστικών πληροφοριών για τα δεδομένα PNR που ανακοινώνονται στις μονάδες στοιχείων επιβατών. Αυτές οι στατιστικές καλύπτουν τουλάχιστον, ανά αερομεταφορέα και ανά προορισμό, τον αριθμό ταυτοποιήσεων όλων των προσώπων που μπορούν να εμπλέκονται σε τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό έγκλημα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 και τον αριθμό των επακόλουθων μέτρων επιβολής του νόμου για τα οποία απαιτήθηκε η χρήση δεδομένων PNR.

1. Τα κράτη μέλη προετοιμάζουν σειρά στατιστικών πληροφοριών για τα δεδομένα PNR που ανακοινώνονται στις μονάδες στοιχείων επιβατών. Αυτές οι στατιστικές καλύπτουν τουλάχιστον, ανά αερομεταφορέα και ανά προορισμό, τον αριθμό ταυτοποιήσεων όλων των προσώπων που μπορούν να εμπλέκονται σε τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό διεθνικό έγκλημα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 και τον αριθμό των επακόλουθων μέτρων επιβολής του νόμου για τα οποία απαιτήθηκε η χρήση δεδομένων PNR.

Τροπολογία    89

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της Ένωσης που απορρέουν από διμερείς και/ή πολυμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της Ένωσης που απορρέουν από διμερείς και/ή πολυμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες, όμως οι νέες συμφωνίες με τρίτες χώρες δεν πρέπει να περιλαμβάνουν διατάξεις που υποβαθμίζουν το επίπεδο προστασίας των δεδομένων κάτω από το όριο που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία

Αιτιολόγηση

Οι ενδεχόμενες συμφωνίες PNR με τρίτες χώρες πρέπει να διασφαλίζουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας με αυτό που ορίζει η παρούσα οδηγία

Τροπολογία    90

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δεδομένα που περιέχονται στο φάκελο επιβατών στο μέτρο που έχουν συλλεγεί από τους αερομεταφορείς

Δεδομένα που περιέχονται στον φάκελο επιβατών στο μέτρο που έχουν συλλεγεί από τους αερομεταφορείς και τους οικονομικούς φορείς που δεν είναι μεταφορείς

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

14.2.2011

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Arnaud Danjean

13.1.2015

Εξέταση στην επιτροπή

30.3.2015

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

4.5.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

5

10

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Γεώργιος Επιτήδειος, Σοφία Σακοράφα

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reinhard Bütikofer, Neena Gill, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Norbert Neuser, Urmas Paet, Gilles Pargneaux, Soraya Post, Marietje Schaake, Renate Sommer, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Victor Boștinaru, Jonás Fernández


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (29.4.2015)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Michael Cramer

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή υποβάλλει την εν λόγω πρόταση οδηγίας για ανάλυση των δεδομένων των επιβατών, επειδή ως αποτέλεσμα της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας κατέστη παρωχημένη η νομοθετική διαδικασία της συναφούς απόφασης πλαίσιο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ελήφθη υπόψη η κριτική που ασκήθηκε στην πρόταση του 2008. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά την αναγκαιότητα και αναλογικότητα αυτών των μέτρων, οι οποίες έχουν εκφραστεί από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων(1), τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ(2) και τη Νομική Υπηρεσία του Συμβουλίου(3). Η πρόταση πρέπει να τροποποιηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να λαμβάνει υπόψη την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα. Όπως φάνηκε από το παράδειγμα της απόφασης του ρουμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου όσον αφορά τη διατήρηση των δεδομένων(4), δεν είναι εξασφαλισμένο ότι μπορεί να εφαρμόζεται στα κράτη μέλη το ενωσιακό δίκαιο εάν περιέχει αμφιλεγόμενες επεμβάσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα. Το γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο προειδοποίησε σαφώς στην απόφασή του σχετικά με τη διατήρηση των δεδομένων(5), ότι με τη λήψη περαιτέρω μέτρων - σε επίπεδο ΕΕ- θα είναι εύκολο να γίνει υπέρβαση του απόλυτου σωρευτικού ορίου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν, κατά παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συνθήκες παρακολούθησης μερών του πληθυσμού που είναι υπεράνω πάσης υποψίας.

Το κόστος της ανάλυσης των δεδομένων των επιβατών είναι σημαντικό. Το 2007 η Επιτροπή είχε εκτιμήσει ότι το αρχικό εφάπαξ κόστος για όλα τα κράτη μέλη θα περιλαμβάνει (χωρίς τις επακόλουθες δαπάνες) 614 833 187 ευρώ. Το αρχικό κόστος για τις αεροπορικές εταιρίες της ΕΕ (χωρίς να υπολογίζεται εκείνο των αεροπορικών εταιριών τρίτων χωρών) θα περιλαμβάνει 11 647 116 ευρώ και το ετήσιο λειτουργικό κόστος θα περιλαμβάνει 2 250 080 ευρώ με την εφαρμογή της μεθόδου της «προώθησης» (PUSH) δύο φορές ανά επιβάτη.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να ζητηθεί από την Επιτροπή να πραγματοποιήσει μελέτη όσον αφορά τις δαπάνες και να προτείνει μέτρα όπου είναι απαραίτητο.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής προκειμένου να διασφαλιστεί η αναλογικότητα της οδηγίας:

·Η ανάλυση των δεδομένων PNR πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με σκοπό την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων. Τα τρομοκρατικά εγκλήματα πρέπει να οριστούν πιο στενά και να περιορίζονται στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 της απόφασης πλαίσιο 2002/475/JI. Δεν χρειάζεται να περιλαμβάνονται τα εγκλήματα που ορίζονται στα άρθρα 2 έως 4 της απόφασης πλαίσιο. Ο όρος της «αποτροπής» (prevention) ενός τρομοκρατικού εγκλήματος καλύπτει ούτως ή άλλως την προετοιμασία, οργάνωση κ.ά. ενός τέτοιου εγκλήματος.

·Τα δεδομένα των επιβατών δεν θα πρέπει να αναλύονται σε συνάρτηση με «σοβαρά εγκλήματα» όπως αναφέρεται στο σχέδιο, καθώς ο ορισμός που δίδεται για το «σοβαρό έγκλημα» είναι υπερβολικά ευρύς. Περιλαμβάνει «καθημερινά» εγκλήματα όπως η απάτη και «λιγότερο σημαντικά εγκλήματα» και σύμφωνα με την Επιτροπή θα ήταν δυσανάλογο να συμπεριλαμβάνονται (βλ. άρθρο 2 στοιχείο η).

·Εκτός αυτού θα πρέπει να διευκρινιστεί περισσότερο ο τρόπος επεξεργασίας των δεδομένων (άρθρο 4).

·Η μεταφορά δεδομένων (άρθρα 7 και 8) θα πρέπει να περιορίζεται στις περιπτώσεις όπου αυτό είναι αναγκαίο για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη ενός συγκεκριμένου τρομοκρατικού εγκλήματος και θα πρέπει, όταν πρόκειται για τρίτες χώρες, να εξαρτάται από την παροχή κατάλληλων εγγυήσεων για την προστασία των δεδομένων.

·Η περίοδος διατήρησης θα πρέπει να μειωθεί σημαντικά. Η προτεινόμενη περίοδος διατήρησης των 30 ημερών λαμβάνει υπόψη τις παραπάνω ανησυχίες σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και επαρκεί για την περίπτωση που υπάρχει σοβαρή υπόνοια ή επείγουσα υποψία. Οι εθνικές αρχές έχουν πρόσβαση στα παλαιότερα δεδομένα που διατηρούνται από τις αεροπορικές εταιρείες ή τα συστήματα κράτησης θέσεων οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον υπάρχει εύλογη υποψία και εάν οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι σύμφωνες με τις αρχές του κράτους δικαίου. Για αυτό δεν απαιτείται νέα νομική βάση.

·Πρέπει να ενισχυθούν τα δικαιώματα των επιβατών σχετικά με την ασφάλεια και τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων, όπως και σχετικά με την πρόσβαση, τη διόρθωση, τη διαγραφή και το κλείδωμα τους και το δικαίωμα για αποζημίωση και την παροχή ένδικων μέσων. Ιδίως πρέπει να ενισχυθεί το δικαίωμα πρόσβασης το οποίο είναι σημαντικά περιορισμένο στην οδηγία πλαίσιο. Ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει την εφαρμογή των εσωτερικών κανόνων με βάση την οδηγία 95/46/ΕΚ για την επεξεργασία των δεδομένων PNR, ακόμη και αν η εν λόγω οδηγία δεν εφαρμόζεται κατ’ αρχήν στην αστυνομική και δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών (βλ. άρθρο 3 της οδηγίας). Τέλος, μετά από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, είναι αναγκαίο για τους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων να βρεθεί κάποια λύση στο ζήτημα της προστασίας των δεδομένων.

·Θα πρέπει να διαβιβάζονται μόνο δεδομένα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Η οδηγία 2004/82/EΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την υποχρέωση των μεταφορέων να κοινοποιούν τα στοιχεία των επιβατών διέπει τη διαβίβαση εκ των προτέρων πληροφοριών για τους επιβάτες από τους αερομεταφορείς προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές για τους σκοπούς της βελτίωσης των ελέγχων στα σύνορα και της καταπολέμησης της λαθρομετανάστευσης.

(4) Η οδηγία 2004/82/EΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την υποχρέωση των μεταφορέων να κοινοποιούν τα στοιχεία των επιβατών διέπει τη διαβίβαση εκ των προτέρων πληροφοριών για τους επιβάτες από τους αερομεταφορείς προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές για τους σκοπούς της βελτίωσης των ελέγχων στα σύνορα και της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Τα δεδομένα PNR είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων και τοιουτοτρόπως για την ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας.

(5) Τα δεδομένα PNR μπορεί να είναι ένα χρήσιμο μέσο για την αποτελεσματική πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών αξιοποίνων πράξεων και ορισμένων σοβαρών τύπων εγκλήματος διεθνικού χαρακτήρα και τοιουτοτρόπως για την ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας.

Αιτιολόγηση

Το «σοβαρό διεθνικό έγκλημα», ειδικά η σωματεμπορία, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και το λαθρεμπόριο όπλων, είναι επίσης σχετικοί και σοβαροί τύποι εγκλήματος η πρόληψη των οποίων μπορεί να βοηθηθεί από την χρήση των δεδομένων PNR. Περιορίζοντας το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας με τη διαγραφή του «σοβαρού εγκλήματος», η χρήση των δεδομένων PNR επικεντρώνεται στα διασυνοριακά αδικήματα για τα οποία τα δεδομένα αυτά είναι πιο σχετικά και αποτελεσματικά.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Τα δεδομένα PNR βοηθούν τις αρχές επιβολής του νόμου κατά την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών πράξεων, μέσω της σύγκρισής των δεδομένων αυτών με διάφορες βάσεις δεδομένων αναζητούμενων αντικειμένων και προσώπων, με στόχο τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων και, κατά περίπτωση, την εξεύρεση συνεργών και την εξάρθρωση εγκληματικών κυκλωμάτων.

(6) Τα δεδομένα PNR μπορούν να βοηθούν τις αρχές επιβολής του νόμου κατά την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη διεθνικών σοβαρών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών πράξεων, μέσω της σύγκρισης των δεδομένων αυτών με διάφορες βάσεις δεδομένων αναζητούμενων προσώπων και αντικειμένων, με στόχο την εξεύρεση των αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων και, κατά περίπτωση, την εξεύρεση συνεργών και την εξάρθρωση εγκληματικών κυκλωμάτων.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Τα δεδομένα PNR παρέχουν τη δυνατότητα στις αρχές επιβολής του νόμου να ταυτοποιούν πρόσωπα, τα οποία ήταν προηγουμένως «άγνωστα», δηλαδή πρόσωπα για τα οποία προηγουμένως δεν υπήρχαν υποψίες εμπλοκής σε σοβαρό έγκλημα ή τρομοκρατική πράξη, αλλά των οποίων η ανάλυση δεδομένων αφήνει να εννοηθεί ότι εμπλέκονται ενδεχομένως σε τέτοιου είδους εγκληματικές πράξεις και τα οποία πρέπει κατά συνέπεια να υποβληθούν σε περαιτέρω εξέταση από τις αρμόδιες αρχές. Με τη χρήση δεδομένων PNR οι αρχές επιβολής του νόμου μπορούν να αντιμετωπίσουν την απειλή των τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων από διαφορετική οπτική γωνία, πέραν εκείνης που υπάρχει μέσω της επεξεργασίας άλλων κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εντούτοις, για να εξασφαλισθεί ότι η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν αθώα και μη θεωρούμενα ύποπτα πρόσωπα παραμένει όσο το δυνατόν πιο περιορισμένη, τα ζητήματα της χρήσης δεδομένων PNR σχετικά με τη δημιουργία και την εφαρμογή κριτηρίων αξιολόγησης θα πρέπει να περιοριστούν περαιτέρω στα σοβαρά εγκλήματα τα οποία είναι επίσης διεθνικού χαρακτήρα, δηλαδή συνδέονται αναπόσπαστα με τις μετακινήσεις και κατά συνέπεια με το είδος των δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει να περιοριστεί η χρήση των δεδομένων PNR του συνόλου των επιβατών για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων με τη σύγκρισή τους με βάσεις δεδομένων σχετικά με καταζητούμενα πρόσωπα (άρθρο 4 σημείο β) ή μετά από αίτημα των αρμόδιων αρχών σε ειδικές περιπτώσεις (άρθρο 4 σημείο γ).

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Οι αερομεταφορείς προβαίνουν ήδη στη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων PNR για δική τους εμπορική χρήση. Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να επιβάλει την υποχρέωση στους αερομεταφορείς να συλλέγουν οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία από τους επιβάτες ή να διατηρούν οποιαδήποτε δεδομένα ούτε από τους επιβάτες να χορηγούν άλλα συμπληρωματικά δεδομένα πέραν εκείνων που έχουν ήδη χορηγήσει στους αερομεταφορείς.

(11) Οι αερομεταφορείς προβαίνουν ήδη στη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων PNR για δική τους εμπορική χρήση. Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να επιβάλει την υποχρέωση στους αερομεταφορείς να συλλέγουν οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία από τους επιβάτες ή να διατηρούν οποιαδήποτε δεδομένα ούτε από τους επιβάτες να χορηγούν άλλα συμπληρωματικά δεδομένα πέραν εκείνων που έχουν ήδη χορηγήσει στους αερομεταφορείς. Όταν οι αερομεταφορείς δεν συγκεντρώνουν δεδομένα σε τακτική βάση για εμπορικούς σκοπούς στο πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητάς τους, δεν πρέπει να τους επιβάλλεται η εφαρμογή καμιάς διαδικασίας για την συλλογή των δεδομένων αυτών.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Ο ορισμός των τρομοκρατικών εγκλημάτων θα πρέπει να ληφθεί από τα άρθρα 1 έως 4 της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ο ορισμός των σοβαρών εγκλημάτων θα πρέπει να ληφθεί από το άρθρο 2 της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών. Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν εκείνα τα ήσσονος σημασίας αδικήματα για τα οποία, λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο δικό τους σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, η επεξεργασία δεδομένων PNR σύμφωνα με την παρούσα οδηγία δεν θα ήταν σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας. Ο ορισμός του σοβαρού διεθνικού εγκλήματος πρέπει να ληφθεί από το άρθρο 2 της απόφασης- πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος.

(12) Ο ορισμός των τρομοκρατικών εγκλημάτων θα πρέπει να ληφθεί από τα άρθρα 1 έως 4 της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ο ορισμός των σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων θα πρέπει να ληφθεί από το άρθρο 2 της απόφασης- πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξαιρούν εκείνα τα αδικήματα για τα οποία, λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο δικό τους σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, η επεξεργασία δεδομένων PNR σύμφωνα με την παρούσα οδηγία δεν θα ήταν σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Το περιεχόμενο οιωνδήποτε καταλόγων με δεδομένα PNR που ζητούν να αποκτήσουν οι μονάδες στοιχείων επιβατών πρέπει να αντικατοπτρίζει τις θεμιτές αξιώσεις των δημοσίων αρχών για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων, με στόχο την ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας της Ένωσης και τη διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, ιδίως των δικαιωμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι εν λόγω κατάλογοι δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αποκαλύπτουν ενδεχομένως τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση ή δεδομένα που αφορούν την κατάσταση της υγείας και τον γενετήσιο προσανατολισμό του συγκεκριμένου προσώπου. Τα δεδομένα PNR θα πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερή στοιχεία για την κράτηση του επιβάτη και το δρομολόγιό του, τα οποία επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να εντοπίζουν επιβάτες πτήσεων οι οποίοι αντιπροσωπεύουν απειλή για την εσωτερική ασφάλεια.

(14) Το περιεχόμενο των δεδομένων PNR που πρέπει να αποκτήσουν οι μονάδες στοιχείων επιβατών που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας πρέπει να αντικατοπτρίζει τις θεμιτές αξιώσεις των δημοσίων αρχών για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων, με στόχο την ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας της Ένωσης και τη διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσώπων, ιδίως των δικαιωμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα εν λόγω δεδομένα δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αποκαλύπτουν ενδεχομένως τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση ή δεδομένα που αφορούν την κατάσταση της υγείας και τον γενετήσιο προσανατολισμό του συγκεκριμένου προσώπου. Τα δεδομένα PNR θα πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερή στοιχεία για την κράτηση του επιβάτη και το δρομολόγιό του, τα οποία επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να εντοπίζουν επιβάτες πτήσεων οι οποίοι αντιπροσωπεύουν απειλή για την εσωτερική ασφάλεια.

Αιτιολόγηση

Η λέξη «required» στο αγγλικό κείμενο θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση, δεδομένου ότι οι αερομεταφορείς συλλέγουν δεδομένα PNR από τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τον συνήθη ρου της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. Δεν πρέπει να υποχρεούνται να λαμβάνουν ή να διατηρούν οιαδήποτε πρόσθετα δεδομένα για τους επιβάτες ούτε πρέπει να επιβληθεί οιαδήποτε υποχρέωση στους επιβάτες να παρέχουν περισσότερα δεδομένα από εκείνα που θα ζητούσαν κανονικά οι αερομεταφορείς κατά τον συνήθη ρου της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Υπάρχουν δύο πιθανές μέθοδοι διαβίβασης δεδομένων: η μέθοδος της «άντλησης» (pull method), βάσει της οποίας οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που ζητεί τα δεδομένα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα κράτησης των αερομεταφορέων και να αντλήσουν («pull») αντίγραφο των δεδομένων που χρειάζονται και η μέθοδος της «προώθησης» (push method), βάσει της οποίας οι αερομεταφορείς προωθούν («push») τα δεδομένα PNR στην αρχή που τα έχει ζητήσει, γεγονός που επιτρέπει στους αερομεταφορείς να έχουν τον έλεγχο όλων των ειδών δεδομένων που διαβιβάζονται. Η μέθοδος της «προώθησης» (push) θεωρείται ότι προσφέρει μεγαλύτερο βαθμό προστασίας των δεδομένων και θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλους τους αερομεταφορείς.

(15) Υπάρχουν δύο πιθανές μέθοδοι διαβίβασης δεδομένων: η μέθοδος της «άντλησης» (pull method), βάσει της οποίας οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που ζητεί τα δεδομένα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα κράτησης των αερομεταφορέων και να αντλήσουν («pull») αντίγραφο των δεδομένων που χρειάζονται και η μέθοδος της «προώθησης» (push method), βάσει της οποίας οι αερομεταφορείς προωθούν («push») τα δεδομένα PNR στην αρχή που τα έχει ζητήσει, γεγονός που επιτρέπει στους αερομεταφορείς να έχουν τον έλεγχο όλων των ειδών δεδομένων που διαβιβάζονται. Η μέθοδος της «προώθησης» (push) προσφέρει μεγαλύτερο βαθμό προστασίας των δεδομένων και θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας, για όλους τους αερομεταφορείς οι οποίοι προβαίνουν ήδη στην συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων PNR για εμπορικούς σκοπούς και οι οποίοι πραγματοποιούν διεθνείς πτήσεις προς ή από την επικράτεια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν τα δεδομένα PNR υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους φορείς εκμετάλλευσης των ηλεκτρονικών συστημάτων κράτησης θέσεων (CRS), εφαρμόζεται ο κώδικας δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 80/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να επιτρέψουν στους αερομεταφορείς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχουν σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν κυρώσεις που να έχουν αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων χρηματικών κυρώσεων, κατά εκείνων των αερομεταφορέων που παραλείπουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων PNR. Σε περίπτωση επανειλημμένων σοβαρών παραβάσεων, ικανών να υπονομεύσουν τους βασικούς στόχους της παρούσας οδηγίας, οι συγκεκριμένες κυρώσεις μπορούν να συμπεριλαμβάνουν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μέτρα όπως η ακινητοποίηση, κατάσχεση και δήμευση μέσων μεταφοράς ή η προσωρινή αναστολή ή ανάκληση της άδειας εκμετάλλευσης.

(17) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να επιτρέψουν στους αερομεταφορείς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχουν σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν κυρώσεις που να έχουν αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων χρηματικών κυρώσεων, κατά εκείνων των αερομεταφορέων που παραλείπουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων PNR.

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις η ευθύνη δεν θα βαρύνει τους αερομεταφορείς αλλά τις τρίτες χώρες οι οποίες δεν παρέχουν τα δεδομένα PNR που έχουν στην διάθεσή τους. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτρεπτικές, αποτελεσματικές και αναλογικές, όπως ορίζει το πρώτο μέρος της αιτιολογικής σκέψης. Κατά συνέπεια, το δεύτερο μέρος ενδέχεται να είναι δυσανάλογο ή αντιφατικό προς το πρώτο, το οποίο περιλαμβάνει κυρώσεις κάθε είδους.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν με άλλα κράτη μέλη τα δεδομένα PNR τα οποία λαμβάνουν στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαβίβαση αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να τελούν υπό την επιφύλαξη άλλων πράξεων της Ένωσης σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αστυνομικών και δικαστικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) και της απόφασης-πλαισίου 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 για την απλούστευση της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτού του είδους η ανταλλαγή δεδομένων PNR μεταξύ αρχών επιβολής του νόμου και δικαστικών αρχών θα πρέπει να διέπεται από τους κανόνες περί αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας.

(20) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν με άλλα κράτη μέλη τα δεδομένα PNR τα οποία λαμβάνουν στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαβίβαση αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων όπως ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να τελούν υπό την επιφύλαξη άλλων πράξεων της Ένωσης σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αστυνομικών και δικαστικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) και της απόφασης-πλαισίου 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 για την απλούστευση της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτού του είδους η ανταλλαγή δεδομένων PNR μεταξύ αρχών επιβολής του νόμου και δικαστικών αρχών θα πρέπει να διέπεται από τους κανόνες περί αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας πρέπει να διατηρούνται τα δεδομένα PNR πρέπει να είναι ανάλογη προς τους σκοπούς της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων. Λόγω του χαρακτήρα των δεδομένων και των χρήσεών τους, είναι απαραίτητο να διατηρούνται τα δεδομένα PNR για αρκετό χρονικό διάστημα έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής αναλύσεων και χρήσης τους στο πλαίσιο ερευνών. Προκειμένου να αποφεύγεται πιθανή δυσανάλογη χρήση, είναι απαραίτητο, μετά από μια αρχική περίοδο, τα δεδομένα να καθίστανται ανώνυμα και να είναι προσιτά μόνο υπό πολύ αυστηρούς και περιοριστικούς όρους.

(21) Η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας πρέπει να διατηρούνται τα δεδομένα PNR πρέπει να είναι ανάλογη προς τους σκοπούς της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων. Λόγω του χαρακτήρα των δεδομένων και των χρήσεών τους, είναι απαραίτητο να διατηρούνται τα δεδομένα PNR για αρκετό χρονικό διάστημα έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής αναλύσεων και χρήσης τους στο πλαίσιο ερευνών. Προκειμένου να αποφεύγεται πιθανή δυσανάλογη χρήση, είναι απαραίτητο, μετά από μια αρχική περίοδο, να αφαιρούνται από τα δεδομένα οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία και να είναι προσιτά μόνο υπό πολύ αυστηρούς και περιοριστικούς όρους.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Η επεξεργασία δεδομένων PNR που πραγματοποιείται εσωτερικά σε κάθε κράτος μέλος από τη μονάδα στοιχείων επιβατών και από τις αρμόδιες αρχές θα πρέπει να υπόκειται σε πρότυπο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, ο οποίος θα είναι σύμφωνος με την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις («Απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ»).

(23) Η επεξεργασία δεδομένων PNR που πραγματοποιείται εσωτερικά σε κάθε κράτος μέλος από τη μονάδα στοιχείων επιβατών και από τις αρμόδιες αρχές θα πρέπει να υπόκειται σε πρότυπο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, ο οποίος θα είναι σύμφωνος με την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις («Απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ») και με την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών1.

 

____________

 

1ΕΕ L 281, 23.11.95, σ.31.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι συγκεντρώνονται τα δεδομένα όλων των επιβατών, θα πρέπει να εφαρμόζεται το υψηλότερο επίπεδο προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) Λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα δικαιώματα των προσώπων των οποίων τα δεδομένα PNR υποβάλλονται σε επεξεργασία, όπως το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής και κλειδώματος των δεδομένων, καθώς και τα δικαιώματα αποζημίωσης και δικαστικής προσφυγής, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ.

(24) Λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα δικαιώματα των προσώπων των οποίων τα δεδομένα PNR υποβάλλονται σε επεξεργασία, όπως το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής και κλειδώματος των δεδομένων, καθώς και τα δικαιώματα αποζημίωσης και δικαστικής προσφυγής, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ και την οδηγία 95/46/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι συγκεντρώνονται τα δεδομένα όλων των επιβατών, θα πρέπει να εφαρμόζεται το υψηλότερο επίπεδο προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε το κόστος που προκύπτει από τα μέτρα που λαμβάνονται για τη χρήση των δεδομένων PNR να μην επιβαρύνει τους επιβάτες.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28) Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τη δυνατότητα των κρατών μελών να προβλέπουν, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας τους, ένα σύστημα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων PNR για σκοπούς άλλους πλην εκείνων που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία ή να συλλέγουν, από μεταφορείς άλλους πλην εκείνων που αναφέρονται στην οδηγία, δεδομένα σχετικά με εσωτερικές πτήσεις και να τα επεξεργάζονται, με την επιφύλαξη της τήρησης των αντίστοιχων κανόνων προστασίας δεδομένων και στο βαθμό που η συγκεκριμένη νομοθεσία είναι σύμφωνη με το κεκτημένο της Ένωσης. Το ζήτημα της συλλογής δεδομένων PNR σχετικά με εσωτερικές πτήσεις θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ειδικής εξέτασης στο μέλλον.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Για να παρέχεται ασφάλεια του δικαίου όσον αφορά τόσο την προστασία των δεδομένων των επιβατών όσο και τα οικονομικά συμφέροντα των φορέων εκμετάλλευσης τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να συλλέγουν δεδομένα PNR άλλα από εκείνα που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 28 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28β) Η μεταφορά δεδομένων PNR θα πρέπει να περιορίζεται στις περιπτώσεις στις οποίες αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την πρόληψη και ανίχνευση συγκεκριμένων τρομοκρατικών εγκλημάτων, τη διενέργεια ερευνών και τις συνακόλουθες νομικές διαδικασίες, ενώ στις περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκονται τρίτες χώρες, θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον παρέχονται κατάλληλες διασφαλίσεις για την προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32) Ιδιαίτερα, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισμένο, δεδομένου ότι επιτρέπει τη διατήρηση δεδομένων PNR για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, μετά την οποία τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν, τα δεδομένα πρέπει να καταστούν ανώνυμα μετά από ιδιαίτερα σύντομη περίοδο και απαγορεύεται η συλλογή και χρήση ευαίσθητων δεδομένων. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων, τα κράτη μέλη οφείλουν να κατοχυρώσουν την ύπαρξη ανεξάρτητης εθνικής εποπτικής αρχής υπεύθυνης για την παροχή συμβουλών και τον έλεγχο και του τρόπου με τον οποίον υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα PNR. Κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR πρέπει να καταγράφεται ή να τεκμηριώνεται για τους σκοπούς της εξακρίβωσης του σύννομου χαρακτήρα της επεξεργασίας δεδομένων, του αυτοελέγχου και της εξασφάλισης της ακεραιότητας και της ασφάλειας των δεδομένων που αποτελούν το αντικείμενο επεξεργασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι επιβάτες είναι σαφώς και επακριβώς ενημερωμένοι για τη συλλογή δεδομένων PNR και για τα δικαιώματά τους.

(32) Ιδιαίτερα, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισμένο: επιτρέπει τη διατήρηση δεδομένων PNR για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, μετά την οποία τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν: τα δεδομένα πρέπει μετά από ιδιαίτερα σύντομη περίοδο να είναι καλυμμένα και να μην επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτά παρά μόνον σε πολύ περιορισμένο αριθμό εγκεκριμένου προσωπικού και απαγορεύεται η συλλογή και χρήση ευαίσθητων δεδομένων. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων, τα κράτη μέλη οφείλουν να κατοχυρώσουν την ύπαρξη ανεξάρτητης εθνικής εποπτικής αρχής υπεύθυνης για την παροχή συμβουλών και τον έλεγχο και του τρόπου με τον οποίον υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα PNR. Κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR πρέπει να καταγράφεται ή να τεκμηριώνεται για τους σκοπούς της εξακρίβωσης του σύννομου χαρακτήρα της επεξεργασίας δεδομένων, του αυτοελέγχου και της εξασφάλισης της ακεραιότητας και της ασφάλειας των δεδομένων που αποτελούν το αντικείμενο επεξεργασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι επιβάτες είναι σαφώς και επακριβώς ενημερωμένοι για τη συλλογή δεδομένων PNR και για τα δικαιώματά τους.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ)· και,

α) πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών αξιόποινων πράξεων και ορισμένων τύπων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο (i) και σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2·

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) και δ).

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Καλύπτεται από το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Τα δεδομένα PNR που συλλέγονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία μπορούν να μην υποβάλλονται σε επεξεργασία για ήσσονος σημασίας αδικήματα που τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφάλειας ανώτατης διάρκειας κάτω των τριών ετών δυνάμει του εθνικού δικαίου ενός κράτους μέλους.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις πτήσεις που πραγματοποιούνται εντός της Ένωσης ούτε και σε άλλα μέσα μεταφοράς εκτός των αεροπλάνων.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) «διεθνής πτήση»: κάθε τακτική ή μη τακτική πτήση εκ μέρους αερομεταφορέα που προβλέπεται να προσγειωθεί στο έδαφος κράτους μέλους προερχόμενη από τρίτη χώρα ή να αναχωρήσει από το έδαφος κράτους μέλους με τελικό προορισμό τρίτη χώρα, συμπεριλαμβανομένων, σε αμφότερες τις περιπτώσεις, όλων των πτήσεων μετεπιβίβασης ή διέλευσης·

β) «διεθνής πτήση»: κάθε τακτική ή μη τακτική πτήση εκ μέρους αερομεταφορέα που προβλέπεται να προσγειωθεί στο έδαφος κράτους μέλους προερχόμενη από τρίτη χώρα ή να αναχωρήσει από το έδαφος κράτους μέλους με τελικό προορισμό τρίτη χώρα·

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη των πτήσεων διέλευσης και μετεπιβίβασης σημαίνει προσθήκη των εσωτερικών πτήσεων της ΕΕ στο πεδίο της οδηγίας.

1) S'agissant des vols de transfert: étant donné que les transmissions PNR concernent la totalité des vols et non les passagers, les demandes visant à inclure les vols de transfer équivalent à demander des transmissions PNR pour pratiquement tous les vols intra communautaires. 2) S'agissant des vols de transit: les données PNR sont envoyées aux autorités des aéroports d'où les passagers débarquent de vols, (et non les autorités des aéroports de transit, où par définition, les passagers "n'attérissent" pas dans les contrôles de l'immigration). L'itinéraire d'un passager ne correspondra pas toujours au point de transit, ainsi cette clause ne permet pas de satisfaire le système des conditions de demande.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) «φάκελος επιβατών» ή «δεδομένα PNR»: ταξιδιωτικός φάκελος κάθε επιβάτη, ο οποίος περιλαμβάνει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επεξεργασία και τον έλεγχο των κρατήσεων από τους αερομεταφορείς που πραγματοποιούν την κράτηση ή συμμετέχουν στη μεταφορά για κάθε ταξίδι για το οποίο γίνεται κράτηση από το ίδιο το άτομο ή για λογαριασμό του, ανεξάρτητα από το αν περιλαμβάνεται σε συστήματα κράτησης, συστήματα ελέγχου αναχωρήσεων ή σε ισοδύναμα συστήματα που εξασφαλίζουν τις ίδιες λειτουργίες·

γ) «φάκελος επιβατών» ή «δεδομένα PNR»: ταξιδιωτικός φάκελος κάθε επιβάτη, που συγκροτείται και διατηρείται σε ηλεκτρονική μορφή από τους αερομεταφορείς στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους, ο οποίος περιλαμβάνει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επεξεργασία και τον έλεγχο των κρατήσεων από τους αερομεταφορείς που πραγματοποιούν την κράτηση ή συμμετέχουν στη μεταφορά για κάθε ταξίδι για το οποίο γίνεται κράτηση από το ίδιο το άτομο ή για λογαριασμό του, ανεξάρτητα από το αν περιλαμβάνεται σε συστήματα κράτησης, συστήματα ελέγχου αναχωρήσεων ή σε ισοδύναμα συστήματα που εξασφαλίζουν τις ίδιες λειτουργίες·

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί η προσθήκη δαπανηρής επιβάρυνσης στους αερομεταφορείς, η οποία με τη σειρά της θα μεταφραστεί σε κόστος για τους επιβάτες / καταναλωτές.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ) «μέθοδος προώθησης» (push): η μέθοδος βάσει της οποίας οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα απαιτούμενα δεδομένα PNR στη βάση δεδομένων της αρχής που τα έχει ζητήσει·

στ) «μέθοδος προώθησης» (push): η μέθοδος βάσει της οποίας οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα δεδομένα PNR που έχουν συλλέξει και που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας στη βάση δεδομένων της αρχής που τα έχει ζητήσει·

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(στ a) με την μέθοδο της «άντλησης» (pull method), η αιτούσα αρχή μπορεί να έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων του συστήματος κράτησης των αερομεταφορέων και να αντλήσει τα στοιχεία των επιβατών·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του συστήματος "pull" φαίνεται απαραίτητος δεδομένου ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται επανειλημμένα σε αυτό.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η) «σοβαρά εγκλήματα»: τα εγκλήματα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου, εφόσον τιμωρούνται, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ενός κράτους μέλους, με στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφάλειας ανώτατης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών· τα κράτη μέλη μπορούν εντούτοις να αποκλείσουν εκείνα τα ήσσονος σημασίας αδικήματα για τα οποία, λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο σύστημά τους ποινικής δικαιοσύνης, η επεξεργασία δεδομένων PNR σύμφωνα με την παρούσα οδηγία δεν θα συμφωνούσε με την αρχή της αναλογικότητας·

διαγράφεται

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ) «σοβαρό διεθνικό έγκλημα»: τα εγκλήματα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου, εφόσον τιμωρούνται, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ενός κράτους μέλους, με στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφάλειας ανώτατης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, και εάν:

θ) «σοβαρό διεθνικό έγκλημα»: τα ακόλουθα εγκλήματα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο που αναφέρονται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου: σωματεμπορία, λαθρεμπόριο ναρκωτικών και λαθρεμπόριο όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών, εφόσον τιμωρούνται, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ενός κράτους μέλους, με στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφάλειας ανώτατης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, και εάν:

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος συστήνει ή ορίζει μια αρχή αρμόδια για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων ή τμήμα μιας τέτοιας αρχής που να δρα ως «μονάδα στοιχείων επιβατών» αρμόδια για τη συλλογή δεδομένων PNR από τους αερομεταφορείς, την αποθήκευσή τους, την ανάλυσή τους και τη διαβίβαση του αποτελέσματος της ανάλυσης στις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5. Τα μέλη του προσωπικού της μπορούν να αποσπώνται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

1. Κάθε κράτος μέλος συστήνει ή ορίζει μια αρχή αρμόδια για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων ή τμήμα μιας τέτοιας αρχής που να δρα ως «μονάδα στοιχείων επιβατών» αρμόδια για τη συλλογή δεδομένων PNR από τους αερομεταφορείς, την αποθήκευσή τους, την ανάλυσή τους και τη διαβίβαση του αποτελέσματος της ανάλυσης στις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5. Τα μέλη του προσωπικού της μπορούν να αποσπώνται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Η διατήρηση, επεξεργασία και αξιολόγηση των δεδομένων PNR των επιβατών διεθνών πτήσεων είναι δυνατό να πραγματοποιείται μόνο στο έδαφος της ΕΕ. Η νομοθεσία που εφαρμόζεται σε αυτές τις διαδικασίες είναι κατά συνέπεια η νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Το κόστος για τη συλλογή, επεξεργασία και μεταβίβαση των δεδομένων PNR επιβαρύνει τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) αξιολόγηση των επιβατών πριν από την προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο κράτος μέλος ή αναχώρησή τους από αυτό προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται σε τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό διεθνικό έγκλημα και τα οποία χρήζουν περαιτέρω εξέτασης από τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5. Κατά τη διεξαγωγή αυτής της αξιολόγησης, η μονάδα στοιχείων επιβατών μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα PNR σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε θετικό αποτέλεσμα που λαμβάνεται από μια τέτοια αυτοματοποιημένη επεξεργασία ελέγχεται μεμονωμένα με μη αυτοματοποιημένα μέσα για να επαληθευθεί το κατά πόσον είναι απαραίτητη η παρέμβαση της αρμόδιας αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 5·

διαγράφεται

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) αξιολόγηση των επιβατών πριν από την προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο κράτος μέλος ή αναχώρησή τους από αυτό προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται σε τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό έγκλημα και τα οποία χρήζουν περαιτέρω εξέτασης από τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5. Κατά τη διεξαγωγή αυτής της αξιολόγησης η μονάδα στοιχείων επιβατών μπορεί να συγκρίνει τα δεδομένα PNR με σχετικές βάσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών ή εθνικών βάσεων δεδομένων ή των εθνικών αντιγράφων βάσεων δεδομένων της Ένωσης, εφόσον έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, όσον αφορά πρόσωπα ή αντικείμενα που αναζητούνται ή για τα οποία υπάρχει σχετική καταχώριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ένωσης και τις διεθνείς και εθνικές διατάξεις που ισχύουν για τέτοιου είδους φακέλους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε θετικό αποτέλεσμα που λαμβάνεται από μια τέτοια αυτοματοποιημένη επεξεργασία ελέγχεται μεμονωμένα με μη αυτοματοποιημένα μέσα για να επαληθευθεί το κατά πόσον είναι απαραίτητη η παρέμβαση της αρμόδιας αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 5·

β) αξιολόγηση των επιβατών, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν από την προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο κράτος μέλος ή αναχώρησή τους από αυτό από τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5, για επιβάτες για τους οποίους υπάρχουν βάσιμες υποψίες για εμπλοκή σε τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό διεθνικό έγκλημα. Κατά τη διεξαγωγή αυτής της αξιολόγησης η μονάδα στοιχείων επιβατών μπορεί να συγκρίνει τα δεδομένα PNR με σχετικές βάσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών ή εθνικών βάσεων δεδομένων ή των εθνικών αντιγράφων βάσεων δεδομένων της Ένωσης, εφόσον έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, όσον αφορά πρόσωπα ή αντικείμενα που αναζητούνται ή για τα οποία υπάρχει σχετική καταχώριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ένωσης και τις διεθνείς και εθνικές διατάξεις που ισχύουν για τέτοιου είδους φακέλους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε θετικό αποτέλεσμα που λαμβάνεται από μια τέτοια αυτοματοποιημένη επεξεργασία ελέγχεται μεμονωμένα με μη αυτοματοποιημένα μέσα για να επαληθευθεί το κατά πόσον είναι απαραίτητη η παρέμβαση της αρμόδιας αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 5·

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) απάντηση, κατά περίπτωση, σε δεόντως αιτιολογημένες αιτήσεις που προέρχονται από αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση δεδομένων PNR και την επεξεργασία δεδομένων PNR σε συγκεκριμένες περιπτώσεις για το σκοπό της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων και γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές των αποτελεσμάτων αυτής της επεξεργασίας και,

γ) απάντηση, κατά περίπτωση, σε δεόντως αιτιολογημένες αιτήσεις που προέρχονται από αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση δεδομένων PNR και την επεξεργασία δεδομένων PNR σε συγκεκριμένες περιπτώσεις για το σκοπό της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων και γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές των αποτελεσμάτων αυτής της επεξεργασίας και, και,

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) ανάλυση των δεδομένων PNR με σκοπό την επικαιροποίηση ή τη δημιουργία νέων κριτηρίων για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων με σκοπό την ταυτοποίηση κάθε προσώπου που μπορεί να εμπλέκεται σε τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό διεθνικό έγκλημα σύμφωνα με το σημείο α).

διαγράφεται

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Η επεξεργασία των δεδομένων PNR μπορεί να εγκρίνεται μόνο με εντολή αρμόδιου δικαστηρίου κράτους μέλους κατόπιν αιτήματος της μονάδας στοιχείων επιβατών PNR. Μόνο σε περίπτωση κινδύνου μη εκτέλεσης («periculum in mora») είναι δυνατόν να εγκρίνεται η επεξεργασία από τη μονάδα στοιχείων επιβατών PNR.

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η μονάδα στοιχείων επιβατών ενός κράτους μέλους διαβιβάζει τα δεδομένα PNR ή τα αποτελέσματα επεξεργασίας των δεδομένων PNR των προσώπων που έχουν ταυτοποιηθεί σύμφωνα με τα σημεία α) και β) της παραγράφου 2 για περαιτέρω εξέταση στις σχετικές αρμόδιες αρχές του ίδιου κράτους μέλους. Αυτές οι διαβιβάσεις πραγματοποιούνται κατά περίπτωση.

4. Η μονάδα στοιχείων επιβατών ενός κράτους μέλους διαβιβάζει τα δεδομένα PNR ή τα αποτελέσματα επεξεργασίας των δεδομένων PNR των προσώπων που έχουν ταυτοποιηθεί σύμφωνα με το στοιχείο β) της παραγράφου 2 για περαιτέρω εξέταση στις σχετικές αρμόδιες αρχές του ίδιου κράτους μέλους. Αυτές οι διαβιβάσεις πραγματοποιούνται κατά περίπτωση.

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει έναν κατάλογο των αρμόδιων αρχών που είναι εξουσιοδοτημένες να ζητούν ή να λαμβάνουν δεδομένα PNR ή το αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων PNR από τις μονάδες στοιχείων επιβατών προκειμένου να εξετάσουν περαιτέρω τις συγκεκριμένες πληροφορίες ή να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τους σκοπούς της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων.

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει έναν κατάλογο των αρμόδιων αρχών που είναι εξουσιοδοτημένες να ζητούν ή να λαμβάνουν δεδομένα PNR ή το αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων PNR από τις μονάδες στοιχείων επιβατών προκειμένου να εξετάσουν περαιτέρω τις συγκεκριμένες πληροφορίες ή να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τους σκοπούς της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Αρμόδιες αρχές είναι οι αρχές που έχουν αρμοδιότητα στον τομέα της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων

2. Αρμόδιες αρχές είναι οι αρχές που έχουν αρμοδιότητα στον τομέα της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων.

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα δεδομένα PNR των επιβατών και το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων που ελήφθησαν από τη μονάδα στοιχείων επιβατών μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μόνο για τους σκοπούς της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων.

4. Τα δεδομένα PNR των επιβατών και το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων που ελήφθησαν από τη μονάδα στοιχείων επιβατών μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μόνο για τους σκοπούς της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων.

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν («μέθοδος προώθησης» (push)) τα δεδομένα PNR, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) και εξειδικεύεται στο παράρτημα, στο μέτρο που αυτοί έχουν ήδη συγκεντρώσει τα δεδομένα αυτά, στη βάση δεδομένων της εθνικής μονάδας στοιχείων επιβατών του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου θα προσγειωθεί ή από το έδαφος του οποίου θα απογειωθεί η διεθνής πτήση. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η πτήση εκτελείται με κοινό κωδικό μεταξύ ενός ή περισσοτέρων αερομεταφορέων, η υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων PNR όλων των επιβατών της πτήσης βαρύνει τον αερομεταφορέα που εκτελεί την πτήση. Όταν η πτήση περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους σταθμούς στα αεροδρόμια των κρατών μελών, οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα δεδομένα PNR στις μονάδες στοιχείων επιβατών όλων των ενδιαφερομένων κρατών μελών.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι αερομεταφορείς, οι οποίοι ήδη προβαίνουν στην συλλογή δεδομένων PNR των επιβατών τους, διαβιβάζουν, με την «μέθοδο προώθησης» (push) τα δεδομένα PNR, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) και εξειδικεύεται στο παράρτημα, στο μέτρο που αυτοί έχουν συγκεντρώσει τα δεδομένα αυτά στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους, στη βάση δεδομένων της εθνικής μονάδας στοιχείων επιβατών του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου θα προσγειωθεί ή από το έδαφος του οποίου θα απογειωθεί η διεθνής πτήση. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η πτήση εκτελείται με κοινό κωδικό μεταξύ ενός ή περισσοτέρων αερομεταφορέων, η υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων PNR όλων των επιβατών της πτήσης βαρύνει τον αερομεταφορέα που εκτελεί την πτήση. Όταν η πτήση περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους σταθμούς στα αεροδρόμια των κρατών μελών, οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα δεδομένα PNR αποκλειστικά στη μονάδα στοιχείων επιβατών του κράτους μέλους άφιξης. .

 

1α. Τα κράτη μέλη δε ζητούν από τους αερομεταφορείς να συγκεντρώνουν περισσότερα δεδομένα PNR από εκείνα που ήδη συγκεντρώνουν. Οι αερομεταφορείς μεταφέρουν αποκλειστικά τα δεδομένα PNR που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο γ και που προσδιορίζονται στο παράρτημα. Οι αερομεταφορείς δεν είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια και την πληρότητα των δεδομένων που παρέχονται από τους επιβάτες, εκτός εάν δεν έχουν μεριμνήσει με εύλογο τρόπο για την εξασφάλιση της ακρίβειας και ορθότητας των δεδομένων που συλλέχθηκαν από τους επιβάτες.

2. Οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα δεδομένα PNR με ηλεκτρονικά μέσα χρησιμοποιώντας τα κοινά πρωτόκολλα και τους εγκεκριμένους μορφότυπους δεδομένων που πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 13 και 14 ή, σε περίπτωση τεχνικής βλάβης, με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο που εξασφαλίζει ενδεδειγμένο επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων:

2. Οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα δεδομένα PNR με ηλεκτρονικά μέσα χρησιμοποιώντας τα κοινά πρωτόκολλα και τους εγκεκριμένους μορφότυπους δεδομένων που πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 13 και 14 ή, σε περίπτωση τεχνικής βλάβης των αερομεταφορέων, με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο που εξασφαλίζει ενδεδειγμένο επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων:

α) 24 έως 48 πριν από τον προγραμματιζόμενο χρόνο αναχώρησης της πτήσης·

α) άπαξ 24 έως 48 πριν από τον προγραμματιζόμενο χρόνο αναχώρησης της πτήσης·

και,

και,

β) αμέσως μετά το κλείσιμο της πτήσης, δηλαδή αμέσως μετά την επιβίβαση των επιβατών στο αεροσκάφος που ετοιμάζεται να αναχωρήσει και δεν είναι πλέον δυνατή η επιβίβαση άλλων επιβατών.

β) άπαξ αμέσως μετά το κλείσιμο της πτήσης, δηλαδή αμέσως μετά την επιβίβαση των επιβατών στο αεροσκάφος που ετοιμάζεται να αναχωρήσει και δεν είναι πλέον δυνατή η επιβίβαση άλλων επιβατών.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στους αερομεταφορείς να περιορίσουν τη διαβίβαση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) στις επικαιροποιήσεις των διαβιβάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α).

3. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους αερομεταφορείς να περιορίσουν τη διαβίβαση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) στις επικαιροποιήσεις των διαβιβάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α).

4. Κατά περίπτωση, μετά από αίτηση μιας μονάδας στοιχείων επιβατών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν δεδομένα PNR όταν απαιτείται ταχύτερη πρόσβαση από εκείνη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), για να αντιμετωπιστεί ειδική και πραγματική απειλή που έχει σχέση με τρομοκρατικά ή άλλα σοβαρά εγκλήματα.

4. Κατά περίπτωση, μετά από αίτηση μιας μονάδας στοιχείων επιβατών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν δεδομένα PNR όταν απαιτείται ταχύτερη πρόσβαση από εκείνη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), για να αντιμετωπιστεί ειδική και πραγματική απειλή που έχει σχέση με τρομοκρατικά ή άλλα σοβαρά διεθνικά εγκλήματα.

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε, όταν πρόκειται για πρόσωπα που έχουν ταυτοποιηθεί από μία μονάδα στοιχείων επιβατών σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχεία α) και β), το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων PNR να διαβιβάζεται από την εν λόγω μονάδα στις μονάδες στοιχείων επιβατών άλλων κρατών μελών, όταν η εν λόγω μονάδα θεωρεί ότι αυτή η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση ή δίωξη τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων. Οι μονάδες στοιχείων επιβατών των κρατών μελών που λαμβάνουν τα δεδομένα PNR διαβιβάζουν τα δεδομένα αυτού του είδους ή το αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους στις σχετικές αρμόδιες αρχές τους.

1. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε, όταν πρόκειται για πρόσωπα που έχουν ταυτοποιηθεί από μία μονάδα στοιχείων επιβατών σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο β), το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων PNR να διαβιβάζεται από την εν λόγω μονάδα στις μονάδες στοιχείων επιβατών άλλων κρατών μελών, όταν η εν λόγω μονάδα θεωρεί ότι αυτή η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση ή δίωξη τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων. Αυτές οι διαβιβάσεις περιορίζονται αυστηρά στα δεδομένα που είναι απαραίτητα σε κάποια ειδική περίπτωση για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη ενός τρομοκρατικού ή άλλου σοβαρού διεθνικού εγκλήματος και αιτιολογούνται γραπτώς. Οι μονάδες στοιχείων επιβατών των κρατών μελών που λαμβάνουν τα δεδομένα PNR διαβιβάζουν τα δεδομένα αυτού του είδους ή το αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους στις σχετικές αρμόδιες αρχές τους.

2. Η μονάδα στοιχείων επιβατών ενός κράτους μέλους έχει το δικαίωμα να ζητήσει, κατά περίπτωση, από την αντίστοιχη μονάδα οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους να της γνωστοποιήσει δεδομένα PNR που διατηρεί στη βάση δεδομένων της σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 καθώς επίσης, κατά περίπτωση, το αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων PNR. Η αίτηση γνωστοποίησης αυτών των δεδομένων μπορεί να θεμελιώνεται σε οποιοδήποτε μεμονωμένο στοιχείο ή σε συνδυασμό στοιχείων, ανάλογα με αυτό που η αιτούσα μονάδα στοιχείων επιβατών κρίνει απαραίτητο σε συγκεκριμένη υπόθεση πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης ή δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων. Οι μονάδες στοιχείων επιβατών γνωστοποιούν τα δεδομένα που τους ζητήθηκαν το συντομότερο δυνατό και διαβιβάζουν επίσης το αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων PNR, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί τέτοιου είδους επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β).

2. Η μονάδα στοιχείων επιβατών ενός κράτους μέλους έχει το δικαίωμα να ζητήσει, κατά περίπτωση, από την αντίστοιχη μονάδα οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους να της γνωστοποιήσει δεδομένα PNR που διατηρεί στη βάση δεδομένων της σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 καθώς επίσης, κατά περίπτωση, το αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων PNR. Η αίτηση γνωστοποίησης αυτών των δεδομένων περιορίζεται αυστηρά στα δεδομένα που είναι αναγκαία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μπορεί δε να θεμελιώνεται σε οποιοδήποτε μεμονωμένο στοιχείο ή σε συνδυασμό στοιχείων, ανάλογα με αυτό που η αιτούσα μονάδα στοιχείων επιβατών κρίνει απαραίτητο σε συγκεκριμένη υπόθεση πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης ή δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων και αιτιολογείται γραπτώς. Οι μονάδες στοιχείων επιβατών γνωστοποιούν τα δεδομένα που τους ζητήθηκαν το συντομότερο δυνατό και διαβιβάζουν επίσης το αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων PNR, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί τέτοιου είδους επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β).

3. Η μονάδα στοιχείων επιβατών ενός κράτους μέλους έχει το δικαίωμα να ζητήσει, κατά περίπτωση, από την αντίστοιχη μονάδα οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους να της γνωστοποιήσει δεδομένα PNR που διατηρεί στη βάση δεδομένων της σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 καθώς επίσης, κατά περίπτωση, το αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων PNR. Η μονάδα στοιχείων επιβατών μπορεί να ζητήσει πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα PNR που διατηρούνται από τη μονάδα στοιχείων επιβατών κάποιου άλλου κράτους μέλους, στο σύνολό τους και χωρίς καλυμμένα πεδία, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσει συγκεκριμένη απειλή ή να προβεί σε συγκεκριμένη έρευνα ή δίωξη που έχει σχέση με τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό έγκλημα.

3. Η μονάδα στοιχείων επιβατών ενός κράτους μέλους έχει το δικαίωμα να ζητήσει, κατά περίπτωση, από την αντίστοιχη μονάδα οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους να της γνωστοποιήσει δεδομένα PNR που διατηρεί στη βάση δεδομένων της σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 καθώς επίσης, κατά περίπτωση, το αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων PNR. Η μονάδα στοιχείων επιβατών μπορεί να ζητήσει πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα PNR που διατηρούνται από τη μονάδα στοιχείων επιβατών κάποιου άλλου κράτους μέλους, στο σύνολό τους και χωρίς καλυμμένα πεδία, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσει συγκεκριμένη απειλή ή να προβεί σε συγκεκριμένη έρευνα ή δίωξη που έχει σχέση με τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό διεθνικό έγκλημα. Ένα τέτοιο αίτημα θα πρέπει να αιτιολογείται γραπτώς.

4. Μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που είναι απαραίτητο για την πρόληψη άμεσης και σοβαρής απειλής της δημόσιας ασφάλειας μπορούν οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους να ζητήσουν απευθείας από τη μονάδα στοιχείων επιβατών οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους να τους γνωστοποιήσει δεδομένα PNR που διατηρεί στη βάση δεδομένων της σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2. Αυτές οι αιτήσεις εγγράφονται στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας ή δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων και πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Οι μονάδες στοιχείων επιβατών ανταποκρίνονται κατά προτεραιότητα στις αιτήσεις αυτές. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω της μονάδας στοιχείων επιβατών του δικού τους κράτους μέλους.

4. Μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που είναι απαραίτητο για την πρόληψη άμεσης και σοβαρής απειλής της δημόσιας ασφάλειας μπορούν οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους να ζητήσουν απευθείας από τη μονάδα στοιχείων επιβατών οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους να τους γνωστοποιήσει δεδομένα PNR που διατηρεί στη βάση δεδομένων της σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2. Αυτές οι αιτήσεις εγγράφονται στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας ή δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων και πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Οι μονάδες στοιχείων επιβατών ανταποκρίνονται κατά προτεραιότητα στις αιτήσεις αυτές. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω της μονάδας στοιχείων επιβατών του δικού τους κράτους μέλους.

5. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον είναι αναγκαία η ταχεία πρόσβαση στα δεδομένα προκειμένου να αντιμετωπιστεί συγκεκριμένη και πραγματική απειλή που έχει σχέση με τρομοκρατικά ή άλλα σοβαρά εγκλήματα, η μονάδα στοιχείων επιβατών ενός κράτους μέλους έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αντίστοιχη μονάδα κάποιου άλλου κράτους μέλους να της γνωστοποιήσει οποτεδήποτε τα δεδομένα PNR πτήσεων που προσγειώνονται στο έδαφός του ή απογειώνονται από αυτό.

5. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον είναι αναγκαία η ταχεία πρόσβαση στα δεδομένα προκειμένου να αντιμετωπιστεί συγκεκριμένη και πραγματική απειλή που έχει σχέση με τρομοκρατικά ή άλλα σοβαρά διεθνικά εγκλήματα, η μονάδα στοιχείων επιβατών ενός κράτους μέλους έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αντίστοιχη μονάδα κάποιου άλλου κράτους μέλους να της γνωστοποιήσει οποτεδήποτε τα δεδομένα PNR πτήσεων που προσγειώνονται στο έδαφός του ή απογειώνονται από αυτό. Αυτά τα αιτήματα περιορίζονται αυστηρά στα δεδομένα που είναι απαραίτητα σε κάποια ειδική περίπτωση για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη ενός τρομοκρατικού ή άλλου σοβαρού διεθνικού εγκλήματος και αιτιολογούνται γραπτώς.

6. Η ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορεί να διεξάγεται χρησιμοποιώντας τους υφιστάμενους δίαυλους διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της επιβολής του νόμου. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται όσον αφορά την αίτηση για την ανταλλαγή πληροφοριών είναι εκείνη που χρησιμοποιείται για τον επιλεγέντα δίαυλο. Τα κράτη μέλη, όταν παρέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, γνωστοποιούν επίσης στην Επιτροπή τα στοιχεία των υπευθύνων επαφής στους οποίους μπορούν να αποσταλούν οι αιτήσεις σε περίπτωση επείγοντος. Η Επιτροπή ανακοινώνει στα κράτη μέλη τις λαμβανόμενες γνωστοποιήσεις.

6. Η ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορεί να διεξάγεται χρησιμοποιώντας τους υφιστάμενους δίαυλους ευρωπαϊκής και διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της επιβολής του νόμου, ιδίως την Europol ή τις εθνικές μονάδες σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης 2009/371/JI του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται όσον αφορά την αίτηση για την ανταλλαγή πληροφοριών είναι εκείνη που χρησιμοποιείται για τον επιλεγέντα δίαυλο. Τα κράτη μέλη, όταν παρέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, γνωστοποιούν επίσης στην Επιτροπή τα στοιχεία των υπευθύνων επαφής στους οποίους μπορούν να αποσταλούν οι αιτήσεις σε περίπτωση επείγοντος. Η Επιτροπή ανακοινώνει στα κράτη μέλη τις λαμβανόμενες γνωστοποιήσεις.

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να ανταλλάσσονται κατά κανόνα τα προσωπικά στοιχεία του συνόλου των επιβατών πτήσεων. Η ανταλλαγή δεδομένων θα πρέπει να περιορίζεται αυστηρά, να σχετίζεται με κάποια ειδική περίπτωση πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών εγκλημάτων και τα αιτήματα θα πρέπει να αιτιολογούνται γραπτώς έτσι ώστε να είναι δυνατή η επαλήθευση.

Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ήδη υπάρχοντες φορείς για την ανταλλαγή πληροφοριών. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει η Europol να αναφέρεται ρητά.

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ένα κράτος μέλος μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα PNR και το αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων PNR σε τρίτη χώρα μόνο κατά περίπτωση και εφόσον:

Ένα κράτος μέλος μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα PNR και το αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων PNR σε τρίτη χώρα μόνο βάσει διεθνούς συμφωνίας ανάμεσα στην Ένωση και την εν λόγω τρίτη χώρα μόνο κατά περίπτωση και εφόσον:

 

-α) πληρούνται κατ’ αναλογία όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 7,

α) πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 της απόφασης-πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

α) πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 της απόφασης-πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

β) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας που εξειδικεύονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, και

β) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας που εξειδικεύονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, και

γ) η τρίτη χώρα συμφωνεί να διαβιβάσει δεδομένα σε άλλη τρίτη χώρα μόνον εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της οδηγίας που εξειδικεύονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 και μόνο με τη ρητή έγκριση του κράτους μέλους.

γ) η τρίτη χώρα εγγυάται ότι τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2. Η διαβίβαση από την εν λόγω τρίτη χώρα σε άλλη τρίτη χώρα απαγορεύεται.

 

δ) η τρίτη χώρα αναγνωρίζει σε πολίτες της Ένωσης, χωρίς υπερβολικές καθυστερήσεις ή δαπάνες, τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και αποζημίωσης σε σχέση με τα δεδομένα PNR, όπως τα δικαιώματα που ισχύουν στην Ένωση·

 

ε) η τρίτη χώρα εξασφαλίζει κατάλληλο και συγκρίσιμο επίπεδο προστασίας για τα δεδομένα PNR.

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία PNR μεταφέρονται σε τρίτες χώρες μόνο εάν είναι επαρκώς εγγυημένη η προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Μετά τη λήξη της περιόδου των 30 ημερών από τη διαβίβαση των δεδομένων PNR στη μονάδα στοιχείων επιβατών που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα δεδομένα διατηρούνται στην μονάδα στοιχείων επιβατών για μια περαιτέρω περίοδο πέντε ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που μπορούν να χρησιμεύσουν για την ταυτοποίηση του επιβάτη στον οποίον αναφέρονται τα δεδομένα PNR είναι καλυμμένα. Αυτά τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα PNR είναι προσιτά μόνο σε περιορισμένο αριθμό προσωπικού της μονάδας στοιχείων επιβατών που είναι ειδικά εξουσιοδοτημένο να προβαίνει σε ανάλυση των δεδομένων PNR και να αναπτύσσει κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο δ). Η πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων PNR εγκρίνεται μόνον από τον προϊστάμενο της μονάδας στοιχείων επιβατών για τους σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και όταν μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι η συγκεκριμένη πρόσβαση είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας και την αντιμετώπιση συγκεκριμένης και πραγματικής απειλής ή κινδύνου ή στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας ή δίωξης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Storing all PNR data for longer periods of time even without any initial suspicion is disproportionate. National constitutional courts in several rulings on telecommunications data retention as based on directive 2006/24/EC as well as the ECHR in its ruling on retention of DNA samples (S. and Marper vs UK) have made this clear and have also warned that the cumulative effects of retention of several types data may be close to the absolute constitutional threshold. Neither the Legal Service of the Council nor the EU Fundamental Rights Agency have been convinced by the necessity and proportionality of the retention of data about all passengers.

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα PNR διαγράφονται μετά τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Η συγκεκριμένη υποχρέωση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των περιπτώσεων διαβίβασης συγκεκριμένων δεδομένων PNR σε αρμόδια αρχή, τα οποία χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο συγκεκριμένων ποινικών ερευνών ή διώξεων, οπότε η διατήρηση αυτών των δεδομένων από την αρμόδια αρχή διέπεται από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα PNR διαγράφονται μετά τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η συγκεκριμένη υποχρέωση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των περιπτώσεων διαβίβασης συγκεκριμένων δεδομένων PNR σε αρμόδια αρχή, τα οποία χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο συγκεκριμένων ποινικών ερευνών ή διωκτικών δράσεων που στοχεύουν σε ορισμένο πρόσωπο ή μία συγκεκριμένη ομάδα προσώπων, οπότε η διατήρηση αυτών των δεδομένων από την αρμόδια αρχή διέπεται από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση για τη διαγραφή των δεδομένων μετά από πέντε χρόνια θα πρέπει να είναι οριστική. Η εξαίρεση που προβλέπεται εδώ έχει νόημα, αλλά θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η διατήρηση των δεδομένων μετά την πάροδο πενταετίας μπορεί να επιτραπεί μόνο στην περίπτωση των ποινικών ερευνών που αφορούν κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο ή κάποια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Η διατύπωση «συγκεκριμένες ποινικές έρευνες ή διώξεις» που χρησιμοποιείται στην πρόταση της Επιτροπής, θα μπορούσε να επηρεάσει οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων.

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το αποτέλεσμα της σύγκρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) διατηρείται από τη μονάδα στοιχείων επιβατών για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές για την ύπαρξη θετικού αποτελέσματος. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, μετά από μεμονωμένη επανεξέταση με μη αυτοματοποιημένα μέσα, το αποτέλεσμα μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας σύγκρισης αποδειχθεί αρνητικό, αυτό παραταύτα αποθηκεύεται, προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον «ψευδοθετικές» συγκρίσεις, για μέγιστη περίοδο τριών ετών, εκτός αν τα σχετικά δεδομένα δεν έχουν ακόμη διαγραφεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 κατά τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών, οπότε η καταχώρηση διατηρείται μέχρι την διαγραφή των βασικών δεδομένων.

Το αποτέλεσμα της σύγκρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) διατηρείται από τη μονάδα στοιχείων επιβατών για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές για την ύπαρξη θετικού αποτελέσματος. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, μετά από μεμονωμένη επανεξέταση με μη αυτοματοποιημένα μέσα, το αποτέλεσμα μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας σύγκρισης αποδειχθεί αρνητικό, διορθώνονται ή διαγράφονται τα βασικά δεδομένα της σχετικής βάσης δεδομένων.

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους, ότι επιβάλλονται αποτρεπτικές, αποτελεσματικές και αναλογικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών κυρώσεων, εις βάρος αερομεταφορέων οι οποίοι δεν διαβιβάζουν τα δεδομένα που απαιτούνται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, στο βαθμό που τα έχουν ήδη συλλέξει, ή δεν τα διαβιβάζουν με τον απαιτούμενο μορφότυπο ή παραβαίνουν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τις εθνικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους, ότι επιβάλλονται αποτρεπτικές, αποτελεσματικές και αναλογικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών κυρώσεων, εις βάρος αερομεταφορέων οι οποίοι δεν διαβιβάζουν τα δεδομένα που απαιτούνται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, στο βαθμό που τα έχουν ήδη συλλέξει, ή δεν τα διαβιβάζουν με τον απαιτούμενο μορφότυπο σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) σχετικά με τα δεδομένα PNR ή παραβαίνουν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τις εθνικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Οι αερομεταφορείς δεν θα υφίστανται κυρώσεις σε περίπτωση που οι αρχές μίας τρίτης χώρας δεν τους επιτρέπουν να διαβιβάσουν τα δεδομένα PNR.

Αιτιολόγηση

Ο απαιτούμενος μορφότυπος πρέπει να είναι ο παγκοσμίως εγκεκριμένος και ανεγνωρισμένος από την ΔΟΠΑ (εγγρ. 9944) και την Παγκόσμια Οργάνωση Τελωνείων μορφότυπος.

Η διαφορές των νομοθεσιών επί θεμάτων διαβίβασης δεδομένων σε τρίτες χώρες καθιστούν απαραίτητη την διευκρίνιση αυτή.

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο κατ’ εφαρμογή των άρθρων 21 και 22 της απόφασης-πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, που αφορούν τον απόρρητο χαρακτήρα της επεξεργασίας και την ασφάλεια των δεδομένων, εφαρμόζονται εξίσου σε κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που γίνεται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

2. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο κατ’ εφαρμογή των άρθρων 21 και 22 της απόφασης-πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, που αφορούν τον απόρρητο χαρακτήρα της επεξεργασίας και την ασφάλεια των δεδομένων, εφαρμόζονται εξίσου σε κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που γίνεται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Οι αερομεταφορείς στους οποίους περιέρχονται τα δεδομένα επαφής των επιβατών μέσω ταξιδιωτικού πρακτορείου, δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για εμπορικούς σκοπούς.

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Στις περιπτώσεις στις οποίες οι διατάξεις που έχουν εγκριθεί από την εθνική νομοθεσία κατά την εφαρμογή της οδηγίας 95/46/ΕΚ παρέχουν στους επιβάτες περισσότερα δικαιώματα για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή και κλείδωμα των δεδομένων, αποζημίωση, δικαστική έννομη προστασία, εμπιστευτικό χαρακτήρα της επεξεργασίας και ασφάλεια των δεδομένων από ό,τι οι διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, τότε εφαρμόζονται αυτές οι διατάξεις.

Αιτιολόγηση

Ορισμένα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων εξετάζονται με πιο κατάλληλο τρόπο στην οδηγία 95/46/ΕΚ και ιδίως οι απαιτήσεις για πληροφορίες όσον αφορά το υποκείμενο των δεδομένων.

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR που αποκαλύπτει την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τα πολιτικά φρονήματα, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την κατάσταση της υγείας ή το γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου απαγορεύεται. Σε περίπτωση κατά την οποία παραλαμβάνονται από τη μονάδα στοιχείων επιβατών δεδομένα PNR που αποκαλύπτουν τέτοιους είδους πληροφορίες, αυτά διαγράφονται αμέσως.

3. Κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR από τις μονάδες στοιχείων επιβατών που αποκαλύπτει την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τα πολιτικά φρονήματα, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την κατάσταση της υγείας ή το γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου απαγορεύεται. Σε περίπτωση κατά την οποία παραλαμβάνονται από τη μονάδα στοιχείων επιβατών δεδομένα PNR που αποκαλύπτουν τέτοιους είδους πληροφορίες, αυτά διαγράφονται αμέσως.

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της ανίχνευσης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων, ο έλεγχος ή η επεξεργασία των PNR, δεν είναι έργο των αερομεταφορέων, αλλά των μονάδων στοιχείων επιβατών.

Οι αερομεταφορείς έχουν στην διάθεσή τους την πληροφορία αυτή δεδομένου ότι τους παρέχεται από τους επιβάτες.

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR από τους αερομεταφορείς, κάθε διαβίβαση δεδομένων PNR από τις μονάδες στοιχείων επιβατών και κάθε αίτηση από αρμόδιες αρχές ή από τη μονάδα στοιχείων επιβατών άλλων κρατών μελών και τρίτων χωρών, ακόμα και αν δεν έγινε δεκτή, πρέπει να καταχωρείται ή να τεκμηριώνεται από τη μονάδα στοιχείων επιβατών και τις αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της εξακρίβωσης της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων, του αυτοελέγχου και της κατοχύρωσης της ακεραιότητας των δεδομένων και της ασφάλειας της επεξεργασίας τους, κυρίως από τις εθνικές εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων. Αυτές οι καταχωρήσεις διατηρούνται για περίοδο πέντε ετών εκτός αν τα σχετικά δεδομένα δεν έχουν ακόμα διαγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3, μετά την πάροδο αυτών των πέντε ετών, οπότε οι καταχωρήσεις διατηρούνται μέχρι τη διαγραφή των βασικών δεδομένων.

4. Κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR, κάθε διαβίβαση δεδομένων PNR από τις μονάδες στοιχείων επιβατών και κάθε αίτηση από αρμόδιες αρχές ή από τη μονάδα στοιχείων επιβατών άλλων κρατών μελών και τρίτων χωρών, ακόμα και αν δεν έγινε δεκτή, πρέπει να καταχωρείται ή να τεκμηριώνεται από τη μονάδα στοιχείων επιβατών και τις αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της εξακρίβωσης της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων, του αυτοελέγχου και της κατοχύρωσης της ακεραιότητας των δεδομένων και της ασφάλειας της επεξεργασίας τους, κυρίως από τις εθνικές εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων. Αυτές οι καταχωρήσεις διατηρούνται για περίοδο πέντε ετών εκτός αν τα σχετικά δεδομένα δεν έχουν ακόμα διαγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3, μετά την πάροδο αυτών των πέντε ετών, οπότε οι καταχωρήσεις διατηρούνται μέχρι τη διαγραφή των βασικών δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αναφέρεται στα δεδομένα PNR τα οποία διαβιβάστηκαν στις μονάδες στοιχείων επιβατών και όχι στα δεδομένα PNR τα οποία έχουν στην διάθεσή τους οι αερομεταφορείς.

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Για την προστασία όλων των δεδομένων πρέπει να χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα υψηλά πρότυπα ασφάλειας που να προσανατολίζονται στις τελευταίες εξελίξεις που έχουν προκύψει από συζητήσεις εμπειρογνωμόνων με θέμα την προστασία των δεδομένων και τα οποία θα πρέπει να επικαιροποιούνται συνεχώς προκειμένου να συμπεριλαμβάνουν νέες γνώσεις και απόψεις. Κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα εφαρμοστέα πρότυπα ασφάλειας πρέπει να δίδεται δευτερεύουσα σημασία στην εξέταση των οικονομικών πτυχών.

 

Συγκεκριμένα θα πρέπει να εφαρμόζεται διαδικασία κρυπτογράφησης σύμφωνης με τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας και με την οποία θα πρέπει να:

 

- διασφαλίζεται ότι τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένα άτομα,

 

- διασφαλίζεται ότι οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες ενός συστήματος επεξεργασίας δεδομένων δεν έχουν πρόσβαση σε δεδομένα άλλα από εκείνα που αντιστοιχούν στο δικαίωμα πρόσβασής τους, και ότι δεν μπορεί να γίνει ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων χωρίς εξουσιοδότηση, κατά την επεξεργασία ή χρήση τους και μετά από τη διατήρησή τους,

 

- διασφαλίζεται ότι δεν μπορεί να γίνεται ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων χωρίς εξουσιοδότηση κατά την ηλεκτρονική διαβίβαση τους ή κατά τη μεταφορά ή αποθήκευση τους σε κάποιον φορέα μνήμης, και να εξασφαλίζεται ότι είναι δυνατόν να ελέγχεται και να προσδιορίζεται σε ποια σημεία προβλέπεται η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από τις αρχές διαβίβασης δεδομένων.

 

Πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα να ελεγχθεί και να προσδιοριστεί εκ των υστέρων εάν και από ποιον έχουν εισαχθεί, τροποποιηθεί ή διαγραφεί προσωπικά δεδομένα από τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων.

 

Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που γίνεται κατόπιν ανάθεσης, μπορεί να πραγματοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες του αναθέτοντα φορέα.

 

Πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων από ακούσια καταστροφή ή απώλεια.

 

Πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα χωριστής επεξεργασίας δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί για διαφορετικούς σκοπούς.

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι αερομεταφορείς, οι πράκτορές τους ή άλλοι πωλητές εισιτηρίων για τη μεταφορά επιβατών αεροπορικώς να ενημερώνουν τους επιβάτες διεθνών πτήσεων κατά τη στιγμή της κράτησης μιας πτήσης ή κατά τη στιγμή αγοράς εισιτηρίου, με σαφή και ακριβή τρόπο, σχετικά με την παροχή δεδομένων PNR στη μονάδα στοιχείων επιβατών, τους σκοπούς της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων, την περίοδο διατήρησής τους, την πιθανή χρήση τους για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων, τη δυνατότητα ανταλλαγής τέτοιων δεδομένων και σχετικά με τα δικαιώματά τους προστασίας δεδομένων, ιδιαίτερα το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εθνική εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων της επιλογής τους. Αυτές οι ίδιες πληροφορίες διατίθενται από τα κράτη μέλη στο κοινό.

5. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι αερομεταφορείς, οι πράκτορές τους ή άλλοι πωλητές εισιτηρίων για τη μεταφορά επιβατών αεροπορικώς να ενημερώνουν τους επιβάτες διεθνών πτήσεων κατά τη στιγμή της κράτησης μιας πτήσης ή κατά τη στιγμή αγοράς εισιτηρίου, με σαφή και ακριβή τρόπο, σχετικά με την παροχή δεδομένων PNR στις μονάδες στοιχείων επιβατών, τους σκοπούς της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων, την περίοδο διατήρησής τους, την πιθανή χρήση τους για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων, τη δυνατότητα ανταλλαγής τέτοιων δεδομένων και σχετικά με τα δικαιώματά τους προστασίας δεδομένων, όπως αυτά της πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και κλειδώματος των δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εθνική εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων της επιλογής τους. Αυτές οι ίδιες πληροφορίες διατίθενται από τα κράτη μέλη στο κοινό.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση σχετική με την προστασία ιδιωτικών δεδομένων.

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12α

 

Δαπάνες

 

Έως …* η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της οδηγίας αυτής. Η έκθεση εστιάζει κυρίως στις δαπάνες που επιβαρύνουν τους επιβάτες, τους αερομεταφορείς και τους πωλητές εισιτηρίων. Κατά περίπτωση η έκθεση συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση που στοχεύει στην εναρμόνιση του επιμερισμού της οικονομικής επιβάρυνσης ανάμεσα στις δημόσιες αρχές και τους αερομεταφορείς στην επικράτεια της Ένωσης.

 

_____________

 

* ΕΕ : να προστεθεί η ημερομηνία: 2 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Το θέμα των δαπανών πρέπει να εξεταστεί στον κανονισμό.

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και έναν πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της. Όταν τα κράτη μέλη εγκρίνουν τις εν λόγω διατάξεις, τηρούν τις γενικές αρχές της νομοθεσίας της Ένωσης και τις απαιτήσεις της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και έναν πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1, δηλαδή δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι συλλέγονται δεδομένα PNR τουλάχιστον για το 30% όλων των πτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1. Εντός προθεσμίας δύο ετών από την προβλεπόμενη στο άρθρο 15 ημερομηνία, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι συλλέγονται δεδομένα PNR τουλάχιστον για το 60 % του συνόλου των πτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 15, συλλέγονται δεδομένα PNR για το σύνολο των πτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

διαγράφεται

Τροπολογία    56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) επανεξετάζει τη σκοπιμότητα και την ανάγκη να συμπεριληφθούν οι εσωτερικές πτήσεις στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, με βάση την αποκτηθείσα πείρα από εκείνα τα κράτη μέλη που συλλέγουν δεδομένα PNR σχετικά με εσωτερικές πτήσεις. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός δύο ετών από την αναφερόμενη στο άρθρο 15 παράγραφος 1 ημερομηνία·

διαγράφεται

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προετοιμάζουν σειρά στατιστικών πληροφοριών για τα δεδομένα PNR που ανακοινώνονται στις μονάδες στοιχείων επιβατών. Αυτές οι στατιστικές καλύπτουν τουλάχιστον, ανά αερομεταφορέα και ανά προορισμό, τον αριθμό ταυτοποιήσεων όλων των προσώπων που μπορούν να εμπλέκονται σε τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό έγκλημα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 και τον αριθμό των επακόλουθων μέτρων επιβολής του νόμου για τα οποία απαιτήθηκε η χρήση δεδομένων PNR.

1. Τα κράτη μέλη προετοιμάζουν σειρά στατιστικών πληροφοριών για τα δεδομένα PNR που ανακοινώνονται στις μονάδες στοιχείων επιβατών. Αυτές οι στατιστικές καλύπτουν τουλάχιστον, ανά αερομεταφορέα και ανά προορισμό, τον αριθμό ταυτοποιήσεων όλων των προσώπων που μπορούν να εμπλέκονται σε τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό διεθνικό έγκλημα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 και τον αριθμό των επακόλουθων μέτρων επιβολής του νόμου για τα οποία απαιτήθηκε η χρήση δεδομένων PNR.

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Γενικές πληροφορίες (όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες για ασυνόδευτους ανηλίκους κάτω των 18 ετών, όπως όνομα και φύλο του ανηλίκου, ηλικία, γλώσσα ή γλώσσες που ομιλεί, ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας κηδεμόνα κατά την αναχώρηση και σχέση με τον ανήλικο, ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας κηδεμόνα κατά τη άφιξη και σχέση με τον ανήλικο, πράκτορας αναχώρησης και άφιξης)

(12) διαθέσιμες πληροφορίες για ασυνόδευτους ανηλίκους κάτω των 18 ετών·

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

14.2.2011

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Eva Lichtenberger

21.3.2011

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

11.7.2011

10.10.2011

21.11.2011

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.11.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

15

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Philip Bradbourn, Michel Dantin, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pablo Zalba Bidegain

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

Τίτλος

Χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

14.2.2011

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Michael Cramer

17.3.2015

Ημερομηνία έγκρισης

17.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα

Εγκρίνεται στα πρακτικά

 

Βουλευτές παρόντες

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke

Αναπληρωτές παρόντες

Ivo Belet, Rosa D’Amato, Daniel Dalton, Bas Eickhout, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Massimo Paolucci, Olga Sehnalová, Davor Škrlec, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

(1)

βλ. http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-03-25_PNR_EN.pdf

(2)

βλ. http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-PNR-Opinion-June2011.pdf

(3)

Η γνωμοδότηση δεν έχει δημοσιευθεί, διατίθεται όμως σε αυτό το σύνδεσμο: http://gruen-digital.de/wp-content/uploads/2011/05/Gutachten-JD-Rat-PNR.pdf

(4)

Απόφαση αριθ. 1258 της 8ης Οκτωβρίου 2009, http://www.ccr.ro/decisions/pdf/ro/2009/D1258_09.pdf

(5)

Απόφαση της 2ας  Μαρτίου 2010, 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08, http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20100302_1bvr025608.html.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

2.2.2011

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

14.2.2011

TRAN

14.2.2011

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Timothy Kirkhope

15.7.2014

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

15.7.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

26

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Esteban González Pons, Norbert Neuser

Ημερομηνία κατάθεσης

7.9.2015


ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία αναπομπής στην επιτροπή (άρθρο 60 παρ. 3)

6.6.2014

 

Προθεσμία υποβολής πορισμάτων

0.0.0000

Εισηγητής(ές)

  Ημερομηνία επιβεβαίωσης/ορισμού

Timothy Kirkhope

15.7.2014

Εξέταση στην επιτροπή

11.11.2014

26.2.2015

26.5.2015

4.6.2015

 

Ημερομηνία έγκρισης

15.7.2015

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

26

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss