Procedură : 2013/0443(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0249/2015

Texte depuse :

A8-0249/2015

Dezbateri :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Voturi :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
PV 23/11/2016 - 10.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

RAPORT     ***I
PDF 1758kWORD 1372k
27.8.2015
PE 551.932v01-00 A8-0249/2015

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici și de modificare a Directivei 2003/35/CE

(COM(2013)0920 – C7‑0004/2014 – 2013/0443(COD))

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Raportoare: Julie Girling

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie
 AVIZ al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
 PROCEDURĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici și de modificare a Directivei 2003/35/CE

(COM(2013)0920 – C7‑0004/2014 – 2013/0443(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0920),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0004/2014),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 10 iulie 2014(1),

–       având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 7 octombrie 2014(2),

–       având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și cel al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0249/2015),

1.      adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.      solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În ultimii 20 de ani, s-au înregistrat progrese semnificative în cadrul Uniunii în domeniul emisiilor atmosferice antropice și al calității aerului, prin intermediul unei politici dedicate a Uniunii, în special comunicarea din 2005 a Comisiei intitulată „O strategie tematică privind poluarea atmosferică” („STPA”)15. Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului16 a avut o contribuție esențială la acest progres prin stabilirea, începând din 2010, a unor plafoane ale emisiilor totale anuale ale statelor membre pentru dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) și compuși organici volatili nemetanici (COVnm). Ca urmare, în perioada 1990-2010, emisiile de SO2 s-au redus cu 82 %, emisiile de NOx cu 47 %, emisiile de COVnm cu 56 % și emisiile de NH3 cu 28 %. Cu toate acestea, astfel cum se indică în programul „Aer curat pentru Europa” („STPA revizuită”)17, încă mai există efecte negative și riscuri semnificative asupra mediului și a sănătății umane.

(Nu privește versiunea în limba română)

__________________

 

15 Comunicarea din 21 septembrie 2005 a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European intitulată „O strategie tematică privind poluarea atmosferică”, COM(2005) 446 final.

 

16 Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici (JO L 309, 27.11.2001, p. 22).

 

17 Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European intitulată „Programul «Aer curat pentru Europa», COM(2013) [xxx].

 

amendament lingvistic - nu se votează

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Cel de al șaptelea Program de acțiune pentru mediu18 confirmă obiectivul pe termen lung al politicii Uniunii în domeniul calității aerului, și anume acela de a atinge niveluri de calitate a aerului care nu determină un impact negativ și riscuri semnificative asupra sănătății umane și asupra mediului și solicită, în acest sens, respectarea deplină a legislației actuale a Uniunii privind calitatea aerului și a obiectivelor și acțiunilor strategice pentru perioada de după 2020, depunerea de eforturi sporite în zonele în care populația și ecosistemele sunt expuse la niveluri ridicate de poluanți atmosferici și consolidarea sinergiilor dintre legislația privind calitatea aerului și obiectivele politicii Uniunii stabilite în special cu privire la schimbările climatice și la biodiversitate.

(2) Cel de al șaptelea Program de acțiune pentru mediu18 confirmă obiectivul pe termen lung al politicii Uniunii în domeniul calității aerului, și anume acela de a atinge niveluri de calitate a aerului care nu determină un impact negativ și riscuri semnificative asupra sănătății umane și asupra mediului și solicită, în acest sens, respectarea deplină a legislației actuale a Uniunii privind calitatea aerului și a obiectivelor și acțiunilor strategice pentru perioada de după 2020, depunerea de eforturi sporite în zonele în care populația și ecosistemele sunt expuse la niveluri ridicate de poluanți atmosferici și consolidarea sinergiilor dintre legislația privind calitatea aerului și obiectivele politicii Uniunii stabilite în special cu privire la schimbările climatice și la biodiversitate. Politica agricolă comună pentru perioada 2014-2020 oferă statelor membre posibilitatea de a contribui la asigurarea calității aerului prin măsuri specifice. Realizarea unor evaluări suplimentare va permite o înțelegere mai bună a efectelor acestor măsuri.

__________________

__________________

18 Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind un Program general de acțiune pentru mediu al UE până în 2020 „O viață bună, în limitele planetei noastre”, COM(2012)0710, 29.11.2012.

18 Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind un Program general de acțiune pentru mediu al UE până în 2020 „O viață bună, în limitele planetei noastre”, COM(2012)0710, 29.11.2012.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Statele membre și Uniunea sunt părți semnatare ale Convenției de la Minamata din 2013 privind mercurul, al cărei obiectiv este îmbunătățirea sănătății umane și a protecției mediului prin reducerea emisiilor de mercur provenite din surse existente și din surse noi. Prezenta directivă ar trebui să contribuie la reducerea emisiilor de mercur din Uniune în conformitate cu cerințele exprimate în Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European din 28 ianuarie 2005 cu privire la Strategia comunitară privind mercurul și Convenția de la Minamata privind mercurul.

Justificare

În calitate de semnatare ale Convenției de la Minamata, UE și statele membre ar trebui să se asigure că Directiva privind plafoanele naționale de emisii contribuie la reducerea emisiilor de mercur, care au efecte negative grave asupra sănătății umane.

Amendamentul 4

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Prin urmare, sistemul de plafoane naționale de emisie stabilit de Directiva 2001/81/CE ar trebui revizuit pentru a se alinia la angajamentele internaționale ale Uniunii și ale statelor membre.

(6) Prin urmare, sistemul de plafoane naționale de emisie stabilit de Directiva 2001/81/CE ar trebui revizuit pentru a se asigura conformitatea cu angajamentele internaționale ale Uniunii și ale statelor membre.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) De asemenea, prezenta directivă ar trebui să contribuie la atingerea obiectivelor privind calitatea aerului stabilite în legislația Uniunii și la atenuarea efectelor schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de poluanți cu ciclu de viață scurt cu efect nociv asupra climei, precum și la îmbunătățirea calității aerului la nivel mondial.

(8) De asemenea, prezenta directivă ar trebui să contribuie la atingerea, în mod rentabil, a obiectivelor privind calitatea aerului stabilite în legislația Uniunii și la atenuarea efectelor schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de poluanți cu ciclu de viață scurt cu efect nociv asupra climei pe lângă îmbunătățirea calității aerului la nivel mondial, precum și prin îmbunătățirea sinergiilor cu politica Uniunii privind clima și energia și asigurarea evitării suprapunerilor în legislația în vigoare a Uniunii. Prezenta directiva ar trebui să se armonizeze îndeosebi cu evoluțiile la nivelul Uniunii și la nivel internațional în materie de combatere a schimbărilor climatice, printre care cadrul de politică 2030 pentru climă și energie și un acord obligatoriu cuprinzător, la nivel global, privind schimbările climatice, dar fără a se limita la acestea.

 

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Prezenta directivă ar trebui, de asemenea, să contribuie la reducerea costurilor legate de sănătate determinate de poluarea aerului în Uniunea Europeană prin îmbunătățirea calității vieții cetățenilor europeni și ar trebui să faciliteze tranziția către o economie verde.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b) Pentru a reduce emisiile provenite din transportul maritim, trebuie asigurată punerea în aplicare deplină și la timp a limitelor stabilite în cadrul Organizației Maritime Internaționale (OMI), precum și aplicarea strictă a Directivei 2012/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a. Este, de asemenea, nevoie de măsuri suplimentare pentru a controla emisiile generate de transportul maritim. UE și statele membre ar trebui să aibă în vedere definirea unor domenii noi de control al emisiilor și ar trebui să continue să colaboreze în cadrul OIM în vederea unei reduceri suplimentare a emisiilor.

 

 

______________

 

1a Directiva 2012/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului privind reducerea conținutului de sulf din combustibilii marini (JO L 327, 27.11.2012, p. 1).

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Statele membre ar trebui să respecte angajamentele de reducere a emisiilor prevăzute în prezenta directivă pentru 2020 și 2030. Pentru a asigura progrese demonstrabile în vederea îndeplinirii angajamentelor pentru 2030, statele membre ar trebui să atingă nivelurile intermediare de emisii în 2025, care sunt stabilite pe baza unei traiectorii liniare între nivelurile de emisii pentru 2020 și cele definite prin intermediul angajamentelor de reducere a emisiilor pentru 2030, cu excepția cazului în care acest lucru ar genera costuri disproporționate. În situația în care emisiile pentru 2025 nu pot fi limitate în măsura stabilită, statele membre ar trebui să explice motivele în rapoartele pe care le elaborează în temeiul prezentei directive.

(9) Pentru a limita emisiile în atmosferă a poluanților atmosferici și pentru a contribui în mod eficace la obiectivul Uniunii de a obține o calitate a aerului care nu determină efecte negative și riscuri majore cu privire la sănătate și pentru a reduce nivelurile și depunerea poluanților cu efect de acidifiere și de eutrofizare sub cantitățile și nivelurile critice, în prezenta directivă se stabilesc, pentru 2020, 2025 și 2030, angajamente obligatorii de reducere a emisiilor la nivel național.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Pentru promovarea îndeplinirii angajamentelor de reducere a emisiilor la nivel național și a nivelurilor intermediare de emisii, într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor, statele membre ar trebui să aibă dreptul să contabilizeze reducerea emisiilor provenite din traficul maritim internațional, în cazul în care emisiile din acest sector sunt mai mici decât nivelurile de emisii care ar rezulta în urma respectării standardelor impuse de dreptul Uniunii, printre care limitele conținutului de sulf din combustibili stabilite în Directiva 1999/32/CE a Consiliului21. Statele membre ar trebui, de asemenea, să aibă posibilitatea de a îndeplini în comun angajamentele și nivelurile intermediare de emisii asumate cu privire la metan (CH4) și să facă apel, în acest sens, la Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului22. În scopul verificării respectării plafoanelor de emisie, a angajamentelor de reducere a emisiilor și a nivelurilor intermediare de emisii, statele membre și-ar putea adapta inventarele naționale de emisii în vederea obținerii unei mai bune înțelegeri științifice și a unor metodologii îmbunătățite cu privire la emisii. În cazul în care nu se respectă condițiile stabilite de prezenta directivă, Comisia ar putea să se opună utilizării de către un stat membru a oricăruia dintre aceste mecanisme de flexibilitate.

(11) Pentru promovarea îndeplinirii angajamentelor de reducere a emisiilor la nivel național, statele membre ar trebui, de asemenea, să aibă posibilitatea de a îndeplini în comun angajamentele de emisii asumate cu privire la metan (CH4) și să facă apel, în acest sens, la Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului22. În scopul verificării respectării plafoanelor de emisie, a angajamentelor de reducere a emisiilor, statele membre și-ar putea adapta inventarele naționale de emisii în vederea obținerii unei mai bune înțelegeri științifice și a unor metodologii îmbunătățite cu privire la emisii. În cazul în care nu se respectă condițiile stabilite de prezenta directivă, Comisia ar putea să se opună utilizării de către un stat membru a acestor mecanisme de flexibilitate.

 

__________________

__________________

21 Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi și de modificare a Directivei 93/12/CEE (JO L 121, 11.5.1999, p. 13).

 

22 Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 (JO L 140, 5.6.2009, p. 136).

22 Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 (JO L 140, 5.6.2009, p. 136).

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Statele membre ar trebui să adopte și să pună în aplicare un program național de control al poluării atmosferice, în scopul de a îndeplini cerințele de reducere a emisiilor și nivelurile intermediare de emisii și de a contribui în mod eficient la realizarea obiectivelor Uniunii privind calitatea aerului. În acest sens, statele membre ar trebui să țină seama de necesitatea de a reduce emisiile în zonele și aglomerările afectate de concentrații excesive de poluanți atmosferici și/sau în zonele care contribuie în mod semnificativ la poluarea aerului din alte zone și aglomerări, inclusiv din țările învecinate. În acest scop, programele naționale de control al poluării atmosferice ar trebui să contribuie la punerea cu succes în aplicare a unor planuri privind calitatea aerului adoptate în conformitate cu articolul 23 din Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului23.

(12) Statele membre ar trebui să adopte și să pună în aplicare un program național de control al poluării atmosferice, în scopul de a îndeplini cerințele de reducere a emisiilor și de a contribui în mod eficient la realizarea obiectivelor Uniunii privind calitatea aerului. În acest sens, statele membre ar trebui să țină seama de necesitatea de a reduce emisiile în zonele și aglomerările afectate de concentrații excesive de poluanți atmosferici și/sau în zonele care contribuie în mod semnificativ la poluarea aerului din alte zone și aglomerări, inclusiv din țările învecinate. În acest scop, programele naționale de control al poluării atmosferice ar trebui să contribuie la punerea cu succes în aplicare a unor planuri privind calitatea aerului adoptate în conformitate cu articolul 23 din Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului.23

__________________

__________________

23 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa (JO L 152, 11.6.2008, p. 1).

23 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa (JO L 152, 11.6.2008, p. 1).

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) În scopul reducerii emisiilor atmosferice de NH3 și PM2,5 provenite de la principalele surse, programele naționale de control al poluării atmosferice ar trebui să includă măsurile aplicabile sectorului agricol. Statele membre ar trebui să aibă dreptul de a pune în practică și alte măsuri în afara celor prevăzute în prezenta directivă, cu un nivel echivalent de performanță de mediu, în funcție de circumstanțele naționale specifice.

(13) În scopul reducerii emisiilor atmosferice de NH3, CH4 și PM2,5 provenite de la principalele surse, programele naționale de control al poluării atmosferice ar trebui să includă măsurile aplicabile sectorului agricol. Aceste măsuri ar trebui să fie rentabile și să se bazeze pe informații și date specifice, ținând seama de progresul științific și de măsurile anterioare luate de statele membre. În plus, ar fi indicată elaborarea unor orientări puse în comun la nivelul Uniunii privind bunele practici pentru utilizarea amoniacului în agricultură, în încercarea de a reduce aceste emisii. Statele membre ar trebui să aibă dreptul de a pune în practică și alte măsuri în afara celor prevăzute în prezenta directivă, cu un nivel echivalent de performanță de mediu, în funcție de circumstanțele naționale specifice.

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a) Pentru a reduce emisiile provenite din sursele principalele, programele naționale de control al poluării atmosferice ar trebui să cuprindă măsuri aplicabile tuturor sectoarelor relevante, inclusiv agriculturii, industriei, transportului rutier, utilajelor mobile nerutiere, transportului naval intern și interior, încălzirii locuințelor și solvenților. Statele membre ar trebui să fie îndrituite să pună în practică și alte măsuri în afara celor prevăzute în prezenta directivă, cu un nivel echivalent de performanță de mediu, care să țină seama de circumstanțele naționale specifice.

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Considerentul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13b) La adoptarea măsurilor care să fie incluse în programele naționale de control al poluării atmosferice aplicabile sectorului agricol, statele membre ar trebui să garanteze că se ține seama pe deplin de impactul asupra exploatațiilor agricole mici și medii și că acest impact nu determină costuri suplimentare semnificative care nu pot fi suportate de exploatațiile respective. Îmbunătățirea calității aerului ar trebui realizată prin măsuri proporționale, care garantează viitorul exploatațiilor agricole. Programele naționale de control al poluării atmosferice ar trebui să asigure un echilibru între creșterea animalelor și controlul poluării.

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Considerentul 13 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13c) Măsurile luate în temeiul programelor naționale de controlare a poluării atmosferice pentru a preveni emisiile de NH3, CH4 și PM2,5 în sectorul agricol ar trebui să fie eligibile pentru sprijin financiar, printre altele în cadrul fondurilor de dezvoltare rurală, în special în cazul măsurilor luate de exploatațiile agricole mici și medii care necesită modificări semnificative a practicilor sau al investițiilor semnificative cum ar fi pășunatul extensiv, agroecologia, digestia anaerobă pentru producția de biogaz din deșeuri agricole și sistemele puțin poluante de adăpostire a animalelor.

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Pentru a îmbunătăți calitatea aerului, în special în zonele urbane, programele naționale de control al poluării atmosferice ar trebui să cuprindă măsuri de reducere a emisiilor de oxizi de azot și a particulelor în suspensie în aceste zone.

Justificare

În afară de introducerea unor soluții tehnice la nivelul UE (de exemplu, standarde Euro), statele membre ar trebui să elaboreze, să adopte și să pună în aplicare măsuri care nu sunt de natură tehnică și care pot reduce semnificativ poluarea atmosferică generată de vehicule și îmbunătăți sănătatea oamenilor și starea mediului.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) Conform Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului și potrivit jurisprudenței Curții de Justiție, populația ar trebui să beneficieze de un acces extins la justiție pentru a se asigura punerea în aplicare și în execuție eficace a prezentei directive și a contribui la protejarea dreptului de a trăi într-un mediu adecvat pentru sănătatea și bunăstarea oamenilor.

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Considerentul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15b) Pentru a asigura eficiența prezentei directive și a măsurilor adoptate în vederea îndeplinirii obiectivelor sale este nevoie de inspecții de mediu și de acțiuni de supraveghere a pieței.

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Considerentul 15 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15c) Atunci când evaluează sinergiile dintre politica UE privind calitatea aerului și politica privind clima și energia, Comisia ar trebui să ia în considerare studiul serviciului de cercetare al Parlamentului European întitulat „Calitatea aerului. Evaluare de impact complementară a interacțiunilor dintre politica UE privind calitatea aerului și politica privind clima și energia.

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Pentru a ține seama de evoluțiile tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să îi fie delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea orientărilor referitoare la raportare, prevăzute în anexa I, precum și în partea 1 din anexa III și în anexele IV și V, în vederea adaptării acestora la progresul tehnic. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să realizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană, promptă și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și către Consiliu.

(21) Pentru a ține seama de evoluțiile tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să îi fie delegată Comisiei, pentru o perioadă determinată, în ceea ce privește modificarea orientărilor referitoare la raportare, prevăzute în anexa I, precum și în partea 1 din anexa III și în anexele IV și V, în vederea adaptării acestora la progresul tehnic. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să realizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană, promptă și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și către Consiliu.

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Statele membre ar trebui să stabilească norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive și să se asigure că acestea sunt puse în aplicare. Sancțiunile respective ar trebui să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare.

(Nu privește versiunea în limba română)

amendament lingvistic - nu se votează

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26a) Țările candidate și potențial candidate ar trebui să își alinieze legislațiile naționale la prezenta directivă în cel mai mare grad posibil.

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Prezenta directivă vizează limitarea emisiilor atmosferice de poluanți cu efect de acidifiere și de eutrofizare, de precursori ai ozonului, de particule în suspensie primare și de precursori ai particulelor în suspensie secundare, precum și de alți poluanți atmosferici, contribuind astfel la:

 

(a) îndeplinirea obiectivului pe termen lung al Uniunii de a atinge niveluri de calitate a aerului care să nu aibă un impact negativ semnificativ asupra mediului și sănătății umane și nici să prezinte riscuri pentru acestea, în conformitate cu orientările privind calitatea aerului publicate de Organizația Mondială a Sănătății;

 

(b) îndeplinirea obiectivelor Uniunii în materie de biodiversitate și ecosisteme, prin reducerea nivelurilor și a depunerii de poluanți atmosferici cu efect de acidifiere și de eutrofizare, precum și a altor poluanți, inclusiv a ozonului troposferic, sub cantitățile și nivelurile critice;

 

(c) îndeplinirea obiectivelor privind calitatea aerului, astfel cum se prevede în actele legislative ale Uniunii;

 

(d) atenuarea efectelor schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de poluanți cu ciclu de viață scurt și prin îmbunătățirea sinergiilor cu politica Uniunii privind clima și energia;

 

Prezenta directivă este armonizată îndeosebi cu evoluțiile de la nivelul Uniunii și de la nivel internațional în materie de combatere a schimbărilor climatice, printre care cadrul de politică 2030 pentru climă și energie și un acord obligatoriu cuprinzător, la nivel global, privind schimbările climatice, fără a se limita la acestea.

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Articolul 3 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. „încărcare critică” înseamnă o estimare cantitativă a unei expuneri la unul sau mai mulți poluanți, expunerea la o cantitate mai mică decât aceasta neproducând efecte nocive semnificative asupra unor elemente sensibile specifice din mediu, conform cunoștințelor actuale;

Justificare

Definiția este extrasă din Directiva privind plafoanele naționale de emisie 2001/81/CE, în vigoare, pentru a asigura claritate și coerență.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b. „nivel critic” înseamnă concentrația de poluanți din atmosferă peste care, conform cunoștințelor actuale, se pot produce efecte nocive directe asupra receptorilor, precum ființe umane, plante, ecosisteme sau materiale;

Justificare

Definiția este extrasă din Directiva privind plafoanele naționale de emisie 2001/81/CE, în vigoare, pentru a asigura claritate și coerență.

Amendamentul  25

Propunere de directivă

Articolul 3 – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. „ozon de la nivelul solului” înseamnă ozonul prezent în stratul inferior al troposferei;

Justificare

Definiția este extrasă din Directiva privind plafoanele naționale de emisie 2001/81/CE, în vigoare, pentru a asigura claritate și coerență.

Amendamentul  26

Propunere de directivă

Articolul 3 – punctul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4b. „compuși organici volatili” sau „COV” înseamnă toți compușii organici rezultați din activități umane, alții decât metanul, care pot produce oxidanți fotochimici prin reacții cu oxizii de azot în prezența luminii solare.

Justificare

Definiția este extrasă din Directiva privind plafoanele naționale de emisie 2001/81/CE, în vigoare, pentru a asigura claritate și coerență.

Amendamentul  27

Propunere de directivă

Articolul 3 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. „compuși organici volatili nemetanici” (COVnm) înseamnă toți compușii organici de natură antropică, alții decât metanul, care pot produce oxidanți fotochimici printr-o reacție cu oxizii de azot, în prezența luminii solare;

5. „compuși organici volatili nemetanici” (COVnm) înseamnă toți compușii organici de origine antropică, alții decât metanul, care pot produce oxidanți fotochimici printr-o reacție cu oxizii de azot, în prezența luminii solare;

Justificare

Amendament lingvistic - nu se votează.

Amendamentul  28

Propunere de directivă

Articolul 3 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a. „plafon național de emisie” înseamnă cantitatea maximă dintr-o substanță, exprimată în kilotone, care poate fi emisă dintr-un stat membru în decursul unui an calendaristic;

Justificare

Definiția este extrasă din Directiva privind plafoanele naționale de emisie 2001/81/CE, în vigoare, pentru a asigura claritate și coerență.

Amendamentul  29

Propunere de directivă

Articolul 3 – punctul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9. „trafic maritim internațional” înseamnă navigația pe mare și în ape de coastă cu nave înregistrate sub orice pavilion, cu excepția navelor de pescuit, care pleacă de pe teritoriul unei țări și sosesc pe teritoriul unei alte țări;

eliminat

Amendamentul  30

Propunere de directivă

Articolul 3 – punctul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

12a. „politici ale UE privind poluarea atmosferică în funcție de sursă” înseamnă acele regulamente sau directive care, independent de obligațiile prevăzute în regulamentele sau directivele respective, au drept obiectiv parțial sau integral reducerea emisiilor de dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), compuși organici volatili nemetanici (COVnm), amoniac (NH3), particule în suspensie (PM2,5) și metan (CH4), adoptând măsuri de atenuare a emisiilor la sursă, incluzând cel puțin, însă nu numai, reducerea emisiilor realizată prin:

 

- Directiva 94/63/CE1a,

 

- Directiva 97/68/CE1b,

 

- Directiva 98/70/CE1c;

 

- Directiva 1999/32/CE1d,

 

- Directiva 2009/126/CE1e,

 

- Directiva 2004/42/CE1f,

 

- Directiva 2007/46/CE1g, inclusiv Regulamentul (CE) nr. 715/20071h,

 

 

Regulamentul (CE) nr. 79/20091i;

 

Regulamentul (CE) nr. 595/2009 1j și Regulamentul (CE) nr. 661/20091k,

 

- Directiva 2010/75/UE1l,

 

- Regulamentul (UE) nr. 167/20131m,

 

- Regulamentul (UE) nr. 168/20131n,

 

- Directiva 2014/94/UE1o.

 

_______________________

 

1a Directiva 94/63/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea carburanților și din distribuția acestora de la terminale la stațiile de distribuție a carburanților (JO L 365, 31.12.1994, p. 24).

 

1b Directiva 97/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1997 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la măsurile împotriva emisiei de poluanți gazoși și de particule provenind de la motoarele cu ardere internă care urmează să fie instalate pe echipamentele mobile fără destinație rutieră (JO L 59, 27.2.1998, p. 1).

 

1c Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 93/12/CEE a Consiliului (JO L 350, 28.12.1998, p. 58).

 

1d Directiva Consiliului 1999/32/CE din 26 aprilie 1999 privind reducerea conținutului de sulf al anumitor combustibili lichizi și de modificare a Directivei 93/12/CEE (JO L 121, 11.5.1999, p. 13).

 

1e Directiva 2009/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină (JO L 285, 31.10.2009, p. 36).

 

1f Directiva 2004/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele și lacuri și în produsele de refinisare a vehiculelor și de modificare a Directivei 1999/13/CE (JO L 143, 30.4.2004, p. 87).

 

1g Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (directivă-cadru) (JO L 263, 9.10.2007, p. 1).

 

1h Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (JO L 171, 29.6.2007, p. 1).

 

1i Regulamentul (CE) nr. 79/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor pe bază de hidrogen și de modificare a Directivei 2007/46/CE (JO L 35, 4.2.2009, p. 32).

 

1j Regulamentul (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor și a motoarelor cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) și accesul la informații privind repararea și întreținerea vehiculelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 și a Directivei 2007/46/CE și de abrogare a Directivelor 80/1269/CEE, 2005/55/CE și 2005/78/CE (JO L 188, 18.7.2009, p. 1).

 

1k Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (JO L 200, 31.7.2009, p. 1).

 

1l Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (JO L 334, 17.12.2010, p. 17).”

 

1m Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 februarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere (JO L 60, 2.3.2013, p.1).

 

1n Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri (JO L 60, 2.3.2013, p. 52).

 

1o Directiva 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi (JO L 307, 28.10.2014, p. 1).

Justificare

În contextul ambițiilor noii Comisii în ce privește mai buna reglementare, „politicile UE privind poluarea atmosferică în funcție de sursă” sunt adăugate la directivă. Prin urmare, politica privind calitatea aerului ar trebui să ia în considerare și să evalueze implementarea politicilor UE privind poluarea atmosferică în funcție de sursă pentru a preveni suprapunerile, a consolida sinergia și a înțelege succesul sau eșecul anumitor state membre.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

12b. „publicul în cauză” înseamnă publicul care este afectat sau care poate fi afectat de emisiile de poluanți în atmosferă, sau care este interesat de acestea; în scopul prezentei definiții, se consideră că organizațiile neguvernamentale care promovează protecția mediului, organizațiile de consumatori, organizațiile care reprezintă interesele populațiilor vulnerabile și alte organisme relevante din domeniul sănătății care îndeplinesc cerințele în conformitate cu legislația națională sunt interesate de aceste emisii.

 

Amendamentul  32

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre trebuie cel puțin să își limiteze emisiile antropice anuale de dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), compuși organici volatili nemetanici (COVnm), amoniac (NH3), particule în suspensie (PM2,5) și metan (CH4), în conformitate cu angajamentele naționale de reducere a emisiilor care se aplică începând cu 2020 și 2030, astfel cum se prevede în anexa II.

1. Statele membre își limitează cel puțin emisiile antropice anuale de dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), compuși organici volatili nemetanici (COVnm), amoniac (NH3), particule în suspensie (PM2,5) și mercur (Hg), în conformitate cu angajamentele naționale de reducere a emisiilor care se aplică începând cu 2020, 2025 și 2030, astfel cum se prevede în anexa II.

Amendamentul  33

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Statele membre trebuie cel puțin să își limiteze emisiile antropice anuale de metan (CH4) în conformitate cu angajamentele naționale de reducere a emisiilor care se aplică începând cu 2030, astfel cum se prevede în anexa II.

Amendamentul  34

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere alineatului (1), statele membre iau toate măsurile necesare care nu presupun costuri disproporționate pentru a limita emisiile lor antropice pentru anul 2025 de SO2, NOx, COVnm, NH3, PM2,5 și CH4. Nivelurile acestor emisii se stabilesc pe baza combustibililor vânduți, prin intermediul unei traiectorii de reducere liniare între nivelurile de emisii pentru 2020 și nivelurile de emisii definite de angajamentele naționale de reducere a emisiilor pentru 2030.

Statele membre transmit actualizări ale progreselor realizate pentru îndeplinirea angajamentelor lor naționale de reducere a emisiilor în rapoartele pe care le transmit Comisiei în conformitate cu articolul 9.

Amendamentul  35

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. În vederea respectării dispozițiilor de la alineatele (1) și (2), următoarele emisii nu sunt luate în considerare:

3. În vederea respectării dispozițiilor de la alineatul (1), următoarele emisii nu sunt luate în considerare:

Amendamentul  36

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) emisiile provenite de la traficul maritim internațional, fără a aduce atingere articolului 5 alineatul (1).

(d) emisiile provenite de la traficul maritim internațional.

Amendamentul  37

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. În vederea respectării nivelurilor intermediare de emisii stabilite pentru 2025 în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) și a angajamentelor naționale de reducere a emisiilor de NOx, SO2 și PM2,5 stabilite în anexa II, care se aplică începând cu 2030, statele membre pot să compenseze reducerile de emisii de NOx, SO2 și PM2,5 provenite de la traficul maritim internațional cu emisiile de NOx, SO2 și PM2,5 eliberate de alte surse în același an, cu condiția ca acestea să îndeplinească următoarele cerințe:

eliminat

(a) reducerea emisiilor are loc în zonele maritime care fac parte din apele teritoriale ale statelor membre, în zone economice exclusive sau în zone de control al poluării, în cazul în care au fost stabilite astfel de zone;

 

(b) statele membre au adoptat și au pus în aplicare măsuri eficiente de monitorizare și de inspecție, pentru a asigura buna funcționare a acestui mecanism de flexibilitate;

 

(c) statele membre au pus în aplicare măsuri pentru a înregistra reduceri ale emisiilor de NOx, SO2 și PM2,5 provenite de la traficul maritim internațional mai mari decât nivelurile de emisii care s-ar atinge prin respectarea standardelor Uniunii aplicabile emisiilor de NOx, SO2 și PM2,5 și au demonstrat un nivel adecvat de cuantificare a reducerilor suplimentare de emisii rezultate în urma aplicării acestor măsuri;

 

(d) statele membre nu au compensat mai mult de 20 % din reducerile de emisii de NOx, SO2 și PM2,5 calculate în conformitate cu litera (c), cu condiția ca respectiva compensare să nu ducă la nerespectarea angajamentelor naționale de reducere a emisiilor pentru 2020 stabilite în anexa II.

 

Amendamentul  38

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre își pot executa în comun angajamentele de reducere a emisiilor de metan și nivelurile intermediare de emisii menționate în anexa II, cu condiția îndeplinirii următoarelor cerințe:

Statele membre își pot executa în comun angajamentele de reducere a emisiilor de metan menționate în anexa II, cu condiția îndeplinirii următoarelor cerințe:

Amendamentul  39

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Statele membre pot stabili inventare naționale de emisii anuale ajustate pentru SO2, NOx, NH3, COVnm și PM2,5, în conformitate cu anexa IV, în cazul în care nerespectarea angajamentelor naționale de reducere a emisiilor sau a nivelurilor intermediare de emisii ar rezulta din aplicarea unor metode îmbunătățite de inventariere a emisiilor, actualizate în conformitate cu cunoștințele științifice.

3. Statele membre pot stabili inventare naționale de emisii anuale ajustate pentru SO2, NOx, NH3, COVnm și PM2,5, în conformitate cu anexa IV, în cazul în care nerespectarea angajamentelor naționale de reducere a emisiilor ar rezulta din aplicarea unor metode îmbunătățite de inventariere a emisiilor, actualizate în conformitate cu cunoștințele științifice.

Justificare

Raportoarea consideră că angajamentele asumate prin Directiva privind plafoanele naționale de emisie ar trebui să fie obligatorii și pentru 2025, ceea ce face superfluă referirea la plafoanele intermediare de emisii.

Amendamentul  40

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Statele membre care intenționează să aplice alineatele (1), (2) și (3) informează Comisia cu privire la acest fapt până la data de 30 septembrie a anului care precede anul de raportare în cauză. Informațiile transmise Comisiei includ poluanții și sectoarele vizate și, în cazul în care sunt disponibile, informații cu privire la amploarea impactului asupra inventarelor naționale de emisii.

4. Statele membre care intenționează să aplice unul dintre mecanismele de flexibilitate prevăzute în prezenta directivă informează Comisia cu privire la acest fapt până la data de 31 decembrie a anului care precede anul de raportare în cauză. Informațiile transmise Comisiei includ poluanții și sectoarele vizate și, în cazul în care sunt disponibile, informații cu privire la amploarea impactului asupra inventarelor naționale de emisii.

Justificare

Propunerea Comisiei ar devansa data de raportare pentru raportarea emisiilor naționale preliminare pentru anul anterior (30 septembrie în loc de 31 decembrie). Aceasta nu acordă timp suficient pentru coroborarea datelor și asigurarea calității acestora.

Amendamentul  41

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia, cu sprijinul Agenției Europene de Mediu, analizează și evaluează dacă utilizarea oricăruia dintre mecanismele de flexibilitate pentru un anumit an îndeplinește cerințele și criteriile relevante.

Comisia, cu sprijinul Agenției Europene de Mediu, analizează și evaluează dacă utilizarea unui mecanism de flexibilitate sau de ajustare pentru un anumit an îndeplinește cerințele și criteriile relevante.

Amendamentul  42

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care Comisia nu ridică obiecții în termen de nouă luni de la data primirii raportului relevant menționat la articolul 7 alineatele (4), (5) și (6), statul membru în cauză consideră că aplicarea mecanismului de flexibilitate este acceptată și valabilă pentru anul respectiv. În cazul în care Comisia consideră că utilizarea unui mecanism de flexibilitate nu este în conformitate cu cerințele și criteriile aplicabile, aceasta adoptă o decizie și informează statul membru cu privire la faptul că mecanismul în cauză nu poate fi acceptat.

În cazul în care Comisia nu ridică obiecții în termen de șase luni de la data primirii raportului relevant menționat la articolul 7 alineatele (5) și (6), statul membru în cauză consideră că aplicarea mecanismului de flexibilitate este acceptată și valabilă pentru anul respectiv. În cazul în care Comisia consideră că utilizarea unui mecanism de flexibilitate nu este în conformitate cu cerințele și criteriile aplicabile, în termen de nouă luni de la data primirii raportului relevant, Comisia adoptă o decizie și informează statul membru cu privire la faptul că mecanismul în cauză nu poate fi acceptat. Decizia este însoțită de o justificare.

Amendamentul  43

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. Comisia poate adopta acte de punere în aplicare în care să se precizeze normele detaliate pentru utilizarea mecanismelor de flexibilitate, astfel cum se menționează la alineatele (1), (2) și (3), în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 14.

6. Comisia poate adopta acte de punere în aplicare în care să se precizeze normele detaliate pentru utilizarea unui mecanism de flexibilitate, astfel cum se menționează la alineatele (2) și (3), în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 14.

Amendamentul  44

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre elaborează și adoptă un program național de control al poluării atmosferice în conformitate cu partea 2 din anexa III, în vederea limitării emisiilor antropice anuale în conformitate cu articolul 4.

1. Statele membre elaborează și adoptă un program național de control al poluării atmosferice în conformitate cu partea 2 din anexa III, în vederea limitării emisiilor anuale în conformitate cu articolul 4 și a realizării obiectivelor prezentei directive în conformitate cu articolul 1.

Amendamentul  45

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) iau în considerare rentabilitatea măsurilor de reducere a emisiilor și țin seama de reducerile emisiilor care au fost realizate sau, în cazul în care statul membru acordă prioritate măsurilor sale de reducere a emisiilor, care pot fi realizate prin aplicarea legislației existente a Uniunii;

Amendamentul  46

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab) acordă prioritate unor măsuri de politică specifice prin care se urmărește reducerea riscurilor la adresa sănătății grupurilor de persoane vulnerabile și asigurarea conformității cu obiectivul de reducere a expunerii stabilit în conformitate cu Secțiunea B din anexa XIV la Directiva 2008/50/CE;

Amendamentul  47

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) țin seama de necesitatea de a reduce emisiile de poluanți atmosferici pentru îndeplinirea obiectivelor de calitate a aerului pe teritoriul lor și, după caz, în statele membre vecine;

(b) reduc emisiile de poluanți atmosferici pentru îndeplinirea obiectivelor de calitate a aerului pe teritoriul lor, îndeosebi valorile­‑limită prevăzute în Directiva 2008/50/CE, și, după caz, în statele membre vecine;

Amendamentul  48

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) cuantifică reducerile de emisii suplimentare necesare pentru a atinge, până în 2030, niveluri de calitate a aerului ambiant egale sau mai mici decât nivelurile recomandate de Organizația Mondială a Sănătății;

Amendamentul  49

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb) cuantifică reducerile de emisii suplimentare necesare pentru a atinge cantitățile și nivelurile critice pentru protecția mediului până în 2030;

Amendamentul  50

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ac (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bc) identifică măsurile care se impun pentru a îndeplini obiectivele menționate la literele (ba) și (bb).

Amendamentul  51

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) sprijină reorientarea investițiilor către tehnologii nepoluante și eficiente și o producție sustenabilă cu ajutorul stimulentelor fiscale;

Amendamentul  52

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb) evaluează măsura în care diferitele regiuni geografice naționale au nevoi și greutăți diferite în combaterea poluării atmosferice.

Amendamentul  53

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) asigură că autoritățile competente relevante monitorizează eficacitatea măsurilor puse în aplicare de statele membre în vederea conformității cu prezenta directivă și, dacă este necesar, sunt împuternicite să întreprindă acțiuni.

Amendamentul  54

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. Comisia se asigură că toate politicile UE privind poluarea atmosferică în funcție de sursă își îndeplinesc scopul urmărit și contribuie la atingerea obiectivelor Uniunii privind calitatea aerului.

 

În acest scop, Comisia și statele membre convin imediat asupra noii propuneri de regulament Euro 6 privind emisiile în condiții de trafic reale (RDE) aflată în curs de examinare.

 

Noua metodă de omologare se aplică cel târziu din 2017 și asigură faptul că poluanții precum NOx și particulele în suspensie (PM2,5 și PM10) sunt limitați efectiv pe baza unor factori de conformitate care sunt necesari pentru a reflecta condițiile de trafic reale.

 

Acești factori de conformitate sunt stricți și cuantificați astfel încât să reprezinte numai incertitudinea procedurii de testare RDE.

Amendamentul  55

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b. Statele membre stabilesc un sistem de inspecții de mediu de rutină și extraordinare și supraveghere a pieței și raportare publică pentru sursele mobile și staționare pentru a se asigura că politicile și măsurile reușesc să determine reduceri de emisii în condiții de funcționare reale.

 

Până la ... *, Comisia prezintă o propunere legislativă privind un sistem la nivelul Uniunii de testare a procedurilor de inspecție periodică și a raportării publice a standardelor de emisii pentru vehiculele utilitare ușoare, administrate de autoritatea competentă relevantă, pentru a verifica dacă vehiculele și motoarele respectă standardul Euro 6 pe întreaga durată a ciclului lor de viață.

 

______________

 

*JO: a se introduce data: doi ani de la data transpunerii prezentei directive.

Amendamentul  56

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Statele membre pot sprijini eliminarea treptată a surselor de emisii minore încurajând înlocuirea, în sectorul transporturilor și furnizării de combustibili, a furtunurilor poroase cu tehnologii cu zero emisii.

Justificare

Hidrocarburile contribuie la formarea straturilor de ozon de joasă altitudine. Furtunurile standard pentru combustibili permit uneori scăpări de hidrocarburi, iar acest lucru poate fi prevenit prin utilizarea unor sisteme moderne, cu zero emisii.

Amendamentul  57

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) statele membre decid să utilizeze oricare dintre mecanismele de flexibilitate prevăzute la articolul 5.

(b) statele membre decid să utilizeze un mecanism de flexibilitate* prevăzut la articolul 5.

 

 

Amendamentul  58

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Programele naționale de control al poluării atmosferice indică dacă statele membre intenționează să recurgă la un mecanism de flexibilitate prevăzut la articolul 5.

Amendamentul  59

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. În conformitate cu legislația relevantă a Uniunii, statele membre consultă publicul și autoritățile competente care, prin natura responsabilităților ecologice specifice pe care le au în domeniul poluării atmosferice, al calității aerului și al gestionării acesteia la toate nivelurile, ar putea fi interesate de punerea în aplicare a programelor naționale de control al poluării atmosferice, cu privire la proiectele lor de programe de control al poluării atmosferice și la orice actualizare semnificativă efectuată înainte de finalizarea acestora. După caz, se inițiază consultări transfrontaliere în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii.

5. În conformitate cu legislația relevantă a Uniunii, statele membre consultă autoritățile competente care, prin natura responsabilităților ecologice specifice pe care le au în domeniul poluării atmosferice, al calității aerului și al gestionării acesteia la toate nivelurile, ar putea fi interesate de punerea în aplicare a programelor naționale de control al poluării atmosferice, cu privire la proiectele lor de programe de control al poluării atmosferice și la toate actualizările efectuate înainte de finalizarea acestora. Aceste consultări includ autoritățile locale sau regionale responsabile cu implementarea politicilor de reducere a emisiilor în zone și/sau aglomerări specificate și nu exclud zonele și/sau aglomerările situate în cel puțin două state membre.

Amendamentul  60

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre se asigură, în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii, că membrii publicului interesat sunt consultați într-un stadiu timpuriu al elaborării și revizuirii proiectelor de programe naționale de control al poluării atmosferice și al actualizărilor efectuate înainte de finalizarea acestora. Dacă este necesar, se inițiază consultări transfrontaliere în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii, inclusiv articolul 25 din Directiva 2008/50/CE.

Amendamentul  61

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a. Statele membre desemnează propriul organism de experți independent pentru a efectua o revizuire a proiectelor de programe naționale de control al poluării atmosferice care să evalueze acuratețea informațiilor și gradul de adecvare al politicilor și măsurilor cuprinse în aceste programe. Rezultatele acestei revizuiri sunt făcute publice înainte de publicarea proiectelor de programe naționale de control al poluării atmosferice pentru a facilita participarea semnificativă a publicului.

Amendamentul  62

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 6 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia furnizează orientări privind măsurile de reducere a emisiilor neincluse în partea 1 din anexa III, printre care încălzirea locuințelor și transportul rutier, pe care statele membre le pot include în programul național de control al poluării atmosferice.

Amendamentul  63

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8. Comisia poate stabili orientări privind elaborarea și punerea în aplicare a programelor naționale de control al poluării atmosferice.

8. Comisia stabilește orientări privind elaborarea și punerea în aplicare a programelor naționale de control al poluării atmosferice.

Amendamentul  64

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9. Comisia poate stabili, de asemenea, sub forma unor acte de punere în aplicare, formatul și informațiile necesare privind programele naționale de control al poluării atmosferice elaborate de statele membre. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 14.

9. Comisia stabilește, de asemenea, sub forma unor acte de punere în aplicare, formatul și informațiile necesare privind programele naționale de control al poluării atmosferice elaborate de statele membre. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 14.

Justificare

Pentru a asigura un format armonizat al programelor naționale de control al poluării atmosferice, este necesar un act de punere în aplicare.

Amendamentul          65

Propunere de directivă

Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6a

 

Fondul pentru aer curat

 

Comisia facilitează accesul la sprijin financiar pentru a asigura că pot fi luate măsuri adecvate pentru respectarea obiectivelor stabilite prin prezenta directivă.

 

Aceasta include finanțarea disponibilă, printre altele, prin:

 

(a) finanțare agricolă, inclusiv cea disponibilă în cadrul politicii agricole comune 2014-2020, astfel cum va fi revizuită în 2017 (intermediar) pentru a include calitatea aerului drept bun public, cu referire specială la amoniac sau metan sau ambele, pentru a oferi statelor membre și autorităților regionale și locale relevante oportunitatea de a contribui la reducerea emisiilor prin măsuri specifice, precum și asistența necesară pentru a o face;

 

(b) viitoarele programe de lucru din Orizont 2020 - Programul-cadru pentru cercetare și inovare;

 

(c) Fondurile structurale și de investiții europene;

 

(d) instrumente de finanțare a măsurilor de protecție a mediului și a climei, precum LIFE;

 

(e) orice combinație a surselor de mai sus.

 

Comisia garantează că procedurile de finanțare sunt simple, transparente și accesibile diferitelor niveluri de guvernare.

 

Comisia evaluează posibilitatea creării unui ghișeu unic unde entitățile pot găsi cu ușurință disponibilitatea fondurilor și procedurile legate de accesarea proiectelor care abordează îngrijorările legate de poluarea atmosferică.

Amendamentul  66

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pregătesc și actualizează anual inventarele naționale de emisii pentru poluanții menționați în tabelul B din anexa I, în conformitate cu cerințele stabilite în anexă.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Justificare

Amendament lingvistic - nu s-a votat.

Amendamentul  67

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Statele membre care aplică mecanismul de flexibilitate prevăzut la articolul 5 alineatul (1) includ următoarele informații în cadrul raportului informativ de inventariere din anul respectiv:

eliminat

(a) cantitatea emisiilor de NOx, SO2 și PM2,5 care s-ar fi înregistrat în cazul în care nu ar fi existat o zonă de control al emisiilor;

 

(b) nivelul reducerilor de emisii înregistrat în partea din statul membru care se află în zona de control al emisiilor, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (c);

 

(c) măsura în care aplică acest mecanism de flexibilitate;

 

(d) toate datele suplimentare pe care statele membre le pot considera necesare pentru facilitarea unei evaluări complete de către Comisie, cu sprijinul Agenției Europene de Mediu, a condițiilor în care a fost pus în aplicare mecanismul de flexibilitate.

 

Amendamentul  68

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. Statele membre elaborează inventarele de emisii, inclusiv inventarele ajustate de emisii, estimările de emisii și raportul informativ de inventariere în conformitate cu anexa IV.

7. Statele membre elaborează inventarele de emisii, inclusiv, dacă este cazul, inventarele ajustate de emisii, estimările de emisii și raportul informativ de inventariere în conformitate cu anexa IV.

Justificare

Inventarele ajustate de emisii sunt elaborate doar în cazul în care statele membre optează pentru flexibilitatea prevăzută la articolul 5 alineatul (3).

Amendamentul  69

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre asigură, în cazul în care este posibil, monitorizarea impactului negativ al poluării atmosferice asupra ecosistemelor în conformitate cu cerințele prevăzute în anexa V.

1. Statele membre monitorizează impactul negativ al poluării atmosferice asupra ecosistemelor în conformitate cu cerințele prevăzute în anexa V.

Amendamentul  70

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Statele membre coordonează, după caz, monitorizarea impactului poluării atmosferice prin intermediul altor programe de monitorizare instituite în temeiul legislației Uniunii, inclusiv al Directivei 2008/50/CE și al Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului30.

2. Statele membre coordonează monitorizarea impactului poluării atmosferice prin intermediul altor programe de monitorizare instituite în temeiul legislației Uniunii, inclusiv al Directivei 2008/50/CE și al Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului30.

__________________

__________________

30 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

30 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

Amendamentul  71

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre transmit Comisiei programele lor naționale de control al poluării atmosferice [în termen de trei luni de la data menționată la articolul 17 – a se introduce data de către OP] și, ulterior, la fiecare doi ani, actualizări ale acestora.

1. Statele membre transmit Comisiei programele lor naționale de control al poluării atmosferice până la ...* și, ulterior, la fiecare doi ani, actualizări ale acestora.

 

_________________

 

*JO: a se introduce data: șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive.

Amendamentul  72

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care un program național de control al poluării atmosferice este actualizat în conformitate cu articolul 6 alineatul (4), statul membru în cauză informează Comisia în acest sens în termen de două luni.

În cazul în care un program național de control al poluării atmosferice este actualizat în conformitate cu articolul 6 alineatul (4), statul membru în cauză comunică Comisiei programul actualizat în termen de două luni.

Amendamentul  73

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Începând cu anul 2017, statele membre transmit Comisiei și Agenției Europene de Mediu, în conformitate cu termenele de raportare stabilite la anexa I, inventarele naționale ale emisiilor, estimările emisiilor, inventarele de emisii împărțite pe regiuni, inventarele privind sursele punctuale de mari dimensiuni și rapoartele menționate la articolul 7 alineatele (1), (2) și (3) și, unde este cazul, cele prevăzute la articolul 7 alineatele (4), (5) și (6).

2. Începând cu anul 2017, statele membre transmit Comisiei și Agenției Europene de Mediu, în conformitate cu termenele de raportare stabilite la anexa I, inventarele naționale ale emisiilor, estimările emisiilor, inventarele de emisii împărțite pe regiuni, inventarele privind sursele punctuale de mari dimensiuni și rapoartele menționate la articolul 7 alineatele (1), (2) și (3) și, unde este cazul, cele prevăzute la articolul 7 alineatele (5) și (6).

Amendamentul  74

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Comisia, cu sprijinul Agenției Europene de Mediu și al statelor membre, revizuiește periodic informațiile din inventarele naționale de emisii. Această revizuire include următoarele:

4. Comisia, cu sprijinul Agenției Europene de Mediu și al statelor membre, revizuiește periodic informațiile din inventarele naționale de emisii și programele naționale de control al poluării atmosferice. Această revizuire include următoarele:

Amendamentul  75

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) controale pentru a verifica dacă programele naționale de control al poluării atmosferice respectă cerințele prevăzute la articolul 6.

Amendamentul  76

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Rezultatele revizuirii efectuate de Comisie se fac publice, în conformitate cu articolul 11.

Amendamentul  77

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului, cel puțin o dată la cinci ani, un raport cu privire la progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentei directive, inclusiv o evaluare a contribuției acesteia la realizarea obiectivelor prezentei directive.

1. Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului, o dată la 30 de luni de la ...*, un raport cu privire la punerea în aplicare a prezentei directive Prin acest demers, Comisia evaluează:

 

(a) contribuția sa și eforturile depuse de statele membre în vederea îndeplinirii obiectivelor prezentei directive;

 

(b) progresele în reducerea emisiilor de poluanți atmosferici până în 2025 și 2030;

 

(c) progresele realizate în îndeplinirea obiectivelor pe termen lung referitoare la calitatea aerului din Al șaptelea program de acțiune pentru mediu;

 

(d) dacă sunt depășite cantitățile și nivelurile critice, precum și valorile de referință în ce privește poluarea atmosferică stabilite de Organizația Mondială a Sănătății; precum și

 

(e) absorbția de către statele membre a fondurilor UE disponibile, dacă acestea au fost utilizate în vederea reducerii poluării atmosferice.

 

______________

 

*JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentei directive.

Amendamentul  78

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În rapoartele privind reducerile de emisii ale statelor membre pentru anii 2020, 2025 și 2030, Comisia include, după caz, motivele nerealizării.

Amendamentul  79

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care în raport se indică faptul că statele membre nu pot respecta legislația Uniunii și valorile-limită referitoare la calitatea aerului stabilite prin Directiva 2008/50/CE, Comisia:

 

(a) evaluează dacă nerealizarea este rezultatul unei politici UE privind poluarea atmosferică în funcție de sursă care este ineficientă, inclusiv la nivelul punerii în aplicare în statele membre;

 

(b) se consultă cu comisia menționată la articolul 14 și identifică domeniile în care este nevoie de o nouă legislație privind sursele și, dacă este cazul, prezintă propuneri legislative astfel încât să asigure respectarea obiectivelor prezentei directive. Orice astfel de propunere este însoțită de o evaluare scrupuloasă a impactului și reflectă cele mai recente date științifice.

Amendamentul  80

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În orice caz, Comisia transmite un raport pentru anul 2025, astfel cum s-a menționat anterior, și, de asemenea, furnizează informații privind îndeplinirea nivelurilor intermediare de emisii menționate la articolul 4 alineatul (2), precum și motivele în cazul neîndeplinirii acestora. Comisia identifică necesitatea unor acțiuni suplimentare, luând în considerare și efectele sectoriale ale punerii în aplicare.

În baza acestor rapoarte, Comisia, împreună cu statele membre, identifică necesitatea unor acțiuni suplimentare, inclusiv la nivel național, luând în considerare și efectele sectoriale ale punerii în aplicare.

Amendamentul  81

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Rapoartele menționate la alineatul (1) pot include o evaluare a efectelor asupra mediului și a efectelor socioeconomice ale prezentei directive.

2. Rapoartele menționate la alineatul (1) includ o evaluare a efectelor asupra sănătății și a mediului și a efectelor socioeconomice ale prezentei directive, inclusiv a impactului asupra sistemelor de sănătate ale statelor membre și a costurilor neimplementării. Comisia face aceste rapoarte publice.

Amendamentul  82

Propunere de directivă

Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10a

 

Forumul european pentru aer curat

 

Comisia instituie un Forum european pentru aer curat pentru a facilita implementarea coordonată a Programului Aer curat și a aduce laolaltă o dată la doi ani toți actorii relevanți, inclusiv autoritățile competente din statele membre la toate nivelurile relevante, Comisia, industria, societatea civilă și comunitatea științifică. Forumul pentru aer curat supraveghează stabilirea de orientări privind elaborarea și implementarea programelor naționale de control al poluării atmosferice, evoluția metodelor de reducere a emisiilor, inclusiv evaluarea cerințelor de raportare.

Justificare

Comunicarea COM(2013)0918 prevede că Comisia Europeană va institui un Forum pentru aer curat pentru a facilita implementarea coordonată a prezentei directive o dată la doi ani. Acest forum ar trebui să emită orientări pentru autoritățile naționale responsabile cu implementarea Directivei PNE și a altor acte legislative ale Uniunii privind calitatea aerului.

Amendamentul  83

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) progresele realizate de statele membre în îndeplinirea obiectivelor obligatorii privind poluarea atmosferică pentru 2025 și 2030 specifice fiecărei țări pentru fiecare poluant.

Amendamentul  84

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb) rezultatele revizuirii menționate la articolul 9 alineatul (4).

Amendamentul  85

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. Statele membre se asigură că publicul interesat are acces la căi de atac administrative sau juridice împotriva acțiunilor sau omisiunilor autorităților competente sau ale persoanelor private ce nu respectă prezenta directivă.

 

Aceste proceduri prevăd căi de atac adecvate și eficiente, inclusiv măsuri reparatorii interimare, după caz, și sunt corecte, echitabile, prompte și accesibile din punct de vedere al costurilor.

 

Statele membre garantează că informațiile referitoare la accesul la aceste proceduri sunt puse la dispoziția publicului și iau în considerare instituirea unor mecanisme de asistență adecvate pentru a elimina sau reduce obstacolele financiare și de altă natură care se află în calea accesului la justiție.

Amendamentul  86

Propunere de directivă

Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 11 a

 

Pe baza rapoartelor menționate la articolul 10 alineatul (1), Comisia revizuiește prezenta directivă cel târziu în 2025, pentru a salvgarda progresele înregistrate în vederea atingerii nivelurilor de calitate a aerului recomandate de Organizația Mondială a Sănătății și a realizării viziunii pe termen lung prevăzute în cel de-Al șaptelea program de acțiune pentru mediu. În special, dacă este cazul și în funcție de progresele științifice și tehnologice, Comisia propune modificări ale angajamentelor naționale de reducere a emisiilor din anexa II.

 

Pe baza rapoartelor periodice menționate la articolul 10 alineatul (1), Comisia are în vedere măsuri pentru reducerea emisiilor din transportul maritim internațional, îndeosebi în apele teritoriale ale statelor membre și zonele economice exclusive, și, dacă este cazul, prezintă o propunere legislativă.

Amendamentul  87

Propunere de directivă

Articolul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Uniunea și statele membre, după caz, continuă cooperarea bilaterală și multilaterală cu țările terțe și coordonarea în cadrul organizațiilor internaționale relevante precum Programul Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite (CEE-ONU), Organizația Maritimă Internațională (OMI) și Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI), inclusiv prin schimb de informații, în materie de cercetare și dezvoltare în domeniul tehnic și științific, cu scopul de a îmbunătăți baza pentru reducerea de emisii.

Uniunea și statele membre, după caz, continuă cooperarea bilaterală și multilaterală cu țările terțe și coordonarea în cadrul organizațiilor internaționale relevante precum Programul Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite (CEE-ONU), Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), Organizația Maritimă Internațională (OMI) și Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI), inclusiv prin schimb de informații, în materie de cercetare și dezvoltare în domeniul tehnic și științific, cu scopul de a îmbunătăți baza pentru reducerea de emisii. Statele membre organizează consultări la nivel transfrontalier privind pericolele comune pe care le reprezintă emisiile din regiuni industriale învecinate din respectivele state membre și elaborează planuri comune de eliminare sau reducere a respectivelor emisii.

Justificare

Statele membre învecinate ar trebui să organizeze consultări și să elaboreze planuri comune de eliminare sau de reducere a emisiilor, mai ales în cazurile în care există regiuni industriale adiacente.

Amendamentul  88

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatul (7), articolul 7 alineatul (9) și articolul 8 alineatul (3) se conferă Comisiei, pentru o perioadă de timp nedeterminată, de la data intrării în vigoare a prezentei directive.

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 alineatul (7), la articolul 7 alineatul (9) și la articolul 8 alineatul (3) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la …* Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

 

_______________

 

*JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentei directive.

Amendamentul  89

Propunere de directivă

Articolul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că acestea sunt puse în aplicare. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare.

Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că acestea sunt puse în aplicare. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare. Statele membre notifică aceste măsuri Comisiei până cel târziu la ...* și o informează în cel mai scurt timp cu privire la orice modificare ulterioară a acestora.

 

_________________

 

* JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentei directive.

Justificare

Comisia ar trebui să fie în măsură să asigure faptul că sancțiunile sunt efective și proporționale în și între statele membre, mai ales dată fiind natura poluării atmosferice, ce nu cunoaște granițe.

Amendamentul  90

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Fără a aduce atingere alineatului (1), statele membre nu transmit sarcina respectării dispozițiilor autorităților care nu dispun de competențele strategice necesare pentru a respecta cerințele directivei.

Justificare

În cazul în care un stat membru își încalcă obligațiile în conformitate cu Directiva privind plafoanele naționale de emisie, este important ca autoritățile locale să fie protejate, multe dintre acestea desfășurându-și activitatea cu bugete restrânse, și să nu fie împovărate cu amenzi în urma unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Amendamentul  91

Propunere de directivă

Anexa I – tabelul A – rândul 5

 

Textul propus de Comisie

Emisiile naționale preliminare pe categorii NFR agregate(2)

-SO2, NOX, NH3, COVnm, PM2,5

Anual, pentru anul de raportare minus 1 (X−1)

30 septembrie

 

Amendamentul

Emisiile naționale preliminare pe categorii NFR agregate(2)

-SO2, NOX, NH3, COVnm, PM2,5

Din doi în doi ani, pentru anul de raportare minus 1 (X−1)

31.12

Justificare

Propunerea Comisiei ar devansa data de raportare pentru raportarea emisiilor naționale preliminare pentru anul anterior (30 septembrie în loc de 31 decembrie). Aceasta nu acordă timp suficient pentru coroborarea datelor și asigurarea calității acestora.

Amendamentul  92

Propunere de directivă

Anexa II – Tabelul a

 

Textul propus de Comisie

Tabelul (a): Angajamentele de reducere a emisiilor de dioxid de sulf (SO2), de oxizi de azot (NOx) și de compuși organici volatili nemetanici (COVnm). Combustibili vânduți, anul de referință 2005.

Statul membru

Reducerea emisiilor de SO2 comparativ cu anul 2005

Reducerea emisiilor de NOx comparativ cu anul 2005

Reducerea emisiilor de COVnm comparativ cu anul 2005

Pentru orice an din 2020 până în 2029

 

Pentru orice an începând din 2030

Pentru orice an din 2020 până în 2029

 

Pentru orice an începând din 2030

Pentru orice an din 2020 până în 2029

 

Pentru orice an începând din 2030

Belgia

43%

 

68%

41%

 

63%

21%

 

44%

Bulgaria

78%

 

94%

41%

 

65%

21%

 

62%

Republica Cehă

45%

 

72%

35%

 

66%

18%

 

57%

Danemarca

35%

 

58%

56%

 

69%

35%

 

59%

Germania

21%

 

53%

39%

 

69%

13%

 

43%

Estonia

32%

 

71%

18%

 

61%

10%

 

37%

Grecia

74%

 

92%

31%

 

72%

54%

 

67%

Spania

67%

 

89%

41%

 

75%

22%

 

48%

Franța

55%

 

78%

50%

 

70%

43%

 

50%

Croația

55%

 

87%

31%

 

66%

34%

 

48%

Irlanda

65%

 

83%

49%

 

75%

25%

 

32%

Italia

35%

 

75%

40%

 

69%

35%

 

54%

Cipru

83%

 

95%

44%

 

70%

45%

 

54%

Letonia

8%

 

46%

32%

 

44%

27%

 

49%

Lituania

55%

 

72%

48%

 

55%

32%

 

57%

Luxemburg

34%

 

44%

43%

 

79%

29%

 

58%

Ungaria

46%

 

88%

34%

 

69%

30%

 

59%

Malta

77%

 

98%

42%

 

89%

23%

 

31%

Țările de Jos

28%

 

59%

45%

 

68%

8%

 

34%

Austria

26%

 

50%

37%

 

72%

21%

 

48%

Polonia

59%

 

78%

30%

 

55%

25%

 

56%

Portugalia

63%

 

77%

36%

 

71%

18%

 

46%

România

77%

 

93%

45%

 

67%

25%

 

64%

Slovenia

63%

 

89%

39%

 

71%

23%

 

63%

Slovacia

57%

 

79%

36%

 

59%

18%

 

40%

Finlanda

30%

 

30%

35%

 

51%

35%

 

46%

Suedia

22%

 

22%

36%

 

65%

25%

 

38%

Regatul Unit

59%

 

84%

55%

 

73%

32%

 

49%

UE 28

59%

 

81%

42%

 

69%

28%

 

50%

 

Amendamentul

Tabelul (a): Angajamentele de reducere a emisiilor de dioxid de sulf (SO2), de oxizi de azot (NOx) și de compuși organici volatili nemetanici (COVnm). Combustibili vânduți, anul de referință 2005.

Statul membru

Reducerea emisiilor de SO2 comparativ cu anul 2005

Reducerea emisiilor de NOx comparativ cu anul 2005

Reducerea emisiilor de COVnm comparativ cu anul 2005

Pentru orice an din 2020 până în 2024

Pentru orice an din 2025 până în 2029

Pentru orice an începând din 2030

Pentru orice an din 2020 până în 2024

Pentru orice an din 2025 până în 2029

Pentru orice an începând din 2030

Pentru orice an din 2020 până în 2024

Pentru orice an din 2025 până în 2029

Pentru orice an începând din 2030

Belgia

43%

69%

70%

41%

61%

67%

21%

45%

46%

Bulgaria

78%

93%

94%

41%

64%

68%

21%

61%

64%

Republica Cehă

45%

70%

74%

35%

63%

70%

18%

55%

58%

Danemarca

35%

58%

64%

56%

66%

72%

35%

58%

60%

Germania

21%

48%

54%

39%

65%

71%

13%

42%

44%

Estonia

32%

70%

71%

18%

57%

63%

10%

35%

65%

Grecia

74%

91%

93%

31%

69%

74%

54%

68%

70%

Spania

67%

89%

89%

41%

72%

78%

22%

48%

49%

Franța

55%

78%

80%

50%

68%

74%

43%

49%

52%

Croația

55%

86%

87%

31%

65%

70%

34%

52%

56%

Irlanda

65%

84%

86%

49%

67%

79%

25%

34%

39%

Italia

35%

76%

77%

40%

67%

72%

35%

54%

56%

Cipru

83%

97%

97%

44%

69%

73%

45%

54%

56%

Letonia

8%

50%

50%

32%

38%

49%

27%

58%

60%

Lituania

55%

74%

75%

48%

53%

60%

32%

60%

64%

Luxemburg

34%

46%

48%

43%

76%

82%

29%

58%

59%

Ungaria

46%

87%

88%

34%

68%

74%

30%

57%

60%

Malta

77%

98%

99%

42%

86%

90%

23%

32%

32%

Țările de Jos

28%

57%

61%

45%

67%

72%

8%

35%

37%

Austria

26%

53%

57%

37%

71%

77%

21%

48%

50%

Polonia

59%

76%

81%

30%

52%

62%

25%

55%

59%

Portugalia

63%

79%

80%

36%

70%

75%

18%

47%

47%

România

77%

92%

93%

45%

65%

71%

25%

64%

66%

Slovenia

63%

90%

90%

39%

68%

75%

23%

64%

65%

Slovacia

57%

79%

80%

36%

57%

63%

18%

40%

42%

Finlanda

30%

32%

36%

35%

47%

54%

35%

47%

54%

Suedia

22%

18%

20%

36%

63%

67%

25%

35%

39%

Regatul Unit

59%

83%

85%

55%

71%

75%

32%

50%

51%

UE 28

59%

80%

83%

42%

66%

72%

28%

50%

53%

 

Justificare

Cifrele aferente reducerii emisiilor la nivel național pentru anii 2025 și 2030 pe baza evaluării impactului realizată de Parlamentul European și varianta cea mai rentabilă de reducere a emisiilor ținând seama de politicile din domeniul climei și al energiei.

Amendamentul  93

Propunere de directivă

Anexa II – Tabelul b

 

Textul propus de Comisie

Tabelul (b): Angajamentele de reducere a emisiilor de amoniac (NH3), de particule fine  în suspensie (PM2,5) și de metan (CH4).Combustibili vânduți, anul de referință 2005.

Statul membru

Reducerea emisiilor de NH3 comparativ cu anul 2005

Reducerea emisiilor de PM2,5 comparativ cu anul 2005

Reducerea emisiilor de CH4 comparativ cu anul 2005

Pentru orice an din 2020 până în 2029

 

Pentru orice an începând din 2030

Pentru orice an din 2020 până în 2029

 

Pentru orice an începând din 2030

 

Pentru orice an începând din 2030

Belgia

2%

 

16%

20%

 

47%

 

26%

Bulgaria

3%

 

10%

20%

 

64%

 

53%

Republica Cehă

7%

 

35%

17%

 

51%

 

31%

Danemarca

24%

 

37%

33%

 

64%

 

24%

Germania

5%

 

39%

26%

 

43%

 

39%

Estonia

1%

 

8%

15%

 

52%

 

23%

Grecia

7%

 

26%

35%

 

72%

 

40%

Spania

3%

 

29%

15%

 

61%

 

34%

Franța

4%

 

29%

27%

 

48%

 

25%

Croația

1%

 

24%

18%

 

66%

 

31%

Irlanda

1%

 

7%

18%

 

35%

 

7%

Italia

5%

 

26%

10%

 

45%

 

40%

Cipru

10%

 

18%

46%

 

72%

 

18%

Letonia

1%

 

1%

16%

 

45%

 

37%

Lituania

10%

 

10%

20%

 

54%

 

42%

Luxemburg

1%

 

24%

15%

 

48%

 

27%

Ungaria

10%

 

34%

13%

 

63%

 

55%

Malta

4%

 

24%

25%

 

80%

 

32%

Țările de Jos

13%

 

25%

37%

 

38%

 

33%

Austria

1%

 

19%

20%

 

55%

 

20%

Polonia

1%

 

26%

16%

 

40%

 

34%

Portugalia

7%

 

16%

15%

 

70%

 

29%

România

13%

 

24%

28%

 

65%

 

26%

Slovenia

1%

 

24%

25%

 

70%

 

28%

Slovacia

15%

 

37%

36%

 

64%

 

41%

Finlanda

20%

 

20%

30%

 

39%

 

15%

Suedia

15%

 

17%

19%

 

30%

 

18%

Regatul Unit

8%

 

21%

30%

 

47%

 

41%

UE 28

6%

 

27%

22%

 

51%

 

33%

 

Amendamentul

Tabelul (b): Angajamentele de reducere a emisiilor de amoniac (NH3), de particule fine  în suspensie (PM2,5) și de metan (CH4). Combustibili vânduți, anul de referință 2005.

Statul membru

Reducerea emisiilor de NH3 comparativ cu anul 2005

Reducerea emisiilor de PM2,5 comparativ cu anul 2005

Reducerea emisiilor de CH4 comparativ cu anul 2005

Pentru orice an din 2020 până în 2024

Pentru orice an din 2025 până în 2029

Pentru orice an începând din 2030

Pentru orice an din 2020 până în 2024

Pentru orice an din 2025 până în 2029

Pentru orice an începând din 2030

 

Pentru orice an începând din 2030

Belgia

2%

16%

17%

20%

48%

50%

 

26%

Bulgaria

3%

11%

10%

20%

64%

70%

 

53%

Republica Cehă

7%

35%

36%

17%

51%

59%

 

31%

Danemarca

24%

37%

38%

33%

61%

67%

 

24%

Germania

5%

46%

47%

26%

42%

46%

 

39%

Estonia

1%

10%

10%

15%

51%

74%

 

23%

Grecia

7%

28%

28%

35%

71%

73%

 

40%

Spania

3%

29%

30%

15%

63%

64%

 

34%

Franța

4%

31%

32%

27%

46%

52%

 

25%

Croația

1%

27%

29%

18%

67%

71%

 

31%

Irlanda

1%

11%

14%

18%

35%

44%

 

7%

Italia

5%

29%

29%

10%

44%

56%

 

40%

Cipru

10%

21%

21%

46%

73%

74%

 

18%

Letonia

1%

3%

4%

16%

56%

63%

 

37%

Lituania

10%

4%

1%

20%

57%

65%

 

42%

Luxemburg

1%

25%

25%

15%

48%

50%

 

27%

Ungaria

10%

38%

38%

13%

63%

66%

 

55%

Malta

4%

25%

28%

25%

80%

81%

 

32%

Țările de Jos

13%

24%

26%

37%

40%

42%

 

33%

Austria

1%

20%

19%

20%

56%

59%

 

20%

Polonia

1%

28%

29%

16%

37%

53%

 

34%

Portugalia

7%

22%

20%

15%

70%

71%

 

29%

România

13%

25%

25%

28%

64%

69%

 

26%

Slovenia

1%

25%

26%

25%

76%

77%

 

28%

Slovacia

15%

41%

41%

36%

63%

66%

 

41%

Finlanda

20%

17%

17%

30%

41%

48%

 

15%

Suedia

15%

18%

18%

19%

35%

44%

 

18%

Regatul Unit

8%

22%

22%

30%

48%

50%

 

41%

UE 28

6%

29%

30%

22%

51%

58%

 

33%

Justificare

NH3 și PM2.5: Cifrele aferente reducerii emisiilor la nivel național pentru anii 2025 și 2030 pe baza evaluării impactului realizată de Parlamentul European și varianta cea mai rentabilă de reducere a emisiilor ținând seama de politicile din domeniul climei și al energiei. În cazul metanului, se menține propunerea Comisiei.

Amendamentul  94

Propunere de directivă

Anexa II – Tabelul ba (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Tabelul (ba): Angajamentele de reducere a emisiilor de mercur (Hg) comparativ cu anul 2005*

 

Pentru orice an din 2025 până în 2029

 

Pentru orice an începând din 2030

 

*Cifrele se bazează pe metodologia utilizată în studiul elaborat de Serviciul de Cercetare al Parlamentului European, intitulat „Calitatea aerului – Evaluare suplimentară a impactului privind interacțiunile dintre politica privind calitatea aerului și politica privind clima și energia ale UE”, scenariul referitor la politica privind clima și energia (PCE) de reducere a decalajului cu 75 %, incluzând cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030, astfel cum a fost stabilit în comunicarea Comisiei intitulată „Un cadru pentru politica privind clima și energia în perioada 2020-2030”.

Amendamentul  95

Propunere de directivă

Anexa III – partea 1 – secțiunea A – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) gestionarea azotului, luând în considerare întregul ciclu al azotului;

(a) gestionarea azotului, luând în considerare întregul ciclu al azotului și analizarea posibilității stabilirii unor planuri de gestionare a solului și a nutrienților;

Amendamentul  96

Propunere de directivă

Anexa III – partea 1 – secțiunea A – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) metodele de împrăștiere a gunoiului de grajd, cu emisii reduse;

(c) metodele și tehnicile de împrăștiere a gunoiului de grajd, cu emisii reduse, inclusiv separarea în lichide și solide;

Amendamentul  97

Propunere de directivă

Anexa III – partea 1 – secțiunea A – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) sistemele de prelucrare și compostare a gunoiului de grajd, cu emisii reduse;

(e) sistemele de prelucrare și compostare a gunoiului de grajd, cu emisii reduse, inclusiv separarea în lichide și solide;

Amendamentul  98

Propunere de directivă

Anexa III – partea 1 – secțiunea A – punctul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga) promovarea pășunatului și a agriculturii extensive și sporirea biodiversității pășunilor cu plante cu nivel ridicat de aminoacizi cum ar fi trifoiul, lucerna și cerealele;

Justificare

Introducerea plantelor cu conținut ridicat de aminoacizi sau proteine în iarba de pășune (de exemplu prin subînsămânțarea în pajiștile temporare) crește fertilitatea solului și reduce, de asemenea, costul furajelor, de exemplu al celor din importuri de soia.

Amendamentul  99

Propunere de directivă

Anexa III – partea 1 – secțiunea A – punctul 1 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(gb) promovarea rotației culturilor incluzând culturi fixatoare de azot;

Justificare

Abordările mai globale privind practicile agricole pot avea efecte importante asupra reducerii emisiilor de amoniac și, de asemenea, pot avea beneficii suplimentare semnificative pentru mediu (sol, biodiversitate, apă). Practici precum rotația culturilor îmbunătățesc în mod semnificativ calitatea solului și pot reduce dependența fermierilor de aporturi artificiale. Practici precum pășunatul extensiv pot contribui la sporirea biodiversității, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a poluării atmosferice și sunt benefice pentru bunăstarea animalelor.

Amendamentul  100

Propunere de directivă

Anexa III – partea 1 – secțiunea A – punctul 1 – litera gc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(gc) promovarea măsurilor agroecologice care conduc la sisteme agricole cu o biodiversitate sporită, la eficiența resurselor și la reducerea sau, în mod ideal, la eliminarea dependenței de aporturi chimice.

Amendamentul  101

Propunere de directivă

Anexa III – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – litera k (amendamentul privește Anexa III – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – litera d din textul în EN)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) împrăștierea îngrășămintelor anorganice în conformitate cu necesitățile previzibile ale culturii sau pășunii în cauză în ceea ce privește azotul și fosforul, luându-se în considerare și conținutul de nutrienți existent în sol și nutrienții proveniți din alte tipuri de îngrășăminte.

(d) înlocuirea, în măsura în care este posibil, a îngrășămintelor anorganice cu îngrășăminte organice; în cazul în care sunt aplicate în continuare îngrășăminte anorganice, împrăștierea acestora în conformitate cu necesitățile previzibile ale culturii sau pășunii în cauză în ceea ce privește azotul și fosforul, luându-se în considerare și conținutul de nutrienți existent în sol și nutrienții proveniți din alte tipuri de îngrășăminte.

Amendamentul  102

Propunere de directivă

Anexa III – partea 1 – secțiunea A – punctul 4 – litera l – partea introductivă (amendamentul privește Anexa III – partea 1 – secțiunea A – punctul 4 – litera a – partea introductivă din textul în EN)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) reducerea emisiilor generate de aplicarea gunoiului de grajd lichid și solid pe terenuri arabile și pășuni, utilizând metode care reduc emisiile cu cel puțin 30 % în comparație cu metoda de referință descrisă în documentul orientativ privind amoniacul și în următoarele condiții:

(Nu privește versiunea în limba română.)

Justificare

Amendament lingvistic - nu se votează.

Amendamentul  103

Propunere de directivă

Anexa III – partea 1 – secțiunea A – punctul 4 – litera l – subpunctul ii (amendamentul privește Anexa III – partea 1 – secțiunea A – punctul 4 – litera a – subpunctul ii din textul în EN)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) gunoiul de grajd solid și lichid nu se împrăștie atunci când terenul în cauză este saturat cu apă, inundat, înghețat sau acoperit cu zăpadă;

(ii) neîmprăștierea gunoiului de grajd solid și lichid atunci când terenul în cauză este saturat cu apă, inundat, înghețat sau acoperit cu zăpadă;

Justificare

Amendament lingvistic - nu se votează.

Amendamentul  104

Propunere de directivă

Anexa III – partea 1 – secțiunea A – punctul 4 – litera m – partea introductivă (amendamentul privește Anexa III – partea 1 – secțiunea A – punctul 4 – litera b – partea introductivă din textul în EN)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) reducerea emisiilor rezultate din depozitarea gunoiului de grajd în afara adăposturilor pentru animale, prin următoarele metode:

(Nu privește versiunea în limba română.)

Justificare

Amendament lingvistic - nu se votează.

Amendamentul  105

Propunere de directivă

Anexa III – partea 1 – secțiunea A – punctul 4 – litera m – subpunctul i (amendamentul privește Anexa III – partea 1 – secțiunea A – punctul 4 – litera b – subpunctul i din textul în EN)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) pentru depozitele de gunoi de grajd lichid construite după 1 ianuarie 2022, se utilizează sisteme sau tehnici de depozitare cu nivel scăzut de emisii, despre care s-a demonstrat că reduc emisiile de amoniac cu cel puțin 60 % în comparație cu metoda de referință descrisă în documentul orientativ privind amoniacul, iar pentru depozitele existente – cu cel puțin 40 %;

(i) pentru depozitele de gunoi de grajd lichid construite după 1 ianuarie 2022, utilizarea unor sisteme sau tehnici de depozitare cu nivel scăzut de emisii, despre care s-a demonstrat că reduc emisiile de amoniac cu cel puțin 60 % în comparație cu metoda de referință descrisă în documentul orientativ privind amoniacul, iar pentru depozitele existente – cu cel puțin 40 %;

Justificare

Amendament lingvistic - nu se votează.

Amendamentul  106

Propunere de directivă

Anexa III – partea 1 – secțiunea A – punctul 4 – litera n (amendamentul privește Anexa III – partea 1 – secțiunea A – punctul 4 – litera c din textul în EN)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) reducerea emisiilor generate de adăposturile pentru animale, prin utilizarea unor sisteme despre care s-a demonstrat că reduc emisiile de amoniac cu cel puțin 20 % în comparație cu metoda de referință descrisă în documentul orientativ privind amoniacul;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Justificare

Amendament lingvistic - nu se votează.

Amendamentul  107

Propunere de directivă

Anexa III – partea 1 – secțiunea A – punctul 4 – litera o (amendamentul privește Anexa III – partea 1 – secțiunea A – punctul 4 – litera d din textul în EN)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) reducerea emisiilor rezultate din gunoiul de grajd, prin utilizarea unor strategii de hrănire cu conținut redus de proteine, despre care s-a demonstrat că reduc emisiile de amoniac cu cel puțin 10 % în comparație cu metoda de referință descrisă în documentul orientativ privind amoniacul.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Justificare

Amendament lingvistic - nu se votează.

Amendamentul  108

Propunere de directivă

Anexa III – partea 1 – secțiunea Ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Ab. Măsuri pentru controlul emisiilor de oxizi de azot și de particule în suspensie în zonele urbane

 

Statele membre analizează următoarele măsuri, cu consultarea autorităților locale și regionale:

 

- planuri de mobilitate urbană sustenabile care includ măsuri precum zone cu emisii reduse, taxarea congestiei din trafic, controlul parcărilor, limitări de viteză, sisteme de folosire în comun a autoturismelor și implementarea infrastructurii de încărcare alternativă;

 

- promovarea transferului modal pentru a încuraja utilizarea bicicletelor, mersul pe jos și folosirea mijloacelor de transport în comun;

 

- planuri sustenabile pentru transportul urban de mărfuri, cum ar fi introducerea centrelor de consolidare, alături de măsuri de încurajare a trecerii transportului de mărfuri regional de pe șosele pe apă și pe trenuri electrice;

 

- utilizarea sistemului de planificare pentru a aborda problema emisiilor rezultate din noi evoluții și sisteme de cazane; măsuri de modernizare a clădirilor existente în vederea îmbunătățirii eficienței energetice;

 

- sisteme de modernizare pentru promovarea înlocuirii instalațiilor de ardere casnice vechi cu o mai bună izolare a clădirilor, pompe de căldură, păcură ușoară, instalații noi cu pelete de lemn, încălzire centrală sau cu gaz;

 

- stimulente economice și fiscale pentru încurajarea folosirii dispozitivelor de încălzire cu emisii scăzute;

 

- interzicerea arderii de combustibili solizi în zonele rezidențiale și alte zone sensibile cu scopul de a proteja sănătatea grupurilor vulnerabile, inclusiv a copiilor;

 

- asigurarea faptului că emisiile cauzate de lucrările de construcții sunt reduse la minimum prin introducerea și punerea în aplicare a politicilor pentru reducerea și monitorizarea prafului din construcții și stabilirea unor limite de emisie pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră (NRMM);

 

- revizuirea ratelor de impozitare a vehiculelor pentru a ține seama de emisiile reale mai ridicate ale autoturismelor diesel și ale vehiculelor pe benzină cu injecție directă, cu scopul de a încuraja vânzarea de vehicule mai puțin poluante;

 

- achiziții publice și stimulente fiscale pentru încurajarea adoptării rapide a vehiculelor cu emisii ultrascăzute;

 

- sprijin pentru postechiparea camioanelor, autobuzelor, taxiurilor și echipamentelor diesel cu filtre de particule UNECE REC clasa IV;

 

- reglementarea emisiilor cauzate de echipamentele de construcții și alte echipamente mobile fără destinație rutieră care sunt folosite în zonele dens populate (inclusiv prin postechipare);

 

- campanii de sensibilizare și alerte.

Amendamentul  109

Propunere de directivă

Anexa III – partea 1 – secțiunea Ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Ca. Măsuri de reducere a emisiilor pentru limitarea emisiilor de hidrocarburi

 

Statele membre reduc emisiile de compuși organici volatili nemetanici (COVnm) prin promovarea tehnologiilor moderne de furtunuri fără emisii care sunt aplicate în diferite sectoare.

Justificare

Furtunurile tradiționale de la pompele de alimentare nu sunt complet etanșe. Astfel au loc scăpări de hidrocarburi, care creează ozon troposferic. Extrapolarea a arătat că volumul emisiilor de hidrocarburi de la pompele de alimentare din Europa poate fi estimat la aproximativ 45 de milioane de litri pe an. Un sistem de alimentare modern, fără emisii, ar putea preveni emisiile de hidrocarburi.

Amendamentul  110

Propunere de directivă

Anexa III – partea 2 – punctul 1 – litera a – subpunctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) prioritățile de politică și relația acestora cu prioritățile stabilite în alte domenii de politică relevante, inclusiv schimbările climatice;

(i) prioritățile de politică și relația acestora cu prioritățile stabilite în alte domenii de politică relevante, inclusiv agricultura, mediul economic rural, industria, mobilitatea și transporturile, conservarea naturii și schimbările climatice;

Justificare

În această chestiune există suprapuneri și sinergii cu mai multe domenii de politică, nu doar cu politica în materie de schimbări climatice. Prin urmare, agricultura, industria, mediul economic rural și conservarea naturii trebuie, de asemenea, incluse.

Amendamentul  111

Propunere de directivă

Anexa III – partea 2 – punctul 8 – litera u (amendamentul privește Anexa III – partea 2 – punctul 1 – litera b din textul în EN)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) opțiunile de politică avute în vedere pentru îndeplinirea angajamentelor de reducere a emisiilor pentru 2020, 2030 și anii următori, precum și nivelurile intermediare de emisii stabilite pentru 2025 și pentru contribuția la îmbunătățirea în continuare a calității aerului, precum și analiza acestora, inclusiv metoda de analiză; efectele individuale sau combinate ale politicilor și măsurilor privind reducerea emisiilor, calitatea aerului și mediul; incertitudinile asociate;

(b) opțiunile de politică avute în vedere pentru îndeplinirea angajamentelor de reducere a emisiilor pentru 2020, 2025 și 2030 pentru contribuția la îmbunătățirea în continuare a calității aerului, precum și analiza acestora, inclusiv metoda de analiză; efectele individuale sau combinate ale politicilor și măsurilor privind reducerea emisiilor, calitatea aerului și mediul; incertitudinile asociate;

Amendamentul  112

Propunere de regulament

Anexa III – partea 2 – punctul 8 – litera w (amendamentul privește Anexa III – partea 2 – punctul 1 – litera d din textul în EN)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) după caz, o explicație a motivelor pentru care nivelurile intermediare de emisii pentru 2025 nu pot fi atinse fără măsuri care să genereze costuri disproporționale;

(d) o explicație a măsurilor luate pentru atingerea angajamentelor de reducere a emisiilor naționale;

Amendamentul  113

Propunere de directivă

Anexa III – partea 2 – punctul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) o explicație privind metodologia folosită pentru a asigura faptul că în cadrul măsurilor vizând respectarea angajamentelor naționale de reducere a PM2,5 se acordă prioritate reducerii emisiilor de negru de fum;

Amendamentul  114

Propunere de directivă

Anexa III – partea 2 – punctul 8 – litera x (amendamentul privește Anexa III – partea 2 – punctul 1 – litera e din textul în EN)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) o evaluare a modului în care politicile și măsurile selectate asigură coerența cu planurile și programele stabilite în alte domenii de politică relevante.

(e) o evaluare a modului în care politicile și măsurile selectate asigură coerența cu planurile și programele stabilite în alte domenii de politică relevante, în special, printre altele, planurile privind calitatea aerului în temeiul Directivei 2008/50/CE, planurile naționale de tranziție și planurile de inspecție în temeiul Directivei 2010/75/CE, planurile naționale de acțiune pentru eficiență energetică în temeiul Directivei 2012/27/UE, planurile naționale de acțiune în domeniul energiei regenerabile în temeiul Directivei 2009/28/CE și planurile sau programele relevante care fac obiectul cerințelor din Directiva 2001/42/CE sau dispoziții echivalente în actele legislative ulterioare.

Amendamentul  115

Propunere de directivă

Anexa III – partea 2 – punctul 9 – litera y (amendamentul privește Anexa III – partea 2 – punctul 2 – litera a din textul în EN)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) o evaluare a progreselor înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a programului, reducerea emisiilor și reducerea concentrațiilor;

(a) o evaluare a progreselor înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a programului, reducerea emisiilor, reducerea concentrațiilor și beneficiile conexe pentru mediu, pentru sănătatea publică, precum și cele socioeconomice;

Justificare

Mai multe informații despre impactul poluării atmosferice vor contribui la îmbunătățirea nivelului de implicare a publicului în politica privind poluarea atmosferică și, în special, la formularea și punerea în aplicare a PNCPA.

Amendamentul  116

Propunere de directivă

Anexa III – partea 2 – punctul 9 – litera z (amendamentul privește Anexa III – partea 2 – punctul 2 – litera b din textul în EN)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) orice modificare semnificativă în ceea ce privește contextul politic, evaluările, programul sau calendarul de punere în aplicare.

(b) orice modificare semnificativă în ceea ce privește contextul politicii, evaluările (inclusiv rezultatele inspecțiilor și supravegherii pieței efectuate în conformitate cu articolul 6 alineatul (2b)), programul sau calendarul de punere în aplicare.

Amendamentul  117

Propunere de directivă

Anexa III – partea 2 – punctul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) o evaluare a progreselor înregistrate în direcția realizării obiectivelor Uniunii pe termen lung privind sănătatea și mediul înconjurător, având în vedere toate eventualele actualizări necesare ale acestor obiective, inclusiv orice noi orientări privind calitatea aerului stabilite de Organizația Mondială a Sănătății;

Amendamentul  118

Propunere de directivă

Anexa III – partea 2 – punctul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb) În cazul în care un program național de control al poluării atmosferice este actualizat în conformitate cu articolul 6 alineatul (4), acesta trebuie să includă informații despre toate măsurile suplimentare de reducere a poluării atmosferice care au fost analizate la nivel local, regional sau național, după caz, pentru a fi puse în aplicare în legătură cu respectarea angajamentelor de reducere a emisiilor și îndeplinirea obiectivelor privind calitatea aerului, inclusiv a celor enunțate în anexa III la prezenta directivă și la punctul 3 din anexa XV secțiunea (B) la Directiva 2008/50/CE.

(1)

JO C 451, 16.12.2014, p. 134.

(2)

JO C 415, 20.11.2014, p. 23.


EXPUNERE DE MOTIVE

Procesul decizional bazat pe dovezi științifice trebuie să reprezinte cheia de boltă a legislației UE. Legislația ar trebui să aibă la bază evaluări de impact solide și cuprinzătoare, care să explice de ce legislația are în vedere atât principiul necesității, cât și pe cel al proporționalității proprii, și care să determine dacă e mai bine să se întreprindă acțiuni la nivel UE. În cazul calității aerului, răspunsul este clar: acesta este un aspect legat de mediu și de sănătatea umană ce nu cunoaște granițe și care afectează profund toți cetățenii UE și necesită măsuri imediate.

După ani de marginalizare politică, poluarea atmosferică a revenit în capul agendei politice ca preocupare majoră pentru sănătatea publică. Calitatea deficitară a aerului contribuie la decese premature, la absențe medicale de la serviciu, la importante costuri în domeniul sănătății, la pierderi de productivitate, de producție agricolă și la pagube imobiliare. În Europa, costurile externe totale în materie de sănătate asociate poluării atmosferice sunt estimate la 330-940 miliarde EUR pe an. Totodată, din ce în ce mai multe dovezi arată că depunerile de azot atmosferic duc la schimbări ale mediului înconjurător - diversitate redusă a vegetației la sol, creștere vegetativă redusă și proprietăți nutritive dezechilibrate, ca urmare a eutroficării și acidifierii.

Deși s-au întreprins acțiuni pentru reducerea poluării atmosferice în Uniune, numeroase state membre nu respectă standardele convenite. Totodată, UE este încă departe de respectarea obiectivului său pe termen lung, acela de a adopta și respecta limitele de poluare recomandate prin orientările din 2005 privind calitatea aerului ale OMS. La 18 decembrie 2013, Comisia a publicat îndelung-așteptatul pachet „Aer curat”, însoțit de o evaluare a impactului substanțială. Pachetul identifică măsuri care să asigure faptul că actualele obiective sunt atinse pe termen scurt și stabilește noi obiective pentru calitatea aerului pentru perioada de până în 2030. Pachetul cuprinde patru elemente: programul „Aer curat pentru Europa”; o propunere de decizie de ratificare a modificării din 2012 la Protocolul de la Göteborg la Convenția CEE-ONU privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi, în numele UE; o propunere de nouă directivă privind reducerea poluării provenite de la instalațiile de combustie de dimensiuni medii, cum ar fi centralele energetice pentru clădirile mari și instalațiile industriale de mici dimensiuni; și propunerea legislativă pe care se bazează acest raport, revizuirea directivei din 2001 privind plafoanele naționale de emisii.

Propunerea Comisiei abrogă și înlocuiește actuala Directivă privind plafoanele naționale de emisii, stabilind noi plafoane ale emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, amoniac și compuși organici volatili nemetanici, pentru 2020 și 2030. Aceasta ar extinde, de asemenea, domeniul de aplicare a directivei pentru a acoperi particulele în suspensie (PM2,5) începând cu 2020 și — pentru a introduce o sinergie importantă cu legislația privind schimbările climatice — metanul, din 2030. Obiectivele pentru 2020 reflectă plafoanele care au fost convenite la nivel internațional în temeiul Protocolului de la Göteborg.

Noile obiective prevăzute de propunere pentru 2030 sunt cel mai complicat element, cu limite diferite pentru fiecare stat membru și pentru fiecare substanță poluantă. Ideea de bază este realizarea a 70 % din reducerea maximă posibilă din punct de vedere tehnic în termeni de impact asupra sănătății, astfel cum este definită de OMS; Comisia a stabilit ulterior limitele pentru fiecare din statele membre, în funcție de analizarea domeniilor în care se pot lua cele mai rentabile măsuri. Textul Comisiei impune, de asemenea, statelor membre să adopte programe naționale de control al poluării atmosferice, care să fie actualizate o dată la doi ani.

Cu toate că propunerea inițială a Comisiei pentru o Directivă revizuită privind plafoanele naționale de emisii a fost publicată cu aproape 16 luni în urmă, prima lectură de către colegislatori a fost întârziată ca urmare a începutului noului mandat al Parlamentului European și al Comisiei, precum și ca urmare a unor lungi discuții între statele membre și Comisie în ceea ce privește scenariile inițiale de referință din propunere, utilizate pentru stabilirea obiectivelor de reducere pentru anul 2030. Utilizând acest timp suplimentar la începutul legislaturii, Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară a Parlamentului European a comandat o evaluare suplimentară a impactului, publicată în octombrie 2014, pentru a investiga interacțiunile dintre politica UE privind calitatea aerului și politica privind clima și energia pentru 2030, propusă de Comisie la începutul anului 2014.

Au existat, de asemenea, incertitudini cu privire la perspectivele propunerii, după includerea sa în anexa II (lista de retrageri sau modificări ale propunerilor pendinte) din programul de lucru al Comisiei pentru 2015. Ca răspuns la preocupările statelor membre cu privire la costurile și impacturile cumulative ale noii legislații, Comisia avea în vedere retragerea propunerii; idee ferm respinsă de raportoare și de Parlamentul European, precum și de numeroase state membre și părți interesate afectate. Având în vedere avantajele evidente pentru sănătatea umană și mediu, Comisia a optat pentru menținerea propunerii, deși cu condiția puțin obișnuită că va fi modificată ca parte a procesului legislativ asociat pachetului privind clima și energia pentru 2030. În prezent, prima lectură poate începe cu adevărat.

Este important de remarcat faptul că raportoarea sprijină angajamentul din partea noii Comisii de a introduce reglementări mai inteligente și mai eficiente și de a reduce sarcinile administrative atât pentru întreprinderi, cât și pentru statele membre. Directiva privind plafoanele naționale de emisie nu ar trebui să facă excepție de la această abordare. În timp ce plafoanele pentru datele-limită stabilite în raport trebuie să stimuleze reducerea emisiilor, acestea ar trebui, de asemenea, să fie fixate la un nivel realist, realizabil, proporțional, bazat pe elemente concrete și care nu va avea un impact disproporționat asupra vreunui sector.

Raportoarea a abordat prezentul raport ghidată de principiul că o mai bună reglementare și protecția mediului nu se exclud reciproc. Ca atare, această directivă ar trebui să fie în concordanță cu ceilalți piloni ai politicii UE și aliniată la proiectele legislative conexe, acolo unde este posibil. Date fiabile, îmbunătățirea schimbului de informații, acordarea de atenție specială monitorizării și raportării, atât pentru plafoanele naționale de emisie, cât și pentru toate instrumentele de legislație de bază, vor fi cruciale pentru succesul pe termen lung al prezentei directive și este imperios necesar ca aceasta să răspundă acestor obiective.

În contextul cadrului de politici privind clima și energia pentru 2030, este probabil ca, în viitor, modificările aduse Directivei privind plafoanele naționale de emisie să fie făcute pe baza actelor legislative care stau la baza cadrului pentru 2030. Într-adevăr, UE a dedicat în ultimii zece ani o mare parte din atenția sa schimbărilor climatice, în detrimentul calității aerului. Acest lucru a dus la proliferarea de politici divergente și inconsecvente. De exemplu, politicile privind schimbările climatice au stimulat creșterea considerabilă a cotei de autovehicule pe motorină în parcul auto, o sursă majoră de oxizi de azot și de particule în suspensie, doar pentru că au emisii de CO2 mai reduse cu aproximativ 15 % la țeava de eșapament decât vehiculele alimentate cu benzină.

Există interacțiuni importante între politicile climatice și cele privind calitatea aerului. Ținând cont de aceste aspecte, raportoarea a ales să mențină metanul în domeniul de aplicare al prezentei directive. Emisiile de metan sunt deja reglementate prin legislația UE în vigoare, de exemplu direct prin Directiva privind depozitele de deșeuri, și indirect, prin Decizia privind partajarea eforturilor, deoarece este un gaz cu puternic efect de seră. Cu toate acestea, metanul este, de asemenea, unul dintre precursorii importanți ai ozonului și, prin urmare, este important să fie vizat în mod specific în această legislație.

Pentru a asigura progrese în direcția atingerii obiectivelor pentru 2030, raportoarea a adăugat obiective pe deplin obligatorii pentru 2025 pentru toți poluanții, cu excepția amoniacului. Obiectivul Comisiei în materie de amoniac pentru anul 2030 va fi dificil de realizat în unele state membre, în special în cele cu sectoare agricole importante, un anumit grad de flexibilitate fiind extrem de important, deoarece nivelurile de amoniac sunt dificil de redus în mod rapid și eficient. Din acest motiv, și din cauza faptului că nu există flexibilitate pentru acest poluant în propunerea Comisiei, am optat doar pentru o limită pentru 2030.

De asemenea, raportoarea a ales să elimine flexibilitatea care permitea compensări pentru reducerile emisiilor de oxizi de azot, dioxizi de sulf și alte particule în suspensie generate de transportul internațional de mărfuri. O dispoziție în favoarea reducerii emisiilor maritime în loc de emisiile terestre ar fi extrem de dificil de aplicat și de monitorizat în practică. De asemenea, flexibilitatea nu s-ar aplica în mod egal pentru toate statele membre, dat fiind că țările fără ieșire la mare ar fi excluse.

Statele membre trebuie să fie pe deplin informate cu privire la rezultatele lor în îndeplinirea angajamentelor lor specifice de reducere a emisiilor. În cazul în care statele membre riscă să nu își îndeplinească obligațiile, ar trebui să existe măsuri în vigoare pentru identificarea timpurie a problemei; acest lucru va permite țărilor să ia măsuri corective. Este esențial ca Comisia să îndeplinească un rol de supraveghere cuprinzătoare și de alertă timpurie în acest sens, fie pentru a veni în sprijinul statelor membre în ceea ce privește componentele esențiale ale programului lor național fie, în cele mai grave cazuri, ajutându-le să ia măsurile necesare. În cazul în care sunt necesare proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, Comisia ar trebui să ia măsuri, dar acest lucru nu trebuie să fie considerat doar din perspectivă punitivă; ar trebui să fie considerată o soluție de ultimă instanță.

Raportoarea recunoaște că anumite obiective ar putea fi dificil de atins pentru statele membre, iar în unele situații UE trebuie să acorde asistență dacă dorește o mai bună transpunere. Raportoarea consideră calitatea aerului drept un bun public; ca atare, statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a beneficia de finanțare din partea UE. Prin urmare, este necesar să se caute modalități noi și inovatoare pentru a finanța reduceri ale emisiilor.

De exemplu, politica agricolă comună (PAC) este o importantă resursă financiară și recentul acord interinstituțional de reformă a PAC în 2013 a inclus un accent sporit pe introducerea unor măsuri mai ecologice în agricultura europeană. Raportoarea este de părere că calitatea aerului ar trebui să facă parte din această categorie ca orice alte bunuri publice, având în vedere faptul că sectorul agricol este o sursă importantă de emisii de amoniac și metan.

În sfârșit, este important să se recunoască în mod adecvat că Directiva privind plafoanele naționale de emisie este cadrul legislativ european de bază pentru calitatea aerului și, fără aplicarea unei legislații de bază eficace, statele membre nu își vor putea îndeplini obiectivele de reducere a emisiilor. Cu alte cuvinte, o înăsprire a standardelor de calitate a aerului ar fi inutilă dacă nu se procedează la reducerea clară a poluării provenind de la sursele principale.

Sectorul automobilelor este un exemplu elocvent: este esențial ca Comisia să prezinte mult-așteptatul său Regulament privind standardul de emisii Euro 6c, de introducere a emisiilor efective în trafic în ceea ce privește cerințele de omologare de tip pentru vehiculele noi. În opinia raportoarei, aplicarea de sancțiuni pentru nerespectarea limitelor de oxizi de azot este extrem de dificil de justificat în cazul în care standardele de testare nu sunt adecvate scopului și subestimează în mod semnificativ emisiile în condiții de drum.

Recunoscând acest lucru, raportoarea consideră, de asemenea, că este imperativ ca autoritățile competente să dispună de atribuțiile necesare pentru a se asigura că pot să ia toate măsurile necesare pentru a se conforma legislației relevante pentru îndeplinirea limitelor pentru 2030. Un prim exemplu de astfel de acțiuni ar fi introducerea de zone cu nivel scăzut de emisii, un sistem de taxe pe poluarea rutieră care să vizeze reducerea emisiilor provenite de la autovehiculele diesel în zonele urbane cele mai afectate de emisiile de oxizi de azot și de particule în suspensie.


AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (22.4.2015)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici și de modificare a Directivei 2003/35/CE

(COM(2013)0920 – C7‑0004/2014 – 2013/0443(COD))

Raportor pentru aviz: Adam Gierek

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Emisiile antropice de gaze și particule sunt în mare parte rezultatul arderii incomplete a combustibililor în sistemele de încălzire, în producerea de energie și în transport, al unor procese chimice industriale și al abraziunii generate de mijloacele de transport cu roți. Intensitatea acestora poate avea un caracter sezonier determinat, printre altele, de așa-numitele emisii scăzute.

Obiectivul urmărit de propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului este stabilirea unor noi limite naționale de emisie pentru cele mai importante tipuri de poluanți atmosferici. Directiva propusă urmărește să înlocuiască actuala Directivă 2001/81/CE privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici până în 2010 și să adapteze legislația UE la angajamentele sale internaționale rezultate din Protocolul de la Göteborg din 1999. Scopul propunerii este să reducă amenințările potențiale la adresa sănătății umane, a mediului și a climei. Propunerea este rezultatul revizuirii politicii UE în materie de protecție atmosferică și face parte dintr-un nou pachet legislativ al UE.

Pe lângă adaptarea legislației UE la prevederile modificate ale Protocolului menționat, directiva propusă prevede modificări - și anume o intensificare graduală a angajamentelor de reducere din 2020 până în 2030 și ulterior - cu privire la patru tipuri de gaze poluante menționate în directiva actuală (dioxid de sulf, oxizi de azot, compuși organici volatili nemetanici și amoniac), cu privire la particulele în suspensie cu un diametru de cel puțin 2,5 microni (în conformitate cu Protocolul modificat) și cu privire la emisiile de metan. În cadrul obiectivelor acestor planuri ambițioase de reducere a poluanților, propunerea de directivă prevede plafoane de emisii pe termen mediu, până în 2025.

Angajamentele statelor membre privind reducerea emisiilor sunt exprimate ca procentaj de reducere a emisiilor, calculat între cantitatea totală a unui anume tip de poluant pentru anul de referință (2005) și cantitatea totală a emisiilor de acel tip de poluant eliberate în atmosferă în anul calendaristic vizat. Directiva obligă statele membre să elaboreze programe naționale pentru reducerea emisiilor și să le actualizeze în mod regulat (la fiecare doi ani). Aceste programe ar trebui să conțină o descriere a activităților care permit statelor membre să evalueze consecințele financiare ale atingerii obiectivelor de reducere. În plus, statele membre ar trebui să aibă obligația de a monitoriza emisiile de poluanți atmosferici și de a elabora bilanțuri naționale și estimări ale emisiilor. Atât programele naționale, cât și bilanțurile emisiilor trebuie prezentate Comisiei.

Directiva propusă introduce, de asemenea, o modificare minoră în Directiva 2003/35/CE de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul. Această modificare constă într-o referință la o prevedere privind programele naționale pentru reducerea emisiilor.

Necesitatea modificării Directivei 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului a apărut, printre altele, ca urmare a acidifierii solului, eutrofizării apei și schimbării climatice progresive. Astfel, a devenit necesară elaborarea unui nou act legislativ care să consolideze prevederile care au fost deja puse în aplicare.

Cele mai importante sunt amendamentele referitoare la prevederile legale legate de participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul. Prin urmare, în anexa I a directivei menționate a fost introdusă o referință la prevederile naționale care reglementează monitorizarea poluării atmosferice.

Poziția raportorului pentru aviz

Raportorul pentru aviz salută propunerea privind o nouă directivă a Parlamentului European și a Consiliului. Totuși, trebuie precizat faptul că elementele sale de bază au fost formulate cu un sfert de secol în urmă, iar propunerea nu menționează necesitatea îmbunătățirii reglementării și monitorizării acestor emisii, în special la nivel local, prin perfecționarea metodelor de măsurare.

Observații specifice

1) Propunerea nu a luat în considerare toate emisiile de particule, cum ar fi emisiile de particule în suspensie cu un diametru mai mic de 2,5 microni și în special cele mai periculoase particule pentru sănătatea umană și climă, de dimensiuni nanometrice.

2) Nu a luat în considerare hidrocarburile aromatice clorurate, și anume dioxinele.

3) O problemă importantă și pertinentă este caracterul sezonier al emisiilor, în special creșterea emisiilor în perioadele în care se folosesc sisteme de încălzire, inclusiv a așa-numitelor emisii scăzute.

4) Având în vedere că răspândirea emisiilor nu ține seama de granițe, țările maritime, precum și transportul maritim și cel aerian nu ar trebui să fie scutite de obligația de a-și reduce emisiile. Țările nu ar trebui să își poată evalua emisiile de manieră „flexibilă”.

5) Un gaz periculos emis antropic, deși nu este produs antropic în cantități mari, este hidrogenul sulfurat (H2S).Se cunosc metode bacteriene pentru rafinarea țițeiului cu conținut mare de sulf pe durata transportului maritim, care emit în atmosferă cantități importante din acest gaz toxic (H2S).

6) Totuși, din punct de vedere formal, în special cu privire la referințele la diferitele anexe ale propunerilor Comisiei, există o lipsă generală de transparență în proiectul de directivă al Comisiei. Acest document legal ar trebui - în opinia raportorului pentru aviz - să aibă propriile anexe și ar trebui cel puțin să indice mai exact la care document specific se referă anexele.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Statele membre și Uniunea s-au angajat să își reducă emisiile de mercur ca parte din punerea în aplicare a Convenției de la Minamata privind mercurul.

Justificare

Prezenta directivă ar trebui să contribuie la reducerea emisiilor de mercur din UE în conformitate cu Strategia comunitară privind mercurul din 2005 și Convenția de la Minamata privind mercurul la care statele membre și Uniunea sunt părți.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Prin urmare, sistemul de plafoane naționale de emisie stabilit de Directiva 2001/81/CE ar trebui revizuit pentru a se alinia la angajamentele internaționale ale Uniunii și ale statelor membre.

(6) Prin urmare, sistemul de plafoane naționale de emisie stabilit de Directiva 2001/81/CE ar trebui revizuit pentru a se asigura conformitatea cu angajamentele internaționale ale Uniunii și ale statelor membre.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Prezenta directivă ar trebui să contribuie la reducerea emisiilor de mercur din Uniune în conformitate cu Strategia comunitară privind mercurul din 2005 și Convenția de la Minamata privind mercurul la care statele membre și Uniunea sunt părți.

Justificare

Prezenta directivă ar trebui să contribuie la reducerea emisiilor de mercur din UE în conformitate cu Strategia comunitară privind mercurul din 2005 și Convenția de la Minamata privind mercurul la care statele membre și Uniunea sunt părți.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Statele membre ar trebui să respecte angajamentele de reducere a emisiilor prevăzute în prezenta directivă pentru 2020 și 2030. Pentru a asigura progrese demonstrabile în vederea îndeplinirii angajamentelor pentru 2030, statele membre ar trebui să atingă nivelurile intermediare de emisii în 2025, care sunt stabilite pe baza unei traiectorii liniare între nivelurile de emisii pentru 2020 și cele definite prin intermediul angajamentelor de reducere a emisiilor pentru 2030, cu excepția cazului în care acest lucru ar genera costuri disproporționate. În situația în care emisiile pentru 2025 nu pot fi limitate în măsura stabilită, statele membre ar trebui să explice motivele în rapoartele pe care le elaborează în temeiul prezentei directive.

(9) Statele membre ar trebui să respecte angajamentele de reducere a emisiilor prevăzute în prezenta directivă pentru 2020, 2025 și 2030.

Justificare

Angajamentele naționale de reducere a emisiilor ar trebui să fie obligatorii și pentru anul 2025, pentru „a atinge niveluri de calitate a aerului care să nu conducă la efecte negative semnificative și la riscuri asupra sănătății umane și asupra mediului”.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) În stabilirea angajamentelor de reducere a emisiilor, se ține cont de eforturile depuse în trecut de statele membre.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Pentru promovarea îndeplinirii angajamentelor de reducere a emisiilor la nivel național și a nivelurilor intermediare de emisii, într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor, statele membre ar trebui să aibă dreptul să contabilizeze reducerea emisiilor provenite din traficul maritim internațional, în cazul în care emisiile din acest sector sunt mai mici decât nivelurile de emisii care ar rezulta în urma respectării standardelor impuse de dreptul Uniunii, printre care limitele conținutului de sulf din combustibili stabilite în Directiva 1999/32/CE a Consiliului21. Statele membre ar trebui, de asemenea, să aibă posibilitatea de a îndeplini în comun angajamentele și nivelurile intermediare de emisii asumate cu privire la metan (CH4) și să facă apel, în acest sens, la Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului22. În scopul verificării respectării plafoanelor de emisie, a angajamentelor de reducere a emisiilor și a nivelurilor intermediare de emisii, statele membre și-ar putea adapta inventarele naționale de emisii în vederea obținerii unei mai bune înțelegeri științifice și a unor metodologii îmbunătățite cu privire la emisii. În cazul în care nu se respectă condițiile stabilite de prezenta directivă, Comisia ar putea să se opună utilizării de către un stat membru a oricăruia dintre aceste mecanisme de flexibilitate.

(11) Pentru promovarea îndeplinirii angajamentelor de reducere a emisiilor la nivel național, într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor, statele membre ar trebui să aibă dreptul să contabilizeze reducerea emisiilor provenite din traficul maritim internațional, în cazul în care emisiile din acest sector sunt mai mici decât nivelurile de emisii care ar rezulta în urma respectării standardelor impuse de dreptul Uniunii, printre care limitele conținutului de sulf din combustibili stabilite în Directiva 1999/32/CE a Consiliului21. În scopul verificării respectării plafoanelor naționale de emisie, a angajamentelor de reducere a emisiilor și a nivelurilor intermediare de emisii, statele membre și-ar putea adapta inventarele naționale de emisii în vederea obținerii unei mai bune înțelegeri științifice și a unor metodologii îmbunătățite cu privire la emisii. În cazul în care nu se respectă condițiile stabilite de prezenta directivă, Comisia ar putea să se opună utilizării de către un stat membru a oricăruia dintre aceste mecanisme de flexibilitate.

__________________

__________________

21 Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi și de modificare a Directivei 93/12/CEE (JO L 121, 11.5.1999, p. 13).

21 Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi și de modificare a Directivei 93/12/CEE (JO L 121, 11.5.1999, p. 13).

22 Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 (JO L 140, 5.6.2009, p. 136).

 

Justificare

Se bazează pe amendamentul vizând eliminarea angajamentelor de reducere a metanului din prezenta directivă. În lipsa angajamentelor nu sunt necesare metode de îndeplinire în comun a acestora.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Statele membre ar trebui să adopte și să pună în aplicare un program național de control al poluării atmosferice, în scopul de a îndeplini cerințele de reducere a emisiilor și nivelurile intermediare de emisii și de a contribui în mod eficient la realizarea obiectivelor Uniunii privind calitatea aerului. În acest sens, statele membre ar trebui să țină seama de necesitatea de a reduce emisiile în zonele și aglomerările afectate de concentrații excesive de poluanți atmosferici și/sau în zonele care contribuie în mod semnificativ la poluarea aerului din alte zone și aglomerări, inclusiv din țările învecinate. În acest scop, programele naționale de control al poluării atmosferice ar trebui să contribuie la punerea cu succes în aplicare a unor planuri privind calitatea aerului adoptate în conformitate cu articolul 23 din Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului23.

(12) Statele membre ar trebui să adopte și să pună în aplicare un program național de control al poluării atmosferice, în scopul de a îndeplini cerințele de reducere a emisiilor și de a contribui în mod eficient la realizarea obiectivelor Uniunii privind calitatea aerului. În acest sens, statele membre ar trebui să țină seama de necesitatea de a reduce emisiile în zonele și aglomerările afectate de concentrații excesive de poluanți atmosferici și/sau în zonele care contribuie în mod semnificativ la poluarea aerului din alte zone și aglomerări, inclusiv din țările învecinate. În acest scop, programele naționale de control al poluării atmosferice ar trebui să contribuie la punerea cu succes în aplicare a unor planuri privind calitatea aerului adoptate în conformitate cu articolul 23 din Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului23.

__________________

__________________

23 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa (JO L 152, 11.6.2008, p. 1).

23 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa (JO L 152, 11.6.2008, p. 1).

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26a) Țările candidate și potențial candidate ar trebui să își alinieze reglementările naționale la prezenta directivă în cel mai mare grad posibil.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta directivă se aplică emisiilor de poluanți menționați în anexa I, din toate sursele de pe teritoriul statelor membre, din zonele economice exclusive ale acestora și din zonele de control al poluării.

Prezenta directivă se aplică emisiilor de poluanți menționați în anexa I, din toate sursele antropice de pe teritoriul statelor membre, din zonele economice exclusive ale acestora și din zonele de control al poluării.

Justificare

Domeniul de aplicare trebuie să fie exact și compatibil cu celelalte articole, cum ar fi articolul 4.

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre trebuie cel puțin să își limiteze emisiile antropice anuale de dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), compuși organici volatili nemetanici (COVnm), amoniac (NH3), particule în suspensie (PM2,5) și metan (CH4), în conformitate cu angajamentele naționale de reducere a emisiilor care se aplică începând cu 2020 și 2030, astfel cum se prevede în anexa II.

1. Statele membre își limitează cel puțin emisiile antropice anuale de dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), compuși organici volatili nemetanici (COVnm), amoniac (NH3), particule în suspensie (PM2,5) și mercur (Hg). Izolarea compușilor organici volatili nemetanici (COVnm) și a metanului (CH4) trebuie încadrată în contextul mai extins al reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.

Justificare

Anexa II trebuie modificată corespunzător. Mercurul și compușii săi sunt foarte toxici pentru oameni, în special pentru dezvoltarea sistemului nervos. Prin inhalare, vaporii sunt rapid absorbiți în fluxul sanguin. Metabolismul microbian al mercurului depozitat poate crea metilmercur, o neurotoxină bine documentată, care are capacitatea de a se acumula în organisme și de a se concentra de-a lungul lanțurilor trofice.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Fără a aduce atingere alineatului (1), statele membre iau toate măsurile necesare care nu presupun costuri disproporționate pentru a limita emisiile lor antropice pentru anul 2025 de SO2, NOx, COVnm, NH3, PM2,5 și CH4. Nivelurile acestor emisii se stabilesc pe baza combustibililor vânduți, prin intermediul unei traiectorii de reducere liniare între nivelurile de emisii pentru 2020 și nivelurile de emisii definite de angajamentele naționale de reducere a emisiilor pentru 2030.

eliminat

În situația în care emisiile pentru 2025 nu pot fi limitate în conformitate cu traiectoria stabilită, statele membre explică motivele în rapoartele pe care le transmit Comisiei în conformitate cu articolul 9.

 

Justificare

Ca urmare a modificării articolului 4 alineatul (1) care prevede că angajamentele de reducere a emisiilor naționale ar trebui să fie obligatorii și pentru anul 2025.

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. În vederea respectării dispozițiilor de la alineatele (1) și (2), următoarele emisii nu sunt luate în considerare:

eliminat

a) emisiile de la aeronave rezultate în afara ciclului de aterizare și decolare;

 

b) emisiile din Insulele Canare, din departamentele franceze de peste mări, din Insulele Madeira și din Insulele Azore;

 

c) emisiile provenite de la traficul maritim național înspre și dinspre teritoriile menționate la litera (b);

 

d) emisiile provenite de la traficul maritim internațional, fără a aduce atingere articolului 5 alineatul (1).

 

Justificare

Nu pot fi trecute cu vederea toate aceste emisii care, întocmai ca CO2, se mențin timp îndelungat în atmosferă și contribuie la schimbările climatice.

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Plafoanele de emisii antropice se determină prin deducerea cantității de emisii naturale din totalul emisiilor.

Justificare

Referitor la emisiile naturale, de exemplu de oxizi de azot și particule în suspensie de pe terenurile agricole cultivate.

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. În vederea respectării nivelurilor intermediare de emisii stabilite pentru 2025 în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) și a angajamentelor naționale de reducere a emisiilor de NOx, SO2 și PM2,5 stabilite în anexa II, care se aplică începând cu 2030, statele membre pot să compenseze reducerile de emisii de NOx, SO2 și PM2,5 provenite de la traficul maritim internațional cu emisiile de NOx, SO2 și PM2,5 eliberate de alte surse în același an, cu condiția ca acestea să îndeplinească următoarele cerințe:

eliminat

a) reducerea emisiilor are loc în zonele maritime care fac parte din apele teritoriale ale statelor membre, în zone economice exclusive sau în zone de control al poluării, în cazul în care au fost stabilite astfel de zone;

 

b) statele membre au adoptat și au pus în aplicare măsuri eficiente de monitorizare și de inspecție, pentru a asigura buna funcționare a acestui mecanism de flexibilitate;

 

c) statele membre au pus în aplicare măsuri pentru a înregistra reduceri ale emisiilor de NOx, SO2 și PM2,5 provenite de la traficul maritim internațional mai mari decât nivelurile de emisii care s-ar atinge prin respectarea standardelor Uniunii aplicabile emisiilor de NOx, SO2 și PM2,5 și au demonstrat un nivel adecvat de cuantificare a reducerilor suplimentare de emisii rezultate în urma aplicării acestor măsuri;

 

d) statele membre nu au compensat mai mult de 20 % din reducerile de emisii de NOx, SO2 și PM2,5 calculate în conformitate cu litera (c), cu condiția ca respectiva compensare să nu ducă la nerespectarea angajamentelor naționale de reducere a emisiilor pentru 2020 stabilite în anexa II.

 

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Statele membre își pot executa în comun angajamentele de reducere a emisiilor de metan și nivelurile intermediare de emisii menționate în anexa II, cu condiția îndeplinirii următoarelor cerințe:

eliminat

(a) să respecte toate cerințele și modalitățile aplicabile adoptate în temeiul legislației Uniunii, inclusiv în temeiul Deciziei nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

 

(b) să fi adoptat și să fi pus în aplicare dispoziții eficiente pentru a asigura buna funcționare a acestei executări în comun.

 

Justificare

În cazul în care se reușește evitarea unei duble reglementări a metanului în această directivă, prezentul alineat trebuie eliminat. În contextul politicii privind clima, metanul este inclus atât în Decizia privind partajarea eforturilor, cât și în Directiva privind ETS. Includerea metanului în revizuirea Directivei privind plafoanele naționale de emisie ar însemna o duplicare, ceea ce ar trebui evitat date fiind eforturile vizând „o mai bună reglementare” și „reglementarea adecvată și funcțională” (REFIT).

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre se pot abate de la angajamentele naționale de reducere a emisiilor stabilite în anexa II, care se aplică din 2030, în măsura în care factorii tehnici și economici care au stat la baza estimării inițiale a obiectivelor s-au modificat.

Justificare

Greșelile din trecut, legate de stabilirea de obiective pe baza unor scenarii care nu reflectă realitatea, ar trebui să servească drept lecție. În cazul în care estimările privind emisiile, factorii care determină emisiile sau circumstanțele economice sau tehnice se schimbă considerabil, trebuie să existe posibilitatea unei corectări a obiectivelor în funcție de poluant și stat membru. O astfel de posibilitate se propune în acest amendament, în corelație cu amendamentul la articolul 5 alineatul (1) privind mecanismul de flexibilitate în raport cu punctele sensibile, fără a afecta atingerea obiectivelor la nivel european.

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre transmit Comisiei un raport privind motivele care justifică abaterea de la obiective și solicită transferul creditelor. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13 pentru elaborarea de metode și criterii, precum și cu privire la decizia legată de transferul creditelor de reducere a emisiilor.

Justificare

Greșelile din trecut, legate de stabilirea de obiective pe baza unor scenarii care nu reflectă realitatea, ar trebui să servească drept lecție. În cazul în care estimările privind emisiile, factorii care determină emisiile sau circumstanțele economice sau tehnice se schimbă considerabil, trebuie să existe posibilitatea unei corectări a obiectivelor în funcție de poluant și stat membru. O astfel de posibilitate se propune în acest amendament, în corelație cu amendamentul la articolul 5 alineatul (1) privind mecanismul de flexibilitate în raport cu punctele sensibile, fără a afecta atingerea obiectivelor la nivel european.

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care Comisia nu ridică obiecții în termen de nouă luni de la data primirii raportului relevant menționat la articolul 7 alineatele (4), (5) și (6), statul membru în cauză consideră că aplicarea mecanismului de flexibilitate este acceptată și valabilă pentru anul respectiv. În cazul în care Comisia consideră că utilizarea unui mecanism de flexibilitate nu este în conformitate cu cerințele și criteriile aplicabile, aceasta adoptă o decizie și informează statul membru cu privire la faptul că mecanismul în cauză nu poate fi acceptat.

În cazul în care Comisia nu ridică obiecții în termen de nouă luni de la data primirii raportului relevant menționat la articolul 7 alineatele (4), (5) și (6), statul membru în cauză consideră că aplicarea mecanismului de flexibilitate este acceptată și valabilă pentru anul respectiv.

Justificare

Există în mod clar o problemă privind recurgerea la această flexibilitate, respectiv lipsa unor criterii clare în determinarea sa. Din acest motiv, propunerea Comisiei conține dispoziția ca însăși Comisia să arbitreze în această problemă.

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a. Dacă un stat membru constată într-un an că nu își poate respecta angajamentele de reducere a emisiilor prevăzute în anexa II, statul membru respectiv are posibilitatea de a îndeplini angajamentele prin calcularea mediei dintre emisiile naționale din anul respectiv și cele din anul anterior sau din ultimii doi ani, cu condiția ca media să nu depășească valoarea stabilită în angajament.

Justificare

Într-un an se poate întâmpla ca anumite emisii să fie afectate semnificativ de condiții externe, cum ar fi condițiile meteorologice din timpul iernii sau seceta din timpul verii. Aceste condiții pot avea ca efect, de exemplu, variații în cererea de energie electrică și căldură și a posibilităților de a utiliza o producție fără emisii. Posibilitatea de a utiliza o medie echilibrează aceste fluctuații anuale.

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În vederea îndeplinirii angajamentelor naționale de reducere a emisiilor relevante, statele membre includ, în măsura în care este necesar, măsurile de reducere a emisiilor prevăzute în partea 1 din anexa III sau măsuri cu un efect echivalent asupra mediului.

În vederea îndeplinirii angajamentelor naționale de reducere a emisiilor relevante, statele membre pot include măsurile de reducere a emisiilor prevăzute în partea 1 din anexa III sau măsuri cu un efect echivalent asupra mediului.

Justificare

Partea I din anexa III stabilește măsurile care pot fi incluse în programele naționale de control al poluării atmosferice. Acestea sunt gândite ca orientări, lăsând statelor membre flexibilitate pentru a alege măsurile adecvate pentru îndeplinirea reducerilor de emisii cerute. Textul articolului trebuie să fie consecvent.

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Programul național de control al poluării atmosferice se actualizează o dată la doi ani.

3. Programul național de control al poluării atmosferice se actualizează o dată la patru ani.

Justificare

În propunere, se solicită actualizarea programelor o dată la doi ani. Acest interval dintre revizuiri este prea scurt și s-ar dovedi deopotrivă ineficient și costisitor atât pentru autoritățile competente, cât și pentru părțile interesate. În plus, actualizarea programelor nu ar trebui să presupună o revizuire sistematică, ci ar trebui să se aplice doar poluanților în cazul cărora e posibil ca angajamentele de reducere a emisiilor să nu fie realizate.

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Fără a aduce atingere alineatului (3), politicile și măsurile de reducere a emisiilor incluse în cadrul programului național de control al poluării atmosferice se actualizează în termen de 12 luni, în oricare dintre următoarele cazuri:

4. Fără a aduce atingere alineatului (3), politicile și măsurile de reducere a emisiilor incluse în cadrul programului național de control al poluării atmosferice se actualizează în termen de 24 luni, atunci când:

Justificare

Având în vedere timpul necesar pentru actualizarea unui plan, în cazul în care directiva nu este respectată ar trebui prevăzut un interval de doi ani pentru actualizarea planului.

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) statele membre decid să utilizeze oricare dintre mecanismele de flexibilitate prevăzute la articolul 5.

eliminat

Justificare

Ca urmare a eliminării articolului 5 (mecanismele de flexibilitate).

Amendamentul  24

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pregătesc și actualizează anual inventarele naționale de emisii pentru poluanții menționați în tabelul B din anexa I, în conformitate cu cerințele stabilite în anexă.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul  25

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Statele membre care aplică mecanismul de flexibilitate prevăzut la articolul 5 alineatul (1) includ următoarele informații în cadrul raportului informativ de inventariere din anul respectiv:

eliminat

(a) cantitatea emisiilor de NOx, SO2 și PM2,5 care s-ar fi înregistrat în cazul în care nu ar fi existat o zonă de control al emisiilor;

 

(b) nivelul reducerilor de emisii înregistrat în partea din statul membru care se află în zona de control al emisiilor, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (c);

 

(c) măsura în care aplică acest mecanism de flexibilitate;

 

(d) toate datele suplimentare pe care statele membre le pot considera necesare pentru facilitarea unei evaluări complete de către Comisie, cu sprijinul Agenției Europene de Mediu, a condițiilor în care a fost pus în aplicare mecanismul de flexibilitate.

 

Justificare

Ca urmare a eliminării articolului 5 (mecanismele de flexibilitate).

Amendamentul  26

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Statele membre care optează pentru mecanismul de flexibilitate prevăzut la articolul 5 alineatul (2) furnizează un raport separat care să permită Comisiei să analizeze și să evalueze dacă sunt îndeplinite cerințele din dispoziția menționată anterior.

eliminat

Justificare

Ca urmare a eliminării articolului 5 (mecanismele de flexibilitate).

Amendamentul  27

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre asigură, în cazul în care este posibil, monitorizarea impactului negativ al poluării atmosferice asupra ecosistemelor în conformitate cu cerințele prevăzute în anexa V.

1. Statele membre asigură monitorizarea impactului negativ al poluării atmosferice asupra ecosistemelor în conformitate cu cerințele prevăzute în anexa V.

Amendamentul  28

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre transmit Comisiei programele lor naționale de control al poluării atmosferice [în termen de trei luni de la data menționată la articolul 17 – a se introduce data de către OP] și, ulterior, la fiecare doi ani, actualizări ale acestora.

Statele membre transmit Comisiei programele lor naționale de control al poluării atmosferice [în termen de trei luni de la data menționată la articolul 17 – a se introduce data de către OP] și, ulterior, la fiecare patru ani, actualizări ale acestora.

Justificare

Dat fiind nivelul de complexitate al programelor naționale de control al poluării atmosferice, este important ca statele membre să dispună de timp suficient pentru actualizări.

Amendamentul  29

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Statele membre raportează emisiile și estimările naționale pentru CH4 în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului31.

eliminat

__________________

 

31 Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice și de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE (JO L 165, 18.6.2013, p. 13).

 

Justificare

Se bazează pe eliminarea angajamentelor de reducere a metanului din prezenta directivă. În lipsa angajamentelor, nu este necesar să se raporteze emisiile de metan și estimările pentru metan în contextul Directivei privind plafoanele naționale de emisii.

Amendamentul  30

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În orice caz, Comisia transmite un raport pentru anul 2025, astfel cum s-a menționat anterior, și, de asemenea, furnizează informații privind îndeplinirea nivelurilor intermediare de emisii menționate la articolul 4 alineatul (2), precum și motivele în cazul neîndeplinirii acestora. Comisia identifică necesitatea unor acțiuni suplimentare, luând în considerare și efectele sectoriale ale punerii în aplicare.

eliminat

Justificare

Vizează impunerea caracterului obligatoriu al reducerii de emisii pentru 2025.

Amendamentul  31

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Rapoartele menționate la alineatul (1) pot include o evaluare a efectelor asupra mediului și a efectelor socioeconomice ale prezentei directive.

2. Rapoartele menționate la alineatul (1) trebuie să includă o evaluare a efectelor asupra mediului și a efectelor socioeconomice ale prezentei directive.

Justificare

Este important să se garanteze analiza riguroasă a efectelor asupra mediului și a efectelor socioeconomice ale prezentei directive.

Amendamentul  32

Propunere de directivă

Articolul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Uniunea și statele membre, după caz, continuă cooperarea bilaterală și multilaterală cu țările terțe și coordonarea în cadrul organizațiilor internaționale relevante precum Programul Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite (CEE-ONU), Organizația Maritimă Internațională (OMI) și Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI), inclusiv prin schimb de informații, în materie de cercetare și dezvoltare în domeniul tehnic și științific, cu scopul de a îmbunătăți baza pentru reducerea de emisii.

Uniunea și statele membre, după caz, continuă cooperarea bilaterală și multilaterală cu țările terțe și coordonarea în cadrul organizațiilor internaționale relevante precum Programul Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite (CEE-ONU), Organizația Maritimă Internațională (OMI) și Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI), inclusiv prin schimb de informații, în materie de cercetare și dezvoltare în domeniul tehnic și științific, cu scopul de a îmbunătăți baza pentru reducerea de emisii. Statele membre organizează consultări la nivel transfrontalier privind pericolele comune pe care le reprezintă emisiile din regiuni industriale învecinate din respectivele state membre și elaborează planuri comune de eliminare sau reducere a respectivelor emisii.

Justificare

Statele membre învecinate ar trebui să organizeze consultări și să elaboreze planuri comune de eliminare sau de reducere a emisiilor, mai ales în cazurile în care există regiuni industriale adiacente.

Amendamentul  33

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatul (7), articolul 7 alineatul (9) și articolul 8 alineatul (3) se conferă Comisiei, pentru o perioadă de timp nedeterminată, de la data intrării în vigoare a prezentei directive.

2. Delegarea de competențe menționată la articolul 5 alineatul (3), articolul 6 alineatul (7), articolul 7 alineatul (9) și articolul 8 alineatul (3) se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, de la data intrării în vigoare a prezentei directive.

Justificare

Completare de natură tehnică vizând transpunerea amendamentului la articolul 5 alineatele (1) și (3) cu privire la cele două mecanisme de flexibilitate suplimentare propuse.

Amendamentul  34

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive cel târziu până la [optsprezece luni de la intrarea în vigoare – a se introduce data de către OP].

Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive cel târziu până la [24 de luni de la intrarea în vigoare – a se introduce data de către OP].

Justificare

Este important să se garanteze că statele membre au timp suficient pentru a transpune pe deplin directiva în sistemele lor legislative naționale.

Amendamentul  35

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) articolul 1 și anexa I până la 31 decembrie 2019;

eliminat

Amendamentul  36

Propunere de directivă

Anexa I – Secțiunea A – rândul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Totalul emisiilor naționale pe categorii de surse

eliminat

- CH4

 

Anual, din 2005 până în anul de raportare minus 2 (X−2)

 

15 februarie****

 

Justificare

Propunerea de a include metanul în directivă începând cu anul 2030 ar depăși cadrul actualei legislații internaționale în materie de climă, determinând o povară administrativă suplimentară pentru industrie și statele membre fără a genera, în schimb, beneficii corespunzătoare pentru mediu.

Amendamentul  37

Propunere de directivă

Anexa I – Secțiunea C – rândul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Emisiile estimate, pe categorii de surse agregate

eliminat

- CH4

 

15 martie

 

Justificare

Propunerea de a include metanul în directivă începând cu anul 2030 ar depăși cadrul actualei legislații internaționale în materie de climă, determinând o povară administrativă suplimentară pentru industrie și statele membre fără a genera, în schimb, beneficii corespunzătoare pentru mediu.

Amendamentul  38

Propunere de directivă

Anexa II – Tabelul a

 

Textul propus de Comisie

Tabelul (a): Angajamentele de reducere a emisiilor de dioxid de sulf (SO2), de oxizi de azot (NOx) și de compuși organici volatili nemetanici (COVnm). Combustibili vânduți, anul de referință 2005.

Statul membru

Reducerea emisiilor de SO2 comparativ cu anul 2005

Reducerea emisiilor de NOx comparativ cu anul 2005

Reducerea emisiilor de COVnm comparativ cu anul 2005

Pentru orice an din 2020 până în 2029

 

Pentru orice an începând din 2030

Pentru orice an din 2020 până în 2029

 

Pentru orice an începând din 2030

Pentru orice an din 2020 până în 2029

 

Pentru orice an începând din 2030

Belgia

43%

 

68%

41%

 

63%

21%

 

44%

Bulgaria

78%

 

94%

41%

 

65%

21%

 

62%

Republica Cehă

45%

 

72%

35%

 

66%

18%

 

57%

Danemarca

35%

 

58%

56%

 

69%

35%

 

59%

Germania

21%

 

53%

39%

 

69%

13%

 

43%

Estonia

32%

 

71%

18%

 

61%

10%

 

37%

Grecia

74%

 

92%

31%

 

72%

54%

 

67%

Spania

67%

 

89%

41%

 

75%

22%

 

48%

Franța

55%

 

78%

50%

 

70%

43%

 

50%

Croația

55%

 

87%

31%

 

66%

34%

 

48%

Irlanda

65%

 

83%

49%

 

75%

25%

 

32%

Italia

35%

 

75%

40%

 

69%

35%

 

54%

Cipru

83%

 

95%

44%

 

70%

45%

 

54%

Letonia

8%

 

46%

32%

 

44%

27%

 

49%

Lituania

55%

 

72%

48%

 

55%

32%

 

57%

Luxemburg

34%

 

44%

43%

 

79%

29%

 

58%

Ungaria

46%

 

88%

34%

 

69%

30%

 

59%

Malta

77%

 

98%

42%

 

89%

23%

 

31%

Țările de Jos

28%

 

59%

45%

 

68%

8%

 

34%

Austria

26%

 

50%

37%

 

72%

21%

 

48%

Polonia

59%

 

78%

30%

 

55%

25%

 

56%

Portugalia

63%

 

77%

36%

 

71%

18%

 

46%

România

77%

 

93%

45%

 

67%

25%

 

64%

Slovenia

63%

 

89%

39%

 

71%

23%

 

63%

Slovacia

57%

 

79%

36%

 

59%

18%

 

40%

Finlanda

30%

 

30%

35%

 

51%

35%

 

46%

Suedia

22%

 

22%

36%

 

65%

25%

 

38%

Regatul Unit

59%

 

84%

55%

 

73%

32%

 

49%

UE 28

59%

 

81%

42%

 

69%

28%

 

50%

Amendamentul

Tabelul (a): Angajamentele de reducere a emisiilor de dioxid de sulf (SO2), de oxizi de azot (NOx) și de compuși organici volatili nemetanici (COVnm). Combustibili vânduți, anul de referință 2005.

Statul membru

Reducerea emisiilor de SO2 comparativ cu anul 2005

Reducerea emisiilor de NOx comparativ cu anul 2005

Reducerea emisiilor de COVnm comparativ cu anul 2005

Pentru orice an din 2020 până în 2024

Pentru orice an din 2025 până în 2029

Pentru orice an începând din 2030

Pentru orice an din 2020 până în 2024

Pentru orice an din 2025 până în 2029

Pentru orice an începând din 2030

Pentru orice an din 2020 până în 2024

Pentru orice an din 2025 până în 2029

Pentru orice an începând din 2030

Belgia

43%

67%

68%

41%

58%

63%

21%

44%

44%

Bulgaria

78%

91%

94%

41%

62%

65%

21%

61%

62%

Republica Cehă

45%

68%

72%

35%

61%

66%

18%

55%

57%

Danemarca

35%

56%

58%

56%

65%

69%

35%

59%

59%

Germania

21%

46%

53%

39%

63%

69%

13%

42%

43%

Estonia

32%

70%

71%

18%

55%

61%

10%

31%

37%

Grecia

74%

90%

92%

31%

68%

72%

54%

68%

67%

Spania

67%

89%

89%

41%

72%

75%

22%

48%

48%

Franța

55%

77%

78%

50%

66%

70%

43%

49%

50%

Croația

55%

86%

87%

31%

64%

66%

34%

52%

48%

Irlanda

65%

81%

83%

49%

64%

75%

25%

33%

32%

Italia

35%

76%

75%

40%

66%

69%

35%

54%

54%

Cipru

83%

97%

95%

44%

68%

70%

45%

53%

54%

Letonia

8%

47%

46%

32%

39%

44%

27%

57%

49%

Lituania

55%

74%

72%

48%

54%

55%

32%

59%

57%

Luxemburg

34%

44%

44%

43%

73%

79%

29%

58%

58%

Ungaria

46%

86%

88%

34%

66%

69%

30%

57%

59%

Malta

77%

98%

98%

42%

86%

89%

23%

32%

31%

Țările de Jos

28%

57%

59%

45%

65%

68%

8%

34%

34%

Austria

26%

52%

50%

37%

69%

72%

21%

47%

48%

Polonia

59%

74%

78%

30%

50%

55%

25%

53%

56%

Portugalia

63%

79%

77%

36%

72%

71%

18%

48%

46%

România

77%

92%

93%

45%

64%

67%

25%

63%

64%

Slovenia

63%

88%

89%

39%

66%

71%

23%

62%

63%

Slovacia

57%

78%

79%

36%

55%

59%

18%

41%

40%

Finlanda

30%

30%

30%

35%

45%

51%

35%

45%

46%

Suedia

22%

22%

22%

36%

62%

65%

25%

35%

38%

Regatul Unit

59%

82%

84%

55%

70%

73%

32%

50%

49%

EU 28

59%

79%

81%

42%

64%

69%

28%

50%

50%

Justificare

Cifrele (limitele emisiilor) sunt preluate din scenariul reducerii decalajului cu 75 % formulat în evaluarea de impact a Comisiei, aceasta fiind opțiunea cea mai rentabilă deopotrivă potrivit evaluării de impact a Comisiei și evaluării de impact a Parlamentului European.

Amendamentul  39

Propunere de directivă

Anexa II – Tabelul B

 

Textul propus de Comisie

Tabelul (b): Angajamentele de reducere a emisiilor de amoniac (NH3), de particule fine            în suspensie (PM2,5) și de metan (CH4). Combustibili vânduți, anul de referință 2005.

Statul membru

Reducerea emisiilor de NH3 comparativ cu anul 2005

Reducerea emisiilor de PM2,5 comparativ cu anul 2005

Reducerea emisiilor de CH4 comparativ cu anul 2005

Pentru orice an din 2020 până în 2029

 

Pentru orice an începând din 2030

Pentru orice an din 2020 până în 2029

 

Pentru orice an începând din 2030

 

Pentru orice an începând din 2030

Belgia

2%

 

16%

20%

 

47%

 

26%

Bulgaria

3%

 

10%

20%

 

64%

 

53%

Republica Cehă

7%

 

35%

17%

 

51%

 

31%

Danemarca

24%

 

37%

33%

 

64%

 

24%

Germania

5%

 

39%

26%

 

43%

 

39%

Estonia

1%

 

8%

15%

 

52%

 

23%

Grecia

7%

 

26%

35%

 

72%

 

40%

Spania

3%

 

29%

15%

 

61%

 

34%

Franța

4%

 

29%

27%

 

48%

 

25%

Croația

1%

 

24%

18%

 

66%

 

31%

Irlanda

1%

 

7%

18%

 

35%

 

7%

Italia

5%

 

26%

10%

 

45%

 

40%

Cipru

10%

 

18%

46%

 

72%

 

18%

Letonia

1%

 

1%

16%

 

45%

 

37%

Lituania

10%

 

10%

20%

 

54%

 

42%

Luxemburg

1%

 

24%

15%

 

48%

 

27%

Ungaria

10%

 

34%

13%

 

63%

 

55%

Malta

4%

 

24%

25%

 

80%

 

32%

Țările de Jos

13%

 

25%

37%

 

38%

 

33%

Austria

1%

 

19%

20%

 

55%