Procedūra : 2011/0023(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0248/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0248/2015

Debates :

PV 13/04/2016 - 16
CRE 13/04/2016 - 16

Balsojumi :

PV 14/04/2016 - 7.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0127

OTRAIS ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1497kWORD 1177k
7.9.2015
PE 549.223v03-00 A8-0248/2015

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Pasažieru datu reģistra datu izmantošanu teroristu nodarījumu un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Timothy Kirkhope

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Ārlietu komitejaS ATZINUMS
  Transporta un tūrisma komitejaS ATZINUMS
 PROCEDŪRA
 NODOŠANA ATPAKAĻ KOMITEJAI

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Pasažieru datu reģistra datu izmantošanu teroristu nodarījumu un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0032),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 82. panta 1. punkta otrās daļas d) apakšpunktu un 87. panta 2. punkta a) apakšpunktu, ar kuru saskaņā Komisija ir iesniegusi Parlamentam priekšlikumu (C7‑0039/2011),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Bulgārijas parlamenta, Čehijas Senāta, Vācijas Bundesrāta, Itālijas Senāta, Rumānijas Senāta, Austrijas Nacionālās padomes, Portugāles parlamenta un Nīderlandes Senāta iesniegtos komentārus par tiesību akta projektu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada 5. maija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 2011. gada 25. marta atzinumu(2),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas spriedumu apvienotajās lietās C-293/12 un C-594/12, Digital Rights Ireland un Seitlinger un citi(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti(4),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. un 188. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas un Transporta un tūrisma komitejas atzinumus (A7-0150/2013),

–  ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences 2014. gada 18. septembra lēmumu par 7. sasaukuma laikā neizskatītajiem jautājumiem,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas un Transporta un tūrisma komitejas atzinumus (A8-0248/2015),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Priekšlikums

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA

par Pasažieru datu reģistra datu izmantošanu teroristu nodarījumu un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem

par Pasažieru datu reģistra datu izmantošanu teroristu nodarījumu un smagu transnacionālu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a) Šīs direktīvas mērķis ir garantēt drošību, aizsargāt sabiedrības dzīvi un drošību un izveidot tiesisko regulējumu, ar ko aizsargāt PDR datus un apmainīties ar tiem starp dalībvalstīm un tiesībaizsardzības iestādēm.

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) PDR dati ir vajadzīgi, lai efektīvi novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus un smagus noziegumus un sauktu pie atbildības par tiem, tādējādi stiprinot iekšējo drošību.

(5) PDR dati ir vajadzīgi, lai efektīvi novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus un smagus transnacionālus noziegumus un sauktu pie atbildības par tiem, tādējādi stiprinot iekšējo drošību.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) PDR dati var palīdzēt tiesībaizsardzības iestādēm novērst, atklāt, izmeklēt smagus noziegumus, tostarp terorisma aktus, un saukt pie atbildības par tiem, salīdzinot minētos datus ar dažādām datubāzēm attiecībā uz personām vai meklētajiem objektiem, lai veidotu pierādījumus un attiecīgā gadījumā atrastu noziedznieku līdzzinātājus un atklātu noziedznieku tīklus.

(6) PDR dati var palīdzēt tiesībaizsardzības iestādēm novērst, atklāt, izmeklēt smagus transnacionālus noziegumus, tostarp terorisma aktus, un saukt pie atbildības par tiem, salīdzinot minētos datus ar dažādām datubāzēm attiecībā uz personām vai meklētajiem objektiem, lai atrastu nepieciešamos pierādījumus un attiecīgā gadījumā atrastu noziedznieku līdzzinātājus un atklātu noziedznieku tīklus.

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) PDR dati ļauj tiesībaizsardzības iestādēm identificēt personas, kas iepriekš bija "nezināmas", t.i., personas, kas iepriekš netika turētas aizdomās par saistību ar smagiem noziegumiem un terorismu, bet par kurām datu analīze vedina domāt, ka tās var būt iesaistītas šādos noziegumos un kuras tādēļ būtu tālāk jāpārbauda kompetentajām iestādēm. Izmantojot PDR datus, tiesībaizsardzības iestādes var pievērsties smagiem noziegumiem un terorismam no citādas perspektīvas nekā apstrādājot personas datu citas kategorijas. Tomēr, lai nodrošinātu, ka nevainīgu un aizdomās neturētu personu datu apstrāde arī turpmāk būtu cik iespējams ierobežota, priekšlikuma darbības jomas aspekti attiecībā uz vērtēšanas kritēriju izveidi un piemērošanu būtu vēl vairāk jāierobežo, tos attiecinot uz smagiem noziegumiem, kam turklāt ir starptautisks raksturs, t.i., kas ir tieši saistīti ar ceļošanu un līdz ar to ar apstrādājamo datu veidu.

(7) PDR dati ļauj tiesībaizsardzības iestādēm identificēt personas, kas iepriekš bija "nezināmas", t.i., personas, kas iepriekš netika turētas aizdomās par saistību ar smagiem transnacionāliem noziegumiem un terorismu, bet par kurām datu analīze vedina domāt, ka tās var būt iesaistītas šādos noziegumos un kuras tādēļ būtu tālāk jāpārbauda kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Personas datu apstrādei jābūt samērīgai ar konkrēto mērķi drošības jomā, kādu paredzēts panākt ar šo direktīvu.

(8) Personas datu apstrādei jābūt nepieciešamai un samērīgai ar konkrēto mērķi, kādu paredzēts panākt ar šo direktīvu.

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Tādēļ, lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus un smagus noziegumus un sauktu pie atbildības par tiem, īpaši svarīgi ir, lai visas dalībvalstis ieviestu noteikumus, kas paredz pienākumus gaisa pārvadātājiem, kuri veic starptautiskus lidojumus uz Eiropas Savienības dalībvalstu teritoriju vai no tās.

(10) Tādēļ, lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus un smagus transnacionālus noziegumus un sauktu pie atbildības par tiem, īpaši svarīgi ir, lai visas dalībvalstis ieviestu noteikumus, kas paredz pienākumus gaisa pārvadātājiem un ar pārvadājumiem nesaistītiem ekonomikas dalībniekiem, kuri veic starptautiskus lidojumus uz Eiropas Savienības dalībvalstu teritoriju vai no tās.

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Gaisa pārvadātāji jau paši savos komerciālos nolūkos vāc un apstrādā savu pasažieru PDR datus. Ar šo direktīvu nedrīkstētu uzlikt gaisa pārvadātājiem jebkādu pienākumu vākt vai glabāt kādus papildus datus par pasažieriem, vai jebkādu pienākumu pasažieriem sniegt kādus datus papildus tiem, kas jau tiek sniegti gaisa pārvadātājiem.

(11) Gaisa pārvadātāji un ar pārvadājumiem nesaistīti ekonomikas dalībnieki jau paši savos komerciālos nolūkos vāc un apstrādā savu pasažieru PDR datus. Ar šo direktīvu nedrīkstētu uzlikt gaisa pārvadātājiem vai ar pārvadājumiem nesaistītiem ekonomikas dalībniekiem jebkādu pienākumu vākt vai glabāt kādus papildu datus par pasažieriem, vai jebkādu pienākumu pasažieriem sniegt kādus datus papildus tiem, kas jau tiek sniegti gaisa pārvadātājiem un ar pārvadājumiem nesaistītiem ekonomikas dalībniekiem.

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a) Ar pārvadājumiem nesaistīti ekonomikas dalībnieki, tādi kā ceļojumu aģentūras un tūroperatori, pārdod kompleksos ceļojumus, kuriem izmanto čārterreisus, saistībā ar kuriem tie vāc un apstrādā savu klientu PDR datus, taču tiem nav pienākuma šos datus nosūtīt gaisa pārvadātājam, kas veic attiecīgo pasažieru gaisa pārvadājumu.

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11b) Katrai dalībvalstij būtu jāuzņemas atbildība par savas PDR sistēmas izmantošanas un uzturēšanas izmaksām, tostarp par izmaksām, ko rada kompetentās iestādes un valsts uzraudzības iestādes izraudzīšana un vadīšana. Izmaksas, ko rada pasažieru gaisa pārvadātāju rezervācijas sistēmās glabāto PDR datu nosūtīšana valsts tiesībaizsardzības aģentūrām un kompetentajām iestādēm, būtu jāsedz gaisa pārvadātājiem.

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Teroristu nodarījumu definīcija būtu jāpārņem no Padomes Pamatlēmuma 2002/475/TI par terorisma apkarošanu37 1. līdz 4. panta. Smagu noziegumu definīcija būtu jāpārņem no 2. panta Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmumā 2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm38. Tomēr dalībvalstis drīkst izslēgt tos mazāk smagus nodarījumus, attiecībā uz kuriem, ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts krimināltiesību sistēmu, PDR datu apstrāde saskaņā ar šo direktīvu, neatbilstu samērīguma principam. Smagu starptautisku noziegumu definīcija būtu jāpārņem no Padomes Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta un ANO Konvencijas par starptautisko organizēto noziedzību.

(12) Teroristu nodarījumu definīcija būtu jāpārņem no Padomes Pamatlēmuma 2002/475/TI37 1. līdz 4. panta. Smagu transnacionālu noziegumu definīcija būtu jāpārņem no Padomes Pamatlēmuma 2002/584/TI38 2. panta un tajā būtu jāietver šajā direktīvā uzskaitītie noziegumi.

__________________

__________________

OV L 164, 22.6.2002., 3. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Padomes 2008. gada 28. novembra Pamatlēmumu 2008/919/TI (OV L 330, 9.12.2008., 21. lpp.).

37 Padomes 2002. gada 13. jūnija pamatlēmums par terorisma apkarošanu (OV L 164, 22.6.2002., 3. lpp.).

38 OV L 190, 18.7.2002., 1. lpp.

38 Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmums par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (OV L 190, 18.7.2002.).

Grozījums Nr.    12

Direktīvas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) PDR dati būtu jānosūta uz vienu norīkotu nodaļu (Pasažieru informācijas nodaļu) attiecīgajā dalībvalstī, lai gaisa pārvadātājiem nodrošinātu skaidrību un samazinātu izmaksas.

(13) PDR dati būtu jānosūta uz vienu norīkotu nodaļu (Pasažieru informācijas nodaļu) attiecīgajā dalībvalstī, lai gaisa pārvadātājiem un ar pārvadājumiem nesaistītiem ekonomikas dalībniekiem, nodrošinātu skaidrību un samazinātu izmaksas. Dalībvalstīm ar informāciju būtu jāapmainās, izmantojot drošas informācijas apmaiņas tīkla lietojumprogrammu (SIENA), lai nodrošinātu informācijas apmaiņu un sadarbspēju starp dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Būtu jāsastāda prasīto PDR datu, kas jāiegūst Pasažieru informācijas nodaļai, visu sarakstu saturs nolūkā atspoguļot publisko iestāžu leģitīmās prasības, lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus un smagus noziegumus un sauktu pie atbildības par tiem, tādējādi uzlabojot iekšējo drošību Savienībā, kā arī aizsargājot pilsoņu pamattiesības, jo īpaši tiesības uz privātumu un personas datu aizsardzību. Šādos sarakstos nedrīkstētu iekļaut nekādus personas datus, kas atklāj attiecīgā indivīda rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī datus, kas attiecināmi uz indivīdu veselību vai seksuālo dzīvi. PDR datos būtu jāiekļauj sīkāka informācija par pasažieru veikto rezervēšanu un ceļojuma maršrutu, kas ļauj kompetentajām iestādēm identificēt aviopasažierus, kas rada draudus iekšējai drošībai.

(14) Būtu jāsastāda prasīto PDR datu, kas jāiegūst Pasažieru informācijas nodaļai, visu sarakstu saturs nolūkā atspoguļot publisko iestāžu leģitīmās prasības, lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus un smagus transnacionālus noziegumus un sauktu pie atbildības par tiem, tādējādi uzlabojot iekšējo drošību Savienībā, kā arī aizsargājot pilsoņu pamattiesības, jo īpaši tiesības uz privātumu un personas datu aizsardzību, piemērojot augstus standartus saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu (Harta), Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi (Konvencija Nr. 108) un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju (ECTK). Šādās datu kopās nedrīkstētu iekļaut nekādus personas datus, kas atklāj attiecīgā indivīda rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī datus, kas attiecināmi uz indivīdu veselību vai seksuālo dzīvi. PDR datos būtu jāiekļauj tikai sīkāka informācija par pasažieru veikto rezervēšanu un ceļojuma maršrutu, kā tas minēts šajā direktīvā.

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Pašlaik ir iespējamas divas datu pārraides metodes: pull metode, saskaņā ar kuru kompetentās iestādes dalībvalstī, kas pieprasa datus, var iekļūt gaisa pārvadātāja rezervēšanas sistēmā („piekļuve”) un iegūt (pull) nepieciešamo datu kopiju, un push metode, saskaņā ar kuru gaisa pārvadātāji nosūta (push) nepieciešamos PDR datus iestādēm, kas tos pieprasa, tādējādi ļaujot gaisa pārvadātājiem saglabāt kontroli pār to, kādi dati tiek sniegti. Uzskata, ka push metode nodrošina augstāku datu aizsardzības līmeni un tai būtu jābūt obligātai visiem gaisa pārvadātājiem.

(15) Pašlaik ir iespējamas divas datu pārraides metodes: pull metode, saskaņā ar kuru kompetentās iestādes dalībvalstī, kas pieprasa datus, var iekļūt gaisa pārvadātāja rezervēšanas sistēmā („piekļuve”) un iegūt (pull) nepieciešamo datu kopiju, un push metode, saskaņā ar kuru gaisa pārvadātāji un ar pārvadājumiem nesaistīti ekonomikas dalībnieki nosūta (push) nepieciešamos PDR datus iestādēm, kas tos pieprasa, tādējādi ļaujot gaisa pārvadātājiem saglabāt kontroli pār to, kādi dati tiek sniegti. Uzskata, ka push metode nodrošina augstāku datu aizsardzības līmeni un tai vajadzētu būt obligātai visiem gaisa pārvadātājiem un ar pārvadājumiem nesaistītiem ekonomikas dalībniekiem.

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Komisija atbalsta Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) pamatnostādnes par PDR. Tāpēc šīs pamatnostādnes būtu jāņem vērā, pieņemot saderīgus datu formātus PDR datu nosūtīšanai, ko veic gaisa pārvadātāji uz dalībvalstīm. Tas pamato to, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. … […..] paredzēto konsultatīvo procedūru būtu jāpieņem šādi saderīgi datu formāti, kā arī attiecīgi protokoli, ko piemēro datu nosūtīšanai no gaisa pārvadātajiem.

(16) Komisija atbalsta Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) pamatnostādnes par PDR. Tāpēc šīs pamatnostādnes būtu jāņem vērā, pieņemot saderīgus datu formātus PDR datu nosūtīšanai, ko veic gaisa pārvadātāji un ar pārvadājumiem nesaistīti ekonomikas dalībnieki uz dalībvalstīm. Lai nodrošinātu šādu PDR datu nosūtīšanu, Komisijai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. pantu būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus attiecībā uz saraksta pieņemšanu, kurā uzskaitīti šādi saderīgi datu formāti, kā arī pieņemtie vienotie protokoli, ko piemēro datu nosūtīšanai. Ir ļoti svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu janodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

Grozījums Nr.    16

Direktīvas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17) Dalībvalstīm būtu jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai gaisa pārvadātāji varētu izpildīt savus pienākumus, kurus paredz šī direktīva. Dalībvalstīm būtu jāparedz preventīvi, efektīvi un samērīgi sodi, tostarp naudas sodi, tiem gaisa pārvadātajiem, kas nepilda savus pienākumus attiecībā uz PDR datu nosūtīšanu. Atkārtotu nopietnu pārkāpumu gadījumā, kas var ietekmēt šīs direktīvas pamatmērķus, šajos sodos izņēmuma gadījumos var ietvert tādus pasākumus kā transporta līdzekļa kustības aizliegums, transporta līdzekļa aizturēšana un konfiskācija vai darbības atļaujas pagaidu apturēšana vai atsaukšana.

(17) Dalībvalstīm būtu jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai gaisa pārvadātāji un ar pārvadājumiem nesaistīti ekonomikas dalībnieki, varētu izpildīt savus pienākumus, kurus paredz šī direktīva. Dalībvalstīm būtu jāparedz preventīvi, efektīvi un samērīgi sodi, tostarp finansiālas sankcijas, tiem gaisa pārvadātajiem un ar pārvadājumiem nesaistītiem ekonomikas dalībniekiem, kas nepilda savus pienākumus attiecībā uz PDR datu nosūtīšanu un šādu datu aizsardzību. Atkārtotu nopietnu pārkāpumu gadījumā, kas var ietekmēt šīs direktīvas pamatmērķus, šajos sodos izņēmuma gadījumos var ietvert tādus pasākumus kā transporta līdzekļa kustības aizliegums, transporta līdzekļa aizturēšana un konfiskācija vai darbības atļaujas pagaidu apturēšana vai atsaukšana.

Grozījums Nr.    17

Direktīvas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) Katrai dalībvalstij būtu jābūt atbildīgai par iespējamo draudu izvērtēšanu saistībā ar teroristu nodarījumiem un smagiem noziegumiem.

(18) Katrai dalībvalstij vajadzētu būt atbildīgai par iespējamo draudu izvērtēšanu saistībā ar teroristu nodarījumiem un smagiem transnacionāliem noziegumiem.

Grozījums Nr.    18

Direktīvas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19) Pilnībā ņemot vērā tiesības uz personas datu aizsardzību un tiesības uz nediskriminēšanu, nekādu lēmumu, kam ir personai nelabvēlīgas tiesiskas sekas vai kas to nopietni ietekmē, nedrīkstētu pieņemt, vienīgi pamatojoties uz PDR datu automātisku apstrādi. Turklāt šādu lēmumu nedrīkstētu pieņemt, balstoties uz personas rasi vai etnisko izcelsmi, reliģisko un filozofisko pārliecību, politiskiem uzskatiem, dalību arodbiedrībās, veselību vai seksuālo dzīvi.

(19) Pilnībā ņemot vērā tiesības uz personas datu aizsardzību un tiesības uz nediskriminēšanu saskaņā ar Hartas 8. un 21. pantu, nekādu lēmumu, kam ir personai nelabvēlīgas tiesiskas sekas vai kas to nopietni ietekmē, nedrīkstētu pieņemt, vienīgi pamatojoties uz PDR datu automātisku apstrādi. Turklāt šādu lēmumu nedrīkstētu pieņemt, balstoties uz personas rasi vai etnisko izcelsmi, reliģisko un filozofisko pārliecību, politiskiem uzskatiem, dalību arodbiedrībās, veselību vai seksuālo dzīvi.

Grozījums Nr.    19

Direktīvas priekšlikums

19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19a) Dalībvalstis nekādā gadījumā nedrīkstētu izmantot PDR datu apstrādes rezultātus kā pamatojumu tam, lai apietu starptautiskos pienākumus, kas tām noteikti Ženēvas 1951. gada 28. jūlija Konvencijā par bēgļa statusu un Ženēvas konvencijai pievienotajā Ņujorkas 1967. gada 31. janvāra protokolā, un iegūtos rezultātus nevajadzētu izmantot, lai patvēruma meklētājiem liegtu drošas un efektīvas iespējas legāli ieceļot ES teritorijā saskaņā ar viņu tiesībām uz starptautisko aizsardzību.

Grozījums Nr.    20

Direktīvas priekšlikums

19.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19b) Pilnībā ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas spriedumu apvienotajās lietās C-293/12 Digital Rights Ireland un C-594/12 Seitlinger un citi, ar šīs direktīvas piemērošanu ir jānodrošina pamattiesību un tiesību uz privātumu, kā arī proporcionalitātes principa pilnīga ievērošana. Turklāt ar šo direktīvu patiešām ir jāsasniedz tie mērķi, kas ir nepieciešami un proporcionāli, lai panāktu Savienības atzīto vispārējo interešu ņemšanu vērā un ievērotu vajadzību aizsargāt pārējo personu tiesības un brīvības cīņā ar terorismu un smagiem transnacionāliem noziegumiem. Šīs direktīvas piemērošana ir pienācīgi jāpamato un jāievieš nepieciešamie drošības pasākumi, lai ikviens PDR datu glabāšanas, analizēšanas, nosūtīšanas un izmantošanas gadījums būtu likumīgs.

Grozījums Nr.    21

Direktīvas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20) Dalībvalstīm būtu jādalās ar citām dalībvalstīm tajos PDR datos, kurus tās saņem, ja šāda nosūtīšana ir nepieciešama, lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus vai smagus noziegumus vai sauktu pie atbildības par tiem. Šīs direktīvas noteikumi nedrīkstētu skart citus Savienības tiesību aktus par informācijas apmaiņu starp policijas un tiesu iestādēm, tostarp Padomes 2009. gada 6. aprīļa Lēmumu 2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu)39 un Padomes 2006. gada 18. septembra [decembra] Pamatlēmumu 2006/960/TI par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu40. Šādu PDR datu apmaiņu starp tiesībaizsardzības un tiesu iestādēm būtu jāregulē ar noteikumiem par policijas un tiesu iestāžu sadarbību.

(20) Dalībvalstīm būtu jādalās ar citām dalībvalstīm un ar Savienību, piemēram, ar Eiropola starpniecību, tajos PDR datos, kurus tās saņem, ja tas ir nepieciešams, lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus vai smagus transnacionālus noziegumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai lai novērstu tūlītējus un nopietnus draudus sabiedrības drošībai. Jebkurā gadījumā pasažieru informācijas nodaļām nekavējoties būtu jānosūta PDR datu apstrādes rezultāti citu dalībvalstu pasažieru informācijas nodaļām. Šīs direktīvas noteikumi nedrīkstētu skart citus Savienības tiesību aktus par informācijas apmaiņu starp policijas un tiesu iestādēm, tostarp Padomes Lēmumu 2009/371/TI39 un Padomes Pamatlēmumu 2006/960/TI40. Šādu PDR datu apmaiņu starp tiesībaizsardzības un tiesu iestādēm būtu jāregulē ar noteikumiem par policijas un tiesu iestāžu sadarbību un tie nedrīkstētu mazināt privātās dzīves un personas datu augsta līmeņa aizsardzību saskaņā ar Hartu, Konvenciju Nr. 108 un ECKT.

__________________

__________________

39 OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.

39 Padomes 2009. gada 6. aprīļa Lēmums 2009/371TI, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu) (OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.).

40 OV L 386, 29.12.2006., 89. lpp.

40 Padomes 2006. gada 18. septembra Pamatlēmums 2006/960/TI par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu (OV L 386, 29.12.2006., 89. lpp.).

Grozījums Nr.    22

Direktīvas priekšlikums

20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(20a) Būtu jāgarantē informācijas apmaiņa, izmantojot drošu Savienības sistēmu PDR datu apmaiņai starp dalībvalstīm un Eiropolu. Šādas sistēmas izveide un operatīvā vadība varētu būt Eiropola pienākums. Sistēmas ietvaros varētu izveidot vienotu kontaktpunktu informācijas apmaiņas pieprasījumu reģistrēšanai un nosūtīšanai. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja pienākums būtu uzraudzīt personas datu apstrādi, kas tiek veikta, izmantojot šādu Savienības sistēmu PDR datu apmaiņai ar Eiropolu.

Grozījums Nr.    23

Direktīvas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21) Termiņam, kādā jāglabā PDR dati, būtu jābūt samērīgam ar mērķiem novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus un smagus noziegumus un saukt pie atbildības par tiem. Datu un to izmantošanas rakstura dēļ ir nepieciešams PDR datus glabāt pietiekami ilgi, lai varētu veikt analīzi un datus izmantot izmeklēšanā. Lai izvairītos no nesamērīgas izmantošanas, nepieciešams, lai pēc sākotnējā termiņa dati tiktu anonimizēti un būtu pieejami tikai saskaņā ar ļoti stingriem un ierobežotiem nosacījumiem.

(21) Termiņam, kādā jāglabā PDR dati, būtu jābūt atbilstīgam un samērīgam ar mērķiem novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus un smagus transnacionālus noziegumus un saukt pie atbildības par tiem. Datu un to izmantošanas rakstura dēļ ir nepieciešams PDR datus glabāt pietiekami ilgi, lai varētu veikt analīzi un datus izmantot izmeklēšanā. Lai izvairītos no nesamērīgas izmantošanas, nepieciešams, lai pēc sākotnējā termiņa dati tiktu maskēti un būtu pieejami tikai saskaņā ar ļoti stingriem un ierobežotiem nosacījumiem.

Grozījums Nr.    24

Direktīvas priekšlikums

21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21a) PDR dati būtu jāapstrādā, maksimāli ievērojot maskēšanas prasības, lai nodrošinātu datu aizsardzības augstāko līmeni un lai personas, kuras piekļūst attiecīgajiem datiem, nevarētu identificēt datu subjektu un izsecināt, uz kurām personām konkrētie dati attiecas. Maskētu datu atkārtotai identificēšanai vajadzētu būt iespējamai vienīgi saskaņā ar nosacījumiem, kas nodrošina augstu datu aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr.    25

Direktīvas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23) Uz Pasažieru informācijas nodaļas un kompetento iestāžu veikto PDR datu apstrādi uz vietas katrā dalībvalstī būtu jāattiecina personas datu aizsardzības standarts, kāds noteikts attiecīgās valsts tiesību aktos un kurš ir saskaņā ar 2008. gada 27. novembra Pamatlēmumu 2008/977/TI par tādu personas datu aizsardzību, ko apstrādā, policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties krimināllietās41 (Pamatlēmums 2008/977/TI).

(23) Uz Pasažieru informācijas nodaļas un kompetento iestāžu veikto PDR datu apstrādi uz vietas katrā dalībvalstī būtu jāattiecina personas datu aizsardzības standarts, kāds noteikts attiecīgās valsts tiesību aktos un kurš ir saskaņā ar Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI41 un Savienības datu aizsardzības tiesību aktiem, tostarp konkrētām šajā direktīvā noteiktām datu aizsardzības prasībām.

__________________

__________________

41 OV L 350, 30.12.2008., 60. lpp.

41 Padomes 2008. gada 27. novembra Pamatlēmums 2008/977/TI par tādu personas datu aizsardzību, ko apstrādā, policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties krimināllietās (OV L 350, 30.12.2008., 60. lpp.).

Grozījums Nr.    26

Direktīvas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24) Ņemot vērā tiesības uz personas datu aizsardzību, datu subjektu tiesībām uz viņu PDR datu apstrādi, piemēram, tiesībām uz piekļuvi, tiesības uz labošanu, dzēšanu un bloķēšanu, kā arī tiesībām uz kompensāciju un tiesību aizsardzību tiesā, būtu jāsaskan ar Pamatlēmumu 2008/977/TI.

(24) Ņemot vērā tiesības uz personas datu aizsardzību, datu subjektu tiesībām uz viņu PDR datu apstrādi, piemēram, tiesībām uz piekļuvi, tiesībām uz labošanu, dzēšanu un bloķēšanu, kā arī tiesībām uz kompensāciju un tiesību aizsardzību tiesā, vajadzētu būtu saskaņā ar Pamatlēmumu 2008/977/TI, Savienības datu aizsardzības tiesību aktiem un augsta līmeņa aizsardzību, ko paredz Harta un ECTK.

Grozījums Nr.    27

Direktīvas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25) Ņemot vērā pasažieru tiesības būt informētiem par viņu personas datu apstrādi, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka tiem tiek sniegta precīza informācija par PDR datu vākšanu un to nosūtīšanu Pasažieru informācijas nodaļai.

(25) Ņemot vērā pasažieru tiesības būt informētiem par viņu personas datu apstrādi, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka viņiem tiek sniegta precīza, viegli pieejama un viegli saprotama informācija par PDR datu vākšanu un to nosūtīšanu Pasažieru informācijas nodaļai, kā arī par viņu kā datu subjektu tiesībām.

Grozījums Nr.    28

Direktīvas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26) PDR datu nosūtīšana, ko dalībvalstis veic uz trešām valstīm, būtu jāatļauj vienīgi katrā gadījumā atsevišķi un saskaņā ar Pamatlēmumu 2008/977/TI. Lai nodrošinātu personas datu aizsardzību, uz šādām nosūtīšanām būtu jāattiecina papildu prasības attiecībā uz nosūtīšanas mērķi, saņemošās iestādes kvalitāti un garantijām, kādas piemēro personas datiem, kuri tiek nosūtīti trešai valstij.

(26) PDR datu nosūtīšana, ko dalībvalstis veic uz trešām valstīm, būtu jāatļauj saskaņā ar starptautisku nolīgumu vai katrā gadījumā atsevišķi un pilnībā ievērojot dalībvalstu noteikumus, kas pieņemti atbilstīgi Pamatlēmumam 2008/977/TI. Lai nodrošinātu personas datu aizsardzību, uz šādu nosūtīšanu būtu jāattiecina papildu prasības attiecībā uz nosūtīšanas mērķi, saņemošās iestādes kvalitāti un garantijām, kādas piemēro personas datiem, kuri tiek nosūtīti trešai valstij, kā arī ar šādu nosūtīšanu saistītie nepieciešamības un proporcionalitātes principi un augsta līmeņa aizsardzība, ko paredz Harta, Konvencija Nr. 108 un ECTK. Ja valsts uzraudzības iestāde konstatē, ka PDR datu nosūtīšana uz kādu trešo valsti ir veikta, pārkāpjot kādu no šajā direktīvā minētajiem principiem, attiecīgās valsts uzraudzības iestādei vajadzētu būt tiesīgai apturēt datu plūsmu uz konkrēto trešo valsti.

Grozījums Nr.    29

Direktīvas priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28) Šī direktīva neietekmē dalībvalstu iespējas saskaņā ar savas valsts tiesībām paredzēt sistēmu PDR datu vākšanai un rīcībai ar tiem nolūkos, kas nav šajā direktīvā noteiktie, vai no pārvadāšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas nav šajā direktīvā noteiktie, attiecībā uz iekšējiem lidojumiem, ja tiek ievēroti attiecīgie datu aizsardzības noteikumi, ar nosacījumu, ka šādi valsts tiesību akti ievēro Savienības acquis. PDR datu par iekšējiem lidojumiem vākšanas jautājums būtu jāapsver atsevišķi turpmāk.

svītrots

Grozījums Nr.    30

Direktīvas priekšlikums

29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29) Juridisko un tehnisko atšķirību dēļ valstu noteikumos par personas datu, tostarp PDR, apstrādi, gaisa pārvadātājiem ir un būs jāsaskaras ar dažādām prasībām attiecībā uz nosūtāmās informācijas veidiem, kā arī nosacījumiem par minētās informācijas sniegšanu kompetentajām valsts iestādēm. Šādas atšķirības var traucēt efektīvi īstenot sadarbību starp kompetentām valstu iestādēm nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus un smagus noziegumus un saukt pie atbildības par tiem.

(29) Juridisko un tehnisko atšķirību dēļ valstu noteikumos par personas datu, tostarp PDR, apstrādi, gaisa pārvadātājiem un ar pārvadājumiem nesaistītiem ekonomikas dalībniekiem ir un būs jāsaskaras ar dažādām prasībām attiecībā uz nosūtāmās informācijas veidiem, kā arī nosacījumiem par minētās informācijas sniegšanu kompetentajām valsts iestādēm. Šādas atšķirības var traucēt efektīvi īstenot sadarbību starp kompetentām valstu iestādēm nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus un smagus transnacionālus noziegumus un saukt pie atbildības par tiem.

Grozījums Nr.    31

Direktīvas priekšlikums

32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(32) Jo īpaši šīs direktīvas darbības joma ir cik iespējams ierobežota, tā atļauj PDR datus glabāt ne ilgāk kā piecus gadus, pēc tam dati ir jādzēš, dati ir jāanonimizē pēc ļoti īsa termiņa, ir aizliegts vākt un izmantot sensitīvus datus. Lai nodrošinātu efektivitāti un augstu datu aizsardzības līmeni, dalībvalstīm tiek prasīts nodrošināt, ka neatkarīga valsts uzraudzības iestāde ir atbildīga par konsultēšanu un uzraudzību pār to, kā tiek apstrādāti PDR dati. Visa PDR datu apstrāde ir jāuzskaita vai jādokumentē, lai pārbaudītu datu apstrādes likumību, veiktu pašuzraudzību un nodrošinātu pienācīgu datu integritāti un datu apstrādes drošību. Dalībvalstīm arī jānodrošina, ka pasažieriem tiek sniegta skaidra un precīza informācija par PDR datu vākšanu un viņu tiesībām.

(32) Jo īpaši šīs direktīvas darbības joma ir cik iespējams ierobežota, tā atļauj PDR datus glabāt ne ilgāk kā piecus gadus, pēc tam dati būtu jādzēš, dati būtu jāmaskē pēc 30 dienām un būtu jāaizliedz vākt un izmantot sensitīvus datus. Lai nodrošinātu efektivitāti un augstu datu aizsardzības līmeni, būtu jānodrošina, ka neatkarīga valsts uzraudzības iestāde un jo īpaši tās datu aizsardzības inspektors atbild par konsultēšanu un uzraudzību pār to, kā tiek apstrādāti PDR dati. Visa PDR datu apstrāde būtu jāuzskaita vai jādokumentē, lai pārbaudītu datu apstrādes likumību, veiktu pašuzraudzību un nodrošinātu pienācīgu datu integritāti un datu apstrādes drošību. Dalībvalstīm arī būtu jānodrošina, ka pasažieriem tiek sniegta skaidra un precīza informācija par PDR datu vākšanu un viņu tiesībām.

Grozījums Nr.    32

Direktīvas priekšlikums

1. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

I NODAĻA

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Priekšmets un darbības joma

1. Šī direktīva paredz, ka gaisa pārvadātāji nosūta Pasažieru datu reģistra datus par starptautisko lidojumu pasažieriem, kas lido uz dalībvalstīm un no tām, kā arī dalībvalstis veic šo datu apstrādi, ietverot minēto datu vākšanu, izmantošanu un glabāšanu un datu apmaiņu starp dalībvalstīm.

1. Šī direktīva paredz, ka gaisa pārvadātāji un ar pārvadājumiem nesaistīti ekonomikas dalībnieki nosūta Pasažieru datu reģistra datus par starptautisko lidojumu pasažieriem, kas lido uz dalībvalstīm un no tām, un no vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti, kā arī dalībvalstis veic šo datu apstrādi, ietverot minēto datu vākšanu, izmantošanu un glabāšanu un datu apmaiņu starp dalībvalstīm un starp dalībvalstīm un Eiropolu.

2. PDR datus, kas ir savākti saskaņā ar šo direktīvu, var apstrādāt vienīgi šādos nolūkos:

2. PDR datus, kas ir savākti saskaņā ar šo direktīvu, var apstrādāt vienīgi nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus un atsevišķu veidu smagus transnacionālus noziegumus un saukt pie atbildības par tiem saskaņā ar 4. panta 2. punktu vai nolūkā novērst tūlītējus un nopietnus draudus sabiedrības drošībai.

(a) teroristu nodarījumu un smagu noziegumu novēršana, atklāšana, izmeklēšana un saukšana pie atbildības par tiem saskaņā ar 4. panta 2. punkta b) un c) apakšpunktu, un

 

(b) teroristu nodarījumu un smagu starptautisku noziegumu novēršana, atklāšana, izmeklēšana un saukšana pie atbildības par tiem saskaņā ar 4. panta 2. punkta a) un d) apakšpunktu.

 

Grozījums Nr.    33

Direktīvas priekšlikums

2. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. pants

2. pants

Definīcijas

Definīcijas

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

(a) "gaisa pārvadātājs" ir gaisa transporta uzņēmums, kuram ir derīga darbības licence vai līdzvērtīgs dokuments, kas tam ļauj pa gaisu pārvadāt pasažierus;

(a) "gaisa pārvadātājs" ir gaisa transporta uzņēmums, kuram ir derīga darbības licence vai līdzvērtīgs dokuments, kas tam ļauj pa gaisu pārvadāt pasažierus;

 

(aa) "ar pārvadājumiem nesaistīts ekonomikas dalībnieks" ir ekonomikas dalībnieks, piemēram, ceļojumu aģentūras un tūroperatori, kas sniedz ar ceļošanu saistītus pakalpojumus, tostarp lidojumu rezervēšanu, par kuriem tie vāc un apstrādā pasažieru PDR datus;

(b) "starptautisks lidojums" ir ikviens grafikā paredzēts vai neparedzēts gaisa pārvadātāja veikts lidojums, ar ko plānots nolaisties kādas dalībvalsts teritorijā, ja tas sācies trešā valstī, vai ar ko paredzēts izlidot no kādas dalībvalsts teritorijas ar galamērķi trešā valstī, abos gadījumos ietverot arī visas pārsēšanās vai tranzīta lidojumus;

(b) "starptautisks lidojums" ir ikviens grafikā paredzēts vai neparedzēts gaisa pārvadātāja veikts lidojums, ar ko plānots nolaisties kādas dalībvalsts teritorijā, ja tas sācies trešā valstī, vai ar ko paredzēts izlidot no kādas dalībvalsts teritorijas ar galamērķi trešā valstī, abos gadījumos ietverot arī visas pārsēšanās vai tranzīta lidojumus;

(c) „Pasažieru datu reģistrs" jeb "PDR dati" ir ikviena pasažiera ceļošanas datu reģistrs, kurā ir iekļauta rezervācijas sistēmās, izlidošanas kontroles sistēmās vai līdzvērtīgās sistēmās, kas nodrošina tādas pašas funkcijas, iekļautā informācija, kas vajadzīga, lai rezervējošie un iesaistītie gaisa pārvadātāji varētu veikt ikviena katras personas personīgi vai tās vārdā pieteiktā ceļojuma rezervācijas apstrādi un kontroli;

(c) „Pasažieru datu reģistrs" jeb "PDR dati" ir ikviena pasažiera ceļošanas datu reģistrs, kurā ir iekļauta rezervācijas sistēmās, izlidošanas kontroles sistēmās vai līdzvērtīgās sistēmās, kas nodrošina tādas pašas funkcijas, iekļautā informācija, kas vajadzīga, lai rezervējošie un iesaistītie gaisa pārvadātāji varētu veikt ikviena katras personas personīgi vai tās vārdā pieteiktā ceļojuma rezervācijas apstrādi un kontroli;

(d) „pasažieris” ir ikviena persona, kas nav gaisa kuģa apkalpes loceklis, bet kas ar gaisa pārvadātāja piekrišanu tiek pārvadāts vai kuru paredzēts pārvadāt gaisa kuģī;

(d) „pasažieris” ir ikviena persona, kas nav gaisa kuģa apkalpes loceklis, bet kas ar gaisa pārvadātāja piekrišanu tiek pārvadāts vai kuru paredzēts pārvadāt gaisa kuģī;

(e) "rezervācijas sistēmas" ir gaisa pārvadātāju iekšējās uzskaites sistēmas, kurās darbībām ar rezervāciju tiek vākti PDR dati;

(e) "rezervācijas sistēmas" ir gaisa pārvadātāju un ar pārvadājumiem nesaistītu ekonomikas dalībnieku iekšējās uzskaites sistēmas, kurās darbībām ar rezervāciju tiek vākti PDR dati;

(f) „push metode” ir metode, saskaņā ar kuru gaisa pārvadātāji nosūta nepieciešamos PDR datus uz tās iestādes datubāzi, kas tos pieprasa;

(f) „push metode” ir metode, saskaņā ar kuru gaisa pārvadātāji un ar pārvadājumiem nesaistīti ekonomikas dalībnieki nosūta pielikumā uzskaitītos nepieciešamos PDR datus uz tās iestādes datubāzi, kas tos pieprasa;

(g) "teroristu nodarījumi" ir valsts tiesību aktos noteiktie nodarījumi, kas minēti 1. līdz 4. pantā Padomes Pamatlēmumā 2002/475/TI;

(g) "teroristu nodarījumi" ir valsts tiesību aktos noteiktie nodarījumi, kas minēti 1. līdz 4. pantā Pamatlēmumā 2002/475/TI;

(h) "smagi noziegumi" ir valstu tiesību aktos noteikti nodarījumi, kas minēti Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 2. punktā, ja par tiem saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem var piemērot brīvības atņemšanas sodu vai ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli, kura maksimālais ilgums ir vismaz trīs gadi, tomēr dalībvalstis var izslēgt tādus mazāk smagus nodarījumus, attiecībā uz kuriem, ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts krimināltiesību sistēmu, PDR datu apstrāde saskaņā ar šo direktīvu neatbilstu samērīguma principam;

 

(i) “smagi starptautiski noziegumi” ir valstu tiesību aktos noteikti nodarījumi, kas minēti Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 2. punktā, ja par tiem saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem var piemērot brīvības atņemšanas sodu vai ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli, kura maksimālais ilgums ir vismaz trīs gadi, un ja

(i) “smagi transnacionāli noziegumi” ir valstu tiesību aktos noteikti nodarījumi, ja par tiem saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem var piemērot brīvības atņemšanas sodu vai ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli, kura maksimālais ilgums ir vismaz trīs gadi, un šie nodarījumi ir minēti Padomes Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 2. punktā;

i) tie ir pastrādāti vairāk nekā vienā valstī,

 

ii) tie ir pastrādāti vienā valstī, bet to sagatavošanas, plānošanas, vadības vai kontroles būtiska daļa notiek citā valstī,

 

iii) tie ir pastrādāti vienā valstī, bet tajos ir iesaistīts organizēts noziedzīgs grupējums, kas veic noziedzīgas darbības vairāk nekā vienā valstī, vai

 

iv) tie ir pastrādāti vienā valstī, bet tiem ir būtiskas sekas citā valstī.

 

 

– dalība noziedzīgā organizācijā,

 

– cilvēku tirdzniecība, palīdzība nelikumīgi iebraukt un uzturēties, cilvēku orgānu un audu nelikumīga tirdzniecība,

 

– bērnu seksuāla izmantošana un bērnu pornogrāfija, izvarošana, sieviešu dzimumorgānu kropļošana,

 

– narkotisku un psihotropu vielu nelikumīga tirdzniecība,

 

– ieroču, munīcijas un sprāgstvielu nelikumīga tirdzniecība,

 

– krāpšana lielā apmērā, krāpšana, kas apdraud ES finanšu intereses, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, naudas atmazgāšana un naudas viltošana,

 

– slepkavība, smagi miesas bojājumi, personas nolaupīšana, nelikumīga brīvības atņemšana un ķīlnieku sagrābšana, bruņota laupīšana,

 

– smagi datornoziegumi un kibernoziegumi,

 

– noziegumi pret vidi, tostarp apdraudētu dzīvnieku un augu sugu un šķirņu nelikumīga tirdzniecība,

 

– administratīvu dokumentu viltošana un tirdzniecība, kultūras preču, tostarp senlietu un mākslasdarbu, nelikumīga tirdzniecība, izstrādājumu viltošana un pirātisms,

 

– kuģa vai gaisa kuģa sagrābšana,

 

– spiegošana un valsts nodevība,

 

– kodolmateriālu vai radioaktīvu materiālu un to prekursora nelikumīga tirdzniecība un kontrabanda, un attiecīgi arī noziegumi, kas vērsti pret kodolieroču neizplatīšanu,

 

– noziegumi, kuri ir Starptautiskās Krimināltiesas jurisdikcijā.

Grozījums Nr.    34

Direktīvas priekšlikums

3. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido vai norīko iestādi, kas ir kompetenta novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus vai smagus noziegumus vai saukt pie atbildības par tiem, vai šādas iestādes filiāli, lai tā darbotos kā tās "Pasažieru informācijas nodaļa", kas ir atbildīga par PDR datu vākšanu no gaisa pārvadātajiem, minēto datu glabāšanu, to analizēšanu un analīzes rezultātu nosūtīšanu 5. pantā minētajām kompetentajām iestādēm. Par tās darbiniekiem var norīkot kompetentu publisko iestāžu darbiniekus.

1. Katra dalībvalsts izveido vai norīko iestādi, kas ir kompetenta novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus vai smagus transnacionālus noziegumus vai saukt pie atbildības par tiem un novērst tūlītējus un nopietnus draudus sabiedrības drošībai, vai šādas iestādes filiāli, lai tā darbotos kā tās "Pasažieru informācijas nodaļa". Pasažieru informācijas nodaļa ir atbildīga par PDR datu vākšanu no gaisa pārvadātajiem un ar pārvadājumiem nesaistītiem ekonomikas dalībniekiem, minēto datu glabāšanu, to analizēšanu un analīzes rezultātu nosūtīšanu 5. pantā minētajām kompetentajām iestādēm. Pasažieru informācijas nodaļa ir atbildīga arī par apmainīšanos ar PDR datiem un to apstrādes rezultātiem starp citu dalībvalstu pasažieru informācijas nodaļām un Eiropolu saskaņā ar 7. un 7.a  pantu, kā arī par 4. pantā minēto novērtējumu veikšanu. Par tās darbiniekiem var norīkot kompetentu publisko iestāžu darbiniekus. Dalībvalstis pasažieru informācijas nodaļām piešķir pietiekamus resursus, lai tās varētu pildīt savus pienākumus.

2. Divas vai vairāk dalībvalstis par savu Pasažieru informācijas nodaļu var izveidot vai norīkot vienu un to pašu iestādi. Šādu Pasažieru informācijas nodaļu izveido vienā no iesaistītajām dalībvalstīm, un to uzskata par valsts Pasažieru informācijas nodaļu attiecībā uz visām šādām iesaistītajām dalībvalstīm. Iesaistītās dalībvalstis vienojas par sīki izstrādātiem Pasažieru informācijas nodaļas darbības noteikumiem un ievēro prasības, kas noteiktas šajā direktīvā.

2. Divas vai vairāk dalībvalstis par savu Pasažieru informācijas nodaļu var izveidot vai norīkot vienu un to pašu iestādi. Šādu Pasažieru informācijas nodaļu izveido vienā no iesaistītajām dalībvalstīm, un to uzskata par valsts Pasažieru informācijas nodaļu attiecībā uz visām šādām iesaistītajām dalībvalstīm. Iesaistītās dalībvalstis kopīgi vienojas par sīki izstrādātiem Pasažieru informācijas nodaļas darbības noteikumiem un ievēro prasības, kas noteiktas šajā direktīvā.

3. Katra dalībvalsts par to paziņo Komisijai viena mēneša laikā kopš Pasažieru informācijas nodaļas izveides un var jebkurā laikā atjaunināt šo paziņojumu. Komisija šo informāciju, tostarp visus atjauninājumus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. Katra dalībvalsts par to paziņo Komisijai viena mēneša laikā kopš Pasažieru informācijas nodaļas izveides un šo paziņojumu pastāvīgi atjaunina. Komisija šo informāciju, tostarp visus atjauninājumus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Grozījums Nr.  35

Direktīvas priekšlikums

3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a pants

 

Pasažieru informācijas nodaļas datu aizsardzības inspektors

 

1. Visi Pasažieru informācijas nodaļas darbinieki, kuri var piekļūt PDR datiem, vispirms tiek īpaši apmācīti par PDR datu apstrādi, pilnībā ievērojot datu aizsardzības principus un pamattiesības.

 

2. Pasažieru informācijas nodaļa ieceļ datu aizsardzības inspektoru, kas atbild par PDR datu apstrādes uzraudzību un saistīto drošības pasākumu īstenošanu.

 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka datu aizsardzības inspektors tiek iecelts, pamatojoties uz profesionālajām īpašībām un jo īpaši ņemot vērā speciālās zināšanas un pieredzi datu aizsardzības tiesību jomā, kā arī spējas pildīt šajā direktīvā minētos uzdevumus. Dalībvalstis nodrošina, ka visi pārējie datu aizsardzības inspektora profesionālie pienākumi ir savienojami ar attiecīgās personas kā datu aizsardzības inspektora uzdevumiem un pienākumiem un nerada interešu konfliktu. Datu aizsardzības inspektors:

 

(a) veido Pasažieru informācijas nodaļas darbinieku izpratni un sniedz konsultācijas par viņu pienākumiem saistībā ar personas datu aizsardzību, tostarp ietverot darbinieku apmācību un pienākumu sadali;

 

(b) uzrauga šajā direktīvā noteikto datu aizsardzības prasību īstenošanu un piemērošanu, jo īpaši izlases veidā pārbaudot datu apstrādes darbības;

 

(c) nodrošina visas dokumentācijas uzturēšanu un ierakstu glabāšanu saskaņā ar šo direktīvu un uzrauga, kā tiek dokumentēta, paziņota un nosūtīta informācija par personas datu pārkāpumiem, un ziņo attiecīgajām iestādēm, ja nav ievērotas šajā direktīvā minētās datu aizsardzības prasības;

 

(d) uzrauga, kā tiek atbildēts uz valsts uzraudzības iestādes pieprasījumiem, un sadarbojas ar valsts uzraudzības iestādi, jo īpaši jautājumos par datu nosūtīšanu uz citām dalībvalstīm vai trešām valstīm, un attiecībās ar valsts uzraudzības iestādi pilda vienīgās kontaktpersonas funkcijas jautājumos, kas saistīti ar PDR datu apstrādi, vajadzības gadījumā pēc savas iniciatīvas sazinoties ar valsts uzraudzības iestādi.

 

Dalībvalstis datu aizsardzības inspektoriem piešķir līdzekļus, kas vajadzīgi efektīvai un neatkarīgai šajā pantā minēto pienākumu un uzdevumu izpildei.

 

4. Dalībvalstis nodrošina datu subjektam tiesības sazināties ar datu aizsardzības inspektoru kā vienīgo kontaktpersonu visos jautājumos, kas saistīti ar datu subjekta PDR datu apstrādi. Dalībvalstis nodrošina datu aizsardzības inspektora vārda un kontaktinformācijas paziņošanu valsts uzraudzības iestādei un sabiedrībai.

Grozījums Nr.    36

Direktīvas priekšlikums

4. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. pants

4. pants

PDR datu apstrāde

PDR datu apstrāde

1. Saskaņā ar 6. pantu gaisa pārvadātāju nosūtītos PDR datus attiecībā uz starptautiskiem lidojumiem, kas ielido katras dalībvalsts teritorijā vai izlido no tās, vāc attiecīgās dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļa. Ja gaisa pārvadātāju nosūtītie PDR dati ietver datus, kas nav uzskaitīti pielikumā, Pasažieru informācijas nodaļas šādus datus dzēš tūlīt pēc saņemšanas.

1. Saskaņā ar 6. pantu gaisa pārvadātāju un ar pārvadājumiem nesaistītu ekonomikas dalībnieku nosūtītos PDR datus attiecībā uz starptautiskiem lidojumiem, kas ielido attiecīgās dalībvalsts teritorijā vai izlido no tās, vāc tikai šīs attiecīgās dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļa. Ja gaisa pārvadātāju un ar pārvadājumiem nesaistītu ekonomikas dalībnieku nosūtītie PDR dati ietver datus, kas nav uzskaitīti pielikumā, Pasažieru informācijas nodaļa šādus datus neatgūstami dzēš tūlīt pēc saņemšanas.

2. Pasažieru informācijas nodaļa apstrādā PDR datus tikai šādiem mērķiem:

2. Pasažieru informācijas nodaļa apstrādā PDR datus tikai šādiem mērķiem:

(a) veikt pasažieru novērtējumu pirms viņu paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai izlidošanas no tās, lai identificētu ikvienu personu, kas var būt iesaistīta teroristu nodarījumā vai smagā starptautiskā noziegumā un kuru 5. pantā minētajai kompetentajai iestādei nepieciešams pārbaudīt sīkāk. Veicot šādu novērtējumu, Pasažieru informācijas nodaļa var apstrādāt PDR datus saskaņā ar iepriekš noteiktiem kritērijiem. Dalībvalstis nodrošina, ka ikvienu pozitīvo atbilsmi, kas iegūta šādas automātiskas apstrādes rezultātā, individuāli izskata neautomātiskā veidā, lai pārbaudītu, vai 5. pantā minētajai kompetentajai iestādei nepieciešams rīkoties;

(a) veikt pasažieru novērtējumu pirms viņu paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai izlidošanas no tās, lai identificētu ikvienu personu, kura var būt iesaistīta teroristu nodarījumā vai smagā transnacionālā noziegumā un kuru 5. pantā minētajām kompetentajām iestādēm un vajadzības gadījumā saskaņā ar 7.a pantu arī Eiropolam nepieciešams pārbaudīt sīkāk. Veicot šādu novērtējumu, Pasažieru informācijas nodaļa, ievērojot 3. punktā minētās prasības, var apstrādāt PDR datus saskaņā ar iepriekš noteiktiem kritērijiem, kā paredzēts šajā direktīvā, un var salīdzināt PDR datus ar attiecīgām datubāzēm, tostarp starptautiskām vai valstu datubāzēm vai Savienības datubāzu valstu spoguļattēliem, ja tādi, pamatojoties uz Savienības tiesību aktiem, ir izveidoti par personām vai objektiem, kuri tiek meklēti vai par kuriem ir ziņojums saskaņā ar Savienības, starptautiskiem vai valsts noteikumiem, ko piemēro šādām datnēm. Dalībvalstis nodrošina, ka ikvienu pozitīvo atbilsmi, kas iegūta šādas automātiskas apstrādes rezultātā, individuāli izskata neautomātiskā veidā, lai pārbaudītu, vai 5. pantā minētajai kompetentajai iestādei nepieciešams rīkoties;

(b) veikt pasažieru novērtējumu pirms viņu paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai izlidošanas no tās, lai identificētu ikvienu personu, kas var būt iesaistīta teroristu nodarījumā vai smagā noziegumā un kuru 5. pantā minētajai kompetentajai iestādei nepieciešams pārbaudīt sīkāk. Veicot šādu novērtējumu, Pasažieru informācijas nodaļa var salīdzināt PDR datus ar attiecīgām datubāzēm, tostarp starptautiskām vai valstu datubāzēm vai Savienības datubāzu valstu spoguļattēliem, ja tādi, pamatojoties uz Savienības tiesību aktiem, ir izveidoti par personām vai objektiem, kas tiek meklēti vai par kuriem ir ziņojums saskaņā ar Savienības, starptautiskiem vai valsts noteikumiem, ko piemēro šādām datnēm. Dalībvalstis nodrošina, ka ikvienu pozitīvo atbilsmi, kas iegūta šādas automātiskas apstrādes rezultātā, individuāli izskata neautomātiskā veidā, lai pārbaudītu, vai 5. pantā minētajai kompetentajai iestādei nepieciešams rīkoties;

(b) veikt pasažieru novērtējumu pirms viņu paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai izlidošanas no tās, lai identificētu ikvienu personu, kas var būt iesaistīta teroristu nodarījumā vai smagā transnacionālā noziegumā un kuru 5. pantā minētajām kompetentajām iestādēm nepieciešams pārbaudīt sīkāk. Veicot šādu novērtējumu, pasažieru informācijas nodaļa var salīdzināt PDR datus ar datubāzēm, tostarp valstu datubāzēm vai Savienības datubāzu valstu spoguļattēliem par personām vai objektiem, kuri tiek meklēti vai par kuriem ir ziņojums saskaņā ar Savienības un valsts noteikumiem, ko piemēro šādām datubāzēm nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus un smagus transnacionālus noziegumus un saukt pie atbildības par tiem. Veicot šādu novērtējumu, Pasažieru informācijas nodaļa var salīdzināt PDR datus ar datiem Šengenas Informācijas sistēmā un vīzu informācijas sistēmā. Dalībvalstis nodrošina, ka ikvienu pozitīvo atbilsmi, kas iegūta šādas automātiskas apstrādes rezultātā, individuāli izskata neautomātiskā veidā, lai pārbaudītu, vai 5. pantā minētajai kompetentajai iestādei nepieciešams rīkoties;

(c) katrā gadījumā atsevišķi reaģēt uz pienācīgi pamatotu kompetentaās iestādes pieprasījumu sniegt PDR datus un konkrētos gadījumos apstrādāt PDR datus nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus vai smagus noziegumus un saukt pie atbildības par tiem un iesniegt kompetentajām iestādēm šādas apstrādes rezultātus; un

(c) katrā gadījumā atsevišķi, pamatojoties uz pietiekamiem pierādījumiem, reaģēt uz pienācīgi pamatotu kompetento iestāžu pieprasījumu sniegt PDR datus un konkrētos gadījumos apstrādāt PDR datus nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus vai 2. panta i) apakšpunktā minētos smagos transnacionālos noziegumus un saukt pie atbildības par tiem vai novērst tūlītējus un nopietnus draudus sabiedrības drošībai un iesniegt kompetentajām iestādēm vai vajadzības gadījumā Eiropolam šādas apstrādes rezultātus; un

(d) analizēt PDR datus nolūkā atjaunināt vai izveidot jaunus vērtēšanas kritērijus, lai identificētu ikvienu personu, kas var būt iesaistīta teroristu nodarījumā vai smagā starptautiskā noziegumā, saskaņā ar a) apakšpunktā noteikto.

(d) analizēt PDR datus nolūkā atjaunināt vai izveidot jaunus vērtēšanas kritērijus, lai identificētu ikvienu personu, kas var būt iesaistīta teroristu nodarījumā vai smagā starptautiskā noziegumā, saskaņā ar a) apakšpunktā noteikto.

3. Šā panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto pasažieru novērtējumu pirms to paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai izlidošanas no tās veic nediskriminējošā veidā, pamatojoties uz vērtēšanas kritērijiem, kurus noteikusi tās Pasažieru informācijas nodaļa. Dalībvalstis nodrošina, ka Pasažieru informācijas nodaļas sadarbībā ar 5. pantā minētajām kompetentajām iestādēm nosaka vērtēšanas kritērijus. Vērtēšanas kritēriji nekādos apstākļos nav balstīti uz personas rasi vai etnisko izcelsmi, reliģisko un filozofisko pārliecību, politiskiem uzskatiem, dalību arodbiedrībās, veselību vai seksuālo dzīvi.

3. Šā panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto pasažieru novērtējumu pirms to paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai izlidošanas no tās veic nediskriminējošā veidā, pamatojoties uz vērtēšanas kritērijiem, kurus noteikusi tās Pasažieru informācijas nodaļa. Šiem vērtēšanas kritērijiem ir jābūt mērķtorientēiem, konkrētiem, pamatotiem, proporcionāliem un balstītiem uz faktiem. Datu aizsardzības inspektoru regulāri iesaista pārskatīšanā; dalībvalstis nodrošina, ka pasažieru informācijas nodaļas sadarbībā ar 5. pantā minētajām kompetentajām iestādēm nosaka vērtēšanas kritērijus un tos regulāri pārskata. Vērtēšanas kritēriji nekādos apstākļos nav balstīti uz personas rasi vai etnisko izcelsmi, reliģisko un filozofisko pārliecību, politiskiem uzskatiem, seksuālo orientāciju vai dzimumidentitāti, dalību arodbiedrībās vai to pasākumos un datu apstrādi saistībā ar veselību vai seksuālo dzīvi.

 

4. Dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļa saskaņā ar 2. punkta a) un b) apakšpunktiem identificēto personu PDR datus vai minēto PDR datu apstrādes rezultātus nosūta turpmākai pārbaudei tās pašas dalībvalsts attiecīgajām kompetentajām iestādēm. Šādu nosūtīšanu apsver tikai un vienīgi katrā gadījumā atsevišķi.

4. Dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļa saskaņā ar 2. punkta a) un b) apakšpunktiem identificēto personu PDR datus vai minēto PDR datu apstrādes rezultātus nosūta turpmākai pārbaudei tās pašas dalībvalsts attiecīgajām kompetentajām iestādēm. Šādu nosūtīšanu apsver tikai un vienīgi katrā gadījumā atsevišķi, šo darbību veicot cilvēkam.

 

4.a Dalībvalstis nodrošina datu aizsardzības inspektora piekļuvi visiem datiem, kurus nosūta Pasažieru informācijas nodaļai un kurus Pasažieru informācijas nodaļa nosūta kompetentai iestādei saskaņā ar 5. pantu. Ja datu aizsardzības inspektors uzskata, ka kādu datu nosūtīšana nav bijusi likumīga, tas par šo gadījumu ziņo valsts uzraudzības iestādei, kura ir pilnvarota uzdot kompetentajai iestādei, kas datus saņēmusi, šos datus dzēst.

 

4.b PDR datu glabāšanu, apstrādi un analizēšanu veic tikai un vienīgi drošā telpā un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts teritorijā.

 

4.c PDR datu izmantošanas, uzglabāšanas un apmaiņas izmaksas sedz dalībvalstis.

Grozījums Nr.    37

Direktīvas priekšlikums

5. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. pants

5. pants

Kompetentās iestādes

Kompetentās iestādes

1. Katra dalībvalsts pieņem to kompetento iestāžu sarakstu, kuras ir tiesīgas pieprasīt vai saņemt no Pasažieru informācijas nodaļām PDR datus vai PDR datu apstrādes rezultātus, lai pārbaudītu šo informāciju tālāk vai lai veiktu atbilstīgu darbību nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus un smagus noziegumus un saukt pie atbildības par tiem.

1. Katra dalībvalsts pieņem to kompetento iestāžu sarakstu, kuras ir tiesīgas pieprasīt vai saņemt no Pasažieru informācijas nodaļām maskētus PDR datus vai PDR datu sistemātiskas apstrādes rezultātus, lai pārbaudītu šo informāciju tālāk vai lai veiktu atbilstīgu darbību konkrētā nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus un smagus transnacionālus noziegumus un saukt pie atbildības par tiem vai novērst tūlītējus un nopietnus draudus sabiedrības drošībai. Eiropols ir pilnvarots no dalībvalstu pasažieru informācijas nodaļām saņemt PDR datus vai PDR datu apstrādes rezultātus sava mandāta ietvaros un vajadzības gadījumā savu uzdevumu izpildei.

2. Kompetentās iestādes ir iestādes, kas ir kompetentas novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus un smagus noziegumus vai saukt pie atbildības par tiem.

2. Kompetentās iestādes ir iestādes, kas ir kompetentas novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus un smagus transnacionālus noziegumus vai saukt pie atbildības par tiem vai novērst tūlītējus un nopietnus draudus sabiedrības drošībai.

3. Katra dalībvalsts savu kompetento iestāžu sarakstu paziņo Komisijai vēlākais divpadsmit mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā, un tās var jebkurā laikā atjaunināt savu paziņojumu. Komisija šo informāciju, kā arī visus atjauninājumus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. Līdz …* [12 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] katra dalībvalsts savu kompetento iestāžu sarakstu paziņo Komisijai, un tās savu paziņojumu pastāvīgi atjaunina. Komisija šo informāciju, kā arī visus atjauninājumus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. Pasažieru informācijas nodaļas saņemtos pasažieru PDR datus un PDR datu apstrādes rezultātus dalībvalstu kompetentās iestādes var apstrādāt tālāk vienīgi nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus un smagus noziegumus vai saukt pie atbildības par tiem.

4. Pasažieru informācijas nodaļas saņemtos pasažieru PDR datus un PDR datu apstrādes rezultātus dalībvalstu kompetentās iestādes var apstrādāt tālāk vienīgi pēc pieprasījuma un saskaņā ar 4. panta 2. punktu konkrētā nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus vai smagus transnacionālus noziegumus vai saukt pie atbildības par tiem vai novērst tūlītējus un nopietnus draudus sabiedrības drošībai.

5. Šā panta 4. punkts neskar valstu tiesībaizsardzības vai tiesu iestāžu pilnvaras gadījumos, kad šādai apstrādei sekojošās tiesībaizsardzības darbības gaitā tiek atklāti citi noziedzīgi nodarījumi vai norādes uz tiem.

5. Šā panta 4. punkts neskar valstu tiesībaizsardzības vai tiesu iestāžu pilnvaras gadījumos, kad šādai sākotnēji paredzētai apstrādei sekojošās tiesībaizsardzības darbības gaitā tiek atklāti citi noziedzīgi nodarījumi vai norādes uz tiem.

6. Kompetentās iestādes lēmumu, kas personai rada nelabvēlīgas tiesiskās sekas vai būtiski ietekmē personu, nepieņem, pamatojoties vienīgi uz PDR datu automatizētu apstrādi. Šādu lēmumu nepieņem, balstoties uz personas rasi vai etnisko izcelsmi, reliģisko un filozofisko pārliecību, politiskiem uzskatiem, dalību arodbiedrībās, veselību vai seksuālo dzīvi.

6. Kompetentās iestādes lēmumu, kas personai rada nelabvēlīgas tiesiskās sekas vai būtiski ietekmē personu, nepieņem, pamatojoties vienīgi uz PDR datu automatizētu apstrādi. Šādu lēmumu nepieņem, balstoties uz datiem, kas atklāj personas rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko un filozofisko pārliecību, seksuālo orientāciju vai dzimumidentitāti, dalību arodbiedrībās vai to pasākumos un datu apstrādi saistībā ar veselību vai seksuālo dzīvi.

Grozījums Nr.    38

Direktīvas priekšlikums

6. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. pants

6. pants

Gaisa pārvadātāju pienākumi

Gaisa pārvadātāju un ar pārvadājumiem nesaistītu ekonomikas dalībnieku pienākumi

1. Dalībvalstis pieņem nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka gaisa pārvadātāji nosūta (push) PDR datus, kas definēti 2. panta c) punktā un konkrēti noteikti pielikumā, tādā apmērā, kādā tie datus jau ir savākuši, uz tās dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļas datubāzi, kuras teritorijā starptautiskais lidojums ielidos vai no kuras teritorijas attiecīgais lidojums izlidos. Ja lidojuma kodus kopīgi lieto viens vai vairāki gaisa pārvadātāji, pienākums nosūtīt visu lidojuma pasažieru PDR datus ir tam gaisa pārvadātājam, kas veic lidojumu. Ja lidojumam ir viena vai vairākas starpnosēšanās dalībvalstu lidostās, gaisa pārvadātāji PDR datus nosūta visu attiecīgo dalībvalstu Pasažieru informācijas nodaļām.

1. Dalībvalstis pieņem nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka gaisa pārvadātāji un ar pārvadājumiem nesaistītie ekonomikas dalībnieki nosūta PDR datus, kas definēti 2. panta c) apakšpunktā un konkrēti noteikti pielikumā, tādā apmērā, kādā tie datus jau ir savākuši atbilstīgi savam ierastajam darbam, uz tās dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļas datubāzi, kuras teritorijā starptautiskais lidojums ielidos vai no kuras teritorijas attiecīgais lidojums izlidos. Ja lidojuma kodus kopīgi lieto viens vai vairāki gaisa pārvadātāji, pienākums nosūtīt visu lidojuma pasažieru PDR datus ir tam gaisa pārvadātājam un ar pārvadājumiem nesaistītam ekonomikas dalībniekam, kas veic lidojumu. Ja lidojumam ir viena vai vairākas starpnosēšanās dalībvalstu lidostās, gaisa pārvadātāji un ar pārvadājumiem nesaistītie ekonomikas dalībnieki PDR datus nosūta visu attiecīgo dalībvalstu Pasažieru informācijas nodaļām.

2. Gaisa pārvadātāji PDR datus nosūta elektroniski, izmantojot kopīgus protokolus un saderīgus datu formātus, kurus paredzēts pieņemt saskaņā ar 13. un 14. pantā noteiktajām procedūrām, vai, ja tas tehniski nav iespējams, ar jebkādiem citiem atbilstīgiem līdzekļiem, nodrošinot atbilstīgu datu drošības līmeni:

2. Gaisa pārvadātāji un ar pārvadājumiem nesaistītie ekonomikas dalībnieki PDR datus nosūta elektroniski, izmantojot kopīgus protokolus un saderīgus datu formātus, kurus paredzēts pieņemt saskaņā ar 13. un 14. pantu, vai, ja tas tehniski nav iespējams, ar jebkādiem citiem atbilstīgiem līdzekļiem, nodrošinot atbilstīgu datu drošības līmeni:

a) 24 līdz 48 stundas pirms paredzētā izlidošanas laika

a) vienu reizi — 24 līdz 48 stundas pirms paredzētā izlidošanas laika

un

un

b) tūlīt pēc iekāpšanas slēgšanas, proti, pēc tam, kad pasažieri ir iekāpuši gaisa kuģī, kas gatavojas izlidot, un vēl citiem pasažieriem iekāpt vairs nav iespējams.

b) vienu reizi — tūlīt pēc iekāpšanas slēgšanas, proti, pēc tam, kad pasažieri ir iekāpuši gaisa kuģī, kas gatavojas izlidot, un vēl citiem pasažieriem iekāpt vairs nav iespējams.

3. Dalībvalstis var atļaut gaisa pārvadātājiem ierobežot 2. punkta b) apakšpunktā minēto nosūtīšanu, to attiecinot vienīgi uz 2. punkta a) apakšpunkta minētās datu nosūtīšanas atjaunināšanu.

3. Dalībvalstis var atļaut gaisa pārvadātājiem un ar pārvadājumiem nesaistītiem ekonomikas dalībniekiem ierobežot 2. punkta b) apakšpunktā minēto datu nosūtīšanu, to attiecinot vienīgi uz 2. punkta a) apakšpunkta minētās datu nosūtīšanas atjaunināšanu.

4. Katrā gadījumā atsevišķi pēc Pasažieru informācijas nodaļas lūguma, kas ir saskaņā ar valsts tiesību aktiem, gaisa pārvadātāji nosūta PDR datus, ja ir nepieciešams tiem piekļūt agrāk nekā minēts 2. punkta a) apakšpunktā, lai palīdzētu reaģēt uz konkrētiem un faktiskiem draudiem, kas saistīti ar teroristu nodarījumiem vai smagiem noziegumiem.

4. Katrā gadījumā atsevišķi pēc Pasažieru informācijas nodaļas lūguma, kas ir saskaņā ar valsts tiesību aktiem, gaisa pārvadātāji un ar pārvadājumiem nesaistīti ekonomikas dalībnieki nosūta PDR datus, ja ir nepieciešams tiem piekļūt agrāk nekā minēts 2. punkta a) apakšpunktā, lai palīdzētu reaģēt uz konkrētiem, tūlītējiem un faktiskiem draudiem, kas saistīti ar teroristu nodarījumiem vai smagiem transnacionāliem noziegumiem.

 

 

4.a Gaisa pārvadātāji un ar pārvadājumiem nesaistīti ekonomikas dalībnieki pienācīgi informē pasažierus par tiesībaizsardzības nolūkiem vākto personas datu veidu un par tiesībām, kādas viņiem attiecībā uz datiem ir kā pasažieriem. Šādu informāciju viegli saprotamā formātā proaktīvi sniedz visiem pasažieriem.

Grozījums Nr.    39

Direktīvas priekšlikums

7. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. pants

7. pants

Informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm

Informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm

1. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz personām, kuras Pasažieru informācijas nodaļa ir identificējusi saskaņā ar 4. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu, minētā Pasažieru informācijas nodaļa nosūta PDR datu apstrādes rezultātu citu dalībvalstu Pasažieru informācijas nodaļām, ja pirmā minētā Pasažieru informācijas nodaļa uzskata, ka šāda nosūtīšana ir nepieciešama, lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus vai smagus noziegumus vai sauktu pie atbildības par tiem. Saņemošo dalībvalstu Pasažieru informācijas nodaļas šādus PDR datus vai PDR datu apstrādes rezultātu nosūta savām attiecīgajām kompetentajām iestādēm.

1. Pasažieru informācijas nodaļas automātiski apmainās ar datiem par PDR datu apstrādes rezultātiem. Dalībvalstis nodrošina, ka PDR datu apstrādes rezultātus, kas ir vai nu no PDR datiem iegūta analītiskā informācija vai rezultāti attiecībā uz personām, kuras Pasažieru informācijas nodaļa identificējusi saskaņā ar 4. panta 2. punktu, un kas papildu pārbaudei nosūtīti attiecīgajai kompetentajai iestādei saskaņā ar 4. panta 4. punktu, proaktīvi un nekavējoties nosūta citu dalībvalstu Pasažieru informācijas nodaļām. Saņemošo dalībvalstu Pasažieru informācijas nodaļas šādus PDR datu apstrādes rezultātus nosūta savām attiecīgajām kompetentajām iestādēm saskaņā ar 4. panta 4. punktu. Attiecīgā gadījumā izdod brīdinājumu saskaņā ar Padomes Lēmuma 2007/533/TI1a 36. pantu.

2. Dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai ir tiesības vajadzības gadījumā lūgt jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, kas saskaņā ar 9. panta 1. punktu tiek glabāti pēdējās minētās Pasažieru informācijas nodaļas datubāzē, un, ja nepieciešams, arī PDR datu apstrādes rezultātu. Šādu datu pieprasījums var attiekties uz jebkuru datu elementu vai to kombināciju, kuru pieprasījuma izdarītāja Pasažieru informācijas nodaļa konkrētā gadījumā uzskata par piemērotu teroristu nodarījumu un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai saukšanai pie atbildības par tiem. Pasažieru informācijas nodaļas prasītos datus sniedz, cik vien drīz tas ir praktiski iespējams, un sniedz arī PDR datu apstrādes rezultātu, ja tas jau ir sagatavots saskaņā ar 4. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu.

2. Dalībvalstu pasažieru informācijas nodaļām ir tiesības vajadzības gadījumā lūgt jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, kas tiek glabāti pēdējās minētās Pasažieru informācijas nodaļas datubāzē, un, ja nepieciešams, arī šo datu apstrādes rezultātu, ja tas jau ir sagatavots saskaņā ar 4. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu. Pienācīgi pamatotais šādu datu pieprasījums ietver tikai konkrētajā gadījumā nepieciešamos datus un var attiekties uz jebkuru datu elementu vai to kombināciju, kuru pieprasījuma izdarītāja Pasažieru informācijas nodaļa konkrētā gadījumā uzskata par nepieciešamu teroristu nodarījumu vai smagu transnacionālu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai saukšanai pie atbildības par tiem vai nolūkā novērst tūlītējus un nopietnus draudus sabiedrības drošībai. Pasažieru informācijas nodaļas prasītos datus sniedz, cik vien drīz tas ir iespējams, izmantojot kopīgus protokolus un saderīgus datu formātus. Šādu pieprasījumu pamato rakstiski.

3. Dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai ir tiesības vajadzības gadījumā lūgt jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, kas saskaņā ar 9. panta 2. punktu tiek glabāti pēdējās minētās Pasažieru informācijas nodaļas datubāzē, un, ja nepieciešams, arī PDR datu apstrādes rezultātu. Pasažieru informācijas nodaļa piekļuvi konkrētiem citas dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļas glabātiem PDR datiem pilnā formā un nemaskētiem var lūgt tikai izņēmuma apstākļos, reaģējot uz konkrētiem draudiem vai konkrētu izmeklēšanu vai saukšanu pie atbildības saistībā ar teroristu nodarījumiem vai smagiem noziegumiem.

3. Dalībvalstu pasažieru informācijas nodaļām ir tiesības vajadzības gadījumā lūgt jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, kas jau ir maskēti un kas saskaņā ar 9. panta 2. punktu tiek glabāti pēdējās minētās Pasažieru informācijas nodaļas datubāzē, un, ja nepieciešams, arī PDR datu apstrādes rezultātu. Pasažieru informācijas nodaļa piekļuvi konkrētiem citas dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļas glabātiem PDR datiem pilnā formā un nemaskētiem var lūgt tikai ārkārtējos izņēmuma apstākļos, reaģējot uz konkrētiem reāllaika draudiem vai attiecībā uz konkrētu izmeklēšanu vai saukšanu pie atbildības saistībā ar teroristu nodarījumiem vai smagiem transnacionāliem noziegumiem vai nolūkā novērst tūlītējus un nopietnus draudus sabiedrības drošībai. Šādu piekļuvi pilnīgiem PDR datiem atļauj tikai tad, ja to apstiprina pieprasījumu saņēmušās Pasažieru informācijas nodaļas vadītājs.

4. Tikai tajos gadījumos, kad tas ir nepieciešams, lai novērstu tūlītējus un nopietnus draudus sabiedrības drošībai, dalībvalsts kompetentās iestādes drīkst tieši lūgt jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, kas tiek glabāti minētās Pasažieru informācijas nodaļas datubāzē saskaņā ar 9. panta 1. un 2. punktu. Šādi pieprasījumi attiecas uz konkrētu izmeklēšanu vai saukšanu pie atbildības par teroristu nodarījumiem vai smagiem noziegumiem, un tie ir pamatoti. Uz šādiem pieprasījumiem Pasažieru informācijas nodaļas atbild prioritārā kārtā. Visos citos gadījumos kompetentās iestādes savus pieprasījumus sūta ar savas dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļas starpniecību.

 

5. Izņēmuma kārtā, ja ir nepieciešams piekļūt agrīnā posmā, reaģējot uz konkrētiem un faktiskiem draudiem saistībā ar teroristu nodarījumiem vai smagiem noziegumiem, dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai ir tiesības pieprasīt citas dalībvalsts pasažieru informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus par lidojumiem, kas jebkurā laikā ielido pēdējās minētās dalībvalsts teritorijā vai izlido no tās.

5. Izņēmuma kārtā, ja ir nepieciešams piekļūt agrīnā posmā, reaģējot uz konkrētiem un faktiskiem draudiem saistībā ar teroristu nodarījumiem vai smagiem transnacionāliem noziegumiem vai nolūkā novērst tūlītējus un nopietnus draudus sabiedrības drošībai, dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai ir tiesības pieprasīt citas dalībvalsts pasažieru informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus par lidojumiem, kas jebkurā laikā ielido pēdējās minētās dalībvalsts teritorijā vai izlido no tās, ja vien šādi dati ir saglabāti. Šāda procedūra attiecas uz visiem pieprasījumiem sniegt PDR datus, kurus jau savākusi un saglabājusi tā Pasažieru informācijas nodaļa, kurai prasa sniegt datus.

6. Informācijas apmaiņa saskaņā ar šo pantu var notikt, izmantojot jebkuru no pastāvošajiem kanāliem starptautiskai tiesībaizsardzības sadarbībai. Pieprasījumam un informācijas apmaiņai izmanto valodu, ko piemēro izmantotajam kanālam. Sniedzot paziņojumu saskaņā ar 3. panta 3. punktu, dalībvalstis arī informē Komisiju par kontaktiem, kuriem pieprasījumus var sūtīt steidzamos gadījumos. Komisija paziņo dalībvalstīm saņemtos paziņojumus.

6. Informācijas apmaiņa saskaņā ar šo pantu var notikt, izmantojot jebkuru no pašreizējiem Savienības un starptautiskās tiesībaizsardzības sadarbības kanāliem, jo īpaši Eiropolu, tā drošas informācijas apmaiņas tīkla lietojumprogrammu (SIENA) un valstu vienības, kas izveidotas saskaņā ar Lēmuma 2009/371/TI 8. pantu. Pieprasījumam un informācijas apmaiņai izmanto valodu, ko piemēro izmantotajam kanālam. Sniedzot paziņojumu saskaņā ar 3. panta 3. punktu, dalībvalstis arī informē Komisiju par kontaktiem, kuriem pieprasījumus var sūtīt steidzamos gadījumos. Komisija paziņo dalībvalstīm saņemtos paziņojumus.

 

6.a Ja saskaņā ar šo direktīvu nosūta no PDR datiem iegūtu analītisku informāciju, ievēro 1. punktā izklāstītos aizsardzības pasākumus.

 

__________________

 

1a Padomes 2007. gada 12. jūnija Lēmums 2007/533/TI par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu (OV L 205, 7.8.2007., 63. lpp.).

Grozījums Nr.    40

Direktīvas priekšlikums

7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a pants

 

Nosacījumi Eiropola piekļuvei PDR datiem

 

1. Eiropols, katru gadījumu izskatot atsevišķi, var iesniegt jebkuras dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai elektronisku un pienācīgi argumentētu pieprasījumu nosūtīt konkrētus PDR datus vai konkrētu PDR datu apstrādes rezultātus, ja tas ir stingri nepieciešams, lai atbalstītu un nostiprinātu dalībvalstu rīcību nolūkā novērst, atklāt vai izmeklēt konkrētus teroristu nodarījumus vai smagus transnacionālus noziegumus, ciktāl šāds nodarījums vai noziegums ietilpst Eiropola kompetencē saskaņā ar Lēmumu 2009/371/TI. Argumentētajā pieprasījumā min pierādāmus iemeslus, uz kuriem balstoties, Eiropols uzskata, ka PDR datu vai PDR datu apstrādes rezultātu nosūtīšana būtiski palīdzēs novērst, atklāt, izmeklēt attiecīgo noziedzīgo nodarījumu un saukt pie atbildības par to.

 

2. Pēc Eiropola pieprasījuma saņemšanas dalībvalsts tiesa vai neatkarīga administratīvā iestāde laikus pārbauda, vai ir izpildīti visi 1. punktā izklāstītie nosacījumi. Pasažieru informācijas nodaļa pieprasītos datus Eiropolam sniedz pēc iespējas drīz, ja vien ir izpildīti visi attiecīgie nosacījumi.

 

3. Eiropols informē saskaņā ar Lēmuma 2009/371/TI 28. pantu iecelto datu aizsardzības inspektoru par ikvienu informācijas apmaiņu, kas veikta saskaņā ar šo pantu.

 

4. Atbilstīgi šim pantam veiktā informācijas apmaiņa notiek ar SIENA starpniecību un saskaņā ar Lēmumu 2009/371/TI. Pieprasījumu un informācijas apmaiņu veic valodā, kas tiek izmantota SIENA.

Grozījums Nr.    41

Direktīvas priekšlikums

8. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8. pants

8. pants

Datu nosūtīšana uz trešajām valstīm

Datu nosūtīšana trešām valstīm

Dalībvalsts PDR datus un PDR datu apstrādes rezultātus var nosūtīt trešai valstij vienīgi katrā gadījumā atsevišķi un ja

1. Dalībvalsts PDR datus un PDR datu apstrādes rezultātus var nosūtīt trešai valstij vienīgi katrā gadījumā atsevišķi pēc pienācīgi argumentēta pieprasījuma saņemšanas, kas balstīts uz pietiekamiem pierādījumiem, ja nosūtīšana ir nepieciešama, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus un sauktu pie atbildības par tiem, novērstu tūlītējus un nopietnus draudus sabiedrības drošībai vai izpildītu kriminālsodus, un ja trešās valsts kompetentā iestāde, kura datus saņem, ir atbildīga par to, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus un sauktu pie atbildības par tiem, novērstu tūlītējus un nopietnus draudus sabiedrības drošībai vai izpildītu kriminālsodus, ar nosacījumu, ka

a) ir izpildīti Padomes Pamatlēmuma 2008/977/TI 13. pantā ietvertie nosacījumi,

a) saistībā ar plānoto datu apstrādi attiecīgā trešā valsts nodrošina atbilstīgu aizsardzības līmeni, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 95/46/EK1a, ja ir izpildīti visi pārējie šajā direktīvā minētie nosacījumi;

b) nosūtīšana ir nepieciešama šīs direktīvas mērķiem, kas noteikti 1. panta 2. punktā, un

b) dalībvalsts, no kuras dati iegūti, ir devusi piekrišanu datus nosūtīt atbilstīgi valsts tiesību aktiem.

c) trešā valsts piekrīt datus nosūtīt citai trešai valstij vienīgi tad, ja tas ir nepieciešams šīs direktīvas mērķiem, kas noteikti 1. panta 2. punktā, un vienīgi tad, ja dalībvalsts to ir skaidri atļāvusi.

Ārkārtas apstākļos datu nosūtīšana bez iepriekšējas piekrišanas saskaņā ar 1. punktu ir atļauta vienīgi tad, ja šāda datu nosūtīšana ir nepieciešama, lai novērstu tūlītējus un nopietnus draudus dalībvalsts vai trešās valsts sabiedrības drošībai vai lai aizsargātu būtiskas dalībvalsts intereses, un nav iespējams laikus saņemt iepriekšēju piekrišanu. Par piekrišanas sniegšanu atbildīgo iestādi nekavējoties informē un datu nosūtīšanu pienācīgi reģistrē, un pēc tam veic ex-post pārbaudi.

 

Atkāpjoties no šā punkta pirmās daļas, ir atļauta sistemātiska datu nosūtīšana, ja starp trešo valsti un Savienību ir noslēgts starptautisks nolīgums.

 

2. Dalībvalstis nosūta PDR datus trešo valstu kompetentajām valsts iestādēm vienīgi saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem un vienīgi pēc tam, kad tās ir pārliecinājušās, ka saņēmēja paredzētais PDR datu izmantošanas veids atbilst šīs direktīvas noteikumiem un drošības prasībām.

 

3. Ir aizliegts datus pārsūtīt uz citām trešām valstīm.

 

4. Ja kādas dalībvalsts pilsoņa vai pastāvīgā iedzīvotāja PDR dati tiek nosūtīti kādai trešai valstij, tad par to pēc iespējas drīz tiek informētas attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes.

 

5. Datu aizsardzības inspektoru informē katru reizi, kad dalībvalsts nosūta PDR datus saskaņā ar šo pantu. Par datu nosūtīšanu saskaņā ar šo pantu datu aizsardzības inspektors regulāri informē valsts uzraudzības iestādi.

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

Grozījums Nr.    42

Direktīvas priekšlikums

9. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9. pants

9. pants

Datu glabāšanas termiņš

Datu glabāšanas termiņš

1. Dalībvalstis nodrošina, ka PDR datus, ko Pasažieru informācijas nodaļai sniedz gaisa pārvadātāji, glabā Pasažieru informācijas nodaļas datubāzē 30 dienas pēc to nosūtīšanas tās pirmās dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai, kuras teritorijā starptautiskais lidojums ielido vai no kuras teritorijas tas izlido.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka PDR datus, ko saskaņā ar 4. panta 2. punktu Pasažieru informācijas nodaļai sniedz gaisa pārvadātāji un ar pārvadājumiem nesaistīti ekonomikas dalībnieki, glabā Pasažieru informācijas nodaļas datubāzē 30 dienas pēc to nosūtīšanas tās pirmās dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai, kuras teritorijā starptautiskais lidojums ielido vai no kuras teritorijas tas izlido.

2. Beidzoties 30 dienu termiņam pēc 1. punktā minētās PDR datu nosūtīšanas Pasažieru informācijas nodaļai, datus turpmāk glabā Pasažieru informācijas nodaļā vēl piecus gadus. Šajā periodā maskē visus datu elementus, kas varētu kalpot, lai identificētu pasažierus, uz kuriem PDR dati attiecas. Šādi anonimizēti PDR dati ir pieejami tikai ierobežotam Pasažieru informācijas nodaļas darbinieku skaitam, kuri ir īpaši pilnvaroti veikt PDR datu analīzi un izstrādāt vērtēšanas kritērijus saskaņā ar 4. panta 2. punkta d) apakšpunktu. Piekļuve pilnīgiem PDR datiem ir atļauta vienīgi Pasažieru informācijas nodaļas vadītājam 4. panta 2. punkta c) apakšpunkta nolūkos un ja ir pamats uzskatīt, ka tas ir nepieciešams, lai veiktu izmeklēšanu, un reaģējot uz konkrētiem un faktiskiem draudiem vai risku vai konkrētu izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu.

2. Beidzoties 30 dienu termiņam pēc 1. punktā minētās PDR datu nosūtīšanas Pasažieru informācijas nodaļai, datus turpmāk glabā Pasažieru informācijas nodaļā vēl piecus gadus. Šajā periodā maskē visus datu elementus, kas varētu kalpot, lai identificētu pasažierus, uz kuriem PDR dati attiecas. Šādi maskēti PDR dati ir pieejami tikai ierobežotam Pasažieru informācijas nodaļas darbinieku skaitam, kuri ir īpaši pilnvaroti veikt PDR datu analīzi un izstrādāt vērtēšanas kritērijus saskaņā ar 4. panta 2. punkta d) apakšpunktu.

 

2.a Pēc apspriešanās ar datu aizsardzības inspektoru 4. panta 2. punkta b) apakšpunkta piemērošanas nolūkā valsts uzraudzības iestāde atļauj atkārtoti identificēt maskētus PDR datus un piekļūt pilnīgiem PDR datiem, ja tā pamatoti uzskata, ka šāda atkārtota identificēšana ir nepieciešama, lai, reaģējot uz konkrētiem un faktiskiem draudiem vai risku saistībā ar teroristu nodarījumiem, veiktu konkrētu izmeklēšanu vai sauktu pie atbildības saistībā ar smagu transnacionālu noziegumu vai lai novērstu tūlītējus un nopietnus draudus sabiedrības drošībai. Pēc tam, kad dati ir maskēti, šādu pilnīgu piekļuvi datiem atļauj uz četriem gadiem gadījumos, kas attiecas uz smagiem transnacionāliem noziegumiem, un uz visu 2. punktā minēto piecu gadu periodu gadījumos, kas attiecas uz teroristu nodarījumiem.

Šīs direktīvas nolūkos datu elementi, kas varētu kalpot, lai identificētu pasažieri, uz kuru PDR dati attiecas, un kas būtu jāfiltrē un jāmaskē, ir šādi:

Šīs direktīvas nolūkos datu elementi, kas varētu kalpot, lai identificētu pasažieri, uz kuru PDR dati attiecas, un kas būtu jāfiltrē un jāmaskē, ir šādi:

– vārds(-i), uzvārds(-i), ieskaitot citu PDR iekļauto pasažieru vārdus, uzvārdus un PDR iekļauto kopā ceļojošo ceļotāju skaitu;

– vārds(-i), uzvārds(-i), ieskaitot citu PDR iekļauto pasažieru vārdus, uzvārdus un PDR iekļauto kopā ceļojošo ceļotāju skaitu;

– adrese un kontaktinformācija;

– adrese un kontaktinformācija;

– vispārējas piezīmes, kas satur jebkādu informāciju, kas varētu kalpot, lai identificētu pasažieri, uz kuru PDR dati attiecas; un

– vispārējas piezīmes, kas satur jebkādu informāciju, kas varētu kalpot, lai identificētu pasažieri, uz kuru PDR dati attiecas; un

– visa savāktā Iepriekšējā pasažieru informācija.

– visa savāktā Iepriekšējā pasažieru informācija.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka pēc 2. punktā noteiktā termiņa beigām PDR datus dzēš. Šis pienākums neskar gadījumus, kad konkrēti PDR dati ir nosūtīti kompetentai iestādei un tiek izmantoti saistībā ar konkrētu kriminālizmeklēšanu vai saukšanu pie atbildības, šajā gadījumā to, kā kompetentā iestāde glabā šādus datus, regulē dalībvalsts tiesību akti.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka pēc 2. punktā noteiktā termiņa beigām PDR datus neatgriezeniski dzēš. Šis pienākums neskar gadījumus, kad konkrēti PDR dati ir nosūtīti kompetentai iestādei un tiek izmantoti saistībā ar konkrētu kriminālizmeklēšanu vai saukšanu pie atbildības, šajā gadījumā to, kā kompetentā iestāde glabā šādus datus, regulē dalībvalsts tiesību akti.

4. Šīs direktīvas 4. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā minētās salīdzināšanas rezultātu Pasažieru informācijas nodaļa glabā vienīgi tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai informētu kompetentās iestādes par pozitīvu atbilsmi. Ja automātiskās salīdzināšanas rezultāts pēc tā individuālas pārbaudīšanas ar neautomātiskiem līdzekļiem ir izrādījies negatīvs, to tomēr glabā ilgākais trīs gadus, lai nepieļautu turpmākas "neapstiprinājušās" pozitīvas atbilsmes, ja vien tam pamatā esošie dati nav jau dzēsti saskaņā ar 3. punktu pēc piecu gadu termiņa beigšanās, šajā gadījumā ierakstu glabā tik ilgi, līdz tiek dzēsti tam pamatā esošie dati.

4. Šīs direktīvas 4. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā minētās salīdzināšanas rezultātu Pasažieru informācijas nodaļa glabā vienīgi tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai informētu kompetentās iestādes par pozitīvu atbilsmi. Ja Pasažieru informācijas nodaļas darbinieka veiktas automātiskās salīdzināšanas rezultāts ir izrādījies negatīvs, to tomēr glabā ilgākais trīs gadus, lai nepieļautu turpmākas „neapstiprinājušās” pozitīvas atbilsmes, ja vien tam pamatā esošie dati nav jau dzēsti saskaņā ar 3. punktu pēc piecu gadu termiņa beigšanās, šajā gadījumā ierakstu glabā tik ilgi, līdz tiek dzēsti tam pamatā esošie dati.

Grozījums Nr.    43

Direktīvas priekšlikums

10. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10. pants

10. pants

Gaisa pārvadātājiem piemērojamie sodi

Gaisa pārvadātājiem un ar pārvadājumiem nesaistītiem ekonomikas dalībniekiem piemērojamie sodi

Dalībvalstis saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem paredz preventīvus, efektīvus un samērīgus sodus, tostarp naudas sodus, tiem gaisa pārvadātajiem, kas vispār nenosūta saskaņā ar šo direktīvu prasītos datus tādā apjomā, kādā gaisa pārvadātāji tos jau ir savākuši, vai arī to nedara prasītajā formātā, vai kā citādi pārkāpj valsts noteikumus, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu.

1. Dalībvalstis saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem paredz preventīvus, efektīvus un samērīgus sodus, tostarp naudas sodus, tiem gaisa pārvadātajiem un ar pārvadājumiem nesaistītiem ekonomikas dalībniekiem, kas vispār nenosūta saskaņā ar šo direktīvu prasītos datus tādā apjomā, kādā tie datus jau ir savākuši, to nedara prasītajā formātā, datus neapstrādā saskaņā ar šajā direktīvā noteiktajiem datu aizsardzības noteikumiem, vai kā citādi pārkāpj valsts noteikumus, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu.

 

1.a Visi gaisa pārvadātāju un ar pārvadājumiem nesaistītu ekonomikas dalībnieku rīcībā esošie dati tiek glabāti tādas datorsistēmas drošā datubāzē, kurai piešķirta drošības akreditācija un kura atbilst starptautiskajiem nozares standartiem vai tos pārsniedz.

Grozījums Nr.    44

Direktīvas priekšlikums

11. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

11. pants

11. pants

Personas datu aizsardzība

Personas datu aizsardzība

1. Katra dalībvalsts nodrošina, ka saistībā ar personas datu jebkuru apstrādi saskaņā ar šo direktīvu ikvienam pasažierim ir tādas pašas tiesības uz piekļuvi, tiesības uz labošanu, dzēšanu un bloķēšanu, tiesības uz kompensāciju un tiesības uz tiesību aizsardzību tiesā kā tās, kas ir pieņemtas saskaņā ar valsts tiesību aktiem, īstenojot Padomes Pamatlēmuma 2008/977/TI 17., 18., 19. un 20. pantu. Tādējādi ir piemērojami Padomes Pamatlēmuma 2008/977/TI 17., 18., 19. un 20. panta noteikumi.

1. Katra dalībvalsts nodrošina, ka saistībā ar personas datu jebkuru apstrādi saskaņā ar šo direktīvu ikvienam pasažierim ir tādas pašas tiesības uz savu personas datu aizsardzību, tiesības uz piekļuvi, tiesības uz labošanu, dzēšanu un bloķēšanu, tiesības uz kompensāciju un tiesības uz tiesību aizsardzību tiesā,noteikts valsts un Savienības tiesību aktos un atbilstīgi Pamatlēmuma 2008/977/TI 17., 18., 19. un 20. panta īstenošanai. Tādējādi minētie panti ir piemērojami.

2. Katra dalībvalsts paredz, ka noteikumus, kas tās valsts tiesību aktos pieņemti, īstenojot Padomes Pamatlēmuma 2008/977/TI 21. un 22. pantu, attiecībā uz apstrādes konfidencialitāti un datu drošību, piemēro arī personas datu jebkurai apstrādei saskaņā ar šo direktīvu.

2. Katra dalībvalsts paredz, ka noteikumus, kas tās valsts tiesību aktos pieņemti, īstenojot Pamatlēmuma 2008/977/TI 21. un 22. pantu, attiecībā uz apstrādes konfidencialitāti un datu drošību, piemēro arī personas datu jebkurai apstrādei saskaņā ar šo direktīvu.

 

2.a Ja Direktīvas 95/46/EK īstenošanas nolūkā pieņemtie valsts noteikumi saistībā ar pasažieru datu apstrādi paredz viņiem lielākas tiesības nekā šī direktīva, tad piemēro attiecīgos valsts noteikumus.

3. Jebkāda PDR datu apstrāde, atklājot personas rasi vai etnisko izcelsmi, reliģisko un filozofisko pārliecību, politiskiem uzskatiem, dalību arodbiedrībās, veselību vai seksuālo dzīvi, ir aizliegta. Ja Pasažieru informācijas nodaļa saņem PDR datus, kas atklāj šādu informāciju, tos nekavējoties dzēš.

3. Dalībvalstis aizliedz tādu PDR datu apstrādi, kas atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko piederību vai filozofisko pārliecību, seksuālo orientāciju vai dzimumidentitāti, dalību arodbiedrībās vai to pasākumos un datu apstrādi saistībā ar veselību vai seksuālo dzīvi. Ja Pasažieru informācijas nodaļa saņem PDR datus, kas atklāj šādu informāciju, tos nekavējoties dzēš.

 

3.a Dalībvalstis nodrošina, ka Pasažieru informācijas nodaļa saglabā visu to apstrādes sistēmu un procedūru dokumentāciju, par kurām tā ir atbildīga. Šādā dokumentācijā ir ietverts vismaz:

 

a) organizācijas nosaukums un kontaktinformācija, Pasažieru informācijas nodaļas darbinieki, kuriem ir uzticēta PDR datu apstrāde, atšķirīgie piekļuves atļaujas līmeņi un attiecīgie darbinieki, uz kuriem šie līmeņi attiecas;

 

b) kompetento iestāžu un citu dalībvalstu pasažieru informācijas nodaļu pieprasījumi un apstrādāto PDR datu saņēmēji;

 

c) visi datu pieprasījumi un nosūtīšanas gadījumi uz trešo valsti, attiecīgās trešās valsts identifikācija un datu nosūtīšanas juridiskie iemesli;

 

d) dažādu kategoriju datu glabāšanas un dzēšanas termiņi.

 

Pasažieru informācijas nodaļa pēc pieprasījuma dara pieejamu valsts uzraudzības iestādei visu dokumentāciju.

 

3.b Dalībvalstis nodrošina, ka Pasažieru informācijas nodaļa glabā ierakstus vismaz par šādām apstrādes darbībām: vākšana, pārveidošana, aplūkošana, izpaušana, kombinēšana un dzēšana. Ierakstos par aplūkošanu un izpaušanu jo īpaši norāda šādu darbību nolūku, datumu un laiku un, ja iespējams, identificē personu, kura aplūkojusi vai izpaudusi PDR datus, un norāda attiecīgo datu saņēmēju identitāti. Ierakstus izmanto vienīgi nolūkā veikt verifikāciju un pašuzraudzību un nodrošināt datu integritāti un datu drošību vai arī revīzijas nolūkiem. Pasažieru informācijas nodaļa pēc pieprasījuma ierakstus dara pieejamus valsts uzraudzības iestādei.

 

Personām, kuras veic drošības pārbaudes, piekļūst PDR datiem un tos analizē un apstrādā datu ierakstus, ir drošības pielaide un tās ir apmācītas drošības jomā. Tām ir izveidots profils, kurā ir norādīts, kādiem ierakstiem tām ir atļauts piekļūt un kādi ir piekļuves ierobežojumi atbilstīgi to darba būtībai, uzdevumiem un juridiskajām pilnvarām.

 

Ierakstus glabā četrus gadus. Tomēr, ja saskaņā ar 9. panta 3. punktu četru gadu termiņa beigās ierakstu pamatā esošie dati nav dzēsti, ierakstus glabā līdz brīdim, kad tiek dzēsti ierakstu pamatā esošie dati.

 

3.c Dalībvalstis nodrošina, ka Pasažieru informācijas nodaļa īsteno atbilstīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus un procedūras, lai nodrošinātu augstu drošības līmeni, kas atbilst ar aizsargājamo PDR datu apstrādi un veidu saistītajiem riskiem.

 

3.d Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, kad personas datu pārkāpums var nelabvēlīgi ietekmēt personas datu aizsardzību vai datu subjekta privātumu, Pasažieru informācijas nodaļa, lieki nekavējoties, par šādu pārkāpumu paziņo datu subjektam un valsts datu aizsardzības uzraudzītājam.

4. PDR datu jebkādu apstrādi, ko veic gaisa pārvadātāji, jebkādu PDR datu nosūtīšanu, ko veic Pasažieru informācijas nodaļas, un visus pieprasījumus, ko iesniedz citu dalībvalstu un trešo valstu kompetentās iestādes vai Pasažieru informācijas nodaļas, pat ja tie tiek noraidīti, Pasažieru informācijas nodaļa un kompetentās iestādes reģistrē vai dokumentē, lai pārbaudītu datu apstrādes likumību, veiktu pašuzraudzību un nodrošinātu pienācīgu datu integritāti un datu apstrādes drošību, ko jo īpaši veic valsts datu aizsardzības uzraudzības iestādes. Šo uzskaiti glabā piecus gadus, ja vien tās pamatā esošie dati pēc minētā piecu gadu termiņa beigām vēl nav dzēsti saskaņā ar 9. panta 3. punktu, šādā gadījumā uzskaiti glabā, līdz tās pamatā esošie dati ir dzēsti.

 

5. Dalībvalstis nodrošina, ka gaisa pārvadātāji, to aģenti vai citi biļešu tirgotāji pasažieru pārvadāšanai ar gaisa transportu lidojuma rezervācijas un biļetes iegādes laikā skaidri un precīzi informē starptautisko lidojumu pasažierus par PDR datu sniegšanu Pasažieru informācijas nodaļai, to apstrādes nolūkiem, datu glabāšanas termiņu, to iespējamu izmantošanu, lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus un smagus noziegumus un sauktu pie atbildības par tiem, iespēju veikt šādu datu apmaiņu un dalīties ar tiem, kā arī par viņu datu aizsardzības tiesībām, jo īpaši tiesībām iesniegt sūdzību valsts datu aizsardzības uzraudzības iestādei, kuru tie var brīvi izvēlēties. Šo pašu informāciju dalībvalstis dara pieejamu sabiedrībai.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka gaisa pārvadātāji un ar pārvadājumiem nesaistīti ekonomikas dalībnieki lidojuma rezervācijas un biļetes iegādes laikā skaidri un precīzi informē starptautisko lidojumu pasažierus par PDR datu sniegšanu Pasažieru informācijas nodaļām, to apstrādes nolūkiem, datu glabāšanas termiņu, to iespējamu izmantošanu, lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus un smagus transnacionālus noziegumus un sauktu pie atbildības par tiem, iespēju veikt šādu datu apmaiņu un dalīties ar tiem, kā arī par viņu datu aizsardzības tiesībām, tādām kā tiesības piekļūt datiem, tos labot, dzēst un bloķēt, un jo īpaši tiesībām iesniegt sūdzību valsts uzraudzības iestādei, kuru tie var brīvi izvēlēties.

 

5.a Dalībvalstis arī nodrošina, ka pasažieru informācijas nodaļas datu subjektam sniedz informāciju par 5. punktā minētajām tiesībām un šādu tiesību īstenošanu.

6. Pasažieru informācijas nodaļām un kompetentajām iestādēm ir aizliegts nosūtīt jebkādus PDR datus privātām personām dalībvalstīs vai trešās valstīs.

 

7. Neskarot 10. pantu, dalībvalstis pieņem piemērotus pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek pilnībā ieviesti šīs direktīvas noteikumi, un jo īpaši nosaka efektīvus, samērīgus un preventīvus sodus, kas jāuzliek gadījumā, ja ir pārkāpti saskaņā ar šo direktīvu pieņemti noteikumi.

7. Neskarot 10. pantu, dalībvalstis pieņem piemērotus pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek pilnībā ieviesti visi šīs direktīvas noteikumi, un jo īpaši nosaka efektīvus, samērīgus un preventīvus sodus, kas jāuzliek gadījumā, ja ir pārkāpti saskaņā ar šo direktīvu pieņemti noteikumi. Valsts uzraudzības iestādes pret personām, kuras ir atbildīgas par jebkādiem tīšiem privātuma pārkāpumiem, attiecīgi ierosina disciplinārlietu, kas ietver aizliegumu piekļūt sistēmai, oficiāla rājiena izteikšanu, amata pilnvaru apturēšanu, pazemināšanu amatā vai atcelšanu no amata.

 

7.a Kompetentajām iestādēm un pasažieru informācijas nodaļām ir aizliegts nosūtīt jebkādus PDR datus privātpersonām dalībvalstīs vai trešās valstīs. Ikviens pārkāpums tiek sodīts.

Grozījums Nr.    45

Direktīvas priekšlikums

12. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

12. pants

12. pants

Valsts uzraudzības iestāde

Valsts uzraudzības iestāde

Katra dalībvalsts paredz, ka valsts uzraudzības iestāde, kas izveidota, īstenojot Pamatlēmuma 2008/977/TI 25. pantu ir atbildīga arī par konsultēšanu un uzraudzību pār to, kā tās teritorijā tiek piemēroti noteikumi, ko dalībvalstis ir pieņēmušas saskaņā ar šo direktīvu. Piemēro Pamatlēmuma 2008/977/TI 25. pantā sīkāk izklāstītos noteikumus.

Katra dalībvalsts paredz, ka valsts uzraudzības iestāde, kas izveidota, īstenojot Pamatlēmuma 2008/977/TI 25. pantu ir atbildīga par konsultēšanu un uzraudzību pār to, kā tās teritorijā tiek piemēroti noteikumi, ko dalībvalstis ir pieņēmušas saskaņā ar šo direktīvu. Piemēro Pamatlēmuma 2008/977/TI 25. pantā sīkāk izklāstītos noteikumus.

Grozījums Nr.    46

Direktīvas priekšlikums

12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

12.a pants

 

Valsts uzraudzības iestādes pienākumi un pilnvaras

 

1. Katrā dalībvalstī valsts uzraudzības iestāde atbild par to, lai tiktu uzraudzīta saskaņā ar šo direktīvu pieņemto noteikumu piemērošana, un sekmē to, lai attiecīgie noteikumi tiktu konsekventi piemēroti visā Savienībā, nolūkā aizsargāt pamattiesības, kas saistītas ar personas datu apstrādi. Katra valsts uzraudzības iestāde

 

a) pieņem ikviena datu subjekta sūdzības, izmeklē attiecīgās lietas un saprātīgā termiņā informē datu subjektus par viņu iesniegto sūdzību izskatīšanas gaitu un rezultātu, jo īpaši gadījumos, ja ir nepieciešama papildu izmeklēšana vai darbības koordinēšana ar citu valsts uzraudzības iestādi, šādas sūdzības var iesniegt jebkura fiziska persona neatkarīgi no pilsonības, izcelsmes valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas;

 

b) efektīvi īzteno uzraudzības, izmeklēšanas, iejaukšanās un pārbaudes pilnvaras, kā arī pilnvaras ziņot par pārkāpumiem, kas saistīti ar šajā direktīvā minētajām likuma normām, lai par tiem attiecīgā gadījumā ierosinātu lietu vai sauktu pie disciplināratbildības;

 

c) pārbauda datu apstrādes likumību, saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai nu pēc savas iniciatīvas vai pēc sūdzības saņemšanas veic izmeklēšanu, pārbaudes un revīzijas un gadījumos, ja datu subjekts ir iesniedzis sūdzību, saprātīgā termiņā informē attiecīgo datu subjektu par izmeklēšanas rezultātu;

 

d) seko līdzi nozīmīgām attīstības tendencēm, ciktāl tās ietekmē personas datu aizsardzību, un jo īpaši informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tendencēm.

 

Dalībvalstis nodrošina tiesības vērsties tiesā personām, kuras uzskata, ka to iekāpšana komerciālā gaisa kuģī aizkavēta vai liegta tādēļ, ka tās kļūdaini atzītas par apdraudējuma faktoru.

 

2. Katra valsts uzraudzības iestāde pēc pieprasījuma konsultē ikvienu datu subjektu par to tiesību izmantošanu, kuras noteiktas saskaņā ar šo direktīvu pieņemtajos noteikumos, un attiecīgā gadījumā šajā ziņā sadarbojas ar valsts uzraudzības iestādēm citās dalībvalstīs.

 

3. Attiecībā uz 1. punkta a) apakšpunktā minētajām sūdzībām valsts uzraudzības iestāde nodrošina iespēju elektroniski aizpildīt sūdzību iesniegšanas veidlapu, neizslēdzot arī citus saziņas līdzekļus.

 

4. Dalībvalstis nodrošina, ka to uzraudzības iestādes savus pienākumus veic, neprasot maksu no datu subjekta. Tomēr, ja skaidri redzams, ka pieprasījumi ir pārāk apjomīgi, jo īpaši to regulārās atkārtošanās dēļ, valsts uzraudzības iestāde var pieprasīt saprātīgu maksu.

 

5. Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās valsts uzraudzības iestādei ir atbilstīgi cilvēkresursi, tehniskie un finanšu resursi, telpas un infrastruktūra, kas nepieciešami efektīvai uzdevumu un pilnvaru īstenošanai.

 

6. Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās valsts uzraudzības iestādei ir savs personāls, kuru amatā ieceļ valsts uzraudzības iestādes vadītājs un kurš ir pakļauts tā vadībai.

 

7. Valsts uzraudzības iestādes darbinieki, pildot savus pienākumus, nedz apspriežas ar citām personām, nedz arī pilda to instrukcijas un savā darbā ir pilnīgi neatkarīgi un objektīvi.

Grozījums Nr.    47

Direktīvas priekšlikums

13. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

13. pants

13. pants

Kopīgie protokoli un saderīgi datu formāti

Kopīgie protokoli un saderīgi datu formāti

1. Vienu gadu pēc kopīgo protokolu un saderīgo datu formātu pieņemšanas saskaņā ar 14. pantu gaisa pārvadātāji visas PDR datu nosūtīšanas Pasažieru informācijas nodaļām šīs direktīvas nolūkos veic elektroniski vai, ja tas tehniski neizdodas, jebkādā citā piemērotā veidā.

1. Gaisa pārvadātāji un ar pārvadājumiem nesaistīti ekonomikas dalībnieki PDR datu nosūtīšanu Pasažieru informācijas nodaļām šīs direktīvas nolūkos veic elektroniski, kas nodrošina pietiekamas garantijas attiecībā uz tehniskās drošības pasākumiem un organizatoriskiem pasākumiem, ar kuriem reglamentē veicamo procesu. Ja tas tehniski neizdodas, PDR datus nosūta jebkādā citā piemērotā veidā, vienlaikus saglabājot tādu pašu drošības līmeni un pilnīgu atbilstību Savienības datu aizsardzības tiesību aktiem.

2. Pēc tam, kad ir beidzies viena gada termiņš kopš kopīgo protokolu un saderīgo datu formātu pieņemšanas, gaisa pārvadātāji visas PDR datu nosūtīšanas Pasažieru informācijas nodaļām šīs direktīvas nolūkos veic elektroniski, izmantojot drošas metodes pieņemto kopīgo protokolu veidā, kas ir kopīgi visām nosūtīšanām, lai nodrošinātu datu drošību nosūtīšanas laikā, un saderīgā datu formātā, lai nodrošinātu, ka tos var izlasīt visas iesaistītās personas. Visiem gaisa pārvadātājiem tiek prasīts izraudzīties un paziņot Pasažieru informācijas nodaļām kopīgos protokolus un datu formātus, ko tie plāno izmantot savām nosūtīšanām.

2. Pēc tam, kad ir beidzies viena gada termiņš kopš kopīgo protokolu un saderīgo datu formātu pieņemšanas, gaisa pārvadātāji un ar pārvadājumiem nesaistīti ekonomikas dalībnieki PDR datu nosūtīšanu Pasažieru informācijas nodaļām šīs direktīvas nolūkos veic elektroniski, izmantojot drošas metodes pieņemto kopīgo protokolu veidā, kas ir kopīgi ikvienai nosūtīšanai, lai nodrošinātu datu drošību nosūtīšanas laikā, un saderīgā datu formātā, lai nodrošinātu, ka tos var izlasīt visas iesaistītās personas. Visiem gaisa pārvadātājiem tiek prasīts izraudzīties un paziņot Pasažieru informācijas nodaļām kopīgos protokolus un datu formātus, ko tie plāno izmantot datu nosūtīšanai.

3. Komisija saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto procedūru sastāda pieņemto kopīgo protokolu un saderīgu datu formātu sarakstu un, ja vajadzīgs, to pielāgo.

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 14. pantu pieņemt deleģētos aktus par pieņemto kopīgo protokolu un saderīgu datu formātu saraksta pieņemšanu un, ja vajadzīgs, par tā pielāgošanu.

4. Ja 2. un 3. punktā minētie pieņemtie kopīgie protokoli un saderīgie datu formātu nav pieejami, turpina piemērot 1. punktu.

4. Ja 2. un 3. punktā minētie pieņemtie kopīgie protokoli un saderīgie datu formātu nav pieejami, turpina piemērot 1. punktu.

5. Katra dalībvalsts nodrošina, ka tiek pieņemti nepieciešamie tehniskie pasākumi, lai varētu izmantot kopīgos protokolus un datu formātus viena gada laikā, kopš kopīgo protokolu un saderīgo datu formātu pieņemšanas datuma.

5. Katra dalībvalsts nodrošina, ka tiek pieņemti nepieciešamie tehniskie pasākumi, lai varētu izmantot kopīgos protokolus un datu formātus viena gada laikā, kopš kopīgo protokolu un saderīgo datu formātu pieņemšanas datuma.

Grozījums Nr.    48

Direktīvas priekšlikums

14. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

14. pants

14. pants

Komitoloģija

Deleģētie akti

1. Komisijai palīdz komiteja ("Komiteja"). Šī komiteja ir komiteja 2011. gada 16. februāra Regulas […/2011/ES] nozīmē.

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2. Ja tiek dota atsauce uz šo punktu, piemēro 2011. gada 16. februāra Regulas […/2010/ES] 4. pantu.

2. Pilnvaras pieņemt 13. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz [X] gadu laikposmu no …* [šīs direktīvas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms [X] gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

 

2.a Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 13. panta 3. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

 

2.b Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

2.c Saskaņā ar 13. panta 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Grozījums Nr.    49

Direktīvas priekšlikums

16. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

16. pants

svītrots

Pārejas noteikumi

 

Līdz 15. panta 1. punktā minētajam datumam, proti, divus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā, dalībvalstis nodrošina, ka tiek vākti PDR dati par vismaz 30 % no visiem lidojumiem, kas minēti 6. panta 1. punktā. Līdz divu gadu termiņam pēc 15. pantā minētā datuma dalībvalstis nodrošina, ka tiek vākti PDR dati par vismaz 60 % no visiem lidojumiem, kas minēti 6. panta 1. punktā. Dalībvalstis nodrošina, ka sākot no četriem gadiem pēc 15. pantā minētā datuma, tiek vākti PDR dati par visiem lidojumiem, kas minēti 6. panta 1. punktā.

 

Grozījums Nr.    50

Direktīvas priekšlikums

17. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

17. pants

17. pants

Pārskatīšana

Pārskatīšana

Pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju, Komisija

Pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju, Komisija līdz …*[četri gadi pēc 15. panta 1. punktā minētā transponēšanas datuma] sagatavo pārskatu par šīs direktīvas darbību un iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei. Pārskatā aptver visus šīs direktīvas elementus.

a) pārskata, cik lietderīgi un nepieciešams ir šīs direktīvas darbības jomā iekļaut iekšējos lidojumus, ņemot vērā pieredzi, kādu guvušas tas dalībvalstis, kas vāc PDR datus par iekšējiem lidojumiem. Komisija divu gadu laikā pēc 15. panta 1. punktā minētā datuma iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei;

 

b) četru gadu laikā pēc 15. panta 1. punktā minētā datuma pārskata šīs direktīvas darbību un iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei. Šāda pārskatīšana aptver visus šīs direktīvas elementus, īpaši pievēršot uzmanību personas datu aizsardzības standartu ievērošanai, datu glabāšanas termiņa ilgumam un novērtējumu kvalitātei. Tajā ietver arī statistikas datus, kas savākti saskaņā ar 18. pantu.

Sagatavojot pārskatu, Komisija īpašu uzmanību pievērš personas datu aizsardzības standartu ievērošanai, tam, vai PDR datu vākšana un apstrāde ir nepieciešama un proporcionāla attiecībā uz katru norādīto nolūku, datu glabāšanas termiņa ilgumam un novērtējumu kvalitātei, datu apmaiņas efektivitātei starp dalībvalstīm un novērtējuma kvalitātei, tostarp attiecībā uz statistikas informāciju, kas vākta saskaņā ar 18. pantu. Tajā ietver arī statistikas datus, kas savākti saskaņā ar 18. pantu.

 

Pēc apspriešanās ar attiecīgajām Savienības aģentūrām Komisija līdz …* [divi gadi pēc 15. panta 1. punktā minētā šīs direktīvas transponēšanas datuma], iesniedz sākotnējo ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr.    51

Direktīvas priekšlikums

18. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

18. pants

18. pants

Statistikas dati

Statistikas dati

1. Dalībvalstis sagatavo statistikas informācijas apkopojumu par PDR datiem, kas sniegti Pasažieru informācijas nodaļai. Šādi statistikas dati kā minimums ietver saskaņā ar 4. panta 2. punktu veikto identifikāciju skaitu attiecībā uz ikvienu personu, kas var būt iesaistīta teroristu nodarījumā vai smagā noziegumā, un turpmāko tiesībaizsardzības darbību skaitu, kas tika veiktas, izmantojot PDR datus par katru gaisa pārvadātāju un galamērķi.

1. Dalībvalstis sagatavo statistikas informācijas apkopojumu par PDR datiem, kas sniegti Pasažieru informācijas nodaļai. Šādi statistikas dati kā minimums ietver saskaņā ar 4. panta 2. punktu veikto identifikāciju skaitu attiecībā uz ikvienu personu, kas var būt iesaistīta teroristu nodarījumā vai smagā transnacionālā noziegumā, un turpmāko tiesībaizsardzības darbību skaitu, kas tika veiktas, izmantojot PDR datus par katru gaisa pārvadātāju un galamērķi, tostarp norāda PDR datu vākšanas rezultātā katrā dalībvalstī notikušo izmeklēšanas un notiesāšanas gadījumu skaitu.

2. Minētā statistika neietver nekādus personas datus. Tos nosūta Komisijai katru gadu.

2. Minētā statistika neietver nekādus personas datus. Tos nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai ik pēc diviem gadiem.

Grozījums Nr.    52

Direktīvas priekšlikums

19. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

19. pants

19. pants

Saistība ar citiem tiesību aktiem

Saistība ar citiem tiesību aktiem

1. Dalībvalstis pēc šīs direktīvas pieņemšanas var turpināt piemērot spēkā esošos divpusējos vai daudzpusējos nolīgumus vai vienošanās savā starpā par informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm, ja šādi nolīgumi vai vienošanās ir savienojami ar šo direktīvu.

1. Dalībvalstis pēc šīs direktīvas pieņemšanas var turpināt piemērot spēkā esošos divpusējos vai daudzpusējos nolīgumus vai vienošanās savā starpā par informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm, ja šādi nolīgumi vai vienošanās ir savienojami ar šo direktīvu.

 

1.a Šo direktīvu piemēro, neskarot Pamatlēmumu 2008/977/TI.

2. Šī direktīva neskar nekādus Savienības pienākumus un saistības saskaņā ar divpusējiem un/vai daudzpusējiem nolīgumiem ar trešām valstīm.

2. Šī direktīva neskar nekādus Savienības pienākumus un saistības saskaņā ar divpusējiem un/vai daudzpusējiem nolīgumiem ar trešām valstīm.

(1)

  OV C 218, 23.7.2011., 107. lpp.

(2)

  OV C 181, 22.6.2011., 24. lpp.

(3)

  Eiropas Savienības Tiesas 2014. gada 8. aprīļa spriedums, Digital Rights Ireland un Seitlinger un citi, apvienotās lietas C-293/12 un C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238.

(4)

  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.


PASKAIDROJUMS

I. Priekšvēsture

Iepriekšējos gados noziedznieku un teroristu darbības ir turpinājušas attīstīties. Tās ir kļuvušas vēl pārdrošākas un sarežģītākas, un tām arvien biežāk piemīt pārrobežu aspekts. Ņemot vērā noziegumu augsto cenu, pierādījumi liecina, ka iedzīvotāji izrāda interesi par aktīvāku rīcību ES līmenī attiecībā uz organizētās noziedzības un terorisma apkarošanu.(1)

Reaģējot uz to, Stokholmas programmā bija ietverts aicinājums Komisijai iesniegt priekšlikumu par PDR datu izmantošanu terorisma un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem. Komisija 2007. gada 6. novembrī pieņēma priekšlikumu Padomes Pamatlēmumam par pasažieru datu reģistra (PDR) izmantošanu tiesībaizsardzības mērķiem. Priekšlikums tika apspriests Padomes darba grupās, un tika panākta vienošanās par vairumu tiesību aktā ietverto noteikumu. Taču pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā 2009. gada 1. decembrī Komisijas priekšlikums, kuru līdz minētajam datumam Padome nebija pieņēmusi, kļuva novecojis.

PDR dati ir informācija, kuru lidmašīnu pasažieri sniedz biļešu rezervācijas laikā un kuru glabā gaisa pārvadātāji. Gaisa pārvadātāji tos galvenokārt izmanto operatīviem mērķiem (tajos ir ietverta informācija 19 laukos, piemēram, ceļojuma datumi, ceļojuma maršruts, biļešu informācija, kontaktinformācija, informācija par ceļojumu aģentūru, izmantotais maksāšanas līdzeklis, sēdvietas numurs un informācija par bagāžu), bet tiem ir arī komerciāla un statistiska vērtība aviosabiedrībām.

PDR datus var izmantot arī tiesībaizsardzības iestādes, un direktīvas priekšlikumā ir iekļauti saskaņoti noteikumi par šādiem pasākumiem. Veicot rūpīgu PDR datu analīzi, šie dati var būt efektīvs rīks noziedzīgu un teroristu darbību atklāšanai un izsekošanai. Turklāt tos var izmantot reaktīvā, reāllaika vai proaktīvā veidā, lai pārtvertu, uzraudzītu, izmeklētu un sauktu noziedzniekus pie atbildības. Šobrīd no 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm pilnvērtīga PDR sistēma ir izveidota tikai Apvienotajā Karalistē(2), savukārt 5 valstīs (Francijā, Dānijā, Zviedrijā, Beļģijā un Nīderlandē) to izmanto ierobežoti vai testa režīmā.

PDR nedrīkst jaukt ar papildu informāciju par pasažieri (API), kas ir biogrāfiska informācija, kuru iegūst no pases mašīnlasāmās daļas. Tai ir ierobežotāka piemērošanas joma, un tās izmantošanu reglamentē Direktīva par papildu informāciju par pasažieri(3).

II. Komisijas priekšlikums

Komisijas priekšlikumā (turpmāk — „teksts”) ir ņemti vērā Eiropas Parlamenta ieteikumi, kas izklāstīti tā 2008. gada novembra rezolūcijā(4), kā arī atspoguļoti jaunākie apspriežu rezultāti Padomes darba grupās 2009. gadā. Atzinumus sniedza arī Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU), 29. panta datu aizsardzības darba grupa un Pamattiesību aģentūra. Tika veikts gan pilns ietekmes novērtējums, gan konsultāciju procedūra.

Būtībā tekstam ir divas funkcijas: i) tas saskaņo gaisa pārvadātāju, kas veic lidojumus starp trešo valsti un vismaz vienu dalībvalsti, pienākumu nosūtīt PDR datus tiesībsargājošām iestādēm, un ii) tas nosaka kritērijus, saskaņā ar kuriem tiesībsargājošās iestādes var izmantot šādu informāciju, proti, nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus un smagus noziegumus un saukt pie atbildības par tiem. Teksts atbilst Padomes Pamatlēmumā 2008/977/TI (vai jebkurā citā nākamajā pamatlēmumā šajā jomā) iekļautajiem noteikumiem par personas datu aizsardzību. Ierosinātā sistēma ir obligāta, dodot ikvienai dalībvalstij divus gadus strādājošas sistēmas izveidei. Tomēr dalībvalstīm būs atļauts lietot kopējas sistēmas, lai kopīgi segtu izmaksas.

Izņemot iepriekš minēto mērķa ierobežojumu, Parlamenta deputāti, kā ierasts, ir pievērsuši uzmanību šādām jomām.

I. Datu glabāšana

Tekstā ir izklāstīta pieeja dalībvalsts kompetentās iestādes īstenotai PDR datu saglabāšanai, kurai ir divi posmi: 30 dienu laikposms, kam seko 5 gadu laikposms, kurā dati ir maskēti.

II. Centralizēta sistēma pret decentralizētu sistēmu

Tekstā ir izklāstīti noteikumi par decentralizētu sistēmu. Šāda izvēle parasti tiek pamatota ar izmaksām, kā arī vienas centralizētas sistēmas atrašanās vietas problemātiku.

III. ES iekšējo lidojumu iekļaušana

Tekstā nav iekļauti ES iekšējie lidojumi.

IV. Selektīvs nodrošinājums pret 100 % nodrošinājumu

Komisija ierosina pakāpeniski panākt 100 % starptautisko lidojumu nodrošinājumu.

V. Teroristu nodarījumu un smagu noziegumu definīcija

Saskaņā ar tekstu „teroristu nodarījumi” ir nodarījumi, kas minēti Padomes Pamatlēmuma 2002/475/TI 1.–4. pantā, savukārt „smagi noziegumi” ir definēti, atsaucoties arī uz „Padomes Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 2. punktu, bet tikai tie, par kuriem var piemērot brīvības atņemšanas sodu vai ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli, kura maksimālais ilgums ir vismaz trīs gadi, un tādi, kā tie definēti dalībvalsts tiesībās”, lai gan šajā gadījumā ir pieļaujama neliela elastība.

III. Referenta nostāja

Referents piekrīt lielākajai Komisijas pieejas daļai attiecībā uz PDR datu pārsūtīšanu un izmantošanu. Komisija un dažādas dalībvalstu tiesībsargājošās iestādes ir sniegušas locekļiem pierādījumus par šāda rīka efektivitāti, un referents piekrīt, ka ir pierādīta šāda pasākuma nepieciešamība, samērīgums un pievienotā vērtība: pasākumi neierobežo pārvietošanās brīvību un neapdraudēs pilsoņu ieceļošanas tiesības, vienlaikus palīdzot viņiem aizsargāt savu drošību. Turklāt, ievērojot, ka Komisijas priekšlikumā ir ņemti vērā Eiropas Parlamenta 2008. gada novembra priekšlikumi un ka tajā ir noteikti minimālie standarti, kurus Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja jau ir apstiprinājusi attiecībā uz citiem PDR nolīgumiem, šis teksts ir droša diskusiju platforma šajā jomā.

I. Datu glabāšana

Referents neuzskata, ka tekstā ir jāveic izmaiņas, tomēr viņa ziņojuma projektā ir pievienota „datu maskēšanas” definīcija, kurā ir precizēta šā noteikuma nozīme. Tekstā arī ieviesti divi dažādi laikposmi, kādos var piekļūt datiem, proti, piecus gadus var piekļūt ar terorismu saistītiem datiem un četrus gadus — ar smagiem starptautiskiem noziegumiem saistītiem datiem, pilnībā ņemot vērā proporcionalitātes principu un ievērojot Eiropas Savienības Tiesas spriedumu apvienotajās lietās C-293/12 un C-594/12.

II. Centralizēta sistēma pret decentralizētu sistēmu

Ziņojuma projektā ir izklāstīti noteikumi par decentralizētu sistēmu.

III. ES iekšējo lidojumu iekļaušana

Referents ir pārliecināts, ka ES iekšējo lidojumu iekļaušana nodrošinās skaidru pievienoto vērtību jebkurai ES PDR shēmai. Lai gan sākotnēji tas nozīmēs papildu izmaksas, to iekļaušanai būs nepārprotams labums: vienota struktūra un spēcīgas drošības priekšrocības. Shēmas paplašinātās darbības jomas dēļ referents ir arī pagarinājis priekšlikuma izpildes laiku no 2 uz 3 gadiem.

IV. Selektīvs nodrošinājums pret 100 % nodrošinājumu

Referents atbalsta 100 % lidojumu nodrošinājumu acīmredzamo efektivitātes un drošības ieguvumu dēļ. Ir arī pierādījumi, kas liecina, ka noziedznieki varētu izvairīties no konkrētiem lidojumiem selektīvā sistēmā.

V. Teroristu nodarījumu un smagu starptautisku noziegumu definīcija

Ziņojuma projektā nav mainīta „teroristu nodarījuma” un „smaga nozieguma” definīcija. Tomēr tekstā šī definīcija ir ierobežota, to attiecinot tikai uz smagiem starptautiskiem noziegumiem, kuru konkrētais uzskaitījums ir ņemts no Pamatdirektīvā 2002/584/TI iekļautā saraksta.

Referents ir arī iekļāvis noteikumus, ar kuriem precizēs izmaksu un prasības iesniegšanas jautājumu, un ir uzlabojis teksta juridisko noteiktību, sniedzot precīzākas atsauces uz citiem tiesību aktiem, kas jau ir spēkā šajā jomā.

(1)

Standard Eurobarometer 71, pielikuma 149. lpp.

(2)

2006. gada Likuma par imigrācijas, patvēruma un tautības jautājumiem 32. –38. pants, Apvienotās Karalistes e-robežas.

(3)

Padomes Direktīva 2004/82/EK (2004. gada 29. augusts) par pārvadātāju pienākumu paziņot datus par pasažieriem (OV L 261, 6.8.2004., 24. lpp.).

(4)

Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0561.


Ārlietu komitejaS ATZINUMS  (6.5.2015)

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Pasažieru datu reģistra datu izmantošanu teroristu nodarījumu un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem

(COM(2011/0032) – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Arnaud Danjean

ĪSS PAMATOJUMS

Pasažieru datu reģistra (PDR) dati ir informācija, ko sniedz pasažieri un ko komerciālos nolūkos vāc un glabā gaisa pārvadātāji. Reģistrā iekļauta dažāda veida informācija — ceļojumu datumi, maršruti, informācija par maksāšanas līdzekļiem un kontaktinformācija.

PDR datus lielā mērā izmanto tiesībaizsardzības iestādes. Reģistru var izmantot pēc notikuma, t. i., izmeklēšanas vai lietas ierosināšanas gaitā, reālā laikā (pirms ielidošanas vai izlidošanas), lai novērstu noziegumus vai apcietinātu personas pirms nozieguma izdarīšanas, vai proaktīvi, datus izmantojot tādu vērtēšanas kritēriju izveidei, kuri atvieglo pasažieru novērtēšanu pirms ielidošanas un pirms izlidošanas.

Vairākas dalībvalstis jau veido savas PDR sistēmas, un ir paredzēts, ka šī direktīva šādu PDR datu izmantošanu reglamentēs ES līmenī un centīsies saskaņot dalībvalstu politiku. Ir svarīgi veikt minēto saskaņošanu, lai nepieļautu, ka dalībvalstis gaisa pārvadātājiem nosaka atšķirīgus pienākumus, kas tādējādi palielina birokrātisko un finansiālo slogu saistībā ar PDR datu nodrošināšanu. Direktīva nodrošinātu arī to, ka visā ES tiek plaši izmantota PDR sistēma.

Ir svarīgi ieviest ES PDR sistēmu, jo ar tās palīdzību ES varētu risināt pašreizējās problēmas. PDR direktīva ne tikai sekmēs cīņu pret organizēto noziedzību un iekšējo terorismu, bet arī būtiski uzlabos starptautisko drošību. Terorisms ir kļuvis par globālu draudu, un šī problēma attiecīgi jārisina. Gaisa transportam ir būtiska nozīme teroristu tīklu uzturēšanā, un to izmanto ārvalstu kaujinieki, lai izbrauktu un atgrieztos. Lai nodrošinātu iekšējo drošību un sasniegtu ES ārpolitikas mērķus, ir jānodrošina atbilstoša tiesībaizsardzības iestāžu piekļuve PDR datiem.

Ir arī jānodrošina, ka ES PDR sistēmā tiek iekļauti PDR dati, kurus vāc uzņēmumi, kas nav gaisa pārvadātāji, piemēram, ceļojumu aģentūras un tūrisma operatori, un kas izmanto čārterreisus, lai tādējādi nepieļautu nekādas nepilnības, ko kāds varētu ļaunprātīgi izmantot. Tā kā bieži vien aviosabiedrībām nav pieejami šādu čārterreisu rezervācijas dati, ir būtiski paredzēt, ka ceļojumu aģentūrām un tūrisma operatoriem ir pienākums sniegt šādu informāciju.

Šādas informācijas pieejamība obligāti ir jāsamēro ar ES iedzīvotāju tiesībām uz privātumu, un ir jānodrošina, ka PDR direktīva tiek saskaņota ar Eiropas Savienības Tiesas nolēmumu par datu saglabāšanas direktīvu. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ar šīs direktīvas palīdzību varēs būtiski uzlabot nacionālo un starptautisko drošību, ja vien tiks atrisināti minētie jautājumi.

GROZĪJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3a) Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome Rezolūcijā Nr. 2178 (2014) pauž dziļas bažas par pašreizējiem arvien pieaugošajiem draudiem, ko rada ārvalstu teroristu kaujinieki, proti, personas, kuras ceļo uz valsti, kas nav viņu dzīvesvietas vai valstspiederības valsts, lai veiktu, plānotu vai sagatavotu terora aktus, piedalītos tajos, apmācītu teroristus vai paši piedalītos šādās mācībās, un pauž apņemšanos novērst šos draudus. Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome atzīst, ka ir svarīgi novērst ārvalstu teroristu kaujinieku radītos draudus, un mudina dalībvalstis novērtēt ceļotāju radīto risku, ņemot vērā pierādījumus, un veikt pārbaudes procedūras, tostarp vākt un analizēt ceļošanas datus, taču neveicot uz stereotipiem balstītu profilēšanu, kuras pamatā ir diskriminējoši apsvērumi.

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) PDR dati ir vajadzīgi, lai efektīvi novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus un smagus noziegumus un sauktu pie atbildības par tiem, tādējādi stiprinot iekšējo drošību.

(5) PDR dati ir vajadzīgi, lai efektīvi novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus un smagus noziegumus un sauktu pie atbildības par tiem, tādējādi stiprinot iekšējo un starptautisko drošību.

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) PDR dati ir vajadzīgi, lai efektīvi novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus un smagus noziegumus un sauktu pie atbildības par tiem, tādējādi stiprinot iekšējo drošību.

(5) PDR dati var būt noderīgi, lai efektīvi novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus un smagus noziegumus un sauktu pie atbildības par tiem, tādējādi stiprinot iekšējo drošību.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) PDR dati var palīdzēt tiesībaizsardzības iestādēm novērst, atklāt, izmeklēt smagus noziegumus, tostarp terorisma aktus, un saukt pie atbildības par tiem, salīdzinot minētos datus ar dažādām datubāzēm attiecībā uz personām vai meklētajiem objektiem, lai veidotu pierādījumus un attiecīgā gadījumā atrastu noziedznieku līdzzinātājus un atklātu noziedznieku tīklus.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) PDR dati ļauj tiesībaizsardzības iestādēm identificēt personas, kas iepriekš bija "nezināmas", t.i., personas, kas iepriekš netika turētas aizdomās par saistību ar smagiem noziegumiem un terorismu, bet par kurām datu analīze vedina domāt, ka tās var būt iesaistītas šādos noziegumos un kuras tādēļ būtu tālāk jāpārbauda kompetentajām iestādēm. Izmantojot PDR datus, tiesībaizsardzības iestādes var pievērsties smagiem noziegumiem un terorismam no citādas perspektīvas nekā apstrādājot personas datu citas kategorijas. Tomēr, lai nodrošinātu, ka nevainīgu un aizdomās neturētu personu datu apstrāde arī turpmāk būtu cik iespējams ierobežota, priekšlikuma darbības jomas aspekti attiecībā uz vērtēšanas kritēriju izveidi un piemērošanu būtu vēl vairāk jāierobežo, tos attiecinot uz smagiem noziegumiem, kam turklāt ir starptautisks raksturs, t.i., kas ir tieši saistīti ar ceļošanu un līdz ar to ar apstrādājamo datu veidu.

(7) PDR dati ļauj tiesībaizsardzības iestādēm identificēt personas, kas iepriekš bija "nezināmas", t.i., personas, kas iepriekš netika turētas aizdomās par saistību ar smagiem noziegumiem un terorismu, bet par kurām datu analīze vedina domāt, ka tās var būt iesaistītas šādos noziegumos un kuras tādēļ būtu tālāk jāpārbauda kompetentajām iestādēm, tostarp tādas personas, kas, iespējams, ceļo ar mērķi veikt, plānot vai sagatavot terora aktus, piedalīties tajos, apmācīt teroristus vai pašām piedalīties šādās mācībās. Izmantojot PDR datus, tiesībaizsardzības iestādes var pievērsties smagiem noziegumiem un terorismam no citādas perspektīvas nekā apstrādājot personas datu citas kategorijas. Tomēr, lai nodrošinātu, ka nevainīgu un aizdomās neturētu personu datu apstrāde arī turpmāk būtu cik iespējams ierobežota, priekšlikuma darbības jomas aspekti attiecībā uz vērtēšanas kritēriju izveidi un piemērošanu būtu vēl vairāk jāierobežo, tos attiecinot uz smagiem noziegumiem, kam turklāt ir starptautisks raksturs, t.i., kas ir tieši saistīti ar ceļošanu un līdz ar to ar apstrādājamo datu veidu.

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Personas datu apstrādei jābūt samērīgai ar konkrēto mērķi drošības jomā, kādu paredzēts panākt ar šo direktīvu.

(8) Personas datu apstrādei jābūt samērīgai ar šajā direktīvā nosprausto konkrēto mērķi drošības jomā un nepieciešamai, lai šādu mērķi sasniegtu saskaņā ar nepieciešamības un samērīguma principiem, kas minēti Eiropas Savienības Tiesas 2014. gada 4. aprīļa spriedumā un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 2011. gada 25. marta atzinumā.

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Tādēļ, lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus un smagus noziegumus un sauktu pie atbildības par tiem, īpaši svarīgi ir, lai visas dalībvalstis ieviestu noteikumus, kas paredz pienākumus gaisa pārvadātājiem, kuri veic starptautiskus lidojumus uz Eiropas Savienības dalībvalstu teritoriju vai no tās.

(10) Tādēļ, lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus un smagus noziegumus un sauktu pie atbildības par tiem, īpaši svarīgi ir, lai visas dalībvalstis ieviestu noteikumus, kas paredz pienākumus gaisa pārvadātājiem, kuri veic starptautiskus lidojumus uz Eiropas Savienības dalībvalstu teritoriju vai no tās. Šie pienākumi būtu jāattiecina arī uz uzņēmumiem, kas nav pārvadātāji, ja tie ir iesaistīti šādu lidojumu rezervēšanā.

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Tādēļ, lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus un smagus noziegumus un sauktu pie atbildības par tiem, īpaši svarīgi ir, lai visas dalībvalstis ieviestu noteikumus, kas paredz pienākumus gaisa pārvadātājiem, kuri veic starptautiskus lidojumus uz Eiropas Savienības dalībvalstu teritoriju vai no tās.

(10) Tādēļ, lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus un smagus starptautiskus noziegumus un sauktu pie atbildības par tiem, īpaši svarīgi ir, lai visas dalībvalstis ieviestu noteikumus, kas paredz pienākumus gaisa pārvadātājiem, kuri veic starptautiskus lidojumus uz Eiropas Savienības dalībvalstu teritoriju vai no tās.

 

(Horizontāls grozījums: "smags noziegums" visā tekstā jāaizstāj ar "smags starptautisks noziegums")

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a) Šīs direktīvas mērķis ir garantēt drošumu, aizsargāt cilvēku dzīvību un drošību un izveidot tiesisku regulējumu, kas aizsargā PDR datus un ļauj dalībvalstīm un tiesībaizsardzības iestādēm apmainīties ar tiem.

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a) Pēdējā laikā ES arvien vairāk notiek terora akti, paplašinās radikalizācija un palielinās to ārvalstu kaujinieku skaits, kuri atgriežas ES, — tas viss liecina, ka ir pienācis īstais laiks pieņemt šo direktīvu.

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Gaisa pārvadātāji jau paši savos komerciālos nolūkos vāc un apstrādā savu pasažieru PDR datus. Ar šo direktīvu nedrīkstētu uzlikt gaisa pārvadātājiem jebkādu pienākumu vākt vai glabāt kādus papildus datus par pasažieriem, vai jebkādu pienākumu pasažieriem sniegt kādus datus papildus tiem, kas jau tiek sniegti gaisa pārvadātājiem.

(11) Gaisa pārvadātāji jau paši savos komerciālos nolūkos vāc un apstrādā savu pasažieru PDR datus. Ar šo direktīvu nedrīkstētu uzlikt gaisa pārvadātājiem un uzņēmumiem, kas nav pārvadātāji, jebkādu pienākumu vākt vai glabāt kādus papildu datus par pasažieriem vai jebkādu pienākumu pasažieriem sniegt kādus datus papildus tiem, kas jau tiek sniegti gaisa pārvadātājiem un uzņēmumiem, kuri nav pārvadātāji.

Grozījums Nr.    12

Direktīvas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11a) Uzņēmumi, kas nav pārvadātāji, piemēram, ceļojumu aģentūras un tūrisma operatori, pārdod kompleksās ekskursijas un piedāvā čārterreisus, saistībā ar kuriem tie vāc un apstrādā savu klientu PDR datus, taču tiem nav pienākuma šos datus nosūtīt aviosabiedrībai, kura veic pasažieru pārvadājumu lidojumu.

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Teroristu nodarījumu definīcija būtu jāpārņem no Padomes Pamatlēmuma 2002/475/TI par terorisma apkarošanu37 1. līdz 4. panta. Smagu noziegumu definīcija būtu jāpārņem no 2. panta Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmumā 2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm38. Tomēr dalībvalstis drīkst izslēgt tos mazāk smagus nodarījumus, attiecībā uz kuriem, ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts krimināltiesību sistēmu, PDR datu apstrāde saskaņā ar šo direktīvu, neatbilstu samērīguma principam. Smagu starptautisku noziegumu definīcija būtu jāpārņem no Padomes Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta un ANO Konvencijas par starptautisko organizēto noziedzību.

(12) Teroristu nodarījumu definīcija būtu jāpārņem no Padomes Pamatlēmuma 2002/475/TI par terorisma apkarošanu37 1. panta. Smagu starptautisku noziegumu definīcija būtu jāpārņem no Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmuma 2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi 2. panta un no ANO Konvencijas pret starptautisko organizēto noziedzību. Tomēr dalībvalstīm būtu jāizslēdz tie mazāk smagie nodarījumi, attiecībā uz kuriem, ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts krimināltiesību sistēmu, PDR datu apstrāde saskaņā ar šo direktīvu neatbilstu samērīguma principam.

__________________

__________________

37 OV L 164, 22.6.2002., 3. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Padomes 2008. gada 28. novembra Pamatlēmumu 2008/919/TI (OV L 330, 9.12.2008., 21. lpp.).

37 OV L 164, 22.6.2002., 3. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Padomes 2008. gada 28. novembra Pamatlēmumu 2008/919/TI (OV L 330, 9.12.2008., 21. lpp.).

38 OV L 190, 18.7.2002., 1. lpp.

 

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Būtu jāsastāda prasīto PDR datu, kas jāiegūst Pasažieru informācijas nodaļai, visu sarakstu saturs nolūkā atspoguļot publisko iestāžu leģitīmās prasības, lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus un smagus noziegumus un sauktu pie atbildības par tiem, tādējādi uzlabojot iekšējo drošību Savienībā, kā arī aizsargājot pilsoņu pamattiesības, jo īpaši tiesības uz privātumu un personas datu aizsardzību. Šādos sarakstos nedrīkstētu iekļaut nekādus personas datus, kas atklāj attiecīgā indivīda rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī datus, kas attiecināmi uz indivīdu veselību vai seksuālo dzīvi. PDR datos būtu jāiekļauj sīkāka informācija par pasažieru veikto rezervēšanu un ceļojuma maršrutu, kas ļauj kompetentajām iestādēm identificēt aviopasažierus, kas rada draudus iekšējai drošībai.

(14) Būtu jāsastāda prasīto PDR datu, kas jāiegūst Pasažieru informācijas nodaļai, visu sarakstu saturs nolūkā atspoguļot publisko iestāžu leģitīmās prasības, lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus un smagus noziegumus un sauktu pie atbildības par tiem, tādējādi uzlabojot iekšējo drošību Savienībā, kā arī aizsargājot pilsoņu pamattiesības, jo īpaši tiesības uz privātumu un personas datu aizsardzību. Šādos sarakstos nedrīkstētu iekļaut nekādus personas datus, kas atklāj attiecīgā indivīda rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī datus, kas attiecināmi uz indivīdu veselību vai seksuālo dzīvi. PDR datos būtu jāiekļauj sīkāka informācija par pasažieru veikto rezervēšanu un ceļojuma maršrutu, kas ļauj kompetentajām iestādēm identificēt aviopasažierus, kuri rada draudus iekšējai un starptautiskajai drošībai.

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Pašlaik ir iespējamas divas datu pārraides metodes: pull metode, saskaņā ar kuru kompetentās iestādes dalībvalstī, kas pieprasa datus, var iekļūt gaisa pārvadātāja rezervēšanas sistēmā („piekļuve”) un iegūt (pull) nepieciešamo datu kopiju, un push metode, saskaņā ar kuru gaisa pārvadātāji nosūta (push) nepieciešamos PDR datus iestādēm, kas tos pieprasa, tādējādi ļaujot gaisa pārvadātājiem saglabāt kontroli pār to, kādi dati tiek sniegti. Uzskata, ka push metode nodrošina augstāku datu aizsardzības līmeni un tai būtu jābūt obligātai visiem gaisa pārvadātājiem.

(15) Pašlaik ir iespējamas divas datu pārraides metodes: pull metode, saskaņā ar kuru kompetentās iestādes dalībvalstī, kas pieprasa datus, var iekļūt gaisa pārvadātāja rezervēšanas sistēmā („piekļuve”) un iegūt (pull) nepieciešamo datu kopiju, un push metode, saskaņā ar kuru gaisa pārvadātāji un uzņēmumi, kas nav pārvadātāji, nosūta (push) nepieciešamos PDR datus iestādēm, kas tos pieprasa, tādējādi ļaujot gaisa pārvadātājiem saglabāt kontroli pār to, kādi dati tiek sniegti. Uzskata, ka push metode nodrošina augstāku datu aizsardzības līmeni un tai vajadzētu būt obligātai visiem gaisa pārvadātājiem un uzņēmumiem, kas nav pārvadātāji.

Grozījums Nr.    16

Direktīvas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17) Dalībvalstīm būtu jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai gaisa pārvadātāji varētu izpildīt savus pienākumus, kurus paredz šī direktīva. Dalībvalstīm būtu jāparedz preventīvi, efektīvi un samērīgi sodi, tostarp naudas sodi, tiem gaisa pārvadātajiem, kas nepilda savus pienākumus attiecībā uz PDR datu nosūtīšanu. Atkārtotu nopietnu pārkāpumu gadījumā, kas var ietekmēt šīs direktīvas pamatmērķus, šajos sodos izņēmuma gadījumos var ietvert tādus pasākumus kā transporta līdzekļa kustības aizliegums, transporta līdzekļa aizturēšana un konfiskācija vai darbības atļaujas pagaidu apturēšana vai atsaukšana.

(17) Dalībvalstīm būtu jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai gaisa pārvadātāji un uzņēmumi, kas nav pārvadātāji, varētu izpildīt savus pienākumus, kurus paredz šī direktīva. Dalībvalstīm būtu jāparedz preventīvi, efektīvi un samērīgi sodi, tostarp naudas sodi PDR datu nosūtīšanas pienākumus nepildošajiem gaisa pārvadātajiem un uzņēmumiem, kuri nav pārvadātāji. Atkārtotu nopietnu pārkāpumu gadījumā, kas var ietekmēt šīs direktīvas pamatmērķus, šajos sodos izņēmuma gadījumos var ietvert tādus pasākumus kā transportlīdzekļa kustības aizliegums, transportlīdzekļa aizturēšana un konfiskācija vai darbības atļaujas pagaidu apturēšana vai atsaukšana.

Grozījums Nr.    17

Direktīvas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) Katrai dalībvalstij būtu jābūt atbildīgai par iespējamo draudu izvērtēšanu saistībā ar teroristu nodarījumiem un smagiem noziegumiem.

(18) Katrai dalībvalstij vajadzētu būt atbildīgai par iespējamo draudu izvērtēšanu saistībā ar teroristu nodarījumiem un smagiem starptautiskiem noziegumiem.

Grozījums Nr.    18

Direktīvas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19) Pilnībā ņemot vērā tiesības uz personas datu aizsardzību un tiesības uz nediskriminēšanu, nekādu lēmumu, kam ir personai nelabvēlīgas tiesiskas sekas vai kas to nopietni ietekmē, nedrīkstētu pieņemt, vienīgi pamatojoties uz PDR datu automātisku apstrādi. Turklāt šādu lēmumu nedrīkstētu pieņemt, balstoties uz personas rasi vai etnisko izcelsmi, reliģisko un filozofisko pārliecību, politiskiem uzskatiem, dalību arodbiedrībās, veselību vai seksuālo dzīvi.

(19) Pilnībā ņemot vērā tiesības uz personas datu aizsardzību un tiesības uz nediskriminēšanu, nekādu lēmumu, kam ir personai nelabvēlīgas tiesiskas sekas vai kas to nopietni ietekmē, nedrīkstētu pieņemt, vienīgi pamatojoties uz PDR datu automātisku apstrādi. Turklāt, šādu lēmumu nedrīkstētu pieņemt, pamatojoties uz personas dzimumu, ādas krāsu, etnisko vai sociālo izcelsmi, ģenētiskajām īpašībām, valodu, reliģisko vai filozofisko pārliecību, politiskiem uzskatiem, dalību arodbiedrībās, piederību pie nacionālās minoritātes, īpašumu, izcelsmi, invaliditāti, vecumu, veselības stāvokli vai seksuālo orientāciju.

Grozījums Nr.    19

Direktīvas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20) Dalībvalstīm būtu jādalās ar citām dalībvalstīm tajos PDR datos, kurus tās saņem, ja šāda nosūtīšana ir nepieciešama, lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus vai smagus noziegumus vai sauktu pie atbildības par tiem. Šīs direktīvas noteikumi nedrīkstētu skart citus Savienības tiesību aktus par informācijas apmaiņu starp policijas un tiesu iestādēm, tostarp Padomes 2009. gada 6. aprīļa Lēmumu 2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu)39 un Padomes 2006. gada 18. septembra [decembra] Pamatlēmumu 2006/960/TI par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu40. Šādu PDR datu apmaiņu starp tiesībaizsardzības un tiesu iestādēm būtu jāregulē ar noteikumiem par policijas un tiesu iestāžu sadarbību.

(20) Dalībvalstīm būtu jādalās ar citām dalībvalstīm tajos PDR datos, kurus tās saņem, ja šāda nosūtīšana ir nepieciešama, lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus vai smagus starptautiskus noziegumus vai sauktu pie atbildības par tiem. Šīs direktīvas noteikumi nedrīkstētu skart citus Savienības tiesību aktus par informācijas apmaiņu starp policijas un tiesu iestādēm, tostarp Padomes 2009. gada 6. aprīļa Lēmumu 2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu)39 un Padomes 2006. gada 18. septembra Pamatlēmumu 2006/960/TI par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu40. Šādu PDR datu apmaiņu starp tiesībaizsardzības un tiesu iestādēm būtu jāregulē ar noteikumiem par policijas un tiesu iestāžu sadarbību.

__________________

__________________

39 OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.

39 OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.

40 OV L 386, 29.12.2006., 89. lpp.

40 OV L 386, 29.12.2006., 89. lpp.

Grozījums Nr.    20

Direktīvas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26) PDR datu nosūtīšana, ko dalībvalstis veic uz trešām valstīm, būtu jāatļauj vienīgi katrā gadījumā atsevišķi un saskaņā ar Pamatlēmumu 2008/977/TI. Lai nodrošinātu personas datu aizsardzību, uz šādām nosūtīšanām būtu jāattiecina papildu prasības attiecībā uz nosūtīšanas mērķi, saņemošās iestādes kvalitāti un garantijām, kādas piemēro personas datiem, kuri tiek nosūtīti trešai valstij.

(26) PDR datu nosūtīšana, ko dalībvalstis veic uz trešām valstīm, būtu jāatļauj vienīgi katrā gadījumā atsevišķi un saskaņā ar pārskatīto Pamatlēmumu 2008/977/TI. Lai nodrošinātu personas datu aizsardzību, šādi dati būtu jānosūta tikai tad, ja ir precīzi zināms plānotās PDR datu apstrādes trešās valstīs nolūks, trešo valstu kompetento iestāžu piekļuves PDR datiem ierobežojumi, datu turpmākā izmantošana un citas garantijas, kādas piemēro personas datiem, kuri tiek nosūtīti trešai valstij.

Pamatojums

Pamatlēmums 2008/977/TI pašlaik tiek pārskatīts, jo Komisija ierosināja tajā izdarīt izmaiņas ar jaunu direktīvu (COM(2012)0010 final).

Grozījums Nr.    21

Direktīvas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26) PDR datu nosūtīšana, ko dalībvalstis veic uz trešām valstīm, būtu jāatļauj vienīgi katrā gadījumā atsevišķi un saskaņā ar Pamatlēmumu 2008/977/TI. Lai nodrošinātu personas datu aizsardzību, uz šādām nosūtīšanām būtu jāattiecina papildu prasības attiecībā uz nosūtīšanas mērķi, saņemošās iestādes kvalitāti un garantijām, kādas piemēro personas datiem, kuri tiek nosūtīti trešai valstij.

(26) PDR datu nosūtīšana, ko dalībvalstis veic uz trešām valstīm, būtu jāatļauj vienīgi katrā gadījumā atsevišķi un saskaņā ar Pamatlēmumu 2008/977/TI. Lai nodrošinātu personas datu aizsardzību, uz šādām nosūtīšanām būtu jāattiecina papildu prasības attiecībā uz nosūtīšanas mērķi, saņemošās iestādes kvalitāti un garantijām, kādas piemēro personas datiem, kuri tiek nosūtīti trešai valstij. Minēto datu nosūtīšana uz jebkuru citu valsti būtu jāatļauj tikai tad, ja to atļauj datu izcelsmes dalībvalsts, izskatot katru gadījumu atsevišķi.

Grozījums Nr.    22

Direktīvas priekšlikums

29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29) Juridisko un tehnisko atšķirību dēļ valstu noteikumos par personas datu, tostarp PDR, apstrādi, gaisa pārvadātājiem ir un būs jāsaskaras ar dažādām prasībām attiecībā uz nosūtāmās informācijas veidiem, kā arī nosacījumiem par minētās informācijas sniegšanu kompetentajām valsts iestādēm. Šādas atšķirības var traucēt efektīvi īstenot sadarbību starp kompetentām valstu iestādēm nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus un smagus noziegumus un saukt pie atbildības par tiem.

(29) Juridisko un tehnisko atšķirību dēļ valstu noteikumos par personas datu, tostarp PDR, apstrādi, gaisa pārvadātājiem un uzņēmumiem, kas nav pārvadātāji, ir un būs jāsaskaras ar dažādām prasībām attiecībā uz nosūtāmās informācijas veidiem, kā arī nosacījumiem par minētās informācijas sniegšanu kompetentajām valsts iestādēm. Šādas atšķirības var traucēt efektīvi īstenot sadarbību starp kompetentām valstu iestādēm nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus un smagus noziegumus un saukt pie atbildības par tiem.

Grozījums Nr.    23

Direktīvas priekšlikums

29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29) Juridisko un tehnisko atšķirību dēļ valstu noteikumos par personas datu, tostarp PDR, apstrādi, gaisa pārvadātājiem ir un būs jāsaskaras ar dažādām prasībām attiecībā uz nosūtāmās informācijas veidiem, kā arī nosacījumiem par minētās informācijas sniegšanu kompetentajām valsts iestādēm. Šādas atšķirības var traucēt efektīvi īstenot sadarbību starp kompetentām valstu iestādēm nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus un smagus noziegumus un saukt pie atbildības par tiem.

(29) Juridisko un tehnisko atšķirību dēļ valstu noteikumos par personas datu, tostarp PDR, apstrādi, gaisa pārvadātājiem ir un būs jāsaskaras ar dažādām prasībām attiecībā uz nosūtāmās informācijas veidiem, kā arī nosacījumiem par minētās informācijas sniegšanu kompetentajām valsts iestādēm. Šādas atšķirības var traucēt efektīvi īstenot sadarbību starp kompetentām valstu iestādēm nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus un smagus starptautiskus noziegumus un saukt pie atbildības par tiem.

Grozījums Nr.    24

Direktīvas priekšlikums

32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(32) Jo īpaši šīs direktīvas darbības joma ir cik iespējams ierobežota, tā atļauj PDR datus glabāt ne ilgāk kā piecus gadus, pēc tam dati ir jādzēš, dati ir jāanonimizē pēc ļoti īsa termiņa, ir aizliegts vākt un izmantot sensitīvus datus. Lai nodrošinātu efektivitāti un augstu datu aizsardzības līmeni, dalībvalstīm tiek prasīts nodrošināt, ka neatkarīga valsts uzraudzības iestāde ir atbildīga par konsultēšanu un uzraudzību pār to, kā tiek apstrādāti PDR dati. Visa PDR datu apstrāde ir jāuzskaita vai jādokumentē, lai pārbaudītu datu apstrādes likumību, veiktu pašuzraudzību un nodrošinātu pienācīgu datu integritāti un datu apstrādes drošību. Dalībvalstīm arī jānodrošina, ka pasažieriem tiek sniegta skaidra un precīza informācija par PDR datu vākšanu un viņu tiesībām.

(32) Jo īpaši šīs direktīvas darbības joma ir cik iespējams ierobežota, tā atļauj PDR datus glabāt ne ilgāk kā piecus gadus, pēc tam dati ir jādzēš, dati ir jāmaskē pēc ļoti īsa termiņa, ir aizliegts vākt un izmantot sensitīvus datus. Lai nodrošinātu efektivitāti un augstu datu aizsardzības līmeni, dalībvalstīm tiek prasīts nodrošināt, ka neatkarīga valsts uzraudzības iestāde ir atbildīga par konsultēšanu un uzraudzību pār to, kā tiek apstrādāti PDR dati. Visa PDR datu apstrāde ir jāuzskaita vai jādokumentē, lai pārbaudītu datu apstrādes likumību, veiktu pašuzraudzību un nodrošinātu pienācīgu datu integritāti un datu apstrādes drošību. Dalībvalstīm arī jānodrošina, ka pasažieriem tiek sniegta skaidra un precīza informācija par PDR datu vākšanu un viņu tiesībām.

Grozījums Nr.    25

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.a Šo direktīvu piemēro arī uzņēmumiem, kas nav pārvadātāji un kas vāc vai glabā PDR datus par tādiem pasažieru pārvadājumiem uz vai no trešām valstīm, kuru izlidošanas vieta vai galamērķis atrodas Savienības teritorijā.

Grozījums Nr.    26

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. PDR datus, kas ir savākti saskaņā ar šo direktīvu, var apstrādāt vienīgi šādos nolūkos:

2. PDR datus, kas ir savākti saskaņā ar šo direktīvu, var apstrādāt tikai dalībvalsts kompetentā iestāde un vienīgi šādos nolūkos:

Grozījums Nr.    27

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Šo direktīvu piemēro pārvadātājiem un uzņēmumiem, kas nav pārvadātāji, kuri veic pasažieru gaisa pārvadājumus starp Savienību un trešām valstīm un pasažieru gaisa pārvadājumus Savienības teritorijā.

Pamatojums

Ir svarīgi iekļaut lidojumus, kas tiek veikti ES teritorijā, jo noziedznieki ES teritorijā izmanto arī iekšējos lidojumus, nevis tikai ārējos lidojumus. Noziedznieki izmanto arī sarežģītus maršrutus uz un no vairākām ES valstīm, lai izvairītos no notveršanas un saukšanas pie atbildības.

Grozījums Nr.    28

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b Šo direktīvu piemēro arī pārvadātājiem un uzņēmumiem, kas nav pārvadātāji, kuri ir reģistrēti vai glabā datus Savienībā un veic tādus pasažieru gaisa pārvadājumus no vai uz trešām valstīm, kuru izlidošanas vieta vai galamērķis atrodas Savienības teritorijā.

Grozījums Nr.    29

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) "gaisa pārvadātājs" ir gaisa transporta uzņēmums, kuram ir derīga darbības licence vai līdzvērtīgs dokuments, kas tam ļauj pa gaisu pārvadāt pasažierus;

a) "gaisa pārvadātājs" ir gaisa transporta uzņēmums, kuram ir derīga darbības licence vai līdzvērtīgs dokuments;

Pamatojums

Gaisa pārvadātāja definīcijai būtu jāatbilst definīcijai Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā.

Grozījums Nr.    30

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

aa) "uzņēmums, kas nav pārvadātājs" ir licencēts uzņēmums, piemēram, ceļojumu aģentūra vai tūrisma operators, kas sniedz ar ceļojumiem saistītus pakalpojumus, tostarp rezervē lidojumus, un šajā nolūkā vāc un apstrādā PDR datus;

Grozījums Nr.    31

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) "starptautisks lidojums" ir ikviens grafikā paredzēts vai neparedzēts gaisa pārvadātāja veikts lidojums, ar ko plānots nolaisties kādas dalībvalsts teritorijā, ja tas sācies trešā valstī, vai ar ko paredzēts izlidot no kādas dalībvalsts teritorijas ar galamērķi trešā valstī, abos gadījumos ietverot arī visas pārsēšanās vai tranzīta lidojumus;

b) "starptautisks lidojums" ir ikviens grafikā paredzēts vai neparedzēts gaisa pārvadātāja veikts lidojums, ar ko plānots nolaisties kādas dalībvalsts teritorijā, ja tas sācies trešā valstī, vai ar ko paredzēts izlidot no kādas dalībvalsts teritorijas ar galamērķi trešā valstī, ietverot arī čārterreisus, privāto lidmašīnu lidojumus, privātos kravu pārvadājumu lidojumus, kā arī visus tranzīta lidojumus, ja tiek izsēdināti pasažieri;

Grozījums Nr.    32

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) „Pasažieru datu reģistrs" jeb "PDR dati" ir ikviena pasažiera ceļošanas datu reģistrs, kurā ir iekļauta rezervācijas sistēmās, izlidošanas kontroles sistēmās vai līdzvērtīgās sistēmās, kas nodrošina tādas pašas funkcijas, iekļautā informācija, kas vajadzīga, lai rezervējošie un iesaistītie gaisa pārvadātāji varētu veikt ikviena katras personas personīgi vai tās vārdā pieteiktā ceļojuma rezervācijas apstrādi un kontroli;

c) „Pasažieru datu reģistrs” jeb „PDR dati” ir ikviena pasažiera ceļošanas datu reģistrs, kurā ir iekļauta rezervācijas sistēmās, izlidošanas kontroles sistēmās vai līdzvērtīgās sistēmās, kas nodrošina tādas pašas funkcijas, esošā informācija, kas vajadzīga, lai rezervējošie un iesaistītie gaisa pārvadātāji, kā arī uzņēmumi, kuri nav pārvadātāji, — ja gaisa pārvadātāji nav veikuši rezervāciju paši, varētu veikt katras personas personīgi vai tās vārdā pieteikta ceļojuma rezervācijas apstrādi un kontroli;

Grozījums Nr.    33

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e) "rezervācijas sistēmas" ir gaisa pārvadātāju iekšējās uzskaites sistēmas, kurās darbībām ar rezervāciju tiek vākti PDR dati;

e) "rezervācijas sistēmas" ir gaisa pārvadātāju un uzņēmumu, kas nav pārvadātāji, iekšējās uzskaites sistēmas, kurās darbībām ar rezervāciju tiek vākti PDR dati;

Grozījums Nr.    34

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

f) „push metode” ir metode, saskaņā ar kuru gaisa pārvadātāji nosūta nepieciešamos PDR datus uz tās iestādes datubāzi, kas tos pieprasa;

f) „push metode” ir metode, saskaņā ar kuru gaisa pārvadātāji nosūta PDR datus uz tās iestādes datubāzi, kas tos pieprasa;

Pamatojums

Gaisa pārvadātāji nosūta nevis "nepieciešamos" PDR datus, bet PDR datus, kurus tie vāc rezervācijas nolūkos. Iestādēm dati ir jāfiltrē un jāatlasa tie, kuri tām ir nepieciešami.

Grozījums Nr.    35

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

g) "teroristu nodarījumi" ir valsts tiesību aktos noteiktie nodarījumi, kas minēti 1. līdz 4. pantā Padomes Pamatlēmumā 2002/475/TI;

g) "teroristu nodarījumi" ir valsts tiesību aktos noteiktie nodarījumi, kas minēti 1. līdz 4. pantā Padomes Pamatlēmumā 2002/475/TI, tostarp tādi, kurus izdara personas, kas, iespējams, ceļo ar nolūku veikt, plānot vai sagatavot terora aktus, piedalīties tajos, apmācīt teroristus vai piedalīties šādās mācībās;

Grozījums Nr.    36

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – h punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

h) "smagi noziegumi" ir valstu tiesību aktos noteikti nodarījumi, kas minēti Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 2. punktā, ja par tiem saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem var piemērot brīvības atņemšanas sodu vai ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli, kura maksimālais ilgums ir vismaz trīs gadi, tomēr dalībvalstis var izslēgt tādus mazāk smagus nodarījumus, attiecībā uz kuriem, ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts krimināltiesību sistēmu, PDR datu apstrāde saskaņā ar šo direktīvu neatbilstu samērīguma principam;

svītrots

Grozījums Nr.    37

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido vai norīko iestādi, kas ir kompetenta novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus vai smagus noziegumus vai saukt pie atbildības par tiem, vai šādas iestādes filiāli, lai tā darbotos kā tās "Pasažieru informācijas nodaļa", kas ir atbildīga par PDR datu vākšanu no gaisa pārvadātajiem, minēto datu glabāšanu, to analizēšanu un analīzes rezultātu nosūtīšanu 5. pantā minētajām kompetentajām iestādēm. Par tās darbiniekiem var norīkot kompetentu publisko iestāžu darbiniekus.

1. Katra dalībvalsts izveido vai norīko iestādi, kas ir kompetenta novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus vai smagus noziegumus vai saukt pie atbildības par tiem, vai šādas iestādes filiāli, lai tā darbotos kā tās "Pasažieru informācijas nodaļa", kas ir atbildīga par PDR datu vākšanu no gaisa pārvadātājiem, minēto datu glabāšanu, to analizēšanu un analīzes rezultātu nosūtīšanu 5. pantā minētajām kompetentajām iestādēm. Par tās darbiniekiem var norīkot kompetentu publisko iestāžu darbiniekus, kas ir apliecinājuši savu godprātību un kompetenci.

Grozījums Nr.    38

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Saskaņā ar 6. pantu gaisa pārvadātāju nosūtītos PDR datus attiecībā uz starptautiskiem lidojumiem, kas ielido katras dalībvalsts teritorijā vai izlido no tās, vāc attiecīgās dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļa. Ja gaisa pārvadātāju nosūtītie PDR dati ietver datus, kas nav uzskaitīti pielikumā, Pasažieru informācijas nodaļas šādus datus dzēš tūlīt pēc saņemšanas.

1. Saskaņā ar 6. pantu gaisa pārvadātāju un uzņēmumu, kas nav pārvadātāji, nosūtītos PDR datus attiecībā uz starptautiskiem lidojumiem uz dalībvalsti vai no tās vāc attiecīgās dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļa. Ja gaisa pārvadātāju un uzņēmumu, kas nav pārvadātāji, nosūtītie PDR dati ietver datus, kas nav uzskaitīti pielikumā, Pasažieru informācijas nodaļas šādus datus dzēš tūlīt pēc saņemšanas.

Grozījums Nr.    39

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Saskaņā ar 6. pantu gaisa pārvadātāju nosūtītos PDR datus attiecībā uz starptautiskiem lidojumiem, kas ielido katras dalībvalsts teritorijā vai izlido no tās, vāc attiecīgās dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļa. Ja gaisa pārvadātāju nosūtītie PDR dati ietver datus, kas nav uzskaitīti pielikumā, Pasažieru informācijas nodaļas šādus datus dzēš tūlīt pēc saņemšanas.

1. Saskaņā ar 6. pantu gaisa pārvadātāju nosūtītos PDR datus attiecībā uz starptautiskiem lidojumiem uz dalībvalsti vai no tās vāc attiecīgās dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļa. Gaisa pārvadātāji un uzņēmumi, kas nav pārvadātāji, nesūta Pasažieru informācijas nodaļai tādus sensitīvus datus, kas atklāj personas dzimumu, rasi, etnisko vai sociālo izcelsmi, ģenētiskās īpašības, valodu, reliģisko vai filozofisko pārliecību, politiskos uzskatus, dalību arodbiedrībās, piederību nacionālai minoritātei, īpašumu, izcelsmi, invaliditāti, vecumu, veselības stāvokli vai seksuālo orientāciju. Ja nosūtītie PDR dati ietver šos vai citus datus, kas nav izsmeļošā veidā uzskaitīti pielikumā, Pasažieru informācijas nodaļa šādus datus dzēš tūlīt pēc saņemšanas.

Grozījums Nr.    40

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Saskaņā ar 6. pantu gaisa pārvadātāju nosūtītos PDR datus attiecībā uz starptautiskiem lidojumiem, kas ielido katras dalībvalsts teritorijā vai izlido no tās, vāc attiecīgās dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļa. Ja gaisa pārvadātāju nosūtītie PDR dati ietver datus, kas nav uzskaitīti pielikumā, Pasažieru informācijas nodaļas šādus datus dzēš tūlīt pēc saņemšanas.

1. Saskaņā ar 6. pantu gaisa pārvadātāju nosūtītos PDR datus attiecībā uz starptautiskiem lidojumiem uz dalībvalsti vai no tās vāc tikai attiecīgās dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļa. Ja gaisa pārvadātāju nosūtītie PDR dati ietver datus, kas nav uzskaitīti pielikumā, Pasažieru informācijas nodaļas šādus datus dzēš tūlīt pēc saņemšanas.

Pamatojums

Teksts būtu jāpapildina ar vārdu "tikai", lai nodrošinātu, ka ne visas kompetentās iestādes ir tiesīgas pieprasīt PDR datus (ka noteikts 5. pantā) un saņemt tos no pārvadātājiem.

Grozījums Nr.    41

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) veikt pasažieru novērtējumu pirms viņu paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai izlidošanas no tās, lai identificētu ikvienu personu, kas var būt iesaistīta teroristu nodarījumā vai smagā starptautiskā noziegumā un kuru 5. pantā minētajai kompetentajai iestādei nepieciešams pārbaudīt sīkāk. Veicot šādu novērtējumu, Pasažieru informācijas nodaļa var apstrādāt PDR datus saskaņā ar iepriekš noteiktiem kritērijiem. Dalībvalstis nodrošina, ka ikvienu pozitīvo atbilsmi, kas iegūta šādas automātiskas apstrādes rezultātā, individuāli izskata neautomātiskā veidā, lai pārbaudītu, vai 5. pantā minētajai kompetentajai iestādei nepieciešams rīkoties;

a) veikt pasažieru novērtējumu pirms viņu paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai izlidošanas no tās, lai identificētu personas, kuras var būt iesaistītas teroristu nodarījumā vai smagā starptautiskā noziegumā, tostarp tās, kuras, iespējams, ceļo ar nolūku veikt, plānot vai sagatavot terora aktus, piedalīties tajos, apmācīt teroristus vai pašām piedalīties šādās mācībās, un kuras 5. pantā minētajai kompetentajai iestādei nepieciešams pārbaudīt sīkāk. Veicot šādu novērtējumu, Pasažieru informācijas nodaļa var apstrādāt PDR datus saskaņā ar iepriekš noteiktiem kritērijiem. Dalībvalstis nodrošina, ka ikvienu pozitīvo atbilsmi, kas iegūta šādas automātiskas apstrādes rezultātā, individuāli izskata neautomātiskā veidā, lai pārbaudītu, vai 5. pantā minētajai kompetentajai iestādei nepieciešams rīkoties;

 

Grozījums Nr.    42

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) veikt pasažieru novērtējumu pirms viņu paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai izlidošanas no tās, lai identificētu ikvienu personu, kas var būt iesaistīta teroristu nodarījumā vai smagā noziegumā un kuru 5. pantā minētajai kompetentajai iestādei nepieciešams pārbaudīt sīkāk. Veicot šādu novērtējumu, Pasažieru informācijas nodaļa var salīdzināt PDR datus ar attiecīgām datubāzēm, tostarp starptautiskām vai valstu datubāzēm vai Savienības datubāzu valstu spoguļattēliem, ja tādi, pamatojoties uz Savienības tiesību aktiem, ir izveidoti par personām vai objektiem, kas tiek meklēti vai par kuriem ir ziņojums saskaņā ar Savienības, starptautiskiem vai valsts noteikumiem, ko piemēro šādām datnēm. Dalībvalstis nodrošina, ka ikvienu pozitīvo atbilsmi, kas iegūta šādas automātiskas apstrādes rezultātā, individuāli izskata neautomātiskā veidā, lai pārbaudītu, vai 5. pantā minētajai kompetentajai iestādei nepieciešams rīkoties;

b) veikt pasažieru novērtējumu pirms viņu paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai izlidošanas no tās, lai identificētu personas, kuras var būt iesaistītas teroristu nodarījumā vai smagā starptautiskā noziegumā, tostarp tās, kuras, iespējams, ceļo ar nolūku veikt, plānot vai sagatavot terora aktus, piedalīties tajos, apmācīt teroristus vai pašām piedalīties šādās mācībās, un kuras 5. pantā minētajai kompetentajai iestādei nepieciešams pārbaudīt sīkāk. Veicot šādu novērtējumu, Pasažieru informācijas nodaļa var salīdzināt PDR datus ar attiecīgām datubāzēm, tostarp starptautiskām vai valstu datubāzēm vai Savienības datubāzu valstu spoguļattēliem, ja tādi, pamatojoties uz Savienības tiesību aktiem, ir izveidoti par personām vai objektiem, kas tiek meklēti vai par kuriem ir ziņojums saskaņā ar Savienības, starptautiskiem vai valsts noteikumiem, ko piemēro šādām datnēm. Dalībvalstis nodrošina, ka ikvienu pozitīvo atbilsmi, kas iegūta šādas automātiskas apstrādes rezultātā, individuāli izskata neautomātiskā veidā, lai pārbaudītu, vai 5. pantā minētajai kompetentajai iestādei nepieciešams rīkoties;

Grozījums Nr.    43

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Šā panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto pasažieru novērtējumu pirms to paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai izlidošanas no tās veic nediskriminējošā veidā, pamatojoties uz vērtēšanas kritērijiem, kurus noteikusi tās Pasažieru informācijas nodaļa. Dalībvalstis nodrošina, ka Pasažieru informācijas nodaļas sadarbībā ar 5. pantā minētajām kompetentajām iestādēm nosaka vērtēšanas kritērijus. Vērtēšanas kritēriji nekādos apstākļos nav balstīti uz personas rasi vai etnisko izcelsmi, reliģisko un filozofisko pārliecību, politiskiem uzskatiem, dalību arodbiedrībās, veselību vai seksuālo dzīvi.

3. Šā panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto pasažieru novērtējumu pirms to paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai izlidošanas no tās veic nediskriminējošā veidā, pamatojoties uz vērtēšanas kritērijiem, kurus noteikusi tās Pasažieru informācijas nodaļa. Dalībvalstis nodrošina, ka Pasažieru informācijas nodaļas sadarbībā ar 5. pantā minētajām kompetentajām iestādēm nosaka vērtēšanas kritērijus. Vērtēšanas kritēriji nekādos apstākļos nav balstīti uz personas dzimumu, rasi, etnisko vai sociālo izcelsmi, ģenētiskajām īpašībām, valodu, reliģisko vai filozofisko pārliecību, politiskiem uzskatiem, dalību arodbiedrībās, piederību nacionālai minoritātei, īpašumu, izcelsmi, invaliditāti, vecumu, veselības stāvokli vai seksuālo orientāciju.

Grozījums Nr.    44

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Kompetentās iestādes lēmumu, kas personai rada nelabvēlīgas tiesiskās sekas vai būtiski ietekmē personu, nepieņem, pamatojoties vienīgi uz PDR datu automatizētu apstrādi. Šādu lēmumu nepieņem, balstoties uz personas rasi vai etnisko izcelsmi, reliģisko un filozofisko pārliecību, politiskiem uzskatiem, dalību arodbiedrībās, veselību vai seksuālo dzīvi.

6. Kompetentās iestādes lēmumu, kas personai rada nelabvēlīgas tiesiskās sekas vai ietekmē personu, nepieņem, pamatojoties vienīgi uz PDR datu automatizētu apstrādi. Turklāt šādu lēmumu nepieņem, balstoties uz personas dzimumu, rasi, etnisko vai sociālo izcelsmi, ģenētiskām īpašībām, valodu, reliģisko vai filozofisko pārliecību, politiskiem uzskatiem, dalību arodbiedrībās, piederību nacionālai minoritātei, īpašumu, izcelsmi, invaliditāti, vecumu, veselības stāvokli vai seksuālo orientāciju.

Grozījums Nr.    45

Direktīvas priekšlikums

6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Gaisa pārvadātāju pienākumi

Gaisa pārvadātāju un uzņēmumu, kas nav pārvadātāji, pienākumi

Grozījums Nr.    46

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis pieņem nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka gaisa pārvadātāji nosūta (push) PDR datus, kas definēti 2. panta c) punktā un konkrēti noteikti pielikumā, tādā apmērā, kādā tie datus jau ir savākuši, uz tās dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļas datubāzi, kuras teritorijā starptautiskais lidojums ielidos vai no kuras teritorijas attiecīgais lidojums izlidos. Ja lidojuma kodus kopīgi lieto viens vai vairāki gaisa pārvadātāji, pienākums nosūtīt visu lidojuma pasažieru PDR datus ir tam gaisa pārvadātājam, kas veic lidojumu. Ja lidojumam ir viena vai vairākas starpnosēšanās dalībvalstu lidostās, gaisa pārvadātāji PDR datus nosūta visu attiecīgo dalībvalstu Pasažieru informācijas nodaļām.

1. Dalībvalstis pieņem nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka gaisa pārvadātāji un uzņēmumi, kas nav pārvadātāji, nosūta (push) PDR datus, kas definēti 2. panta c) punktā un konkrēti noteikti pielikumā, tādā apmērā, kādā tie datus jau ir savākuši, uz tās dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļas datubāzi, kuras teritorijā starptautiskais lidojums ielidos vai no kuras teritorijas attiecīgais lidojums izlidos. Ja lidojuma kodus kopīgi lieto viens vai vairāki gaisa pārvadātāji, pienākums nosūtīt visu lidojuma pasažieru PDR datus ir tam gaisa pārvadātājam, kas veic lidojumu. Ja lidojumam ir viena vai vairākas starpnosēšanās dalībvalstu lidostās, gaisa pārvadātāji PDR datus nosūta visu attiecīgo dalībvalstu Pasažieru informācijas nodaļām.

Grozījums Nr.    47

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis pieņem nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka gaisa pārvadātāji nosūta (push) PDR datus, kas definēti 2. panta c) punktā un konkrēti noteikti pielikumā, tādā apmērā, kādā tie datus jau ir savākuši, uz tās dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļas datubāzi, kuras teritorijā starptautiskais lidojums ielidos vai no kuras teritorijas attiecīgais lidojums izlidos. Ja lidojuma kodus kopīgi lieto viens vai vairāki gaisa pārvadātāji, pienākums nosūtīt visu lidojuma pasažieru PDR datus ir tam gaisa pārvadātājam, kas veic lidojumu. Ja lidojumam ir viena vai vairākas starpnosēšanās dalībvalstu lidostās, gaisa pārvadātāji PDR datus nosūta visu attiecīgo dalībvalstu Pasažieru informācijas nodaļām.

1. Dalībvalstis pieņem nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka gaisa pārvadātāji nosūta (push) PDR datus, kas definēti 2. panta c) punktā un konkrēti noteikti pielikumā, tādā apmērā, kādā tie datus jau vāc, veicot savu ikdienas darbu, uz tās dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļas datubāzi, kuras teritorijā starptautiskais lidojums ielidos vai no kuras teritorijas attiecīgais lidojums izlidos. Ja lidojuma kodus kopīgi lieto viens vai vairāki gaisa pārvadātāji, pienākums nosūtīt visu lidojuma pasažieru PDR datus ir tam gaisa pārvadātājam, kas veic lidojumu. Ja lidojumam ir viena vai vairākas starpnosēšanās dalībvalstu lidostās, gaisa pārvadātāji PDR datus nosūta visu attiecīgo dalībvalstu Pasažieru informācijas nodaļām.

Grozījums Nr.    48

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.a Ja gaisa pārvadātāji un uzņēmumi, kas nav pārvadātāji, ir savākuši jebkādus iepriekšējas pasažieru informācijas (IPI) datus, kas uzskaitīti I pielikuma 18. punktā, bet nepatur šos datus kā daļu no PDR datiem, dalībvalstis pieņem nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka gaisa pārvadātāji un uzņēmumi, kas nav pārvadātāji, nosūta ("push") arī šos datus uz 1. punktā minētās dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļu. Šādas nosūtīšanas gadījumā visi šīs direktīvas noteikumi ir piemērojami attiecībā uz minētajiem IPI datiem tā, it kā tie būtu daļa no PDR datiem.

Grozījums Nr.    49

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Gaisa pārvadātāji PDR datus nosūta elektroniski, izmantojot kopīgus protokolus un saderīgus datu formātus, kurus paredzēts pieņemt saskaņā ar 13. un 14. pantā noteiktajām procedūrām, vai, ja tas tehniski nav iespējams, ar jebkādiem citiem atbilstīgiem līdzekļiem, nodrošinot atbilstīgu datu drošības līmeni:

2. Gaisa pārvadātāji un uzņēmumi, kas nav pārvadātāji, PDR datus nosūta elektroniski, izmantojot kopīgus protokolus un saderīgus datu formātus, kurus paredzēts pieņemt saskaņā ar 13. un 14. pantā noteiktajām procedūrām, vai, ja tas tehniski nav iespējams, ar jebkādiem citiem atbilstīgiem līdzekļiem, nodrošinot atbilstīgu datu drošības līmeni:

Grozījums Nr.    50

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) 24 līdz 48 stundas pirms paredzētā izlidošanas laika

a) vienu reizi — 24 līdz 48 stundas pirms paredzētā izlidošanas laika

Grozījums Nr.    51

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) tūlīt pēc iekāpšanas slēgšanas, proti, pēc tam, kad pasažieri ir iekāpuši gaisa kuģī, kas gatavojas izlidot, un vēl citiem pasažieriem iekāpt vairs nav iespējams.

b) vienu reizi — tūlīt pēc iekāpšanas slēgšanas, proti, pēc tam, kad pasažieri ir iekāpuši gaisa kuģī, kas gatavojas izlidot, un vēl citiem pasažieriem iekāpt vairs nav iespējams.

Grozījums Nr.    52

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Dalībvalstis var atļaut gaisa pārvadātājiem ierobežot 2. punkta b) apakšpunktā minēto nosūtīšanu, to attiecinot vienīgi uz 2. punkta a) apakšpunkta minētās datu nosūtīšanas atjaunināšanu.

3. Dalībvalstis var atļaut gaisa pārvadātājiem un uzņēmumiem, kas nav pārvadātāji, ierobežot 2. punkta b) apakšpunktā minēto datu nosūtīšanu, to attiecinot vienīgi uz 2. punkta a) apakšpunkta minētās datu nosūtīšanas atjaunināšanu.

Grozījums Nr.    53

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Katrā gadījumā atsevišķi pēc Pasažieru informācijas nodaļas lūguma, kas ir saskaņā ar valsts tiesību aktiem, gaisa pārvadātāji nosūta PDR datus, ja ir nepieciešams tiem piekļūt agrāk nekā minēts 2. punkta a) apakšpunktā, lai palīdzētu reaģēt uz konkrētiem un faktiskiem draudiem, kas saistīti ar teroristu nodarījumiem vai smagiem noziegumiem.

4. Katrā gadījumā atsevišķi pēc Pasažieru informācijas nodaļas lūguma, kas ir saskaņā ar valsts tiesību aktiem, gaisa pārvadātāji un uzņēmumi, kas nav pārvadātāji, nosūta PDR datus, ja ir nepieciešams tiem piekļūt agrāk nekā minēts 2. punkta a) apakšpunktā, lai palīdzētu reaģēt uz konkrētiem un faktiskiem draudiem, kas saistīti ar teroristu nodarījumiem vai smagiem noziegumiem.

Grozījums Nr.    54

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Katrā gadījumā atsevišķi pēc Pasažieru informācijas nodaļas lūguma, kas ir saskaņā ar valsts tiesību aktiem, gaisa pārvadātāji nosūta PDR datus, ja ir nepieciešams tiem piekļūt agrāk nekā minēts 2. punkta a) apakšpunktā, lai palīdzētu reaģēt uz konkrētiem un faktiskiem draudiem, kas saistīti ar teroristu nodarījumiem vai smagiem noziegumiem.

4. Katrā gadījumā atsevišķi pēc Pasažieru informācijas nodaļas lūguma, kas ir saskaņā ar valsts tiesību aktiem, gaisa pārvadātāji nosūta PDR datus, ja ir nepieciešams tiem piekļūt agrāk nekā minēts 2. punkta a) apakšpunktā, lai palīdzētu reaģēt uz konkrētiem un faktiskiem draudiem, kas saistīti ar teroristu nodarījumiem vai smagiem starptautiskiem noziegumiem.

Grozījums Nr.    55

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Katrā gadījumā atsevišķi pēc Pasažieru informācijas nodaļas lūguma, kas ir saskaņā ar valsts tiesību aktiem, gaisa pārvadātāji nosūta PDR datus, ja ir nepieciešams tiem piekļūt agrāk nekā minēts 2. punkta a) apakšpunktā, lai palīdzētu reaģēt uz konkrētiem un faktiskiem draudiem, kas saistīti ar teroristu nodarījumiem vai smagiem noziegumiem.

4. Katrā gadījumā atsevišķi pēc Pasažieru informācijas nodaļas lūguma, kas ir saskaņā ar valsts tiesību aktiem, gaisa pārvadātāji nodrošina PDR datus, ja ir nepieciešams tiem piekļūt agrāk nekā minēts 2. punkta a) apakšpunktā, lai palīdzētu reaģēt uz konkrētiem un faktiskiem draudiem, kas saistīti ar teroristu nodarījumiem vai smagiem noziegumiem.

Grozījums Nr.    56

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Tikai tajos gadījumos, kad tas ir nepieciešams, lai novērstu tūlītējus un nopietnus draudus sabiedrības drošībai, dalībvalsts kompetentās iestādes drīkst tieši lūgt jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, kas tiek glabāti minētās Pasažieru informācijas nodaļas datubāzē saskaņā ar 9. panta 1. un 2. punktu. Šādi pieprasījumi attiecas uz konkrētu izmeklēšanu vai saukšanu pie atbildības par teroristu nodarījumiem vai smagiem noziegumiem, un tie ir pamatoti. Uz šādiem pieprasījumiem Pasažieru informācijas nodaļas atbild prioritārā kārtā. Visos citos gadījumos kompetentās iestādes savus pieprasījumus sūta ar savas dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļas starpniecību.

4. Tikai tajos gadījumos, kad tas ir nepieciešams, lai novērstu tūlītējus un nopietnus draudus sabiedrības drošībai, dalībvalsts kompetentās iestādes drīkst tieši lūgt jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, kas tiek glabāti minētās Pasažieru informācijas nodaļas datubāzē saskaņā ar 9. panta 1. un 2. punktu. Šādi pieprasījumi attiecas uz konkrētu izmeklēšanu vai saukšanu pie atbildības par teroristu nodarījumiem vai smagiem starptautiskiem noziegumiem, un tie ir pamatoti. Uz šādiem pieprasījumiem Pasažieru informācijas nodaļas atbild prioritārā kārtā. Visos citos gadījumos kompetentās iestādes savus pieprasījumus sūta ar savas dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļas starpniecību.

Grozījums Nr.    57

Direktīvas priekšlikums

8. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalsts PDR datus un PDR datu apstrādes rezultātus var nosūtīt trešai valstij vienīgi katrā gadījumā atsevišķi un ja

Ņemot vērā to, ka ir svarīgi saskaņot drošības iekšējos un ārējos aspektus un uzlabot starptautisko sadarbību, dalībvalsts PDR datus un PDR datu apstrādes rezultātus var nosūtīt trešai valstij vienīgi katrā gadījumā atsevišķi un ja

Grozījums Nr.    58

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) ir izpildīti Padomes Pamatlēmuma 2008/977/TI 13. pantā ietvertie nosacījumi,

svītrots

Grozījums Nr.    59

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) nosūtīšana ir nepieciešama šīs direktīvas mērķiem, kas noteikti 1. panta 2. punktā, un

b) nosūtīšana ir nepieciešama šīs direktīvas mērķiem, kas noteikti 1. panta 2. punktā,

Grozījums Nr.    60

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) nosūtīšana ir nepieciešama šīs direktīvas mērķiem, kas noteikti 1. panta 2. punktā, un

b) nosūtīšana ir nepieciešama šīs direktīvas mērķiem, kas noteikti 1. panta 2. punktā, kā arī ir samērīga ar tiem, un

Grozījums Nr.    61

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ba) saņēmēja iestāde trešā valstī vai starptautiska saņēmēja struktūra ir atbildīga par starptautisku terora aktu vai smagu starptautisku noziegumu novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu vai saukšanu pie atbildības par tiem,

Grozījums Nr.    62

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. daļa – bb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

bb) pieprasījums no saņēmējas iestādes trešā valstī vai no starptautiskas saņēmējas struktūras ir bijis atkarīgs no tiesas vai neatkarīgas administratīvas iestādes, ar kuras lēmumu tiek ierobežota piekļuve datiem trešā valstī un to izmantošana, nosakot, ka tie izmantojami tikai un vienīgi nolūkā panākt noteikto mērķi, un kura iejaucas pēc minēto iestāžu pamatota pieprasījuma, kas iesniegts, lai novērstu, izmeklētu, atklātu teroristu nodarījumus un smagus starptautiskus noziegumus vai sauktu pie atbildības par tiem,

Grozījums Nr.    63

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. daļa – bc punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

bc) dalībvalsts, no kuras dati iegūti, ir devusi piekrišanu datu nodošanai atbilstīgi valsts tiesību aktiem,

Grozījums Nr.    64

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. daļa – bd punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

bd) glabāšanas periods trešā valstī vai starptautiskā struktūrā pamatojas uz objektīviem kritērijiem, lai nodrošinātu, ka to izmanto tikai tādā nolūkā, kādā nepieciešams,

Grozījums Nr.    65

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) trešā valsts piekrīt datus nosūtīt citai trešai valstij vienīgi tad, ja tas ir nepieciešams šīs direktīvas mērķiem, kas noteikti 1. panta 2. punktā, un vienīgi tad, ja dalībvalsts to ir skaidri atļāvusi.

c) trešā valsts, kas saņem datus, piekrīt datus nosūtīt citai trešai valstij vienīgi tad, ja tas ir nepieciešams šīs direktīvas mērķiem, kas noteikti 1. panta 2. punktā, un ja ir izpildīti 8. panta a) punkta nosacījumi.

Grozījums Nr.    66

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka PDR datus, ko Pasažieru informācijas nodaļai sniedz gaisa pārvadātāji, glabā Pasažieru informācijas nodaļas datubāzē 30 dienas pēc to nosūtīšanas tās pirmās dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai, kuras teritorijā starptautiskais lidojums ielido vai no kuras teritorijas tas izlido.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka PDR datus, ko Pasažieru informācijas nodaļai sniedz gaisa pārvadātāji un uzņēmumi, kas nav pārvadātāji, glabā Pasažieru informācijas nodaļas datubāzē 30 dienas pēc to nosūtīšanas tās pirmās dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai, kuras teritorijā starptautiskais lidojums ielido vai no kuras teritorijas tas izlido.

Grozījums Nr.    67

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka PDR datus, ko Pasažieru informācijas nodaļai sniedz gaisa pārvadātāji, glabā Pasažieru informācijas nodaļas datubāzē 30 dienas pēc to nosūtīšanas tās pirmās dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai, kuras teritorijā starptautiskais lidojums ielido vai no kuras teritorijas tas izlido.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka PDR datus, ko Pasažieru informācijas nodaļai sniedz gaisa pārvadātāji, glabā Pasažieru informācijas nodaļas datubāzē 60 dienas pēc to nosūtīšanas tās pirmās dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai, kuras teritorijā starptautiskais lidojums ielido vai no kuras teritorijas tas izlido.

Grozījums Nr.    68

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Beidzoties 30 dienu termiņam pēc 1. punktā minētās PDR datu nosūtīšanas Pasažieru informācijas nodaļai, datus turpmāk glabā Pasažieru informācijas nodaļā vēl piecus gadus. Šajā periodā maskē visus datu elementus, kas varētu kalpot, lai identificētu pasažierus, uz kuriem PDR dati attiecas. Šādi anonimizēti PDR dati ir pieejami tikai ierobežotam Pasažieru informācijas nodaļas darbinieku skaitam, kuri ir īpaši pilnvaroti veikt PDR datu analīzi un izstrādāt vērtēšanas kritērijus saskaņā ar 4. panta 2. punkta d) apakšpunktu. Piekļuve pilnīgiem PDR datiem ir atļauta vienīgi Pasažieru informācijas nodaļas vadītājam 4. panta 2. punkta c) apakšpunkta nolūkos un ja ir pamats uzskatīt, ka tas ir nepieciešams, lai veiktu izmeklēšanu, un reaģējot uz konkrētiem un faktiskiem draudiem vai risku vai konkrētu izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu.

Beidzoties 60 dienu termiņam pēc 1. punktā minētās PDR datu nosūtīšanas Pasažieru informācijas nodaļai, datus turpmāk glabā Pasažieru informācijas nodaļā vēl piecus gadus. Šajā periodā maskē visus datu elementus, kas varētu kalpot, lai identificētu pasažierus, uz kuriem PDR dati attiecas. Šādi anonimizēti PDR dati ir pieejami tikai ierobežotam Pasažieru informācijas nodaļas darbinieku skaitam, kuri ir īpaši pilnvaroti veikt PDR datu analīzi un izstrādāt vērtēšanas kritērijus saskaņā ar 4. panta 2. punkta d) apakšpunktu. Piekļuve pilnīgiem PDR datiem ir atļauta vienīgi Pasažieru informācijas nodaļas vadītājam 4. panta 2. punkta c) apakšpunkta nolūkos un ja ir pamats uzskatīt, ka tas ir nepieciešams, lai veiktu izmeklēšanu, un reaģējot uz konkrētiem un faktiskiem draudiem vai risku vai konkrētu izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu.

Grozījums Nr.    69

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Beidzoties 30 dienu termiņam pēc 1. punktā minētās PDR datu nosūtīšanas Pasažieru informācijas nodaļai, datus turpmāk glabā Pasažieru informācijas nodaļā vēl piecus gadus. Šajā periodā maskē visus datu elementus, kas varētu kalpot, lai identificētu pasažierus, uz kuriem PDR dati attiecas. Šādi anonimizēti PDR dati ir pieejami tikai ierobežotam Pasažieru informācijas nodaļas darbinieku skaitam, kuri ir īpaši pilnvaroti veikt PDR datu analīzi un izstrādāt vērtēšanas kritērijus saskaņā ar 4. panta 2. punkta d) apakšpunktu. Piekļuve pilnīgiem PDR datiem ir atļauta vienīgi Pasažieru informācijas nodaļas vadītājam 4. panta 2. punkta c) apakšpunkta nolūkos un ja ir pamats uzskatīt, ka tas ir nepieciešams, lai veiktu izmeklēšanu, un reaģējot uz konkrētiem un faktiskiem draudiem vai risku vai konkrētu izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu.

Beidzoties 30 dienu termiņam pēc 1. punktā minētās PDR datu nosūtīšanas Pasažieru informācijas nodaļai, datus turpmāk glabā Pasažieru informācijas nodaļā vēl piecus gadus. Šajā periodā maskē visus datu elementus, kas varētu kalpot, lai identificētu pasažierus, uz kuriem PDR dati attiecas. Šādi maskēti PDR dati ir pieejami tikai ierobežotam Pasažieru informācijas nodaļas darbinieku skaitam, kuri ir īpaši pilnvaroti veikt PDR datu analīzi un izstrādāt vērtēšanas kritērijus saskaņā ar 4. panta 2. punkta d) apakšpunktu. Piekļuve pilnīgiem PDR datiem ir atļauta vienīgi Pasažieru informācijas nodaļas vadītājam 4. panta 2. punkta c) apakšpunkta nolūkos un ja ir pamats uzskatīt, ka tas ir nepieciešams, lai veiktu izmeklēšanu, un reaģējot uz konkrētiem un faktiskiem draudiem vai risku vai konkrētu izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu.

Grozījums Nr.    70

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 2. punkts – 2. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

– vārds(-i), uzvārds(-i), ieskaitot citu PDR iekļauto pasažieru vārdus, uzvārdus un PDR iekļauto kopā ceļojošo ceļotāju skaitu;

– vārds(-i), uzvārds(-i), ieskaitot citu PDR iekļauto pasažieru vārdus, uzvārdus, kontaktpersonu, ar kuru sazināties ārkārtas gadījumā, un PDR iekļauto kopā ceļojošo ceļotāju skaitu;

Grozījums Nr.    71

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 2. punkts – 2. daļa – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

– telefona numuri un e-pasta adreses, tostarp tie, kas izmantojami ārkārtas gadījumā;

Grozījums Nr.    72

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 2. punkts – 2. daļa – 2.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

– informācija par dalību programmā „frequent flyer” un attiecīgais kods;

Grozījums Nr.    73

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 2. pants – 2. daļa – 2.c ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

– IP adrese, no kuras veikta rezervācija;

Grozījums Nr.    74

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka pēc 2. punktā noteiktā termiņa beigām PDR datus dzēš. Šis pienākums neskar gadījumus, kad konkrēti PDR dati ir nosūtīti kompetentai iestādei un tiek izmantoti saistībā ar konkrētu kriminālizmeklēšanu vai saukšanu pie atbildības, šajā gadījumā to, kā kompetentā iestāde glabā šādus datus, regulē dalībvalsts tiesību akti.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka pēc 2. punktā noteiktā termiņa beigām PDR datus neatgriezeniski dzēš. Šis pienākums neskar gadījumus, kad konkrēti PDR dati ir nosūtīti kompetentai iestādei un tiek izmantoti saistībā ar konkrētu kriminālizmeklēšanu vai saukšanu pie atbildības, šajā gadījumā to, kā kompetentā iestāde glabā šādus datus, regulē dalībvalsts tiesību akti.

Grozījums Nr.    75

Direktīvas priekšlikums

10. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Gaisa pārvadātājiem piemērojamie sodi

Gaisa pārvadātājiem un uzņēmumiem, kas nav pārvadātāji, piemērojamie sodi

Grozījums Nr.    76

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem paredz preventīvus, efektīvus un samērīgus sodus, tostarp naudas sodus, tiem gaisa pārvadātajiem, kas vispār nenosūta saskaņā ar šo direktīvu prasītos datus tādā apjomā, kādā gaisa pārvadātāji tos jau ir savākuši, vai arī to nedara prasītajā formātā, vai kā citādi pārkāpj valsts noteikumus, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu.

Dalībvalstis saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem paredz preventīvus, efektīvus un samērīgus sodus, tostarp naudas sodus, tiem gaisa pārvadātajiem un uzņēmumiem, kuri nav pārvadātāji, kas vispār nenosūta saskaņā ar šo direktīvu prasītos datus tādā apjomā, kādā gaisa pārvadātāji tos jau ir savākuši, vai arī to nedara prasītajā formātā, vai kā citādi pārkāpj valsts noteikumus, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu.

Grozījums Nr.    77

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Jebkāda PDR datu apstrāde, atklājot personas rasi vai etnisko izcelsmi, reliģisko un filozofisko pārliecību, politiskiem uzskatiem, dalību arodbiedrībās, veselību vai seksuālo dzīvi, ir aizliegta. Ja Pasažieru informācijas nodaļa saņem PDR datus, kas atklāj šādu informāciju, tos nekavējoties dzēš.

3. Ir aizliegta jebkāda PDR datu apstrāde, kuras rezultātā atklāj personas dzimumu, rasi, etnisko vai sociālo izcelsmi, ģenētiskās īpašības, valodu, reliģisko un filozofisko pārliecību, politiskos uzskatus, dalību arodbiedrībās, piederību nacionālai minoritātei, īpašumu, izcelsmi, invaliditāti, vecumu, veselības stāvokli vai seksuālo orientāciju. Aviosabiedrībām šādus datus nosūtīt ir aizliegts, bet, ja Pasažieru informācijas nodaļa saņem PDR datus, kas atklāj šādu informāciju, tos nekavējoties dzēš.

Grozījums Nr.    78

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. PDR datu jebkādu apstrādi, ko veic gaisa pārvadātāji, jebkādu PDR datu nosūtīšanu, ko veic Pasažieru informācijas nodaļas, un visus pieprasījumus, ko iesniedz citu dalībvalstu un trešo valstu kompetentās iestādes vai Pasažieru informācijas nodaļas, pat ja tie tiek noraidīti, Pasažieru informācijas nodaļa un kompetentās iestādes reģistrē vai dokumentē, lai pārbaudītu datu apstrādes likumību, veiktu pašuzraudzību un nodrošinātu pienācīgu datu integritāti un datu apstrādes drošību, ko jo īpaši veic valsts datu aizsardzības uzraudzības iestādes. Šo uzskaiti glabā piecus gadus, ja vien tās pamatā esošie dati pēc minētā piecu gadu termiņa beigām vēl nav dzēsti saskaņā ar 9. panta 3. punktu, šādā gadījumā uzskaiti glabā, līdz tās pamatā esošie dati ir dzēsti.

4. PDR datu jebkādu apstrādi, ko veic gaisa pārvadātāji un uzņēmumi, kas nav pārvadātāji, jebkādu PDR datu nosūtīšanu, ko veic Pasažieru informācijas nodaļas, un visus pieprasījumus, ko iesniedz citu dalībvalstu un trešo valstu kompetentās iestādes vai Pasažieru informācijas nodaļas, pat ja tie tiek noraidīti, Pasažieru informācijas nodaļa un kompetentās iestādes reģistrē vai dokumentē, lai pārbaudītu datu apstrādes likumību, veiktu pašuzraudzību un nodrošinātu pienācīgu datu integritāti un datu apstrādes drošību, ko jo īpaši veic valsts datu aizsardzības uzraudzības iestādes. Šo uzskaiti glabā piecus gadus, ja vien tās pamatā esošie dati pēc minētā piecu gadu termiņa beigām vēl nav dzēsti saskaņā ar 9. panta 3. punktu, šādā gadījumā uzskaiti glabā, līdz tās pamatā esošie dati ir dzēsti.

Grozījums Nr.    79

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. PDR datu jebkādu apstrādi, ko veic gaisa pārvadātāji, jebkādu PDR datu nosūtīšanu, ko veic Pasažieru informācijas nodaļas, un visus pieprasījumus, ko iesniedz citu dalībvalstu un trešo valstu kompetentās iestādes vai Pasažieru informācijas nodaļas, pat ja tie tiek noraidīti, Pasažieru informācijas nodaļa un kompetentās iestādes reģistrē vai dokumentē, lai pārbaudītu datu apstrādes likumību, veiktu pašuzraudzību un nodrošinātu pienācīgu datu integritāti un datu apstrādes drošību, ko jo īpaši veic valsts datu aizsardzības uzraudzības iestādes. Šo uzskaiti glabā piecus gadus, ja vien tās pamatā esošie dati pēc minētā piecu gadu termiņa beigām vēl nav dzēsti saskaņā ar 9. panta 3. punktu, šādā gadījumā uzskaiti glabā, līdz tās pamatā esošie dati ir dzēsti.

4. PDR datu jebkādu apstrādi, jebkādu PDR datu nosūtīšanu, ko veic Pasažieru informācijas nodaļas, un visus pieprasījumus, ko iesniedz citu dalībvalstu un trešo valstu kompetentās iestādes vai Pasažieru informācijas nodaļas, pat ja tie tiek noraidīti, Pasažieru informācijas nodaļa un kompetentās iestādes reģistrē vai dokumentē, lai pārbaudītu datu apstrādes likumību, veiktu pašuzraudzību un nodrošinātu pienācīgu datu integritāti un datu apstrādes drošību, ko jo īpaši veic valsts datu aizsardzības uzraudzības iestādes. Šo uzskaiti glabā piecus gadus, ja vien tās pamatā esošie dati pēc minētā piecu gadu termiņa beigām vēl nav dzēsti saskaņā ar 9. panta 3. punktu, šādā gadījumā uzskaiti glabā, līdz tās pamatā esošie dati ir dzēsti.

Grozījums Nr.    80

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Visu datu aizsardzībai piemēro sevišķi augstus drošības standartus, pamatojoties uz jaunākajiem zinātniskajiem sasniegumiem datu aizsardzības jomā un šo aizsardzību pastāvīgi atjauninot atbilstīgi jaunām zināšanām un nostādnēm. Lemjot par piemērojamajiem drošības standartiem, ekonomiskajiem aspektiem ir vienīgi sekundāra nozīme.

 

Izmanto tādu progresīvu šifrēšanas procesu, kas nodrošina, ka:

 

– datu apstrādes sistēmas nevar izmantot personas, kam nav attiecīgu pilnvaru;

 

– personas, kas ir pilnvarotas izmantot datu apstrādes sistēmu, var piekļūt tikai tiem datiem, kuriem tās ir pilnvarotas piekļūt, un ka, veicot personas datu apstrādi, tos izmantojot, kā arī pēc to saglabāšanas, šos datus nav iespējams neatļauti nolasīt, kopēt, izmainīt vai dzēst;

 

– personas datus, elektroniski pārsūtot, transportējot vai saglabājot datu nesējā, nav iespējams neatļauti nolasīt, kopēt, izmainīt vai dzēst, un ir iespējams pārbaudīt un konstatēt, uz kurieni personas datus ir paredzēts pārsūtīt, izmantojot datu pārsūtīšanas ierīces.

 

Tiek nodrošināta iespēja retrospektīvi pārbaudīt un konstatēt, vai datu apstrādes sistēmās personas dati ir ievadīti, mainīti vai dzēsti un kas šīs darbības ir veicis.

 

Garantē, ka, apstrādājot personas datus atbilstīgi līgumam, datus var apstrādāt tikai saskaņā ar līgumslēdzēja norādījumiem.

 

Garantē personas datu aizsardzību pret nejaušu iznīcināšanu vai zudumu.

 

Garantē, ka atšķirīgiem mērķiem savāktus datus ir iespējams apstrādāt atsevišķi.

Grozījums Nr.    81

Direktīvas priekšlikums

12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

12.a pants

 

Turpināmības klauzula

 

1. Šo direktīvu pārtrauc piemērot ...*.

 

2. Turklāt šīs direktīvas piemērošanu, ietekmi un efektivitāti neatkarīgi izskata, novērtē un uzrauga viena vai vairākas šādas struktūras:

 

a) Eiropas Parlaments,

 

b) Komisija,

 

c) šīs direktīvas 14. pantā minētā komiteja.

 

Šis process būtu jāpabeidz ...**.

 

______________

 

* OV: lūgums ievietot datumu — 4 gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

 

** OV: lūgums ievietot datumu — 3 gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Šīs direktīvas spēkā esamība būtu jāizbeidz vai jāatjauno pēc tam, kad ir pārskatīta un novērtēta tās ietekme un efektivitāte.

Grozījums Nr.    82

Direktīvas priekšlikums

13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Vienu gadu pēc kopīgo protokolu un saderīgo datu formātu pieņemšanas saskaņā ar 14. pantu gaisa pārvadātāji visas PDR datu nosūtīšanas Pasažieru informācijas nodaļām šīs direktīvas nolūkos veic elektroniski vai, ja tas tehniski neizdodas, jebkādā citā piemērotā veidā.

1. Vienu gadu pēc kopīgo protokolu un saderīgo datu formātu pieņemšanas saskaņā ar 14. pantu gaisa pārvadātāji un uzņēmumi, kas nav pārvadātāji, visus PDR datu sūtījumus Pasažieru informācijas nodaļām šīs direktīvas nolūkos veic elektroniski vai, ja tas tehniski neizdodas, jebkādā citā piemērotā veidā.

Grozījums Nr.    83

Direktīvas priekšlikums

13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pēc tam, kad ir beidzies viena gada termiņš kopš kopīgo protokolu un saderīgo datu formātu pieņemšanas, gaisa pārvadātāji visas PDR datu nosūtīšanas Pasažieru informācijas nodaļām šīs direktīvas nolūkos veic elektroniski, izmantojot drošas metodes pieņemto kopīgo protokolu veidā, kas ir kopīgi visām nosūtīšanām, lai nodrošinātu datu drošību nosūtīšanas laikā, un saderīgā datu formātā, lai nodrošinātu, ka tos var izlasīt visas iesaistītās personas. Visiem gaisa pārvadātājiem tiek prasīts izraudzīties un paziņot Pasažieru informācijas nodaļām kopīgos protokolus un datu formātus, ko tie plāno izmantot savām nosūtīšanām.

2. Pēc tam, kad ir beidzies viena gada termiņš kopš kopīgo protokolu un saderīgo datu formātu pieņemšanas, gaisa pārvadātāji un uzņēmumi, kas nav pārvadātāji, visas PDR datu nosūtīšanas Pasažieru informācijas nodaļām šīs direktīvas nolūkos veic elektroniski, izmantojot drošas metodes pieņemto kopīgo protokolu veidā, kas ir kopīgi visām nosūtīšanām, lai nodrošinātu datu drošību nosūtīšanas laikā, un saderīgā datu formātā, lai nodrošinātu, ka tos var izlasīt visas iesaistītās personas. Visiem gaisa pārvadātājiem un uzņēmumiem, kas nav pārvadātāji, tiek prasīts izraudzīties un paziņot Pasažieru informācijas nodaļām kopīgos protokolus un datu formātus, ko tie plāno izmantot saviem sūtījumiem.

Grozījums Nr.    84

Direktīvas priekšlikums

16. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Līdz 15. panta 1. punktā minētajam datumam, proti, divus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā, dalībvalstis nodrošina, ka tiek vākti PDR dati par vismaz 30 % no visiem lidojumiem, kas minēti 6. panta 1. punktā. Līdz divu gadu termiņam pēc 15. pantā minētā datuma dalībvalstis nodrošina, ka tiek vākti PDR dati par vismaz 60 % no visiem lidojumiem, kas minēti 6. panta 1. punktā. Dalībvalstis nodrošina, ka sākot no četriem gadiem pēc 15. pantā minētā datuma, tiek vākti PDR dati par visiem lidojumiem, kas minēti 6. panta 1. punktā.

svītrots

Pamatojums

Ņemot vērā PDR datu apkopošanas un apstrādes mērķi, kā arī iespējamo draudu daudzveidīgo, sarežģīto un starptautisko raksturu, ir nepieciešama sistēma, kas pilnībā apkopo visus datus gan ES, gan trešās valstīs, lai šīs sistēmas darbība būtu efektīva. Turklāt visu datu vākšana arī samazina profilu veidošanas risku.

Grozījums Nr.    85

Direktīvas priekšlikums

17. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) pārskata, cik lietderīgi un nepieciešams ir šīs direktīvas darbības jomā iekļaut iekšējos lidojumus, ņemot vērā pieredzi, kādu guvušas tas dalībvalstis, kas vāc PDR datus par iekšējiem lidojumiem. Komisija divu gadu laikā pēc 15. panta 1. punktā minētā datuma iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei;

svītrots

Grozījums Nr.    86

Direktīvas priekšlikums

17. pants – 1. daļa – b punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) četru gadu laikā pēc 15. panta 1. punktā minētā datuma pārskata šīs direktīvas darbību un iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei. Šāda pārskatīšana aptver visus šīs direktīvas elementus, īpaši pievēršot uzmanību personas datu aizsardzības standartu ievērošanai, datu glabāšanas termiņa ilgumam un novērtējumu kvalitātei. Tajā ietver arī statistikas datus, kas savākti saskaņā ar 18. pantu.

b) četru gadu laikā pēc 15. panta 1. punktā minētā datuma pārskata šīs direktīvas darbību un iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei. Šāda pārskatīšana aptver visus šīs direktīvas elementus, īpaši pievēršot uzmanību personas datu aizsardzības standartu ievērošanai, ietverot gadījumus, kad dati nosūtīti trešām valstīm, datu glabāšanas termiņa ilgumam un novērtējumu kvalitātei. Tajā ietver arī statistikas datus, kas savākti saskaņā ar 18. pantu.

Grozījums Nr.    87

Direktīvas priekšlikums

17. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) četru gadu laikā pēc 15. panta 1. punktā minētā datuma pārskata šīs direktīvas darbību un iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei. Šāda pārskatīšana aptver visus šīs direktīvas elementus, īpaši pievēršot uzmanību personas datu aizsardzības standartu ievērošanai, datu glabāšanas termiņa ilgumam un novērtējumu kvalitātei. Tajā ietver arī statistikas datus, kas savākti saskaņā ar 18. pantu.

b) četru gadu laikā pēc 15. panta 1. punktā minētā datuma pārskata šo direktīvu un iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei. Šāda pārskatīšana, pirmkārt, nosaka, vai PDR patiešām ir nepieciešams pasākums un, otrkārt, pievēršas visiem šīs direktīvas elementiem, īpašu uzmanību veltot personas datu aizsardzības standartu ievērošanai, datu glabāšanas termiņa ilgumam un novērtējumu kvalitātei. Tajā ietver arī statistikas datus, kas savākti saskaņā ar 18. pantu.

Pamatojums

Pārskatīšanai būtu jāattiecas ne tikai uz direktīvas piemērošanu, bet arī jānosaka, vai PDR datu izmantošana palīdz iepriekš noteikto mērķu sasniegšanai, vai arī šādai direktīvai vispār ir pamats pastāvēt.

Grozījums Nr.    88

Direktīvas priekšlikums

18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis sagatavo statistikas informācijas apkopojumu par PDR datiem, kas sniegti Pasažieru informācijas nodaļai. Šādi statistikas dati kā minimums ietver saskaņā ar 4. panta 2. punktu veikto identifikāciju skaitu attiecībā uz ikvienu personu, kas var būt iesaistīta teroristu nodarījumā vai smagā noziegumā, un turpmāko tiesībaizsardzības darbību skaitu, kas tika veiktas, izmantojot PDR datus par katru gaisa pārvadātāju un galamērķi.

1. Dalībvalstis sagatavo statistikas informācijas apkopojumu par PDR datiem, kas sniegti Pasažieru informācijas nodaļai. Šādi statistikas dati kā minimums ietver saskaņā ar 4. panta 2. punktu veikto identifikāciju skaitu attiecībā uz ikvienu personu, kas var būt iesaistīta teroristu nodarījumā vai smagā starptautiskā noziegumā, un turpmāko tiesībaizsardzības darbību skaitu, kas tika veiktas, izmantojot PDR datus par katru gaisa pārvadātāju un galamērķi.

Grozījums Nr.    89

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Šī direktīva neskar nekādus Savienības pienākumus un saistības saskaņā ar divpusējiem un/vai daudzpusējiem nolīgumiem ar trešām valstīm.

2. Šī direktīva neskar nekādus Savienības pienākumus un saistības saskaņā ar divpusējiem un/vai daudzpusējiem nolīgumiem ar trešām valstīm, bet jaunos nolīgumos ar trešām valstīm neiekļauj noteikumus, kuri samazina datu aizsardzības līmeni zem tā, kas paredzēts šajā direktīvā.

Pamatojums

Iespējamiem PDR nolīgumiem ar trešām valstīm jānodrošina vismaz tāds pats aizsardzības līmenis, kāds paredzēts šajā direktīvā.

Grozījums Nr.    90

Direktīvas priekšlikums

Pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pasažieru datu reģistra dati, ciktāl tos vāc gaisa pārvadātāji

Pasažieru datu reģistra dati, ciktāl tos vāc gaisa pārvadātāji un uzņēmumi, kas nav pārvadātāji

PROCEDŪRA

Virsraksts

Pasažieru datu reģistra (ES PDR) datu izmantošana

Atsauces

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

14.2.2011

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Arnaud Danjean

13.1.2015

Izskatīšana komitejā

30.3.2015

 

 

 

Pieņemšanas datums

4.5.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

41

5

10

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Reinhard Bütikofer, Neena Gill, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Norbert Neuser, Urmas Paet, Gilles Pargneaux, Soraya Post, Marietje Schaake, Renate Sommer, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Victor Boștinaru, Jonás Fernández


Transporta un tūrisma komitejaS ATZINUMS (29.4.2015)

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Pasažieru datu reģistra datu izmantošanu teroristu nodarījumu un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Atzinumu sagatavoja: Michael Cramer

ĪSS PAMATOJUMS

Šis Komisijas priekšlikums direktīvai par pasažieru datu izvērtēšanu iesniegts pēc tam, kad Lisabonas līguma spēkā stāšanās rezultātā radusies nepieciešamība pēc likumdošanas procedūras pamatlēmumam šajā sakarībā.

Ir ņemti vērā daži jautājumi, kas tika kritizēti 2008. gadā iesniegtajā priekšlikumā. Tomēr vēl arvien pastāv šaubas attiecībā uz to, vai šāds pasākums ir nepieciešams un samērīgs, un šīs šaubas izteikuši, piemēram, Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs(1), ES Pamattiesību aģentūra(2) un Padomes Juridiskais dienests(3). Priekšlikums jāgroza tā, lai tajā būtu ievērota nepieciešamība un samērīgums. Kā ir parādījis Rumānijas Konstitucionālās tiesas spriedums par datu saglabāšanu(4), nav nodrošināts, ka Savienības tiesības, kas paredz tādā veidā strīdīgu iejaukšanos pamattiesībās, vispār var dalībvalstīs īstenot. Vācijas Konstitucionālā tiesa savā spriedumā par datu saglabāšanu(5) skaidri brīdinājusi par to, ka, veicot turpmākus datu saglabāšanas pasākumus — arī ES līmenī —, var viegli sasniegt absolūto kumulatīvo robežu, kuru pārkāpjot tiktu izraisīta pamattiesībām neatbilstoša situācija, kad tiek uzraudzīta iedzīvotāju daļa, pret kuru nepastāv absolūti nekādas aizdomas.

Pasažieru datu izvērtēšana rada ievērojamas izmaksas. Komisija 2007. gadā lēsa, ka visām dalībvalstīm radīsies (vienreizējas) izvēršanas izmaksas EUR 614 833 187 (neņemot vērā saistītās izmaksas). ES aviosabiedrību (neņemot vērā trešo valstu aviosabiedrības) vienreizējās izvēršanas izmaksas paredzētas kopumā EUR 11 647 116, bet ik gadu šīs izmaksas būs EUR 2 250 080, pieprasot datus divas reizes no katra pasažiera.

Atzinuma sagatavotāja ierosina uzdot Komisijai sagatavot pētījumu par izmaksu jautājumu un vajadzības gadījumā ierosināt attiecīgus pasākumus.

Lai nodrošinātu direktīvas samērīgumu, atzinuma sagatavotāja ierosina ierobežot direktīvas piemērošanas jomu:

·PDR datu izvērtēšana ir jāizmanto tikai, lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus un sauktu pie atbildības par tiem. Teroristu nodarījumu definīcija ir jāformulē precīzāk, un tā jāattiecina tikai uz Pamatlēmuma 2002/475/TI 1. pantā minētajiem noziedzīga nodarījuma sastāviem. Nav nepieciešams aptvert šā pamatlēmuma 2. līdz 4. pantā minētos noziedzīgos nodarījumus. Jēdziens teroristu nodarījumu „novēršana” jau tāpat aptver arī šo nodarījumu gatavošanas, organizēšanas utt. novēršanu.

·Attiecībā uz priekšlikumā tā dēvētajiem „smagajiem noziegumiem” pasažieru dati nebūtu jāizvērtē, jo „smagu noziegumu” definīcija ir pārāk plaša. Tā aptver „ierastus” nodarījumus kā, piemēram, krāpšanu un arī „nepilngadīgo pastrādātos nodarījumus”, kuru iekļaušana būtu nesamērīga arī atbilstoši Komisijas uzskatam (skatīt 2. panta h) punktu).

·Turklāt precīzāk būtu jāformulē arī datu apstrādes veidi (4. pants).

·Datu tālākai nosūtīšanai (7. un 8. pants) vajadzētu būt ierobežotai un jāattiecas uz gadījumiem, kad tie nepieciešami konkrētu teroristu nodarījumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem, bet, ja datus pieprasa trešās valstis, tad tie nosūtāmi tikai tad, ja pastāv atbilstošas datu aizsardzības garantijas.

·Datu glabāšanas termiņš būtu ievērojami jāsamazina. Nosakot ierosināto 30 dienu termiņu datu glabāšanai, tiek ņemti vērā iepriekš minētie apsvērumi attiecībā uz pamattiesībām. Šis termiņš ir pilnīgi pietiekams pamatotu aizdomu gadījumos par nozieguma izdarīšanu vai akūtu briesmu novēršanai. Valsts iestādes pamatotu aizdomu gadījumos var piekļūt jau pirms ilgāka laika iegūtiem datiem un saistībā ar tiesiskām procedūrām izmantot aviosabiedrību vai rezervēšanas sistēmās uz vairākiem mēnešiem saglabātos datus. Tam nav nepieciešams jauns juridiskais pamats.

·Jānostiprina pasažieru tiesības attiecībā uz datu konfidencialitāti un drošību, kā arī tiesības uz piekļuvi tiem, uz to labošanu, dzēšanu un bloķēšanu, tiesības uz kompensāciju un uz tiesību aizsardzību tiesā. Jo īpaši jāuzlabo ar pamatlēmumu lielā mērā ierobežotās piekļuves tiesības. Atzinuma sagatavotāja ierosina uz PDR datu apstrādi attiecināt valstu noteikumus, kuri balstīti uz Direktīvu 95/46/EK, kaut arī minēta Direktīva principā neattiecas uz dalībvalstu sadarbību krimināllietās starp policijas un tiesu iestādēm (sk. 3. pantu). Visbeidzot pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā saistībā ar šo problemātiku nepieciešams piemērots risinājums datu aizsardzībai tieslietu un iekšlietu jomā

·Nosūtīšanai būtu jāpakļauj tikai tie dati, kas nepieciešami direktīvā paredzēto mērķu īstenošanai.

GROZĪJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/82/EK par gaisa pārvadātāju pienākumu darīt zināmus datus par pasažieriem regulē to, kā gaisa pārvadātāji nosūta kompetentajām valstu iestādēm iepriekšēju informāciju par pasažieriem nolūkā uzlabot robežkontroli un apkarot nelikumīgu imigrāciju.

(4) Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/82/EK par gaisa pārvadātāju pienākumu darīt zināmus datus par pasažieriem regulē to, kā gaisa pārvadātāji nosūta kompetentajām valstu iestādēm iepriekšēju informāciju par pasažieriem nolūkā uzlabot robežkontroli un apkarot nelegālo imigrāciju.

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) PDR dati ir vajadzīgi, lai efektīvi novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus un smagus noziegumus un sauktu pie atbildības par tiem, tādējādi stiprinot iekšējo drošību.

(5) PDR dati var būt noderīgs līdzeklis, lai efektīvi novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus un noteikta veida smagus starptautiska rakstura noziegumus un sauktu pie atbildības par tiem, tādējādi stiprinot iekšējo drošību.

Pamatojums

„Smagi starptautiska rakstura noziegumi”, it īpaši cilvēku tirdzniecība un nelegāla narkotiku un ieroču tirdzniecība, arī ir smagu noziegumu veidi, kurus varētu novērst, izmantojot PDR datus. Ja direktīvas darbības jomu sašaurina, svītrojot „smagus noziegumus”, PDR datu izmantojums tiek koncentrēts uz pārrobežu noziegumiem, kuru gadījumā šie dati ir īpaši nozīmīgi un lietderīgi.

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) PDR dati var palīdzēt tiesībaizsardzības iestādēm novērst, atklāt, izmeklēt smagus noziegumus, tostarp terorisma aktus, un saukt pie atbildības par tiem, salīdzinot minētos datus ar dažādām datubāzēm attiecībā uz personām vai meklētajiem objektiem, lai veidotu pierādījumus un attiecīgā gadījumā atrastu noziedznieku līdzzinātājus un atklātu noziedznieku tīklus.

(6) PDR dati var palīdzēt tiesībaizsardzības iestādēm novērst, atklāt, izmeklēt smagus starptautiskus noziegumus, tostarp terora aktus, un saukt pie atbildības par tiem, salīdzinot minētos datus ar dažādām datubāzēm attiecībā uz personām vai meklētajiem objektiem, lai iegūtu nepieciešamos pierādījumus un attiecīgā gadījumā atrastu noziedznieku līdzzinātājus un atklātu noziedznieku tīklus.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) PDR dati ļauj tiesībaizsardzības iestādēm identificēt personas, kas iepriekš bija "nezināmas", t.i., personas, kas iepriekš netika turētas aizdomās par saistību ar smagiem noziegumiem un terorismu, bet par kurām datu analīze vedina domāt, ka tās var būt iesaistītas šādos noziegumos un kuras tādēļ būtu tālāk jāpārbauda kompetentajām iestādēm. Izmantojot PDR datus, tiesībaizsardzības iestādes var pievērsties smagiem noziegumiem un terorismam no citādas perspektīvas nekā apstrādājot personas datu citas kategorijas. Tomēr, lai nodrošinātu, ka nevainīgu un aizdomās neturētu personu datu apstrāde arī turpmāk būtu cik iespējams ierobežota, priekšlikuma darbības jomas aspekti attiecībā uz vērtēšanas kritēriju izveidi un piemērošanu būtu vēl vairāk jāierobežo, tos attiecinot uz smagiem noziegumiem, kam turklāt ir starptautisks raksturs, t.i., kas ir tieši saistīti ar ceļošanu un līdz ar to ar apstrādājamo datu veidu.

svītrots

Pamatojums

Atzinuma sagatavotāja ierosina ierobežot visu pasažieru PDR izmantošanu tikai, lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus un sauktu pie atbildības par tiem, salīdzinot ar datubāzēm īpaši par identificējamām personām (4. panta b) punkts) vai saistībā ar kompetentu iestāžu pieprasījumu konkrētos gadījumos (4. panta c) punkts).

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Gaisa pārvadātāji jau paši savos komerciālos nolūkos vāc un apstrādā savu pasažieru PDR datus. Ar šo direktīvu nedrīkstētu uzlikt gaisa pārvadātājiem jebkādu pienākumu vākt vai glabāt kādus papildus datus par pasažieriem, vai jebkādu pienākumu pasažieriem sniegt kādus datus papildus tiem, kas jau tiek sniegti gaisa pārvadātājiem.

(11) Gaisa pārvadātāji jau paši savos komerciālos nolūkos vāc un apstrādā savu pasažieru PDR datus. Ar šo direktīvu nedrīkstētu uzlikt gaisa pārvadātājiem jebkādu pienākumu vākt vai glabāt kādus papildus datus par pasažieriem, vai jebkādu pienākumu pasažieriem sniegt kādus datus papildus tiem, kas jau tiek sniegti gaisa pārvadātājiem. Ja gaisa pārvadātāju ikdienas darbā neietilpst datu ieguve komerciāliem mērķiem, tad nebūtu jāprasa, lai viņi izveido procedūras šādu datu ieguvei.

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Teroristu nodarījumu definīcija būtu jāpārņem no Padomes Pamatlēmuma 2002/475/TI par terorisma apkarošanu 1. līdz 4. panta. Smagu noziegumu definīcija būtu jāpārņem no 2. panta Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmumā 2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm. Tomēr dalībvalstis drīkst izslēgt tos mazāk smagus nodarījumus, attiecībā uz kuriem, ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts krimināltiesību sistēmu, PDR datu apstrāde saskaņā ar šo direktīvu, neatbilstu samērīguma principam. Smagu starptautisku noziegumu definīcija būtu jāpārņem no Padomes Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta un ANO Konvencijas par starptautisko organizēto noziedzību.

(12) Teroristu nodarījumu definīcija būtu jāpārņem no Padomes Pamatlēmuma 2002/475/TI par terorisma apkarošanu 1. līdz 4. panta. Smagu starptautisku noziegumu definīcija būtu jāpārņem no Padomes Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta un ANO Konvencijas pret transnacionālo organizēto noziedzību. Dalībvalstīm jāizslēdz tādi nodarījumi, attiecībā uz kuriem, ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts krimināltiesību sistēmu, PDR datu apstrāde saskaņā ar šo direktīvu neatbilstu samērīguma principam.

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Būtu jāsastāda prasīto PDR datu, kas jāiegūst Pasažieru informācijas nodaļai, visu sarakstu saturs nolūkā atspoguļot publisko iestāžu leģitīmās prasības, lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus un smagus noziegumus un sauktu pie atbildības par tiem, tādējādi uzlabojot iekšējo drošību Savienībā, kā arī aizsargājot pilsoņu pamattiesības, jo īpaši tiesības uz privātumu un personas datu aizsardzību. Šādos sarakstos nedrīkstētu iekļaut nekādus personas datus, kas atklāj attiecīgā indivīda rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī datus, kas attiecināmi uz indivīdu veselību vai seksuālo dzīvi. PDR datos būtu jāiekļauj sīkāka informācija par pasažieru veikto rezervēšanu un ceļojuma maršrutu, kas ļauj kompetentajām iestādēm identificēt aviopasažierus, kas rada draudus iekšējai drošībai.

(14) Pasažieru informācijas nodaļai sniedzamo PDR datu kopumam, kas aprakstīts šīs direktīvas pielikumā, satura ziņā būtu jāatspoguļo gan publisko iestāžu leģitīmās prasības, lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus un smagus noziegumus un sauktu pie atbildības par tiem, tādējādi uzlabojot iekšējo drošību Savienībā, gan arī nepieciešamība aizsargāt personu pamattiesības, jo īpaši tiesības uz privātumu un personas datu aizsardzību. Šajā datu kopumā nedrīkstētu iekļaut nekādus personas datus, kas atklāj attiecīgā indivīda rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī datus, kas attiecināmi uz indivīda veselību vai seksuālo dzīvi. PDR datos būtu jāiekļauj sīkāka informācija par pasažieru veikto rezervēšanu un ceļojuma maršrutu, kas ļauj kompetentajām iestādēm identificēt aviopasažierus, kas rada draudus iekšējai drošībai.

Pamatojums

Vārds „prasīto” teksta angļu valodas versijā varētu radīt pārpratumus, ņemot vērā, ka gaisa pārvadātāji PDR datus iegūst no datiem, kurus tie vāc savas ikdienas darbības ietvaros. No gaisa pārvadātājiem nebūtu jāprasa, lai tie vāc vai glabā vēl citus pasažieru datus, un tāpat arī pasažieriem nevar uzlikt par pienākumu sniegt vairāk datu, nekā gaisa pārvadātājiem parasti nepieciešams darba gaitā.

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Pašlaik ir iespējamas divas datu pārraides metodes: pull metode, saskaņā ar kuru kompetentās iestādes dalībvalstī, kas pieprasa datus, var iekļūt gaisa pārvadātāja rezervēšanas sistēmā („piekļuve”) un iegūt (pull) nepieciešamo datu kopiju, un push metode, saskaņā ar kuru gaisa pārvadātāji nosūta (push) nepieciešamos PDR datus iestādēm, kas tos pieprasa, tādējādi ļaujot gaisa pārvadātājiem saglabāt kontroli pār to, kādi dati tiek sniegti. Uzskata, ka push metode nodrošina augstāku datu aizsardzības līmeni un tai būtu jābūt obligātai visiem gaisa pārvadātājiem.

(15) Pašlaik ir iespējamas divas datu pārraides metodes: pull metode, saskaņā ar kuru kompetentās iestādes dalībvalstī, kas pieprasa datus, var iekļūt gaisa pārvadātāja rezervēšanas sistēmā („piekļuve”) un iegūt (pull) nepieciešamo datu kopiju, un push metode, saskaņā ar kuru gaisa pārvadātāji nosūta (push) PDR datus iestādēm, kas tos pieprasa, tādējādi ļaujot gaisa pārvadātājiem saglabāt kontroli pār to, kādi dati tiek sniegti. Tā kā push metode nodrošina augstāku datu aizsardzības līmeni, tai divus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā būtu jākļūst obligātai visiem gaisa pārvadātājiem, kuri jau vāc un apstrādā PDR datus komerciāliem mērķiem un veic starptautiskus lidojumus uz dalībvalstu teritoriju vai no tās. Ja PDR datus apstrādā Datorizētā rezervācijas dienesta (DRD) operatori, piemēro DRD rīcības kodeksu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 80/2009).

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17) Dalībvalstīm būtu jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai gaisa pārvadātāji varētu izpildīt savus pienākumus, kurus paredz šī direktīva. Dalībvalstīm būtu jāparedz preventīvi, efektīvi un samērīgi sodi, tostarp naudas sodi, tiem gaisa pārvadātajiem, kas nepilda savus pienākumus attiecībā uz PDR datu nosūtīšanu. Atkārtotu nopietnu pārkāpumu gadījumā, kas var ietekmēt šīs direktīvas pamatmērķus, šajos sodos izņēmuma gadījumos var ietvert tādus pasākumus kā transporta līdzekļa kustības aizliegums, transporta līdzekļa aizturēšana un konfiskācija vai darbības atļaujas pagaidu apturēšana vai atsaukšana.

(17) Dalībvalstīm būtu jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai gaisa pārvadātāji varētu izpildīt savus pienākumus, kurus paredz šī direktīva. Dalībvalstīm būtu jāparedz preventīvi, efektīvi un samērīgi sodi, tostarp naudas sodi, tiem gaisa pārvadātajiem, kas nepilda savus pienākumus attiecībā uz PDR datu nosūtīšanu.

Pamatojums

Dažos gadījumos atbildība jāuzņemas nevis gaisa pārvadātājiem, bet trešām valstīm, kas nav pārsūtījušas to rīcībā esošos PDR datus. Kā jau norādīts apsvēruma pirmajā daļā, sankcijām ir jābūt preventīvām, iedarbīgām un samērīgām. Līdz ar to apsvēruma otrā daļa salīdzinājumā ar pirmo, kurā jau minēti visi sankciju veidi, varētu izrādīties nesamērīga vai pat nonākt ar to pretrunā.

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20) Dalībvalstīm būtu jādalās ar citām dalībvalstīm tajos PDR datos, kurus tās saņem, ja šāda nosūtīšana ir nepieciešama, lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus vai smagus noziegumus vai sauktu pie atbildības par tiem. Šīs direktīvas noteikumi nedrīkstētu skart citus Savienības tiesību aktus par informācijas apmaiņu starp policijas un tiesu iestādēm, tostarp Padomes 2009. gada 6. aprīļa Lēmumu 2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu) un Padomes 2006. gada 18. septembra [decembra] Pamatlēmumu 2006/960/TI par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu. Šādu PDR datu apmaiņu starp tiesībaizsardzības un tiesu iestādēm būtu jāregulē ar noteikumiem par policijas un tiesu iestāžu sadarbību.

(20) Dalībvalstīm būtu jādalās ar citām dalībvalstīm tajos PDR datos, kurus tās saņem, ja šāda nosūtīšana ir nepieciešama, lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus vai smagus šajā direktīvā definētus starptautiskus noziegumus vai sauktu pie atbildības par tiem. Šīs direktīvas noteikumi nedrīkstētu skart citus Savienības tiesību aktus par informācijas apmaiņu starp policijas un tiesu iestādēm, tostarp Padomes 2009. gada 6. aprīļa Lēmumu 2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu) un Padomes 2006. gada 18. septembra [decembra] Pamatlēmumu 2006/960/TI par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu. Šādu PDR datu apmaiņu starp tiesībaizsardzības un tiesu iestādēm būtu jāregulē ar noteikumiem par policijas un tiesu iestāžu sadarbību.

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21) Termiņam, kādā jāglabā PDR dati, būtu jābūt samērīgam ar mērķiem novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus un smagus noziegumus un saukt pie atbildības par tiem. Datu un to izmantošanas rakstura dēļ ir nepieciešams PDR datus glabāt pietiekami ilgi, lai varētu veikt analīzi un datus izmantot izmeklēšanā. Lai izvairītos no nesamērīgas izmantošanas, nepieciešams, lai pēc sākotnējā termiņa dati tiktu anonimizēti un būtu pieejami tikai saskaņā ar ļoti stingriem un ierobežotiem nosacījumiem.

(21) Termiņam, kādā jāglabā PDR dati, būtu jābūt samērīgam ar mērķiem novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus un smagus noziegumus un saukt pie atbildības par tiem. Datu un to izmantošanas rakstura dēļ ir nepieciešams PDR datus glabāt pietiekami ilgi, lai varētu veikt analīzi un datus izmantot izmeklēšanā. Lai izvairītos no nesamērīgas izmantošanas, nepieciešams, lai pēc sākotnējā termiņa dati tiktu depersonalizēti un būtu pieejami tikai saskaņā ar ļoti stingriem un ierobežojošiem nosacījumiem.

Grozījums Nr.    12

Direktīvas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23) Uz Pasažieru informācijas nodaļas un kompetento iestāžu veikto PDR datu apstrādi uz vietas katrā dalībvalstī būtu jāattiecina personas datu aizsardzības standarts, kāds noteikts attiecīgās valsts tiesību aktos un kurš ir saskaņā ar 2008. gada 27. novembra Pamatlēmumu 2008/977/TI par tādu personas datu aizsardzību, ko apstrādā, policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties krimināllietās (Pamatlēmums 2008/977/TI).

(23) Uz Pasažieru informācijas nodaļas un kompetento iestāžu veikto PDR datu apstrādi uz vietas katrā dalībvalstī būtu jāattiecina personas datu aizsardzības standarts, kāds noteikts attiecīgās valsts tiesību aktos un kurš ir saskaņā ar 2008. gada 27. novembra Pamatlēmumu 2008/977/TI par tādu personas datu aizsardzību, ko apstrādā, policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties krimināllietās (Pamatlēmums 2008/977/TI) un Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti1.

 

____________

 

1OV L 281, 23.11.95., 31. lpp.

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka tiek vākti visu gaisa satiksmes pasažieru dati, būtu jāpiemēro visaugstākie datu aizsardzības standarti.

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24) Ņemot vērā tiesības uz personas datu aizsardzību, datu subjektu tiesībām uz viņu PDR datu apstrādi, piemēram, tiesībām uz piekļuvi, tiesības uz labošanu, dzēšanu un bloķēšanu, kā arī tiesībām uz kompensāciju un tiesību aizsardzību tiesā, būtu jāsaskan ar Pamatlēmumu 2008/977/TI.

(24) Ņemot vērā tiesības uz personas datu aizsardzību, datu subjektu tiesībām uz viņu PDR datu apstrādi, piemēram, tiesībām uz piekļuvi, tiesības uz labošanu, dzēšanu un bloķēšanu, kā arī tiesībām uz kompensāciju un tiesību aizsardzību tiesā, būtu jāsaskan ar Pamatlēmumu 2008/977/TI un Direktīvu 95/46/EK.

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka tiek vākti visu gaisa satiksmes pasažieru dati, būtu jāpiemēro visaugstākie datu aizsardzības standarti.

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(25a) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai ar PDR izmantošanas pasākumiem saistītās izmaksas netiktu noveltas uz pasažieriem.

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28) Šī direktīva neietekmē dalībvalstu iespējas saskaņā ar savas valsts tiesībām paredzēt sistēmu PDR datu vākšanai un rīcībai ar tiem nolūkos, kas nav šajā direktīvā noteiktie, vai no pārvadāšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas nav šajā direktīvā noteiktie, attiecībā uz iekšējiem lidojumiem, ja tiek ievēroti attiecīgie datu aizsardzības noteikumi, ar nosacījumu, ka šādi valsts tiesību akti ievēro Savienības acquis. PDR datu par iekšējiem lidojumiem vākšanas jautājums būtu jāapsver atsevišķi turpmāk.

svītrots

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību gan attiecībā uz pasažieru datu aizsardzību, gan pārvadātāju saimnieciskajām interesēm, dalībvalstīm nevajadzētu vākt citus PDR datus, kā tos, kas noteikti šajā regulā.

Grozījums Nr.    16

Direktīvas priekšlikums

28.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(28b) PDR datu tālākai nosūtīšanai vajadzētu būt ierobežotai un tā būtu jāpieļauj tikai gadījumos, kad šie dati nepieciešami konkrētu teroristu nodarījumu novēršanai, atklāšanai un izmeklēšanai un attiecīgajai kriminālajai tiesvedībai, savukārt gadījumos, kad datus pieprasa trešās valstis, to nosūtīšanu vajadzētu atļaut tikai tad, ja pastāv līdzvērtīgas datu aizsardzības garantijas.

Grozījums Nr.    17

Direktīvas priekšlikums

32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(32) Jo īpaši šīs direktīvas darbības joma ir cik iespējams ierobežota, tā atļauj PDR datus glabāt ne ilgāk kā piecus gadus, pēc tam dati ir jādzēš, dati ir jāanonimizē pēc ļoti īsa termiņa, ir aizliegts vākt un izmantot sensitīvus datus. Lai nodrošinātu efektivitāti un augstu datu aizsardzības līmeni, dalībvalstīm tiek prasīts nodrošināt, ka neatkarīga valsts uzraudzības iestāde ir atbildīga par konsultēšanu un uzraudzību pār to, kā tiek apstrādāti PDR dati. Visa PDR datu apstrāde ir jāuzskaita vai jādokumentē, lai pārbaudītu datu apstrādes likumību, veiktu pašuzraudzību un nodrošinātu pienācīgu datu integritāti un datu apstrādes drošību. Dalībvalstīm arī jānodrošina, ka pasažieriem tiek sniegta skaidra un precīza informācija par PDR datu vākšanu un viņu tiesībām.

(32) Jo īpaši šīs direktīvas darbības joma ir cik iespējams ierobežota: tā atļauj PDR datus glabāt ne ilgāk kā trīs mēnešus, pēc tam dati ir jādzēš; dati ir jāanonimizē pēc ļoti īsa termiņa un jāpadara nepieejami, atļaujot piekļuvi tikai ļoti ierobežotam un atlasītam darbinieku skaitam, un ir aizliegts vākt un izmantot sensitīvus datus. Lai nodrošinātu efektivitāti un augstu datu aizsardzības līmeni, dalībvalstīm tiek prasīts nodrošināt, ka neatkarīga valsts uzraudzības iestāde ir atbildīga par konsultēšanu un uzraudzību pār to, kā tiek apstrādāti PDR dati. Visa PDR datu apstrāde ir jāuzskaita vai jādokumentē, lai pārbaudītu datu apstrādes likumību, veiktu pašuzraudzību un nodrošinātu pienācīgu datu integritāti un datu apstrādes drošību. Dalībvalstīm arī jānodrošina, ka pasažieriem tiek sniegta skaidra un precīza informācija par PDR datu vākšanu un viņu tiesībām.

Grozījums Nr.    18

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) teroristu nodarījumu un smagu noziegumu novēršana, atklāšana, izmeklēšana un saukšana pie atbildības par tiem saskaņā ar 4. panta 2. punkta b) un c) apakšpunktu, un

(a) teroristu nodarījumu un 2. panta i) apakšpunktā definēto noteikta veida smagu starptautisko noziegumu novēršana, atklāšana, izmeklēšana un saukšana pie atbildības par tiem saskaņā ar 4. panta 2. punktu;

Grozījums Nr.    19

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) teroristu nodarījumu un smagu starptautisku noziegumu novēršana, atklāšana, izmeklēšana un saukšana pie atbildības par tiem saskaņā ar 4. panta 2. punkta a) un d) apakšpunktu.

svītrots

Pamatojums

Covered under amended Article 1.2(a)

Grozījums Nr.    20

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Saskaņā ar šo direktīvu savāktos PDR datus nedrīkst apstrādāt saistībā ar mazāk smagiem noziedzīgiem nodarījumiem, par kuriem dalībvalsts tiesību aktos paredzētais maksimālais sods ir brīvības atņemšana vai ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis uz laiku, kas ir mazāks par trim gadiem.

Grozījums Nr.    21

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Šo direktīvu nepiemēro lidojumiem Savienības robežās, kā arī transportlīdzekļiem, kas nav lidmašīnas.

Grozījums Nr.    22

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) „starptautisks lidojums” ir ikviens grafikā paredzēts vai neparedzēts gaisa pārvadātāja veikts lidojums, ar ko plānots nolaisties kādas dalībvalsts teritorijā, ja tas sācies trešā valstī, vai ar ko paredzēts izlidot no kādas dalībvalsts teritorijas ar galamērķi trešā valstī, abos gadījumos ietverot arī visas pārsēšanās vai tranzīta lidojumus;

(b) „starptautisks lidojums” ir ikviens grafikā paredzēts vai neparedzēts gaisa pārvadātāja veikts lidojums, ar ko plānots nolaisties kādas dalībvalsts teritorijā, ja tas sācies trešā valstī, vai ar ko paredzēts izlidot no kādas dalībvalsts teritorijas ar galamērķi trešā valstī;

Pamatojums

Ja šajā punktā tiek minēti arī lidojumi ar pārsēšanos un tranzīta lidojumi, tad direktīva attieksies arī uz iekšējiem lidojumiem ES teritorijā.

1) S'agissant des vols de transfert: étant donné que les transmissions PNR concernent la totalité des vols et non les passagers, les demandes visant à inclure les vols de transfer équivalent à demander des transmissions PNR pour pratiquement tous les vols intra communautaires.2)S'agissant des vols de transit: les données PNR sont envoyées aux autorités des aéroports d'où les passagers débarquent de vols, (et non les autorités des aéroports de transit, où par définition, les passagers "n'attérissent" pas dans les contrôles de l'immigration). L'itinéraire d'un passager ne correspondra pas toujours au point de transit, ainsi cette clause ne permet pas de satisfaire le système des conditions de demande.

Grozījums Nr.    23

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) „Pasažieru datu reģistrs” jeb „PDR dati” ir ikviena pasažiera ceļošanas datu reģistrs, kurā ir iekļauta rezervācijas sistēmās, izlidošanas kontroles sistēmās vai līdzvērtīgās sistēmās, kas nodrošina tādas pašas funkcijas, iekļautā informācija, kas vajadzīga, lai rezervējošie un iesaistītie gaisa pārvadātāji varētu veikt ikviena katras personas personīgi vai tās vārdā pieteiktā ceļojuma rezervācijas apstrādi un kontroli;

(c) „Pasažieru datu reģistrs” jeb „PDR dati” ir ikviena pasažiera ceļošanas datu kopums, kuru gaisa pārvadātāji iegūst un elektroniski saglabā, ierastā kārtā veicot savu darbu, un kurā ir iekļauta rezervācijas sistēmās, izlidošanas kontroles sistēmās vai līdzvērtīgās sistēmās, kas nodrošina tādas pašas funkcijas, iekļautā informācija, kas vajadzīga, lai rezervējošie un iesaistītie gaisa pārvadātāji varētu veikt ikviena katras personas personīgi vai tās vārdā pieteiktā ceļojuma rezervācijas apstrādi un kontroli;

Pamatojums

Šis grozījums paredzēts, lai gaisa pārvadātājiem netiktu uzlikts papildu slogs, kas savukārt izpaustos kā papildu izmaksas pasažieriem/klientiem.

Grozījums Nr.    24

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f) „push metode” ir metode, saskaņā ar kuru gaisa pārvadātāji nosūta nepieciešamos PDR datus uz tās iestādes datubāzi, kas tos pieprasa;

(f) „push metode” ir metode, saskaņā ar kuru gaisa pārvadātāji savāktos PDR datus, kas uzskaitīti šīs direktīvas pielikumā, nosūta uz tās iestādes datubāzi, kas tos pieprasa;

Grozījums Nr.    25

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa) „pull metode” ir metode, saskaņā ar kuru pieprasītāja iestāde tieši piekļūst gaisa pārvadātāja rezervācijas sistēmas datubāzei un no tās iegūst pasažieru datus;

Pamatojums

Būtu jādefinē, kas ir „pull” metode, jo Komisija savā priekšlikumā to vairākkārt piemin.

Grozījums Nr.    26

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h) "smagi noziegumi" ir valstu tiesību aktos noteikti nodarījumi, kas minēti Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 2. punktā, ja par tiem saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem var piemērot brīvības atņemšanas sodu vai ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli, kura maksimālais ilgums ir vismaz trīs gadi, tomēr dalībvalstis var izslēgt tādus mazāk smagus nodarījumus, attiecībā uz kuriem, ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts krimināltiesību sistēmu, PDR datu apstrāde saskaņā ar šo direktīvu neatbilstu samērīguma principam;

svītrots

Grozījums Nr.    27

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – i apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i) „smagi starptautiski noziegumi” ir valstu tiesību aktos noteikti nodarījumi, kas minēti Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 2. punktā, ja par tiem saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem var piemērot brīvības atņemšanas sodu vai ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli, kura maksimālais ilgums ir vismaz trīs gadi, un ja

(i) „smagi starptautiski noziegumi” ir šādi valstu tiesību aktos noteikti nodarījumi, kas minēti Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 2. punktā: cilvēku tirdzniecība, nelegāla narkotisko vielu tirdzniecība un nelegāla ieroču, munīcijas un sprāgstvielu tirdzniecība, ja par šiem nodarījumiem saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem var piemērot brīvības atņemšanas sodu vai ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli, kura maksimālais ilgums ir vismaz trīs gadi, un ja

Grozījums Nr.    28

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido vai norīko iestādi, kas ir kompetenta novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus vai smagus noziegumus vai saukt pie atbildības par tiem, vai šādas iestādes filiāli, lai tā darbotos kā tās „Pasažieru informācijas nodaļa”, kas ir atbildīga par PDR datu vākšanu no gaisa pārvadātajiem, minēto datu glabāšanu, to analizēšanu un analīzes rezultātu nosūtīšanu 5. pantā minētajām kompetentajām iestādēm. Par tās darbiniekiem var norīkot kompetentu publisko iestāžu darbiniekus.

1. Katra dalībvalsts izveido vai norīko iestādi, kas ir kompetenta novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus vai smagus starptautiskus noziegumus vai saukt pie atbildības par tiem, vai šādas iestādes filiāli, lai tā darbotos kā tās „Pasažieru informācijas nodaļa”, kas ir atbildīga par PDR datu vākšanu no gaisa pārvadātajiem, minēto datu glabāšanu, to analizēšanu un analīzes rezultātu nosūtīšanu 5. pantā minētajām kompetentajām iestādēm. Par tās darbiniekiem var norīkot kompetentu publisko iestāžu darbiniekus.

Grozījums Nr.    29

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Starptautisko lidojumu pasažieru PDR datu saglabāšanu, apstrādi un analīzi veic tikai Savienības teritorijā. Tāpēc šīm procedūrām piemēro Savienības tiesību aktus par personas datu aizsardzību.

Grozījums Nr.    30

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a PDR datu vākšanas, apstrādes un pārsūtīšanas izmaksas sedz dalībvalstis.

Grozījums Nr.    31

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) veikt pasažieru novērtējumu pirms viņu paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai izlidošanas no tās, lai identificētu ikvienu personu, kas var būt iesaistīta teroristu nodarījumā vai smagā starptautiskā noziegumā un kuru 5. pantā minētajai kompetentajai iestādei nepieciešams pārbaudīt sīkāk. Veicot šādu novērtējumu, Pasažieru informācijas nodaļa var apstrādāt PDR datus saskaņā ar iepriekš noteiktiem kritērijiem. Dalībvalstis nodrošina, ka ikvienu pozitīvo atbilsmi, kas iegūta šādas automātiskas apstrādes rezultātā, individuāli izskata neautomātiskā veidā, lai pārbaudītu, vai 5. pantā minētajai kompetentajai iestādei nepieciešams rīkoties;

svītrots

Grozījums Nr.    32

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) veikt pasažieru novērtējumu pirms viņu paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai izlidošanas no tās, lai identificētu ikvienu personu, kas var būt iesaistīta teroristu nodarījumā vai smagā noziegumā un kuru 5. pantā minētajai kompetentajai iestādei nepieciešams pārbaudīt sīkāk. Veicot šādu novērtējumu, Pasažieru informācijas nodaļa var salīdzināt PDR datus ar attiecīgām datubāzēm, tostarp starptautiskām vai valstu datubāzēm vai Savienības datubāzu valstu spoguļattēliem, ja tādi, pamatojoties uz Savienības tiesību aktiem, ir izveidoti par personām vai objektiem, kas tiek meklēti vai par kuriem ir ziņojums saskaņā ar Savienības, starptautiskiem vai valsts noteikumiem, ko piemēro šādām datnēm. Dalībvalstis nodrošina, ka ikvienu pozitīvo atbilsmi, kas iegūta šādas automātiskas apstrādes rezultātā, individuāli izskata neautomātiskā veidā, lai pārbaudītu, vai 5. pantā minētajai kompetentajai iestādei nepieciešams rīkoties;

(b) novērtēt pasažierus, par kuriem pastāv pamatotas aizdomas, ka viņi varētu būt iesaistīti teroristu nodarījumā vai smagā starptautiskā noziegumā, un kurus 5. pantā minētajai kompetentajai iestādei atļauts pārbaudīt sīkāk pirms plānotās ielidošanas dalībvalstī vai attiecīgi pirms plānotās izlidošanas no dalībvalsts. Veicot šādu novērtējumu, Pasažieru informācijas nodaļa var salīdzināt PDR datus ar attiecīgām datubāzēm, tostarp starptautiskām vai valstu datubāzēm vai Savienības datubāzu valstu spoguļattēliem, ja tādi, pamatojoties uz Savienības tiesību aktiem, ir izveidoti par personām vai objektiem, kas tiek meklēti vai par kuriem ir ziņojums saskaņā ar Savienības, starptautiskiem vai valsts noteikumiem, ko piemēro šādām datnēm. Dalībvalstis nodrošina, ka ikvienu pozitīvo atbilsmi, kas iegūta šādas automātiskas apstrādes rezultātā, individuāli izskata neautomātiskā veidā, lai pārbaudītu, vai 5. pantā minētajai kompetentajai iestādei nepieciešams rīkoties;

Grozījums Nr.    33

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) katrā gadījumā atsevišķi reaģēt uz pienācīgi pamatotu kompetentās iestādes pieprasījumu sniegt PDR datus un konkrētos gadījumos apstrādāt PDR datus nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus vai smagus noziegumus un saukt pie atbildības par tiem un iesniegt kompetentajai iestādei šādas apstrādes rezultātus; un

(c) katrā gadījumā atsevišķi reaģēt uz pienācīgi pamatotu kompetentās iestādes pieprasījumu sniegt PDR datus un konkrētos gadījumos apstrādāt PDR datus nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus vai smagus starptautiskus noziegumus un saukt pie atbildības par tiem un iesniegt kompetentajai iestādei šādas apstrādes rezultātus; un

Grozījums Nr.    34

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) analizēt PDR datus nolūkā atjaunināt vai izveidot jaunus vērtēšanas kritērijus, lai identificētu ikvienu personu, kas var būt iesaistīta teroristu nodarījumā vai smagā starptautiskā noziegumā, saskaņā ar a) apakšpunktā noteikto.

svītrots

Grozījums Nr.    35

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Atļauju PDR datu apstrādei drīkst izsniegt tikai kompetentā dalībvalsts tiesas struktūra, saņemot iesniegumu no Pasažieru informācijas nodaļas. Pasažieru informācijas nodaļa šādu apstrādi drīkst atļaut vienīgi tad, ja kavēšanās radītu apdraudējumu („periculum in mora”).

Grozījums Nr.    36

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļa saskaņā ar 2. punkta a) un b) apakšpunktiem identificēto personu PDR datus vai minēto PDR datu apstrādes rezultātus nosūta turpmākai pārbaudei tās pašas dalībvalsts attiecīgajām kompetentajām iestādēm. Šādu nosūtīšanu apsver tikai un vienīgi katrā gadījumā atsevišķi.

4. Dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļa saskaņā ar 2. punkta b) apakšpunktu identificēto personu PDR datus vai minēto PDR datu apstrādes rezultātus nosūta turpmākai pārbaudei tās pašas dalībvalsts attiecīgajām kompetentajām iestādēm. Šādu nosūtīšanu apsver tikai un vienīgi katrā gadījumā atsevišķi.

Grozījums Nr.    37

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Katra dalībvalsts pieņem to kompetento iestāžu sarakstu, kuras ir tiesīgas pieprasīt vai saņemt no Pasažieru informācijas nodaļām PDR datus vai PDR datu apstrādes rezultātus, lai pārbaudītu šo informāciju tālāk vai lai veiktu atbilstīgu darbību nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus un smagus noziegumus un saukt pie atbildības par tiem.

1. Katra dalībvalsts pieņem to kompetento iestāžu sarakstu, kuras ir tiesīgas pieprasīt vai saņemt no Pasažieru informācijas nodaļām PDR datus vai PDR datu apstrādes rezultātus, lai pārbaudītu šo informāciju tālāk vai lai veiktu atbilstīgu darbību nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus un smagus starptautiskus noziegumus un saukt pie atbildības par tiem.

Grozījums Nr.    38

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Kompetentās iestādes ir iestādes, kas ir kompetentas novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus un smagus noziegumus vai saukt pie atbildības par tiem.

2. Kompetentās iestādes ir iestādes, kas ir kompetentas novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus un smagus starptautiskus noziegumus vai saukt pie atbildības par tiem.

Grozījums Nr.    39

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Pasažieru informācijas nodaļas saņemtos pasažieru PDR datus un PDR datu apstrādes rezultātus dalībvalstu kompetentās iestādes var apstrādāt tālāk vienīgi nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus un smagus noziegumus vai saukt pie atbildības par tiem.

4. Pasažieru informācijas nodaļas saņemtos pasažieru PDR datus un PDR datu apstrādes rezultātus dalībvalstu kompetentās iestādes var apstrādāt tālāk vienīgi nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus un smagus starptautiskus noziegumus vai saukt pie atbildības par tiem.

Grozījums Nr.    40

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis pieņem nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka gaisa pārvadātāji nosūta (push) PDR datus, kas definēti 2. panta c) punktā un konkrēti noteikti pielikumā, tādā apmērā, kādā tie datus jau ir savākuši, uz tās dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļas datubāzi, kuras teritorijā starptautiskais lidojums ielidos vai no kuras teritorijas attiecīgais lidojums izlidos. Ja lidojuma kodus kopīgi lieto viens vai vairāki gaisa pārvadātāji, pienākums nosūtīt visu lidojuma pasažieru PDR datus ir tam gaisa pārvadātājam, kas veic lidojumu. Ja lidojumam ir viena vai vairākas starpnosēšanās dalībvalstu lidostās, gaisa pārvadātāji PDR datus nosūta visu attiecīgo dalībvalstu Pasažieru informācijas nodaļām.

1. Dalībvalstis pieņem nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka gaisa pārvadātāji, kuri jau vāc PDR datus par saviem pasažieriem, (t. i., push) PDR datus, kas definēti 2. panta c) punktā un konkrēti noteikti pielikumā, tādā apmērā, kādā tie datus ir savākuši savā ierastā ikdienas darbā, nosūta uz tās dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļas datubāzi, kuras teritorijā starptautiskais lidojums ielidos vai no kuras teritorijas attiecīgais lidojums izlidos. Ja lidojuma kodus kopīgi lieto viens vai vairāki gaisa pārvadātāji, pienākums nosūtīt visu lidojuma pasažieru PDR datus ir tam gaisa pārvadātājam, kas veic lidojumu. Ja lidojumam ir viena vai vairākas starpnosēšanās dalībvalstu lidostās, gaisa pārvadātāji PDR datus nosūta vienīgi lidojuma galamērķa dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai.

 

1.a Dalībvalstis neprasa, lai gaisa pārvadātāji vāktu PDR datus, kurus gaisa pārvadātāji līdz šim nav vākuši. Gaisa pārvadātāji nenosūta nekādus citus PDR datus kā tos, kas noteikti 2. panta c) punktā un uzskaitīti pielikumā. Gaisa pārvadātāji neatbild par pasažieru sniegto datu pareizību un pilnīgumu, izņemot gadījumos, kad gaisa pārvadātāji nav ievērojuši pienācīgu rūpību, lai nodrošinātu, ka no pasažieriem savāktie dati ir precīzi un pareizi.

2. Gaisa pārvadātāji PDR datus nosūta elektroniski, izmantojot kopīgus protokolus un saderīgus datu formātus, kurus paredzēts pieņemt saskaņā ar 13. un 14. pantā noteiktajām procedūrām, vai, ja tas tehniski nav iespējams, ar jebkādiem citiem atbilstīgiem līdzekļiem, nodrošinot atbilstīgu datu drošības līmeni:

2. Gaisa pārvadātāji PDR datus nosūta elektroniski, izmantojot kopīgus protokolus un saderīgus datu formātus, kurus paredzēts pieņemt saskaņā ar 13. un 14. pantā noteiktajām procedūrām, vai, ja tas gaisa pārvadātājiem tehniski nav iespējams, ar jebkādiem citiem atbilstīgiem līdzekļiem, nodrošinot atbilstīgu datu drošības līmeni:

(a) 24 līdz 48 stundas pirms paredzētā izlidošanas laika

(a) vienu reizi — 24 līdz 48 stundas pirms paredzētā izlidošanas laika

un

un

(b) tūlīt pēc iekāpšanas slēgšanas, proti, pēc tam, kad pasažieri ir iekāpuši gaisa kuģī, kas gatavojas izlidot, un vēl citiem pasažieriem iekāpt vairs nav iespējams.

(b) vienu reizi — tūlīt pēc iekāpšanas slēgšanas, proti, pēc tam, kad pasažieri ir iekāpuši gaisa kuģī, kas gatavojas izlidot, un vēl citiem pasažieriem iekāpt vairs nav iespējams.

3. Dalībvalstis var atļaut gaisa pārvadātājiem ierobežot 2. punkta b) apakšpunktā minēto nosūtīšanu, to attiecinot vienīgi uz 2. punkta a) apakšpunkta minētās datu nosūtīšanas atjaunināšanu.

3. Dalībvalstis atļauj gaisa pārvadātājiem ierobežot 2. punkta b) apakšpunktā minēto nosūtīšanu, to attiecinot vienīgi uz 2. punkta a) apakšpunktā minētās datu nosūtīšanas atjaunināšanu.

4. Katrā gadījumā atsevišķi pēc Pasažieru informācijas nodaļas lūguma, kas ir saskaņā ar valsts tiesību aktiem, gaisa pārvadātāji nosūta PDR datus, ja ir nepieciešams tiem piekļūt agrāk nekā minēts 2. punkta a) apakšpunktā, lai palīdzētu reaģēt uz konkrētiem un faktiskiem draudiem, kas saistīti ar teroristu nodarījumiem vai smagiem noziegumiem.

4. Katrā gadījumā atsevišķi pēc Pasažieru informācijas nodaļas lūguma, kas ir saskaņā ar valsts tiesību aktiem, gaisa pārvadātāji nosūta PDR datus, ja ir nepieciešams tiem piekļūt agrāk nekā minēts 2. punkta a) apakšpunktā, lai palīdzētu reaģēt uz konkrētiem un faktiskiem draudiem, kas saistīti ar teroristu nodarījumiem vai smagiem starptautiskiem noziegumiem.

Grozījums Nr.    41

Direktīvas priekšlikums

7. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz personām, kuras Pasažieru informācijas nodaļa ir identificējusi saskaņā ar 4. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu, minētā Pasažieru informācijas nodaļa nosūta PDR datu apstrādes rezultātu citu dalībvalstu Pasažieru informācijas nodaļām, ja pirmā minētā Pasažieru informācijas nodaļa uzskata, ka šāda nosūtīšana ir nepieciešama, lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus vai smagus noziegumus vai sauktu pie atbildības par tiem. Saņemošo dalībvalstu Pasažieru informācijas nodaļas šādus PDR datus vai PDR datu apstrādes rezultātu nosūta savām attiecīgajām kompetentajām iestādēm.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz personām, kuras Pasažieru informācijas nodaļa ir identificējusi saskaņā ar 4. panta 2. punkta b) apakšpunktu, minētā Pasažieru informācijas nodaļa nosūta PDR datu apstrādes rezultātu citu dalībvalstu Pasažieru informācijas nodaļām, ja pirmā minētā Pasažieru informācijas nodaļa uzskata, ka šāda nosūtīšana ir nepieciešama, lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus vai smagus starptautiskus noziegumus vai sauktu pie atbildības par tiem. Šāda informācijas nosūtīšana ir stingri ierobežota un attiecas tikai uz konkrētā lietā nepieciešamajiem datiem nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus vai smagus starptautiskus noziegumus un saukt pie atbildības par tiem, un šādu nosūtīšanu pamato rakstveidā. Saņemošo dalībvalstu Pasažieru informācijas nodaļas šādus PDR datus vai PDR datu apstrādes rezultātu nosūta savām attiecīgajām kompetentajām iestādēm.

2. Dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai ir tiesības vajadzības gadījumā lūgt jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, kas saskaņā ar 9. panta 1. punktu tiek glabāti pēdējās minētās Pasažieru informācijas nodaļas datubāzē, un, ja nepieciešams, arī PDR datu apstrādes rezultātu. Šādu datu pieprasījums var attiekties uz jebkuru datu elementu vai to kombināciju, kuru pieprasījuma izdarītāja Pasažieru informācijas nodaļa konkrētā gadījumā uzskata par piemērotu teroristu nodarījumu un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai saukšanai pie atbildības par tiem. Pasažieru informācijas nodaļas prasītos datus sniedz, cik vien drīz tas ir praktiski iespējams, un sniedz arī PDR datu apstrādes rezultātu, ja tas jau ir sagatavots saskaņā ar 4. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu.

2. Dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai ir tiesības vajadzības gadījumā lūgt jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, kas saskaņā ar 9. panta 1. punktu tiek glabāti pēdējās minētās Pasažieru informācijas nodaļas datubāzē, un, ja nepieciešams, arī PDR datu apstrādes rezultātu. Šādu datu pieprasījums ir stingri ierobežots un attiecas tikai uz konkrētā lietā nepieciešamajiem datiem. Tas var attiekties uz jebkuru datu elementu vai to kombināciju, kuru pieprasījuma izdarītāja Pasažieru informācijas nodaļa konkrētā gadījumā uzskata par piemērotu teroristu nodarījumu un smagu starptautisku noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai saukšanai pie atbildības par tiem, un to pamato rakstveidā. Pasažieru informācijas nodaļas prasītos datus sniedz, cik vien drīz tas ir praktiski iespējams, un sniedz arī PDR datu apstrādes rezultātu, ja tas jau ir sagatavots saskaņā ar 4. panta 2. punkta b) apakšpunktu.

3. Dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai ir tiesības vajadzības gadījumā lūgt jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, kas saskaņā ar 9. panta 2. punktu tiek glabāti pēdējās minētās Pasažieru informācijas nodaļas datubāzē, un, ja nepieciešams, arī PDR datu apstrādes rezultātu. Pasažieru informācijas nodaļa piekļuvi konkrētiem citas dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļas glabātiem PDR datiem pilnā formā un nemaskētiem var lūgt tikai izņēmuma apstākļos, reaģējot uz konkrētiem draudiem vai konkrētu izmeklēšanu vai saukšanu pie atbildības saistībā ar teroristu nodarījumiem vai smagiem noziegumiem.

3. Dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai ir tiesības vajadzības gadījumā lūgt jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, kas saskaņā ar 9. panta 2. punktu tiek glabāti pēdējās minētās Pasažieru informācijas nodaļas datubāzē, un, ja nepieciešams, arī PDR datu apstrādes rezultātu. Pasažieru informācijas nodaļa piekļuvi konkrētiem citas dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļas glabātiem PDR datiem pilnā formā un nemaskētiem var lūgt tikai izņēmuma apstākļos, reaģējot uz konkrētiem draudiem vai konkrētu izmeklēšanu vai saukšanu pie atbildības saistībā ar teroristu nodarījumiem vai smagiem starptautiskiem noziegumiem. Šādu pieprasījumu pamato rakstveidā.

4. Tikai tajos gadījumos, kad tas ir nepieciešams, lai novērstu tūlītējus un nopietnus draudus sabiedrības drošībai, dalībvalsts kompetentās iestādes drīkst tieši lūgt jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, kas tiek glabāti minētās Pasažieru informācijas nodaļas datubāzē saskaņā ar 9. panta 1. un 2. punktu. Šādi pieprasījumi attiecas uz konkrētu izmeklēšanu vai saukšanu pie atbildības par teroristu nodarījumiem vai smagiem noziegumiem, un tie ir pamatoti. Uz šādiem pieprasījumiem Pasažieru informācijas nodaļas atbild prioritārā kārtā. Visos citos gadījumos kompetentās iestādes savus pieprasījumus sūta ar savas dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļas starpniecību.

4. Tikai tajos gadījumos, kad tas ir nepieciešams, lai novērstu tūlītējus un nopietnus draudus sabiedrības drošībai, dalībvalsts kompetentās iestādes drīkst tieši lūgt jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, kas tiek glabāti minētās Pasažieru informācijas nodaļas datubāzē saskaņā ar 9. panta 1. un 2. punktu. Šādi pieprasījumi attiecas uz konkrētu izmeklēšanu vai saukšanu pie atbildības par teroristu nodarījumiem vai smagiem starptautiskiem noziegumiem, un tie ir pamatoti. Uz šādiem pieprasījumiem Pasažieru informācijas nodaļas atbild prioritārā kārtā. Visos citos gadījumos kompetentās iestādes savus pieprasījumus sūta ar savas dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļas starpniecību.

5. Izņēmuma kārtā, ja ir nepieciešams piekļūt agrīnā posmā, reaģējot uz konkrētiem un faktiskiem draudiem saistībā ar teroristu nodarījumiem vai smagiem noziegumiem, dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai ir tiesības pieprasīt citas dalībvalsts pasažieru informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus par lidojumiem, kas jebkurā laikā ielido pēdējās minētās dalībvalsts teritorijā vai izlido no tās.

5. Izņēmuma kārtā, ja ir nepieciešams datiem piekļūt agrīnā posmā, reaģējot uz konkrētiem un faktiskiem draudiem saistībā ar teroristu nodarījumiem vai smagiem starptautiskiem noziegumiem, dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt citas dalībvalsts pasažieru informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus par lidojumiem, kas ielido pēdējās minētās dalībvalsts teritorijā vai izlido no tās. Šāda informācijas pieprasīšana ir stingri ierobežota un attiecas tikai uz konkrētā lietā nepieciešamajiem datiem nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus vai smagus starptautiskus noziegumus un saukt pie atbildības par tiem, un šādu pieprasīšanu pamato rakstveidā.

6. Informācijas apmaiņa saskaņā ar šo pantu var notikt, izmantojot jebkuru no pastāvošajiem kanāliem starptautiskai tiesībaizsardzības sadarbībai. Pieprasījumam un informācijas apmaiņai izmanto valodu, ko piemēro izmantotajam kanālam. Sniedzot paziņojumu saskaņā ar 3. panta 3. punktu, dalībvalstis arī informē Komisiju par kontaktiem, kuriem pieprasījumus var sūtīt steidzamos gadījumos. Komisija paziņo dalībvalstīm saņemtos paziņojumus.

6. Informācijas apmaiņa saskaņā ar šo pantu var notikt, izmantojot jebkuru no pastāvošajiem kanāliem Eiropas mēroga un starptautiskai tiesībaizsardzības sadarbībai, jo īpaši ar Eiropola vai Padomes 2009. gada 6. aprīļa Lēmuma 2009/371/TI 8. pantā minēto dalībvalstu vienību starpniecību. Pieprasījumam un informācijas apmaiņai izmanto valodu, ko piemēro izmantotajam kanālam. Sniedzot paziņojumu saskaņā ar 3. panta 3. punktu, dalībvalstis arī informē Komisiju par kontaktiem, kuriem pieprasījumus var sūtīt steidzamos gadījumos. Komisija paziņo dalībvalstīm saņemtos paziņojumus.

Pamatojums

Apmaiņu ar visu gaisa satiksmes pasažieru personas datiem nebūtu jāuzskata par parastu procedūru. Datu apmaiņa būtu stingri jāierobežo, un tai vajadzētu būt saistītai ar konkrētu lietu nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus un saukt pie atbildības par tiem, bet šādi pieprasījumi būtu rakstiski jāpamato, lai saņemtu atļauju tos pārbaudīt.

Informācijas apmaiņai būtu jāizmanto pašreizējie kanāli. Tādēļ šeit būtu skaidri jāpiemin Eiropols.

Grozījums Nr.    42

Direktīvas priekšlikums

8. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalsts PDR datus un PDR datu apstrādes rezultātus var nosūtīt trešai valstij vienīgi katrā gadījumā atsevišķi un ja

Dalībvalsts PDR datus un PDR datu apstrādes rezultātus var nosūtīt trešai valstij vienīgi pamatojoties uz starptautisku nolīgumu starp Savienību un attiecīgo trešo valsti, vienīgi katrā gadījumā atsevišķi un ja

 

(-a) mutatis mutandis ir izpildīti visi 7. pantā paredzētie nosacījumi,

(a) ir izpildīti Padomes Pamatlēmuma 2008/977/TI 13. pantā ietvertie nosacījumi,

(a) ir izpildīti Padomes Pamatlēmuma 2008/977/TI 13. pantā ietvertie nosacījumi,

(b) nosūtīšana ir nepieciešama šīs direktīvas mērķiem, kas noteikti 1. panta 2. punktā, un

(b) nosūtīšana ir nepieciešama šīs direktīvas mērķiem, kas noteikti 1. panta 2. punktā, un

(c) trešā valsts piekrīt datus nosūtīt citai trešai valstij vienīgi tad, ja tas ir nepieciešams šīs direktīvas mērķiem, kas noteikti 1. panta 2. punktā, un vienīgi tad, ja dalībvalsts to ir skaidri atļāvusi.

(c) trešā valsts garantē, ka tā datus izmantos vienīgi šīs direktīvas mērķiem, kas noteikti 1. panta 2. punktā. Trešā valsts nedrīkst šos datus pārsūtīt citai trešai pusei,

 

(d) trešā valsts, neradot pārmērīgu kavēšanos vai izmaksas, nodrošina Savienības pilsoņiem tādas pašas tiesības piekļūt PDR datiem, tos labot, dzēst un saņemt kompensāciju, kādas tiek piemērotas Savienībā,

 

(e) trešā valsts nodrošina pienācīgu un salīdzināmu PDR datu aizsardzības līmeni.

Pamatojums

PDR dati būtu jānosūta trešām valstīm tikai tādā gadījuma, ja tiek garantēta pietiekama datu aizsardzība.

Grozījums Nr.    43

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Beidzoties 30 dienu termiņam pēc 1. punktā minētās PDR datu nosūtīšanas Pasažieru informācijas nodaļai, datus turpmāk glabā Pasažieru informācijas nodaļā vēl piecus gadus. Šajā periodā maskē visus datu elementus, kas varētu kalpot, lai identificētu pasažierus, uz kuriem PDR dati attiecas. Šādi anonimizēti PDR dati ir pieejami tikai ierobežotam Pasažieru informācijas nodaļas darbinieku skaitam, kuri ir īpaši pilnvaroti veikt PDR datu analīzi un izstrādāt vērtēšanas kritērijus saskaņā ar 4. panta 2. punkta d) apakšpunktu. Piekļuve pilnīgiem PDR datiem ir atļauta vienīgi Pasažieru informācijas nodaļas vadītājam 4. panta 2. punkta c) apakšpunkta nolūkos un ja ir pamats uzskatīt, ka tas ir nepieciešams, lai veiktu izmeklēšanu, un reaģējot uz konkrētiem un faktiskiem draudiem vai risku vai konkrētu izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu.

svītrots

Pamatojums

Storing all PNR data for longer periods of time even without any initial suspicion is disproportionate. National constitutional courts in several rulings on telecommunications data retention as based on directive 2006/24/EC as well as the ECHR in its ruling on retention of DNA samples (S. and Marper vs UK) have made this clear and have also warned that the cumulative effects of retention of several types data may be close to the absolute constitutional threshold. Neither the Legal Service of the Council nor the EU Fundamental Rights Agency have been convinced by the necessity and proportionality of the retention of data about all passengers.

Grozījums Nr.    44

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka pēc 2. punktā noteiktā termiņa beigām PDR datus dzēš. Šis pienākums neskar gadījumus, kad konkrēti PDR dati ir nosūtīti kompetentai iestādei un tiek izmantoti saistībā ar konkrētu kriminālizmeklēšanu vai saukšanu pie atbildības, šajā gadījumā to, kā kompetentā iestāde glabā šādus datus, regulē dalībvalsts tiesību akti.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka pēc 1. punktā noteiktā termiņa beigām PDR datus dzēš. Šis pienākums neskar gadījumus, kad konkrēti PDR dati ir nosūtīti kompetentai iestādei un tiek izmantoti saistībā ar konkrētu kriminālizmeklēšanu vai kriminālo tiesvedību, kas vērsta pret noteiktu personu vai noteiktu personu grupu, un šajā gadījumā to, kā kompetentā iestāde glabā šādus datus, regulē dalībvalsts tiesību akti.

Pamatojums

Pienākumam dzēst datus, kad apritējuši pieci gadi, jābūt pilnīgi skaidri noteiktam. Paredzētajam izņēmumam ir sava loģika, taču būtu skaidri jāprecizē, ka turpināt glabāt datus pēc piecu gadu termiņa beigām ir atļauts tikai gadījumos, kad norisinās izmeklēšana pret konkrētām personām vai personu grupām. Komisijas priekšlikumā izmantotais formulējums „saistībā ar konkrētu kriminālizmeklēšanu vai saukšanu pie atbildības” varētu attiekties arī uz nenoteiktu personu skaitu.

Grozījums Nr.    45

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šīs direktīvas 4. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā minētās salīdzināšanas rezultātu Pasažieru informācijas nodaļa glabā vienīgi tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai informētu kompetentās iestādes par pozitīvu atbilsmi. Ja automātiskās salīdzināšanas rezultāts pēc tā individuālas pārbaudīšanas ar neautomātiskiem līdzekļiem ir izrādījies negatīvs, to tomēr glabā ilgākais trīs gadus, lai nepieļautu turpmākas „neapstiprinājušās” pozitīvas atbilsmes, ja vien tam pamatā esošie dati nav jau dzēsti saskaņā ar 3. punktu pēc piecu gadu termiņa beigšanās, šajā gadījumā ierakstu glabā tik ilgi, līdz tiek dzēsti tam pamatā esošie dati.

Šīs direktīvas 4. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētās salīdzināšanas rezultātu Pasažieru informācijas nodaļa glabā vienīgi tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai informētu kompetentās iestādes par pozitīvu atbilsmi. Ja automātiskās salīdzināšanas rezultāts pēc tā individuālas pārbaudīšanas ar neautomātiskiem līdzekļiem ir izrādījies negatīvs, tam pamatā esošie dati attiecīgajā datu bāzē tiek laboti vai dzēsti.

Grozījums Nr.    46

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem paredz preventīvus, efektīvus un samērīgus sodus, tostarp naudas sodus, tiem gaisa pārvadātajiem, kas vispār nenosūta saskaņā ar šo direktīvu prasītos datus tādā apjomā, kādā gaisa pārvadātāji tos jau ir savākuši, vai arī to nedara prasītajā formātā, vai kā citādi pārkāpj valsts noteikumus, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu.

Dalībvalstis saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem paredz preventīvus, efektīvus un samērīgus sodus, tostarp naudas sodus, tiem gaisa pārvadātājiem, kas vispār nenosūta saskaņā ar šo direktīvu prasītos datus tādā apjomā, kādā gaisa pārvadātāji tos jau ir savākuši, vai arī to nedara prasītajā ICAO pamatnostādnēs par PDR norādītajā formātā, vai kā citādi pārkāpj valsts noteikumus, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu. Gaisa pārvadātājiem neuzliek sodus gadījumos, kad trešās valsts iestādes tiem nav atļāvušas nosūtīt PDR datus.

Pamatojums

Dati būtu obligāti jāsniedz formātā, par ko tikusi panākta globāla vienošanās un ko atzinusi ICAO (dok. Nr. 9944) un Pasaules Muitas organizācija.

Tā kā trešās valstīs varētu būt atšķirīgas tiesību normas, kas reglamentē datu pārsūtīšanu, ir nepieciešams šāds precizējums

Grozījums Nr.    47

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Katra dalībvalsts paredz, ka noteikumus, kas tās valsts tiesību aktos pieņemti, īstenojot Padomes Pamatlēmuma 2008/977/TI 21. un 22. pantu, attiecībā uz apstrādes konfidencialitāti un datu drošību, piemēro arī personas datu jebkurai apstrādei saskaņā ar šo direktīvu.

2. Katra dalībvalsts paredz, ka noteikumus, kas tās valsts tiesību aktos pieņemti, īstenojot Padomes Pamatlēmuma 2008/977/TI 21. un 22. pantu, attiecībā uz apstrādes konfidencialitāti un datu drošību, piemēro arī personas datu jebkurai apstrādei saskaņā ar šo direktīvu. Gaisa pārvadātāji nedrīkst komerciāliem mērķiem izmantot pasažieru kontaktinformāciju, ko tie saņem no tūrisma aģentūrām.

Grozījums Nr.    48

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Ja ar valsts tiesību aktiem, kas pieņemti, īstenojot Direktīvu 95/46/EK, pasažieriem tiek paredzētas plašākas tiesības piekļūt datiem, tos labot, dzēst un bloķēt, saņemt kompensāciju, iesniegt prasību tiesā, pieprasīt datu apstrādes konfidencialitāti un datu drošību nekā to paredz 1. un 2. punktā minētie noteikumi, tad piemēro valsts tiesību aktus.

Pamatojums

Atsevišķas datu subjektu tiesības pienācīgāk ir izklāstītas Direktīvā 95/46/EK, jo īpaši prasības par datu subjekta informēšanu.

Grozījums Nr.    49

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Jebkāda PDR datu apstrāde, atklājot personas rasi vai etnisko izcelsmi, reliģisko un filozofisko pārliecību, politiskiem uzskatiem, dalību arodbiedrībās, veselību vai seksuālo dzīvi, ir aizliegta. Ja Pasažieru informācijas nodaļa saņem PDR datus, kas atklāj šādu informāciju, tos nekavējoties dzēš.

3. Pasažieru informācijas nodaļām ir aizliegta jebkāda PDR datu apstrāde, atklājot personas rasi vai etnisko izcelsmi, reliģisko un filozofisko pārliecību, politiskos uzskatus, dalību arodbiedrībās, veselību vai seksuālo dzīvi. Ja Pasažieru informācijas nodaļa saņem PDR datus, kas atklāj šādu informāciju, tos nekavējoties dzēš.

Pamatojums

Par PDR datu vākšanu un apstrādi teroristu nodarījumu un smagu noziegumu novēršanas, atklāšanas, izmeklēšanas un pie atbildības saukšanas nolūkā ir atbildīgas Pasažieru informācijas nodaļas, nevis gaisa pārvadātāji.

Gaisa pārvadātājiem šī informācija ir pieejama, jo tie to saņem no saviem pasažieriem.

Grozījums Nr.    50

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. PDR datu jebkādu apstrādi, ko veic gaisa pārvadātāji, jebkādu PDR datu nosūtīšanu, ko veic Pasažieru informācijas nodaļas, un visus pieprasījumus, ko iesniedz citu dalībvalstu un trešo valstu kompetentās iestādes vai Pasažieru informācijas nodaļas, pat ja tie tiek noraidīti, Pasažieru informācijas nodaļa un kompetentās iestādes reģistrē vai dokumentē, lai pārbaudītu datu apstrādes likumību, veiktu pašuzraudzību un nodrošinātu pienācīgu datu integritāti un datu apstrādes drošību, ko jo īpaši veic valsts datu aizsardzības uzraudzības iestādes. Šo uzskaiti glabā piecus gadus, ja vien tās pamatā esošie dati pēc minētā piecu gadu termiņa beigām vēl nav dzēsti saskaņā ar 9. panta 3. punktu, šādā gadījumā uzskaiti glabā, līdz tās pamatā esošie dati ir dzēsti.

4. PDR datu jebkādu apstrādi, jebkādu PDR datu nosūtīšanu, ko veic Pasažieru informācijas nodaļas, un visus pieprasījumus, ko iesniedz citu dalībvalstu un trešo valstu kompetentās iestādes vai Pasažieru informācijas nodaļas, pat ja tie tiek noraidīti, Pasažieru informācijas nodaļa un kompetentās iestādes reģistrē vai dokumentē, lai pārbaudītu datu apstrādes likumību, veiktu pašuzraudzību un nodrošinātu pienācīgu datu integritāti un datu apstrādes drošību, ko jo īpaši veic valsts datu aizsardzības uzraudzības iestādes. Šo uzskaiti glabā piecus gadus, ja vien tās pamatā esošie dati pēc minētā piecu gadu termiņa beigām vēl nav dzēsti saskaņā ar 9. panta 3. punktu, šādā gadījumā uzskaiti glabā, līdz tās pamatā esošie dati ir dzēsti.

Pamatojums

Šis punkts attiecas nevis uz gaisa pārvadātāju rīcībā esošajiem, bet uz Pasažieru datu nodaļām pārsūtītajiem PDR datiem.

Grozījums Nr.    51

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Visu datu aizsardzībai piemēro sevišķi augstus drošības standartus, pamatojoties uz jaunākajiem zinātniskajiem sasniegumiem datu aizsardzības jomā un šo aizsardzību pastāvīgi atjauninot atbilstīgi jaunajām zināšanām un nostādnēm. Lemjot par piemērojamajiem drošības standartiem, ekonomiskajiem aspektiem ir vienīgi sekundāra nozīme.

 

Jaunākajam tehnikas attīstības līmenim atbilstošus šifrēšanas paņēmienus jo īpaši izmanto nolūkā:

 

– nodrošināt, ka datu apstrādes sistēmas nevar izmantot nepiederošas personas;

 

– nodrošināt, ka personas, kas ir tiesīgas izmantot datu apstrādes sistēmu, var piekļūt tikai tiem datiem, kuriem tās ir tiesīgas piekļūt, un ka, veicot personas datu apstrādi, tos izmantojot, kā arī pēc to saglabāšanas, šos datus nav iespējams nolasīt, kopēt, izmainīt vai dzēst;

 

– nodrošināt, ka, personas datus elektroniski pārsūtot, transportējot vai saglabājot datu nesējā, tos nav iespējams neatļauti nolasīt, kopēt, izmainīt vai dzēst, un nodrošināt, ka ir iespējams pārbaudīt un konstatēt, uz kurieni personas datus ir paredzēts pārsūtīt, izmantojot datu pārsūtīšanas ierīces.

 

Tiek nodrošināta iespēja retrospektīvi pārbaudīt un konstatēt, vai datu apstrādes sistēmās ir ievadīti personas dati, tie ir mainīti vai dzēsti, un kas šīs darbības ir veicis.

 

Garantē, ka, apstrādājot personas datus atbilstīgi noslēgtam līgumam, datus ir iespējams apstrādāt tikai saskaņā ar līgumslēdzēja norādījumiem.

 

Garantē personas datu aizsardzību pret nejaušu iznīcināšanu vai zudumu.

 

Garantē, ka atšķirīgiem mērķiem savāktus datus ir iespējams apstrādāt atsevišķi.

Grozījums Nr.    52

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka gaisa pārvadātāji, to aģenti vai citi biļešu tirgotāji pasažieru pārvadāšanai ar gaisa transportu lidojuma rezervācijas un biļetes iegādes laikā skaidri un precīzi informē starptautisko lidojumu pasažierus par PDR datu sniegšanu Pasažieru informācijas nodaļai, to apstrādes nolūkiem, datu glabāšanas termiņu, to iespējamu izmantošanu, lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus un smagus noziegumus un sauktu pie atbildības par tiem, iespēju veikt šādu datu apmaiņu un dalīties ar tiem, kā arī par viņu datu aizsardzības tiesībām, jo īpaši tiesībām iesniegt sūdzību valsts datu aizsardzības uzraudzības iestādei, kuru tie var brīvi izvēlēties. Šo pašu informāciju dalībvalstis dara pieejamu sabiedrībai.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka gaisa pārvadātāji, to aģenti vai citi biļešu tirgotāji pasažieru pārvadāšanai ar gaisa transportu lidojuma rezervācijas un biļetes iegādes laikā skaidri un precīzi informē starptautisko lidojumu pasažierus par PDR datu sniegšanu Pasažieru informācijas nodaļām, to apstrādes nolūkiem, datu glabāšanas termiņu, to iespējamu izmantošanu, lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus un smagus starptautiskus noziegumus un sauktu pie atbildības par tiem, iespēju veikt šādu datu apmaiņu un dalīties ar tiem, kā arī par viņu datu aizsardzības tiesībām, tādām kā tiesības piekļūt datiem, tos labot, dzēst un bloķēt, un tiesībām iesniegt sūdzību valsts datu aizsardzības uzraudzības iestādei, kuru tie var brīvi izvēlēties. Šo pašu informāciju dalībvalstis dara pieejamu sabiedrībai.

Pamatojums

Precizēts formulējums par personas datu aizsardzību.

Grozījums Nr.    53

Direktīvas priekšlikums

12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

12.a pants

 

Izmaksas

 

Līdz ..* Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs direktīvas finansiālo ietekmi. Ziņojumā īpašu uzmanību pievērš izmaksām, kas rodas pasažieriem, gaisa pārvadātājiem un biļešu tirgotājiem. Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno likumdošanas priekšlikumu ar mērķi izlīdzināt finansiālā sloga sadalījumu starp valsts iestādēm un gaisa pārvadātājiem visā Savienībā.

 

_____________

 

* OV: lūgums norādīt datumu — divi gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Regulā būtu jārisina arī izmaksu jautājums.

Grozījums Nr.    54

Direktīvas priekšlikums

15. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Normatīvie akti un administratīvie noteikumi, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, dalībvalstīs stājas spēkā vēlākais divu gadu laikā pēc direktīvas stāšanās spēkā. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto aktu tekstus, kā arī minēto aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

1. Normatīvie akti un administratīvie noteikumi, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, dalībvalstīs stājas spēkā vēlākais divu gadu laikā pēc direktīvas stāšanās spēkā. Pieņemot šos noteikumus, dalībvalstis tos saskaņo ar Savienības tiesību vispārējiem principiem un prasībām par nepieciešamību un proporcionalitāti. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto aktu tekstus, kā arī minēto aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Grozījums Nr.    55

Direktīvas priekšlikums

16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Līdz 15. panta 1. punktā minētajam datumam, proti, divus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā, dalībvalstis nodrošina, ka tiek vākti PDR dati par vismaz 30 % no visiem lidojumiem, kas minēti 6. panta 1. punktā. Līdz divu gadu termiņam pēc 15. pantā minētā datuma dalībvalstis nodrošina, ka tiek vākti PDR dati par vismaz 60 % no visiem lidojumiem, kas minēti 6. panta 1. punktā. Dalībvalstis nodrošina, ka sākot no četriem gadiem pēc 15. pantā minētā datuma, tiek vākti PDR dati par visiem lidojumiem, kas minēti 6. panta 1. punktā.

svītrots

Grozījums Nr.    56

Direktīvas priekšlikums

17. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) pārskata, cik lietderīgi un nepieciešams ir šīs direktīvas darbības jomā iekļaut iekšējos lidojumus, ņemot vērā pieredzi, kādu guvušas tas dalībvalstis, kas vāc PDR datus par iekšējiem lidojumiem. Komisija divu gadu laikā pēc 15. panta 1. punktā minētā datuma iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei;

svītrots

Grozījums Nr.    57

Direktīvas priekšlikums

18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis sagatavo statistikas informācijas apkopojumu par PDR datiem, kas sniegti Pasažieru informācijas nodaļai. Šādi statistikas dati kā minimums ietver saskaņā ar 4. panta 2. punktu veikto identifikāciju skaitu attiecībā uz ikvienu personu, kas var būt iesaistīta teroristu nodarījumā vai smagā noziegumā, un turpmāko tiesībaizsardzības darbību skaitu, kas tika veiktas, izmantojot PDR datus par katru gaisa pārvadātāju un galamērķi.

1. Dalībvalstis sagatavo statistikas informācijas apkopojumu par PDR datiem, kas sniegti Pasažieru informācijas nodaļai. Šādi statistikas dati kā minimums ietver saskaņā ar 4. panta 2. punktu identificēto personu skaitu, kuras varētu būt iesaistītas teroristu nodarījumā vai smagā starptautiskā noziegumā, un turpmāko tiesībaizsardzības darbību skaitu, kas tika veiktas, izmantojot PDR datus, par katru gaisa pārvadātāju un galamērķi.

Grozījums Nr.    58

Direktīvas priekšlikums

1. pielikums – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Vispārīga rakstura piezīmes (tostarp visa pieejamā informācija par nepilngadīgajiem, kuri jaunāki par 18 gadiem un kuri ceļo bez pavadoņa, piemēram, nepilngadīgā vārds, uzvārds un dzimums, valoda(s), kādā(s) tas runā, personas, kas nepilngadīgo pavada pie izlidošanas, vārds un kontaktinformācija, kā arī radniecība ar nepilngadīgo, personas, kas nepilngadīgo sagaida pie atlidošanas, vārds un kontaktinformācija, kā arī radniecība ar nepilngadīgo, darbinieks, kas pavada pie izlidošanas un ielidošanas)

(12) Pieejamā informācija par nepilngadīgajiem, kuri jaunāki par 18 gadiem un kuri ceļo bez pavadoņa

PROCEDŪRA

Virsraksts

Pasažieru datu reģistra (ES PDR) datu izmantošana

Atsauces

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

14.2.2011

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Eva Lichtenberger

21.3.2011

 

 

 

Izskatīšana komitejā

11.7.2011

10.10.2011

21.11.2011

 

Pieņemšanas datums

22.11.2011

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

25

15

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Philip Bradbourn, Michel Dantin, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pablo Zalba Bidegain

PROCEDŪRA

Virsraksts

Pasažieru datu reģistra (ES PDR) datu izmantošana

Atsauces

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

14.2.2011

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Michael Cramer

17.3.2015

Izskatīšana komitejā

17.3.2015

 

 

 

Rezultāts

Apstiprināts protokolā

 

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ivo Belet, Rosa D’Amato, Daniel Dalton, Bas Eickhout, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Massimo Paolucci, Olga Sehnalová, Davor Škrlec, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

(1)

Skatīt: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-03-25_PNR_EN.pdf

(2)

Skatīt: http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-PNR-Opinion-June2011.pdf

(3)

Atzinums nav publicēts, bet tas citu starpā ir pieejams šādā vietnē: http://gruen-digital.de/wp-content/uploads/2011/05/Gutachten-JD-Rat-PNR.pdf

(4)

2009. gada 8. oktobra nolēmums Nr. 1258, http://www.ccr.ro/decisions/pdf/ro/2009/D1258_09.pdf

(5)

2010. gada 2. marta nolēmums lietās 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08, http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20100302_1bvr025608.html.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Pasažieru datu reģistra (ES PDR) datu izmantošana

Atsauces

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

2.2.2011

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

14.2.2011

TRAN

14.2.2011

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Timothy Kirkhope

15.7.2014

 

 

 

Pieņemšanas datums

15.7.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

33

26

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Esteban González Pons, Norbert Neuser

Iesniegšanas datums

24.8.2015


NODOŠANA ATPAKAĻ KOMITEJAI

Datums, kurā priekšlikumu nodeva atpakaļ komitejai (60. panta 3. punkts)

6.6.2014

 

Datums, kurā jāsniedz ziņojums

0.0.0000

Referents(-e/-i/-es)

  Apstiprināšanas/iecelšanas datums

Timothy Kirkhope

15.7.2014

Izskatīšana komitejā

11.11.2014

26.2.2015

26.5.2015

4.6.2015

 

Pieņemšanas datums

15.7.2015

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

33

26

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Esteban González Pons, Norbert Neuser

Iesniegšanas datums

24.8.2015

Juridisks paziņojums - Privātuma politika