Procedūra : 2011/0023(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0248/2015

Pateikti tekstai :

A8-0248/2015

Debatai :

PV 13/04/2016 - 16
CRE 13/04/2016 - 16

Balsavimas :

PV 14/04/2016 - 7.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0127

ANTRASIS PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1554kWORD 1240k
7.9.2015
PE 549.223v03-00 A8-0248/2015

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl keleivio duomenų įrašo duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais

(COM(2011) 0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Timothy Kirkhope

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ
 Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA
 KLAUSIMO GRĄŽINIMAS KOMITETUI

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl keleivio duomenų įrašo duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0032),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 82 straipsnio 1 dalies antros pastraipos d punktą ir 87 straipsnio 2 dalies a punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0039/2011),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Bulgarijos Nacionalinio Susirinkimo, Čekijos Senato, Vokietijos Bundesrato, Italijos Senato, Rumunijos Senato, Austrijos Nacionalrato, Portugalijos Respublikos Asamblėjos ir Nyderlandų Senato pateiktas pastabas dėl teisės akto projekto,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 5 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 25 d. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Teisingumo Teismo 2014 m. balandžio 8 d. sprendimą sujungtose bylose C-293/12 ir C-594/12, Digital Rights Ireland ir Seitlinger ir kiti(3),

–  atsižvelgdamas į 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo(4),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 ir 188 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto bei Transporto ir turizmo nuomones (A8-0248/2015),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 18 d. Pirmininkų sueigos sprendimą dėl nebaigtų 7‑osios Parlamento kadencijos darbų,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir į Užsienio reikalų komiteto ir Transporto ir turizmo komiteto nuomones (A8–0248/2015),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

Antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

dėl keleivio duomenų įrašo duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais

dėl keleivio duomenų įrašo duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) šios direktyvos tikslas ‒ užtikrinti saugumą, apsaugoti žmonių gyvybę ir garantuoti visuomenės saugą, taip pat sukurti PNR duomenų apsaugos ir valstybių narių bei teisėsaugos institucijų keitimosi šiais duomenimis teisinę sistemą;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) PNR duomenys būtini siekiant veiksmingos teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn ir didesnio vidaus saugumo.

(5) PNR duomenys būtini siekiant veiksmingos teroristinių nusikaltimų ir sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn ir didesnio vidaus saugumo;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Lyginant PNR duomenis su įvairiose ieškomų asmenų ir daiktų duomenų bazėse esančiais duomenimis, teisėsaugos institucijoms lengviau užkirsti kelią sunkiems nusikaltimams, įskaitant teroro aktus, juos nustatyti, tirti ir patraukti už juos baudžiamojon atsakomybėn, rasti įrodymų ir reikiamais atvejais rasti įtariamųjų bendrininkus ir atkleisti nusikaltėlių tinklus.

(6) lygindamos PNR duomenis su įvairiose ieškomų asmenų ir daiktų duomenų bazėse esančiais duomenimis, teisėsaugos institucijos gali lengviau užkirsti kelią sunkiems tarpvalstybiniams nusikaltimams, įskaitant teroro aktus, juos nustatyti, tirti ir patraukti už juos baudžiamojon atsakomybėn, rasti reikalingų įrodymų ir reikiamais atvejais rasti įtariamųjų bendrininkus ir atkleisti nusikaltėlių tinklus;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) PNR duomenys suteikia galimybę teisėsaugos institucijoms nustatyti asmenis, kurie iki tol nebuvo žinomi, t. y. asmenis, kurie anksčiau nebuvo įtariami dėl sunkaus nusikaltimo ar terorizmo, bet kurie, kaip matyti iš duomenų analizės, gali būti susiję su tokiu nusikaltimu, ir todėl juos turėtų išsamiau patikrinti kompetentingos institucijos. Naudodamosi PNR duomenimis teisėsaugos institucijos turi galimybę kitais būdais nei tvarkydamos kitas asmens duomenų kategorijas kovoti su sunkių nusikaltimų ir terorizmo grėsme. Tačiau, siekiant užtikrinti, kad nekaltų ir neįtariamų asmenų duomenų tvarkymas išliktų kuo labiau ribotas, PNR duomenų naudojimo aspektai, susiję su vertinimo kriterijų kūrimu ir taikymu, turėtų būti dar labiau apriboti ir taikomi tik sunkiems nusikaltimams, kurie kartu yra tarpvalstybinio pobūdžio, t. y. glaudžiai susiję su keliavimu ir dėl to su tvarkomų duomenų rūšimi.

(7) PNR duomenys teisėsaugos institucijoms suteikia galimybę nustatyti asmenis, kurie iki tol nebuvo žinomi, t. y. asmenis, kurie anksčiau nebuvo įtariami dėl sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų ar terorizmo, bet kurie, kaip matyti iš duomenų analizės, gali būti susiję su tokiais nusikaltimais, ir todėl juos turėtų išsamiau patikrinti kompetentingos institucijos;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Asmens duomenų tvarkymas privalo būti proporcingas konkrečiam saugumo tikslui, kurio siekiama pagal šią direktyvą.

(8) asmens duomenų tvarkymas turi būti reikalingas ir proporcingas konkrečiam tikslui, kurio siekiama pagal šią direktyvą;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Siekiant teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn, svarbu, kad visos valstybės narės priimtų nuostatas, kuriomis nustatomos oro vežėjų, vykdančių tarptautinius skrydžius į Europos Sąjungos valstybių narių teritoriją arba iš jos, pareigos.

(10) siekiant teroristinių nusikaltimų ir sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn, svarbu, kad visos valstybės narės priimtų nuostatas, kuriomis nustatomos tarptautinius skrydžius į valstybių narių teritoriją arba iš jos vykdančių oro vežėjų ir ekonominės veiklos vykdytojų, kurie nėra vežėjai, pareigos;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) Oro vežėjai jau renka ir tvarko savo keleivių PNR duomenis savo pačių komerciniais tikslais. Šia direktyva neturėtų būti nustatytos jokios oro vežėjų pareigos iš keleivių rinkti arba saugoti kokius nors papildomus duomenis arba jokios keleivių pareigos pateikti bet kokius papildomus duomenis, be tų, kurie jau teikiami oro vežėjams.

(11) oro vežėjai ir ekonominės veiklos vykdytojai, kurie nėra vežėjai, jau renka ir tvarko savo keleivių PNR duomenis savo pačių komerciniais tikslais. Šia direktyva neturėtų būti nustatytos jokios oro vežėjų ar ekonominės veiklos vykdytojų, kurie nėra vežėjai, pareigos iš keleivių rinkti arba saugoti kokius nors papildomus duomenis arba jokios keleivių pareigos pateikti kokius nors papildomus duomenis, be tų, kurie jau teikiami oro vežėjams ir ekonominės veiklos vykdytojams, kurie nėra vežėjai;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a) ekonominės veiklos vykdytojai, kurie nėra vežėjai, pvz., kelionių agentūros ir kelionių organizatoriai, parduoda organizuotas turistines keliones, kuriose naudojamasi užsakomaisiais skrydžiais, dėl kurių jie renka ir tvarko savo klientų PNR duomenis, nebūtinai perduodami šiuos duomenis oro vežėjams, kurie vykdo keleivinius skrydžius;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11b) kiekviena valstybė narė turėtų būti atsakinga už savo PNR sistemos naudojimo ir priežiūros sąnaudas, įskaitant kompetentingos institucijos ir nacionalinės priežiūros institucijos paskyrimo bei veiklos sąnaudas. PNR duomenų, laikomų keleivių vežimo paslaugas teikiančių oro transporto bendrovių bilietų užsakymo sistemose, perdavimo nacionalinėms teisėsaugos institucijoms ir kompetentingoms institucijoms sąnaudas turėtų prisiimti oro transporto bendrovės;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) Turėtų būti taikoma Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu 1–4 straipsniuose nustatyta teroristinių nusikaltimų apibrėžtis37. Turėtų būti taikoma 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos 2 straipsnyje nustatyta sunkių nusikaltimų apibrėžtis38. Vis dėlto valstybės narės gali neįtraukti tų smulkių nusikaltimų, su kuriais, atsižvelgiant į atitinkamą baudžiamosios teisenos sistemą, susijęs PNR duomenų tvarkymas pagal šią direktyvą neatitiktų proporcingumo principo. Turėtų būti taikoma Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 2 straipsnyje ir Jungtinių Tautų konvencijoje dėl tarptautinio organizuoto nusikalstamumo nustatyta sunkaus tarpvalstybinio nusikaltimo apibrėžtis.

(12) turėtų būti taikoma Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475/TVR37 1–4 straipsniuose nustatyta teroristinių nusikaltimų apibrėžtis. Turėtų būti taikoma Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR38 2 straipsnyje nustatyta sunkaus tarpvalstybinio nusikaltimo apibrėžtis; tokia apibrėžtis turėtų apimti šioje direktyvoje išvardytus nusikaltimus;

__________________

__________________

37 OL L 164, 2002 6 22, p. 3. Sprendimas su pakeitimais, padarytais 2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2008/919/TVR (OL L 330, 2008 12 9, p. 21).

37 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinis sprendimas dėl kovos su terorizmu (OL L 164, 2002 6 22, p. 3).

38 OL L 190, 2002 7 18, p. 1.

38 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (OL L 190, 2002 7 18, p. 1).

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) PNR duomenys turėtų būti perduodami atitinkamos valstybės narės vienam paskirtam skyriui (informacijos apie keleivius skyriui), kad būtų užtikrintas aiškumas ir sumažėtų oro vežėjų sąnaudos.

(13) PNR duomenys turėtų būti perduodami atitinkamos valstybės narės vienam paskirtam skyriui (informacijos apie keleivius skyriui), kad būtų užtikrintas aiškumas ir sumažėtų oro vežėjų ir ekonominės veiklos vykdytojų, kurie nėra vežėjai, sąnaudos. Valstybės narė turėtų keistis informacija naudodamosi Saugaus keitimosi informacija tinklo programa (SIENA), tokiu būdu siekiant užtikrinti keitimąsi informacija ir sąveiką tarp valstybių narių;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) Bet kokių PNR duomenų, kuriuos prašo suteikti informacijos apie keleivius skyrius, sąrašų turinys turėtų būti nustatytas laikantis tikslo atsižvelgti į valdžios institucijų teisėtus teroristinių nusikaltimų ar sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn reikalavimus, tokiu būdu didinant vidaus saugumą Sąjungoje ir saugant pagrindines piliečių teises, ypač privatumo ir asmens duomenų apsaugos srityje. Tokiuose sąrašuose neturėtų būti jokių asmens duomenų, kuriais galėtų būti atskleista rasė ar etninė kilmė, politiniai, religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, narystė profesinėse sąjungose, arba duomenų apie atitinkamo asmens sveikatą ar lytinį gyvenimą. PNR duomenys turėtų apimti išsamią informaciją apie keleivio užsakymą ir kelionės maršrutą, kuria remdamosi kompetentingos institucijos gali nustatyti lėktuvu keliaujančius keleivius, keliančius grėsmę vidaus saugumui.

(14) bet kokių PNR duomenų, kuriuos prašo suteikti informacijos apie keleivius skyrius, sąrašų turinys turėtų būti nustatytas laikantis tikslo atsižvelgti į valdžios institucijų teisėtus teroristinių nusikaltimų ar sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn reikalavimus, tokiu būdu didinant vidaus saugumą Sąjungoje ir saugant pagrindines piliečių teises, ypač privatumo ir asmens duomenų apsaugos srityje, taikant aukštus standartus, atitinkančius Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją (toliau – Chartija), Konvenciją dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu (toliau –Konvencija Nr. 108) ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (EŽTK). Tokiuose duomenų rinkiniuose neturėtų būti jokių asmens duomenų, kuriais galėtų būti atskleista rasinė ar etninė kilmė, politiniai, religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, narystė profesinėse sąjungose, arba duomenų apie atitinkamo asmens sveikatą ar seksualinį gyvenimą. PNR duomenys turėtų apimti vien tik informaciją apie keleivio užsakymą ir kelionės maršrutą, kaip nurodyta šioje direktyvoje;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Šiuo metu galimi du duomenų perdavimo būdai:importo“ metodas, kuriuo duomenų prašančios valstybės narės kompetentingos institucijos gali prisijungti prie oro vežėjo bilietų užsakymo sistemos ir nukopijuoti („importuoti“) prašomus duomenis, ir „eksporto“ metodas, kuriuo oro vežėjai duomenų prašančiai institucijai perduoda („eksportuoja“) prašomus PNR duomenis, taip leidžiant oro vežėjams toliau kontroliuoti, kokie duomenys teikiami. Laikoma, kad „eksporto“ metodas užtikrina aukštesnio lygio duomenų apsaugą ir turėtų būti privalomas visiems oro vežėjams.

(15) šiuo metu galimi du duomenų perdavimo būdai: importo“ metodas, kuriuo duomenų prašančios valstybės narės kompetentingos institucijos gali prisijungti prie oro vežėjo bilietų užsakymo sistemos ir nukopijuoti („importuoti“) prašomus duomenis, ir „eksporto“ metodas, kuriuo oro vežėjai ir ekonominės veiklos vykdytojai, kurie nėra vežėjai, duomenų prašančiai institucijai perduoda („eksportuoja“) prašomus PNR duomenis, taip leidžiant oro vežėjams toliau kontroliuoti, kokie duomenys teikiami. Manoma, kad „eksporto“ metodas užtikrina aukštesnio lygio duomenų apsaugą ir turėtų būti privalomas visiems oro vežėjams ir ekonominės veiklos vykdytojams, kurie nėra vežėjai;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) Komisija remia veiklą, vykdomą įgyvendinant Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) gaires dėl PNR. Į šias gaires reikėtų atsižvelgti nustatant oro vežėjų valstybėms narėms teikiamiems PNR duomenims perduoti tinkamus duomenų formatus. Tuo motyvuojant, tokie tinkami duomenų formatai ir atitinkami protokolai, taikomi oro vežėjų atliekamam duomenų perdavimui, turėtų būti nustatyti pagal patariamąją procedūrą, numatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. … […..].

(16) Komisija remia veiklą, vykdomą įgyvendinant Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) gaires dėl PNR. Todėl šios gairės turėtų tapti pagrindu nustatant oro vežėjų ir ekonominės veiklos vykdytojų, kurie nėra vežėjai, valstybėms narėms teikiamiems PNR duomenims perduoti tinkamus duomenų formatus. Siekiant užtikrinti tokį PNR duomenų perdavimą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų patvirtinamas tokių tinkamų duomenų formatų ir sutartų bendrų protokolų, taikomų perduodant duomenis, sąrašas. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) Valstybės narės turėtų imtis visų būtinų priemonių sudaryti sąlygas oro vežėjams vykdyti savo pareigas pagal šią direktyvą. Pareigų perduoti PNR duomenis nesilaikantiems oro vežėjams valstybės narės turėtų nustatyti atgrasomąsias, veiksmingas ir proporcingas sankcijas, įskaitant finansines nuobaudas. Kai rimti pažeidimai yra pakartotiniai ir gali kliudyti pasiekti pagrindinius šios direktyvos tikslus, šios sankcijos išimtiniais atvejais gali apimti tokias priemones kaip transporto priemonių sulaikymas, areštavimas ar konfiskavimas arba veiklos licencijos laikinas sustabdymas ar atėmimas.

(17) valstybės narės turėtų imtis visų būtinų priemonių, kad sudarytų sąlygas oro vežėjams ir ekonominės veiklos vykdytojams, kurie nėra vežėjai, vykdyti savo pareigas pagal šią direktyvą. Pareigų perduoti PNR duomenis ir užtikrinti duomenų apsaugą nesilaikantiems oro vežėjams ir ekonominės veiklos vykdytojams, kurie nėra vežėjai, valstybės narės turėtų nustatyti atgrasomąsias, veiksmingas ir proporcingas sankcijas, įskaitant finansines nuobaudas. Kai rimti pažeidimai yra pakartotiniai ir gali kliudyti pasiekti pagrindinius šios direktyvos tikslus, šios sankcijos išimtiniais atvejais gali apimti tokias priemones kaip transporto priemonių sulaikymas, areštavimas ar konfiskavimas arba veiklos licencijos laikinas sustabdymas ar atėmimas;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) Kiekviena valstybė narė turėtų įvertinti galimas su teroristiniais nusikaltimais ir sunkiais nusikaltimais susijusias grėsmes.

(18) kiekviena valstybė narė turėtų įvertinti galimas su teroristiniais nusikaltimais ir sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais susijusias grėsmes;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) Visapusiškai atsižvelgiant į teisę į asmens duomenų apsaugą ir teisę į nediskriminavimą, joks sprendimas, dėl kurio asmeniui kyla neigiamų teisinių pasekmių arba kuris jį labai paveikia, negali būti priimamas, jei jis grindžiamas vien tik automatizuotu PNR duomenų tvarkymu. Be to, joks tokio tipo sprendimas neturėtų būti priimtas dėl asmens rasės ar etninės kilmės, religinių, filosofinių ar politinių įsitikinimų, narystės profesinėse sąjungose, sveikatos būklės ar seksualinio gyvenimo.

(19) pagal Chartijos 8 ir 21 straipsnius visapusiškai atsižvelgiant į teisę į asmens duomenų apsaugą ir teisę į nediskriminavimą, joks sprendimas, dėl kurio asmeniui kyla neigiamų teisinių pasekmių arba kuris jį labai paveikia, negali būti priimamas, jei jis grindžiamas vien tik automatizuotu PNR duomenų tvarkymu. Be to, joks tokio tipo sprendimas neturėtų būti priimtas dėl asmens rasės ar etninės kilmės, religinių, filosofinių ar politinių įsitikinimų, narystės profesinėse sąjungose, sveikatos būklės ar seksualinio gyvenimo;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a) valstybės narės PNR duomenų tvarkymo rezultatų jokiomis aplinkybėmis neturėtų naudoti kaip pagrindo išvengti savo tarptautinių įsipareigojimų, nustatytų 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvencija dėl pabėgėlių statuso, papildyta 1967 m. sausio 31 d. Niujorko protokolu, ir kaip pagrindo nesuteikti prieglobsčio prašytojams saugių ir veiksmingų teisėtų būdų patekti į Sąjungos teritoriją, kad jie galėtų naudotis savo teise į tarptautinę apsaugą;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19b) visapusiškai atsižvelgiant į Teisingumo Teismo 2014 m. balandžio 8 d. sprendimo sujungtose bylose C-293/12 ir C-594/12, Digital Rights Ireland ir Seitlinger ir kiti, pasekmes, taikant šią direktyvą turi būti visiškai užtikrinamos pagrindinės teisės ir teisė į privatumą, taip pat paisoma proporcingumo principo. Šia direktyva taip pat turi būti faktiškai laikomasi tikslo imtis būtinų ir proporcingų priemonių siekiant užtikrinti Sąjungos pripažintus bendrus interesus ir atsižvelgiama į būtinybę garantuoti, kad kovojant su terorizmu ir sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais būtų apsaugotos kitų asmenų teisės ir laisvės. Šios direktyvos taikymas turi būti tinkamai pagrindžiamas ir turi būti numatytos reikiamos apsaugos priemonės, kad būtų galima užtikrinti PNR duomenų saugojimo, analizės, perdavimo ir naudojimo teisėtumą;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) Prireikus valstybės narės turėtų dalytis jų gaunamais PNR duomenimis su kitomis valstybėmis narėmis, kai juos būtina perduoti teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais. Šios direktyvos nuostatomis neturėtų būti prieštaraujama kitiems Sąjungos teisės aktams dėl keitimosi informacija tarp policijos ir teisminių institucijų, įskaitant 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo)39 įsteigimo ir 2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2006/960/TVR dėl keitimosi informacija ir žvalgybos informacija tarp Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijų supaprastinimo40. Toks teisėsaugos ir teisminių institucijų keitimasis PNR duomenimis turėtų būti reguliuojamas policijos ir teisminio bendradarbiavimo taisyklėmis.

(20) prireikus valstybės narės turėtų dalytis jų gaunamais PNR duomenimis su kitomis valstybėmis narėmis Sąjungos lygmeniu, tuo tikslu pasitelkdamos Europolą, kai tai būtina teroristinių nusikaltimų ir sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn ar tiesioginės ir didelės grėsmės visuomenės saugumui prevencijos tikslais. Informacijos apie keleivius skyriai visais atvejais turėtų nedelsdami perduoti PNR duomenų tvarkymo rezultatus kitų valstybių narių informacijos apie keleivius skyriams, kad būtų galima atlikti tolesnius tyrimus. Šios direktyvos nuostatomis neturėtų būti daromas poveikis kitiems Sąjungos teisės aktams dėl keitimosi informacija tarp policijos ir teisminių institucijų, įskaitant Tarybos sprendimą 2009/371/TVR39 ir Tarybos pamatinį sprendimą 2006/960/TVR40. Toks teisėsaugos ir teisminių institucijų keitimasis PNR duomenimis turėtų būti reguliuojamas policijos ir teisminio bendradarbiavimo taisyklėmis ir neturėtų kelti grėsmės aukšto lygio privatumo ir asmens duomenų apsaugai, kaip numatyta pagal Chartiją, Konvenciją Nr. 108 ir EŽTK;

__________________

__________________

39 OL L 121, 2009 5 15, p. 37.

39 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimas 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo (OL L 121, 2009 5 15, p. 37).

40 OL L 386, 2006 12 29, p. 89.

40 2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2006/960/TVR dėl keitimosi informacija ir žvalgybos informacija tarp Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijų supaprastinimo (OL L 386, 2006 12 29, p. 89).

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a) turėtų būti užtikrinama, kad būtų keičiamasi informacija naudojantis saugia Sąjungos sistema, skirta valstybėms narėms tarpusavyje ir su Europolu keistis PNR duomenimis. Europolas galėtų būti atsakingas už tokios sistemos vystymą ir operacijų valdymą. Šioje sistemoje galėtų būti sukurta vieno langelio sistema, skirta keitimosi informacija prašymams priimti ir perduoti. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas turėtų būti atsakingas už asmens duomenų tvarkymo, vykdomo naudojantis tokia Sąjungos sistema, skirta keistis PNR duomenimis su Europolu, stebėjimą;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21) PNR duomenų saugojimo laikotarpis turėtų būti proporcingas teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslams. Dėl duomenų pobūdžio ir jų naudojimo būdų būtina, kad PNR duomenys būtų laikomi pakankamai ilgą laikotarpį, kad juos būtų galima panaudoti atliekant analizę ir tyrimus. Siekiant išvengti neproporcingo duomenų naudojimo, būtina užtikrinti, kad praėjus pradiniam laikotarpiui duomenys būtų anonimizuoti ir su jais būtų galima susipažinti tik laikantis labai griežtų ir ribojančių sąlygų.

(21) PNR duomenų saugojimo laikotarpio trukmė turėtų būti reikiama ir proporcinga teroristinių nusikaltimų ir sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslams. Dėl duomenų pobūdžio ir jų naudojimo būdų būtina, kad PNR duomenys būtų laikomi pakankamai ilgą laikotarpį, kad juos būtų galima panaudoti atliekant analizę ir tyrimus. Siekiant išvengti neproporcingo duomenų naudojimo, būtina užtikrinti, kad praėjus pradiniam laikotarpiui duomenys būtų užmaskuoti ir su jais būtų galima susipažinti tik laikantis labai griežtų ir ribojančių sąlygų;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a) PNR duomenys turėtų būti apdorojami kuo intensyviau ir užmaskuojami, siekiant užtikrinti aukščiausio lygio duomenų apsaugą, kad prieigą prie tokių duomenų turintys asmenys neturėtų jokios galimybės identifikuoti duomenų subjekto ir nustatyti, su kokiais asmenimis tie duomenys yra susiję. Pakartotinai susieti užmaskuotus duomenis su asmens tapatybe turėtų būti galima tik sąlygomis, kuriomis užtikrinama aukšto lygio duomenų apsauga;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) Informacijos apie keleivius skyriaus ir kompetentingų institucijų vykdomam PNR duomenų tvarkymui kiekvienos valstybės narės viduje turėtų galioti asmens duomenų apsaugos pagal nacionalinę teisę standartai, atitinkantys 2008 m. lapkričio 27 d. Pamatinį sprendimą 2008/977/TVR dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos41 (toliau – Pamatinis sprendimas 2008/977/TVR).

(23) informacijos apie keleivius skyriaus ir kompetentingų institucijų vykdomam PNR duomenų tvarkymui kiekvienos valstybės narės viduje turėtų galioti asmens duomenų apsaugos pagal nacionalinę teisę standartai, atitinkantys Tarybos pamatinį sprendimą 2008/977/TVR41 ir Sąjungos teisės aktus dėl duomenų apsaugos, įskaitant šioje direktyvoje nustatytus specialius duomenų apsaugos reikalavimus;

__________________

__________________

41 OL L 350, 2008 12 30.

41 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos (OL L 350, 2008 12 30).

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) Atsižvelgiant į teisę į asmens duomenų apsaugą, duomenų subjektų teisės dėl jų PNR duomenų tvarkymo, kaip antai teisė susipažinti, teisė ištaisyti, ištrinti ir blokuoti, taip pat teisė gauti kompensaciją ir teisė į teismines teisės gynimo priemones, turėtų atitikti Pamatinį sprendimą 2008/977/TVR.

(24) atsižvelgiant į teisę į asmens duomenų apsaugą, duomenų subjektų teisės dėl jų PNR duomenų tvarkymo, kaip antai teisė susipažinti, teisė ištaisyti, ištrinti ir blokuoti, taip pat teisė gauti kompensaciją ir teisė į teismines teisių gynimo priemones, turėtų atitikti Pamatinį sprendimą 2008/977/TVR, Sąjungos teisės aktus dėl duomenų apsaugos ir aukšto apsaugos lygio reikalavimą, kaip numatyta pagal Chartiją ir EŽTK;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25) Atsižvelgdamos į keleivių teisę būti informuotiems apie jų asmens duomenų tvarkymą, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jiems būtų suteikta tiksli informacija apie PNR duomenų rinkimą ir jų perdavimą informacijos apie keleivius skyriui.

(25) atsižvelgdamos į keleivių teisę būti informuotiems apie jų asmens duomenų tvarkymą, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jiems būtų suteikta tiksli, paprastai prieinama ir lengvai suprantama informacija apie PNR duomenų rinkimą ir jų perdavimą informacijos apie keleivius skyriui, taip pat informacija apie jų, kaip duomenų subjektų, teises;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26) Valstybėms narėms turėtų būti leista perduoti PNR duomenis trečiosioms šalims tik atskirai įvertinus kiekvieną konkretų atvejį ir laikantis Pamatinio sprendimo 2008/977/TVR. Siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, tokiems perdavimams turėtų būti taikomi papildomi reikalavimai, susiję su perdavimo tikslu, gaunančiosios institucijos patikimumu ir trečiajai šaliai perduodamiems asmenų duomenims taikomomis garantijomis.

(26) valstybėms narėms turėtų būti leista perduoti PNR duomenis trečiosioms šalims remiantis tarptautiniais susitarimais arba atskirai įvertinus kiekvieną konkretų atvejį ir visapusiškai laikantis nuostatų, kurias valstybės narės nustatė atsižvelgdamos į Pamatinį sprendimą 2008/977/TVR. Siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, tokiems perdavimams turėtų būti taikomi papildomi reikalavimai, susiję su perdavimo tikslu, gaunančiosios institucijos patikimumu ir trečiajai šaliai perduodamiems asmenų duomenims taikomomis garantijomis, taip pat turėtų būti taikomi tokių perdavimų reikalingumo ir proporcingumo principai ir užtikrinama aukšto lygio apsauga, kaip numatyta pagal Chartiją, Konvenciją Nr108 ir EŽTK. Tuo atveju, jei nacionalinė priežiūros institucija nustato, kad PNR duomenų į trečiąsias šalis perdavimas pažeidžia kurį nors šioje direktyvoje nurodytų principų, jai turėtų būti suteikta teisė sustabdyti duomenų srautus į tą trečiąją šalį;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28) Šia direktyva nedaroma įtakos valstybių narių galimybei pagal jų vidaus teisę sukurti PNR duomenų rinkimo ir tvarkymo sistemą kitais tikslais, nei nustatyti šioje direktyvoje, ir nedaroma įtakos kitiems transporto paslaugų teikėjams, nei nurodyti šioje direktyvoje, kiek tai susiję su vidaus skrydžiais, atitinkančiais reikiamas duomenų apsaugos nuostatas, jeigu ta vidaus teise laikomasi Sąjungos acquis. PNR duomenų rinkimo vidaus skrydžiuose klausimą reikėtų konkrečiai apsvarstyti ateityje.

Išbraukta.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29) Dėl nacionalinių nuostatų, susijusių su asmens duomenų, įskaitant PNR duomenis, tvarkymu, teisinių ir techninių skirtumų oro vežėjai susiduria ir susidurs su skirtingais reikalavimais dėl perduotinos informacijos rūšių, taip pat su skirtingomis sąlygomis, kuriomis tokia informacija turi būti teikiama kompetentingoms nacionalinėms institucijoms. Šie skirtumai gali trukdyti veiksmingam kompetentingų nacionalinių institucijų bendradarbiavimui teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais.

(29) dėl nacionalinių nuostatų, susijusių su asmens duomenų, įskaitant PNR duomenis, tvarkymu, teisinių ir techninių skirtumų oro vežėjai ir ekonominės veiklos vykdytojai, kurie nėra vežėjai, susiduria ir susidurs su skirtingais reikalavimais dėl perduotinos informacijos rūšių, taip pat su skirtingomis sąlygomis, kuriomis tokia informacija turi būti teikiama kompetentingoms nacionalinėms institucijoms. Šie skirtumai gali trukdyti veiksmingam kompetentingų nacionalinių institucijų bendradarbiavimui teroristinių nusikaltimų ir sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32) Visų pirma direktyvos apimtis yra maksimaliai apribota, ja leidžiama PNR duomenis saugoti nei ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį, po kurio duomenys turi būti ištrinti, praėjus labai trumpam laikotarpiui duomenis būtina anonimizuoti, o neskelbtinų duomenų rinkimas ir naudojimas draudžiami. Siekiant užtikrinti duomenų apsaugos veiksmingumą ir aukštą lygį, valstybės narės privalo užtikrinti, kad nepriklausoma nacionalinė priežiūros institucija patartų, kaip tvarkyti PNR duomenis, ir tai prižiūrėtų. Visus PNR duomenų tvarkymo atvejus būtina registruoti ar dokumentuoti duomenų tvarkymo teisėtumo patikrinimo, taip pat savikontrolės ir deramo duomenų vientisumo ir duomenų tvarkymo saugumo užtikrinimo tikslais. Valstybės narės taip pat privalo užtikrinti, kad keleiviai būtų aiškiai ir tiksliai informuoti apie PNR duomenų rinkimą ir savo teises.

(32) šios direktyvos taikymo sritis yra maksimaliai apribota, ja leidžiama PNR duomenis saugoti ne ilgesnį kaip penkerių metų laikotarpį, po kurio jie turėtų būti ištrinti, duomenys turėtų būti užmaskuoti praėjus 30 dienų laikotarpiui, o neskelbtinus duomenis rinkti ir naudoti turėtų būti draudžiama. Siekiant užtikrinti duomenų apsaugos veiksmingumą ir aukštą lygį, turėtų būti užtikrinta, kad nepriklausoma nacionalinė priežiūros institucija ir ypač tokios institucijos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas būtų įpareigoti konsultuoti PNR duomenų tvarkymo klausimais ir prižiūrėti, kaip jie tvarkomi. Visi PNR duomenų tvarkymo atvejai turėtų būti registruojami ar dokumentuojami duomenų tvarkymo teisėtumo patikrinimo, taip pat savikontrolės ir deramo duomenų vientisumo ir duomenų tvarkymo saugumo užtikrinimo tikslais. Valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, kad keleiviai būtų aiškiai ir tiksliai informuojami apie PNR duomenų rinkimą ir savo teises;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

I SKYRIUS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Dalykas ir taikymo sritis

1. Direktyva numatoma, kad oro vežėjai perduoda tarptautinių skrydžių į valstybes nares ir iš jų keleivių duomenų įrašo duomenis, taip pat numatomas tokių duomenų tvarkymas, įskaitant valstybių narių vykdomą duomenų rinkimą, naudojimą ir saugojimą, ir tarpusavio keitimasis tokiais duomenimis.

1. Direktyva numatoma, kad oro vežėjai ir ekonominės veiklos vykdytojai, kurie nėra vežėjai, perduoda tarptautinių skrydžių į valstybes nares ir iš jų keleivių duomenų įrašo duomenis, taip pat numatomas tokių duomenų tvarkymas, įskaitant valstybių narių vykdomą duomenų rinkimą, naudojimą ir saugojimą, ir valstybių narių tarpusavio keitimasis tokiais duomenimis bei valstybių narių keitimasis duomenimis su Europolu.

2. Pagal šią direktyvą renkami PNR duomenys gali būti tvarkomi tik toliau nurodytais tikslais:

2. Pagal šią direktyvą renkami PNR duomenys gali būti tvarkomi tik teroristinių nusikaltimų ir tam tikrų rūšių sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų, kaip numatyta 4 straipsnio 2 dalyje, prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn arba tiesioginės ir didelės grėsmės visuomenės saugumui prevencijos tikslais.

a) teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais pagal 4 straipsnio 2 dalies b ir c punktus; ir

 

b) teroristinių nusikaltimų ir sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais pagal 4 straipsnio 2 dalies a ir d punktus.

 

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 straipsnis

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Sąvokų apibrėžtys

Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys:

Šioje direktyvoje vartojamos tokios terminų apibrėžtys:

a) oro vežėjas – oro transporto įmonė, turinti galiojančią veiklos licenciją arba jos atitikmenį, suteikiantį teisę oro transportu vežti keleivius;

a) oro vežėjas – oro transporto įmonė, turinti galiojančią veiklos licenciją arba jos atitikmenį, suteikiantį teisę oro transportu vežti keleivius;

 

aa) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris nėra vežėjas – ekonominės veiklos vykdytojas (pvz., kelionių agentūros ar kelionių organizatoriai), kuris teikia su kelionėmis susijusias paslaugas, įskaitant skrydžių, dėl kurių jis renka ir tvarko keleivių PNR duomenis, užsakymą;

b) tarptautinis skrydis – bet koks oro vežėjo suplanuotas reguliarus ar nereguliarus skrydis į valstybės narės teritoriją iš trečiosios šalies arba skrydis iš valstybės narės teritorijos, kurio galutinė paskirties vieta – trečioji šalis, abejais atvejais įskaitant skrydžius su persėdimu ir tranzitinius skrydžius;

b) tarptautinis skrydis – bet koks oro vežėjo suplanuotas reguliarus ar nereguliarus skrydis į valstybės narės teritoriją iš trečiosios šalies arba skrydis iš valstybės narės teritorijos, kurio galutinė paskirties vieta – trečioji šalis, abejais atvejais įskaitant skrydžius su persėdimu ir tranzitinius skrydžius;

c) keleivio duomenų įrašas, arba PNR duomenys, – kiekvieno keleivio kelionės sąlygų įrašas, kuriame pateikiama visa informacija, reikalinga, kad kiekvienos asmens arba jo vardu užsakytos kelionės atveju užsakymus priimantys bei dalyvaujantys oro vežėjai galėtų tvarkyti ir kontroliuoti bilietų užsakymus; toks įrašas gali būti bilietų užsakymo sistemose, išvykimo kontrolės sistemose (DCS) arba tokias pačias funkcijas turinčiose lygiavertėse sistemose;

c) keleivio duomenų įrašas, arba PNR duomenys, – kiekvieno keleivio kelionės sąlygų įrašas, kuriame pateikiama visa informacija, reikalinga, kad kiekvienos asmens arba jo vardu užsakytos kelionės atveju užsakymus priimantys bei dalyvaujantys oro vežėjai galėtų tvarkyti ir kontroliuoti bilietų užsakymus; toks įrašas gali būti bilietų užsakymo sistemose, išvykimo kontrolės sistemose (DCS) arba tokias pačias funkcijas turinčiose lygiavertėse sistemose;

d) keleivis – bet kuris asmuo, išskyrus įgulos narius, kuris vežėjo sutikimu yra vežamas arba turi būti vežamas orlaiviu;

d) keleivis – bet kuris asmuo, išskyrus įgulos narius, kuris vežėjo sutikimu yra vežamas arba turi būti vežamas orlaiviu;

e) bilietų užsakymo sistema – oro vežėjo vidinė inventorizavimo sistema, kurioje renkami bilietų užsakymams tvarkyti reikalingi PNR duomenys;

e) bilietų užsakymo sistema – oro vežėjo arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris nėra vežėjas, vidinė inventorizavimo sistema, kurioje renkami bilietų užsakymams tvarkyti reikalingi PNR duomenys;

f) eksporto metodas – metodas, kuriuo oro vežėjai prašomus PNR duomenis perduoda į duomenų prašančios institucijos duomenų bazę;

f) eksporto metodas – metodas, kuriuo oro vežėjai ir ekonominės veiklos vykdytojai, kurie nėra vežėjai, prašomus PNR duomenis, išvardytus priede, perduoda į duomenų prašančios institucijos duomenų bazę;

g) teroristiniai nusikaltimai – nusikaltimai pagal nacionalinę teisę, nurodyti Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475/TVR 1–4 straipsniuose;

g) teroristiniai nusikaltimai – nusikaltimai pagal nacionalinę teisę, nurodyti Pamatinio sprendimo 2002/475/TVR 1–4 straipsniuose;

h) sunkūs nusikaltimai – nusikaltimai pagal nacionalinę teisę, nurodyti Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 2 straipsnio 2 dalyje, jeigu pagal valstybės narės nacionalinę teisę už juos baudžiama laisvės atėmimo bausme arba laisvės apribojimu, kurio ilgiausias terminas – bent treji metai; vis dėlto valstybės narės gali neįtraukti tų smulkių nusikaltimų, su kuriais, atsižvelgiant į atitinkamą baudžiamosios teisenos sistemą, susijęs PNR duomenų tvarkymas pagal šią direktyvą neatitiktų proporcingumo principo;

 

i) sunkūs tarpvalstybiniai nusikaltimai – nusikaltimai pagal nacionalinę teisę, nurodyti Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 2 straipsnio 2 dalyje, jeigu pagal valstybės narės nacionalinę teisę už juos baudžiama laisvės atėmimo bausme arba laisvės apribojimu, kurio ilgiausias terminas – bent treji metai, ir jei:

i) sunkūs tarpvalstybiniai nusikaltimai – toliau išvardyti nusikaltimai, jeigu pagal valstybės narės nacionalinę teisę už juos baudžiama laisvės atėmimo bausme arba laisvės apribojimu, kurio ilgiausias terminas – bent treji metai, kaip nurodyta Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 2 straipsnio 2 dalyje:

i) jie įvykdyti daugiau nei vienoje valstybėje;

 

ii) jie įvykdyti vienoje valstybėje, bet svarbūs pasirengimo jiems, jų planavimo, vadovavimo jiems ar jų kontrolės veiksmai vykdyti kitoje valstybėje;

 

iii) jie įvykdyti vienoje valstybėje, bet yra susiję su organizuoto nusikalstamumo grupuote, kuri nusikalstama veika užsiima daugiau nei vienoje valstybėje; arba

 

iv) jie įvykdyti vienoje valstybėje, bet turi didelį poveikį kitai valstybei.

 

 

– dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje,

 

– prekyba žmonėmis, padėjimas neteisėtai atvykti ir apsigyventi, neteisėta prekyba žmogaus organais ir audiniais,

 

– seksualinis vaikų išnaudojimas ir vaikų pornografija, išžaginimas, moterų lytinių organų žalojimas,

 

– neteisėta prekyba narkotikais ir psichotropinėmis medžiagomis,

 

– neteisėta prekyba ginklais, šaudmenimis ir sprogmenimis,

 

– didelio masto sukčiavimas, sukčiavimas pažeidžiant ES finansinius interesus, nusikalstamu būdu įgytų pajamų plovimas, pinigų plovimas ir valiutos klastojimas,

 

– nužudymas, sunkus kūno sužalojimas, pagrobimas, neteisėtas laisvės apribojimas ir įkaitų ėmimas, ginkluotas apiplėšimas,

 

– sunkūs kompiuteriniai ir elektroniniai nusikaltimai,

 

– nusikaltimai aplinkai, įskaitant neteisėtą prekybą nykstančiomis gyvūnų ir nykstančiomis augalų rūšimis ir veislėmis,

 

– administracinių dokumentų klastojimas ir prekyba jais, neteisėta prekyba kultūros vertybėmis, įskaitant antikvarinius daiktus ir meno kūrinius, gaminių klastojimas ir piratavimas,

 

– neteisėtas orlaivių arba laivų užgrobimas,

 

– šnipinėjimas ir išdavystė,

 

– neteisėta prekyba branduolinėmis ar radioaktyviomis medžiagomis ir jų pirmtakais, taip pat nusikaltimai, susiję ginklų neplatinimu,

 

– Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijai priskirti nusikaltimai.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė įsteigia arba paskiria instituciją, kompetentingą vykdyti teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevenciją, nustatymą, tyrimą ir patraukimą už juos baudžiamojon atsakomybėn, arba tokios institucijos padalinį, kad jis atliktų informacijos apie keleivius skyriaus funkcijas ir iš oro vežėjų rinktų PNR duomenis, juos saugotų, analizuotų ir analizės rezultatus perduotų kompetentingoms 5 straipsnyje nurodytoms institucijoms. Jo darbuotojai gali būti deleguoti iš kompetentingų valdžios institucijų.

1. Kiekviena valstybė narė įsteigia arba paskiria instituciją, kompetentingą vykdyti teroristinių nusikaltimų ir sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų prevenciją, nustatymą, tyrimą ir patraukimą už juos baudžiamojon atsakomybėn ir tiesioginės ir didelės grėsmės visuomenės saugumui prevenciją, arba tokios institucijos padalinį, kad jis atliktų informacijos apie keleivius skyriaus funkcijas. Informacijos apie keleivius skyriui pavedama iš oro vežėjų ir ekonominės veiklos vykdytojų, kurie nėra vežėjai, rinkti PNR duomenis, juos saugoti, tvarkyti, analizuoti ir analizės rezultatus perduoti kompetentingoms 5 straipsnyje nurodytoms institucijoms. Informacijos apie keleivius skyrius taip pat atsakingas už keitimąsi PNR duomenimis ir jų tvarkymo rezultatais su kitų valstybių narių informacijos apie keleivius skyriais ir Europolu, kaip numatyta pagal 7 ir 7a straipsnius, taip pat už 4 straipsnyje nurodytų vertinimų atlikimą. Jo darbuotojai gali būti deleguoti iš kompetentingų valdžios institucijų. Valstybės narės aprūpina informacijos apie keleivius skyrius tinkamais ištekliais, kad jie galėtų vykdyti savo užduotis.

2. Dvi arba daugiau valstybių narių gali įsteigti arba paskirti vieną instituciją, kuri veiktų kaip jų informacijos apie keleivius skyrius. Toks informacijos apie keleivius skyrius įsteigiamas vienoje iš dalyvaujančių valstybių narių ir laikomas visų tokių dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniu informacijos apie keleivius skyriumi. Dalyvaujančios valstybės narės susitaria dėl išsamių informacijos apie keleivius skyriaus veiklos taisyklių ir laikosi šia direktyva nustatytų reikalavimų.

2. Dvi arba daugiau valstybių narių gali įsteigti arba paskirti vieną instituciją, kuri veiktų kaip jų informacijos apie keleivius skyrius. Toks informacijos apie keleivius skyrius įsteigiamas vienoje iš dalyvaujančių valstybių narių ir laikomas visų tokių dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniu informacijos apie keleivius skyriumi. Dalyvaujančios valstybės narės kartu susitaria dėl išsamių informacijos apie keleivius skyriaus veiklos taisyklių ir laikosi šia direktyva nustatytų reikalavimų.

3. Kiekviena valstybė narė per vieną mėnesį nuo informacijos apie keleivius skyriaus įsteigimo apie tai praneša Komisijai ir bet kuriuo metu gali atnaujinti savo pareiškimą. Komisija šią informaciją ir bet kokius atnaujinimus skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3. Kiekviena valstybė narė per vieną mėnesį nuo informacijos apie keleivius skyriaus įsteigimo apie tai praneša Komisijai ir bet kuriuo metu atnaujina savo pareiškimą. Komisija šią informaciją ir bet kokius atnaujinimus skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a straipsnis

 

Duomenų apsaugos pareigūnas informacijos apie keleivius skyriuje

 

1. Visi informacijos apie keleivius skyriaus darbuotojai, turintys prieigą prie PNR duomenų, specialiai apmokomi tvarkyti PNR duomenis, visiškai laikantis duomenų apsaugos principų ir pagrindinių teisių.

 

2. Informacijos apie keleivius skyrius paskiria duomenų apsaugos pareigūną, kuriam pavedama stebėti, kaip tvarkomi PNR duomenys ir kaip įgyvendinamos susijusios apsaugos priemonės.

 

3. Valstybės narės užtikrina, kad duomenų apsaugos pareigūnas būtų skiriamas atsižvelgiant į profesinę kvalifikaciją ir visų pirma į specialiąsias duomenų apsaugos teisės žinias ir patirtį bei gebėjimą atlikti šioje direktyvoje nurodytas užduotis. Valstybės narės užtikrina, kad visos kitos tarnybinės duomenų apsaugos pareigūno pareigos būtų suderinamos su jo, kaip duomenų apsaugos pareigūno, užduotimis ir pareigomis ir kad dėl jų nekiltų interesų konflikto. Duomenų apsaugos pareigūnui pavedama:

 

a) didinti informacijos apie keleivius skyriaus darbuotojų informuotumą ir konsultuoti juos klausimais, susijusiais su jų pareigomis užtikrinti asmens duomenų apsaugą, įskaitant darbuotojų mokymą ir pareigų pavedimą;

 

b) stebėti, kaip įgyvendinami ir taikomi šioje direktyvoje nustatyti duomenų apsaugos reikalavimai, visų pirma atliekant atsitiktinai atrinktų duomenų tvarkymo veiksmų patikrinimus;

 

c) užtikrinti, kad visi dokumentai būtų tvarkomi ir įrašai būtų saugomi laikantis šios direktyvos reikalavimų, stebėti, kaip dokumentuojami asmens duomenų saugumo pažeidimai, kaip pranešama ir informuojama apie tokius pažeidimus, taip pat pranešti atitinkamoms institucijoms apie atvejus, kai netinkamai laikomasi šioje direktyvoje nustatytų duomenų apsaugos reikalavimų;

 

d) stebėti, kaip atsakoma į nacionalinės priežiūros institucijos teikiamus prašymus, bendradarbiauti su nacionaline priežiūros institucija, visų pirma klausimais, susijusiais su duomenų perdavimu kitoms valstybėms narėms arba trečiosioms šalims, taip pat atlikti kontaktinio asmens funkcijas nacionalinei priežiūros institucijai kreipiantis su PNR duomenų tvarkymu susijusiais klausimais ir prireikus savo iniciatyva susisiekti su nacionaline priežiūros institucija.

 

Valstybės narės aprūpina duomenų apsaugos pareigūnus tinkamais ištekliais, kad jie galėtų veiksmingai ir nepriklausomai vykdyti pagal šį straipsnį jiems numatytas pareigas ir užduotis.

 

4. Valstybės narės užtikrina, kad duomenų subjektas turėtų teisę kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną, kaip į bendrą kontaktinį asmenį, visais klausimais, susijusiais su atitinkamo duomenų subjekto PNR duomenų tvarkymu. Valstybės narės užtikrina, kad duomenų apsaugos pareigūno vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys būtų pranešti nacionalinei priežiūros institucijai ir paskelbti viešai.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4 straipsnis

4 straipsnis

PNR duomenų tvarkymas

PNR duomenų tvarkymas

1. Oro vežėjų pagal 6 straipsnį perduotus PNR duomenis, susijusius su tarptautiniais skrydžiais į kiekvienos valstybės narės teritoriją ar iš jos, renka atitinkamos valstybės narės informacijos apie keleivius skyrius. Jeigu oro vežėjų perduoti PNR duomenys apima daugiau duomenų, nei nurodyta priede, tokius duomenis gavęs informacijos apie keleivius skyrius juos iškart ištrina.

1. Oro vežėjų ir ekonominės veiklos vykdytojų, kurie nėra vežėjai, pagal 6 straipsnį perduotus PNR duomenis, susijusius su tarptautiniais skrydžiais į valstybės narės teritoriją ar iš jos, renka tos valstybės narės informacijos apie keleivius skyrius. Jeigu oro vežėjų ir ekonominės veiklos vykdytojų, kurie nėra vežėjai, perduoti PNR duomenys apima daugiau duomenų, nei nurodyta priede, tokius duomenis gavęs informacijos apie keleivius skyrius juos iškart ištrina visam laikui.

2. Informacijos apie keleivius skyrius PNR duomenis tvarko tik šiais tikslais:

2. Informacijos apie keleivius skyrius PNR duomenis tvarko tik šiais tikslais:

a) kad atliktų keleivių vertinimą prieš jų numatytą atvykimą į valstybę narę ar išvykimą iš jos ir nustatytų asmenis, kurie gali būti susiję su teroristiniu nusikaltimu arba sunkiu tarpvalstybiniu nusikaltimu ir kuriuos turi papildomai patikrinti 5 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos. Atlikdamas tokį vertinimą, informacijos apie keleivius skyrius gali tvarkyti PNR duomenis pagal iš anksto nustatytus kriterijus. Valstybės narės užtikrina, kad bet koks automatizuotai tvarkant duomenis gautas teigiamas rezultatas būtų atskirai peržiūrėtas neautomatizuotu būdu, kad būtų patikrinta, ar 5 straipsnyje nurodyta kompetentinga institucija turi imtis veiksmų;

a) kad atliktų keleivių vertinimą prieš jų numatytą atvykimą į valstybę narę ar išvykimą iš jos ir nustatytų asmenis, kurie gali būti susiję su teroristiniu nusikaltimu arba sunkiu tarpvalstybiniu nusikaltimu ir kuriuos turi papildomai patikrinti 5 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos ir prireikus Europolas, kaip nurodyta 7a straipsnyje. Atlikdamas tokį vertinimą, informacijos apie keleivius skyrius gali tvarkyti PNR duomenis pagal iš anksto nustatytus kriterijus, kaip numatyta šioje direktyvoje, ir gali palyginti PNR duomenis su duomenimis atitinkamose duomenų bazėse, įskaitant tarptautines ar nacionalines duomenų bazes ar nacionalines Sąjungos duomenų bazių kopijas, kurios sukurtos laikantis Sąjungos teisės ir skirtos ieškomiems asmenims ar daiktams arba asmenims ar daiktams, dėl kurių pateikti perspėjimai, remdamasis tokiems atvejams taikomomis Sąjungos, tarptautinėmis ir nacionalinėmis taisyklėmis ir paisydamas 3 dalyje nurodytų reikalavimų. Valstybės narės užtikrina, kad bet koks automatizuotai tvarkant duomenis gautas teigiamas rezultatas būtų atskirai peržiūrėtas neautomatizuotu būdu, kad būtų patikrinta, ar 5 straipsnyje nurodyta kompetentinga institucija turi imtis veiksmų;

b) kad atliktų keleivių vertinimą prieš jų numatytą atvykimą į valstybę narę ar išvykimą iš jos ir nustatytų asmenis, kurie gali būti susiję su teroristiniu nusikaltimu arba sunkiu nusikaltimu ir kuriuos turi papildomai patikrinti 5 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos. Atlikdamas tokį vertinimą, informacijos apie keleivius skyrius gali palyginti PNR duomenis su duomenimis atitinkamose duomenų bazėse, įskaitant tarptautines ar nacionalines duomenų bazes ar nacionalines Sąjungos duomenų bazių kopijas, kurios sukurtos remiantis Sąjungos teise ir skirtos ieškomiems asmenims ar daiktams arba asmenims ar daiktams, dėl kurių pateikti perspėjimai, laikydamasis tokioms byloms taikomų Sąjungos, tarptautinių ir nacionalinių taisyklių. Valstybės narės užtikrina, kad bet koks automatizuotai tvarkant duomenis gautas teigiamas rezultatas būtų atskirai peržiūrėtas neautomatizuotu būdu, kad būtų patikrinta, ar 5 straipsnyje nurodyta kompetentinga institucija turi imtis veiksmų;

b) kad atliktų keleivių vertinimą prieš jų numatytą atvykimą į valstybę narę ar išvykimą iš jos ir nustatytų asmenis, kurie gali būti susiję su teroristiniu nusikaltimu arba sunkiu tarpvalstybiniu nusikaltimu ir kuriuos turi papildomai patikrinti 5 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos. Atlikdamas tokį vertinimą informacijos apie keleivius skyrius gali palyginti PNR duomenis su duomenimis atitinkamose duomenų bazėse, įskaitant nacionalines duomenų bazes ar nacionalines Sąjungos duomenų bazių kopijas, kurios skirtos ieškomiems asmenims ar daiktams arba asmenims ar daiktams, dėl kurių pateikti perspėjimai, laikydamasis tokioms duomenų bazėms, kurios sukurtos teroristinių nusikaltimų ir sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais, taikomų Sąjungos ir nacionalinių taisyklių. Atlikdamas tokį vertinimą, informacijos apie keleivius skyrius gali palyginti PNR duomenis su Šengeno informacine sistema ir Vizų informacine sistema. Valstybės narės užtikrina, kad bet koks automatizuotai tvarkant duomenis gautas teigiamas rezultatas būtų atskirai peržiūrėtas neautomatizuotu būdu, kad būtų patikrinta, ar 5 straipsnyje nurodyta kompetentinga institucija turi imtis veiksmų;

c) kad, atskirai įvertinęs kiekvieną konkretų atvejį, vykdytų tinkamai pagrįstus kompetentingų institucijų prašymus konkrečiais atvejais pateikti PNR duomenis ir tvarkyti PNR duomenis teroristinių nusikaltimų ar sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais ir kad kompetentingoms institucijoms pateiktų tokio tvarkymo rezultatus; ir

c) kad, atskirai įvertinęs kiekvieną konkretų atvejį, remdamasis pakankamais įrodymais, vykdytų tinkamai pagrįstus kompetentingų institucijų prašymus konkrečiais atvejais pateikti PNR duomenis ir tvarkyti PNR duomenis teroristinių nusikaltimų ar 2 straipsnio i punkte išvardytų sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn arba tiesioginės ir didelės grėsmės visuomenės saugumui prevencijos tikslais ir kad kompetentingoms institucijoms ar prireikus Europolui pateiktų tokio tvarkymo rezultatus; ir

d) kad analizuotų PNR duomenis, siekdamas atnaujinti arba sukurti naujus kriterijus, naudojamus atliekant vertinimus, kuriais nustatomi asmenys, kurie gali būti susiję su teroristiniu nusikaltimu arba sunkiu tarpvalstybiniu nusikaltimu pagal a punktą.

d) kad analizuotų PNR duomenis, siekdamas atnaujinti arba sukurti naujus kriterijus, naudojamus atliekant vertinimus, kuriais nustatomi asmenys, kurie gali būti susiję su teroristiniu nusikaltimu arba sunkiu tarpvalstybiniu nusikaltimu pagal a punktą.

3. Keleivių vertinimas prieš jų numatytą atvykimą į valstybę narę arba išvykimą iš jos, kaip nurodyta 2 dalies a punkte, vykdomas nediskriminuojamu būdu pagal valstybės narės informacijos apie keleivius skyriaus nustatytus vertinimo kriterijus. Valstybės narės užtikrina, kad informacijos apie keleivius skyrius vertinimo kriterijus nustatytų bendradarbiaudamas su 5 straipsnyje nurodytomis kompetentingomis institucijomis. Vertinimo kriterijai jokiomis aplinkybėmis negrindžiami asmens rase ar etnine kilme, religiniais, filosofiniais ar politiniais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikatos būkle ar seksualiniu gyvenimu.

3. Keleivių vertinimas prieš jų numatytą atvykimą į valstybę narę arba išvykimą iš jos, kaip nurodyta 2 dalies a punkte, vykdomas nediskriminuojamu būdu pagal valstybės narės informacijos apie keleivius skyriaus nustatytus vertinimo kriterijus. Tokie vertinimo kriterijai turi būti tiksliniai, konkretūs, motyvuoti, proporcingi ir pagrįsti faktais. Reguliariai persvarstant šiuos kriterijus dalyvauja duomenų apsaugos pareigūnas. Valstybės narės užtikrina, kad informacijos apie keleivius skyrius vertinimo kriterijus nustatytų bendradarbiaudamas su 5 straipsnyje nurodytomis kompetentingomis institucijomis ir kad jie būtų reguliariai persvarstomi. Vertinimo kriterijai jokiomis aplinkybėmis negrindžiami asmens rase ar etnine kilme, religiniais, filosofiniais ar politiniais įsitikinimais, seksualine orientacija ar lytine tapatybe, naryste ar veikla profesinėse sąjungose, taip pat duomenų, susijusių su sveikatos būkle ar seksualiniu gyvenimu, tvarkymu.

4. Valstybės narės informacijos apie keleivius skyrius pagal 2 dalies a ir b punktus nustatytų asmenų PNR duomenis arba PNR duomenų tvarkymo rezultatus tolesniam nagrinėjimui perduoda tos pačios valstybės narės atitinkamoms kompetentingoms institucijoms. Tokie duomenys perduodami tik atskirai įvertinant kiekvieną konkretų atvejį.

4. Valstybės narės informacijos apie keleivius skyrius pagal 2 dalies a ir b punktus nustatytų asmenų PNR duomenis arba PNR duomenų tvarkymo rezultatus tolesniam nagrinėjimui perduoda tos pačios valstybės narės atitinkamoms kompetentingoms institucijoms. Tokie duomenys perduodami žmogaus veiksmais tik atskirai įvertinant kiekvieną konkretų atvejį.

 

4a. Valstybės narės užtikrina, kad duomenų apsaugos pareigūnas turėtų prieigą prie visų informacijos apie keleivius skyriui perduotų duomenų ir visų informacijos apie keleivius skyriaus kompetentingai institucijai pagal 5 dalį perduotų duomenų. Jeigu duomenų apsaugos pareigūnas mano, kad bet kokių duomenų perdavimas nebuvo teisėtas, jis perduoda klausimą nacionalinei priežiūros institucijai, kuri turi įgaliojimus pareikalauti, kad duomenis gavusi kompetentinga institucija juos ištrintų.

 

4b. PNR duomenys turi būti saugomi, tvarkomi ir analizuojami tik saugioje vietoje, esančioje Europos ekonominės erdvės valstybių narių teritorijoje.

 

4c. Valstybės narės padengia PNR duomenų naudojimo, saugojimo ir keitimosi jais išlaidas.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5 straipsnis

5 straipsnis

Kompetentingos institucijos

Kompetentingos institucijos

1. Kiekviena valstybė narė sudaro kompetentingų institucijų, turinčių teisę prašyti informacijos apie keleivius skyrių PNR duomenų arba PNR duomenų tvarkymo rezultatų arba juos gauti, kad galėtų toliau nagrinėti informaciją arba imtis atitinkamų veiksmų teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais, sąrašą.

1. Kiekviena valstybė narė sudaro kompetentingų institucijų, turinčių teisę prašyti informacijos apie keleivius skyrių užmaskuotų PNR duomenų arba sistemingo PNR duomenų tvarkymo rezultatų arba juos gauti, kad galėtų toliau nagrinėti informaciją arba imtis atitinkamų veiksmų konkrečiais teroristinių nusikaltimų ir sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn arba tiesioginės ir didelės grėsmės visuomenės saugumui prevencijos tikslais, sąrašą. Europolas, neviršydamas savo kompetencijos ir kai to reikia jo užduotims vykdyti, turi teisę gauti PNR duomenis arba PNR duomenų tvarkymo rezultatus iš valstybių narių informacijos apie keleivius skyrių.

2. Kompetentingos institucijos yra institucijos, atsakingos už teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevenciją, nustatymą, tyrimą ir patraukimą už juos baudžiamojon atsakomybėn.

2. Kompetentingos institucijos yra institucijos, atsakingos už teroristinių nusikaltimų ir sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų prevenciją, nustatymą, tyrimą ir patraukimą už juos baudžiamojon atsakomybėn arba tiesioginės ir didelės grėsmės visuomenės saugumui prevenciją.

3. Kiekviena valstybė narė savo kompetentingų institucijų sąrašą pateikia Komisijai ne vėliau kaip per dvylika mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo ir gali bet kada atnaujinti savo pareiškimą. Komisija šią informaciją ir bet kokius atnaujinimus skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3. Ne vėliau kaip ...* [12 mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo datos] kiekviena valstybė narė pateikia Komisijai savo kompetentingų institucijų sąrašą ir bet kuriuo metu atnaujina savo pareiškimą. Komisija šią informaciją ir bet kokius atnaujinimus skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4. Informacijos apie keleivius skyriaus gautus keleivių PNR duomenis ir PNR duomenų tvarkymo rezultatus valstybių narių kompetentingos institucijos toliau gali tvarkyti tik teroristinių nusikaltimų ar sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais.

4. Informacijos apie keleivius skyriaus gautus keleivių PNR duomenis ir PNR duomenų tvarkymo rezultatus valstybių narių kompetentingos institucijos toliau gali tvarkyti tik konkrečiais teroristinių nusikaltimų ar sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais, atsižvelgdamos į pateiktą prašymą, kaip numatyta 4 straipsnio 2 dalyje, arba tiesioginės ir didelės grėsmės visuomenės saugumui prevencijos tikslais.

5. 4 dalimi nepažeidžiami nacionalinės teisėsaugos ar teismų įgaliojimai tais atvejais, kai po tokio duomenų tvarkymo pradėjus vykdymo priemones nustatomi kiti nusikaltimai arba jų požymiai.

5. 4 dalimi nepažeidžiami nacionalinės teisėsaugos ar teismų įgaliojimai tais atvejais, kai po tokio duomenų tvarkymo pradėjus vykdymo priemones be nusikaltimų, dėl kurių iš pradžių buvo imtasi veiksmų, nustatomi kiti nusikaltimai arba jų požymiai.

6. Kompetentingos institucijos nepriima jokio sprendimo, dėl kurio asmeniui kyla neigiamų teisinių pasekmių arba kuris jį labai paveikia, jei toks sprendimas grindžiamas vien tik automatizuotu PNR duomenų tvarkymu. Tokie sprendimai nepriimami remiantis asmens rase ar etnine kilme, religiniais, filosofiniais ar politiniais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikatos būkle ar seksualiniu gyvenimu.

6. Kompetentingos institucijos nepriima jokio sprendimo, dėl kurio asmeniui kyla neigiamų teisinių pasekmių arba kuris jį labai paveikia, jei toks sprendimas grindžiamas vien tik automatizuotu PNR duomenų tvarkymu. Tokie sprendimai nepriimami remiantis duomenimis, kuriais atskleidžiama asmens rasė ar etninė kilmė, religiniai, filosofiniai ar politiniai įsitikinimai, seksualinė orientacija ar lytinė tapatybė, narystė ar veikla profesinėse sąjungose, taip pat duomenų apie sveikatą ar lytinį gyvenimą tvarkymu.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6 straipsnis

6 straipsnis

Oro vežėjų pareigos

Oro vežėjų ir ekonominės veiklos vykdytojų, kurie nėra vežėjai, pareigos

 

1. Valstybės narės priima reikalingas priemones, kad užtikrintų, kad oro vežėjai perduotų (eksporto metodu) jau surinktus PNR duomenis, apibrėžtus 2 straipsnio c dalyje ir nurodytus priede, į valstybės narės, į kurios teritoriją arba iš kurios bus vykdomas tarptautinis skrydis, nacionalinio informacijos apie keleivius skyriaus duomenų bazę. Tais atvejais, kai vienas ar keli oro vežėjai vykdo bendrojo kodo skrydį, pareiga perduoti visų skrydžio keleivių PNR duomenis tenka skrydį vykdančiam oro vežėjui. Jeigu skrydžio metu vieną ar daugiau kartų trumpai nutupiama valstybių narių oro uostuose, oro vežėjai perduoda PNR duomenis visų atitinkamų valstybių narių informacijos apie keleivius skyriams.

1. Valstybės narės priima reikalingas priemones, kad užtikrintų, kad oro vežėjai ir ekonominės veiklos vykdytojai, kurie nėra vežėjai, perduotų visus „eksportuotus“ PNR duomenis, apibrėžtus 2 straipsnio c punkte ir nurodytus priede, kurie buvo surinkti jiems vykdant įprastą savo veiklą, į valstybės narės, į kurios teritoriją arba iš kurios bus vykdomas tarptautinis skrydis, nacionalinio informacijos apie keleivius skyriaus duomenų bazę. Tais atvejais, kai vienas ar keli oro vežėjai vykdo bendrojo kodo skrydį, pareiga perduoti visų skrydžio keleivių PNR duomenis tenka skrydį vykdančiam oro vežėjui ir ekonominės veiklos vykdytojui, kuris nėra vežėjas. Jeigu skrydžio metu vieną ar daugiau kartų trumpai nutupiama valstybių narių oro uostuose, oro vežėjai ir ekonominės veiklos vykdytojai, kurie nėra vežėjai, perduoda PNR duomenis visų atitinkamų valstybių narių informacijos apie keleivius skyriams.

2. Oro vežėjai PNR duomenis perduoda elektroniniu būdu, naudodami bendrus protokolus ir tinkamus duomenų formatus, kurie turi būti nustatyti pagal 13 ir 14 straipsniuose nurodytą tvarką, arba, jei kiltų techninių kliūčių, bet kokiu kitu tinkamu būdu, užtikrindami tinkamą duomenų apsaugos lygį:

2. Oro vežėjai ir ekonominės veiklos vykdytojai, kurie nėra vežėjai, PNR duomenis perduoda elektroniniu būdu, naudodami bendrus protokolus ir tinkamus duomenų formatus, kurie turi būti nustatyti pagal 13 ir 14 straipsniuose nurodytą tvarką, arba, jei kiltų techninių kliūčių, bet kokiu kitu tinkamu būdu, užtikrindami tinkamą duomenų apsaugos lygį:

a) likus 24–48 valandoms iki numatytos skrydžio pradžios;

a) vieną kartą likus 24–48 valandoms iki numatytos skrydžio pradžios;

ir

ir

b) iškart po to, kai uždaromi įlaipinimo vartai, tiksliau, kai keleiviai įlaipinti į skrydžiui besirengiantį orlaivį ir nebegalima laipinti jokių kitų keleivių.

b) vieną kartą iškart po to, kai uždaromi įlaipinimo vartai, tiksliau, kai keleiviai įlaipinti į skrydžiui besirengiantį orlaivį ir nebegalima laipinti jokių kitų keleivių.

3. Valstybės narės gali leisti oro vežėjams apriboti duomenų perdavimą pagal 2 dalies b punktą ir teikti tik atnaujintus 2 dalies a punkte nurodytus perduotus duomenis.

3. Valstybės narės gali leisti oro vežėjams ir ekonominės veiklos vykdytojams, kurie nėra vežėjai, apriboti duomenų perdavimą pagal 2 dalies b punktą ir teikti tik atnaujintus tos dalies a punkte nurodytus perduotus duomenis.

4. Konkrečiais atvejais, gavę informacijos apie keleivius skyriaus prašymą pagal nacionalinę teisę, oro vežėjai perduoda PNR duomenis, kai susipažinti su duomenimis būtina anksčiau, nei nurodyta 2 dalies a punkte, kad būtų galima prisidėti reaguojant į konkrečią ir realią su teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais nusikaltimais susijusią grėsmę.

4. Konkrečiais atvejais, gavę informacijos apie keleivius skyriaus prašymą pagal nacionalinę teisę, oro vežėjai ir ekonominės veiklos vykdytojai, kurie nėra vežėjai, perduoda PNR duomenis, kai susipažinti su duomenimis būtina anksčiau, nei nurodyta 2 dalies a punkte, kad būtų galima prisidėti reaguojant į konkrečią, tiesioginę ir realią su teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais susijusią grėsmę.

 

4a. Oro vežėjai ir ekonominės veiklos vykdytojai, kurie nėra vežėjai, tinkamai informuoja keleivius apie teisėsaugos tikslais renkamų asmens duomenų pobūdį ir apie jiems garantuojamas teises, susijusias su jų, kaip keleivių, duomenimis. Tokia informacija keleiviams suteikiama savo iniciatyva, lengvai suvokiama forma.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7 straipsnis

7 straipsnis

Keitimasis informacija tarp valstybių narių

Keitimasis informacija tarp valstybių narių

1. Valstybės narės užtikrina, kad, kiek tai susiję su informacijos apie klientus skyriaus nustatytais asmenimis pagal 4 straipsnio 2 dalies a ir b punktus, informacijos apie keleivius skyrius PNR duomenų tvarkymo rezultatus perduotų kitų valstybių narių informacijos apie keleivius skyriams tais atvejais, kai pirmasis informacijos apie keleivius skyrius mano, kad perduoti duomenis reikia siekiant teroristinių nusikaltimų ar sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn. Gaunančiųjų valstybių narių informacijos apie keleivius skyriai perduoda tokius PNR duomenis arba PNR duomenų tvarkymo rezultatus savo atitinkamoms kompetentingoms institucijoms.

1. Informacijos apie keleivius skyriai automatiškai keičiasi duomenimis, susijusiais su PNR duomenų tvarkymo rezultatais. Valstybės narės užtikrina, kad PNR duomenų tvarkymo rezultatus (analitinę informaciją, gautą iš PNR duomenų, arba rezultatus, susijusius su informacijos apie keleivius skyriaus pagal 4 straipsnio 2 dalį nustatytais asmenimis ir pagal 4 straipsnio 4 dalį perduodamus toliau nagrinėti atitinkamoms kompetentingoms institucijoms) informacijos apie klientus skyrius savo iniciatyva nedelsdamas perduotų kitų valstybių narių informacijos apie keleivius skyriams. Gaunančiųjų valstybių narių informacijos apie keleivius skyriai perduoda tokius PNR duomenų tvarkymo rezultatus savo atitinkamoms kompetentingoms institucijoms, kaip numatyta pagal 4 straipsnio 4 dalį. Kai tinkama, pagal Tarybos sprendimo 2007/533/TVR1a 36 straipsnį įvedamas perspėjimas.

2. Valstybės narės informacijos apie keleivius skyrius turi teisę prireikus paprašyti bet kurios kitos valstybės narės informacijos apie keleivius skyriaus pateikti PNR duomenis, kurie laikomi pastarojo skyriaus duomenų bazėje pagal 9 straipsnio 1 dalį, ir prireikus PNR duomenų tvarkymo rezultatus. Gali būti prašoma perduoti duomenų elementų dalį arba jų derinį, kuriuos prašantysis informacijos apie keleivius skyrius laiko reikalingais, sprendžiant konkretų teroristinių nusikaltimų ar sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn atvejį. Informacijos apie keleivius skyriai prašomus duomenis suteikia taip greitai, kaip tai praktiškai įmanoma, ir, be to, pateikia PNR duomenų tvarkymo rezultatus, jei jie jau gauti pagal 4 straipsnio 2 dalies a ir b punktus.

2. Informacijos apie keleivius skyriai turi teisę prireikus paprašyti bet kurios kitos valstybės narės informacijos apie keleivius skyriaus pateikti PNR duomenis, kurie laikomi pastarojo skyriaus duomenų bazėje pagal 9 straipsnio 1 dalį, bei prireikus tokių duomenų tvarkymo rezultatus, jei jie jau gauti pagal 4 straipsnio 2 dalies a ir b punktus. Tinkamai pagrįstas prašymas perduoti tokius duomenis skirtas tik duomenimis, kurių reikia konkrečiu atveju; gali būti prašoma perduoti duomenų elementų dalį arba jų derinį, kuriuos prašantysis informacijos apie keleivius skyrius laiko reikalingais konkrečiu teroristinių nusikaltimų ar sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn arba tiesioginės ir didelės grėsmės visuomenės saugumui prevencijos atveju. Informacijos apie keleivius skyriai prašomus duomenis suteikia taip greitai, kaip tai įmanoma, naudodami bendrus protokolus ir tinkamus duomenų formatus. Toks prašymas pagrindžiamas raštu.

3. Valstybės narės informacijos apie keleivius skyrius turi teisę prireikus paprašyti bet kurios kitos valstybės narės informacijos apie keleivius skyriaus pateikti PNR duomenis, kurie laikomi pastarojo skyriaus duomenų bazėje pagal 9 straipsnio 2 dalį, ir prireikus PNR duomenų tvarkymo rezultatus. Informacijos apie keleivius skyrius gali prašyti galimybės susipažinti su absoliučiai visais – neužmaskuotais – konkrečiais PNR duomenimis, kuriuos laiko kitos valstybės narės informacijos apie keleivius skyrius, tik išimtinėmis aplinkybėmis, reaguodamas į konkrečią grėsmę arba vykdydamas konkretų nusikaltimo tyrimą ar siekdamas patraukti baudžiamojon atsakomybėn, kai tai susiję su teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais nusikaltimais.

3. Informacijos apie keleivius skyriai turi teisę prireikus paprašyti bet kurios kitos valstybės narės informacijos apie keleivius skyriaus pateikti PNR duomenis, kurie jau buvo užmaskuoti ir kurie laikomi pastarojo skyriaus duomenų bazėje pagal 9 straipsnio 2 dalį, ir prireikus PNR duomenų tvarkymo rezultatus. Informacijos apie keleivius skyrius gali prašyti galimybės susipažinti su absoliučiai visais – neužmaskuotais – konkrečiais PNR duomenimis, kuriuos laiko kitos valstybės narės informacijos apie keleivius skyrius, tik visiškai išimtinėmis aplinkybėmis, reaguodamas į konkrečią grėsmę tikruoju laiku arba vykdydamas konkretų nusikaltimo tyrimą ar siekdamas patraukti baudžiamojon atsakomybėn, kai tai susiję su teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais, arba užkirsti kelią tiesioginei ir didelei grėsmei visuomenės saugumui. Susipažinti su visais PNR duomenimis galima tik gavus informacijos apie keleivius skyriaus, kuriam pateiktas prašymas, vadovo leidimą.

4. Tik tais atvejais, kai tai būtina siekiant užkirsti kelią tiesioginei ir didelei grėsmei visuomenės saugumui, valstybės narės kompetentingos institucijos gali tiesiogiai paprašyti bet kurios kitos valstybės narės informacijos apie keleivius skyriaus pateikti PNR duomenis, laikomus pastarojo duomenų bazėje pagal 9 straipsnio 1 ir 2 dalis. Tokie prašymai yra susiję su konkrečių teroristinių nusikaltimų ar sunkių nusikaltimų tyrimu ar patraukimu už juos baudžiamojon atsakomybėn ir yra pagrįsti. Informacijos apie keleivius skyriai į tokius prašymus reaguoja prioritetine tvarka. Visais kitais atvejais kompetentingos institucijos prašymus teikia per savo valstybės narės informacijos apie keleivius skyrių.

 

5. Išimtiniais atvejais, kai būtina kuo anksčiau susipažinti su duomenimis, kad būtų galima reaguoti į konkrečią ir realią su teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais nusikaltimais susijusią grėsmę, valstybės narės informacijos apie keleivius skyrius turi teisę bet kuriuo metu paprašyti kitos valstybės narės informacijos apie keleivius skyriaus pateikti skrydžių į pastarosios teritoriją arba iš jos PNR duomenis.

5. Išimtiniais atvejais, kai tikrai būtina kuo anksčiau susipažinti su duomenimis, kad būtų galima reaguoti į konkrečią ir realią su teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais susijusią grėsmę arba užkirsti kelią tiesioginei didelei grėsmei visuomenės saugumui, valstybės narės informacijos apie keleivius skyrius turi teisę bet kuriuo metu paprašyti kitos valstybės narės informacijos apie keleivius skyriaus pateikti skrydžių į pastarosios teritoriją arba iš jos PNR duomenis, jei tokie duomenys buvo išsaugoti. Ši procedūra taikoma tik prašymams dėl PNR duomenų, kuriuos jau surinko ir saugo informacijos apie keleivius skyrius, kuriam pateiktas prašymas pateikti tokius duomenis.

6. Keičiantis informacija pagal šį straipsnį galima naudotis esamais tarptautinio bendradarbiavimo teisėsaugos srityje kanalais. Prašyme ir keičiantis informacija vartojama kalba yra naudojamame kanale vartojama kalba. Valstybės narės, teikdamos pranešimus pagal 3 straipsnio 3 dalį, taip pat pateikia Komisijai informaciją apie asmenis ryšiams, į kuriuos galima kreiptis skubiais atvejais. Komisija apie gautus pranešimus praneša valstybėms narėms.

6. Keičiantis informacija pagal šį straipsnį galima naudotis esamais Sąjungos ir tarptautinio bendradarbiavimo teisėsaugos srityje kanalais, visų pirma pasitelkiant Europolą, jo Saugaus keitimosi informacija tinklo programą (SIENA) ir nacionalinius padalinius, įsteigtus remiantis Sprendimo 2009/371/TVR 8 straipsniu. Prašyme ir keičiantis informacija vartojama kalba yra naudojamame kanale vartojama kalba. Valstybės narės, teikdamos pranešimus pagal 3 straipsnio 3 dalį, taip pat pateikia Komisijai informaciją apie asmenis ryšiams, į kuriuos galima kreiptis skubiais atvejais. Komisija apie gautus pranešimus praneša valstybėms narėms.

 

6a. Kai pagal šią direktyvą perduodama iš PNR gauta analitinė informacija, laikomasi 1 dalyje nustatytų apsaugos priemonių.

 

__________________

 

1a 2007 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimas 2007/533/TVR dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (OL L 205, 2007 8 7, p. 63).

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a straipsnis

 

Europolo prieigos prie PNR duomenų sąlygos

 

1. Europolas kiekvienu atveju atskirai gali bet kurios valstybės narės informacijos apie keleivius skyriui pateikti tinkamai argumentuotą elektroninį prašymą perduoti konkrečius PNR duomenis ir konkrečių PNR duomenų tvarkymo rezultatus, jei tai tikrai būtina siekiant paremti ir sustiprinti valstybių narių veiksmus siekiant užkirsti kelią teroristiniams nusikaltimams arba sunkiems tarpvalstybiniams nusikaltimams, juos nustatyti arba ištirti, su sąlyga, kad nusikaltimas patenka į Europolo kompetencijos sritį pagal Sprendimą 2009/371/TVR. Argumentuotame prašyme išdėstomos pagrįstos priežastys, kuriomis remdamasis Europolas laikosi nuomonės, kad perdavus PNR duomenis ar PNR duomenų tvarkymo rezultatus bus labai prisidėta vykdant atitinkamo nusikaltimo prevenciją, nustatant ar tiriant tokį nusikaltimą arba patraukiant už jį baudžiamojon atsakomybėn.

 

2. Gavę Europolo prašymą, valstybės narės teismas arba nepriklausoma administracinė įstaiga laiku patikrina, ar tenkinamos visos 1 dalyje nurodytos sąlygos. Jei minėtosios sąlygos tenkinamos, informacijos apie keleivius skyrius per trumpiausią įmanomą laiką perduoda prašomus duomenis Europolui.

 

3. Europolas informuoja pagal Tarybos sprendimo 2009/371/TVR 28 straipsnį paskirtą duomenų apsaugos pareigūną apie visus keitimosi informacija pagal šį straipsnį atvejus.

 

4. Keičiantis informacija, kaip numatyta pagal šį straipsnį, naudojamasi programa SIENA ir laikomasi Sprendimo 2009/371/TVR nuostatų. Prašyme ir keičiantis informacija vartojama kalba yra naudojant programą SIENA vartojama kalba.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8 straipsnis

8 straipsnis

Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Valstybė narė gali perduoti PNR duomenis ir PNR duomenų tvarkymo rezultatus trečiajai šaliai, tik atskirai įvertindama kiekvieną konkretų atvejį ir jei:

1. Valstybė narė gali perduoti PNR duomenis ir PNR duomenų tvarkymo rezultatus trečiajai šaliai, tik atskirai įvertindama kiekvieną konkretų atvejį, remdamasi pakankamais įrodymais pagrįstu prašymu, jei duomenis perduoti būtina nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo baudžiamojon atsakomybėn už jas tikslais, taip pat siekiant užkirsti kelią tiesioginei ir didelei grėsmei visuomenės saugumui arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais ir jei trečiosios šalies gaunančioji kompetentinga institucija yra atsakinga už nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar traukimą baudžiamojon atsakomybėn už jas, taip pat įgaliota užkirsti kelią tiesioginei ir didelei grėsmei visuomenės saugumui arba vykdyti baudžiamąsias sankcijas, su sąlyga, kad:

a) laikomasi Tarybos pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 13 straipsnyje nustatytų sąlygų;

a) atitinkama trečioji šalis užtikrina tinkamą planuojamo duomenų tvarkymo apsaugos lygį, kaip numatyta pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB1a, tenkinant visas kitas šioje direktyvoje nustatytas sąlygas;

b) perdavimas būtinas šios direktyvos tikslais, nustatytais 1 straipsnio 2 dalyje; ir

b) valstybė narė, iš kurios gauti duomenys, davė sutikimą juos perduoti pagal savo nacionalinę teisę;

c) trečioji šalis sutinka perduoti duomenis kitai trečiajai šaliai tik, kai tai būtina šios direktyvos 1 straipsnio 2 dalyje numatytiems tikslams, ir tik valstybei narei aiškiai sutikus.

Keleivio duomenų įrašų perdavimas negavus išankstinio sutikimo pagal 1 dalį leidžiamas išimtiniais atvejais, tik jei toks perdavimas būtinas siekiant išvengti tiesioginės ir didelės grėsmės valstybės narės ar trečiosios šalies visuomenės saugumui arba esminių valstybės narės interesų apsaugai ir išankstinio sutikimo negalima gauti laiku. Nedelsiant informuojama institucija, kuri turi duoti sutikimą, duomenų perdavimas tinkamai registruojamas ir atliekama jo ex-post patikra.

 

Nukrypstant nuo pirmosios pastraipos, sistemingas duomenų perdavimas leidžiamas sudarius tarptautinį trečiosios šalies ir Sąjungos susitarimą.

 

2. Valstybės narės perduoda PNR duomenis trečiųjų šalių kompetentingoms institucijoms tik šią direktyvą atitinkančiomis sąlygomis ir tik įsitikinusios, kad gavėjo planuojamas PNR duomenų naudojimas atitinka šias sąlygas ir apsaugos priemones.

 

3. Tolesnis duomenų perdavimas kitoms trečiosioms šalims draudžiamas.

 

4. Jei trečiajai šaliai perduodami PNR duomenys, susiję su kitos valstybės narės piliečiu ar gyventoju, apie tai kuo anksčiau pranešama tos valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

 

5. Duomenų apsaugos pareigūnas informuojamas apie kiekvieną atvejį, kai valstybė narė pagal šį straipsnį perduoda PNR duomenis. Duomenų apsaugos pareigūnas reguliariai informuoja nacionalinę priežiūros instituciją apie pagal šį straipsnį perduotus duomenis.

 

__________________

 

1a 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9 straipsnis

9 straipsnis

Duomenų saugojimo laikotarpis

Duomenų saugojimo laikotarpis

1. Valstybės narės užtikrina, kad PNR duomenys, kuriuos oro vežėjai perdavė informacijos apie keleivius skyriui, būtų saugomi informacijos apie keleivius skyriaus duomenų bazėje 30 dienų nuo tada, kai jie perduoti pirmosios valstybės narės, į kurios teritoriją arba iš kurios teritorijos vykdomas tarptautinis skrydis, informacijos apie keleivius skyriui.

1. Valstybės narės užtikrina, kad PNR duomenys, kuriuos oro vežėjai ir ekonominės veiklos vykdytojai, kurie nėra vežėjai, perdavė informacijos apie keleivius skyriui pagal 4 straipsnio 2 dalį, būtų saugomi informacijos apie keleivius skyriaus duomenų bazėje 30 dienų nuo tada, kai jie perduoti pirmosios valstybės narės, į kurios teritoriją arba iš kurios teritorijos vykdomas tarptautinis skrydis, informacijos apie keleivius skyriui.

2. Pasibaigus 1 dalyje nurodytam 30 dienų laikotarpiui nuo PNR duomenų perdavimo informacijos apie keleivius skyriui, informacijos apie keleivius skyrius duomenis saugo dar penkerius metus. Per šį laikotarpį visi duomenų elementai, pagal kuriuos būtų galima nustatyti keleivį, su kuriuo susiję PNR duomenys, užmaskuojami. Tokie anonimizuoti PNR duomenys prieinami tik ribotam informacijos apie keleivius skyriaus darbuotojų, konkrečiai įgaliotų vykdyti PNR duomenų analizę ir kurti vertinimo kriterijus pagal 4 straipsnio 2 dalies d punktą, skaičiui. Susipažinti su absoliučiai visais PNR duomenimis galima tik gavus informacijos apie keleivius skyriaus vadovo leidimą 4 straipsnio 2 dalies c punkto tikslais ir tada, kai būtų galima pagrįstai manyti, kad to reikia siekiant atlikti tyrimą ir reaguojant į konkrečią ir realią grėsmę ar pavojų arba vykdant konkretaus nusikaltimo tyrimą ar siekiant patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

2. Pasibaigus 1 dalyje nurodytam 30 dienų laikotarpiui nuo PNR duomenų perdavimo informacijos apie keleivius skyriui, informacijos apie keleivius skyrius duomenis saugo dar penkerius metus. Per šį laikotarpį visi duomenų elementai, pagal kuriuos būtų galima nustatyti keleivį, su kuriuo susiję PNR duomenys, užmaskuojami. Tokie užmaskuoti PNR duomenys prieinami tik ribotam informacijos apie keleivius skyriaus darbuotojų, konkrečiai įgaliotų vykdyti PNR duomenų analizę ir kurti vertinimo kriterijus pagal 4 straipsnio 2 dalies d punktą, skaičiui.

 

2a. Pasikonsultavusi su duomenų apsaugos pareigūnu, kaip numatyta 4 straipsnio 2 dalies b punkte, nacionalinė priežiūros institucija suteikia leidimą pakartotinai identifikuoti užmaskuotus PNR duomenis ir gauti prieigą prie išsamių PNR duomenų, jei ji pagrįstai mano, kad tokio pakartotinio duomenų identifikavimo reikia, kad būtų galima atlikti tyrimą reaguojant į konkrečią ir realią grėsmę ar pavojų, kai tai susiję su teroristiniais nusikaltimais, arba konkrečiu atveju vykdant tyrimą ar siekiant patraukti baudžiamojon atsakomybėn už sunkų tarpvalstybinį nusikaltimą, arba siekiant užkirsti kelią tiesioginei ir didelei grėsmei visuomenės saugumui. Tokia prieiga prie visų duomenų ketverių metų laikotarpiui po duomenų užmaskavimo suteikiama atvejais, susijusiais su sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais, ir 2 dalyje nurodytam penkerių metų laikotarpiui atvejais, susijusiais su teroristiniais nusikaltimais.

Šioje direktyvoje duomenų elementai, pagal kuriuos būtų galima nustatyti keleivį, su kuriuo susiję PNR duomenys, ir kuriuos reikėtų išfiltruoti ir užmaskuoti, yra:

Šioje direktyvoje duomenų elementai, pagal kuriuos būtų galima nustatyti keleivį, su kuriuo susiję PNR duomenys, ir kuriuos reikėtų išfiltruoti ir užmaskuoti, yra:

– vardas (-ai) ir pavardė (-ės), įskaitant PNR duomenyse užfiksuotus kitų keleivių vardus ir pavardes ir PNR duomenyse užfiksuotą kartu keliaujančių keleivių skaičių;

– vardas (-ai) ir pavardė (-ės), įskaitant PNR duomenyse užfiksuotus kitų keleivių vardus ir pavardes ir PNR duomenyse užfiksuotą kartu keliaujančių keleivių skaičių;

– adresas ir kontaktinė informacija;

– adresas ir kontaktinė informacija;

– bendros pastabos, kuriose yra bet kokios informacijos, pagal kurią būtų galima nustatyti keleivį, su kuriuo susiję PNR duomenys; ir

– bendros pastabos, kuriose yra bet kokios informacijos, pagal kurią būtų galima nustatyti keleivį, su kuriuo susiję PNR duomenys; ir

– bet kokia surinkta išankstinė informacija apie keleivius.

– bet kokia surinkta išankstinė informacija apie keleivius.

3. Valstybės narės užtikrina, kad PNR duomenys būtų ištrinti pasibaigus 2 dalyje nurodytam laikotarpiui. Šia pareiga nedaroma įtakos atvejams, kai konkretūs PNR duomenys perduoti kompetentingai institucijai ir yra naudojami vykdant konkretaus nusikaltimo tyrimus ar patraukiant baudžiamojon atsakomybėn – tokiu atveju tokių duomenų saugojimas, kurį vykdo kompetentinga institucija, reguliuojamas pagal valstybės narės nacionalinę teisę.

3. Valstybės narės užtikrina, kad PNR duomenys būtų visam laikui ištrinti pasibaigus 2 dalyje nurodytam laikotarpiui. Šia pareiga nedaroma įtakos atvejams, kai konkretūs PNR duomenys perduoti kompetentingai institucijai ir yra naudojami vykdant konkretaus nusikaltimo tyrimus ar patraukiant baudžiamojon atsakomybėn – tokiu atveju tokių duomenų saugojimas, kurį vykdo kompetentinga institucija, reguliuojamas pagal valstybės narės nacionalinę teisę.

4. Pagal 4 straipsnio 2 dalies a ir b punktus gautą paieškos rezultatą informacijos apie keleivius skyrius laiko tik tiek, kiek reikia, kad kompetentingoms institucijoms praneštų apie gautą teigiamą rezultatą. Kai automatinės paieškos operacijos rezultatas, jį atskirai patikrinus neautomatizuotu būdu, yra neigiamas, jis vis tiek saugomas, kad ateityje būtų išvengta klaidingų teigiamų rezultatų, ne ilgiau kaip trejus metus, nebent pasibaigus tiems penkeriems metams pagrindiniai duomenys dar neištrinti atsižvelgiant į 3 dalies nuostatas – tokiu atveju įrašas laikomas tol, kol ištrinami pagrindiniai duomenys.

4. Pagal 4 straipsnio 2 dalies a ir b punktus gautą paieškos rezultatą informacijos apie keleivius skyrius laiko tik tiek, kiek reikia, kad kompetentingoms institucijoms praneštų apie gautą teigiamą rezultatą. Kai automatinės paieškos operacijos rezultatas, jį asmeniškai patikrinus informacijos apie keleivius skyriaus darbuotojui, yra neigiamas, jis vis tiek saugomas, kad ateityje būtų išvengta klaidingų teigiamų rezultatų, ne ilgiau kaip trejus metus, nebent pasibaigus tiems penkeriems metams pagrindiniai duomenys dar neištrinti atsižvelgiant į 3 dalies nuostatas – tokiu atveju įrašas laikomas tol, kol ištrinami pagrindiniai duomenys.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10 straipsnis

10 straipsnis

Sankcijos oro vežėjams

Sankcijos oro vežėjams ir ekonominės veiklos vykdytojams, kurie nėra vežėjai

Valstybės narės, laikydamosi savo nacionalinės teisės, užtikrina, kad oro vežėjams, kurie neperduoda pagal šią direktyvą reikalaujamų duomenų, kuriuos jie jau yra surinkę, arba to nepadaro taikydami reikalaujamą formatą ar kitaip pažeidžia pagal šią direktyvą nustatytas nacionalines nuostatas, būtų taikomos atgrasomosios, veiksmingos ir proporcingos sankcijos, įskaitant finansines nuobaudas.

1. Valstybės narės, laikydamosi savo nacionalinės teisės, užtikrina, kad oro vežėjams ir ekonominės veiklos vykdytojams, kurie nėra vežėjai, neperduodantiems pagal šią direktyvą reikalaujamų duomenų, kuriuos jie jau yra surinkę, neperduodantiems duomenų reikalaujamu formatu, juos tvarkantiems ne pagal šioje direktyvoje nustatytas duomenų apsaugos taisykles ar kitaip pažeidžiantiems pagal šią direktyvą nustatytas nacionalines nuostatas, būtų taikomos atgrasomosios, veiksmingos ir proporcingos sankcijos, įskaitant finansines nuobaudas.

 

1a. Oro vežėjai ir ekonominės veiklos vykdytojai, kurie nėra vežėjai, visus duomenis laiko tarptautinės pramonės standartus atitinkančioje arba viršijančioje saugioje duomenų bazėje, akredituoto saugumo kompiuterio sistemoje.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11 straipsnis

11 straipsnis

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad, kiek tai susiję su visu asmens duomenų tvarkymu pagal šią direktyvą, kiekvienas keleivis turėtų tokią pačią teisę susipažinti, ištaisyti, ištrinti ir blokuoti, teisę gauti kompensaciją ir teisę į teisminį teisės gynimo būdą, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę įgyvendinant Tarybos pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 17, 18, 19 ir 20 straipsnius. Todėl taikomos Tarybos pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 17, 18, 19 ir 20 straipsnių nuostatos.

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad, kiek tai susiję su visu asmens duomenų tvarkymu pagal šią direktyvą, kiekvienas keleivis turėtų tokią pačią teisę, kad jo asmens duomenys būtų apsaugoti, teisę su jais susipažinti, juos ištaisyti, ištrinti ir blokuoti, teisę gauti kompensaciją ir teisę į teisminį teisių gynimo būdą, kaip nustatyta pagal nacionalinę ir Sąjungos teisę, taip pat įgyvendinant Pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 17, 18, 19 ir 20 straipsnius. Todėl yra taikomi šie straipsniai.

2. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad pagal nacionalinę teisę įgyvendinant Tarybos pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 21 ir 22 straipsnius priimtos nuostatos dėl duomenų tvarkymo konfidencialumo ir duomenų saugumo taip pat galioja visam asmens duomenų tvarkymui pagal šią direktyvą.

2. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad pagal nacionalinę teisę įgyvendinant Pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 21 ir 22 straipsnius priimtos nuostatos dėl duomenų tvarkymo konfidencialumo ir duomenų saugumo taip pat galioja visam asmens duomenų tvarkymui pagal šią direktyvą.

 

2a. Jeigu pagal nacionalinę teisę įgyvendinant Direktyvą 95/46/EB priimtomis nuostatomis keleiviui suteikiama daugiau teisių, susijusių su jų duomenų tvarkymu, negu pagal šią direktyvą, taikomos tos nuostatos.

3. Bet koks PNR duomenų, kuriais atskleidžiama asmens rasė ar etninė kilmė, religiniai, filosofiniai ar politiniai įsitikinimai, narystė profesinėse sąjungose, sveikatos būklė ar seksualinis gyvenimas, tvarkymas draudžiamas. Jeigu informacijos apie keleivius skyrius gauna tokius PNR duomenis, kuriais atskleidžiama minėta informacija, jie iškart ištrinami.

3. Valstybės narės draudžia tvarkyti PNR duomenis, kurie atskleidžia asmens rasę ar etninę kilmę, religinius, filosofinius ar politinius įsitikinimus, seksualinę orientaciją arba lytinę tapatybę, narystę ar veiklą profesinėse sąjungose; taip pat draudžiama tvarkyti duomenis apie sveikatą ar lytinį gyvenimą. Jeigu informacijos apie keleivius skyrius gauna tokius PNR duomenis, kuriais atskleidžiama minėta informacija, jie iškart ištrinami.

 

3a. Valstybės narės užtikrina, kad informacijos apie keleivius skyrius saugotų visų duomenų tvarkymo sistemų ir procedūrų, už kurias yra atsakingas, dokumentus. Šiuose dokumentuose pateikiama bent ši informacija:

 

a) informacijos apie keleivius skyriaus organizacinio vieneto ir darbuotojų, kuriems pavesta tvarkyti PNR duomenis, pavadinimas, vardai, pavardės ir kontaktiniai duomenys, įvairių lygių leidimai naudotis duomenimis ir tokius leidimus turintys darbuotojai;

 

b) kompetentingų institucijų ir kitų valstybių narių informacijos apie keleivius skyrių pateikti prašymai ir apdorotų PNR duomenų gavėjai;

 

c) visi prašymai perduoti duomenis į trečiąsias šalis ir visi tokie duomenų perdavimai, atitinkamos trečiosios šalies nurodymas ir teisiniai pagrindai, kuriais remiantis perduodami duomenys;

 

d) skirtingų kategorijų duomenų saugojimo ir ištrynimo terminai.

 

Nacionalinės priežiūros institucijos prašymu informacijos apie keleivius skyrius pateikia jai visą turimą dokumentaciją susipažinti.

 

3b. Valstybės narės užtikrina, kad informacijos apie keleivius skyrius saugotų įrašus bent apie šias duomenų tvarkymo operacijas: duomenų rinkimą, keitimą, konsultacijas dėl jų, jų atskleidimą, sujungimą arba ištrynimą. Įrašuose apie konsultacijas ir duomenų atskleidimą visų pirma nurodomas tokių operacijų tikslas, data ir laikas, taip pat, kiek tai manoma, nurodoma asmens, kuris konsultavosi dėl PNR duomenų arba juos atskleidė, tapatybė ir tokių duomenų gavėjų tapatybė. Įrašai naudojami tik duomenų patikrinimo, savikontrolės ir duomenų vientisumo ir saugumo užtikrinimo arba audito tikslais. Nacionalinės priežiūros institucijos prašymu informacijos apie keleivius skyrius pateikia jai visus turimus įrašus susipažinti.

 

Asmenys, kurie vykdo saugumo kontrolę, susipažįsta su PNR duomenimis, juos analizuoja ir naudoja duomenų įrašus, turi turėti asmens patikimumo pažymėjimą ir būti apmokyti saugumo klausimais. Šie asmenys turi savo profilį, kuriuo apibrėžiama ir apribojama, prie kokių duomenų jiems suteikiama prieiga, atsižvelgiant į jų darbo pobūdį, vaidmenį ir juridines teises.

 

Įrašai saugomi ketverius metus. Vis dėlto, jei pasibaigus ketverių metų laikotarpiui pagal 9 straipsnio 3 dalies nuostatas su jais susiję duomenys neištrinami, įrašai saugomi tol, kol ištrinami susiję duomenys.

 

3c. Valstybės narės pasirūpina, kad jų informacijos apie keleivius skyrius įgyvendintų atitinkamas technines ir organizacines priemones ir procedūras, siekdamas užtikrinti aukštą saugumo lygį, kuris atitiktų su saugomų PNR duomenų tvarkymu ir jų pobūdžiu susijusią riziką.

 

3d. Valstybės narės užtikrina, kad kai asmens duomenų saugumo pažeidimas gali turėti neigiamą poveikį asmens duomenų apsaugai ar duomenų subjekto privatumui, informacijos apie keleivius skyrius nepagrįstai nedelsdamas praneša apie tokį pažeidimą duomenų subjektui ir nacionaliniam duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

4. Informacijos apie keleivius skyrius ir kompetentingos institucijos, visų pirma nacionalinės duomenų apsaugos institucijos, įrašo ar dokumentuoja visą oro vežėjų atliekamą PNR duomenų tvarkymą, visus informacijos apie keleivius skyrių vykdomus PNR duomenų perdavimus ir visus kompetentingų institucijų ar kitų valstybių narių informacijos apie keleivius skyrių ir trečiųjų šalių prašymus, net jei jie buvo atmesti, duomenų tvarkymo teisėtumo patikrinimo, savikontrolės ir tinkamo duomenų vientisumo ir duomenų tvarkymo saugumo užtikrinimo tikslais. Šie įrašai laikomi penkerius metus, nebent pasibaigus tiems penkeriems metams pagrindiniai duomenys dar neištrinti atsižvelgiant į 9 straipsnio 3 dalį – tokiu atveju įrašai laikomi tol, kol ištrinami pagrindiniai duomenys.

 

5. Valstybės narės užtikrina, kad oro vežėjai, jų agentai ar kiti bilietų pardavėjai, teikiantys keleivių vežimo oro transportu paslaugas, užsakant skrydį ir perkant bilietą aiškiai ir tiksliai praneštų tarptautinių skrydžių keleiviams apie PNR duomenų teikimą informacijos apie keleivius skyriui, tokių duomenų tvarkymo tikslus, duomenų saugojimo laikotarpį, jų galimą panaudojimą siekiant teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn, galimą keitimąsi ir dalijimąsi tokiais duomenimis ir jų duomenų apsaugos teises, visų pirma teisę pateikti skundą pasirinktai nacionalinei duomenų apsaugos priežiūros institucijai. Tą pačią informaciją valstybės narės paskelbia viešai.

5. Valstybės narės užtikrina, kad oro vežėjai ir ekonominės veiklos vykdytojai, kurie nėra vežėjai, užsakant skrydį ir perkant bilietą aiškiai ir tiksliai praneštų tarptautinių skrydžių keleiviams apie PNR duomenų teikimą informacijos apie keleivius skyriui, tokių duomenų tvarkymo tikslus, duomenų saugojimo laikotarpį, jų galimą panaudojimą siekiant teroristinių nusikaltimų ir sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn, galimą keitimąsi ir dalijimąsi tokiais duomenimis ir jų duomenų apsaugos teises, pvz., teisę susipažinti, ištaisyti, ištrinti ir blokuoti duomenis, taip pat teisę pateikti skundą pasirinktai nacionalinei duomenų apsaugos priežiūros institucijai.

 

5a. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad jų informacijos apie keleivius skyrius pateiktų duomenų subjektui informaciją, susijusią su jo teisėmis, kaip nurodyta 5 dalyje, ir informuotų, kaip tomis teisėmis galima pasinaudoti.

6. Informacijos apie keleivius skyriams ir kompetentingoms institucijoms draudžiama perduoti bet kokius PNR duomenis privatiems asmenims valstybėse narėse ar trečiosiose šalyse.

 

7. Nepažeisdamos 10 straipsnio, valstybės narės priima tinkamas priemones, skirtas užtikrinti, kad būtų įgyvendintos visos šios direktyvos nuostatos, ir visų pirma nustato veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias sankcijas, taikomas pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nuostatas.

7. Nepažeisdamos 10 straipsnio, valstybės narės priima tinkamas priemones, skirtas užtikrinti, kad būtų įgyvendintos visos šios direktyvos nuostatos, ir visų pirma nustato veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias sankcijas, taikomas pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nuostatas. Nacionalinės priežiūros institucijos imasi tinkamų drausminių priemonių prieš asmenis, atsakingus už bet kokį tyčinį privatumo pažeidimą; tokios priemonės gali apimti draudimą naudotis sistema, oficialų papeikimą, nušalinimą nuo pareigų, rango pažeminimą arba atleidimą iš pareigų.

 

7a. Kompetentingoms institucijoms ir informacijos apie keleivius skyriams draudžiama perduoti bet kokius PNR duomenis privatiems asmenims valstybėse narėse ar trečiosiose šalyse. Už bet kokį nederamą elgesį taikomos sankcijos.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12 straipsnis

12 straipsnis

Nacionalinė priežiūros institucija

Nacionalinė priežiūros institucija

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad nacionalinė priežiūros institucija, įsteigta įgyvendinant Pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 25 straipsnį, taip pat patartų dėl valstybių narių pagal šią direktyvą priimtų nuostatų taikymo jų teritorijoje ir tai prižiūrėtų. Taikomos tolesnės Pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 25 straipsnio nuostatos.

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad nacionalinė priežiūros institucija, įsteigta įgyvendinant Pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 25 straipsnį, patartų dėl valstybių narių pagal šią direktyvą priimtų nuostatų taikymo jų teritorijoje ir tai prižiūrėtų. Taikomos tolesnės Pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 25 straipsnio nuostatos.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a straipsnis

 

Nacionalinės priežiūros institucijos pareigos ir įgaliojimai

 

1. Kiekvienos valstybės narės nacionalinė priežiūros institucija stebi, kaip taikomos pagal šią direktyvą priimtos nuostatos ir prisideda prie nuoseklaus tokių nuostatų taikymo visoje Sąjungoje, kad tvarkant asmens duomenis būtų galima užtikrinti pagrindinių teisių apsaugą. Kiekviena nacionalinė priežiūros institucija atlieka šias funkcijas:

 

a) nagrinėja skundus, kuriuos pateikė bet kuris duomenų subjektas, tiria skundo dalyką ir per pagrįstą laikotarpį informuoja duomenų subjektus apie skundo tyrimo eigą ir rezultatus, visų pirma tais atvejais, kai būtinas tolesnis tyrimas arba veiksmų koordinavimas su kita nacionaline priežiūros institucija; tokius skundus gali teikti visi asmenys, nepriklausomai nuo jų pilietybės, kilmės šalies arba gyvenamosios vietos;

 

b) veiksmingai vykdo kontrolės, tyrimo, įsikišimo ir peržiūros įgaliojimus, taip pat įgaliojimus, jei reikia, reikalauti dėl teisės pažeidimų, susijusių su šia direktyva, patraukti baudžiamojon atsakomybėn arba taikyti drausmines priemones;

 

c) tikrina, ar duomenys tvarkomi teisėtai, savo iniciatyva arba atsižvelgdama į pateiktą skundą atlieka tyrimus, patikrinimus ir auditą, kaip numatyta pagal nacionalinę teisę, ir per pagrįstą laikotarpį informuoja atitinkamą duomenų subjektą, jei jis buvo pateikęs skundą, apie tyrimo rezultatus;

 

d) stebi, kiek atitinkamų įvykių raida turi poveikį asmens duomenų apsaugai, pirmiausia informacijos ir ryšio technologijų raidą.

 

Valstybės narės sudaro galimybę pasinaudoti žalos atlyginimo tvarka asmenims, kurie mano, kad jiems teko vėluoti arba buvo uždrausta lipti į komercinį orlaivį, nes buvo neteisingai nustatyta, kad jie kelia grėsmę.

 

2. Kiekviena nacionalinė priežiūros institucija bet kurio duomenų subjekto prašymu jam pataria dėl naudojimosi savo teisėmis, nustatytomis pagal šią direktyvą priimtomis nuostatomis, ir, kai taikoma, šiuo tikslu bendradarbiauja su nacionalinėmis priežiūros institucijomis kitose valstybėse narėse.

 

3. Nacionalinė priežiūros institucija pateikia 1 dalies a punkte nurodyto skundo pateikimo formą, kurią galima užpildyti elektroniniu būdu, suteikdama galimybę naudotis kitomis ryšio priemonėmis.

 

4. Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinė priežiūros institucija savo pareigas duomenų subjektams atliktų nemokamai. Vis dėlto, jeigu prašymai yra akivaizdžiai neproporcingi, ypač dėl jų pasikartojančio turinio, nacionalinė priežiūros institucija gali imti pagrįsto dydžio mokestį.

 

5. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jų nacionalinė priežiūros institucija turėtų pakankamai žmogiškųjų, techninių ir finansinių išteklių, patalpų ir infrastruktūros, būtinų siekiant veiksmingai atlikti pareigas ir naudotis įgaliojimais.

 

6. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jų nacionalinė priežiūros institucija turėtų savo darbuotojus, kuriuos skiria ir kuriems vadovauja nacionalinės priežiūros institucijos vadovas.

 

7. Nacionalinės priežiūros institucijos nariai, atlikdami savo pareigas, neprašo ir nepriima jokių nurodymų ir išlaiko visišką nepriklausomumą ir nešališkumą.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13 straipsnis

13 straipsnis

Bendri protokolai ir tinkami duomenų formatai

Bendri protokolai ir tinkami duomenų formatai

1. Visi oro vežėjų PNR duomenys perduodami informacijos apie keleivius skyriams šios direktyvos tikslais elektroniniu būdu arba, jei kiltų techninių kliūčių, bet kokiu kitu tinkamu būdu vienerius metus nuo bendrų protokolų ir tinkamų duomenų formatų priėmimo pagal 14 straipsnį dienos.

1. Visi oro vežėjai ir ekonominės veiklos vykdytojai, kurie nėra vežėjai, PNR duomenis informacijos apie keleivius skyriams šios direktyvos tikslais perduoda elektroniniu būdu; tai atliekama suteikiant pakankamai garantijų dėl techninio saugumo ir organizacinių priemonių, reglamentuojančių numatytų duomenų tvarkymą. Jei kiltų techninių kliūčių, PNR duomenys perduodami kitu tinkamu būdu, kartu išlaikant tokį patį saugumo lygį ir visišką Sąjungos teisės aktų dėl duomenų apsaugos laikymąsi.

2. Pasibaigus vienerių metų terminui, taikomam nuo bendrų protokolų ir tinkamų duomenų formatų priėmimo dienos, visi oro vežėjų PNR duomenys perduodami informacijos apie keleivius skyriams šios direktyvos tikslais elektroniniu būdu, naudojant saugius metodus ir sutartus bendrus protokolus, kurie taikomi visiems perdavimams, kad būtų užtikrintas duomenų saugumas juos perduodant, taip pat naudojant tinkamą duomenų formatą, kad būtų užtikrintas jų aiškumas visoms susijusioms šalims. Visi oro vežėjai turi pasirinkti bendrą protokolą ir duomenų formatą, kuriuos jie ketina naudoti perduodami duomenis informacijos apie keleivius skyriui, ir jam juos nurodyti.

2. Pasibaigus vienerių metų terminui, taikomam nuo bendrų protokolų ir tinkamų duomenų formatų priėmimo dienos, visi oro vežėjų ir ekonominės veiklos vykdytojų, kurie nėra vežėjai, PNR duomenys perduodami informacijos apie keleivius skyriams šios direktyvos tikslais elektroniniu būdu, naudojant saugius metodus ir sutartus bendrus protokolus, kurie taikomi visiems perdavimams, kad būtų užtikrintas duomenų saugumas juos perduodant, taip pat naudojant tinkamą duomenų formatą, kad būtų užtikrintas jų aiškumas visoms susijusioms šalims. Visi oro vežėjai turi pasirinkti bendrą protokolą ir duomenų formatą, kuriuos jie ketina naudoti perduodami duomenis informacijos apie keleivius skyriui, ir jam juos nurodyti.

3. Komisija parengia ir prireikus pataiso sutartų bendrų protokolų ir tinkamų duomenų formatų sąrašą pagal 14 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką.

3. Komisijai pagal 14 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamas ir prireikus pataisomas sutartų bendrų protokolų ir tinkamų duomenų formatų sąrašas.

4. Jei negalima naudotis 2 ir 3 dalyse nurodytais sutartais bendrais protokolais ir tinkamais duomenų formatais, taikoma 1 dalis.

4. Jei negalima naudotis 2 ir 3 dalyse nurodytais sutartais bendrais protokolais ir tinkamais duomenų formatais, taikoma 1 dalis.

5. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad per vienerius metus nuo tos dienos, kai nustatyti bendri protokolai ir tinkami duomenų formatai, būtų priimtos reikalingos techninės priemonės, kad būtų galima naudotis bendrais protokolais ir duomenų formatais.

5. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad per vienerius metus nuo tos dienos, kai nustatyti bendri protokolai ir tinkami duomenų formatai, būtų priimtos reikalingos techninės priemonės, kad būtų galima naudotis bendrais protokolais ir duomenų formatais.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

14 straipsnis

14 straipsnis

Komiteto procedūra

Deleguotieji aktai

1. Komisijai padės komitetas (toliau – komitetas). Šis komitetas yra komitetas, kaip apibrėžta 2011 m. vasario 16 d. Reglamente […/2011/ES].

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas 2011 m. vasario 16 d. Reglamento […/2011/ES] 4 straipsnis.

2. 13 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami [X] metų laikotarpiui nuo ...* [šios direktyvos įsigaliojimo data]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki [X] metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

 

2a. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 13 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

2b. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

2c. Pagal 13 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

16 straipsnis

Išbraukta.

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

 

Nuo 15 straipsnio 1 dalyje nurodytos dienos, t. y. praėjus dvejiems metams nuo šios direktyvos įsigaliojimo, valstybės narės užtikrina, kad būtų renkami bent 30 proc. 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų skrydžių PNR duomenys. Valstybės narės užtikrina, kad praėjus ne daugiau kaip dvejiems metams nuo 15 straipsnyje nurodytos dienos būtų renkami bent 60 proc. 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų skrydžių PNR duomenys. Valstybės narės užtikrina, kad praėjus ketveriems metams nuo 15 straipsnyje nurodytos dienos būtų renkami visų 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų skrydžių PNR duomenys.

 

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17 straipsnis

17 straipsnis

Peržiūra

Peržiūra

Remdamasi valstybių narių pateikta informacija Komisija:

Remdamasi valstybių narių pateikta informacija Komisija ne vėliau kaip ...* [ketveri metai po 15 straipsnio 1 dalyje nurodytos perkėlimo į nacionalinę teisę datos] peržiūri šios direktyvos veikimą ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Tokia peržiūra apima visus šios direktyvos aspektus.

a) peržiūri galimybę ir būtinybę įtraukti vidaus skrydžius į šios direktyvos taikymo sritį, remdamasi tų valstybių narių, kurios renka su vidaus skrydžiais susijusius PNR duomenis, įgytą patirtį. Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai per dvejus metus nuo 15 straipsnio 1 dalyje paminėtos dienos;

 

b) peržiūri šios direktyvos veikimą ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai per ketverius metus nuo 15 straipsnio 1 dalyje paminėtos dienos. Tokia peržiūra apima visus šios direktyvos aspektus, ypatingą dėmesį skiriant asmens duomenų apsaugos standartų atitikčiai, duomenų saugojimo trukmei ir vertinimų kokybei. Joje taip pat pateikiama pagal 18 straipsnį surinkta statistinė informacija.

Atlikdama peržiūrą, Komisija ypatingą dėmesį skiria asmens duomenų apsaugos standartų atitikčiai, PNR duomenų rinkimo ir tvarkymo kiekvienu iš nurodytų tikslų būtinybei ir proporcingumui, duomenų saugojimo trukmei, vertinimų kokybei, dalijimosi duomenimis tarp valstybių narių veiksmingumui ir vertinimo, įskaitant kiek tai susiję su statistine informacija, surinkta pagal 18 straipsnį, kokybei. Ataskaitoje taip pat pateikiama pagal 18 straipsnį surinkta statistinė informacija.

 

Pasikonsultavusi su atitinkamomis Sąjungos agentūromis, Komisija ne vėliau kaip ... [dveji metai po 15 straipsnio 1 dalyje nurodytos perkėlimo į nacionalinę teisę datos] Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pirminę vertinimo ataskaitą.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

18 straipsnis

18 straipsnis

Statistiniai duomenys

Statistiniai duomenys

1. Valstybės narės parengia statistinę informaciją, susijusią su informacijos apie keleivius skyriams pateiktais PNR duomenimis. Tokie statistiniai duomenys turėtų apimti bent nustatytų asmenų, kurie galėtų būti susiję su teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais nusikaltimais pagal 4 straipsnio 2 dalį, skaičių ir tolesnių teisėsaugos veiksmų, kurių imtasi naudojant PNR duomenis, skaičių pagal oro vežėją ir paskirties vietą.

1. Valstybės narės parengia statistinę informaciją, susijusią su informacijos apie keleivius skyriams pateiktais PNR duomenimis. Tokie statistiniai duomenys turėtų apimti bent nustatytų asmenų, kurie galėtų būti susiję su teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais pagal 4 straipsnio 2 dalį, skaičių ir tolesnių teisėsaugos veiksmų, kurių imtasi naudojant PNR duomenis, skaičių pagal oro vežėją ir paskirties vietą, taip pat tyrimų ir apkaltinamųjų nuosprendžių, atliktų ir paskelbtų panaudojus kiekvienoje valstybėje narėje surinktus PNR duomenis, skaičių.

2. Šiuose statistiniuose duomenyse nepateikiami jokie asmens duomenys. Šie statistiniai duomenys kasmet perduodami Komisijai.

2. Šiuose statistiniuose duomenyse nepateikiami jokie asmens duomenys. Šie statistiniai duomenys kas dvejus metus perduodami Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

19 straipsnis

19 straipsnis

Ryšys su kitomis priemonėmis

Ryšys su kitomis priemonėmis

1. Priėmus šią direktyvą, valstybės narės gali toliau taikyti galiojančius dvišalius ar daugiašalius tarpusavio susitarimus dėl kompetentingų institucijų keitimosi informacija, jei tokie susitarimai yra suderinami su šia direktyva.

1. Priėmus šią direktyvą, valstybės narės gali toliau taikyti galiojančius dvišalius ar daugiašalius tarpusavio susitarimus dėl kompetentingų institucijų keitimosi informacija, jei tokie susitarimai yra suderinami su šia direktyva.

 

1a. Ši direktyva taikoma nedarant poveikio Pamatiniam sprendimui 2008/977/TVR.

2. Šia direktyva nepažeidžiamos jokios Sąjungos pareigos ir įsipareigojimai, prisiimti dvišaliuose ir (arba) daugiašaliuose susitarimuose su trečiosiomis šalimis.

2. Šia direktyva nepažeidžiamos jokios Sąjungos pareigos ir įsipareigojimai, prisiimti dvišaliuose ir (arba) daugiašaliuose susitarimuose su trečiosiomis šalimis.

(1)

OL C 218, 2011 7 23, p. 107.

(2)

OL C 181, 2011 6 22, p. 24.

(3)

  Teisingumo Teismo 2014 m. balandžio 8 d. sprendimas, Digital Rights Ireland ir Seitlinger ir kt., sujungtos bylos C-293/12 ir C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238.

(4)

  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.


AIŠKINAMOJI DALIS

I. Aplinkybės

Nusikalstamos ir teroristinės veikos pobūdis pastaraisiais metais nuolat kito. Ji tapo drąsesnė, sudėtingesnė ir vis dažniau tarpvalstybinio pobūdžio. Atsižvelgiant į dideles su nusikalstamumu susijusias sąnaudas nustatyta, kad vis daugiau piliečių pageidauja ryžtingesnių ES lygmens veiksmų kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu(1).

Todėl Stokholmo programoje Komisija raginama pateikti pasiūlymą dėl PNR duomenų naudojimo siekiant užkirsti kelią terorizmui ir sunkiems nusikaltimams, juos nustatyti, tirti ir patraukti už juos baudžiamojon atsakomybėn. 2007 m. lapkričio 6 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl keleivio duomenų įrašo naudojimo teisėsaugoje. Šis pasiūlymas aptartas Tarybos darbo grupėse ir dėl daugumos tekste pateiktų nuostatų pasiektas bendras sutarimas. Tačiau 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Komisijos pasiūlymas, kurio Taryba nebuvo priėmusi, nustojo galioti.

PNR duomenys – lėktuvu keliaujančių keleivių užsakant bilietą pateikta informacija, kurią laiko oro vežėjas. Šiuos duomenis oro vežėjai pirmiausia naudoja veiklos vykdymo tikslais (jie apima 19 laukų pateikiamą informaciją, pvz., kelionės datą, kelionės maršrutą, bilieto duomenis, kontaktinius duomenis, kelionių agento informaciją, naudotas mokėjimo priemones, vietos numerį ir bagažo duomenis), nors jie oro transporto bendrovėms vertingi ir komerciniu bei statistiniu požiūriu.

PNR duomenis taip pat gali naudoti teisėsaugos institucijos, todėl pasiūlytoje direktyvoje nustatytos suderintos tokių priemonių taisyklės. Atidžiai išanalizuoti PNR duomenys gali būti veiksminga nusikalstamos ir teroristinės veikos nustatymo ir sekimo priemonė. Be to, juos galima naudoti imantis atsakomųjų, tikralaikių arba aktyvių veiksmų siekiant sustabdyti, stebėti, apklausti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn nusikaltėlius. Šiuo metu iš 27 Europos Sąjungos valstybių narių tik Jungtinė Karalystė taiko visa apimančią PNR sistemą(2), o dar penkios (Prancūzija, Danija, Švedija, Belgija ir Nyderlandai) ją taiko ribotai arba bando jos naudojimą.

PNR nereikėtų painioti su išankstine informacija apie keleivius (API) – iš mašininiu būdu nuskaitomos paso dalies imamais biografiniais duomenimis. Pastaroji informacija labiau ribota, o jos naudojimas reglamentuojamas pagal API direktyvą(3).

II. Komisijos pasiūlymas

Komisijos pasiūlymas (toliau – tekstas) rengtas atsižvelgiant į Europos Parlamento 2008 m. lapkričio mėn. rezoliucijoje(4) pateiktas rekomendacijas ir atitinka 2009 m. vykusių Tarybos darbo grupių diskusijų rezultatus. Be to, pasiūlyme atsižvelgta ir į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno, 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupės ir Pagrindinių teisių agentūros nuomones. Atliktas visapusiškas poveikio vertinimas ir surengtos konsultacijos.

Tekste iš esmės nustatomi du dalykai: i) suderinamos oro vežėjų, vykdančių skrydžius į trečiąją šalį ir į bent vienos valstybės narės teritoriją arba iš jų, įpareigojimo perduoti PNR duomenis teisėsaugos institucijoms nuostatos ir ii) nustatomi kriterijai, kada teisėsaugos institucijos gali naudoti tokią informaciją, t. y. jos gali ja naudotis siekdamos užkirsti kelią teroristiniams ir sunkiems nusikaltimams, juos nustatyti, tirti ir patraukti už juos baudžiamojon atsakomybėn. Tekstas atitinka Pamatiniame sprendime 2008/977/TVR nustatytas (arba kurios bus nustatytos bet kokiame kitame būsimame šios srities pamatiniame sprendime) asmens duomenų apsaugos taisykles. Pasiūlyta sistema yra privaloma ir kiekvienai valstybei skiriami dveji metai veiklos sistemai įdiegti. Vis dėlto valstybėms narėms būtų leidžiama sąnaudų dalijimosi tikslais taikyti bendras sistemas.

Be pirmiau nurodyto tikslo apribojimo, Parlamento nariai paprastai daug dėmesio skiria kelioms toliau nurodytoms sritims.

I. Duomenų saugojimas

Tekste nustatytas dviejų etapų principas, taikomas valstybės narės kompetentingos institucijos saugomiems PNR duomenims: 30 dienų laikotarpis, o po jo – penkerių metų laikotarpis, kai duomenys yra užmaskuoti.

II. Centralizuota ar decentralizuota sistema

Tekste nustatytos decentralizuotos sistemos taisyklės. Jos pasirinktos daugiausia atsižvelgiant į sąnaudas, taip pat į vienos centralizuotos sistemos pažeidžiamumą.

III. ES vidaus skrydžių įtraukimas

ES vidaus skrydžiai į teksto taikymo sritį neįtraukti.

IV. Tikslinis ar visų skrydžių duomenų rinkimas

Komisija siūlo laipsniškai pradėti rinkti visų tarptautinių skrydžių duomenis.

V. Sąvokų „teroristiniai nusikaltimai“ ir „sunkūs nusikaltimai“ apibrėžtys

Tekste teroristiniai nusikaltimai apibrėžiami nurodant, kad tai Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475/TVR 1–4 straipsniuose nurodyti nusikaltimai; sunkūs nusikaltimai taip pat apibrėžiami kaip nusikaltimai, nurodyti „Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 2 straipsnio 2 dalyje“, bet tik „jeigu pagal valstybės narės nacionalinę teisę už juos baudžiama laisvės atėmimo bausme arba laisvės apribojimu, kurio ilgiausias terminas – bent treji metai", nors šiuo atžvilgiu leidžiamas tam tikras lankstumas.

III. Pranešėjo pozicija

Pranešėjas pritaria daugumai Komisijos požiūrio į PNR duomenų perdavimą ir naudojimą aspektų. Komisija ir įvairios valstybių narių teisėsaugos institucijos pateikė Parlamento nariams įrodymų, kad tokia priemonė veiksminga, ir pranešėjas tvirtina, kad įrodytas tokios priemonės būtinumas, proporcingumas ir papildoma nauda: šiomis priemonėmis nevaržomas laisvas judėjimas ir dėl jų neturėtų kilti pavojus piliečių atvykimo teisei, bet kartu būtų padedama apsaugoti piliečių saugą. Be to, kadangi Komisijos pasiūlyme atsižvelgta į 2008 m. lapkričio mėn. Europos Parlamento pateiktas rekomendacijas ir nustatyti būtiniausi kitų PNR susitarimų atžvilgiu LIBE komiteto jau patvirtinti standartai, šis tekstas yra tinkamas diskusijų Europos Parlamente pagrindas.

I. Duomenų saugojimas

Pranešėjas mano, kad teksto keisti nereikia, tik į savo pranešimo projektą įtraukė sąvokos „duomenų užmaskavimo“ apibrėžtį, kurioje paaiškinama, ką ši nuostata tiksliai reiškia. Taip pat įvedami du skirtingi duomenų prieigos sudarymo laikotarpiai. Penkerių metų laikotarpis terorizmo atvejais ir ketverių metų laikotarpis sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų atvejais, visapusiškai atsižvelgiant į proporcingumo principą ETT bendrose bylose C-293/12 ir C-594/12.

II. Centralizuota ar decentralizuota sistema

Pranešimo projekte nustatytos decentralizuotos sistemos taisyklės.

III. ES vidaus skrydžių įtraukimas

Pranešėjas yra įsitikinęs, kad ES vidaus skrydžių įtraukimas yra aiškiai naudingas kiekvienai ES PNR sistemai. Nors padidėtų pirminės sąnaudos, šių skrydžių įtraukimo nauda aiški: užtikrinama vienoda struktūra ir dideli saugumo pranašumai. Atsižvelgdamas į platesnę sistemos taikymo sritį pranešėjas taip pat pratęsė pasiūlymo laikotarpį nuo dvejų iki trejų metų.

IV. Tikslinis ar visų skrydžių duomenų rinkimas

Pranešėjas pritaria, kad, atsižvelgiant į akivaizdžią naudą veiksmingumo ir saugumo požiūriu, reikia rinkti visų skrydžių duomenis. Taip pat galima pagrįstai manyti, kad taikant tikslinę sistemą nusikaltėliai galėtų vengti tam tikrų skrydžių.

V. Sąvokų „teroristiniai nusikaltimai“ ir „sunkūs nusikaltimai“ apibrėžtys

Pranešimo projekte nebuvo pakeistos „teroristinių nusikaltimų“ ir „sunkių nusikaltimų“ sąvokos. Tačiau tekstas taikomas tik „sunkiems tarpvalstybiniams nusikaltimams“, pateikiant konkrečias nusikalstamas veikas, paimtas iš Pamatinio sprendimo 2002/584/TVR sąrašo.

Pranešėjas taip pat įtraukė nuostatas, kuriose bus paaiškintas sąnaudų klausimas, žalos atlyginimas ir padidino teisinį tikrumą aiškiau nurodydamas kitus jau galiojančius šios srities teisės aktus.

(1)

Standartinė Eurobarometro apklausa 71, priedo p. 149.

(2)

JK programos e-borders 2006 m. Imigracijos, prieglobsčio ir pilietybės įstatymo 32–38 skirsniai.

(3)

2004 m. rugpjūčio 29 d. Direktyva 2004/82/EB dėl vežėjų įpareigojimo perduoti keleivių duomenis (OL L 261, 2004 8 6, p. 24).

(4)

Priimti tekstai, P6_TA(2008)0561.


Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ (6.5.2015)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl keleivio duomenų įrašo duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais

(COM(2011) 0032 – C8‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Nuomonės referentas: Arnaud Danjean

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenys yra keleivių pateikta informacija, kurią komerciniais tikslais renka ir saugo oro vežėjai. Juos sudaro įvairi informacija pradedant kelionių datomis ir maršrutais ir baigiant informacija apie mokėjimo būdus ir kontaktiniais duomenimis.

PNR duomenys yra labai naudingi teisėsaugos institucijoms. Jais gali būti naudojamasi, kai reaguojama, t. y. atliekant tyrimus ar vykdant baudžiamąjį persekiojimą, tikru laiku (prieš atvykstant ar išvykstant), siekiant užkirsti kelią nusikaltimams ar suimti asmenis prieš jiems įvykdant nusikaltimą, arba imamasi iniciatyvos, kuriant vertinimo kriterijus siekiant sudaryti galimybes įvertinti keleivius prieš jiems atvykstant ir išvykstant.

Nors kelios valstybės narės jau plėtoja savo PNR sistemas, šia direktyva būtų reglamentuojamas PNR duomenų naudojimas ES lygmeniu ir ja siekiama suderinti valstybių narių politiką. Toks suderinimas yra itin svarbus siekiant užtikrinti, kad kiekviena valstybė narė netaikytų oro vežėjams skirtingų įpareigojimų ir tokiu būdu nedidintų PNR duomenų teikimo biurokratinės ir finansinės naštos. Direktyva taip pat užtikrintų, kad PNR sistema apimtų visą ES.

ES PNR sistemos įvedimas yra itin svarbus siekiant sudaryti ES galimybes spręsti jai iškilusius uždavinius. Be kovos su organizuotu nusikalstamumu ir vidaus terorizmu, PNR direktyva yra svarbi priemonė užtikrinant tarptautinį saugumą. Terorizmas tapo pasauline grėsme ir su juo reikia kovoti iš esmės. Oro transportui tenka labai svarbus vaidmuo palaikant teroristų tinklus ir išvykstant bei grįžtant vadinamiesiems užsienio kovotojams. Deramą prieigą prie PNR duomenų teisėsaugos institucijoms būtina užtikrinti ir siekiant užtikrinti vidaus saugumą, ir siekiant ES užsienio politikos tikslų.

Kad nebūtų jokių spragų, kuriomis būtų galima pasinaudoti, taip pat būtina užtikrinti, kad užsakomaisiais skrydžiais besinaudojančių ekonominės veiklos vykdytojų, kurie nėra vežėjai, pvz., kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių, surinkti PNR duomenys būtų įtraukti į ES PNR sistemą. Kadangi skrydžius vykdantys oro vežėjai dažnai neturi prieigos prie tokių užsakomųjų skrydžių rezervacijos duomenų, itin svarbu įpareigoti kelionių agentūras ir kelionių organizatorius teikti tokią informaciją.

Tokią prieigą būtinai reikia suderinti su ES piliečių teise į privatumą ir turi būti užtikrinta, kad PNR direktyva būtų suderinta su Teisingumo Teismo sprendimu dėl Duomenų saugojimo direktyvos. Pranešėjo nuomone, jei šie klausimai bus išspręsti, direktyva bus svarbi priemonė užtikrinant nacionalinį ir tarptautinį saugumą.

PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3a) Savo rezoliucijoje 2178(2014) Jungtinių Tautų Saugumo Taryba pareiškė, kad yra itin susirūpinusi dėl didelės ir vis augančios grėsmės, kurią kelia užsienio teroristai kovotojai, t. y. asmenys, keliaujantys ne į savo gyvenamosios vietos ar pilietybės valstybę teroro aktų vykdymo, planavimo, rengimosi jiems ar dalyvavimo juose, teroristų mokymo ar mokymosi tikslais, ir yra pasiryžusi kovoti su šia grėsme. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba pripažįsta, kad svarbu kovoti su užsienio teroristų kovotojų keliama grėsme, ir skatina valstybes nares taikyti įrodymais pagrįstą keliautojų rizikos vertinimą ir tikrinimo procedūras, įskaitant kelionės duomenų rinkimą ir analizę, nenaudojant asmenų klasifikavimo, kuris remiasi stereotipais, grindžiamais diskriminacija.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) PNR duomenys būtini siekiant veiksmingos teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn ir didesnio vidaus saugumo.

(5) PNR duomenys būtini siekiant veiksmingos teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn ir tokiu būdu užtikrinant didesnį vidaus ir tarptautinį saugumą.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) PNR duomenys būtini siekiant veiksmingos teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn ir didesnio vidaus saugumo.

(5) PNR duomenys gali būti naudinga priemonė siekiant veiksmingos teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn ir didesnio vidaus saugumo.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Lyginant PNR duomenis su įvairiose ieškomų asmenų ir daiktų duomenų bazėse esančiais duomenimis, teisėsaugos institucijoms lengviau užkirsti kelią sunkiems nusikaltimams, įskaitant teroro aktus, juos nustatyti, tirti ir patraukti už juos baudžiamojon atsakomybėn, rasti įrodymų ir reikiamais atvejais rasti įtariamųjų bendrininkus ir atkleisti nusikaltėlių tinklus.

(6) Lyginant PNR duomenis su įvairiose ieškomų asmenų ir daiktų duomenų bazėse esančiais duomenimis, teisėsaugos institucijoms gali būti lengviau užkirsti kelią sunkiems nusikaltimams, įskaitant teroro aktus, juos nustatyti, tirti ir patraukti už juos baudžiamojon atsakomybėn, rasti įrodymų ir reikiamais atvejais rasti įtariamųjų bendrininkus ir atskleisti nusikaltėlių tinklus.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) PNR duomenys suteikia galimybę teisėsaugos institucijoms nustatyti asmenis, kurie iki tol nebuvo žinomi, t. y. asmenis, kurie anksčiau nebuvo įtariami dėl sunkaus nusikaltimo ar terorizmo, bet kurie, kaip matyti iš duomenų analizės, gali būti susiję su tokiu nusikaltimu, ir todėl juos turėtų išsamiau patikrinti kompetentingos institucijos. Naudodamosi PNR duomenimis teisėsaugos institucijos turi galimybę kitais būdais nei tvarkydamos kitas asmens duomenų kategorijas kovoti su sunkių nusikaltimų ir terorizmo grėsme. Tačiau, siekiant užtikrinti, kad nekaltų ir neįtariamų asmenų duomenų tvarkymas išliktų kuo labiau ribotas, PNR duomenų naudojimo aspektai, susiję su vertinimo kriterijų kūrimu ir taikymu, turėtų būti dar labiau apriboti ir taikomi tik sunkiems nusikaltimams, kurie kartu yra tarpvalstybinio pobūdžio, t. y. glaudžiai susiję su keliavimu ir dėl to su tvarkomų duomenų rūšimi.

(7) PNR duomenys suteikia galimybę teisėsaugos institucijoms nustatyti asmenis, kurie iki tol nebuvo žinomi, t. y. asmenis, kurie anksčiau nebuvo įtariami dėl sunkaus nusikaltimo ar terorizmo, bet kurie, kaip matyti iš duomenų analizės, gali būti susiję su tokiu nusikaltimu, ir todėl juos turėtų išsamiau patikrinti kompetentingos institucijos, įskaitant asmenis, keliaujančius teroro aktų vykdymo, planavimo, rengimosi jiems ar dalyvavimo juose, teroristų mokymo ar mokymosi tikslais. Naudodamosi PNR duomenimis teisėsaugos institucijos turi galimybę kitais būdais nei tvarkydamos kitas asmens duomenų kategorijas kovoti su sunkių nusikaltimų ir terorizmo grėsme. Tačiau, siekiant užtikrinti, kad nekaltų ir neįtariamų asmenų duomenų tvarkymas išliktų kuo labiau ribotas, PNR duomenų naudojimo aspektai, susiję su vertinimo kriterijų kūrimu ir taikymu, turėtų būti dar labiau apriboti ir taikomi tik sunkiems nusikaltimams, kurie kartu yra tarpvalstybinio pobūdžio, t. y. glaudžiai susiję su keliavimu ir dėl to su tvarkomų duomenų rūšimi.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Asmens duomenų tvarkymas privalo būti proporcingas konkrečiam saugumo tikslui, kurio siekiama pagal šią direktyvą.

(8) Vadovaujantis būtinumo ir proporcingumo principais, kurie primenami 2014 m. balandžio 4 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendime ir 2011 m. kovo 25 d. EDPS nuomonėje, asmens duomenų tvarkymas privalo būti proporcingas ir būtinas konkrečiam saugumo tikslui, kurio siekiama pagal šią direktyvą.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Siekiant teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn, svarbu, kad visos valstybės narės priimtų nuostatas, kuriomis nustatomos oro vežėjų, vykdančių tarptautinius skrydžius į Europos Sąjungos valstybių narių teritoriją arba iš jos, pareigos.

(10) Siekiant teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn, svarbu, kad visos valstybės narės priimtų nuostatas, kuriomis nustatomos oro vežėjų, vykdančių tarptautinius skrydžius į Europos Sąjungos valstybių narių teritoriją arba iš jos, pareigos. Šios pareigos taip pat turėtų būti taikomos ekonominės veiklos vykdytojams, kurie nėra vežėjai, kai jie užsako tokius skrydžius.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Siekiant teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn, svarbu, kad visos valstybės narės priimtų nuostatas, kuriomis nustatomos oro vežėjų, vykdančių tarptautinius skrydžius į Europos Sąjungos valstybių narių teritoriją arba iš jos, pareigos.

(10) Siekiant teroristinių nusikaltimų ir sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn, svarbu, kad visos valstybės narės priimtų nuostatas, kuriomis nustatomos oro vežėjų, vykdančių tarptautinius skrydžius į Europos Sąjungos valstybių narių teritoriją arba iš jos, pareigos.

 

(Horizontalus pakeitimas: terminas „sunkūs nusikaltimaivisame tekste keičiamas terminu „sunkūs tarpvalstybiniai nusikaltimai“)

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a) Šios direktyvos tikslas ‒ užtikrinti saugumą ir apsaugoti žmonių gyvybę bei visuomenės saugą, taip pat sukurti PNR duomenų apsaugos ir valstybių narių ir teisėsaugos institucijų keitimosi šiais duomenimis teisinę sistemą.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a) Pastaruoju metu išaugęs teroristų išpuolių ES skaičius, vis labiau plintantis radikalėjimas ir vis daugiau į ES grįžtančių užsienio kovotojų tik patvirtina, kad dabar yra pats laikas įsigalioti šiai direktyvai.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) Oro vežėjai jau renka ir tvarko savo keleivių PNR duomenis savo pačių komerciniais tikslais. Šia direktyva neturėtų būti nustatytos jokios oro vežėjų pareigos iš keleivių rinkti arba saugoti kokius nors papildomus duomenis arba jokios keleivių pareigos pateikti bet kokius papildomus duomenis, be tų, kurie jau teikiami oro vežėjams.

(11) Oro vežėjai jau renka ir tvarko savo keleivių PNR duomenis savo pačių komerciniais tikslais. Šia direktyva neturėtų būti nustatytos jokios oro vežėjų ir ekonominės veiklos vykdytojų, kurie nėra vežėjai, pareigos iš keleivių rinkti arba saugoti kokius nors papildomus duomenis arba jokios keleivių pareigos pateikti bet kokius papildomus duomenis, be tų, kurie jau teikiami oro vežėjams ir ekonominės veiklos vykdytojams, kurie nėra vežėjai.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11a) Ekonominės veiklos vykdytojai, kurie nėra vežėjai, tokie kaip kelionių agentūros ir kelionių organizatoriai, parduoda organizuotas turistines keliones, kuriose naudojamasi užsakomaisiais skrydžiais, dėl kurių jie renka ir tvarko savo klientų PNR duomenis nebūtinai perduodami šiuos duomenis oro vežėjams, kurie vykdo keleivinius skrydžius.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) Turėtų būti taikoma Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu37 1–4 straipsniuose nustatyta teroristinių nusikaltimų apibrėžtis. Turėtų būti taikoma 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos38 2 straipsnyje nustatyta sunkių nusikaltimų apibrėžtis. Vis dėlto valstybės narės gali neįtraukti tų smulkių nusikaltimų, su kuriais, atsižvelgiant į atitinkamą baudžiamosios teisenos sistemą, susijęs PNR duomenų tvarkymas pagal šią direktyvą neatitiktų proporcingumo principo. Turėtų būti taikoma Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 2 straipsnyje ir Jungtinių Tautų konvencijoje dėl tarptautinio organizuoto nusikalstamumo nustatyta sunkaus tarpvalstybinio nusikaltimo apibrėžtis.

(12) Turėtų būti taikoma Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu37 1 straipsnyje nustatyta teroristinių nusikaltimų apibrėžtis. Turėtų būti taikoma 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio 2 straipsnyje ir Jungtinių Tautų konvencijoje prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą nustatyta sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų apibrėžtis. Vis dėlto valstybės narės turėtų neįtraukti tų smulkių nusikaltimų, su kuriais, atsižvelgiant į atitinkamą baudžiamosios teisenos sistemą, susijęs PNR duomenų tvarkymas pagal šią direktyvą neatitiktų proporcingumo principo.

__________________

__________________

37 OL L 164, 2002 6 22, p. 3. Sprendimas su pakeitimais, padarytais 2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2008/919/TVR (OL L 330, 2008 12 9, p. 21).

37 OL L 164, 2002 6 22, p. 3. Sprendimas su pakeitimais, padarytais 2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2008/919/TVR (OL L 330, 2008 12 9, p. 21).

38 OL L 190, 2002 7 18, p. 1.

 

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) Bet kokių PNR duomenų, kuriuos prašo suteikti informacijos apie keleivius skyrius, sąrašų turinys turėtų būti nustatytas laikantis tikslo atsižvelgti į valdžios institucijų teisėtus teroristinių nusikaltimų ar sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn reikalavimus, tokiu būdu didinant vidaus saugumą Sąjungoje ir saugant pagrindines piliečių teises, ypač privatumo ir asmens duomenų apsaugos srityje. Tokiuose sąrašuose neturėtų būti jokių asmens duomenų, kuriais galėtų būti atskleista rasė ar etninė kilmė, politiniai, religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, narystė profesinėse sąjungose, arba duomenų apie atitinkamo asmens sveikatą ar lytinį gyvenimą. PNR duomenys turėtų apimti išsamią informaciją apie keleivio užsakymą ir kelionės maršrutą, kuria remdamosi kompetentingos institucijos gali nustatyti lėktuvu keliaujančius keleivius, keliančius grėsmę vidaus saugumui.

(14) Bet kokių PNR duomenų, kuriuos prašo suteikti informacijos apie keleivius skyrius, sąrašų turinys turėtų būti nustatytas laikantis tikslo atsižvelgti į valdžios institucijų teisėtus teroristinių nusikaltimų ar sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn reikalavimus, tokiu būdu didinant vidaus saugumą Sąjungoje ir saugant pagrindines piliečių teises, ypač privatumo ir asmens duomenų apsaugos srityje. Tokiuose sąrašuose neturėtų būti jokių asmens duomenų, kuriais galėtų būti atskleista rasė ar etninė kilmė, politiniai, religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, narystė profesinėse sąjungose, arba duomenų apie atitinkamo asmens sveikatą ar lytinį gyvenimą. PNR duomenys turėtų apimti išsamią informaciją apie keleivio užsakymą ir kelionės maršrutą, kuria remdamosi kompetentingos institucijos gali nustatyti lėktuvu keliaujančius keleivius, keliančius grėsmę vidaus ir tarptautiniam saugumui.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Šiuo metu galimi du duomenų perdavimo būdai: „importo“ metodas, kuriuo duomenų prašančios valstybės narės kompetentingos institucijos gali prisijungti prie oro vežėjo bilietų užsakymo sistemos ir nukopijuoti („importuoti“) prašomus duomenis, ir „eksporto“ metodas, kuriuo oro vežėjai duomenų prašančiai institucijai perduoda („eksportuoja“) prašomus PNR duomenis, taip leidžiant oro vežėjams toliau kontroliuoti, kokie duomenys teikiami. Laikoma, kad „eksporto“ metodas užtikrina aukštesnio lygio duomenų apsaugą ir turėtų būti privalomas visiems oro vežėjams.

(15) Šiuo metu galimi du duomenų perdavimo būdai: importo“ metodas, kuriuo duomenų prašančios valstybės narės kompetentingos institucijos gali prisijungti prie oro vežėjo bilietų užsakymo sistemos ir nukopijuoti („importuoti“) prašomus duomenis, ir „eksporto“ metodas, kuriuo oro vežėjai ir ekonominės veiklos vykdytojai, kurie nėra vežėjai, duomenų prašančiai institucijai perduoda („eksportuoja“) prašomus PNR duomenis, taip leidžiant oro vežėjams toliau kontroliuoti, kokie duomenys teikiami. Laikoma, kad „eksporto“ metodas užtikrina aukštesnio lygio duomenų apsaugą ir turėtų būti privalomas visiems oro vežėjams ir ekonominės veiklos vykdytojams kurie nėra vežėjai.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) Valstybės narės turėtų imtis visų būtinų priemonių sudaryti sąlygas oro vežėjams vykdyti savo pareigas pagal šią direktyvą. Pareigų perduoti PNR duomenis nesilaikantiems oro vežėjams valstybės narės turėtų nustatyti atgrasomąsias, veiksmingas ir proporcingas sankcijas, įskaitant finansines nuobaudas. Kai rimti pažeidimai yra pakartotiniai ir gali kliudyti pasiekti pagrindinius šios direktyvos tikslus, šios sankcijos išimtiniais atvejais gali apimti tokias priemones kaip transporto priemonių sulaikymas, areštavimas ar konfiskavimas arba veiklos licencijos laikinas sustabdymas ar atėmimas.

(17) Valstybės narės turėtų imtis visų būtinų priemonių sudaryti sąlygas oro vežėjams ir ekonominės veiklos vykdytojams, kurie nėra vežėjai, vykdyti savo pareigas pagal šią direktyvą. Pareigų perduoti PNR duomenis nesilaikantiems oro vežėjams ir ekonominės veiklos vykdytojams, kurie nėra vežėjai, valstybės narės turėtų nustatyti atgrasomąsias, veiksmingas ir proporcingas sankcijas, įskaitant finansines nuobaudas. Kai rimti pažeidimai yra pakartotiniai ir gali kliudyti pasiekti pagrindinius šios direktyvos tikslus, šios sankcijos išimtiniais atvejais gali apimti tokias priemones kaip transporto priemonių sulaikymas, areštavimas ar konfiskavimas arba veiklos licencijos laikinas sustabdymas ar atėmimas.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) Kiekviena valstybė narė turėtų įvertinti galimas su teroristiniais nusikaltimais ir sunkiais nusikaltimais susijusias grėsmes.

(18) Kiekviena valstybė narė turėtų įvertinti galimas su teroristiniais nusikaltimais ir sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais susijusias grėsmes.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) Visapusiškai atsižvelgiant į teisę į asmens duomenų apsaugą ir teisę į nediskriminavimą, joks sprendimas, dėl kurio asmeniui kyla neigiamų teisinių pasekmių arba kuris jį labai paveikia, negali būti priimamas, jei jis grindžiamas vien tik automatizuotu PNR duomenų tvarkymu. Be to, joks tokio tipo sprendimas neturėtų būti priimtas dėl asmens rasės ar etninės kilmės, religinių, filosofinių ar politinių įsitikinimų, narystės profesinėse sąjungose, sveikatos būklės ar seksualinio gyvenimo.

(19) Visapusiškai atsižvelgiant į teisę į asmens duomenų apsaugą ir teisę į nediskriminavimą, joks sprendimas, dėl kurio asmeniui kyla neigiamų teisinių pasekmių arba kuris jį labai paveikia, negali būti priimamas, jei jis grindžiamas vien tik automatizuotu PNR duomenų tvarkymu. Tokie sprendimai nepriimami remiantis asmens lytimi, odos spalva, etnine kilme, socialine padėtimi, genetinėmis savybėmis, kalba, religiniais, filosofiniais ar politiniais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, priklausymu tautinei mažumai, turtine padėtimi, gimimo vieta, negalia, amžiumi, sveikatos būkle ar lytine orientacija.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) Prireikus valstybės narės turėtų dalytis jų gaunamais PNR duomenimis su kitomis valstybėmis narėmis, kai juos būtina perduoti teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais. Šios direktyvos nuostatomis neturėtų būti prieštaraujama kitiems Sąjungos teisės aktams dėl keitimosi informacija tarp policijos ir teisminių institucijų, įskaitant 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo39 ir 2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2006/960/TVR dėl keitimosi informacija ir žvalgybos informacija tarp Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijų supaprastinimo40. Toks teisėsaugos ir teisminių institucijų keitimasis PNR duomenimis turėtų būti reguliuojamas policijos ir teisminio bendradarbiavimo taisyklėmis.

(20) Prireikus valstybės narės turėtų dalytis jų gaunamais PNR duomenimis su kitomis valstybėmis narėmis, kai juos būtina perduoti teroristinių nusikaltimų ir sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais. Šios direktyvos nuostatomis neturėtų būti prieštaraujama kitiems Sąjungos teisės aktams dėl keitimosi informacija tarp policijos ir teisminių institucijų, įskaitant 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo39 ir 2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2006/960/TVR dėl keitimosi informacija ir žvalgybos informacija tarp Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijų supaprastinimo40. Toks teisėsaugos ir teisminių institucijų keitimasis PNR duomenimis turėtų būti reguliuojamas policijos ir teisminio bendradarbiavimo taisyklėmis.

__________________

__________________

39 OL L 121, 2009 5 15, p. 37.

39 OL L 121, 2009 5 15, p. 37.

40 OL L 386, 2006 12 29, p. 89.

40 OL L 386, 2006 12 29, p. 89.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26) Valstybėms narėms turėtų būti leista perduoti PNR duomenis trečiosioms šalims tik atskirai įvertinus kiekvieną konkretų atvejį ir laikantis Pamatinio sprendimo 2008/977/TVR. Siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, tokiems perdavimams turėtų būti taikomi papildomi reikalavimai, susiję su perdavimo tikslu, gaunančiosios institucijos patikimumu ir trečiajai šaliai perduodamiems asmenų duomenims taikomomis garantijomis.

(26) Valstybėms narėms turėtų būti leista perduoti PNR duomenis trečiosioms šalims tik atskirai įvertinus kiekvieną konkretų atvejį ir laikantis persvarstyto Pamatinio sprendimo 2008/977/TVR. Siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, tokie duomenys turėtų būti perduoti tik tiksliai žinant, kaip PNR duomenys bus apdorojami trečiojoje šalyje, kaip bus ribojamos trečiųjų šalių institucijų galimybės susipažinti su PNR duomenimis, kaip tie duomenys bus naudojami vėliau ir kitas trečiajai šaliai perduodamiems asmenų duomenims taikomas garantijas.

Pagrindimas

Pamatinis sprendimas 2008/977/TVR šiuo metu yra peržiūrimas po Komisijos pasiūlymo pakeisti šį pamatinį sprendimą nauja direktyva (COM(2012) 0010 final).

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26) Valstybėms narėms turėtų būti leista perduoti PNR duomenis trečiosioms šalims tik atskirai įvertinus kiekvieną konkretų atvejį ir laikantis Pamatinio sprendimo 2008/977/TVR. Siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, tokiems perdavimams turėtų būti taikomi papildomi reikalavimai, susiję su perdavimo tikslu, gaunančiosios institucijos patikimumu ir trečiajai šaliai perduodamiems asmenų duomenims taikomomis garantijomis.

(26) Valstybėms narėms turėtų būti leista perduoti PNR duomenis trečiosioms šalims tik atskirai įvertinus kiekvieną konkretų atvejį ir laikantis Pamatinio sprendimo 2008/977/TVR. Siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, tokiems perdavimams turėtų būti taikomi papildomi reikalavimai, susiję su perdavimo tikslu, gaunančiosios institucijos patikimumu ir trečiajai šaliai perduodamiems asmenų duomenims taikomomis garantijomis. Šiuos duomenis trečiosioms šalims turėtų būti leidžiama perduoti tik gavus pirminės valstybės narės leidimą ir atskirai įvertinus konkretų atvejį.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29) Dėl nacionalinių nuostatų, susijusių su asmens duomenų, įskaitant PNR duomenis, tvarkymu, teisinių ir techninių skirtumų oro vežėjai susiduria ir susidurs su skirtingais reikalavimais dėl perduotinos informacijos rūšių, taip pat su skirtingomis sąlygomis, kuriomis tokia informacija turi būti teikiama kompetentingoms nacionalinėms institucijoms. Šie skirtumai gali trukdyti veiksmingam kompetentingų nacionalinių institucijų bendradarbiavimui teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais.

(29) Dėl nacionalinių nuostatų, susijusių su asmens duomenų, įskaitant PNR duomenis, tvarkymu, teisinių ir techninių skirtumų oro vežėjai ir ekonominės veiklos vykdytojai, kurie nėra vežėjai, susiduria ir susidurs su skirtingais reikalavimais dėl perduotinos informacijos rūšių, taip pat su skirtingomis sąlygomis, kuriomis tokia informacija turi būti teikiama kompetentingoms nacionalinėms institucijoms. Šie skirtumai gali trukdyti veiksmingam kompetentingų nacionalinių institucijų bendradarbiavimui teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29) Dėl nacionalinių nuostatų, susijusių su asmens duomenų, įskaitant PNR duomenis, tvarkymu, teisinių ir techninių skirtumų oro vežėjai susiduria ir susidurs su skirtingais reikalavimais dėl perduotinos informacijos rūšių, taip pat su skirtingomis sąlygomis, kuriomis tokia informacija turi būti teikiama kompetentingoms nacionalinėms institucijoms. Šie skirtumai gali trukdyti veiksmingam kompetentingų nacionalinių institucijų bendradarbiavimui teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais.

(29) Dėl nacionalinių nuostatų, susijusių su asmens duomenų, įskaitant PNR duomenis, tvarkymu, teisinių ir techninių skirtumų oro vežėjai susiduria ir susidurs su skirtingais reikalavimais dėl perduotinos informacijos rūšių, taip pat su skirtingomis sąlygomis, kuriomis tokia informacija turi būti teikiama kompetentingoms nacionalinėms institucijoms. Šie skirtumai gali trukdyti veiksmingam kompetentingų nacionalinių institucijų bendradarbiavimui teroristinių nusikaltimų ir sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32) Visų pirma direktyvos apimtis yra maksimaliai apribota, ja leidžiama PNR duomenis saugoti nei ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį, po kurio duomenys turi būti ištrinti, praėjus labai trumpam laikotarpiui duomenis būtina anonimizuoti, o neskelbtinų duomenų rinkimas ir naudojimas draudžiami. Siekiant užtikrinti duomenų apsaugos veiksmingumą ir aukštą lygį, valstybės narės privalo užtikrinti, kad nepriklausoma nacionalinė priežiūros institucija patartų, kaip tvarkyti PNR duomenis, ir tai prižiūrėtų. Visus PNR duomenų tvarkymo atvejus būtina registruoti ar dokumentuoti duomenų tvarkymo teisėtumo patikrinimo, taip pat savikontrolės ir deramo duomenų vientisumo ir duomenų tvarkymo saugumo užtikrinimo tikslais. Valstybės narės taip pat privalo užtikrinti, kad keleiviai būtų aiškiai ir tiksliai informuoti apie PNR duomenų rinkimą ir savo teises.

(32) Visų pirma direktyvos apimtis yra maksimaliai apribota, ja leidžiama PNR duomenis saugoti ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį, po kurio duomenys turi būti ištrinti, praėjus labai trumpam laikotarpiui duomenis būtina užmaskuoti, o neskelbtinų duomenų rinkimas ir naudojimas draudžiami. Siekiant užtikrinti duomenų apsaugos veiksmingumą ir aukštą lygį, valstybės narės privalo užtikrinti, kad nepriklausoma nacionalinė priežiūros institucija patartų, kaip tvarkyti PNR duomenis, ir tai prižiūrėtų. Visus PNR duomenų tvarkymo atvejus būtina registruoti ar dokumentuoti duomenų tvarkymo teisėtumo patikrinimo, taip pat savikontrolės ir deramo duomenų vientisumo ir duomenų tvarkymo saugumo užtikrinimo tikslais. Valstybės narės taip pat privalo užtikrinti, kad keleiviai būtų aiškiai ir tiksliai informuoti apie PNR duomenų rinkimą ir savo teises.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1a. Ši direktyva taip pat taikoma ekonominės veiklos vykdytojams, kurie nėra vežėjai ir kurie renka arba saugo PNR duomenis apie keleivių skrydžius į trečiąsias šalis ar iš jų, kurių išvykimo arba paskirties vieta yra Sąjungoje.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Pagal šią direktyvą renkami PNR duomenys gali būti tvarkomi tik toliau nurodytais tikslais:

2. Pagal šią direktyvą renkami PNR duomenys gali būti tvarkomi tik kompetentingos valstybės narės institucijos ir tik toliau nurodytais tikslais:

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Ši direktyva taikoma vežėjams ir ekonominės veiklos vykdytojams, kurie nėra vežėjai, vykdantiems keleivinius skrydžius tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių, taip pat keleivinius skrydžius Sąjungos teritorijoje.

Pagrindimas

Svarbu įtraukti skrydžius ES teritorijoje, nes nusikaltėliai Europos Sąjungoje naudoja ne tik skrydžius tarp Sąjungos ir užsienio šalių, bet ir skrydžius Sąjungos teritorijoje. Nusikaltėliai taip pat naudoja sudėtingus maršrutus į tam tikras ES šalis ir iš jų, kad nebūtų aptikti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b. Ši direktyva taip pat taikoma vežėjams ekonominės veiklos vykdytojams, kurie nėra vežėjai, registruotiems Sąjungoje arba laikantiems joje duomenis, ir vykdantiems keleivinius skrydžius į trečiąsias šalis arba iš jų, kurių išvykimo arba paskirties vieta yra Sąjungoje.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) oro vežėjas – oro transporto įmonė, turinti galiojančią veiklos licenciją arba jos atitikmenį, suteikiantį teisę oro transportu vežti keleivius;

a) oro vežėjas – oro transporto įmonė, turinti galiojančią licenciją oro susisiekimui vykdyti arba jos atitikmenį;

Pagrindimas

Oro vežėjo apibrėžtis turi atitikti Reglamente Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių pateiktą apibrėžtį.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

aa) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris nėra vežėjas – įgaliotasis ekonominės veiklos vykdytojas, pvz., kelionių agentūra ar kelionių organizatorius, kuris teikia su kelionėmis susijusias paslaugas, įskaitant skrydžių, dėl kurių jis renka ir tvarko keleivių PNR duomenis, užsakymą;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) tarptautinis skrydis – bet koks oro vežėjo suplanuotas reguliarus ar nereguliarus skrydis į valstybės narės teritoriją iš trečiosios šalies arba skrydis iš valstybės narės teritorijos, kurio galutinė paskirties vieta – trečioji šalis, abejais atvejais įskaitant skrydžius su persėdimu ir tranzitinius skrydžius;

b) tarptautinis skrydis – bet koks oro vežėjo suplanuotas reguliarus ar nereguliarus skrydis į valstybės narės teritoriją iš trečiosios šalies arba skrydis iš valstybės narės teritorijos, kurio galutinė paskirties vieta – trečioji šalis, įskaitant užsakomuosius skrydžius, skrydžius privačiais lėktuvais, skrydžius privačiu užsakymu, taip pat tranzitinius skrydžius, kurių metu keleiviai išlipa;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) keleivio duomenų įrašas, arba PNR duomenys, – kiekvieno keleivio kelionės sąlygų įrašas, kuriame pateikiama visa informacija, reikalinga, kad kiekvienos asmens arba jo vardu užsakytos kelionės atveju užsakymus priimantys bei dalyvaujantys oro vežėjai galėtų tvarkyti ir kontroliuoti bilietų užsakymus; toks įrašas gali būti bilietų užsakymo sistemose, išvykimo kontrolės sistemose (DCS) arba tokias pačias funkcijas turinčiose lygiavertėse sistemose;

c) keleivio duomenų įrašas, arba PNR duomenys, – kiekvieno keleivio kelionės sąlygų įrašas, kuriame pateikiama visa informacija, reikalinga, kad kiekvienos asmens arba jo vardu užsakytos kelionės atveju užsakymus priimantys bei dalyvaujantys oro vežėjai ir, jei oro vežėjai nebuvo užsakę skrydžio, ekonominės veiklos vykdytojai, kurie nėra vežėjai, galėtų tvarkyti ir kontroliuoti bilietų užsakymus; toks įrašas gali būti bilietų užsakymo sistemose, išvykimo kontrolės sistemose (DCS) arba tokias pačias funkcijas turinčiose lygiavertėse sistemose;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) bilietų užsakymo sistema – oro vežėjo vidinė inventorizavimo sistema, kurioje renkami bilietų užsakymams tvarkyti reikalingi PNR duomenys;

e) bilietų užsakymo sistema – oro vežėjo arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris nėra vežėjas, vidinė inventorizavimo sistema, kurioje renkami bilietų užsakymams tvarkyti reikalingi PNR duomenys;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) eksporto metodas – metodas, kuriuo oro vežėjai prašomus PNR duomenis perduoda į duomenų prašančios institucijos duomenų bazę;

f) eksporto metodas – metodas, kuriuo oro vežėjai PNR duomenis perduoda į duomenų prašančios institucijos duomenų bazę;

Pagrindimas

Oro vežėjai perduoda rezervacijoms surinktus PNR duomenis, o ne prašomus PNR duomenis. Valdžios institucijos pačios turi išfiltruoti duomenis ir atrinkti tai, kas reikalinga.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) teroristiniai nusikaltimai – nusikaltimai pagal nacionalinę teisę, nurodyti Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475/TVR 1–4 straipsniuose;

g) teroristiniai nusikaltimai – nusikaltimai pagal nacionalinę teisę, nurodyti Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475/TVR 1–4 straipsniuose, taip pat asmenys, keliaujantys teroro aktų vykdymo, planavimo, rengimosi jiems ar dalyvavimo juose, teroristų mokymo ar mokymosi tikslais;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h) sunkūs nusikaltimai – nusikaltimai pagal nacionalinę teisę, nurodyti Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 2 straipsnio 2 dalyje, jeigu pagal valstybės narės nacionalinę teisę už juos baudžiama laisvės atėmimo bausme arba laisvės apribojimu, kurio ilgiausias terminas – bent treji metai; vis dėlto valstybės narės gali neįtraukti tų smulkių nusikaltimų, su kuriais, atsižvelgiant į atitinkamą baudžiamosios teisenos sistemą, susijęs PNR duomenų tvarkymas pagal šią direktyvą neatitiktų proporcingumo principo;

Išbraukta.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė įsteigia arba paskiria instituciją, kompetentingą vykdyti teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevenciją, nustatymą, tyrimą ir patraukimą už juos baudžiamojon atsakomybėn, arba tokios institucijos padalinį, kad jis atliktų informacijos apie keleivius skyriaus funkcijas ir iš oro vežėjų rinktų PNR duomenis, juos saugotų, analizuotų ir analizės rezultatus perduotų kompetentingoms 5 straipsnyje nurodytoms institucijoms. Jo darbuotojai gali būti deleguoti iš kompetentingų valdžios institucijų.

1. Kiekviena valstybė narė įsteigia arba paskiria instituciją, kompetentingą vykdyti teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevenciją, nustatymą, tyrimą ir patraukimą už juos baudžiamojon atsakomybėn, arba tokios institucijos padalinį, kad jis atliktų informacijos apie keleivius skyriaus funkcijas ir iš oro vežėjų rinktų PNR duomenis, juos saugotų, analizuotų ir analizės rezultatus perduotų kompetentingoms 5 straipsnyje nurodytoms institucijoms. Jo darbuotojai turi būti sąžiningi ir kompetentingi asmenys, kurie gali būti deleguoti iš kompetentingų valdžios institucijų.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Oro vežėjų pagal 6 straipsnį perduotus PNR duomenis, susijusius su tarptautiniais skrydžiais į kiekvienos valstybės narės teritoriją ar iš jos, renka atitinkamos valstybės narės informacijos apie keleivius skyrius. Jeigu oro vežėjų perduoti PNR duomenys apima daugiau duomenų, nei nurodyta priede, tokius duomenis gavęs informacijos apie keleivius skyrius juos iškart ištrina.

1. Oro vežėjų ir ekonominės veiklos vykdytojų, kurie nėra vežėjai, pagal 6 straipsnį perduotus PNR duomenis, susijusius su tarptautiniais skrydžiais į kiekvienos valstybės narės teritoriją ar iš jos, renka atitinkamos valstybės narės informacijos apie keleivius skyrius. Jeigu oro vežėjų ir ekonominės veiklos vykdytojų, kurie nėra vežėjai, perduoti PNR duomenys apima daugiau duomenų, nei nurodyta priede, tokius duomenis gavęs informacijos apie keleivius skyrius juos iškart ištrina.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Oro vežėjų pagal 6 straipsnį perduotus PNR duomenis, susijusius su tarptautiniais skrydžiais į kiekvienos valstybės narės teritoriją ar iš jos, renka atitinkamos valstybės narės informacijos apie keleivius skyrius. Jeigu oro vežėjų perduoti PNR duomenys apima daugiau duomenų, nei nurodyta priede, tokius duomenis gavęs informacijos apie keleivius skyrius juos iškart ištrina.

1. Oro vežėjų pagal 6 straipsnį perduotus PNR duomenis, susijusius su tarptautiniais skrydžiais į kiekvienos valstybės narės teritoriją ar iš jos, renka atitinkamos valstybės narės informacijos apie keleivius skyrius. Oro vežėjai ir ekonominės veiklos vykdytojai, kurie nėra vežėjai, neperduoda informacijos apie keleivius skyriui neskelbtinų duomenų, kaip antai asmens lytis, odos spalva, etninė kilmė, socialinė padėtis, genetinės savybės, kalba, religiniai, filosofiniai ar politiniai įsitikinimai, narystė profesinėse sąjungose, priklausymas tautinei mažumai, turtinė padėtis, gimimo vieta, negalia, amžius, sveikatos būklė ar lytinė orientacija. Jeigu perduoti PNR duomenys apima šiuos ar daugiau duomenų, nei išsamiai nurodyta priede, tokius duomenis gavęs informacijos apie keleivius skyrius juos iškart ištrina.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Oro vežėjų pagal 6 straipsnį perduotus PNR duomenis, susijusius su tarptautiniais skrydžiais į kiekvienos valstybės narės teritoriją ar iš jos, renka atitinkamos valstybės narės informacijos apie keleivius skyrius. Jeigu oro vežėjų perduoti PNR duomenys apima daugiau duomenų, nei nurodyta priede, tokius duomenis gavęs informacijos apie keleivius skyrius juos iškart ištrina.

1. Oro vežėjų pagal 6 straipsnį perduotus PNR duomenis, susijusius su tarptautiniais skrydžiais į kiekvienos valstybės narės teritoriją ar iš jos, renka tik atitinkamos valstybės narės informacijos apie keleivius skyrius. Jeigu oro vežėjų perduoti PNR duomenys apima daugiau duomenų, nei nurodyta priede, tokius duomenis gavęs informacijos apie keleivius skyrius juos iškart ištrina.

Pagrindimas

Reikėtų įterpti žodį „tik“, kad būtų užtikrinta, kad ne visos kompetentingos institucijos, turinčios teisę prašyti PNR duomenų (kaip nurodyta 5 straipsnyje), gautų juos iš vežėjų.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) kad atliktų keleivių vertinimą prieš jų numatytą atvykimą į valstybę narę ar išvykimą iš jos ir nustatytų asmenis, kurie gali būti susiję su teroristiniu nusikaltimu arba sunkiu tarpvalstybiniu nusikaltimu ir kuriuos turi papildomai patikrinti 5 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos. Atlikdamas tokį vertinimą, informacijos apie keleivius skyrius gali tvarkyti PNR duomenis pagal iš anksto nustatytus kriterijus. Valstybės narės užtikrina, kad bet koks automatizuotai tvarkant duomenis gautas teigiamas rezultatas būtų atskirai peržiūrėtas neautomatizuotu būdu, kad būtų patikrinta, ar 5 straipsnyje nurodyta kompetentinga institucija turi imtis veiksmų;

a) kad atliktų keleivių vertinimą prieš jų numatytą atvykimą į valstybę narę ar išvykimą iš jos ir nustatytų asmenis, kurie gali būti susiję su teroristiniu nusikaltimu arba sunkiu tarpvalstybiniu nusikaltimu, įskaitant asmenis, keliaujančius teroro aktų vykdymo, planavimo, rengimosi jiems ar dalyvavimo juose, teroristų mokymo ar mokymosi tikslais, ir kuriuos turi papildomai patikrinti 5 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos. Atlikdamas tokį vertinimą, informacijos apie keleivius skyrius gali tvarkyti PNR duomenis pagal iš anksto nustatytus kriterijus. Valstybės narės užtikrina, kad bet koks automatizuotai tvarkant duomenis gautas teigiamas rezultatas būtų atskirai peržiūrėtas neautomatizuotu būdu, kad būtų patikrinta, ar 5 straipsnyje nurodyta kompetentinga institucija turi imtis veiksmų;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) kad atliktų keleivių vertinimą prieš jų numatytą atvykimą į valstybę narę ar išvykimą iš jos ir nustatytų asmenis, kurie gali būti susiję su teroristiniu nusikaltimu arba sunkiu nusikaltimu ir kuriuos turi papildomai patikrinti 5 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos. Atlikdamas tokį vertinimą, informacijos apie keleivius skyrius gali palyginti PNR duomenis su duomenimis atitinkamose duomenų bazėse, įskaitant tarptautines ar nacionalines duomenų bazes ar nacionalines Sąjungos duomenų bazių kopijas, kurios sukurtos remiantis Sąjungos teise ir skirtos ieškomiems asmenims ar daiktams arba asmenims ar daiktams, dėl kurių pateikti perspėjimai, laikydamasis tokioms byloms taikomų Sąjungos, tarptautinių ir nacionalinių taisyklių. Valstybės narės užtikrina, kad bet koks automatizuotai tvarkant duomenis gautas teigiamas rezultatas būtų atskirai peržiūrėtas neautomatizuotu būdu, kad būtų patikrinta, ar 5 straipsnyje nurodyta kompetentinga institucija turi imtis veiksmų;

b) kad atliktų keleivių vertinimą prieš jų numatytą atvykimą į valstybę narę ar išvykimą iš jos ir nustatytų asmenis, kurie gali būti susiję su teroristiniu nusikaltimu arba sunkiu nusikaltimu, įskaitant asmenis, keliaujančius teroro aktų vykdymo, planavimo, rengimosi jiems ar dalyvavimo juose, teroristų mokymo ar mokymosi tikslais, ir kuriuos turi papildomai patikrinti 5 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos. Atlikdamas tokį vertinimą, informacijos apie keleivius skyrius gali palyginti PNR duomenis su duomenimis atitinkamose duomenų bazėse, įskaitant tarptautines ar nacionalines duomenų bazes ar nacionalines Sąjungos duomenų bazių kopijas, kurios sukurtos remiantis Sąjungos teise ir skirtos ieškomiems asmenims ar daiktams arba asmenims ar daiktams, dėl kurių pateikti perspėjimai, laikydamasis tokioms byloms taikomų Sąjungos, tarptautinių ir nacionalinių taisyklių. Valstybės narės užtikrina, kad bet koks automatizuotai tvarkant duomenis gautas teigiamas rezultatas būtų atskirai peržiūrėtas neautomatizuotu būdu, kad būtų patikrinta, ar 5 straipsnyje nurodyta kompetentinga institucija turi imtis veiksmų;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Keleivių vertinimas prieš jų numatytą atvykimą į valstybę narę arba išvykimą iš jos, kaip nurodyta 2 dalies a punkte, vykdomas nediskriminuojamu būdu pagal valstybės narės informacijos apie keleivius skyriaus nustatytus vertinimo kriterijus. Valstybės narės užtikrina, kad informacijos apie keleivius skyrius vertinimo kriterijus nustatytų bendradarbiaudamas su 5 straipsnyje nurodytomis kompetentingomis institucijomis. Vertinimo kriterijai jokiomis aplinkybėmis negrindžiami asmens rase ar etnine kilme, religiniais, filosofiniais ar politiniais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikatos būkle ar seksualiniu gyvenimu.

3. Keleivių vertinimas prieš jų numatytą atvykimą į valstybę narę arba išvykimą iš jos, kaip nurodyta 2 dalies a punkte, vykdomas nediskriminuojamu būdu pagal valstybės narės informacijos apie keleivius skyriaus nustatytus vertinimo kriterijus. Valstybės narės užtikrina, kad informacijos apie keleivius skyrius vertinimo kriterijus nustatytų bendradarbiaudamas su 5 straipsnyje nurodytomis kompetentingomis institucijomis. Vertinimo kriterijai jokiomis aplinkybėmis negrindžiami asmens lytimi, odos spalva, etnine kilme, socialine padėtimi, genetinėmis savybėmis, kalba, religiniais, filosofiniais ar politiniais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, priklausymu tautinei mažumai, turtine padėtimi, gimimo vieta, negalia, amžiumi, sveikatos būkle ar lytine orientacija.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Kompetentingos institucijos nepriima jokio sprendimo, dėl kurio asmeniui kyla neigiamų teisinių pasekmių arba kuris jį labai paveikia, jei toks sprendimas grindžiamas vien tik automatizuotu PNR duomenų tvarkymu. Tokie sprendimai nepriimami remiantis asmens rase ar etnine kilme, religiniais, filosofiniais ar politiniais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikatos būkle ar seksualiniu gyvenimu.

6. Kompetentingos institucijos nepriima jokio sprendimo, dėl kurio asmeniui kyla neigiamų teisinių pasekmių arba kuris jį paveikia, jei toks sprendimas grindžiamas vien tik automatizuotu PNR duomenų tvarkymu. Tokie sprendimai nepriimami remiantis asmens lytimi, odos spalva, etnine kilme, socialine padėtimi, genetinėmis savybėmis, kalba, religiniais, filosofiniais ar politiniais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, priklausymu tautinei mažumai, turtine padėtimi, gimimo vieta, negalia, amžiumi, sveikatos būkle ar lytine orientacija.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Oro vežėjų pareigos

Oro vežėjų ir ekonominės veiklos vykdytojų, kurie nėra vežėjai, pareigos

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės priima reikalingas priemones, kad užtikrintų, kad oro vežėjai perduotų (eksporto metodu) jau surinktus PNR duomenis, apibrėžtus 2 straipsnio c dalyje ir nurodytus priede, į valstybės narės, į kurios teritoriją arba iš kurios bus vykdomas tarptautinis skrydis, nacionalinio informacijos apie keleivius skyriaus duomenų bazę. Tais atvejais, kai vienas ar keli oro vežėjai vykdo bendrojo kodo skrydį, pareiga perduoti visų skrydžio keleivių PNR duomenis tenka skrydį vykdančiam oro vežėjui. Jeigu skrydžio metu vieną ar daugiau kartų trumpai nutupiama valstybių narių oro uostuose, oro vežėjai perduoda PNR duomenis visų atitinkamų valstybių narių informacijos apie keleivius skyriams.

1. Valstybės narės priima reikalingas priemones, jog užtikrintų, kad oro vežėjai ir ekonominės veiklos vykdytojai, kurie nėra vežėjai, perduotų (eksporto metodu) jau surinktus PNR duomenis, apibrėžtus 2 straipsnio c dalyje ir nurodytus priede, į valstybės narės, į kurios teritoriją arba iš kurios bus vykdomas tarptautinis skrydis, nacionalinio informacijos apie keleivius skyriaus duomenų bazę. Tais atvejais, kai vienas ar keli oro vežėjai vykdo bendrojo kodo skrydį, pareiga perduoti visų skrydžio keleivių PNR duomenis tenka skrydį vykdančiam oro vežėjui. Jeigu skrydžio metu vieną ar daugiau kartų trumpai nutupiama valstybių narių oro uostuose, oro vežėjai perduoda PNR duomenis visų atitinkamų valstybių narių informacijos apie keleivius skyriams.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės priima reikalingas priemones, kad užtikrintų, kad oro vežėjai perduotų (eksporto metodu) jau surinktus PNR duomenis, apibrėžtus 2 straipsnio c dalyje ir nurodytus priede, į valstybės narės, į kurios teritoriją arba iš kurios bus vykdomas tarptautinis skrydis, nacionalinio informacijos apie keleivius skyriaus duomenų bazę. Tais atvejais, kai vienas ar keli oro vežėjai vykdo bendrojo kodo skrydį, pareiga perduoti visų skrydžio keleivių PNR duomenis tenka skrydį vykdančiam oro vežėjui. Jeigu skrydžio metu vieną ar daugiau kartų trumpai nutupiama valstybių narių oro uostuose, oro vežėjai perduoda PNR duomenis visų atitinkamų valstybių narių informacijos apie keleivius skyriams.

1. Valstybės narės priima reikalingas priemones, kad užtikrintų, kad oro vežėjai perduotų (eksporto metodu) vykdant savo įprastą veiklą renkamus PNR duomenis, apibrėžtus 2 straipsnio c dalyje ir nurodytus priede, į valstybės narės, į kurios teritoriją arba iš kurios bus vykdomas tarptautinis skrydis, nacionalinio informacijos apie keleivius skyriaus duomenų bazę. Tais atvejais, kai vienas ar keli oro vežėjai vykdo bendrojo kodo skrydį, pareiga perduoti visų skrydžio keleivių PNR duomenis tenka skrydį vykdančiam oro vežėjui. Jeigu skrydžio metu vieną ar daugiau kartų trumpai nutupiama valstybių narių oro uostuose, oro vežėjai perduoda PNR duomenis visų atitinkamų valstybių narių informacijos apie keleivius skyriams.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1a. Kai oro vežėjai ir ekonominės veiklos vykdytojai, kurie nėra vežėjai, yra surinkę išankstinės informacijos apie keleivius (API) duomenų, išvardytų šios direktyvos 1 priedo 18 punkte, tačiau nesaugo šių duomenų kaip PNR duomenų dalies, valstybės narės priima reikalingas priemones, jog užtikrintų, kad oro vežėjai ir ekonominės veiklos vykdytojai, kurie nėra vežėjai, taip pat perduotų (eksporto metodu) šiuos duomenis 1 dalyje nurodytos valstybės narės informacijos apie keleivius skyriui. Tokio perdavimo atveju šiems API duomenims taikomos visos šios direktyvos nuostatos, tarsi jie būtų PNR duomenų dalis.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Oro vežėjai PNR duomenis perduoda elektroniniu būdu, naudodami bendrus protokolus ir tinkamus duomenų formatus, kurie turi būti nustatyti pagal 13 ir 14 straipsniuose nurodytą tvarką, arba, jei kiltų techninių kliūčių, bet kokiu kitu tinkamu būdu, užtikrindami tinkamą duomenų apsaugos lygį:

2. Oro vežėjai ir ekonominės veiklos vykdytojai, kurie nėra vežėjai, PNR duomenis perduoda elektroniniu būdu, naudodami bendrus protokolus ir tinkamus duomenų formatus, kurie turi būti nustatyti pagal 13 ir 14 straipsniuose nurodytą tvarką, arba, jei kiltų techninių kliūčių, bet kokiu kitu tinkamu būdu, užtikrindami tinkamą duomenų apsaugos lygį:

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) likus 24–48 valandoms iki numatytos skrydžio pradžios;

a) vieną kartą likus 24–48 valandoms iki numatytos skrydžio pradžios;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) iškart po to, kai uždaromi įlaipinimo vartai, tiksliau, kai keleiviai įlaipinti į skrydžiui besirengiantį orlaivį ir nebegalima laipinti jokių kitų keleivių.

b) vieną kartą iškart po to, kai uždaromi įlaipinimo vartai, tiksliau, kai keleiviai įlaipinti į skrydžiui besirengiantį orlaivį ir nebegalima laipinti jokių kitų keleivių.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybės narės gali leisti oro vežėjams apriboti duomenų perdavimą pagal 2 dalies b punktą ir teikti tik atnaujintus 2 dalies a punkte nurodytus perduotus duomenis.

3. Valstybės narės gali leisti oro vežėjams ir ekonominės veiklos vykdytojams, kurie nėra vežėjai, apriboti duomenų perdavimą pagal 2 dalies b punktą ir teikti tik atnaujintus 2 dalies a punkte nurodytus perduotus duomenis.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Konkrečiais atvejais, gavę informacijos apie keleivius skyriaus prašymą pagal nacionalinę teisę, oro vežėjai perduoda PNR duomenis, kai susipažinti su duomenimis būtina anksčiau, nei nurodyta 2 dalies a punkte, kad būtų galima prisidėti reaguojant į konkrečią ir realią su teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais nusikaltimais susijusią grėsmę.

4. Konkrečiais atvejais, gavę informacijos apie keleivius skyriaus prašymą pagal nacionalinę teisę, oro vežėjai ir ekonominės veiklos vykdytojai, kurie nėra vežėjai, perduoda PNR duomenis, kai susipažinti su duomenimis būtina anksčiau, nei nurodyta 2 dalies a punkte, kad būtų galima prisidėti reaguojant į konkrečią ir realią su teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais nusikaltimais susijusią grėsmę.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Konkrečiais atvejais, gavę informacijos apie keleivius skyriaus prašymą pagal nacionalinę teisę, oro vežėjai perduoda PNR duomenis, kai susipažinti su duomenimis būtina anksčiau, nei nurodyta 2 dalies a punkte, kad būtų galima prisidėti reaguojant į konkrečią ir realią su teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais nusikaltimais susijusią grėsmę.

4. Konkrečiais atvejais, gavę informacijos apie keleivius skyriaus prašymą pagal nacionalinę teisę, oro vežėjai perduoda PNR duomenis, kai susipažinti su duomenimis būtina anksčiau, nei nurodyta 2 dalies a punkte, kad būtų galima prisidėti reaguojant į konkrečią ir realią su teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais susijusią grėsmę.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Konkrečiais atvejais, gavę informacijos apie keleivius skyriaus prašymą pagal nacionalinę teisę, oro vežėjai perduoda PNR duomenis, kai susipažinti su duomenimis būtina anksčiau, nei nurodyta 2 dalies a punkte, kad būtų galima prisidėti reaguojant į konkrečią ir realią su teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais nusikaltimais susijusią grėsmę.

4. Konkrečiais atvejais, gavę informacijos apie keleivius skyriaus prašymą pagal nacionalinę teisę, oro vežėjai pateikia PNR duomenis, kai susipažinti su duomenimis būtina anksčiau, nei nurodyta 2 dalies a punkte, kad būtų galima prisidėti reaguojant į konkrečią ir realią su teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais nusikaltimais susijusią grėsmę.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Tik tais atvejais, kai tai būtina siekiant užkirsti kelią tiesioginei ir didelei grėsmei visuomenės saugumui, valstybės narės kompetentingos institucijos gali tiesiogiai paprašyti bet kurios kitos valstybės narės informacijos apie keleivius skyriaus pateikti PNR duomenis, laikomus pastarojo duomenų bazėje pagal 9 straipsnio 1 ir 2 dalis. Tokie prašymai yra susiję su konkrečių teroristinių nusikaltimų ar sunkių nusikaltimų tyrimu ar patraukimu už juos baudžiamojon atsakomybėn ir yra pagrįsti. Informacijos apie keleivius skyriai į tokius prašymus reaguoja prioritetine tvarka. Visais kitais atvejais kompetentingos institucijos prašymus teikia per savo valstybės narės informacijos apie keleivius skyrių.

4. Tik tais atvejais, kai tai būtina siekiant užkirsti kelią tiesioginei ir didelei grėsmei visuomenės saugumui, valstybės narės kompetentingos institucijos gali tiesiogiai paprašyti bet kurios kitos valstybės narės informacijos apie keleivius skyriaus pateikti PNR duomenis, laikomus pastarojo duomenų bazėje pagal 9 straipsnio 1 ir 2 dalis. Tokie prašymai yra susiję su konkrečių teroristinių nusikaltimų ar sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų tyrimu ar patraukimu už juos baudžiamojon atsakomybėn ir yra pagrįsti. Informacijos apie keleivius skyriai į tokius prašymus reaguoja prioritetine tvarka. Visais kitais atvejais kompetentingos institucijos prašymus teikia per savo valstybės narės informacijos apie keleivius skyrių.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybė narė gali perduoti PNR duomenis ir PNR duomenų tvarkymo rezultatus trečiajai šaliai, tik atskirai įvertindama kiekvieną konkretų atvejį ir jei:

Atsižvelgiant į tai, jog svarbu, kad vidaus ir išorės saugumo aspektai derėtų, ir siekiant pagerinti tarptautinį bendradarbiavimą, valstybė narė gali perduoti PNR duomenis ir PNR duomenų tvarkymo rezultatus trečiajai šaliai, tik atskirai įvertindama kiekvieną konkretų atvejį ir jei:

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) laikomasi Tarybos pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 13 straipsnyje nustatytų sąlygų;

Išbraukta.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) perdavimas būtinas šios direktyvos tikslais, nustatytais 1 straipsnio 2 dalyje; ir

b) perdavimas būtinas šios direktyvos tikslais, nustatytais 1 straipsnio 2 dalyje;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) perdavimas būtinas šios direktyvos tikslais, nustatytais 1 straipsnio 2 dalyje; ir

b) perdavimas būtinas šios direktyvos tikslais, nustatytais 1 straipsnio 2 dalyje, ir jiems proporcingas; ir

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ba) gaunančioji trečiosios šalies institucija arba gaunančioji tarptautinė organizacija yra atsakinga už tarptautinių teroro aktų ir sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą arba patraukimą už ją baudžiamojon atsakomybėn;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

bb) gaunančiosios trečiosios šalies institucijos arba gaunančiosios tarptautinės organizacijos prašymas priklauso nuo teismo arba nepriklausomos administracinės įstaigos sprendimo, kuriuo siekiama apriboti galimybę susipažinti su duomenimis trečiojoje šalyje ir leisti juos naudoti tik tiek, kiek reikia numatytam tikslui, ir kurie įsikiša gavę pagrįstą šių institucijų prašymą siekdami užtikrinti tarptautinių teroro aktų ir sunkios tarpvalstybinės nusikalstamos veikos prevenciją, tyrimą, nustatymą arba patraukimą už ją baudžiamojon atsakomybėn;

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalies b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

bc) valstybė narė, iš kurios gauti duomenys, davė sutikimą juos perduoti pagal savo nacionalinę teisę;

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalies b d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

bd) duomenų saugojimo laikotarpis trečiojoje šalyje arba tarptautinėje organizacijoje yra pagrįstas objektyviais kriterijais, kad būtų užtikrintas jų laikymas tik tiek, kiek būtina;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) trečioji šalis sutinka perduoti duomenis kitai trečiajai šaliai tik, kai tai būtina šios direktyvos 1 straipsnio 2 dalyje numatytiems tikslams, ir tik valstybei narei aiškiai sutikus.

c) trečioji šalis sutinka perduoti duomenis kitai trečiajai šaliai tik, kai tai būtina šios direktyvos 1 straipsnio 2 dalyje numatytiems tikslams, ir jei laikomasi 8 straipsnio a punkto sąlygų.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad PNR duomenys, kuriuos oro vežėjai perdavė informacijos apie keleivius skyriui, būtų saugomi informacijos apie keleivius skyriaus duomenų bazėje 30 dienų nuo tada, kai jie perduoti pirmosios valstybės narės, į kurios teritoriją arba iš kurios teritorijos vykdomas tarptautinis skrydis, informacijos apie keleivius skyriui.

1. Valstybės narės užtikrina, kad PNR duomenys, kuriuos oro vežėjai ir ekonominės veiklos vykdytojai, kurie nėra vežėjai, perdavė informacijos apie keleivius skyriui, būtų saugomi informacijos apie keleivius skyriaus duomenų bazėje 30 dienų nuo tada, kai jie perduoti pirmosios valstybės narės, į kurios teritoriją arba iš kurios teritorijos vykdomas tarptautinis skrydis, informacijos apie keleivius skyriui.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad PNR duomenys, kuriuos oro vežėjai perdavė informacijos apie keleivius skyriui, būtų saugomi informacijos apie keleivius skyriaus duomenų bazėje 30 dienų nuo tada, kai jie perduoti pirmosios valstybės narės, į kurios teritoriją arba iš kurios teritorijos vykdomas tarptautinis skrydis, informacijos apie keleivius skyriui.

1. Valstybės narės užtikrina, kad PNR duomenys, kuriuos oro vežėjai perdavė informacijos apie keleivius skyriui, būtų saugomi informacijos apie keleivius skyriaus duomenų bazėje 60 dienų nuo tada, kai jie perduoti pirmosios valstybės narės, į kurios teritoriją arba iš kurios teritorijos vykdomas tarptautinis skrydis, informacijos apie keleivius skyriui.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasibaigus 1 dalyje nurodytam 30 dienų laikotarpiui nuo PNR duomenų perdavimo informacijos apie keleivius skyriui, informacijos apie keleivius skyrius duomenis saugo dar penkerius metus. Per šį laikotarpį visi duomenų elementai, pagal kuriuos būtų galima nustatyti keleivį, su kuriuo susiję PNR duomenys, užmaskuojami. Tokie anonimizuoti PNR duomenys prieinami tik ribotam informacijos apie keleivius skyriaus darbuotojų, konkrečiai įgaliotų vykdyti PNR duomenų analizę ir kurti vertinimo kriterijus pagal 4 straipsnio 2 dalies d punktą, skaičiui. Susipažinti su absoliučiai visais PNR duomenimis galima tik gavus informacijos apie keleivius skyriaus vadovo leidimą 4 straipsnio 2 dalies c punkto tikslais ir tada, kai būtų galima pagrįstai manyti, kad to reikia siekiant atlikti tyrimą ir reaguojant į konkrečią ir realią grėsmę ar pavojų arba vykdant konkretaus nusikaltimo tyrimą ar siekiant patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Pasibaigus 1 dalyje nurodytam 60 dienų laikotarpiui nuo PNR duomenų perdavimo informacijos apie keleivius skyriui, informacijos apie keleivius skyrius duomenis saugo dar penkerius metus. Per šį laikotarpį visi duomenų elementai, pagal kuriuos būtų galima nustatyti keleivį, su kuriuo susiję PNR duomenys, užmaskuojami. Tokie anonimizuoti PNR duomenys prieinami tik ribotam informacijos apie keleivius skyriaus darbuotojų, konkrečiai įgaliotų vykdyti PNR duomenų analizę ir kurti vertinimo kriterijus pagal 4 straipsnio 2 dalies d punktą, skaičiui. Susipažinti su absoliučiai visais PNR duomenimis galima tik gavus informacijos apie keleivius skyriaus vadovo leidimą 4 straipsnio 2 dalies c punkto tikslais ir tada, kai būtų galima pagrįstai manyti, kad to reikia siekiant atlikti tyrimą ir reaguojant į konkrečią ir realią grėsmę ar pavojų arba vykdant konkretaus nusikaltimo tyrimą ar siekiant patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasibaigus 1 dalyje nurodytam 30 dienų laikotarpiui nuo PNR duomenų perdavimo informacijos apie keleivius skyriui, informacijos apie keleivius skyrius duomenis saugo dar penkerius metus. Per šį laikotarpį visi duomenų elementai, pagal kuriuos būtų galima nustatyti keleivį, su kuriuo susiję PNR duomenys, užmaskuojami. Tokie anonimizuoti PNR duomenys prieinami tik ribotam informacijos apie keleivius skyriaus darbuotojų, konkrečiai įgaliotų vykdyti PNR duomenų analizę ir kurti vertinimo kriterijus pagal 4 straipsnio 2 dalies d punktą, skaičiui. Susipažinti su absoliučiai visais PNR duomenimis galima tik gavus informacijos apie keleivius skyriaus vadovo leidimą 4 straipsnio 2 dalies c punkto tikslais ir tada, kai būtų galima pagrįstai manyti, kad to reikia siekiant atlikti tyrimą ir reaguojant į konkrečią ir realią grėsmę ar pavojų arba vykdant konkretaus nusikaltimo tyrimą ar siekiant patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Pasibaigus 1 dalyje nurodytam 30 dienų laikotarpiui nuo PNR duomenų perdavimo informacijos apie keleivius skyriui, informacijos apie keleivius skyrius duomenis saugo dar penkerius metus. Per šį laikotarpį visi duomenų elementai, pagal kuriuos būtų galima nustatyti keleivį, su kuriuo susiję PNR duomenys, užmaskuojami. Tokie užmaskuoti PNR duomenys prieinami tik ribotam informacijos apie keleivius skyriaus darbuotojų, konkrečiai įgaliotų vykdyti PNR duomenų analizę ir kurti vertinimo kriterijus pagal 4 straipsnio 2 dalies d punktą, skaičiui. Susipažinti su absoliučiai visais PNR duomenimis galima tik gavus informacijos apie keleivius skyriaus vadovo leidimą 4 straipsnio 2 dalies c punkto tikslais ir tada, kai būtų galima pagrįstai manyti, kad to reikia siekiant atlikti tyrimą ir reaguojant į konkrečią ir realią grėsmę ar pavojų arba vykdant konkretaus nusikaltimo tyrimą ar siekiant patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– vardas (-ai) ir pavardė (-ės), įskaitant PNR duomenyse užfiksuotus kitų keleivių vardus ir pavardes ir PNR duomenyse užfiksuotą kartu keliaujančių keleivių skaičių;

– vardas (-ai) ir pavardė (-ės), įskaitant PNR duomenyse užfiksuotus kitų keleivių ir kontaktinių asmenų nenumatytiems atvejams vardus ir pavardes, ir PNR duomenyse užfiksuotą kartu keliaujančių keleivių skaičių;

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– telefono numeriai ir elektroninio pašto adresai, įskaitant kontaktinių asmenų nenumatytiems atvejams telefono numerius ir elektroninio pašto adresus;

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos 2 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– pagal dažnai skraidančio keleivio programą išduotas kodas;

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos 2 c įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– IP adresas, kuriuo naudojantis rezervuoti bilietai;

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad PNR duomenys būtų ištrinti pasibaigus 2 dalyje nurodytam laikotarpiui. Šia pareiga nedaroma įtakos atvejams, kai konkretūs PNR duomenys perduoti kompetentingai institucijai ir yra naudojami vykdant konkretaus nusikaltimo tyrimus ar patraukiant baudžiamojon atsakomybėn – tokiu atveju tokių duomenų saugojimas, kurį vykdo kompetentinga institucija, reguliuojamas pagal valstybės narės nacionalinę teisę.

3. Valstybės narės užtikrina, kad PNR duomenys būtų galutinai ištrinti pasibaigus 2 dalyje nurodytam laikotarpiui. Šia pareiga nedaroma įtakos atvejams, kai konkretūs PNR duomenys perduoti kompetentingai institucijai ir yra naudojami vykdant konkretaus nusikaltimo tyrimus ar patraukiant baudžiamojon atsakomybėn – tokiu atveju tokių duomenų saugojimas, kurį vykdo kompetentinga institucija, reguliuojamas pagal valstybės narės nacionalinę teisę.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sankcijos oro vežėjams

Sankcijos oro vežėjams ir ekonominės veiklos vykdytojams, kurie nėra vežėjai

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės, laikydamosi savo nacionalinės teisės, užtikrina, kad oro vežėjams, kurie neperduoda pagal šią direktyvą reikalaujamų duomenų, kuriuos jie jau yra surinkę, arba to nepadaro taikydami reikalaujamą formatą ar kitaip pažeidžia pagal šią direktyvą nustatytas nacionalines nuostatas, būtų taikomos atgrasomosios, veiksmingos ir proporcingos sankcijos, įskaitant finansines nuobaudas.

Valstybės narės, laikydamosi savo nacionalinės teisės, užtikrina, kad ekonominės veiklos vykdytojams, kurie nėra vežėjai, ir oro vežėjams, kurie neperduoda pagal šią direktyvą reikalaujamų duomenų, kuriuos jie jau yra surinkę, arba to nepadaro taikydami reikalaujamą formatą ar kitaip pažeidžia pagal šią direktyvą nustatytas nacionalines nuostatas, būtų taikomos atgrasomosios, veiksmingos ir proporcingos sankcijos, įskaitant finansines nuobaudas.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Bet koks PNR duomenų, kuriais atskleidžiama asmens rasė ar etninė kilmė, religiniai, filosofiniai ar politiniai įsitikinimai, narystė profesinėse sąjungose, sveikatos būklė ar seksualinis gyvenimas, tvarkymas draudžiamas. Jeigu informacijos apie keleivius skyrius gauna tokius PNR duomenis, kuriais atskleidžiama minėta informacija, jie iškart ištrinami.

3. Bet koks PNR duomenų, kuriais atskleidžiama asmens lytis, odos spalva, etninė kilmė, socialinė padėtis, genetinės savybės, kalba, religiniai, filosofiniai ar politiniai įsitikinimai, narystė profesinėse sąjungose, priklausymas tautinei mažumai, turtinė padėtis, gimimo vieta, negalia, amžius, sveikatos būklė ar lytinė orientacija, tvarkymas draudžiamas. Oro vežėjams draudžiama perduoti tokius duomenis, bet jeigu informacijos apie keleivius skyrius gauna tokius PNR duomenis, kuriais atskleidžiama minėta informacija, jie iškart ištrinami.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Informacijos apie keleivius skyrius ir kompetentingos institucijos, visų pirma nacionalinės duomenų apsaugos institucijos, įrašo ar dokumentuoja visą oro vežėjų atliekamą PNR duomenų tvarkymą, visus informacijos apie keleivius skyrių vykdomus PNR duomenų perdavimus ir visus kompetentingų institucijų ar kitų valstybių narių informacijos apie keleivius skyrių ir trečiųjų šalių prašymus, net jei jie buvo atmesti, duomenų tvarkymo teisėtumo patikrinimo, savikontrolės ir tinkamo duomenų vientisumo ir duomenų tvarkymo saugumo užtikrinimo tikslais. Šie įrašai laikomi penkerius metus, nebent pasibaigus tiems penkeriems metams pagrindiniai duomenys dar neištrinti atsižvelgiant į 9 straipsnio 3 dalį – tokiu atveju įrašai laikomi tol, kol ištrinami pagrindiniai duomenys.

4. Informacijos apie keleivius skyrius ir kompetentingos institucijos, visų pirma nacionalinės duomenų apsaugos institucijos, įrašo ar dokumentuoja visą oro vežėjų ir ekonominės veiklos vykdytojų, kurie nėra vežėjai, atliekamą PNR duomenų tvarkymą, visus informacijos apie keleivius skyrių vykdomus PNR duomenų perdavimus ir visus kompetentingų institucijų ar kitų valstybių narių informacijos apie keleivius skyrių ir trečiųjų šalių prašymus, net jei jie buvo atmesti, duomenų tvarkymo teisėtumo patikrinimo, savikontrolės ir tinkamo duomenų vientisumo ir duomenų tvarkymo saugumo užtikrinimo tikslais. Šie įrašai laikomi penkerius metus, nebent pasibaigus tiems penkeriems metams pagrindiniai duomenys dar neištrinti atsižvelgiant į 9 straipsnio 3 dalį – tokiu atveju įrašai laikomi tol, kol ištrinami pagrindiniai duomenys.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Informacijos apie keleivius skyrius ir kompetentingos institucijos, visų pirma nacionalinės duomenų apsaugos institucijos, įrašo ar dokumentuoja visą oro vežėjų atliekamą PNR duomenų tvarkymą, visus informacijos apie keleivius skyrių vykdomus PNR duomenų perdavimus ir visus kompetentingų institucijų ar kitų valstybių narių informacijos apie keleivius skyrių ir trečiųjų šalių prašymus, net jei jie buvo atmesti, duomenų tvarkymo teisėtumo patikrinimo, savikontrolės ir tinkamo duomenų vientisumo ir duomenų tvarkymo saugumo užtikrinimo tikslais. Šie įrašai laikomi penkerius metus, nebent pasibaigus tiems penkeriems metams pagrindiniai duomenys dar neištrinti atsižvelgiant į 9 straipsnio 3 dalį – tokiu atveju įrašai laikomi tol, kol ištrinami pagrindiniai duomenys.

4. Informacijos apie keleivius skyrius ir kompetentingos institucijos, visų pirma nacionalinės duomenų apsaugos institucijos, įrašo ar dokumentuoja visą PNR duomenų tvarkymą, visus informacijos apie keleivius skyrių vykdomus PNR duomenų perdavimus ir visus kompetentingų institucijų ar kitų valstybių narių informacijos apie keleivius skyrių ir trečiųjų šalių prašymus, net jei jie buvo atmesti, duomenų tvarkymo teisėtumo patikrinimo, savikontrolės ir tinkamo duomenų vientisumo ir duomenų tvarkymo saugumo užtikrinimo tikslais. Šie įrašai laikomi penkerius metus, nebent pasibaigus tiems penkeriems metams pagrindiniai duomenys dar neištrinti atsižvelgiant į 9 straipsnio 3 dalį – tokiu atveju įrašai laikomi tol, kol ištrinami pagrindiniai duomenys.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Visų duomenų apsaugai turi būti taikomas ypač aukštas saugumo standartas, kurį nustatant atsižvelgiama į dalykinių diskusijų duomenų apsaugos klausimais raidą ir nuolat įtraukiamos naujos išvados ir įžvalgos. Priimant atitinkamus sprendimus dėl taikytinų saugumo standartų į ekonominius aspektus, jei apskritai, turi būti atsižvelgiama paskiausiai.

 

Visų pirma reikia numatyti taikyti pažangiausias technologijas atitinkančią kodavimo procedūrą, pagal kurią:

 

– būtų užtikrinama, kad duomenų tvarkymo sistema negalėtų naudotis įgaliojimų tam neturintys asmenys;

 

– būtų užtikrinama, kad asmenys, turintys įgaliojimus naudotis duomenų tvarkymo sistema, galėtų naudotis tik tais duomenimis, kuriais jie gali naudotis pagal įgaliojimus, ir kad tvarkant, naudojant ir saugant asmens duomenis jie nebūtų skaitomi, kopijuojami, keičiami ar trinami neturint tam įgaliojimų;

 

– būtų užtikrinama, kad asmens duomenys, kai jie perduodami elektroniniu būdu ar vežami arba išsaugomi laikmenoje, nebūtų skaitomi, kopijuojami, keičiami ar trinami neturint tam įgaliojimų, ir būtų galima patikrinti ir nustatyti, kokiems skyriams duomenų perdavimo įstaigos numatė perduoti asmens duomenis.

 

Reikia užtikrinti, kad vėliau būtų galima patikrinti ir nustatyti, ar buvo įrašyti, keičiami arba ištrinti asmens duomenys duomenų tvarkymo sistemose ir kas tai padarė.

 

Reikia užtikrinti, kad pagal užsakymą tvarkomi asmens duomenys būtų tvarkomi taip, kaip nurodė užsakovas.

 

Reikia užtikrinti, kad asmens duomenys būtų apsaugoti nuo atsitiktinio sunaikinimo ar praradimo.

 

Reikia užtikrinti, kad skirtingiems tikslams surinkti duomenys būtų tvarkomi atskirai.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a straipsnis

 

Laikino galiojimo sąlyga

 

1. Šios direktyvos galiojimas baigiasi...*.

 

2. Be to, šios direktyvos taikymą, poveikį ir veiksmingumą peržiūri, vertina ir vykdo priežiūrą vienas arba daugiau iš toliau nurodytų subjektų:

 

a) Europos Parlamentas,

 

b) Komisija:

 

c) šios direktyvos 14 straipsnyje nurodytas komitetas.

 

Šis procesas bus baigtas iki...**.

 

______________

 

* OL: prašom įrašyti datą: po 4 metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

 

** OL: prašom įrašyti datą: po 3 metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

Šios direktyvos galiojimo nutraukimas arba jos atnaujinimas turi vykti tik peržiūrėjus ir įvertinus šios direktyvos poveikį ir veiksmingumą.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Visi oro vežėjų PNR duomenys perduodami informacijos apie keleivius skyriams šios direktyvos tikslais elektroniniu būdu arba, jei kiltų techninių kliūčių, bet kokiu kitu tinkamu būdu vienerius metus nuo bendrų protokolų ir tinkamų duomenų formatų priėmimo pagal 14 straipsnį dienos.

1. Visi oro vežėjų ir ekonominės veiklos vykdytojų, kurie nėra vežėjai, PNR duomenys perduodami informacijos apie keleivius skyriams šios direktyvos tikslais elektroniniu būdu arba, jei kiltų techninių kliūčių, bet kokiu kitu tinkamu būdu vienerius metus nuo bendrų protokolų ir tinkamų duomenų formatų priėmimo pagal 14 straipsnį dienos.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Pasibaigus vienerių metų terminui, taikomam nuo bendrų protokolų ir tinkamų duomenų formatų priėmimo dienos, visi oro vežėjų PNR duomenys perduodami informacijos apie keleivius skyriams šios direktyvos tikslais elektroniniu būdu, naudojant saugius metodus ir sutartus bendrus protokolus, kurie taikomi visiems perdavimams, kad būtų užtikrintas duomenų saugumas juos perduodant, taip pat naudojant tinkamą duomenų formatą, kad būtų užtikrintas jų aiškumas visoms susijusioms šalims. Visi oro vežėjai turi pasirinkti bendrą protokolą ir duomenų formatą, kuriuos jie ketina naudoti perduodami duomenis informacijos apie keleivius skyriui, ir jam juos nurodyti.

2. Pasibaigus vienerių metų terminui, taikomam nuo bendrų protokolų ir tinkamų duomenų formatų priėmimo dienos, visi oro vežėjų ir ekonominės veiklos vykdytojų, kurie nėra vežėjai, PNR duomenys perduodami informacijos apie keleivius skyriams šios direktyvos tikslais elektroniniu būdu, naudojant saugius metodus ir sutartus bendrus protokolus, kurie taikomi visiems perdavimams, kad būtų užtikrintas duomenų saugumas juos perduodant, taip pat naudojant tinkamą duomenų formatą, kad būtų užtikrintas jų aiškumas visoms susijusioms šalims. Visi oro vežėjai ir ekonominės veiklos vykdytojai, kurie nėra vežėjai, turi pasirinkti bendrą protokolą ir duomenų formatą, kuriuos jie ketina naudoti perduodami duomenis informacijos apie keleivius skyriui, ir jam juos nurodyti.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nuo 15 straipsnio 1 dalyje nurodytos dienos, t. y. praėjus dvejiems metams nuo šios direktyvos įsigaliojimo, valstybės narės užtikrina, kad būtų renkami bent 30 proc. 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų skrydžių PNR duomenys. Valstybės narės užtikrina, kad praėjus ne daugiau kaip dvejiems metams nuo 15 straipsnyje nurodytos dienos būtų renkami bent 60 proc. 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų skrydžių PNR duomenys. Valstybės narės užtikrina, kad praėjus ketveriems metams nuo 15 straipsnyje nurodytos dienos būtų renkami visų 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų skrydžių PNR duomenys.

Išbraukta.

Pagrindimas

Kadangi PNR duomenys renkami ir tvarkomi tokiu svarbiu tikslu, o keliamas pavojus yra įvairialypis, sudėtingas ir tarptautinis, norint įdiegti visiškai veiksmingą sistemą reikia, kad jos veikimas būtų pagrįstas visų skrydžių duomenų rinkimu ES ir trečiosiose šalyse. Renkant visus be išimties duomenis sumažėja profiliavimo pavojus.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) peržiūri galimybę ir būtinybę įtraukti vidaus skrydžius į šios direktyvos taikymo sritį, remdamasi tų valstybių narių, kurios renka su vidaus skrydžiais susijusius PNR duomenis, įgytą patirtį. Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai per dvejus metus nuo 15 straipsnio 1 dalyje paminėtos dienos;

Išbraukta.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) peržiūri šios direktyvos veikimą ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai per ketverius metus nuo 15 straipsnio 1 dalyje paminėtos dienos. Tokia peržiūra apima visus šios direktyvos aspektus, ypatingą dėmesį skiriant asmens duomenų apsaugos standartų atitikčiai, duomenų saugojimo trukmei ir vertinimų kokybei. Joje taip pat pateikiama pagal 18 straipsnį surinkta statistinė informacija.

b) peržiūri šios direktyvos veikimą ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai per ketverius metus nuo 15 straipsnio 1 dalyje paminėtos dienos. Tokia peržiūra apima visus šios direktyvos aspektus, ypatingą dėmesį skiriant asmens duomenų apsaugos standartų atitikčiai, įskaitant atvejus, kai duomenys perduodami trečiosioms šalims, duomenų saugojimo trukmei ir vertinimų kokybei. Joje taip pat pateikiama pagal 18 straipsnį surinkta statistinė informacija.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) peržiūri šios direktyvos veikimą ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai per ketverius metus nuo 15 straipsnio 1 dalyje paminėtos dienos. Tokia peržiūra apima visus šios direktyvos aspektus, ypatingą dėmesį skiriant asmens duomenų apsaugos standartų atitikčiai, duomenų saugojimo trukmei ir vertinimų kokybei. Joje taip pat pateikiama pagal 18 straipsnį surinkta statistinė informacija.

b) peržiūri šią direktyvą ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai per ketverius metus nuo 15 straipsnio 1 dalyje paminėtos dienos. Atliekant tokią peržiūrą visų pirma turi būti nustatyta, ar PNR sistema tikrai yra būtina priemonė, be to, ji turi apimti visus šios direktyvos aspektus, ypatingą dėmesį skiriant asmens duomenų apsaugos standartų atitikčiai, duomenų saugojimo trukmei ir vertinimų kokybei. Joje taip pat pateikiama pagal 18 straipsnį surinkta statistinė informacija.

Pagrindimas

Peržiūra neturėtų būti susijusi tik su direktyvos taikymu, bet turėtų padėti nustatyti, ar PNR duomenų naudojimas reikalingas nustatytiems tikslams pasiekti, t. y., ar ši direktyva turi prasmę.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės parengia statistinę informaciją, susijusią su informacijos apie keleivius skyriams pateiktais PNR duomenimis. Tokie statistiniai duomenys turėtų apimti bent nustatytų asmenų, kurie galėtų būti susiję su teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais nusikaltimais pagal 4 straipsnio 2 dalį, skaičių ir tolesnių teisėsaugos veiksmų, kurių imtasi naudojant PNR duomenis, skaičių pagal oro vežėją ir paskirties vietą.

1. Valstybės narės parengia statistinę informaciją, susijusią su informacijos apie keleivius skyriams pateiktais PNR duomenimis. Tokie statistiniai duomenys turėtų apimti bent nustatytų asmenų, kurie galėtų būti susiję su teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais pagal 4 straipsnio 2 dalį, skaičių ir tolesnių teisėsaugos veiksmų, kurių imtasi naudojant PNR duomenis, skaičių pagal oro vežėją ir paskirties vietą.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šia direktyva nepažeidžiamos jokios Sąjungos pareigos ir įsipareigojimai, prisiimti dvišaliuose ir (arba) daugiašaliuose susitarimuose su trečiosiomis šalimis.

2. Šia direktyva nepažeidžiamos jokios Sąjungos pareigos ir įsipareigojimai, prisiimti dvišaliuose ir (arba) daugiašaliuose susitarimuose su trečiosiomis šalimis, bet į naujus susitarimus su trečiosiomis šalimis neturi būti įtrauktos nuostatos, kurias taikant duomenų apsaugos lygis taptų žemesnis nei numatyta šioje direktyvoje.

Pagrindimas

Tolesniais susitarimais dėl PNR su trečiosiomis šalimis turi būti užtikrintas bent šioje direktyvoje nustatytas apsaugos lygis.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl direktyvos

Priedo antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Oro vežėjų renkami keleivio duomenų įrašo duomenys

Oro vežėjų ir ekonominės veiklos vykdytojų, kurie nėra vežėjai, renkami keleivio duomenų įrašo duomenys

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Keleivio duomenų įrašo duomenų naudojimas (ES PNR)

Nuorodos

COM(2011) 0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

14.2.2011

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Arnaud Danjean

13.1.2015

Svarstymas komitete

30.3.2015

 

 

 

Priėmimo data

4.5.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

5

10

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Reinhard Bütikofer, Neena Gill, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Norbert Neuser, Urmas Paet, Gilles Pargneaux, Soraya Post, Marietje Schaake, Renate Sommer, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Victor Boștinaru, Jonás Fernández


Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ (29.4.2015)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl keleivio duomenų įrašo duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Nuomonės referentė: Michael Cramer

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šis Komisijos pasiūlymas dėl direktyvos dėl keleivio duomenų naudojimo pateiktas po to, kai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai nustojo galioti šios srities pamatiniam sprendimui taikoma teisėkūros procedūra.

Buvo atsižvelgta į tam tikrus kritikos sulaukusius 2008 m. pasiūlymo aspektus. Tačiau vis dar esama rimtų abejonių dėl šios priemonės būtinumo ir proporcingumo, kurias, be kita ko, išsakė Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas(1), ES pagrindinių teisių agentūra(2) ir Tarybos teisės tarnyba(3). Pasiūlymą reikia pakeisti taip, kad būtų užtikrintas būtinumas ir proporcingumas. Remiantis Rumunijos konstitucinio teismo sprendimu dėl duomenų saugojimo(4), neaišku, ar į valstybių narių teisę apskritai galima perkelti Sąjungos teisės aktą, kuriame esama tokių ginčytinų pagrindinių teisių apribojimų. Vokietijos konstitucinis teismas savo sprendime dėl duomenų saugojimo(5) aiškiai įspėjo, kad patvirtinus naujas saugojimo priemones, taip pat ir ES lygmeniu, greitai gali būti peržengta absoliuti kumuliacinio poveikio riba, kai stebimi net ir niekuo neįtariami žmonės, pažeidžiant jų pagrindines teises.

Keleivių duomenų vertinimas susijęs su didelėmis finansinėmis išlaidomis. Remiantis 2007 m. Komisijos skaičiavimais, vienkartinės sistemos diegimo išlaidos (neskaitant naudojimo išlaidų) visoms valstybėms narėms sudaro 614 833 187 EUR. ES oro vežėjams (neskaitant oro vežėjų iš trečiųjų šalių) tenkančios sistemos diegimo išlaidos sudarytų 11 647 116 EUR, metinės veiklos sąnaudos – 2 250 080 EUR, skaičiuojant, kad vieno asmens duomenys bus perduodami du kartus.

Nuomonės referentas siūlo paraginti Komisiją atlikti tyrimą išlaidų klausimu ir, jei reikia, pasiūlyti priemones.

Siekiant užtikrinti direktyvos proporcingumą, nuomonės referentas siūlo apriboti jos taikymo sritį:

·PNR duomenys naudojami tik teroristinių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais. Būtina aiškiau apibrėžti šiuos teroristinius nusikaltimus ir apsiriboti Pamatinio sprendimo 2002/475/TVR 1 straipsnyje išvardytais nusikaltimais. Nebūtina įtraukti nusikaltimų, kurie pateikiami Pamatinio sprendimo 2 ir 4 straipsniuose. Teroristinio nusikaltimo „prevencijos“ sąvoka jau ir taip apima pasirengimą tokiam nusikaltimui, jo organizavimą ir kt.

·Pasiūlymo projekte nurodytų „sunkių nusikaltimų“ atveju keleivių duomenys neturėtų būti analizuojami, nes sąvoka „sunkūs nusikaltimai“ yra pernelyg plati. Ji apima tiek „įprastus“ nusikaltimus, pavyzdžiui, sukčiavimą, tiek „smulkius nusikaltimus“, kuriuos, taip pat ir Komisijos manymu, įtraukti būtų neproporcinga (žr. 2 straipsnio h punktą).

·Be to, reikėtų tiksliau apibrėžti duomenų tvarkymo būdus (4 straipsnis).

·Duomenų perdavimas (7 ir 8 straipsniai) turėtų būti vykdomas tik tais atvejais, kai to reikia konkretaus teroristinio nusikaltimo prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už jį baudžiamojon atsakomybėn tikslais, o trečiosioms šalims duomenys turėtų būti perduodami tik tuo atveju, jei jos gali suteikti tinkamas duomenų apsaugos garantijas.

·Duomenų saugojimo laikotarpis turėtų būti gerokai sutrumpintas. 30 dienų saugojimo laikotarpis pasiūlytas atsižvelgiant į pirmiau išvardytas abejones dėl pagrindinių teisių. Jo turėtų pakakti esant pagrįstam įtarimui dėl nusikalstamos veikos arba skubiais saugumo užtikrinimo atvejais. Prireikus senesnių duomenų, nacionalinės valdžios institucijos bet kada turėdamos pagrįstą įtarimą ir laikydamosi teisinės valstybės principus atitinkančių procedūrų gali pasinaudoti oro vežėjų arba rezervavimo sistemose keletą mėnesių saugomais duomenimis. Tam nereikia jokio naujo teisinio pagrindo.

·Turėtų būti stiprinamos keleivių teisės į duomenų konfidencialumą ir apsaugą, taip pat teisė susipažinti, ištaisyti, ištrinti ir blokuoti duomenis, teisė gauti kompensaciją ir teisė į teismines teisės gynimo priemones. Ypač reikėtų gerinti Pamatiniame sprendime smarkiai apribotą teisę susipažinti. Nuomonės referentas siūlo Direktyva 95/46/EB grindžiamas nacionalines taisykles taikyti ir PNR duomenų tvarkymui, nepaisant to, kad minėtoji direktyva iš esmės netaikoma valstybių narių policijos ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose (žr. jos 3 straipsnį). Galiausiai, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, būtina rasti tinkamą duomenų apsaugos klausimo sprendimą teisingumo ir vidaus reikalų srityje.

·Turėtų būti perduodami tik šios direktyvos tikslais reikalingi duomenys.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/82/EB dėl oro vežėjų įpareigojimo perduoti keleivių duomenis reguliuojamas oro vežėjų atliekamas išankstinės informacijos apie keleivius perdavimas kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, kurio tikslas – pagerinti sienų kontrolę ir kovoti su neteisėta imigracija.

(4) 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/82/EB dėl oro vežėjų įpareigojimo perduoti keleivių duomenis reguliuojamas oro vežėjų atliekamas išankstinės informacijos apie keleivius perdavimas kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, kurio tikslas – pagerinti sienų kontrolę ir kovoti su nelegalia imigracija.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) PNR duomenys būtini siekiant veiksmingos teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn ir didesnio vidaus saugumo.

(5) PNR duomenys gali būti naudinga priemonė siekiant veiksmingos teroristinių nusikaltimų ir tam tikrų sunkių tarpvalstybinio pobūdžio nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn ir didesnio vidaus saugumo.

Pagrindimas

„Sunkūs tarpvalstybiniai nusikaltimai“, ypač prekyba žmonėmis, neteisėta prekyba narkotikais ir neteisėta prekyba ginklais, taip pat priklauso tokio pobūdžio sunkiems nusikaltimams, kuriems galima užkirsti kelią naudojant PNR duomenis. Išbraukus sąvoką „sunkūs nusikaltimai“ ir taip susiaurinus direktyvos taikymo sritį, PNR duomenų naudojimas nukreipiamas į tarpvalstybinius nusikaltimus, kur šie duomenys yra ypač svarbūs ir veiksmingi.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Lyginant PNR duomenis su įvairiose ieškomų asmenų ir daiktų duomenų bazėse esančiais duomenimis, teisėsaugos institucijoms lengviau užkirsti kelią sunkiems nusikaltimams, įskaitant teroro aktus, juos nustatyti, tirti ir patraukti už juos baudžiamojon atsakomybėn, rasti įrodymų ir reikiamais atvejais rasti įtariamųjų bendrininkus ir atkleisti nusikaltėlių tinklus.

(6) Lygindamos PNR duomenis su įvairiose ieškomų asmenų ir daiktų duomenų bazėse esančiais duomenimis, teisėsaugos institucijos gali lengviau užkirsti kelią sunkiems tarpvalstybiniams nusikaltimams, įskaitant teroro aktus, juos nustatyti, tirti ir patraukti už juos baudžiamojon atsakomybėn, rasti reikalingų įrodymų ir reikiamais atvejais rasti įtariamųjų bendrininkus ir atkleisti nusikaltėlių tinklus.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) PNR duomenys suteikia galimybę teisėsaugos institucijoms nustatyti asmenis, kurie iki tol nebuvo žinomi, t. y. asmenis, kurie anksčiau nebuvo įtariami dėl sunkaus nusikaltimo ar terorizmo, bet kurie, kaip matyti iš duomenų analizės, gali būti susiję su tokiu nusikaltimu, ir todėl juos turėtų išsamiau patikrinti kompetentingos institucijos. Naudodamosi PNR duomenimis teisėsaugos institucijos turi galimybę kitais būdais nei tvarkydamos kitas asmens duomenų kategorijas kovoti su sunkių nusikaltimų ir terorizmo grėsme. Tačiau, siekiant užtikrinti, kad nekaltų ir neįtariamų asmenų duomenų tvarkymas išliktų kuo labiau ribotas, PNR duomenų naudojimo aspektai, susiję su vertinimo kriterijų kūrimu ir taikymu, turėtų būti dar labiau apriboti ir taikomi tik sunkiems nusikaltimams, kurie kartu yra tarpvalstybinio pobūdžio, t. y. glaudžiai susiję su keliavimu ir dėl to su tvarkomų duomenų rūšimi.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pranešėja siūlo visų keleivių PNR duomenis naudoti tik teroristinių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais, lyginant juos su kitomis duomenų bazėmis, ypač skirtomis ieškomiems asmenims (4 straipsnio b punktas), arba kompetentingų valdžios institucijų prašymu konkrečiais atvejais (4 straipsnio c punktas).

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) Oro vežėjai jau renka ir tvarko savo keleivių PNR duomenis savo pačių komerciniais tikslais. Šia direktyva neturėtų būti nustatytos jokios oro vežėjų pareigos iš keleivių rinkti arba saugoti kokius nors papildomus duomenis arba jokios keleivių pareigos pateikti bet kokius papildomus duomenis, be tų, kurie jau teikiami oro vežėjams.

(11) Oro vežėjai jau renka ir tvarko savo keleivių PNR duomenis savo pačių komerciniais tikslais. Šia direktyva neturėtų būti nustatytos jokios oro vežėjų pareigos iš keleivių rinkti arba saugoti kokius nors papildomus duomenis arba jokios keleivių pareigos pateikti bet kokius papildomus duomenis, be tų, kurie jau teikiami oro vežėjams. Jei oro vežėjai, vykdydami savo veiklą komerciniais tikslais, reguliariai nerenka duomenų, iš jų neturėtų būti reikalaujama įdiegti tokių duomenų rinkimui skirtų procedūrų.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) Turėtų būti taikoma Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu 1–4 straipsniuose nustatyta teroristinių nusikaltimų apibrėžtis. Turėtų būti taikoma 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos 2 straipsnyje nustatyta sunkių nusikaltimų apibrėžtis. Vis dėlto valstybės narės gali neįtraukti tų smulkių nusikaltimų, su kuriais, atsižvelgiant į atitinkamą baudžiamosios teisenos sistemą, susijęs PNR duomenų tvarkymas pagal šią direktyvą neatitiktų proporcingumo principo. Turėtų būti taikoma Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 2 straipsnyje ir Jungtinių Tautų konvencijoje dėl tarptautinio organizuoto nusikalstamumo nustatyta sunkaus tarpvalstybinio nusikaltimo apibrėžtis.

(12) Turėtų būti taikoma Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu 1–4 straipsniuose nustatyta teroristinių nusikaltimų apibrėžtis. Turėtų būti taikoma Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 2 straipsnyje ir Jungtinių Tautų konvencijoje prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą nustatyta sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų apibrėžtis. Valstybės narės turi neįtraukti tų nusikaltimų, su kuriais, atsižvelgiant į atitinkamą baudžiamosios teisenos sistemą, susijęs PNR duomenų tvarkymas pagal šią direktyvą neatitiktų proporcingumo principo.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) Bet kokių PNR duomenų, kuriuos prašo suteikti informacijos apie keleivius skyrius, sąrašų turinys turėtų būti nustatytas laikantis tikslo atsižvelgti į valdžios institucijų teisėtus teroristinių nusikaltimų ar sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn reikalavimus, tokiu būdu didinant vidaus saugumą Sąjungoje ir saugant pagrindines piliečių teises, ypač privatumo ir asmens duomenų apsaugos srityje. Tokiuose sąrašuose neturėtų būti jokių asmens duomenų, kuriais galėtų būti atskleista rasė ar etninė kilmė, politiniai, religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, narystė profesinėse sąjungose, arba duomenų apie atitinkamo asmens sveikatą ar lytinį gyvenimą. PNR duomenys turėtų apimti išsamią informaciją apie keleivio užsakymą ir kelionės maršrutą, kuria remdamosi kompetentingos institucijos gali nustatyti lėktuvu keliaujančius keleivius, keliančius grėsmę vidaus saugumui.

(14) PNR duomenų, kuriuos turi gauti informacijos apie keleivius skyrius ir kurie nurodyti šios direktyvos priede, įrašų turinys turėtų būti nustatytas laikantis tikslo atsižvelgti į valdžios institucijų teisėtus teroristinių nusikaltimų ar sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn reikalavimus, tokiu būdu didinant vidaus saugumą Sąjungoje ir saugant pagrindines žmonių teises, ypač privatumo ir asmens duomenų apsaugos srityje. Tokiuose duomenų įrašuose neturėtų būti jokių asmens duomenų, kuriais galėtų būti atskleista rasė ar etninė kilmė, politiniai, religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, narystė profesinėse sąjungose, arba duomenų apie atitinkamo asmens sveikatą ar lytinį gyvenimą. PNR duomenys turėtų apimti išsamią informaciją apie keleivio užsakymą ir kelionės maršrutą, kuria remdamosi kompetentingos institucijos gali nustatyti lėktuvu keliaujančius keleivius, keliančius grėsmę vidaus saugumui.

Pagrindimas

Žodis „prašo“ anglų kalbos tekste gali būti klaidinantis, nes oro vežėjai PNR duomenis renka iš tų duomenų, kuriuos jie surinko vykdydami savo įprastą veiklą. Neturėtų būti reikalaujama, kad jie gautų arba saugotų bet kokius kitus keleivių duomenis ir keleiviams neturėtų būti privaloma pateikti jokių papildomų duomenų nei tuos, kurių oro vežėjai paprastai prašo vykdydami savo įprastą veiklą.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Šiuo metu galimi du duomenų perdavimo būdai: „importo“ metodas, kuriuo duomenų prašančios valstybės narės kompetentingos institucijos gali prisijungti prie oro vežėjo bilietų užsakymo sistemos ir nukopijuoti („importuoti“) prašomus duomenis, ir „eksporto“ metodas, kuriuo oro vežėjai duomenų prašančiai institucijai perduoda („eksportuoja“) prašomus PNR duomenis, taip leidžiant oro vežėjams toliau kontroliuoti, kokie duomenys teikiami. Laikoma, kad „eksporto“ metodas užtikrina aukštesnio lygio duomenų apsaugą ir turėtų būti privalomas visiems oro vežėjams.

(15) Šiuo metu galimi du duomenų perdavimo būdai: „importo“ metodas, kuriuo duomenų prašančios valstybės narės kompetentingos institucijos gali prisijungti prie oro vežėjo bilietų užsakymo sistemos ir nukopijuoti („importuoti“) prašomus duomenis, ir „eksporto“ metodas, kuriuo oro vežėjai duomenų prašančiai institucijai perduoda („eksportuoja“) PNR duomenis, taip leidžiant oro vežėjams toliau kontroliuoti, kokie duomenys teikiami. „Eksporto“ metodas užtikrina aukštesnio lygio duomenų apsaugą, todėl praėjus dvejiems metams nuo šios direktyvos įsigaliojimo turėtų būti privalomas visiems oro vežėjams, kurie jau renka ir tvarko PNR duomenis komerciniais tikslais ir vykdo tarptautinius skrydžius į valstybes nares arba iš jų. Jei PNR duomenis tvarko kompiuterinės rezervavimo sistemos (KRS) tiekėjai, taikomas Elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis kodeksas (Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 80/2009).

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) Valstybės narės turėtų imtis visų būtinų priemonių sudaryti sąlygas oro vežėjams vykdyti savo pareigas pagal šią direktyvą. Pareigų perduoti PNR duomenis nesilaikantiems oro vežėjams valstybės narės turėtų nustatyti atgrasomąsias, veiksmingas ir proporcingas sankcijas, įskaitant finansines nuobaudas. Kai rimti pažeidimai yra pakartotiniai ir gali kliudyti pasiekti pagrindinius šios direktyvos tikslus, šios sankcijos išimtiniais atvejais gali apimti tokias priemones kaip transporto priemonių sulaikymas, areštavimas ar konfiskavimas arba veiklos licencijos laikinas sustabdymas ar atėmimas.

(17) Valstybės narės turėtų imtis visų būtinų priemonių sudaryti sąlygas oro vežėjams vykdyti savo pareigas pagal šią direktyvą. Pareigų perduoti PNR duomenis nesilaikantiems oro vežėjams valstybės narės turėtų nustatyti atgrasomąsias, veiksmingas ir proporcingas sankcijas, įskaitant finansines nuobaudas.

Pagrindimas

Tam tikrais atvejais atsakomybė tenka ne oro vežėjams, o trečiosioms šalims, kurios neperduoda jiems savo turimų PNR duomenų. Sankcijos turėtų būti atgrasančios, veiksmingos ir proporcingos, kaip nurodyta šios konstatuojamosios dalies pradžioje. Antra konstatuojamosios dalies dalis gali būti laikoma neproporcinga arba prieštaraujančia pirmai daliai, kuri apima visų tipų sankcijas.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) Prireikus valstybės narės turėtų dalytis jų gaunamais PNR duomenimis su kitomis valstybėmis narėmis, kai juos būtina perduoti teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais. Šios direktyvos nuostatomis neturėtų būti prieštaraujama kitiems Sąjungos teisės aktams dėl keitimosi informacija tarp policijos ir teisminių institucijų, įskaitant 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo ir 2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2006/960/TVR dėl keitimosi informacija ir žvalgybos informacija tarp Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijų supaprastinimo. Toks teisėsaugos ir teisminių institucijų keitimasis PNR duomenimis turėtų būti reguliuojamas policijos ir teisminio bendradarbiavimo taisyklėmis.

(20) Prireikus valstybės narės turėtų dalytis jų gaunamais PNR duomenimis su kitomis valstybėmis narėmis, kai juos būtina perduoti teroristinių nusikaltimų ir sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais. Šios direktyvos nuostatomis neturėtų būti prieštaraujama kitiems Sąjungos teisės aktams dėl keitimosi informacija tarp policijos ir teisminių institucijų, įskaitant 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo ir 2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2006/960/TVR dėl keitimosi informacija ir žvalgybos informacija tarp Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijų supaprastinimo. Toks teisėsaugos ir teisminių institucijų keitimasis PNR duomenimis turėtų būti reguliuojamas policijos ir teisminio bendradarbiavimo taisyklėmis.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21) PNR duomenų saugojimo laikotarpis turėtų būti proporcingas teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslams. Dėl duomenų pobūdžio ir jų naudojimo būdų būtina, kad PNR duomenys būtų laikomi pakankamai ilgą laikotarpį, kad juos būtų galima panaudoti atliekant analizę ir tyrimus. Siekiant išvengti neproporcingo duomenų naudojimo, būtina užtikrinti, kad praėjus pradiniam laikotarpiui duomenys būtų anonimizuoti ir su jais būtų galima susipažinti tik laikantis labai griežtų ir ribojančių sąlygų.

(21) PNR duomenų saugojimo laikotarpis turėtų būti proporcingas teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslams. Dėl duomenų pobūdžio ir jų naudojimo būdų būtina, kad PNR duomenys būtų laikomi pakankamai ilgą laikotarpį, kad juos būtų galima panaudoti atliekant analizę ir tyrimus. Siekiant išvengti neproporcingo duomenų naudojimo, būtina užtikrinti, kad praėjus pradiniam laikotarpiui duomenys būtų nuasmeninti ir su jais būtų galima susipažinti tik laikantis labai griežtų ir ribojančių sąlygų.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) Informacijos apie keleivius skyriaus ir kompetentingų institucijų vykdomam PNR duomenų tvarkymui kiekvienos valstybės narės viduje turėtų galioti asmens duomenų apsaugos pagal nacionalinę teisę standartai, atitinkantys 2008 m. lapkričio 27 d. Pamatinį sprendimą 2008/977/TVR dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos (toliau – Pamatinis sprendimas 2008/977/TVR).

(23) Informacijos apie keleivius skyriaus ir kompetentingų institucijų vykdomam PNR duomenų tvarkymui kiekvienos valstybės narės viduje turėtų galioti asmens duomenų apsaugos pagal nacionalinę teisę standartai, atitinkantys 2008 m. lapkričio 27 d. Pamatinį sprendimą 2008/977/TVR dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos (toliau – Pamatinis sprendimas 2008/977/TVR) ir 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo1.

 

____________

 

1OL L 281 1995 11 23, p. 31.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad renkami visų keleivių duomenys, turėtų būti taikomi aukščiausio lygio duomenų apsaugos standartai.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) Atsižvelgiant į teisę į asmens duomenų apsaugą, duomenų subjektų teisės dėl jų PNR duomenų tvarkymo, kaip antai teisė susipažinti, teisė ištaisyti, ištrinti ir blokuoti, taip pat teisė gauti kompensaciją ir teisė į teismines teisės gynimo priemones, turėtų atitikti Pamatinį sprendimą 2008/977/TVR.

(24) Atsižvelgiant į teisę į asmens duomenų apsaugą, duomenų subjektų teisės dėl jų PNR duomenų tvarkymo, kaip antai teisė susipažinti, teisė ištaisyti, ištrinti ir blokuoti, taip pat teisė gauti kompensaciją ir teisė į teismines teisės gynimo priemones, turėtų atitikti Pamatinį sprendimą 2008/977/TVR ir Direktyvą 95/46/EB.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad renkami visų keleivių duomenys, turėtų būti taikomi aukščiausio lygio duomenų apsaugos standartai.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a) Valstybės narės iš anksto užtikrina, kad dėl PNR duomenų naudojimui taikomų priemonių atsirandančios išlaidos nebūtų paskirstomos keleiviams.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28) Šia direktyva nedaroma įtakos valstybių narių galimybei pagal jų vidaus teisę sukurti PNR duomenų rinkimo ir tvarkymo sistemą kitais tikslais, nei nustatyti šioje direktyvoje, ir nedaroma įtakos kitiems transporto paslaugų teikėjams, nei nurodyti šioje direktyvoje, kiek tai susiję su vidaus skrydžiais, atitinkančiais reikiamas duomenų apsaugos nuostatas, jeigu ta vidaus teise laikomasi Sąjungos acquis. PNR duomenų rinkimo vidaus skrydžiuose klausimą reikėtų konkrečiai apsvarstyti ateityje.

Išbraukta.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, susijusį tiek su keleivių duomenų apsauga, tiek su verslo subjektų ekonominiais interesais, valstybės narės neturėtų rinkti kitų PNR duomenų, nei tų, kurie nurodyti šiame reglamente.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28b) PNR duomenys turėtų būti perduodami tik tais atvejais, kai to reikia konkrečių teroristinių nusikaltimų prevencijos ir nustatymo, tyrimų vykdymo ir teismo procesų tikslais, o trečiosioms šalims duomenys turėtų būti perduodami tik tuo atveju, jei jos gali suteikti tinkamas duomenų apsaugos garantijas.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32) Visų pirma direktyvos apimtis yra maksimaliai apribota, ja leidžiama PNR duomenis saugoti nei ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį, po kurio duomenys turi būti ištrinti, praėjus labai trumpam laikotarpiui duomenis būtina anonimizuoti, o neskelbtinų duomenų rinkimas ir naudojimas draudžiami. Siekiant užtikrinti duomenų apsaugos veiksmingumą ir aukštą lygį, valstybės narės privalo užtikrinti, kad nepriklausoma nacionalinė priežiūros institucija patartų, kaip tvarkyti PNR duomenis, ir tai prižiūrėtų. Visus PNR duomenų tvarkymo atvejus būtina registruoti ar dokumentuoti duomenų tvarkymo teisėtumo patikrinimo, taip pat savikontrolės ir deramo duomenų vientisumo ir duomenų tvarkymo saugumo užtikrinimo tikslais. Valstybės narės taip pat privalo užtikrinti, kad keleiviai būtų aiškiai ir tiksliai informuoti apie PNR duomenų rinkimą ir savo teises.

(32) Visų pirma direktyvos apimtis yra maksimaliai apribota: ja leidžiama PNR duomenis saugoti nei ilgesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį, po kurio duomenys turi būti ištrinti, praėjus labai trumpam laikotarpiui duomenis būtina užmaskuoti ir užtikrinti, kad jie būtų prieinami tik labai ribotam įgaliotų darbuotojų skaičiui, o neskelbtinų duomenų rinkimas ir naudojimas draudžiami. Siekiant užtikrinti duomenų apsaugos veiksmingumą ir aukštą lygį, valstybės narės privalo užtikrinti, kad nepriklausoma nacionalinė priežiūros institucija patartų, kaip tvarkyti PNR duomenis, ir tai prižiūrėtų. Visus PNR duomenų tvarkymo atvejus būtina registruoti ar dokumentuoti duomenų tvarkymo teisėtumo patikrinimo, taip pat savikontrolės ir deramo duomenų vientisumo ir duomenų tvarkymo saugumo užtikrinimo tikslais. Valstybės narės taip pat privalo užtikrinti, kad keleiviai būtų aiškiai ir tiksliai informuoti apie PNR duomenų rinkimą ir savo teises.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais pagal 4 straipsnio 2 dalies b ir c punktus; ir

a) teroristinių nusikaltimų ir tam tikrų 2 straipsnio i punkte ir 4 straipsnio 2 dalyje apibrėžtų sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) teroristinių nusikaltimų ir sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais pagal 4 straipsnio 2 dalies a ir d punktus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Įtraukta į pakeistą 1 straipsnio 2 dalies a punktą.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Pagal šią direktyvą renkami PNR duomenys negali būti tvarkomi esant nedideliems pažeidimams, už kuriuos pagal valstybės narės nacionalinę teisę baudžiama laisvės atėmimo bausme arba areštu, kurių ilgiausias terminas yra trumpesnis nei 3 metai.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Ši Direktyva netaikoma vidiniams ES skrydžiams ir kitoms transporto priemonėms nei lėktuvai.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) tarptautinis skrydis – bet koks oro vežėjo suplanuotas reguliarus ar nereguliarus skrydis į valstybės narės teritoriją iš trečiosios šalies arba skrydis iš valstybės narės teritorijos, kurio galutinė paskirties vieta – trečioji šalis, abejais atvejais įskaitant skrydžius su persėdimu ir tranzitinius skrydžius;

b) tarptautinis skrydis – bet koks oro vežėjo suplanuotas reguliarus ar nereguliarus skrydis į valstybės narės teritoriją iš trečiosios šalies arba skrydis iš valstybės narės teritorijos, kurio galutinė paskirties vieta – trečioji šalis;

Pagrindimas

Jei bus įtraukti tranzitiniai skrydžiai ir skrydžiai su persėdimu, į šios direktyvos taikymo sritį pateks ir vidiniai ES skrydžiai.

1) S'agissant des vols de transfert: étant donné que les transmissions PNR concernent la totalité des vols et non les passagers, les demandes visant à inclure les vols de transfer équivalent à demander des transmissions PNR pour pratiquement tous les vols intra communautaires.2)S'agissant des vols de transit: les données PNR sont envoyées aux autorités des aéroports d'où les passagers débarquent de vols, (et non les autorités des aéroports de transit, où par définition, les passagers "n'attérissent" pas dans les contrôles de l'immigration). L'itinéraire d'un passager ne correspondra pas toujours au point de transit, ainsi cette clause ne permet pas de satisfaire le système des conditions de demande.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) keleivio duomenų įrašas, arba PNR duomenys, – kiekvieno keleivio kelionės sąlygų įrašas, kuriame pateikiama visa informacija, reikalinga, kad kiekvienos asmens arba jo vardu užsakytos kelionės atveju užsakymus priimantys bei dalyvaujantys oro vežėjai galėtų tvarkyti ir kontroliuoti bilietų užsakymus; toks įrašas gali būti bilietų užsakymo sistemose, išvykimo kontrolės sistemose (DCS) arba tokias pačias funkcijas turinčiose lygiavertėse sistemose;

c) keleivio duomenų įrašas arba PNR duomenys – kiekvieno keleivio kelionės sąlygų įrašas, kurį oro vežėjai renka ir saugo elektroninėse laikmenose vykdydami savo įprastą veiklą, kuriame pateikiama visa informacija, reikalinga, kad kiekvienos asmens arba jo vardu užsakytos kelionės atveju užsakymus priimantys bei dalyvaujantys oro vežėjai galėtų tvarkyti ir kontroliuoti bilietų užsakymus; toks įrašas gali būti bilietų užsakymo sistemose, išvykimo kontrolės sistemose (DCS) arba tokias pačias funkcijas turinčiose lygiavertėse sistemose;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išvengti papildomos finansinės naštos oro vežėjams, kuri būtų perkelta keleiviams ir (arba) klientams.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) eksporto metodas – metodas, kuriuo oro vežėjai prašomus PNR duomenis perduoda į duomenų prašančios institucijos duomenų bazę;

f) eksporto metodas – metodas, kuriuo oro vežėjai surinktus PNR duomenis, nurodytus šios direktyvos priede, perduoda į duomenų prašančios institucijos duomenų bazę;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa) importo metodas – metodas, kurį taikant prašanti institucija tiesiogiai prisijungia prie oro vežėjų bilietų užsakymo sistemos duomenų bazės ir nukopijuoja keleivių duomenis;

Pagrindimas

Reikėtų pateikti importo metodo apibrėžtį, kadangi apie jį ne kartą užsimenama Komisijos pasiūlyme.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h) sunkūs nusikaltimai – nusikaltimai pagal nacionalinę teisę, nurodyti Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 2 straipsnio 2 dalyje, jeigu pagal valstybės narės nacionalinę teisę už juos baudžiama laisvės atėmimo bausme arba laisvės apribojimu, kurio ilgiausias terminas – bent treji metai; vis dėlto valstybės narės gali neįtraukti tų smulkių nusikaltimų, su kuriais, atsižvelgiant į atitinkamą baudžiamosios teisenos sistemą, susijęs PNR duomenų tvarkymas pagal šią direktyvą neatitiktų proporcingumo principo;

Išbraukta.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies i punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) sunkūs tarpvalstybiniai nusikaltimai – nusikaltimai pagal nacionalinę teisę, nurodyti Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 2 straipsnio 2 dalyje, jeigu pagal valstybės narės nacionalinę teisę už juos baudžiama laisvės atėmimo bausme arba laisvės apribojimu, kurio ilgiausias terminas – bent treji metai, ir jei:

i) sunkūs tarpvalstybiniai nusikaltimai – šie nusikaltimai pagal nacionalinę teisę, nurodyti Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 2 straipsnio 2 dalyje: prekyba žmonėmis, neteisėta prekyba narkotikais ir neteisėta prekyba ginklais, šaudmenimis ir sprogmenimis, jeigu pagal valstybės narės nacionalinę teisę už juos baudžiama laisvės atėmimo bausme arba laisvės apribojimu, kurio ilgiausias terminas – bent treji metai, ir jei:

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė įsteigia arba paskiria instituciją, kompetentingą vykdyti teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevenciją, nustatymą, tyrimą ir patraukimą už juos baudžiamojon atsakomybėn, arba tokios institucijos padalinį, kad jis atliktų informacijos apie keleivius skyriaus funkcijas ir iš oro vežėjų rinktų PNR duomenis, juos saugotų, analizuotų ir analizės rezultatus perduotų kompetentingoms 5 straipsnyje nurodytoms institucijoms. Jo darbuotojai gali būti deleguoti iš kompetentingų valdžios institucijų.

1. Kiekviena valstybė narė įsteigia arba paskiria instituciją, kompetentingą vykdyti teroristinių nusikaltimų ir sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų prevenciją, nustatymą, tyrimą ir patraukimą už juos baudžiamojon atsakomybėn, arba tokios institucijos padalinį, kad jis atliktų informacijos apie keleivius skyriaus funkcijas ir iš oro vežėjų rinktų PNR duomenis, juos saugotų, analizuotų ir analizės rezultatus perduotų kompetentingoms 5 straipsnyje nurodytoms institucijoms. Jo darbuotojai gali būti deleguoti iš kompetentingų valdžios institucijų.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Tarptautinių skrydžių keleivių PNR duomenys saugomi, tvarkomi ir analizuojami tik ES teritorijoje. Todėl šioms procedūroms taikomi ES teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų apsaugą;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. PNR duomenų rinkimo, tvarkymo ir perdavimo išlaidas padengia valstybės narės.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) kad atliktų keleivių vertinimą prieš jų numatytą atvykimą į valstybę narę ar išvykimą iš jos ir nustatytų asmenis, kurie gali būti susiję su teroristiniu nusikaltimu arba sunkiu tarpvalstybiniu nusikaltimu ir kuriuos turi papildomai patikrinti 5 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos. Atlikdamas tokį vertinimą, informacijos apie keleivius skyrius gali tvarkyti PNR duomenis pagal iš anksto nustatytus kriterijus. Valstybės narės užtikrina, kad bet koks automatizuotai tvarkant duomenis gautas teigiamas rezultatas būtų atskirai peržiūrėtas neautomatizuotu būdu, kad būtų patikrinta, ar 5 straipsnyje nurodyta kompetentinga institucija turi imtis veiksmų;

Išbraukta.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) kad atliktų keleivių vertinimą prieš jų numatytą atvykimą į valstybę narę ar išvykimą iš jos ir nustatytų asmenis, kurie gali būti susiję su teroristiniu nusikaltimu arba sunkiu tarpvalstybiniu nusikaltimu ir kuriuos turi papildomai patikrinti 5 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos. Atlikdamas tokį vertinimą, informacijos apie keleivius skyrius gali palyginti PNR duomenis su duomenimis atitinkamose duomenų bazėse, įskaitant tarptautines ar nacionalines duomenų bazes ar nacionalines Sąjungos duomenų bazių kopijas, kurios sukurtos remiantis Sąjungos teise ir skirtos ieškomiems asmenims ar daiktams arba asmenims ar daiktams, dėl kurių pateikti perspėjimai, laikydamasis tokioms byloms taikomų Sąjungos, tarptautinių ir nacionalinių taisyklių. Valstybės narės užtikrina, kad bet koks automatizuotai tvarkant duomenis gautas teigiamas rezultatas būtų atskirai peržiūrėtas neautomatizuotu būdu, kad būtų patikrinta, ar 5 straipsnyje nurodyta kompetentinga institucija turi imtis veiksmų;

b) kad atliktų papildomą keleivių, dėl kurių esama pagrįstų įtarimų, kad jie gali būti susiję su teroristiniu nusikaltimu arba sunkiu tarpvalstybiniu nusikaltimu, ir kuriuos prieš jų numatytą atvykimą į valstybę narę ar išvykimą iš jos turi patikrinti 5 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos, vertinimą. Atlikdamas tokį vertinimą, informacijos apie keleivius skyrius gali palyginti PNR duomenis su duomenimis atitinkamose duomenų bazėse, įskaitant tarptautines ar nacionalines duomenų bazes ar nacionalines Sąjungos duomenų bazių kopijas, kurios sukurtos remiantis Sąjungos teise ir skirtos ieškomiems asmenims ar daiktams arba asmenims ar daiktams, dėl kurių pateikti perspėjimai, laikydamasis tokioms byloms taikomų Sąjungos, tarptautinių ir nacionalinių taisyklių. Valstybės narės užtikrina, kad bet koks automatizuotai tvarkant duomenis gautas teigiamas rezultatas būtų atskirai peržiūrėtas neautomatizuotu būdu, kad būtų patikrinta, ar 5 straipsnyje nurodyta kompetentinga institucija turi imtis veiksmų;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) kad, atskirai įvertinęs kiekvieną konkretų atvejį, vykdytų tinkamai pagrįstus kompetentingų institucijų prašymus konkrečiais atvejais pateikti PNR duomenis ir tvarkyti PNR duomenis teroristinių nusikaltimų ar sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais ir kad kompetentingoms institucijoms pateiktų tokio tvarkymo rezultatus; ir

c) kad, atskirai įvertinęs kiekvieną konkretų atvejį, vykdytų tinkamai pagrįstus kompetentingų institucijų prašymus konkrečiais atvejais pateikti PNR duomenis ir tvarkyti PNR duomenis teroristinių nusikaltimų ar sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais ir kad kompetentingoms institucijoms pateiktų tokio tvarkymo rezultatus; ir

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) kad analizuotų PNR duomenis, siekdamas atnaujinti arba sukurti naujus kriterijus, naudojamus atliekant vertinimus, kuriais nustatomi asmenys, kurie gali būti susiję su teroristiniu nusikaltimu arba sunkiu tarpvalstybiniu nusikaltimu pagal a punktą.

Išbraukta.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Duoti nurodymą tvarkyti PNR duomenis informacijos apie keleivius skyriaus prašymu gali tik kompetentinga valstybės narės teisminė institucija. Tik nustatęs pavojų dėl vilkinimo (lot. periculum in mora), tokį nurodymą taip pat gali duoti pats informacijos apie keleivius skyrius.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Valstybės narės informacijos apie keleivius skyrius pagal 2 dalies a ir b punktus nustatytų asmenų PNR duomenis arba PNR duomenų tvarkymo rezultatus tolesniam nagrinėjimui perduoda tos pačios valstybės narės atitinkamoms kompetentingoms institucijoms. Tokie duomenys perduodami tik atskirai įvertinant kiekvieną konkretų atvejį.

4. Valstybės narės informacijos apie keleivius skyrius pagal 2 dalies b punktą nustatytų asmenų PNR duomenis arba PNR duomenų tvarkymo rezultatus tolesniam nagrinėjimui perduoda tos pačios valstybės narės atitinkamoms kompetentingoms institucijoms. Tokie duomenys perduodami tik atskirai įvertinant kiekvieną konkretų atvejį.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sudaro kompetentingų institucijų, turinčių teisę prašyti informacijos apie keleivius skyrių PNR duomenų arba PNR duomenų tvarkymo rezultatų arba juos gauti, kad galėtų toliau nagrinėti informaciją arba imtis atitinkamų veiksmų teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais, sąrašą.

1. Kiekviena valstybė narė sudaro kompetentingų institucijų, turinčių teisę prašyti informacijos apie keleivius skyrių PNR duomenų arba PNR duomenų tvarkymo rezultatų arba juos gauti, kad galėtų toliau nagrinėti informaciją arba imtis atitinkamų veiksmų teroristinių nusikaltimų ir sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais, sąrašą.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos yra institucijos, atsakingos už teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevenciją, nustatymą, tyrimą ir patraukimą už juos baudžiamojon atsakomybėn.

2. Kompetentingos institucijos yra institucijos, atsakingos už teroristinių nusikaltimų ir sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų prevenciją, nustatymą, tyrimą ir patraukimą už juos baudžiamojon atsakomybėn.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Informacijos apie keleivius skyriaus gautus keleivių PNR duomenis ir PNR duomenų tvarkymo rezultatus valstybių narių kompetentingos institucijos toliau gali tvarkyti tik teroristinių nusikaltimų ar sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais.

4. Informacijos apie keleivius skyriaus gautus keleivių PNR duomenis ir PNR duomenų tvarkymo rezultatus valstybių narių kompetentingos institucijos toliau gali tvarkyti tik teroristinių nusikaltimų ar sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės priima reikalingas priemones, kad užtikrintų, kad oro vežėjai perduotų (eksporto metodu) jau surinktus PNR duomenis, apibrėžtus 2 straipsnio c dalyje ir nurodytus priede, į valstybės narės, į kurios teritoriją arba iš kurios bus vykdomas tarptautinis skrydis, nacionalinio informacijos apie keleivius skyriaus duomenų bazę. Tais atvejais, kai vienas ar keli oro vežėjai vykdo bendrojo kodo skrydį, pareiga perduoti visų skrydžio keleivių PNR duomenis tenka skrydį vykdančiam oro vežėjui. Jeigu skrydžio metu vieną ar daugiau kartų trumpai nutupiama valstybių narių oro uostuose, oro vežėjai perduoda PNR duomenis visų atitinkamų valstybių narių informacijos apie keleivius skyriams.

1. Valstybės narės priima reikalingas priemones, kad užtikrintų, kad oro vežėjai, kurie jau renka savo keleivių PNR duomenis, vykdydami savo įprastą veiklą, perduotų (vad. eksporto metodu) šiuos surinktus PNR duomenis, apibrėžtus 2 straipsnio c dalyje ir nurodytus priede, į valstybės narės, į kurios teritoriją arba iš kurios bus vykdomas tarptautinis skrydis, nacionalinio informacijos apie keleivius skyriaus duomenų bazę. Tais atvejais, kai vienas ar keli oro vežėjai vykdo bendrojo kodo skrydį, pareiga perduoti visų skrydžio keleivių PNR duomenis tenka skrydį vykdančiam oro vežėjui. Jeigu skrydžio metu vieną ar daugiau kartų trumpai nutupiama valstybių narių oro uostuose, oro vežėjai perduoda PNR duomenis tik galutinio atvykimo valstybės narės informacijos apie keleivius skyriui.

 

1a. Valstybės narės nereikalauja iš oro vežėjų rinkti jokių naujų PNR duomenų, kurių oro vežėjai iki šiol nerenka. Oro vežėjai neperduoda jokių kitų PNR duomenų, išskyrus tuos, kurie apibrėžti 2 straipsnio c dalyje ir patikslinti priede. Oro vežėjai neatsako už keleivių pateiktų duomenų tikslumą ir išsamumą, išskyrus tuos atvejus, kai jie nesiėmė tinkamų priemonių, siekiant užtikrinti, kad duomenys apie keleivius būtų tikslūs ir teisingi.

2. Oro vežėjai PNR duomenis perduoda elektroniniu būdu, naudodami bendrus protokolus ir tinkamus duomenų formatus, kurie turi būti nustatyti pagal 13 ir 14 straipsniuose nurodytą tvarką, arba, jei kiltų techninių kliūčių, bet kokiu kitu tinkamu būdu, užtikrindami tinkamą duomenų apsaugos lygį:

2. Oro vežėjai PNR duomenis perduoda elektroniniu būdu, naudodami bendrus protokolus ir tinkamus duomenų formatus, kurie turi būti nustatyti pagal 13 ir 14 straipsniuose nurodytą tvarką, arba, jei oro vežėjams kiltų techninių kliūčių, bet kokiu kitu tinkamu būdu, užtikrindami tinkamą duomenų apsaugos lygį:

a) likus 24–48 valandoms iki numatytos skrydžio pradžios;

a) vieną kartą likus 24–48 valandoms iki numatytos skrydžio pradžios;

ir

ir

b) iškart po to, kai uždaromi įlaipinimo vartai, tiksliau, kai keleiviai įlaipinti į skrydžiui besirengiantį orlaivį ir nebegalima laipinti jokių kitų keleivių.

b) vieną kartą iškart po to, kai uždaromi įlaipinimo vartai, tiksliau, kai keleiviai įlaipinti į skrydžiui besirengiantį orlaivį ir nebegalima laipinti jokių kitų keleivių.

3. Valstybės narės gali leisti oro vežėjams apriboti duomenų perdavimą pagal 2 dalies b punktą ir teikti tik atnaujintus 2 dalies a punkte nurodytus perduotus duomenis.

3. Valstybės narės leidžia oro vežėjams apriboti duomenų perdavimą pagal 2 dalies b punktą ir teikti tik atnaujintus 2 dalies a punkte nurodytus perduotus duomenis.

4. Konkrečiais atvejais, gavę informacijos apie keleivius skyriaus prašymą pagal nacionalinę teisę, oro vežėjai perduoda PNR duomenis, kai susipažinti su duomenimis būtina anksčiau, nei nurodyta 2 dalies a punkte, kad būtų galima prisidėti reaguojant į konkrečią ir realią su teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais nusikaltimais susijusią grėsmę.

4. Konkrečiais atvejais, gavę informacijos apie keleivius skyriaus prašymą pagal nacionalinę teisę, oro vežėjai perduoda PNR duomenis, kai susipažinti su duomenimis būtina anksčiau, nei nurodyta 2 dalies a punkte, kad būtų galima prisidėti reaguojant į konkrečią ir realią su teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais susijusią grėsmę.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad, kiek tai susiję su informacijos apie klientus skyriaus nustatytais asmenimis pagal 4 straipsnio 2 dalies a ir b punktus, informacijos apie keleivius skyrius PNR duomenų tvarkymo rezultatus perduotų kitų valstybių narių informacijos apie keleivius skyriams tais atvejais, kai pirmasis informacijos apie keleivius skyrius mano, kad perduoti duomenis reikia siekiant teroristinių nusikaltimų ar sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn. Gaunančiųjų valstybių narių informacijos apie keleivius skyriai perduoda tokius PNR duomenis arba PNR duomenų tvarkymo rezultatus savo atitinkamoms kompetentingoms institucijoms.

1. Valstybės narės užtikrina, kad, kiek tai susiję su informacijos apie klientus skyriaus nustatytais asmenimis pagal 4 straipsnio 2 dalies b punktą, informacijos apie keleivius skyrius PNR duomenų tvarkymo rezultatus perduotų kitų valstybių narių informacijos apie keleivius skyriams tais atvejais, kai pirmasis informacijos apie keleivius skyrius mano, kad perduoti duomenis reikia siekiant teroristinių nusikaltimų ar sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn. Tokie perdavimai griežtai ribojami duomenimis, kurių reikia konkrečiu teroristinių nusikaltimų arba sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn atveju, ir yra pagrindžiami raštu. Gaunančiųjų valstybių narių informacijos apie keleivius skyriai perduoda tokius PNR duomenis arba PNR duomenų tvarkymo rezultatus savo atitinkamoms kompetentingoms institucijoms.

2. Valstybės narės informacijos apie keleivius skyrius turi teisę prireikus paprašyti bet kurios kitos valstybės narės informacijos apie keleivius skyriaus pateikti PNR duomenis, kurie laikomi pastarojo skyriaus duomenų bazėje pagal 9 straipsnio 1 dalį, ir prireikus PNR duomenų tvarkymo rezultatus. Gali būti prašoma perduoti duomenų elementų dalį arba jų derinį, kuriuos prašantysis informacijos apie keleivius skyrius laiko reikalingais, sprendžiant konkretų teroristinių nusikaltimų ar sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn atvejį. Informacijos apie keleivius skyriai prašomus duomenis suteikia taip greitai, kaip tai praktiškai įmanoma, ir, be to, pateikia PNR duomenų tvarkymo rezultatus, jei jie jau gauti pagal 4 straipsnio 2 dalies a ir b punktus.

2. Valstybės narės informacijos apie keleivius skyrius turi teisę prireikus paprašyti bet kurios kitos valstybės narės informacijos apie keleivius skyriaus pateikti PNR duomenis, kurie laikomi pastarojo skyriaus duomenų bazėje pagal 9 straipsnio 1 dalį, ir prireikus PNR duomenų tvarkymo rezultatus. Gali būti prašoma perduoti griežtai tik tuos duomenis, kurių reikia konkrečiu atveju. Gali būti prašoma perduoti duomenų elementų dalį arba jų derinį, kuriuos prašantysis informacijos apie keleivius skyrius laiko reikalingais sprendžiant konkretų teroristinių nusikaltimų arba sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn atvejį, ir jis pagrindžiamas raštu. Informacijos apie keleivius skyriai prašomus duomenis suteikia taip greitai, kaip tai praktiškai įmanoma, ir, be to, pateikia PNR duomenų tvarkymo rezultatus, jei jie jau gauti pagal 4 straipsnio 2 dalies b punktą.

3. Valstybės narės informacijos apie keleivius skyrius turi teisę prireikus paprašyti bet kurios kitos valstybės narės informacijos apie keleivius skyriaus pateikti PNR duomenis, kurie laikomi pastarojo skyriaus duomenų bazėje pagal 9 straipsnio 2 dalį, ir prireikus PNR duomenų tvarkymo rezultatus. Informacijos apie keleivius skyrius gali prašyti galimybės susipažinti su absoliučiai visais – neužmaskuotais – konkrečiais PNR duomenimis, kuriuos laiko kitos valstybės narės informacijos apie keleivius skyrius, tik išimtinėmis aplinkybėmis, reaguodamas į konkrečią grėsmę arba vykdydamas konkretų nusikaltimo tyrimą ar siekdamas patraukti baudžiamojon atsakomybėn, kai tai susiję su teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais nusikaltimais.

3. Valstybės narės informacijos apie keleivius skyrius turi teisę prireikus paprašyti bet kurios kitos valstybės narės informacijos apie keleivius skyriaus pateikti PNR duomenis, kurie laikomi pastarojo skyriaus duomenų bazėje pagal 9 straipsnio 2 dalį, ir prireikus PNR duomenų tvarkymo rezultatus. Informacijos apie keleivius skyrius gali prašyti galimybės susipažinti su absoliučiai visais – neužmaskuotais – konkrečiais PNR duomenimis, kuriuos laiko kitos valstybės narės informacijos apie keleivius skyrius, tik išimtinėmis aplinkybėmis, reaguodamas į konkrečią grėsmę arba vykdydamas konkretų nusikaltimo tyrimą ar siekdamas patraukti baudžiamojon atsakomybėn, kai tai susiję su teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais. Toks prašymas pagrindžiamas raštu.

4. Tik tais atvejais, kai tai būtina siekiant užkirsti kelią tiesioginei ir didelei grėsmei visuomenės saugumui, valstybės narės kompetentingos institucijos gali tiesiogiai paprašyti bet kurios kitos valstybės narės informacijos apie keleivius skyriaus pateikti PNR duomenis, laikomus pastarojo duomenų bazėje pagal 9 straipsnio 1 ir 2 dalis. Tokie prašymai yra susiję su konkrečių teroristinių nusikaltimų ar sunkių nusikaltimų tyrimu ar patraukimu už juos baudžiamojon atsakomybėn ir yra pagrįsti. Informacijos apie keleivius skyriai į tokius prašymus reaguoja prioritetine tvarka. Visais kitais atvejais kompetentingos institucijos prašymus teikia per savo valstybės narės informacijos apie keleivius skyrių.

4. Tik tais atvejais, kai tai būtina siekiant užkirsti kelią tiesioginei ir didelei grėsmei visuomenės saugumui, valstybės narės kompetentingos institucijos gali tiesiogiai paprašyti bet kurios kitos valstybės narės informacijos apie keleivius skyriaus pateikti PNR duomenis, laikomus pastarojo duomenų bazėje pagal 9 straipsnio 1 ir 2 dalis. Tokie prašymai yra susiję su konkrečių teroristinių nusikaltimų ar sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų tyrimu ar patraukimu už juos baudžiamojon atsakomybėn ir yra pagrįsti. Informacijos apie keleivius skyriai į tokius prašymus reaguoja prioritetine tvarka. Visais kitais atvejais kompetentingos institucijos prašymus teikia per savo valstybės narės informacijos apie keleivius skyrių.

5. Išimtiniais atvejais, kai būtina kuo anksčiau susipažinti su duomenimis, kad būtų galima reaguoti į konkrečią ir realią su teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais nusikaltimais susijusią grėsmę, valstybės narės informacijos apie keleivius skyrius turi teisę bet kuriuo metu paprašyti kitos valstybės narės informacijos apie keleivius skyriaus pateikti skrydžių į pastarosios teritoriją arba iš jos PNR duomenis.

5. Išimtiniais atvejais, kai būtina kuo anksčiau susipažinti su duomenimis, kad būtų galima reaguoti į konkrečią ir realią su teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais susijusią grėsmę, valstybės narės informacijos apie keleivius skyrius turi teisę bet kuriuo metu paprašyti kitos valstybės narės informacijos apie keleivius skyriaus pateikti skrydžių į pastarosios teritoriją arba iš jos PNR duomenis. Tokie prašymai griežtai ribojami duomenimis, kurių reikia konkrečiu teroristinių nusikaltimų arba sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn atveju, ir yra pagrindžiami raštu.

6. Keičiantis informacija pagal šį straipsnį galima naudotis esamais tarptautinio bendradarbiavimo teisėsaugos srityje kanalais. Prašyme ir keičiantis informacija vartojama kalba yra naudojamame kanale vartojama kalba. Valstybės narės, teikdamos pranešimus pagal 3 straipsnio 3 dalį, taip pat pateikia Komisijai informaciją apie asmenis ryšiams, į kuriuos galima kreiptis skubiais atvejais. Komisija apie gautus pranešimus praneša valstybėms narėms.

6. Keičiantis informacija pagal šį straipsnį galima naudotis esamais europinio ir tarptautinio bendradarbiavimo teisėsaugos srityje kanalais, visų pirma Europolu arba nacionaliniais padaliniais, kaip nurodyta 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimo 2009/371/TVR 8 straipsnyje. Prašyme ir keičiantis informacija vartojama kalba yra naudojamame kanale vartojama kalba. Valstybės narės, teikdamos pranešimus pagal 3 straipsnio 3 dalį, taip pat pateikia Komisijai informaciją apie asmenis ryšiams, į kuriuos galima kreiptis skubiais atvejais. Komisija apie gautus pranešimus praneša valstybėms narėms.

Pagrindimas

Neturėtų būti nuolat keičiamasi visų lėktuvu keliaujančių keleivių asmens duomenimis. Keitimasis duomenimis turėtų būti griežtai ribojamas, susijęs su konkrečiu teroristinių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn atveju, o prašymai turėtų būti pagrįsti raštu, kad būtų galima juos patikrinti.

Informacija turėtų būti keičiamasi naudojant esamus kanalus. Dėl to turėtų būti aiškiai paminėtas Europolas.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybė narė gali perduoti PNR duomenis ir PNR duomenų tvarkymo rezultatus trečiajai šaliai, tik atskirai įvertindama kiekvieną konkretų atvejį ir jei:

Valstybė narė gali perduoti PNR duomenis ir PNR duomenų tvarkymo rezultatus trečiajai šaliai tik remdamasi Sąjungos ir šios trečiosios šalies tarptautiniu susitarimu, tik atskirai įvertindama kiekvieną konkretų atvejį ir jei:

 

-a) mutatis mutandis tenkinamos visos 7 straipsnyje nustatytos sąlygos;

a) laikomasi Tarybos pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 13 straipsnyje nustatytų sąlygų;

a) laikomasi Tarybos pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 13 straipsnyje nustatytų sąlygų;

b) perdavimas būtinas šios direktyvos tikslais, nustatytais 1 straipsnio 2 dalyje; ir

b) perdavimas būtinas šios direktyvos tikslais, nustatytais 1 straipsnio 2 dalyje, ir

c) trečioji šalis sutinka perduoti duomenis kitai trečiajai šaliai tik, kai tai būtina šios direktyvos 1 straipsnio 2 dalyje numatytiems tikslams, ir tik valstybei narei aiškiai sutikus.

c) trečioji šalis užtikrina, kad naudos duomenis tik kai tai būtina direktyvos 1 straipsnio 2 dalyje numatytiems tikslams. Šiai trečiajai šaliai draudžiama perduoti duomenis kitai trečiajai šaliai;

 

d) trečioji šalis, per daug nedelsdama ir be pernelyg didelių išlaidų, suteikia Sąjungos piliečiams tokias pačias teises susipažinti su PNR duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti ir gauti su tuo susijusią kompensaciją, kokios yra taikomos Sąjungoje;

 

e) trečioji šalis užtikrina pakankamą ir panašų PNR duomenų apsaugos lygį.

Pagrindimas

PNR duomenys turėtų būti perduodami trečiosioms šalims tik užtikrinus pakankamą duomenų apsaugos lygį.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Pasibaigus 1 dalyje nurodytam 30 dienų laikotarpiui nuo PNR duomenų perdavimo informacijos apie keleivius skyriui, informacijos apie keleivius skyrius duomenis saugo dar penkerius metus. Per šį laikotarpį visi duomenų elementai, pagal kuriuos būtų galima nustatyti keleivį, su kuriuo susiję PNR duomenys, užmaskuojami. Tokie anonimizuoti PNR duomenys prieinami tik ribotam informacijos apie keleivius skyriaus darbuotojų, konkrečiai įgaliotų vykdyti PNR duomenų analizę ir kurti vertinimo kriterijus pagal 4 straipsnio 2 dalies d punktą, skaičiui. Susipažinti su absoliučiai visais PNR duomenimis galima tik gavus informacijos apie keleivius skyriaus vadovo leidimą 4 straipsnio 2 dalies c punkto tikslais ir tada, kai būtų galima pagrįstai manyti, kad to reikia siekiant atlikti tyrimą ir reaguojant į konkrečią ir realią grėsmę ar pavojų arba vykdant konkretaus nusikaltimo tyrimą ar siekiant patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Išbraukta.

Pagrindimas

Storing all PNR data for longer periods of time even without any initial suspicion is disproportionate. National constitutional courts in several rulings on telecommunications data retention as based on directive 2006/24/EC as well as the ECHR in its ruling on retention of DNA samples (S. and Marper vs UK) have made this clear and have also warned that the cumulative effects of retention of several types data may be close to the absolute constitutional threshold. Neither the Legal Service of the Council nor the EU Fundamental Rights Agency have been convinced by the necessity and proportionality of the retention of data about all passengers.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad PNR duomenys būtų ištrinti pasibaigus 2 dalyje nurodytam laikotarpiui. Šia pareiga nedaroma įtakos atvejams, kai konkretūs PNR duomenys perduoti kompetentingai institucijai ir yra naudojami vykdant konkretaus nusikaltimo tyrimus ar patraukiant baudžiamojon atsakomybėn – tokiu atveju tokių duomenų saugojimas, kurį vykdo kompetentinga institucija, reguliuojamas pagal valstybės narės nacionalinę teisę.

3. Valstybės narės užtikrina, kad PNR duomenys būtų ištrinti pasibaigusdalyje nurodytam laikotarpiui. Šia pareiga nedaroma įtakos atvejams, kai konkretūs PNR duomenys perduoti kompetentingai institucijai ir yra naudojami vykdant konkretaus nusikaltimo tyrimus ar baudžiamojo persekiojimo veiksmus, nukreiptus prieš konkretų asmenį arba konkrečią asmenų grupę, – tokiu atveju tokių duomenų saugojimas, kurį vykdo kompetentinga institucija, reguliuojamas pagal valstybės narės nacionalinę teisę.

Pagrindimas

Pareiga ištrinti duomenis praėjus penkeriems metams turėtų būti galutinė. Čia numatyta išimtis prasminga, tačiau turėtų būti paaiškinta, kad laikyti duomenis ilgiau kaip penkerius metus galima leisti tik vykdant tyrimus, nukreiptus prieš konkrečius asmenis ar konkrečias asmenų grupes. Vykdyti konkretaus nusikaltimo tyrimus ar traukti baudžiamojon atsakomybėn, kaip suformuluota Komisijos pasiūlyme, galima ir neapibrėžtą skaičių asmenų.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal 4 straipsnio 2 dalies a ir b punktus gautą paieškos rezultatą informacijos apie keleivius skyrius laiko tik tiek, kiek reikia, kad kompetentingoms institucijoms praneštų apie gautą teigiamą rezultatą. Kai automatinės paieškos operacijos rezultatas, jį atskirai patikrinus neautomatizuotu būdu, yra neigiamas, jis vis tiek saugomas, kad ateityje būtų išvengta klaidingų teigiamų rezultatų, ne ilgiau kaip trejus metus, nebent pasibaigus tiems penkeriems metams pagrindiniai duomenys dar neištrinti atsižvelgiant į 3 dalies nuostatas – tokiu atveju įrašas laikomas tol, kol ištrinami pagrindiniai duomenys.

Pagal 4 straipsnio 2 dalies b punktą gautą paieškos rezultatą informacijos apie keleivius skyrius laiko tik tiek, kiek reikia, kad kompetentingoms institucijoms praneštų apie gautą teigiamą rezultatą. Kai automatinės paieškos operacijos rezultatas, jį atskirai patikrinus neautomatizuotu būdu, yra neigiamas, atitinkamos duomenų bazės pagrindiniai duomenys ištaisomi arba ištrinami.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės, laikydamosi savo nacionalinės teisės, užtikrina, kad oro vežėjams, kurie neperduoda pagal šią direktyvą reikalaujamų duomenų, kuriuos jie jau yra surinkę, arba to nepadaro taikydami reikalaujamą formatą ar kitaip pažeidžia pagal šią direktyvą nustatytas nacionalines nuostatas, būtų taikomos atgrasomosios, veiksmingos ir proporcingos sankcijos, įskaitant finansines nuobaudas.

Valstybės narės, laikydamosi savo nacionalinės teisės, užtikrina, kad oro vežėjams, kurie neperduoda pagal šią direktyvą reikalaujamų duomenų, kuriuos jie jau yra surinkę, arba to nepadaro taikydami pagal Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) gaires dėl PNR duomenų reikalaujamą formatą ar kitaip pažeidžia pagal šią direktyvą nustatytas nacionalines nuostatas, būtų taikomos atgrasomosios, veiksmingos ir proporcingos sankcijos, įskaitant finansines nuobaudas. Oro vežėjams negalima taikyti jokių sankcijų, jei trečiosios šalies institucijos neleidžia jiems perduoti PNR duomenų.

Pagrindimas

Reikalaujamas formatas turėtų būti formatas, dėl kurio susitarta visame pasaulyje ir kurį pripažino ICAO (dok. 9944) ir Pasaulio muitinių organizacija.

Kadangi trečiosiose šalyse duomenų perdavimo įstatymai gali būti skirtingi, reikalingas šis paaiškinimas.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad pagal nacionalinę teisę įgyvendinant Tarybos pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 21 ir 22 straipsnius priimtos nuostatos dėl duomenų tvarkymo konfidencialumo ir duomenų saugumo taip pat galioja visam asmens duomenų tvarkymui pagal šią direktyvą.

2. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad pagal nacionalinę teisę įgyvendinant Tarybos pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 21 ir 22 straipsnius priimtos nuostatos dėl duomenų tvarkymo konfidencialumo ir duomenų saugumo taip pat galioja visam asmens duomenų tvarkymui pagal šią direktyvą. Oro vežėjai, kurie keleivių duomenis gauna iš kelionių agentūrų, negali naudoti jų komerciniais tikslais.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Jeigu pagal nacionalinę teisę įgyvendinant Direktyvą 95/46/EB priimtomis nuostatomis keleiviui suteikiama daugiau teisių susipažinti, ištaisyti, ištrinti ir blokuoti duomenis, gauti kompensaciją, teisių į teismines teisės gynimo priemones, konfidencialų duomenų tvarkymą ir duomenų apsaugą nei pagal nuostatas, nurodytas 1 ir 2 dalyse, taikomos šios nuostatos.

Pagrindimas

Tam tikros duomenų subjektų teisės tinkamiau reglamentuojamos Direktyvoje 95/46/EB, ypač susijusios su reikalavimais teikti informaciją duomenų subjektui.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Bet koks PNR duomenų, kuriais atskleidžiama asmens rasė ar etninė kilmė, religiniai, filosofiniai ar politiniai įsitikinimai, narystė profesinėse sąjungose, sveikatos būklė ar seksualinis gyvenimas, tvarkymas draudžiamas. Jeigu informacijos apie keleivius skyrius gauna tokius PNR duomenis, kuriais atskleidžiama minėta informacija, jie iškart ištrinami.

3. Bet koks informacijos apie keleivius skyriaus atliekamas PNR duomenų, kuriais atskleidžiama asmens rasė ar etninė kilmė, religiniai, filosofiniai ar politiniai įsitikinimai, narystė profesinėse sąjungose, sveikatos būklė ar seksualinis gyvenimas, tvarkymas draudžiamas. Jeigu informacijos apie keleivius skyrius gauna tokius PNR duomenis, kuriais atskleidžiama minėta informacija, jie iškart ištrinami.

Pagrindimas

Už PNR duomenų atranką ir tvarkymą teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos ir nustatymo tikslais atsakingi ne oro vežėjai, bet informacijos apie keleivius skyriai.

Oro vežėjai turi šią informaciją, nes keleiviai jiems ją suteikia.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Informacijos apie keleivius skyrius ir kompetentingos institucijos, visų pirma nacionalinės duomenų apsaugos institucijos, įrašo ar dokumentuoja visą oro vežėjų atliekamą PNR duomenų tvarkymą, visus informacijos apie keleivius skyrių vykdomus PNR duomenų perdavimus ir visus kompetentingų institucijų ar kitų valstybių narių informacijos apie keleivius skyrių ir trečiųjų šalių prašymus, net jei jie buvo atmesti, duomenų tvarkymo teisėtumo patikrinimo, savikontrolės ir tinkamo duomenų vientisumo ir duomenų tvarkymo saugumo užtikrinimo tikslais. Šie įrašai laikomi penkerius metus, nebent pasibaigus tiems penkeriems metams pagrindiniai duomenys dar neištrinti atsižvelgiant į 9 straipsnio 3 dalį – tokiu atveju įrašai laikomi tol, kol ištrinami pagrindiniai duomenys.

4. Informacijos apie keleivius skyrius ir kompetentingos institucijos, visų pirma nacionalinės duomenų apsaugos institucijos, įrašo ar dokumentuoja visą PNR duomenų tvarkymą, visus informacijos apie keleivius skyrių vykdomus PNR duomenų perdavimus ir visus kompetentingų institucijų ar kitų valstybių narių informacijos apie keleivius skyrių ir trečiųjų šalių prašymus, net jei jie buvo atmesti, duomenų tvarkymo teisėtumo patikrinimo, savikontrolės ir tinkamo duomenų vientisumo ir duomenų tvarkymo saugumo užtikrinimo tikslais. Šie įrašai laikomi penkerius metus, nebent pasibaigus tiems penkeriems metams pagrindiniai duomenys dar neištrinti atsižvelgiant į 9 straipsnio 3 dalį – tokiu atveju įrašai laikomi tol, kol ištrinami pagrindiniai duomenys.

Pagrindimas

Šioje pastraipoje kalbama apie PNR duomenis, kurie buvo perduoti informacijos apie keleivius skyriams, o ne PNR duomenis, kuriuos turi oro vežėjai.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Visų duomenų apsaugai turi būti taikomas ypač aukštas saugumo standartas, kurį nustatant atsižvelgiama į dalykinių diskusijų duomenų apsaugos klausimais raidą ir nuolat įtraukiamos naujos išvados ir įžvalgos. Priimant atitinkamus sprendimus dėl taikytinų saugumo standartų į ekonominius aspektus, jei apskritai, turi būti atsižvelgiama paskiausiai.

 

Visų pirma reikia numatyti taikyti pažangiausias technologijas atitinkančią kodavimo procedūrą, pagal kurią:

 

būtų užtikrinama, kad duomenų tvarkymo sistema negalėtų naudotis įgaliojimų tam neturintys asmenys;

 

būtų užtikrinama, kad asmenys, turintys įgaliojimus naudotis duomenų tvarkymo sistema, galėtų naudotis tik tais duomenimis, kuriais jie gali naudotis pagal įgaliojimus, ir kad tvarkant, naudojant ir saugant asmens duomenis jie nebūtų skaitomi, kopijuojami, keičiami ar trinami neturint tam įgaliojimų;

 

būtų užtikrinama, kad asmens duomenys, kai jie perduodami elektroniniu būdu ar vežami arba išsaugomi laikmenoje, nebūtų skaitomi, kopijuojami, keičiami ar trinami neturint tam įgaliojimų, ir būtų galima patikrinti ir nustatyti, kokiems skyriams duomenų perdavimo įstaigos numatė perduoti asmens duomenis.

 

Reikia užtikrinti, kad vėliau būtų galima patikrinti ir nustatyti, ar buvo įrašyti, keičiami arba ištrinti asmens duomenys duomenų tvarkymo sistemose ir kas tai padarė.

 

Reikia užtikrinti, kad pagal užsakymą tvarkomi asmens duomenys būtų tvarkomi taip, kaip nurodė užsakovas.

 

Reikia užtikrinti, kad asmens duomenys būtų apsaugoti nuo atsitiktinio sunaikinimo ar praradimo.

 

Reikia užtikrinti, kad skirtingiems tikslams surinkti duomenys būtų tvarkomi atskirai.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad oro vežėjai, jų agentai ar kiti bilietų pardavėjai, teikiantys keleivių vežimo oro transportu paslaugas, užsakant skrydį ir perkant bilietą aiškiai ir tiksliai praneštų tarptautinių skrydžių keleiviams apie PNR duomenų teikimą informacijos apie keleivius skyriui, tokių duomenų tvarkymo tikslus, duomenų saugojimo laikotarpį, jų galimą panaudojimą siekiant teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn, galimą keitimąsi ir dalijimąsi tokiais duomenimis ir jų duomenų apsaugos teises, visų pirma teisę pateikti skundą pasirinktai nacionalinei duomenų apsaugos priežiūros institucijai. Tą pačią informaciją valstybės narės paskelbia viešai.

5. Valstybės narės užtikrina, kad oro vežėjai, jų agentai ar kiti bilietų pardavėjai, teikiantys keleivių vežimo oro transportu paslaugas, užsakant skrydį ir perkant bilietą aiškiai ir tiksliai praneštų tarptautinių skrydžių keleiviams apie PNR duomenų teikimą informacijos apie keleivius skyriams, tokių duomenų tvarkymo tikslus, duomenų saugojimo laikotarpį, jų galimą panaudojimą siekiant teroristinių nusikaltimų ir sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn, galimą keitimąsi ir dalijimąsi tokiais duomenimis ir jų duomenų apsaugos teises, pvz., teisę susipažinti, ištaisyti, ištrinti ir užblokuoti duomenis, taip pat teisę pateikti skundą pasirinktai nacionalinei duomenų apsaugos priežiūros institucijai. Tą pačią informaciją valstybės narės paskelbia viešai.

Pagrindimas

Patikslinimas, susijęs su asmens duomenų apsauga.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a straipsnis

 

Išlaidos

 

Iki …* Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl šios direktyvos finansinio poveikio. Šioje ataskaitoje ypač daug dėmesio skiriama išlaidoms, kurias patiria keleiviai, oro vežėjai ir bilietų pardavėjai. Jei reikia, prie ataskaitos pridedamas teisės akto pasiūlymas, kuriuo siekiama suvienodinti valdžios institucijoms ir oro vežėjams visoje Sąjungoje tenkančią finansinę naštą.

 

_____________

 

* OL: prašom įrašyti datą: 2 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti sprendžiamas išlaidų klausimas.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės įstatymais ir kitais teisės aktais įtvirtina nuostatas, būtinas, kad šios direktyvos būtų pradėta laikytis ne vėliau kaip per dvejus metus nuo jos įsigaliojimo dienos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

1. Valstybės narės įstatymais ir kitais teisės aktais įtvirtina nuostatas, būtinas, kad šios direktyvos būtų pradėta laikytis ne vėliau kaip per dvejus metus nuo jos įsigaliojimo dienos. Kai valstybės narės įtvirtina šias nuostatas, jos turi vadovautis bendrais Sąjungos principais bei atsižvelgti į būtinybės ir proporcingumo reikalavimus. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nuo 15 straipsnio 1 dalyje nurodytos dienos, t. y. praėjus dvejiems metams nuo šios direktyvos įsigaliojimo, valstybės narės užtikrina, kad būtų renkami bent 30 proc. 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų skrydžių PNR duomenys. Valstybės narės užtikrina, kad praėjus ne daugiau kaip dvejiems metams nuo 15 straipsnyje nurodytos dienos būtų renkami bent 60 proc. 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų skrydžių PNR duomenys. Valstybės narės užtikrina, kad praėjus ketveriems metams nuo 15 straipsnyje nurodytos dienos būtų renkami visų 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų skrydžių PNR duomenys.

Išbraukta.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) peržiūri galimybę ir būtinybę įtraukti vidaus skrydžius į šios direktyvos taikymo sritį, remdamasi tų valstybių narių, kurios renka su vidaus skrydžiais susijusius PNR duomenis, įgytą patirtį. Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai per dvejus metus nuo 15 straipsnio 1 dalyje paminėtos dienos;

Išbraukta.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės parengia statistinę informaciją, susijusią su informacijos apie keleivius skyriams pateiktais PNR duomenimis. Tokie statistiniai duomenys turėtų apimti bent nustatytų asmenų, kurie galėtų būti susiję su teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais nusikaltimais pagal 4 straipsnio 2 dalį, skaičių ir tolesnių teisėsaugos veiksmų, kurių imtasi naudojant PNR duomenis, skaičių pagal oro vežėją ir paskirties vietą.

1. Valstybės narės parengia statistinę informaciją, susijusią su informacijos apie keleivius skyriams pateiktais PNR duomenimis. Tokie statistiniai duomenys turėtų apimti bent nustatytų asmenų, kurie galėtų būti susiję su teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais pagal 4 straipsnio 2 dalį, skaičių ir tolesnių teisėsaugos veiksmų, kurių imtasi naudojant PNR duomenis, skaičių pagal oro vežėją ir paskirties vietą.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 priedo 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12) Bendros pastabos (įskaitant visą turimą su jaunesniais nei 18 metų nelydimais nepilnamečiais susijusią informaciją, būtent: nepilnamečio vardas ir pavardė, lytis, amžius, kalba (-os), kuria (-iomis) jis kalba, išlydinčio asmens vardas, pavardė bei kontaktiniai duomenys ir jo ryšys su nepilnamečiu, pasitinkančio asmens vardas, pavardė bei kontaktiniai duomenys ir jo ryšys su nepilnamečiu, išlydintis ir pasitinkantis oro uosto darbuotojas)

12) turima su jaunesniais nei 18 metų nelydimais nepilnamečiais susijusi informacija

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Keleivio duomenų įrašo duomenų naudojimas (ES PNR)

Nuorodos

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

14.2.2011

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Eva Lichtenberger

21.3.2011

 

 

 

Svarstymas komitete

11.7.2011

10.10.2011

21.11.2011

 

Priėmimo data

22.11.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

25

15

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Philip Bradbourn, Michel Dantin, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Pablo Zalba Bidegain

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Keleivio duomenų įrašo duomenų naudojimas (ES PNR)

Nuorodos

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Nuomonę pateikė

  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

14.2.2011

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Michael Cramer

17.3.2015

Priėmimo data

17.3.2015

 

 

 

Rezultatas

Priimta – žr. protokolą

 

Dalyvavę nariai

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke

Dalyvavę pavaduojantys nariai

Ivo Belet, Rosa D’Amato, Daniel Dalton, Bas Eickhout, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Massimo Paolucci, Olga Sehnalová, Davor Škrlec, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

(1)

Žr. http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-03-25_PNR_EN.pdf

(2)

Žr. http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-PNR-Opinion-June2011.pdf

(3)

Nuomonė nėra viešai paskelbta, tačiau su ja galima susipažinti čia: http://gruen-digital.de/wp-content/uploads/2011/05/Gutachten-JD-Rat-PNR.pdf

(4)

2009 m. spalio 8 d. sprendimas Nr. 1258, http://www.ccr.ro/decisions/pdf/ro/2009/D1258_09.pdf

(5)

2010 m. kovo 2 d. sprendimas, 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08, http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20100302_1bvr025608.html.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Keleivio duomenų įrašo duomenų naudojimas (ES PNR)

Nuorodos

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

2.2.2011

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

14.2.2011

TRAN

14.2.2011

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Timothy Kirkhope

15.7.2014

 

 

 

Priėmimo data

15.7.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

26

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Esteban González Pons, Norbert Neuser

Pateikimo data

24.8.2015


KLAUSIMO GRĄŽINIMAS KOMITETUI

Klausimo grąžinimo komitetui pagal 60 taisyklės 3 dalį data

6.6.2014

 

Pranešimo terminas

0.0.0000

Pranešėjas(-ai)

  Patvirtinta paskyrimo data

Timothy Kirkhope

15.7.2014

Svarstymas komitete

11.11.2014

26.2.2015

26.5.2015

4.6.2015

 

Priėmimo data

15.7.2015

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

26

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Esteban González Pons, Norbert Neuser

Pateikimo data

 

7.9.2015

Teisinis pranešimas