Procedura : 2011/0023(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0248/2015

Teksty złożone :

A8-0248/2015

Debaty :

PV 13/04/2016 - 16
CRE 13/04/2016 - 16

Głosowanie :

PV 14/04/2016 - 7.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0127

DRUGIE SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1582kWORD 1251k
7.9.2015
PE 549.223v03-00 A8-0248/2015

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystania danych dotyczących przelotu pasażera w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Timothy Kirkhope

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych
 OPINIA Komisji Transportu i Turystyki
 PROCEDURA
 ODESŁANIE DO KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystania danych dotyczących przelotu pasażera w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0032),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 82 ust. 1 akapit drugi lit. d) oraz art. 87 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0039/2011),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uwagi przedstawione przez Zgromadzenie Narodowe Bułgarii, Senat Czech, niemiecki Bundesrat, Senat Włoch, Senat Rumunii, austriacką Radę Narodową, Zgromadzenie Republiki Portugalii i Senat Niderlandów na temat projektu aktu ustawodawczego,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 5 maja 2011 r.(1),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dnia 25 marca 2011 r.(2),

–  uwzględniając wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawach połączonych C-293/12 i C-594/12 Digital Rights Ireland i Seitlinger i in.(3),

–  uwzględniając dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych(4),

–  uwzględniając art. 59 i 188 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych, jak również Komisji Transportu i Turystyki (A7-0150/2013),

–  uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 18 września 2014 r. dotyczącą spraw w toku pozostałych po siódmej kadencji parlamentarnej,

–  uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych, jak również Komisji Transportu i Turystyki (A8-0248/2015),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek

Wniosek

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie wykorzystania danych dotyczących przelotu pasażera w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania

w sprawie wykorzystania danych dotyczących przelotu pasażera w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości transgranicznej, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Celem niniejszej dyrektywy jest zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona życia i bezpieczeństwa publicznego, a także utworzenie ram prawnych dotyczących ochrony i wymiany danych PNR między państwami członkowskimi i organami ścigania.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Dane PNR są niezbędne do skutecznego zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, a tym samym poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego.

(5) Dane PNR są niezbędne do skutecznego zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości transgranicznej, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania, a tym samym poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Dane PNR pomagają organom ścigania w zapobieganiu poważnym przestępstwom, w tym przestępstwom terrorystycznym, oraz ich wykrywaniu, prowadzeniu dochodzeń w ich sprawie i ich ściganiu, poprzez porównywanie tych danych z różnymi bazami danych poszukiwanych osób i przedmiotów, by uzyskać dowody oraz, w odpowiednich przypadkach, odnaleźć inne osoby zamieszane w przestępstwo a także ujawnić sieci przestępcze.

 

(6) Dane PNR mogą pomóc organom ścigania w zapobieganiu poważnym przestępstwom transgranicznym, w tym aktom terrorystycznym, oraz ich wykrywaniu, prowadzeniu dochodzeń w ich sprawie i ich ściganiu, poprzez porównywanie tych danych z różnymi bazami danych poszukiwanych osób i przedmiotów, by znaleźć niezbędne dowody oraz, w odpowiednich przypadkach, odnaleźć inne osoby zamieszane w przestępstwo i ujawnić sieci przestępcze.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Dane PNR umożliwiają organom ścigania identyfikację osób, które były uprzednio „nieznane”, tzn. osób, które nie były wcześniej podejrzewane o udział w poważnym przestępstwie oraz działalności terrorystycznej, lecz w odniesieniu do których dane sugerują, że mogą być zamieszane w taką działalność przestępczą i dlatego właściwe organy powinny się nimi bliżej zainteresować. Dzięki wykorzystaniu danych PNR organy ścigania mogą reagować na zagrożenie poważną przestępczością i terroryzmem z innej perspektywy niż w przypadku przetwarzania innych kategorii danych osobowych. Jednak by zagwarantować, że przetwarzanie danych niewinnych i nie podejrzewanych osób zostanie maksymalnie ograniczone, aspekty wykorzystania danych PNR dotyczące tworzenia i stosowania kryteriów oceny powinny zostać jeszcze bardziej ograniczone do poważnych przestępstw, które mają także wymiar transgraniczny, tzn. nierozerwalnie wiążą się z podróżowaniem, a tym samym z rodzajem przetwarzanych danych.

(7) Dane PNR umożliwiają organom ścigania identyfikację osób, które były uprzednio „nieznane”, tzn. osób, które nie były wcześniej podejrzewane o udział w poważnym przestępstwie transgranicznym oraz działalności terrorystycznej, lecz w odniesieniu do których dane sugerują, że mogą być zamieszane w taką działalność przestępczą i dlatego właściwe organy powinny się nimi bliżej zainteresować.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Przetwarzanie danych osobowych musi być proporcjonalne w stosunku do szczególnego celu w zakresie bezpieczeństwa, któremu służy niniejsza dyrektywa.

(8) Przetwarzanie danych osobowych musi być niezbędne i proporcjonalne w stosunku do szczególnego celu, któremu służy niniejsza dyrektywa.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Dlatego też w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości oraz ścigania tego rodzaju przestępstw konieczne jest, aby wszystkie państwa członkowskie wprowadziły przepisy ustanawiające obowiązki przewoźników lotniczych obsługujących loty z lub na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

(10) Dlatego też w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości transgranicznej oraz ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania konieczne jest, aby wszystkie państwa członkowskie wprowadziły przepisy ustanawiające obowiązki przewoźników lotniczych i podmiotów gospodarczych niebędących przewoźnikami, obsługujących loty z lub na terytorium państw członkowskich.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Przewoźnicy lotniczy gromadzą już i przetwarzają dane PNR swoich pasażerów do celów prowadzonej działalności. Niniejsza dyrektywa nie powinna nakładać na przewoźników lotniczych obowiązku gromadzenia lub zatrzymywania jakichkolwiek dodatkowych danych ani nakładać na pasażerów obowiązku dostarczania jakichkolwiek danych poza tymi, które już obecnie przekazują przewoźnikom lotniczym.

(11) Przewoźnicy lotniczy i podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami już teraz gromadzą i przetwarzają dane PNR swoich pasażerów do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Niniejsza dyrektywa nie powinna nakładać na przewoźników lotniczych ani na podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami obowiązku gromadzenia lub zatrzymywania jakichkolwiek dodatkowych danych ani nakładać na pasażerów obowiązku dostarczania jakichkolwiek danych poza tymi, które już obecnie przekazują przewoźnikom lotniczym i podmiotom gospodarczym niebędącym przewoźnikami.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a) Podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami, takie jak biura podróży i organizatorzy turystyki, sprzedają imprezy turystyczne, korzystając przy tym z lotów czarterowych, w związku z którymi otrzymują od swoich klientów i przetwarzają dane PNR, niekoniecznie przekazując je linii lotniczej obsługującej lot pasażera.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b) Każde państwo członkowskie powinno być odpowiedzialne za koszty prowadzenia i utrzymania własnego systemu PNR, w tym za koszty powołania i funkcjonowania właściwego organu oraz krajowego organu nadzoru. Koszty związane z przeniesieniem danych PNR przetrzymywanych przez pasażerskie linie lotnicze w swoich systemach rezerwacji do krajowych organów ścigania i właściwych organów powinny ponosić linie lotnicze.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Definicja przestępstw terrorystycznych powinna zostać zaczerpnięta z art. 1–4 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu37. Definicja poważnych przestępstw powinna zostać zaczerpnięta z art. 2 decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi38. Jednak państwa członkowskie mogą wykluczyć te lżejsze przestępstwa, w związku z którymi, w świetle ich systemu sprawiedliwości w sprawach karnych, przetwarzanie danych na mocy niniejszej dyrektywy nie byłoby zgodne z zasadą proporcjonalności. Definicja poważnych przestępstw transgranicznych powinna zostać zaczerpnięta z art. 2 decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

(12) Definicja przestępstw terrorystycznych powinna zostać zaczerpnięta z art. 1–4 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW37. Definicja poważnej przestępczości transgranicznej powinna zostać zaczerpnięta z art. 2 decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW38 oraz powinna obejmować przestępstwa wymienione w niniejszej dyrektywie.

__________________

__________________

37 Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3. Decyzja zmieniona decyzją ramową Rady 2008/919/WSiSW z 28 listopada 2008 r. , Dz.U. L 330 z 9.12.2008, s. 21.

37 Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3).

38 Dz.U. L 190 z 18.7.2002, s. 1.

38 Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi (Dz.U. L 190 z 18.7. 2002 r., s.1).

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Dane PNR powinny być przekazywane do jednego wyznaczonego organu (jednostki ds. informacji o pasażerach) we właściwym państwie członkowskim, by zapewnić jasność i ograniczyć koszty dla przewoźników lotniczych.

(13) Dane PNR powinny być przekazywane do jednego wyznaczonego organu (jednostki ds. informacji o pasażerach) we właściwym państwie członkowskim, by zapewnić jasność i ograniczyć koszty dla przewoźników lotniczych oraz podmiotów gospodarczych niebędących przewoźnikami. Państwa członkowskie powinny udostępniać swoje informacje za pomocą aplikacji sieci bezpiecznej wymiany informacji (SIENA), aby zapewnić wymianę informacji i interoperacyjność między państwami członkowskimi.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Wszelkie wykazy wymaganych danych PNR, które mają być uzyskiwane przez jednostki ds. informacji o pasażerach, powinny być sporządzane w celu odzwierciedlenia zasadnych wymogów organów publicznych dążących do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania, poprawiając tym samym bezpieczeństwo w ramach Unii, jak również chroniąc podstawowe prawa obywateli, w szczególności do prywatności i ochrony danych osobowych. Wykazy takie nie powinny zawierać danych osobowych, które mogłyby ujawniać pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, wierzenia religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych ani informacji dotyczących zdrowia lub życia seksualnego danych osób. Dane PNR zawierają szczegółowe informacje dotyczące rezerwacji i planu podróży danego pasażera, które umożliwiają właściwym organom identyfikację pasażerów lotniczych stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego.

(14) Wszelkie wykazy wymaganych danych PNR, które mają być uzyskiwane przez jednostki ds. informacji o pasażerach, powinny być sporządzane w celu odzwierciedlenia zasadnych wymogów organów publicznych dążących do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub poważnej przestępczości transgranicznej, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania, poprawiając tym samym bezpieczeństwo w Unii, jak również chroniąc podstawowe prawa obywateli, w szczególności do prywatności i ochrony danych osobowych, poprzez stosowanie wysokich standardów zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej (zwaną dalej „Kartą”), konwencją o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych (zwaną dalej „konwencją nr 108”) i Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (zwaną dalej „EKPC”). Takie zbiory danych nie powinny zawierać danych osobowych, które mogłyby ujawniać pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, wyznanie lub światopogląd, przynależność do związków zawodowych ani informacji dotyczących zdrowia lub życia seksualnego danych osób. Dane PNR powinny zawierać wyłącznie szczegóły dotyczące rezerwacji i planu podróży pasażera, jak określono w niniejszej dyrektywie.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Obecnie istnieją dwa sposoby przekazywania danych: metoda „pobierania” (pull), polegająca na tym, że właściwe organy państw członkowskich chcące otrzymać dane mają dostęp do systemów rezerwacji przewoźników lotniczych i mogą pozyskać („pobrać”) z nich wymagane dane; oraz metoda „dostarczania” (push), polegająca na tym, że przewoźnicy lotniczy przekazują („dostarczają”) wymagane dane PNR na wniosek właściwych organów, co pozwala przewoźnikom lotniczym zachować kontrolę nad tym, jakie dane są przekazywane. Uznaje się, że metoda „dostarczania” zapewnia wyższy stopień ochrony danych i dlatego powinna być obowiązkowa dla wszystkich przewoźników lotniczych.

(15) Obecnie istnieją dwa sposoby przekazywania danych: metoda „pobierania” (pull), polegająca na tym, że właściwe organy państw członkowskich potrzebujące danych mogą sięgnąć (skorzystać z dostępu) do systemu rezerwacji przewoźnika lotniczego i uzyskać („pobrać”) kopię potrzebnych danych; oraz metoda „dostarczania” (push), polegająca na tym, że przewoźnicy lotniczy i podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami przekazują („dostarczają”) potrzebne dane PNR na wniosek danego organu, co pozwala przewoźnikom lotniczym zachować kontrolę nad tym, jakie dane są przekazywane. Uznaje się, że metoda „dostarczania” zapewnia wyższy stopień ochrony danych, dlatego powinna być obowiązkowa dla wszystkich przewoźników lotniczych i podmiotów gospodarczych niebędących przewoźnikami.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Komisja popiera wytyczne Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) dotyczące PNR. Wytyczne te powinny stanowić punkt wyjścia do przyjęcia obsługiwanych formatów danych na potrzeby przekazywania przez przewoźników lotniczych danych PNR państwom członkowskim. Uzasadnia to przyjęcie takich obsługiwanych formatów danych, jak również właściwych protokołów obowiązujących przy przekazywaniu danych przez przewoźników lotniczych zgodnie z procedurą doradczą przewidzianą w rozporządzeniu (UE) nr ….. Parlamentu Europejskiego i Rady [……………..]

(16) Komisja popiera wytyczne Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) dotyczące PNR. Wytyczne te powinny stanowić punkt wyjścia do przyjęcia obsługiwanych formatów danych na potrzeby przekazywania danych PNR państwom członkowskim przez przewoźników lotniczych i podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami. W celu zapewnienia takiego sposobu przekazywania danych PNR należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w odniesieniu do przyjęcia wykazu takich obsługiwanych formatów danych, jak również powszechnie akceptowanych protokołów obowiązujących przy przekazywaniu danych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Państwa członkowskie powinny podjąć wszystkie niezbędne środki, aby umożliwić przewoźnikom lotniczym wypełnienie obowiązków nałożonych na podstawie niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie powinny przewidzieć odstraszające, skuteczne i proporcjonalne kary, w tym finansowe, dla przewoźników lotniczych, którzy nie wypełnią tych obowiązków w zakresie przekazywania danych PNR. W razie powtarzających się poważnych naruszeń, które mogłyby podważyć realizację podstawowych celów niniejszej dyrektywy, kary te mogą, w wyjątkowych przypadkach, obejmować środki takie jak unieruchomienie, zajęcie i konfiskata środków transportu, lub tymczasowe zawieszenie lub odebranie koncesji.

(17) Państwa członkowskie powinny podjąć wszystkie niezbędne środki, aby umożliwić przewoźnikom lotniczym i podmiotom gospodarczym niebędącym przewoźnikami wypełnienie obowiązków nałożonych na podstawie niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie powinny przewidzieć odstraszające, skuteczne i proporcjonalne kary, w tym finansowe, dla przewoźników lotniczych i podmiotów gospodarczych niebędących przewoźnikami, którzy nie wypełnią swoich obowiązków w zakresie przekazywania i ochrony danych PNR. W razie powtarzających się poważnych naruszeń, które mogłyby podważyć realizację podstawowych celów niniejszej dyrektywy, kary te mogą, w wyjątkowych przypadkach, obejmować środki takie jak unieruchomienie, zajęcie i konfiskata środków transportu, lub tymczasowe zawieszenie lub odebranie koncesji.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Każde państwo członkowskie odpowiada za ocenę potencjalnych zagrożeń związanych z przestępstwami terrorystycznymi i poważną przestępczością.

(18) Każde państwo członkowskie odpowiada za ocenę potencjalnych zagrożeń związanych z przestępstwami terrorystycznymi i poważną przestępczością transgraniczną.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Uwzględniając w pełni prawo do ochrony danych osobowych oraz prawo do niedyskryminacji, żadne decyzje wywierające negatywne skutki prawne dla osób lub poważnie wpływające na ich sytuację nie powinny być podejmowane wyłącznie na podstawie automatycznego przetwarzania danych PNR. Ponadto żadne takie decyzje nie powinny być podejmowane ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne osób, ich wierzenia religijne lub filozoficzne, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych albo zdrowie lub życie seksualne.

(19) Uwzględniając w pełni prawo do ochrony danych osobowych oraz prawo do niedyskryminacji, zgodnie z art. 8 i 21 Karty, żadne decyzje wywierające negatywne skutki prawne dla osób lub poważnie wpływające na ich sytuację nie powinny być podejmowane wyłącznie na podstawie automatycznego przetwarzania danych PNR. Ponadto żadne takie decyzje nie powinny być podejmowane ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne osób, ich wyznanie lub światopogląd, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych albo zdrowie lub życie seksualne.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a) Wyniki przetwarzania danych PNR w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane przez państwa członkowskie jako powód do obchodzenia międzynarodowych zobowiązań spoczywających na nich na mocy Konwencji genewskiej z dnia 28 lipca 1951 r. dotyczącej statusu uchodźców wraz z załączonym do niej protokołem nowojorskim z dnia 31 stycznia 1967 r. ani nie powinny być wykorzystywane do odmawiania ubiegającym się o azyl bezpiecznego i legalnego wjazdu na terytorium UE, aby mogli skorzystać z prawa do ochrony międzynarodowej.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19b) Uwzględniając w pełni konsekwencje wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawach połączonych C-293/12 Digital Rights Ireland i C-594/12 Seitlinger i in., stosowanie niniejszej dyrektywy musi zapewnić pełne poszanowanie praw podstawowych, prawa do prywatności i zasady proporcjonalności. Musi ono też być całkowicie zgodne z celami konieczności i proporcjonalności, aby służyć ogólnym interesom uznanym przez Unię oraz ochronie praw i wolności innych osób w walce z terroryzmem i poważną przestępczością transgraniczną. Należy odpowiednio uzasadnić stosowanie niniejszej dyrektywy oraz wprowadzić niezbędne zabezpieczenia, aby zapewnić legalność przechowywania, analizowania, przekazywania i wykorzystywania danych PNR.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Państwa członkowskie powinny dzielić się z innymi państwami członkowskimi danymi, które otrzymały, jeżeli takie przekazywanie jest niezbędne do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania. Przepisy niniejszej dyrektywy powinny obowiązywać bez uszczerbku dla innych unijnych instrumentów dotyczących wymiany informacji między policją i organami sądowymi, w tym decyzji Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającej Europejski Urząd Policji (Europol)39 oraz decyzji ramowej Rady 2006/690/WSiSW z dnia 18 września 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej40. Taka wymiana danych PNR między organami ścigania i organami sądowymi powinna być regulowana przepisami o współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości.

(20) Państwa członkowskie powinny dzielić się z innymi państwami członkowskimi, na szczeblu Unii i z Europolem danymi PNR, które otrzymują, jeżeli jest to niezbędne do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub poważnej przestępczości transgranicznej, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania lub do zapobiegnięcia nagłemu i poważnemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa publicznego. Jednostki do spraw informacji o pasażerach powinny w każdym przypadku bezzwłocznie przekazywać wyniki przetwarzania danych PNR jednostkom do spraw informacji o pasażerach w innych państwach członkowskich do dalszego dochodzenia. Przepisy niniejszej dyrektywy powinny obowiązywać bez uszczerbku dla innych unijnych instrumentów dotyczących wymiany informacji między policją i organami sądowymi, w tym decyzji Rady 2009/371/WSiSW39 oraz decyzji ramowej Rady 2006/690/WSiSW40. Taka wymiana danych PNR między organami ścigania i organami sądowymi powinna być regulowana przepisami o współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości i nie powinna zagrażać wysokiemu poziomowi prywatności i ochrony danych osobowych zgodnie z Kartą, konwencją nr 108 i EKPC.

__________________

__________________

39 Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37.

39 Decyzja Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiająca Europejski Urząd Policji (Europol) (Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37).

 

40 Dz.U. L 386 z 29.12.2006, s. 89.

40 Decyzja ramowa Rady 2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 386 z 29.12.2006, s. 89).

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a) Należy zagwarantować wymianę informacji za pomocą bezpiecznego unijnego systemu wymiany danych PNR między państwami członkowskimi oraz między państwami członkowskimi a Europolem. Odpowiedzialność za opracowanie i zarządzanie funkcjonowaniem tego systemu można by powierzyć Europolowi. W ramach tego systemu można by utworzyć pojedynczy punkt kontaktowy, który przyjmowałby i przekazywał wnioski o wymianę informacji. Europejski Inspektor Ochrony Danych powinien odpowiadać za monitorowanie przetwarzania danych osobowych z użyciem tego unijnego systemu wymiany danych PNR z Europolem.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Okres, przez który dane PNR mają być zatrzymywane powinien być proporcjonalny do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, oraz ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ścigania. Ze względu na charakter danych i rodzaje ich wykorzystania, istotne jest zatrzymanie danych PNR przez okres wystarczający do prowadzenia analiz i wykorzystania ich w dochodzeniach. Dla zapobieżenia nadmiernemu wykorzystywaniu danych niezbędne jest, by, po upływie początkowego okresu, były one anonimizowane i dostępne wyłącznie na bardzo rygorystycznych i restrykcyjnych warunkach.

(21) Okres, przez który dane PNR mają być zatrzymywane, powinien być niezbędny i proporcjonalny do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości transgranicznej, oraz ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ścigania. Ze względu na charakter danych i rodzaje ich wykorzystania, istotne jest zatrzymanie danych PNR przez okres wystarczający do prowadzenia analiz i wykorzystania ich w dochodzeniach. Dla zapobieżenia nadmiernemu wykorzystywaniu danych niezbędne jest, by, po upływie początkowego okresu, były one maskowane i dostępne wyłącznie na bardzo rygorystycznych i restrykcyjnych warunkach.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a) Dane PNR powinny być przetwarzane w możliwie największym stopniu przy zastosowaniu maskowania, aby zapewnić jak najwyższy poziom ochrony danych poprzez uniemożliwienie osobom mającym dostęp do tych danych zidentyfikowanie podmiotu, którego te dane dotyczą, oraz wywnioskowanie, jakie osoby są związane z tymi danymi. Ponowne odczytanie zamaskowanych danych powinno być możliwe wyłącznie w warunkach zapewniających wysoki poziom ochrony danych.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) Przetwarzanie danych PNR na szczeblu krajowym w każdym państwie członkowskim przez jednostki ds. informacji o pasażerach oraz przez właściwe organy powinno podlegać normom ochrony danych wynikających z ich prawa krajowego, zgodnych z decyzją ramową 2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych41 („decyzja ramowa 2008/977/WSiSW”).

(23) Przetwarzanie danych PNR na szczeblu krajowym w każdym państwie członkowskim przez jednostki ds. informacji o pasażerach oraz przez właściwe organy powinno podlegać normom ochrony danych wynikającym z ich prawa krajowego i zgodnym z decyzją ramową Rady 2008/977/WSiSW41 oraz z prawem Unii w dziedzinie ochrony danych, w tym ze szczegółowymi wymogami ochrony danych określonymi w niniejszej dyrektywie.

__________________

__________________

41 Dz.U. L 350 z 30.12.2008, s.60.

41 Decyzja ramowa Rady 2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (Dz.U. L 350 z 30.12.2008, s. 60).

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Uwzględniając prawo do ochrony danych osobowych, prawa podmiotów, których dotyczą dane, dotyczące przetwarzania ich własnych danych PNR, takie jak prawo do wglądu, poprawienia, usunięcia i zablokowania, jak również prawo do odszkodowania i sądowych środków ochrony prawnej, powinny być zgodne z decyzją ramową 2008/977/WSiSW.

(24) Uwzględniając prawo do ochrony danych osobowych, prawa podmiotów, których dotyczą dane, do przetwarzania ich własnych danych PNR, takie jak prawo do wglądu, poprawienia, usunięcia i zablokowania, jak również prawo do odszkodowania i sądowych środków ochrony prawnej, powinny być zgodne z decyzją ramową 2008/977/WSiSW, z prawem Unii w dziedzinie ochrony danych oraz z wysokim poziomem ochrony, jaki zapewniają Karta i EKPC.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) Uwzględniając prawo pasażerów do uzyskania informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych, państwa członkowskie powinny zapewnić, by pasażerowie otrzymywali dokładne informacje na temat gromadzenia danych PNR i przekazywaniu ich do jednostki do spraw informacji o pasażerach.

(25) Uwzględniając prawo pasażerów do uzyskania informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych, państwa członkowskie powinny zapewnić, by pasażerowie otrzymywali dokładne, łatwo dostępne i zrozumiałe informacje na temat gromadzenia danych PNR i przekazywania ich do jednostki do spraw informacji o pasażerach oraz o prawach przysługujących im jako osobom, których dotyczą dane.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26) Przekazywanie danych przez państwa członkowskie do państw trzecich powinno być dopuszczalne wyłącznie na podstawie oceny każdego indywidualnego przypadku oraz zgodnie z decyzją ramową 2008/977/WSiSW. Aby zagwarantować ochronę danych osobowych, takie transfery powinny podlegać dodatkowym wymogom dotyczącym celu przekazywania, jakości organu odbierającego oraz gwarancji mających zastosowanie do danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego.

(26) Przekazywanie danych przez państwa członkowskie państwom trzecim powinno być dopuszczalne na podstawie umowy międzynarodowej lub oceny każdego indywidualnego przypadku i powinno odbywać się w pełnej zgodności z przepisami określonymi przez państwa członkowskie na mocy decyzji ramowej 2008/977/WSiSW. Aby zagwarantować ochronę danych osobowych, takie transfery powinny podlegać dodatkowym wymogom dotyczącym celu przekazywania, jakości organu odbierającego oraz gwarancji mających zastosowanie do danych osobowych przekazywanych państwu trzeciemu, a także zasadom konieczności i proporcjonalności takich transferów oraz wysokiemu poziomowi ochrony, jaki zapewniają Karta, konwencja nr 108 i EKPC. Jeżeli krajowy organ nadzoru uzna, ze przekazywanie danych do państwa trzeciego narusza jakąkolwiek z zasad, o których mowa w niniejszej dyrektywie, powinien mieć prawo wstrzymać przepływ danych do tego państwa trzeciego.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28) Niniejsza dyrektywa nie wpływa na możliwość ustanowienia przez państwa członkowskie, w swoim prawie krajowym, systemu gromadzenia danych PNR i zarządzania tymi danymi do celów innych niż te określone w niniejszej dyrektywie lub gromadzenia danych pochodzących od innych dostawców usług transportowych niż ci określeni w niniejszej dyrektywie, w odniesieniu do lotów wewnętrznych, pod warunkiem przestrzegania odpowiednich przepisów o ochronie danych, o ile takie wewnętrzne przepisy respektują dorobek prawny Unii. Kwestia gromadzenia danych PNR dotyczących lotów wewnętrznych powinna być przedmiotem szczególnej refleksji w przyszłości.

skreślony

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29) W wyniku prawnych i technicznych różnic w przepisach krajowych dotyczących przetwarzania danych osobowych w tym danych PNR, przewoźnicy lotniczy stają i będą stawali w obliczu zróżnicowanych wymogów co do rodzajów informacji, które należy przekazać, jak również warunków, na jakich te informacje mają zostać dostarczone właściwym organom krajowym. Różnie te mogą utrudniać skuteczną współpracę między właściwymi organami krajowymi do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania.

(29) W wyniku prawnych i technicznych różnic w przepisach krajowych dotyczących przetwarzania danych osobowych w tym danych PNR, przewoźnicy lotniczy i podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami stają i będą stawali w obliczu zróżnicowanych wymogów co do rodzajów informacji, które należy przekazać, jak również warunków, na jakich te informacje mają zostać dostarczone właściwym organom krajowym. Różnice te mogą utrudniać skuteczną współpracę między właściwymi organami krajowymi do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości transgranicznej, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32) W szczególności zakres dyrektywy został ograniczony, na tyle, na ile było to możliwe, umożliwia on zatrzymanie danych na okres nieprzekraczający 5 lat, po czym muszą one zostać usunięte, dane muszą zostać zanonimizowane po bardzo krótkim okresie oraz zakazane jest gromadzenie i wykorzystywanie danych szczególnie chronionych. W celu zagwarantowania skuteczności i wysokiego poziomu ochrony danych, od państw członkowskich wymaga się zagwarantowania, by niezależny krajowy organ nadzoru odpowiadał za doradztwo w zakresie przetwarzania danych oraz monitorował sposób ich przetwarzania. Wszelkie operacje przetwarzania danych muszą być rejestrowane lub dokumentowane na potrzeby weryfikacji zgodności z prawem przetwarzania danych, monitorowania własnej działalności oraz zagwarantowania odpowiedniej integralności danych i bezpieczeństwa przetwarzania danych. Państwa członkowskie muszą również zapewnić, by pasażerowi byli w sposób jasny i dokładny informowani o gromadzeniu danych PNR i przysługujących im prawach.

(32) W szczególności zakres niniejszej dyrektywy został ograniczony, na tyle, na ile było to możliwe, i umożliwia zatrzymanie danych przez okres nieprzekraczający pięciu lat, po czym dane należy usunąć, po 30 dniach należy je zamaskować, a gromadzenia i wykorzystywania danych szczególnie chronionych należy zabronić. W celu zagwarantowania skuteczności i wysokiego poziomu ochrony danych należy dopilnować, by niezależny krajowy organ nadzoru, a w szczególności jego inspektor ochrony danych, odpowiadał za doradztwo w zakresie przetwarzania danych oraz za monitorowanie sposobu ich przetwarzania. Wszelkie operacje przetwarzania danych powinny być rejestrowane lub dokumentowane na potrzeby weryfikacji zgodności przetwarzania danych z prawem, monitorowania własnej działalności oraz zagwarantowania odpowiedniej integralności danych i ich bezpiecznego przetwarzania. Państwa członkowskie powinny ponadto zapewnić informowanie pasażerów w sposób jasny i dokładny o gromadzeniu danych PNR i o przysługujących im prawach.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ROZDZIAŁ I

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

Przedmiot i zakres stosowania

1. Niniejsza dyrektywa przewiduje przekazywanie przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera odnoszących się do pasażerów lotów międzynarodowych z i do państw członkowskich, jak również przetwarzanie tych danych, w tym ich gromadzenie, wykorzystywanie i zatrzymywanie przez państwa członkowskie, oraz wymianę tych danych między nimi.

1. Niniejsza dyrektywa przewiduje przekazywanie przez przewoźników lotniczych i podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami danych PNR odnoszących się do pasażerów lotów międzynarodowych z i do państw członkowskich, jak również przetwarzanie tych danych, w tym ich gromadzenie, wykorzystywanie i zatrzymywanie przez państwa członkowskie, oraz wymianę tych danych między państwami członkowskimi oraz między państwami członkowskimi a Europolem.

2. Dane PNR zgromadzone zgodnie z niniejszą dyrektywą mogą być przetwarzane wyłącznie w następujących celach:

2. Dane PNR gromadzone zgodnie z niniejszą dyrektywą mogą być przetwarzane wyłącznie w celach zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i pewnym rodzajom poważnej przestępczości transgranicznej, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania zgodnie z art. 4 ust. 2 lub też w celu zapobiegania nagłemu i poważnemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa publicznego.

a) zapobieganie przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywanie, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i ich ściganie, zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b) i c); oraz

 

b) zapobieganie przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości transgranicznej, ich wykrywanie, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i ich ściganie, zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) i d).

 

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 2

Artykuł 2

Definicje

Definicje

Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje:

Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje:

a) „przewoźnik lotniczy” oznacza przedsiębiorstwo transportu lotniczego posiadające ważną koncesję lub równorzędny dokument uprawniający je do przewozu lotniczego pasażerów;

a) „przewoźnik lotniczy” oznacza przedsiębiorstwo transportu lotniczego posiadające ważną koncesję lub równorzędny dokument uprawniający je do przewozu lotniczego pasażerów;

 

aa) „podmiot gospodarczy niebędący przewoźnikiem” oznacza podmiot gospodarczy taki jak biuro podróży lub organizator turystyki, który świadczy usługi związane z podróżą, w tym usługi obejmujące rezerwację lotów, w związku z którymi gromadzi on i przetwarza dane PNR pasażerów;

b) „lot międzynarodowy” oznacza regularny lub nieregularny lot obsługiwany przez przewoźnika lotniczego, rozpoczynający się w państwie trzecim z lądowaniem zaplanowanym na terytorium państwa członkowskiego, albo rozpoczynający się w państwie członkowskim, ale którego ostateczny cel znajduje się w państwie trzecim, co obejmuje, w obu przypadkach, loty transferowe lub tranzytowe;

b) „lot międzynarodowy” oznacza regularny lub nieregularny lot obsługiwany przez przewoźnika lotniczego, rozpoczynający się w państwie trzecim z lądowaniem zaplanowanym na terytorium państwa członkowskiego, albo rozpoczynający się w państwie członkowskim, ale którego ostateczny cel znajduje się w państwie trzecim, co obejmuje, w obu przypadkach, loty transferowe lub tranzytowe;

c) „dane dotyczące przelotu pasażera” lub „dane PNR” oznaczają zbiór danych dotyczących podróży każdego pasażera, zawierający informacje niezbędne do przetwarzania rezerwacji i jej weryfikacji przez przewoźników lotniczych obsługujących rezerwację i lot, w przypadku każdego przelotu zarezerwowanego przez jakąkolwiek osobę, niezależnie od tego, czy został on wprowadzony do systemów rezerwacji, systemów odpraw pasażerskich lub równorzędnych systemów zapewniających te same funkcje;

c) „dane dotyczące przelotu pasażera” lub „dane PNR” oznaczają zbiór danych dotyczących podróży każdego pasażera, zawierający informacje niezbędne do przetwarzania rezerwacji i jej weryfikacji przez przewoźników lotniczych obsługujących rezerwację i lot, w przypadku każdego przelotu zarezerwowanego przez jakąkolwiek osobę, niezależnie od tego, czy został on wprowadzony do systemów rezerwacji, systemów odpraw pasażerskich lub równorzędnych systemów zapewniających te same funkcje;

d) „pasażer” oznacza każdą osobę, poza członkami załogi, która jest przewożona, lub ma zostać przewieziona na pokładzie samolotu za zgodą przewoźnika;

d) „pasażer” oznacza każdą osobę, poza członkami załogi, która jest przewożona, lub ma zostać przewieziona na pokładzie samolotu za zgodą przewoźnika;

e) „systemy rezerwacji” oznaczają wewnętrzny system rejestracyjny, w którym gromadzone są dane PNR w celu obsługi rezerwacji;

e) „systemy rezerwacji” oznaczają wewnętrzny system rejestracyjny przewoźnika lotniczego lub podmiotu gospodarczego niebędącego przewoźnikiem, w którym gromadzone są dane PNR w celu obsługi rezerwacji;

f) „metoda dostarczania” (push method) oznacza metodę polegającą na przekazywaniu przez przewoźników lotniczych wymaganych danych PNR do baz danych organów, które zwróciły się o przekazanie tych danych;

f) „metoda dostarczania” (push method) oznacza metodę polegającą na przekazywaniu przez przewoźników lotniczych lub podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami wymaganych danych PNR określonych w załączniku do bazy danych organu, który zwrócił się o przekazanie tych danych;

g) „przestępstwa terrorystyczne” oznaczają przestępstwa przewidziane w prawie krajowym, o których mowa w art. 1–4 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSISW w sprawie zwalczania terroryzmu;

g) „przestępstwa terrorystyczne” oznaczają przestępstwa przewidziane w prawie krajowym, o których mowa w art. 1–4 decyzji ramowej 2002/475/WSiSW;

h) „poważna przestępczość” oznacza przestępstwa przewidziane w prawie krajowym, o których mowa w art. 2 ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/WSiSW, jeżeli na mocy prawa krajowego państwa członkowskiego może zostać w ich następstwie orzeczona kara pozbawienia wolności lub środek zabezpieczający na okres, którego maksymalna długość wynosi co najmniej trzy lata, jednakże państwa członkowskie mogą wyłączyć lżejsze przestępstwa, w przypadku których, biorąc pod uwagę system wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych tych państw, przetwarzanie danych PNR na mocy niniejszej dyrektywy byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności;

 

i) „poważna przestępczość transgraniczna” oznacza przestępstwa przewidziane w prawie krajowym, o których mowa w art. 2 ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/WSiSW, jeżeli na mocy prawa krajowego państwa członkowskiego może zostać w ich następstwie orzeczona kara pozbawienia wolności lub środek zabezpieczający na okres, którego maksymalna długość wynosi co najmniej trzy lata; oraz:

i) „poważna przestępczość transgraniczna” oznacza następujące przestępstwa, w których następstwie na mocy prawa krajowego państwa członkowskiego może zostać orzeczona kara pozbawienia wolności lub środek zabezpieczający na maksymalny okres co najmniej trzech lat zgodnie z art. 2 ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/WSiSW:

(i) są one popełniane w więcej niż jednym państwie;

 

(ii) są one popełniane w jednym państwie, lecz istotna część przygotowań do nich, ich planowania, kierowania nimi lub kontrolowania ich, odbywa się w innym państwie

 

(iii) są popełniane w jednym państwie, lecz uczestniczy w nich grupa przestępcza prowadząca działalność przestępczą w więcej niż jednym państwie; lub

 

(iv) są popełniane w jednym państwie, lecz wywierają istotne skutki w innym państwie.

 

 

- przynależność do organizacji przestępczej,

 

- handel ludźmi, ułatwianie nielegalnego przedostania się na terytorium danego państwa i przebywania w nim, nielegalny obrót organami i tkankami ludzkimi,

 

- wykorzystywanie seksualne dzieci i pornografia dziecięca, gwałt, okaleczanie żeńskich narządów płciowych,

 

- nielegalny obrót środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi,

 

- nielegalny obrót bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi,

 

- poważne nadużycia, nadużycia na szkodę interesów finansowych UE, pranie pieniędzy, w tym pochodzących z przestępstw, i fałszowanie walut,

 

- morderstwo, ciężkie uszkodzenie ciała, porwanie, bezprawne przetrzymywanie i branie zakładników, rozbój przy użyciu broni,

 

- poważna przestępczość komputerowa i cyberprzestępczość,

 

- przestępstwo przeciwko środowisku naturalnemu, w tym nielegalny handel zagrożonymi gatunkami zwierząt oraz zagrożonymi gatunkami i odmianami roślin,

 

- fałszowanie dokumentów urzędowych i obrót takimi dokumentami, nielegalny obrót dobrami kultury, w tym antykami i dziełami sztuki, podrabianie i piractwo produktów,

 

- bezprawne zajęcie statku powietrznego lub wodnego,

 

- działalność szpiegowska i zdrada,

 

- nielegalny obrót materiałami jądrowymi lub radioaktywnymi i ich prekursorami oraz – w tym kontekście – przestępstwa związane z rozprzestrzenianiem broni jądrowej,

 

- przestępstwa podlegające jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia lub wyznacza organ odpowiedzialny za zapobieganie przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywanie, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie lub ich ściganie, albo dział takiego organu, do pełnienia roli „jednostki do spraw informacji o pasażerach”, odpowiedzialnej za gromadzenia danych PNR od przewoźników, przechowywanie ich, analizowanie i przekazywanie wyników analizy właściwym organom, o których mowa w art. 5. Pracownicy jednostek mogą być oddelegowani z właściwych organów publicznych.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia lub wyznacza organ odpowiedzialny za zapobieganie przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości transgranicznej, ich wykrywanie, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie lub ich ściganie oraz za zapobieganie nagłym i poważnym zagrożeniom dla bezpieczeństwa publicznego albo dział takiego organu do pełnienia roli „jednostki do spraw informacji o pasażerach”. Jednostka taka odpowiada za pozyskiwanie danych PNR od przewoźników lotniczych i podmiotów gospodarczych niebędących przewoźnikami, przechowywanie, przetwarzanie i analizowanie tych danych oraz przekazywanie wyników analizy właściwym organom, o których mowa w art. 5. Jednostka do spraw informacji o pasażerach odpowiada również za wymianę danych PNR i wyników ich przetwarzania z jednostkami do spraw informacji o pasażerach innych państw członkowskich i z Europolem zgodnie z art. 7 i 7a oraz za przeprowadzanie ocen, o których mowa w art. 4. Pracownicy jednostek mogą być oddelegowani z właściwych organów publicznych. Państwa członkowskie zapewniają jednostkom do spraw informacji o pasażerach odpowiednie zasoby umożliwiające realizację ich zadań.

2. Dwa państwa członkowskie lub większa ich liczba mogą ustanowić lub wyznaczyć ten sam organ jako swoją jednostkę do spraw informacji o pasażerach. Taka jednostka do spraw informacji o pasażerach ustanawiana jest w jednym z uczestniczących państw członkowskich i uznawana jest za krajową jednostkę do spraw informacji o pasażerach wszystkich takich uczestniczących państw członkowskich. Uczestniczące państwa członkowskie uzgadniają szczegółowe reguły funkcjonowania jednostki do spraw informacji o pasażerach oraz przestrzegają wymogów ustanowionych w niniejszej dyrektywie.

2. Dwa państwa członkowskie lub większa ich liczba mogą ustanowić lub wyznaczyć ten sam organ jako swoją jednostkę do spraw informacji o pasażerach. Taka jednostka do spraw informacji o pasażerach ustanawiana jest w jednym z uczestniczących państw członkowskich i uznawana jest za krajową jednostkę do spraw informacji o pasażerach wszystkich takich uczestniczących państw członkowskich. Uczestniczące państwa członkowskie uzgadniają wspólnie szczegółowe reguły funkcjonowania jednostki do spraw informacji o pasażerach oraz przestrzegają wymogów ustanowionych w niniejszej dyrektywie.

3. Każde państwo członkowskie zawiadamia o tym Komisję w ciągu jednego miesiąca od ustanowienia jednostki do spraw informacji o pasażerach oraz może w każdym momencie zaktualizować swoje oświadczenie. Komisja publikuje te informacje, w tym wszelkie aktualizacje, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3. Każde państwo członkowskie zawiadamia o tym Komisję w ciągu jednego miesiąca od ustanowienia jednostki do spraw informacji o pasażerach oraz w każdym momencie aktualizuje swoje oświadczenie. Komisja publikuje te informacje, w tym wszelkie aktualizacje, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 3a

 

Inspektor ochrony danych w jednostce do spraw informacji o pasażerach

 

1. Wszyscy pracownicy jednostki do spraw informacji o pasażerach, którzy mają dostęp do danych PNR, przechodzą specjalne szkolenie na temat przetwarzania danych PNR w pełni zgodnie z zasadami ochrony danych i prawami podstawowymi.

 

2. Jednostka do spraw informacji o pasażerach powołuje inspektora ochrony danych odpowiedzialnego za monitorowanie przetwarzania danych PNR i stosowanie odnośnych gwarancji.

 

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby inspektor ochrony danych był powoływany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy eksperckiej z zakresu prawa i praktyki ochrony danych oraz zdolności do pełnienia zadań określonych w niniejszej dyrektywie. Państwa członkowskie dopilnowują, aby wszelkie inne obowiązki zawodowe inspektora ochrony danych były zgodne z zadaniami i obowiązkami tej osoby jako inspektora ochrony danych i nie prowadziły do konfliktu interesów. Do zadań inspektora ochrony danych należy:

 

a) podnoszenie wiedzy pracowników jednostki do spraw informacji o ich obowiązkach w zakresie ochrony danych osobowych i udzielanie im porad w tym zakresie, w tym szkolenie personelu i przydzielanie zakresu odpowiedzialności;

 

b) nadzór nad wdrażaniem i stosowaniem wymogów w zakresie ochrony danych określonych w niniejszej dyrektywie, w szczególności poprzez wyrywkowe kontrole nad operacjami przetwarzania danych;

 

c) dbanie o to, aby cała dokumentacja i akta były przetrzymywane zgodnie z niniejszą dyrektywą, nadzór nad dokumentacją, informacjami i komunikatami o przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych i informowanie odpowiednich organów o nieprawidłowym postępowaniu w odniesieniu do wymogów dotyczących ochrony danych określonych w niniejszej dyrektywie;

 

d) podejmowanie działań w odpowiedzi na wnioski krajowego organu nadzoru i współpraca z krajowym organem nadzoru, w szczególności w dziedzinach związanych z przekazywaniem danych do innych państw członkowskich lub państw trzecich, oraz działanie jako punkt kontaktowy dla krajowego organu nadzoru w sprawach związanych z przetwarzaniem danych PNR w odpowiednich przypadkach kontaktując się z własnej inicjatywy z krajowym organem nadzoru.

 

Państwa członkowskie udostępniają inspektorom ochrony danych środki umożliwiające im skuteczne i niezależne wykonywania zadań i obowiązków określonych w niniejszym artykule.

 

4. Państwa członkowskie zapewniają osobie, której dotyczą dane, prawo do skontaktowania się inspektorem ochrony danych jako pojedynczym punktem kontaktowym, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych PNR osoby, której dotyczą dane. Państwa członkowskie dopilnowują, aby nazwisko i dane kontaktowe inspektora ochrony danych były podawane krajowemu organowi nadzoru i do wiadomości publicznej.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 4

Artykuł 4

Przetwarzanie danych PNR

Przetwarzanie danych PNR

1. Dane PNR przetworzone przez przewoźników lotniczych na mocy art. 6 w odniesieniu do lotów międzynarodowych z lądowaniem lub miejscem odlotu na terytorium państwa członkowskiego są gromadzone przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach właściwego państwa członkowskiego. Jeżeli dane PNR przekazane przez przewoźnika lotniczego zawierają informacje, które nie zostały wyszczególnione w załączniku, jednostka do spraw informacji o pasażerach usuwa takie dane niezwłocznie po ich otrzymaniu.

1. Dane PNR przekazywane przez przewoźników lotniczych lub podmiot gospodarczy niebędący przewoźnikiem na mocy art. 6 w odniesieniu do lotów międzynarodowych z lądowaniem lub miejscem odlotu na terytorium państwa członkowskiego są gromadzone przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach tego państwa członkowskiego. Jeżeli dane PNR przekazane przez przewoźnika lotniczego lub podmiot gospodarczy niebędący przewoźnikiem zawierają informacje, które nie zostały wyszczególnione w załączniku, jednostka do spraw informacji o pasażerach usuwa definitywnie takie dane niezwłocznie po ich otrzymaniu.

2. Jednostka do spraw informacji o pasażerach przetwarza dane PNR wyłącznie w następujących celach:

2. Jednostka do spraw informacji o pasażerach przetwarza dane PNR wyłącznie w następujących celach:

a) przeprowadzenie oceny pasażerów przed ich planowym przylotem lub odlotem z państwa członkowskiego w celu identyfikacji osób, które mogą być zamieszane w przestępstwo terrorystyczne lub poważne przestępstwo transgraniczne, i które wymagają dalszej analizy przez właściwe organy, o których mowa w art. 5. Przeprowadzając taką ocenę jednostka do spraw informacji o pasażerach może przetwarzać dane PNR na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów. Państwa członkowskie zapewniają, by wszystkie przypadki skojarzenia danych wynikające z takiego automatycznego przetwarzania były indywidualnie analizowane w sposób niezautomatyzowany w celu sprawdzenia, czy właściwy organ, o którym mowa w art. 5, powinien podjąć działania;

a) przeprowadzenie oceny pasażerów przed ich planowym przylotem do państwa członkowskiego lub odlotem z tego państwa w celu identyfikacji osób, które mogą być zamieszane w przestępstwo terrorystyczne lub poważne przestępstwo transgraniczne, i które wymagają dalszej analizy przez właściwe organy, o których mowa w art. 5, a w razie potrzeby przez Europol, zgodnie z art. 7a. Przeprowadzając taką ocenę, jednostka do spraw informacji o pasażerach może przetwarzać dane PNR na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów zgodnie z niniejszą dyrektywą oraz może porównywać dane PNR z właściwymi bazami danych, w tym z bazami międzynarodowymi lub krajowymi lub krajowymi odpowiednikami baz unijnych, jeżeli bazy te zostały ustanowione na podstawie prawa unijnego i zawierają informacje o osobach lub przedmiotach poszukiwanych lub objętych wpisem, zgodnie z przepisami unijnymi, międzynarodowymi i krajowymi mającymi zastosowanie do takich akt, zgodnie z wymogami określonymi w ust. 3. Państwa członkowskie zapewniają, by wszystkie przypadki skojarzenia danych wynikające z takiego automatycznego przetwarzania były indywidualnie analizowane w sposób niezautomatyzowany w celu sprawdzenia, czy właściwy organ, o którym mowa w art. 5, powinien podjąć działania;

b) przeprowadzenie oceny pasażerów przed ich planowanym przylotem lub odlotem z państwa członkowskiego w celu identyfikacji osób, które mogą być zamieszane w przestępstwo terrorystyczne lub poważne przestępstwo, i które wymagają dalszej analizy przez właściwe organy, o których mowa w art. 5. Przeprowadzając taką ocenę jednostka do spraw informacji o pasażerach może porównywać dane PNR z innymi właściwymi bazami danych, w tym bazami międzynarodowymi lub krajowymi, lub krajowymi odpowiednikami baz unijnych, jeżeli bazy te zostały ustanowione na podstawie prawa unijnego i zawierają informacje o osobach lub przedmiotach poszukiwanych, lub których dotyczą wpisy, zgodnie z przepisami unijnymi, międzynarodowymi i krajowymi mającymi zastosowanie do takich akt. Państwa członkowskie zapewniają, by wszystkie przypadki skojarzenia danych wynikające z takiego automatycznego przetwarzania były indywidualnie analizowane w sposób niezautomatyzowany w celu sprawdzenia, czy właściwy organ, o którym mowa w art. 5, powinien podjąć działania;

b) przeprowadzenie oceny pasażerów przed ich planowanym przylotem lub odlotem z państwa członkowskiego w celu identyfikacji osób, które mogą być zamieszane w przestępstwo terrorystyczne lub poważne przestępstwo transgraniczne, i które wymagają dalszej analizy przez właściwe organy, o których mowa w art. 5. Przeprowadzając taką ocenę, jednostka do spraw informacji o pasażerach może porównywać dane PNR z innymi właściwymi bazami danych, w tym bazami krajowymi lub krajowymi odpowiednikami baz unijnych zawierającymi informacje o osobach lub przedmiotach poszukiwanych lub których dotyczą wpisy, zgodnie z przepisami unijnymi, międzynarodowymi i krajowymi mającymi zastosowanie do takich baz danych do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnym przestępstwom transgranicznym, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania. Przeprowadzając taka ocenę jednostka do spraw informacji o pasażerach może porównywać dane PNR z danymi zawartymi w systemie informacyjnym Schengen oraz w wizowym systemie informacyjnym. Państwa członkowskie zapewniają, by wszystkie przypadki skojarzenia danych wynikające z takiego automatycznego przetwarzania były indywidualnie analizowane w sposób niezautomatyzowany w celu sprawdzenia, czy właściwy organ, o którym mowa w art. 5, powinien podjąć działania;

c) odpowiadanie, na podstawie oceny każdego indywidualnego przypadku, na należycie uzasadnione wnioski właściwych organów o dostarczenie danych PNR i przetwarzanie ich w określonych przypadkach do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania, oraz przekazywanie właściwym organom wyników takiego przetwarzania; oraz

c) odpowiadanie, na podstawie oceny każdego indywidualnego przypadku w oparciu o wystarczające dowody, na należycie uzasadnione wnioski właściwych organów lub Europolu o dostarczenie danych PNR i przetwarzanie ich w określonych przypadkach do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości transgranicznej, wymienionym w art. 2 ust. 1 lit. i), ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania, lub zapobiegania nagłemu i poważnemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa publicznego oraz przekazywanie właściwym organom lub w odpowiednim przypadku Europolowi wyników takiego przetwarzania oraz

d) analizowanie danych PNR do celów aktualizacji lub tworzenia nowych kryteriów dokonywania ocen umożliwiających identyfikację osób, które mogą być zamieszane w przestępstwo terrorystyczne lub poważne przestępstwo transgraniczne, na mocy lit. a).

d) analizowanie danych PNR do celów aktualizacji lub tworzenia nowych kryteriów dokonywania ocen umożliwiających identyfikację osób, które mogą być zamieszane w przestępstwo terrorystyczne lub poważne przestępstwo transgraniczne, na mocy lit. a).

3. Oceny pasażerów przed ich planowym przylotem lub odlotem z państwa członkowskiego, o której mowa w ust. 2 lit. a), dokonuje się w sposób niedyskryminacyjny na podstawie kryteriów oceny ustanowionych przez jego jednostkę do spraw informacji o pasażerach. Państwa członkowskie zapewniają, by kryteria oceny były ustanawiane przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach, we współpracy z właściwymi organami, o których mowa w art. 5. Kryteria oceny nie mogą w żadnych okolicznościach opierać się na pochodzeniu rasowym lub etnicznym osób, ich wierzeniach religijnych lub filozoficznych, poglądach politycznych, przynależności do związków zawodowych albo zdrowiu lub życiu seksualnym.

3. Oceny pasażerów przed ich planowym przylotem lub odlotem z państwa członkowskiego, o której mowa w ust. 2 lit. a), dokonuje się w sposób niedyskryminacyjny na podstawie kryteriów oceny ustanowionych przez jego jednostkę do spraw informacji o pasażerach. Kryteria oceny muszą być ukierunkowane, szczegółowe, uzasadnione, proporcjonalne i oparte na faktach. Regularne przeglądy odbywają się z udziałem inspektora ochrony danych. Państwa członkowskie zapewniają, by kryteria oceny były ustanawiane przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach, we współpracy z właściwymi organami, o których mowa w art. 5 i podlegały regularnym przeglądom. Kryteria oceny nie mogą w żadnych okolicznościach opierać się na pochodzeniu rasowym lub etnicznym osób, ich poglądach politycznych, wierzeniach religijnych lub przekonaniach filozoficznych, orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej, przynależności do związków zawodowych i działalności w nich, ani też na przetwarzaniu danych dotyczących zdrowia lub życia seksualnego.

4. Jednostka do spraw informacji o pasażerach przekazuje dane PNR lub wyniki przetwarzania danych PNR osób zidentyfikowanych zgodnie z ust. 2 lit. a) i b) do dalszej analizy odpowiednim właściwym organom danego państwa członkowskiego. Przekazywanie to odbywa się na zasadzie indywidualnej oceny danego przypadku.

4. Jednostka do spraw informacji o pasażerach przekazuje dane PNR lub wyniki przetwarzania danych PNR osób zidentyfikowanych zgodnie z ust. 2 lit. a) i b) do dalszej analizy odpowiednim właściwym organom danego państwa członkowskiego. Przekazywanie to odbywa się wskutek działania człowieka na zasadzie indywidualnej oceny danego przypadku.

 

4a. Państwa członkowskie zapewniają, aby inspektor ochrony danych miał dostęp do wszelkich danych przekazywanych jednostce do spraw informacji o pasażerach oraz przez tę jednostkę właściwym organom zgodnie z art. 5. Jeżeli inspektor ochrony danych uzna, że przekazanie jakichkolwiek danych było niezgodne z prawem, kieruje on sprawę do krajowego organu nadzoru, który posiada uprawnienia do nakazania właściwym organom, aby usunęły te dane.

 

4b. Przechowywanie, przetwarzanie i analiza danych PNR odbywa się wyłącznie w bezpiecznym miejscu na terytorium jednego z państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

4c. Koszty związane z wykorzystywaniem, zatrzymywaniem i wymianą danych PNR ponoszą państwa członkowskie.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 5

Artykuł 5

Właściwe organy

Właściwe organy

1. Każde państwo członkowskie przyjmuje wykaz właściwych organów uprawnionych do występowania o dane PNR lub otrzymywania danych PNR lub wyników przetwarzania danych PNR od jednostek do spraw informacji o pasażerach, w celu dalszej analizy tych informacji lub podjęcia odpowiednich działań w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania.

1. Każde państwo członkowskie przyjmuje wykaz właściwych organów uprawnionych do występowania o maskowane dane PNR lub otrzymywania maskowanych danych PNR lub wyników systematycznego przetwarzania danych PNR od jednostek do spraw informacji o pasażerach, w celu dalszej analizy tych informacji lub podjęcia odpowiednich działań w konkretnym celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości transgranicznej, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania lub zapobiegania nagłym i poważnym zagrożeniom dla bezpieczeństwa publicznego. Europol jest upoważniony do otrzymywania danych PNR lub wyników przetwarzania danych PNR od jednostek do spraw informacji o pasażerach w państwach członkowskich w granicach przysługujących mu uprawnień i wówczas, gdy jest to konieczne do realizacji jego zadań.

2. Właściwe organy składają się z organów odpowiedzialnych za zapobieganie przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywanie, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i ich ściganie.

2. Właściwe organy składają się z organów odpowiedzialnych za zapobieganie przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości transgranicznej, ich wykrywanie, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i ich ściganie lub zapobieganie nagłym i poważnym zagrożeniom dla bezpieczeństwa publicznego.

3. Każde państwo członkowskie notyfikuje wykaz swoich właściwych organów Komisji najpóźniej po dwunastu miesiącach od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy oraz może w każdym momencie zaktualizować swoje oświadczenie. Komisja publikuje te informacje, w tym wszelkie aktualizacje, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3. Do dnia …* [12 miesięcy po wejściu w życie niniejszej dyrektywy] każde państwo członkowskie notyfikuje wykaz swoich właściwych organów Komisji najpóźniej po dwunastu miesiącach od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy oraz musi cały czas aktualizować swoje oświadczenie. Komisja publikuje te informacje, w tym wszelkie aktualizacje, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4. Dane PNR pasażerów oraz wyniki przetwarzania danych PNR otrzymanych przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach mogą być poddane dalszemu przetwarzaniu przez właściwe organy państw członkowskich wyłącznie do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania.

4. Dane PNR pasażerów oraz wyniki przetwarzania danych PNR otrzymanych przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach mogą być poddane dalszemu przetwarzaniu przez właściwe organy państw członkowskich wyłącznie na wniosek zgodnie z art. 4 ust. 2 do konkretnych celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości transgranicznej, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania lub w celu zapobieżenia nagłemu i poważnemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa publicznego.

5. Ustęp 4 obowiązuje bez uszczerbku dla krajowych kompetencji w dziedzinie ochrony porządku publicznego i sądownictwa w przypadkach, w których w toku działań podejmowanych przez organy ścigania na podstawie wyników takiego przetwarzania wykryte zostaną inne przestępstwa lub okoliczności wskazujące na ich popełnienie.

5. Ustęp 4 obowiązuje z zastrzeżeniem krajowych kompetencji organów ścigania lub sądownictwa, jeżeli inne przestępstwa lub okoliczności wskazujące na ich popełnienie zostaną wykryte w trakcie działań organów ścigania w następstwie przetwarzania danych w celach określonych pierwotnie.

6. Właściwe organy nie podejmują żadnych decyzji mających negatywne skutki prawne dla osób lub poważnie wpływające na ich sytuację wyłącznie na podstawie automatycznego przetwarzania danych PNR. Decyzje takie nie mogą być podejmowane ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne osób, ich wierzenia religijne lub filozoficzne, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych albo zdrowie lub życie seksualne.

6. Właściwe organy nie podejmują żadnych decyzji mających negatywne skutki prawne dla osób lub poważnie wpływające na ich sytuację wyłącznie na podstawie automatycznego przetwarzania danych PNR. Decyzje takie nie mogą być podejmowane na podstawie danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne osób, ich poglądy polityczne, wierzenia religijne lub przekonania filozoficzne, orientację seksualną lub tożsamość płciową, przynależność do związków zawodowych i działalność w nich, jak również przetwarzanie danych dotyczących zdrowia i życia seksualnego.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 6

Artykuł 6

Obowiązki przewoźników lotniczych

Obowiązki przewoźników lotniczych i podmiotów gospodarczych niebędących przewoźnikami

1. Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia, by przewoźnicy lotniczy przekazywali („dostarczali”) dane PNR zdefiniowane w art. 2 lit. c) i określone w załączniku, w zakresie w jakim gromadzą już oni takie dane, do bazy danych krajowej jednostki do spraw informacji o pasażerach państwa członkowskiego, na terytorium którego lot międzynarodowy będzie miał lądowanie lub z którego terytorium nastąpi odlot. W przypadku gdy lot odbywa się pod wspólnym kodem z udziałem jednego lub większej liczby przewoźników lotniczych, obowiązek przekazania danych PNR wszystkich pasażerów uczestniczących w locie spoczywa na przewoźniku lotniczym obsługującym lot. Jeżeli lot odbywa się z jednym lub większą liczbą postojów na lotniskach państw członkowskich, przewoźnicy lotniczy przekazują dane PNR do jednostek do spraw informacji o pasażerach wszystkich zainteresowanych państw członkowskich.

1. Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia, by przewoźnicy lotniczy lub podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami przekazywali wszystkie dostarczone dane PNR zdefiniowane w art. 2 lit. c) i określone w załączniku, w zakresie w jakim gromadzą już oni takie dane w ramach swojej normalnej działalności, do bazy danych krajowej jednostki do spraw informacji o pasażerach państwa członkowskiego, na terytorium którego lot międzynarodowy będzie miał lądowanie lub z którego terytorium nastąpi odlot. W przypadku gdy lot odbywa się pod wspólnym kodem z udziałem co najmniej jednego przewoźnika lotniczego, obowiązek przekazania danych PNR wszystkich pasażerów uczestniczących w locie spoczywa na przewoźniku lotniczym i na podmiocie gospodarczym niebędącym przewoźnikiem obsługującym lot. Jeżeli lot odbywa się z co najmniej jednym postojem na lotniskach państw członkowskich, przewoźnicy lotniczy i podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami przekazują dane PNR do jednostek do spraw informacji o pasażerach wszystkich zainteresowanych państw członkowskich.

2. Przewoźnicy lotniczy przekazują dane PNR drogą elektroniczną z wykorzystaniem wspólnych protokołów i obsługiwanych formatów danych, które mają zostać przyjęte zgodnie z procedurami art. 13 i 14, lub, w przypadku awarii technicznej, innymi właściwymi środkami zapewniającymi odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych.

2. Przewoźnicy lotniczy i podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami przekazują dane PNR drogą elektroniczną z wykorzystaniem wspólnych protokołów i obsługiwanych formatów danych, które mają zostać przyjęte zgodnie z procedurami art. 13 i 14, lub, w przypadku awarii technicznej, innymi właściwymi środkami zapewniającymi odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych.

a) 24 do 48 godzin przez planowym odlotem;

a) jeden raz, 24 do 48 godzin przed planowym odlotem;

oraz

oraz

b) niezwłocznie po zakończeniu odprawy, czyli bezpośrednio po wejściu pasażerów na pokład samolotu przygotowującego się do odlotu, kiedy inni pasażerowie nie mogą już wejść na pokład.

b) jeden raz, niezwłocznie po zakończeniu odprawy, czyli bezpośrednio po wejściu pasażerów na pokład samolotu przygotowującego się do odlotu, kiedy inni pasażerowie nie mogą już wejść na pokład.

3. Państwa członkowskie mogą zezwolić przewoźnikom lotniczym na ograniczenie przekazywania danych, o którym mowa w ust. 2 lit. b) do aktualizacji przekazanych danych, o których mowa w ust. 2 lit. a).

3. Państwa członkowskie mogą zezwolić przewoźnikom lotniczym i podmiotom gospodarczym niebędącym przewoźnikami na ograniczenie przekazywania danych, o którym mowa w ust. 2 lit. b) do aktualizacji przekazanych danych, o których mowa w ust. 2 lit. a).

4. W indywidualnych przypadkach, na wniosek jednostki do spraw informacji o pasażerach zgodnie z prawem krajowym, przewoźnicy lotniczy przekazują dane PNR, do których dostęp potrzebny jest wcześniej niż określono w ust. 2 lit. a), w celu reakcji na konkretne, faktyczne zagrożenie związane z przestępstwem terrorystycznym lub poważnym przestępstwem.

4. W indywidualnych przypadkach, na wniosek jednostki do spraw informacji o pasażerach zgodnie z prawem krajowym, przewoźnicy lotniczy i podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami przekazują dane PNR, do których dostęp potrzebny jest wcześniej niż określono w ust. 2 lit. a), w celu reakcji na konkretne, zbliżające się i faktyczne zagrożenie związane z przestępstwem terrorystycznym lub poważnym przestępstwem transgranicznym.

 

4a. Przewoźnicy lotniczy i podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami informują należycie pasażerów o tym, jakiego rodzaju dane osobowe są gromadzone na potrzeby ochrony porządku publicznego oraz o prawach przysługujących pasażerom w odniesieniu do ich danych. Informacje takie są udzielane pasażerom w sposób proaktywny, w łatwo zrozumiałym formacie.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 7

Artykuł 7

Wymiana informacji między państwami członkowskimi

Wymiana informacji między państwami członkowskimi

1. Państwa członkowskie zapewniają, by w odniesieniu do osób zidentyfikowanych przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) i b), wyniki przetwarzania danych PNR były przekazywane przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach do jednostek do spraw informacji o pasażerach innych państw członkowskich, jeżeli dana jednostka do spraw informacji o pasażerach uznaje takie dane za potrzebne do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania Jednostki do spraw informacji o pasażerach odbierających państw członkowskich przekazują takie dane PNR lub wyniki przetwarzania danych PNR swoim odpowiednim właściwym organom.

1. Jednostki do spraw informacji o pasażerach automatycznie wymieniają się danymi dotyczącymi wyników przetwarzania danych PNR. Państwa członkowskie zapewniają, by wyniki przetwarzania danych PNR lub analityczne informacje uzyskane z danych PNR lub wyniki dotyczące osób zidentyfikowanych przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach zgodnie z art. 4 ust. 2, które są przekazywane odpowiednim właściwych organom do dalszej analizy zgodnie z art. 4 ust. 4, były proaktywnie bezzwłocznie przekazywane przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach do jednostek do spraw informacji o pasażerach pozostałych państw członkowskich. Jednostki do spraw informacji o pasażerach odbierających państw członkowskich przekazują takie wyniki przetwarzania danych PNR swoim odpowiednim właściwym organom zgodnie z art. 4 ust. 4 W stosownych przypadkach dokonuje się wpisu zgodnie z art. 36 decyzji Rady 2007/533/WSiSW1a.

2. Jednostka do spraw informacji o pasażerach państwa członkowskiego ma prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do jednostki do spraw informacji o pasażerach innego państwa członkowskiego o dostarczenie jej danych PNR przechowywanych w bazie danych tej drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 1 oraz, w razie potrzeby, także wyników przetwarzania danych PNR. Wniosek o przekazanie takich danym może dotyczyć jednego elementu danych lub połączenia takich elementów, w zależności do tego, co wnioskująca jednostka do spraw informacji o pasażerach uważa w konkretnym przypadku za konieczne do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania. Jednostka do spraw informacji o pasażerach dostarcza danych będących przedmiotem wniosku tak szybko, jak jest to możliwe, dostarczając również wyniki przetwarzania danych PNR, jeżeli zostały one już przygotowane na mocy art. 4 ust. 2 lit. a) i b).

2. Jednostki do spraw informacji o pasażerach mają prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do jednostki do spraw informacji o pasażerach innego państwa członkowskiego o dostarczenie jej danych PNR przechowywanych w bazie danych tej drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 1 i w razie potrzeby także wyników każdego ich przetwarzania, jeśli zostały już one przygotowane zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) i b). Należycie uzasadniony wniosek o przekazanie takich danych musi się ściśle ograniczać do danych potrzebnych w konkretnym przypadku i może dotyczyć jednego elementu danych lub połączenia elementów danych, w zależności od tego, co wnioskująca jednostka do spraw informacji o pasażerach uważa w konkretnym przypadku za konieczne do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnym przestępstwom transgranicznym, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania lub zapobiegania nagłemu i poważnemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa publicznego. Jednostka do spraw informacji o pasażerach dostarcza danych będących przedmiotem wniosku tak szybko, jak jest to możliwe, z wykorzystaniem wspólnych protokołów i obsługiwanych formatów danych. Taki wniosek wymaga pisemnego uzasadnienia.

3. Jednostka do spraw informacji o pasażerach państwa członkowskiego ma prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do jednostki do spraw informacji o pasażerach innego państwa członkowskiego o dostarczenie jej danych PNR przechowywanych w bazie danych tej drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 2 oraz, w razie potrzeby, także wyników przetwarzania danych PNR. Jednostka do spraw informacji o pasażerach może wystąpić o udostępnienie określonych danych PNR przechowywanych przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach innego państwa członkowskiego w ich pełnej formie bez maskowania wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach, w reakcji na konkretne zagrożenie lub konkretne postępowanie przygotowawcze lub sądowe związane z przestępstwem terrorystycznym lub poważnym przestępstwem.

3. Jednostki do spraw informacji o pasażerach mają prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do jednostki do spraw informacji o pasażerach innego państwa członkowskiego o dostarczenie jej już zamaskowanych danych PNR przechowywanych w bazie danych tej drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 2 oraz, w razie potrzeby, także wyników przetwarzania danych PNR. Jednostka do spraw informacji o pasażerach może wystąpić o udostępnienie określonych danych PNR przechowywanych przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach innego państwa członkowskiego w ich pełnej formie bez maskowania wyłącznie w najbardziej wyjątkowych okolicznościach, w reakcji na konkretne bieżące zagrożenie lub odnośnie do konkretnego postępowania przygotowawczego lub sądowego związanego z przestępstwem terrorystycznym lub poważnym przestępstwem transgranicznym lub zapobieganiem nagłemu i poważnemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa publicznego. Taki dostęp do pełnych danych PNR jest możliwy jedynie za zgodą dyrektora jednostki do spraw informacji o pasażerach, do której skierowano wniosek.

4. Właściwe organy państwa członkowskiego mogą wystąpić bezpośrednio do jednostki do spraw informacji o pasażerach innego państwa członkowskiego o przekazanie im danych PNR przechowywanych w bazie danych tej drugiej zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 wyłącznie w przypadkach, w których jest to niezbędne do zapobieżenia bezpośredniemu, poważnemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa publicznego. Takie wnioski dotyczą konkretnego postępowania przygotowawczego lub sądowego w sprawie przestępstwa terrorystycznego lub poważnego przestępstwa i muszą zawierać uzasadnienie. Jednostki do spraw informacji o pasażerach odpowiadają na takie wnioski w pierwszej kolejności. W pozostałych przypadkach właściwe organy kierują swoje wnioski za pośrednictwem jednostki do spraw informacji o pasażerach swojego państwa członkowskiego.

 

5. W wyjątkowych przypadkach, gdy niezbędny jest wcześniejszy dostęp, by zareagować na konkretne i faktyczne zagrożenie związane z przestępstwem terrorystycznym lub poważnym przestępstwem, jednostka do spraw informacji o pasażerach państwa członkowskiego ma prawo w każdym momencie wystąpić do jednostki do spraw informacji o pasażerach innego państwa członkowskiego o dostarczenie jej danych PNR dotyczących lotów z miejscem lądowania lub odlotu na terytorium tego drugiego państwa członkowskiego.

5. W wyjątkowych przypadkach, gdy absolutnie niezbędny jest wcześniejszy dostęp, by zareagować na konkretne i faktyczne zagrożenie związane z przestępstwem terrorystycznym lub poważnym przestępstwem transgranicznym lub aby zapobiec nagłemu i poważnemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa publicznego, jednostka do spraw informacji o pasażerach państwa członkowskiego ma prawo w każdym momencie wystąpić do jednostki do spraw informacji o pasażerach innego państwa członkowskiego o dostarczenie jej danych PNR dotyczących lotów z miejscem lądowania lub odlotu na terytorium tego drugiego państwa członkowskiego, jeżeli takie dane są zachowywane. Taka procedura dotyczy tylko wniosków o udostępnienie danych PNR już zebranych i zatrzymywanych przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach, do której wystąpiono o udostępnienie danych.

6. Wymiana informacji na mocy niniejszego artykułu może odbywać się z wykorzystaniem istniejących kanałów międzynarodowej współpracy organów ścigania. Przekazywanie wniosków i wymiana informacji odbywają się w języku, który obowiązuje w wykorzystywanym kanale. Państwa członkowskie dokonujące notyfikacji zgodnie z art. 3 ust. 3 informują także Komisję o tym komu należy przesyłać wnioski w pilnych przypadkach. Komisja przekazuje państwom członkowskim otrzymane notyfikacje.

6. Wymiana informacji na mocy niniejszego artykułu może odbywać się z wykorzystaniem istniejących kanałów unijnej i międzynarodowej współpracy organów ścigania, w szczególności Europolu, jej aplikacji sieci bezpiecznej wymiany informacji (SIENA) oraz krajowych jednostek powołanych zgodnie z art. 8 decyzji 2009/371/WSiSW. Przekazywanie wniosków i wymiana informacji odbywają się w języku, który obowiązuje w wykorzystywanym kanale. Państwa członkowskie dokonujące notyfikacji zgodnie z art. 3 ust. 3 informują także Komisję o tym komu należy przesyłać wnioski w pilnych przypadkach. Komisja przekazuje państwom członkowskim otrzymane notyfikacje.

 

6a. W przypadku przekazywania na mocy niniejszej dyrektywy informacji analitycznych uzyskanych z danych PNR należy przestrzegać gwarancji określonych w ust. 1.

 

__________________

 

1aDecyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz.U. L 205 z 7.8.2007, s. 63).

Poprawka    40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7a

 

Warunki dostępu Europolu do danych PNR

 

1. W indywidualnych przypadkach Europol może kierować drogą elektroniczną do jednostki do spraw informacji o pasażerach w danym państwie członkowskim należycie umotywowany wniosek w sprawie przekazania konkretnych danych PNR, a także wyników przetwarzania konkretnych danych PNR, wówczas, gdy jest to absolutnie niezbędne do wsparcia i wzmocnienia działań państw członkowskich mających na celu zapobieganie przestępstwom terrorystycznym i poważnym przestępstwom transgranicznym, ich wykrywanie, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie lub ich ściganie, w zakresie, w jakim dane przestępstwo wchodzi w zakres uprawnień Europolu na mocy decyzji Rady 2009/371/WSiSW. Uzasadniony wniosek określa rozsądne przyczyny, na podstawie których uznano, że przekazanie danych PNR lub wyników przetwarzania tych danych w znacznym stopniu przyczyni się do zapobieżenia danemu przestępstwu, wykryciu go, prowadzeniu dochodzenia w jego sprawie lub ścigania go.

 

2. Po otrzymaniu wniosku Europolu sąd lub niezależny organ administracyjny państwa członkowskiego sprawdza w odpowiednim terminie, czy zostały spełnione wszystkie warunki określone w ust. 1.Jednostka do spraw informacji o pasażerach dostarcza Europolowi dane będące przedmiotem wniosku tak szybko, jak jest to możliwe, pod warunkiem że te warunki zostały spełnione.

 

3. Europol informuje inspektora ochrony danych, mianowanego zgodnie z art. 28 decyzji Rady 2009/371/WSiSW, o każdej wymianie informacji na podstawie niniejszego artykułu.

 

4. Wymiana informacji na podstawie niniejszego artykuły odbywa się za pomocą aplikacji sieci bezpiecznej wymiany informacji (SIENA) i zgodnie z decyzją 2009/371/WSiSW. Przekazywanie wniosków i wymiana informacji odbywają się w języku używanym w aplikacji sieci bezpiecznej wymiany informacji (SIENA).

Poprawka    41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 8

Artykuł 8

Przekazywanie danych państwom trzecim

Przekazywanie danych państwom trzecim

Państwo członkowskie może przekazywać dane PNR i wyniki przetwarzania danych PNR państwu trzeciemu wyłącznie na zasadzie oceny każdego indywidualnego przypadku i jeżeli:

1. 1. Państwo członkowskie może przekazywać dane PNR i wyniki przetwarzania danych PNR państwu trzeciemu wyłącznie na zasadzie oceny każdego indywidualnego przypadku na podstawie należycie uzasadnionego wniosku opartego na wystarczających dowodach, jeżeli przekazanie danych jest niezbędne, aby zapobiec przestępstwu, wykryć je, prowadzić w jego sprawie dochodzenie lub je ścigać, aby zapobiec nagłemu i poważnemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa publicznego lub wykonać sankcję karną, pod warunkiem że:

a) warunki ustanowione w art. 13 decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW zostały spełnione,

a) dane państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony dla planowanego przetwarzania danych, zgodnie z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady1a, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych warunków określonych w niniejszej dyrektywie;

b) przekazanie jest konieczne do celów niniejszej dyrektywy określonych w art. 1 ust. 2 oraz

b) państwo członkowskie, od którego uzyskano dane, wyraziło zgodę na ich przekazanie zgodnie z prawem krajowym;

c) państwo trzecie zgodzi się przekazywać dane do innego państwa trzeciego wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do celów niniejszej dyrektywy określonych w art. 1 ust. 2 oraz jedynie za wyraźną zgodą państwa członkowskiego.

W wyjątkowych okolicznościach przekazywanie danych PNR bez uprzedniej zgody, o której mowa w ust. 1, jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy takie przekazanie ma zasadnicze znaczenie dla zapobieżenia nagłemu i poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego lub dla ochrony podstawowych interesów państwa członkowskiego, a uprzedniej zgody nie można uzyskać na czas. Organ odpowiedzialny za wydanie zgody musi zostać bezzwłocznie poinformowany, a przekazanie danych należycie zarejestrowane i poddane weryfikacji ex-post.

 

W drodze odstępstwa od przepisów akapitu pierwszego przekazywanie danych jest systematycznie dozwolone w następstwie zawarcia międzynarodowego porozumienia między państwem trzecim a Unią.

 

2. Państwa członkowskie przekazują dane PNR właściwym organom państw trzecich jedynie na warunkach zgodnych z niniejszą dyrektywą i wyłącznie po upewnieniu się, że cel, w jakim państwo odbierające ma zamiar wykorzystać dane PNR, jest zgodny z tymi warunkami i gwarancjami.

 

3. Dalsze przekazywanie do państw trzecich jest zakazane.

 

4. Jeżeli dane PNR obywatela lub rezydenta innego państwa członkowskiego zostaną przekazane państwu trzeciemu, właściwe organy danego państwa członkowskiego są o tym powiadamiane przy najbliższej stosownej okazji.

 

5. Inspektor ochrony danych jest każdorazowo informowany o przekazaniu danych PNR przez państwo członkowskie na podstawie niniejszego artykułu. Inspektor ochrony danych regularnie informuje organ nadzoru o przekazaniu danych PNR na podstawie niniejszego artykułu.

 

__________________

 

Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 31).

Poprawka    42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 9

Artykuł 9

Okres zatrzymania danych

Okres zatrzymania danych

1. Państwa członkowskie zapewniają, by dane PNR dostarczone przez przewoźników lotniczych do jednostki do spraw informacji o pasażerach były przechowywane w bazie danych przez okres 30 dni od przekazania ich do jednostki do spraw informacji o pasażerach pierwszego państwa członkowskiego, na terytorium którego lot międzynarodowy ma miejsce lądowania lub odlotu.

1. Państwa członkowskie zapewniają, by dane PNR dostarczone przez przewoźników lotniczych i podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami do jednostki do spraw informacji o pasażerach na podstawie art. 4 ust. 2 były przechowywane w bazie danych przez okres 30 dni od przekazania ich do jednostki do spraw informacji o pasażerach pierwszego państwa członkowskiego, na terytorium którego lot międzynarodowy ma miejsce lądowania lub odlotu.

2. Po upływie 30 dni od przekazania danych PNR do jednostki do spraw informacji o pasażerach, o której mowa w ust. 1, dane są przechowywane przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach przez dalsze pięć lat. W tym okresie wszystkie elementy danych, które mogłyby posłużyć do identyfikacji pasażerów, których dotyczą dane PNR, są maskowane. Takie zanonimizowane dane są dostępne wyłącznie dla ograniczonej liczby pracowników jednostki do spraw informacji o pasażerach specjalnie upoważnionych do prowadzenia analizy danych PNR oraz opracowywania kryteriów oceny na mocy art. 4 ust. 2 lit. d). Zezwolenie na dostęp do pełnych danych PNR uzyskuje jedynie dyrektor jednostki do spraw informacji o pasażerach, do celów art. 4 ust. 2 lit. c), w przypadkach, w których można zasadnie uznać, że jest to niezbędne do prowadzenia dochodzenia, w odpowiedzi na konkretne i faktyczne zagrożenie lub ryzyko lub konkretne postępowanie przygotowawcze lub sądowe przed sądem karnym.

2. Po upływie 30 dni od przekazania danych PNR do jednostki do spraw informacji o pasażerach, o której mowa w ust. 1, dane są przechowywane przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach przez dalsze pięć lat. W tym okresie wszystkie elementy danych, które mogłyby posłużyć do identyfikacji pasażerów, których dotyczą dane PNR, są maskowane. Takie zamaskowane dane są dostępne wyłącznie dla ograniczonej liczby pracowników jednostki do spraw informacji o pasażerach specjalnie upoważnionych do prowadzenia analizy danych PNR oraz opracowywania kryteriów oceny na mocy art. 4 ust. 2 lit. d).

 

2a. Po konsultacji z inspektorem ochrony danych w celach określonych w art. 4 ust. 2 lit. b) krajowy organ nadzoru zezwala na ponowne odczytanie zamaskowanych danych PNR oraz na dostęp do pełnych danych PNR, jeżeli uważa, że takie ponowne odczytanie jest niezbędne do przeprowadzenia dochodzenia w odpowiedzi na konkretne i faktyczne zagrożenie lub ryzyko związane z przestępstwami terrorystycznymi, do przeprowadzenia konkretnego dochodzenia lub ścigania poważnego przestępstwa transgranicznego lub do zapobieżenia nagłemu i poważnemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa publicznego. Takie zezwolenie na dostęp do pełnych danych obowiązuje przez okres czterech lat od momentu zamaskowania danych w przypadkach dotyczących poważnej przestępczości transgranicznej oraz przez cały okres pięciu lat określony w ust. 2 w przypadku przestępstw terrorystycznych.

Do celów niniejszej dyrektywy elementy danych, które mogłyby posłużyć do identyfikacji pasażera, którego dotyczą dane, i które powinny zostać przefiltrowane i zamaskowane to:

Do celów niniejszej dyrektywy elementy danych, które mogłyby posłużyć do identyfikacji pasażera, którego dotyczą dane, i które powinny zostać przefiltrowane i zamaskowane to:

– imię i nazwisko, w tym imię i nazwisko innych pasażerów wymienionych w PNR oraz liczba pasażerów figurujących w PNR podróżujących razem;

– imię i nazwisko, w tym imię i nazwisko innych pasażerów wymienionych w PNR oraz liczba pasażerów figurujących w PNR podróżujących razem;

– adres i dane kontaktowe;

– adres i dane kontaktowe;

– ogólne uwagi, o ile zawierają one informacje mogące posłużyć do identyfikacji pasażerów, do których odnoszą się PNR; oraz

– ogólne uwagi, o ile zawierają one informacje mogące posłużyć do identyfikacji pasażerów, do których odnoszą się PNR; oraz

– wszelkie zgromadzone dane pasażera przekazywane przed podróżą.

– wszelkie zgromadzone dane pasażera przekazywane przed podróżą.

3. Państwa członkowskie zapewniają, by dane PNR były usuwane po upływie okresu wyznaczonego w ust. 2. Obowiązek ten pozostaje bez uszczerbku dla możliwości wykorzystania danych w przypadkach, w których konkretne dane PNR zostały przekazane właściwemu organowi i są wykorzystywane w konkretnych postępowaniach przygotowawczych lub postępowań sądowych przed sądem karnym, w którym to przypadku zatrzymanie takich danych przez właściwy organ regulowane jest prawem krajowym danego państwa członkowskiego.

3. Państwa członkowskie zapewniają, by dane PNR były definitywnie usuwane po upływie okresu wyznaczonego w ust. 2. Obowiązek ten pozostaje bez uszczerbku dla możliwości wykorzystania danych w przypadkach, w których konkretne dane PNR zostały przekazane właściwemu organowi i są wykorzystywane w konkretnych postępowaniach przygotowawczych lub postępowań sądowych przed sądem karnym, w którym to przypadku zatrzymanie takich danych przez właściwy organ regulowane jest prawem krajowym danego państwa członkowskiego.

4. Wyniki porównania, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lit. a) i b), są przechowywane przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach jedynie przez okres potrzebny do poinformowania właściwych organów o skojarzeniu danych. Jeżeli po indywidualnej analizie w sposób niezautomatyzowany wynik automatycznego porównania okazał się negatywny, jest on mimo to przechowywany, by uniknąć przyszłych „nieprawidłowych” skojarzeń maksymalnie przez okres trzech lat, chyba że dane bazowe nie zostały jeszcze usunięte zgodnie z ust. 3 po upływie pięciu lat, w którym to przypadku odpowiedni wpis przechowywany jest do czasu usunięcia danych bazowych.

4. Wyniki porównania, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lit. a) i b), są przechowywane przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach jedynie przez okres potrzebny do poinformowania właściwych organów o skojarzeniu danych. Jeżeli po indywidualnej analizie przeprowadzonej przez członka jednostki do spraw informacji o pasażerach wynik automatycznego porównania okazał się negatywny, jest on mimo to przechowywany, by uniknąć przyszłych „nieprawidłowych” skojarzeń maksymalnie przez okres trzech lat, chyba że dane bazowe nie zostały jeszcze usunięte zgodnie z ust. 3 po upływie pięciu lat, w którym to przypadku odpowiedni wpis przechowywany jest do czasu usunięcia danych bazowych.

 

Poprawka    43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 10

Artykuł 10

Kary dla przewoźników lotniczych

Kary dla przewoźników lotniczych i podmiotów gospodarczych niebędących przewoźnikami

Państwa członkowskie zapewniają, zgodnie ze swoim prawem krajowym, by przewoźnicy, którzy nie przekazują danych wymaganych na mocy niniejszej dyrektywy – o ile gromadzą już te dane – lub nie przekazują ich we właściwym formacie lub w inny sposób naruszają przepisy krajowe przyjęte na podstawie niniejszej dyrektywy, podlegali odstraszającym, skutecznym i proporcjonalnym karom, w tym karom finansowym.

1. Państwa członkowskie zapewniają, zgodnie ze swoim prawem krajowym, by przewoźnicy i podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami, którzy nie przekazują danych wymaganych na mocy niniejszej dyrektywy – o ile gromadzą już te dane – lub nie przekazują ich we właściwym formacie lub przetwarzają dane w sposób niezgodny z zasadami ochrony danych określonymi w niniejszej dyrektywie lub w inny sposób naruszają przepisy krajowe przyjęte na podstawie niniejszej dyrektywy, podlegali odstraszającym, skutecznym i proporcjonalnym karom, w tym karom finansowym.

 

1a. Wszystkie dane posiadane przez przewoźników i podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami muszą być przechowywane w zabezpieczonej bazie danych w zatwierdzonym pod względem bezpieczeństwa systemie komputerowym, którego standardy spełniają lub przewyższają międzynarodowe standardy branżowe.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 11

Artykuł 11

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

1. Każde państwo członkowskie zapewnia, by w odniesieniu do wszelkich operacji przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej dyrektywy, pasażerowi przysługiwało takie samo prawo do wglądu, prawo do poprawienia, usunięcia i zablokowania, prawo do odszkodowania i prawo do sądowych środków ochrony prawnej, jak prawa przyjęte na mocy prawa krajowego w ramach wdrażania art. 17, 18, 19 i 20 decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW. Dlatego też zastosowanie mają przepisy art. 17, 18, 19 i 20 decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW.

1. Każde państwo członkowskie zapewnia, by w odniesieniu do wszelkich operacji przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej dyrektywy, pasażerowi przysługiwało takie samo prawo do ochrony swoich danych osobowych, prawo do wglądu, prawo do poprawienia, usunięcia i zablokowania, prawo do odszkodowania i prawo do sądowych środków ochrony prawnej określonych w prawie krajowym i unijnym oraz w ramach wdrażania art. 17, 18, 19 i 20 decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW. Artykuły te mają zatem zastosowanie.

2. Każde państwo członkowskie stanowi, że przepisy przyjęte w prawie krajowym w ramach wdrażania art. 21 i 22 decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW dotyczące poufności przetwarzania i bezpieczeństwa danych miały zastosowanie także do wszelkich operacji przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej dyrektywy.

2. Każde państwo członkowskie zapewnia, by przepisy przyjęte w ustawodawstwie krajowym w ramach wdrażania art. 21 i 22 decyzji ramowej 2008/977/WSiSW dotyczące poufności przetwarzania i bezpieczeństwa danych miały zastosowanie także do wszelkich operacji przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej dyrektywy.

 

2a. Jeżeli przepisy przyjęte w ustawodawstwie krajowym w ramach wdrażania dyrektywy 95/46/WE zapewniają pasażerom większe prawa związane z przetwarzaniem danych niż prawa przewidziane w niniejszej dyrektywie, zastosowanie będą miały te przepisy.

3. Zakazuje się jakiegokolwiek przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne osób, ich wierzenia religijne lub filozoficzne, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych albo zdrowie lub życie seksualne. W przypadku otrzymania takich danych PNR przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach, są one niezwłocznie usuwane.

3. Państwa członkowskie zakazują przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, wierzenia religijne lub przekonania filozoficzne, orientację seksualną lub tożsamość płciową, przynależność do związków zawodowych i działalność w nich, jak również przetwarzania danych dotyczących zdrowia i życia seksualnego. W przypadku otrzymania takich danych PNR przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach, są one niezwłocznie usuwane.

 

3a. Państwa członkowskie zapewniają, aby jednostka do spraw informacji o pasażerach prowadziła dokumentację wszystkich systemów i procedur przetwarzania, za które jest odpowiedzialna. Dokumentacja musi zawierać co najmniej:

 

a) nazwisko/nazwę oraz dane kontaktowe organizacji i personelu jednostki do spraw informacji o pasażerach odpowiadających za przetwarzanie danych PNR, poszczególne poziomy prawa dostępu oraz nazwiska danych członków personelu;

 

b) wnioski właściwych organów lub jednostek do spraw informacji o pasażerach innych państw członkowskich i państw trzecich oraz odbiorców przetworzonych danych PNR;

 

c) wszystkie wnioski i transfery danych do państw trzecich, nazwę tego państwa trzeciego i podstawę prawną na mocy której dane zostały przekazane;

 

d) terminy zatrzymania i usunięcia różnych kategorii danych.

 

Na żądanie krajowego organu nadzoru jednostka do spraw informacji o pasażerach udostępnia mu całą dokumentację.

 

3b. Państwa członkowskie zapewniają, aby jednostka do spraw informacji o pasażerach prowadziła ewidencję co najmniej następujących operacji przetwarzania: gromadzenie, zmiana, wgląd, ujawnianie, łączenie i usuwanie. W ewidencji wglądu i ujawniania podaje się w szczególności cel, datę i godzinę takich operacji oraz, w miarę możliwości, tożsamość osoby, która uzyskała wgląd do danych PNR lub ujawniła je, a także tożsamość i odbiorców takich danych. Ewidencja jest wykorzystywana wyłącznie w celu weryfikacji, monitorowania własnej działalności oraz zagwarantowania integralności i bezpieczeństwa danych lub do celów kontroli. Na żądanie jednostka do spraw informacji o pasażerach udostępnia ewidencję krajowemu organowi nadzoru.

 

Osoby przeprowadzające kontrole bezpieczeństwa, mające dostęp do danych PNR i analizujące je, a także zajmujące się rejestrami danych są poddawane postępowaniu sprawdzającemu i przechodzą odpowiednie szkolenie z bezpieczeństwa. Mają one profil określający i ograniczający rodzaj akt, do których mają one dostęp, w zależności od charakteru ich pracy, roli i uprawnień.

 

Akta te są przechowywane przez okres 4 lat. Jeżeli jednak na podstawie art. 9 ust. 3 bazowe dane nie zostaną usunięte pod koniec tego czteroletniego okresu, akta są przechowywane do chwili usunięcia bazowych danych.

 

3c. Państwa członkowskie dopilnowują, aby jednostka do spraw informacji o pasażerach wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz procedury, by zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa stosowny do ryzyka związanego z przetwarzaniem oraz charakterem danych PNR, które mają być chronione.

 

3d. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może niekorzystnie wpłynąć na ochronę danych osobowych lub prywatność osób, których dotyczą dane, państwa członkowskie zapewniają, aby jednostka do spraw informacji o pasażerach bez nieuzasadnionej zwłoki poinformowała o takim naruszeniu osobę, której dotyczą dane, oraz krajowego inspektora ochrony danych.

4. Wszelkie operacje przetwarzania danych PNR przez przewoźników lotniczych, wszelkie transfery danych PNR przez jednostki do spraw informacji o pasażerach oraz wszelkie wnioski właściwych organów lub jednostek do spraw informacji o pasażerach innych państw członkowskich i państw trzecich, nawet w przypadku odmowy ich realizacji, są rejestrowane lub dokumentowane przez jednostki do spraw informacji o pasażerach i właściwe organy do celów weryfikacji zgodności z prawem przetwarzania danych, monitorowania własnej działalności oraz zagwarantowania odpowiedniej integralności danych i bezpieczeństwa przetwarzania danych, w szczególności przez krajowe organy ochrony danych osobowych. Odpowiednie wpisy przechowywane są przez okres pięciu lat, chyba że dane bazowe nie zostały jeszcze usunięte zgodnie z art. 9 ust. 3 po upływie tych pięciu lat, w którym to przypadku wpisy są przechowywane do czasu usunięcia danych bazowych.

 

5. Państwa członkowskie zapewniają, by przewoźnicy lotniczy, ich przedstawiciele lub inni sprzedawcy biletów na lotniczy przewóz pasażerów wyraźnie i dokładnie informowali pasażerów lotów międzynarodowych w momencie rezerwacji lotu oraz w momencie nabycia biletu o dostarczaniu danych PNR do jednostki do spraw informacji o pasażerach, celach przetwarzania tych danych, okresie zatrzymania danych, ich potencjalnym wykorzystaniu do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania, możliwości wymiany i udostępnienia takich danych oraz przysługujących pasażerom prawach do ochrony danych, w szczególności prawie do wniesienia skargi do wybranego krajowego organu ochrony danych. Te same informacje są udostępniane publicznie przez państwa członkowskie.

5. Państwa członkowskie zapewniają, by przewoźnicy lotniczy i podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami, informowali pasażerów lotów międzynarodowych w momencie rezerwacji lotu oraz w momencie nabycia biletu o dostarczaniu danych PNR do jednostek do spraw informacji o pasażerach, celach przetwarzania tych danych, okresie zatrzymania danych, ich potencjalnym wykorzystaniu do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnym przestępstwom transgranicznym, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania, możliwości wymiany i udostępnienia takich danych oraz przysługujących pasażerom prawach do ochrony danych, na przykład prawie do wglądu w dane, ich poprawienia, usunięcia i zablokowania oraz w szczególności prawie do wniesienia skargi do wybranego krajowego organu ochrony danych.

 

5a. Państwa członkowskie dopilnowują też, aby jednostki do spraw informacji o pasażerach udzielały osobie, której dotyczą dane, informacji o przysługujących jej prawach określonych w ust. 5 oraz o tym, jak wykonywać te prawa.

6. Zakazuje się jakichkolwiek transferów danych PNR przez jednostki do spraw informacji o pasażerach i właściwe organy do podmiotów prywatnych w państwach członkowskich i państwach trzecich.

 

7. Bez uszczerbku dla art. 10 państwa członkowskie przyjmują odpowiednie środki w celu zapewnienia pełnego wdrożenia przepisów niniejszej decyzji ramowej oraz w szczególności ustanawiają skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary w przypadku naruszenia przepisów przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy.

7. Bez uszczerbku dla art. 10 państwa członkowskie przyjmują odpowiednie środki w celu zapewnienia pełnego wdrożenia wszystkich przepisów niniejszej decyzji ramowej oraz w szczególności ustanawiają skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary w przypadku naruszenia przepisów przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy. Krajowe organy nadzoru podejmują w stosownym przypadku działania dyscyplinarne w odniesieniu do osób odpowiedzialnych za umyślne naruszenie prywatności, które to działania obejmują odmowę dostępu do systemu, udzielenie formalnej nagany, zawieszenie, zdegradowanie lub usunięcie ze służby.

 

7a. Przekazywanie przez właściwe organy lub jednostki do spraw informacji o pasażerach danych PNR podmiotom prywatnym w państwach członkowskich i państwach trzecich jest zakazane. Wszelkie przypadki nieprawidłowego postępowania podlegają karze.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 12

Artykuł 12

Krajowy organ nadzoru

Krajowy organ nadzoru

Każde państwo członkowskie stanowi, że krajowy organ nadzoru ustanowiony w ramach wdrażania art. 25 decyzji ramowej 2008/977/WSiSW odpowiada również za doradztwo w zakresie stosowania na jego terytorium przepisów przyjętych przez państwa członkowskie na podstawie niniejszej dyrektywy oraz za monitorowanie tego procesu. Zastosowanie mają dalsze przepisy art. 25 decyzji ramowej 2008/977/WSiSW.

Każde państwo członkowskie stanowi, że krajowy organ nadzoru ustanowiony w ramach wdrażania art. 25 decyzji ramowej 2008/977/WSiSW odpowiada za doradztwo w zakresie stosowania na jego terytorium przepisów przyjętych przez państwa członkowskie na podstawie niniejszej dyrektywy oraz za monitorowanie tego procesu. Zastosowanie mają dalsze przepisy art. 25 decyzji ramowej 2008/977/WSiSW.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Obowiązki i uprawnienia krajowych organów nadzoru

 

1. Krajowy organ nadzoru każdego państwa członkowskiego jest odpowiedzialny za nadzór nad stosowaniem przepisów przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy i za przyczynianie się do ich spójnego stosowania w całej Unii, aby chronić prawa podstawowe związane z przetwarzaniem danych osobowych. Każdy krajowy organ nadzoru:

 

a) rozpatruje skargi złożone przez osobę, której dotyczą dane, prowadzi dochodzenie w danej sprawie oraz w rozsądnym terminie informuje osoby, których dotyczą dane, o postępach i wyniku rozpatrywania skargi, w szczególności jeżeli niezbędne jest dalsze dochodzenie lub koordynacja z innym krajowym organem nadzoru, ponieważ skargi mogą być składane przez każdą osobę fizyczną, niezależnie od obywatelstwa, kraju pochodzenia czy miejsca zamieszkania;

 

b) wykonuje faktyczne uprawnienia w zakresie nadzoru, prowadzenia dochodzeń, interwencji i przeglądu oraz jest uprawniony do zgłaszania naruszeń prawa związanych z niniejszą dyrektywą do prokuratury lub, w stosownych przypadkach, w celu podjęcia działań dyscyplinarnych;

 

c) kontroluje legalność przetwarzania danych, prowadzi dochodzenia, inspekcje i kontrole z własnej inicjatywy lub na podstawie skargi oraz w rozsądnym terminie powiadamia o wynikach dochodzenia osobę, której dotyczą dane, jeżeli złożyła ona skargę;

 

d) monitoruje rozwój w odpowiednich dziedzinach, o ile mają on wpływ na ochronę danych osobowych, w szczególności rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Państwa członkowskie umożliwiają wniesienie odwołania tym osobom fizycznym, które uważają, że ich podróż została opóźniona lub którym nie zezwolono im wejść na pokład komercyjnego statku powietrznego, ponieważ zostały niewłaściwie zidentyfikowane jako osoby stanowiące zagrożenie.

 

2. Każdy krajowy organ nadzoru doradza na wniosek każdej osobie, której dotyczą dane, w sprawie korzystania z praw określonych w przepisach przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy i, w odpowiednich przypadkach, współpracuje w tym celu z krajowymi organami nadzoru innych państw członkowskich.

 

3. W odniesieniu do skarg, o których mowa w ust. 1 lit. a), krajowy organ nadzoru udostępnia formularz skargi, który można wypełnić elektronicznie, nie wykluczając przy tym innych środków łączności.

 

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby obowiązki pełnione przez krajowe organy nadzoru były bezpłatne dla osób, których dotyczą dane. Jednak w przypadku, gdy wnioski są wyraźnie przesadne, w szczególności ze względu na ich uporczywy charakter, krajowy organ nadzoru może nałożyć opłatę rozsądnej wysokości.

 

5. Każde państwo członkowskie zapewnia, by jego krajowy organ nadzoru miał do dyspozycji odpowiednie zasoby ludzkie, techniczne i finansowe, pomieszczenia i infrastrukturę niezbędne do skutecznego wykonywania jego obowiązków i uprawnień.

 

6. Każde państwo członkowskie zapewnia, by jego krajowy organ nadzoru miał własny personel powoływany przez szefa krajowego organu nadzoru i podlegający jego kierownictwu.

 

7. Podczas wykonywania swoich obowiązków członkowie krajowego organu nadzoru nie zwracają się do nikogo o instrukcje ani ich od nikogo nie przyjmują oraz zachowują pełną niezależność i bezstronność.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 13

Artykuł 13

Wspólne protokoły i obsługiwane formaty danych

Wspólne protokoły i obsługiwane formaty danych

1. Przez okres jednego roku po przyjęciu wspólnych protokołów i obsługiwanych formatów danych zgodnie z art. 14 wszelkie transfery danych przez przewoźników lotniczych do jednostek do spraw informacji o pasażerach do celów niniejszej dyrektywy dokonywane są drogą elektroniczną lub, w przypadku awarii technicznej, wszelkimi innymi odpowiednimi środkami, .

1. Wszelkie transfery danych PNR przez przewoźników lotniczych i podmiotów gospodarczych niebędących przewoźnikami do jednostek do spraw informacji o pasażerach do celów niniejszej dyrektywy są realizowane środkami elektronicznymi, które dają wystarczające gwarancje pod względem technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa stosowanych w planowanym przetwarzaniu danych. W przypadku awarii technicznej dane PNR są przekazywane innymi odpowiednimi środkami, przy zachowaniu tego samego poziomu bezpieczeństwa.

2. Po upływie okresu jednego roku od daty przyjęcia wspólnych protokołów i obsługiwanych formatów danych wszelkie transfery danych PNR przez przewoźników lotniczych do jednostek do spraw informacji o pasażerach do celów niniejszej dyrektywy dokonywane są drogą elektroniczną z wykorzystaniem bezpiecznych metod w formie zaakceptowanych wspólnych protokołów, które są identyczne w przypadku wszystkich transferów, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych podczas transferu, oraz w obsługiwanym formacie danych, w celu zapewnienia możliwości ich odczytania przez wszystkie zaangażowane strony. Wszyscy przewoźnicy lotniczy zobowiązani są do wyboru i wskazania jednostce do spraw informacji o pasażerach wspólnego protokołu i formatu danych, których zamierzają używać do swoich transferów.

2. Po upływie okresu jednego roku od daty przyjęcia wspólnych protokołów i obsługiwanych formatów danych wszelkie transfery danych PNR przez przewoźników lotniczych i podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami do jednostek do spraw informacji o pasażerach do celów niniejszej dyrektywy dokonywane są drogą elektroniczną z wykorzystaniem bezpiecznych metod w formie zaakceptowanych wspólnych protokołów, które są identyczne w przypadku wszystkich transferów, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych podczas transferu, oraz w obsługiwanym formacie danych, w celu zapewnienia możliwości ich odczytania przez wszystkie zaangażowane strony. Wszyscy przewoźnicy lotniczy zobowiązani są do wyboru i wskazania jednostce do spraw informacji o pasażerach wspólnego protokołu i formatu danych, których zamierzają używać do swoich transferów.

 

3. Komisja sporządza wykaz akceptowanych wspólnych protokołów i obsługiwanych formatów danych oraz, w razie potrzeby, dostosowuje je, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 14 ust. 2.

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 14, dotyczących zatwierdzenia i w razie potrzeby dostosowania wykazu akceptowanych wspólnych protokołów i obsługiwanych formatów danych.

4. Dopóki zaakceptowane wspólne protokoły i obsługiwane formaty danych, o których mowa w ust. 2 i 3, nie będą dostępne, stosuje się nadal ust. 1.

4. Dopóki zaakceptowane wspólne protokoły i obsługiwane formaty danych, o których mowa w ust. 2 i 3, nie będą dostępne, stosuje się nadal ust. 1.

5. Każde państwo członkowskie zapewnia przyjęcie niezbędnych środków technicznych, by mogło korzystać ze wspólnych protokołów i formatów danych w terminie jednego roku od daty przyjęcia wspólnych protokołów i obsługiwanych formatów danych.

5. Każde państwo członkowskie zapewnia przyjęcie niezbędnych środków technicznych, by mogło korzystać ze wspólnych protokołów i formatów danych w terminie jednego roku od daty przyjęcia wspólnych protokołów i obsługiwanych formatów danych.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 14

Artykuł 14

Procedura komitetowa

Akty delegowane

1. Komisję wspiera komitet („Komitet”). Komitetem jest komitet w rozumieniu rozporządzenia […/2011/UE] z dnia 16 lutego 2011 r.

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia […/2011/UE] z dnia 16 lutego 2011 r.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 13 ust. 3, są powierzone Komisji na okres [X] lat od dnia …* [data wejścia w życie niniejszej dyrektywy]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed upłynięciem [X] lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

 

2a. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 13 ust. 3, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

 

2b. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

2c. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 13 ust. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformują Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten może zostać przedłużony o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 16

skreślony

 

Przepisy przejściowe

 

Państwa członkowskie zapewniają, by po upływie okresu, o którym mowa w art. 15 ust. 1, czyli dwa lata po wejściu w życie niniejszej dyrektywy, gromadzone były dane PNR dotyczące co najmniej 30% wszystkich lotów, o których mowa w art. 6 ust. 1. Państwa członkowskie zapewniają, by do czasu upływu dwóch lat od daty, o której mowa w art. 15, gromadzone były dane PNR dotyczące co najmniej 60% wszystkich lotów, o których mowa w art. 6 ust. 1. Państwa członkowskie zapewniają, by po upływie czterech lat od daty, o której mowa w art. 15, gromadzone były dane PNR dotyczące wszystkich lotów, o których mowa w art. 6 ust. 1.

 

Poprawka    50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 17

Artykuł 17

Przegląd

Przegląd

Na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie Komisja:

Na podstawie informacji udzielonych przez państwa członkowskie Komisja do dnia …* [cztery lata po dacie transpozycji, o której mowa w art. 15 ust. 1] dokonuje przeglądu funkcjonowania niniejszej dyrektywy i przedkłada sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Przegląd musi obejmować wszystkie elementy niniejszej dyrektywy.

a) ponownie bada potrzebę i możliwość włączenia lotów wewnętrznych do zakresu niniejszej dyrektywy, w świetle doświadczeń zdobytych przez te państwa członkowskie, które gromadzą dane PNR dotyczące lotów wewnętrznych. Komisja przedkłada sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w terminie dwóch lat od daty wymienionej w art. 15 ust. 1;

 

b) dokonuje przeglądu funkcjonowania niniejszej dyrektywy oraz przedkłada sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w terminie czterech lat od daty wymienionej w art. 15 ust. 1. Przegląd ten obejmuje wszystkie elementy niniejszej dyrektywy, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przestrzegania norm ochrony danych osobowych, długości okresu zatrzymania danych oraz jakości ocen. Zawiera on również informacje statystyczne zebrane na podstawie art. 18.

Przeprowadzając ten przegląd Komisja zwraca szczególną uwagę na zgodność ze standardami ochrony danych osobowych, konieczność i proporcjonalność gromadzenia i przetwarzania danych PNR w odniesieniu do każdego wyznaczonego celu, długość okresu zatrzymania danych, jakość ocen, skuteczność dzielenia się danymi przez państwa członkowskie oraz jakość ocen w tym w odniesieniu do danych statystycznych zgromadzonych na podstawie art. 18. Zawiera on również informacje statystyczne zebrane na podstawie art. 18.

 

Po konsultacji z odpowiednimi agencjami unijnymi Komisja do dnia …* [dwa lata po dacie transpozycji, o której mowa w art. 15 ust. 1] przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wstępne sprawozdanie z oceny.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 18

Artykuł 18

Dane statystyczne

Dane statystyczne

1. Państwa członkowskie przygotowują zestaw informacji statystycznych dotyczących danych PNR przekazanych do jednostek do spraw informacji o pasażerach. Statystyki te obejmują co najmniej liczbę zidentyfikowanych osób, które mogą być zamieszane w przestępstwo terrorystyczne lub poważne przestępstwo, zgodnie z art. 4 ust. 2, oraz liczbę następczych działań organów ścigania podjętych z wykorzystaniem danych PNR, na każdego przewoźnika i cel lotu.

1. Państwa członkowskie przygotowują zestaw informacji statystycznych dotyczących danych PNR przekazanych do jednostek do spraw informacji o pasażerach. Statystyki te obejmują co najmniej liczbę zidentyfikowanych osób, które mogą być zamieszane w przestępstwo terrorystyczne lub poważne przestępstwo transgraniczne, zgodnie z art. 4 ust. 2, liczbę następczych działań organów ścigania podjętych z wykorzystaniem danych PNR w rozbiciu na każdego przewoźnika i miejsce docelowe lotu, a także liczbę dochodzeń i wyroków skazujących wydanych dzięki zgromadzonym danym PNR w każdym państwie członkowskim.

2. Statystyki te nie zawierają żadnych danych osobowych. Są one przekazywane do Komisji corocznie.

2. Statystyki te nie zawierają żadnych danych osobowych. Są przekazywane Komisji, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie co dwa lata.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 19

Artykuł 19

Stosunek do innych instrumentów prawnych

Stosunek do innych instrumentów prawnych

1. Po przyjęciu niniejszej dyrektywy państwa członkowskie mogą nadal stosować obowiązujące dwustronne lub wielostronne porozumienia lub uzgodnienia, o ile są one zgodne z niniejszą dyrektywą.

1. Po przyjęciu niniejszej dyrektywy państwa członkowskie mogą nadal stosować obowiązujące dwustronne lub wielostronne porozumienia lub uzgodnienia, o ile są one zgodne z niniejszą dyrektywą.

 

1a. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie z zastrzeżeniem decyzji ramowej 2008/977/WSiSW.

2. Niniejsza dyrektywa obowiązuje bez uszczerbku dla jakichkolwiek obowiązków i zobowiązań Unii wynikających z umów dwustronnych lub wielostronnych z państwami trzecimi.

2. Niniejsza dyrektywa obowiązuje bez uszczerbku dla jakichkolwiek obowiązków i zobowiązań Unii wynikających z umów dwustronnych lub wielostronnych z państwami trzecimi.

(1)

  Dz.U. C 218 z 23.7.2011, s. 107.

(2)

  Dz.U. C 181 z 22.6.2011, s. 24.

(3)

  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 kwietnia 2014 r. Digital Rights Ireland i Seitlinger i in., sprawy połączone C-293/12 i C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238.

(4)

  Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.


UZASADNIENIE

I. Kontekst

W ostatnich latach charakter działalności przestępczej i terrorystycznej stale się zmienia. Stała się ona coraz bardziej zuchwała, bardziej zaawansowana i coraz bardziej międzynarodowa. Badania pokazują, że ze względu na znaczne koszty przestępczości obywatele coraz przychylniej patrzą na bardziej zdecydowane działania ze strony UE mające na celu zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu(1).

W związku z tym w programie sztokholmskim wezwano Komisję do przedłożenia wniosku dotyczącego wykorzystania danych PNR do zapobiegania terroryzmowi i poważnej przestępczości oraz do ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania. W dniu 6 listopada 2007 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący decyzji ramowej Rady w sprawie wykorzystywania danych dotyczących rezerwacji pasażera (danych PNR) w celu egzekwowania prawa. Wniosek został omówiony w grupach roboczych Rady, co umożliwiło osiągnięcie porozumienia w sprawie większości przepisów wniosku. Jednakże wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego w dniu 1 grudnia 2009 r. wniosek Komisji, który nie został do tego dnia przyjęty przez Radę, utracił ważność.

Dane PNR to informacje dostarczane przez pasażerów lotniczych podczas rezerwacji biletu, które przechowywane są przez przewoźników lotniczych. Przewoźnicy lotniczy wykorzystują je głównie do celów operacyjnych (zawierają one informacje podzielone na 19 obszarów, takich jak daty podróży, trasa podróży, informacje o bilecie, dane kontaktowe, biuro podróży, użyte środki płatności, numer miejsca oraz informacje o bagażu), mają one jednak również znaczenie handlowe i statystyczne dla linii lotniczych.

Dane PNR mogą być również wykorzystywane przez organy ścigania i proponowana dyrektywa określa jednolite zasady dotyczące takich środków. Dokładna analiza danych PNR może być skutecznym narzędziem pozwalającym na zidentyfikowanie i śledzenie działalności przestępczej i terrorystycznej. Ponadto mogą być one wykorzystywane w ramach reagowania bieżącego lub w sposób proaktywny w celu przechwycenia, śledzenia, badania i ścigania przestępców. Obecnie spośród 27 państw członkowskich Unii Europejskiej jedynie Zjednoczone Królestwo posiada pełnowymiarowy system PNR(2), podczas gdy pięć innych państw (Francja, Dania, Szwecja, Belgia i Holandia) wykorzystuje system w ograniczonym zakresie lub testuje jego wykorzystanie.

Nie należy mylić PNR z danymi pasażera przekazywanymi przed podróżą (API), które zawierają informacje biograficzne pobrane z części paszportu do automatycznego odczytu. System API ma bardziej ograniczony zakres i jego wykorzystanie jest regulowane w ramach dyrektywy API(3).

II. Wniosek Komisji

Wniosek Komisji (dalej „akt”) uwzględnia zalecenia Parlamentu Europejskiego przedstawione w rezolucji z listopada 2008 r.(4) i odzwierciedla stan dyskusji przeprowadzonych w grupach roboczych Rady w 2009 r. Bierze on pod uwagę również opinie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, Grupy Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Danych oraz Agencji Praw Podstawowych. Przeprowadzono zarówno pełną ocenę skutków, jak i proces konsultacji.

Zasadniczo akt dokonuje dwóch rzeczy: i) harmonizuje obowiązek przewoźników lotniczych obsługujących loty z i do państwa trzeciego oraz terytorium co najmniej jednego z państw członkowskich w zakresie przekazywania danych PNR organom ścigania oraz ii) określa kryteria, zgodnie z którymi organy ścigania mogą wykorzystać takie informacje, w szczególności w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania. Akt jest zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zawartymi w decyzji ramowej 2008/977/WSiSW (lub wszelkich przyszłych decyzji ramowych w tym obszarze). Proponowany system jest obowiązkowy i przyznaje każdemu państwu członkowskiemu dwuletni okres na uruchomienie systemu. Państwa członkowskie będą miały jednak możliwość korzystania ze wspólnych systemów w celu podziału kosztów.

Oprócz omówionej powyżej kwestii określenia celu należy wymienić szereg obszarów, na których zazwyczaj koncentrują się posłowie:

I. Zatrzymywanie danych

W akcie przyjęto podejście dwuetapowe w odniesieniu do zatrzymywania danych PNR przez właściwe organy państwa członkowskiego: 30-dniowy okres, po którym następuje 5-letni okres, kiedy dane są zamaskowane.

II. System scentralizowany a system zdecentralizowany

W akcie określono zasady systemu zdecentralizowanego. Argumenty przemawiające za tym rozwiązaniem związane są przede wszystkim z kosztami, ale również ze szczególną ochroną, jakiej wymagałaby jedna lokalizacja danych w przypadku systemu scentralizowanego.

III. Uwzględnienie lotów wewnątrz UE

Loty wewnątrz UE nie zostały objęte zakresem dyrektywy.

IV. Ukierunkowane gromadzenie danych a 100-proc. gromadzenie danych

Komisja proponuje, aby objęcie 100% lotów międzynarodowych zrealizowano w kilku etapach.

V. Definicja przestępstw terrorystycznych i poważnej przestępczości

Zgodnie z aktem „przestępstwa terrorystyczne” to przestępstwa, o których mowa w art. 1–4 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSISW, a „poważna przestępczość” oznacza przestępstwa, o których mowa w art. 2 ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/WSiSW, ale jedynie te, w przypadku których na mocy prawa krajowego państwa członkowskiego może zostać w ich następstwie orzeczona kara pozbawienia wolności lub środek zabezpieczający na okres o maksymalnej długości co najmniej trzech lat, choć dopuszcza się tutaj pewną elastyczność.

III. Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca zgadza się w dużej mierze ze stanowiskiem Komisji dotyczącym przekazywania i wykorzystywania danych PNR. Komisja i organy ścigania poszczególnych państw członkowskich przedstawiły posłom dowody na skuteczność takiego narzędzia i sprawozdawca stwierdza, że wykazano konieczność, proporcjonalność i wartość dodaną takiego środka: środki nie zakłócają swobodnego przepływu i nie powinny naruszać prawa obywateli do wjazdu, a jednocześnie służą ochronie bezpieczeństwa obywateli. Ponadto z uwagi na fakt, że wniosek Komisji uwzględnia zalecenia Parlamentu Europejskiego z listopada 2008 r. oraz określa minimalne standardy, które zostały już zatwierdzone przez komisję LIBE w odniesieniu do innych umów w sprawie PNR, akt ten stanowi solidną podstawę dyskusji w Parlamencie.

I. Zatrzymywanie danych

Sprawozdawca nie uważa za konieczne wprowadzenia zmian w akcie, niemniej w jego projekcie sprawozdania dodano definicję „maskowania danych”, która wyjaśnia dokładne znaczenie tego przepisu. Wprowadzono w nim dwa różne okresy dostępu do danych – pięć lat w przypadku terroryzmu i cztery lata w przypadku poważnej przestępczości transgranicznej, z pełnym uwzględnieniem zasady proporcjonalności w świetle rozpatrzonych przez ETS spraw połączonych C-293/12 i C-594/12.

II. System scentralizowany a system zdecentralizowany

W projekcie sprawozdania określono zasady systemu zdecentralizowanego.

III. Uwzględnienie lotów wewnątrz UE

Sprawozdawca jest przekonany, że uwzględnienie lotów wewnątrz UE przyniesie wszystkim unijnym systemom PNR wyraźną wartość dodaną. Mimo iż pociągnęłoby to za sobą wzrost początkowych kosztów, uwzględnienie tych lotów przyniesie wymierne korzyści: jednolite zasady oraz zdecydowany postęp w zakresie bezpieczeństwa. Ze względu na zwiększony zakres systemu sprawozdawca wydłużył również czas na wdrożenie wniosku z dwóch do trzech lat.

IV. Ukierunkowane gromadzenie danych a 100-proc. gromadzenie danych

Sprawozdawca popiera ideę objęcia 100% lotów ze względu na oczywiste korzyści pod względem efektywności i bezpieczeństwa. Istnieją również dowody sugerujące, że w systemie obejmującym część lotów przestępcy mogliby unikać określonych lotów.

V. Definicja przestępstw terrorystycznych i poważnej przestępczości transgranicznej

W projekcie sprawozdania nie zmieniono definicji „przestępstwa terrorystycznego” ani „poważnej przestępczości”. Akt ograniczono jednak do „poważnej przestępczości transgranicznej” obejmującej jedynie wykaz konkretnych przestępstw ujętych w wykazie określonym w decyzji ramowej 2002/584/WSiSW.

Sprawozdawca dodał również przepisy wyjaśniające kwestie kosztów, odwołań oraz zwiększył pewność prawną aktu, odnosząc go bardziej wyraźnie do innych aktów prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.

(1)

Eurobarometr 71, badanie standardowe, s. 149 załącznika.

(2)

Ustawa o imigracji, azylu i narodowości z 2006 r., sekcje 32–38 dotyczące e-granic Zjednoczonego Królestwa.

(3)

Dyrektywa 2004/82/WE z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie zobowiązania przewoźników do przekazywania danych pasażerów (Dz.U. L 261 z 6.8.2004, s. 24).

(4)

Teksty przyjęte, P6_TA (2008)0561.


OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych (6.5.2015)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystania danych dotyczących przelotu pasażera w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Arnaud Danjean

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Dane o przelocie pasażera to informacje podawane przez pasażerów i gromadzone przez przewoźników lotniczych w celach handlowych. Zawierają one różne rodzaje informacji, takie jak datę i trasę podróży, sposób płatności czy dane kontaktowe.

Dane dotyczące przelotu pasażera są bardzo przydatne organom ścigania. Można je wykorzystywać reaktywnie, czyli podczas dochodzeń lub postępowań, w czasie rzeczywistym (przed przylotem lub odlotem), w celu zapobiegnięcia przestępstwu lub aresztowania osób, zanim dojdzie do popełnienia przestępstwa, a także proaktywnie, czyli w celu określenia kryteriów oceny, aby ułatwić ocenę pasażerów przed przybyciem lub odlotem.

Jako że kilka państw członkowskich opracowuje już swoje własne systemy danych dotyczących przelotu pasażera, dyrektywa regulowałaby wykorzystywanie takich danych na szczeblu UE i stanowiłaby próbę zharmonizowania strategii poszczególnych państw członkowskich. Taka harmonizacja jest istotna, aby uniknąć sytuacji, w której każde z państw członkowskich nakładałoby rożne obowiązki na przewoźników lotniczych, co doprowadziłoby do znacznego wzrostu obciążeń biurokratycznych i finansowych związanych z udostępnianiem danych dotyczących przelotu pasażera. Harmonizacja umożliwiłaby również kompleksowe objęcie całej UE systemem danych dotyczących przelotu pasażera.

Wprowadzenie w UE systemu danych dotyczących przelotu pasażera jest ważne również dlatego, że umożliwiłoby UE stawienie czoła stojącym przed nią obecnie wyzwaniom. Dyrektywa w sprawie danych dotyczących przelotu pasażera wnosi wkład nie tylko w dziedzinie walki z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem wewnętrznym, ale również przyczynia się do utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego. Terroryzm stał się zagrożeniem o charakterze globalnym i tak należy doń podchodzić. Transport lotniczy odgrywa ważną rolę w utrzymaniu sieci terrorystycznych oraz wyjeździe i powrocie tzw. zagranicznych bojowników. Dlatego zarówno z myślą o ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i realizacji celów polityki zagranicznej UE organom ścigania należy zagwarantować należyty dostęp do danych dotyczących przelotu pasażera.

Konieczne jest także zadbanie o to, aby dane dotyczące przelotu pasażera gromadzone przez podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami, takie jak biura podróży i organizatorzy turystyki korzystający z lotów czarterowych, były ujęte w unijnym systemie danych dotyczących przelotu pasażera, aby uniknąć dających się wykorzystać luk prawnych. Z uwagi na fakt, że linie lotnicze świadczące usługi przewozowe często nie mają dostępu do danych rezerwacyjnych w przypadku lotów czarterowych, istotne znaczenie ma zobowiązanie biur podróży i organizatorów turystyki do udostępniania takich informacji.

Owemu dostępowi należy koniecznie przeciwstawić prawo obywateli UE do prywatności, a także zadbać o to, aby dyrektywa w sprawie danych dotyczących przelotu pasażera była zgodna z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości w sprawie dyrektywy dotyczącej zatrzymywania danych. Zdaniem sprawozdawcy przedmiotowa dyrektywa wniesie ważny wkład do bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego, jeżeli wspomniane kwestie zostaną rozwiązane.

POPRAWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3a) W swojej rezolucji nr 2178 (2014) Rada Bezpieczeństwa ONZ wyraża głębokie zaniepokojenie poważnym i coraz większym zagrożeniem ze strony zagranicznych bojowników terrorystycznych, a więc osób, które podróżują do państwa innego niż ich państwo zamieszkania lub państwo, którego są obywatelami, w celu popełnienia aktów terrorystycznych, planowania lub przygotowywania takich aktów bądź udziału w nich, lub też w celu terrorystycznego szkolenia innych lub otrzymania takiego przeszkolenia, i postanawia przeciwdziałać temu zagrożeniu. Rada Bezpieczeństwa ONZ dostrzega znaczenie, jakie ma przeciwdziałanie zagrożeniu ze strony zagranicznych bojowników terrorystycznych i zachęca państwa członkowskie do stosowania procedur oceny ryzyka i kontrolowania podróżnych w oparciu o gromadzenie dowodów, w tym gromadzenie i analizowanie danych dotyczących podróży, jednak bez uciekania się do techniki sporządzania profili na podstawie stereotypów o podłożu dyskryminacyjnym.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Dane PNR są niezbędne do skutecznego zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, a tym samym poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego.

(5) Dane PNR są niezbędne do skutecznego zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, a tym samym poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Dane PNR są niezbędne do skutecznego zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, a tym samym poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego.

(5) Dane PNR mogą być przydatnym narzędziem do skutecznego zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania, a tym samym poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Dane PNR pomagają organom ścigania w zapobieganiu poważnym przestępstwom, w tym przestępstwom terrorystycznym, oraz ich wykrywaniu, prowadzeniu dochodzeń w ich sprawie i ich ściganiu, poprzez porównywanie tych danych z różnymi bazami danych poszukiwanych osób i przedmiotów, by uzyskać dowody oraz, w odpowiednich przypadkach, odnaleźć inne osoby zamieszane w przestępstwo a także ujawnić sieci przestępcze.

(6) Dane PNR mogą być pomocne organom ścigania w zapobieganiu poważnym przestępstwom, w tym przestępstwom terrorystycznym, oraz ich wykrywaniu, prowadzeniu dochodzeń w ich sprawie i ich ściganiu, poprzez porównywanie tych danych z różnymi bazami danych poszukiwanych osób i przedmiotów, by uzyskać dowody oraz, w odpowiednich przypadkach, odnaleźć inne osoby zamieszane w przestępstwo a także ujawnić sieci przestępcze.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Dane PNR umożliwiają organom ścigania identyfikację osób, które były uprzednio „nieznane”, tzn. osób, które nie były wcześniej podejrzewane o udział w poważnym przestępstwie oraz działalności terrorystycznej, lecz w odniesieniu do których dane sugerują, że mogą być zamieszane w taką działalność przestępczą i dlatego właściwe organy powinny się nimi bliżej zainteresować. Dzięki wykorzystaniu danych PNR organy ścigania mogą reagować na zagrożenie poważną przestępczością i terroryzmem z innej perspektywy niż w przypadku przetwarzania innych kategorii danych osobowych. Jednak by zagwarantować, że przetwarzanie danych niewinnych i nie podejrzewanych osób zostanie maksymalnie ograniczone, aspekty wykorzystania danych PNR dotyczące tworzenia i stosowania kryteriów oceny powinny zostać jeszcze bardziej ograniczone do poważnych przestępstw, które mają także wymiar transgraniczny, tzn. nierozerwalnie wiążą się z podróżowaniem, a tym samym z rodzajem przetwarzanych danych.

(7) Dane PNR umożliwiają organom ścigania identyfikację osób, które były uprzednio „nieznane”, tzn. osób, które nie były wcześniej podejrzewane o udział w poważnym przestępstwie oraz działalności terrorystycznej, lecz w odniesieniu do których dane sugerują, że mogą być zamieszane w taką działalność przestępczą i dlatego właściwe organy powinny się nimi bliżej zainteresować, w tym osób, które mogą odbywać podróż w celu popełnienia aktów terrorystycznych, planowania lub przygotowywania takich aktów bądź udziału w nich, lub też w celu terrorystycznego szkolenia innych lub otrzymania takiego przeszkolenia. Dzięki wykorzystaniu danych PNR organy ścigania mogą reagować na zagrożenie poważną przestępczością i terroryzmem z innej perspektywy niż w przypadku przetwarzania innych kategorii danych osobowych. Jednak by zagwarantować, że przetwarzanie danych niewinnych i nie podejrzewanych osób zostanie maksymalnie ograniczone, aspekty wykorzystania danych PNR dotyczące tworzenia i stosowania kryteriów oceny powinny zostać jeszcze bardziej ograniczone do poważnych przestępstw, które mają także wymiar transgraniczny, tzn. nierozerwalnie wiążą się z podróżowaniem, a tym samym z rodzajem przetwarzanych danych.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Przetwarzanie danych osobowych musi być proporcjonalne w stosunku do szczególnego celu w zakresie bezpieczeństwa, któremu służy niniejsza dyrektywa.

(8) Przetwarzanie danych osobowych musi być proporcjonalne i konieczne do szczególnego celu w zakresie bezpieczeństwa, któremu służy niniejsza dyrektywa, zgodnie z zasadami konieczności i proporcjonalności, o których TSUE przypomniał w wyroku z dnia 4 kwietnia 2014 r., a Europejski Inspektor Ochrony Danych – w opinii z dnia 25 marca 2011 r.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Dlatego też w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości oraz ścigania tego rodzaju przestępstw konieczne jest, aby wszystkie państwa członkowskie wprowadziły przepisy ustanawiające obowiązki przewoźników lotniczych obsługujących loty z lub na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

(10) Dlatego też w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości oraz ścigania tego rodzaju przestępstw konieczne jest, aby wszystkie państwa członkowskie wprowadziły przepisy ustanawiające obowiązki przewoźników lotniczych obsługujących loty z lub na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Na podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami również należy nałożyć te obowiązki, jeżeli dokonują one rezerwacji takich lotów.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Dlatego też w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości oraz ścigania tego rodzaju przestępstw konieczne jest, aby wszystkie państwa członkowskie wprowadziły przepisy ustanawiające obowiązki przewoźników lotniczych obsługujących loty z lub na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

(10) Dlatego też w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości transgranicznej oraz ścigania tego rodzaju przestępstw konieczne jest, aby wszystkie państwa członkowskie wprowadziły przepisy ustanawiające obowiązki przewoźników lotniczych obsługujących loty z lub na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

(Poprawka horyzontalna: wyrażenie „poważna przestępczość” w całym tekście należy zastąpić wyrażeniem „poważna przestępczość transgraniczna”).

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) Celem niniejszej dyrektywy jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrona życia i bezpieczeństwa publicznego, a także utworzenie ram prawnych dotyczących ochrony i wymiany danych PNR między państwami członkowskimi i organami ścigania.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) Nasilenie aktów terrorystycznych w UE w ostatnim czasie, szerzenie się radykalizmu i coraz większa liczba zagranicznych bojowników powracających do UE stanowią dowód na to, że nadszedł najwyższy czas, by niniejsza dyrektywa weszła w życie.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Przewoźnicy lotniczy gromadzą już i przetwarzają dane PNR swoich pasażerów do celów prowadzonej działalności. Niniejsza dyrektywa nie powinna nakładać na przewoźników lotniczych obowiązku gromadzenia lub zatrzymywania jakichkolwiek dodatkowych danych ani nakładać na pasażerów obowiązku dostarczania jakichkolwiek danych poza tymi, które już obecnie przekazują przewoźnikom lotniczym.

(11) Przewoźnicy lotniczy gromadzą już i przetwarzają dane PNR swoich pasażerów do celów prowadzonej działalności. Niniejsza dyrektywa nie powinna nakładać na przewoźników lotniczych ani na podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami obowiązku gromadzenia lub zatrzymywania jakichkolwiek dodatkowych danych ani nakładać na pasażerów obowiązku dostarczania jakichkolwiek danych poza tymi, które już obecnie przekazują przewoźnikom lotniczym i podmiotom gospodarczym niebędącym przewoźnikami.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11a) Podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami, takie jak biura podróży i organizatorzy turystyki, sprzedają imprezy turystyczne, korzystając przy tym z lotów czarterowych, w związku z którymi otrzymują od swoich klientów i przetwarzają dane dotyczące przelotu pasażera, ale niekoniecznie przekazują te dane linii lotniczej obsługującej lot pasażerski.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Definicja przestępstw terrorystycznych powinna zostać zaczerpnięta z art. 1–4 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu37. Definicja poważnych przestępstw powinna zostać zaczerpnięta z art. 2 decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi38. Jednak państwa członkowskie mogą wykluczyć te lżejsze przestępstwa, w związku z którymi, w świetle ich systemu sprawiedliwości w sprawach karnych, przetwarzanie danych na mocy niniejszej dyrektywy nie byłoby zgodne z zasadą proporcjonalności. Definicja poważnych przestępstw transgranicznych powinna zostać zaczerpnięta z art. 2 decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

(12) Definicja przestępstw terrorystycznych powinna zostać zaczerpnięta z art. 1 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu37. Definicja poważnych przestępstw transgranicznych powinna zostać zaczerpnięta z art. 2 decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Jednak państwa członkowskie powinny wykluczyć te lżejsze przestępstwa, w związku z którymi, w świetle ich systemu sprawiedliwości w sprawach karnych, przetwarzanie danych na mocy niniejszej dyrektywy nie byłoby zgodne z zasadą proporcjonalności.

__________________

__________________

37 Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3. Decyzja zmieniona decyzją ramową Rady 2008/919/WSiSW z 28 listopada 2008 r. , Dz.U. L 330 z 9.12.2008, s. 21.

37 Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3. Decyzja zmieniona decyzją ramową Rady 2008/919/WSiSW z 28 listopada 2008 r. , Dz.U. L 330 z 9.12.2008, s. 21.

38 Dz.U. L 190 z 18.7.2002, s. 1.

 

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Wszelkie wykazy wymaganych danych PNR, które mają być uzyskiwane przez jednostki ds. informacji o pasażerach, powinny być sporządzane w celu odzwierciedlenia zasadnych wymogów organów publicznych dążących do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania, poprawiając tym samym bezpieczeństwo w ramach Unii, jak również chroniąc podstawowe prawa obywateli, w szczególności do prywatności i ochrony danych osobowych. Wykazy takie nie powinny zawierać danych osobowych, które mogłyby ujawniać pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, wierzenia religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych ani informacji dotyczących zdrowia lub życia seksualnego danych osób. Dane PNR zawierają szczegółowe informacje dotyczące rezerwacji i planu podróży danego pasażera, które umożliwiają właściwym organom identyfikację pasażerów lotniczych stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego.

(14) Wszelkie wykazy wymaganych danych PNR, które mają być uzyskiwane przez jednostki ds. informacji o pasażerach, powinny być sporządzane w celu odzwierciedlenia zasadnych wymogów organów publicznych dążących do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania, poprawiając tym samym bezpieczeństwo w ramach Unii, jak również chroniąc podstawowe prawa obywateli, w szczególności do prywatności i ochrony danych osobowych. Wykazy takie nie powinny zawierać danych osobowych, które mogłyby ujawniać pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, wierzenia religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych ani informacji dotyczących zdrowia lub życia seksualnego danych osób. Dane PNR zawierają szczegółowe informacje dotyczące rezerwacji i planu podróży danego pasażera, które umożliwiają właściwym organom identyfikację pasażerów lotniczych stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Obecnie istnieją dwa sposoby przekazywania danych: metoda „pobierania” (pull), polegająca na tym, że właściwe organy państw członkowskich chcące otrzymać dane mają dostęp do systemów rezerwacji przewoźników lotniczych i mogą pozyskać („pobrać”) z nich wymagane dane; oraz metoda „dostarczania” (push), polegająca na tym, że przewoźnicy lotniczy przekazują („dostarczają”) wymagane dane PNR na wniosek właściwych organów, co pozwala przewoźnikom lotniczym zachować kontrolę nad tym, jakie dane są przekazywane. Uznaje się, że metoda „dostarczania” zapewnia wyższy stopień ochrony danych i dlatego powinna być obowiązkowa dla wszystkich przewoźników lotniczych.

(15) Obecnie istnieją dwa sposoby przekazywania danych: metoda „pobierania” (ang. pull), polegająca na tym, że właściwe organy państw członkowskich potrzebujące danych mogą sięgnąć (skorzystać z dostępu) do systemu rezerwacji przewoźnika lotniczego i uzyskać („pobrać”) kopię potrzebnych danych; oraz metoda „dostarczania” (ang. push), polegająca na tym, że przewoźnicy lotniczy i podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami przekazują („dostarczają”) potrzebne dane PNR na wniosek danego organu, co pozwala im zachować kontrolę nad tym, jakie dane są przekazywane. Uznaje się, że metoda „dostarczania” zapewnia wyższy stopień ochrony danych, dlatego powinna być obowiązkowa dla wszystkich przewoźników lotniczych i podmiotów gospodarczych niebędących przewoźnikami.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Państwa członkowskie powinny podjąć wszystkie niezbędne środki, aby umożliwić przewoźnikom lotniczym wypełnienie obowiązków nałożonych na podstawie niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie powinny przewidzieć odstraszające, skuteczne i proporcjonalne kary, w tym finansowe, dla przewoźników lotniczych, którzy nie wypełnią tych obowiązków w zakresie przekazywania danych PNR. W razie powtarzających się poważnych naruszeń, które mogłyby podważyć realizację podstawowych celów niniejszej dyrektywy, kary te mogą, w wyjątkowych przypadkach, obejmować środki takie jak unieruchomienie, zajęcie i konfiskata środków transportu, lub tymczasowe zawieszenie lub odebranie koncesji.

(17) Państwa członkowskie powinny podjąć wszystkie niezbędne środki, aby umożliwić przewoźnikom lotniczym i podmiotom gospodarczym niebędącym przewoźnikami wypełnienie obowiązków nałożonych na podstawie niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie powinny przewidzieć odstraszające, skuteczne i proporcjonalne kary, w tym finansowe, dla przewoźników lotniczych i podmiotów gospodarczych niebędących przewoźnikami, którzy nie wypełnią tych obowiązków w zakresie przekazywania danych PNR. W razie powtarzających się poważnych naruszeń, które mogłyby podważyć realizację podstawowych celów niniejszej dyrektywy, kary te mogą, w wyjątkowych przypadkach, obejmować środki takie jak unieruchomienie, zajęcie i konfiskata środków transportu, lub tymczasowe zawieszenie lub odebranie koncesji.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Każde państwo członkowskie odpowiada za ocenę potencjalnych zagrożeń związanych z przestępstwami terrorystycznymi i poważną przestępczością.

(18) Każde państwo członkowskie odpowiada za ocenę potencjalnych zagrożeń związanych z przestępstwami terrorystycznymi i poważną przestępczością transgraniczną.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Uwzględniając w pełni prawo do ochrony danych osobowych oraz prawo do niedyskryminacji, żadne decyzje wywierające negatywne skutki prawne dla osób lub poważnie wpływające na ich sytuację nie powinny być podejmowane wyłącznie na podstawie automatycznego przetwarzania danych PNR. Ponadto żadne takie decyzje nie powinny być podejmowane ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne osób, ich wierzenia religijne lub filozoficzne, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych albo zdrowie lub życie seksualne.

(19) Uwzględniając w pełni prawo do ochrony danych osobowych oraz prawo do niedyskryminacji, żadne decyzje wywierające negatywne skutki prawne dla osób lub poważnie wpływające na ich sytuację nie powinny być podejmowane wyłącznie na podstawie automatycznego przetwarzania danych PNR. Ponadto żadne takie decyzje nie powinny być podejmowane ze względu na płeć, kolor skóry, pochodzenie rasowe lub społeczne osób, ich cechy genetyczne, język, wierzenia religijne lub filozoficzne, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, stan zdrowia lub orientację seksualną.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Państwa członkowskie powinny dzielić się z innymi państwami członkowskimi danymi, które otrzymały, jeżeli takie przekazywanie jest niezbędne do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania. Przepisy niniejszej dyrektywy powinny obowiązywać bez uszczerbku dla innych unijnych instrumentów dotyczących wymiany informacji między policją i organami sądowymi, w tym decyzji Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającej Europejski Urząd Policji (Europol)39 oraz decyzji ramowej Rady 2006/690/WSiSW z dnia 18 września 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej40. Taka wymiana danych PNR między organami ścigania i organami sądowymi powinna być regulowana przepisami o współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości.

(20) Państwa członkowskie powinny dzielić się z innymi państwami członkowskimi danymi, które otrzymały, jeżeli takie przekazywanie jest niezbędne do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub poważnej przestępczości transgranicznej, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania. Przepisy niniejszej dyrektywy powinny obowiązywać bez uszczerbku dla innych unijnych instrumentów dotyczących wymiany informacji między policją i organami sądowymi, w tym decyzji Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającej Europejski Urząd Policji (Europol)39 oraz decyzji ramowej Rady 2006/690/WSiSW z dnia 18 września 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej40. Taka wymiana danych PNR między organami ścigania i organami sądowymi powinna być regulowana przepisami o współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości.

__________________

__________________

39 Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37.

39 Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37.

40 Dz.U. L 386 z 29.12.2006, s. 89.

40 Dz.U. L 386 z 29.12.2006, s. 89.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26) Przekazywanie danych przez państwa członkowskie do państw trzecich powinno być dopuszczalne wyłącznie na podstawie oceny każdego indywidualnego przypadku oraz zgodnie z decyzją ramową 2008/977/WSiSW. Aby zagwarantować ochronę danych osobowych, takie transfery powinny podlegać dodatkowym wymogom dotyczącym celu przekazywania, jakości organu odbierającego oraz gwarancji mających zastosowanie do danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego.

(26) Przekazywanie danych PNR przez państwa członkowskie do państw trzecich powinno być dopuszczalne wyłącznie na podstawie oceny każdego indywidualnego przypadku oraz zgodnie ze zmienioną decyzją ramową 2008/977/WSiSW. Aby zagwarantować ochronę danych osobowych, takie dane powinny być przekazywane jedynie pod warunkiem posiadania dokładnej wiedzy na temat planowanego przetwarzania danych PNR w państwie trzecim, limitów dostępu właściwych organów w państwie trzecim do danych PNR oraz ich późniejszego wykorzystania, a także innych gwarancji mających zastosowanie do danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego.

Uzasadnienie

Obecnie trwa przegląd decyzji ramowej 2008/977/WSiSW, po tym jak Komisja zaproponowała zastąpienie decyzji ramowej nową dyrektywą (COM(2012) 10 final).

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26) Przekazywanie danych przez państwa członkowskie do państw trzecich powinno być dopuszczalne wyłącznie na podstawie oceny każdego indywidualnego przypadku oraz zgodnie z decyzją ramową 2008/977/WSiSW. Aby zagwarantować ochronę danych osobowych, takie transfery powinny podlegać dodatkowym wymogom dotyczącym celu przekazywania, jakości organu odbierającego oraz gwarancji mających zastosowanie do danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego.

(26) Przekazywanie danych przez państwa członkowskie do państw trzecich powinno być dopuszczalne wyłącznie na podstawie oceny każdego indywidualnego przypadku oraz zgodnie z decyzją ramową 2008/977/WSiSW. Aby zagwarantować ochronę danych osobowych, takie transfery powinny podlegać dodatkowym wymogom dotyczącym celu przekazywania, jakości organu odbierającego oraz gwarancji mających zastosowanie do danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego. Przekazywanie tych danych innemu państwu powinno być dozwolone wyłącznie za zgodą pierwotnego państwa członkowskiego i po indywidualnej ocenie każdego przypadku.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29) W wyniku prawnych i technicznych różnic w przepisach krajowych dotyczących przetwarzania danych osobowych w tym danych PNR, przewoźnicy lotniczy stają i będą stawali w obliczu zróżnicowanych wymogów co do rodzajów informacji, które należy przekazać, jak również warunków, na jakich te informacje mają zostać dostarczone właściwym organom krajowym. Różnie te mogą utrudniać skuteczną współpracę między właściwymi organami krajowymi do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania.

(29) W wyniku prawnych i technicznych różnic w przepisach krajowych dotyczących przetwarzania danych osobowych w tym danych PNR, przewoźnicy lotniczy i podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami stają i będą stawali w obliczu zróżnicowanych wymogów co do rodzajów informacji, które należy przekazać, jak również warunków, na jakich te informacje mają zostać dostarczone właściwym organom krajowym. Różnie te mogą utrudniać skuteczną współpracę między właściwymi organami krajowymi do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29) W wyniku prawnych i technicznych różnic w przepisach krajowych dotyczących przetwarzania danych osobowych w tym danych PNR, przewoźnicy lotniczy stają i będą stawali w obliczu zróżnicowanych wymogów co do rodzajów informacji, które należy przekazać, jak również warunków, na jakich te informacje mają zostać dostarczone właściwym organom krajowym. Różnice te mogą utrudniać skuteczną współpracę między właściwymi organami krajowymi do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania.

(29) W wyniku prawnych i technicznych różnic w przepisach krajowych dotyczących przetwarzania danych osobowych w tym danych PNR, przewoźnicy lotniczy stają i będą stawali w obliczu zróżnicowanych wymogów co do rodzajów informacji, które należy przekazać, jak również warunków, na jakich te informacje mają zostać dostarczone właściwym organom krajowym. Różnice te mogą utrudniać skuteczną współpracę między właściwymi organami krajowymi do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości transgranicznej, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32) W szczególności zakres dyrektywy został ograniczony, na tyle, na ile było to możliwe, umożliwia on zatrzymanie danych na okres nieprzekraczający 5 lat, po czym muszą one zostać usunięte, dane muszą zostać zanonimizowane po bardzo krótkim okresie oraz zakazane jest gromadzenie i wykorzystywanie danych szczególnie chronionych. W celu zagwarantowania skuteczności i wysokiego poziomu ochrony danych, od państw członkowskich wymaga się zagwarantowania, by niezależny krajowy organ nadzoru odpowiadał za doradztwo w zakresie przetwarzania danych oraz monitorował sposób ich przetwarzania. Wszelkie operacje przetwarzania danych muszą być rejestrowane lub dokumentowane na potrzeby weryfikacji zgodności z prawem przetwarzania danych, monitorowania własnej działalności oraz zagwarantowania odpowiedniej integralności danych i bezpieczeństwa przetwarzania danych. Państwa członkowskie muszą również zapewnić, by pasażerowi byli w sposób jasny i dokładny informowani o gromadzeniu danych PNR i przysługujących im prawach.

(32) W szczególności zakres dyrektywy został ograniczony, na tyle, na ile było to możliwe, umożliwia on zatrzymanie danych na okres nieprzekraczający 5 lat, po czym muszą one zostać usunięte, dane muszą zostać ukryte po bardzo krótkim okresie oraz zakazane jest gromadzenie i wykorzystywanie danych szczególnie chronionych. W celu zagwarantowania skuteczności i wysokiego poziomu ochrony danych, od państw członkowskich wymaga się zagwarantowania, by niezależny krajowy organ nadzoru odpowiadał za doradztwo w zakresie przetwarzania danych oraz monitorował sposób ich przetwarzania. Wszelkie operacje przetwarzania danych muszą być rejestrowane lub dokumentowane na potrzeby weryfikacji zgodności z prawem przetwarzania danych, monitorowania własnej działalności oraz zagwarantowania odpowiedniej integralności danych i bezpieczeństwa przetwarzania danych. Państwa członkowskie muszą również zapewnić, by pasażerowi byli w sposób jasny i dokładny informowani o gromadzeniu danych PNR i przysługujących im prawach.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1a. Niniejsza dyrektywa ma również zastosowanie do podmiotów gospodarczych niebędących przewoźnikami, które gromadzą lub przechowują dane dotyczące przelotu pasażera w przypadku lotów pasażerskich do krajów trzecich lub z tych krajów, z miejscem wylotu lub przylotu znajdującym się na terytorium Unii.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Dane PNR zgromadzone zgodnie z niniejszą dyrektywą mogą być przetwarzane wyłącznie w następujących celach:

2. Dane PNR zgromadzone zgodnie z niniejszą dyrektywą mogą być przetwarzane jedynie przez właściwy organ państwa członkowskiego i wyłącznie w następujących celach:

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do przewoźników lotniczych i podmiotów gospodarczych niebędących przewoźnikami obsługujących loty pasażerskie między Unią a państwami trzecimi oraz loty pasażerskie w obrębie terytorium Unii.

Uzasadnienie

Należy uwzględnić loty wewnątrz UE, gdyż przestępcy w UE korzystają z lotów w obrębie terytorium UE, a nie tylko lotów zagranicznych. Przestępcy latają często na łączonych trasach do i z wielu krajów UE, tak aby uniknąć wykrycia lub ścigania.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. Niniejsza dyrektywa ma również zastosowanie do przewoźników lotniczych i podmiotów gospodarczych niebędących przewoźnikami zarejestrowanych lub przechowujących dane w Unii i obsługujących loty pasażerskie do lub z państw trzecich, z miejscem wylotu lub przylotu znajdującym się na terytorium Unii.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) „przewoźnik lotniczy” oznacza przedsiębiorstwo transportu lotniczego posiadające ważną koncesję lub równorzędny dokument uprawniający je do przewozu lotniczego pasażerów;

a) „przewoźnik lotniczy” oznacza przedsiębiorstwo transportu lotniczego posiadające ważną koncesję lub równorzędny dokument;

Uzasadnienie

Definicja przewoźnika lotniczego powinna być zgodna z definicją zawartą w rozporządzeniu nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

aa) „podmiot gospodarczy niebędący przewoźnikiem” to upoważniony podmiot gospodarczy taki jak biuro podróży lub organizator turystyki, który świadczy usługi związane z podróżą, w tym usługi obejmujące rezerwację lotów, w związku z którymi gromadzi on i przetwarza dane dotyczące przelotu pasażerów;

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) „lot międzynarodowy” oznacza regularny lub nieregularny lot obsługiwany przez przewoźnika lotniczego, rozpoczynający się w państwie trzecim z lądowaniem zaplanowanym na terytorium państwa członkowskiego, albo rozpoczynający się w państwie członkowskim, ale którego ostateczny cel znajduje się w państwie trzecim, co obejmuje, w obu przypadkach, loty transferowe lub tranzytowe;

b) „lot międzynarodowy” oznacza regularny lub nieregularny lot obsługiwany przez przewoźnika lotniczego, rozpoczynający się w państwie trzecim z lądowaniem zaplanowanym na terytorium państwa członkowskiego, albo rozpoczynający się w państwie członkowskim, ale którego ostateczny cel znajduje się w państwie trzecim, co obejmuje loty czarterowe, samoloty prywatne, prywatne loty towarowe, a także wszelkie loty tranzytowe, podczas których pasażerowie wysiadają z samolotu;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) „dane dotyczące przelotu pasażera” lub „dane PNR” oznaczają zbiór danych dotyczących podróży każdego pasażera, zawierający informacje niezbędne do przetwarzania rezerwacji i jej weryfikacji przez przewoźników lotniczych obsługujących rezerwację i lot, w przypadku każdego przelotu zarezerwowanego przez jakąkolwiek osobę, niezależnie od tego, czy został on wprowadzony do systemów rezerwacji, systemów odpraw pasażerskich lub równorzędnych systemów zapewniających te same funkcje;

c) „dane dotyczące przelotu pasażera” lub „dane PNR” oznaczają zbiór danych dotyczących podróży każdego pasażera, zawierający informacje niezbędne do przetwarzania rezerwacji i jej weryfikacji przez przewoźników lotniczych obsługujących rezerwację i lot, a także przez podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami, jeżeli przewoźnik lotniczy nie dokonał rezerwacji sam, w przypadku każdego przelotu zarezerwowanego przez jakąkolwiek osobę, niezależnie od tego, czy został on wprowadzony do systemów rezerwacji, systemów odpraw pasażerskich lub równorzędnych systemów zapewniających te same funkcje;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) „systemy rezerwacji” oznaczają wewnętrzny system rejestracyjny, w którym gromadzone są dane PNR w celu obsługi rezerwacji;

e) „systemy rezerwacji” oznaczają wewnętrzny system rejestracyjny przewoźnika lotniczego lub podmiotu gospodarczego niebędącego przewoźnikiem, w którym gromadzone są dane PNR w celu obsługi rezerwacji;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) „metoda dostarczania” (push method) oznacza metodę polegającą na przekazywaniu przez przewoźników lotniczych wymaganych danych PNR do baz danych organów, które zwróciły się o przekazanie tych danych;

f) „metoda dostarczania” (push method) oznacza metodę polegającą na przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych PNR do baz danych organów, które zwróciły się o przekazanie tych danych;

Uzasadnienie

Przewoźnicy lotniczy przekazują dane PNR, które gromadzą do celów rezerwacji, a nie „wymagane” dane PNR. To organy odpowiadają za filtrowanie i wybieranie danych, które są im potrzebne.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) „przestępstwa terrorystyczne” oznaczają przestępstwa przewidziane w prawie krajowym, o których mowa w art. 1–4 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSISW w sprawie zwalczania terroryzmu;

g) „przestępstwa terrorystyczne” oznaczają przestępstwa przewidziane w prawie krajowym, o których mowa w art. 1–4 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSISW, w tym osoby, które mogą odbywać podróż w celu popełnienia aktów terrorystycznych, planowania lub przygotowywania takich aktów bądź udziału w nich, lub też w celu terrorystycznego szkolenia innych lub otrzymania takiego przeszkolenia;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h) „poważna przestępczość” oznacza przestępstwa przewidziane w prawie krajowym, o których mowa w art. 2 ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/WSiSW, jeżeli na mocy prawa krajowego państwa członkowskiego może zostać w ich następstwie orzeczona kara pozbawienia wolności lub środek zabezpieczający na okres, którego maksymalna długość wynosi co najmniej trzy lata, jednakże państwa członkowskie mogą wyłączyć lżejsze przestępstwa, w przypadku których, biorąc pod uwagę system wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych tych państw, przetwarzanie danych PNR na mocy niniejszej dyrektywy byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności;

skreślona

Poprawka    37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia lub wyznacza organ odpowiedzialny za zapobieganie przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywanie, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie lub ich ściganie, albo dział takiego organu, do pełnienia roli „jednostki do spraw informacji o pasażerach”, odpowiedzialnej za gromadzenia danych PNR od przewoźników, przechowywanie ich, analizowanie i przekazywanie wyników analizy właściwym organom, o których mowa w art. 5. Pracownicy jednostek mogą być oddelegowani z właściwych organów publicznych.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia lub wyznacza organ odpowiedzialny za zapobieganie przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywanie, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie lub ich ściganie, albo dział takiego organu, do pełnienia roli „jednostki do spraw informacji o pasażerach”, odpowiedzialnej za gromadzenia danych PNR od przewoźników, przechowywanie ich, analizowanie i przekazywanie wyników analizy właściwym organom, o których mowa w art. 5. Pracownicy jednostek muszą być osobami o potwierdzonej integralności i kompetencjach i mogą być oddelegowani z właściwych organów publicznych

Poprawka    38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Dane PNR przetworzone przez przewoźników lotniczych na mocy art. 6 w odniesieniu do lotów międzynarodowych z lądowaniem lub miejscem odlotu na terytorium państwa członkowskiego są gromadzone przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach właściwego państwa członkowskiego. Jeżeli dane PNR przekazane przez przewoźnika lotniczego zawierają informacje, które nie zostały wyszczególnione w załączniku, jednostka do spraw informacji o pasażerach usuwa takie dane niezwłocznie po ich otrzymaniu.

1. Dane PNR przetworzone przez przewoźników lotniczych lub podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami na mocy art. 6 w odniesieniu do lotów międzynarodowych z lądowaniem lub miejscem odlotu na terytorium państwa członkowskiego są gromadzone przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach właściwego państwa członkowskiego. Jeżeli dane PNR przekazane przez przewoźnika lotniczego lub podmiot gospodarczy niebędący przewoźnikiem zawierają informacje, które nie zostały wyszczególnione w załączniku, jednostka do spraw informacji o pasażerach usuwa takie dane niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Dane PNR przetworzone przez przewoźników lotniczych na mocy art. 6 w odniesieniu do lotów międzynarodowych z lądowaniem lub miejscem odlotu na terytorium państwa członkowskiego są gromadzone przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach właściwego państwa członkowskiego. Jeżeli dane PNR przekazane przez przewoźnika lotniczego zawierają informacje, które nie zostały wyszczególnione w załączniku, jednostka do spraw informacji o pasażerach usuwa takie dane niezwłocznie po ich otrzymaniu.

1. Dane PNR przetworzone przez przewoźników lotniczych na mocy art. 6 w odniesieniu do lotów międzynarodowych z lądowaniem lub miejscem odlotu na terytorium państwa członkowskiego są gromadzone przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach właściwego państwa członkowskiego. Przewoźnicy lotniczy i podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami nie przekazują jednostce do spraw informacji o pasażerach danych szczególnie chronionych, takich jak płeć, kolor skóry, pochodzenie rasowe lub społeczne osób, ich cechy genetyczne, język, wierzenia religijne lub filozoficzne, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, stan zdrowia lub orientacja seksualna. Jeżeli takie dane lub dane inne niż te, które zostały szczegółowo wymienione w załączniku, znajdują się wśród przekazanych danych PNR, jednostka do spraw informacji o pasażerach usuwa takie dane niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Dane PNR przetworzone przez przewoźników lotniczych na mocy art. 6 w odniesieniu do lotów międzynarodowych z lądowaniem lub miejscem odlotu na terytorium państwa członkowskiego są gromadzone przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach właściwego państwa członkowskiego. Jeżeli dane PNR przekazane przez przewoźnika lotniczego zawierają informacje, które nie zostały wyszczególnione w załączniku, jednostka do spraw informacji o pasażerach usuwa takie dane niezwłocznie po ich otrzymaniu.

1. Dane PNR przekazane przez przewoźników lotniczych na mocy art. 6 w odniesieniu do lotów międzynarodowych z lądowaniem lub miejscem odlotu na terytorium państwa członkowskiego są gromadzone wyłącznie przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach właściwego państwa członkowskiego. Jeżeli dane PNR przekazane przez przewoźnika lotniczego zawierają informacje, które nie zostały wyszczególnione w załączniku, jednostka do spraw informacji o pasażerach usuwa takie dane niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Uzasadnienie

Należy dodać słowo „wyłącznie”, aby zagwarantować, że nie wszystkie właściwe organy upoważnione do występowania o dane PNR (zgodnie z art. 5) otrzymują je od przewoźników.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) przeprowadzenie oceny pasażerów przed ich planowym przylotem lub odlotem z państwa członkowskiego w celu identyfikacji osób, które mogą być zamieszane w przestępstwo terrorystyczne lub poważne przestępstwo transgraniczne, i które wymagają dalszej analizy przez właściwe organy, o których mowa w art. 5. Przeprowadzając taką ocenę jednostka do spraw informacji o pasażerach może przetwarzać dane PNR na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów. Państwa członkowskie zapewniają, by wszystkie przypadki skojarzenia danych wynikające z takiego automatycznego przetwarzania były indywidualnie analizowane w sposób niezautomatyzowany w celu sprawdzenia, czy właściwy organ, o którym mowa w art. 5, powinien podjąć działania;

a) przeprowadzenie oceny pasażerów przed ich planowym przylotem lub odlotem z państwa członkowskiego w celu identyfikacji osób, które mogą być zamieszane w przestępstwo terrorystyczne lub poważne przestępstwo transgraniczne, w tym osób, które mogą odbywać podróż w celu popełnienia aktów terrorystycznych, planowania lub przygotowywania takich aktów bądź udziału w nich, lub też w celu terrorystycznego szkolenia innych lub otrzymania takiego przeszkolenia, i które wymagają dalszej analizy przez właściwe organy, o których mowa w art. 5. Przeprowadzając taką ocenę jednostka do spraw informacji o pasażerach może przetwarzać dane PNR na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów. Państwa członkowskie zapewniają, by wszystkie przypadki skojarzenia danych wynikające z takiego automatycznego przetwarzania były indywidualnie analizowane w sposób niezautomatyzowany w celu sprawdzenia, czy właściwy organ, o którym mowa w art. 5, powinien podjąć działania;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) przeprowadzenie oceny pasażerów przed ich planowanym przylotem lub odlotem z państwa członkowskiego w celu identyfikacji osób, które mogą być zamieszane w przestępstwo terrorystyczne lub poważne przestępstwo, i które wymagają dalszej analizy przez właściwe organy, o których mowa w art. 5. Przeprowadzając taką ocenę jednostka do spraw informacji o pasażerach może porównywać dane PNR z innymi właściwymi bazami danych, w tym bazami międzynarodowymi lub krajowymi, lub krajowymi odpowiednikami baz unijnych, jeżeli bazy te zostały ustanowione na podstawie prawa unijnego i zawierają informacje o osobach lub przedmiotach poszukiwanych, lub których dotyczą wpisy, zgodnie z przepisami unijnymi, międzynarodowymi i krajowymi mającymi zastosowanie do takich akt. Państwa członkowskie zapewniają, by wszystkie przypadki skojarzenia danych wynikające z takiego automatycznego przetwarzania były indywidualnie analizowane w sposób niezautomatyzowany w celu sprawdzenia, czy właściwy organ, o którym mowa w art. 5, powinien podjąć działania;

b) przeprowadzenie oceny pasażerów przed ich planowanym przylotem lub odlotem z państwa członkowskiego w celu identyfikacji osób, które mogą być zamieszane w przestępstwo terrorystyczne lub poważne przestępstwo, w tym osób, które mogą odbywać podróż w celu popełnienia aktów terrorystycznych, planowania lub przygotowywania takich aktów bądź udziału w nich, lub też w celu terrorystycznego szkolenia innych lub otrzymania takiego przeszkolenia, i które wymagają dalszej analizy przez właściwe organy, o których mowa w art. 5. Przeprowadzając taką ocenę jednostka do spraw informacji o pasażerach może porównywać dane PNR z innymi właściwymi bazami danych, w tym bazami międzynarodowymi lub krajowymi, lub krajowymi odpowiednikami baz unijnych, jeżeli bazy te zostały ustanowione na podstawie prawa unijnego i zawierają informacje o osobach lub przedmiotach poszukiwanych, lub których dotyczą wpisy, zgodnie z przepisami unijnymi, międzynarodowymi i krajowymi mającymi zastosowanie do takich akt. Państwa członkowskie zapewniają, by wszystkie przypadki skojarzenia danych wynikające z takiego automatycznego przetwarzania były indywidualnie analizowane w sposób niezautomatyzowany w celu sprawdzenia, czy właściwy organ, o którym mowa w art. 5, powinien podjąć działania;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Oceny pasażerów przed ich planowym przylotem lub odlotem z państwa członkowskiego, o której mowa w ust. 2 lit. a), dokonuje się w sposób niedyskryminacyjny na podstawie kryteriów oceny ustanowionych przez jego jednostkę do spraw informacji o pasażerach. Państwa członkowskie zapewniają, by kryteria oceny były ustanawiane przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach, we współpracy z właściwymi organami, o których mowa w art. 5. Kryteria oceny nie mogą w żadnych okolicznościach opierać się na pochodzeniu rasowym lub etnicznym osób, ich wierzeniach religijnych lub filozoficznych, poglądach politycznych, przynależności do związków zawodowych albo zdrowiu lub życiu seksualnym.

3. Oceny pasażerów przed ich planowym przylotem lub odlotem z państwa członkowskiego, o której mowa w ust. 2 lit. a), dokonuje się w sposób niedyskryminacyjny na podstawie kryteriów oceny ustanowionych przez jego jednostkę do spraw informacji o pasażerach. Państwa członkowskie zapewniają, by kryteria oceny były ustanawiane przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach, we współpracy z właściwymi organami, o których mowa w art. 5. Kryteria oceny nie mogą w żadnych okolicznościach opierać się na płci, kolorze skóry, pochodzeniu etnicznym lub społecznym osób, ich cechach genetycznych, języku, wierzeniach religijnych lub filozoficznych, poglądach politycznych, przynależności do związków zawodowych, przynależności do mniejszości narodowej, majątku, urodzeniu, niepełnosprawności, wieku, stanie zdrowia lub orientacji seksualnej.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Właściwe organy nie podejmują żadnych decyzji mających negatywne skutki prawne dla osób lub poważnie wpływające na ich sytuację wyłącznie na podstawie automatycznego przetwarzania danych PNR. Decyzje takie nie mogą być podejmowane ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne osób, ich wierzenia religijne lub filozoficzne, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych albo zdrowie lub życie seksualne.

6. Właściwe organy nie podejmują żadnych decyzji mających negatywne skutki prawne dla osób lub wpływających na ich sytuację wyłącznie na podstawie automatycznego przetwarzania danych PNR. Decyzje takie nie mogą być podejmowane ze względu na płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne osób, ich cechy genetyczne, język, wierzenia religijne lub filozoficzne, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, stan zdrowia lub orientację seksualną.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Obowiązki przewoźników lotniczych

Obowiązki przewoźników lotniczych i podmiotów gospodarczych niebędących przewoźnikami

Poprawka    46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia, by przewoźnicy lotniczy przekazywali („dostarczali”) dane PNR zdefiniowane w art. 2 lit. c) i określone w załączniku, w zakresie w jakim gromadzą już oni takie dane, do bazy danych krajowej jednostki do spraw informacji o pasażerach państwa członkowskiego, na terytorium którego lot międzynarodowy będzie miał lądowanie lub z którego terytorium nastąpi odlot. W przypadku gdy lot odbywa się pod wspólnym kodem z udziałem jednego lub większej liczby przewoźników lotniczych, obowiązek przekazania danych PNR wszystkich pasażerów uczestniczących w locie spoczywa na przewoźniku lotniczym obsługującym lot. Jeżeli lot odbywa się z jednym lub większą liczbą postojów na lotniskach państw członkowskich, przewoźnicy lotniczy przekazują dane PNR do jednostek do spraw informacji o pasażerach wszystkich zainteresowanych państw członkowskich.

1. Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia, by przewoźnicy lotniczy i podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami przekazywali („dostarczali”) dane PNR zdefiniowane w art. 2 lit. c) i określone w załączniku, w zakresie w jakim gromadzą już oni takie dane, do bazy danych krajowej jednostki do spraw informacji o pasażerach państwa członkowskiego, na terytorium którego lot międzynarodowy będzie miał lądowanie lub z którego terytorium nastąpi odlot. W przypadku gdy lot odbywa się pod wspólnym kodem z udziałem jednego lub większej liczby przewoźników lotniczych, obowiązek przekazania danych PNR wszystkich pasażerów uczestniczących w locie spoczywa na przewoźniku lotniczym obsługującym lot. Jeżeli lot odbywa się z jednym lub większą liczbą postojów na lotniskach państw członkowskich, przewoźnicy lotniczy przekazują dane PNR do jednostek do spraw informacji o pasażerach wszystkich zainteresowanych państw członkowskich.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia, by przewoźnicy lotniczy przekazywali („dostarczali”) dane PNR zdefiniowane w art. 2 lit. c) i określone w załączniku, w zakresie w jakim gromadzą już oni takie dane, do bazy danych krajowej jednostki do spraw informacji o pasażerach państwa członkowskiego, na terytorium którego lot międzynarodowy będzie miał lądowanie lub z którego terytorium nastąpi odlot. W przypadku gdy lot odbywa się pod wspólnym kodem z udziałem jednego lub większej liczby przewoźników lotniczych, obowiązek przekazania danych PNR wszystkich pasażerów uczestniczących w locie spoczywa na przewoźniku lotniczym obsługującym lot. Jeżeli lot odbywa się z jednym lub większą liczbą postojów na lotniskach państw członkowskich, przewoźnicy lotniczy przekazują dane PNR do jednostek do spraw informacji o pasażerach wszystkich zainteresowanych państw członkowskich.

1. Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia, by przewoźnicy lotniczy przekazywali („dostarczali”) dane PNR zdefiniowane w art. 2 lit. c) i określone w załączniku, w zakresie w jakim dane te są gromadzone w ramach ich normalnej działalności, do bazy danych krajowej jednostki do spraw informacji o pasażerach państwa członkowskiego, na terytorium którego lot międzynarodowy będzie miał lądowanie lub z którego terytorium nastąpi odlot. W przypadku gdy lot odbywa się pod wspólnym kodem z udziałem jednego lub większej liczby przewoźników lotniczych, obowiązek przekazania danych PNR wszystkich pasażerów uczestniczących w locie spoczywa na przewoźniku lotniczym obsługującym lot. Jeżeli lot odbywa się z jednym lub większą liczbą postojów na lotniskach państw członkowskich, przewoźnicy lotniczy przekazują dane PNR do jednostek do spraw informacji o pasażerach wszystkich zainteresowanych państw członkowskich.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1a. W przypadku gdy przewoźnicy lotniczy i podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami zgromadzili dane pasażera przekazane przed podróżą, wymienione w pkt 18 załącznika I do niniejszej dyrektywy, ale nie zatrzymują ich jako części danych dotyczących przelotu pasażera, państwa członkowskie przyjmują niezbędne środki gwarantujące, że przewoźnicy lotniczy i podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami będą przekazywali („dostarczali”) te dane do bazy danych jednostki do spraw informacji o pasażerach państwa członkowskiego, o którym mowa w ust. 1. W przypadku takiego przekazania wszystkie przepisy niniejszej dyrektywy mają zastosowanie do tych danych przekazanych przed podróżą, tak jakby były one częścią danych dotyczących przelotu pasażera.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przewoźnicy lotniczy przekazują dane PNR drogą elektroniczną z wykorzystaniem wspólnych protokołów i obsługiwanych formatów danych, które mają zostać przyjęte zgodnie z procedurami art. 13 i 14, lub, w przypadku awarii technicznej, innymi właściwymi środkami zapewniającymi odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych.

2. Przewoźnicy lotniczy i podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami przekazują dane PNR drogą elektroniczną z wykorzystaniem wspólnych protokołów i obsługiwanych formatów danych, które mają zostać przyjęte zgodnie z procedurami art. 13 i 14, lub, w przypadku awarii technicznej, innymi właściwymi środkami zapewniającymi odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) 24 do 48 godzin przez planowym odlotem;

a) jednorazowo, 24 do 48 godzin przed planowym odlotem;

Poprawka    51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) niezwłocznie po zakończeniu odprawy, czyli bezpośrednio po wejściu pasażerów na pokład samolotu przygotowującego się do odlotu, kiedy inni pasażerowie nie mogą już wejść na pokład.

b) jednorazowo niezwłocznie po zakończeniu odprawy, czyli bezpośrednio po wejściu pasażerów na pokład samolotu przygotowującego się do odlotu, kiedy inni pasażerowie nie mogą już wejść na pokład.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą zezwolić przewoźnikom lotniczym na ograniczenie przekazywania danych, o którym mowa w ust. 2 lit. b) do aktualizacji przekazanych danych, o których mowa w ust. 2 lit. a).

3. Państwa członkowskie mogą zezwolić przewoźnikom lotniczym i podmiotom gospodarczym niebędącym przewoźnikami na ograniczenie przekazywania danych, o którym mowa w ust. 2 lit. b) do aktualizacji przekazanych danych, o których mowa w ust. 2 lit. a).

Poprawka    53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W indywidualnych przypadkach, na wniosek jednostki do spraw informacji o pasażerach zgodnie z prawem krajowym, przewoźnicy lotniczy przekazują dane PNR, do których dostęp potrzebny jest wcześniej niż określono w ust. 2 lit. a), w celu reakcji na konkretne, faktyczne zagrożenie związane z przestępstwem terrorystycznym lub poważnym przestępstwem.

4. W indywidualnych przypadkach, na wniosek jednostki do spraw informacji o pasażerach zgodnie z prawem krajowym, przewoźnicy lotniczy i podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami przekazują dane PNR, do których dostęp potrzebny jest wcześniej niż określono w ust. 2 lit. a), w celu reakcji na konkretne, faktyczne zagrożenie związane z przestępstwem terrorystycznym lub poważnym przestępstwem.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W indywidualnych przypadkach, na wniosek jednostki do spraw informacji o pasażerach zgodnie z prawem krajowym, przewoźnicy lotniczy przekazują dane PNR, do których dostęp potrzebny jest wcześniej niż określono w ust. 2 lit. a), w celu reakcji na konkretne, faktyczne zagrożenie związane z przestępstwem terrorystycznym lub poważnym przestępstwem.

4. W indywidualnych przypadkach, na wniosek jednostki do spraw informacji o pasażerach zgodnie z prawem krajowym, przewoźnicy lotniczy przekazują dane PNR, do których dostęp potrzebny jest wcześniej niż określono w ust. 2 lit. a), w celu reakcji na konkretne, faktyczne zagrożenie związane z przestępstwem terrorystycznym lub poważnym przestępstwem transgranicznym.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W indywidualnych przypadkach, na wniosek jednostki do spraw informacji o pasażerach zgodnie z prawem krajowym, przewoźnicy lotniczy przekazują dane PNR, do których dostęp potrzebny jest wcześniej niż określono w ust. 2 lit. a), w celu reakcji na konkretne, faktyczne zagrożenie związane z przestępstwem terrorystycznym lub poważnym przestępstwem.

4. W indywidualnych przypadkach, na wniosek jednostki do spraw informacji o pasażerach zgodnie z prawem krajowym, przewoźnicy lotniczy dostarczają dane PNR, do których dostęp potrzebny jest wcześniej niż określono w ust. 2 lit. a), w celu reakcji na konkretne, faktyczne zagrożenie związane z przestępstwem terrorystycznym lub poważnym przestępstwem.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Właściwe organy państwa członkowskiego mogą wystąpić bezpośrednio do jednostki do spraw informacji o pasażerach innego państwa członkowskiego o przekazanie im danych PNR przechowywanych w bazie danych tej drugiej zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 wyłącznie w przypadkach, w których jest to niezbędne do zapobieżenia bezpośredniemu, poważnemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa publicznego. Takie wnioski dotyczą konkretnego postępowania przygotowawczego lub sądowego w sprawie przestępstwa terrorystycznego lub poważnego przestępstwa i muszą zawierać uzasadnienie. Jednostki do spraw informacji o pasażerach odpowiadają na takie wnioski w pierwszej kolejności. W pozostałych przypadkach właściwe organy kierują swoje wnioski za pośrednictwem jednostki do spraw informacji o pasażerach swojego państwa członkowskiego.

4. Właściwe organy państwa członkowskiego mogą wystąpić bezpośrednio do jednostki do spraw informacji o pasażerach innego państwa członkowskiego o przekazanie im danych PNR przechowywanych w bazie danych tej drugiej zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 wyłącznie w przypadkach, w których jest to niezbędne do zapobieżenia bezpośredniemu, poważnemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa publicznego. Takie wnioski dotyczą konkretnego postępowania przygotowawczego lub sądowego w sprawie przestępstwa terrorystycznego lub poważnego przestępstwa transgranicznego i muszą zawierać uzasadnienie. Jednostki do spraw informacji o pasażerach odpowiadają na takie wnioski w pierwszej kolejności. W pozostałych przypadkach właściwe organy kierują swoje wnioski za pośrednictwem jednostki do spraw informacji o pasażerach swojego państwa członkowskiego.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwo członkowskie może przekazywać dane PNR i wyniki przetwarzania danych PNR państwu trzeciemu wyłącznie na zasadzie oceny każdego indywidualnego przypadku i jeżeli

Z uwagi na znaczenie spójności między wewnętrznymi i zewnętrznymi aspektami bezpieczeństwa, a także w celu usprawnienia współpracy międzynarodowej państwo członkowskie może przekazywać dane PNR i wyniki przetwarzania danych PNR państwu trzeciemu wyłącznie na zasadzie oceny każdego indywidualnego przypadku i jeżeli

Poprawka    58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) warunki ustanowione w art. 13 decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW zostały spełnione,

skreślona

Poprawka    59

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) przekazanie jest konieczne do celów niniejszej dyrektywy określonych w art. 1 ust. 2 oraz

b) przekazanie jest konieczne do celów niniejszej dyrektywy określonych w art. 1 ust. 2,

Poprawka    60

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) przekazanie jest konieczne do celów niniejszej dyrektywy określonych w art. 1 ust. 2 oraz

b) przekazanie jest konieczne i proporcjonalne do celów niniejszej dyrektywy określonych w art. 1 ust. 2 oraz

Poprawka    61

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ba) otrzymujący organ w państwie trzecim lub otrzymująca instytucja międzynarodowa odpowiadają za zapobieganie międzynarodowym aktom terrorystycznym i poważnym przestępstwom transgranicznym, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie, ich wykrywanie i ściganie,

Poprawka    62

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

bb) wniosek otrzymującego organu w państwie trzecim lub otrzymującej instytucji międzynarodowej zależy od sądu lub niezależnego organu administracyjnego, którego decyzja ma na celu ograniczenie dostępu do danych w państwie trzecim i ich wykorzystania do celów, które są bezwzględnie konieczne do realizacji zamierzonego celu, i który interweniuje w następstwie uzasadnionego wniosku tych organów w ramach zapobiegania międzynarodowym aktom terrorystycznym i poważnym przestępstwom transgranicznym, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, ich wykrywania i ścigania,

Poprawka    63

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

bc) państwo członkowskie, od którego uzyskano dane, wyraziło zgodę na ich przekazanie zgodnie ze swoim prawem krajowym,

Poprawka    64

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

bd) okres zatrzymania danych w państwie trzecim lub instytucji międzynarodowej opiera się na obiektywnych kryteriach w celu zapewnienia, że ogranicza się do tego, co jest bezwzględnie konieczne,

Poprawka    65

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) państwo trzecie zgodzi się przekazywać dane do innego państwa trzeciego wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do celów niniejszej dyrektywy określonych w art. 1 ust. 2 oraz jedynie za wyraźną zgodą państwa członkowskiego.

c) państwo trzecie otrzymujące dane zgodzi się przekazywać dane do innego państwa trzeciego wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do celów niniejszej dyrektywy określonych w art. 1 ust. 2 oraz spełnione są warunki określone w art. 8 lit. a).

Poprawka    66

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by dane PNR dostarczone przez przewoźników lotniczych do jednostki do spraw informacji o pasażerach były przechowywane w bazie danych przez okres 30 dni od przekazania ich do jednostki do spraw informacji o pasażerach pierwszego państwa członkowskiego, na terytorium którego lot międzynarodowy ma miejsce lądowania lub odlotu.

1. Państwa członkowskie zapewniają, by dane PNR dostarczone przez przewoźników lotniczych i podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami do jednostki do spraw informacji o pasażerach były przechowywane w bazie danych przez okres 30 dni od przekazania ich do jednostki do spraw informacji o pasażerach pierwszego państwa członkowskiego, na terytorium którego lot międzynarodowy ma miejsce lądowania lub odlotu.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by dane PNR dostarczone przez przewoźników lotniczych do jednostki do spraw informacji o pasażerach były przechowywane w bazie danych przez okres 30 dni od przekazania ich do jednostki do spraw informacji o pasażerach pierwszego państwa członkowskiego, na terytorium którego lot międzynarodowy ma miejsce lądowania lub odlotu.

1. Państwa członkowskie zapewniają, by dane PNR dostarczone przez przewoźników lotniczych do jednostki do spraw informacji o pasażerach były przechowywane w bazie danych przez okres 60 dni od przekazania ich do jednostki do spraw informacji o pasażerach pierwszego państwa członkowskiego, na terytorium którego lot międzynarodowy ma miejsce lądowania lub odlotu.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Po upływie 30 dni od przekazania danych PNR do jednostki do spraw informacji o pasażerach, o której mowa w ust. 1, dane są przechowywane przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach przez dalsze pięć lat. W tym okresie wszystkie elementy danych, które mogłyby posłużyć do identyfikacji pasażerów, których dotyczą dane PNR, są maskowane. Takie zanonimizowane dane są dostępne wyłącznie dla ograniczonej liczby pracowników jednostki do spraw informacji o pasażerach specjalnie upoważnionych do prowadzenia analizy danych PNR oraz opracowywania kryteriów oceny na mocy art. 4 ust. 2 lit. d). Zezwolenie na dostęp do pełnych danych PNR uzyskuje jedynie dyrektor jednostki do spraw informacji o pasażerach, do celów art. 4 ust. 2 lit. c), w przypadkach, w których można zasadnie uznać, że jest to niezbędne do prowadzenia dochodzenia, w odpowiedzi na konkretne i faktyczne zagrożenie lub ryzyko lub konkretne postępowanie przygotowawcze lub sądowe przed sądem karnym.

Po upływie 60 dni od przekazania danych PNR do jednostki do spraw informacji o pasażerach, o której mowa w ust. 1, dane są przechowywane przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach przez dalsze pięć lat. W tym okresie wszystkie elementy danych, które mogłyby posłużyć do identyfikacji pasażerów, których dotyczą dane PNR, są maskowane. Takie zanonimizowane dane są dostępne wyłącznie dla ograniczonej liczby pracowników jednostki do spraw informacji o pasażerach specjalnie upoważnionych do prowadzenia analizy danych PNR oraz opracowywania kryteriów oceny na mocy art. 4 ust. 2 lit. d). Zezwolenie na dostęp do pełnych danych PNR uzyskuje jedynie dyrektor jednostki do spraw informacji o pasażerach, do celów art. 4 ust. 2 lit. c), w przypadkach, w których można zasadnie uznać, że jest to niezbędne do prowadzenia dochodzenia, w odpowiedzi na konkretne i faktyczne zagrożenie lub ryzyko lub konkretne postępowanie przygotowawcze lub sądowe przed sądem karnym.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Po upływie 30 dni od przekazania danych PNR do jednostki do spraw informacji o pasażerach, o której mowa w ust. 1, dane są przechowywane przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach przez dalsze pięć lat. W tym okresie wszystkie elementy danych, które mogłyby posłużyć do identyfikacji pasażerów, których dotyczą dane PNR, są maskowane. Takie zanonimizowane dane są dostępne wyłącznie dla ograniczonej liczby pracowników jednostki do spraw informacji o pasażerach specjalnie upoważnionych do prowadzenia analizy danych PNR oraz opracowywania kryteriów oceny na mocy art. 4 ust. 2 lit. d). Zezwolenie na dostęp do pełnych danych PNR uzyskuje jedynie dyrektor jednostki do spraw informacji o pasażerach, do celów art. 4 ust. 2 lit. c), w przypadkach, w których można zasadnie uznać, że jest to niezbędne do prowadzenia dochodzenia, w odpowiedzi na konkretne i faktyczne zagrożenie lub ryzyko lub konkretne postępowanie przygotowawcze lub sądowe przed sądem karnym.

Po upływie 30 dni od przekazania danych PNR do jednostki do spraw informacji o pasażerach, o której mowa w ust. 1, dane są przechowywane przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach przez dalsze pięć lat. W tym okresie wszystkie elementy danych, które mogłyby posłużyć do identyfikacji pasażerów, których dotyczą dane PNR, są maskowane. Takie zamaskowane dane są dostępne wyłącznie dla ograniczonej liczby pracowników jednostki do spraw informacji o pasażerach specjalnie upoważnionych do prowadzenia analizy danych PNR oraz opracowywania kryteriów oceny na mocy art. 4 ust. 2 lit. d). Zezwolenie na dostęp do pełnych danych PNR uzyskuje jedynie dyrektor jednostki do spraw informacji o pasażerach, do celów art. 4 ust. 2 lit. c), w przypadkach, w których można zasadnie uznać, że jest to niezbędne do prowadzenia dochodzenia, w odpowiedzi na konkretne i faktyczne zagrożenie lub ryzyko lub konkretne postępowanie przygotowawcze lub sądowe przed sądem karnym.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit drugi – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

imię i nazwisko, w tym imię i nazwisko innych pasażerów wymienionych w PNR oraz liczba pasażerów figurujących w PNR podróżujących razem;

imię i nazwisko, w tym imię i nazwisko innych pasażerów wymienionych w PNR, imiona i nazwiska osób, z którymi należy się skontaktować w razie wypadku oraz liczba pasażerów figurujących w PNR podróżujących razem;

Poprawka    71

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit drugi – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

– numery telefonów i adresy poczty elektronicznej, również osób, z którymi należy skontaktować się w razie wypadku;

Poprawka    72

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit drugi – tiret drugie b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

– program „Frequent Flyer”, do którego należy pasażer, oraz odnośny kod;

Poprawka    73

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit drugi – tiret drugie c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

– adres IP, z którego dokonano rezerwacji;

Poprawka    74

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, by dane PNR były usuwane po upływie okresu wyznaczonego w ust. 2. Obowiązek ten pozostaje bez uszczerbku dla możliwości wykorzystania danych w przypadkach, w których konkretne dane PNR zostały przekazane właściwemu organowi i są wykorzystywane w konkretnych postępowaniach przygotowawczych lub postępowań sądowych przed sądem karnym, w którym to przypadku zatrzymanie takich danych przez właściwy organ regulowane jest prawem krajowym danego państwa członkowskiego.

3. Państwa członkowskie zapewniają, by dane PNR były usuwane w sposób trwały po upływie okresu wyznaczonego w ust. 2. Obowiązek ten pozostaje bez uszczerbku dla możliwości wykorzystania danych w przypadkach, w których konkretne dane PNR zostały przekazane właściwemu organowi i są wykorzystywane w konkretnych postępowaniach przygotowawczych lub postępowań sądowych przed sądem karnym, w którym to przypadku zatrzymanie takich danych przez właściwy organ regulowane jest prawem krajowym danego państwa członkowskiego.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Kary dla przewoźników lotniczych

Kary dla przewoźników lotniczych i podmiotów gospodarczych niebędących przewoźnikami

Poprawka    76

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, zgodnie ze swoim prawem krajowym, by przewoźnicy, którzy nie przekazują danych wymaganych na mocy niniejszej dyrektywy – o ile gromadzą już te dane – lub nie przekazują ich we właściwym formacie lub w inny sposób naruszają przepisy krajowe przyjęte na podstawie niniejszej dyrektywy, podlegali odstraszającym, skutecznym i proporcjonalnym karom, w tym karom finansowym.

Państwa członkowskie zapewniają, zgodnie ze swoim prawem krajowym, by podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami i przewoźnicy, którzy nie przekazują danych wymaganych na mocy niniejszej dyrektywy – o ile gromadzą już te dane – lub nie przekazują ich we właściwym formacie lub w inny sposób naruszają przepisy krajowe przyjęte na podstawie niniejszej dyrektywy, podlegali odstraszającym, skutecznym i proporcjonalnym karom, w tym karom finansowym.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Zakazuje się jakiegokolwiek przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne osób, ich wierzenia religijne lub filozoficzne, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych albo zdrowie lub życie seksualne. W przypadku otrzymania takich danych PNR przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach, są one niezwłocznie usuwane.

3. Zakazuje się jakiegokolwiek przetwarzania danych PNR ujawniających płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne osób, ich cechy genetyczne, język, wierzenia religijne lub filozoficzne, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych lub przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, stan zdrowia lub orientację seksualną. Zabrania się przewoźnikom lotniczym przekazywania takich danych, zaś w przypadku otrzymania takich danych PNR przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach, są one niezwłocznie usuwane.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Wszelkie operacje przetwarzania danych PNR przez przewoźników lotniczych, wszelkie transfery danych PNR przez jednostki do spraw informacji o pasażerach oraz wszelkie wnioski właściwych organów lub jednostek do spraw informacji o pasażerach innych państw członkowskich i państw trzecich, nawet w przypadku odmowy ich realizacji, są rejestrowane lub dokumentowane przez jednostki do spraw informacji o pasażerach i właściwe organy do celów weryfikacji zgodności z prawem przetwarzania danych, monitorowania własnej działalności oraz zagwarantowania odpowiedniej integralności danych i bezpieczeństwa przetwarzania danych, w szczególności przez krajowe organy ochrony danych osobowych. Odpowiednie wpisy przechowywane są przez okres pięciu lat, chyba że dane bazowe nie zostały jeszcze usunięte zgodnie z art. 9 ust. 3 po upływie tych pięciu lat, w którym to przypadku wpisy są przechowywane do czasu usunięcia danych bazowych.

4. Wszelkie operacje przetwarzania danych PNR przez przewoźników lotniczych i podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami, wszelkie transfery danych PNR przez jednostki do spraw informacji o pasażerach oraz wszelkie wnioski właściwych organów lub jednostek do spraw informacji o pasażerach innych państw członkowskich i państw trzecich, nawet w przypadku odmowy ich realizacji, są rejestrowane lub dokumentowane przez jednostki do spraw informacji o pasażerach i właściwe organy do celów weryfikacji zgodności z prawem przetwarzania danych, monitorowania własnej działalności oraz zagwarantowania odpowiedniej integralności danych i bezpieczeństwa przetwarzania danych, w szczególności przez krajowe organy ochrony danych osobowych. Odpowiednie wpisy przechowywane są przez okres pięciu lat, chyba że dane bazowe nie zostały jeszcze usunięte zgodnie z art. 9 ust. 3 po upływie tych pięciu lat, w którym to przypadku wpisy są przechowywane do czasu usunięcia danych bazowych.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Wszelkie operacje przetwarzania danych PNR przez przewoźników lotniczych, wszelkie transfery danych PNR przez jednostki do spraw informacji o pasażerach oraz wszelkie wnioski właściwych organów lub jednostek do spraw informacji o pasażerach innych państw członkowskich i państw trzecich, nawet w przypadku odmowy ich realizacji, są rejestrowane lub dokumentowane przez jednostki do spraw informacji o pasażerach i właściwe organy do celów weryfikacji zgodności z prawem przetwarzania danych, monitorowania własnej działalności oraz zagwarantowania odpowiedniej integralności danych i bezpieczeństwa przetwarzania danych, w szczególności przez krajowe organy ochrony danych osobowych. Odpowiednie wpisy przechowywane są przez okres pięciu lat, chyba że dane bazowe nie zostały jeszcze usunięte zgodnie z art. 9 ust. 3 po upływie tych pięciu lat, w którym to przypadku wpisy są przechowywane do czasu usunięcia danych bazowych.

4. Wszelkie operacje przetwarzania danych PNR, wszelkie transfery danych PNR przez jednostki do spraw informacji o pasażerach oraz wszelkie wnioski właściwych organów lub jednostek do spraw informacji o pasażerach innych państw członkowskich i państw trzecich, nawet w przypadku odmowy ich realizacji, są rejestrowane lub dokumentowane przez jednostki do spraw informacji o pasażerach i właściwe organy do celów weryfikacji zgodności z prawem przetwarzania danych, monitorowania własnej działalności oraz zagwarantowania odpowiedniej integralności danych i bezpieczeństwa przetwarzania danych, w szczególności przez krajowe organy ochrony danych osobowych. Odpowiednie wpisy przechowywane są przez okres pięciu lat, chyba że dane bazowe nie zostały jeszcze usunięte zgodnie z art. 9 ust. 3 po upływie tych pięciu lat, w którym to przypadku wpisy są przechowywane do czasu usunięcia danych bazowych.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Do ochrony wszystkich danych stosuje się szczególnie wysokie standardy bezpieczeństwa, kierując się najnowszymi odkryciami w debatach ekspertów dotyczących ochrony danych, stale aktualizowane w celu uwzględnienia nowej wiedzy i spostrzeżeń. Przy podejmowaniu odnośnych decyzji w sprawie stosowanych standardów bezpieczeństwa aspekty ekonomiczne bierze się pod uwagę najwyżej jako kwestię drugorzędną.

 

W szczególności stosuje się najnowocześniejsze procesy szyfrowania, które:

 

– zapobiegają możliwości wykorzystywania systemów przetwarzania danych przez osoby nieupoważnione;

 

– gwarantują, że osoby upoważnione do korzystania z systemów przetwarzania danych mają dostęp wyłącznie do danych, które podlegają rzeczonemu uprawnieniu dostępu, oraz że podczas przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych nie mogą one być w nieuprawniony sposób odczytywane, kopiowane, zmieniane lub usuwane;

 

– gwarantują, że podczas przekazywania danych osobowych drogą elektroniczną lub podczas ich transportowania bądź przechowywania na nośnikach danych nie mogą one być w nieuprawniony sposób odczytywane, kopiowane, zmieniane lub usuwane oraz że istnieje możliwość weryfikacji i stwierdzenia, do jakich miejsc mają zostać przekazane dane osobowe za pośrednictwem urządzeń transmisji danych.

 

Należy zagwarantować możliwość wstecznego sprawdzenia i stwierdzenia, czy i przez kogo dane osobowe zostały wprowadzone do systemów przetwarzania danych, zmienione lub usunięte.

 

Należy zapewnić, by dane osobowe przetwarzane na mocy umowy mogły być przetwarzane wyłącznie zgodnie z instrukcjami jednostki zamawiającej.

 

Należy zapewnić ochronę danych osobowych przed przypadkowym zniszczeniem lub utratą.

 

Należy zapewnić możliwość odrębnego przetwarzania danych zgromadzonych w różnych celach.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Klauzula wygaśnięcia

 

1. Niniejsza dyrektywa przestanie obowiązywać dnia …*.

 

2. Ponadto stosowanie niniejszej dyrektywy, a także jej skutki i skuteczność, będą przedmiotem niezależnego przeglądu, oceny i nadzoru prowadzonych przez jedną lub kilka wymienionych niżej instytucji:

 

a) Parlament Europejski;

 

b) Komisja;

 

c) komitet określony w art. 14 niniejszej dyrektywy.

 

Proces ten zostanie zakończony do dnia ... **.

 

______________

 

* OJ: proszę wstawić datę: 4 lata po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.

 

** OJ: proszę wstawić datę: 3 lata po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Zakończenie lub przedłużenie stosowania niniejszej dyrektywy powinno nastąpić dopiero po przeprowadzeniu przeglądu i oceny skutków i skuteczności dyrektywy.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Przez okres jednego roku po przyjęciu wspólnych protokołów i obsługiwanych formatów danych zgodnie z art. 14 wszelkie transfery danych przez przewoźników lotniczych do jednostek do spraw informacji o pasażerach do celów niniejszej dyrektywy dokonywane są drogą elektroniczną lub, w przypadku awarii technicznej, wszelkimi innymi odpowiednimi środkami, .

1. Przez okres jednego roku po przyjęciu wspólnych protokołów i obsługiwanych formatów danych zgodnie z art. 14 wszelkie transfery danych PNR przez przewoźników lotniczych i podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami do jednostek do spraw informacji o pasażerach do celów niniejszej dyrektywy dokonywane są drogą elektroniczną lub, w przypadku awarii technicznej, wszelkimi innymi odpowiednimi środkami.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Po upływie okresu jednego roku od daty przyjęcia wspólnych protokołów i obsługiwanych formatów danych wszelkie transfery danych PNR przez przewoźników lotniczych do jednostek do spraw informacji o pasażerach do celów niniejszej dyrektywy dokonywane są drogą elektroniczną z wykorzystaniem bezpiecznych metod w formie zaakceptowanych wspólnych protokołów, które są identyczne w przypadku wszystkich transferów, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych podczas transferu, oraz w obsługiwanym formacie danych, w celu zapewnienia możliwości ich odczytania przez wszystkie zaangażowane strony. Wszyscy przewoźnicy lotniczy zobowiązani są do wyboru i wskazania jednostce do spraw informacji o pasażerach wspólnego protokołu i formatu danych, których zamierzają używać do swoich transferów.

2. Po upływie okresu jednego roku od daty przyjęcia wspólnych protokołów i obsługiwanych formatów danych wszelkie transfery danych PNR przez przewoźników lotniczych i podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami do jednostek do spraw informacji o pasażerach do celów niniejszej dyrektywy dokonywane są drogą elektroniczną z wykorzystaniem bezpiecznych metod w formie zaakceptowanych wspólnych protokołów, które są identyczne w przypadku wszystkich transferów, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych podczas transferu, oraz w obsługiwanym formacie danych, w celu zapewnienia możliwości ich odczytania przez wszystkie zaangażowane strony. Wszyscy przewoźnicy lotniczy i podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami zobowiązani są do wyboru i wskazania jednostce do spraw informacji o pasażerach wspólnego protokołu i formatu danych, których zamierzają używać do swoich transferów.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, by po upływie okresu, o którym mowa w art. 15 ust. 1, czyli dwa lata po wejściu w życie niniejszej dyrektywy, gromadzone były dane PNR dotyczące co najmniej 30% wszystkich lotów, o których mowa w art. 6 ust. 1. Państwa członkowskie zapewniają, by do czasu upływu dwóch lat od daty, o której mowa w art. 15, gromadzone były dane PNR dotyczące co najmniej 60% wszystkich lotów, o których mowa w art. 6 ust. 1. Państwa członkowskie zapewniają, by po upływie czterech lat od daty, o której mowa w art. 15, gromadzone były dane PNR dotyczące wszystkich lotów, o których mowa w art. 6 ust. 1.

skreślony

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę cel, dla którego dane PNR są gromadzone i przetwarzane, a także różnorodny, skomplikowany i międzynarodowy charakter zagrożenia, aby system był w pełni skuteczny, musi działać w oparciu o gromadzenie 100% danych zarówno wewnątrz UE, jak i we współpracy z państwami trzecimi. Ponadto gromadzenie 100% danych zmniejsza ryzyko profilowania.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) ponownie bada potrzebę i możliwość włączenia lotów wewnętrznych do zakresu niniejszej dyrektywy , w świetle doświadczeń zdobytych przez te państwa członkowskie, które gromadzą dane PNR dotyczące lotów wewnętrznych. Komisja przedkłada sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w terminie dwóch lat od daty wymienionej w art. 15 ust. 1;

skreślona

Poprawka    86

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) dokonuje przeglądu funkcjonowania niniejszej dyrektywy oraz przedkłada sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w terminie czterech lat od daty wymienionej w art. 15 ust. 1. Przegląd ten obejmuje wszystkie elementy niniejszej dyrektywy, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przestrzegania norm ochrony danych osobowych, długości okresu zatrzymania danych oraz jakości ocen. Zawiera on również informacje statystyczne zebrane na podstawie art. 18.

b) dokonuje przeglądu funkcjonowania niniejszej dyrektywy oraz przedkłada sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w terminie czterech lat od daty wymienionej w art. 15 ust. 1. Przegląd ten obejmuje wszystkie elementy niniejszej dyrektywy, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przestrzegania norm ochrony danych osobowych, w tym w przypadku przekazania danych krajowi trzeciemu, długości okresu zatrzymania danych oraz jakości ocen. Zawiera on również informacje statystyczne zebrane na podstawie art. 18.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) dokonuje przeglądu funkcjonowania niniejszej dyrektywy oraz przedkłada sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w terminie czterech lat od daty wymienionej w art. 15 ust. 1. Przegląd ten obejmuje wszystkie elementy niniejszej dyrektywy, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przestrzegania norm ochrony danych osobowych, długości okresu zatrzymania danych oraz jakości ocen. Zawiera on również informacje statystyczne zebrane na podstawie art. 18.

b) dokonuje przeglądu niniejszej dyrektywy oraz przedkłada sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w terminie czterech lat od daty wymienionej w art. 15 ust. 1. Przegląd ten musi w pierwszej kolejności ustalić, czy system PNR jest rzeczywiście koniecznym środkiem, a następnie objąć wszystkie elementy niniejszej dyrektywy, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przestrzegania norm ochrony danych osobowych, długości okresu zatrzymania danych oraz jakości ocen. Zawiera on również informacje statystyczne zebrane na podstawie art. 18.

Uzasadnienie

Przegląd nie powinien jedynie dotyczyć wykonania dyrektywy, ale również sprawdzić, czy wykorzystanie danych PNR służy wcześniej ustalonym celom, a zatem czy dyrektywa ma rację bytu.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie przygotowują zestaw informacji statystycznych dotyczących danych PNR przekazanych do jednostek do spraw informacji o pasażerach. Statystyki te obejmują co najmniej liczbę zidentyfikowanych osób, które mogą być zamieszane w przestępstwo terrorystyczne lub poważne przestępstwo, zgodnie z art. 4 ust. 2, oraz liczbę następczych działań organów ścigania podjętych z wykorzystaniem danych PNR, na każdego przewoźnika i cel lotu.

1. Państwa członkowskie przygotowują zestaw informacji statystycznych dotyczących danych PNR przekazanych do jednostek do spraw informacji o pasażerach. Statystyki te obejmują co najmniej liczbę zidentyfikowanych osób, które mogą być zamieszane w przestępstwo terrorystyczne lub poważne przestępstwo transgraniczne, zgodnie z art. 4 ust. 2, oraz liczbę następczych działań organów ścigania podjętych z wykorzystaniem danych PNR, na każdego przewoźnika i cel lotu.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa obowiązuje bez uszczerbku dla jakichkolwiek obowiązków i zobowiązań Unii wynikających z umów dwustronnych lub wielostronnych z państwami trzecimi.

2. Niniejsza dyrektywa obowiązuje bez uszczerbku dla jakichkolwiek obowiązków i zobowiązań Unii wynikających z umów dwustronnych lub wielostronnych z państwami trzecimi, lecz nowe umowy nie mogą zawierać postanowień obniżających poziom ochrony danych poniżej poziomu przewidzianego w niniejszej dyrektywie.

Uzasadnienie

Ewentualne umowy w sprawie PNR z państwami trzecimi muszą zapewniać przynajmniej taki sam poziom ochrony, jaki został ustalony w tej dyrektywie.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dane dotyczące przelotu pasażera gromadzone przez przewoźników lotniczych

Dane dotyczące przelotu pasażera gromadzone przez przewoźników lotniczych i podmioty gospodarcze niebędące przewoźnikami

PROCEDURA

Tytuł

Wykorzystanie danych dotyczących przelotu pasażera (UE-PNR)

Odsyłacze

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

14.2.2011

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Arnaud Danjean

13.1.2015

Rozpatrzenie w komisji

30.3.2015

 

 

 

Data przyjęcia

4.5.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

5

10

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Reinhard Bütikofer, Neena Gill, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Norbert Neuser, Urmas Paet, Gilles Pargneaux, Soraya Post, Marietje Schaake, Renate Sommer, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Victor Boștinaru, Jonás Fernández


OPINIA Komisji Transportu i Turystyki (29.4.2015)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Sprawozdawca: Michael Cramer

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja przedkłada wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera, ponieważ w wyniku wejścia w życie Traktatu z Lizbony procedura ustawodawcza dotycząca odnośnej decyzji ramowej została unieważniona.

Pod uwagę wzięto kilka punktów krytykowanych we wniosku z 2008 r. Wciąż jednak pozostaje wiele wątpliwości co do konieczności i proporcjonalności tych środków, wyrażanych m.in. przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych(1), Europejską Agencję Praw Podstawowych(2) i Służbę Prawną Rady(3). Wniosek należy zmienić w taki sposób, aby zagwarantować przestrzeganie zasady konieczności i proporcjonalności. Jak pokazało np. orzeczenie rumuńskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zatrzymywania danych(4), nie jest pewne, czy prawo unijne ingerujące w tak kontrowersyjny sposób w prawa podstawowe może w ogóle zostać wdrożone w państwach członkowskich. Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny wyraźnie ostrzegł w swoim orzeczeniu w sprawie zatrzymywania danych(5), że dalsze działania z zakresu zatrzymywania danych – również na szczeblu UE – mogą z łatwością doprowadzić do przekroczenia absolutnej kumulatywnej granicy, od której zaczyna się sprzeczna z prawami podstawowymi inwigilacja także tych osób, które nie budzą żadnych podejrzeń.

Koszty analizowania danych o pasażerach są znaczne. W 2007 r. Komisja szacowała, że koszty wdrożenia systemu dla wszystkich państw członkowskich wyniosą jednorazowo (bez kosztów jego prowadzenia) 614 833 187 EUR. Dla unijnych przewoźników lotniczych (nie licząc przewoźników lotniczych z krajów trzecich) koszty początkowe wyniosłyby łącznie 11 647 116 EUR, natomiast roczne koszty operacyjne wyniosłyby 2 250 080 EUR przy dwukrotnym zebraniu danych od każdego pasażera.

Sprawozdawczyni proponuje, aby Komisja wykonała analizę kosztów i w razie potrzeby przedłożyła wnioski.

Z myślą o zapewnieniu proporcjonalności dyrektywy sprawozdawca proponuje ograniczenie zakresu jej stosowania:

·Dane PNR mogą być wykorzystywane jedynie do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania. Należy doprecyzować definicję tych przestępstw terrorystycznych i ograniczyć ją do czynności wymienionych w art. 1 decyzji ramowej 2002/475/WSiSW. Nie ma potrzeby włączania przestępstw wymienionych w art. 2–4 tej decyzji ramowej. Pojęcie „zapobiegania” przestępstwom terrorystycznym obejmuje już przygotowanie czy zorganizowanie takich czynów.

·Nie należy wykorzystywać danych pasażerów w odniesieniu do tzw. poważnej przestępczości, ponieważ jej definicja jest zbyt ogólna. Obejmuje ona zarówno „zwykłe” przestępstwa (np. oszustwa), jak i drobne wykroczenia, których uwzględnianie byłoby nieproporcjonalne również zdaniem Komisji (zob. art. 2 lit. h)).

·Ponadto należy dokładniej zdefiniować sposób przetwarzania danych (art. 4).

·Przekazywanie danych (art. 7–8) należy ograniczyć do przypadków, w których jest to konieczne ze względu na zapobieganie konkretnemu przestępstwu terrorystycznemu, jego wykrywanie, prowadzenie dochodzenia w jego sprawie i jego ściganie, a w przypadku państw trzecich tylko wtedy, jeżeli istnieją odpowiednie gwarancje ochrony danych.

·Należy znacznie skrócić okres zatrzymywania danych. Proponowany 30-dniowy okres zatrzymywania danych uwzględnia wymienione wyżej wątpliwości dotyczące praw podstawowych. Okres ten powinien być wystarczający w przypadkach pilnego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub pilnej ochrony przed zagrożeniem. W przypadku starszych danych krajowe organy mogą w każdej chwili – w razie uzasadnionego podejrzenia i w ramach obowiązujących procedur prawnych – sięgnąć po dane przechowywane przez wiele miesięcy przez linie lotnicze lub systemy rezerwacji biletów. W tym celu nie jest konieczna nowa podstawa prawna.

·Należy wzmocnić prawa pasażerów w zakresie poufności i bezpieczeństwa danych, a także prawo do wglądu do danych, ich poprawienia, usunięcia i zablokowania oraz do odszkodowania i do sądowych środków ochrony prawnej. Szczególnie należy zadbać o prawo do wglądu, które zostało mocno ograniczone w decyzji ramowej. Sprawozdawca proponuje, by w odniesieniu do przetwarzania danych PNR zastosować krajowe przepisy opierające się na dyrektywie 95/46/WE, mimo że dyrektywa ta zasadniczo nie ma zastosowania do współpracy policyjnej i sądowej państw członkowskich w sprawach karnych (zob. jej art. 3). Ponadto po wejściu w życie Traktatu z Lizbony niezbędna w tym kontekście jest odpowiednia ochrona danych w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

·Należy przekazywać jedynie dane konieczne do celów dyrektywy.

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Dyrektywa Rady 2004/82/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zobowiązania przewoźników do przekazywania danych pasażerów reguluje przekazywanie przez przewoźników lotniczych z wyprzedzeniem danych pasażera właściwym organom krajowym, w celu poprawy kontroli granicznej i zwalczania nielegalnej migracji.

poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Dane PNR są niezbędne do skutecznego zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, a tym samym poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego.

(5) Dane PNR mogą być przydatne do skutecznego zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i określonym rodzajom poważnej przestępczości o charakterze transgranicznym, a tym samym poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego.

Uzasadnienie

„Poważna przestępczość transgraniczna”, a w szczególności handel ludźmi oraz nielegalny handel narkotykami i bronią, również obejmuje istotne i poważne rodzaje przestępstw, w zapobieżeniu którym może pomóc wykorzystanie danych PNR. Wskutek zawężenia zakresu dyrektywy poprzez usunięcie „poważnej przestępczości” wykorzystywanie danych PNR koncentruje się na przestępstwach transgranicznych, w przypadku których dane te są najistotniejsze i najskuteczniejsze.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Dane PNR pomagają organom ścigania w zapobieganiu poważnym przestępstwom, w tym przestępstwom terrorystycznym, oraz ich wykrywaniu, prowadzeniu dochodzeń w ich sprawie i ich ściganiu, poprzez porównywanie tych danych z różnymi bazami danych poszukiwanych osób i przedmiotów, by uzyskać dowody oraz, w odpowiednich przypadkach, odnaleźć inne osoby zamieszane w przestępstwo a także ujawnić sieci przestępcze.

(6) Dane PNR mogą pomóc organom ścigania w zapobieganiu poważnym przestępstwom transgranicznym, w tym przestępstwom terrorystycznym, oraz ich wykrywaniu, prowadzeniu dochodzeń w ich sprawie i ich ściganiu, poprzez porównywanie tych danych z różnymi bazami danych poszukiwanych osób i przedmiotów, by znaleźć niezbędne dowody oraz, w odpowiednich przypadkach, odnaleźć inne osoby zamieszane w przestępstwo a także ujawnić sieci przestępcze.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Dane PNR umożliwiają organom ścigania identyfikację osób, które były uprzednio „nieznane”, tzn. osób, które nie były wcześniej podejrzewane o udział w poważnym przestępstwie oraz działalności terrorystycznej, lecz w odniesieniu do których dane sugerują, że mogą być zamieszane w taką działalność przestępczą i dlatego właściwe organy powinny się nimi bliżej zainteresować. Dzięki wykorzystaniu danych PNR organy ścigania mogą reagować na zagrożenie poważną przestępczością i terroryzmem z innej perspektywy niż w przypadku przetwarzania innych kategorii danych osobowych. Jednak by zagwarantować, że przetwarzanie danych niewinnych i nie podejrzewanych osób zostanie maksymalnie ograniczone, aspekty wykorzystania danych PNR dotyczące tworzenia i stosowania kryteriów oceny powinny zostać jeszcze bardziej ograniczone do poważnych przestępstw, które mają także wymiar transgraniczny, tzn. nierozerwalnie wiążą się z podróżowaniem, a tym samym z rodzajem przetwarzanych danych.

skreślony

Uzasadnienie

Sprawozdawca proponuje ograniczyć korzystanie z danych PNR wszystkich pasażerów do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania poprzez porównywanie z bazami danych, zwłaszcza zawierającymi informacje o osobach poszukiwanych (art. 4 lit. b), lub na wniosek właściwych organów w określonych przypadkach (art. 4 lit. c).

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Przewoźnicy lotniczy gromadzą już i przetwarzają dane PNR swoich pasażerów do celów prowadzonej działalności. Niniejsza dyrektywa nie powinna nakładać na przewoźników lotniczych obowiązku gromadzenia lub zatrzymywania jakichkolwiek dodatkowych danych ani nakładać na pasażerów obowiązku dostarczania jakichkolwiek danych poza tymi, które już obecnie przekazują przewoźnikom lotniczym.

(11) Przewoźnicy lotniczy gromadzą już i przetwarzają dane PNR swoich pasażerów do celów prowadzonej działalności. Niniejsza dyrektywa nie powinna nakładać na przewoźników lotniczych obowiązku gromadzenia lub zatrzymywania jakichkolwiek dodatkowych danych ani nakładać na pasażerów obowiązku dostarczania jakichkolwiek danych poza tymi, które już obecnie przekazują przewoźnikom lotniczym. Jeżeli przewoźnicy lotniczy nie pozyskują tych danych w sposób rutynowy w toku normalnej działalności do celów handlowych, nie powinno się ich zobowiązywać do opracowywania procesów służących do pozyskiwania tego typu danych.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Definicja przestępstw terrorystycznych powinna zostać zaczerpnięta z art. 1–4 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu. Definicja poważnych przestępstw powinna zostać zaczerpnięta z art. 2 decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi. Jednak państwa członkowskie mogą wykluczyć te lżejsze przestępstwa, w związku z którymi, w świetle ich systemu sprawiedliwości w sprawach karnych, przetwarzanie danych na mocy niniejszej dyrektywy nie byłoby zgodne z zasadą proporcjonalności. Definicja poważnych przestępstw transgranicznych powinna zostać zaczerpnięta z art. 2 decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

(12) Definicja przestępstw terrorystycznych powinna zostać zaczerpnięta z art. 1–4 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu. Definicja poważnych przestępstw transgranicznych powinna zostać zaczerpnięta z art. 2 decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Państwa członkowskie muszą wykluczyć te przestępstwa, w związku z którymi, w świetle ich systemu sprawiedliwości w sprawach karnych, przetwarzanie danych na mocy niniejszej dyrektywy nie byłoby zgodne z zasadą proporcjonalności.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Wszelkie wykazy wymaganych danych PNR, które mają być uzyskiwane przez jednostki ds. informacji o pasażerach, powinny być sporządzane w celu odzwierciedlenia zasadnych wymogów organów publicznych dążących do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania, poprawiając tym samym bezpieczeństwo w ramach Unii, jak również chroniąc podstawowe prawa obywateli, w szczególności do prywatności i ochrony danych osobowych. Wykazy takie nie powinny zawierać danych osobowych, które mogłyby ujawniać pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, wierzenia religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych ani informacji dotyczących zdrowia lub życia seksualnego danych osób. Dane PNR zawierają szczegółowe informacje dotyczące rezerwacji i planu podróży danego pasażera, które umożliwiają właściwym organom identyfikację pasażerów lotniczych stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego.

(14) Zbiory danych PNR, które mają być uzyskiwane przez jednostki ds. informacji o pasażerach i które są wyszczególnione w załączniku do niniejszej dyrektywy, powinny być sporządzane w celu odzwierciedlenia zasadnych wymogów organów publicznych dążących do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania, poprawiając tym samym bezpieczeństwo w ramach Unii, jak również chroniąc podstawowe prawa osób, w szczególności do prywatności i ochrony danych osobowych. Takie zbiory danych nie powinny zawierać danych osobowych, które mogłyby ujawniać pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, wierzenia religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych ani informacji dotyczących zdrowia lub życia seksualnego danych osób. Dane PNR zawierają szczegółowe informacje dotyczące rezerwacji i planu podróży danego pasażera, które umożliwiają właściwym organom identyfikację pasażerów lotniczych stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego.

Uzasadnienie

Słowo „wymagane” znajdujące się w angielskiej wersji językowej może prowadzić do nieporozumień, ponieważ przewoźnicy lotniczy gromadzą dane PNR w normalnym toku swojej działalności. Nie należy nakładać na nich obowiązku zbierania i przechowywania dodatkowych danych dotyczących pasażerów, a na pasażerów nie należy nakładać obowiązku udostępniania większej ilości danych niż te, które przewoźnicy lotniczy zwykle uzyskują od nich do celów swojej działalności.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Obecnie istnieją dwa sposoby przekazywania danych: metoda „pobierania” (pull), polegająca na tym, że właściwe organy państw członkowskich chcące otrzymać dane mają dostęp do systemów rezerwacji przewoźników lotniczych i mogą pozyskać („pobrać”) z nich wymagane dane; oraz metoda „dostarczania” (push), polegająca na tym, że przewoźnicy lotniczy przekazują („dostarczają”) wymagane dane PNR na wniosek właściwych organów, co pozwala przewoźnikom lotniczym zachować kontrolę nad tym, jakie dane są przekazywane. Uznaje się, że metoda „dostarczania” zapewnia wyższy stopień ochrony danych i dlatego powinna być obowiązkowa dla wszystkich przewoźników lotniczych.

(15) Obecnie istnieją dwa sposoby przekazywania danych: metoda „pobierania” (pull), polegająca na tym, że właściwe organy państw członkowskich chcące otrzymać dane mają dostęp do systemów rezerwacji przewoźników lotniczych i mogą pozyskać („pobrać”) z nich wymagane dane; oraz metoda „dostarczania” (push), polegająca na tym, że przewoźnicy lotniczy przekazują („dostarczają”) dane PNR na wniosek właściwych organów, co pozwala przewoźnikom lotniczym zachować kontrolę nad tym, jakie dane są przekazywane. Metoda „dostarczania” zapewnia wyższy stopień ochrony danych i powinna stać się obowiązkowa po upływie dwóch lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy dla wszystkich przewoźników lotniczych, którzy zbierają już i przetwarzają dane PNR w celach handlowych i obsługują loty międzynarodowe z miejscem lądowania lub odlotu na terytorium państw członkowskich. Jeżeli dane PNR obsługiwane są przez operatorów komputerowych systemów rezerwacji, obowiązuje kodeks postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji (rozporządzenie (WE) nr 80/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady).

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Państwa członkowskie powinny podjąć wszystkie niezbędne środki, aby umożliwić przewoźnikom lotniczym wypełnienie obowiązków nałożonych na podstawie niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie powinny przewidzieć odstraszające, skuteczne i proporcjonalne kary, w tym finansowe, dla przewoźników lotniczych, którzy nie wypełnią tych obowiązków w zakresie przekazywania danych PNR. W razie powtarzających się poważnych naruszeń, które mogłyby podważyć realizację podstawowych celów niniejszej dyrektywy, kary te mogą, w wyjątkowych przypadkach, obejmować środki takie jak unieruchomienie, zajęcie i konfiskata środków transportu, lub tymczasowe zawieszenie lub odebranie koncesji.

(17) Państwa członkowskie powinny podjąć wszystkie niezbędne środki, aby umożliwić przewoźnikom lotniczym wypełnienie obowiązków nałożonych na podstawie niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie powinny przewidzieć odstraszające, skuteczne i proporcjonalne kary, w tym finansowe, dla przewoźników lotniczych, którzy nie wypełnią tych obowiązków w zakresie przekazywania danych PNR.

Uzasadnienie

W pewnych przypadkach to nie przewoźnicy lotniczy ponoszą odpowiedzialność, ale państwa trzecie, które nie udostępniają danych PNR znajdujących się w ich posiadaniu. Zgodnie z pierwszą częścią motywu kary powinny być odstraszające, skuteczne i proporcjonalne. W związku z tym druga część może wydawać się niewspółmierna do pierwszej, która dotyczy wszystkich rodzajów kar, lub pozostawać z nią w sprzeczności.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Państwa członkowskie powinny dzielić się z innymi państwami członkowskimi danymi, które otrzymały, jeżeli takie przekazywanie jest niezbędne do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania. Przepisy niniejszej dyrektywy powinny obowiązywać bez uszczerbku dla innych unijnych instrumentów dotyczących wymiany informacji między policją i organami sądowymi, w tym decyzji Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającej Europejski Urząd Policji (Europol) oraz decyzji ramowej Rady 2006/690/WSiSW z dnia 18 września 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej. Taka wymiana danych PNR między organami ścigania i organami sądowymi powinna być regulowana przepisami o współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości.

(20) Państwa członkowskie powinny dzielić się z innymi państwami członkowskimi danymi, które otrzymały, jeżeli takie przekazywanie jest niezbędne do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub poważnej przestępczości transgranicznej, określonym w niniejszej dyrektywie, a także ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania. Przepisy niniejszej dyrektywy powinny obowiązywać bez uszczerbku dla innych unijnych instrumentów dotyczących wymiany informacji między policją i organami sądowymi, w tym decyzji Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającej Europejski Urząd Policji (Europol) oraz decyzji ramowej Rady 2006/690/WSiSW z dnia 18 września 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej. Taka wymiana danych PNR między organami ścigania i organami sądowymi powinna być regulowana przepisami o współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Okres, przez który dane PNR mają być zatrzymywane powinien być proporcjonalny do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, oraz ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ścigania. Ze względu na charakter danych i rodzaje ich wykorzystania, istotne jest zatrzymanie danych PNR przez okres wystarczający do prowadzenia analiz i wykorzystania ich w dochodzeniach. Dla zapobieżenia nadmiernemu wykorzystywaniu danych niezbędne jest, by, po upływie początkowego okresu, były one anonimizowane i dostępne wyłącznie na bardzo rygorystycznych i restrykcyjnych warunkach.

(21) Okres, przez który dane PNR mają być zatrzymywane powinien być proporcjonalny do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, oraz ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ścigania. Ze względu na charakter danych i rodzaje ich wykorzystania, istotne jest zatrzymanie danych PNR przez okres wystarczający do prowadzenia analiz i wykorzystania ich w dochodzeniach. Dla zapobieżenia nadmiernemu wykorzystywaniu danych niezbędne jest, by, po upływie początkowego okresu, były one depersonalizowane i dostępne wyłącznie na bardzo rygorystycznych i restrykcyjnych warunkach.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) Przetwarzanie danych PNR na szczeblu krajowym w każdym państwie członkowskim przez jednostki ds. informacji o pasażerach oraz przez właściwe organy powinno podlegać normom ochrony danych wynikających z ich prawa krajowego, zgodnych z decyzją ramową 2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych („decyzja ramowa 2008/977/WSiSW”).

(23) Przetwarzanie danych PNR na szczeblu krajowym w każdym państwie członkowskim przez jednostki ds. informacji o pasażerach oraz przez właściwe organy powinno podlegać normom ochrony danych wynikających z ich prawa krajowego, zgodnych z decyzją ramową 2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych („decyzja ramowa 2008/977/WSiSW”) oraz z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych1.

 

____________

 

1 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę fakt, że gromadzone są dane wszystkich pasażerów lotniczych, powinny obowiązywać najwyższe standardy ochrony danych.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Uwzględniając prawo do ochrony danych osobowych, prawa podmiotów, których dotyczą dane, dotyczące przetwarzania ich własnych danych PNR, takie jak prawo do wglądu, poprawienia, usunięcia i zablokowania, jak również prawo do odszkodowania i sądowych środków ochrony prawnej, powinny być zgodne z decyzją ramową 2008/977/WSiSW.

(24) Uwzględniając prawo do ochrony danych osobowych, prawa podmiotów, których dotyczą dane, dotyczące przetwarzania ich własnych danych PNR, takie jak prawo do wglądu, poprawienia, usunięcia i zablokowania, jak również prawo do odszkodowania i sądowych środków ochrony prawnej, powinny być zgodne z decyzją ramową 2008/977/WSiSW oraz dyrektywą 95/46/WE.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę fakt, że gromadzone są dane wszystkich pasażerów lotniczych, powinny obowiązywać najwyższe standardy ochrony danych.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(25a) Państwa członkowskie zobowiązane są dopilnować, aby koszty wynikające z działań mających na celu wykorzystanie danych PNR nie zostały przeniesione na pasażerów.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28) Niniejsza dyrektywa nie wpływa na możliwość ustanowienia przez państwa członkowskie, w swoim prawie krajowym, systemu gromadzenia danych PNR i zarządzania tymi danymi do celów innych niż te określone w niniejszej dyrektywie lub gromadzenia danych pochodzących od innych dostawców usług transportowych niż ci określeni w niniejszej dyrektywie, w odniesieniu do lotów wewnętrznych, pod warunkiem przestrzegania odpowiednich przepisów o ochronie danych, o ile takie wewnętrzne przepisy respektują dorobek prawny Unii. Kwestia gromadzenia danych PNR dotyczących lotów wewnętrznych powinna być przedmiotem szczególnej refleksji w przyszłości.

skreślony

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania pewności prawa, zarówno w odniesieniu do ochrony danych pasażerów, jak i interesów gospodarczych przewoźników, państwa członkowskie nie powinny gromadzić innych danych PNR niż te określone w przedmiotowym rozporządzeniu.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 28 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28b) Przekazywanie danych PNR należy ograniczyć do przypadków, w których jest to konieczne w celu zapobieżenia konkretnemu przestępstwu terrorystycznemu, jego wykrycia, prowadzenia dochodzenia w jego sprawie i jego ścigania, a w przypadku państw trzecich przekazywać je tylko wówczas, jeżeli istnieją odpowiednie środki ochrony danych.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32) W szczególności zakres dyrektywy został ograniczony, na tyle, na ile było to możliwe, umożliwia on zatrzymanie danych na okres nieprzekraczający 5 lat, po czym muszą one zostać usunięte, dane muszą zostać zanonimizowane po bardzo krótkim okresie oraz zakazane jest gromadzenie i wykorzystywanie danych szczególnie chronionych. W celu zagwarantowania skuteczności i wysokiego poziomu ochrony danych, od państw członkowskich wymaga się zagwarantowania, by niezależny krajowy organ nadzoru odpowiadał za doradztwo w zakresie przetwarzania danych oraz monitorował sposób ich przetwarzania. Wszelkie operacje przetwarzania danych muszą być rejestrowane lub dokumentowane na potrzeby weryfikacji zgodności z prawem przetwarzania danych, monitorowania własnej działalności oraz zagwarantowania odpowiedniej integralności danych i bezpieczeństwa przetwarzania danych. Państwa członkowskie muszą również zapewnić, by pasażerowi byli w sposób jasny i dokładny informowani o gromadzeniu danych PNR i przysługujących im prawach.

(32) W szczególności zakres dyrektywy został ograniczony, na tyle, na ile było to możliwe: umożliwia on zatrzymanie danych na okres nieprzekraczający trzech miesięcy, po czym muszą one zostać usunięte; dane muszą zostać zamaskowane po bardzo krótkim okresie i mogą zostać udostępnione wyłącznie bardzo ograniczonej liczbie upoważnionych pracowników oraz zakazane jest gromadzenie i wykorzystywanie danych szczególnie chronionych. W celu zagwarantowania skuteczności i wysokiego poziomu ochrony danych, od państw członkowskich wymaga się zagwarantowania, by niezależny krajowy organ nadzoru odpowiadał za doradztwo w zakresie przetwarzania danych oraz monitorował sposób ich przetwarzania. Wszelkie operacje przetwarzania danych muszą być rejestrowane lub dokumentowane na potrzeby weryfikacji zgodności z prawem przetwarzania danych, monitorowania własnej działalności oraz zagwarantowania odpowiedniej integralności danych i bezpieczeństwa przetwarzania danych. Państwa członkowskie muszą również zapewnić, by pasażerowi byli w sposób jasny i dokładny informowani o gromadzeniu danych PNR i przysługujących im prawach.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) zapobieganie przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywanie, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i ich ściganie, zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b) i c); oraz

a) zapobieganie przestępstwom terrorystycznym i określonym rodzajom poważnej przestępczości transgranicznej, zdefiniowanej w art. 2 lit. i), oraz ich wykrywanie, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i ich ściganie, zgodnie z art. 4 ust. 2;

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) zapobieganie przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości transgranicznej, ich wykrywanie, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i ich ściganie, zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) i d).

skreślona

Uzasadnienie

Ta treść została uwzględniona w poprawce do art. 1 ust. 2 lit. a).

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Dane PNR zgromadzone zgodnie z niniejszą dyrektywą nie mogą być przetwarzane w odniesieniu do lżejszych przestępstw, jeżeli na mocy prawa krajowego państwa członkowskiego może zostać w ich następstwie orzeczona kara pozbawienia wolności lub środek zabezpieczający na okres, którego maksymalna długość wynosi mniej niż trzy lata.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do lotów wewnątrz Unii ani do środków transportu innych niż samoloty.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) „lot międzynarodowy” oznacza regularny lub nieregularny lot obsługiwany przez przewoźnika lotniczego, rozpoczynający się w państwie trzecim z lądowaniem zaplanowanym na terytorium państwa członkowskiego, albo rozpoczynający się w państwie członkowskim, ale którego ostateczny cel znajduje się w państwie trzecim, co obejmuje, w obu przypadkach, loty transferowe lub tranzytowe;

b) „lot międzynarodowy” oznacza regularny lub nieregularny lot obsługiwany przez przewoźnika lotniczego, rozpoczynający się w państwie trzecim z lądowaniem zaplanowanym na terytorium państwa członkowskiego, albo rozpoczynający się w państwie członkowskim, ale którego ostateczny cel znajduje się w państwie trzecim;

Uzasadnienie

Uwzględnienie lotów transferowych i tranzytowych oznacza dodanie do zakresu przedmiotowej dyrektywy wewnętrznych lotów unijnych.

1) W odniesieniu do lotów transferowych: mając na uwadze, że przekazywanie danych PRN dotyczy całości lotów, a nie pasażerów, wnioski mające na celu włączenie lotów transferowych równają się wnioskom o przekazanie danych PNR dotyczących praktycznie wszystkich lotów wewnątrz Wspólnoty. 2) W odniesieniu do lotów tranzytowych: dane PNR są wysyłane organom zarządzającym portami lotniczymi, do których pasażerowie przybywają (a nie organom zarządzającym portami lotniczymi transferu, gdzie zasadniczo nie jest prowadzona kontrola przybycia pasażerów). Trasa przelotu pasażerów nie zawsze odpowiada punktowi tranzytu, w związku z czym klauzula ta nie pozwala spełnić zestawu wymogów zawartych we wniosku.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) „dane dotyczące przelotu pasażera” lub „dane PNR” oznaczają zbiór danych dotyczących podróży każdego pasażera, zawierający informacje niezbędne do przetwarzania rezerwacji i jej weryfikacji przez przewoźników lotniczych obsługujących rezerwację i lot, w przypadku każdego przelotu zarezerwowanego przez jakąkolwiek osobę, niezależnie od tego, czy został on wprowadzony do systemów rezerwacji, systemów odpraw pasażerskich lub równorzędnych systemów zapewniających te same funkcje;

c) „dane dotyczące przelotu pasażera” lub „dane PNR” oznaczają zbiór danych dotyczących podróży każdego pasażera, pozyskanych i przechowywanych w formie elektronicznej przez przewoźników lotniczych w toku normalnej działalności, zawierający informacje niezbędne do przetwarzania rezerwacji i jej weryfikacji przez przewoźników lotniczych obsługujących rezerwację i lot, w przypadku każdego przelotu zarezerwowanego przez jakąkolwiek osobę, niezależnie od tego, czy został on wprowadzony do systemów rezerwacji, systemów odpraw pasażerskich lub równorzędnych systemów zapewniających te same funkcje;

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest uniknięcie kosztownych obciążeń nakładanych na przewoźników lotniczych, co z kolei przełożyłoby się na zmniejszenie kosztów, jakie ponoszą pasażerowie/konsumenci.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) „metoda dostarczania” (push method) oznacza metodę polegającą na przekazywaniu przez przewoźników lotniczych wymaganych danych PNR do baz danych organów, które zwróciły się o przekazanie tych danych;

f) „metoda dostarczania” (push method) oznacza metodę polegającą na przekazywaniu przez przewoźników lotniczych zgromadzonych przez nich danych PNR wyszczególnionych w załączniku do niniejszej dyrektywy do baz danych organów, które zwróciły się o przekazanie tych danych;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa) metoda „pobierania” (pull method) oznacza metodę, za której pośrednictwem organ, który zwrócił się o przekazanie danych, uzyskuje bezpośredni dostęp do bazy danych systemu rezerwacji linii lotniczych i pobiera dane pasażerów;

Uzasadnienie

Uwzględnienie definicji systemu „pull” wydaje się niezbędne, ponieważ we wniosku Komisji Europejskiej kilkakrotnie poczyniono do niego odniesienie.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h) „poważna przestępczość” oznacza przestępstwa przewidziane w prawie krajowym, o których mowa w art. 2 ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/WSiSW, jeżeli na mocy prawa krajowego państwa członkowskiego może zostać w ich następstwie orzeczona kara pozbawienia wolności lub środek zabezpieczający na okres, którego maksymalna długość wynosi co najmniej trzy lata, jednakże państwa członkowskie mogą wyłączyć lżejsze przestępstwa, w przypadku których, biorąc pod uwagę system wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych tych państw, przetwarzanie danych PNR na mocy niniejszej dyrektywy byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności;

skreślona

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera i – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i) „poważna przestępczość transgraniczna” oznacza przestępstwa przewidziane w prawie krajowym, o których mowa w art. 2 ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/WSiSW, jeżeli na mocy prawa krajowego państwa członkowskiego może zostać w ich następstwie orzeczona kara pozbawienia wolności lub środek zabezpieczający na okres, którego maksymalna długość wynosi co najmniej trzy lata; oraz:

i) „poważna przestępczość transgraniczna” oznacza następujące przestępstwa przewidziane w prawie krajowym, o których mowa w art. 2 ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/WSiSW: handel ludźmi oraz nielegalny handel narkotykami, bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, jeżeli na mocy prawa krajowego państwa członkowskiego może zostać w ich następstwie orzeczona kara pozbawienia wolności lub środek zabezpieczający na okres, którego maksymalna długość wynosi co najmniej trzy lata; oraz:

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia lub wyznacza organ odpowiedzialny za zapobieganie przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywanie, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie lub ich ściganie, albo dział takiego organu, do pełnienia roli „jednostki do spraw informacji o pasażerach”, odpowiedzialnej za gromadzenia danych PNR od przewoźników, przechowywanie ich, analizowanie i przekazywanie wyników analizy właściwym organom, o których mowa w art. 5. Pracownicy jednostek mogą być oddelegowani z właściwych organów publicznych.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia lub wyznacza organ odpowiedzialny za zapobieganie przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości transgranicznej, ich wykrywanie, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie lub ich ściganie, albo dział takiego organu, do pełnienia roli „jednostki do spraw informacji o pasażerach”, odpowiedzialnej za gromadzenia danych PNR od przewoźników, przechowywanie ich, analizowanie i przekazywanie wyników analizy właściwym organom, o których mowa w art. 5. Pracownicy jednostek mogą być oddelegowani z właściwych organów publicznych.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Gromadzenie, przetwarzanie i analiza danych PNR pasażerów lotów międzynarodowych odbywa się wyłącznie na terytorium Unii. Prawem właściwym dla tych procedur jest zatem prawo Unii dotyczące ochrony danych osobowych;

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Koszty związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych PNR ponoszą państwa członkowskie.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) przeprowadzenie oceny pasażerów przed ich planowym przylotem lub odlotem z państwa członkowskiego w celu identyfikacji osób, które mogą być zamieszane w przestępstwo terrorystyczne lub poważne przestępstwo transgraniczne, i które wymagają dalszej analizy przez właściwe organy, o których mowa w art. 5. Przeprowadzając taką ocenę jednostka do spraw informacji o pasażerach może przetwarzać dane PNR na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów. Państwa członkowskie zapewniają, by wszystkie przypadki skojarzenia danych wynikające z takiego automatycznego przetwarzania były indywidualnie analizowane w sposób niezautomatyzowany w celu sprawdzenia, czy właściwy organ, o którym mowa w art. 5, powinien podjąć działania;

skreślona

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) przeprowadzenie oceny pasażerów przed ich planowanym przylotem lub odlotem z państwa członkowskiego w celu identyfikacji osób, które mogą być zamieszane w przestępstwo terrorystyczne lub poważne przestępstwo, i które wymagają dalszej analizy przez właściwe organy, o których mowa w art. 5. Przeprowadzając taką ocenę jednostka do spraw informacji o pasażerach może porównywać dane PNR z innymi właściwymi bazami danych, w tym bazami międzynarodowymi lub krajowymi, lub krajowymi odpowiednikami baz unijnych, jeżeli bazy te zostały ustanowione na podstawie prawa unijnego i zawierają informacje o osobach lub przedmiotach poszukiwanych, lub których dotyczą wpisy, zgodnie z przepisami unijnymi, międzynarodowymi i krajowymi mającymi zastosowanie do takich akt. Państwa członkowskie zapewniają, by wszystkie przypadki skojarzenia danych wynikające z takiego automatycznego przetwarzania były indywidualnie analizowane w sposób niezautomatyzowany w celu sprawdzenia, czy właściwy organ, o którym mowa w art. 5, powinien podjąć działania;

b) dalsza ocena pasażerów, w przypadku których istniejące fakty uzasadniają podejrzenie ich o to, że mogą być oni zamieszani w przestępstwo terrorystyczne lub poważne przestępstwo transgraniczne, którą to analizę można przeprowadzić przed ich planowanym przylotem lub odlotem z państwa członkowskiego. Przeprowadzając taką ocenę jednostka do spraw informacji o pasażerach może porównywać dane PNR z innymi właściwymi bazami danych, w tym bazami międzynarodowymi lub krajowymi, lub krajowymi odpowiednikami baz unijnych, jeżeli bazy te zostały ustanowione na podstawie prawa unijnego i zawierają informacje o osobach lub przedmiotach poszukiwanych, lub których dotyczą wpisy, zgodnie z przepisami unijnymi, międzynarodowymi i krajowymi mającymi zastosowanie do takich akt. Państwa członkowskie zapewniają, by wszystkie przypadki skojarzenia danych wynikające z takiego automatycznego przetwarzania były indywidualnie analizowane w sposób niezautomatyzowany w celu sprawdzenia, czy właściwy organ, o którym mowa w art. 5, powinien podjąć działania;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) odpowiadanie, na podstawie oceny każdego indywidualnego przypadku, na należycie uzasadnione wnioski właściwych organów o dostarczenie danych PNR i przetwarzanie ich w określonych przypadkach do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania, oraz przekazywanie właściwym organom wyników takiego przetwarzania; oraz

c) odpowiadanie, na podstawie oceny każdego indywidualnego przypadku, na należycie uzasadnione wnioski właściwych organów o dostarczenie danych PNR i przetwarzanie ich w określonych przypadkach do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości transgranicznej, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania, oraz przekazywanie właściwym organom wyników takiego przetwarzania; oraz

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) analizowanie danych PNR do celów aktualizacji lub tworzenia nowych kryteriów dokonywania ocen umożliwiających identyfikację osób, które mogą być zamieszane w przestępstwo terrorystyczne lub poważne przestępstwo transgraniczne, na mocy lit. a).

skreślona

Poprawka    35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Nakaz przetwarzania danych PNR może wydać właściwy organ sądowy państwa członkowskiego wyłącznie na wniosek jednostki do spraw informacji o pasażerach. Wyłącznie w przypadku, gdy jednostka ds. informacji o pasażerach stwierdzi niebezpieczeństwo w zwłoce („periculum in mora”), może ona sama wydać tego typu nakaz.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Jednostka do spraw informacji o pasażerach przekazuje dane PNR lub wyniki przetwarzania danych PNR osób zidentyfikowanych zgodnie z ust. 2 lit. a) i b) do dalszej analizy odpowiednim właściwym organom danego państwa członkowskiego. Przekazywanie to odbywa się na zasadzie indywidualnej oceny danego przypadku.

4. Jednostka do spraw informacji o pasażerach przekazuje dane PNR lub wyniki przetwarzania danych PNR osób zidentyfikowanych zgodnie z ust. 2 lit. b) do dalszej analizy odpowiednim właściwym organom danego państwa członkowskiego. Przekazywanie to odbywa się na zasadzie indywidualnej oceny danego przypadku.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każde państwo członkowskie przyjmuje wykaz właściwych organów uprawnionych do występowania o dane PNR lub otrzymywania danych PNR lub wyników przetwarzania danych PNR od jednostek do spraw informacji o pasażerach, w celu dalszej analizy tych informacji lub podjęcia odpowiednich działań w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania.

1. Każde państwo członkowskie przyjmuje wykaz właściwych organów uprawnionych do występowania o dane PNR lub otrzymywania danych PNR lub wyników przetwarzania danych PNR od jednostek do spraw informacji o pasażerach, w celu dalszej analizy tych informacji lub podjęcia odpowiednich działań w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości transgranicznej, ich wykrywania, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Właściwe organy składają się z organów odpowiedzialnych za zapobieganie przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywanie, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i ich ściganie.

2. Właściwe organy składają się z organów odpowiedzialnych za zapobieganie przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości transgranicznej, ich wykrywanie, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i ich ściganie.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Dane PNR pasażerów oraz wyniki przetwarzania danych PNR otrzymanych przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach mogą być poddane dalszemu przetwarzaniu przez właściwe organy państw członkowskich wyłącznie do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania.

4. Dane PNR pasażerów oraz wyniki przetwarzania danych PNR otrzymanych przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach mogą być poddane dalszemu przetwarzaniu przez właściwe organy państw członkowskich wyłącznie do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości transgranicznej, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia, by przewoźnicy lotniczy przekazywali („dostarczali”) dane PNR zdefiniowane w art. 2 lit. c) i określone w załączniku, w zakresie w jakim gromadzą już oni takie dane, do bazy danych krajowej jednostki do spraw informacji o pasażerach państwa członkowskiego, na terytorium którego lot międzynarodowy będzie miał lądowanie lub z którego terytorium nastąpi odlot. W przypadku gdy lot odbywa się pod wspólnym kodem z udziałem jednego lub większej liczby przewoźników lotniczych, obowiązek przekazania danych PNR wszystkich pasażerów uczestniczących w locie spoczywa na przewoźniku lotniczym obsługującym lot. Jeżeli lot odbywa się z jednym lub większą liczbą postojów na lotniskach państw członkowskich, przewoźnicy lotniczy przekazują dane PNR do jednostek do spraw informacji o pasażerach wszystkich zainteresowanych państw członkowskich.

1. Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia, by przewoźnicy lotniczy, którzy gromadzą już dane PNR od swoich pasażerów, przekazywali (np. w oparciu o metodę dostarczania) dane PNR zdefiniowane w art. 2 lit. c) i określone w załączniku, w zakresie w jakim gromadzą oni takie dane w toku normalnej działalności, do bazy danych krajowej jednostki do spraw informacji o pasażerach państwa członkowskiego, na terytorium którego lot międzynarodowy będzie miał lądowanie lub z którego terytorium nastąpi odlot. W przypadku gdy lot odbywa się pod wspólnym kodem z udziałem jednego lub większej liczby przewoźników lotniczych, obowiązek przekazania danych PNR wszystkich pasażerów uczestniczących w locie spoczywa na przewoźniku lotniczym obsługującym lot. Jeżeli lot odbywa się z jednym lub większą liczbą postojów na lotniskach państw członkowskich, przewoźnicy lotniczy przekazują dane PNR wyłącznie jednostce do spraw informacji o pasażerach w państwie członkowskim będącym ostatecznym celem podróży.

 

1a. Państwa członkowskie nie nakładają na przewoźników lotniczych obowiązku gromadzenia jakichkolwiek innych danych PNR niż te, które przewoźnicy już gromadzą. Przewoźnicy lotniczy nie przekazują żadnych innych danych PNR niż dane zdefiniowane w art. 2 lit. c) i określone w załączniku. Przewoźnicy lotniczy nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność danych dostarczonych przez pasażerów, z wyjątkiem sytuacji, kiedy nie dołożyli należytych starań w celu zapewnienia dokładności i prawidłowości danych uzyskanych od pasażerów.

2. Przewoźnicy lotniczy przekazują dane PNR drogą elektroniczną z wykorzystaniem wspólnych protokołów i obsługiwanych formatów danych, które mają zostać przyjęte zgodnie z procedurami art. 13 i 14, lub, w przypadku awarii technicznej, innymi właściwymi środkami zapewniającymi odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych.

2. Przewoźnicy lotniczy przekazują dane PNR drogą elektroniczną z wykorzystaniem wspólnych protokołów i obsługiwanych formatów danych, które mają zostać przyjęte zgodnie z procedurami art. 13 i 14, lub, w przypadku awarii technicznej po stronie przewoźnika lotniczego, innymi właściwymi środkami zapewniającymi odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych.

a) 24 do 48 godzin przez planowym odlotem;

a) jednorazowo, 24 do 48 godzin przez planowym odlotem;

oraz

oraz

b) niezwłocznie po zakończeniu odprawy, czyli bezpośrednio po wejściu pasażerów na pokład samolotu przygotowującego się do odlotu, kiedy inni pasażerowie nie mogą już wejść na pokład.

b) jednorazowo niezwłocznie po zakończeniu odprawy, czyli bezpośrednio po wejściu pasażerów na pokład samolotu przygotowującego się do odlotu, kiedy inni pasażerowie nie mogą już wejść na pokład.

3. Państwa członkowskie mogą zezwolić przewoźnikom lotniczym na ograniczenie przekazywania danych, o którym mowa w ust. 2 lit. b) do aktualizacji przekazanych danych, o których mowa w ust. 2 lit. a).

3. Państwa członkowskie zezwalają przewoźnikom lotniczym na ograniczenie przekazywania danych, o którym mowa w ust. 2 lit. b) do aktualizacji przekazanych danych, o których mowa w ust. 2 lit. a).

4. W indywidualnych przypadkach, na wniosek jednostki do spraw informacji o pasażerach zgodnie z prawem krajowym, przewoźnicy lotniczy przekazują dane PNR, do których dostęp potrzebny jest wcześniej niż określono w ust. 2 lit. a), w celu reakcji na konkretne, faktyczne zagrożenie związane z przestępstwem terrorystycznym lub poważnym przestępstwem.

4. W indywidualnych przypadkach, na wniosek jednostki do spraw informacji o pasażerach zgodnie z prawem krajowym, przewoźnicy lotniczy przekazują dane PNR, do których dostęp potrzebny jest wcześniej niż określono w ust. 2 lit. a), w celu reakcji na konkretne, faktyczne zagrożenie związane z przestępstwem terrorystycznym lub poważnym przestępstwem transgranicznym.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by w odniesieniu do osób zidentyfikowanych przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) i b), wyniki przetwarzania danych PNR były przekazywane przez tę jednostkę do spraw informacji o pasażerach do jednostek do spraw informacji o pasażerach innych państw członkowskich, jeżeli dana jednostka do spraw informacji o pasażerach uznaje takie dane za potrzebne do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania Jednostki do spraw informacji o pasażerach odbierających państw członkowskich przekazują takie dane PNR lub wyniki przetwarzania danych PNR swoim odpowiednim właściwym organom.

1. Państwa członkowskie zapewniają, by w odniesieniu do osób zidentyfikowanych przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b), wyniki przetwarzania danych PNR były przekazywane przez tę jednostkę do spraw informacji o pasażerach do jednostek do spraw informacji o pasażerach innych państw członkowskich, jeżeli dana jednostka do spraw informacji o pasażerach uznaje takie dane za potrzebne do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości transgranicznej, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania. Przekazywanie takich danych jest ściśle ograniczone do danych koniecznych w określonym przypadku do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub poważnym przestępstwom transgranicznym, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania, a także wymaga ono pisemnego uzasadnienia. Jednostki do spraw informacji o pasażerach odbierających państw członkowskich przekazują takie dane PNR lub wyniki przetwarzania danych PNR swoim odpowiednim właściwym organom.

2. Jednostka do spraw informacji o pasażerach państwa członkowskiego ma prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do jednostki do spraw informacji o pasażerach innego państwa członkowskiego o dostarczenie jej danych PNR przechowywanych w bazie danych tej drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 1 oraz, w razie potrzeby, także wyników przetwarzania danych PNR. Wniosek o przekazanie takich danym może dotyczyć jednego elementu danych lub połączenia takich elementów, w zależności do tego, co wnioskująca jednostka do spraw informacji o pasażerach uważa w konkretnym przypadku za konieczne do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania. Jednostka do spraw informacji o pasażerach dostarcza danych będących przedmiotem wniosku tak szybko, jak jest to możliwe, dostarczając również wyniki przetwarzania danych PNR, jeżeli zostały one już przygotowane na mocy art. 4 ust. 2 lit. a) i b).

2. Jednostka do spraw informacji o pasażerach państwa członkowskiego ma prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do jednostki do spraw informacji o pasażerach innego państwa członkowskiego o dostarczenie jej danych PNR przechowywanych w bazie danych tej drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 1 oraz, w razie potrzeby, także wyników przetwarzania danych PNR. Wniosek o przekazanie takich danych jest ściśle ograniczony do danych koniecznych w określonym przypadku. Może on dotyczyć jednego elementu danych lub połączenia takich elementów, w zależności od tego, co wnioskująca jednostka do spraw informacji o pasażerach uważa w konkretnym przypadku za konieczne do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości transgranicznej, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania; ponadto wniosek ten wymaga pisemnego uzasadnienia. Jednostka do spraw informacji o pasażerach dostarcza danych będących przedmiotem wniosku tak szybko, jak jest to możliwe, dostarczając również wyniki przetwarzania danych PNR, jeżeli zostały one już przygotowane na mocy art. 4 ust. 2 lit. b).

3. Jednostka do spraw informacji o pasażerach państwa członkowskiego ma prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do jednostki do spraw informacji o pasażerach innego państwa członkowskiego o dostarczenie jej danych PNR przechowywanych w bazie danych tej drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 2 oraz, w razie potrzeby, także wyników przetwarzania danych PNR. Jednostka do spraw informacji o pasażerach może wystąpić o udostępnienie określonych danych PNR przechowywanych przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach innego państwa członkowskiego w ich pełnej formie bez maskowania wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach, w reakcji na konkretne zagrożenie lub konkretne postępowanie przygotowawcze lub sądowe związane z przestępstwem terrorystycznym lub poważnym przestępstwem.

3. Jednostka do spraw informacji o pasażerach państwa członkowskiego ma prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do jednostki do spraw informacji o pasażerach innego państwa członkowskiego o dostarczenie jej danych PNR przechowywanych w bazie danych tej drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 2 oraz, w razie potrzeby, także wyników przetwarzania danych PNR. Jednostka do spraw informacji o pasażerach może wystąpić o udostępnienie określonych danych PNR przechowywanych przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach innego państwa członkowskiego w ich pełnej formie bez maskowania wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach, w reakcji na konkretne zagrożenie lub konkretne postępowanie przygotowawcze lub sądowe związane z przestępstwem terrorystycznym lub poważnym przestępstwem transgranicznym. Taki wniosek wymaga pisemnego uzasadnienia.

4. Właściwe organy państwa członkowskiego mogą wystąpić bezpośrednio do jednostki do spraw informacji o pasażerach innego państwa członkowskiego o przekazanie im danych PNR przechowywanych w bazie danych tej drugiej zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 wyłącznie w przypadkach, w których jest to niezbędne do zapobieżenia bezpośredniemu, poważnemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa publicznego. Takie wnioski dotyczą konkretnego postępowania przygotowawczego lub sądowego w sprawie przestępstwa terrorystycznego lub poważnego przestępstwa i muszą zawierać uzasadnienie. Jednostki do spraw informacji o pasażerach odpowiadają na takie wnioski w pierwszej kolejności. W pozostałych przypadkach właściwe organy kierują swoje wnioski za pośrednictwem jednostki do spraw informacji o pasażerach swojego państwa członkowskiego.

4. Właściwe organy państwa członkowskiego mogą wystąpić bezpośrednio do jednostki do spraw informacji o pasażerach innego państwa członkowskiego o przekazanie im danych PNR przechowywanych w bazie danych tej drugiej zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 wyłącznie w przypadkach, w których jest to niezbędne do zapobieżenia bezpośredniemu, poważnemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa publicznego. Takie wnioski dotyczą konkretnego postępowania przygotowawczego lub sądowego w sprawie przestępstwa terrorystycznego lub poważnego przestępstwa transgranicznego i muszą zawierać uzasadnienie. Jednostki do spraw informacji o pasażerach odpowiadają na takie wnioski w pierwszej kolejności. W pozostałych przypadkach właściwe organy kierują swoje wnioski za pośrednictwem jednostki do spraw informacji o pasażerach swojego państwa członkowskiego.

5. W wyjątkowych przypadkach, gdy niezbędny jest wcześniejszy dostęp, by zareagować na konkretne i faktyczne zagrożenie związane z przestępstwem terrorystycznym lub poważnym przestępstwem, jednostka do spraw informacji o pasażerach państwa członkowskiego ma prawo w każdym momencie wystąpić do jednostki do spraw informacji o pasażerach innego państwa członkowskiego o dostarczenie jej danych PNR dotyczących lotów z miejscem lądowania lub odlotu na terytorium tego drugiego państwa członkowskiego.

5. W wyjątkowych przypadkach, gdy niezbędny jest wcześniejszy dostęp, by zareagować na konkretne i faktyczne zagrożenie związane z przestępstwem terrorystycznym lub poważnym przestępstwem transgranicznym, jednostka do spraw informacji o pasażerach państwa członkowskiego ma prawo w każdym momencie wystąpić do jednostki do spraw informacji o pasażerach innego państwa członkowskiego o dostarczenie jej danych PNR dotyczących lotów z miejscem lądowania lub odlotu na terytorium tego drugiego państwa członkowskiego. Wnioski o dostarczenie danych są ściśle ograniczone do danych koniecznych w określonym przypadku do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnym przestępstwom transgranicznym, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania, a także wymagają pisemnego uzasadnienia.

6. Wymiana informacji na mocy niniejszego artykułu może odbywać się z wykorzystaniem istniejących kanałów międzynarodowej współpracy organów ścigania. Przekazywanie wniosków i wymiana informacji odbywają się w języku, który obowiązuje w wykorzystywanym kanale. Państwa członkowskie dokonujące notyfikacji zgodnie z art. 3 ust. 3 informują także Komisję o tym komu należy przesyłać wnioski w pilnych przypadkach. Komisja przekazuje państwom członkowskim otrzymane notyfikacje.

6. Wymiana informacji na mocy niniejszego artykułu może odbywać się z wykorzystaniem istniejących kanałów europejskiej i międzynarodowej współpracy organów ścigania, w szczególności Europolu lub organów krajowych, o których mowa w art. 8 decyzji Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. Przekazywanie wniosków i wymiana informacji odbywają się w języku, który obowiązuje w wykorzystywanym kanale. Państwa członkowskie dokonujące notyfikacji zgodnie z art. 3 ust. 3 informują także Komisję o tym komu należy przesyłać wnioski w pilnych przypadkach. Komisja przekazuje państwom członkowskim otrzymane notyfikacje.

Uzasadnienie

Nie należy prowadzić rutynowej wymiany danych osobowych wszystkich pasażerów lotniczych. Wymiana danych powinna być ściśle ograniczona, związana z konkretnym przypadkiem zapobiegania przestępstwom terrorystycznym, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania. Aby umożliwić weryfikację, wnioski powinny być uzasadnione na piśmie.

Należy wykorzystać istniejące kanały wymiany informacji. Z tego względu należy wyraźnie wspomnieć o Europolu.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwo członkowskie może przekazywać dane PNR i wyniki przetwarzania danych PNR państwu trzeciemu wyłącznie na zasadzie oceny każdego indywidualnego przypadku i jeżeli:

Państwo członkowskie może przekazywać dane PNR i wyniki przetwarzania danych PNR państwu trzeciemu wyłącznie na podstawie umowy międzynarodowej zawartej między Unią a tym państwem trzecim, wyłącznie na zasadzie oceny każdego indywidualnego przypadku i jeżeli:

 

-a) wszystkie warunki określone w art. 7 zostały odpowiednio spełnione,

a) warunki ustanowione w art. 13 decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW zostały spełnione,

a) warunki ustanowione w art. 13 decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW zostały spełnione,

b) przekazanie jest konieczno do celów niniejszej dyrektywy określonych w art. 1 ust. 2 oraz

b) przekazanie jest konieczne do celów niniejszej dyrektywy określonych w art. 1 ust. 2 oraz

c) państwo trzecie zgodzi się przekazywać dane do innego państwa trzeciego wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do celów niniejszej dyrektywy określonych w art. 1 ust. 2 oraz jedynie za wyraźną zgodą państwa członkowskiego.

c) państwo trzecie zapewnia, że dane będą wykorzystywane wyłącznie do celów niniejszej dyrektywy określonych w art. 1 ust. 2; zabrania się temu państwu trzeciemu przekazywania danych innemu państwu trzeciemu,

 

d) państwo trzecie zagwarantuje obywatelom Unii – bez nadmiernych opóźnień lub wydatków – te same prawa do wglądu, poprawiania, usuwania i odszkodowania w odniesieniu do danych PNR jakie obowiązują w Unii Europejskiej,

 

e) państwo trzecie zapewni odpowiedni i porównywalny poziom ochrony danych PNR.

Uzasadnienie

Dane PNR powinny być przekazywane krajom trzecim tylko wtedy, gdy zagwarantuje się wystarczający poziom ochrony danych.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Po upływie 30 dni od przekazania danych PNR do jednostki do spraw informacji o pasażerach, o której mowa w ust. 1, dane są przechowywane przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach przez dalsze pięć lat. W tym okresie wszystkie elementy danych, które mogłyby posłużyć do identyfikacji pasażerów, których dotyczą dane PNR, są maskowane. Takie zanonimizowane dane są dostępne wyłącznie dla ograniczonej liczby pracowników jednostki do spraw informacji o pasażerach specjalnie upoważnionych do prowadzenia analizy danych PNR oraz opracowywania kryteriów oceny na mocy art. 4 ust. 2 lit. d). Zezwolenie na dostęp do pełnych danych PNR uzyskuje jedynie dyrektor jednostki do spraw informacji o pasażerach, do celów art. 4 ust. 2 lit. c), w przypadkach, w których można zasadnie uznać, że jest to niezbędne do prowadzenia dochodzenia, w odpowiedzi na konkretne i faktyczne zagrożenie lub ryzyko lub konkretne postępowanie przygotowawcze lub sądowe przed sądem karnym.

skreślony

Uzasadnienie

Przechowywanie wszystkich danych PNR przez dłuższy czas bez wcześniejszego podejrzenia jest środkiem nieproporcjonalnym. Krajowe sądy konstytucyjne w wielu orzeczeniach w sprawie przechowywania danych telekomunikacyjnych w oparciu o dyrektywę 2006/24/WE, a także ETPC w orzeczeniu w sprawie przetrzymywania próbek DNA (S. i Marper przeciwko Zjednoczonemu Królestwu) wyraźnie stwierdziły, że łączne skutki przetrzymywania kilku rodzajów danych mogą być bliskie absolutnej granicy, za którą następuje naruszenie prawa konstytucyjnego. Ani Służba Prawna Rady, ani Agencja Praw Podstawowych UE nie były przekonane co do konieczności i proporcjonalności przetrzymywania danych dotyczących wszystkich pasażerów.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, by dane PNR były usuwane po upływie okresu wyznaczonego w ust. 2. Obowiązek ten pozostaje bez uszczerbku dla możliwości wykorzystania danych w przypadkach, w których konkretne dane PNR zostały przekazane właściwemu organowi i są wykorzystywane w konkretnych postępowaniach przygotowawczych lub postępowań sądowych przed sądem karnym, w którym to przypadku zatrzymanie takich danych przez właściwy organ regulowane jest prawem krajowym danego państwa członkowskiego.

3. Państwa członkowskie zapewniają, by dane PNR były usuwane po upływie okresu wyznaczonego w ust. 1. Obowiązek ten pozostaje bez uszczerbku dla możliwości wykorzystania danych w przypadkach, w których konkretne dane PNR zostały przekazane właściwemu organowi i są wykorzystywane w konkretnych postępowaniach przygotowawczych lub postępowaniach sądowych przed sądem karnym prowadzonych przeciwko konkretnej osobie lub konkretnej grupie osób, w którym to przypadku zatrzymanie takich danych przez właściwy organ regulowane jest prawem krajowym danego państwa członkowskiego.

Uzasadnienie

Obowiązek usunięcia danych po upływie pięciu lat powinien być określony definitywnie. Przewidziany tutaj wyjątek co prawda ma sens, lecz należy wyraźnie zaznaczyć, że zatrzymanie danych przez okres dłuższy niż pięć lat jest dopuszczalne wyłącznie w postępowaniach przeciwko konkretnym osobom lub konkretnym grupom ludzi. „Konkretne postępowania przygotowawcze lub postępowania sądowe”, zgodnie ze sformułowaniem we wniosku Komisji, mogłyby również odnosić się do nieokreślonej liczby osób.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wyniki porównania, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lit. a) i b), są przechowywane przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach jedynie przez okres potrzebny do poinformowania właściwych organów o skojarzeniu danych. Jeżeli po indywidualnej analizie w sposób niezautomatyzowany wynik automatycznego porównania okazał się negatywny, jest on mimo to przechowywany, by uniknąć przyszłych „nieprawidłowych” skojarzeń maksymalnie przez okres trzech lat, chyba że dane bazowe nie zostały jeszcze usunięte zgodnie z ust. 3 po upływie pięciu lat, w którym to przypadku odpowiedni wpis przechowywany jest do czasu usunięcia danych bazowych.

Wyniki porównania, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lit. b), są przechowywane przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach jedynie przez okres potrzebny do poinformowania właściwych organów o skojarzeniu danych. Jeżeli po indywidualnej analizie w sposób niezautomatyzowany wynik automatycznego porównania okazał się negatywny, dane bazowe w odpowiedniej bazie danych należy poprawić lub usunąć.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, zgodnie ze swoim prawem krajowym, by przewoźnicy, którzy nie przekazują danych wymaganych na mocy niniejszej dyrektywy – o ile gromadzą już te dane – lub nie przekazują ich we właściwym formacie lub w inny sposób naruszają przepisy krajowe przyjęte na podstawie niniejszej dyrektywy, podlegali odstraszającym, skutecznym i proporcjonalnym karom, w tym karom finansowym.

Państwa członkowskie zapewniają, zgodnie ze swoim prawem krajowym, by przewoźnicy, którzy nie przekazują danych wymaganych na mocy niniejszej dyrektywy – o ile gromadzą już te dane – lub nie przekazują ich w wymaganym formacie zgodnym z wytycznymi ICAO w sprawie danych PNR lub w inny sposób naruszają przepisy krajowe przyjęte na podstawie niniejszej dyrektywy, podlegali odstraszającym, skutecznym i proporcjonalnym karom, w tym karom finansowym. Nie nakłada się żadnych kar na przewoźników lotniczych w przypadku, gdy władze państw trzecich nie zezwalają im na przekazywanie danych PNR.

Uzasadnienie

Wymaganym formatem powinien być format uzgodniony na szczeblu światowym i uznawany przez ICAO (dok. 9944) oraz przez Światową Organizację Celną.

Należy wyjaśnić rozbieżności w przepisach dotyczących przekazywania danych w państwach trzecich.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Każde państwo członkowskie stanowi, że przepisy przyjęte w prawie krajowym w ramach wdrażania art. 21 i 22 decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW dotyczące poufności przetwarzania i bezpieczeństwa danych miały zastosowanie także do wszelkich operacji przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej dyrektywy.

2. Każde państwo członkowskie stanowi, że przepisy przyjęte w prawie krajowym w ramach wdrażania art. 21 i 22 decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW dotyczące poufności przetwarzania i bezpieczeństwa danych miały zastosowanie także do wszelkich operacji przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej dyrektywy. Przewoźnicy lotniczy, którzy uzyskują dane kontaktowe pasażerów od biur podróży, nie mogą wykorzystywać tych danych do celów handlowych.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Jeżeli przepisy przyjęte na mocy prawa krajowego w ramach wdrażania dyrektywy 95/46/WE dają pasażerowi większe prawa do wglądu, poprawiania, usuwania i blokowania danych, a także do odszkodowania, dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, poufności przetwarzania i bezpieczeństwa danych niż przepisy, o których mowa w ust. 1–2, przepisy te mają zastosowanie.

Uzasadnienie

Niektóre prawa podmiotów danych zostały lepiej uwzględnione w dyrektywie 95/46/WE. Dotyczy to zwłaszcza wymogów z zakresu informowania podmiotów danych.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Zakazuje się jakiegokolwiek przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne osób, ich wierzenia religijne lub filozoficzne, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych albo zdrowie lub życie seksualne. W przypadku otrzymania takich danych PNR przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach, są one niezwłocznie usuwane.

3. Zakazuje się jakiegokolwiek przetwarzania przez jednostki ds. informacji o pasażerach danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne osób, ich wierzenia religijne lub filozoficzne, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych albo zdrowie lub życie seksualne. W przypadku otrzymania takich danych PNR przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach, są one niezwłocznie usuwane.

Uzasadnienie

W ramach zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości oraz w ramach ich wykrywania filtrowanie i przetwarzanie danych PNR nie należą do linii lotniczych, lecz do jednostek ds. informacji o pasażerach.

Przewoźnicy lotniczy mają takie informacje, ponieważ są one im przekazywane przez pasażerów.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Wszelkie operacje przetwarzania danych PNR przez przewoźników lotniczych, wszelkie transfery danych PNR przez jednostki do spraw informacji o pasażerach oraz wszelkie wnioski właściwych organów lub jednostek do spraw informacji o pasażerach innych państw członkowskich i państw trzecich, nawet w przypadku odmowy ich realizacji, są rejestrowane lub dokumentowane przez jednostki do spraw informacji o pasażerach i właściwe organy do celów weryfikacji zgodności z prawem przetwarzania danych, monitorowania własnej działalności oraz zagwarantowania odpowiedniej integralności danych i bezpieczeństwa przetwarzania danych, w szczególności przez krajowe organy ochrony danych osobowych. Odpowiednie wpisy przechowywane są przez okres pięciu lat, chyba że dane bazowe nie zostały jeszcze usunięte zgodnie z art. 9 ust. 3 po upływie tych pięciu lat, w którym to przypadku wpisy są przechowywane do czasu usunięcia danych bazowych.

4. Wszelkie operacje przetwarzania danych PNR, wszelkie transfery danych PNR przez jednostki do spraw informacji o pasażerach oraz wszelkie wnioski właściwych organów lub jednostek do spraw informacji o pasażerach innych państw członkowskich i państw trzecich, nawet w przypadku odmowy ich realizacji, są rejestrowane lub dokumentowane przez jednostki do spraw informacji o pasażerach i właściwe organy do celów weryfikacji zgodności z prawem przetwarzania danych, monitorowania własnej działalności oraz zagwarantowania odpowiedniej integralności danych i bezpieczeństwa przetwarzania danych, w szczególności przez krajowe organy ochrony danych osobowych. Odpowiednie wpisy przechowywane są przez okres pięciu lat, chyba że dane bazowe nie zostały jeszcze usunięte zgodnie z art. 9 ust. 3 po upływie tych pięciu lat, w którym to przypadku wpisy są przechowywane do czasu usunięcia danych bazowych.

Uzasadnienie

Ten ustęp odnosi się do danych PNR, które zostały przekazanie jednostkom do spraw informacji o pasażerach, a nie do danych PNR znajdujących się w posiadaniu przewoźników lotniczych.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. W odniesieniu do ochrony wszystkich danych należy stosować szczególnie wysokie standardy bezpieczeństwa; odzwierciedlające najnowsze wyniki dyskusji ekspertów na temat ochrony danych oraz na bieżąco aktualizowane z uwzględnieniem nowej wiedzy i nowych wniosków. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących standardów bezpieczeństwa, jakie mają być stosowane, względy ekonomiczne należy brać pod uwagę co najwyżej w dalszej kolejności.

 

W szczególności należy stosować najnowocześniejszy proces szyfrowania, tak aby:

 

– zapobiec możliwości wykorzystywania systemów przetwarzania danych przez osoby nieupoważnione,

 

– osoby upoważnione do korzystania z systemów przetwarzania danych miały dostęp wyłącznie do tych danych, które podlegają rzeczonemu uprawnieniu dostępu, oraz aby podczas przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych dane te nie mogły być w nieuprawniony sposób odczytywane, kopiowane, zmieniane lub usuwane,

 

– podczas przekazywania danych osobowych drogą elektroniczną lub podczas ich transportowania lub przechowywania na nośnikach danych nie mogły one być w nieuprawniony sposób odczytywane, kopiowane, zmieniane lub usuwane oraz aby istniała możliwość weryfikacji i stwierdzenia, do jakich miejsc mają zostać przekazane dane osobowe za pośrednictwem urządzeń transmisji danych.

 

Należy zapewnić o możliwość późniejszej weryfikacji i stwierdzenia, czy oraz przez kogo dane osobowe zostały wprowadzone do systemów przetwarzania danych, zmienione lub usunięte.

 

Należy zadbać o to, aby dane osobowe, które są przetwarzane na zlecenie, mogły być przetwarzane wyłącznie zgodnie z instrukcjami zleceniodawcy.

 

Należy zadbać o ochronę danych osobowych przed przypadkowym zniszczeniem lub przypadkową utratą.

 

Należy zapewnić możliwość oddzielnego przetwarzania danych zgromadzonych do różnych celów.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Państwa członkowskie zapewniają, by przewoźnicy lotniczy, ich przedstawiciele lub inni sprzedawcy biletów na lotniczy przewóz pasażerów wyraźnie i dokładnie informowali pasażerów lotów międzynarodowych w momencie rezerwacji lotu oraz w momencie nabycia biletu o dostarczaniu danych PNR do jednostki do spraw informacji o pasażerach, celach przetwarzania tych danych, okresie zatrzymania danych, ich potencjalnym wykorzystaniu do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania, możliwości wymiany i udostępnienia takich danych oraz przysługujących pasażerom prawach do ochrony danych, w szczególności prawie do wniesienia skargi do wybranego krajowego organu ochrony danych. Te same informacje są udostępniane publicznie przez państwa członkowskie.

5. Państwa członkowskie zapewniają, by przewoźnicy lotniczy, ich przedstawiciele lub inni sprzedawcy biletów na lotniczy przewóz pasażerów wyraźnie i dokładnie informowali pasażerów lotów międzynarodowych w momencie rezerwacji lotu oraz w momencie nabycia biletu o dostarczaniu danych PNR do jednostek do spraw informacji o pasażerach, celach przetwarzania tych danych, okresie zatrzymania danych, ich potencjalnym wykorzystaniu do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości transgranicznej, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania, możliwości wymiany i udostępnienia takich danych oraz przysługujących pasażerom prawach do ochrony danych, takich jak prawo do wglądu do danych, ich poprawiania, usuwania i blokowania, a także o prawie do wniesienia skargi do wybranego krajowego organu ochrony danych. Te same informacje są udostępniane publicznie przez państwa członkowskie.

Uzasadnienie

Uściślenie dotyczące ochrony danych osobowych.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Koszty

 

Do dnia* … Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z finansowych skutków niniejszej dyrektywy. Sprawozdanie dotyczy w szczególności kosztów poniesionych przez pasażerów, przewoźników lotniczych i sprzedawców biletów. W stosownych przypadkach sprawozdaniu towarzyszy wniosek ustawodawczy mający na celu ujednolicenie podziału obciążeń finansowych między organami publicznymi a przewoźnikami lotniczymi w całej Unii.

 

_____________

 

* Dz.U.: Proszę wstawić datę: 2 lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno regulować kwestię kosztów.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej po dwóch latach od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej po dwóch latach od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy. Przyjmując te przepisy, państwa członkowskie przestrzegają ogólnych zasad prawa unijnego oraz wymogów konieczności i proporcjonalności. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, by po upływie okresu, o którym mowa w art. 15 ust. 1, czyli dwa lata po wejściu w życie niniejszej dyrektywy, gromadzone były dane PNR dotyczące co najmniej 30% wszystkich lotów, o których mowa w art. 6 ust. 1. Państwa członkowskie zapewniają, by do czasu upływu dwóch lat od daty, o której mowa w art. 15, gromadzone były dane PNR dotyczące co najmniej 60% wszystkich lotów, o których mowa w art. 6 ust. 1. Państwa członkowskie zapewniają, by po upływie czterech lat od daty, o której mowa w art. 15, gromadzone były dane PNR dotyczące wszystkich lotów, o których mowa w art. 6 ust. 1.

skreślony

Poprawka    56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) ponownie bada potrzebę i możliwość włączenia lotów wewnętrznych do zakresu niniejszej dyrektywy , w świetle doświadczeń zdobytych przez te państwa członkowskie, które gromadzą dane PNR dotyczące lotów wewnętrznych. Komisja przedkłada sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w terminie dwóch lat od daty wymienionej w art. 15 ust. 1;

skreślona

Poprawka    57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie przygotowują zestaw informacji statystycznych dotyczących danych PNR przekazanych do jednostek do spraw informacji o pasażerach. Statystyki te obejmują co najmniej liczbę zidentyfikowanych osób, które mogą być zamieszane w przestępstwo terrorystyczne lub poważne przestępstwo, zgodnie z art. 4 ust. 2, oraz liczbę następczych działań organów ścigania podjętych z wykorzystaniem danych PNR, na każdego przewoźnika i cel lotu.

1. Państwa członkowskie przygotowują zestaw informacji statystycznych dotyczących danych PNR przekazanych do jednostek do spraw informacji o pasażerach. Statystyki te obejmują co najmniej liczbę zidentyfikowanych osób, które mogą być zamieszane w przestępstwo terrorystyczne lub poważne przestępstwo transgraniczne, zgodnie z art. 4 ust. 2, oraz liczbę następczych działań organów ścigania podjętych z wykorzystaniem danych PNR, na każdego przewoźnika i cel lotu.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12) Uwagi ogólne (w tym wszelkie dostępne informacje o małoletnich bez opieki w wieku poniżej 18 lat, takie jak imię i nazwisko, płeć, wiek, języki, którymi włada, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe opiekuna w momencie odlotu oraz rodzaj więzi łączącej go z małoletnim, imię i nazwisko opiekuna w momencie lądowania oraz rodzaj więzi łączącej go z małoletnim, przedstawiciel obecny przy odlocie i przylocie)

12) dostępne informacje o małoletnich bez opieki w wieku poniżej 18 lat

PROCEDURA

Tytuł

Wykorzystanie danych dotyczących przelotu pasażera (UE-PNR)

Odsyłacze

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

14.2.2011

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Eva Lichtenberger

21.3.2011

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

11.7.2011

10.10.2011

21.11.2011

 

Data przyjęcia

22.11.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

15

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Philip Bradbourn, Michel Dantin, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Pablo Zalba Bidegain

PROCEDURA

Tytuł

Wykorzystanie danych dotyczących przelotu pasażera (UE-PNR)

Odsyłacze

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

14.2.2011

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Michael Cramer

17.3.2015

Data przyjęcia

17.3.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

44

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Ivo Belet, Rosa D’Amato, Daniel Dalton, Bas Eickhout, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Massimo Paolucci, Olga Sehnalová, Davor Škrlec, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

(1)

Zob. http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-03-25_PNR_EN.pdf

(2)

Zob. http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-PNR-Opinion-June2011.pdf

(3)

Orzeczenie nie zostało opublikowane, jest jednak dostępne m.in. pod następującym adresem: http://gruen-digital.de/wp-content/uploads/2011/05/Gutachten-JD-Rat-PNR.pdf

(4)

Orzeczenie nr 1258 z dnia 8 października 2009 r., http://www.ccr.ro/decisions/pdf/ro/2009/D1258_09.pdf

(5)

Orzeczenie z dnia 2 marca 2010 r., 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08, http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20100302_1bvr025608.html


PROCEDURA

Tytuł

Wykorzystanie danych dotyczących przelotu pasażera (UE-PNR)

Odsyłacze

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Data przedstawienia w PE

2.2.2011

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

14.2.2011

TRAN

14.2.2011

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Timothy Kirkhope

15.7.2014

 

 

 

Data przyjęcia

15.7.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

26

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Esteban González Pons, Norbert Neuser

Data złożenia

7.9.2015


ODESŁANIE DO KOMISJI

Data złożenia wniosku o odesłanie do komisji (art. 60 ust. 3)

6.6.2014

 

Termin przedstawienia wniosków

0.0.0000

Sprawozdawca(y)

  Data potwierdzenia/powołania

Timothy Kirkhope

15.7.2014

Rozpatrzenie w komisji

11.11.2014

26.2.2015

26.5.2015

4.6.2015

 

Data przyjęcia

15.7.2015

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

26

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

 

Esteban González Pons, Norbert Neuser

Data złożenia

7.9.2015

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności