Procedūra : 2014/0337(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0250/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0250/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 24/11/2015 - 5.1
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0396

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 718kWORD 285k
14.9.2015
PE 567.595v01-00 A8-0250/2015

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atceļ konkrētus tiesību aktus attiecībā uz policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās

(COM(2014)0713 – C8-0277/2014 – 2014/0337(COD))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Claude Moraes

(Simplified procedure – Rule 50(2) of the Rules of Procedure)

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atceļ konkrētus tiesību aktus attiecībā uz policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās

(COM(2014)0713 – C8-0277/2014 – 2014/0337(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0713),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 77. panta 2. punkta a), b) un d) apakšpunktu, 78. panta 2. punkta e) un g) apakšpunktu, 79. panta 2. punkta c) un d) apakšpunktu un 87. panta 2. punkta a) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0277/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu un 50. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0250/2015),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI(1)*

Komisijas priekšlikumā

---------------------------------------------------------

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

ar ko atceļ konkrētus Šengenas acquis tiesību aktus

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 77. panta 2. punkta a), b) un d) apakšpunktu, 78. panta 2. punkta e) un g) apakšpunktu, 79. panta 2. punkta c) un d) apakšpunktu un 87. panta 2. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)  Savienības tiesību aktu pārredzamības uzlabošana ir būtisks elements labākas tiesību aktu izstrādes stratēģijā, ko īsteno Savienības iestādes. Šajā saistībā ir lietderīgi atcelt tos spēkā esošos tiesību aktus, kam vairs nav jēgas.

(2)  Vairāki Šengenas acquis piederīgi tiesību akti, lai arī nav atcelti, vairs nav aktuāli, jo tie tika pieņemti uz laiku vai to saturs ir iekļauts vēlāk pieņemtajos tiesību aktos.

(3)  Izpildu komitejas Lēmums Sch/Com-ex (95) PV 1 rev(2) attiecās uz ļoti specifisku situāciju saistībā ar Portugāles pieprasīto iepriekšējo apspriešanos par vīzas pieteikumu iesniedzējiem no Indonēzijas. Minētais lēmums bija uzskatāms par novecojušu pēc tam, kad stājās spēkā Regula Nr. 810/2009(3) un Regula (EK) Nr. 767/2008(4), paredzot jaunus noteikumus par iepriekšējo apspriešanos ar citām dalībvalstīm saistībā ar vīzu izdošanu.

(4)  Izpildu komitejas Lēmumā SCH/Com-ex (95) 21(5) bija paredzēts dalībvalstu pienākums apmainīties ar statistikas informāciju, lai labāk uzraudzītu migrācijas plūsmas pie ārējām robežām. Minētais lēmums bija uzskatāms par novecojušu pēc tam, kad stājās spēkā Padomes Regula (EK) Nr. 2007/2004(6), ar kuru aģentūrai FRONTEX tika uzticēts veikt riska analīzi attiecībā uz jauniem riskiem un pašreizējo situāciju pie ārējām robežām, kā arī izstrādāt un uzturēt informācijas sistēmas, kas ļauj apmainīties ar šādu informāciju.

(5)  Ar Izpildu komitejas Lēmumu SCH/Com-ex (96) 13 rev. 1(7) noteica principus, kas regulē pārstāvētāju dalībvalstu un pārstāvēto dalībvalstu tiesības un pienākumus attiecībā uz Šengenas vīzu izdošanu trešās valstīs, kurās nav pārstāvētas visas Šengenas valstis. Minētais lēmums kļuva novecojis pēc tam, kad stājās spēkā Regula (EK) Nr. 810/2009, ar ko tika paredzēti jauni noteikumi par pārstāvības pasākumiem gadījumos, kad dalībvalsts piekrīt pārstāvēt citu dalībvalsti, lai minētās dalībvalsts vārdā izskatītu pieteikumus un izdotu vīzas.

(6)  Ar Izpildu komitejas Lēmumu SCH/Com-ex (97) 39 rev.(8) tika apstiprināti pamatprincipi attiecībā uz pierādījumiem un netiešiem pierādījumiem atpakaļuzņemšanas nolīgumos starp Šengenas valstīm. Minētais lēmums bija uzskatāms par novecojušu pēc tam, kad stājās spēkā Padomes Regula (EK) Nr. 343/2003(9) un Komisijas Regula (EK) Nr. 1560/2003(10), ar kurām nosaka tiešo un netiešo pierādījumu elementus, ko izmanto tās dalībvalsts noteikšanai, kura ir atbildīga par patvēruma pieteikuma izskatīšanu.

(7)  Ar Izpildu komitejas Lēmumu SCH/Com-ex (98) 1 rev. 2(11) tika noteikti vairāki pasākumi, kuru mērķis ir palielināt pārbaužu efektivitāti pie ārējām robežām. Minētais lēmums bija uzskatāms par novecojušu pēc tam, kad stājās spēkā Regula (EK) Nr. 562/2006(12), kurā paredzēti noteikumi par ārējo robežu šķērsošanu, un Padomes Regula (EK) Nr. 2007/2004, ar ko aģentūrai FRONTEX tika uzticēts atvieglināt Kopienas pasākumu piemērošanu saistībā ar ārējo robežu pārvaldību, nodrošinot dalībvalstu darbību koordināciju minēto pasākumu īstenošanā.

(8)  Ar Izpildu komitejas Lēmumu SCH/Com-ex (98) 18 rev.(13) tika paredzēta procedūra, kas jāievēro Šengenas valstīm, kurām ir nopietnas grūtības izsniegt izceļošanas dokumentus nelikumīgi ieceļojušo ārvalstu valstspiederīgo repatriācijai, kā arī iespēja Savienības līmenī izvērtēt nepieciešamību izmantot citus, stingrākus līdzekļus pret minētajām trešām valstīm. Minētais lēmums bija uzskatāms par novecojušu pēc tam, kad Savienība noslēdza ar vairākām trešām valstīm atpakaļuzņemšanas nolīgumus, kuros izklāstīti konkrēti pienākumi un procedūras, kas trešo valstu un dalībvalstu iestādēm ir jāpilda to ārvalstu valstspiederīgo repatriācijai, kuri nelikumīgi uzturas Savienībā.

(9)  Ar Izpildu komitejas Lēmumu SCH/Com-ex (98) 21(14) tika apstiprināti kopīgi noteikumi par spiedogu iespiešanu visu vīzas pieprasītāju pasēs, lai nepieļautu, ka viena un tā pati persona iesniedz daudzkārtējus vai secīgus vīzas pieteikumus. Minētais lēmums bija uzskatāms par novecojušu pēc tam, kad stājās spēkā Regula (EK) Nr. 810/2009, kurā paredzēts jaunu noteikumu kopums par vīzu izdošanu un spiedogu iespiešanu pieteikuma iesniedzēja ceļošanas dokumentā.

(10)  Ar Izpildu komitejas Lēmumu SCH/Com-ex (98) 37 def. 2(15) tika izveidots pasākumu kopums ar mērķi ieviest integrētu pieeju, lai pastiprinātu cīņu pret nelegālo migrāciju; minēto lēmumu īstenoja ar Centrālās grupas 1998. gada 27. oktobra lēmumu par pasākumu ieviešanu cīņai pret nelegālu imigrāciju (SCH/C (98) 117). Minētie lēmumi bija uzskatāmi par novecojušiem pēc tam, kad stājās spēkā Regula (EK) Nr. 377/2004(16), ar kuru izveidoja kopēju satvaru imigrācijas sadarbības koordinatoru norīkošanai darbā trešās valstīs, Regula (EK) Nr. 562/2006, ar kuru paredzēja kopējus pasākumus ārējo robežu kontrolei, un Padomes Lēmums 2009/371/TI(17), ar kuru Eiropolam uzticēja konkrētus uzdevumus saistībā ar informācijas apmaiņu, tostarp nelegālās migrācijas apkarošanu.

(11)  Ar Izpildu komitejas Lēmumu SCH/Com-ex (98) 59 rev.(18) tika paredzēts norādījumu kopums saskaņotai dokumentu konsultantu izmantošanai gaisa un jūras satiksmes jomā un dalībvalstu konsulārajās pārstāvniecībās, lai pastiprinātu cīņu pret nelegālo imigrāciju. Minētais lēmums bija uzskatāms par novecojušu pēc tam, kad stājās spēkā Regula (EK) Nr. 377/2004, ar kuru ieviesa jaunus noteikumus par sadarbības koordinatoru izmantošanu trešās valstīs.

(12)  Ar Izpildu komitejas Lēmumu SCH/Com-ex (99) 7 rev. 2(19) tika apstiprināts plāns par dalībvalstu sadarbības koordinatoru savstarpēju nosūtīšanu, lai konsultētu un palīdzētu veikt uzdevumus drošības jomā un pārbaudes pie ārējām robežām. Minētais lēmums bija uzskatāms par novecojušu pēc tam, kad stājās spēkā Regula (EK) Nr. 562/2006 un Regula (EK) Nr. 2007/2004, ar kurām tika ieviests jauns tiesiskais regulējums dalībvalstu sadarbībai attiecībā uz ārējo robežu kontroli, tostarp sadarbības koordinatoru nosūtīšanu.

(13)  Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 189/2008(20) tika noteiktas ar konkrētiem SIS II testiem saistītas specifikācijas, lai pierādītu, ka centrālā SIS II, sakaru infrastruktūra un saskarne starp centrālo SIS II un valstu sistēmām (N.SIS II) darbojas atbilstoši tehniskajām un funkcionālajām prasībām, kas izklāstītas SIS II juridiskajos aktos. Minētā regula zaudēja savu juridisko spēku, kad 2013. gada 9. aprīlī sāka darboties SIS II.

(14)  Juridiskās noteiktības un skaidrības labad minētie novecojušie lēmumi un regula būtu jāatceļ.

(15)  Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, atcelt vairākus novecojušus pie Šengenas acquis piederīgus Savienības tiesību aktus attiecībā uz brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet gan labāk Savienības līmenī, Savienība var noteikt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu ▌, kas izklāstīts Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(16)  Saskaņā ar 1. pantu 22. protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un tai tā nav saistoša un nav jāpiemēro. Tā kā šī regula pilnveido Šengenas acquis, Dānija saskaņā ar minētā protokola 4. pantu sešu mēnešu laikā pēc tam, kad Padome ir pieņēmusi lēmumu par šo regulu, izlemj, vai tā šo regulu ieviesīs savos tiesību aktos.

(17)  Šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Apvienotā Karaliste nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2000/365/EK(21). Tādēļ Apvienotā Karaliste nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un Apvienotajai Karalistei šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro.

(18)  Šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Īrija nepiedalās saskaņā ar Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmumu 2002/192/EK(22). Tādēļ Īrija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un Īrijai šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro.

(19)  Attiecībā uz Islandi un Norvēģiju šī regula pilnveido tos Šengenas acquis noteikumus tā nolīguma nozīmē, kurš noslēgts starp Eiropas Savienības Padomi un Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par abu minēto valstu asociēšanu Šengenas acquis(23) īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, kuri attiecas uz jomu, kas minēta 1. pantā Padomes Lēmumā 1999/437/EK(24).

(20)  Attiecībā uz Šveici šī regula papildina tos Šengenas acquis noteikumus tā nolīguma nozīmē, kas noslēgts starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis(25) īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Lēmuma 1999/437/EK 1. pantā, to lasot saistībā ar 3. pantu Padomes Lēmumā 2008/146/EK(26) un Padomes Lēmumā 2008/149/TI(27).

(21)  Attiecībā uz Lihtenšteinu šī regula papildina tos Šengenas acquis noteikumus tā protokola nozīmē, kas noslēgts starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis(28) īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, un tā protokola nozīmē, kas noslēgts starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā saistībā ar kontroles atcelšanu pie iekšējām robežām un personu pārvietošanos, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Lēmuma 1999/437/EK 1. pantā, to lasot saistībā ar 3. pantu Padomes Lēmumā 2011/349/ES(29) un Padomes Lēmumā 2011/350/ES(30),

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Novecojušu tiesību aktu atcelšana

Tiek atcelti šādi tiesību akti:

-  Lēmums SCH/Com-ex (95) PV 1 rev. (vīzu politika);

-  Lēmums SCH/Com-ex (95) 21 (apmaiņa ar statistikas informāciju);

-  Lēmums SCH/Com-ex (96) 13 rev. 1 (Šengenas vīzu izdošana);

-  Lēmums SCH/Com-ex (97) 39 rev. (pierādījumi saskaņā ar atpakaļuzņemšanas   nolīgumiem);

-  Lēmums CH/Com-ex (98) 1 rev. 2 (darba grupa);

-  Lēmums SCH/Com-ex (98) 18 rev. (grūtības saņemt izceļošanas dokumentus);

-  Lēmums SCH/Com-ex (98) 21 (spiedoga iespiešana pasēs);

-  Lēmums SCH/Com-ex (98) 37 def. 2 (cīņa pret nelegālo imigrāciju);

-  Lēmums  SCH/C (98) 117 (cīņa pret nelegālo imigrāciju);

-  Lēmums SCH/Com-ex (98) 59 rev. (dokumentu konsultanti);

-  Lēmums SCH/Com-ex (99) 7 rev. 2 (sadarbības koordinatori); un

-  Padomes Regula (EK) Nr. 189/2008 (SIS II testi).

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā  Padomes vārdā

priekšsēdētājs  priekšsēdētājs

PASKAIDROJUMS

Ņemot vērā Līgumiem pievienotajā 36. protokolā par pārejas noteikumiem noteiktās pārejas perioda beigas, Komisija ir izvērtējusi Šengenas acquis un juridiskos instrumentus, kas reglamentē policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās. Virkne tiesību aktu ir atzīti par novecojušiem vai nu tāpēc, ka to saturs ir iekļauts vēlākajos tiesību aktos, vai tāpēc, ka tiem ir pagaidu raksturs.

Iestāžu nolīgumā, kuru Eiropas Parlaments, Padome un Komisija noslēdza 2003. gada 16. decembrī, iestādes vienojās samazināt Savienības tiesību apjomu un tās vienkāršot, tostarp atceļot novecojušus tiesību aktus.

Pamatojoties uz veikto pārbaudi un ievērojot iestāžu nolīgumā par labāku regulējumu paredzētās saistības un Komisijas politiku par normatīvo atbilstību(31), Komisija iesniedza priekšlikumu atcelt šādus novecojušus tiesību aktus:

  Šengenas Izpildu komitejas 11 lēmumi, jo to saturs ir iestrādāts tiem sekojošajos tiesību aktos, un

  Padomes Regula (EK) Nr. 189/2008 (2008. gada 18. februāris) par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) testiem, kura zaudēja savu spēku brīdī, kad SIS II sāka darboties 2013. gada 9. aprīlī.

Pēc konsultācijām ar Eiropas Parlamenta Juridisko dienestu un ņemot vērā Padomes ierosinātos grozījumus šā Komisijas priekšlikuma vispārējā pieejā, referents ierosina mainīt tiesību akta veidu no lēmuma uz regulu. Saskaņā ar LESD 288. pantu regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs, un tā labāk atbildīs priekšlikuma mērķim atcelt tiesību aktus, kas tiek uzskatīti par novecojušiem.

Tiesību akta nosaukums ir grozīts, lai labāk atbilstu atceltajiem tiesību aktiem.

Tika ieviesti vairāki grozījumi, lai uzlabotu šā tiesību akta izstrādi.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Konkrētu brīvības, drošības un tiesiskuma telpas tiesību aktu atcelšana

Atsauces

COM(2014)0713 – C8-0277/2014 – 2014/0337(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

28.11.2014

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

15.12.2014

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Claude Moraes

5.2.2015

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

8.12.2014

Izskatīšana komitejā

14.4.2015

2.7.2015

3.9.2015

 

Pieņemšanas datums

3.9.2015

 

 

 

Iesniegšanas datums

14.9.2015

(1)

* *   Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌.

(2)

  Izpildu komitejas 1995. gada 28. aprīļa lēmums par kopējo vīzu politiku (Sch/Com-ex (95) PV 1 rev.) (OV L 239, 22.9.2000., 175. lpp.).

(3)

  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 810/2009 (2009. gada 13. jūlijs), ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss) (OV L 243, 15.9.2009., 1. lpp.).

(4)

  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 767/2007 (2008. gada 9. jūlijs) par Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar īstermiņa vīzām (VIS regula) (OV L 218, 13.8.2008., 60. lpp.).

(5)

  Izpildu komitejas lēmums (1995. gada 20. decembris) par ātru informācijas apmaiņu starp Šengenas valstīm, paziņojot statistikas datus un konkrētus datus par iespējamiem darbības traucējumiem pie ārējām robežām (SCH/Com-ex (95) 21) (OV L 239, 22.9.2000., 176. lpp.).

(6)

  Padomes Regula (EK) Nr. 2007/2004 (2004. gada 26. oktobris), ar ko izveido Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (OV L 349, 25.11.2004., 1. lpp.).

(7)

  Izpildu komitejas lēmums (1996. gada 27. jūnijs) par principiem Šengenas vīzu izdošanai saskaņā ar 30. panta 1. punkta a) apakšpunktu Konvencijā par Šengenas Līguma īstenošanu (SCH/Com-ex (96) 13 rev. 1) (OV L 239, 22.9.2000., 180. lpp.).

(8)

  Izpildu komitejas lēmums (1997. gada 15. decembris) par pamatprincipiem attiecībā uz pierādījumu un netiešu pierādījumu paņēmieniem atpakaļuzņemšanas nolīgumos starp Šengenas valstīm (SCH/Com-ex (97) 39 rev.) (OV L 239, 22.9.2000., 188. lpp.).

(9)

  Padomes Regula (EK) Nr. 343/2003 (2003. gada 18. februāris), ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa patvēruma pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (OV L 50, 25.2.2003., 1. lpp.).

(10)

  Komisijas Regula (EK) Nr. 1560/2003 (2003. gada 2. septembris), ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr. 343/2003, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa patvēruma pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (OV L 222, 5.9.2003., 3. lpp.). 3).

(11)

  Izpildu komitejas lēmums (1998. gada 21. aprīlis) par darba grupas darbībām (SCH/Com-ex (98) 1 rev. 2) (OV L 239, 22.9.2000., 191. lpp.).

(12)

  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), (OV L 105, 13.4.2006., 1. lpp.).

(13)

  Izpildu komitejas lēmums (1998. gada 23. jūnijs) par pasākumiem, kas jāpieņem attiecībā uz valstīm, kuras rada problēmas, izsniedzot dokumentus, kas nepieciešami izraidīšanai no Šengenas teritorijas (SCH/Com-ex (98) 18 rev.) (OV L 239, 22.9.2000., 197. lpp.).

(14)

  Izpildu komitejas lēmums (1998. gada 23. jūnijs) par spiedoga iespiešanu vīzas pieprasītāja pasē (SCH/Com-ex (98) 21) (OV L 239, 22.9.2000., 200. lpp.).

(15)

  Izpildu komitejas lēmums (1998. gada 27. oktobris) par pasākumu ieviešanu cīņai pret nelegālu imigrāciju (SCH/Com-ex (98) 37 def. 2) (OV L 239, 22.9.2000., 203. lpp.).

(16)

  Padomes Regula (EK) Nr. 377/2004 (2004. gada 19. februāris) par sadarbības koordinatoru tīkla izveidi imigrācijas jomā. (OV L 64, 2.3.2004., 1. lpp.).

(17)

  Padomes Lēmums 2009/371/TI (2009. gada 6. aprīlis), ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu) (OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.).

(18)

  Izpildu komitejas lēmums (1998. gada 16. decembris) par dokumentu konsultantu saskaņotu izmantošanu (SCH/Com-ex (98) 59 rev.) (OV L 239, 22.9.2000., 308. lpp.).

(19)

  Izpildu komitejas lēmums (1999. gada 28. aprīlis) par sadarbības koordinatoriem (SCH/Com-ex (99) 7 rev. 2) (OV L 239, 22.9.2000., 411. lpp.).

(20)

  Padomes Regula (EK) Nr. 189/2008 (2008. gada 18. februāris) par otrās paaudzes Šengenas Informācijas Sistēmas (SIS II) testiem (OV L 57, 1.3.2008., 1. lpp.).

(21)

  Padomes 2000. gada 29. maija Lēmums 2000/365/EK par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.).

(22)

  Padomes Lēmums 2002/192/EK (2002. gada 28. februāris) par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.).

(23)

  OV L 176, 10.7.1999., 36. lpp.

(24)

  Padomes Lēmums 1999/437/EK (1999. gada 17. maijs) par dažiem pasākumiem, lai piemērotu Eiropas Savienības Padomes, Islandes Republikas un Norvēģijas Karalistes Nolīgumu par abu minēto valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un izstrādē (OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp.).

(25)

  OV L 53, 27.2.2008., 52. lpp.

(26)

  Padomes Lēmums 2008/146/EK (2008. gada 28. janvāris) par to, lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (OV L 53, 27.2.2008., 1. lpp.).

(27)

  Padomes Lēmums (2008. gada 28. janvāris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (OV L 53, 27.2.2008., 50. lpp.).

(28)

  OV L 160, 18.6.2011., 21. lpp.

(29)

  Padomes Lēmums 2011/349/ES (2011. gada 7. marts) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, jo īpaši saistībā ar tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un policijas sadarbību (OV L 160, 18.6.2011., 1. lpp.).

(30)

  Padomes Lēmums 2011/350/ES (2011. gada 7. marts) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā saistībā ar kontroles atcelšanu pie iekšējām robežām un personu pārvietošanos (OV L 160, 18.6.2011., 19. lpp.).

(31)

  Komisijas paziņojums (2014. gada 18. jūnijs) „Normatīvās atbilstības un izpildes programma (REFIT): pašreizējā situācija un perspektīvasˮ (COM(2014) 368 final), 18.6.2014.

Juridisks paziņojums