Menettely : 2013/0443(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0249/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0249/2015

Keskustelut :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Äänestykset :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
PV 23/11/2016 - 10.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

MIETINTÖ     ***I
PDF 1525kWORD 1142k
27.8.2015
PE 551.932v02-00 A8-0249/2015

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä sekä direktiivin 2003/35/EY muuttamisesta

(COM(2013)0920 – C7‑0004/2014 – 2013/0443(COD))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Julie Girling

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä sekä direktiivin 2003/35/EY muuttamisesta

(COM(2013)0920 – C8‑0004/2014 – 2013/0443(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0920),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0004/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 10. heinäkuuta 2014 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 7. lokakuuta 2014 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot (A8-0249/2015),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Ihmisen toiminnan aiheuttamien ilmaan joutuvien päästöjen sekä ilmanlaadun suhteen on viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana edistytty unionissa merkittävästi asiaan keskittyvällä unionin politiikalla, johon kuuluu myös vuonna 2005 annettu komission tiedonanto ”Ilman pilaantumista koskeva teemakohtainen strategia”15. Tähän edistymiseen on vaikuttanut merkittävällä tavalla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/81/EY16, jossa asetetaan vuodesta 2010 alkaen ylärajat jäsenvaltioiden rikkidioksidin (SO2), typen oksidien (NOx), ammoniakin (NH3) ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pl. metaani (NMVOC) vuotuisille kokonaispäästöille. Tuloksena tästä oli, että vuosina 1990–2010 SO2-päästöt vähenivät 82 prosenttia, NOx-päästöt 47 prosenttia, NMVOC-päästöt 56 prosenttia ja NH3-päästöt 28 prosenttia. Ympäristöön ja ihmisten terveyteen kohdistuu kuitenkin yhä merkittäviä kielteisiä vaikutuksia ja riskejä, kuten asiakirjassa ”Puhdasta ilmaa Euroopalle -ohjelma”, jäljempänä ’tarkistettu ilmanlaatustrategia’,17 todetaan.

 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

__________________

 

15 Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille ”Ilman pilaantumista koskeva teemakohtainen strategia”, KOM(2005) 446 lopullinen, 21.9.2005.

 

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/81/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2001, tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisista päästörajoista (EYVL L 309, 27.11.2001, s. 22).

 

17 Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille ”Puhdasta ilmaa Euroopalle -ohjelma” (COM(2013) [xxx]).

 

Kielellinen tarkistus, josta ei äänestetty.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Seitsemännessä ympäristöalan toimintaohjelmassa18 vahvistetaan unionin ilmanlaatupolitiikan pitkän aikavälin tavoite eli sellaisen ilmanlaadun saavuttaminen, josta ei aiheudu merkittäviä kielteisiä vaikutuksia ja riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle, ja tätä varten vaaditaan voimassa olevan ilmanlaatua koskevan unionin lainsäädännön täysimääräistä noudattamista, strategisia tavoitteita ja toimia vuoden 2020 jälkeisenä aikana, tehostettuja toimia aloilla, joilla väestö ja ekosysteemit ovat alttiina ilman epäpuhtauksien suurille pitoisuuksille, sekä erityisesti suurempaa synergiaa ilmanlaatua koskevan lainsäädännön ja ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuutta koskevan unionin politiikan tavoitteiden välillä.

(2) Seitsemännessä ympäristöalan toimintaohjelmassa18 vahvistetaan unionin ilmanlaatupolitiikan pitkän aikavälin tavoite eli sellaisen ilmanlaadun saavuttaminen, josta ei aiheudu merkittäviä kielteisiä vaikutuksia ja riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle, ja tätä varten vaaditaan voimassa olevan ilmanlaatua koskevan unionin lainsäädännön täysimääräistä noudattamista, strategisia tavoitteita ja toimia vuoden 2020 jälkeisenä aikana, tehostettuja toimia aloilla, joilla väestö ja ekosysteemit ovat alttiina ilman epäpuhtauksien suurille pitoisuuksille, sekä erityisesti suurempaa synergiaa ilmanlaatua koskevan lainsäädännön ja ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuutta koskevan unionin politiikan tavoitteiden välillä. Yhteinen maatalouspolitiikka vuosiksi 2014–2020 tarjoaa jäsenvaltioille mahdollisuuden edistää ilmanlaatua erityistoimenpiteillä. Tulevan arvioinnin avulla saadaan parempi käsitys näiden toimenpiteiden vaikutuksista.

__________________

__________________

18 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yleisestä unionin ympäristöalan toimintaohjelmasta vuoteen 2020 ”Hyvä elämä maapallon resurssien rajoissa”, COM(2012) 710, 29.11.2012.

18 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yleisestä unionin ympäristöalan toimintaohjelmasta vuoteen 2020 ”Hyvä elämä maapallon resurssien rajoissa”, COM(2012) 710, 29.11.2012.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Jäsenvaltiot ja unioni ovat vuonna 2013 tehdyn elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen sopimuspuolia; sen tavoitteena on parantaa ihmisten terveyttä ja ympäristönsuojelua vähentämällä olemassa olevista ja uusista lähteistä peräisin olevia elohopeapäästöjä. Tämän direktiivin avulla olisi vähennettävä unionin elohopeapäästöjä siten kuin elohopeaa koskevasta yhteisön strategiasta 28 päivänä tammikuuta 2005 annetussa komission tiedonannossa neuvostolle ja Euroopan parlamentille sekä elohopeaa koskevassa Minamatan yleissopimuksessa vaaditaan.

Perustelu

EU:n ja jäsenvaltioiden olisi Minamatan yleissopimuksen sopimuspuolina varmistettava, että kansallisista päästörajoista annetulla direktiivillä edistetään elohopeapäästöjen vähentämistä, sillä niillä on erittäin haitallisia seurauksia ihmisten terveydelle.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Sen vuoksi direktiivillä 2001/81/EY perustettua kansallisten päästörajojen järjestelmää olisi tarkistettava siten, että se vastaa unionin ja jäsenvaltioiden kansainvälisiä velvoitteita.

(6) Sen vuoksi direktiivillä 2001/81/EY perustettua kansallisten päästörajojen järjestelmää olisi tarkistettava siten, että varmistetaan sen noudattavan unionin ja jäsenvaltioiden kansainvälisiä velvoitteita.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Tämän direktiivin odotetaan osaltaan edistävän unionin lainsäädännössä asetettujen ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista ja ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämistä lyhytikäisten ilman epäpuhtauksien päästöjä vähentämällä sekä ilmanlaadun paranemista globaalilla tasolla.

(8) Tämän direktiivin odotetaan osaltaan edistävän kustannustehokkaasti unionin lainsäädännössä asetettujen ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista ja ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämistä lyhytikäisten ilman epäpuhtauksien päästöjä vähentämällä ja myös ilmanlaadun paranemista globaalilla tasolla sekä niin, että parannetaan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan välisiä synergiavaikutuksia ja estetään päällekkäisyys nykyisen lainsäädännön kanssa. Tämä direktiivi mukautetaan erityisesti unionin sekä kansainvälisen tason kehittyviin ilmastonmuutostoimiin, kuten ilmastoa ja energiaa koskevaan vuoden 2030 toimintakehykseen sekä kattavaan ja sitovaan globaaliin ilmastonmuutossopimukseen.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) Tällä direktiivillä olisi myös pyrittävä vähentämään terveyteen liittyviä kustannuksia, joita unionille aiheutuu ilman pilaantumisen johdosta, siten, että parannetaan EU:n kansalaisten elämänlaatua ja edistetään siirtymistä vihreään talouteen.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 b) Meriliikenteen päästöjen vähentämiseksi on tarpeen varmistaa Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) asettamien rajojen täysimääräinen ja oikea-aikainen noudattaminen samoin kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/33/EU1a tinkimätön täytäntöönpano. On myös toteutettava lisätoimia laivaliikenteen päästöjen valvomiseksi. On tarkoituksenmukaista, että unioni ja sen jäsenvaltiot tarkastelevat uusien päästöjen valvonta-alueiden määrittämistä ja jatkavat työskentelyä Kansainvälisen merenkulkujärjestön sisällä päästöjen vähentämiseksi.

 

______________

 

1a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/33/EU, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, neuvoston direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuuden osalta (EUVL L 327, 27.11.2012, s. 1).

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Jäsenvaltioiden olisi täytettävä tässä direktiivissä vuosille 2020 ja 2030 asetetut päästövähennysvelvoitteet. Jotta voidaan varmistaa osoitettavissa oleva edistyminen vuodelle 2030 asetettujen velvoitteiden täyttämisessä, jäsenvaltioiden olisi saavutettava vuonna 2025 välivaiheen päästötasot, jotka on määritelty lineaarisen vähentämisen kehityspolun perusteella niiden vuoden 2020 päästötasojen ja vuodelle 2030 asetetuissa päästövähennysvelvoitteissa määriteltyjen päästötasojen välillä, ellei tästä aiheudu suhteettomia kustannuksia. Jos vuoden 2025 päästöjä ei voida rajoittaa näille tasoille, jäsenvaltioiden olisi annettava perustelut tähän tämän direktiivin nojalla toimittamissaan raporteissa.

(9) Tässä direktiivissä asetetaan sitovia kansallisia päästövähennysvelvoitteita vuosille 2020, 2025 ja 2030, jotta rajoitetaan ilman epäpuhtauksien päästöjä ilmakehään, edistetään tosiasiallisesti unionin tavoitetta sellaisen ilmanlaadun saavuttamisesta, josta ei aiheudu merkittäviä kielteisiä vaikutuksia ja riskejä ihmisten terveydelle, ja vähennetään happamoitumista ja rehevöitymistä aiheuttavien epäpuhtauksien tasoja ja laskeumia alle kriittisten kuormitusten ja tasojen.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Jotta jäsenvaltiot voisivat täyttää kansalliset päästövelvoitteet ja saavuttaa välivaiheen päästötasot kustannustehokkaasti, niillä olisi oltava oikeus ottaa huomioon kansainvälisessä meriliikenteessä syntyvien päästöjen vähennykset, jos kyseisen alan päästöt ovat pienemmät kuin unionin lainsäädännön vaatimusten, mukaan luettuna neuvoston direktiivissä 1999/32/EY21 polttoaineiden sisältämän rikin pitoisuudelle asetetut rajat, mukaiset päästöt. Jäsenvaltioilla olisi myös oltava mahdollisuus täyttää yhteisesti metaania (CH4) koskevat velvoitteensa ja välivaiheen päästötasot ja soveltaa tässä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöstä N:o 406/2009/EY22. Kansallisten päästörajojen, päästövähennysvelvoitteiden ja välivaiheen päästötasojen noudattamisen tarkastamiseksi jäsenvaltiot voisivat tarkistaa kansallisia päästöinventaarioitaan päästöjä koskevan paremman tieteellisen ymmärryksen ja parannettujen menetelmien mukaisesti. Komissio voisi evätä jäsenvaltiolta minkä tahansa edellä mainitun jouston käytön, jos tässä direktiivissä esitetyt edellytykset eivät täyty.

(11) Jotta jäsenvaltiot voisivat täyttää kansalliset päästövelvoitteet kustannustehokkaasti, jäsenvaltioilla olisi myös oltava mahdollisuus täyttää yhteisesti metaania (CH4) koskevat velvoitteensa ja soveltaa tässä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöstä N:o 406/2009/EY22. Kansallisten päästörajojen, päästövähennysvelvoitteiden ja päästötasojen noudattamisen tarkastamiseksi jäsenvaltiot voisivat tarkistaa kansallisia päästöinventaarioitaan päästöjä koskevan paremman tieteellisen ymmärryksen ja parannettujen menetelmien mukaisesti. Komissio voisi evätä jäsenvaltiolta tällaisen jouston käytön, jos tässä direktiivissä esitetyt edellytykset eivät täyty.

__________________

__________________

21 Neuvoston direktiivi 1999/32/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisestä ja direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta (EYVL L 121, 11.5.1999, s. 13).

 

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 406/2009/EY, tehty 23 päivänä huhtikuuta 2009, jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 136).

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 406/2009/EY, tehty 23 päivänä huhtikuuta 2009, jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 136).

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä ja toteutettava kansallinen ilman pilaantumisen valvontaohjelma, jonka kautta ne pyrkivät täyttämään päästövähennysvelvoitteensa, saavuttamaan välivaiheen päästötasot ja edistämään tehokkaasti unionin ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista. Tässä tarkoituksessa jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon tarve päästöjen vähentämiseen sellaisilla alueilla ja sellaisissa taajamissa, joihin vaikuttavat ylisuuret ilman epäpuhtauksien pitoisuudet ja/tai jotka lisäävät merkittävästi ilman pilaantumista muilla alueilla ja muissa taajamissa, naapurimaat mukaan luettuina. Tätä varten kansallisissa ilman pilaantumisen valvontaohjelmissa olisi edistettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/50/EY23 23 artiklassa säädettyjen ilmanlaatusuunnitelmien menestyksekästä täytäntöönpanoa.

(12) Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä ja toteutettava kansallinen ilman pilaantumisen valvontaohjelma, jonka kautta ne pyrkivät täyttämään päästövähennysvelvoitteensa ja edistämään tehokkaasti unionin ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista. Tässä tarkoituksessa jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon tarve päästöjen vähentämiseen sellaisilla alueilla ja sellaisissa taajamissa, joihin vaikuttavat ylisuuret ilman epäpuhtauksien pitoisuudet ja/tai jotka lisäävät merkittävästi ilman pilaantumista muilla alueilla ja muissa taajamissa, naapurimaat mukaan luettuina. Tätä varten kansallisissa ilman pilaantumisen valvontaohjelmissa olisi edistettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/50/EY23 23 artiklassa säädettyjen ilmanlaatusuunnitelmien menestyksekästä täytäntöönpanoa.

__________________

__________________

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/50/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 2008, ilmanlaadusta ja sen parantamisesta (EUVL L 152, 11.6.2008, s. 1).

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/50/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 2008, ilmanlaadusta ja sen parantamisesta (EUVL L 152, 11.6.2008, s. 1).

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Pääasiallisista lähteistä peräisin olevien ilmakehän NH3- ja PM2,5-päästöjen vähentämiseksi olisi kansallisiin ilman pilaantumisen valvontaohjelmiin sisällytettävä maatalouteen kohdistuvia toimenpiteitä. Jäsenvaltioilla olisi oltava oikeus toteuttaa kansallisten erityisolosuhteiden perusteella muita kuin tässä direktiivissä mainittuja toimenpiteitä, jos ne ovat ympäristötehokkuudeltaan vastaavia.

(13) Pääasiallisista lähteistä peräisin olevien ilmakehän NH3-, CH4- ja PM2,5-päästöjen vähentämiseksi olisi kansallisiin ilman pilaantumisen valvontaohjelmiin sisällytettävä maatalouteen kohdistuvia toimenpiteitä. Näiden toimenpiteiden olisi perustuttava erityisiin tietoihin ottaen huomioon tieteen kehityksen ja jäsenvaltioiden toteuttamat aiemmat toimenpiteet ja niiden olisi oltava kustannustehokkaita. Näiden päästöjen vähentämiseksi olisi niin ikään toivottavaa, että laaditaan NH3:n käyttöä koskevia hyviä maatalouskäytäntöjä koskevat suuntaviivat, joita vaihdettaisiin unionin tasolla. Jäsenvaltioilla olisi oltava oikeus toteuttaa kansallisten erityisolosuhteiden perusteella muita kuin tässä direktiivissä mainittuja toimenpiteitä, jos ne ovat ympäristötehokkuudeltaan vastaavia.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a) Pääasiallisista lähteistä peräisin olevien päästöjen vähentämiseksi olisi kansallisiin ilman pilaantumisen valvontaohjelmiin sisällytettävä kaikkiin asianomaisiin aloihin, kuten maatalouteen, teollisuuteen, tieliikenteeseen, liikkuviin työkoneisiin, sisävesiliikenteeseen ja kansalliseen vesiliikenteeseen, keskuslämmitykseen ja liuottimiin, kohdistuvia toimenpiteitä. Jäsenvaltioilla olisi oltava oikeus toteuttaa kansalliset erityisolosuhteet huomioon ottaen muita kuin tässä direktiivissä mainittuja toimenpiteitä, jos ne ovat ympäristötehokkuudeltaan vastaavia.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 b) Toteuttaessaan maatalousalan toimenpiteitä, jotka on sisällytettävä ilman pilaantumisen valvontaohjelmiin, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että vaikutukset pieniin ja keskisuuriin maatiloihin otetaan täysipainoisesti huomioon ja ettei näihin vaikutuksiin liity huomattavia lisäkustannuksia, joista tällaiset tilat eivät selviä. Ilmanlaadun parannukset olisi saavutettava oikeasuhteisilla toimenpiteillä, joilla suojataan maatilojen tulevaisuus. Kansallisissa ilman pilaantumisen valvontaohjelmissa olisi löydettävä tasapaino karjanhoidon ja pilaantumisen valvonnan välillä.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 c) Kansallisten ilman pilaantumisen valvontaohjelmien yhteydessä toteutettuihin toimiin, joilla estetään NH3-, CH4- ja PM2,5-päästöt, olisi voitava saada rahoitustukea muun muassa maaseuturahastosta, etenkin sellaisten pienten ja keskisuurten maatilojen toimiin, jotka edellyttävät merkittäviä muutoksia käytännöissä tai merkittäviä investointeja, kuten laajaperäinen laiduntaminen, akroekologia, anaerobinen mädätys käyttämällä maatalousjätettä biokaasun tuotantoa varten sekä vähäpäästöiset eläinsuojajärjestelyt.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a) Ilman laadun parantamiseksi erityisesti kaupunkialueilla kansallisissa ilman pilaantumisen valvontaohjelmissa olisi määritettävä toimia, joilla vähennetään typen oksidien ja hiukkasten päästöjä näillä alueilla.

Perustelu

Sen lisäksi, että EU:ssa otetaan käyttöön teknisiä ratkaisuja (kuten Euro-normit), jäsenvaltioissa olisi laadittava, hyväksyttävä ja toteutettava muita kuin teknisiä toimia, joilla voidaan merkittävästi vähentää ajoneuvojen aiheuttamaa ilman pilaantumista ja parantaa ihmisten terveyttä ja ympäristön tilaa.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a) Tiedon saantia, yleisön osallistumisoikeutta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen sekä Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti yleisölle olisi taattava laaja muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus, jotta varmistetaan tämän direktiivin tosiasiallinen täytäntöönpano ja voimaansaattaminen ja suojataan oikeutta elää terveyden ja hyvinvoinnin kannalta laadukkaassa ympäristössä.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 b) On suoritettava ympäristötarkastuksia ja markkinavalvontaa, jotta varmistetaan tämän direktiivin ja niiden toimien tehokkuus, joita hyväksytään sen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 c) Kun komissio arvioi EU:n ilmanlaatupolitiikan ja ilmasto- ja energiapolitiikan välistä yhteisvaikutusta, sen olisi tässä tarkoituksessa otettava huomioon Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun tutkimus, jossa tarkastellaan EU:n ilmanlaatupolitiikan ja ilmasto- ja energiapolitiikan välistä vuorovaikutusta (”Air Quality – Complementary Impact Assessment on interactions between EU air quality policy and climate and energy policy”).

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21) Teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat liitteessä I esitettyjen raportointiohjeiden sekä liitteessä III olevan I osan ja liitteiden IV ja V muuttamista niiden mukauttamiseksi tekniseen kehitykseen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(21) Teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi komissiolle olisi siirrettävä tietyksi ajaksi valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat liitteessä I esitettyjen raportointiohjeiden sekä liitteessä III olevan I osan ja liitteiden IV ja V muuttamista niiden mukauttamiseksi tekniseen kehitykseen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23) Jäsenvaltioiden olisi annettava säännöt seuraamuksista, joita sovelletaan tämän direktiivin nojalla annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen, ja varmistettava näiden seuraamusten täytäntöönpano. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Kielellinen tarkistus, josta ei äänestetty.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(26 a) Ehdokasvaltioiden ja mahdollisten ehdokasvaltioiden on mukautettava mahdollisimman suuressa määrin kansalliset lakinsa tämän direktiivin mukaisiksi.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tämän direktiivin tavoitteena on rajoittaa happamoittavien ja rehevöittävien epäpuhtauksien, otsonin esiasteiden, primääristen hiukkasten ja sekundääristen hiukkasten esiasteiden sekä muiden ilman epäpuhtauksien päästöjä ilmakehään, jolloin edistetään

 

a) unionin pitkän aikavälin tavoitetta, jonka mukaan saavutetaan sellainen ilmanlaatu, josta ei aiheudu merkittäviä kielteisiä vaikutuksia tai riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle, Maailman terveysjärjestön ilmanlaatua koskevien suuntaviivojen mukaisesti;

 

b) biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemiä koskevien unionin tavoitteiden saavuttamista siten, että vähennetään happamoittavien ja rehevöittävien epäpuhtauksien sekä muiden epäpuhtauksien, kuten alailmakehän otsonin, tasoja ja laskeumia alle kriittisten kuormitusten ja tasojen;

 

c) unionin säädöksissä asetettujen ilmanlaatua koskevien tavoitteiden saavuttamista;

 

d) ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämistä lyhytikäisten ilman epäpuhtauksien päästöjä vähentämällä ja unionin ilmasto- ja energiapolitiikan välisiä synergiavaikutuksia parantamalla.

 

Tämä direktiivi mukautetaan erityisesti unionin sekä kansainvälisen tason kehittyviin ilmastonmuutostoimiin, kuten ilmastoa ja energiaa koskevaan vuoden 2030 toimintakehykseen sekä kattavaan ja sitovaan globaaliin ilmastonmuutossopimukseen.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. ”kriittisellä kuormituksella” sellaista määrällistä arviota yhdelle tai useammalle epäpuhtaudelle altistumisesta, jonka alittavalla määrällä ei nykytiedon mukaan ole merkittäviä haittavaikutuksia tietyille ympäristön herkille tekijöille;

Perustelu

Määritelmä vastaa nykyistä kansallisia päästörajoja koskevaa direktiiviä 2001/81/EY, ja se on tarpeen selvyyden ja yhdenmukaisuuden vuoksi.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b. ”kriittisellä tasolla” sellaista epäpuhtauksien pitoisuutta ilmakehässä, jonka ylittävällä määrällä voi nykytiedon mukaan olla välittömiä haittavaikutuksia kohteeseen, kuten ihmisiin, kasveihin, ekosysteemeihin tai materiaaleihin;

Perustelu

Määritelmä vastaa nykyistä kansallisia päästörajoja koskevaa direktiiviä 2001/81/EY, ja se on tarpeen selvyyden ja yhdenmukaisuuden vuoksi.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. ”alailmakehän otsonilla” ilmakehän alimmassa osassa olevaa otsonia;

Perustelu

Määritelmä vastaa nykyistä kansallisia päästörajoja koskevaa direktiiviä 2001/81/EY, ja se on tarpeen selvyyden ja yhdenmukaisuuden vuoksi.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b. ”haihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä” (VOC) metaania lukuun ottamatta kaikkia ihmisen toiminnan aiheuttamia orgaanisia yhdisteitä, jotka voivat tuottaa valokemiallisia oksidantteja reagoidessaan auringonvalossa typen oksidien kanssa;

Perustelu

Määritelmä vastaa nykyistä kansallisia päästörajoja koskevaa direktiiviä 2001/81/EY, ja se on tarpeen selvyyden ja yhdenmukaisuuden vuoksi.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. ”haihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä pl. metaani” (NMVOC) metaania lukuun ottamatta kaikkia ihmisen toiminnasta syntyviä orgaanisia yhdisteitä, jotka voivat tuottaa valokemiallisia hapettimia reagoidessaan auringonvalossa typen oksidien kanssa;

5. ”haihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä pl. metaani” (NMVOC) metaania lukuun ottamatta kaikkia ihmisen toiminnasta peräisin olevia orgaanisia yhdisteitä, jotka voivat tuottaa valokemiallisia hapettimia reagoidessaan auringonvalossa typen oksidien kanssa;

Perustelu

Kielellinen tarkistus, josta ei äänestetty.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a. ”kansallisella päästörajalla” aineen kilotonneissa ilmaistua enimmäismäärää, joka jäsenvaltiosta voidaan päästää kalenterivuoden aikana;

Perustelu

Määritelmä vastaa nykyistä kansallisia päästörajoja koskevaa direktiiviä 2001/81/EY, ja se on tarpeen selvyyden ja yhdenmukaisuuden vuoksi.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9. ”kansainvälisellä meriliikenteellä” lippuvaltiosta riippumatta ja kalastusaluksia lukuun ottamatta kaikkien alusten merellä ja rannikkovesillä suorittamia matkoja, jotka alkavat yhden maan alueelta ja päättyvät toisen maan alueelle;

Poistetaan.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 12 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a. ”lähteeseen perustuvilla ilman pilaantumista koskevilla EU:n toimintamalleilla” asetuksia tai direktiivejä, joilla riippumatta näissä asetuksissa tai direktiiveissä säädetyistä velvoitteista on tavoitteena joko osittain tai kokonaan vähentää rikkidioksidin (SO2), typen oksidien (NOx), haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pl. metaani (NMVOC), ammoniakin (NH3), hiukkasten (PM2,5) ja metaanin (CH4) päästöjä toteuttamalla haittoja vähentäviä toimenpiteitä lähteellä, mukaan luettuna ainakin, mutta ei yksinomaan, päästöjen vähennykset seuraavilla välineillä:

 

– direktiivi 94/63/EY1a,

 

– direktiivi 97/68/EY1b,

 

– direktiivi 98/70/EY1c,

 

– direktiivi 1999/32/EY1d,

 

– direktiivi 2009/126/EY1e,

 

– direktiivi 2004/42/EY1f,

 

– direktiivi 2007/46/EY1g, mukaan lukien asetus (EY) N:o 715/20071h,

 

asetus (EY) N:o 79/20091i,

 

asetus (EY) N:o 595/20091j ja asetus (EY) N:o 661/20091k,

 

– direktiivi 2010/75/EU1l,

 

– asetus (EU) N:o 167/20131m,

 

– asetus (EU) N:o 168/20131n,

 

– direktiivi 2014/94/EU1o.

 

_______________________

 

1a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/63/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, bensiinin varastoinnista ja sen jakelusta varastoalueilta huoltoasemille aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjen torjunnasta (EYVL L 365, 31.12.1994, s. 24).

 

1b Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/68/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1997, liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 59, 27.2.1998, s. 1).

 

1c Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/70/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 1998, bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta (EYVL L 350, 28.12.1998, s. 58).

 

1d Neuvoston direktiivi 1999/32/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisestä ja direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta (EYVL L 121, 11.5.1999, s. 13).

 

1e Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/126/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisesta vaiheesta, joka koskee moottoriajoneuvojen polttoainetäydennyksen yhteydessä huoltoasemilla tapahtuvaa talteenottoa (EUVL L 285, 31.10.2009, s. 36).

 

1f Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/42/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta ja direktiivin 1999/13/EY muuttamisesta (EUVL L 143, 30.4.2004, s. 87).

 

1g Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (puitedirektiivi) (EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1).

 

1h Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta (EUVL L 171, 29.6.2007, s. 1).

 

1i Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 79/2009, annettu 14 päivänä tammikuuta 2009, vetykäyttöisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta (EUVL L 35, 4.2.2009, s. 32).

 

1j Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 595/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksynnästä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta sekä direktiivien 80/1269/ETY, 2005/55/EY ja 2005/78/EY kumoamisesta (EUVL L 188, 18.7.2009, s. 1).

 

1k Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 661/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista (EUVL L 200, 31.7.2009, s. 1).

 

1l Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17).

 

1m Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 167/2013, annettu 5 päivänä helmikuuta 2013, maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta (EUVL L 60, 2.3.2013, s. 1).

 

1n Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 168/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013, kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta (EUVL L 60, 2.3.2013, s. 52).

 

1o Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/94/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta (EUVL L 307, 28.10.2014, s. 1).

Perustelu

Uuden komission parempaa sääntelyä koskevien tavoitteiden mukaisesti direktiiviin lisätään ˮlähteeseen perustuvat ilman pilaantumista koskevat EU:n toimintamallitˮ. Ilmanlaatupolitiikassa olisi tästä lähtien otettava huomioon lähteeseen perustuvien ilman pilaantumista koskevien EU:n toimintamallien täytäntöönpano ja arvioitava sitä, jotta vältetään päällekkäisyys, tehostetaan yhteisvaikutuksia ja ymmärretään, miksi tietyt jäsenvaltiot onnistuvat tai epäonnistuvat.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 12 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 b. ˮyleisöllä, jota asia koskeeˮ yleisöä, johon ilman epäpuhtauksien päästöt ilmakehään vaikuttavat tai todennäköisesti vaikuttavat tai joka on osallisena päästöissä; tämän määritelmän mukaisesti katsotaan, että asia koskee ympäristönsuojelua edistäviä valtioista riippumattomia järjestöjä, kuluttajajärjestöjä, haavoittuvassa asemassa olevien etuja edistäviä järjestöjä ja muita asiaankuuluvia terveydenhuoltoelimiä, jotka täyttävät kansallisen lainsäädännön vaatimukset.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on rajoitettava vuotuisia ihmisen toiminnasta aiheutuvia rikkidioksidin (SO2), typen oksidien (NOx), haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pl. metaani (NMVOC), ammoniakin (NH3), hiukkasten (PM2,5) ja metaanin (CH4) päästöjä vähintään liitteessä II vahvistettujen, vuosista 2020 ja 2030 alkaen sovellettavien kansallisten päästövähennysvelvoitteiden mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on rajoitettava vuotuisia ihmisen toiminnasta aiheutuvia rikkidioksidin (SO2), typen oksidien (NOx), haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pl. metaani (NMVOC), ammoniakin (NH3), hiukkasten (PM2,5) ja elohopean (Hg) päästöjä vähintään liitteessä II vahvistettujen, vuosista 2020, 2025 ja 2030 alkaen sovellettavien kansallisten päästövähennysvelvoitteiden mukaisesti.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Jäsenvaltioiden on rajoitettava vuotuisia ihmisen toiminnasta aiheutuvia metaanin (CH4) päästöjä vähintään liitteessä II vahvistettujen, vuodesta 2030 alkaen sovellettavien kansallisten päästövähennysvelvoitteiden mukaisesti.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, joista ei koidu kohtuuttomia kustannuksia, rajoittaakseen ihmisen toiminnasta aiheutuvia SO2-, NOx-, NMVOC-, NH3-, PM2,5- ja CH4-päästöjään vuoden 2025 osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista. Näiden päästöjen tasot määritetään polttoaineiden myynnin pohjalta lineaarisen vähentämisen kehityspolun perusteella jäsenvaltioiden vuoden 2020 päästötasojen ja vuodelle 2030 asetetuissa päästövähennysvelvoitteissa määriteltyjen päästötasojen välillä.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 9 artiklan mukaisesti komissiolle toimittamissaan raporteissa päivitykset edistymisestään kohti kansallisten päästövähennysvelvoitteiden saavuttamista.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3. Seuraavia päästöjä ei oteta 1 ja 2 kohdan yhteydessä huomioon:

3. Seuraavia päästöjä ei oteta 1 kohdan yhteydessä huomioon:

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) kansainvälisen meriliikenteen aiheuttamat päästöt, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 1 kohdan soveltamista.

d) kansainvälisen meriliikenteen aiheuttamat päästöt.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Saavuttaakseen 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti vuodelle 2025 määritetyt välivaiheen päästötasot ja täyttääkseen liitteessä II NOx:lle SO2:lle ja PM2,5:lle asetetut, vuodesta 2030 alkaen sovellettavat kansalliset päästövähennysvelvoitteet jäsenvaltiot voivat kuitata kansainvälisessä meriliikenteessä saavutetuilla NOx-, SO2- ja PM2,5-päästöjen vähennyksillä saman vuoden aikana muista lähteistä vapautuvien NOx-, SO2- ja PM2,5-päästöjen vähennyksiä seuraavin edellytyksin:

Poistetaan.

a) päästövähennykset saavutetaan merialueilla, jotka ovat osa jäsenvaltioiden aluemeriä, talousvyöhykkeitä tai epäpuhtauksien valvontavyöhykkeitä, mikäli niitä on perustettu;

 

b) jäsenvaltiot ovat hyväksyneet ja toteuttaneet tehokkaita tarkkailu- ja tarkastustoimenpiteitä tämän joustomahdollisuuden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi;

 

c) jäsenvaltiot ovat toteuttaneet toimenpiteitä saadakseen kansainvälisen meriliikenteen NOx-, SO2- ja PM2,5-päästöt pienemmiksi kuin mitä saavutettaisiin noudattamalla NOx-, SO2- ja PM2,5-päästöihin sovellettavia unionin vaatimuksia ja osoittaneet, että kyseisillä toimenpiteillä on saavutettu riittävän suuret päästöjen lisävähennykset;

 

d) jäsenvaltiot ovat kuitanneet c alakohdan mukaisesti lasketuilla NOx-, SO2- ja PM2,5-päästöjen vähennyksillä enintään 20 prosenttia kokonaismäärästä, ja kuittaamisesta ei ole seurauksena liitteessä II vuodelle 2020 asetettujen kansallisten päästövähennysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen.

 

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat täyttää yhteisesti liitteessä II tarkoitetut metaanipäästöjen vähennyksiä koskevat velvoitteensa ja välivaiheen päästötasonsa seuraavin edellytyksin:

Jäsenvaltiot voivat täyttää yhteisesti liitteessä II tarkoitetut metaanipäästöjen vähennyksiä koskevat velvoitteensa seuraavin edellytyksin:

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat laatia tarkistettuja vuotuisia kansallisia SO2-, NOx-, NH3-, NMVOC- ja PM2,5-päästöinventaarioita liitteen IV mukaisesti, jos parannettujen, tieteellisen tiedon mukaisesti ajan tasalle saatettujen päästöinventaariomenetelmien soveltamisesta seuraisi niiden kansallisten päästövähennysvelvoitteiden tai välivaiheen päästötasojen noudattamatta jättäminen.

3. Jäsenvaltiot voivat laatia tarkistettuja vuotuisia kansallisia SO2-, NOx-, NH3-, NMVOC- ja PM2,5-päästöinventaarioita liitteen IV mukaisesti, jos parannettujen, tieteellisen tiedon mukaisesti ajan tasalle saatettujen päästöinventaariomenetelmien soveltamisesta seuraisi niiden kansallisten päästövähennysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen.

Perustelu

Esittelijä katsoo, että kansallisia päästörajoja koskevan direktiivin mukaisten sitoumusten olisi oltava sitovia myös vuoden 2025 osalta, mikä tekee viittauksen välivaiheen päästötasoihin tarpeettomaksi.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden, jotka aikovat soveltaa 1, 2 ja 3 kohtaa, on ilmoitettava siitä komissiolle viimeistään asianomaista raportointivuotta edeltävän vuoden 30 päivänä syyskuuta. Ilmoituksessa on mainittava kaikki asianomaiset epäpuhtaudet ja alat sekä kansallisiin päästöinventaarioihin kohdistuvien vaikutusten laajuus, jos se on tiedossa.

4. Jäsenvaltioiden, jotka aikovat soveltaa yhtä tämän direktiivin mukaisista joustoista, on ilmoitettava siitä komissiolle viimeistään asianomaista raportointivuotta edeltävän vuoden 31 päivänä joulukuuta. Ilmoituksessa on mainittava kaikki asianomaiset epäpuhtaudet ja alat sekä kansallisiin päästöinventaarioihin kohdistuvien vaikutusten laajuus, jos se on tiedossa.

Perustelu

Komission ehdotuksessa siirretään edeltävän vuoden alustavien päästöjen raportointipäivää siten, että se olisi 30. syyskuuta eikä 31. joulukuuta. Komission ehdotuksen raportointipäivä ei jätä riittävästi aikaa tietojen keräämiselle ja niiden laadun varmistamiselle.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tarkastelee ja arvioi Euroopan ympäristökeskuksen avustamana kunkin joustomahdollisuuden osalta, onko jouston käyttö tiettynä vuotena ollut asianomaisten vaatimusten ja kriteerien mukaista.

Komissio tarkastelee ja arvioi Euroopan ympäristökeskuksen avustamana, onko jouston tai mukautuksen käyttö tiettynä vuotena ollut asianomaisten vaatimusten ja kriteerien mukaista.

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos komissio ei ole esittänyt vastalausetta yhdeksän kuukauden kuluessa asiaankuuluvan 7 artiklan 4, 5 tai 6 kohdassa tarkoitetun raportin vastaanottamisesta, jäsenvaltio katsoo, että haetun joustomahdollisuuden käyttö on hyväksytty ja voimassa kyseiselle vuodelle. Jos komissio katsoo, ettei joustomahdollisuuden käyttö ole sovellettavien vaatimusten ja kriteerien mukaista, se antaa päätöksen ja ilmoittaa jäsenvaltiolle, ettei sitä voida hyväksyä.

Jos komissio ei ole esittänyt vastalausetta kuuden kuukauden kuluessa asiaankuuluvan 7 artiklan 5 tai 6 kohdassa tarkoitetun raportin vastaanottamisesta, jäsenvaltio katsoo, että haetun joustomahdollisuuden käyttö on hyväksytty ja voimassa kyseiselle vuodelle. Jos komissio katsoo, ettei joustomahdollisuuden käyttö ole sovellettavien vaatimusten ja kriteerien mukaista, se antaa yhdeksän kuukauden kuluessa asiaa koskevan raportin vastaanottamisesta päätöksen ja ilmoittaa jäsenvaltiolle, ettei sitä voida hyväksyä. Päätökseen on liitettävä perustelu.

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Komissio voi antaa 14 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen täytäntöönpanosäädöksiä, joissa tarkennetaan yksityiskohtaiset säännöt 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen joustomahdollisuuksien käyttöä varten.

6. Komissio antaa 14 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen täytäntöönpanosäädöksiä, joissa tarkennetaan yksityiskohtaiset säännöt 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun jouston käyttöä varten.

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava ja hyväksyttävä liitteessä III olevan 2 osan mukainen kansallinen ilman pilaantumisen valvontaohjelma vuotuisten ihmisen toiminnan aiheuttamien päästöjensä rajoittamiseksi 4 artiklan mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on laadittava ja hyväksyttävä liitteessä III olevan 2 osan mukainen kansallinen ilman pilaantumisen valvontaohjelma vuotuisten päästöjensä rajoittamiseksi 4 artiklan mukaisesti ja 1 artiklan mukaisten direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) otettava huomioon päästöjen vähentämistoimenpiteiden kustannustehokkuus ja saavutetut päästövähennykset tai, jos jäsenvaltio asettaa etusijalle päästöjen vähentämistoimenpiteensä, päästövähennykset, jotka voidaan saavuttaa soveltamalla unionin voimassa olevaa lainsäädäntöä;

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a b) asetettava etusijalle erityiset toimintalinjat haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien terveysriskien vähentämiseksi sekä direktiivin 2008/50/EY liitteessä XIV olevan B jakson mukaisesti vahvistetun altistumisen vähennystavoitteen noudattamisen varmistamiseksi;

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) otettava huomioon tarve vähentää ilman epäpuhtauksien päästöjä ilmanlaatutavoitteiden saavuttamiseksi alueellaan ja tilanteesta riippuen naapurijäsenvaltioissa;

b) vähennettävä ilman epäpuhtauksien päästöjä ilmanlaatutavoitteiden, erityisesti direktiivin 2008/50/EY mukaisten raja-arvojen, saavuttamiseksi alueellaan ja tilanteesta riippuen naapurijäsenvaltioissa;

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) määritettävä määrällisesti ne päästöjen lisävähennykset, joiden avulla saavutetaan vuoteen 2030 mennessä sellainen ilmanlaadun taso, joka vastaa Maailman terveysjärjestön suositusta tai on sitä parempi;

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b b) määritettävä määrällisesti ne päästöjen lisävähennykset, joiden avulla saavutetaan ympäristön suojelemiseksi tarvittavat kriittiset kuormitukset ja tasot vuoteen 2030 mennessä;

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b c) yksilöitävä toimenpiteet, joilla saavutetaan b a ja b b alakohdassa tarkoitetut tavoitteet;

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) tuettava investointien siirtämistä kohti puhdasta ja tehokasta tekniikkaa ja kestävää tuotantoa verotuksellisten kannustimien avulla;

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c b) arvioitava, missä määrin kansallisten maantieteellisten alueiden ilman pilaantumisen torjuntaan liittyvät tarpeet ja vaikeudet poikkeavat toisistaan;

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a) varmistettava, että asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset valvovat direktiivissä säädettyjen toimien tehokkuutta ja että niillä on toimivalta toimien toteuttamiseen tarvittaessa.

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Komissio varmistaa, että kaikki lähteeseen perustuvat ilman pilaantumista koskevat EU:n toimintamallit ovat tarkoituksenmukaisia ja auttavat saavuttamaan unionin ilmanlaatutavoitteet.

 

Tätä varten komission ja jäsenvaltioiden on välittömästi päästävä sopimukseen parhaillaan käsiteltävänä olevasta ehdotuksesta asetukseksi todellisissa ajo-olosuhteissa syntyviä päästöjä koskevista Euro 6 -vaatimuksista.

 

Uutta tyyppihyväksyntämenetelmää on sovellettava viimeistään vuonna 2017, ja sillä on varmistettava, että NOx:n ja pienhiukkasten (PM2,5 ja PM10) kaltaisia epäpuhtauksia rajoitetaan tehokkaasti vaatimustenmukaisuuden tunnusluvuilla, jotka ovat tarpeen todellisten ajo-olosuhteiden huomioon ottamiseksi.

 

Vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen on oltava tiukkoja ja kvantifioituja siten, että niissä otetaan huomioon ainoastaan todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvien päästöjen testausmenettelyn epävarmuus.

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b. Jäsenvaltioiden on perustettava liikkuvien ja kiinteiden lähteiden rutiininomaisten ja satunnaisten ympäristötarkastusten, markkinavalvonnan ja julkisen raportoinnin järjestelmä, jotta varmistetaan, että toimintalinjoilla ja toimenpiteillä saavutetaan tehokkaasti päästövähennyksiä todellisissa käyttöolosuhteissa.

 

Komissio esittää viimeistään ... * lainsäädäntöehdotuksen unionin laajuisesta järjestelmästä, jota käytetään asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen hallinnoimaan käytönaikaista valvontaa koskevaan testaukseen ja kevyiden hyötyajoneuvojen päästönormeja koskevaan julkiseen raportointiin sen varmistamiseksi, että ajoneuvot ja moottorit vastaavat Euro 6 -vaatimuksia niiden koko käyttöiän aikana.

 

______________

 

* EUVL: lisätään päivämäärä, joka on kaksi vuotta tämän direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Jäsenvaltiot voivat tukea matalan tason päästöjen lähteiden asteittaista poistamista edistämällä päästöjä läpi päästävien letkujen korvaamista päästöttömällä letkutekniikalla liikenteen ja polttoaineen tankkauksen alalla.

Perustelu

Hiilivedyt edistävät osaltaan alailmakehän otsonin syntymistä. Perinteisistä tankkausletkuista voi päästä ilmaan hiilivetyjä. Tämä voidaan estää uudenaikaisilla päästöttömillä tankkausjärjestelmillä.

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) jäsenvaltiot päättävät käyttää jotakin 5 artiklassa esitettyä joustomahdollisuutta.

b) jäsenvaltiot päättävät käyttää 5 artiklassa esitettyä joustoa.

Tarkistus    58

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kansallisissa ilman pilaantumisen valvontaohjelmissa on mainittava, aikovatko jäsenvaltiot käyttää 5 artiklassa tarkoitettua joustoa.

Tarkistus    59

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Unionin asiaankuuluvan lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltioiden on kuultava oman kansallisen ilman pilaantumisen valvontaohjelmansa luonnoksesta sekä ohjelman kaikista merkittävistä päivityksistä ennen niiden viimeistelyä suurta yleisöä sekä kaikilla tasoilla niitä toimivaltaisia viranomaisia, joita kansallisten ilman pilaantumisen valvontaohjelmien toteutus todennäköisesti koskee kyseisten viranomaisten ilman pilaantumiseen, ilmanlaatuun ja asianomaisiin hallinnointitehtäviin liittyvien erityisten ympäristövastuiden vuoksi. Tarvittaessa järjestetään valtioiden välisiä kuulemisia unionin asiaankuuluvan lainsäädännön mukaisesti.

5. Unionin asiaankuuluvan lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltioiden on kuultava oman kansallisen ilman pilaantumisen valvontaohjelmansa luonnoksesta sekä ohjelman kaikista päivityksistä ennen niiden viimeistelyä kaikilla tasoilla niitä toimivaltaisia viranomaisia, joita kansallisten ilman pilaantumisen valvontaohjelmien toteutus todennäköisesti koskee kyseisten viranomaisten ilman pilaantumiseen, ilmanlaatuun ja asianomaisiin hallinnointitehtäviin liittyvien erityisten ympäristövastuiden vuoksi. Näissä kuulemissa on kuultava asianomaisia paikallis- tai alueviranomaisia, jotka ovat vastuussa päästöjä vähentävien toimien täytäntöönpanosta tietyillä alueilla ja/tai tietyissä taajamissa, mukaan lukien alueet ja/tai taajamat, jotka sijaitsevat vähintään kahdessa jäsenvaltiossa.

Tarkistus    60

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Unionin asiaankuuluvan lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltioiden on varmistettava, että suurta yleisöä kuullaan varhaisessa vaiheessa kansallisten ilman pilaantumisen valvontaohjelmien laatimisessa ja tarkistamisessa sekä niiden mahdollisissa päivityksissä ennen niiden viimeistelyä. Tarvittaessa valtioiden välisiä kuulemisia järjestetään unionin asiaa koskevan lainsäädännön, myös direktiivin 2008/50/EY 25 artiklan, mukaisesti.

Tarkistus    61

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. Jäsenvaltioiden on nimitettävä oma riippumaton asiantuntijaelin, joka tarkastelee luonnoksia kansallisiksi ilman pilaantumisen valvontaohjelmiksi ja arvioi niissä esitettyjen tietojen paikkansapitävyyden sekä toimintalinjojen ja toimenpiteiden asianmukaisuuden. Tämän tarkastelun tulokset on saatettava yleisesti saataville ennen kansallisen ilman pilaantumisen valvontaohjelmaluonnoksen julkaisemista suuren yleisön mielekkään osallistumisen helpottamiseksi.

Tarkistus    62

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 6 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio antaa suuntaviivoja sellaisia päästövähennystoimenpiteitä varten, jotka eivät sisälly liitteessä III olevaan 1 osaan, mukaan luettuina kotitalouksien lämmitys ja tieliikenne, ja joita jäsenvaltiot voivat sisällyttää kansalliseen ilman pilaantumisen valvontaohjelmaan.

Tarkistus    63

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8. Komissio voi antaa suuntaviivat kansallisten ilman pilaantumisen valvontaohjelmien laadintaa ja toteutusta varten.

8. Komissio antaa suuntaviivat kansallisten ilman pilaantumisen valvontaohjelmien laadintaa ja toteutusta varten.

Tarkistus    64

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9. Komissio voi myös tarkentaa täytäntöönpanosäädöksillä kansallisten ilman pilaantumisen valvontaohjelmien muodon ja niiden yhteydessä edellytetyt tiedot. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

9. Komissio myös tarkentaa täytäntöönpanosäädöksillä kansallisten ilman pilaantumisen valvontaohjelmien muodon ja niiden yhteydessä edellytetyt tiedot. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Perustelu

Kansallisten ilman pilaantumisen valvontaohjelmien yhdenmukaisen muodon varmistamiseksi tarvitaan täytäntöönpanosäädöstä.

Tarkistus    65

Ehdotus direktiiviksi

6 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a artikla

 

Puhtaan ilman rahasto

 

Komissio edistää taloudellisen tuen saantia auttaakseen varmistamaan, että voidaan toteuttaa asianmukaisia toimia tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Tähän käytettävissä olevia rahoituslähteitä ovat esimerkiksi:

 

a) maatalouden rahoitus mukaan lukien yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus vuosina 2014–2020 muutettuna vuonna 2017 tehtävällä kauden puolivälin tarkistuksella niin, että ilmanlaatu otetaan huomioon ”julkisena hyödykkeenä” erityisesti ammoniakin tai metaanin tai molempien osalta, jotta jäsenvaltioille ja toimivaltaisille alueellisille ja paikallisille viranomaisille voidaan antaa mahdollisuus osallistua päästövähennyksiin erityistoimilla ja jotta niitä voidaan tukea siinä;

 

b) tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 ‑ohjelman tulevat työohjelmat;

 

c) Euroopan rakenne- ja investointirahastot;

 

d) ympäristö- ja ilmastotoimien rahoitusvälineet, kuten LIFE;

 

e) mikä tahansa näiden yhdistelmä.

 

Komissio varmistaa, että rahoitusmenettelyt ovat yksinkertaisia, avoimia ja eri hallintotasojen saatavilla.

 

Komissio arvioi mahdollisuutta perustaa keskitetty yhteyspiste, josta yhteisöt voivat helposti saada tietoa varojen saatavuudesta ja ilman pilaantumisen torjuntaa koskeviin hankkeisiin osallistumiseen liittyvistä menettelyistä.

Tarkistus    66

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot laativat ja päivittävät vuosittain kansalliset päästöinventaariot liitteessä I olevassa taulukossa B mainittujen epäpuhtauksien osalta taulukossa esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on laadittava ja päivitettävä vuosittain kansalliset päästöinventaariot liitteessä I olevassa taulukossa B mainittujen epäpuhtauksien osalta taulukossa esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Perustelu

Jäsenvaltioiden raportoinnin olisi oltava pakollista. Kielellinen tarkistus, josta ei äänestetty.

Tarkistus    67

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jos jäsenvaltiot käyttävät 5 artiklan 1 kohdan mukaista joustoa, ne ilmoittavat inventaarioraportissa kyseiseltä vuodelta seuraavat tiedot:

Poistetaan.

a) NOx-, SO2- ja PM2,5-päästöjen määrät, jotka olisivat vapautuneet ilman päästöjen valvonta-aluetta;

 

b) päästövähennysten taso, joka on saavutettu jäsenvaltiolle kuuluvalla päästöjen valvonta-alueen osalla 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti;

 

c) laajuus, jossa joustomahdollisuutta sovelletaan;

 

d) muut mahdolliset tiedot, joita jäsenvaltiot pitävät tarpeellisina, jotta komissio pystyisi Euroopan ympäristökeskuksen avustamana arvioimaan kattavasti olosuhteet, joissa joustoa on käytetty.

 

Tarkistus    68

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on laadittava päästöinventaariot, myös tarkistetut päästöinventaariot, päästöennusteet ja inventaarioraportit liitteen IV mukaisesti.

7. Jäsenvaltioiden on laadittava päästöinventaariot, tarvittaessa myös tarkistetut päästöinventaariot, päästöennusteet ja inventaarioraportit liitteen IV mukaisesti.

Perustelu

Tarkistetut päästöinventaariot laaditaan ainoastaan silloin kun jäsenvaltio valitsee 5 artiklan 3 kohdassa säädetyn joustomahdollisuuden.

Tarkistus    69

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltiot varmistavat mahdollisuuksien mukaan ekosysteemeihin kohdistuvien ilman pilaantumisen kielteisten vaikutusten seurannan liitteessä V vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

1. Jäsenvaltiot seuraavat ekosysteemeihin kohdistuvien ilman pilaantumisen kielteisiä vaikutuksia liitteessä V vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

Tarkistus    70

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tarvittaessa jäsenvaltiot koordinoivat ilman pilaantumisen vaikutusten seurantaa muiden unionin lainsäädännön, esimerkiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2008/50/EY ja 2000/60/EY30, nojalla perustettujen seurantaohjelmien kanssa.

2. Jäsenvaltiot koordinoivat ilman pilaantumisen vaikutusten seurantaa muiden unionin lainsäädännön, esimerkiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2008/50/EY ja 2000/60/EY30, nojalla perustettujen seurantaohjelmien kanssa.

__________________

__________________

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

Tarkistus    71

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltiot toimittavat kansalliset ilman pilaantumisen valvontaohjelmansa komissiolle [kolmen kuukauden kuluessa 17 artiklassa tarkoitetusta päivästä, julkaisutoimisto lisää päivämäärän] ja sen jälkeen ohjelman päivitykset kahden vuoden välein.

1. Jäsenvaltiot toimittavat kansalliset ilman pilaantumisen valvontaohjelmansa komissiolle ...* mennessä ja sen jälkeen ohjelman päivitykset kahden vuoden välein.

 

_________________

 

* EUVL: lisätään päivämäärä, joka on kuusi kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.

Tarkistus    72

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Silloin kun kansallinen ilman pilaantumisen valvontaohjelma saatetaan ajan tasalle 6 artiklan 4 kohdan nojalla, asianomainen jäsenvaltio ilmoittaa asiasta komissiolle kahden kuukauden kuluessa.

Silloin kun kansallinen ilman pilaantumisen valvontaohjelma saatetaan ajan tasalle 6 artiklan 4 kohdan nojalla, asianomainen jäsenvaltio toimittaa päivitetyn ohjelman komissiolle kahden kuukauden kuluessa.

Tarkistus    73

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltiot toimittavat vuodesta 2017 alkaen 7 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa ja tilanteen mukaan 7 artiklan 4, 5 ja 6 kohdassa tarkoitetut kansalliset päästöinventaariot, päästöennusteet, alueellisesti eritellyt päästöinventaariot, suuria pistekuormituslähteitä koskevat inventaariot ja raportit komissiolle ja Euroopan ympäristökeskukselle liitteessä I ilmoitettujen raportointipäivämäärien mukaisesti.

2. Jäsenvaltiot toimittavat vuodesta 2017 alkaen 7 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa ja tilanteen mukaan 7 artiklan 5 ja 6 kohdassa tarkoitetut kansalliset päästöinventaariot, päästöennusteet, alueellisesti eritellyt päästöinventaariot, suuria pistekuormituslähteitä koskevat inventaariot ja raportit komissiolle ja Euroopan ympäristökeskukselle liitteessä I ilmoitettujen raportointipäivämäärien mukaisesti.

Tarkistus    74

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

4. Komissio tarkastelee säännöllisesti Euroopan ympäristökeskuksen ja jäsenvaltioiden avustamana kansallisten päästöinventaarioiden tietoja. Tarkasteluun kuuluvat

4. Komissio tarkastelee säännöllisesti Euroopan ympäristökeskuksen ja jäsenvaltioiden avustamana kansallisten päästöinventaarioiden tietoja sekä kansallisia ilman pilaantumisen valvontaohjelmia. Tarkasteluun kuuluvat

Tarkistus    75

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) tarkistukset, joilla todennetaan, että kansalliset ilman pilaantumisen valvontaohjelmat noudattavat 6 artiklan vaatimuksia.

Tarkistus    76

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komission tarkastelun tulokset julkistetaan 11 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    77

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissio antaa edistymisestä tämän direktiivin täytäntöönpanossa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ainakin viiden vuoden välein kertomuksen, johon sisältyy arvio sen omasta vaikutuksesta tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseen.

1. Komissio antaa tämän direktiivin täytäntöönpanosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle 30 kuukauden välein kertomuksen ...* alkaen. Tällöin komissio antaa arvion

 

a) omasta panoksestaan ja jäsenvaltioiden toimista tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi;

 

b) edistyksestä ilman epäpuhtauksien päästöjen vähentämisessävuoteen 2025 ja vuoteen 2030 asti;

 

c) edistyksestä kohti seitsemännen ympäristöalan toimintaohjelman mukaisten pitkän aikavälin ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista;

 

d) siitä, onko kriittisten kuormitusten ja tasojen sekä Maailman terveysjärjestön ilman pilaantumista koskevat ohjearvot ylitetty; sekä

 

e) jäsenvaltioiden ilman pilaantumisen vähentämiseen käyttämästä EU:n myöntämästä rahoituksesta.

 

______________

 

* EUVL: lisätään tämän direktiivin voimaantulopäivä.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Antaessaan kertomuksen jäsenvaltioiden päästövähennyksistä vuosien 2020, 2025 ja 2030 osalta komissio tarvittaessa sisällyttää siihen tavoitteiden saavuttamatta jäämisen syyt.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos kertomus osoittaa, etteivät jäsenvaltiot kykene noudattamaan unionin lainsäädäntöä eivätkä direktiivin 2008/50/EY mukaisia ilmanlaadun raja-arvoja, komissio

 

a) arvioi, johtuuko tavoitteen saavuttamatta jääminen lähteeseen perustuvien ilman pilaantumista koskevien EU:n toimintamallien tehottomuudesta, mukaan luettuna niiden täytäntöönpano jäsenvaltioiden tasolla;

 

b) kuulee 14 artiklassa tarkoitettua komiteaa ja selvittää, missä tarvitaan uutta päästölähteitä koskevaa lainsäädäntöä, sekä esittää tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia varmistaakseen tämän direktiivin tavoitteiden noudattamisen. Tällaisiin ehdotuksiin on liitettävä perinpohjainen vaikutustenarviointi, ja ehdotusten on vastattava uusinta tieteellistä tietoa.

Tarkistus    80

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio antaa joka tapauksessa edellä kuvatun kertomuksen vuoden 2025 osalta ja sisällyttää kertomukseen tiedot myös 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen välivaiheen päästötasojen saavuttamisesta sekä syyt niiden mahdolliselle saavuttamatta jättämiselle. Se määrittelee jatkotoimien tarpeen ottaen huomioon myös täytäntöönpanon sektorikohtaiset vaikutukset.

Komissio määrittelee yhdessä jäsenvaltioiden kanssa näiden kertomusten perusteella jatkotoimien tarpeen myös kansallisella tasolla ottaen huomioon myös täytäntöönpanon sektorikohtaiset vaikutukset.

Tarkistus    81

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin kertomuksiin voi sisältyä arvio tämän direktiivin ympäristövaikutuksista ja sosioekonomisista vaikutuksista.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin kertomuksiin on sisällyttävä arvio tämän direktiivin terveysvaikutuksista, ympäristövaikutuksista ja sosioekonomisista vaikutuksista, mukaan lukien vaikutukset jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmiin sekä toteuttamatta jätettyjen toimenpiteiden kustannuksiin. Komissio asettaa kertomukset julkisesti saataville.

Tarkistus    82

Ehdotus direktiiviksi

10 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a artikla

 

Puhdasta ilmaa käsittelevä eurooppalainen foorumi

 

Komissio perustaa puhdasta ilmaa käsittelevän eurooppalaisen foorumin, joka edistää Puhdasta ilmaa Euroopalle ‑ohjelman koordinoitua täytäntöönpanoa ja jossa kaikki asianomaiset toimijat, kuten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset kaikilta asianomaisilta tasoilta, komissio, teollisuus, kansalaisyhteiskunta ja tiedeyhteisö, kokoontuvat kahden vuoden välein. Puhdasta ilmaa käsittelevä foorumi valvoo kansallisten ilman pilaantumisen valvontaohjelmien laatimista ja täytäntöönpanoa koskevien suuntaviivojen laatimista, päästövähennyksiä koskevien etenemissuunnitelmien kehitystä ja myös raportointivaatimusten arviointia.

Perustelu

Tiedonannossa COM(2013)0918 todetaan, että Euroopan komissio perustaa kahden vuoden välein kokoontuvan puhdasta ilmaa käsittelevän eurooppalaisen foorumin helpottamaan tämän direktiivin koordinoitua täytäntöönpanoa. Foorumin olisi annettava ohjeita kansallisille viranomaisille, jotka vastaavat ilman epäpuhtauksien kansallisista päästörajoista annetun direktiivin ja unionin muun ilmanlaatua koskevan lainsäädännön täytäntöönpanosta.

Tarkistus    83

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) jäsenvaltioiden edistyminen kunkin valtion vuodeksi 2025 ja vuodeksi 2030 asetettujen sitovien ilman pilaantumista koskevien tavoitteiden saavuttamisessa kunkin epäpuhtauden osalta.

Tarkistus    84

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b b) edellä 9 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun tarkastelun tulokset.

Tarkistus    85

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asianomaisella suurella yleisöllä on käytettävissään hallinnolliset tai oikeudelliset menettelyt, joiden avulla voidaan puuttua toimivaltaisten viranomaisten ja yksityishenkilöiden toimiin ja laiminlyönteihin, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia.

 

Menettelyjen on tarjottava riittävät ja tehokkaat oikeussuojakeinot, joihin sisältyvät tarvittaessa väliaikaiset turvaamistoimenpiteet, ja niiden tulee olla oikeudenmukaisia, tasapuolisia ja oikea-aikaisia eivätkä ne saa olla niin kalliita, että se olisi esteenä menettelyn käytölle.

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tiedot siitä, miten näitä menettelyjä käytetään, asetetaan yleisesti saataville, ja niiden on harkittava tarvittavien tukimekanismien perustamista, jotta taloudelliset ja muut vireillepano-oikeuden esteet poistetaan tai niitä vähennetään.

Tarkistus    86

Ehdotus direktiiviksi

11 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a artikla

 

Edellä 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kertomusten perusteella komissio tarkistaa tätä direktiiviä viimeistään vuonna 2025, jotta turvataan edistyminen kohti Maailman terveysjärjestön suosittelemien ilmanlaadun tasojen ja etenkin seitsemännessä ympäristöalan toimintaohjelmassa asetetun pitkän aikavälin vision saavuttamista. Komissio ehdottaa tarvittaessa tieteellisen ja teknologisen edistyksen huomioon ottaen muutoksia liitteen II kansallisiin päästövähennysvelvoitteisiin.

 

Edellä 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen säännöllisesti annettavien kertomusten perusteella komissio pohtii toimenpiteitä kansainvälisen merenkulun päästöjen vähentämiseksi erityisesti jäsenvaltioiden aluevesillä ja talousvyöhykkeillä ja antaa tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.

Tarkistus    87

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Paremman perustan luomiseksi päästövähennyksille unioni ja tilanteen mukaan jäsenvaltiot jatkavat teknisen ja tieteellisen tutkimuksen osalta kolmansien maiden kanssa tehtävää kahdenvälistä ja monenvälistä yhteistyötä sekä koordinointia alalla toimivien kansainvälisten organisaatioiden, kuten YK:n ympäristöohjelman (UNEP), YK:n Euroopan talouskomission (UNECE), Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) ja Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO), puitteissa, myös tietojenvaihdon avulla.

Paremman perustan luomiseksi päästövähennyksille unioni ja tilanteen mukaan jäsenvaltiot jatkavat teknisen ja tieteellisen tutkimuksen osalta kolmansien maiden kanssa tehtävää kahdenvälistä ja monenvälistä yhteistyötä sekä koordinointia alalla toimivien kansainvälisten organisaatioiden, kuten YK:n ympäristöohjelman (UNEP), YK:n Euroopan talouskomission (UNECE), YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO), Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) ja Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO), puitteissa, myös tietojenvaihdon avulla. Jäsenvaltioiden on järjestettävä rajatylittäviä kuulemisia yhteisistä uhkista, joita aiheuttavat näissä maissa sijaitsevien lähellä olevien teollisuusalueiden päästöt, ja asianomaisten jäsenvaltioiden on laadittava yhteisiä suunnitelmia kyseisten päästöjen poistamiseksi tai vähentämiseksi.

Perustelu

Toistensa naapureina olevien jäsenvaltioiden olisi järjestettävä kuulemisia ja laadittava yhteisiä suunnitelmia päästöjen poistamiseksi tai vähentämiseksi erityisesti tapauksissa, joissa niillä on toistensa lähellä olevia teollisuusalueita.

Tarkistus    88

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään 6 artiklan 7 kohdassa, 7 artiklan 9 kohdassa ja 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

2. Siirretään komissiolle ...* alkaen viiden vuoden ajaksi valta antaa 6 artiklan 7 kohdassa, 7 artiklan 9 kohdassa ja 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

 

_______________

 

* EUVL: lisätään tämän direktiivin voimaantulopäivä.

Tarkistus    89

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava säännöt seuraamuksista, joita sovelletaan tämän direktiivin nojalla annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Jäsenvaltioiden on annettava säännöt seuraamuksista, joita sovelletaan tämän direktiivin nojalla annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä toimenpiteistä komissiolle viimeistään ...* ja ilmoitettava sille viipymättä niihin myöhemmin mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

 

_________________

 

* EUVL: lisätään tämän direktiivin voimaantulopäivä.

Perustelu

Komission olisi varmistettava, että seuraamukset ovat tehokkaita ja oikeasuhteisia eri jäsenvaltioiden välillä ja jäsenvaltioissa erityisesti, kun otetaan huomioon ilman pilaantumisen rajat ylittävä luonne.

Tarkistus    90

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltiot eivät saa siirtää lainsäädännön noudattamisesta aiheutuvaa taakkaa viranomaisille, joilla ei ole strategista toimivaltaa noudattaa direktiivin vaatimuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.

Perustelu

Jos jäsenvaltio ei täytä kansallisia päästörajoja koskevan direktiivin mukaisia velvoitteitaan, on tärkeää suojata paikallisviranomaisia, joista monet toimivat rajallisin varoin, rikkomismenettelyn seurauksena määrättävältä sakkorangaistukselta.

Tarkistus    91

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – taulukko A – 5 rivi

 

Komission teksti

Alustava päästöjen kansallinen määrä aggregoitujen NFR-luokkien mukaan(2)

– SO2, NOx, NH3, NMVOC, PM2,5

Joka vuosi, raportointivuosi miinus 1 (X-1)

30.9.

 

Tarkistus

Alustava päästöjen kansallinen määrä aggregoitujen NFR-luokkien mukaan(2)

– SO2, NOx, NH3, NMVOC, PM2,5

Joka toinen vuosi, raportointivuosi miinus 1 (X-1)

31.12.

Perustelu

Komission ehdotuksessa siirretään edeltävän vuoden alustavien päästöjen raportointipäivää siten, että se olisi 30. syyskuuta eikä 31. joulukuuta. Komission ehdotuksen raportointipäivä ei jätä riittävästi aikaa tietojen keräämiselle ja niiden laadun varmistamiselle.

Tarkistus    92

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – taulukko a

 

Komission teksti

Taulukko (a): Rikkidioksidin (SO2), typen oksidien (NOx) ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pl. metaani (NMVOC) päästöjen vähentämisvelvoitteet. Polttoaineiden myynti, perusvuosi 2005.

Jäsenvaltio

SO2:n vähennykset vuoteen 2005 verrattuna

NOx:n vähennykset vuoteen 2005 verrattuna

NMVOC:n vähennykset vuoteen 2005 verrattuna

Kaikki vuodet vuodesta 2020 vuoteen 2029

 

Kaikki vuodet alkaen vuodesta 2030

Kaikki vuodet vuodesta 2020 vuoteen 2029

 

Kaikki vuodet alkaen vuodesta 2030

Kaikki vuodet vuodesta 2020 vuoteen 2029

 

Kaikki vuodet alkaen vuodesta 2030

Belgia

43 %

 

68 %

41 %

 

63 %

21 %

 

44 %

Bulgaria

78 %

 

94 %

41 %

 

65 %

21 %

 

62 %

Tšekki

45 %

 

72 %

35 %

 

66 %

18 %

 

57 %

Tanska

35 %

 

58 %

56 %

 

69 %

35 %

 

59 %

Saksa

21 %

 

53 %

39 %

 

69 %

13 %

 

43 %

Viro

32 %

 

71 %

18 %

 

61 %

10 %

 

37 %

Kreikka

74 %

 

92 %

31 %

 

72 %

54 %

 

67 %

Espanja

67 %

 

89 %

41 %

 

75 %

22 %

 

48 %

Ranska

55 %

 

78 %

50 %

 

70 %

43 %

 

50 %

Kroatia

55 %

 

87 %

31 %

 

66 %

34 %

 

48 %

Irlanti

65 %

 

83 %

49 %

 

75 %

25 %

 

32 %

Italia

35 %

 

75 %

40 %

 

69 %

35 %

 

54 %

Kypros

83 %

 

95 %

44 %

 

70 %

45 %

 

54 %

Latvia

8 %

 

46 %

32 %

 

44 %

27 %

 

49 %

Liettua

55 %

 

72 %

48 %

 

55 %

32 %

 

57 %

Luxemburg

34 %

 

44 %

43 %

 

79 %

29 %

 

58 %

Unkari

46 %

 

88 %

34 %

 

69 %

30 %

 

59 %

Malta

77 %

 

98 %

42 %

 

89 %

23 %

 

31 %

Alankomaat

28 %

 

59 %

45 %

 

68 %

8 %

 

34 %

Itävalta

26 %

 

50 %

37 %

 

72 %

21 %

 

48 %

Puola

59 %

 

78 %

30 %

 

55 %

25 %

 

56 %

Portugali

63 %

 

77 %

36 %

 

71 %

18 %

 

46 %

Romania

77 %

 

93 %

45 %

 

67 %

25 %

 

64 %

Slovenia

63 %

 

89 %

39 %

 

71 %

23 %

 

63 %

Slovakia

57 %

 

79 %

36 %

 

59 %

18 %

 

40 %

Suomi

30 %

 

30 %

35 %

 

51 %

35 %

 

46 %

Ruotsi

22 %

 

22 %

36 %

 

65 %

25 %

 

38 %

Yhdistynyt kuningaskunta

59 %

 

84 %

55 %

 

73 %

32 %

 

49 %

EU 28

59 %

 

81 %

42 %

 

69 %

28 %

 

50 %

 

Tarkistus

Taulukko (a): Rikkidioksidin (SO2), typen oksidien (NOx) ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pl. metaani (NMVOC) päästöjen vähentämisvelvoitteet. Polttoaineiden myynti, perusvuosi 2005.

Jäsenvaltio

SO2:n vähennykset vuoteen 2005 verrattuna

NOx:n vähennykset vuoteen 2005 verrattuna

NMVOC:n vähennykset vuoteen 2005 verrattuna

Kaikki vuodet vuodesta 2020 vuoteen 2024

Kaikki vuodet vuodesta 2025 vuoteen 2029

Kaikki vuodet alkaen vuodesta 2030

Kaikki vuodet vuodesta 2020 vuoteen 2024

Kaikki vuodet vuodesta 2025 vuoteen 2029

Kaikki vuodet alkaen vuodesta 2030

Kaikki vuodet vuodesta 2020 vuoteen 2024

Kaikki vuodet vuodesta 2025 vuoteen 2029

Kaikki vuodet alkaen vuodesta 2030

Belgia

43 %

69 %

70 %

41 %

61 %

67 %

21 %

45 %

46 %

Bulgaria

78 %

93 %

94 %

41 %

64 %

68 %

21 %

61 %

64 %

Tšekki

45 %

70 %

74 %

35 %

63 %

70 %

18 %

55 %

58 %

Tanska

35 %

58 %

64 %

56 %

66 %

72 %

35 %

58 %

60 %

Saksa

21 %

48 %

54 %

39 %

65 %

71 %

13 %

42 %

44 %

Viro

32 %

70 %

71 %

18 %

57 %

63 %

10 %

35 %

65 %

Kreikka

74 %

91 %

93 %

31 %

69 %

74 %

54 %

68 %

70 %

Espanja

67 %

89 %

89 %

41 %

72 %

78 %

22 %

48 %

49 %

Ranska

55 %

78 %

80 %

50 %

68 %

74 %

43 %

49 %

52 %

Kroatia

55 %

86 %

87 %

31 %

65 %

70 %

34 %

52 %

56 %

Irlanti

65 %

84 %

86 %

49 %

67 %

79 %

25 %

34 %

39 %

Italia

35 %

76 %

77 %

40 %

67 %

72 %

35 %

54 %

56 %

Kypros

83 %

97 %

97 %

44 %

69 %

73 %

45 %

54 %

56 %

Latvia

8 %

50 %

50 %

32 %

38 %

49 %

27 %

58 %

60 %

Liettua

55 %

74 %

75 %

48 %

53 %

60 %

32 %

60 %

64 %

Luxemburg

34 %

46 %

48 %

43 %

76 %

82 %

29 %

58 %

59 %

Unkari

46 %

87 %

88 %

34 %

68 %

74 %

30 %

57 %

60 %

Malta

77 %

98 %

99 %

42 %

86 %

90 %

23 %

32 %

32 %

Alanko-maat

28 %

57 %

61 %

45 %

67 %

72 %

8 %

35 %

37 %

Itävalta

26 %

53 %

57 %

37 %

71 %

77 %

21 %

48 %

50 %

Puola

59 %

76 %

81 %

30 %

52 %

62 %

25 %

55 %

59 %

Portugali

63 %

79 %

80 %

36 %

70 %

75 %

18 %

47 %

47 %

Romania

77 %

92 %

93 %

45 %

65 %

71 %

25 %

64 %

66 %

Slovenia

63 %

90 %

90 %

39 %

68 %

75 %

23 %

64 %

65 %

Slovakia

57 %

79 %

80 %

36 %

57 %

63 %

18 %

40 %

42 %

Suomi

30 %

32 %

36 %

35 %

47 %

54 %

35 %

47 %

54 %

Ruotsi

22 %

18 %

20 %

36 %

63 %

67 %

25 %

35 %

39 %

Yhdistynyt kuningas-kunta

59 %

83 %

85 %

55 %

71 %

75 %

32 %

50 %

51 %

EU 28

59 %

80 %

83 %

42 %

66 %

72 %

28 %

50 %

53 %

 

Perustelu

Vuosien 2025 ja 2030 kansalliset päästövähennysluvut Euroopan parlamentin vaikutustenarvioinnin perusteella ja kustannustehokkain vaihtoehto päästöjen vähentämiseksi ottaen huomioon ilmasto- ja energiapolitiikka.

Tarkistus    93

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – taulukko b

 

Komission teksti

Taulukko (b): Ammoniakin (NH3), pienhiukkasten (PM2,5) ja metaanin (CH4) päästöjen vähentämisvelvoitteet. Polttoaineiden myynti, perusvuosi 2005.

Jäsenvaltio

NH3:n vähennykset vuoteen 2005 verrattuna

PM2,5:n vähennykset vuoteen 2005 verrattuna

CH4:n vähennykset vuoteen 2005 verrattuna

Kaikki vuodet vuodesta 2020 vuoteen 2029

 

Kaikki vuodet alkaen vuodesta 2030

Kaikki vuodet vuodesta 2020 vuoteen 2029

 

Kaikki vuodet alkaen vuodesta 2030

 

Kaikki vuodet alkaen vuodesta 2030

Belgia

2 %

 

16 %

20 %

 

47 %

 

26 %

Bulgaria

3 %

 

10 %

20 %

 

64 %

 

53 %

Tšekki

7 %

 

35 %

17 %

 

51 %

 

31 %

Tanska

24 %

 

37 %

33 %

 

64 %

 

24 %

Saksa

5 %

 

39 %

26 %

 

43 %

 

39 %

Viro

1 %

 

8 %

15 %

 

52 %

 

23 %

Kreikka

7 %

 

26 %

35 %

 

72 %

 

40 %

Espanja

3 %

 

29 %

15 %

 

61 %

 

34 %

Ranska

4 %

 

29 %

27 %

 

48 %

 

25 %

Kroatia

1 %

 

24 %

18 %

 

66 %

 

31 %

Irlanti

1 %

 

7 %

18 %

 

35 %

 

7 %

Italia

5 %

 

26 %

10 %

 

45 %

 

40 %

Kypros

10 %

 

18 %

46 %

 

72 %

 

18 %

Latvia

1 %

 

1 %

16 %

 

45 %

 

37 %

Liettua

10 %

 

10 %

20 %

 

54 %

 

42 %

Luxemburg

1 %

 

24 %

15 %

 

48 %

 

27 %

Unkari

10 %

 

34 %

13 %

 

63 %

 

55 %

Malta

4 %

 

24 %

25 %

 

80 %

 

32 %

Alankomaat

13 %

 

25 %

37 %

 

38 %

 

33 %

Itävalta

1 %

 

19 %

20 %

 

55 %

 

20 %

Puola

1 %

 

26 %

16 %

 

40 %

 

34 %

Portugali

7 %

 

16 %

15 %

 

70 %

 

29 %

Romania

13 %

 

24 %

28 %

 

65 %

 

26 %

Slovenia

1 %

 

24 %

25 %

 

70 %

 

28 %

Slovakia

15 %

 

37 %

36 %

 

64 %

 

41 %

Suomi

20 %

 

20 %

30 %

 

39 %

 

15 %

Ruotsi

15 %

 

17 %

19 %

 

30 %

 

18 %

Yhdistynyt kuningaskunta

8 %

 

21 %

30 %

 

47 %

 

41 %

EU 28

6 %

 

27 %

22 %

 

51 %

 

33 %

 

Tarkistus

Taulukko (b): Ammoniakin (NH3), pienhiukkasten (PM2,5) ja metaanin (CH4) päästöjen vähentämisvelvoitteet. Polttoaineiden myynti, perusvuosi 2005.

Jäsenvaltio

NH3:n vähennykset vuoteen 2005 verrattuna

PM2,5:n vähennykset vuoteen 2005 verrattuna

CH4:n vähennykset vuoteen 2005 verrattuna

Kaikki vuodet vuodesta 2020 vuoteen 2024

Kaikki vuodet vuodesta 2025 vuoteen 2029

Kaikki vuodet alkaen vuodesta 2030

Kaikki vuodet vuodesta 2020 vuoteen 2024

Kaikki vuodet vuodesta 2025 vuoteen 2029

Kaikki vuodet alkaen vuodesta 2030

 

Kaikki vuodet alkaen vuodesta 2030

Belgia

2 %

16 %

17 %

20 %

48 %

50 %

 

26 %

Bulgaria

3 %

11 %

10 %

20 %

64 %

70 %

 

53 %

Tšekki

7 %

35 %

36 %

17 %

51 %

59 %

 

31 %

Tanska

24 %

37 %

38 %

33 %

61 %

67 %

 

24 %

Saksa

5 %

46 %

47 %

26 %

42 %

46 %

 

39 %

Viro

1 %

10 %

10 %

15 %

51 %

74 %

 

23 %

Kreikka

7 %

28 %

28 %

35 %

71 %

73 %

 

40 %

Espanja

3 %

29 %

30 %

15 %

63 %

64 %

 

34 %

Ranska

4 %

31 %

32 %

27 %

46 %

52 %

 

25 %

Kroatia

1 %

27 %

29 %

18 %

67 %

71 %

 

31 %

Irlanti

1 %

11 %

14 %

18 %

35 %

44 %

 

7 %

Italia

5 %

29 %

29 %

10 %

44 %

56 %

 

40 %

Kypros

10 %

21 %

21 %

46 %

73 %

74 %

 

18 %

Latvia

1 %

3 %

4 %

16 %

56 %

63 %

 

37 %

Liettua

10 %

4 %

1 %

20 %

57 %

65 %

 

42 %

Luxemburg

1 %

25 %

25 %

15 %

48 %

50 %

 

27 %

Unkari

10 %

38 %

38 %

13 %

63 %

66 %

 

55 %

Malta

4 %

25 %

28 %

25 %

80 %

81 %

 

32 %

Alankomaat

13 %

24 %

26 %

37 %

40 %

42 %

 

33 %

Itävalta

1 %

20 %

19 %

20 %

56 %

59 %

 

20 %

Puola

1 %

28 %

29 %

16 %

37 %

53 %

 

34 %

Portugali

7 %

22 %

20 %

15 %

70 %

71 %

 

29 %

Romania

13 %

25 %

25 %

28 %

64 %

69 %

 

26 %

Slovenia

1 %

25 %

26 %

25 %

76 %

77 %

 

28 %

Slovakia

15 %

41 %

41 %

36 %

63 %

66 %

 

41 %

Suomi

20 %

17 %

17 %

30 %

41 %

48 %

 

15 %

Ruotsi

15 %

18 %

18 %

19 %

35 %

44 %

 

18 %

Yhdistynyt kuningaskunta

8 %

22 %

22 %

30 %

48 %

50 %

 

41 %

EU 28

6 %

29 %

30 %

22 %

51 %

58 %

 

33 %

Perustelu

NH3 ja PM2,5: vuosien 2025 ja 2030 kansalliset päästövähennysluvut Euroopan parlamentin vaikutustenarvioinnin perusteella ja kustannustehokkain vaihtoehto päästöjen vähentämiseksi ottaen huomioon ilmasto- ja energiapolitiikka. Metaanin osalta säilytetään komission ehdotus.

Tarkistus    94

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – taulukko b a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Taulukko (b a): Elohopean (Hg) päästöjen vähentämisvelvoitteet vuoteen 2005 verrattuna*

 

Kaikki vuodet vuodesta 2025 vuoteen 2029

 

Kaikki vuodet alkaen vuodesta 2030

 

* Luvut perustuvat Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun tutkimuksessa ”Air Quality – Complementary Impact Assessment on interactions between EU air quality policy and climate and energy policy” esitettyyn suunnitelmaan 75 prosentin eron umpeen kuromisesta ja EU:n vuoden 2030 ilmasto- ja energiapakettiin, joka esitetään komission tiedonannossa ”Ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuosille 2020–2030 ”.

Tarkistus    95

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 1 osa – A kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) typen hallinta, ottaen huomioon koko typpikierto;

(a) typen hallinta, ottaen huomioon koko typpikierto ja maan ja ravinteiden hallintaa koskevien suunnitelmien laatiminen;

Tarkistus    96

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 1 osa – A kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c) vähäpäästöiset lannanlevitysmenetelmät;

(c) vähäpäästöiset lannanlevitysmenetelmät ja nesteiden ja kiinteiden aineiden erottelutekniikat;

Tarkistus    97

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 1 osa – A kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e) vähäpäästöiset lannankäsittely- ja kompostointijärjestelmät;

(e) vähäpäästöiset lannankäsittely- ja kompostointijärjestelmät, myös nesteiden ja kiinteiden aineiden erottelu;

Tarkistus    98

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 1 osa – A kohta – 1 alakohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(g a) laiduntamisen ja laajaperäisen viljelyn edistäminen sekä laidunten biologisen monimuotoisuuden lisääminen runsaasti aminohappoja sisältävillä kasveilla, kuten esimerkiksi apilalla, sinimailasella ja viljakasveilla;

Perustelu

Runsaasti aminohappoja ja proteiinia sisältävien kasvien sisällyttäminen laidunrehuun (esimerkiksi kylvämällä aluskasveja tilapäiseksi nurmeksi) parantaa myös maan viljavuutta ja vähentää rehukustannuksia esimerkiksi soijan tuontiin verrattuna.

Tarkistus    99

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 1 osa – A kohta – 1 alakohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(g b) viljelykierron edistäminen, mukaan lukien typpeä sitovat viljelykasvit;

Perustelu

Kokonaisvaltaisemmilla lähestymistavoilla viljelykäytäntöihin voi olla merkittävä vaikutus ammoniakkipäästöjen vähentämiselle, ja tällaisilla lähestymistavoilla voi olla myös muita merkittäviä ympäristöhyötyjä (maaperä, luonnon monimuotoisuus, vesi). Viljelykierron kaltaisten menetelmien käyttö lisää huomattavasti maaperän laatua ja voi vähentää viljelijöiden riippuvuutta keinotekoisista panoksista. Laajaperäisen laiduntamisen kaltaiset käytännöt voivat auttaa parantamaan luonnon monimuotoisuutta ja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja ilmansaasteita, ja tällaiset käytännöt parantavat eläinten hyvinvointia.

Tarkistus    100

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 1 osa – A kohta – 1 alakohta – g c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(g c) sellaisen agroekologisen viljelyn edistäminen, joka johtaa biologisesti erittäin monimuotoisiin maatalousjärjestelmiin, resurssitehokkuuteen ja pienempään riippuvuuteen kemiallisista panoksista tai ihanteellisessa tilanteessa koko riippuvuudesta eroon pääsemiseen;

Tarkistus    101

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 1 osa – A kohta – 3 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d) epäorgaaniset lannoitteet levitetään peltoviljelykasvin tai nurmen ennakoitavissa olevaa typpi- ja fosforitarvetta vastaavasti ottaen huomioon maaperässä olevat ja muiden lannoitteiden kautta tulevat ravinteet.

(d) epäorgaaniset lannoitteet korvataan mahdollisuuksien mukaan orgaanisilla lannoitteilla; jos epäorgaanisten lannoitteiden käyttöä jatketaan, ne levitetään peltoviljelykasvin tai nurmen ennakoitavissa olevaa typpi- ja fosforitarvetta vastaavasti ottaen huomioon maaperässä olevat ja muiden lannoitteiden kautta tulevat ravinteet.

Tarkistus    102

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 1 osa – A kohta – 4 alakohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

(a) Vähennetään lietelannan ja kiinteän lannan levityksestä viljelymaalle ja nurmelle vapautuvia päästöjä käyttämällä menetelmiä, jotka vähentävät päästöjä vähintään 30 prosenttia ammoniakkia koskevassa ohjekirjassa ilmoitetusta viitearvosta, seuraavin edellytyksin:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

Kielellinen tarkistus, josta ei äänestetty.

Tarkistus    103

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 1 osa – A kohta – 4 alakohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii) lantaa ja lietelantaa ei saa levittää maahan, joka on veden kyllästämä, veden alla, jäätynyt tai lumen peittämä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

Kielellinen tarkistus, josta ei äänestetty.

Tarkistus    104

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 1 osa – A kohta – 4 alakohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

(b) Vähennetään eläinsuojien ulkopuolella sijaitsevista lantavarastoista vapautuvia päästöjä käyttämällä seuraavia menetelmiä:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen version.)

Perustelu

Kielellinen tarkistus, josta ei äänestetty.

Tarkistus    105

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 1 osa – A kohta – 4 alakohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) 1 päivän tammikuuta 2022 jälkeen rakennetuissa lietelantavarastoissa käytetään sellaisia vähäpäästöisiä varastointijärjestelmiä tai -tekniikoita, joiden on osoitettu vähentävän ammoniakkipäästöjä vähintään 60 prosenttia ammoniakkia koskevassa ohjekirjassa ilmoitetusta viitearvosta ja olemassa olevien lietelantavarastojen osalta päästöjen on vähennyttävä vastaavasti vähintään 40 prosenttia viitearvosta;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

Kielellinen tarkistus, josta ei äänestetty.

Tarkistus    106

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 1 osa – A kohta – 4 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c) Vähennetään eläinsuojista vapautuvia päästöjä käyttäen järjestelmiä, joiden on osoitettu vähentävän ammoniakkipäästöjä vähintään 20 prosenttia ammoniakkia koskevassa ohjekirjassa kuvatulla viitemenetelmällä syntyviin päästöihin verrattuna.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

Kielellinen tarkistus, josta ei äänestetty.

Tarkistus    107

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 1 osa – A kohta – 4 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d) Vähennetään karjanlannasta vapautuvia päästöjä käyttäen vähäiseen proteiinin määrään perustuvia ruokintastrategioita, joiden on osoitettu vähentävän ammoniakkipäästöjä vähintään 10 prosenttia ammoniakkia koskevassa ohjekirjassa kuvatulla viitemenetelmällä syntyviin päästöihin verrattuna.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

Kielellinen tarkistus, josta ei äänestetty.

Tarkistus    108

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 1 osa – A b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

A b. Toimenpiteet typen oksidien ja hiukkasten päästöjen rajoittamiseksi kaupunkialueilla

 

Jäsenvaltioiden on harkittava paikallis- ja alueviranomaisia kuullen seuraavia toimenpiteitä:

 

– kestävää kaupunkiliikennettä koskevat suunnitelmat, joiden toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa vähäpäästöiset alueet, ruuhkien hinnoittelu, pysäköinnin valvonta, nopeusrajoitukset, auton yhteiskäyttöjärjestelyt ja vaihtoehtoisen lataamisen infrastruktuurin käyttöönotto;

 

– liikennemuotojen välisen siirtymän edistäminen pyöräilyn, kävelyn ja julkisen liikenteen käytön lisäämiseksi;

 

– kestävät kaupunkien tavaranjakelusuunnitelmat, kuten yhdistettyjen jakelukeskusten käyttöönotto sekä toimenpiteet sen kannustamiseksi, että alueellinen rahti siirretään teiltä sähkörautateille ja vesiteille;

 

– suunnittelujärjestelmien käyttö uuden kehityksen ja kattilajärjestelmien päästöihin puuttumiseksi; energiatehokkuustoimenpiteiden soveltaminen jälkikäteen jo olemassa oleviin rakennuksiin;

 

– jälkiasennusjärjestelyt, joiden avulla edistetään kotitalouksien vanhojen polttolaitosten korvaamista paremmalla kodin eristyksellä, lämpöpumpuilla, kevyellä polttoöljyllä, uusilla puupellettijärjestelmillä, kaukolämmöllä tai kaasulla;

 

– taloudelliset ja verotukselliset kannustimet, joilla edistetään vähäpäästöisten lämmityslaitteiden käyttöönottoa;

 

– kiinteän polttoaineen polttamisen kieltäminen asuinalueilla ja muilla herkillä alueilla, jotta voidaan suojella esimerkiksi lasten kaltaisten haavoittuvaisessa asemassa olevien ryhmien terveyttä;

 

– rakennuspäästöjen supistaminen minimiin ottamalla käyttöön rakennuspölyn vähentämistä ja valvontaa koskevat käytännöt ja valvomalla niiden noudattamista sekä asettamalla päästörajat liikkuville työkoneille;

 

– ajoneuvoveron tarkistaminen siten, että tunnustetaan dieselautojen ja suoraruiskutusajoneuvojen todellisuudessa korkeammat päästöt, jotta voidaan kannustaa vähemmän saastuttavien ajoneuvojen myyntiä;

 

– julkisia hankintoja ja verotusta koskevat kannustimet, joiden avulla edistetään erittäin vähäpäästöisten ajoneuvojen varhaista käyttöönottoa;

 

– tuki UNECE:n suosituksen luokan IV hiukkassuodatinten jälkiasennukselle dieselkoneisiin, -kuorma-autoihin, ‑busseihin ja -takseihin;

 

– tiheästi asutuilla alueilla toimivien rakennuskoneiden ja muiden liikkuvien työkoneiden päästöjen sääntely (muun muassa jälkiasennusten avulla);

 

– tiedotuskampanjoiden järjestäminen ja varoitusten antaminen.

Tarkistus    109

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 1 osa – C a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

C a. Päästöjen vähentämistoimenpiteet hiilivetypäästöjen rajoittamiseksi

 

Jäsenvaltioiden on vähennettävä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pl. metaani (NMVOC) päästöjä edistämällä eri aloilla käytettävän uudenaikaisen päästöttömän letkutekniikan käyttöä.

Perustelu

Perinteiset tankkausletkut eivät ole täysin pitäviä. Näin ilmakehään pääsee hiilivetyjä, jotka voivat tuottaa alailmakehän otsonia. Erään laskelman mukaan Euroopan huoltoasemilta pääsee ilmakehään vuosittain noin 45 miljoonaa litraa hiilivetyjä. Uudenaikaisella päästöttömällä tankkausjärjestelmällä voitaisiin torjua hiilivetyjen päästöjä.

Tarkistus    110

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 2 osa – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) politiikan painopisteet ja niiden suhde muiden asiaa koskevien politiikkojen, kuten ilmastonmuutospolitiikan, painopisteisiin,

i) politiikan painopisteet ja niiden suhde muiden asiaa koskevien politiikkojen, kuten maataloutta, maaseututaloutta, teollisuutta, liikennettä ja kuljetusta, luonnonsuojelua ja ilmastonmuutosta koskevan politiikan, painopisteisiin,

Perustelu

Tässä asiassa on päällekkäisyyttä ja synergioita muidenkin politiikanalojen kuin ilmastonmuutospolitiikan kanssa. Siksi tekstiin on sisällytettävä myös maatalous, teollisuus, maaseututalous ja luonnonsuojelu.

Tarkistus    111

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 2 osa – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) toimintavaihtoehdot, joita tarkastellaan vuotta 2020 sekä vuotta 2030 ja sen jälkeistä aikaa koskevien päästövähennysvelvoitteiden täyttämiseksi, vuodelle 2025 määritettyjen, välivaiheen päästötasojen saavuttamiseksi ja ilmanlaadun parantamiseksi sekä niiden analyysi, myös analyysimenetelmät; päästövähennyksiin, ilmanlaatuun ja ympäristöön kohdistuvat toimintamallien ja toimenpiteiden yksittäiset tai yhdistetyt vaikutukset sekä asiaan liittyvät epävarmuustekijät;

(b) toimintavaihtoehdot, joita tarkastellaan vuotta 2020, 2025 sekä 2030 koskevien päästövähennysvelvoitteiden täyttämiseksi ja ilmanlaadun parantamiseksi sekä niiden analyysi, myös analyysimenetelmät; päästövähennyksiin, ilmanlaatuun ja ympäristöön kohdistuvat toimintamallien ja toimenpiteiden yksittäiset tai yhdistetyt vaikutukset sekä asiaan liittyvät epävarmuustekijät;

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 osa – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d) tarvittaessa perustelut sille, miksi vuotta 2025 koskevia välivaiheen päästötasoja ei voida saavuttaa ilman toimenpiteitä, joihin liittyy kohtuuttomia kustannuksia;

(d) perustelut toimille, jotka on toteutettu kansallisten päästövähennysvelvoitteiden saavuttamiseksi;

Tarkistus    113

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 3 osa – 1 kohta – -d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a) perustelut käytetylle metodologialle sen varmistamiseksi, että toimenpiteissä kansallisten PM2,5:n vähentämisvelvoitteiden saavuttamiseksi asetetaan etusijalle mustan hiilen päästöjen vähentäminen;

Tarkistus    114

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 2 osa – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e) arvio siitä, kuinka varmistetaan, että valitut toimintamallit ja toimenpiteet sopivat yhteen muihin asiaa koskeviin politiikkoihin sisältyvien suunnitelmien ja ohjelmien kanssa.

(e) arvio siitä, kuinka varmistetaan, että valitut toimintamallit ja toimenpiteet sopivat yhteen muihin asiaa koskeviin politiikkoihin sisältyvien suunnitelmien ja ohjelmien kanssa, mukaan lukien muun muassa direktiivin 2008/50/EY alaiset ilmanlaatua koskevat suunnitelmat, direktiivin 2010/75/EU alaiset siirtymävaiheen kansalliset suunnitelmat ja tarkastussuunnitelmat, direktiivin 2012/27/EU alaiset kansalliset energiatehokkuutta koskevat toimintasuunnitelmat, direktiivin 2009/28/EY alaiset kansalliset uusiutuvan energian toimintasuunnitelmat sekä direktiivin 2001/42/EY vaatimusten mukaiset asiaan liittyvät suunnitelmat tai ohjelmat tai vastaavat säännökset myöhemmin säädetyssä lainsäädännössä.

Tarkistus    115

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 2 osa – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) arvio ohjelman toteutuksessa, päästöjen vähentämisessä ja pitoisuuksien pienentämisessä tapahtuneesta edistyksestä;

(a) arvio ohjelman toteutuksessa, päästöjen vähentämisessä ja pitoisuuksien pienentämisessä tapahtuneesta edistyksestä ja siihen liittyvistä ympäristöllisistä, kansanterveydellisistä ja sosioekonomisista hyödyistä;

Perustelu

Lisätiedot ilmansaasteiden vaikutuksista auttavat parantamaan julkista sitoutumista ilman pilaantumista koskevaan politiikkaan ja erityisesti kansallisten ilman pilaantumisen valvontaohjelmien muotoiluun ja täytäntöönpanoon.

Tarkistus    116

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 2 osa – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) kaikki politiikan olosuhteita, arviointeja, ohjelmaa tai toteutusaikataulua koskevat merkittävät muutokset.

(b) kaikki politiikan olosuhteita, arviointeja (mukaan lukien 6 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti suoritettujen tarkastusten ja markkinavalvontatoimien tulokset), ohjelmaa tai toteutusaikataulua koskevat merkittävät muutokset.

Tarkistus    117

Ehdotus direktiiviksi

Liite 3 – 2 osa – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a) arvio unionin pitkäkestoisten terveys- ja ympäristötavoitteiden saavuttamisessa saavutetusta edistyksestä näiden tavoitteiden mahdollisesti tarvittavien päivitysten perusteella, mukaan lukien mahdolliset Maailman terveysjärjestön asettamat uudet ilmanlaatua koskevat suuntaviivat.

Tarkistus    118

Ehdotus direktiiviksi

Liite 3 – 2 osa – 2 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b b) silloin kun kansallinen ilman pilaantumisen valvontaohjelma saatetaan ajan tasalle 6 artiklan 4 kohdan nojalla, sen on sisällettävä tiedot kaikista ylimääräisistä ilman pilaantumisen torjuntatoimenpiteistä, joiden täytäntöönpano on katsottu asianmukaiseksi paikallisella, alueellisella tai kansallisella tasolla päästöjen vähentämisvelvoitteiden ja ilmanlaatutavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien tämän direktiivin liitteessä III sekä direktiivin 2008/50/EY liitteessä XV olevan B jakson 3 kohdassa määritellyt toimenpiteet.

(1)

EUVL C 451, 16.12.2014, s. 134.

(2)

EUVL C 415, 20.11.2014, 23.


PERUSTELUT

EU:n lainsäädännön pohjana on oltava tosiseikkoihin perustuva politiikka. Lakien olisi perustuttava vankkoihin ja kattaviin vaikutustenarviointeihin, jotka selittävät keskeisiä kysymyksiä siitä, onko lainsäädäntöehdotus tarpeellinen ja oikeasuhteinen ja onko toimia parasta toteuttaa EU:n tasolla. Ilmanlaadun tapauksessa vastaus on selvä: kyseessä on merkittävä ja rajat ylittävä ihmisten terveyteen ja ympäristöön liittyvä kysymys, joka vaikuttaa voimakkaasti EU:n kaikkiin kansalaisiin ja edellyttää välittömiä toimia.

Vuosien poliittisten laiminlyöntien jälkeen ilman pilaantuminen on noussut politiikan esityslistalle keskeisenä kansanterveyden huolenaiheena. Huono ilmanlaatu lisää ennenaikaisia kuolemantapauksia ja työpaikkojen sairauspoissaoloja, ja se aiheuttaa merkittäviä terveydenhoitokustannuksia, vähentää satoja ja vahingoittaa rakennuksia. Unionissa ilman pilaantumisen aiheuttamien terveysvaikutusten kokonaiskustannuksiksi yhteiskunnalle arvioidaan 330–940 miljardia euroa vuosittain. Lisäksi on yhä enemmän todisteita, jotka osoittavat, että ilmakehän typen laskeumat johtavat luonnonympäristön muuttumiseen ja esimerkiksi vähentävät pohjakasvillisuuden monimuotoisuutta, heikentävät kasvien kasvua ja huonontavat ravinnetasapainoa rehevöitymisen ja happamoitumisen vuoksi.

Vaikka työtä onkin tehty ilman pilaantumisen vähentämiseksi koko unionissa, monet jäsenvaltiot eivät noudata sovittuja normeja. Lisäksi EU on edelleen kaukana pitkän aikavälin tavoitteestaan eli WHO:n ilmanlaatua koskevien suuntaviivojen yhteydessä vuonna 2005 esittämistä saastuttavien aineiden suositelluista tasoista. Komissio julkaisi 18. joulukuuta 2013 pitkään odotetun puhtaan ilman pakettinsa, jonka tukena oli merkittävä vaikutustenarviointi. Paketissa hahmoteltiin toimia, joiden avulla varmistetaan, että nykyiset tavoitteet saavutetaan lyhyellä aikavälillä, ja siinä asetettiin ilmanlaatua koskevia uusia tavoitteita vuoteen 2030 ulottuvalla kaudella. Se koostuu neljästä tekijästä: Puhdasta ilmaa Euroopalle -ohjelma, ehdotus päätökseksi, jolla ratifioidaan EU:n puolesta vuonna 2012 esitetty tarkistus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan UNECE:n yleissopimukseen liittyvään Göteborgin pöytäkirjaan, ehdotus uudeksi direktiiviksi keskikokoisten polttolaitosten, kuten suurten rakennusten energialaitosten ja teollisuuden pienten laitosten, aiheuttaman saastumisen vähentämiseksi ja lopuksi tämän mietinnön perustana oleva lainsäädäntöehdotus, jolla tarkistetaan vuonna 2001 kansallisista päästörajoista annettua direktiiviä.

Komission ehdotuksella kumotaan ja korvataan nykyinen kansallisia päästörajoja koskeva direktiivi, ja sillä asetetaan uudet rajat rikkidioksidin, typen oksidien, ammoniakin ja muiden haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kuin metaanin päästöille vuosina 2020–2030. Se myös laajentaisi direktiivin koskemaan hiukkasia (PM2,5) vuodesta 2020 ja metaania vuodesta 2030, millä saadaan aikaan merkittävä synergiavaikutus ilmastolainsäädännön kanssa. Vuoden 2020 tavoitteet vastaavat rajoja, joista on sovittu kansainvälisesti Göteborgin pöytäkirjassa.

Ehdotuksen uudet tavoitteet vuodelle 2030 ovat sen monimutkaisin osa, sillä kullakin jäsenvaltiolla ja kullakin epäpuhtaudella on erilaiset rajat. Tavoitteet perustuvat siihen, että saavutetaan 70 prosenttia teknisesti mahdollisista WHO:n määrittelemien terveysvaikutusten enimmäisvähennyksistä. Komissio on määrittänyt sen jälkeen yksittäisille jäsenvaltioille rajat niin, että se on arvioinut mahdollisia kaikkein kustannustehokkaimpia toimia. Komission teksti myös edellyttää jäsenvaltioiden hyväksyvän kansallisia ilman pilaantumisen valvontaohjelmia, joita on päivitettävä kahden vuoden välein.

Vaikka alkuperäinen ehdotus tarkistetuksi kansallisia päästörajoja koskevaksi direktiiviksi esitettiinkin lähes 16 kuukautta sitten, lainsäätäjien ensimmäinen käsittely on viivästynyt Euroopan parlamentin ja komission uusien kausien alkamisen vuoksi sekä niiden jäsenvaltioiden ja komission välisten pitkällisten neuvottelujen johdosta, jotka liittyvät ehdotuksen alkuperäisiin perusskenaarioihin, joita käytetään vuoden 2030 vähennystavoitteiden määrittämisessä. Euroopan parlamentin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta on käyttänyt tätä vaalikauden alussa ollutta lisäaikaa ja teettänyt täydentävän vaikutustenarvioinnin. Se julkistettiin lokakuussa 2014, ja siinä tarkastellaan EU:n ilmanlaatupolitiikan ja komission alkuvuodesta 2014 esittämän vuoden 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan keskinäisiä vaikutuksia.

On myös esiintynyt ehdotuksen tulevaisuuteen liittynyttä epäselvyyttä sen jälkeen, kun se on lisätty komission vuoden 2015 työohjelman liitteeseen II (luettelo käsiteltävänä olevien ehdotusten peruutuksista ja muutoksista). Jäsenvaltiot ovat olleet huolissaan uuden lainsäädännön aiheuttamista kasautuvista kustannuksista ja vaikutuksista, minkä vuoksi komissio oli harkinnut ehdotuksen peruuttamista. Esittelijä ja Euroopan parlamentti eivät missään tapauksessa hyväksy tällaista ehdotusta, ja sen tuomitsevat samoin monet jäsenvaltiot ja sidosryhmät. Ottaen huomioon ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvat selvät hyödyt komissio on päättänyt jatkaa ehdotuksen käsittelyä. Tosin tarkemmin määrittelemättömänä varauksena on, että sitä muutetaan osana vuoden 2030 ilmasto- ja energiapaketin lainsäädännöllistä seurantaa. Nyt ensimmäinen käsittely voi todella alkaa.

On tärkeää huomata, että esittelijä tukee komission uutta sitoutumista entistä älykkäämmän ja virtaviivaisemman sääntelyn esittämiseen ja sekä yritysten että jäsenvaltioiden hallinnollisen rasitteen vähentämiseen. Uusi kansallisia päästörajoja koskeva direktiivi ei muodosta tässä suhteessa poikkeusta. Mietinnössä asetettuihin tavoitepäivämääriin liittyvien ylärajojen on kannustettava päästöjen vähentämiseen, ja ylärajat olisi asetettava tasolle, joka on realistinen, oikeasuhteinen, toteuttamiskelpoinen ja faktoihin perustuva ja jolla ei ole suhteetonta vaikutusta mihinkään tiettyyn alaan.

Esittelijä on soveltanut tähän mietintöön periaatetta, jonka mukaan entistä parempi sääntely ja ympäristönsuojelu eivät sulje toisiaan pois. Näin tämän direktiivin olisi oltava yhdenmukainen EU:n politiikan muiden pilareiden kanssa ja se olisi mukautettava asiaan liittyvään valmisteilla olevaan lainsäädäntöön mahdollisuuksien mukaan. Tämän direktiivin pitkän aikavälin onnistuminen edellyttää etenkin vankkoja tietoja, tiedonvaihdon parantamista sekä erityisen huomion kiinnittämistä seurantaan ja raportointiin sekä kansallisten päästörajojen että kaiken päästölähteitä koskevan lainsäädännön osalta. On myös keskeistä, että direktiivin avulla saavutetaan tuloksia näihin tavoitteisiin liittyen.

Ilmasto- ja energiapolitiikan vuoden 2030 kehyksen yhteydessä on todennäköistä, että jatkossa kansallisia päästörajoja koskevan direktiivin muutokset on tehtävä vuoden 2030 kehystä tukevien lainsäädännön tulosten pohjalta. Itse asiassa EU on keskittynyt kuluneiden kymmenen vuoden aikana voimakkaasti ilmastonmuutokseen, jolloin ilmanlaatu on jäänyt vähemmälle huomiolle. Tämä on kannustanut monimuotoiseen ja epäyhtenäiseen politiikkaan. Esimerkiksi ilmastopolitiikka on johtanut dieselautojen määrän suureen kasvuun. Dieselautot ovat merkittävä typen oksidien ja hiukkasten päästölähde samalla, kun niiden pakokaasussa on noin 15 prosenttia vähemmän hiilidioksidia kuin bensiinimoottoreita käyttävissä ajoneuvoissa.

Ilmasto- ja ilmanlaatupolitiikalla on tärkeitä keskinäisiä yhteyksiä. Siksi esittelijä on päättänyt säilyttää metaanin edelleen tämän direktiivin soveltamisalassa. Metaanipäästöjä säännellään jo suoraan EU:n nykyisellä lainsäädännöllä esimerkiksi kaatopaikkadirektiivin avulla ja epäsuorasti vastuunjakopäätöksellä, koska metaani on merkittävä kasvihuonekaasu. Metaani on kuitenkin myös merkittävä otsonin esiaste, ja sen vuoksi sen käsittely on tärkeää juuri tällä lainsäädännöllä.

Jotta voitaisiin varmistaa eteneminen kohti vuoden 2030 tavoitteita, esittelijä on lisännyt täysin sitovia vuoden 2015 tavoitteita kaikille epäpuhtauksille ammoniakkia lukuun ottamatta. Komission esittämä vuoden 2030 tavoite ammoniakille voi olla vaikea saavuttaa joissakin jäsenvaltioissa erityisesti, jos niissä on suuri maataloussektori. On erittäin tärkeää mahdollistaa tietynasteinen joustavuus, koska ammoniakin määrää on vaikea vähentää nopeasti ja tehokkaasti. Tästä syystä ja sen vuoksi, että komissio ei ole mahdollistanut tälle epäpuhtaudelle mitään joustavuutta, esittelijä on valinnut vain vuoden 2030 rajan.

Esittelijä on myös päättänyt poistaa joustavuuden, joka mahdollistaa kuittaamisen kansainvälisten kuljetusten aiheuttamien typen oksidien, rikkidioksidien ja hiukkasten päästöjen vähentämisen avulla. Säännöstä merellä tapahtuvien päästöjen vähentämisestä maalla tapahtuvien päästöjen asemesta olisi käytännössä erittäin vaikea soveltaa ja valvoa. Joustavuutta ei myöskään sovellettaisi yhtäläisellä tavalla kaikkiin jäsenvaltioihin, koska sen ulkopuolelle jäisivät maat, joilla ei ole pääsyä merelle.

Jäsenvaltioiden on saatava täydet tiedot suoriutumisestaan erityisten päästövähennysvelvoitteidensa täyttämisessä. Jos vaarana on, että jäsenvaltiot eivät täytä velvoitteitaan, käytettävissä olisi oltava toimia ongelman havaitsemiseksi aikaisessa vaiheessa, mikä antaa maille mahdollisuuden korjaaviin toimiin. On tärkeää, että komissiolla on tässä suhteessa kattava valvontaan ja varhaisvaroitukseen liittyvä tehtävä ja se voi auttaa jäsenvaltioita niiden kansallisten ohjelmien keskeisissä osissa tai vakavimmissa tapauksissa antaa niille mahdollisuuden tarvittaviin toimiin. Jos rikkomismenettelyt ovat tarpeen, komission olisi ryhdyttävä toimiin, mutta tätä ei ole pidettävä pelkästään seuraamuksena vaan viime käden toimenpiteenä.

Jotkin tavoitteista voivat olla haastavia jäsenvaltioissa, ja joissakin tapauksissa EU:n on annettava apua, jolla helpotetaan säädöksen siirtämistä kansallisen lainsäädännön osaksi. Esittelijä pitää ilmanlaatua julkisena hyödykkeenä, koska jäsenvaltiot voivat hyötyä EU:n rahoituksesta. Siksi on tarpeen tarkastella uusia ja innovatiivisia keinoja päästövähennysten rahoittamiseen.

Esimerkiksi yhteinen maatalouspolitiikka on merkittävä rahallinen resurssi, ja maatalouden uudistamisesta vuonna 2013 tehdyllä äskettäisellä toimielinten välisellä sopimuksella keskityttiin entistä enemmän unionin maatalouden vihreämpiin ja ympäristöystävällisempiin toimiin. Esittelijä katsoo, että ilmanlaadun olisi oltava osa tätä menettelyä samalla tavoin kuin muidenkin julkisten hyödykkeiden, koska maatalous on merkittävä ammoniakin ja metaanin päästöjen lähde.

Lopuksi on tärkeää tunnustaa asianmukaisella tavalla, että kansallisia päästörajoja koskeva direktiivi muodostaa ilmanlaatua koskevan unionin kattavan puitelainsäädännön, ja ilman tehokasta ja toteuttamiskelpoista päästölähteitä koskevaa lainsäädäntöä jäsenvaltiot eivät kykene koskaan saavuttamaan päästövähennystavoitteitaan. Toisin sanoen ilmanlaatunormien tiukentaminen entisestään on turhaa, ellei tärkeimpien lähteiden aiheuttamaa saastumista samalla vähennetä merkittävästi.

Autoteollisuus on keskeinen esimerkki: on tärkeää, että komissio jatkaa pitkään viivästyneen Euro 6c -päästöasetuksensa käsittelyä todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvien päästöjen ottamiseksi huomioon uusien ajoneuvojen tyyppihyväksyntävaatimuksissa. Esittelijän mielestä seuraamusten määrääminen typen oksidien rajojen ylittämisestä on hyvin vaikeasti perusteltavissa, elleivät testausnormit vastaa tarkoitustaan, vaan johtavat maanteillä tapahtuvien päästöjen merkittävään aliarviointiin.

Lisäksi esittelijä katsoo, että toimivaltaisille viranomaisille on annettava toimivaltaa sen varmistamiseksi, että ne toteuttavat vaadittavat toimet kaiken sellaisen lainsäädännön noudattamiseksi, joka liittyy vuoden 2030 tavoitteiden saavuttamiseen. Hyvä esimerkki tällaisista toimista olisi ympäristövyöhykkeiden käyttöönotto. Tällaisella liikenteen aiheuttamaa saastumista koskevalla maksujärjestelmällä on tarkoitus vähentää dieselautojen päästöjä kaupunkialueilla, joihin typen oksidien ja hiukkasten päästöt vaikuttavat eniten.


TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (22.4.2015)

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä sekä direktiivin 2003/35/EY muuttamisesta

(COM(2013)0920 – C7‑0004/2014 – 2013/0443(COD))

Valmistelija: Adam Gierek

LYHYET PERUSTELUT

Ihmisen toiminnasta aiheutuvat kaasu- ja hiukkaspäästöt johtuvat paljolti polttoaineen epätäydellisestä palamisesta lämmityksessä, energiantuotannossa ja liikenteessä, teollisuuden kemiallisista prosesseista ja pyörillä varustettujen liikennevälineiden aiheuttamasta tienpintojen kulumisesta. Päästöjen intensiteetti voi olla luonteeltaan kausiluontoista esimerkiksi matalan tason päästöjen tapauksessa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviehdotuksen tavoitteena on ottaa käyttöön uudet kansalliset päästörajat merkittävimmille ilman epäpuhtauksille. Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on korvata nykyinen direktiivi 2001/81/EY tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisista päästörajoista, jotka oli määrä saavuttaa vuoteen 2010 mennessä, ja antaa unionin säädös, joka vastaa vuonna 1999 tehdystä Göteborgin pöytäkirjasta johtuvia unionin kansainvälisiä velvoitteita. Ehdotuksella pyritään vähentämään ihmisten terveyteen, ympäristöön ja ilmastoon kohdistuvia potentiaalisia uhkia. Ehdotus on tulosta unionin ilmastonsuojelupolitiikan tarkistamisesta ja kuuluu osana unionin uusia sääntöjä koskevaan pakettiin.

Sen lisäksi, että annetaan unionin säädös tämän pöytäkirjan säännösten muuttamiseksi, direktiiviehdotuksessa säädetään muutoksista – eli vähennysvelvoitteiden asteittaisesta lisäämisestä vuodesta 2020 vuoteen 2030 ja sen jälkeen – jotka koskevat neljää nykyisessä direktiivissä määriteltyä kaasuepäpuhtautta (rikkidioksidi, typen oksidit, haihtuvat orgaaniset yhdisteet pl. metaani ja ammoniakki), hiukkasia, joiden koko on vähintään 2,5 mikrometriä (tarkistetun pöytäkirjan mukaisesti), ja metaanipäästöjä. Näiden epäpuhtauksien vähentämistä koskevien kunnianhimoisten suunnitelmien puitteissa direktiiviehdotuksessa säädetään keskipitkän aikavälin päästörajoista vuodelle 2025.

Jäsenvaltioiden päästöjen vähentämistä koskevat sitoumukset on ilmaistu päästövähennysprosenttina, joka kuvaa vertailuvuoden (2005) tietyntyyppisen epäpuhtauden kokonaismäärän ja kohdekalenterivuonna ilmakehään vapautuneiden epäpuhtauspäästöjen kokonaismäärän välistä suhdetta. Direktiivillä jäsenvaltiot velvoitetaan laatimaan kansalliset päästöjen vähentämistä koskevat ohjelmat ja päivittämään niitä säännöllisesti (joka toinen vuosi). Ohjelmiin olisi sisällyttävä kuvaus toimista, joilla jäsenvaltiot voivat arvioida päästötavoitteiden saavuttamisen taloudellisia vaikutuksia. Lisäksi jäsenvaltiot olisi velvoitettava seuraamaan ilman epäpuhtauksien päästöjä ja laatimaan kansalliset päästötaseet ja -ennusteet. Kansalliset ohjelmat ja päästötaseet on toimitettava komissiolle.

Direktiiviehdotuksella tehdään myös direktiiviin 2003/35/EY vähäinen muutos, joka koskee yleisön osallistumista eräiden ympäristöä koskevien ohjelmien laatimiseen. Tämä muutos on viittaus kansallisia päästöjenvähennysohjelmia koskevaan säännökseen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/35/EY muuttamisen teki välttämättömäksi muun muassa maaperän happamoituminen, vesien rehevöityminen ja etenevä ilmastonmuutos. Siksi on laadittava uusi säädös, jolla vahvistetaan jo täytäntöön pannut säännökset.

Tärkeimpiä muutoksia ovat muutokset oikeudellisiin säännöksiin, jotka koskevat yleisön osallistumista ympäristöä koskevien ohjelmien laatimiseen. Tämän takia direktiivin liitteeseen I on lisätty viittaus ilman epäpuhtauksien seurantaa koskeviin kansallisiin määräyksiin.

Valmistelijan kanta

Valmistelija suhtautuu myönteisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotukseen uudeksi direktiiviksi. On kuitenkin todettava, että direktiivin perusosatekijät kehitettiin neljännesvuosisata sitten eikä ehdotuksessa mainita tarvetta säännellä ja seurata paremmin näitä päästöjä eritoten paikallisesti mittausmenetelmiä kehittämällä.

Erityisiä huomautuksia

1) Ehdotuksessa ei oteta huomioon kaikkia hiukkaspäästöjä, kuten läpimitaltaan alle 2,5 mikrometrin hiukkasten päästöjä eikä varsinkaan ihmisten terveyden ja ilmaston kannalta kaikkein vaarallisimpien hiukkasten, joiden läpimitta on nanometriluokkaa, päästöjä.

2) Siinä ei oteta huomioon aromaattisia kloorihiilivetyjä eli dioksiineja.

3) Tärkeä ja olennainen asia on päästöjen kausivaihtelu, erityisesti lisääntyneet päästöt lämmitystä edellyttävänä aikana, mukaan luettuina myös niin sanotut matalan tason päästöt.

4) Ottaen huomioon, että päästöt leviävät rajojen yli, merien ympäröimille maille, ilmailualalle ja meriliikenteelle ei pitäisi antaa poikkeusta velvoitteesta vähentää päästöjään. Valtioilla ei saisi olla mahdollisuutta arvioida päästöjään ”joustavasti”.

5) Eräs ihmisen ilmaan päästämä, vaikka ihminen ei sitä suuria määriä tuotakaan, vaarallinen kaasu on rikkivety (H2S). Tiedetään, että erittäin rikkipitoisen raakaöljyn jalostamiseen merikuljetuksen aikana käytettävät bakteerien toimintaan perustuvat menetelmät vapauttavat ilmakehään huomattavia määriä tätä myrkyllistä kaasua (H2S).

6) Muodollisesta näkökulmasta katsottuna komission direktiiviehdotus kärsii yleisestä avoimuusvajeesta, joka koskee erityisesti viittauksia moniin liitteisiin komission ehdotuksissa. Lausunnon valmistelijan mielestä tässä säädöksessä olisi oltava omat liitteensä tai ainakin siinä olisi ilmoitettava täsmällisemmin, mihin erityisiin asiakirjoihin liitteissä viitataan.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Jäsenvaltiot ja unioni ovat sitoutuneet vähentämään elohopeapäästöjä osana elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen täytäntöönpanoa.

Perustelu

Tämän direktiivin avulla on vähennettävä EU:n elohopeapäästöjä vuonna 2005 tehdyssä elohopeaa koskevassa yhteisön strategiassa ja jäsenvaltioiden ja unionin allekirjoittamassa elohopeaa koskevassa Minamatan yleissopimuksessa vaaditun mukaisesti.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Sen vuoksi direktiivillä 2001/81/EY perustettua kansallisten päästörajojen järjestelmää olisi tarkistettava siten, että se vastaa unionin ja jäsenvaltioiden kansainvälisiä velvoitteita.

(6) Sen vuoksi direktiivillä 2001/81/EY perustettua kansallisten päästörajojen järjestelmää olisi tarkistettava siten, että varmistetaan, että siinä noudatetaan unionin ja jäsenvaltioiden kansainvälisiä velvoitteita.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) Tämän direktiivin avulla olisi vähennettävä unionin elohopeapäästöjä siten, kuin vuonna 2005 tehdyssä elohopeaa koskevassa yhteisön strategiassa ja jäsenvaltioiden ja unionin allekirjoittamassa elohopeaa koskevassa Minamatan yleissopimuksessa vaaditaan.

Perustelu

Tämän direktiivin avulla on vähennettävä EU:n elohopeapäästöjä vuonna 2005 tehdyssä elohopeaa koskevassa yhteisön strategiassa ja jäsenvaltioiden ja unionin allekirjoittamassa elohopeaa koskevassa Minamatan yleissopimuksessa vaaditun mukaisesti.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Jäsenvaltioiden olisi täytettävä tässä direktiivissä vuosille 2020 ja 2030 asetetut päästövähennysvelvoitteet. Jotta voidaan varmistaa osoitettavissa oleva edistyminen vuodelle 2030 asetettujen velvoitteiden täyttämisessä, jäsenvaltioiden olisi saavutettava vuonna 2025 välivaiheen päästötasot, jotka on määritelty lineaarisen vähentämisen kehityspolun perusteella niiden vuoden 2020 päästötasojen ja vuodelle 2030 asetetuissa päästövähennysvelvoitteissa määriteltyjen päästötasojen välillä, ellei tästä aiheudu suhteettomia kustannuksia. Jos vuoden 2025 päästöjä ei voida rajoittaa näille tasoille, jäsenvaltioiden olisi annettava perustelut tähän tämän direktiivin nojalla toimittamissaan raporteissa.

(9) Jäsenvaltioiden olisi täytettävä tässä direktiivissä vuosille 2020, 2025 ja 2030 asetetut päästövähennysvelvoitteet.

Perustelu

Kansallisten päästövähennysvelvoitteiden on oltava sitovia myös vuoden 2025 osalta, jotta voidaan saavuttaa ”sellainen ilmanlaatu, että siitä ei aiheudu merkittäviä kielteisiä vaikutuksia tai riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle”.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a) Kun päästövähennysvelvoitteita asetetaan, olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden jo aiemmin toteuttamat toimet.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Jotta jäsenvaltiot voisivat täyttää kansalliset päästövelvoitteet ja saavuttaa välivaiheen päästötasot kustannustehokkaasti, niillä olisi oltava oikeus ottaa huomioon kansainvälisessä meriliikenteessä syntyvien päästöjen vähennykset, jos kyseisen alan päästöt ovat pienemmät kuin unionin lainsäädännön vaatimusten, mukaan luettuna neuvoston direktiivissä 1999/32/EY21 polttoaineiden sisältämän rikin pitoisuudelle asetetut rajat, mukaiset päästöt. Jäsenvaltioilla olisi myös oltava mahdollisuus täyttää yhteisesti metaania (CH4) koskevat velvoitteensa ja välivaiheen päästötasot ja soveltaa tässä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöstä N:o 406/2009/EY22. Kansallisten päästörajojen, päästövähennysvelvoitteiden ja välivaiheen päästötasojen noudattamisen tarkastamiseksi jäsenvaltiot voisivat tarkistaa kansallisia päästöinventaarioitaan päästöjä koskevan paremman tieteellisen ymmärryksen ja parannettujen menetelmien mukaisesti. Komissio voisi evätä jäsenvaltiolta minkä tahansa edellä mainitun jouston käytön, jos tässä direktiivissä esitetyt edellytykset eivät täyty.

(11) Jotta jäsenvaltiot voisivat täyttää kansalliset päästövelvoitteet kustannustehokkaasti, niillä olisi oltava oikeus ottaa huomioon kansainvälisessä meriliikenteessä syntyvien päästöjen vähennykset, jos kyseisen alan päästöt ovat pienemmät kuin unionin lainsäädännön vaatimusten, mukaan luettuna neuvoston direktiivissä 1999/32/EY21 polttoaineiden sisältämän rikin pitoisuudelle asetetut rajat, mukaiset päästöt. Kansallisten päästörajojen, päästövähennysvelvoitteiden ja välivaiheen päästötasojen noudattamisen tarkastamiseksi jäsenvaltiot voisivat tarkistaa kansallisia päästöinventaarioitaan päästöjä koskevan paremman tieteellisen ymmärryksen ja parannettujen menetelmien mukaisesti. Komissio voisi evätä jäsenvaltiolta minkä tahansa edellä mainitun jouston käytön, jos tässä direktiivissä esitetyt edellytykset eivät täyty.

__________________

__________________

21 Neuvoston direktiivi 1999/32/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisestä ja direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta (EYVL L 121, 11.5.1999, s. 13).

21 Neuvoston direktiivi 1999/32/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisestä ja direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta (EYVL L 121, 11.5.1999, s. 13).

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 406/2009/EY, tehty 23 päivänä huhtikuuta 2009, jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 136).

 

Perustelu

Tarkistus on seurausta siitä, että direktiivistä poistettiin metaanin vähentämisvelvoitteet. Ilman näitä sitoumuksia ei tarvita menetelmiä, joiden avulla sitoumukset voidaan täyttää yhteisesti.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä ja toteutettava kansallinen ilman pilaantumisen valvontaohjelma, jonka kautta ne pyrkivät täyttämään päästövähennysvelvoitteensa, saavuttamaan välivaiheen päästötasot ja edistämään tehokkaasti unionin ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista. Tässä tarkoituksessa jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon tarve päästöjen vähentämiseen sellaisilla alueilla ja sellaisissa taajamissa, joihin vaikuttavat ylisuuret ilman epäpuhtauksien pitoisuudet ja/tai jotka lisäävät merkittävästi ilman pilaantumista muilla alueilla ja muissa taajamissa, naapurimaat mukaan luettuina. Tätä varten kansallisissa ilman pilaantumisen valvontaohjelmissa olisi edistettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/50/EY23 23 artiklassa säädettyjen ilmanlaatusuunnitelmien menestyksekästä täytäntöönpanoa.

(12) Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä ja toteutettava kansallinen ilman pilaantumisen valvontaohjelma, jonka kautta ne pyrkivät täyttämään päästövähennysvelvoitteensa ja edistämään tehokkaasti unionin ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista. Tässä tarkoituksessa jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon tarve päästöjen vähentämiseen sellaisilla alueilla ja sellaisissa taajamissa, joihin vaikuttavat ylisuuret ilman epäpuhtauksien pitoisuudet ja/tai jotka lisäävät merkittävästi ilman pilaantumista muilla alueilla ja muissa taajamissa, naapurimaat mukaan luettuina. Tätä varten kansallisissa ilman pilaantumisen valvontaohjelmissa olisi edistettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/50/EY 23 artiklassa säädettyjen ilmanlaatusuunnitelmien menestyksekästä täytäntöönpanoa.

__________________

__________________

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/50/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 2008, ilmanlaadusta ja sen parantamisesta (EUVL L 152, 11.6.2008, s. 1).

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/50/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 2008, ilmanlaadusta ja sen parantamisesta (EUVL L 152, 11.6.2008, s. 1).

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(26 a) Ehdokasvaltioiden ja mahdollisten ehdokasvaltioiden on mukautettava mahdollisimman suuressa määrin kansalliset säännöksensä tämän direktiivin mukaisiksi.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tätä direktiiviä sovelletaan kaikista lähteistä peräisin oleviin, liitteessä I tarkoitettujen epäpuhtauksien päästöihin, joita esiintyy jäsenvaltioiden maa-alueella, talousvyöhykkeellä ja epäpuhtauksien valvontavyöhykkeellä.

Tätä direktiiviä sovelletaan kaikista ihmisen toiminnasta aiheutuvista lähteistä peräisin oleviin, liitteessä I tarkoitettujen epäpuhtauksien päästöihin, joita esiintyy jäsenvaltioiden maa-alueella, talousvyöhykkeellä ja epäpuhtauksien valvontavyöhykkeellä.

Perustelu

Soveltamisalan on oltava tarkka ja sopusoinnussa muiden artiklojen, kuten esimerkiksi 4 artiklan kanssa.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on rajoitettava vuotuisia ihmisen toiminnasta aiheutuvia rikkidioksidin (), typen oksidien (NOx), haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pl. metaani (NMVOC), ammoniakin (), hiukkasten () ja metaanin () päästöjä vähintään liitteessä II vahvistettujen, vuosista 2020 ja 2030 alkaen sovellettavien kansallisten päästövähennysvelvoitteiden mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on rajoitettava vuotuisia ihmisen toiminnasta aiheutuvia rikkidioksidin (SO2), typen oksidien (NOx), haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pl. metaani (NMVOC), ammoniakin (NH3), hiukkasten (PM2,5) ja elohopean (Hg) päästöjä. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pl. metaani (NMVOS) ja metaanin (CH4) päästöjen vähentämistä tarkastellaan osana kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä.

Perustelu

Liitettä II on muutettava vastaavasti. Elohopea ja sen yhdisteet ovat erittäin myrkyllisiä ihmisille, ja erityisesti keskushermoston kehittymiselle. Ne imeytyvät höyrynä hengitettäessä nopeasti verenkiertoon. Kerääntyneestä elohopeasta voi muodostua mikrobiaineenvaihdunnassa metyylielohopeaa, joka on hyvin tunnettu hermomyrkky, jota voi kerääntyä organismeihin ja päätyä osaksi elintarvikeketjua.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, joista ei koidu kohtuuttomia kustannuksia, rajoittaakseen ihmisen toiminnasta aiheutuvia SO2-, NOx-, NMVOC-, NH3-, PM2,5- ja CH4-päästöjään vuoden 2025 osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista. Näiden päästöjen tasot määritetään polttoaineiden myynnin pohjalta lineaarisen vähentämisen kehityspolun perusteella jäsenvaltioiden vuoden 2020 päästötasojen ja vuodelle 2030 asetetuissa päästövähennysvelvoitteissa määriteltyjen päästötasojen välillä.

Poistetaan.

Jos vuoden 2025 päästöjä ei voida rajoittaa määritetyn kehityspolun mukaisesti, jäsenvaltioiden on annettava perustelut tähän 9 artiklan mukaisesti komissiolle toimittamissaan raporteissa.

 

Perustelu

Seuraus 4 artiklan 1 kohtaan tehdystä tarkistuksesta, jonka mukaan kansallisten päästövähennysvelvoitteiden on oltava sitovia myös vuoden 2025 osalta.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Seuraavia päästöjä ei oteta 1 ja 2 kohdan yhteydessä huomioon:

Poistetaan.

a) ilma-aluksista laskeutumis- ja lentoonlähtöjakson ulkopuolella vapautuvat päästöt;

 

b) Kanariansaarilla, Ranskan merentakaisissa departementeissä, Madeiralla ja Azoreilla syntyvät päästöt;

 

c) b alakohdassa tarkoitetuille alueille ja niiltä pois suuntautuvan kansallisen meriliikenteen aiheuttamat päästöt;

 

d) kansainvälisen meriliikenteen aiheuttamat päästöt, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 1 kohdan soveltamista.

 

Perustelu

Emme saa sulkea silmiä kaikilta näiltä päästöiltä, jotka hiilidioksidin tavoin jäävät ilmakehään pitkiksi ajoiksi ja osaltaan lisäävät ilmastonmuutosta.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Ihmisen toiminnasta aiheutuvien päästöjen taso on määriteltävä vähentämällä luonnollisten päästöjen määrä kokonaispäästöistä.

Perustelu

Tämä koskee luonnollisia päästöjä, kuten viljelymaalta tulevia typen oksidien ja hiukkasten päästöjä.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Saavuttaakseen 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti vuodelle 2025 määritetyt välivaiheen päästötasot ja täyttääkseen liitteessä II NOx:lle SO2:lle ja PM2,5:lle asetetut, vuodesta 2030 alkaen sovellettavat kansalliset päästövähennysvelvoitteet jäsenvaltiot voivat kuitata kansainvälisessä meriliikenteessä saavutetuilla NOx-, SO2- ja PM2,5-päästöjen vähennyksillä saman vuoden aikana muista lähteistä vapautuvien NOx-, SO2- ja PM2,5-päästöjen vähennyksiä seuraavin edellytyksin:

Poistetaan.

a) päästövähennykset saavutetaan merialueilla, jotka ovat osa jäsenvaltioiden aluemeriä, talousvyöhykkeitä tai epäpuhtauksien valvontavyöhykkeitä, mikäli niitä on perustettu;

 

b) jäsenvaltiot ovat hyväksyneet ja toteuttaneet tehokkaita tarkkailu- ja tarkastustoimenpiteitä tämän joustomahdollisuuden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi;

 

c) jäsenvaltiot ovat toteuttaneet toimenpiteitä saadakseen kansainvälisen meriliikenteen NOx-, SO2- ja PM2,5-päästöt pienemmiksi kuin mitä saavutettaisiin noudattamalla NOx-, SO2- ja PM2,5-päästöihin sovellettavia unionin vaatimuksia ja osoittaneet, että kyseisillä toimenpiteillä on saavutettu riittävän suuret päästöjen lisävähennykset;

 

d) jäsenvaltiot ovat kuitanneet c alakohdan mukaisesti lasketuilla NOx-, SO2- ja PM2,5-päästöjen vähennyksillä enintään 20 prosenttia kokonaismäärästä, ja kuittaamisesta ei ole seurauksena liitteessä II vuodelle 2020 asetettujen kansallisten päästövähennysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen.

 

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat täyttää yhteisesti liitteessä II tarkoitetut metaanipäästöjen vähennyksiä koskevat velvoitteensa ja välivaiheen päästötasonsa seuraavin edellytyksin:

Poistetaan.

a) jäsenvaltiot noudattavat kaikkia sovellettavia unionin lainsäädännön, myös Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 406/2009/EY, nojalla annettuja vaatimuksia ja sääntöjä;

 

b) jäsenvaltiot ovat hyväksyneet ja panneet täytäntöön vaikuttavia määräyksiä varmistaakseen yhteisen täytäntöönpanon toimivan asianmukaisesti.

 

Perustelu

Siinä tapauksessa, että kaksinkertaisen sääntelyn välttäminen tässä direktiivissä onnistuu, tämä kappale on poistettava. Metaani on sisällytetty ilmastonsuojeluohjelmassa sekä taakanjakopäätökseen että päästökauppajärjestelmään. Metaanin ottaminen mukaan direktiivin tarkistukseen olisi kaksinkertaista sääntelyä, jota juuri olisi vältettävä ottaen huomioon lainsäädännön yksinkertaistamiseen ja sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevaan ohjelmaan (REFIT) liittyvät pyrkimykset.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltiot voivat poiketa liitteessä II asetetuista, vuodesta 2030 alkaen sovellettavista kansallisista päästövähennysvelvoitteista siinä laajuudessa kuin alkuperäisen tavoitteen laskennan perustana käytetyt tekniset ja taloudelliset tekijät ovat muuttuneet.

Perustelu

Menneisyyden virheistä saavuttamattomiksi jääneiden suunnitelmien tekemisessä olisi opittava. Jos päästöennusteet, päästökertoimet ja taloudelliset tai tekniset olosuhteet muuttuvat huomattavasti, on annettava mahdollisuus tavoitteen korjaamiseen epäpuhtaus- ja jäsenvaltiokohtaisesti. Tämän ehdotuksen ei tulisi (yhdessä 5 artiklan 1 kohdan pilaantumakeskittymiin liittyvää joustomekanismia käsittelevän tarkistuksen kanssa) vaikuttaa yleiseurooppalaiseen tavoitteen saavuttamiseen.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tavoitteesta poikkeamisen syyt ja pyydettävä hyvitysten siirtoa. Komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 13 artiklan mukaisesti päästöhyvitysten keinojen ja kriteerien kehittämiseksi sekä siitä päättämiseksi.

Perustelu

Menneisyyden virheistä saavuttamattomiksi jääneiden suunnitelmien tekemisessä olisi opittava. Jos päästöennusteet, päästökertoimet ja taloudelliset tai tekniset olosuhteet muuttuvat huomattavasti, on annettava mahdollisuus tavoitteen korjaamiseen epäpuhtaus- ja jäsenvaltiokohtaisesti. Tämän ehdotuksen ei tulisi (yhdessä 5 artiklan 1 kohdan pilaantumakeskittymiin liittyvää joustomekanismia käsittelevän tarkistuksen kanssa) vaikuttaa yleiseurooppalaiseen tavoitteen saavuttamiseen.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos komissio ei ole esittänyt vastalausetta yhdeksän kuukauden kuluessa asiaankuuluvan 7 artiklan 4, 5 tai 6 kohdassa tarkoitetun raportin vastaanottamisesta, jäsenvaltio katsoo, että haetun joustomahdollisuuden käyttö on hyväksytty ja voimassa kyseiselle vuodelle. Jos komissio katsoo, ettei joustomahdollisuuden käyttö ole sovellettavien vaatimusten ja kriteerien mukaista, se antaa päätöksen ja ilmoittaa jäsenvaltiolle, ettei sitä voida hyväksyä.

Jos komissio ei ole esittänyt vastalausetta yhdeksän kuukauden kuluessa asiaankuuluvan 7 artiklan 4, 5 tai 6 kohdassa tarkoitetun raportin vastaanottamisesta, jäsenvaltio katsoo, että haetun joustomahdollisuuden käyttö on hyväksytty ja voimassa kyseiselle vuodelle.

Perustelu

Jouston käyttöön liittyy selvästi ongelma, eli se, että jouston määrittelemistä varten ei ole selviä kriteereitä. Siksi komission ehdotuksessa on säännös, jonka mukaan komissio itse päättää lopulta tästä asiasta.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a. Jos jäsenvaltio havaitsee jonakin vuonna, että se ei pysty noudattamaan liitteen II mukaisia päästövähennysvelvoitteitaan, se voi täyttää velvoitteensa soveltamalla kansallisten vuotuisten päästöjen osalta kyseisen vuoden ja yhden tai kahden edeltävän vuoden keskiarvoa sillä edellytyksellä, ettei keskiarvo ylitä velvoitetta.

Perustelu

Jonakin vuonna ulkoiset olosuhteet voivat vaikuttaa merkittävästi tiettyihin päästöihin. Tällaisia olosuhteita ovat esimerkiksi talven kylmät sääolot tai kesän kuivat sääolot. Nämä olosuhteet aiheuttavat vaihtelua sähkön ja lämmityksen kysyntään ja vaikuttavat mahdollisuuksiin hyödyntää päästötöntä tuotantoa. Keskiarvon hyödyntämismahdollisuus tasoittaa vuosittaisia vaihteluja.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot ottavat tarvittavassa määrin mukaan liitteessä III olevassa 1 osassa vahvistettuja päästöjen vähentämistoimenpiteitä tai vastaavalla tavalla ympäristöön vaikuttavia toimenpiteitä asianomaisten kansallisten päästövähennysvelvoitteiden täyttämiseksi.

Jäsenvaltiot voivat ottaa mukaan liitteessä III olevassa 1 osassa vahvistettuja päästöjen vähentämistoimenpiteitä tai vastaavalla tavalla ympäristöön vaikuttavia toimenpiteitä asianomaisten kansallisten päästövähennysvelvoitteiden täyttämiseksi.

Perustelu

Liitteessä III olevassa 1 osassa esitetään toimenpiteet, jotka voidaan sisällyttää kansallisiin ilman pilaantumisen valvontaohjelmiin. Sen on tarkoitus olla vain ohjeellinen ja jättää jäsenvaltioille liikkumavaraa valita keinot vaadittujen päästövähennysten saavuttamiseksi. Artiklan tekstin on oltava johdonmukainen.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Kansallinen ilman pilaantumisen valvontaohjelma on saatettava ajan tasalle kahden vuoden välein.

3. Kansallinen ilman pilaantumisen valvontaohjelma on saatettava ajan tasalle neljän vuoden välein.

Perustelu

Ehdotus vaatii ohjelmien saattamista ajan tasalle kahden vuoden välein. Tässä tapauksessa kahden tarkistuksen välinen aika on liian lyhyt ja osoittautuisi sekä tehottomaksi että kalliiksi sekä toimivaltaisten viranomaisten että sidosryhmien kannalta. Lisäksi ohjelmien päivittämisen ei tulisi olla systemaattinen uudistus vaan sen tulisi koskea vain epäpuhtauksia, joiden osalta päästöjen vähentämissitoumukset eivät ehkä täyty.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

4. Edellä olevan 3 kohdan soveltamista rajoittamatta kansalliseen ilman pilaantumisen valvontaohjelmaan sisältyvät päästöjen vähentämistä koskevat toimintamallit ja toimenpiteet on saatettava ajan tasalle 12 kuukauden kuluessa, jos

4. Edellä olevan 3 kohdan soveltamista rajoittamatta kansalliseen ilman pilaantumisen valvontaohjelmaan sisältyvät päästöjen vähentämistä koskevat toimintamallit ja toimenpiteet on saatettava ajan tasalle 24 kuukauden kuluessa, kun

Perustelu

Ottaen huomioon suunnitelman päivittämiseen tarvittavan ajan, aikaa suunnitelman päivittämiseen tulisi olla 2 vuotta silloin, kun direktiiviä ei noudateta.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) jäsenvaltiot päättävät käyttää jotakin 5 artiklassa esitettyä joustomahdollisuutta.

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus on seurausta 5 artiklan (joustavuutta koskevat toimenpiteet) poistamisesta.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot laativat ja päivittävät vuosittain kansalliset päästöinventaariot liitteessä I olevassa taulukossa B mainittujen epäpuhtauksien osalta taulukossa esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on laadittava ja päivitettävä vuosittain kansalliset päästöinventaariot liitteessä I olevassa taulukossa B mainittujen epäpuhtauksien osalta taulukossa esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jos jäsenvaltiot käyttävät 5 artiklan 1 kohdan mukaista joustoa, ne ilmoittavat inventaarioraportissa kyseiseltä vuodelta seuraavat tiedot:

Poistetaan.

a) NOx-, SO2- ja PM2,5-päästöjen määrät, jotka olisivat vapautuneet ilman päästöjen valvonta-aluetta;

 

b) päästövähennysten taso, joka on saavutettu jäsenvaltiolle kuuluvalla päästöjen valvonta-alueen osalla 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti;

 

c) laajuus, jossa joustomahdollisuutta sovelletaan;

 

d) muut mahdolliset tiedot, joita jäsenvaltiot pitävät tarpeellisina, jotta komissio pystyisi Euroopan ympäristökeskuksen avustamana arvioimaan kattavasti olosuhteet, joissa joustoa on käytetty.

 

Perustelu

Tarkistus on seurausta 5 artiklan (joustavuutta koskevat toimenpiteet) poistamisesta.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden, jotka käyttävät 5 artiklan 2 kohdan mukaista joustoa, on toimitettava erillinen raportti, jonka avulla komissio voi tarkastella ja arvioida, täyttyvätkö kyseisessä säännöksessä asetetut vaatimukset.

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus on seurausta 5 artiklan (joustavuutta koskevat toimenpiteet) poistamisesta.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltiot varmistavat mahdollisuuksien mukaan ekosysteemeihin kohdistuvien ilman pilaantumisen kielteisten vaikutusten seurannan liitteessä V vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

1. Jäsenvaltiot varmistavat ekosysteemeihin kohdistuvien ilman pilaantumisen kielteisten vaikutusten seurannan liitteessä V vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot toimittavat kansalliset ilman pilaantumisen valvontaohjelmansa komissiolle [kolmen kuukauden kuluessa 17 artiklassa tarkoitetusta päivästä, julkaisutoimisto lisää päivämäärän] ja sen jälkeen ohjelman päivitykset kahden vuoden välein.

Jäsenvaltiot toimittavat kansalliset ilman pilaantumisen valvontaohjelmansa komissiolle [kolmen kuukauden kuluessa 17 artiklassa tarkoitetusta päivästä, julkaisutoimisto lisää päivämäärän] ja sen jälkeen ohjelman päivitykset neljän vuoden välein.

Perustelu

Koska kansalliset ilman pilaantumisen valvontaohjelmat ovat monitahoisia, on tärkeää, että jäsenvaltioilla on riittävästi aikaa päivitysten tekemiseen.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltiot ilmoittavat CH4:a koskevat kansalliset päästönsä ja ennusteensa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/201331 mukaisesti.

Poistetaan.

__________________

 

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 525/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi kansallisella ja unionin tasolla sekä päätöksen N:o 280/2004/EY kumoamisesta (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 13).

 

Perustelu

Tarkistus on seurausta siitä, että direktiivistä poistettiin metaanin vähentämisvelvoitteet. Ilman velvoitteita metaanipäästöjen ja metaania koskevien ennusteiden ilmoittamiselle ei ole tarvetta kansallisia päästörajoja koskevan direktiivin yhteydessä.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio antaa joka tapauksessa edellä kuvatun kertomuksen vuoden 2025 osalta ja sisällyttää kertomukseen tiedot myös 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen välivaiheen päästötasojen saavuttamisesta sekä syyt niiden mahdolliselle saavuttamatta jättämiselle. Se määrittelee jatkotoimien tarpeen ottaen huomioon myös täytäntöönpanon sektorikohtaiset vaikutukset.

Poistetaan.

Perustelu

Tarkoituksena on tehdä vuotta 2025 koskevista kansallisista päästövelvoitteista sitovia.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin kertomuksiin voi sisältyä arvio tämän direktiivin ympäristövaikutuksista ja sosioekonomisista vaikutuksista.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin kertomuksiin on sisällytettävä arvio tämän direktiivin ympäristövaikutuksista ja sosioekonomisista vaikutuksista.

Perustelu

On tärkeää taata, että tämän direktiivin ympäristövaikutukset ja sosioekonomiset vaikutukset tutkitaan perusteellisesti.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Paremman perustan luomiseksi päästövähennyksille unioni ja tilanteen mukaan jäsenvaltiot jatkavat teknisen ja tieteellisen tutkimuksen osalta kolmansien maiden kanssa tehtävää kahdenvälistä ja monenvälistä yhteistyötä sekä koordinointia alalla toimivien kansainvälisten organisaatioiden, kuten YK:n ympäristöohjelman (UNEP), YK:n Euroopan talouskomission (UNECE), Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) ja Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO), puitteissa, myös tietojenvaihdon avulla.

Paremman perustan luomiseksi päästövähennyksille unioni ja tilanteen mukaan jäsenvaltiot jatkavat teknisen ja tieteellisen tutkimuksen osalta kolmansien maiden kanssa tehtävää kahdenvälistä ja monenvälistä yhteistyötä sekä koordinointia alalla toimivien kansainvälisten organisaatioiden, kuten YK:n ympäristöohjelman (UNEP), YK:n Euroopan talouskomission (UNECE), Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) ja Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO), puitteissa, myös tietojenvaihdon avulla. Jäsenvaltioiden on järjestettävä rajatylittäviä kuulemisia yhteisistä uhkista, joita aiheuttavat näissä maissa sijaitsevien lähellä olevien teollisuusalueiden päästöt, ja jäsenvaltioiden, joita asia koskee, on laadittava yhteisiä suunnitelmia kyseisten päästöjen poistamiseksi tai vähentämiseksi.

Perustelu

Toistensa naapureina olevien jäsenvaltioiden olisi järjestettävä kuulemisia ja laadittava yhteisiä suunnitelmia päästöjen poistamiseksi tai vähentämiseksi erityisesti tapauksissa, joissa niillä on toistensa lähellä olevia teollisuusalueita.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään 6 artiklan 7 kohdassa, 7 artiklan 9 kohdassa ja 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

2. Siirretään 5 artiklan 3 kohdassa, 6 artiklan 7 kohdassa, 7 artiklan 9 kohdassa ja 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

Perustelu

Tekninen lisäys 5 artiklan 1 ja 3 kohtaa koskevaan tarkistukseen molempien siinä ehdotettujen lisäjoustomekanismien vuoksi.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [kahdeksantoista kuukautta voimaantulopäivästä – julkaisutoimisto lisää päivämäärän.]

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [kaksikymmentäneljä kuukautta voimaantulopäivästä – julkaisutoimisto lisää päivämäärän.]

Perustelu

On tärkeää taata, että jäsenvaltioilla on riittävästi aikaa saattaa direktiivi osaksi kansallisia oikeusjärjestelmiään.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) 1 artikla ja liite I 31 päivään joulukuuta 2019 asti;

Poistetaan.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – A osa – 4 rivi

Komission teksti

Tarkistus

Päästöjen kansalliset kokonaismäärät lähdeluokkien mukaan

Poistetaan.

- CH4

 

Joka vuosi, vuodesta 2005 raportointivuoteen miinus 2 (X-2)

 

15.2.****

 

Perustelu

Ehdotus metaanin sisällyttämiseksi direktiiviin vuodesta 2030 eteenpäin menisi kansallista ilmastolainsäädäntöä pidemmälle ja lisäisi teollisuuteen ja jäsenvaltioihin kohdistuvaa sääntelytaakkaa ilman, että se tuottaisi vastaavaa hyötyä ympäristölle.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – C osa – 5 rivi

Komission teksti

Tarkistus

Päästöennusteet aggregoitujen lähdeluokkien mukaan

Poistetaan.

- CH4

 

15.3

 

Perustelu

Ehdotus metaanin sisällyttämiseksi direktiiviin vuodesta 2030 eteenpäin menisi kansallista ilmastolainsäädäntöä pidemmälle ja lisäisi teollisuuteen ja jäsenvaltioihin kohdistuvaa sääntelytaakkaa ilman, että se tuottaisi vastaavaa hyötyä ympäristölle.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – taulukko (a)

 

Komission teksti

Taulukko (a): Rikkidioksidin (SO2), typen oksidien (NOx) ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pl. metaani (NMVOC) päästöjen vähentämisvelvoitteet. Polttoaineiden myynti, perusvuosi 2005.

Jäsenvaltio

SO2:n vähennykset vuoteen 2005 verrattuna

NOx:n vähennykset vuoteen 2005 verrattuna

NMVOC:n vähennykset vuoteen 2005 verrattuna

Kaikki vuodet vuodesta 2020 vuoteen 2029

 

Kaikki vuodet alkaen vuodesta 2030

Kaikki vuodet vuodesta 2020 vuoteen 2029

 

Kaikki vuodet alkaen vuodesta 2030

Kaikki vuodet vuodesta 2020 vuoteen 2029

 

Kaikki vuodet alkaen vuodesta 2030

Belgia

43 %

 

68 %

41 %

 

63 %

21 %

 

44 %

Bulgaria

78 %

 

94 %

41 %

 

65 %

21 %

 

62 %

Tšekki

45 %

 

72 %

35 %

 

66 %

18 %

 

57 %

Tanska

35 %

 

58 %

56 %

 

69 %

35 %

 

59 %

Saksa

21 %

 

53 %

39 %

 

69 %

13 %

 

43 %

Viro

32 %

 

71 %

18 %

 

61 %

10 %

 

37 %

Kreikka

74 %

 

92 %

31 %

 

72 %

54 %

 

67 %

Espanja

67 %

 

89 %

41 %

 

75 %

22 %

 

48 %

Ranska

55 %

 

78 %

50 %

 

70 %

43 %

 

50 %

Kroatia

55 %

 

87 %

31 %

 

66 %

34 %

 

48 %

Irlanti

65 %

 

83 %

49 %

 

75 %

25 %

 

32 %

Italia

35 %

 

75 %

40 %

 

69 %

35 %

 

54 %

Kypros

83 %

 

95 %

44 %

 

70 %

45 %

 

54 %

Latvia

8 %

 

46 %

32 %

 

44 %

27 %

 

49 %

Liettua

55 %

 

72 %

48 %

 

55 %

32 %

 

57 %

Luxemburg

34 %

 

44 %

43 %

 

79 %

29 %

 

58 %

Unkari

46 %

 

88 %

34 %

 

69 %

30 %

 

59 %

Malta

77 %

 

98 %

42 %

 

89 %

23 %

 

31 %

Alankomaat

28 %

 

59 %

45 %

 

68 %

8 %

 

34 %

Itävalta

26 %

 

50 %

37 %

 

72 %

21 %

 

48 %

Puola

59 %

 

78 %

30 %

 

55 %

25 %

 

56 %

Portugali

63 %

 

77 %

36 %

 

71 %

18 %

 

46 %

Romania

77 %

 

93 %

45 %

 

67 %

25 %

 

64 %

Slovenia

63 %

 

89 %

39 %

 

71 %

23 %

 

63 %

Slovakia

57 %

 

79 %

36 %

 

59 %

18 %

 

40 %

Suomi

30 %

 

30 %

35 %

 

51 %

35 %

 

46 %

Ruotsi

22 %

 

22 %

36 %

 

65 %

25 %

 

38 %

Yhdistynyt kuningas-kunta

59 %

 

84 %

55 %

 

73 %

32 %

 

49 %

EU 28

59 %

 

81 %

42 %

 

69 %

28 %

 

50 %

Tarkistus

Taulukko (a): Rikkidioksidin (), typen oksidien (NOx) ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pl. metaani (NMVOC) päästöjen vähentämisvelvoitteet. Polttoaineiden myynti, perusvuosi 2005.

Jäsenvaltio

SO2:n vähennykset vuoteen 2005 verrattuna

NOx:n vähennykset vuoteen 2005 verrattuna

NMVOC:n vähennykset vuoteen 2005 verrattuna

Kaikki vuodet vuodesta 2020 vuoteen 2024

Kaikki vuodet vuodesta 2025 vuoteen 2029

Kaikki vuodet alkaen vuodesta 2030

Kaikki vuodet vuodesta 2020 vuoteen 2024

Kaikki vuodet vuodesta 2025 vuoteen 2029

Kaikki vuodet alkaen vuodesta 2030

Kaikki vuodet vuodesta 2020 vuoteen 2024

Kaikki vuodet vuodesta 2025 vuoteen 2029

Kaikki vuodet alkaen vuodesta 2030

Belgia

43 %

67 %

68 %

41 %

58 %

63%

21 %

44 %

44 %

Bulgaria

78 %

91 %

94 %

41 %

62 %

65%

21 %

61 %

62 %

Tšekki

45 %

68 %

72 %

35 %

61 %

66%

18 %

55 %

57 %

Tanska

35 %

56 %

58 %

56 %

65 %

69%

35 %

59 %

59 %

Saksa

21 %

46 %

53 %

39 %

63 %

69%

13 %

42 %

43 %

Viro

32 %

70 %

71 %

18 %

55 %

61%

10 %

31 %

37 %

Kreikka

74 %

90 %

92 %

31 %

68 %

72%

54 %

68 %

67 %

Espanja

67 %

89 %

89 %

41 %

72 %

75%

22 %

48 %

48 %

Ranska

55 %

77 %

78 %

50 %

66 %

70%

43 %

49 %

50 %

Kroatia

55 %

86 %

87 %

31 %

64 %

66%

34 %

52 %

48 %

Irlanti

65 %

81 %

83 %

49 %

64 %

75%

25 %

33 %

32 %

Italia

35 %

76 %

75 %

40 %

66 %

69%

35 %

54 %

54 %

Kypros

83 %

97 %

95 %

44 %

68 %

70%

45 %

53 %

54 %

Latvia

8 %

47 %

46 %

32 %

39 %

44%

27 %

57 %

49 %

Liettua

55 %

74 %

72 %

48 %

54 %

55%

32 %

59 %

57 %

Luxemburg

34 %

44 %

44 %

43 %

73 %

79%

29 %

58 %

58 %

Unkari

46 %

86 %

88 %

34 %

66 %

69%

30 %

57 %

59 %

Malta

77 %

98 %

98 %

42 %

86 %

89%

23 %

32 %

31 %

Alankomaat

28 %

57 %

59 %

45 %

65 %

68%

8 %

34 %

34 %

Itävalta

26 %

52 %

50 %

37 %

69 %

72%

21 %

47 %

48 %

Puola

59 %

74 %

78 %

30 %

50 %

55%

25 %

53 %

56 %

Portugali

63 %

79 %

77 %

36 %

72 %

71%

18 %

48 %

46 %

Romania

77 %

92 %

93 %

45 %

64 %

67%

25 %

63 %

64 %

Slovenia

63 %

88 %

89 %

39 %

66 %

71%

23 %

62 %

63 %

Slovakia

57 %

78 %

79 %

36 %

55 %

59%

18 %

41 %

40 %

Suomi

30 %

30 %

30 %

35 %

45 %

51%

35 %

45 %

46 %

Ruotsi

22 %

22 %

22 %

36 %

62 %

65%

25 %

35 %

38 %

Yhdistynyt kuningas-kunta

59 %

82 %

84 %

55 %

70 %

73%

32 %

50 %

49 %

EU 28

59 %

79 %

81 %

42 %

64 %

69%

28 %

50 %

50 %

Perustelu

Luvut (päästörajat) on otettu komission vaikutustenarviointiin sisältyvästä 75 prosentin kaventamistavoitetta koskevasta skenaariosta, joka on sekä komission vaikutustenarvioinnin että Euroopan parlamentin vaikutustenarvioinnin perusteella tehokkain vaihtoehto.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – taulukko (b)

 

Komission teksti

Taulukko (b): Ammoniakin (), pienhiukkasten () ja metaanin () päästöjen vähentämisvelvoitteet. Polttoaineiden myynti, perusvuosi 2005.

Jäsenvaltio

NH3:n vähennykset vuoteen 2005 verrattuna

PM2,5:n vähennykset vuoteen 2005 verrattuna

CH4:n vähennykset vuoteen 2005 verrattuna

Kaikki vuodet vuodesta 2020 vuoteen 2029

 

Kaikki vuodet alkaen vuodesta 2030

Kaikki vuodet vuodesta 2020 vuoteen 2029

 

Kaikki vuodet alkaen vuodesta 2030

 

Kaikki vuodet alkaen vuodesta 2030

Belgia

2 %

 

16 %

20 %

 

47 %

 

26 %

Bulgaria

3 %

 

10 %

20 %

 

64 %

 

53 %

Tšekki

7 %

 

35 %

17 %

 

51 %

 

31 %

Tanska

24 %

 

37 %

33 %

 

64 %

 

24 %

Saksa

5 %

 

39 %

26 %

 

43 %

 

39 %

Viro

1 %

 

8 %

15 %

 

52 %

 

23 %

Kreikka

7 %

 

26 %

35 %

 

72 %

 

40 %

Espanja

3 %

 

29 %

15 %

 

61 %

 

34 %

Ranska

4 %

 

29 %

27 %

 

48 %

 

25 %

Kroatia

1 %

 

24 %

18 %

 

66 %

 

31 %

Irlanti

1 %

 

7 %

18 %

 

35 %

 

7 %

Italia

5 %

 

26 %

10 %

 

45 %

 

40 %

Kypros

10 %

 

18 %

46 %

 

72 %

 

18 %

Latvia

1 %

 

1 %

16 %

 

45 %

 

37 %

Liettua

10 %

 

10 %

20 %

 

54 %

 

42 %

Luxemburg

1 %

 

24 %

15 %

 

48 %

 

27 %

Unkari

10 %

 

34 %

13 %

 

63 %

 

55 %

Malta

4 %

 

24 %

25 %

 

80 %

 

32 %

Alankomaat

13 %

 

25 %

37 %

 

38 %

 

33 %

Itävalta

1 %

 

19 %

20 %

 

55 %

 

20 %

Puola

1 %

 

26 %

16 %

 

40 %

 

34 %

Portugali

7 %

 

16 %

15 %

 

70 %

 

29 %

Romania

13 %

 

24 %

28 %

 

65 %

 

26 %

Slovenia

1 %

 

24 %

25 %

 

70 %

 

28 %

Slovakia

15 %

 

37 %

36 %

 

64 %

 

41 %

Suomi

20 %

 

20 %

30 %

 

39 %

 

15 %

Ruotsi

15 %

 

17 %

19 %

 

30 %

 

18 %

Yhdistynyt kuningaskunta

8 %

 

21 %

30 %

 

47 %

 

41 %

EU 28

6 %

 

27 %

22 %

 

51 %

 

33 %

Tarkistus

Taulukko (b): Ammoniakin (NH3), pienhiukkasten (PM2,5) ja elohopean (Hg) päästöjen vähentämisvelvoitteet. Polttoaineiden myynti, perusvuosi 2005.

Jäsenvaltio

NH3:n vähennykset vuoteen 2005 verrattuna

PM2,5:n vähennykset vuoteen 2005 verrattuna

Hg:n vähennykset vuoteen 2005 verrattuna

Kaikki vuodet vuodesta 2020 vuoteen 2024

Kaikki vuodet vuodesta 2025 vuoteen 2029

Kaikki vuodet alkaen vuodesta 2030

Kaikki vuodet vuodesta 2020 vuoteen 2024

Kaikki vuodet vuodesta 2025 vuoteen 2029

Kaikki vuodet alkaen vuodesta 2030

Kaikki vuodet vuodesta 2020 vuoteen 2029

Kaikki vuodet alkaen vuodesta 2030

Belgia

2 %

16 %

16 %

20 %

46 %

47 %

 

 

Bulgaria

3 %

11 %

10 %

20 %

60 %

64 %

 

 

Tšekki

7 %

35 %

35 %

17 %

47 %

51 %

 

 

Tanska

24 %

40 %

37 %

33 %

62 %

64 %

 

 

Saksa

5 %

46 %

39 %

26 %

41 %

43 %

 

 

Viro

1 %

23 %

8 %

15 %

48 %

52 %

 

 

Kreikka

7 %

28 %

26 %

35 %

71 %

72 %

 

 

Espanja

3 %

30 %

29 %

15 %

61 %

61 %

 

 

Ranska

4 %

31 %

29 %

27 %

43 %

48 %

 

 

Kroatia

1 %

31 %

24 %

18 %

65 %

66 %

 

 

Irlanti

1 %

14 %

7 %

18 %

32 %

35 %

 

 

Italia

5 %

29 %

26 %

10 %

42 %

45 %

 

 

Kypros

10 %

23 %

18 %

46 %

73 %

72 %

 

 

Latvia

1 %

1 %

1 %

16 %

52 %

45 %

 

 

Liettua

10 %

10 %

10 %

20 %

55 %

54 %

 

 

Luxemburg

1 %

25 %

24 %

15 %

47 %

48 %

 

 

Unkari

10 %

38 %

34 %

13 %

61 %

63 %

 

 

Malta

4 %

26 %

24 %

25 %

79 %

80 %

 

 

Alankomaat

13 %

24 %

25 %

37 %

38 %

38 %

 

 

Itävalta

1 %

20 %

19 %

20 %

54 %

55 %

 

 

Puola

1 %

29 %

26 %

16 %

31 %

40 %

 

 

Portugali

7 %

22 %

16 %

15 %

69 %

70 %

 

 

Romania

13 %

29 %

24 %

28 %

61 %

65 %

 

 

Slovenia

1 %

26 %

24 %

25 %

73 %

70 %

 

 

Slovakia

15 %

41 %

37 %

36 %

62 %

64 %

 

 

Suomi

20 %

20 %

20 %

30 %

37 %

39 %

 

 

Ruotsi

15 %

20 %

17 %

19 %

33 %

30 %

 

 

Yhdistynyt kuningas-kunta

8 %

22 %

21 %

30 %

47 %

47 %

 

 

EU 28

6 %

30 %

27 %

22 %

48 %

51 %

 

 

Perustelu

Luvut (päästörajat) on otettu komission vaikutustenarviointiin sisältyvästä 75 prosentin kaventamistavoitetta koskevasta skenaariosta, joka on sekä komission vaikutustenarvioinnin että Euroopan parlamentin vaikutustenarvioinnin perusteella tehokkain vaihtoehto.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 1 osa – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

TOIMENPITEITÄ, JOITA VOIDAAN SISÄLLYTTÄÄ KANSALLISEEN ILMAN PILAANTUMISEN VALVONTAOHJELMAAN

TOIMENPITEET, JOTKA ON SISÄLLYTETTÄVÄ KANSALLISEEN ILMAN PILAANTUMISEN VALVONTAOHJELMAAN

Perustelu

Jos maatalousala ei osallistu päästöjen vähentämiseen, talouden muiden alojen, kuten teollisuuden ja energia-alan, on pantava täytäntöön enemmän kustannuksia aiheuttavia toimenpiteitä samojen ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 1 osa – A kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot laativat ammoniakkipäästöjen vähentämiseen liittyvästä hyvästä maatalouskäytännöstä vuonna 2001 annettujen UNECE:n ohjeiden (Framework Code for Good Agricultural Practice for Reducing Ammonia Emissions)3 pohjalta ammoniakkipäästöjen vähentämistä koskevat kansalliset ohjeet, jotka kattavat ainakin seuraavat seikat:

Jäsenvaltiot laativat ammoniakkipäästöjen vähentämiseen liittyvästä hyvästä maatalouskäytännöstä vuonna 2001 annettujen UNECE:n ohjeiden (Framework Code for Good Agricultural Practice for Reducing Ammonia Emissions)3 pohjalta ammoniakkipäästöjen vähentämistä koskevat kansalliset ohjeet. Kansalliset ohjeet voivat sisältää seuraavat seikat:

__________________

__________________

3 Päätös ECE/EB.AIR/75, 28a kohta.

3 Päätös ECE/EB.AIR/75, 28a kohta.

Perustelu

On tärkeää, että jäsenvaltiot voivat itse löytää kustannustehokkaimmat toimenpiteet. Tarkistus lisäisi joustavuutta.

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 1 osa – A kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltiot vähentävät epäorgaanisista lannoitteista vapautuvia ammoniakkipäästöjä seuraavilla tavoilla:

3. Jäsenvaltiot vähentävät epäorgaanisista lannoitteista vapautuvia ammoniakkipäästöjä tarvittavassa määrin ja liitteessä II esitettyjä kansallisia velvoitteita noudattaen seuraavilla tavoilla:

Perustelu

On tärkeää, että jäsenvaltiot voivat itse löytää kustannustehokkaimmat toimenpiteet. Tarkistus lisäisi joustavuutta.

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

Liite V – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltiot varmistavat, että niiden seurantapaikkojen verkosto on niiden ekosysteemityyppejä edustava (makeanveden ekosysteemit, luonnontilassa ja osittain luonnontilassa olevat ekosysteemit, metsäekosysteemit).

1. Jäsenvaltiot varmistavat, että niiden seurantapaikkojen verkosto on niiden ekosysteemityyppejä edustava (makeanveden ekosysteemit, luonnontilassa ja osittain luonnontilassa olevat ekosysteemit).

Perustelu

Metsäekosysteemit sisältyvät luonnontilassa ja osittain luonnontilassa oleviin ekosysteemityyppeihin.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentäminen sekä direktiivin 2003/35/EY muuttaminen

Viiteasiakirjat

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

13.1.2014

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Adam Gierek

9.9.2014

Valiokuntakäsittely

25.9.2014

21.1.2015

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.3.2015