Procedură : 2011/0023(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0248/2015

Texte depuse :

A8-0248/2015

Dezbateri :

PV 13/04/2016 - 16
CRE 13/04/2016 - 16

Voturi :

PV 14/04/2016 - 7.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0127

AL DOILEA RAPORT     ***I
PDF 1635kWORD 1416k
7.9.2015
PE 549.223v03-00 A8-0248/2015

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor pentru prevenirea, depistarea, cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Timothy Kirkhope

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe
 AVIZ al Comisiei pentru transport și turism
 PROCEDURĂ
 RETRIMITEREA LA COMISIE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor pentru prevenirea, depistarea, cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0032),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 82 alineatul (1) al doilea paragraf litera (d) și articolul 87 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0039/2011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere contribuțiile prezentate de Parlamentul Bulgariei, Senatul Republicii Cehe, Bundesratul Germaniei, Senatul Italiei, Senatul României, Consiliul Național al Austriei, Parlamentul Portugaliei și Senatul Țărilor de Jos privind proiectul legislativ,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 5 mai 2011(1),

–  având în vedere avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor din 25 martie 2011(2),

–  având în vedere hotărârea Curții de Justiție din 8 aprilie 2014 în cauzele conexate C-293/12 și C-594/12, Digital Rights Ireland și Seitlinger și alții(3),

–  având în vedere Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date(4),

–  având în vedere articolele 59 și 188 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizele Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru transport și turism (A7-0150/2013),

–  având în vedere Decizia Conferinței președinților din 18 septembrie 2014 privind chestiunile pendinte din cea de-a șaptea legislatură a Parlamentului,

–  având în vedere cel de-al doilea raport al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizele Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru transport și turism (A8-0248/2015),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor pentru prevenirea, depistarea, cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave

privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor pentru prevenirea, depistarea, cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave transnaționale

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Scopul prezentei directive este asigurarea securității și protejarea vieții și a siguranței publicului, precum și instituirea unui cadru juridic pentru protecția datelor PNR și schimbul de astfel de date între statele membre și autoritățile de aplicare a legii.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Datele PNR sunt necesare pentru prevenirea, depistarea, cercetarea și urmărirea penală eficace a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, și, prin urmare, pentru consolidarea securității interne.

(5) Datele PNR sunt necesare pentru prevenirea, depistarea, cercetarea și urmărirea penală eficace a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave transnaționale și, prin urmare, pentru consolidarea securității interne.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Datele PNR ajută autoritățile de aplicare a legii în prevenirea, depistarea, cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor grave, inclusiv a actelor de terorism, prin faptul că sunt comparate cu diferite baze de date cu persoane și obiecte căutate, pentru obținerea de probe și, acolo unde este cazul, pentru identificarea infractorilor și demantelarea rețelelor criminale.

(6) Datele PNR pot ajuta autoritățile de aplicare a legii în prevenirea, depistarea, cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor grave transnaționale, inclusiv a actelor de terorism, prin faptul că sunt comparate cu diferite baze de date cu persoane și obiecte căutate, pentru găsirea probelor necesare și, acolo unde este cazul, pentru identificarea infractorilor și demantelarea rețelelor criminale.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Datele PNR le permit autorităților de aplicare a legii să identifice persoane care erau anterior „necunoscute”, cu alte cuvinte, persoane nesuspectate până atunci de implicare în infracțiuni grave și de terorism, dar care, din analiza datelor, reiese că ar putea fi implicate în astfel de infracțiuni și, prin urmare, ar trebui să facă obiectul unor cercetări suplimentare de către autoritățile competente. Prin utilizarea datelor PNR, autoritățile de aplicare a legii pot contracara amenințarea reprezentată de infracțiunile grave și de terorism dintr-o altă perspectivă decât prin prelucrarea altor categorii de date cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru a garanta că prelucrarea datelor persoanelor nevinovate și nesuspectate rămâne cât mai limitată posibil, aspectele utilizării datelor PNR referitoare la definirea și aplicarea de criterii de evaluare ar trebui, în plus, limitată la infracțiunile grave care au și un caracter transnațional, cu alte cuvinte, sunt legate intrinsec de deplasări și, prin urmare, de tipul de date supuse prelucrării.

(7) Datele PNR le permit autorităților de aplicare a legii să identifice persoane care erau anterior „necunoscute”, cu alte cuvinte, persoane nesuspectate până atunci de implicare în infracțiuni grave transnaționale și de terorism, dar care, din analiza datelor, reiese că ar putea fi implicate în astfel de infracțiuni și, prin urmare, ar trebui să facă obiectul unor cercetări suplimentare de către autoritățile competente.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să fie proporțională cu obiectivul specific de securitate urmărit prin prezenta directivă.

(8) Prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să fie necesară și proporțională cu scopul specific urmărit prin prezenta directivă.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) În vederea prevenirii, depistării, cercetării și prelucrării infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, este prin urmare esențial ca toate statele membre să introducă dispoziții care să stabilească obligații pentru transportatorii aerieni care operează zboruri internaționale spre sau dinspre teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene.

(10) În vederea prevenirii, depistării, cercetării și prelucrării infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave transnaționale, este prin urmare esențial ca toate statele membre să introducă dispoziții care să stabilească obligații pentru transportatorii aerieni și operatorii economici care nu efectuează zboruri care operează zboruri internaționale spre sau dinspre teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Transportatorii aerieni colectează și prelucrează deja date PNR de la pasagerii lor în scopuri comerciale proprii. Prezenta directivă nu ar trebui să impună nicio obligație transportatorilor aerieni de a colecta sau păstra informații suplimentare de la pasageri, și nici nu ar trebui să oblige pasagerii să furnizeze vreo informație în plus față de cele furnizate deja transportatorilor aerieni.

(11) Transportatorii aerieni și operatorii economici care nu efectuează zboruri colectează și prelucrează deja date PNR de la pasagerii lor în scopuri comerciale proprii. Prezenta directivă nu ar trebui să impună nicio obligație transportatorilor aerieni sau operatorilor economici care nu efectuează zboruri de a colecta sau păstra informații suplimentare de la pasageri, și nici nu ar trebui să oblige pasagerii să furnizeze vreo informație în plus față de cele furnizate deja transportatorilor aerieni și operatorilor economici care nu efectuează zboruri.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) Operatorii economici care nu efectuează zboruri, cum ar fi agențiile de voiaj și operatorii de turism, vând pachete de călătorie cu zboruri charter incluse pentru care colectează și procesează date PNR de la clienții lor, fără a transfera neapărat datele către compania aeriană care operează zborul respectiv de pasageri.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b) Fiecare stat membru ar trebui să fie responsabil pentru costurile de operare și întreținere a propriului sistem PNR, inclusiv pentru costurile aferente numirii și funcționării unei autorități competente și unei autorități naționale de supraveghere. Costurile pe care le presupune transferul datelor PNR deținute de companiile aeriene de transport de pasageri în sistemele lor de rezervare către agențiile naționale de aplicare a legii și autoritățile competente ar trebui suportate de companiile aeriene.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Definiția infracțiunilor de terorism ar trebui preluată din articolele 1- 4 ale Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului37. Definiția infracțiunilor grave ar trebui preluată din articolul 2 al Deciziei-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 priind mandatul european de arestare și procedura de predare între statele membre38. Totuși, statele membre pot exclude acele infracțiuni de mică gravitate în cazul cărora, ținând cont de sistemul lor respectiv de justiție penală, prelucrarea datelor PNR în temeiul prezentei directive nu ar fi conformă cu principiul proporționalității. Definiția infracțiunilor grave transfrontaliere ar trebui preluată din articolul 2 al Deciziei-cadru 2002/584/JAI a Consiliului și din Convenția Organizației Națiunilor Unite privind criminalitatea organizată transfrontalieră.

(12) Definiția infracțiunilor de terorism ar trebui preluată din articolele 1- 4 ale Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului37. Definiția infracțiunilor grave transnaționale ar trebui preluată din articolul 2 al Deciziei-cadru 2002/584/JAI38 a Consiliului și ar trebui să cuprindă infracțiunile enumerate în prezenta directivă.

__________________

__________________

37 JO L 164, 22.6.2002, p. 3. Decizie astfel cum a fost modificată prin Decizia-cadru 2008/919/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 JO L 330 din 9.12.2008, p. 21

37 Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului (JO L 164, 22.6.2002, p. 3).

38 JO L 190, 18.7.2002, p. 1.

38 Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (JO L 190, 18.7.2002, p. 1).

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Datele PNR ar trebui transferate unei singure unități desemnate (unitatea de informații despre pasageri) din statul membru în cauză, astfel încât să se asigure claritatea și să se reducă costurile pentru transportatorii aerieni.

(13) Datele PNR ar trebui transferate unei singure unități desemnate (unitatea de informații despre pasageri) din statul membru în cauză, astfel încât să se asigure claritatea și să se reducă costurile pentru transportatorii aerieni și operatorii economici care nu efectuează zboruri. Statele membre ar trebui să facă schimb de informații utilizând aplicația de rețea pentru schimbul securizat de informații (SIENA), pentru a asigura schimbul de informații și interoperabilitatea între statele membre.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Conținutul tuturor listelor de date PNR solicitate care trebuie obținute de unitatea de informații despre pasageri ar trebui să reflecte cerințele legitime ale autorităților publice de prevenire, depistare, cercetare și urmărire penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, îmbunătățind prin aceasta nivelul de securitate internă din UE, precum și protecția drepturilor fundamentale ale cetățenilor, în special dreptul la viață privată și dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Aceste liste nu ar trebui să conțină nicio informație cu caracter personal care ar putea dezvălui originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenența la sindicate sau date privind starea de sănătate sau viața sexuală a persoanei în cauză. Datele PNR ar trebui să conțină detalii privind rezervarea pasagerului și itinerarul călătoriei, care le permit autorităților competente să identifice pasagerii care reprezintă o amenințare pentru securitatea internă.

(14) Conținutul tuturor listelor de date PNR solicitate care trebuie obținute de unitatea de informații despre pasageri ar trebui să reflecte cerințele legitime ale autorităților publice de prevenire, depistare, cercetare și urmărire penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave transnaționale, îmbunătățind prin aceasta nivelul de securitate internă din UE, precum și protecția drepturilor fundamentale ale cetățenilor, în special dreptul la viață privată și dreptul la protecția datelor cu caracter personal, prin aplicarea unor standarde ridicate în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („Carta”), Convenția pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal („Convenția nr. 108”) și Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale („ECHR”). Aceste seturi de date nu ar trebui să conțină nicio informație cu caracter personal care ar putea dezvălui originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenența la sindicate sau date privind starea de sănătate sau viața sexuală a persoanei în cauză. Datele PNR ar trebui să conțină numai detalii ale rezervării pasagerului și ale itinerarului călătoriei, astfel cum sunt menționate în prezenta directivă.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) În prezent sunt disponibile două metode de transfer de date: metoda de tip „pull”, prin care autoritățile competente din statul membru care solicită datele pot intra în sistemul de rezervări al transportatorului aerian (accesa) și extrage („pull”) o copie a datelor solicitate, și metoda de tip „push”, prin care transportatorii aerieni transferă („push”) datele PNR solicitate către autoritatea care le solicită, permițându-le astfel transportatorilor aerieni să păstreze controlul asupra datelor care se transmit. Se consideră că metoda de tip „push” oferă un grad mai mare de protecție a datelor și că ar trebui să fie obligatorie pentru toți transportatorii aerieni.

(15) În prezent sunt disponibile două metode de transfer de date: metoda de tip „pull”, prin care autoritățile competente din statul membru care solicită datele pot intra în sistemul de rezervări al transportatorului aerian (accesa) și extrage („pull”) o copie a datelor solicitate, și metoda de tip „push”, prin care transportatorii aerieni și operatorii economici care nu efectuează zboruri transferă („push”) datele PNR solicitate către autoritatea care le solicită, permițându-le astfel transportatorilor aerieni să păstreze controlul asupra datelor care se transmit. Se consideră că metoda de tip „push” oferă un grad mai mare de protecție a datelor și că ar trebui să fie obligatorie pentru toți transportatorii aerieni și pentru operatorii economici care nu efectuează zboruri.

 

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Comisia susține orientările Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) privind datele PNR. Acestea ar trebui să reprezinte, prin urmare, baza adoptării formatelor de date compatibile pentru transferurile de date PNR prin intermediul transportatorilor aerieni către statele membre. Astfel se justifică adoptarea acestor formate de date compatibile, precum și a protocoalelor relevante aplicabile transferurilor de date de la transportatorii aerieni în conformitate cu procedura consultativă prevăzută în Regulamentul (UE) nr.……. al Parlamentului European și al Consiliului […………...].

(16) Comisia susține orientările Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) privind datele PNR. Acestea ar trebui să reprezinte, prin urmare, baza adoptării formatelor de date compatibile pentru transferurile de date PNR prin intermediul transportatorilor aerieni și al operatorilor economici care nu efectuează zboruri către statele membre. Pentru a asigura acest transfer al datelor PNR, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește adoptarea unei liste a acestor formate de date compatibile, precum și a protocoalelor comune acceptate aplicabile transferurilor de date. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a le permite transportatorilor aerieni să își îndeplinească obligațiile ce le revin în temeiul prezentei directive. Statele membre ar trebui să prevadă sancțiuni disuasive, eficace și proporționale, inclusiv penalități financiare, împotriva acelor transportatori aerieni care nu își respectă obligațiile privind transferul de date PNR. În cazul în care există încălcări repetate grave care ar putea submina obiectivele de bază ale prezentei directive, aceste sancțiuni pot include, în cazuri excepționale, măsuri precum imobilizarea, sechestrarea și confiscarea mijlocului de transport ori suspendarea temporară sau retragerea licenței de operare.

(17) Statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a le permite transportatorilor aerieni și operatorilor economici care nu efectuează zboruri să își îndeplinească obligațiile ce le revin în temeiul prezentei directive. Statele membre ar trebui să prevadă sancțiuni disuasive, eficace și proporționale, inclusiv penalități financiare, împotriva acelor transportatori aerieni și operatori economici care nu efectuează zboruri care nu își respectă obligațiile privind transferul de date PNR și protecția datelor respective. În cazul în care există încălcări repetate grave care ar putea submina obiectivele de bază ale prezentei directive, aceste sancțiuni pot include, în cazuri excepționale, măsuri precum imobilizarea, sechestrarea și confiscarea mijlocului de transport ori suspendarea temporară sau retragerea licenței de operare.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Fiecare stat membru ar trebui să fie responsabil de evaluarea amenințărilor potențiale legate de infracțiuni de terorism și de alte infracțiuni grave.

(18) Fiecare stat membru ar trebui să fie responsabil de evaluarea amenințărilor potențiale legate de infracțiuni de terorism și de alte infracțiuni grave transnaționale.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Autoritățile competente ale statelor membre ar trebui, ținând cont pe deplin de dreptul la protecția datelor cu caracter personal și de dreptul la nediscriminare, să se abțină de la adoptarea oricăror decizii susceptibile să producă efecte juridice prejudiciabile asupra unei persoane sau să o afecteze în mod grav, doar din motivul prelucrării automatizate a datelor PNR. Mai mult, o astfel de decizie nu ar trebui în niciun caz să se întemeieze pe rasa sau originea etnică a unei persoane, convingerile sale religioase sau filozofice, opiniile sale politice, apartenența la un sindicat, starea sa de sănătate sau viața sa sexuală.

(19) Ținând cont pe deplin de dreptul la protecția datelor cu caracter personal și de dreptul la nediscriminare, în conformitate cu articolele 8 și 21 din Cartă, nu ar trebui să se adopte nicio decizie care să producă efecte juridice prejudiciabile asupra unei persoane sau să o afecteze în mod grav, doar din motivul prelucrării automatizate a datelor PNR. Mai mult, o astfel de decizie nu ar trebui în niciun caz să se întemeieze pe rasa sau originea etnică a unei persoane, convingerile sale religioase sau filozofice, opiniile sale politice, apartenența la un sindicat, starea sa de sănătate sau viața sa sexuală.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a) Rezultatul prelucrării datelor PNR nu ar trebui să fie utilizat sub nicio formă de către statele membre ca motiv pentru eludarea obligațiilor lor internaționale ce rezultă din Convenția de la Geneva privind statutul refugiaților din 28 iulie 1951, astfel cum a fost completată de Protocolul de la New York din 31 ianuarie 1967 și nu ar trebui să fie utilizat pentru a refuza solicitanților de azil accesul la căi juridice sigure și eficiente către teritoriul Uniunii pentru a-și exercita dreptul la protecție internațională;

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Considerentul 19 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19b) Ținând seama pe deplin de consecințele hotărârii Curții de Justiție în cauzele conexate C-293/12, Digital Rights Ireland și C-594/12, Seitlinger și alții, punerea în aplicare a prezentei directive trebuie să asigure respectarea pe deplin a drepturilor fundamentale și a dreptului la viață privată, precum și a principiului proporționalității. De asemenea, trebuie să atingă cu adevărat obiectivele a ceea ce este necesar și proporțional pentru a respecta interesele generale recunoscute de Uniune și nevoia de a proteja drepturile și libertățile celorlalți în cadrul acțiunilor de combatere a terorismului și a infracțiunilor grave transnaționale. Punerea în aplicare a prezentei directive trebuie justificată în mod corespunzător și trebuie să existe garanțiile necesare pentru a se asigura legalitatea oricărei acțiuni de stocare, analiză, transfer și utilizare a datelor PNR.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Statele membre ar trebui să partajeze cu alte state membre datele PNR pe care le primesc, atunci când acest transfer este necesar pentru prevenirea, depistarea, cercetarea sau urmărirea penală a infracțiunilor de terorism sau a infracțiunilor grave. Dispozițiile prezentei directive nu ar trebui să aducă atingere altor instrumente ale Uniunii privind schimbul de informații dintre autoritățile polițienești și judiciare, inclusiv Deciziei 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 de instituire a Oficiului European de Poliție (Europol)39 și Deciziei-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 septembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informații și date operative între autoritățile de aplicare a legii din statele membre ale Uniunii Europene40. Acest schimb de date PNR între autoritățile de aplicare a legii și autoritățile judiciare ar trebui să fie reglementat de normele privind cooperarea polițienească și judiciară.

(20) Statele membre ar trebui să partajeze cu alte state membre și la nivelul Uniunii, precum și prin intermediul Europol, datele PNR pe care le primesc, atunci când acest transfer este necesar pentru prevenirea, depistarea, cercetarea sau urmărirea penală a infracțiunilor de terorism sau a infracțiunilor grave transnaționale sau pentru prevenirea amenințărilor imediate și grave la adresa securității publice. Unitățile de informații despre pasageri ar trebui să transmită, în orice caz, fără întârziere, rezultatul prelucrării datelor PNR unităților de informații despre pasageri ale altor state membre în vederea continuării cercetării. Dispozițiile prezentei directive nu ar trebui să aducă atingere altor instrumente ale Uniunii privind schimbul de informații dintre autoritățile polițienești și judiciare, inclusiv Deciziei 2009/371/JAI a Consiliului39 și Deciziei-cadru 2006/960/JAI a Consiliului40. Acest schimb de date PNR între autoritățile de aplicare a legii și autoritățile judiciare ar trebui să fie reglementat de normele privind cooperarea polițienească și judiciară și să nu aducă atingere nivelului ridicat de protecție a vieții private și a datelor cu caracter personal în conformitate cu Carta, Convenția nr. 108 și ECHR.

__________________

__________________

39 JO L 121, 15.5.2009, p. 37.

39 Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție (Europol) (JO L 121, 15.5.2009, p. 37).

40 JO L 386, 29.12.2006, p. 89.

40 Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 septembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informații și date operative între autoritățile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii Europene (JO L 386, 29.12.2006, p. 89).

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a) Ar trebui garantat schimbul de informații prin intermediul unui sistem securizat al Uniunii de schimburi de date PNR între statele membre, precum și între statele membre și Europol. Responsabilitatea dezvoltării și gestionării operaționale a acestui sistem ar putea să îi revină Europolului. Ar putea fi înființat un ghișeu unic în cadrul acestui sistem, pentru înregistrarea și transmiterea cererilor de schimburi de informații. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor ar trebui să fie responsabilă cu monitorizarea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate prin intermediul acestui sistem al Uniunii de schimburi de date PNR cu Europol.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Perioada de păstrare a datelor PNR ar trebui să fie proporțională cu scopul prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi penale a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave. Din cauza naturii datelor și scopurilor pentru care acestea sunt utilizate, este important ca datele PNR să fie păstrate o perioadă de timp suficient de îndelungată pentru efectuarea analizei și pentru utilizarea în investigații. În vederea evitării utilizării disproporționate a datelor, este important ca, după o perioadă inițială, să li se dea datelor un caracter anonim și acestea fie accesibile numai în condiții foarte stricte și limitate.

(21) Perioada de păstrare a datelor PNR ar trebui să fie necesară în scopul prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi penale a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave transnaționale și proporțională cu acest scop. Din cauza naturii datelor și scopurilor pentru care acestea sunt utilizate, este important ca datele PNR să fie păstrate o perioadă de timp suficient de îndelungată pentru efectuarea analizei și pentru utilizarea în investigații. În vederea evitării utilizării disproporționate a datelor, este important ca, după o perioadă inițială, acestea fie mascate și să fie accesibile numai în condiții foarte stricte și limitate.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a) Datele PNR ar trebui să fie prelucrate în cea mai mare măsură posibil, fiind mascate, pentru a asigura cel mai înalt nivel de protecție a datelor, împiedicând posibilitatea ca persoanele care au acces la datele respective să identifice persoana vizată și să tragă concluzii cu privire la persoanele la care se referă datele respective. Reidentificarea datelor mascate ar trebui să fie posibilă doar în condiții care asigură un nivel ridicat de protecție a datelor.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Prelucrarea datelor PNR pe plan național, în fiecare stat membru, de către unitatea de informații despre pasageri și autoritățile competente, ar trebui să facă obiectul unui standard de protecție a datelor cu caracter personal în temeiul legislației lor naționale care este conform cu Decizia-cadru 2008/977/JAI din 27 noiembrie 2008 privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală41 („Decizia-cadru 2008/977/JAI”).

(23) Prelucrarea datelor PNR pe plan național, în fiecare stat membru, de către unitatea de informații despre pasageri și autoritățile competente, ar trebui să facă obiectul unui standard de protecție a datelor cu caracter personal în temeiul legislației lor naționale care este conform cu Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului41 și cu legislația Uniunii privind protecția datelor, inclusiv cu cerințele specifice privind protecția datelor stabilite în prezenta directivă.

__________________

__________________

41 JO L 350, 30.12.2008.

41 Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală (JO L 350, 30.12.2008).

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Ținând cont de dreptul la protecția datelor cu caracter personal, drepturile subiecților datelor în legătură cu prelucrarea acestor date, cum ar fi dreptul de acces, dreptul de rectificare, ștergere și blocare, precum și drepturile la despăgubire și exercitarea căilor de atac, ar trebui să fie conforme cu Decizia-cadru 2008/977/JAI.

(24) Ținând cont de dreptul la protecția datelor cu caracter personal, drepturile subiecților datelor în legătură cu prelucrarea acestor date, cum ar fi dreptul de acces, dreptul de rectificare, ștergere și blocare, precum și drepturile la despăgubire și exercitarea căilor de atac, ar trebui să fie în conformitate cu Decizia-cadru 2008/977/JAI, cu legislația Uniunii privind protecția datelor și cu nivelul ridicat de protecție prevăzut de Cartă și de ECHR.

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Ținând cont de dreptul pasagerilor de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal, statele membre ar trebui să garanteze că pasagerilor li se oferă informații corecte privind colectarea datelor PNR și transferul acestora către unitatea de informații despre pasageri.

(25) Ținând cont de dreptul pasagerilor de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal, statele membre ar trebui să garanteze că pasagerilor li se oferă informații corecte, ușor accesibile și ușor de înțeles privind colectarea datelor PNR și transferul acestora către unitatea de informații despre pasageri, precum și privind drepturile lor ca persoane vizate.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) Transferurile de date PNR de către un stat membru către țări terțe ar trebui să fie permis doar de la caz la caz și în conformitate cu Decizia-cadru 2008/977/JAI. În vederea asigurării protecției datelor cu caracter personal, aceste transferuri ar trebui să îndeplinească cerințe suplimentare referitoare la scopul transferului, calitatea autorității care primește datele și garanțiile aplicabile datelor cu caracter personal transferate în țara terță.

(26) Transferurile de date PNR de către un stat membru către țări terțe ar trebui să fie permise în temeiul unui acord internațional sau de la caz la caz și în conformitate deplină cu dispozițiile stabilite de statele membre în temeiul Deciziei-cadru 2008/977/JAI. În vederea asigurării protecției datelor cu caracter personal, aceste transferuri ar trebui să îndeplinească cerințe suplimentare referitoare la scopul transferului, calitatea autorității care primește datele și garanțiile aplicabile datelor cu caracter personal transferate în țara terță, precum și la principiile necesității și proporționalității în ceea ce privește transferurile și la nivelul ridicat de protecție prevăzut de Cartă, Convenția nr. 108 și ECHR. În cazul în care autoritatea națională de supraveghere consideră că transferul către o țară terță încalcă oricare dintre principiile prevăzute în prezenta directivă, ar trebui să aibă dreptul de a suspenda fluxul de date către țara terță în cauză.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28) Prezenta directivă nu aduce atingere posibilității oferite statelor membre de a prevedea, în temeiul legislației lor naționale, un sistem de colectare și de tratare al datelor PNR în alte scopuri decât cele prevăzute în prezenta directivă sau de a colecta și trata date provenind de la alți transportatori decât cei menționați în directivă, referitoare la zborurile interne, sub rezerva respectării dispozițiilor relevante de protecție a datelor cu caracter personal, cu condiția ca aceste dispoziții ale legislației naționale să respecte aquis-ul Uniunii. Problema colectării datelor PNR referitoare la zborurile interne ar trebui să facă obiectul unei reflecții specifice în viitor.

eliminat

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29) Ca o consecință a diferențelor juridice și tehnice între dispozițiile naționale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv PNR, transportatorii aerieni se confruntă și se vor confrunta cu obligații diferite referitoare la tipurile de informații care trebuie transmise, precum și la condițiile în care aceste informații trebuie furnizate autorităților naționale competente. Aceste diferențe pot aduce atingere cooperării eficace între autoritățile naționale competente în scopul prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi penale a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave.

(29) Ca o consecință a diferențelor juridice și tehnice între dispozițiile naționale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv PNR, transportatorii aerieni și operatorii economici care nu efectuează zboruri se confruntă și se vor confrunta cu obligații diferite referitoare la tipurile de informații care trebuie transmise, precum și la condițiile în care aceste informații trebuie furnizate autorităților naționale competente. Aceste diferențe pot aduce atingere cooperării eficace între autoritățile naționale competente în scopul prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi penale a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave transnaționale.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32) În special, domeniul de aplicare a directivei este cât de limitat posibil: acesta permite păstrarea datelor PNR pentru o perioadă care nu depășește 5 ani, după care datele trebuie șterse, datelor trebuie să li se dea un caracter anonim după o perioadă foarte scurtă, colectarea și utilizarea datelor sensibile este interzisă. În vederea garantării eficacității și a unui nivel ridicat de protecție, statele membre sunt obligate să asigure că o autoritate de supraveghere națională independentă este responsabilă de consiliere și de controlul modului de prelucrare a datelor PNR. Fiecare prelucrare de date PNR trebuie să fie luată într-o evidență sau documentată în scopul verificării legalității prelucrării datelor, autocontrolului și garantării integrității și securității adecvate a prelucrării datelor. De asemenea, statele membre trebuie să se asigure că pasagerilor le sunt oferite informații clare și precise cu privire la colectarea datelor PNR și cu privire la drepturile lor.

(32) În special, domeniul de aplicare a prezentei directive este cât de limitat posibil și permite păstrarea datelor PNR pentru o perioadă care nu depășește cinci ani, după care datele ar trebui șterse, datele ar trebui mascate după 30 de zile, iar colectarea și utilizarea datelor sensibile ar trebui să fie interzisă. În vederea garantării eficacității și a unui nivel ridicat de protecție, trebuie se asigure faptul că o autoritate de supraveghere națională independentă, și îndeosebi responsabilul cu protecția datelor din cadrul acesteia, este responsabilă de consiliere și de controlul modului de prelucrare a datelor PNR. Fiecare prelucrare de date PNR ar trebui să fie luată într-o evidență sau documentată în scopul verificării legalității prelucrării datelor, autocontrolului și garantării integrității și securității adecvate a prelucrării datelor. De asemenea, statele membre ar trebui să se asigure că pasagerilor le sunt oferite informații clare și precise cu privire la colectarea datelor PNR și cu privire la drepturile lor.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

CAPITOLUL I

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

Obiectul și domeniul de aplicare

1. Prezenta directivă prevede transferul de către transportatorii aerieni a datelor PNR ale pasagerilor zborurilor internaționale către și dinspre statele membre, precum și prelucrarea acestor date, inclusiv colectarea, utilizarea și păstrarea acestora de către statele membre și schimbul între statele membre de aceste date.

1. Prezenta directivă prevede transferul de către transportatorii aerieni și operatorii economici care nu efectuează zboruri al datelor PNR ale pasagerilor zborurilor internaționale către și dinspre statele membre, precum și prelucrarea acestor date, inclusiv colectarea, utilizarea și păstrarea acestora de către statele membre și schimbul de astfel de date între statele membre și între statele membre și Europol.

2. Datele PNR colectate în conformitate cu prezenta directivă pot fi prelucrate doar în următoarele scopuri:

2. Datele PNR colectate în conformitate cu prezenta directivă pot fi prelucrate doar în scopul prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi penale a infracțiunilor de terorism și a anumitor tipuri de infracțiuni grave transnaționale în conformitate cu articolului 4 alineatul (2) sau în scopul prevenirii unei amenințări imediate și grave la adresa securității publice.

(a) prevenirea, depistarea, cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, conform articolului 4 alineatul (2) literele (b) și (c); și

 

(b) prevenirea, depistarea, cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave transnaționale, conform articolului 4 alineatul (2) literele (a) și (d).

 

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 2

Articolul 2

Definiții

Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

În înțelesul prezentei directive se aplică următoarele definiții:

(a) „transportator aerian” înseamnă o întreprindere de transport aerian care deține o licență de operare valabilă sau un document echivalent valabil care îi permite să efectueze activități de transport aerian de pasageri;

(a) „transportator aerian” înseamnă o întreprindere de transport aerian care deține o licență de operare valabilă sau un document echivalent valabil care îi permite să efectueze activități de transport aerian de pasageri;

 

(aa) „operator economic care nu efectuează zboruri” înseamnă un operator economic, cum ar fi agențiile de voiaj și operatorii de turism, care asigură servicii de voiaj, inclusiv rezervări de zboruri pentru care colectează și prelucrează datele PNR ale pasagerilor;

(b) „zbor internațional” înseamnă orice zbor regulat sau neregulat al unui transportator aerian care provine dintr-o țară terță și este planificat să aterizeze pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau care pleacă de pe teritoriul unui stat membru și are ca destinație finală o țară terță, incluzându-se, în ambele cazuri, orice zbor de transfer sau de tranzit;

(b) „zbor internațional” înseamnă orice zbor regulat sau neregulat al unui transportator aerian care provine dintr-o țară terță și este planificat să aterizeze pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau care pleacă de pe teritoriul unui stat membru și are ca destinație finală o țară terță, incluzându-se, în ambele cazuri, orice zbor de transfer sau de tranzit;

(c) „registrul cu numele pasagerilor” sau „datele PNR” înseamnă un registru al cerințelor de călătorie ale fiecărui pasager, care conține toate informațiile necesare pentru a permite prelucrarea și controlul rezervărilor de către transportatorii aerieni care efectuează înregistrarea și de către transportatorii aerieni participanți pentru fiecare călătorie rezervată de sau în numele oricărei persoane, indiferent că este conținut în sistemele de rezervare, în sistemele de control al plecărilor sau în sisteme echivalente care oferă aceleași funcționalități;

(c) „registrul cu numele pasagerilor” sau „datele PNR” înseamnă un registru al cerințelor de călătorie ale fiecărui pasager, care conține toate informațiile necesare pentru a permite prelucrarea și controlul rezervărilor de către transportatorii aerieni care efectuează înregistrarea și de către transportatorii aerieni participanți pentru fiecare călătorie rezervată de sau în numele oricărei persoane, indiferent că este conținut în sistemele de rezervare, în sistemele de control al plecărilor sau în sisteme echivalente care oferă aceleași funcționalități;

(d) „pasager” înseamnă orice persoană, cu excepția membrilor echipajului, transportată sau care urmează să fie transportată într-o aeronavă cu consimțământul transportatorului;

(d) „pasager” înseamnă orice persoană, cu excepția membrilor echipajului, transportată sau care urmează să fie transportată într-o aeronavă cu consimțământul transportatorului;

(e) „sisteme de rezervare” înseamnă sistemul intern de inventariere al transportatorului aerian, în care datele PNR sunt colectate pentru tratarea rezervărilor;

(e) „sisteme de rezervare” înseamnă sistemul intern de inventariere al transportatorului aerian sau al operatorului economic care nu efectuează zboruri în care datele PNR sunt colectate pentru tratarea rezervărilor;

(f) „metoda de tip push” înseamnă metoda prin care transportatorii aerieni transmit datele PNR solicitate către baza de date a autorității solicitante;

(f) „metoda de tip push” înseamnă metoda prin care transportatorii aerieni sau operatorii economici care nu efectuează zboruri transmit datele PNR solicitate prezentate în anexă, către baza de date a autorității solicitante;

(g) „infracțiuni de terorism” înseamnă infracțiunile prevăzute de legislația națională și menționate la articolele 1 - 4 din Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului;

(g) „infracțiuni de terorism” înseamnă infracțiunile prevăzute de legislația națională și menționate la articolele 1 - 4 din Decizia-cadru 2002/475/JAI;

(h) „infracțiuni grave” înseamnă infracțiunile prevăzute de legislația națională și menționate la articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului, dacă se pedepsesc cu închisoarea sau cu o măsură de siguranță privativă de libertate pe o perioadă maximă de cel puțin trei ani în baza legislației naționale a unui stat membru. Totuși, statele membre pot exclude acele infracțiuni de mică gravitate în cazul cărora, ținând cont de sistemul lor de justiție penală, prelucrarea datelor PNR în temeiul prezentei directive nu ar fi conformă cu principiul proporționalității;

 

(i) „infracțiuni grave transfrontaliere” înseamnă infracțiunile prevăzute de legislația națională și menționate la articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI, dacă se pedepsesc cu închisoarea sau cu o măsură de siguranță privativă de libertate pe o perioadă maximă de cel puțin trei ani în baza legislației naționale și în cazul în care:

(i) „infracțiuni grave transfrontaliere” înseamnă următoarele infracțiuni, în cazul în care se pedepsesc cu închisoarea sau cu o măsură de siguranță privativă de libertate pe o perioadă maximă de cel puțin trei ani în baza legislației naționale, astfel cum se menționează la articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru a Consiliului 2002/584/JAI;

 

(i) acestea sunt săvârșite în mai multe state;

 

(ii) acestea sunt săvârșite într-un singur stat, dar o parte importantă a pregătirii, planificării, orchestrării sau controlului lor are loc în alt stat;

 

(iii) acestea sunt săvârșite într-un stat, dar implică un grup de criminalitate organizată care este implicat în activități infracționale în mai multe state; sau

 

(iv) acestea sunt săvârșite într-un stat, dar produc efecte importante în alt stat.

 

 

- participarea la un grup infracțional organizat,

 

- traficul de persoane, facilitarea intrării și șederii neautorizate, traficul ilicit de organe și țesuturi umane,

 

- exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă, violul, mutilarea genitală feminină,

 

- traficul ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope,

 

- traficul ilicit de arme, muniții și materiale explozive,

 

- frauda gravă, frauda împotriva intereselor financiare ale UE, spălarea sumelor provenite din săvârșirea de infracțiuni, spălarea de bani și falsificarea de monedă,

 

- omorul, vătămarea corporală gravă, răpirea, privarea ilegală de libertate și luarea de ostatici, jaful armat,

 

- criminalitatea informatică gravă și infracțiunile cibernetice,

 

- infracțiunile împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii de animale pe cale de dispariție și de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție,

 

- falsificarea de documente administrative și traficul cu acestea, traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă, contrafacerea și piratarea produselor,

 

- sechestrarea ilegală de aeronave/nave,

 

- spionajul și trădarea,

 

- comerțul ilicit și traficul cu materiale nucleare sau radioactive și cu precursori ai acestora și, în acest sens, infracțiuni legate de neproliferare,

 

- infracțiunile de competența Curții Penale Internaționale.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Fiecare stat membru înființează sau desemnează o autoritate competentă pentru prevenirea, depistarea, cercetarea sau urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave sau o filială a unei astfel de autorități care să acționeze ca „unitate de informații despre pasageri” a statului respectiv, responsabilă pentru colectarea datelor PNR de la transportatorii aerieni, stocarea și analizarea acestora și transmiterea rezultatului analizei autorităților competente menționate la articolul 5. Membrii personalului acesteia pot fi detașați de la autoritățile publice competente.

1. Fiecare stat membru înființează sau desemnează o autoritate competentă pentru prevenirea, depistarea, cercetarea sau urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave transnaționale și pentru prevenirea amenințărilor imediate și grave la adresa securității public sau o filială a unei astfel de autorități care să acționeze ca „unitate de informații despre pasageri” a statului respectiv. Unitatea de informații despre pasageri este responsabilă cu colectarea datelor PNR de la transportatorii aerieni și de la operatorii economici care nu efectuează zboruri, cu stocarea, prelucrarea și analizarea acestor date și transmiterea rezultatului analizei autorităților competente menționate la articolul 5. Unitatea de informații despre pasageri este responsabilă și de schimbul de date PNR sau de rezultate ale prelucrării acestora cu unitățile de informații despre pasageri din alte state membre și cu Europol, în conformitate cu articolele 7 și 7a, precum și de efectuarea evaluărilor menționate la articolul 4. Membrii personalului acesteia pot fi detașați de la autoritățile publice competente. Statele membre furnizează unității de informații despre pasageri resurse adecvate în vedere îndeplinirii sarcinilor sale.

2. Două sau mai multe state membre pot stabili sau desemna aceeași autoritate în calitate de unitate de informații despre pasageri. Această unitate de informații despre pasageri se înființează într-unul dintre statele membre participante și este considerată ca unitate națională de informații despre pasageri a tuturor acestor state membre participante. Statele membre participante convin asupra normelor privind funcționarea unității de informații despre pasageri și respectă cerințele stabilite în prezenta directivă.

2. Două sau mai multe state membre pot stabili sau desemna aceeași autoritate în calitate de unitate de informații despre pasageri. Această unitate de informații despre pasageri se înființează într-unul dintre statele membre participante și este considerată ca unitate națională de informații despre pasageri a tuturor acestor state membre participante. Statele membre participante decid de comun acord asupra normelor privind funcționarea unității de informații despre pasageri și respectă cerințele stabilite în prezenta directivă.

3. Fiecare stat membru comunică acest lucru Comisiei în termen de o lună de la înființarea unității de informații despre pasageri și își poate actualiza declarația în orice moment. Comisia publică aceste informații, inclusiv eventualele actualizări ale acestora, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

3. Fiecare stat membru comunică acest lucru Comisiei în termen de o lună de la înființarea unității de informații despre pasageri și își actualizează declarația în orice moment. Comisia publică aceste informații, inclusiv eventualele actualizări ale acestora, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Amendamentul  35

Propunere de directivă

Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3a

 

Responsabilul cu protecția datelor în cadrul unității de informații despre pasageri

 

1. Toți membrii unității de informații despre pasageri care au acces la date PNR beneficiază de formare specifică privind prelucrarea datelor PNR, în conformitate deplină cu principiile privind protecția datelor și cu drepturile fundamentale.

 

2. Unitatea de informații despre pasageri numește un responsabil cu protecția datelor pentru monitorizarea prelucrării datelor PNR și implementarea garanțiilor aferente.

 

3. Statele membre se asigură că responsabilul cu protecția datelor este desemnat în baza calităților profesionale și, în special, a cunoștințelor de specialitate în materie de legislație și practici privind protecția datelor și a capacității de a îndeplini sarcinile prevăzute în prezenta directivă. Statele membre se asigură că orice alte îndatoriri profesionale ale responsabilului cu protecția datelor sunt compatibile cu sarcinile și atribuțiile persoanei respective ca responsabil cu protecția datelor și nu generează un conflict de interese. Responsabilul cu protecția datelor

 

(a) sensibilizează și consiliază membrii unității de informații despre pasageri cu privire la obligațiile lor referitoare la protecția datelor cu caracter personal, aceasta incluzând formarea personalului și atribuirea responsabilități;

 

(b) monitorizează implementarea și punerea în aplicare a cerințelor privind protecția datelor stabilite de prezenta directivă, în special prin efectuarea de eșantionări aleatorii ale operațiunilor de prelucrare a datelor;

 

(c) se asigură că documentația și registrele sunt ținute în conformitate cu prezenta directivă, monitorizează încălcările prevederilor privind documentația, notificarea și comunicarea legate de datele cu caracter personal și raportează autorităților corespunzătoare conduita abuzivă în ceea ce privește cerințele de protecție a datelor stabilite de prezenta directivă;

 

(d) monitorizează răspunsurile la solicitările din partea autorității naționale de supraveghere, cooperează cu aceasta, în special în chestiuni legate de transferurile de date către alte state membre sau către țări terțe și are rolul de punct de contact pentru autoritatea națională de supraveghere în ceea ce privește prelucrarea datelor PNR, după caz, contactând autoritatea națională de supraveghere din proprie inițiativă.

 

Statele membre pun la dispoziția responsabililor cu protecția datelor mijloacele necesare pentru ca aceștia să-și exercite atribuțiile și sarcinile în conformitate cu prezentul articol în mod eficient și independent.

 

4. Statele membre se asigură că persoana vizată are dreptul de a contacta responsabilul cu protecția datelor, ca punct unic de contact, cu privire la toate aspectele legate de prelucrarea datelor PNR ale persoanei vizate. Statele membre se asigură că numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sunt comunicate autorității naționale de supraveghere și publicului.

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 4

Articolul 4

Prelucrarea datelor PNR

Prelucrarea datelor PNR

1. Datele PNR transferate de transportatorii aerieni, în temeiul articolului 6, în legătură cu zborurile internaționale care sosesc sau pleacă de pe teritoriul oricărui stat membru sunt colectate de unitatea de informații despre pasageri din statul membru în cauză. În cazul în care datele PNR transferate de transportatorii aerieni includ date suplimentare față de cele incluse în anexă, unitatea de informații despre pasageri șterge aceste date imediat după primirea lor.

1. Datele PNR transferate de transportatorii aerieni și de operatorii economici care nu efectuează zboruri, în temeiul articolului 6, în legătură cu zborurile internaționale care sosesc sau pleacă de pe teritoriul unui stat membru sunt colectate exclusiv de unitatea de informații despre pasageri din statul membru respectiv. În cazul în care datele PNR transferate de transportatorii aerieni sau de operatorii economici care nu efectuează zboruri includ date suplimentare față de cele incluse în anexă, unitatea de informații despre pasageri șterge definitiv aceste date imediat după primirea lor.

2. Unitatea de informații despre pasageri prelucrează datele PNR doar în următoarele scopuri:

2. Unitatea de informații despre pasageri prelucrează datele PNR doar în următoarele scopuri:

(a) efectuarea unei evaluări a pasagerilor înainte de sosirea sau plecarea programată a acestora din statul membru, în vederea identificării persoanelor care pot fi implicate într-o infracțiune de terorism sau într-o infracțiune gravă transnațională și care necesită o examinare suplimentară de către autoritățile competente menționate la articolul 5. Pentru efectuarea acestei evaluări, unitatea de informații despre pasageri poate prelucra datele PNR în funcție de criterii predefinite. Statele membre se asigură că toate rezultatele pozitive obținute printr-o astfel de prelucrare automatizată sunt reexaminate individual prin mijloace neautomatizate pentru a verifica dacă este necesară intervenția autorității competente menționate la articolul 5;

(a) efectuarea unei evaluări a pasagerilor înainte de sosirea programată a acestora în statul membru sau înainte de plecarea programată din statul membru, în vederea identificării persoanelor care pot fi implicate într-o infracțiune de terorism sau într-o infracțiune gravă transnațională și care necesită o examinare suplimentară de către autoritățile competente menționate la articolul 5 și, după caz, de către Europol, în conformitate cu articolul 7a. Pentru efectuarea acestei evaluări, unitatea de informații despre pasageri poate prelucra datele PNR în funcție de criterii predefinite, în conformitate cu prezenta directivă, și poate confrunta datele PNR cu bazele de date relevante, inclusiv cu bazele de date internaționale sau naționale sau cu copiile naționale „în oglindă” ale bazelor de date ale Uniunii, în cazul în care aceste baze de date sunt create în conformitate cu dreptul Uniunii, privind persoanele sau obiectele căutate sau care fac obiectul unei alerte, în conformitate cu normele Uniunii și cu normele internaționale și naționale aplicabile fișierelor de această natură, în conformitate cu cerințele stabilite la alineatul (3). Statele membre se asigură că toate rezultatele pozitive obținute printr-o astfel de prelucrare automatizată sunt reexaminate individual prin mijloace neautomatizate pentru a verifica dacă este necesară intervenția autorității competente menționate la articolul 5;

(b) efectuarea unei evaluări a pasagerilor înainte de sosirea sau de plecarea programată a acestora din statul membru, în vederea identificării oricăror persoane care pot fi implicate într-o infracțiune de terorism sau într-o infracțiune gravă și care necesită o examinare suplimentară de către autoritățile competente menționate la articolul 5. Pentru efectuarea acestei evaluări, unitatea de informații despre pasageri poate confrunta datele PNR cu bazele de date relevante, inclusiv cu bazele de date internaționale sau naționale sau cu copiile naționale „în oglindă” ale bazelor de date ale Uniunii, în cazul în care astfel de baze de date sunt create în baza dreptului Uniunii pentru persoanele sau obiectele căutate sau care fac obiectul unei semnalări, în conformitate cu normele Uniunii și cu normele internaționale și naționale aplicabile fișierelor de această natură. Statele membre se asigură că toate rezultatele pozitive obținute printr-o astfel de prelucrare automatizată sunt reexaminate individual prin mijloace neautomatizate pentru a verifica dacă este necesară intervenția autorității competente menționate la articolul 5;

(b) efectuarea unei evaluări a pasagerilor înainte de sosirea sau de plecarea programată a acestora din statul membru, în vederea identificării oricăror persoane care pot fi implicate într-o infracțiune de terorism sau într-o infracțiune gravă transnațională și care necesită o examinare suplimentară de către autoritățile competente menționate la articolul 5. Pentru efectuarea acestei evaluări, unitatea de informații despre pasageri poate confrunta datele PNR cu bazele de date relevante, inclusiv cu bazele de date naționale sau cu copiile naționale „în oglindă” ale bazelor de date ale Uniunii, privind persoanele sau obiectele căutate sau care fac obiectul unei semnalări, în conformitate cu normele Uniunii și cu normele naționale aplicabile bazelor de date de această natură în scopul prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi penale a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave transnaționale. Pentru efectuarea acestei evaluări, unitatea de informații despre pasageri poate confrunta datele PNR cu Sistemul de informații Schengen și cu Sistemul de informații privind vizele. Statele membre se asigură că toate rezultatele pozitive obținute printr-o astfel de prelucrare automatizată sunt reexaminate individual prin mijloace neautomatizate pentru a verifica dacă este necesară intervenția autorității competente menționate la articolul 5;

(c) oferirea de răspunsuri, de la caz la caz, unor cereri temeinic justificate din partea autorităților competente vizând obținerea de date PNR și prelucrarea acestora în cazuri specifice în scopul prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi penale a unei infracțiuni de terorism sau a unei infracțiuni grave și comunicarea rezultatelor acestei prelucrări autorităților competente; și

(c) oferirea de răspunsuri, de la caz la caz și în temeiul unor probe suficiente, unor cereri temeinic justificate din partea autorităților competente vizând obținerea de date PNR și prelucrarea acestora în cazuri specifice în scopul prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi penale a unei infracțiuni de terorism sau a unei infracțiuni grave transnaționale menționate la articolul 2 litera (i) sau în scopul prevenirii unei amenințări grave și imediate la adresa securității publice și comunicarea rezultatelor acestei prelucrări autorităților competente și, după caz Europolului; și

(d) analizarea datelor PNR în scopul actualizării sau creării de noi criterii pentru efectuarea evaluărilor în vederea identificării persoanelor care pot fi implicate într-o infracțiune de terorism sau într-o infracțiune gravă transnațională, conform literei (a).

(d) analizarea datelor PNR în scopul actualizării sau creării de noi criterii pentru efectuarea evaluărilor în vederea identificării persoanelor care pot fi implicate într-o infracțiune de terorism sau într-o infracțiune gravă transnațională, conform literei (a).

3. Evaluarea pasagerilor înainte de sosirea sau de plecarea programată a acestora din statul membru menționată la alineatul 2 litera (a) se realizează în mod nediscriminatoriu, pe baza criteriilor de evaluare stabilite de unitatea sa de informații despre pasageri. Statele membre se asigură că unitățile de informații despre pasageri stabilesc criterii de evaluare în cooperare cu autoritățile competente menționate la articolul 5. Criteriile de evaluare nu se întemeiază în niciun caz pe rasa sau originea etnică a unei persoane, convingerile sale religioase sau filozofice, opiniile sale politice, apartenența la un sindicat, starea sa de sănătate sau viața sa sexuală.

3. Evaluarea pasagerilor înainte de sosirea sau de plecarea programată a acestora din statul membru menționată la alineatul 2 litera (a) se realizează în mod nediscriminatoriu, pe baza criteriilor de evaluare stabilite de unitatea sa de informații despre pasageri. Aceste criterii de evaluare trebuie să fie direcționate, specifice, justificate, proporționale și bazate pe fapte. O revizuire periodică se efectuează cu participarea responsabilului cu protecția datelor. Statele membre se asigură că unitățile de informații despre pasageri stabilesc criterii de evaluare în cooperare cu autoritățile competente menționate la articolul 5 și le revizuiesc periodic. Criteriile de evaluare nu se întemeiază în niciun caz pe rasa sau originea etnică a unei persoane, opiniile sale politice, convingerile sale religioase sau filozofice, orientarea sexuală sau identitatea de gen, apartenența la un sindicat sau activități în cadrul acestuia sau pe prelucrarea datelor privind starea sa de sănătate sau viața sa sexuală.

4. Unitatea de informații despre pasageri transferă datele PNR sau rezultatele prelucrării datelor PNR ale persoanelor identificate conform alineatului (2) literele (a) și (b) autorităților competente ale aceluiași stat membru, pentru examinare suplimentară. Aceste transferuri se fac doar de la caz la caz.

4. Unitatea de informații despre pasageri transferă datele PNR sau rezultatele prelucrării datelor PNR ale persoanelor identificate conform alineatului (2) literele (a) și (b) autorităților competente ale aceluiași stat membru, pentru examinare suplimentară. Aceste transferuri se fac doar de la caz la caz prin acțiune umană.

 

4a. Statele membre se asigură că responsabilul cu protecția datelor are acces la toate datele transmise unității de informații despre pasageri și la toate datele transmise de către unitatea de informații despre pasageri unei autorități competente în temeiul articolului 5. În cazul în care responsabilul cu protecția datelor consideră că anumite date nu au fost transmise în mod legal, acesta sesizează autoritatea națională de supraveghere, care are competența de a dispune ștergerea respectivelor date de către autoritatea competentă care le primește.

 

4b. Stocarea, prelucrarea și analiza datelor PNR se realizează exclusiv într-un loc sigur pe teritoriul statelor membre ale Spațiului Economic European.

 

4c. Statele membre suportă costurile aferente utilizării, păstrării și schimbului de date PNR.

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 5

Articolul 5

Autorități competente

Autorități competente

1. Fiecare stat membru adoptă o listă a autorităților competente care sunt autorizate să primească date PNR sau rezultatul prelucrării datelor PNR de la unitățile de informații despre pasageri în vederea examinării suplimentare a acestor informații sau a adoptării măsurilor necesare în vederea prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi penale a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave.

1. Fiecare stat membru adoptă o listă a autorităților competente care sunt autorizate să solicite sau să primească date PNR mascate sau rezultatul prelucrării datelor PNR de la unitățile de informații despre pasageri în vederea examinării suplimentare a acestor informații sau a adoptării măsurilor necesare în scopul specific al prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi penale a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave transnaționale sau în scopul prevenirii unei amenințări grave și imediate la adresa securității publice. Europol are competența de a primi date PNR sau rezultatul prelucrării datelor PNR de la unitățile de informații despre pasageri din statele membre, în limitele mandatului său și, după caz, în vederea desfășurării activității sale.

2. Autoritățile competente sunt autoritățile abilitate să prevină, să depisteze, să cerceteze și să urmărească penal infracțiunile de terorism și infracțiunile grave.

2. Autoritățile competente sunt autoritățile abilitate să prevină, să depisteze, să cerceteze și să urmărească penal infracțiunile de terorism și infracțiunile grave transnaționale sau să prevină amenințările grave și imediate la adresa securității publice.

3. În termen de cel mult douăsprezece luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive, fiecare stat membru notifică lista autorităților sale competente Comisiei. Statele membre își pot actualiza declarațiile în orice moment. Comisia publică aceste informații, precum și eventualele actualizări ale acestora, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

3. Până la ...* [12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive], fiecare stat membru notifică lista autorităților sale competente Comisiei. Statele membre își pot actualiza declarațiile în orice moment. Comisia publică aceste informații, precum și eventualele actualizări ale acestora, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

4. Datele PNR ale pasagerilor și rezultatul prelucrării datelor PNR primite de la unitatea de informații despre pasageri pot face obiectul unei prelucrări ulterioare de către autoritățile competente ale statelor membre doar în scopul prevenirii, depistării, cercetării sau urmăririi penale a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave.

4. Datele PNR ale pasagerilor și rezultatul prelucrării datelor PNR primite de la unitatea de informații despre pasageri pot face obiectul unei prelucrări ulterioare de către autoritățile competente ale statelor membre doar în scopul specific al prevenirii, depistării, cercetării sau urmăririi penale a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave transnaționale, la cerere, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2), sau în scopul prevenirii unei amenințări grave și imediate la adresa securității publice.

5. Alineatul (4) nu aduce atingere competențelor autorităților naționale de aplicare a legii sau autorităților judiciare naționale în cazul în care alte infracțiuni sau indicii privind săvârșirea de infracțiuni sunt depistate în cursul aplicării legii, ca urmare a acestei prelucrări.

5. Alineatul (4) nu aduce atingere competențelor autorităților naționale de aplicare a legii sau autorităților judiciare naționale în cazul în care alte infracțiuni sau indicii privind săvârșirea de infracțiuni sunt depistate în cursul aplicării legii, ca urmare a acestei prelucrări în scopul prevăzut inițial.

6. Autoritățile competente nu adoptă doar pe baza tratamentului automatizat a datelor PNR nicio decizie susceptibilă să producă efecte juridice prejudiciabile unei persoane sau care afectează o persoană. Astfel de decizii nu se vor întemeia în niciun caz pe rasa sau originea etnică a unei persoane, convingerile sale religioase sau filozofice, opiniile sale politice, apartenența la un sindicat, starea sa de sănătate sau viața sa sexuală.

6. Autoritățile competente nu adoptă doar pe baza tratamentului automatizat a datelor PNR nicio decizie susceptibilă să producă efecte juridice prejudiciabile unei persoane sau care afectează o persoană. Astfel de decizii nu se vor întemeia în niciun caz pe date care dezvăluie rasa sau originea etnică a unei persoane, opiniile sale politice, convingerile sale religioase sau filozofice, orientarea sexuală sau identitatea de gen, apartenența la un sindicat sau activitățile în cadrul acestuia sau pe prelucrarea datelor privind starea sa de sănătate sau viața sa sexuală.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 6

Articolul 6

Obligațiile transportatorilor aerieni

Obligațiile transportatorilor aerieni și ale operatorilor economici care nu efectuează zboruri

1. Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că transportatorii aerieni transferă („push”) datele PNR astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (c) și menționate în anexă, în măsura în care aceștia colectează deja aceste date, către baza de date a unității naționale privind informațiile despre pasageri a statului membru pe teritoriul căruia va sosi sau de pe teritoriul căruia va pleca zborul internațional. Dacă este vorba de un zbor al cărui cod este partajat de unul sau mai mulți transportatori aerieni, obligația de a transfera datele PNR ale tuturor pasagerilor aparține transportatorului aerian care operează zborul. În cazul în care zborul are una sau mai multe escale în aeroporturile din state membre, transportatorii aerieni transferă datele PNR la unitățile de informații despre pasageri din toate statele membre în cauză.

1. Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că transportatorii aerieni și operatorii economici care nu efectuează zboruri transferă toate datele PNR transmise prin metoda „push” definite la articolul 2 litera (c) și menționate în anexă, în măsura în care aceștia colectează deja aceste date în cursul activității lor desfășurate în mod obișnuit, către baza de date a unității naționale privind informațiile despre pasageri a statului membru pe teritoriul căruia va sosi sau de pe teritoriul căruia va pleca zborul internațional. Dacă este vorba de un zbor al cărui cod este partajat de unul sau mai mulți transportatori aerieni, obligația de a transfera datele PNR ale tuturor pasagerilor din zborul în cauză aparține transportatorului aerian și operatorului economic care nu efectuează zboruri care operează zborul. În cazul în care zborul are una sau mai multe escale în aeroporturile din state membre, transportatorii aerieni și operatorii economici care nu efectuează zboruri transferă datele PNR la unitățile de informații despre pasageri din toate statele membre în cauză.

2. Transportatorii aerieni transferă datele PNR prin mijloace electronice utilizând protocoalele comune și formate de date compatibile, care urmează a fi adoptate potrivit procedurii de la articolele 13, 14 sau, în caz de defecțiune tehnică, prin orice alte mijloace adecvate care asigură un nivel adecvat de securitate a datelor:

2. Transportatorii aerieni și operatorii economici care nu efectuează zboruri transferă datele PNR prin mijloace electronice utilizând protocoalele comune și formate de date compatibile, care urmează a fi adoptate în conformitate cu articolele 13 și 14 sau, în caz de defecțiune tehnică, prin orice alte mijloace adecvate care asigură un nivel adecvat de securitate a datelor:

(a) cu 24 până la 48 de ore înainte de ora programată pentru plecarea aeronavei;

(a) o dată, cu 24 până la 48 de ore înainte de ora programată pentru plecarea aeronavei;

și

și

(b) imediat după închiderea zborului, adică imediat după îmbarcarea pasagerilor în aeronava care se pregătește de decolare și când niciun alt pasager nu se mai poate îmbarca.

(b) o dată, imediat după închiderea zborului, adică imediat după îmbarcarea pasagerilor în aeronava care se pregătește de decolare și când niciun alt pasager nu se mai poate îmbarca.

3. Statele membre le pot permite transportatorilor aerieni să limiteze transferul menționat la alineatul (2) litera (b) la actualizări ale transferului menționat la alineatul (2) litera (a).

3. Statele membre le permit transportatorilor aerieni și operatorilor economici care nu efectuează zboruri să limiteze transferul menționat la alineatul (2) litera (b) la actualizări ale transferului menționat la litera (a) de la alineatul respectiv.

4. De la caz la caz, la cererea unei unități de informații despre pasageri efectuată în conformitate cu legislația națională, transportatorii aerieni transferă date PNR atunci când este necesar accesul la date mai devreme decât se menționează la alineatul (2) litera (a) pentru a contribui la contracararea unei amenințări specifice și reale legate de infracțiuni de terorism sau de infracțiuni grave.

4. De la caz la caz, la cererea unei unități de informații despre pasageri efectuată în conformitate cu legislația națională, transportatorii aerieni și operatorii economici care nu efectuează zboruri transferă date PNR atunci când este necesar accesul la date mai devreme decât se menționează la alineatul (2) litera (a) pentru a contribui la contracararea unei amenințări specifice, iminente și reale legate de infracțiuni de terorism sau de infracțiuni transnaționale grave.

 

4a. transportatorii aerieni și operatorii economici care nu efectuează zboruri informează în mod corespunzător pasagerii cu privire la tipul de date cu caracter personal colectate în scopul aplicării legii și cu privire la drepturile lor privind datele furnizate în calitate de pasageri. Aceste informații sunt furnizate pasagerilor în mod proactiv, într-un format ușor de înțeles.

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 7

Articolul 7

Schimbul de informații între statele membre

Schimbul de informații între statele membre

1. Statele membre se asigură că, în ceea ce privește persoanele identificate de o unitate de informații despre pasageri în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) literele (a) și (b), rezultatul prelucrării datelor PNR este transmis de această unitate către unitățile de informații despre pasageri ale altor state, în cazul în care această unitate consideră că acest transfer este necesar pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor de terorism sau a infracțiunilor grave. Unitățile de informații despre pasageri ale statelor membre destinatare transmit aceste date PNR sau rezultatul prelucrării datelor PNR către autoritățile competente ale acestor state.

1. Unitățile de informații despre pasageri fac în mod automat schimb de date privind rezultatele prelucrării datelor PNR. Statele membre se asigură că rezultatul prelucrării datelor PNR, fie informațiile analitice obținute din datele PNR, fie rezultatele referitoare la persoanele identificate de o unitate de informații despre pasageri, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2), care sunt transmise autorităților competente relevante în vederea unei examinări suplimentare, în conformitate cu articolul 4 alineatul (4), este transmis, în mod proactiv și fără întârziere, de o unitate către unitățile de informații despre pasageri ale altor state membre. Unitățile de informații despre pasageri ale statelor membre destinatare transmit aceste rezultate ale prelucrării datelor PNR către autoritățile competente ale acestor state, în conformitate cu dispozițiile articolului 4 alineatul (4). Dacă este cazul, se emite o alertă în conformitate cu articolul 36 din Decizia Consiliului 2007/533/JAI1a.

2. Unitatea de informații despre pasageri a unui stat membru are dreptul de a solicita, dacă este necesar, unității de informații despre pasageri a oricărui alt stat membru să îi comunice datele PNR care sunt păstrate în baza de date a acesteia în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) precum și, dacă este necesar, rezultatul prelucrării datelor PNR. Această solicitare poate viza oricare dintre date sau o combinație de elemente ale datelor, după cum unitatea de informații despre pasageri solicitantă consideră necesar într-un caz specific de prevenire, depistare, cercetare și urmărire penală a infracțiunilor teroriste sau a infracțiunilor grave. Unitatea de informații despre pasageri comunică datele solicitate cât de repede posibil, precum și rezultatul prelucrării datelor PNR, dacă acesta a fost deja obținut în temeiul articolului 4 alineatul (2) literele (a) și (b).

2. Unitățile de informații despre pasageri au dreptul de a solicita, dacă este necesar, unității de informații despre pasageri a oricărui alt stat membru să îi comunice datele PNR care sunt păstrate în baza de date a acesteia în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) și, dacă este necesar, rezultatul prelucrării datelor respective, dacă prelucrarea a fost deja efectuată în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) literele (a) și (b). Solicitarea, motivată corespunzător, se limitează strict la datele necesare într-un caz specific și poate viza oricare dintre date sau o combinație de elemente ale datelor, după cum consideră necesar unitatea de informații despre pasageri solicitantă într-un caz specific de prevenire, depistare, cercetare sau urmărire penală a infracțiunilor teroriste sau a infracțiunilor transnaționale grave sau pentru prevenirea unei amenințări grave și imediate la adresa securității publice. Unitatea de informații despre pasageri comunică datele solicitate cât de repede posibil, utilizând protocoale comune și formate de date compatibile. Solicitarea se justifică în scris.

3. Unitatea de informații despre pasageri a unui stat membru are dreptul de a solicita, dacă este necesar, unității de informații despre pasageri a oricărui alt stat membru să îi comunice datele PNR care sunt păstrate în baza de date a acesteia în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) precum și, dacă este necesar, rezultatul prelucrării datelor PNR. Unitatea de informații despre pasageri nu poate solicita accesul la date PNR specifice, în integralitatea lor și nemascate, păstrate de unitatea de informații despre pasageri a unui alt stat membru, decât în situații excepționale, ca răspuns la o amenințare specifică sau în cadrul unei cercetări sau urmăriri penale specifice având ca obiect infracțiuni de terorism sau infracțiuni grave.

3. Unitățile de informații despre pasageri au dreptul de a solicita, dacă este necesar, unității de informații despre pasageri a oricărui alt stat membru să îi comunice datele PNR cărora li s-a dat deja un caracter anonim și care sunt păstrate în baza de date a acesteia în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) precum și, dacă este necesar, rezultatul prelucrării datelor PNR. Unitatea de informații despre pasageri nu poate solicita accesul la date PNR specifice, în integralitatea lor și nemascate, păstrate de unitatea de informații despre pasageri a unui alt stat membru, decât în situații absolut excepționale, ca răspuns la o amenințare specifică în timp real sau cu privire la cercetări sau urmăriri penale specifice, având ca obiect infracțiuni de terorism sau infracțiuni transnaționale grave, sau prevenirea unei amenințări grave și imediate la adresa securității publice. Accesul la integralitatea datelor PNR este autorizat doar de șeful unității de informații despre pasageri căreia i-a fost adresată solicitarea.

4. Doar în acele cazuri în care este necesar pentru prevenirea unei amenințări grave și imediate la adresa securității publice, autoritățile competente ale unui stat membru pot solicita direct unității de informații despre pasageri a oricărui alt stat membru să îi comunice datele PNR care sunt păstrate în bazele de date ale acesteia în conformitate cu articolul 9 alineatele (1) și (2). Aceste solicitări trebuie să aibă legătură cu o cercetare sau urmărire penală specifică având ca obiect infracțiuni de terorism sau infracțiuni grave și trebuie să fie motivate. Unitățile de informații despre pasageri răspund cu prioritate acestor solicitări. În toate celelalte cazuri, autoritățile competente își transmit solicitările prin unitățile de informații despre pasageri din propriul stat membru.

 

5. Cu titlu excepțional, în cazul în care accesul anticipat la datele PNR este necesar pentru a răspunde unei amenințări specifice și reale având legătură cu infracțiuni teroriste sau cu infracțiuni grave, unitatea de informații despre pasageri a unui stat membru are dreptul de a solicita în orice moment unității de informații despre pasageri a unui alt stat membru să îi comunice datele PNR ale zborurilor având ca destinație teritoriul său sau plecând de pe acesta.

5. Cu titlu excepțional, în cazul în care accesul anticipat la datele PNR este necesar strict pentru a răspunde unei amenințări specifice și reale având legătură cu infracțiuni teroriste sau cu infracțiuni transnaționale grave sau pentru a preveni o amenințare gravă și imediată la adresa securității publice, unitatea de informații despre pasageri a unui stat membru are dreptul de a solicita în orice moment unității de informații despre pasageri a unui alt stat membru să îi comunice datele PNR ale zborurilor având ca destinație teritoriul său sau plecând de pe acesta, atunci când aceste date au fost păstrate. Această procedură se referă doar la solicitările de date PNR care au fost deja colectate și păstrate de unitatea de informații despre pasageri căreia i se solicită să furnizeze datele.

6. Schimbul de informații în temeiul acestui articol poate avea loc prin intermediul tuturor canalelor de cooperare internațională care există între autoritățile de aplicare a legii. Limba folosită în solicitare și în schimbul de informații este cea prevăzută pentru utilizarea canalului respectiv. Atunci când efectuează notificări conform articolului 3 alineatul (3), statele membre comunică și Comisiei coordonatele punctelor de contact cărora le pot fi adresate solicitări în caz de urgență. Comisia comunică statelor membre notificările primite.

6. Schimbul de informații în temeiul prezentului articol poate avea loc prin intermediul tuturor canalelor de cooperare internațională și la nivelul Uniunii care există între autoritățile de aplicare a legii, în special Europol, aplicația de rețea pentru schimbul securizat de informații din cadrul său (SIENA) și unitățile naționale înființate în conformitate cu articolul 8 din Decizia 2009/371/JAI. Limba folosită în solicitare și în schimbul de informații este cea prevăzută pentru utilizarea canalului respectiv. Atunci când efectuează notificări conform articolului 3 alineatul (3), statele membre comunică și Comisiei coordonatele punctelor de contact cărora le pot fi adresate solicitări în caz de urgență. Comisia comunică statelor membre notificările primite.

 

6a. Atunci când informațiile analitice obținute din PNR sunt transferate în conformitate cu prezenta directivă, garanțiile prevăzute la alineatul (1) sunt respectate.

 

__________________

 

1a Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înființarea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS II) (JO L 205, 7.8.2007, p. 63).

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7a

 

Condițiile de acces al Europol la datele PNR

 

1. Europol poate adresa unității de informații despre pasageri a oricărui stat membru, de la caz la caz, în format electronic, o cerere justificată corespunzător de transmitere a unor date PNR specifice sau a rezultatelor prelucrării unor date PNR specifice, atunci când acest lucru este strict necesar pentru sprijinirea și consolidarea acțiunii statelor membre în vederea prevenirii, depistării și cercetării unei infracțiuni specifice de terorism sau a unei infracțiuni transnaționale grave, în măsura în care această infracțiune intră în sfera de competență a Europol, în conformitate cu Decizia 2009/371/JAI. Cererea justificată conține motive rezonabile pe baza cărora Europol consideră că transmiterea datelor PNR sau a rezultatelor prelucrării datelor PNR va contribui în mod substanțial la prevenirea, depistarea, cercetarea sau urmărirea penală a infracțiunii în cauză.

 

2. La primirea unei cereri din partea Europol, o instanță judecătorească sau un organism administrativ independent din statul membru verifică, în timp util, dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la alineatul (1), iar unitatea de informații despre pasageri furnizează cât mai curând Europol datele solicitate, cu condiția ca aceste condiții să fie îndeplinite.

 

3. Europol informează responsabilul pentru protecția datelor, numit în conformitate cu articolul 28 din Decizia 2009/371/JAI, în legătură cu schimburile de informații în temeiul prezentului articol.

 

4. Schimbul de informații în temeiul acestui articol are loc prin intermediul SIENA și în conformitate cu Decizia 2009/371/JAI. Limba folosită în solicitare și în schimbul de informații este cea utilizată de SIENA.

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 8

Articolul 8

Transferul datelor către țări terțe

Transferul datelor către țări terțe

Un stat membru poate transfera unei țări terțe date PNR și rezultatele prelucrării datelor PNR doar de la caz la caz și dacă:

1. Un stat membru poate transfera unei țări terțe date PNR și rezultatele prelucrării datelor PNR doar de la caz la caz, cu condiția prezentării unei cereri motivate corespunzător, bazate pe dovezi suficiente, în cazul în care transferul este necesar pentru prevenirea, cercetarea, depistarea sau urmărirea penală a infracțiunilor, prevenirea unei amenințări grave și imediate la adresa securității publice sau executarea pedepselor, cu condiția ca:

(a) sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 13 din Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului;

(a) țara terță vizată să asigure un nivel corespunzător de protecție, în conformitate cu dispozițiile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a, pentru prelucrarea de date avută în vedere, sub rezerva îndeplinirii tuturor celorlalte condiții prevăzute în prezenta directivă;

(b) transferul este necesar în scopul acestei directive, menționat la articolul 1 alineatul (2); și

(b) statul membru de la care au fost obținute datele să își fi dat acordul pentru transferarea lor, în conformitate cu legislația națională;

(c) țara terță este de acord să transfere datele unei alte țări terțe doar în cazul în care acest lucru este necesar în scopul prezentei directive, specificat la articolul 1 alineatul (2), și doar cu autorizarea expresă a statului membru.

În situații excepționale, transferurile de date PNR fără un acord prealabil, în conformitate cu alineatul (1), sunt permise numai dacă aceste transferuri sunt esențiale pentru prevenirea unei amenințări grave și imediate la adresa securității publice a unui stat membru sau a unei țări terțe sau pentru a proteja interesele fundamentale ale unui stat membru, iar consimțământul prealabil nu poate fi acordat în timp util. Autoritatea responsabilă de acordarea consimțământului este informată fără întârziere, iar transferul este înregistrat în mod corespunzător și face obiectul unei verificări ulterioare.

 

Prin derogare de la primul paragraf, transferurile de date sunt autorizate în mod sistematic în urma încheierii unui acord internațional între o țară terță și Uniune.

 

2. Statele membre transferă date PNR autorităților competente din țările terțe numai în condițiile prevăzute de prezenta directivă și numai după ce se asigură că destinatarii intenționează să utilizeze datele PNR în conformitate cu condițiile și garanțiile respective.

 

3. Transferurile de date către alte țări terțe este interzisă.

 

4. În cazul în care datele PNR referitoare la un cetățean sau un rezident al unui alt stat membru sunt transferate către o țară terță, autoritățile competente din statul membru respectiv sunt informate cu privire la aceasta cât mai curând posibil.

 

5. Responsabilul cu protecția datelor este informat de fiecare dată când un stat membru transferă date PNR în temeiul prezentului articol. Responsabilul cu protecția datelor informează în mod regulat autoritatea națională de supraveghere cu privire la transmiterea de date în temeiul prezentului articol.

 

__________________

 

1a Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 9

Articolul 9

Perioada de păstrare a datelor

Perioada de păstrare a datelor

1. Statele membre se asigură că datele PNR furnizate de transportatorii aerieni unității de informații despre pasageri sunt păstrate într-o bază de date la unitatea de informații despre pasageri pentru o perioadă de 30 de zile după transferul lor către unitatea de informații despre pasageri a primului stat membru pe teritoriul căruia sosește sau de pe teritoriul căruia pleacă zborul internațional.

1. Statele membre se asigură că datele PNR furnizate de transportatorii aerieni și de către operatorii economici care nu efectuează zboruri unității de informații despre pasageri, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2), sunt păstrate într-o bază de date la unitatea de informații despre pasageri pentru o perioadă de 30 de zile după transferul lor către unitatea de informații despre pasageri a primului stat membru pe teritoriul căruia sosește sau de pe teritoriul căruia pleacă zborul internațional.

2. La expirarea perioadei de 30 de zile de la transferul datelor PNR către unitatea de informații despre pasageri menționată la alineatul (1), datele sunt păstrate la unitatea pentru informații despre pasageri pentru o perioadă suplimentară de cinci ani. În cursul acestei perioade, tuturor elementelor de date care ar putea servi la identificarea pasagerului la care se referă datele li se va da un caracter anonim. Aceste date PNR cărora li s-a dat un caracter anonim nu sunt accesibile decât unui număr limitat de membri ai personalului unității de informații despre pasageri, autorizați în mod special să efectueze analize ale datelor PNR și să elaboreze criterii de evaluare conform articolului 4 alineatul (2) litera (d). Accesul la integralitatea datelor PNR este autorizat doar de către șeful unității de informații despre pasageri în scopul articolului 4 alineatul (2) litera (c) și doar în cazul în care se poate considera în mod rezonabil că accesul este necesar pentru desfășurarea unei anchete sau pentru a răspunde unui risc sau unei amenințări specifice și reale sau unei cercetări sau urmăriri penale specifice.

2. La expirarea perioadei de 30 de zile de la transferul datelor PNR către unitatea de informații despre pasageri menționată la alineatul (1), datele sunt păstrate la unitatea pentru informații despre pasageri pentru o perioadă suplimentară de cinci ani. În cursul acestei perioade, tuturor elementelor de date care ar putea servi la identificarea pasagerului la care se referă datele li se va da un caracter anonim. Aceste date PNR mascate nu sunt accesibile decât unui număr limitat de membri ai personalului unității de informații despre pasageri, autorizați în mod special să efectueze analize ale datelor PNR și să elaboreze criterii de evaluare conform articolului 4 alineatul (2) litera (d).

 

2a. După consultarea responsabilului cu protecția datelor, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) litera (b), autoritatea națională de supraveghere autorizează reidentificarea datelor PNR mascate și accesul la integralitatea datelor PNR în cazul în care se poate considera în mod rezonabil că această reidentificare este necesară pentru desfășurarea unei anchete ca urmare a unui risc sau a unei amenințări specifice și reale legate de infracțiuni de terorism sau pentru a desfășura cercetări sau urmăriri penale specifice legate de o infracțiune transnațională gravă sau pentru a preveni o amenințare imediată și gravă la adresa securității publice. Acest acces la datele complete este permis pentru o perioadă de patru ani după ce datele au fost mascate, în cazurile referitoare la infracțiunile transnaționale grave, și pentru întreaga perioadă de cinci ani, menționată la alineatul (2), în cazurile referitoare la infracțiunile de terorism.

În scopul prezentei directive, elementele de date care ar putea servi la identificarea pasagerului la care se referă datele PNR și care ar trebui filtrate și ar trebui să li se dea un caracter anonim sunt:

În scopul prezentei directive, elementele de date care ar putea servi la identificarea pasagerului la care se referă datele PNR și care ar trebui filtrate și ar trebui să li se dea un caracter anonim sunt:

numele, inclusiv numele altor pasageri menționați în PNR precum și numărul pasagerilor care călătoresc împreună și care figurează în PNR;

numele, inclusiv numele altor pasageri menționați în PNR precum și numărul pasagerilor care călătoresc împreună și care figurează în PNR;

adresa și informațiile de contact;

adresa și informațiile de contact;

mențiuni cu caracter general, în măsura în care acestea conțin informații care ar putea servi la identificarea pasagerului la care se referă datele PNR; și

mențiuni cu caracter general, în măsura în care acestea conțin informații care ar putea servi la identificarea pasagerului la care se referă datele PNR; și

orice informații prealabile despre pasageri colectate.

orice informații prealabile despre pasageri colectate.

3. Statele membre asigură ștergerea datelor PNR după expirarea perioadei menționate la alineatul (2). Această obligație nu aduce atingere cazurilor în care date PNR specifice au fost transferate unei autorități competente și sunt utilizate în contextul unor cercetări sau urmăriri penale specifice; în aceste cazuri, păstrarea acestor date de către autoritatea competentă este reglementată prin legislația națională a statului membru.

3. Statele membre asigură ștergerea definitivă a datelor PNR după expirarea perioadei menționate la alineatul (2). Această obligație nu aduce atingere cazurilor în care date PNR specifice au fost transferate unei autorități competente și sunt utilizate în contextul unor cercetări sau urmăriri penale specifice; în aceste cazuri, păstrarea acestor date de către autoritatea competentă este reglementată prin legislația națională a statului membru.

4. Rezultatul confruntărilor menționate la articolul 4 alineatul (2) litera (a) este păstrat de unitatea de informații despre pasageri numai pentru perioada necesară pentru informarea autorităților competente cu privire la un rezultat pozitiv. În cazul în care rezultatul unei operațiuni de comparare automatizată s-a dovedit, după o reexaminare individuală neautomatizată, a fi negativ, acesta va fi, totuși, stocat, pentru o perioadă de maximum trei ani, pentru a se evita viitoare răspunsuri pozitive „false”, numai dacă datele de bază nu au fost deja șterse conform alineatului (3) la expirarea celor cinci ani, înregistrarea urmând să fie păstrată până la ștergerea datelor de bază.

4. Rezultatul confruntărilor menționate la articolul 4 alineatul (2) literele (a) și (b) este păstrat de unitatea de informații despre pasageri numai pentru perioada necesară pentru informarea autorităților competente cu privire la un rezultat pozitiv. În cazul în care rezultatul unei operațiuni de comparare automatizată s-a dovedit, în urma intervenției umane a unui membru al personalului unității de informații despre pasageri, a fi negativ, acesta este totuși stocat, pentru o perioadă de maximum trei ani, pentru a se evita viitoare răspunsuri pozitive „false”, numai dacă datele de bază nu au fost deja șterse conform alineatului (3) la expirarea celor cinci ani, înregistrarea urmând să fie păstrată până la ștergerea datelor de bază.

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 10

Articolul 10

Sancțiuni împotriva transportatorilor aerieni

Sancțiuni împotriva transportatorilor aerieni și a operatorilor economici care nu efectuează zboruri

Statele membre se asigură că, în conformitate cu legislația lor națională, sunt prevăzute sancțiuni disuasive, eficace și proporționale, inclusiv penalități financiare, împotriva transportatorilor aerieni care nu transmit datele solicitate în temeiul prezentei directive, în măsura în care le colectează deja, sau nu fac acest lucru în formatul cerut sau încalcă în alt mod dispozițiile naționale adoptate în temeiul prezentei directive.

1. Statele membre se asigură că, în conformitate cu legislația lor națională, sunt prevăzute sancțiuni disuasive, eficace și proporționale, inclusiv sancțiuni financiare, împotriva transportatorilor aerieni și a operatorilor economici care nu efectuează zboruri care nu transmit datele solicitate în temeiul prezentei directive, în măsura în care le colectează deja, sau nu fac acest lucru în formatul cerut sau nu prelucrează datele în conformitate cu normele privind protecția datelor prevăzute de prezenta directivă, sau încalcă în alt mod dispozițiile naționale adoptate în temeiul prezentei directive.

 

1a. Toate datele deținute de transportatorii aerieni și de operatorii economici care nu efectuează zboruri sunt păstrate într-o bază de date sigură, într-un sistem informatic acreditat din punct de vedere al securității care fie îndeplinește, fie depășește normele internaționale în materie.

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 11

Articolul 11

Protecția datelor cu caracter personal

Protecția datelor cu caracter personal

1. Fiecare stat membru se asigură că, în ceea ce privește toate prelucrările de date cu caracter personal în temeiul prezentei directive, fiecare pasager are același drept de acces, rectificare, ștergere sau blocare, același drept de a fi despăgubit sau de a exercita o cale de atac precum cele adoptate în temeiul legislației naționale în aplicarea articolelor 17, 18, 19 și 20 din Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului. Dispozițiile articolelor 17, 18, 19 și 20 din Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului sunt, prin urmare, aplicabile.

1. Fiecare stat membru se asigură că, în ceea ce privește toate prelucrările de date cu caracter personal în temeiul prezentei directive, fiecare pasager are același drept de protecție a datelor sale cu caracter personal, de acces, rectificare, ștergere sau blocare, același drept de a fi despăgubit și de a exercita o cale de atac, în conformitate cu legislația națională și europeană și în aplicarea articolelor 17, 18, 19 și 20 din Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului. Articolele respective sunt, prin urmare, aplicabile.

2. Fiecare stat membru se asigură că dispozițiile adoptate în temeiul legislației naționale în aplicarea articolelor 21 și 22 din Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului privind confidențialitatea prelucrării și securitatea datelor se aplică, de asemenea, tuturor prelucrărilor de date cu caracter personal în temeiul prezentei directive.

2. Fiecare stat membru se asigură că dispozițiile adoptate în temeiul legislației naționale în aplicarea articolelor 21 și 22 din Decizia-cadru 2008/977/JAI privind confidențialitatea prelucrării și securitatea datelor se aplică, de asemenea, tuturor prelucrărilor de date cu caracter personal în temeiul prezentei directive.

 

2a. În cazul în care dispozițiile adoptate în temeiul dreptului național în vederea punerii în aplicare a Directivei 95/46/CE conferă pasagerilor mai multe drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor lor cu caracter personal decât prezenta directivă, se aplică dispozițiile respective.

3. Se interzice orice prelucrare de date PNR care dezvăluie rasa sau originea etnică a unei persoane, convingerile sale religioase sau filozofice, opiniile sale politice, apartenența la un sindicat, starea sa de sănătate sau viața sa sexuală. În situația în care unitatea de informații despre pasageri primește date PNR care dezvăluie astfel de informații, acestea sunt șterse imediat.

3. Statele membre interzic prelucrarea datelor PNR care dezvăluie rasa sau originea etnică a unei persoane, opiniile politice, religia sau convingerile filozofice, orientarea sexuală sau identitatea de gen, apartenența la un sindicat sau activitățile desfășurate în cadrul acestuia, precum și prelucrarea datelor privind sănătatea sau viața sexuală. În situația în care unitatea de informații despre pasageri primește date PNR care dezvăluie astfel de informații, acestea sunt șterse imediat.

 

3a. Statele membre se asigură că unitatea de informații despre pasageri păstrează documentația referitoare la toate sistemele și procedurile de prelucrare aflate în responsabilitatea sa. Această documentație conține cel puțin:

 

(a) numele și datele de contact ale organizației și ale personalului unității de informații despre pasageri care are sarcina de a prelucra datele PNR, diferitele niveluri de autorizare a accesului și personalul care deține o astfel de autorizare;

 

(b) solicitările autorităților competente și ale unităților de informații despre pasageri din alte state membre și destinatarii datelor PNR prelucrate;

 

(c) toate solicitările și transferurile de date către o țară terță, identificarea acelei țări terțe și temeiurile juridice pe baza cărora datele sunt transferate;

 

(d) termenele-limită pentru păstrarea și ștergerea diferitelor categorii de date.

 

La cerere, unitatea de informații despre pasageri pune toată documentația la dispoziția autorității naționale de supraveghere.

 

3b. Statele membre se asigură că unitățile de informații despre pasageri păstrează înregistrările cel puțin pentru următoarele operațiuni de prelucrare: colectare, modificare, consultare, dezvăluire, combinare sau ștergere. Înregistrările operațiunilor de consultare și de dezvăluire indică, în special, scopul, data și ora acestor operațiuni și, în măsura în care este posibil, identitatea persoanei care a consultat sau a dezvăluit datele PNR și identitatea destinatarilor acestor date. Înregistrările sunt utilizate exclusiv în scopul verificării, al autosupravegherii și pentru a garanta integritatea și securitatea datelor sau în vederea realizării unui audit. La cerere, unitatea de informații despre pasageri pune toate înregistrările la dispoziția autorității naționale de supraveghere.

 

Persoanele care efectuează controalele de securitate, au acces la datele PNR, analizează aceste date și operează jurnalele de date, dețin un certificat de securitate și au urmat o formare în domeniul securității. Ei au un profil care le stabilește și le limitează accesul la înregistrările pe care sunt autorizați să le acceseze în conformitate cu natura activității lor, rolul și dreptul lor legal.

 

Înregistrările sunt păstrate pentru o perioadă de patru ani. Totuși, în cazul în care, în conformitate cu articolul 9 alineatul (3), datele relevante nu au fost încă șterse la sfârșitul acestei perioade de patru ani, înregistrările sunt păstrate până ce datele relevante sunt șterse.

 

3c. Statele membre se asigură că unitatea lor de informații despre pasageri pune în aplicare măsurile și procedurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta un nivel ridicat de securitate, adaptat la riscurile reprezentate de prelucrare și de natura datelor PNR care trebuie protejate.

 

3d. Statele membre se asigură că, dacă un caz de încălcare a securității datelor cu caracter personal ar putea afecta negativ protecția datelor cu caracter personal sau viața privată a persoanei vizate, unitatea de informații despre pasageri comunică fără întârziere această încălcare persoanei vizate și autorității pentru protecția datelor de la nivel național.

4. Toate prelucrările de date PNR de către transportatorii aerieni, toate transferurile de date PNR de către unitățile de informații despre pasageri și toate solicitările formulate de autoritățile competente sau de unitățile de informații despre pasageri din alte state sau din țări terțe, chiar dacă au fost refuzate, sunt luate în evidență sau documentate de către unitatea de informații despre pasageri și de autoritățile competente în scopul verificării legalității prelucrării datelor, al autocontrolului și garantării integrității și securității adecvate a prelucrării datelor. Aceste înregistrări se păstrează pentru o perioadă de cinci ani dacă datele de bază nu au fost șterse deja în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) la expirarea celor cinci ani, înregistrările păstrându-se până la ștergerea datelor de bază.

 

5. Statele membre se asigură că transportatorii aerieni, agenții acestora sau alți vânzători de bilete pentru transportul pasagerilor prin intermediul serviciilor aeriene oferă pasagerilor zborurilor internaționale, la rezervarea unui bilet și la cumpărarea biletului, informații clare și precise privind comunicarea datelor PNR către unitatea de informații despre pasageri, scopul prelucrării acestor date, perioada păstrării datelor, posibila utilizare a acestora în scopul prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi penale a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, posibilitatea schimbului și partajării acestor date și drepturile pasagerilor la protecția datelor, în special dreptul de a depune o plângere la o autoritate națională de supraveghere a protecției datelor aleasă de aceștia. Aceleași informații sunt puse de către statele membre la dispoziția publicului.

5. Statele membre se asigură că transportatorii aerieni și operatorii economici care nu efectuează zboruri le oferă pasagerilor zborurilor internaționale, la rezervarea unui bilet și la cumpărarea biletului, informații clare și precise privind comunicarea datelor PNR către unitatea de informații despre pasageri, scopul prelucrării acestor date, perioada păstrării datelor, posibila utilizare a acestora în scopul prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi penale a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor transnaționale grave, posibilitatea schimbului și partajării acestor date și drepturile pasagerilor la protecția datelor, cum ar fi dreptul de acces, de corectare, de ștergere și de blocare a datelor și, în special, dreptul de a depune o plângere la o autoritate națională de supraveghere aleasă de aceștia.

 

5a. Statele membre se asigură, de asemenea, că unitatea lor de informații despre pasageri comunică persoanei vizate informații privind drepturile menționate la alineatul (5) și modalitatea de exercitare a acestor drepturi.

6. Se interzice orice transfer de date PNR de către unitățile de informații despre pasageri și autoritățile competente către persoane particulare dintr-un stat membru sau o țară terță.

 

7. Fără a aduce atingere articolului 10, statele membre adoptă măsuri adecvate pentru a asigura aplicarea integrală a dispozițiilor prezentei directive și, în special, stabilesc sancțiuni eficace, proporționale și disuasive, care să fie aplicate în caz de încălcare a dispozițiilor adoptate în temeiul prezentei directive.

7. Fără a aduce atingere articolului 10, statele membre adoptă măsuri adecvate pentru a asigura aplicarea integrală a tuturor dispozițiilor prezentei directive și, în special, stabilesc sancțiuni eficace, proporționale și disuasive, care să fie aplicate în caz de încălcare a dispozițiilor adoptate în temeiul prezentei directive. Autoritățile naționale de supraveghere iau măsuri disciplinare împotriva persoanelor responsabile pentru orice încălcare intenționată a vieții private, după caz, inclusiv interzicerea accesului în sistem, avertismentele oficiale, suspendarea, retrogradarea sau demiterea din funcție.

 

7a. Se interzice orice transfer de date PNR de către autoritățile competente sau unitățile de informații despre pasageri către persoane particulare dintr-un stat membru sau o țară terță. Orice comportament abuziv se sancționează.

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 12

Articolul 12

Autoritatea națională de supraveghere

Autoritatea națională de supraveghere

Fiecare stat membru prevede că autoritatea națională de supraveghere înființată în aplicarea articolului 25 din Decizia-cadru 2008/977/JAI este, de asemenea, responsabilă de consilierea și controlul privind aplicarea pe teritoriul său a dispozițiilor adoptate de statele membre în temeiul prezentei directive. Celelalte dispoziții ale articolului 25 din Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului sunt aplicabile.

Fiecare stat membru prevede că autoritatea națională de supraveghere înființată în aplicarea articolului 25 din Decizia-cadru 2008/977/JAI este responsabilă de consilierea și controlul privind aplicarea pe teritoriul său a dispozițiilor adoptate de statele membre în temeiul prezentei directive. Celelalte dispoziții ale articolului 25 din Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului sunt aplicabile.

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

Îndatoririle și competențele autorității naționale de supraveghere

 

1. Autoritatea națională de supraveghere din fiecare stat membru este responsabilă de monitorizarea punerii în aplicare a dispozițiilor adoptate în temeiul prezentei directive și de asigurarea punerii sale în aplicare coerente în întreaga Uniune, pentru a proteja drepturile fundamentale legate de procesarea datelor cu caracter personal. Fiecare autoritate națională de supraveghere are următoarele sarcini:

 

(a) înregistrează plângerile depuse de orice persoană care face obiectul colectării datelor, anchetează cazul și informează persoanele respective cu privire la evoluția și rezultatul plângerilor lor într-o perioadă de timp rezonabilă, în special în cazul în care este necesară realizarea de anchete suplimentare sau coordonarea cu o altă autoritate națională de supraveghere; aceste plângeri pot fi depuse de orice persoană, indiferent de naționalitate, țara de origine sau locul de reședință;

 

(b) exercită competențe efective de supraveghere, anchetă, intervenție și verificare și are competența de a sesiza instanța cu privire la încălcări ale legii legate de prezenta directivă în vederea urmăririi penale sau a luării unor măsuri disciplinare, după caz;

 

(c) verifică legalitatea procesării datelor, organizează anchete, inspecții și audituri în conformitate cu dreptul național, fie din proprie inițiativă, fie pe baza unei plângeri, și informează într-o perioadă de timp rezonabil persoana care face obiectul colectării datelor, dacă ea este cea care a adresat plângerea, cu privire la rezultatul anchetei;

 

(d) monitorizează evoluțiile care prezintă interes, în măsura în care acestea au incidență asupra protecției datelor cu caracter personal, în special evoluția tehnologiilor informației și comunicațiilor;

 

Statele membre permit formularea unei căi de atac de către persoanele care consideră că îmbarcarea într-o aeronavă comercială le-a fost amânată sau interzisă din cauză că au fost identificate în mod incorect ca reprezentând o amenințare.

 

2. Fiecare autoritate națională de supraveghere consiliază, la cerere, orice persoană care face obiectul colectării datelor în vederea exercitării drepturilor prevăzute în dispozițiile adoptate în conformitate cu prezenta directivă și, dacă este cazul, cooperează cu autoritățile naționale de supraveghere din alte state membre în acest scop.

 

3. Pentru reclamațiile menționate la alineatul (1) litera (a), autoritatea națională de supraveghere pune la dispoziție un formular de depunere a reclamației, care poate fi completat prin mijloace electronice, fără a exclude alte mijloace de comunicare.

 

4. Statele membre se asigură că îndeplinirea sarcinilor de către autoritățile lor naționale de supraveghere nu implică costuri pentru persoana care face obiectul colectării datelor. Totuși, în cazul în care cererile sunt într-un număr excesiv de mare, în special din cauza naturii lor repetitive, autoritatea națională de supraveghere poate percepe o taxă rezonabilă.

 

5. Fiecare stat membru se asigură că autoritatea sa națională de supraveghere dispune de resursele umane, tehnice și financiare corespunzătoare, precum și de infrastructura și spațiile necesare pentru îndeplinirea eficace a sarcinilor și competențelor sale.

 

6. Fiecare stat membru se asigură că autoritatea sa de supraveghere dispune de personal propriu, numit de șeful autorității naționale de supraveghere și care răspunde în fața acestuia.

 

7. În îndeplinirea sarcinilor lor, membrii autorității naționale de control nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea nimănui și își mențin deplina independență și imparțialitate.

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 13

Articolul 13

Protocoale comune și formate de date compatibile

Protocoale comune și formate de date compatibile

1. Toate transferurile de date de către transportatorii aerieni către unitățile de informații despre pasageri în scopul prezentei directive sunt efectuate prin mijloace electronice sau, în caz de defecțiune tehnică, prin orice alte mijloace adecvate, pentru o perioadă de un an de la adoptarea protocoalelor comune și a formatelor de date compatibile conform articolului 14.

1. Toate transferurile de date PNR de către transportatorii aerieni și de către operatorii economici care nu efectuează zboruri către unitățile de informații despre pasageri în scopul prezentei directive sunt efectuate prin mijloace electronice, acest lucru oferind garanții suficiente în ceea ce privește măsurile de securitate tehnică și organizatorice care reglementează prelucrarea ce urmează a fi efectuată. În caz de defecțiune tehnică, datele PNR sunt transferate prin orice alte mijloace adecvate, menținându-se totodată același nivel de securitate și respectând pe deplin legislația Uniunii în materie de protecție a datelor.

2. La expirarea perioadei de un an de la data adoptării protocoalelor comune și a formatelor de date compatibile, toate transferurile de date PNR de către transportatorii aerieni către unitățile de informații despre pasageri în sensul prezentei directive sunt efectuate electronic, prin utilizarea de metode securizate sub forma unor protocoale comune acceptate, care sunt comune tuturor transferurilor, pentru a asigura securitatea datelor în timpul transferului, și într-un format de date compatibil, pentru a asigura posibilitatea citirii datelor de către toate părțile implicate. Toți transportatorii aerieni sunt obligați să selecționeze și să îi precizeze unității de informații despre pasageri protocolul comun și formatul de date pe care intenționează să le utilizeze pentru transferurile către aceasta.

2. La expirarea perioadei de un an de la data adoptării protocoalelor comune și a formatelor de date compatibile, toate transferurile de date PNR de către transportatorii aerieni și de către operatorii economici care nu efectuează zboruri către unitățile de informații despre pasageri în sensul prezentei directive sunt efectuate electronic, prin utilizarea de metode securizate sub forma unor protocoale comune acceptate, care sunt comune tuturor transferurilor, pentru a asigura securitatea datelor în timpul transferului, și într-un format de date compatibil, pentru a asigura posibilitatea citirii datelor de către toate părțile implicate. Toți transportatorii aerieni sunt obligați să selecționeze și să îi precizeze unității de informații despre pasageri protocolul comun și formatul de date pe care intenționează să le utilizeze pentru transferurile către aceasta.

3. Lista protocoalelor comune și a formatelor de date compatibile acceptate este stabilită și, dacă este cazul, adaptată de către Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 14 alineatul (2).

3. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14 în vederea adoptării și, dacă este cazul, a adaptării unei liste a protocoalelor comune și a formatelor de date compatibile.

4. Atât timp cât protocoalele comune și formatele de date compatibile acceptate menționate la alineatele (2) și (3) nu sunt disponibile, alineatul (1) continuă să se aplice.

4. Atât timp cât protocoalele comune și formatele de date compatibile acceptate menționate la alineatele (2) și (3) nu sunt disponibile, alineatul (1) continuă să se aplice.

5. Fiecare stat membru asigură adoptarea modificărilor tehnice necesare pentru a putea utiliza protocoalele comune și formatele de date în termen de un an de la data adoptării protocoalelor comune și a formatelor de date compatibile.

5. Fiecare stat membru asigură adoptarea modificărilor tehnice necesare pentru a putea utiliza protocoalele comune și formatele de date în termen de un an de la data adoptării protocoalelor comune și a formatelor de date compatibile.

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 14

Articolul 14

Procedura comitetelor

Acte delegate

 

1. Comisia este asistată de un comitet (denumit în continuare „comitetul”). Este vorba de un comitet în sensul Regulamentului […/2011/UE] din 16 februarie 2011.

1. Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

2. Acolo unde se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul […/2011/UE] din 16 februarie 2011.

2. Competența de adopta acte delegate menționată la articolul 13 alineatul (3) este conferită Comisiei pentru o perioadă de [X] ani de la…* [data intrării în vigoare a prezentei directive]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de [X] ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

 

2a. Delegarea de competențe menționată la articolul 13 alineatul (3) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

2b. De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

2c. Un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) intră în vigoare numai dacă Parlamentul European sau Consiliul nu a formulat nicio obiecțiune în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 16

eliminat

Dispoziții tranzitorii

 

La data menționată la articolul 15 alineatul (1), și anume la doi ani după intrarea în vigoare a prezentei directive, statele membre se asigură că sunt colectate datele PNR de la cel puțin 30% din toate zborurile menționate la articolul 6 alineatul (1). În termen de doi ani de la data menționată la articolul 15, statele membre se asigură că sunt colectate datele PNR de la cel puțin 60 % din toate zborurile menționate la articolul 6 alineatul (1). Statele membre se asigură că, după cu patru ani de la data menționată la articolul 15, sunt colectate datele PNR de la toate zborurile menționate la articolul 6 alineatul (1).

 

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 17

Articolul 17

Reexaminare

Reexaminare

Pe baza informațiilor furnizate de statele membre, Comisia:

Pe baza informațiilor furnizate de statele membre, Comisia revizuiește funcționarea prezentei directive și prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului în termen de ...* [patru ani de la data transpunerii, menționată la articolul 15 alineatul (1)]. Revizuirea va avea în vedere toate elementele din prezenta directivă.

(a) reexaminează fezabilitatea și necesitatea includerii zborurilor interne în domeniul de aplicare a prezentei directive, în lumina experienței dobândite de acele state membre care colectează date PNR privind zborurile interne. Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului în termen de doi ani de la data menționată la articolul 15 alineatul (1).

 

(b) reexaminează funcționarea prezentei directive și prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului în termen de patru ani de la data menționată la articolul 15 alineatul (1). Această reexaminare ia în considerare toate elementele prezentei directive, acordând o atenție specială conformității cu standardele de protecție a datelor cu caracter personal, duratei perioadei de păstrare a datelor și calității evaluărilor. Va conține, de asemenea, informații statistice culese în temeiul articolului 18.

În realizarea acestei revizuiri, Comisia acordă o atenție deosebită respectării standardelor de protecție a datelor cu caracter personal, necesității și proporționalității colectării și prelucrării datelor PNR pentru fiecare dintre scopurile menționate, duratei perioadei de păstrare a datelor și calității evaluărilor, precum și eficacității partajării datelor între statele membre și calității evaluării, inclusiv în ceea ce privește informațiile statistice colectate în conformitate cu articolul 18. Va conține, de asemenea, informații statistice culese în temeiul articolului 18;

 

După consultarea agențiilor relevante din cadrul Uniunii, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la …* [doi ani de la data transpunerii prezentei directive, menționată la articolul 15 alineatul (1)] un raport inițial de evaluare.

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 18

Articolul 18

Date statistice

Date statistice

1. Statele membre compilează o serie de informații statistice privind datele PNR furnizate unităților de informații despre pasageri. Aceste statistici ar trebui să indice cel puțin pe transportator aerian și pe destinație numărul de identificări de persoane care pot fi implicate într-o infracțiune de terorism sau într-o infracțiune gravă în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) și numărul de acțiuni ulterioare de aplicare a legii care au implicat utilizarea datelor PNR.

1. Statele membre compilează o serie de informații statistice privind datele PNR furnizate unităților de informații despre pasageri. Aceste statistici indică, cel puțin pe transportator aerian și pe destinație, numărul de identificări de persoane care pot fi implicate într-o infracțiune de terorism sau într-o infracțiune transnațională gravă în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) și numărul de acțiuni ulterioare de aplicare a legii care au implicat utilizarea datelor PNR, inclusiv numărul de anchete și de condamnări care au rezultat în urma colectării datelor PNR în fiecare stat membru.

2. Statisticile de acest fel nu conțin date cu caracter personal și sunt prezentate anual Comisiei.

2. Aceste statistici nu conțin date cu caracter personal. Ele sunt transmise Parlamentului European, Consiliului și Comisiei o dată la doi ani.

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Articolul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 19

Articolul 19

Relația cu alte instrumente

Relația cu alte instrumente

1. Statele membre pot continua să aplice acordurile sau înțelegerile bilaterale sau multilaterale între acestea privind schimbul de informații între autoritățile competente în vigoare la data adoptării prezentei directive, în măsura în care aceste acorduri sau înțelegeri sunt compatibile cu prezenta directivă.

1. Statele membre pot continua să aplice acordurile sau înțelegerile bilaterale sau multilaterale între acestea privind schimbul de informații între autoritățile competente în vigoare la data adoptării prezentei directive, în măsura în care aceste acorduri sau înțelegeri sunt compatibile cu prezenta directivă.

 

1a. Prezenta directivă se aplică fără a aduce atingere Deciziei-cadru 2008/977/JAI.

2. Prezenta directivă nu aduce atingere altor obligații și angajamente ale Uniunii în temeiul unor acorduri bilaterale și/sau multilaterale cu țări terțe.

2. Prezenta directivă nu aduce atingere altor obligații și angajamente ale Uniunii în temeiul unor acorduri bilaterale și/sau multilaterale cu țări terțe.

(1)

  JO C 218, 23.7.2011, p. 107.

(2)

  JO C 181, 22.6.2011, p. 24.

(3)

  Hotărârea Curții de Justiție din 8 aprilie 2014, Digital Rights Ireland și Seitlinger și alții, cauzele conexate C-293/12 și C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238.

(4)

  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.


EXPUNERE DE MOTIVE

I. Context

Caracterul activităților criminale și teroriste a evoluat constant în ultimii ani. Acestea au devenit mai agresive, mai sofisticate și cu un caracter din ce în ce mai transnațional. Având în vedere costurile mari ale criminalității, dovezile arată că cetățenii își doresc adoptarea unor măsuri mai ferme la nivelul UE pentru a aborda criminalitatea organizată și terorismul(1).

Ca reacție la acest fapt, Programul de la Stockholm a invitat Comisia să prezinte o propunere privind utilizarea datelor PNR în vederea prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi penale a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave. La 6 noiembrie 2007, Comisia a adoptat o propunere de Decizie-cadru a Consiliului privind utilizarea registrului cu numele pasagerilor (PNR) în scopul aplicării legii. Propunerea a fost discutată în grupurile de lucru ale Consiliului și s-a ajuns la un consens cu privire la majoritatea dispozițiilor din text. Cu toate acestea, la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, propunerea Comisiei, neadoptată încă de Consiliu, a devenit caducă.

Datele PNR sunt informațiile furnizate de pasagerii aerieni în cursul rezervării biletelor, deținute de transportatorii aerieni. Acestea sunt utilizate în primul rând de transportatorii aerieni în scopuri operaționale (conțin informații în 19 câmpuri, de exemplu datele de călătorie și itinerariul călătoriei, informații cu privire la bilet, date de contact, agenția de turism, mijloacele de plată utilizate, numărul locului și informații referitoare la bagaje), dar au și valoare comercială și statistică pentru companiile aeriene.

Datele PNR pot fi utilizate, de asemenea, de organismele de impunere a ordinii de drept, iar directiva propusă stabilește normele armonizate pentru aceste măsuri. Datele PNR, în momentul în care au fost analizate cu grijă, pot fi un instrument eficient pentru a identifica și urmări activitatea infracțională și teroristă. În plus, pot fi utilizate în mod reactiv, în timp real sau proactiv pentru a intercepta, monitoriza, investiga sau urmări penal infractorii. În prezent, din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, doar Regatul Unit are un sistem complet PNR(2), în timp ce alte cinci (Franța, Danemarca, Suedia, Belgia și Țările de Jos) îl utilizează în mod limitat sau îl testează spre utilizare.

PNR nu ar trebui confundat cu sistemul de Informații avansate despre pasageri (API), care sunt informațiile biografice preluate din secțiunea cu citire optică a unui pașaport. Acest sistem are un domeniu mai limitat și este reglementat de directiva API(3).

II. Propunerea Comisiei

Propunerea Comisiei (denumită în continuare „textul”) ia în considerare recomandările formulate de Parlamentul European în rezoluția sa din noiembrie 2008(4) și reflectă ultima etapă a dezbaterilor din grupurile de lucru ale Consiliului în 2009. De asemenea, propunerea ține cont de avizele Autorității Europene pentru Protecția Datelor (AEPD), Grupului de lucru privind protecția datelor constituit în temeiul articolului 29 și Agenției pentru Drepturi Fundamentale. efectuat o evaluare completă a impactului și a avut loc și un proces de consultare.

În principal, textul realizează două lucruri: i) armonizează obligația transportorilor aerieni care operează zboruri către și din țările terțe și teritoriul al cel puțin unui stat membru de a transmite datele PNR către organismele de impunere a ordinii de drept și ii) prevede criteriile pentru care organismele de impunere a ordinii de drept pot folosi aceste informații, mai exact în scopul de a preveni, detecta, investiga și urmări penal infracțiunile de terorism și infracțiunile grave. Textul respectă normele prevăzute în Decizia-cadru 2008/977/JAI (sau orice altă viitoare decizie-cadru în acest domeniu) pentru protecția datelor personale. Sistemul propus este obligatoriu, oferind fiecărui stat membru doi ani în care să instituie un sistem operațional. Cu toate acestea, statele membre vor putea să opereze sisteme comune în scopul împărțirii costurilor.

În afara limitării scopului, care este menționat mai sus, există câteva domenii asupra cărora deputații și-au concentrat în mod tradițional atenția.

I. Păstrarea datelor

Textul stabilește o abordare în două etape pentru păstrarea datelor PNR de către autoritatea competentă a statului membru: mai exact o perioadă de 30 de zile, urmată de o perioadă de 5 ani în care datele sunt mascate.

II. Sistem centralizat/ sistem descentralizat

Textul prevede normele pentru un sistem descentralizat. Argumentele în favoarea acestuia sunt legate în principal de costuri, dar și de caracterul sensibil al unui amplasament unic în cazul unui sistem centralizat.

III. Includerea zborurilor din interiorul UE

Zborurile interne din UE nu intră în sfera de aplicare a prezentei directive.

IV. Colectarea focalizată/colectarea 100%

Comisia propune acoperirea 100% a zborurilor internaționale în etape graduale.

V. Definiția infracțiunilor teroriste și a infracțiunilor grave

În conformitate cu textul, „infracțiuni de terorism” se referă la cele menționate la articolele 1 - 4 din Decizia-cadru 2002/475/JAI; „infracțiuni grave” înseamnă infracțiunile menționate la articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului, doar dacă se pedepsesc cu închisoarea sau cu o măsură de siguranță privativă de libertate pe o perioadă maximă de cel puțin trei ani în baza legislației naționale a unui stat membru, deși aici se permite o oarecare flexibilitate.

III. Poziția raportorului

Raportorul este de acord cu cea mai mare parte din propunerea Comisiei cu privire la transmiterea și utilizarea datelor PNR. Comisia și diversele organe de impunere a ordinii de drept din statele membre au prezentat dovezi deputaților cu privire la eficiența unui asemenea tip de instrument, iar raportorul recunoaște că au fost dovedite necesitatea, proporționalitatea și valoarea adăugată a acestei măsuri: măsurile nu afectează libera circulație și nu ar trebui să pună în pericol dreptul de intrare al cetățenilor, contribuind în același timp la protecția siguranței lor. În plus, având în vedere faptul că propunerea Comisiei ține seama de recomandările Parlamentului European din noiembrie 2008 și având în vedere că aceasta prevede standarde minime, care au fost deja aprobate de Comisia LIBE cu privire la alte acorduri PNR, textul furnizează o platformă solidă de dezbateri în Parlament.

I. Păstrarea datelor

Raportorul nu crede că trebuie efectuate modificări în text, dar proiectul de raport adaugă o definiție a „mascării datelor” care clarifică sensul precis al acestei dispoziții. Introduce, de asemenea, două perioade diferite pentru accesul la date, cinci ani pentru terorism și patru ani pentru infracțiuni grave transnaționale, luând pe deplin în considerare principiul proporționalității, având în vedere cazurile comune ale CJUE C-293/12 și C-594/12.

II. Sistem centralizat/ sistem descentralizat

Proiectul de raport prevede normele pentru un sistem descentralizat.

III. Includerea zborurilor din interiorul UE

Raportorul este convins că includerea zborurilor interne UE ar aduce o valoare adăugată clară oricărui sistem UE-PNR. Deși acest fapt ar mări costurile inițiale, există beneficii clare pentru includerea lor: aplicare uniformă și securitate consolidată. Datorită creșterii sferei de aplicare a sistemului, raportorul a extins, de asemenea, perioada de includere de la 2 la 3 ani.

IV. Colectarea focalizată/colectarea 100%

Raportorul sprijină acoperirea 100% a zborurilor din motive evidente de eficiență și beneficii de securitate. Există dovezi care sugerează faptul că infractorii ar putea evita anumite zboruri într-un sistem focalizat.

V. Definiția infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave

Proiectul de raport nu a modificat definiția infracțiunii de terorism și a infracțiunii grave. Cu toate acestea, limitează textul doar la infracțiunea gravă transnațională, cu o listă de infracțiuni specifice, preluate din Decizia-cadru 2002/584/JAI.

Raportorul a introdus, de asemenea, dispoziții care vor clarifica problemele legate de costuri, căi de atac și a consolidat certitudinea juridică a textului, referindu-se mai explicit la alte legi deja în vigoare în domeniu.

(1)

Eurobarometru standard 71, p.149 din anexă.

(2)

Sistemul E-frontiere al Regatului Unit, Capitolele 32-38 din Legea privind imigrația, azilul și naționalitatea, 2006

(3)

Directiva 2004/82/CE a Consiliului din 29 august 2004 privind obligația operatorilor de transport de a comunica datele privind pasagerii (JO L 261, 6.8.2004, p. 24)

(4)

Texte Adoptate, P6_TA(2008)0561.


AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (6.5.2015)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor pentru prevenirea, depistarea, cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Raportor pentru aviz: Arnaud Danjean

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Datele din registrul cu numele pasagerilor (PNR) sunt informații furnizate de pasageri, care sunt colectate de transportatorii aerieni în scopuri comerciale. Acestea conțin diferite tipuri de informații, de la datele de călătorie și itinerariul călătoriei la informații privind modul de plată și datele de contact.

Datele PNR sunt foarte utile pentru agențiile de aplicare a legii. Aceste date pot fi folosite atât pentru a reacționa la o situație, de exemplu în cazul unei investigații sau al unei urmăriri penale, în timp real (înainte de sosirea sau plecarea pasagerului), pentru a preveni infracțiuni sau pentru a aresta anumite persoane înainte de comiterea unei infracțiuni, cât și proactiv, pentru definirea de criterii de evaluare cu scopul de a facilita evaluarea pasagerilor înainte de sosirea și de plecarea lor.

În timp ce o serie de state membre dezvoltă deja sisteme PNR proprii, directiva ar reglementa utilizarea datelor PNR provenite de la acestea la nivelul UE, încercând să armonizeze politicile statelor membre. O astfel de armonizare este vitală pentru a evita ca statele membre să stabilească la nivel individual obligații diferite pentru transportatorii aerieni, crescând în mod semnificativ sarcinile birocratice și financiare legate de comunicarea datelor PNR. Aceasta ar garanta și faptul că la nivelul întregii UE este disponibil un sistem PNR cuprinzător.

Introducerea unui sistem PNR la nivelul UE este vitală, UE putând astfel să abordeze aspectele problematice cu care se confruntă în prezent. Directiva privind PNR aduce o contribuție importantă nu numai la combaterea criminalității organizate și a terorismului la nivel intern, ci și la asigurarea securității internaționale. Terorismul a devenit o amenințare la nivel mondial și trebuie tratat ca atare. Transportul aerian joacă un rol esențial în funcționarea rețelelor teroriste și în plecarea și întoarcerea așa-numiților „luptători străini”. Trebuie asigurat accesul corespunzător al agențiilor de aplicare a legii la datele PNR atât pentru a menține securitatea la nivel intern, cât și pentru a realiza obiectivele de politică externă ale UE.

De asemenea, este necesar ca datele PNR colectate de operatorii economici care nu sunt transportatori, cum ar fi agențiile de voiaj și operatorii de turism care folosesc zboruri charter, să fie incluse în sistemul PNR al UE pentru a evita orice deficiențe care ar conduce la abuzuri. Întrucât, de multe ori, companiile aeriene nu au acces la datele privind rezervările acestor zboruri charter, este esențial ca agențiile de voiaj și operatorii de turism să transmită aceste informații.

Accesul trebuie neapărat acordat cu respectarea dreptului la viața privată al cetățenilor UE, prin urmare, trebuie garantat faptul că Directiva privind PNR este armonizată cu hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene referitoare la Directiva privind păstrarea datelor. În opinia raportorului, dacă aceste aspecte sunt abordate, directiva va avea o contribuție importantă la securitatea națională și internațională.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3a) În Rezoluția Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 2178(2014), acesta și-a exprimat preocupările profunde privind amenințarea din ce în ce mai gravă și mai mare reprezentată de luptătorii teroriști străini, și anume persoanele care călătoresc în alte state decât statele lor de origine sau de reședință pentru a comite sau planifica acte teroriste, pentru a participa la acestea sau pentru a oferi formări de tip terorist sau a participa la astfel de formări, angajându-se să ia măsuri în ceea ce privește această amenințare. Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite consideră că este important să se ia măsuri în ceea ce privește amenințarea reprezentată de luptătorii teroriști străini și încurajează statele membre să folosească evaluările de risc bazate pe probe privind persoanele care călătoresc și procedurile de verificare, cum ar fi colectarea și analizarea datelor de călătorie, fără a recurge la stabilirea de profile axate pe stereotipuri bazate pe motive de discriminare.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Datele PNR sunt necesare pentru prevenirea, depistarea, cercetarea și urmărirea penală eficace a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, și, prin urmare, pentru consolidarea securității interne.

(5) Datele PNR sunt necesare pentru prevenirea, depistarea, cercetarea și urmărirea penală eficace a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, și, prin urmare, pentru consolidarea securității interne și internaționale.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Datele PNR sunt necesare pentru prevenirea, depistarea, cercetarea și urmărirea penală eficace a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, și, prin urmare, pentru consolidarea securității interne.

(5) Datele PNR pot reprezenta un instrument util pentru prevenirea, depistarea, cercetarea și urmărirea penală eficace a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, și, prin urmare, pentru consolidarea securității interne.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Datele PNR ajută autoritățile de aplicare a legii în prevenirea, depistarea, cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor grave, inclusiv a actelor de terorism, prin faptul că sunt comparate cu diferite baze de date cu persoane și obiecte căutate, pentru obținerea de probe și, acolo unde este cazul, pentru identificarea infractorilor și demantelarea rețelelor criminale.

(6) Datele PNR pot ajuta autoritățile de aplicare a legii în prevenirea, depistarea, cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor grave, inclusiv a actelor de terorism, prin faptul că sunt comparate cu diferite baze de date cu persoane și obiecte căutate, pentru obținerea de probe și, acolo unde este cazul, pentru identificarea infractorilor și demantelarea rețelelor criminale.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Datele PNR le permit autorităților de aplicare a legii să identifice persoane care erau anterior „necunoscute”, cu alte cuvinte, persoane nesuspectate până atunci de implicare în infracțiuni grave și de terorism, dar care, din analiza datelor, reiese că ar putea fi implicate în astfel de infracțiuni și, prin urmare, ar trebui să facă obiectul unor cercetări suplimentare de către autoritățile competente. Prin utilizarea datelor PNR, autoritățile de aplicare a legii pot contracara amenințarea reprezentată de infracțiunile grave și de terorism dintr-o altă perspectivă decât prin prelucrarea altor categorii de date cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru a garanta că prelucrarea datelor persoanelor nevinovate și nesuspectate rămâne cât mai limitată posibil, aspectele utilizării datelor PNR referitoare la definirea și aplicarea de criterii de evaluare ar trebui, în plus, limitată la infracțiunile grave care au și un caracter transnațional, cu alte cuvinte, sunt legate intrinsec de deplasări și, prin urmare, de tipul de date supuse prelucrării.

(7) Datele PNR le permit autorităților de aplicare a legii să identifice persoane care erau anterior „necunoscute”, cu alte cuvinte, persoane nesuspectate până atunci de implicare în infracțiuni grave și de terorism, dar care, din analiza datelor, reiese că ar putea fi implicate în astfel de infracțiuni și, prin urmare, ar trebui să facă obiectul unor cercetări suplimentare de către autoritățile competente, inclusiv în ceea ce privește persoanele care ar putea să efectueze călătorii pentru a comite, planifica sau pregăti acte teroriste, pentru a participa la acestea sau pentru a oferi formări de tip terorist sau a participa la astfel de formări. Prin utilizarea datelor PNR, autoritățile de aplicare a legii pot contracara amenințarea reprezentată de infracțiunile grave și de terorism dintr-o altă perspectivă decât prin prelucrarea altor categorii de date cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru a garanta că prelucrarea datelor persoanelor nevinovate și nesuspectate rămâne cât mai limitată posibil, aspectele utilizării datelor PNR referitoare la definirea și aplicarea de criterii de evaluare ar trebui, în plus, limitată la infracțiunile grave care au și un caracter transnațional, cu alte cuvinte, sunt legate intrinsec de deplasări și, prin urmare, de tipul de date supuse prelucrării.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să fie proporțională cu obiectivul specific de securitate urmărit prin prezenta directivă.

(8) Prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să fie necesară și proporțională cu obiectivul specific de securitate urmărit prin prezenta directivă, în conformitate cu principiile necesității și proporționalității care au fost amintite de Curtea de Justiție în hotărârea sa din 4 aprilie 2014, precum și de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor în avizul său din 25 martie 2011.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) În vederea prevenirii, depistării, cercetării și prelucrării infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, este prin urmare esențial ca toate statele membre să introducă dispoziții care să stabilească obligații pentru transportatorii aerieni care operează zboruri internaționale spre sau dinspre teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene.

(10) În vederea prevenirii, depistării, cercetării și prelucrării infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, este prin urmare esențial ca toate statele membre să introducă dispoziții care să stabilească obligații pentru transportatorii aerieni care operează zboruri internaționale spre sau dinspre teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene. Operatorii economici care nu sunt transportatori ar trebui să respecte aceleași obligații atunci când sunt implicați în rezervarea unor astfel de zboruri.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) În vederea prevenirii, depistării, cercetării și prelucrării infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, este prin urmare esențial ca toate statele membre să introducă dispoziții care să stabilească obligații pentru transportatorii aerieni care operează zboruri internaționale spre sau dinspre teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene.

(10) În vederea prevenirii, depistării, cercetării și prelucrării infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave transnaționale, este, prin urmare, esențial ca toate statele membre să introducă dispoziții care să stabilească obligații pentru transportatorii aerieni care operează zboruri internaționale spre sau dinspre teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene.

 

(Amendament orizontal: „infracțiuni grave” se înlocuiește cu „infracțiuni grave transnaționale” pe tot cuprinsul textului)

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Scopul prezentei directive este asigurarea securității și protejarea vieții și a siguranței publicului, precum și instituirea unui cadru juridic pentru protejarea și schimbul de date PNR între statele membre și autoritățile de aplicare a legii.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Recenta intensificare a actelor de terorism în UE, amplificarea radicalizării și numărul tot mai mare de luptători străini care se întorc în UE confirmă faptul că este într-adevăr momentul ca această directivă să intre în vigoare.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Transportatorii aerieni colectează și prelucrează deja date PNR de la pasagerii lor în scopuri comerciale proprii. Prezenta directivă nu ar trebui să impună nicio obligație transportatorilor aerieni de a colecta sau păstra informații suplimentare de la pasageri, și nici nu ar trebui să oblige pasagerii să furnizeze vreo informație în plus față de cele furnizate deja transportatorilor aerieni.

(11) Transportatorii aerieni colectează și prelucrează deja date PNR de la pasagerii lor în scopuri comerciale proprii. Prezenta directivă nu ar trebui să impună nicio obligație transportatorilor aerieni și operatorilor economici care nu sunt transportatori de a colecta sau păstra informații suplimentare de la pasageri, și nici nu ar trebui să oblige pasagerii să furnizeze vreo informație în plus față de cele furnizate deja transportatorilor aerieni și operatorilor economici care nu sunt transportatori.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11a) Operatorii economici care nu sunt transportatori, de exemplu, agențiile de voiaj și operatorii de turism, vând pachete de călătorie cu zboruri charter incluse pentru care colectează și procesează date PNR de la clienții lor, fără a transfera neapărat datele lor companiei aeriene care operează zborul respectiv de pasageri.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Definiția infracțiunilor de terorism ar trebui preluată din articolele 1- 4 ale Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului37. Definiția infracțiunilor grave ar trebui preluată din articolul 2 al Deciziei-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 priind mandatul european de arestare și procedura de predare între statele membre38. Totuși, statele membre pot exclude acele infracțiuni de mică gravitate în cazul cărora, ținând cont de sistemul lor respectiv de justiție penală, prelucrarea datelor PNR în temeiul prezentei directive nu ar fi conformă cu principiul proporționalității. Definiția infracțiunilor grave transfrontaliere ar trebui preluată din articolul 2 al Deciziei-cadru 2002/584/JAI a Consiliului și din Convenția Organizației Națiunilor Unite privind criminalitatea organizată transfrontalieră.

(12) Definiția infracțiunilor de terorism ar trebui preluată din articolul 1 al Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului37. Definiția infracțiunilor grave transnaționale ar trebui preluată din articolul 2 al Deciziei-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și din Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate. Totuși, statele membre ar trebui să excludă acele infracțiuni de mică gravitate în cazul cărora, ținând cont de sistemul lor respectiv de justiție penală, prelucrarea datelor PNR în temeiul prezentei directive nu ar fi conformă cu principiul proporționalității.

__________________

__________________

37 JO L 164, 22.6.2002, p. 3. Decizie astfel cum a fost modificată prin Decizia-cadru 2008/919/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 JO L 330 din 9.12.2008, p. 21

37 JO L 164, 22.6.2002, p. 3. Decizie astfel cum a fost modificată prin Decizia-cadru 2008/919/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 JO L 330 din 9.12.2008, p. 21

38 JO L 190, 18.7.2002, p. 1.

 

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Conținutul tuturor listelor de date PNR solicitate care trebuie obținute de unitatea de informații despre pasageri ar trebui să reflecte cerințele legitime ale autorităților publice de prevenire, depistare, cercetare și urmărire penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, îmbunătățind prin aceasta nivelul de securitate internă din UE, precum și protecția drepturilor fundamentale ale cetățenilor, în special dreptul la viață privată și dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Aceste liste nu ar trebui să conțină nicio informație cu caracter personal care ar putea dezvălui originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenența la sindicate sau date privind starea de sănătate sau viața sexuală a persoanei în cauză. Datele PNR ar trebui să conțină detalii privind rezervarea pasagerului și itinerarul călătoriei, care le permit autorităților competente să identifice pasagerii care reprezintă o amenințare pentru securitatea internă.

(14) Conținutul tuturor listelor de date PNR solicitate care trebuie obținute de unitatea de informații despre pasageri ar trebui să reflecte cerințele legitime ale autorităților publice de prevenire, depistare, cercetare și urmărire penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, îmbunătățind prin aceasta nivelul de securitate internă din UE, precum și protecția drepturilor fundamentale ale cetățenilor, în special dreptul la viață privată și dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Aceste liste nu ar trebui să conțină nicio informație cu caracter personal care ar putea dezvălui originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenența la sindicate sau date privind starea de sănătate sau viața sexuală a persoanei în cauză. Datele PNR ar trebui să conțină detalii privind rezervarea pasagerului și itinerarul călătoriei, care le permit autorităților competente să identifice pasagerii care reprezintă o amenințare pentru securitatea internă și cea internațională.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) În prezent sunt disponibile două metode de transfer de date: metoda de tip „pull”, prin care autoritățile competente din statul membru care solicită datele pot intra în sistemul de rezervări al transportatorului aerian (accesa) și extrage („pull”) o copie a datelor solicitate, și metoda de tip „push”, prin care transportatorii aerieni transferă („push”) datele PNR solicitate către autoritatea care le solicită, permițându-le astfel transportatorilor aerieni să păstreze controlul asupra datelor care se transmit. Se consideră că metoda de tip „push” oferă un grad mai mare de protecție a datelor și că ar trebui să fie obligatorie pentru toți transportatorii aerieni.

(15) În prezent sunt disponibile două metode de transfer de date: metoda de tip „pull”, prin care autoritățile competente din statul membru care solicită datele pot intra în sistemul de rezervări al transportatorului aerian (accesa) și extrage („pull”) o copie a datelor solicitate, și metoda de tip „push”, prin care transportatorii aerieni și operatorii economici care nu sunt transportatori transferă („push”) datele PNR solicitate către autoritatea care le solicită, permițându-le astfel transportatorilor aerieni să păstreze controlul asupra datelor care se transmit. Se consideră că metoda de tip „push” oferă un grad mai mare de protecție a datelor și că ar trebui să fie obligatorie pentru toți transportatorii aerieni și operatorii economici care nu sunt transportatori.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a le permite transportatorilor aerieni să își îndeplinească obligațiile ce le revin în temeiul prezentei directive. Statele membre ar trebui să prevadă sancțiuni disuasive, eficace și proporționale, inclusiv penalități financiare, împotriva acelor transportatori aerieni care nu își respectă obligațiile privind transferul de date PNR. În cazul în care există încălcări repetate grave care ar putea submina obiectivele de bază ale prezentei directive, aceste sancțiuni pot include, în cazuri excepționale, măsuri precum imobilizarea, sechestrarea și confiscarea mijlocului de transport ori suspendarea temporară sau retragerea licenței de operare.

(17) Statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a le permite transportatorilor aerieni și operatorilor economici care nu sunt transportatori să își îndeplinească obligațiile ce le revin în temeiul prezentei directive. Statele membre ar trebui să prevadă sancțiuni disuasive, eficace și proporționale, inclusiv penalități financiare, împotriva acelor transportatori aerieni și operatori economici care nu sunt transportatori care nu își respectă obligațiile privind transferul de date PNR. În cazul în care există încălcări repetate grave care ar putea submina obiectivele de bază ale prezentei directive, aceste sancțiuni pot include, în cazuri excepționale, măsuri precum imobilizarea, sechestrarea și confiscarea mijlocului de transport ori suspendarea temporară sau retragerea licenței de operare.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Fiecare stat membru ar trebui să fie responsabil de evaluarea amenințărilor potențiale legate de infracțiuni de terorism și de alte infracțiuni grave.

(18) Fiecare stat membru ar trebui să fie responsabil de evaluarea amenințărilor potențiale legate de infracțiuni de terorism și de alte infracțiuni grave transnaționale.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Autoritățile competente ale statelor membre ar trebui, ținând cont pe deplin de dreptul la protecția datelor cu caracter personal și de dreptul la nediscriminare, să se abțină de la adoptarea oricăror decizii susceptibile să producă efecte juridice prejudiciabile asupra unei persoane sau să o afecteze în mod grav, doar din motivul prelucrării automatizate a datelor PNR. Mai mult, o astfel de decizie nu ar trebui în niciun caz să se întemeieze pe rasa sau originea etnică a unei persoane, convingerile sale religioase sau filozofice, opiniile sale politice, apartenența la un sindicat, starea sa de sănătate sau viața sa sexuală.

(19) Autoritățile competente ale statelor membre ar trebui, ținând cont pe deplin de dreptul la protecția datelor cu caracter personal și de dreptul la nediscriminare, să se abțină de la adoptarea oricăror decizii susceptibile să producă efecte juridice prejudiciabile asupra unei persoane sau să o afecteze în mod grav, doar din motivul prelucrării automatizate a datelor PNR. Mai mult, o astfel de decizie nu ar trebui în niciun caz să se întemeieze pe criterii legate de sexul, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, convingerile religioase sau filozofice, opiniile politice, apartenența la un sindicat sau la o minoritate națională, averea, nașterea, handicapul, vârsta, starea de sănătate sau orientarea sexuală ale unei persoane.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Statele membre ar trebui să partajeze cu alte state membre datele PNR pe care le primesc, atunci când acest transfer este necesar pentru prevenirea, depistarea, cercetarea sau urmărirea penală a infracțiunilor de terorism sau a infracțiunilor grave. Dispozițiile prezentei directive nu ar trebui să aducă atingere altor instrumente ale Uniunii privind schimbul de informații dintre autoritățile polițienești și judiciare, inclusiv Deciziei 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 de instituire a Oficiului European de Poliție (Europol)39 și Deciziei-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 septembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informații și date operative între autoritățile de aplicare a legii din statele membre ale Uniunii Europene40. Acest schimb de date PNR între autoritățile de aplicare a legii și autoritățile judiciare ar trebui să fie reglementat de normele privind cooperarea polițienească și judiciară.

(20) Statele membre ar trebui să partajeze cu alte state membre datele PNR pe care le primesc, atunci când acest transfer este necesar pentru prevenirea, depistarea, cercetarea sau urmărirea penală a infracțiunilor de terorism sau a infracțiunilor grave transnaționale. Dispozițiile prezentei directive nu ar trebui să aducă atingere altor instrumente ale Uniunii privind schimbul de informații dintre autoritățile polițienești și judiciare, inclusiv Deciziei 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 de instituire a Oficiului European de Poliție (Europol)39 și Deciziei-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 septembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informații și date operative între autoritățile de aplicare a legii din statele membre ale Uniunii Europene40. Acest schimb de date PNR între autoritățile de aplicare a legii și autoritățile judiciare ar trebui să fie reglementat de normele privind cooperarea polițienească și judiciară.

__________________

__________________

39 JO L 121, 15.5.2009, p. 37.

39 JO L 121, 15.5.2009, p. 37.

40 JO L 386, 29.12.2006, p. 89.

40 JO L 386, 29.12.2006, p. 89.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) Transferurile de date PNR de către un stat membru către țări terțe ar trebui să fie permis doar de la caz la caz și în conformitate cu Decizia-cadru 2008/977/JAI. În vederea asigurării protecției datelor cu caracter personal, aceste transferuri ar trebui să îndeplinească cerințe suplimentare referitoare la scopul transferului, calitatea autorității care primește datele și garanțiile aplicabile datelor cu caracter personal transferate în țara terță.

(26) Transferurile de date PNR de către statele membre către țări terțe ar trebui să fie permise doar de la caz la caz și în conformitate cu Decizia-cadru 2008/977/JAI revizuită. În vederea asigurării protecției datelor cu caracter personal, aceste date ar trebui să fie transferate doar dacă se cunosc exact modul în care urmează să fie prelucrate datele PNR în țara terță, limitele de accesare a datelor PNR de către autoritățile competente din țara terță și de utilizare ulterioară a acestora, precum și alte garanții aplicabile datelor cu caracter personal transferate în țara terță.

Justificare

În prezent, Decizia-cadru 2008/977/JHA este revizuită după ce Comisia a propus modificarea Deciziei-cadru printr-o nouă directivă (COM(2012)0010)).

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) Transferurile de date PNR de către un stat membru către țări terțe ar trebui să fie permis doar de la caz la caz și în conformitate cu Decizia-cadru 2008/977/JAI. În vederea asigurării protecției datelor cu caracter personal, aceste transferuri ar trebui să îndeplinească cerințe suplimentare referitoare la scopul transferului, calitatea autorității care primește datele și garanțiile aplicabile datelor cu caracter personal transferate în țara terță.

(26) Transferurile de date PNR de către un stat membru către țări terțe ar trebui să fie permis doar de la caz la caz și în conformitate cu Decizia-cadru 2008/977/JAI. În vederea asigurării protecției datelor cu caracter personal, aceste transferuri ar trebui să îndeplinească cerințe suplimentare referitoare la scopul transferului, calitatea autorității care primește datele și garanțiile aplicabile datelor cu caracter personal transferate în țara terță. Transferul acestor date către orice altă țară ar trebui să fie permis doar dacă este autorizat de către statul membru de origine și luând în considerare fiecare caz în parte.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29) Ca o consecință a diferențelor juridice și tehnice între dispozițiile naționale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv PNR, transportatorii aerieni se confruntă și se vor confrunta cu obligații diferite referitoare la tipurile de informații care trebuie transmise, precum și la condițiile în care aceste informații trebuie furnizate autorităților naționale competente. Aceste diferențe pot aduce atingere cooperării eficace între autoritățile naționale competente în scopul prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi penale a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave.

(29) Ca o consecință a diferențelor juridice și tehnice între dispozițiile naționale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv PNR, transportatorii aerieni și operatorii economici care nu sunt transportatori se confruntă și se vor confrunta cu cerințe diferite referitoare la tipurile de informații care trebuie transmise, precum și la condițiile în care aceste informații trebuie furnizate autorităților naționale competente. Aceste diferențe pot aduce atingere cooperării eficace între autoritățile naționale competente în scopul prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi penale a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29) Ca o consecință a diferențelor juridice și tehnice între dispozițiile naționale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv PNR, transportatorii aerieni se confruntă și se vor confrunta cu obligații diferite referitoare la tipurile de informații care trebuie transmise, precum și la condițiile în care aceste informații trebuie furnizate autorităților naționale competente. Aceste diferențe pot aduce atingere cooperării eficace între autoritățile naționale competente în scopul prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi penale a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave.

(29) Ca o consecință a diferențelor juridice și tehnice între dispozițiile naționale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv PNR, transportatorii aerieni se confruntă și se vor confrunta cu cerințe diferite referitoare la tipurile de informații care trebuie transmise, precum și la condițiile în care aceste informații trebuie furnizate autorităților naționale competente. Aceste diferențe pot aduce atingere cooperării eficace între autoritățile naționale competente în scopul prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi penale a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave transnaționale.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32) În special, domeniul de aplicare a directivei este cât de limitat posibil: acesta permite păstrarea datelor PNR pentru o perioadă care nu depășește 5 ani, după care datele trebuie șterse, datelor trebuie să li se dea un caracter anonim după o perioadă foarte scurtă, colectarea și utilizarea datelor sensibile este interzisă. În vederea garantării eficacității și a unui nivel ridicat de protecție, statele membre sunt obligate să asigure că o autoritate de supraveghere națională independentă este responsabilă de consiliere și de controlul modului de prelucrare a datelor PNR. Fiecare prelucrare de date PNR trebuie să fie luată într-o evidență sau documentată în scopul verificării legalității prelucrării datelor, autocontrolului și garantării integrității și securității adecvate a prelucrării datelor. De asemenea, statele membre trebuie să se asigure că pasagerilor le sunt oferite informații clare și precise cu privire la colectarea datelor PNR și cu privire la drepturile lor.

(32) În special, domeniul de aplicare al directivei este cât de limitat posibil: acesta permite păstrarea datelor PNR pentru o perioadă care nu depășește 5 ani, după care datele trebuie șterse, datele trebuie mascate după o perioadă foarte scurtă, iar colectarea și utilizarea datelor sensibile este interzisă. În vederea garantării eficacității și a unui nivel ridicat de protecție, statele membre sunt obligate să asigure că o autoritate de supraveghere națională independentă este responsabilă de consiliere și de controlul modului de prelucrare a datelor PNR. Fiecare prelucrare de date PNR trebuie să fie luată într-o evidență sau documentată în scopul verificării legalității prelucrării datelor, autocontrolului și garantării integrității și securității adecvate a prelucrării datelor. De asemenea, statele membre trebuie să se asigure că pasagerilor le sunt oferite informații clare și precise cu privire la colectarea datelor PNR și cu privire la drepturile lor.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1a. Prezenta directivă se aplică, de asemenea, operatorilor economici care nu sunt transportatori care colectează sau stochează date PNR privind zboruri de pasageri către sau din țările terțe al căror punct de plecare sau destinație este situat pe teritoriul Uniunii.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Datele PNR colectate în conformitate cu prezenta directivă pot fi prelucrate doar în următoarele scopuri:

2. Datele PNR colectate în conformitate cu prezenta directivă pot fi prelucrate doar de către autoritatea competentă din statul membru și numai în următoarele scopuri:

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. Prezenta directivă se aplică transportatorilor și operatorilor economici care nu sunt transportatori care operează zboruri de pasageri între Uniune și țările terțe, precum și zboruri de pasageri pe teritoriul Uniunii.

Justificare

Este important să fie incluse zborurile interne din Uniunea Europeană, fiindcă infractorii de pe teritoriul Uniunii folosesc zboruri din interiorul acesteia, nu numai zboruri externe. De asemenea, infractorii folosesc rute complexe către și din mai multe state membre ale UE, pentru a evita să fie depistați și puși sub urmărire.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b. Prezenta directivă se aplică, de asemenea, transportatorilor și operatorilor economici care nu sunt transportatori constituiți sau care stochează date în Uniune sau care operează zboruri de pasageri către sau din țările terțe, al căror punct de plecare sau destinație este situat pe teritoriul Uniunii.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) „transportator aerian” înseamnă o întreprindere de transport aerian care deține o licență de operare valabilă sau un document echivalent valabil care îi permite să efectueze activități de transport aerian de pasageri;

(a) „transportator aerian” înseamnă o întreprindere de transport aerian care deține o licență de operare valabilă sau un document echivalent valabil;

Justificare

Definiția unui transportator aerian ar trebui să corespundă cu definiția aceluiași termen din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(aa) „operator economic care nu este transportator” înseamnă un operator economic autorizat, cum ar fi agențiile de voiaj și operatorii de turism, care asigură servicii de voiaj, inclusiv rezervări de zboruri unde colectează și prelucrează datele PNR ale pasagerilor;

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) „zbor internațional” înseamnă orice zbor regulat sau neregulat al unui transportator aerian care provine dintr-o țară terță și este planificat să aterizeze pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau care pleacă de pe teritoriul unui stat membru și are ca destinație finală o țară terță, incluzându-se, în ambele cazuri, orice zbor de transfer sau de tranzit;

(b) „zbor internațional” înseamnă orice zbor regulat sau neregulat al unui transportator aerian care provine dintr-o țară terță și este planificat să aterizeze pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau care pleacă de pe teritoriul unui stat membru și are ca destinație finală o țară terță, inclusiv zborurile charter, avioanele particulare, zborurile particulare în scopul transportului de mărfuri, precum și orice zbor de tranzit care implică debarcarea de pasageri;

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) „registrul cu numele pasagerilor” sau „datele PNR” înseamnă un registru al cerințelor de călătorie ale fiecărui pasager, care conține toate informațiile necesare pentru a permite prelucrarea și controlul rezervărilor de către transportatorii aerieni care efectuează înregistrarea și de către transportatorii aerieni participanți pentru fiecare călătorie rezervată de sau în numele oricărei persoane, indiferent că este conținut în sistemele de rezervare, în sistemele de control al plecărilor sau în sisteme echivalente care oferă aceleași funcționalități;

(c) „registrul cu numele pasagerilor” sau „datele PNR” înseamnă un registru al cerințelor de călătorie ale fiecărui pasager, care conține toate informațiile necesare pentru a permite prelucrarea și controlul rezervărilor de către transportatorii aerieni care efectuează înregistrarea și de către transportatorii aerieni participanți, precum și de operatorii economici care nu sunt transportatori, în cazul în care transportatorii aerieni nu au efectuat ei înșiși rezervările, pentru fiecare călătorie rezervată de o anumită persoană sau în numele său, indiferent că este conținut în sistemele de rezervare, în sistemele de control al plecărilor sau în sisteme echivalente care oferă aceleași funcționalități;

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) „sisteme de rezervare” înseamnă sistemul intern de inventariere al transportatorului aerian, în care datele PNR sunt colectate pentru tratarea rezervărilor;

(e) „sisteme de rezervare” înseamnă sistemul intern de inventariere al transportatorului aerian sau al operatorului economic care nu este transportator în care datele PNR sunt colectate pentru tratarea rezervărilor;

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) „metoda de tip push” înseamnă metoda prin care transportatorii aerieni transmit datele PNR solicitate către baza de date a autorității solicitante;

(f) „metoda de tip push” înseamnă metoda prin care transportatorii aerieni transmit datele PNR către baza de date a autorității solicitante;

Justificare

Transportatorii aerieni transmit datele PNR pe care le colectează în cadrul rezervărilor, nu date PNR „solicitate”. Autoritățile sunt cele care filtrează datele și selectează ce anume au nevoie.

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) „infracțiuni de terorism” înseamnă infracțiunile prevăzute de legislația națională și menționate la articolele 1 - 4 din Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului;

(g) „infracțiuni de terorism” înseamnă infracțiunile prevăzute de legislația națională și menționate la articolele 1-4 din Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului, inclusiv în ceea ce privește persoanele care ar putea să efectueze călătorii pentru a comite, a planifica sau a pregăti acte teroriste, pentru a participa la acestea sau pentru a oferi formări de tip terorist sau pentru a participa la astfel de formări;

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) „infracțiuni grave” înseamnă infracțiunile prevăzute de legislația națională și menționate la articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului, dacă se pedepsesc cu închisoarea sau cu o măsură de siguranță privativă de libertate pe o perioadă maximă de cel puțin trei ani în baza legislației naționale a unui stat membru. Totuși, statele membre pot exclude acele infracțiuni de mică gravitate în cazul cărora, ținând cont de sistemul lor de justiție penală, prelucrarea datelor PNR în temeiul prezentei directive nu ar fi conformă cu principiul proporționalității;

eliminat

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Fiecare stat membru înființează sau desemnează o autoritate competentă pentru prevenirea, depistarea, cercetarea sau urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave sau o filială a unei astfel de autorități care să acționeze ca „unitate de informații despre pasageri” a statului respectiv, responsabilă pentru colectarea datelor PNR de la transportatorii aerieni, stocarea și analizarea acestora și transmiterea rezultatului analizei autorităților competente menționate la articolul 5. Membrii personalului acesteia pot fi detașați de la autoritățile publice competente.

1. Fiecare stat membru înființează sau desemnează o autoritate competentă pentru prevenirea, depistarea, cercetarea sau urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave sau o filială a unei astfel de autorități care să acționeze ca „unitate de informații despre pasageri” a statului respectiv, responsabilă pentru colectarea datelor PNR de la transportatorii aerieni, stocarea și analizarea acestora și transmiterea rezultatului analizei autorităților competente menționate la articolul 5. Membrii personalului acesteia fac dovada integrității lor și a competențelor pe care le dețin și pot fi detașați de la autoritățile publice competente.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Datele PNR transferate de transportatorii aerieni, în temeiul articolului 6, în legătură cu zborurile internaționale care sosesc sau pleacă de pe teritoriul oricărui stat membru sunt colectate de unitatea de informații despre pasageri din statul membru în cauză. În cazul în care datele PNR transferate de transportatorii aerieni includ date suplimentare față de cele incluse în anexă, unitatea de informații despre pasageri șterge aceste date imediat după primirea lor.

1. Datele PNR transferate de transportatorii aerieni și de operatorii economici care nu sunt transportatori, în temeiul articolului 6, în legătură cu zborurile internaționale care sosesc sau pleacă de pe teritoriul oricărui stat membru sunt colectate de unitatea de informații despre pasageri din statul membru în cauză. În cazul în care datele PNR transferate de transportatorii aerieni sau de operatorii economici care nu sunt transportatori includ date suplimentare față de cele incluse în anexă, unitatea de informații despre pasageri șterge aceste date imediat după primirea lor.

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Datele PNR transferate de transportatorii aerieni, în temeiul articolului 6, în legătură cu zborurile internaționale care sosesc sau pleacă de pe teritoriul oricărui stat membru sunt colectate de unitatea de informații despre pasageri din statul membru în cauză. În cazul în care datele PNR transferate de transportatorii aerieni includ date suplimentare față de cele incluse în anexă, unitatea de informații despre pasageri șterge aceste date imediat după primirea lor.

1. Datele PNR transferate de transportatorii aerieni, în temeiul articolului 6, în legătură cu zborurile internaționale care sosesc sau pleacă de pe teritoriul oricărui stat membru sunt colectate de unitatea de informații despre pasageri din statul membru în cauză. Transportatorii aerieni și operatorii economici care nu sunt transportatori nu transmit către unitatea de informații despre pasageri date sensibile precum cele legate de sexul, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, convingerile religioase sau filozofice, opiniile politice, apartenența la un sindicat sau la o minoritate națională, averea, nașterea, handicapul, vârsta, starea de sănătate sau orientarea sexuală ale unei persoane. În cazul în care datele PNR transferate includ astfel de date sau date suplimentare față de cele incluse în mod exhaustiv în anexă, unitatea de informații despre pasageri șterge aceste date imediat după primirea lor.

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Datele PNR transferate de transportatorii aerieni, în temeiul articolului 6, în legătură cu zborurile internaționale care sosesc sau pleacă de pe teritoriul oricărui stat membru sunt colectate de unitatea de informații despre pasageri din statul membru în cauză. În cazul în care datele PNR transferate de transportatorii aerieni includ date suplimentare față de cele incluse în anexă, unitatea de informații despre pasageri șterge aceste date imediat după primirea lor.

1. Datele PNR transferate de transportatorii aerieni, în temeiul articolului 6, în legătură cu zborurile internaționale care sosesc sau pleacă de pe teritoriul oricărui stat membru sunt colectate exclusiv de unitatea de informații despre pasageri din statul membru în cauză. În cazul în care datele PNR transferate de transportatorii aerieni includ date suplimentare față de cele incluse în anexă, unitatea de informații despre pasageri șterge aceste date imediat după primirea lor.

Justificare

Ar trebui adăugat cuvântul „exclusiv”, astfel încât nu toate autoritățile competente îndreptățite să solicite date PNR (conform articolului 5) să le poată obține de la transportatori.

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) efectuarea unei evaluări a pasagerilor înainte de sosirea sau plecarea programată a acestora din statul membru, în vederea identificării persoanelor care pot fi implicate într-o infracțiune de terorism sau într-o infracțiune gravă transnațională și care necesită o examinare suplimentară de către autoritățile competente menționate la articolul 5. Pentru efectuarea acestei evaluări, unitatea de informații despre pasageri poate prelucra datele PNR în funcție de criterii predefinite. Statele membre se asigură că toate rezultatele pozitive obținute printr-o astfel de prelucrare automatizată sunt reexaminate individual prin mijloace neautomatizate pentru a verifica dacă este necesară intervenția autorității competente menționate la articolul 5;

(a) efectuarea unei evaluări a pasagerilor înainte de sosirea sau plecarea programată a acestora din statul membru, în vederea identificării persoanelor care pot fi implicate într-o infracțiune de terorism sau într-o infracțiune gravă transnațională, inclusiv a persoanelor care ar putea să efectueze călătorii pentru a comite, planifica sau pregăti acte teroriste, pentru a participa la acestea sau pentru a oferi formări de tip terorist sau a participa la astfel de formări, și care necesită o examinare suplimentară de către autoritățile competente menționate la articolul 5. Pentru efectuarea acestei evaluări, unitatea de informații despre pasageri poate prelucra datele PNR în funcție de criterii predefinite. Statele membre se asigură că toate rezultatele pozitive obținute printr-o astfel de prelucrare automatizată sunt reexaminate individual prin mijloace neautomatizate pentru a verifica dacă este necesară intervenția autorității competente menționate la articolul 5;

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) efectuarea unei evaluări a pasagerilor înainte de sosirea sau de plecarea programată a acestora din statul membru, în vederea identificării oricăror persoane care pot fi implicate într-o infracțiune de terorism sau într-o infracțiune gravă și care necesită o examinare suplimentară de către autoritățile competente menționate la articolul 5. Pentru efectuarea acestei evaluări, unitatea de informații despre pasageri poate confrunta datele PNR cu bazele de date relevante, inclusiv cu bazele de date internaționale sau naționale sau cu copiile naționale „în oglindă” ale bazelor de date ale Uniunii, în cazul în care astfel de baze de date sunt create în baza dreptului Uniunii pentru persoanele sau obiectele căutate sau care fac obiectul unei semnalări, în conformitate cu normele Uniunii și cu normele internaționale și naționale aplicabile fișierelor de această natură. Statele membre se asigură că toate rezultatele pozitive obținute printr-o astfel de prelucrare automatizată sunt reexaminate individual prin mijloace neautomatizate pentru a verifica dacă este necesară intervenția autorității competente menționate la articolul 5;

(b) efectuarea unei evaluări a pasagerilor înainte de sosirea sau de plecarea programată a acestora din statul membru, în vederea identificării oricăror persoane care pot fi implicate într-o infracțiune de terorism sau într-o infracțiune gravă, inclusiv a persoanelor care ar putea să efectueze călătorii pentru a comite, planifica sau pregăti acte teroriste, pentru a participa la acestea sau pentru a oferi formări de tip terorist sau a participa la astfel de formări, și care necesită o examinare suplimentară de către autoritățile competente menționate la articolul 5. Pentru efectuarea acestei evaluări, unitatea de informații despre pasageri poate confrunta datele PNR cu bazele de date relevante, inclusiv cu bazele de date internaționale sau naționale sau cu copiile naționale „în oglindă” ale bazelor de date ale Uniunii, în cazul în care astfel de baze de date sunt create în baza dreptului Uniunii pentru persoanele sau obiectele căutate sau care fac obiectul unei semnalări, în conformitate cu normele Uniunii și cu normele internaționale și naționale aplicabile fișierelor de această natură. Statele membre se asigură că toate rezultatele pozitive obținute printr-o astfel de prelucrare automatizată sunt reexaminate individual prin mijloace neautomatizate pentru a verifica dacă este necesară intervenția autorității competente menționate la articolul 5;

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Evaluarea pasagerilor înainte de sosirea sau de plecarea programată a acestora din statul membru menționată la alineatul 2 litera (a) se realizează în mod nediscriminatoriu, pe baza criteriilor de evaluare stabilite de unitatea sa de informații despre pasageri. Statele membre se asigură că unitățile de informații despre pasageri stabilesc criterii de evaluare în cooperare cu autoritățile competente menționate la articolul 5. Criteriile de evaluare nu se întemeiază în niciun caz pe rasa sau originea etnică a unei persoane, convingerile sale religioase sau filozofice, opiniile sale politice, apartenența la un sindicat, starea sa de sănătate sau viața sa sexuală.

3. Evaluarea pasagerilor înainte de sosirea sau de plecarea programată a acestora din statul membru menționată la alineatul 2 litera (a) se realizează în mod nediscriminatoriu, pe baza criteriilor de evaluare stabilite de unitatea sa de informații despre pasageri. Statele membre se asigură că unitățile de informații despre pasageri stabilesc criterii de evaluare în cooperare cu autoritățile competente menționate la articolul 5. Criteriile de evaluare nu se întemeiază în niciun caz pe sexul, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, convingerile religioase sau filozofice, opiniile politice, apartenența la un sindicat sau la o minoritate națională, averea, nașterea, handicapul, vârsta, starea de sănătate sau orientarea sexuală ale unei persoane.

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. Autoritățile competente nu adoptă doar pe baza tratamentului automatizat a datelor PNR nicio decizie susceptibilă să producă efecte juridice prejudiciabile unei persoane sau care afectează o persoană. Astfel de decizii nu se vor întemeia în niciun caz pe rasa sau originea etnică a unei persoane, convingerile sale religioase sau filozofice, opiniile sale politice, apartenența la un sindicat, starea sa de sănătate sau viața sa sexuală.

6. Autoritățile competente nu adoptă doar pe baza tratamentului automatizat al datelor PNR nicio decizie susceptibilă să producă efecte juridice prejudiciabile unei persoane sau care afectează o persoană. Astfel de decizii nu se întemeiază în niciun caz pe sexul, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, convingerile religioase sau filozofice, opiniile politice, apartenența la un sindicat sau la o minoritate națională, averea, nașterea, handicapul, vârsta, starea de sănătate sau orientarea sexuală ale unei persoane.

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obligațiile transportatorilor aerieni

Obligațiile transportatorilor aerieni și ale operatorilor economici care nu sunt transportatori

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că transportatorii aerieni transferă („push”) datele PNR astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (c) și menționate în anexă, în măsura în care aceștia colectează deja aceste date, către baza de date a unității naționale privind informațiile despre pasageri a statului membru pe teritoriul căruia va sosi sau de pe teritoriul căruia va pleca zborul internațional. Dacă este vorba de un zbor al cărui cod este partajat de unul sau mai mulți transportatori aerieni, obligația de a transfera datele PNR ale tuturor pasagerilor aparține transportatorului aerian care operează zborul. În cazul în care zborul are una sau mai multe escale în aeroporturile din state membre, transportatorii aerieni transferă datele PNR la unitățile de informații despre pasageri din toate statele membre în cauză.

1. Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că transportatorii aerieni și operatorii economici care nu sunt transportatori transferă („push”) datele PNR astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (c) și menționate în anexă, în măsura în care aceștia colectează deja aceste date, către baza de date a unității naționale privind informațiile despre pasageri a statului membru pe teritoriul căruia va sosi sau de pe teritoriul căruia va pleca zborul internațional. Dacă este vorba de un zbor al cărui cod este partajat de unul sau mai mulți transportatori aerieni, obligația de a transfera datele PNR ale tuturor pasagerilor aparține transportatorului aerian care operează zborul. În cazul în care zborul are una sau mai multe escale în aeroporturile din state membre, transportatorii aerieni transferă datele PNR la unitățile de informații despre pasageri din toate statele membre în cauză.

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că transportatorii aerieni transferă („push”) datele PNR astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (c) și menționate în anexă, în măsura în care aceștia colectează deja aceste date, către baza de date a unității naționale privind informațiile despre pasageri a statului membru pe teritoriul căruia va sosi sau de pe teritoriul căruia va pleca zborul internațional. Dacă este vorba de un zbor al cărui cod este partajat de unul sau mai mulți transportatori aerieni, obligația de a transfera datele PNR ale tuturor pasagerilor aparține transportatorului aerian care operează zborul. În cazul în care zborul are una sau mai multe escale în aeroporturile din state membre, transportatorii aerieni transferă datele PNR la unitățile de informații despre pasageri din toate statele membre în cauză.

1. Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că transportatorii aerieni transferă („push”) datele PNR astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (c) și menționate în anexă, în măsura în care aceștia colectează aceste date în cadrul activității lor obișnuite, către baza de date a unității naționale privind informațiile despre pasageri a statului membru pe teritoriul căruia va sosi sau de pe teritoriul căruia va pleca zborul internațional. Dacă este vorba de un zbor al cărui cod este partajat de unul sau mai mulți transportatori aerieni, obligația de a transfera datele PNR ale tuturor pasagerilor aparține transportatorului aerian care operează zborul. În cazul în care zborul are una sau mai multe escale în aeroporturile din state membre, transportatorii aerieni transferă datele PNR la unitățile de informații despre pasageri din toate statele membre în cauză.

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1a. În cazul în care transportatorii aerieni și operatorii economici care nu sunt transportatori au colectat date prealabile referitoare la informații despre pasageri (date API) incluse la punctul 18 din anexa 1 la prezenta directivă, dar nu le păstrează ca parte din datele PNR, statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că transportatorii aerieni și operatorii economici care nu sunt transportatori transferă („push”) datele respective și către unitatea de informații despre pasageri a statului membru menționat la alineatul (1). În cazul unui astfel de transfer, toate dispozițiile prezentei directive se aplică în privința respectivelor date API, ca și când acestea ar face parte din datele PNR.

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Transportatorii aerieni transferă datele PNR prin mijloace electronice utilizând protocoalele comune și formate de date compatibile, care urmează a fi adoptate potrivit procedurii de la articolele 13, 14 sau, în caz de defecțiune tehnică, prin orice alte mijloace adecvate care asigură un nivel adecvat de securitate a datelor:

2. Transportatorii aerieni și operatorii economici care nu sunt transportatori transferă datele PNR prin mijloace electronice utilizând protocoalele comune și formate de date compatibile, care urmează a fi adoptate potrivit procedurii de la articolele 13, 14 sau, în caz de defecțiune tehnică, prin orice alte mijloace adecvate care asigură un nivel adecvat de securitate a datelor:

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) cu 24 până la 48 de ore înainte de ora programată pentru plecarea aeronavei;

(a) o dată, cu 24 până la 48 de ore înainte de ora programată pentru plecarea aeronavei;

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) imediat după închiderea zborului, adică imediat după îmbarcarea pasagerilor în aeronava care se pregătește de decolare și când niciun alt pasager nu se mai poate îmbarca.

(b) o dată, imediat după închiderea zborului, adică imediat după îmbarcarea pasagerilor în aeronava care se pregătește de decolare și când niciun alt pasager nu se mai poate îmbarca.

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Statele membre le pot permite transportatorilor aerieni să limiteze transferul menționat la alineatul (2) litera (b) la actualizări ale transferului menționat la alineatul (2) litera (a).

3. Statele membre le pot permite transportatorilor aerieni și operatorilor economici care nu sunt transportatori să limiteze transferul menționat la alineatul (2) litera (b) la actualizări ale transferului menționat la alineatul (2) litera (a).

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. De la caz la caz, la cererea unei unități de informații despre pasageri efectuată în conformitate cu legislația națională, transportatorii aerieni transferă date PNR atunci când este necesar accesul la date mai devreme decât se menționează la alineatul (2) litera (a) pentru a contribui la contracararea unei amenințări specifice și reale legate de infracțiuni de terorism sau de infracțiuni grave.

4. De la caz la caz, la cererea unei unități de informații despre pasageri efectuată în conformitate cu legislația națională, transportatorii aerieni și operatorii economici care nu sunt transportatori transferă date PNR atunci când este necesar accesul la date mai devreme decât se menționează la alineatul (2) litera (a) pentru a contribui la contracararea unei amenințări specifice și reale legate de infracțiuni de terorism sau de infracțiuni grave.

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. De la caz la caz, la cererea unei unități de informații despre pasageri efectuată în conformitate cu legislația națională, transportatorii aerieni transferă date PNR atunci când este necesar accesul la date mai devreme decât se menționează la alineatul (2) litera (a) pentru a contribui la contracararea unei amenințări specifice și reale legate de infracțiuni de terorism sau de infracțiuni grave.

4. De la caz la caz, la cererea unei unități de informații despre pasageri efectuată în conformitate cu legislația națională, transportatorii aerieni transferă date PNR atunci când este necesar accesul la date mai devreme decât se menționează la alineatul (2) litera (a) pentru a contribui la contracararea unei amenințări specifice și reale legate de infracțiuni de terorism sau de infracțiuni grave transnaționale.

Amendamentul    55

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. De la caz la caz, la cererea unei unități de informații despre pasageri efectuată în conformitate cu legislația națională, transportatorii aerieni transferă date PNR atunci când este necesar accesul la date mai devreme decât se menționează la alineatul (2) litera (a) pentru a contribui la contracararea unei amenințări specifice și reale legate de infracțiuni de terorism sau de infracțiuni grave.

4. De la caz la caz, la cererea unei unități de informații despre pasageri efectuată în conformitate cu legislația națională, transportatorii aerieni furnizează date PNR atunci când este necesar accesul la date mai devreme decât se menționează la alineatul (2) litera (a) pentru a contribui la contracararea unei amenințări specifice și reale legate de infracțiuni de terorism sau de infracțiuni grave.

Amendamentul    56

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Doar în acele cazuri în care este necesar pentru prevenirea unei amenințări grave și imediate la adresa securității publice, autoritățile competente ale unui stat membru pot solicita direct unității de informații despre pasageri a oricărui alt stat membru să îi comunice datele PNR care sunt păstrate în bazele de date ale acesteia în conformitate cu articolul 9 alineatele (1) și (2). Aceste solicitări trebuie să aibă legătură cu o cercetare sau urmărire penală specifică având ca obiect infracțiuni de terorism sau infracțiuni grave și trebuie să fie motivate. Unitățile de informații despre pasageri răspund cu prioritate acestor solicitări. În toate celelalte cazuri, autoritățile competente își transmit solicitările prin unitățile de informații despre pasageri din propriul stat membru.

4. Doar în acele cazuri în care este necesar pentru prevenirea unei amenințări grave și imediate la adresa securității publice, autoritățile competente ale unui stat membru pot solicita direct unității de informații despre pasageri a oricărui alt stat membru să îi comunice datele PNR care sunt păstrate în bazele de date ale acesteia în conformitate cu articolul 9 alineatele (1) și (2). Aceste solicitări trebuie să aibă legătură cu o cercetare sau urmărire penală specifică având ca obiect infracțiuni de terorism sau infracțiuni grave transnaționale și trebuie să fie motivate. Unitățile de informații despre pasageri răspund cu prioritate acestor solicitări. În toate celelalte cazuri, autoritățile competente își transmit solicitările prin unitățile de informații despre pasageri din propriul stat membru.

Amendamentul    57

Propunere de directivă

Articolul 8 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Un stat membru poate transfera unei țări terțe date PNR și rezultatele prelucrării datelor PNR doar de la caz la caz și dacă:

Având în vedere importanța asigurării coerenței dintre aspectele interne și cele externe ale securității și pentru a îmbunătăți cooperarea internațională, un stat membru poate transfera unei țări terțe date PNR și rezultatele prelucrării datelor PNR doar de la caz la caz și dacă:

Amendamentul    58

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 13 din Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului;

eliminat

Amendamentul    59

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) transferul este necesar în scopul acestei directive, menționat la articolul 1 alineatul (2); și

(b) transferul este necesar în scopurile prezentei directive, menționate la articolul 1 alineatul (2);

Amendamentul    60

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

b) transferul este necesar în scopul acestei directive, menționat la articolul 1 alineatul (2); și

b) transferul este necesar și proporțional cu scopurile prezentei directive, menționate la articolul 1 alineatul (2); și

Amendamentul    61

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 – litera b a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ba) autorității destinatare din țara terță sau organismului internațional destinatar îi revine răspunderea pentru prevenirea, cercetarea, descoperirea și urmărirea penală a actelor de terorism internațional sau a infracțiunilor grave transnaționale;

Amendamentul    62

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(bb) solicitarea autorității destinatare din țara terță sau a organismului internațional destinatar a fost autorizată de o instanță sau de un organism administrativ independent a cărui decizie vizează limitarea accesului la date în țara terță și utilizarea strictă a acestora pentru atingerea obiectivului urmărit și este emisă în urma unei solicitări justificate a autorităților respective, formulate în cadrul prevenirii, cercetării, depistării sau urmăririi penale a actelor internaționale de terorism sau a infracțiunilor grave transnaționale;

Amendamentul    63

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(bc) statul membru de la care au fost obținute datele și-a dat acordul de a le transfera în conformitate cu legislația națională;

Amendamentul    64

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 – litera bd (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(bd) perioada de reținere în țara terță sau la organismul internațional se stabilește pe baza unor criterii obiective pentru a garanta că aceasta nu depășește intervalul strict necesar;

Amendamentul    65

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) țara terță este de acord să transfere datele unei alte țări terțe doar în cazul în care acest lucru este necesar în scopul prezentei directive, specificat la articolul 1 alineatul (2), și doar cu autorizarea expresă a statului membru.

(c) țara terță care primește datele este de acord să transfere datele unei alte țări terțe doar în cazul în care acest lucru este necesar în scopul prezentei directive, specificat la articolul 1 alineatul (2), și dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 8 litera (a).

Amendamentul    66

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre se asigură că datele PNR furnizate de transportatorii aerieni unității de informații despre pasageri sunt păstrate într-o bază de date la unitatea de informații despre pasageri pentru o perioadă de 30 de zile după transferul lor către unitatea de informații despre pasageri a primului stat membru pe teritoriul căruia sosește sau de pe teritoriul căruia pleacă zborul internațional.

1. Statele membre se asigură că datele PNR furnizate de transportatorii aerieni și de către operatorii economici care nu sunt transportatori unității de informații despre pasageri sunt păstrate într-o bază de date la unitatea de informații despre pasageri pentru o perioadă de 30 de zile după transferul lor către unitatea de informații despre pasageri a primului stat membru pe teritoriul căruia sosește sau de pe teritoriul căruia pleacă zborul internațional.

Amendamentul    67

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre se asigură că datele PNR furnizate de transportatorii aerieni unității de informații despre pasageri sunt păstrate într-o bază de date la unitatea de informații despre pasageri pentru o perioadă de 30 de zile după transferul lor către unitatea de informații despre pasageri a primului stat membru pe teritoriul căruia sosește sau de pe teritoriul căruia pleacă zborul internațional.

1. Statele membre se asigură că datele PNR furnizate de transportatorii aerieni unității de informații despre pasageri sunt păstrate într-o bază de date la unitatea de informații despre pasageri pentru o perioadă de 60 de zile după transferul lor către unitatea de informații despre pasageri a primului stat membru pe teritoriul căruia sosește sau de pe teritoriul căruia pleacă zborul internațional.

Amendamentul    68

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La expirarea perioadei de 30 de zile de la transferul datelor PNR către unitatea de informații despre pasageri menționată la alineatul (1), datele sunt păstrate la unitatea pentru informații despre pasageri pentru o perioadă suplimentară de cinci ani. În cursul acestei perioade, tuturor elementelor de date care ar putea servi la identificarea pasagerului la care se referă datele li se va da un caracter anonim. Aceste date PNR cărora li s-a dat un caracter anonim nu sunt accesibile decât unui număr limitat de membri ai personalului unității de informații despre pasageri, autorizați în mod special să efectueze analize ale datelor PNR și să elaboreze criterii de evaluare conform articolului 4 alineatul (2) litera (d). Accesul la integralitatea datelor PNR este autorizat doar de către șeful unității de informații despre pasageri în scopul articolului 4 alineatul (2) litera (c) și doar în cazul în care se poate considera în mod rezonabil că accesul este necesar pentru desfășurarea unei anchete sau pentru a răspunde unui risc sau unei amenințări specifice și reale sau unei cercetări sau urmăriri penale specifice.

La expirarea perioadei de 60 de zile de la transferul datelor PNR către unitatea de informații despre pasageri menționată la alineatul (1), datele sunt păstrate la unitatea pentru informații despre pasageri pentru o perioadă suplimentară de cinci ani. În cursul acestei perioade, tuturor elementelor de date care ar putea servi la identificarea pasagerului la care se referă datele sunt mascate. Aceste date PNR cărora li s-a dat un caracter anonim nu sunt accesibile decât unui număr limitat de membri ai personalului unității de informații despre pasageri, autorizați în mod special să efectueze analize ale datelor PNR și să elaboreze criterii de evaluare conform articolului 4 alineatul (2) litera (d). Accesul la integralitatea datelor PNR este autorizat doar de către șeful unității de informații despre pasageri în scopul articolului 4 alineatul (2) litera (c) și doar în cazul în care se poate considera în mod rezonabil că accesul este necesar pentru desfășurarea unei anchete sau pentru a răspunde unui risc sau unei amenințări specifice și reale sau unei cercetări sau urmăriri penale specifice.

Amendamentul    69

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La expirarea perioadei de 30 de zile de la transferul datelor PNR către unitatea de informații despre pasageri menționată la alineatul (1), datele sunt păstrate la unitatea pentru informații despre pasageri pentru o perioadă suplimentară de cinci ani. În cursul acestei perioade, tuturor elementelor de date care ar putea servi la identificarea pasagerului la care se referă datele li se va da un caracter anonim. Aceste date PNR cărora li s-a dat un caracter anonim nu sunt accesibile decât unui număr limitat de membri ai personalului unității de informații despre pasageri, autorizați în mod special să efectueze analize ale datelor PNR și să elaboreze criterii de evaluare conform articolului 4 alineatul (2) litera (d). Accesul la integralitatea datelor PNR este autorizat doar de către șeful unității de informații despre pasageri în scopul articolului 4 alineatul (2) litera (c) și doar în cazul în care se poate considera în mod rezonabil că accesul este necesar pentru desfășurarea unei anchete sau pentru a răspunde unui risc sau unei amenințări specifice și reale sau unei cercetări sau urmăriri penale specifice.

La expirarea perioadei de 30 de zile de la transferul datelor PNR către unitatea de informații despre pasageri menționată la alineatul (1), datele sunt păstrate la unitatea pentru informații despre pasageri pentru o perioadă suplimentară de cinci ani. În cursul acestei perioade, tuturor elementelor de date care ar putea servi la identificarea pasagerului la care se referă datele sunt mascate. Aceste date PNR mascate nu sunt accesibile decât unui număr limitat de membri ai personalului unității de informații despre pasageri, autorizați în mod special să efectueze analize ale datelor PNR și să elaboreze criterii de evaluare conform articolului 4 alineatul (2) litera (d). Accesul la integralitatea datelor PNR este autorizat doar de către șeful unității de informații despre pasageri în scopul articolului 4 alineatul (2) litera (c) și doar în cazul în care se poate considera în mod rezonabil că accesul este necesar pentru desfășurarea unei anchete sau pentru a răspunde unui risc sau unei amenințări specifice și reale sau unei cercetări sau urmăriri penale specifice.

Amendamentul    70

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

numele, inclusiv numele altor pasageri menționați în PNR precum și numărul pasagerilor care călătoresc împreună și care figurează în PNR;

numele, inclusiv numele altor pasageri menționați în PNR, numele persoanelor de contact în caz de urgență, precum și numărul pasagerilor care călătoresc împreună și care figurează în PNR;

Amendamentul    71

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2 – liniuța 2a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- numerele de telefon și adresele de e-mail, inclusiv cele ale persoanelor de contact în caz de urgență;

Amendamentul    72

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2 – liniuța 2b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- programul de fidelizare a pasagerilor și codul respectiv;

Amendamentul    73

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2 – liniuța 2 c (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- adresa IP de la care a fost efectuată rezervarea;

Amendamentul    74

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Statele membre asigură ștergerea datelor PNR după expirarea perioadei menționate la alineatul (2). Această obligație nu aduce atingere cazurilor în care date PNR specifice au fost transferate unei autorități competente și sunt utilizate în contextul unor cercetări sau urmăriri penale specifice; în aceste cazuri, păstrarea acestor date de către autoritatea competentă este reglementată prin legislația națională a statului membru.

3. Statele membre asigură ștergerea definitivă a datelor PNR după expirarea perioadei menționate la alineatul (2). Această obligație nu aduce atingere cazurilor în care date PNR specifice au fost transferate unei autorități competente și sunt utilizate în contextul unor cercetări sau urmăriri penale specifice; în aceste cazuri, păstrarea acestor date de către autoritatea competentă este reglementată prin legislația națională a statului membru.

Amendamentul    75

Propunere de directivă

Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sancțiuni împotriva transportatorilor aerieni

Sancțiuni împotriva transportatorilor aerieni și a operatorilor economici care nu sunt transportatori

Amendamentul    76

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că, în conformitate cu legislația lor națională, sunt prevăzute sancțiuni disuasive, eficace și proporționale, inclusiv penalități financiare, împotriva transportatorilor aerieni care nu transmit datele solicitate în temeiul prezentei directive, în măsura în care le colectează deja, sau nu fac acest lucru în formatul cerut sau încalcă în alt mod dispozițiile naționale adoptate în temeiul prezentei directive.

Statele membre se asigură că, în conformitate cu legislația lor națională, sunt prevăzute sancțiuni disuasive, eficace și proporționale, inclusiv penalități financiare, împotriva transportatorilor aerieni și a operatorilor economici care nu sunt transportatori care nu transmit datele solicitate în temeiul prezentei directive, în măsura în care le colectează deja, sau nu fac acest lucru în formatul cerut sau încalcă în alt mod dispozițiile naționale adoptate în temeiul prezentei directive.

Amendamentul    77

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Se interzice orice prelucrare de date PNR care dezvăluie rasa sau originea etnică a unei persoane, convingerile sale religioase sau filozofice, opiniile sale politice, apartenența la un sindicat, starea sa de sănătate sau viața sa sexuală. În situația în care unitatea de informații despre pasageri primește date PNR care dezvăluie astfel de informații, acestea sunt șterse imediat.

3. Se interzice orice prelucrare de date PNR care dezvăluie sexul, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile filozofice, opiniile politice, apartenența la un sindicat sau la o minoritate națională, averea, nașterea, handicapul, vârsta, starea de sănătate sau orientarea sexuală ale unei persoane. Se interzice transportatorilor aerieni să transfere astfel de date, însă, în situația în care unitatea de informații despre pasageri primește date PNR care dezvăluie astfel de informații, acestea sunt șterse imediat.

Amendamentul    78

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Toate prelucrările de date PNR de către transportatorii aerieni, toate transferurile de date PNR de către unitățile de informații despre pasageri și toate solicitările formulate de autoritățile competente sau de unitățile de informații despre pasageri din alte state sau din țări terțe, chiar dacă au fost refuzate, sunt luate în evidență sau documentate de către unitatea de informații despre pasageri și de autoritățile competente în scopul verificării legalității prelucrării datelor, al autocontrolului și garantării integrității și securității adecvate a prelucrării datelor. Aceste înregistrări se păstrează pentru o perioadă de cinci ani dacă datele de bază nu au fost șterse deja în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) la expirarea celor cinci ani, înregistrările păstrându-se până la ștergerea datelor de bază.

4. Toate prelucrările de date PNR de către transportatorii aerieni și de către operatorii economici care nu sunt transportatori, toate transferurile de date PNR de către unitățile de informații despre pasageri și toate solicitările formulate de autoritățile competente sau de unitățile de informații despre pasageri din alte state sau din țări terțe, chiar dacă au fost refuzate, sunt luate în evidență sau documentate de către unitatea de informații despre pasageri și de autoritățile competente în scopul verificării legalității prelucrării datelor, al autocontrolului și garantării integrității și securității adecvate a prelucrării datelor. Aceste înregistrări se păstrează pentru o perioadă de cinci ani dacă datele de bază nu au fost șterse deja în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) la expirarea celor cinci ani, înregistrările păstrându-se până la ștergerea datelor de bază.

Amendamentul    79

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Toate prelucrările de date PNR de către transportatorii aerieni, toate transferurile de date PNR de către unitățile de informații despre pasageri și toate solicitările formulate de autoritățile competente sau de unitățile de informații despre pasageri din alte state sau din țări terțe, chiar dacă au fost refuzate, sunt luate în evidență sau documentate de către unitatea de informații despre pasageri și de autoritățile competente în scopul verificării legalității prelucrării datelor, al autocontrolului și garantării integrității și securității adecvate a prelucrării datelor. Aceste înregistrări se păstrează pentru o perioadă de cinci ani dacă datele de bază nu au fost șterse deja în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) la expirarea celor cinci ani, înregistrările păstrându-se până la ștergerea datelor de bază.

4. Toate prelucrările de date PNR, toate transferurile de date PNR de către unitățile de informații despre pasageri și toate solicitările formulate de autoritățile competente sau de unitățile de informații despre pasageri din alte state sau din țări terțe, chiar dacă au fost refuzate, sunt luate în evidență sau documentate de către unitatea de informații despre pasageri și de autoritățile competente în scopul verificării legalității prelucrării datelor, al autocontrolului și garantării integrității și securității adecvate a prelucrării datelor. Aceste înregistrări se păstrează pentru o perioadă de cinci ani dacă datele de bază nu au fost șterse deja în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) la expirarea celor cinci ani, înregistrările păstrându-se până la ștergerea datelor de bază.

Amendamentul    80

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. Pentru protecția tuturor datelor se aplică un standard deosebit de ridicat de securitate , adaptat la ultimele evoluții din discuțiile de specialitate din domeniul protecției datelor și care este actualizat în mod regulat pentru includerea noilor cunoștințe și descoperiri. Ca preocupare secundară, aspectele economice trebuie să fie luate în considerare atunci când sunt luate decizii importante cu privire la standardele de securitate care trebuie aplicate.

 

În special, se utilizează un proces de criptare avansat, care:

 

- împiedică folosirea sistemelor de prelucrare a datelor de către persoanele neautorizate,

 

- asigură că persoanele autorizate să utilizeze sistemul de prelucrare a datelor pot accesa exclusiv datele pe care sunt autorizate să le acceseze și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau șterse în mod neautorizat în cadrul prelucrării, utilizării și după stocare,

 

- asigură că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau șterse fără autorizare atunci când sunt transmise electronic sau în timpul transportului sau atunci când sunt salvate pe un dispozitiv de stocare și garantează posibilitatea de a verifica și de a stabili locurile unde urmează a fi transferate datele cu caracter personal prin intermediul structurilor de transmitere a datelor.

 

Se garantează posibilitatea de a verifica și de a stabili ulterior dacă datele cu caracter personal au fost introduse, modificate sau șterse din sistemele de prelucrare a datelor, precum și persoana care a efectuat aceste operațiuni.

 

Se garantează că datele cu caracter personal, care sunt prelucrate în urma unei comenzi, pot fi prelucrate numai în conformitate cu instrucțiunile entității contractante.

 

Se garantează că datele cu caracter personal sunt protejate împotriva distrugerii sau a pierderii întâmplătoare.

 

Se garantează posibilitatea prelucrării separate a datelor prelevate în diferite scopuri.

Amendamentul    81

Propunere de directivă

Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

Clauza de caducitate

 

1. Aplicarea prezentei directive încetează la data de …*.

 

2. În plus, aplicarea, impactul și eficacitatea prezentei directive fac obiectul unei reexaminări, evaluări și supravegheri independente din partea uneia sau mai multora dintre următoarele entități:

 

(a) Parlamentul European;

 

(b) Comisia;

 

(c) (Comitetul prevăzut la articolul 14 din prezenta directivă.

 

Acest proces ar trebui să se încheie până la data de ...**.

 

______________

 

* JO: a se introduce data: patru ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.

 

** JO: a se introduce data: trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.

Justificare

Încetarea sau reînnoirea prezentei directive ar trebui să aibă loc doar după revizuirea și evaluarea impactului și eficacității directivei.

Amendamentul    82

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Toate transferurile de date de către transportatorii aerieni către unitățile de informații despre pasageri în scopul prezentei directive sunt efectuate prin mijloace electronice sau, în caz de defecțiune tehnică, prin orice alte mijloace adecvate, pentru o perioadă de un an de la adoptarea protocoalelor comune și a formatelor de date compatibile conform articolului 14.

1. Toate transferurile de date de către transportatorii aerieni și de către operatorii economici care nu sunt transportatori către unitățile de informații despre pasageri în scopul prezentei directive sunt efectuate prin mijloace electronice sau, în caz de defecțiune tehnică, prin orice alte mijloace adecvate, pentru o perioadă de un an de la adoptarea protocoalelor comune și a formatelor de date compatibile conform articolului 14.

Amendamentul    83

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. La expirarea perioadei de un an de la data adoptării protocoalelor comune și a formatelor de date compatibile, toate transferurile de date PNR de către transportatorii aerieni către unitățile de informații despre pasageri în sensul prezentei directive sunt efectuate electronic, prin utilizarea de metode securizate sub forma unor protocoale comune acceptate, care sunt comune tuturor transferurilor, pentru a asigura securitatea datelor în timpul transferului, și într-un format de date compatibil, pentru a asigura posibilitatea citirii datelor de către toate părțile implicate. Toți transportatorii aerieni sunt obligați să selecționeze și să îi precizeze unității de informații despre pasageri protocolul comun și formatul de date pe care intenționează să le utilizeze pentru transferurile către aceasta.

2. La expirarea perioadei de un an de la data adoptării protocoalelor comune și a formatelor de date compatibile, toate transferurile de date PNR de către transportatorii aerieni și de către operatorii economici care nu sunt transportatori către unitățile de informații despre pasageri în sensul prezentei directive sunt efectuate electronic, prin utilizarea de metode securizate sub forma unor protocoale comune acceptate, care sunt comune tuturor transferurilor, pentru a asigura securitatea datelor în timpul transferului, și într-un format de date compatibil, pentru a asigura posibilitatea citirii datelor de către toate părțile implicate. Toți transportatorii aerieni și operatorii economici care nu sunt transportatori sunt obligați să selecționeze și să îi precizeze unității de informații despre pasageri protocolul comun și formatul de date pe care intenționează să le utilizeze pentru transferurile către aceasta.

Amendamentul    84

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La data menționată la articolul 15 alineatul (1), și anume la doi ani după intrarea în vigoare a prezentei directive, statele membre se asigură că sunt colectate datele PNR de la cel puțin 30% din toate zborurile menționate la articolul 6 alineatul (1). În termen de doi ani de la data menționată la articolul 15, statele membre se asigură că sunt colectate datele PNR de la cel puțin 60 % din toate zborurile menționate la articolul 6 alineatul (1). Statele membre se asigură că, după cu patru ani de la data menționată la articolul 15, sunt colectate datele PNR de la toate zborurile menționate la articolul 6 alineatul (1).

eliminat

Justificare

Având în vedere importanța scopului pentru care datele PNR sunt colectate și prelucrate, precum și natura variată, sofisticată și internațională a amenințării, este necesar să existe un sistem care urmărește colectarea în totalitate atât în UE, cât și în țările terțe, pentru ca sistemul să fie eficient pe deplin. De asemenea, colectarea datelor în proporție de 100 % reduce riscul stabilirii de profiluri.

Amendamentul    85

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

a) reexaminează fezabilitatea și necesitatea includerii zborurilor interne în domeniul de aplicare a prezentei directive, în lumina experienței dobândite de acele state membre care colectează date PNR privind zborurile interne. Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului în termen de doi ani de la data menționată la articolul 15 alineatul (1).

eliminat

Amendamentul    86

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) reexaminează funcționarea prezentei directive și prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului în termen de patru ani de la data menționată la articolul 15 alineatul (1). Această reexaminare ia în considerare toate elementele prezentei directive, acordând o atenție specială conformității cu standardele de protecție a datelor cu caracter personal, duratei perioadei de păstrare a datelor și calității evaluărilor. Va conține, de asemenea, informații statistice culese în temeiul articolului 18.

(b) reexaminează funcționarea prezentei directive și prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului în termen de patru ani de la data menționată la articolul 15 alineatul (1). Această reexaminare ia în considerare toate elementele prezentei directive, acordând o atenție specială conformității cu standardele de protecție a datelor cu caracter personal, inclusiv în cazurile transferurilor de date către țări terțe, duratei perioadei de păstrare a datelor și calității evaluărilor. Va conține, de asemenea, informații statistice culese în temeiul articolului 18.

Amendamentul    87

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) reexaminează funcționarea prezentei directive și prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului în termen de patru ani de la data menționată la articolul 15 alineatul (1). Această reexaminare ia în considerare toate elementele prezentei directive, acordând o atenție specială conformității cu standardele de protecție a datelor cu caracter personal, duratei perioadei de păstrare a datelor și calității evaluărilor. Va conține, de asemenea, informații statistice culese în temeiul articolului 18.

(b) reexaminează prezenta directivă și prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului în termen de patru ani de la data menționată la articolul 15 alineatul (1). În primul rând, această reexaminare stabilește, dacă sistemul PNR constituie într-adevăr o măsură necesară și, în al doilea rând, ia în considerare toate elementele prezentei directive, acordând o atenție specială conformității cu standardele de protecție a datelor cu caracter personal, duratei perioadei de păstrare a datelor și calității evaluărilor. Va conține, de asemenea, informații statistice culese în temeiul articolului 18.

Justificare

Reexaminarea nu ar trebui să aibă în vedere numai aplicarea directivei, ci ar trebui să stabilească și dacă datele PNR sunt utilizate în scopurile prevăzute sau dacă directiva chiar este necesară.

Amendamentul    88

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre compilează o serie de informații statistice privind datele PNR furnizate unităților de informații despre pasageri. Aceste statistici ar trebui să indice cel puțin pe transportator aerian și pe destinație numărul de identificări de persoane care pot fi implicate într-o infracțiune de terorism sau într-o infracțiune gravă în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) și numărul de acțiuni ulterioare de aplicare a legii care au implicat utilizarea datelor PNR.

1. Statele membre compilează o serie de informații statistice privind datele PNR furnizate unităților de informații despre pasageri. Aceste statistici indică, cel puțin pe transportator aerian și pe destinație, numărul de identificări de persoane care pot fi implicate într-o infracțiune de terorism sau într-o infracțiune gravă transnațională în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) și numărul de acțiuni ulterioare de aplicare a legii care au implicat utilizarea datelor PNR.

Amendamentul    89

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Prezenta directivă nu aduce atingere altor obligații și angajamente ale Uniunii în temeiul unor acorduri bilaterale și/sau multilaterale cu țări terțe.

2. Prezenta directivă nu aduce atingere altor obligații și angajamente ale Uniunii în temeiul unor acorduri bilaterale și/sau multilaterale cu țări terțe, însă noile acorduri cu țările terțe nu includ dispoziții care reduc nivelul protecției datelor sub nivelul prevăzut în prezenta directivă.

Justificare

Orice acord PNR cu țările terțe trebuie să asigure un nivel de protecție cel puțin egal cu cel stabilit în prezenta directivă.

Amendamentul    90

Propunere de directivă

Anexă – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Datele din registrul cu numele pasagerilor în măsura în care au fost colectate de transportatorii aerieni

Datele din registrul cu numele pasagerilor, în măsura în care au fost colectate de transportatorii aerieni și de operatorii economici care nu sunt transportatori

PROCEDURĂ

Titlu

Utilizarea datelor din registrul de nume al pasagerilor (UE PNR)

Referințe

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AFET

14.2.2011

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Arnaud Danjean

13.1.2015

Examinare în comisie

30.3.2015

 

 

 

Data adoptării

4.5.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

41

5

10

Membri titulari prezenți la votul final

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden

Membri supleanți prezenți la votul final

Reinhard Bütikofer, Neena Gill, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Norbert Neuser, Urmas Paet, Gilles Pargneaux, Soraya Post, Marietje Schaake, Renate Sommer, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Victor Boștinaru, Jonás Fernández


AVIZ al Comisiei pentru transport și turism (29.4.2015)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor pentru prevenirea, depistarea, cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD)

Raportor pentru aviz: Michael Cramer

PA_Legam

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prezenta propunere de directivă a Comisiei privind utilizarea datelor pasagerilor survine în urma faptului că, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, procedura legislativă destinată adoptării unei decizii-cadru în materie a devenit caducă.

Au fost luate în considerație unele dintre criticile formulate cu privire la propunerea din 2008. Cu toate acestea, există încă dubii considerabile cu privire la necesitatea acestor măsuri și la proporționalitatea lor; dubii de acest tip au fost exprimate de Autoritatea Europeană pentru Protecția datelor(1), Agenția UE pentru Drepturile fundamentale(2) și Serviciul juridic al Consiliului(3). Propunerea trebuie modificată astfel, încât să satisfacă criteriile de necesitate și proporționalitate. După cum a arătat, de exemplu, Decizia Curții Constituționale a României cu privire la păstrarea datelor(4), nu există nici măcar certitudinea că o legislație a Uniunii care implică astfel de atingeri controversate la adresa drepturilor fundamentale poate fi transpusă în statele membre. În hotărârea sa privind păstrarea datelor(5), Curtea Constituțională Federală a Germaniei a avertizat, fără echivoc, că alte măsuri de acest fel, chiar adoptate la nivelul UE, ar putea depăși cu ușurință limita cumulativă absolută dincolo de care s-ar ajunge în situația ca unele persoane, aflate deasupra oricăror suspiciuni, ar putea fi supuse unor controale contrare drepturilor fundamentale.

Costurile aferente analizei datelor pasagerilor sunt considerabile. În 2007, Comisia estima costurile nerecurente de punere în operă (exclusiv costurile de exploatare) la suma de 614 833 187 EUR, pentru ansamblul statelor membre. Pentru companiile aeriene ale UE (exclusiv companiile aeriene ale țărilor terțe), costurile de punere în operă s-au ridica, în total, la 11 647 116 EUR, iar costurile anuale de exploatare ar atinge 2 250 080 EUR, pentru metoda „push” repetată de două ori pentru fiecare pasager.

Raportoarea sugerează ca Comisiei să-i fie încredințată sarcina de a efectua un studiu referitor la costuri și, dacă este cazul, de a propune măsuri.

Pentru a garanta proporționalitatea directivei, raportoarea propune reducerea sferei sale de aplicare:

·analiza datelor PNR trebuie să servească exclusiv la prevenirea și detectarea infracțiunilor cu caracter terorist, precum și la desfășurarea anchetelor și la urmărirea în justiție a acestora. Definiția infracțiunilor teroriste trebuie să fie mai exactă, aceasta limitându-se la faptele prevăzute la articolul 1 din Decizia-cadru 2002/475/JI. Nu este necesară includerea infracțiunilor prevăzute la articolele 2 - 4 din această decizie-cadru. Noțiunea de „prevenire” înglobează și pregătirea, organizarea etc. infracțiunilor teroriste.

·datele pasagerilor nu ar trebui analizate în contextul unor „infracțiuni grave”, așa cum se precizează în proiect, întrucât definiția dată „infracțiunii grave” este mult prea largă. Această definiție include infracțiuni „de fiecare zi”, precum fraudele, și alte „infracțiuni minore”, a căror includere Comisia o consideră, de asemenea, disproporționată [a se vedea articolul 2 litera (h)].

·ar fi recomandabilă, de asemenea, definirea mai exactă a modalităților de procesare a datelor (articolul 4);

·transmiterea datelor ar trebui să se limiteze la cazurile în care aceasta este indispensabilă pentru prevenirea și detectarea unei infracțiuni cu caracter terorist concrete, precum și la desfășurarea anchetelor și la urmărirea în justiție a acesteia, iar în cazul țărilor terțe, numai dacă există garanții corespunzătoare în ceea ce privește protecția datelor;

·durata perioadei de păstrare a datelor ar trebui redusă substanțial. Perioada de păstrare propusă, și anume de 30 de zile, ține seama de rezervele menționate mai sus, referitoare la drepturile fundamentale. O astfel de perioadă ar trebui să fie suficientă în cazurile urgente, în care există suspiciuni sau amenințări. Pentru datele mai vechi, autoritățile naționale pot accesa, în orice moment, în caz de suspiciune întemeiată și în cadrul procedurilor legale, datele păstrate timp de mai multe luni la companiile aeriene sau în sistemele de rezervare. Din aceste motive, nu este nevoie de niciun temei juridic nou;

·dreptul pasagerilor la confidențialitate și la siguranța datelor, precum și dreptul lor la accesarea, rectificarea, ștergerea și blocarea datelor, ca și drepturile acestora în materie de despăgubire și căi de atac în justiție, ar trebui consolidate. În special, trebuie îmbunătățit dreptul la acces, pe care decizia-cadru îl limitează sever. Raportoarea propune ca, în ceea ce privește prelucrarea datelor PNR, să se recurgă la normele naționale, conform dispozițiilor Directivei 95/46/CE, chiar dacă aceasta nu se aplică, în principiu, la cooperarea polițienească și judiciară în materie penală dintre statele membre (a se vedea articolul 3 din această directivă). În cele din urmă, cu referire la această problematică, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, este necesară o soluție adecvată în materie de protecție a datelor în domeniul justiției și al afacerilor interne;

·ar trebui transmise exclusiv datele indispensabile pentru atingerea obiectivelor directivei.

AMENDAMENTE

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Directiva 2004/82/CE din 29 aprilie 2004 a Consiliului privind obligația operatorilor de transport de a comunica datele privind pasagerii, reglementează transferul de către transportatorii aerieni a informațiilor prealabile referitoare la pasageri către autoritățile naționale competente, în scopul îmbunătățirii controalelor la frontieră și combaterii imigrației ilegale.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Datele PNR sunt necesare pentru prevenirea, depistarea, cercetarea și urmărirea penală eficace a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, și, prin urmare, pentru consolidarea securității interne.

(5) Datele PNR pot fi un instrument util pentru prevenirea, depistarea, cercetarea și urmărirea penală eficace a infracțiunilor de terorism și a anumitor tipuri de infracțiuni grave de natură transfrontalieră, și, prin urmare, pentru consolidarea securității interne.

Justificare

„Infracțiunile grave transfrontaliere”, mai ales traficul de persoane, traficul ilegal de droguri și traficul ilegal de arme sunt, de asemenea, pertinente și reprezintă infracțiuni grave care pot fi prevenite prin utilizarea datelor PNR. Limitând domeniul de aplicare a directivei prin eliminarea sintagmei „infracțiune gravă”, utilizarea datelor PNR se concentrează pe infracțiunile transfrontaliere pentru care aceste date sunt foarte relevante și eficiente.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Datele PNR ajută autoritățile de aplicare a legii în prevenirea, depistarea, cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor grave, inclusiv a actelor de terorism, prin faptul că sunt comparate cu diferite baze de date cu persoane și obiecte căutate, pentru obținerea de probe și, acolo unde este cazul, pentru identificarea infractorilor și demantelarea rețelelor criminale.

(6) Datele PNR pot ajuta autoritățile de aplicare a legii în prevenirea, depistarea, cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor grave transfrontaliere, inclusiv a actelor de terorism, prin faptul că sunt comparate cu diferite baze de date cu persoane și obiecte căutate, pentru obținerea probelor necesare și, acolo unde este cazul, pentru identificarea infractorilor și demantelarea rețelelor criminale.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Datele PNR le permit autorităților de aplicare a legii să identifice persoane care erau anterior „necunoscute”, cu alte cuvinte, persoane nesuspectate până atunci de implicare în infracțiuni grave și de terorism, dar care, din analiza datelor, reiese că ar putea fi implicate în astfel de infracțiuni și, prin urmare, ar trebui să facă obiectul unor cercetări suplimentare de către autoritățile competente. Prin utilizarea datelor PNR, autoritățile de aplicare a legii pot contracara amenințarea reprezentată de infracțiunile grave și de terorism dintr-o altă perspectivă decât prin prelucrarea altor categorii de date cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru a garanta că prelucrarea datelor persoanelor nevinovate și nesuspectate rămâne cât mai limitată posibil, aspectele utilizării datelor PNR referitoare la definirea și aplicarea de criterii de evaluare ar trebui, în plus, limitată la infracțiunile grave care au și un caracter transnațional, cu alte cuvinte, sunt legate intrinsec de deplasări și, prin urmare, de tipul de date supuse prelucrării.

eliminat

Justificare

Raportoarea propune limitarea utilizării datelor PNR ale tuturor pasagerilor în scopul prevenirii, identificării, cercetării și condamnării infracțiunilor teroriste, comparându-le în special cu bazele de date ale persoanelor căutate (articolul 4 litera (b)) sau acționând în urma unei solicitări a unei autorități competente în cazurile speciale (articolul 4 litera (c)).

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Transportatorii aerieni colectează și prelucrează deja date PNR de la pasagerii lor în scopuri comerciale proprii. Prezenta directivă nu ar trebui să impună nicio obligație transportatorilor aerieni de a colecta sau păstra informații suplimentare de la pasageri, și nici nu ar trebui să oblige pasagerii să furnizeze vreo informație în plus față de cele furnizate deja transportatorilor aerieni.

(11) Transportatorii aerieni colectează și prelucrează deja date PNR de la pasagerii lor în scopuri comerciale proprii. Prezenta directivă nu ar trebui să impună nicio obligație transportatorilor aerieni de a colecta sau păstra informații suplimentare de la pasageri, și nici nu ar trebui să oblige pasagerii să furnizeze vreo informație în plus față de cele furnizate deja transportatorilor aerieni. În cazul în care transportatorii aerieni, în cursul activităților lor curente, nu colectează de obicei date în scopuri comerciale, nu ar trebui să li se impună să instituie proceduri de colectare a datelor.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Definiția infracțiunilor de terorism ar trebui preluată din articolele 1- 4 ale Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului. Definiția infracțiunilor grave ar trebui preluată din articolul 2 al Deciziei-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedura de predare între statele membre. Totuși, statele membre pot exclude acele infracțiuni de mică gravitate în cazul cărora, ținând cont de sistemul lor respectiv de justiție penală, prelucrarea datelor PNR în temeiul prezentei directive nu ar fi conformă cu principiul proporționalității. Definiția infracțiunilor grave transfrontaliere ar trebui preluată din articolul 2 al Deciziei-cadru 2002/584/JAI a Consiliului și din Convenția Organizației Națiunilor Unite privind criminalitatea organizată transfrontalieră.

(12) Definiția infracțiunilor de terorism ar trebui preluată din articolele 1 - 4 ale Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului. Definiția infracțiunilor grave transfrontaliere ar trebui preluată din articolul 2 al Deciziei-cadru 2002/584/JAI a Consiliului și din Convenția Organizației Națiunilor Unite privind combaterea criminalității organizate transfrontaliere. Statele membre trebuie să excludă acele infracțiuni în cazul cărora, ținând cont de sistemul lor respectiv de justiție penală, prelucrarea datelor PNR în temeiul prezentei directive nu ar fi conformă cu principiul proporționalității.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Conținutul tuturor listelor de date PNR solicitate care trebuie obținute de unitatea de informații despre pasageri ar trebui să reflecte cerințele legitime ale autorităților publice de prevenire, depistare, cercetare și urmărire penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, îmbunătățind prin aceasta nivelul de securitate internă din UE, precum și protecția drepturilor fundamentale ale cetățenilor, în special dreptul la viață privată și dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Aceste liste nu ar trebui să conțină nicio informație cu caracter personal care ar putea dezvălui originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenența la sindicate sau date privind starea de sănătate sau viața sexuală a persoanei în cauză. Datele PNR ar trebui să conțină detalii privind rezervarea pasagerului și itinerarul călătoriei, care le permit autorităților competente să identifice pasagerii care reprezintă o amenințare pentru securitatea internă.

(14) Conținutul datelor PNR care trebuie obținute de unitatea de informații despre pasageri, enumerate în anexa la această directivă, ar trebui să reflecte cerințele legitime ale autorităților publice de prevenire, depistare, cercetare și urmărire penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, îmbunătățind prin aceasta nivelul de securitate internă din UE, precum și protecția drepturilor fundamentale ale persoanelor, în special dreptul la viață privată și dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Aceste date nu ar trebui să conțină nicio informație cu caracter personal care ar putea dezvălui originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenența la sindicate sau date privind starea de sănătate sau viața sexuală a persoanei în cauză. Datele PNR ar trebui să conțină detalii privind rezervarea pasagerului și itinerarul călătoriei, care le permit autorităților competente să identifice pasagerii care reprezintă o amenințare pentru securitatea internă.

Justificare

În versiunea în limba engleză, cuvântul „required”poate crea confuzie dat fiind că transportatorii aerieni colectează datele PNR pe care le obțin în cursul desfășurării normale a activității lor. Acestora nu trebuie să li se impună nicio obligație de a obține sau de a păstra informațiile suplimentare ale pasagerilor, la fel cum nu li se va putea impune pasagerilor vreo obligație de a furniza mai multe informații decât cele cerute în mod normal de transportatorii aerieni în desfășurarea activității lor.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) În prezent sunt disponibile două metode de transfer de date: metoda de tip „pull”, prin care autoritățile competente din statul membru care solicită datele pot intra în sistemul de rezervări al transportatorului aerian (accesa) și extrage („pull”) o copie a datelor solicitate, și metoda de tip „push”, prin care transportatorii aerieni transferă („push”) datele PNR solicitate către autoritatea care le solicită, permițându-le astfel transportatorilor aerieni să păstreze controlul asupra datelor care se transmit. Se consideră că metoda de tip „push” oferă un grad mai mare de protecție a datelor și ar trebui să fie obligatorie pentru toți transportatorii aerieni.

(15) În prezent sunt disponibile două metode de transfer de date: metoda de tip „pull”, prin care autoritățile competente din statul membru care solicită datele pot intra în sistemul de rezervări al transportatorului aerian (accesa) și extrage („pull”) o copie a datelor solicitate, și metoda de tip „push”, prin care transportatorii aerieni transferă („push”) datele PNR către autoritatea care le solicită, permițându-le astfel transportatorilor aerieni să păstreze controlul asupra datelor care se transmit. Metoda de tip „push” oferă un grad mai mare de protecție a datelor și ar trebui să devină obligatorie la doi ani de la intrarea în vigoare a directivei, pentru toți transportatorii aerieni care colectează și prelucrează datele PNR în scopuri comerciale și care asigură zboruri internaționale către sau dinspre teritoriul statelor membre. În cazul în care datele PNR sunt prelucrate de operatorii de servicii informatizate de rezervare (SIR), se aplică Codul de conduită pentru SIR [Regulamentul (CE) nr. 80/2009 al Parlamentului European și al Consiliului].

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a le permite transportatorilor aerieni să își îndeplinească obligațiile ce le revin în temeiul prezentei directive. Statele membre ar trebui să prevadă sancțiuni disuasive, eficace și proporționale, inclusiv penalități financiare, împotriva acelor transportatori aerieni care nu își respectă obligațiile privind transferul de date PNR. În cazul în care există încălcări repetate grave care ar putea submina obiectivele de bază ale prezentei directive, aceste sancțiuni pot include, în cazuri excepționale, măsuri precum imobilizarea, sechestrarea și confiscarea mijlocului de transport ori suspendarea temporară sau retragerea licenței de operare.

(17) Statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a le permite transportatorilor aerieni să își îndeplinească obligațiile ce le revin în temeiul prezentei directive. Statele membre ar trebui să prevadă sancțiuni disuasive, eficace și proporționale, inclusiv penalități financiare, împotriva acelor transportatori aerieni care nu își respectă obligațiile privind transferul de date PNR.

Justificare

În anumite cazuri, responsabilitatea nu va reveni transportatorilor aerieni, ci țărilor terțe care nu furnizează datele PNR de care dispun. Sancțiunile trebuie să fie disuasive, eficiente și proporționale, astfel cum prevede prima parte a considerentului. Prin urmare, cea de-a doua parte poate părea disproporționată sau în contradicție cu prima care include tot felul de sancțiuni.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Statele membre ar trebui să partajeze cu alte state membre datele PNR pe care le primesc, atunci când acest transfer este necesar pentru prevenirea, depistarea, cercetarea sau urmărirea penală a infracțiunilor de terorism sau a infracțiunilor grave. Dispozițiile prezentei directive nu ar trebui să aducă atingere altor instrumente ale Uniunii privind schimbul de informații dintre autoritățile polițienești și judiciare, inclusiv Deciziei 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 de instituire a Oficiului European de Poliție (Europol) și Deciziei-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 septembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informații și date operative între autoritățile de aplicare a legii din statele membre ale Uniunii Europene. Acest schimb de date PNR între autoritățile de aplicare a legii și autoritățile judiciare ar trebui să fie reglementat de normele privind cooperarea polițienească și judiciară.

(20) Statele membre ar trebui să partajeze cu alte state membre datele PNR pe care le primesc, atunci când acest transfer este necesar pentru prevenirea, depistarea, cercetarea sau urmărirea penală a infracțiunilor de terorism sau a infracțiunilor grave transfrontaliere, astfel cum sunt definite în prezenta directivă. Dispozițiile prezentei directive nu ar trebui să aducă atingere altor instrumente ale Uniunii privind schimbul de informații dintre autoritățile polițienești și judiciare, inclusiv Deciziei 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 de instituire a Oficiului European de Poliție (Europol) și Deciziei-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 septembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informații și date operative între autoritățile de aplicare a legii din statele membre ale Uniunii Europene. Acest schimb de date PNR între autoritățile de aplicare a legii și autoritățile judiciare ar trebui să fie reglementat de normele privind cooperarea polițienească și judiciară.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Perioada de păstrare a datelor PNR ar trebui să fie proporțională cu scopul prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi penale a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave. Din cauza naturii datelor și scopurilor pentru care acestea sunt utilizate, este important ca datele PNR să fie păstrate o perioadă de timp suficient de îndelungată pentru efectuarea analizei și pentru utilizarea în investigații. În vederea evitării utilizării disproporționate a datelor, este important ca, după o perioadă inițială, să li se dea datelor un caracter anonim și să acestea fie accesibile numai în condiții foarte stricte și limitate.

(21) Perioada de păstrare a datelor PNR ar trebui să fie proporțională cu scopul prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi penale a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave. Din cauza naturii datelor și scopurilor pentru care acestea sunt utilizate, este important ca datele PNR să fie păstrate o perioadă de timp suficient de îndelungată pentru efectuarea analizei și pentru utilizarea în investigații. În vederea evitării utilizării disproporționate a datelor, este important ca, după o perioadă inițială, să li se dea datelor un caracter impersonal și să acestea fie accesibile numai în condiții foarte stricte și limitate.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Prelucrarea datelor PNR pe plan național, în fiecare stat membru, de către unitatea de informații despre pasageri și autoritățile competente, ar trebui să facă obiectul unui standard de protecție a datelor cu caracter personal în temeiul legislației lor naționale care este conform cu Decizia-cadru 2008/977/JAI din 27 noiembrie 2008 privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală („Decizia-cadru 2008/977/JAI”).

(23) Prelucrarea datelor PNR pe plan național, în fiecare stat membru, de către unitatea de informații despre pasageri și autoritățile competente, ar trebui să facă obiectul unui standard de protecție a datelor cu caracter personal în temeiul legislației lor naționale care să fie conform cu Decizia-cadru 2008/977/JAI din 27 noiembrie 2008 privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală („Decizia-cadru 2008/977/JAI”) și cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date1.

 

____________

 

1JO L 281, 23.11.95, p.31.

Justificare

Dat fiind faptul că sunt colectate datele tuturor pasagerilor din transportul aerian, ar trebui aplicate standarde de nivel maxim.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Ținând cont de dreptul la protecția datelor cu caracter personal, drepturile subiecților datelor în legătură cu prelucrarea acestor date, cum ar fi dreptul de acces, dreptul de rectificare, ștergere și blocare, precum și drepturile la despăgubire și exercitarea căilor de atac, ar trebui să fie conforme cu Decizia-cadru 2008/977/JAI.

(24) Ținând cont de dreptul la protecția datelor cu caracter personal, drepturile subiecților datelor în legătură cu prelucrarea acestor date, cum ar fi dreptul de acces, dreptul de rectificare, ștergere și blocare, precum și drepturile la despăgubire și exercitarea căilor de atac, ar trebui să fie conforme cu Decizia-cadru 2008/977/JAI și cu Directiva 95/46/CE.

Justificare

Dat fiind faptul că sunt colectate datele tuturor pasagerilor din transportul aerian, ar trebui aplicate standarde de nivel maxim.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a) Statele membre trebuie să prevadă ca costurile generate de măsurile privind utilizarea datelor PNR să nu fie suportate de pasageri.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28) Prezenta directivă nu aduce atingere posibilității oferite statelor membre de a prevedea, în temeiul legislației lor naționale, un sistem de colectare și de tratare al datelor PNR în alte scopuri decât cele prevăzute în prezenta directivă sau de a colecta și trata date provenind de la alți transportatori decât cei menționați în directivă, referitoare la zborurile interne, sub rezerva respectării dispozițiilor relevante de protecție a datelor cu caracter personal, cu condiția ca aceste dispoziții ale legislației naționale să respecte aquis-ul Uniunii. Problema colectării datelor PNR referitoare la zborurile interne ar trebui să facă obiectul unei reflecții specifice în viitor.

eliminat

Justificare

Pentru a oferi securitate juridică atât în privința protecției datelor pasagerilor, cât și a intereselor agenților economici, statele membre nu ar trebui să colecteze decât datele PNR definite în prezentul regulament.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 28 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28 b) Transmiterea datelor PNR ar trebui să se limiteze la cazurile în care aceasta este indispensabilă pentru prevenirea și detectarea infracțiunilor cu caracter terorist concret, precum și la desfășurarea anchetelor și la soluționarea în justiție a acestora, iar în cazul țărilor terțe, numai dacă există garanții echivalente în ceea ce privește protecția datelor;

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32) În special, domeniul de aplicare a directivei este cât de limitat posibil: acesta permite păstrarea datelor PNR pentru o perioadă care nu depășește 5 ani, după care datele trebuie șterse, datelor trebuie să li se dea un caracter anonim după o perioadă foarte scurtă, colectarea și utilizarea datelor sensibile este interzisă. În vederea garantării eficacității și a unui nivel ridicat de protecție, statele membre sunt obligate să asigure că o autoritate de supraveghere națională independentă este responsabilă de consiliere și de controlul modului de prelucrare a datelor PNR. Fiecare prelucrare de date PNR trebuie să fie luată într-o evidență sau documentată în scopul verificării legalității prelucrării datelor, autocontrolului și garantării integrității și securității adecvate a prelucrării datelor. De asemenea, statele membre trebuie să se asigure că pasagerilor le sunt oferite informații clare și precise cu privire la colectarea datelor PNR și cu privire la drepturile lor.

(32) În special, domeniul de aplicare a directivei este cât de limitat posibil: aceasta permite păstrarea datelor PNR pentru o perioadă care nu depășește trei luni, după care datele trebuie șterse; după o perioadă foarte scurtă, datele trebuie mascate și lăsate inaccesibile, cu excepția unei părți foarte limitate și restricționate a personalului autorizat, iar colectarea și utilizarea datelor sensibile este interzisă. În vederea garantării eficacității și a unui nivel ridicat de protecție, statele membre sunt obligate să asigure că o autoritate de supraveghere națională independentă este responsabilă de consiliere și de controlul modului de prelucrare a datelor PNR. Fiecare prelucrare de date PNR trebuie să fie luată într-o evidență sau documentată în scopul verificării legalității prelucrării datelor, autocontrolului și garantării integrității și securității adecvate a prelucrării datelor. De asemenea, statele membre trebuie să se asigure că pasagerilor le sunt oferite informații clare și precise cu privire la colectarea datelor PNR și cu privire la drepturile lor.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) prevenirea, depistarea, cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, conform articolului 4 alineatul (2) literele (b) și (c); și

(a) prevenirea, depistarea, cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a anumitor tipuri de infracțiuni grave transfrontaliere, astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (i) și conform articolului 4 alineatul (2).

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) prevenirea, depistarea, cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave transnaționale, conform articolului 4 alineatul (2) literele (a) și (d).

eliminat

Justificare

Inclus în modificarea adusă articolului 1 alineatul (2) litera (a).

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Datele PNR colectate în conformitate cu prezenta directivă nu pot fi prelucrate pentru infracțiuni minore care sunt pedepsite cu închisoarea sau printr-o măsură de siguranță privativă de libertate pentru o perioadă maximă de sub trei ani în temeiul legislației naționale a unui stat membru.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Prezenta directivă nu se aplică zborurilor de pe teritoriul Uniunii și nici altor mijloace de transport în afară de avioane.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) „zbor internațional” înseamnă orice zbor regulat sau neregulat al unui transportator aerian care provine dintr-o țară terță și este planificat să aterizeze pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau care pleacă de pe teritoriul unui stat membru și are ca destinație finală o țară terță, incluzându-se, în ambele cazuri, orice zbor de transfer sau de tranzit;

(b) „zbor internațional” înseamnă orice zbor regulat sau neregulat al unui transportator aerian care provine dintr-o țară terță și este planificat să aterizeze pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau care pleacă de pe teritoriul unui stat membru și are ca destinație finală o țară terță;

Justificare

Includerea zborurilor de tranzit și de transfer înseamnă a include în domeniul de aplicare a directivei zborurile interne în cadrul UE.

1) În cazul zborurilor de transfer: deoarece transferul datelor PNR se referă la totalitatea zborurilor, și nu la pasageri, cererile care vizează includerea zborurilor de transfer echivalează cu transferul datelor PNR practic pentru toate zborurile intracomunitare. 2) Cu privire la zborurile de tranzit: datele PNR sunt trimise autorităților aeroportuare unde pasagerii debarcă (și nu autorităților aeroportuare de tranzit, unde, prin definiție, pasagerii nu sunt supuși controalelor de imigrare). Itinerarul unui pasager nu va corespunde întotdeauna unui punct de tranzit, astfel că această clauză nu îndeplinește condițiile de cerere.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) „registrul cu numele pasagerilor” sau „datele PNR” înseamnă un registru al cerințelor de călătorie ale fiecărui pasager, care conține toate informațiile necesare pentru a permite prelucrarea și controlul rezervărilor de către transportatorii aerieni care efectuează înregistrarea și de către transportatorii aerieni participanți pentru fiecare călătorie rezervată de sau în numele oricărei persoane, indiferent că este conținut în sistemele de rezervare, în sistemele de control al plecărilor sau în sisteme echivalente care oferă aceleași funcționalități;

(c) registrul cu numele pasagerilor” sau „datele PNR” înseamnă un registru al cerințelor de călătorie ale fiecărui pasager, colectate și reținute electronic de către transportatorii aerieni în timpul desfășurării activității lor obișnuite, care conține toate informațiile necesare pentru a permite prelucrarea și controlul rezervărilor de către transportatorii aerieni care efectuează înregistrarea și de către transportatorii aerieni participanți pentru fiecare călătorie rezervată de sau în numele oricărei persoane, indiferent că este conținut în sistemele de rezervare, în sistemele de control al plecărilor sau în sisteme echivalente care oferă aceleași funcționalități;

Justificare

În scopul de a evita adăugarea de sarcini costisitoare asupra transportatorilor aerieni, care, la rândul lor, le-ar transforma în costuri pentru pasageri/consumatori.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) „metoda de tip push” înseamnă metoda prin care transportatorii aerieni transmit datele PNR solicitate către baza de date a autorității solicitante;

(f) „metoda de tip push” înseamnă metoda prin care transportatorii aerieni transmit datele PNR pe care le-au colectat, menționate în anexa la prezenta directivă, către baza de date a autorității solicitante;

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) metoda „pull” este metoda prin care autoritatea solicitantă accesează direct baza de date a sistemului de rezervări al companiilor aeriene și extrage datele pasagerilor;

Justificare

Definirea sistemului de tip „pull” pare necesară, deoarece propunerea Comisiei Europene face referire la acesta în numeroase rânduri.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) „infracțiuni grave” înseamnă infracțiunile prevăzute de legislația națională și menționate la articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului, dacă se pedepsesc cu închisoarea sau cu o măsură de siguranță privativă de libertate pe o perioadă maximă de cel puțin trei ani în baza legislației naționale a unui stat membru. Totuși, statele membre pot exclude acele infracțiuni de mică gravitate în cazul cărora, ținând cont de sistemul lor de justiție penală, prelucrarea datelor PNR în temeiul prezentei directive nu ar fi conformă cu principiul proporționalității;

eliminat

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – litera i – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) „infracțiuni grave transfrontaliere” înseamnă infracțiunile prevăzute de legislația națională și menționate la articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI, dacă se pedepsesc cu închisoarea sau cu o măsură de siguranță privativă de libertate pe o perioadă maximă de cel puțin trei ani în baza legislației naționale și în cazul în care:

(i) „infracțiuni de terorism” înseamnă următoarele infracțiuni prevăzute de legislația națională și menționate la articolul 2 din Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului: traficul de persoane, traficul ilegal de droguri și traficul ilegal de arme, muniții și materiale explozibile, dacă se pedepsesc cu închisoarea sau cu o măsură de siguranță privativă de libertate pe o perioadă maximă de cel puțin trei ani în baza legislației naționale și în cazul în care:

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fiecare stat membru înființează sau desemnează o autoritate competentă pentru prevenirea, depistarea, cercetarea sau urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave sau o filială a unei astfel de autorități care să acționeze ca „unitate de informații despre pasageri” a statului respectiv, responsabilă pentru colectarea datelor PNR de la transportatorii aerieni, stocarea și analizarea acestora și transmiterea rezultatului analizei autorităților competente menționate la articolul 5. Membrii personalului acesteia pot fi detașați de la autoritățile publice competente.

(1) Fiecare stat membru înființează sau desemnează o autoritate competentă pentru prevenirea, depistarea, cercetarea sau urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave transnaționale sau o filială a unei astfel de autorități care să acționeze ca „unitate de informații despre pasageri” a statului respectiv, responsabilă pentru colectarea datelor PNR de la transportatorii aerieni, stocarea și analizarea acestora și transmiterea rezultatului analizei autorităților competente menționate la articolul 5. Membrii personalului acesteia pot fi detașați de la autoritățile publice competente.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Păstrarea, prelucrarea și analiza datelor PNR referitoare la pasagerii zborurilor internaționale se realizează exclusiv pe teritoriul Uniunii. Legislația aplicabilă în cazul acestor proceduri este, prin urmare, dreptul Uniunii în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Costurile pentru colectarea, prelucrarea și transmiterea datelor PNR sunt suportate de statele membre.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) efectuarea unei evaluări a pasagerilor înainte de sosirea sau plecarea programată a acestora din statul membru, în vederea identificării persoanelor care pot fi implicate într-o infracțiune de terorism sau într-o infracțiune gravă transnațională și care necesită o examinare suplimentară de către autoritățile competente menționate la articolul 5. Pentru efectuarea acestei evaluări, unitatea de informații despre pasageri poate prelucra datele PNR în funcție de criterii predefinite. Statele membre se asigură că toate rezultatele pozitive obținute printr-o astfel de prelucrare automatizată sunt reexaminate individual prin mijloace neautomatizate pentru a verifica dacă este necesară intervenția autorității competente menționate la articolul 5;

eliminat

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) efectuarea unei evaluări a pasagerilor înainte de sosirea sau de plecarea programată a acestora din statul membru, în vederea identificării oricăror persoane care pot fi implicate într-o infracțiune de terorism sau într-o infracțiune gravă și care necesită o examinare suplimentară de către autoritățile competente menționate la articolul 5. Pentru efectuarea acestei evaluări, unitatea de informații despre pasageri poate confrunta datele PNR cu bazele de date relevante, inclusiv cu bazele de date internaționale sau naționale sau cu copiile naționale „în oglindă” ale bazelor de date ale Uniunii, în cazul în care astfel de baze de date sunt create în baza dreptului Uniunii pentru persoanele sau obiectele căutate sau care fac obiectul unei semnalări, în conformitate cu normele Uniunii și cu normele internaționale și naționale aplicabile fișierelor de această natură. Statele membre se asigură că toate rezultatele pozitive obținute printr-o astfel de prelucrare automatizată sunt reexaminate individual prin mijloace neautomatizate pentru a verifica dacă este necesară intervenția autorității competente menționate la articolul 5;

(b) efectuarea unei evaluări suplimentare - care poate fi efectuată înainte de sosirea sau de plecarea programată din statul membru de către autoritățile competente menționate la articolul 5 - a pasagerilor în cazul cărora există indicii care să justifice suspiciunea că pot fi implicați într-o infracțiune de terorism sau într-o infracțiune gravă transnațională. Pentru efectuarea acestei evaluări, unitatea de informații despre pasageri poate confrunta datele PNR cu bazele de date relevante, inclusiv cu bazele de date internaționale sau naționale sau cu copiile naționale „în oglindă” ale bazelor de date ale Uniunii, în cazul în care astfel de baze de date sunt create în baza dreptului Uniunii pentru persoanele sau obiectele căutate sau care fac obiectul unei semnalări, în conformitate cu normele Uniunii și cu normele internaționale și naționale aplicabile fișierelor de această natură. Statele membre se asigură că toate rezultatele pozitive obținute printr-o astfel de prelucrare automatizată sunt reexaminate individual prin mijloace neautomatizate pentru a verifica dacă este necesară intervenția autorității competente menționate la articolul 5;

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) oferirea de răspunsuri, de la caz la caz, unor cereri temeinic justificate din partea autorităților competente vizând obținerea de date PNR și prelucrarea acestora în cazuri specifice în scopul prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi penale a unei infracțiuni de terorism sau a unei infracțiuni grave și comunicarea rezultatelor acestei prelucrări autorităților competente; și

(c) oferirea de răspunsuri, de la caz la caz, unor cereri temeinic justificate din partea autorităților competente vizând obținerea de date PNR și prelucrarea acestora în cazuri specifice în scopul prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi penale a unei infracțiuni de terorism sau a unei infracțiuni grave transnaționale și comunicarea rezultatelor acestei prelucrări autorităților competente; și

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) analizarea datelor PNR în scopul actualizării sau creării de noi criterii pentru efectuarea evaluărilor în vederea identificării persoanelor care pot fi implicate într-o infracțiune de terorism sau într-o infracțiune gravă transnațională, conform literei (a).

eliminat

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Prelucrarea datelor PNR poate fi autorizată numai printr-o hotărâre a unei curți competente dintr-un stat membru la cererea unității de informații despre pasageri. Doar în cazul în care unitatea de informații despre pasageri identifică pericolul în caz de întârziere („periculum in mora”), poate autoriza, ea însăși, respectiva prelucrare.

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Unitatea de informații despre pasageri transferă datele PNR sau rezultatele prelucrării datelor PNR ale persoanelor identificate conform alineatului (2) literele (a) și (b) autorităților competente ale aceluiași stat membru, pentru examinare suplimentară. Aceste transferuri se fac doar de la caz la caz.

(4) Unitatea de informații despre pasageri transferă datele PNR sau rezultatele prelucrării datelor PNR ale persoanelor identificate conform alineatului (2) litera (b) autorităților competente ale aceluiași stat membru, pentru examinare suplimentară. Aceste transferuri se fac doar de la caz la caz.

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fiecare stat membru adoptă o listă a autorităților competente care sunt autorizate să primească date PNR sau rezultatul prelucrării datelor PNR de la unitățile de informații despre pasageri în vederea examinării suplimentare a acestor informații sau a adoptării măsurilor necesare în vederea prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi penale a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave.

(1) Fiecare stat membru adoptă o listă a autorităților competente care sunt autorizate să primească date PNR sau rezultatul prelucrării datelor PNR de la unitățile de informații despre pasageri în vederea examinării suplimentare a acestor informații sau a adoptării măsurilor necesare în vederea prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi penale a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave transnaționale.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritățile competente sunt autoritățile abilitate să prevină, să depisteze, să cerceteze și să urmărească penal infracțiunile de terorism și infracțiunile grave.

(2) Autoritățile competente sunt autoritățile abilitate să prevină, să depisteze, să cerceteze și să urmărească penal infracțiunile de terorism și infracțiunile grave transnaționale.

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Datele PNR ale pasagerilor și rezultatul prelucrării datelor PNR primite de la unitatea de informații despre pasageri pot face obiectul unei prelucrări ulterioare de către autoritățile competente ale statelor membre doar în scopul prevenirii, depistării, cercetării sau urmăririi penale a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave.

(4) Datele PNR ale pasagerilor și rezultatul prelucrării datelor PNR primite de la unitatea de informații despre pasageri pot face obiectul unei prelucrări ulterioare de către autoritățile competente ale statelor membre doar în scopul prevenirii, depistării, cercetării sau urmăririi penale a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave transnaționale.

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că transportatorii aerieni transferă („push”) datele PNR astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (c) și menționate în anexă, în măsura în care aceștia colectează deja aceste date, către baza de date a unității naționale privind informațiile despre pasageri a statului membru pe teritoriul căruia va sosi sau de pe teritoriul căruia va pleca zborul internațional. Dacă este vorba de un zbor al cărui cod este partajat de unul sau mai mulți transportatori aerieni, obligația de a transfera datele PNR ale tuturor pasagerilor aparține transportatorului aerian care operează zborul. În cazul în care zborul are una sau mai multe escale în aeroporturile din state membre, transportatorii aerieni transferă datele PNR la unitățile de informații despre pasageri din toate statele membre în cauză.

1. Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că transportatorii aerieni care colectează deja date PNR de la pasageri transferă („push”) datele PNR astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (c) și menționate în anexă, în măsura în care aceștia colectează aceste date în cadrul desfășurării normale a activității, către baza de date a unității naționale privind informațiile despre pasageri a statului membru pe teritoriul căruia va sosi sau de pe teritoriul căruia va pleca zborul internațional. Dacă este vorba de un zbor al cărui cod este partajat de unul sau mai mulți transportatori aerieni, obligația de a transfera datele PNR ale tuturor pasagerilor aparține transportatorului aerian care operează zborul. În cazul în care zborul are una sau mai multe escale în aeroporturile din state membre, transportatorii aerieni transferă datele PNR exclusiv către unitatea de informații despre pasageri din statul membru în care se află destinația finală. .

 

1a. Statele membre nu solicită transportatorilor aerieni să colecteze alte date PNR decât cele pe care le colectează deja. Transportatorii aerieni nu transferă alte date PNR în afara celor definite la articolul 2 litera (c) și menționate în anexă. Transportatorii aerieni nu sunt responsabili de exactitatea și exhaustivitatea datelor furnizate de pasageri, cu excepția cazurilor în care nu au luat măsurile care se impuneau în mod rezonabil pentru ca datele colectate de la pasageri să fie exacte și corecte.

2. Transportatorii aerieni transferă datele PNR prin mijloace electronice utilizând protocoalele comune și formate de date compatibile, care urmează a fi adoptate potrivit procedurii de la articolele 13, 14 sau, în caz de defecțiune tehnică, prin orice alte mijloace adecvate care asigură un nivel adecvat de securitate a datelor:

2. Transportatorii aerieni transferă datele PNR prin mijloace electronice utilizând protocoalele comune și formate de date compatibile, care urmează a fi adoptate potrivit procedurii de la articolele 13, 14 sau, în caz de defecțiune tehnică a transportatorilor aerieni, prin orice alte mijloace adecvate care asigură un nivel adecvat de securitate a datelor:

a) cu 24 până la 48 de ore înainte de ora programată pentru plecarea aeronavei;

a) o dată cu 24 până la 48 de ore înainte de ora programată pentru plecarea aeronavei;

și

și

(b) imediat după închiderea zborului, adică imediat după îmbarcarea pasagerilor în aeronava care se pregătește de decolare și când niciun alt pasager nu se mai poate îmbarca.

(b) o dată imediat după închiderea zborului, adică imediat după îmbarcarea pasagerilor în aeronava care se pregătește de decolare și când niciun alt pasager nu se mai poate îmbarca.

3. Statele membre le pot permite transportatorilor aerieni să limiteze transferul menționat la alineatul (2) litera (b) la actualizări ale transferului menționat la alineatul (2) litera (a).

3. Statele membre permit transportatorilor aerieni să limiteze transferul menționat la alineatul (2) litera (b) la actualizări ale transferului menționat la alineatul (2) litera (a).

4. De la caz la caz, la cererea unei unități de informații despre pasageri efectuată în conformitate cu legislația națională, transportatorii aerieni transferă date PNR atunci când este necesar accesul la date mai devreme decât se menționează la alineatul (2) litera (a) pentru a contribui la contracararea unei amenințări specifice și reale legate de infracțiuni de terorism sau de infracțiuni grave.

4. De la caz la caz, la cererea unei unități de informații despre pasageri efectuată în conformitate cu legislația națională, transportatorii aerieni transferă date PNR atunci când este necesar accesul la date mai devreme decât se menționează la alineatul (2) litera (a) pentru a contribui la contracararea unei amenințări specifice și reale legate de infracțiuni de terorism sau de infracțiuni grave transnaționale.

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre se asigură că, în ceea ce privește persoanele identificate de o unitate de informații despre pasageri în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) literele (a) și (b), rezultatul prelucrării datelor PNR este transmis de această unitate către unitățile de informații despre pasageri ale altor state, în cazul în care această unitate consideră că acest transfer este necesar pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor de terorism sau a infracțiunilor grave. Unitățile de informații despre pasageri ale statelor membre destinatare transmit aceste date PNR sau rezultatul prelucrării datelor PNR către autoritățile competente ale acestor state.

1. Statele membre se asigură că, în ceea ce privește persoanele identificate de o unitate de informații despre pasageri în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) litera (b), rezultatul prelucrării datelor PNR este transmis de această unitate către unitățile de informații despre pasageri ale altor state, în cazul în care această unitate consideră că acest transfer este necesar pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor de terorism sau a infracțiunilor grave transnaționale. Aceste transferuri se limitează strict la datele necesare într-un caz specific pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor de terorism sau a infracțiunilor grave transnaționale și se justifică în scris. Unitățile de informații despre pasageri ale statelor membre destinatare transmit aceste date PNR sau rezultatul prelucrării datelor PNR către autoritățile competente ale acestor state.

2. Unitatea de informații despre pasageri a unui stat membru are dreptul de a solicita, dacă este necesar, unității de informații despre pasageri a oricărui alt stat membru să îi comunice datele PNR care sunt păstrate în baza de date a acesteia în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) precum și, dacă este necesar, rezultatul prelucrării datelor PNR. Această solicitare poate viza oricare dintre date sau o combinație de elemente ale datelor, după cum unitatea de informații despre pasageri solicitantă consideră necesar într-un caz specific de prevenire, depistare, cercetare și urmărire penală a infracțiunilor teroriste sau a infracțiunilor grave. Unitatea de informații despre pasageri comunică datele solicitate cât de repede posibil, precum și rezultatul prelucrării datelor PNR, dacă acesta a fost deja obținut în temeiul articolului 4 alineatul (2) literele (a) și (b).

2. Unitatea de informații despre pasageri a unui stat membru are dreptul de a solicita, dacă este necesar, unității de informații despre pasageri a oricărui alt stat membru să îi comunice datele PNR care sunt păstrate în baza de date a acesteia în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) precum și, dacă este necesar, rezultatul prelucrării datelor PNR. Această solicitare se limitează strict la datele necesare în cazul respectiv. Aceasta poate viza oricare dintre date sau o combinație de elemente ale datelor, după cum unitatea de informații despre pasageri solicitantă consideră necesar într-un caz specific de prevenire, depistare, cercetare și urmărire penală a infracțiunilor teroriste sau a infracțiunilor grave transnaționale și se justifică în scris. Unitatea de informații despre pasageri comunică datele solicitate cât de repede posibil, precum și rezultatul prelucrării datelor PNR, dacă acesta a fost deja obținut în temeiul articolului 4 alineatul (2) litera (b).

3. Unitatea de informații despre pasageri a unui stat membru are dreptul de a solicita, dacă este necesar, unității de informații despre pasageri a oricărui alt stat membru să îi comunice datele PNR care sunt păstrate în baza de date a acesteia în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) precum și, dacă este necesar, rezultatul prelucrării datelor PNR. Unitatea de informații despre pasageri nu poate solicita accesul la date PNR specifice, în integralitatea lor și nemascate, păstrate de unitatea de informații despre pasageri a unui alt stat membru, decât în situații excepționale, ca răspuns la o amenințare specifică sau în cadrul unei cercetări sau urmăriri penale specifice având ca obiect infracțiuni de terorism sau infracțiuni grave.

3. Unitatea de informații despre pasageri a unui stat membru are dreptul de a solicita, dacă este necesar, unității de informații despre pasageri a oricărui alt stat membru să îi comunice datele PNR care sunt păstrate în baza de date a acesteia în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) precum și, dacă este necesar, rezultatul prelucrării datelor PNR. Unitatea de informații despre pasageri nu poate solicita accesul la date PNR specifice, în integralitatea lor și nemascate, păstrate de unitatea de informații despre pasageri a unui alt stat membru, decât în situații excepționale, ca răspuns la o amenințare specifică sau în cadrul unei cercetări sau urmăriri penale specifice având ca obiect infracțiuni de terorism sau infracțiuni grave transfrontaliere. Solicitarea se justifică în scris.

4. Doar în acele cazuri în care este necesar pentru prevenirea unei amenințări grave și imediate la adresa securității publice, autoritățile competente ale unui stat membru pot solicita direct unității de informații despre pasageri a oricărui alt stat membru să îi comunice datele PNR care sunt păstrate în bazele de date ale acesteia în conformitate cu articolul 9 alineatele (1) și (2). Aceste solicitări trebuie să aibă legătură cu o cercetare sau urmărire penală specifică având ca obiect infracțiuni de terorism sau infracțiuni grave și trebuie să fie motivate. Unitățile de informații despre pasageri răspund cu prioritate acestor solicitări. În toate celelalte cazuri, autoritățile competente își transmit solicitările prin unitățile de informații despre pasageri din propriul stat membru.

4. Doar în acele cazuri în care este necesar pentru prevenirea unei amenințări grave și imediate la adresa securității publice, autoritățile competente ale unui stat membru pot solicita direct unității de informații despre pasageri a oricărui alt stat membru să îi comunice datele PNR care sunt păstrate în bazele de date ale acesteia în conformitate cu articolul 9 alineatele (1) și (2). Aceste solicitări trebuie să aibă legătură cu o cercetare sau urmărire penală specifică având ca obiect infracțiuni de terorism sau infracțiuni grave transfrontaliere și trebuie să fie motivate. Unitățile de informații despre pasageri răspund cu prioritate acestor solicitări. În toate celelalte cazuri, autoritățile competente își transmit solicitările prin unitățile de informații despre pasageri din propriul stat membru.

5. Cu titlu excepțional, în cazul în care accesul anticipat la datele PNR este necesar pentru a răspunde unei amenințări specifice și reale având legătură cu infracțiuni teroriste sau cu infracțiuni grave, unitatea de informații despre pasageri a unui stat membru are dreptul de a solicita în orice moment unității de informații despre pasageri a unui alt stat membru să îi comunice datele PNR ale zborurilor având ca destinație teritoriul său sau plecând de pe acesta.

5. Cu titlu excepțional, în cazul în care accesul anticipat la datele PNR este necesar pentru a răspunde unei amenințări specifice și reale având legătură cu infracțiuni teroriste sau cu infracțiuni grave transnaționale, unitatea de informații despre pasageri a unui stat membru are dreptul de a solicita în orice moment unității de informații despre pasageri a unui alt stat membru să îi comunice datele PNR ale zborurilor având ca destinație teritoriul său sau plecând de pe acesta. Astfel de solicitări se limitează strict la datele necesare într-un caz specific pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor de terorism sau a infracțiunilor grave transnaționale și se justifică în scris.

6. Schimbul de informații în temeiul acestui articol poate avea loc prin intermediul tuturor canalelor de cooperare internațională care există între autoritățile de aplicare a legii. Limba folosită în solicitare și în schimbul de informații este cea prevăzută pentru utilizarea canalului respectiv. Atunci când efectuează notificări conform articolului 3 alineatul (3), statele membre comunică și Comisiei coordonatele punctelor de contact cărora le pot fi adresate solicitări în caz de urgență. Comisia comunică statelor membre notificările primite.

6. Schimbul de informații în temeiul acestui articol poate avea loc prin intermediul tuturor canalelor de cooperare europeană și internațională care există între autoritățile de aplicare a legii, în special Europol și unitățile naționale prevăzute la articolul 8 al Deciziei Consiliului 2009/371/JAI din 6 aprilie 2009. Limba folosită în solicitare și în schimbul de informații este cea prevăzută pentru utilizarea canalului respectiv. Atunci când efectuează notificări conform articolului 3 alineatul (3), statele membre comunică și Comisiei coordonatele punctelor de contact cărora le pot fi adresate solicitări în caz de urgență. Comisia comunică statelor membre notificările primite.

Justificare

În mod normal, nu trebuie comunicate datele personale ale tuturor pasagerilor care utilizează transportul aerian. Schimbul de date trebui strict limitat la un caz specific și la scopul prevenirii, identificării, cercetării și urmăririi penale a infracțiunilor de terorism, iar solicitările în acest sens ar trebui justificate în scris, pentru a permite efectuarea de verificări.

În vederea schimbului de informații ar trebui utilizate canalele existente. De aceea, Europol ar trebui să fie menționat în mod expres.

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Un stat membru poate transfera unei țări terțe date PNR și rezultatele prelucrării datelor PNR doar de la caz la caz și dacă:

Un stat membru poate transfera unei țări terțe date PNR și rezultatele prelucrării datelor PNR doar de la caz la caz, numai în temeiul unui acord internațional între Uniune și țara terță respectivă, și dacă:

 

(-a) sunt îndeplinite, mutatis mutandis, toate condițiile prevăzute la articolul 7,

(a) sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 13 din Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului;

(a) sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 13 din Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului;

(b) transferul este necesar în scopul acestei directive, menționat la articolul 1 alineatul (2); și

(b) transferul este necesar în scopul acestei directive, menționat la articolul 1 alineatul (2); și

(c) țara terță este de acord să transfere datele unei alte țări terțe doar în cazul în care acest lucru este necesar în scopul prezentei directive, specificat la articolul 1 alineatul (2), și doar cu autorizarea expresă a statului membru.

c) țara terță garantează că va utiliza datele doar în cazul în care acest lucru este necesar în scopul prezentei directive, specificat la articolul 1 alineatul (2). Se interzice transferul de către respectiva țară terță unei alte țări terțe;

 

(d) țara terță acordă cetățenilor Uniunii aceleași drepturi de acces, corectare, ștergere și despăgubire în privința datelor PNR ca cele care se aplică în cadrul Uniunii;

 

(e) țara terță garantează un nivel adecvat și comparabil de protecție pentru datele PNR.

Justificare

Datele PNR nu ar trebui transmise țărilor terțe decât în condițiile în care se garantează un nivel suficient de protecție a datelor.

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) La expirarea perioadei de 30 de zile de la transferul datelor PNR către unitatea de informații despre pasageri menționată la alineatul (1), datele sunt păstrate la unitatea pentru informații despre pasageri pentru o perioadă suplimentară de cinci ani. În cursul acestei perioade, tuturor elementelor de date care ar putea servi la identificarea pasagerului la care se referă datele li se va da un caracter anonim. Aceste date PNR cărora li s-a dat un caracter anonim nu sunt accesibile decât unui număr limitat de membri ai personalului unității de informații despre pasageri, autorizați în mod special să efectueze analize ale datelor PNR și să elaboreze criterii de evaluare conform articolului 4 alineatul (2) litera (d). Accesul la integralitatea datelor PNR este autorizat doar de către șeful unității de informații despre pasageri în scopul articolului 4 alineatul (2) litera (c) și doar în cazul în care se poate considera în mod rezonabil că accesul este necesar pentru desfășurarea unei anchete sau pentru a răspunde unui risc sau unei amenințări specifice și reale sau unei cercetări sau urmăriri penale specifice.

eliminat

Justificare

Stocarea tuturor datelor PNR pentru perioade mai îndelungate de timp, chiar în absența unor suspiciuni inițiale, este exagerată. CEDO, în hotărârea sa din cauza referitoare la păstrarea eșantioanelor de ADN (S. și Marper/Regatul Unit), precum și curțile constituționale naționale, în mai multe hotărâri referitoare la păstrarea datelor din domeniul telecomunicațiilor, întemeiate pe Directiva 2006/24/CE, au exprimat în mod clar acest lucru și au avertizat că efectele cumulative ale păstrării mai multor tipuri de date s-ar putea apropia de limita constituțională absolută. Nici Serviciul juridic al Consiliului, nici Agenția UE pentru drepturi fundamentale nu au fost convinse de necesitatea și proporționalitatea păstrării datelor referitoare la toți pasagerii.

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre asigură ștergerea datelor PNR după expirarea perioadei menționate la alineatul (2). Această obligație nu aduce atingere cazurilor în care date PNR specifice au fost transferate unei autorități competente și sunt utilizate în contextul unor cercetări sau urmăriri penale specifice; în aceste cazuri, păstrarea acestor date de către autoritatea competentă este reglementată prin legislația națională a statului membru.

(3) Statele membre asigură ștergerea datelor PNR după expirarea perioadei menționate la alineatul (1). Această obligație nu aduce atingere cazurilor în care date PNR specifice au fost transferate unei autorități competente și sunt utilizate în acțiunile privind cercetări sau urmăriri penale specifice îndreptate împotriva unei anumite persoane sau împotriva unui anumit grup de persoane; în aceste cazuri, păstrarea acestor date de către autoritatea competentă este reglementată prin legislația națională a statului membru.

Justificare

Obligația de ștergere a datelor după cinci ani ar trebui să fie definitivă. Excepția prevăzută aici are sens, însă ar trebui să se clarifice că păstrarea datelor mai mult de cinci ani poate fi permisă doar în cazul cercetărilor împotriva anumitor persoane sau unor grupuri de persoane anume. „Contextul unor cercetări sau urmăriri penale specifice”, astfel cum este formulat în propunerea Comisiei, ar putea viza un număr nedeterminat de persoane.

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Rezultatul confruntărilor menționate la articolul 4 alineatul (2) litera (a) este păstrat de unitatea de informații despre pasageri numai pentru perioada necesară pentru informarea autorităților competente cu privire la un rezultat pozitiv. În cazul în care rezultatul unei operațiuni de comparare automatizată s-a dovedit, după o reexaminare individuală neautomatizată, a fi negativ, acesta va fi, totuși, stocat, pentru o perioadă de maximum trei ani, pentru a se evita viitoare răspunsuri pozitive „false”, numai dacă datele de bază nu au fost deja șterse conform alineatului (3) la expirarea celor cinci ani, înregistrarea urmând să fie păstrată până la ștergerea datelor de bază.

Rezultatele comparării menționate la articolul 4 alineatul (2) litera (b) sunt păstrate de unitatea de informații despre pasageri numai pentru perioada necesară pentru informarea autorităților competente cu privire la un rezultat pozitiv. În cazul în care rezultatul unei operațiuni de comparare automatizată s-a dovedit, după o reexaminare individuală neautomatizată, a fi negativ, datele de bază se corectează sau se șterg din baza de date corespunzătoare.

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că, în conformitate cu legislația lor națională, sunt prevăzute sancțiuni disuasive, eficace și proporționale, inclusiv penalități financiare, împotriva transportatorilor aerieni care nu transmit datele solicitate în temeiul prezentei directive, în măsura în care le colectează deja, sau nu fac acest lucru în formatul cerut sau încalcă în alt mod dispozițiile naționale adoptate în temeiul prezentei directive.

Statele membre se asigură că, în conformitate cu legislația lor națională, sunt prevăzute sancțiuni disuasive, eficace și proporționale, inclusiv penalități financiare, împotriva transportatorilor aerieni care nu transmit datele solicitate în temeiul prezentei directive, în măsura în care le colectează deja, sau nu fac acest lucru în formatul impus de orientările OACI referitoare la datele PNR sau încalcă în alt mod dispozițiile naționale adoptate în temeiul prezentei directive. Transportatorii aerieni nu sunt sancționați atunci când autoritățile unui stat terț nu le permit să transfere datele PNR.

Justificare

Formatul solicitat trebuie să fie formatul convenit la nivel mondial și recunoscut de OACI (doc. 9944) și de către Organizația Mondială a Vămilor.

Prevederile legislative diferite în materie de transfer de date din statele terțe impun această clarificare.

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Fiecare stat membru se asigură că dispozițiile adoptate în temeiul legislației naționale în aplicarea articolelor 21 și 22 din Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului privind confidențialitatea prelucrării și securitatea datelor se aplică, de asemenea, tuturor prelucrărilor de date cu caracter personal în temeiul prezentei directive.

(2) Fiecare stat membru se asigură că dispozițiile adoptate în temeiul legislației naționale în aplicarea articolelor 21 și 22 din Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului privind confidențialitatea prelucrării și securitatea datelor se aplică, de asemenea, tuturor prelucrărilor de date cu caracter personal în temeiul prezentei directive. Transportatorilor aerieni care obțin datele de contact ale pasagerilor prin intermediul agențiilor de turism nu li se permite să le folosească în scopuri comerciale.

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Atunci când dispozițiile adoptate în temeiul legislației naționale de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE conferă pasagerilor drepturi mai extinse de acces, rectificare, ștergere și blocare a datelor, de compensare, de căi de atac judiciare, de confidențialitate a prelucrării și de securitate a datelor, decât dispozițiile menționate la alineatele (1) și (2), se aplică acele dispoziții.

Justificare

Anumite drepturi ale persoanelor la care se referă datele sunt abordate mai adecvat în Directiva 95/46/CE, în special cerințele de informare a persoanelor în cauză.

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Se interzice orice prelucrare de date PNR care dezvăluie rasa sau originea etnică a unei persoane, convingerile sale religioase sau filozofice, opiniile sale politice, apartenența la un sindicat, starea sa de sănătate sau viața sa sexuală. În situația în care unitatea de informații despre pasageri primește date PNR care dezvăluie astfel de informații, acestea sunt șterse imediat.

(3) Se interzice orice prelucrare de date PNR de către unitățile de informații despre pasageri care dezvăluie rasa sau originea etnică a unei persoane, convingerile sale religioase sau filozofice, opiniile sale politice, apartenența la un sindicat, starea sa de sănătate sau viața sa sexuală. În situația în care unitatea de informații despre pasageri primește date PNR care dezvăluie astfel de informații, acestea sunt șterse imediat.

Justificare

În cadrul prevenirii și depistării infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, filtrarea sau prelucrarea datelor PNR nu este responsabilitatea companiilor aeriene, ci a unităților de informații despre pasageri.

Transportatorii aerieni dispun de aceste informații având în vedere că acestea le sunt furnizate de pasageri.

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Toate prelucrările de date PNR de către transportatorii aerieni, toate transferurile de date PNR de către unitățile de informații despre pasageri și toate solicitările formulate de autoritățile competente sau de unitățile de informații despre pasageri din alte state sau din țări terțe, chiar dacă au fost refuzate, sunt luate în evidență sau documentate de către unitatea de informații despre pasageri și de autoritățile competente în scopul verificării legalității prelucrării datelor, al autocontrolului și garantării integrității și securității adecvate a prelucrării datelor. Aceste înregistrări se păstrează pentru o perioadă de cinci ani dacă datele de bază nu au fost șterse deja în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) la expirarea celor cinci ani, înregistrările păstrându-se până la ștergerea datelor de bază.

(4) Toate prelucrările de date PNR, toate transferurile de date PNR de către unitățile de informații despre pasageri și toate solicitările formulate de autoritățile competente sau de unitățile de informații despre pasageri din alte state sau din țări terțe, chiar dacă au fost refuzate, sunt luate în evidență sau documentate de către unitatea de informații despre pasageri și de autoritățile competente în scopul verificării legalității prelucrării datelor, al autocontrolului și garantării integrității și securității adecvate a prelucrării datelor. Aceste înregistrări se păstrează pentru o perioadă de cinci ani dacă datele de bază nu au fost șterse deja în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) la expirarea celor cinci ani, înregistrările păstrându-se până la ștergerea datelor de bază.

Justificare

Acest alineat se referă la datele PNR care au fost transferate unităților de informații despre pasageri și nu la datele PNR de care dispun transportatorii aerieni.

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Pentru protecția tuturor datelor se aplică un standard deosebit de ridicat de securitate, orientat în funcție de ultimele evoluții din discuțiile de specialitate din domeniul protecției datelor și actualizat în mod constant pentru a integra noi cunoștințe și descoperiri. La luarea deciziilor pertinente privind standardele de securitate aplicabile, factorii economici se iau în considerare cel mult cu o prioritate secundară.

 

Se utilizează, în special, o procedură de criptare de ultimă generație, care:

 

- împiedică folosirea sistemelor de prelucrare a datelor de către persoanele neautorizate,

 

- asigură că persoanele autorizate să utilizeze sistemul de prelucrare a datelor pot accesa exclusiv datele pe care sunt autorizate să le acceseze și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau șterse în mod neautorizat în cadrul prelucrării, utilizării și după păstrare,

 

- garantează că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau șterse în mod neautorizat în cursul transmiterii electronice, transportului sau a stocării pe un suport de date și că există posibilitatea verificării și stabilirii locurilor către care este prevăzută transmiterea datelor cu caracter personal prin intermediul instituțiilor care se ocupă cu transmiterea de date.

 

Se garantează posibilitatea a examina și a stabili ulterior, dacă și cine a introdus, modificat sau șters date cu caracter personal din sistemele de prelucrare a datelor.

 

Se garantează că datele cu caracter personal, care sunt prelucrate în urma unei comenzi, pot fi prelucrate doar conform instrucțiunilor beneficiarului.

 

Se garantează că datele cu caracter personal sunt protejate împotriva distrugerii sau pierderii întâmplătoare.

 

Se garantează posibilitatea prelucrării separate a datelor colectate în scopuri diferite.

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că transportatorii aerieni, agenții acestora sau alți vânzători de bilete pentru transportul pasagerilor prin intermediul serviciilor aeriene oferă pasagerilor zborurilor internaționale, la rezervarea unui bilet și la cumpărarea biletului, informații clare și precise privind comunicarea datelor PNR către unitatea de informații despre pasageri, scopul prelucrării acestor date, perioada păstrării datelor, posibila utilizare a acestora în scopul prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi penale a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, posibilitatea schimbului și partajării acestor date și drepturile pasagerilor la protecția datelor, în special dreptul de a depune o plângere la o autoritate națională de supraveghere a protecției datelor aleasă de aceștia. Aceleași informații sunt puse de către statele membre la dispoziția publicului.

(5) Statele membre se asigură că transportatorii aerieni, agenții acestora sau alți vânzători de bilete pentru transportul pasagerilor prin intermediul serviciilor aeriene oferă pasagerilor zborurilor internaționale, la rezervarea unui bilet și la cumpărarea biletului, informații clare și precise privind comunicarea datelor PNR către unitățile de informații despre pasageri, scopul prelucrării acestor date, perioada păstrării datelor, posibila utilizare a acestora în scopul prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi penale a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave transnaționale, posibilitatea schimbului și partajării acestor date și drepturile pasagerilor la protecția datelor, precum dreptul de acces, de rectificare, de ștergere și de blocare a datelor și dreptul de a depune o plângere la o autoritate națională de supraveghere a protecției datelor aleasă de aceștia. Aceleași informații sunt puse de către statele membre la dispoziția publicului.

Justificare

Precizare care clarifică măsurile referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

Cheltuieli

 

Până la data de …*, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind impactul financiar al prezentei directive. Raportul se concentrează cu precădere asupra cheltuielilor suportate de pasageri, transportatori aerieni și cei care vând bilete. După caz, raportul este însoțit de o propunere legislativă vizând armonizarea împărțirii obligațiilor financiare între autoritățile publice și transportatorii aerieni din Uniune.

 

_____________

 

* JO : a se introduce data: doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.

Justificare

În regulament trebuie abordată și problema costurilor.

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Articolul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive în termen de cel mult doi ani de la intrarea în vigoare a acesteia. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte, precum și un tabel de corespondență între respectivele acte și prezenta directivă.

1. Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive în termen de cel mult doi ani de la intrarea în vigoare a acesteia. Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, o fac în conformitate cu principiile generale ale dreptului Uniunii și cerințele legate de necesitate și proporționalitate. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte, precum și un tabel de corespondență între respectivele acte și prezenta directivă.

Amendamentul    55

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La data menționată la articolul 15 alineatul (1), și anume la doi ani după intrarea în vigoare a prezentei directive, statele membre se asigură că sunt colectate datele PNR de la cel puțin 30% din toate zborurile menționate la articolul 6 alineatul (1). În termen de doi ani de la data menționată la articolul 15, statele membre se asigură că sunt colectate datele PNR de la cel puțin 60 % din toate zborurile menționate la articolul 6 alineatul (1). Statele membre se asigură că, după cu patru ani de la data menționată la articolul 15, sunt colectate datele PNR de la toate zborurile menționate la articolul 6 alineatul (1).

eliminat

Amendamentul    56

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) reexaminează fezabilitatea și necesitatea includerii zborurilor interne în domeniul de aplicare a prezentei directive, în lumina experienței dobândite de acele state membre care colectează date PNR privind zborurile interne. Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului în termen de doi ani de la data menționată la articolul 15 alineatul (1).

eliminat

Amendamentul    57

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre compilează o serie de informații statistice privind datele PNR furnizate unităților de informații despre pasageri. Aceste statistici ar trebui să indice cel puțin pe transportator aerian și pe destinație numărul de identificări de persoane care pot fi implicate într-o infracțiune de terorism sau într-o infracțiune gravă în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) și numărul de acțiuni ulterioare de aplicare a legii care au implicat utilizarea datelor PNR.

(1) Statele membre compilează o serie de informații statistice privind datele PNR furnizate unităților de informații despre pasageri. Aceste statistici ar trebui să indice cel puțin pe transportator aerian și pe destinație numărul de identificări de persoane care pot fi implicate într-o infracțiune de terorism sau într-o infracțiune gravă transnațională în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) și numărul de acțiuni ulterioare de aplicare a legii care au implicat utilizarea datelor PNR.

Amendamentul    58

Propunere de directivă

Anexa 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

12. Mențiuni cu caracter general (inclusiv toate informațiile disponibile despre minorii neînsoțiți cu vârsta sub 18 ani, precum numele și sexul minorului, vârsta, limba (limbile) vorbită (vorbite), numele și datele de contact ale persoanei care îl însoțește la plecare și relația sa cu minorul și numele și datele de contact ale persoanei care îl așteaptă la sosire și relația sa cu minorul, agentul prezent la plecare și la sosire)

12. informațiile disponibile despre minorii neînsoțiți cu vârsta sub 18 ani

PROCEDURĂ

Titlu

Utilizarea datelor din registrul de nume al pasagerilor (UE PNR)

Referințe

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

Data anunțului în plen

TRAN

14.2.2011

 

 

 

Raportor(i)

Data numirii

Eva Lichtenberger

21.3.2011

 

 

 

Examinare în comisie

11.7.2011

10.10.2011

21.11.2011

 

Data adoptării

22.11.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

15

1

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Țicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Membri supleanți prezenți la votul final

Philip Bradbourn, Michel Dantin, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Pablo Zalba Bidegain

PROCEDURĂ

Titlu

Utilizarea datelor din registrul de nume al pasagerilor (UE PNR)

Referințe

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

TRAN

14.2.2011

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Michael Cramer

17.3.2015

Data adoptării

17.3.2015

 

 

 

Rezultat

Adoptat: a se vedea procesul‑verbal

 

Membri titulari prezenți la votul final

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke

Membri supleanți prezenți la votul final

Ivo Belet, Rosa D’Amato, Daniel Dalton, Bas Eickhout, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Massimo Paolucci, Olga Sehnalová, Davor Škrlec, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

(1)

A se vedea: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-03-25_PNR_EN.pdf

(2)

A se vedea http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-PNR-Opinion-June2011.pdf.

(3)

Raportul nu a fost încă publicat, însă poate fi consultat la adresa: http://gruen-digital.de/wp-content/uploads/2011/05/Gutachten-JD-Rat-PNR.pdf

(4)

Decizia nr. 1258 din 8 octombrie 2009, http://www.ccr.ro/decisions/pdf/ro/2009/D1258_09.pdf.

(5)

Decizia din 2 martie 2010, 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08, http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20100302_1bvr025608.html.


PROCEDURĂ

Titlu

Utilizarea datelor din registrul de nume al pasagerilor (UE PNR)

Referințe

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Data prezentării la PE

2.2.2011

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

AFET

14.2.2011

TRAN

14.2.2011

 

 

Raportori

Data numirii

Timothy Kirkhope

15.7.2014

 

 

 

Data adoptării

15.7.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

26

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Esteban González Pons, Norbert Neuser

Data depunerii

7.9.2015


RETRIMITEREA LA COMISIE

Data retrimiterii la comisie [articolul 60 alineatul (3)]

6.6.2014

 

Termen pentru prezentarea raportului

0.0.0000

Raportori

  Data confirmării/numirii

Timothy Kirkhope

15.7.2014

Examinare în comisie

11.11.2014

26.2.2015

26.5.2015

4.6.2015

 

Data adoptării

15.7.2015

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

26

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Esteban González Pons, Norbert Neuser

Data depunerii

7.9.2015

Notă juridică