Procedūra : 2014/0339(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0252/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0252/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 24/11/2015 - 5.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0398

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 712kWORD 286k
14.9.2015
PE 567.590v01-00 A8-0252/2015

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atceļ konkrētus tiesību aktus attiecībā uz policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās

(COM(2014)0715 – C8-0280/2014 – 2014/0339(COD))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Claude Moraes

(Vienkāršota procedūra – Reglamenta 50. panta 2. punkts)

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atceļ konkrētus tiesību aktus attiecībā uz policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās

(COM(2014)0715 – C8-0280/2014 – 2014/0339(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0715),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 82. panta 1. punkta d) apakšpunktu un 87. panta 2. punkta a) un c) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0280/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–       ņemot vērā Reglamenta 59. pantu un 50. panta 2. punktu,

–       ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0252/2015),

1.      pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.      prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.      uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI(1)*

Komisijas priekšlikumā

---------------------------------------------------------

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

ar ko atceļ konkrētus tiesību aktus attiecībā uz policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 82. panta 1. punktu, 83. panta 1. punktu, 87. panta 2. punktu un 88. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu(2),

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)      Savienības tiesību aktu pārredzamības uzlabošana ir būtisks elements labākas tiesību aktu izstrādes stratēģijā, ko īsteno Savienības iestādes. Šajā saistībā ir lietderīgi atcelt tos spēkā esošos tiesību aktus, kam vairs nav jēgas.

(2)      Vairāki attiecībā uz policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās pieņemtie tiesību akti, kaut arī nav atcelti, ir uzskatāmi par novecojušiem ▌ tāpēc, ka to saturs ir iekļauts vēlāk pieņemtajos tiesību aktos.

(3)      Ar Padomes Vienoto rīcību 96/610/TI(3) tika izveidots specializētu pretterorisma zināšanu, prasmju un kompetences direktorijs, lai darītu tās plašāk un vieglāk pieejamas aģentūrām visās dalībvalstīs. Minētā Vienotā rīcība kļuva novecojusi, jo ar Padomes Lēmumu 2009/371/TI(4) Eiropolam tika uzticēts atbalstīt un stiprināt dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu ▌savstarpējo sadarbību terorisma novēršanā un apkarošanā un citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanā, savukārt ar Padomes Lēmumu 2008/615/TI(5) tika ieviests jauns satvars pārrobežu sadarbībai terorisma apkarošanā.

(4)      Ar Padomes Vienoto rīcību 96/699/TI(6) Eiropola Narkotiku apkarošanas vienība tika noteikta kā iestāde, kurai bija jānosūta dalībvalstu informācija par narkotiku ķīmisko analīzi. Minētā Vienotā rīcība kļuva novecojusi pēc tam, kad stājās spēkā Padomes Lēmums 2009/371/JHA(7)▌.

(5)      Padomes Vienotās rīcības 96/747/TI(8) mērķis bija pastiprināt sadarbību starp dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm, izveidojot specializētu pretterorisma zināšanu, prasmju un kompetences direktoriju. Minētā Vienotā rīcība kļuva novecojusi pēc tam, kad stājās spēkā Lēmums 2009/371/TI, ar kuru Eiropolam tika uzticēts uzdevums padziļināt speciālās zināšanas par dalībvalstu kompetento iestāžu izmeklēšanas procedūrām un sniegt konsultācijas par izmeklēšanu.

(6)      Padomes Vienotās rīcības 96/750/TI(9) mērķis bija pastiprināt dalībvalstu attiecīgo iestāžu sadarbību cīņā pret narkomāniju un aicināt dalībvalstis tuvināt savus tiesību aktus, lai padarītu tos savstarpēji saderīgus līdz pakāpei, kāda nepieciešama, lai novērstu un apkarotu narkotiku nelegālo tirdzniecību Savienībā. Minētā Vienotā rīcība kļuva novecojusi, jo spēkā stājās Konvencija par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpējo palīdzību krimināllietās un Padomes Pamatlēmums 2004/757/TI(10).

(7)      Padomes Vienotā rīcība 97/339/TI(11) ļāva sadarboties un apmainīties ar informāciju starp dalībvalstīm saistībā ar liela mēroga notikumiem, kuros pulcējas liels skaits cilvēku no vairākām dalībvalstīm, lai uzturētu likumību un kārtību, aizsargātu cilvēkus un viņu īpašumu un novērstu noziedzīgus nodarījumus. Minētā Vienotā rīcība kļuva novecojusi pēc tam, kad stājās spēkā Padomes Lēmumi 2008/615/TI(12), 2002/348/TI(13) un 2007/412/TI(14), kuros paredzēti jauni noteikumi par datu, kas nav personas dati, un personas datu apmaiņu un citiem sadarbības veidiem sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanas nolūkā liela mēroga notikumu gadījumā.

(8)      Padomes Vienotās rīcības 97/372/TI(15) mērķis bija pastiprināt informācijas un izlūkdatu apmaiņu starp muitas iestādēm un citām tiesībaizsardzības iestādēm, jo īpaši narkotiku apkarošanas jomā. Minētā Vienotā rīcība kļuva novecojusi pēc tam, kad stājās spēkā Padomes Akts 98/C 24/01(16), ar ko izstrādā Neapoles konvenciju, ar kuru tika ieviesti sīki izstrādāti noteikumi par dalībvalstu savstarpējo palīdzību un sadarbību, lai novērstu un atklātu valstu muitas noteikumu pārkāpumus, Padomes Lēmums 2009/917/TI(17), ar ko tika palielināta muitas iestāžu sadarbības un kontroles procedūru efektivitāte, izveidojot muitas informācijas sistēmu (MIS), un Padomes Lēmums 2009/371/TI, ar kuru Eiropolam tika uzticēti uzdevumi ar nolūku atbalstīt sadarbību muitas jomā.

(8a)    1998. gada 17. jūnija Konvenciju par vadītāja tiesību atņemšanu(18), kas izstrādāta, pamatojoties uz Padomes Aktu 98/C 216/01(19), ir ratificējušas tikai septiņas dalībvalstis, un tā nekad nav stājusies spēkā. Turklāt no šīm septiņām dalībvalstīm, kas ir konvenciju ratificējušas, tikai Īrija un Apvienotā Karaliste deklarācijas ir sniegušas saskaņā ar 15. panta 4. punktu, lai savstarpēji piemērotu konvenciju, pirms tā stājas spēkā visās dalībvalstīs. Tomēr pēc tam, kad 2013. gada 24. jūlijā Apvienotā Karaliste saskaņā ar 10. panta 4. punkta pirmās daļas pirmo teikumu 36. protokolā par pārejas noteikumiem nāca klajā ar paziņojumu, minēto Padomes aktu un konvenciju no 2014. gada 1. decembra Apvienotajai Karalistei piemērot beidza saskaņā ar minētā protokola 10. panta 4. punkta pirmās daļas otro teikumu. Tādēļ, tā kā šie instrumenti vairs nav savstarpēji piemērojami nevienā no dalībvalstīm, tie ir zaudējuši nozīmi Savienības acquis kontekstā un būtu jāatceļ.

(9)      Padomes Vienotā rīcība 98/427/TI(20) attiecās uz labu praksi, sniedzot savstarpēju tiesisko palīdzību krimināllietās, un tās mērķis bija labas prakses apmaiņa starp dalībvalstīm, lai izpildītu tiesiskās palīdzības lūgumus krimināllietās. Minētā Vienotā rīcība ir uzskatāma par novecojušu. Tā ▌ de facto ir zaudējusi nozīmi tad, kad stājās spēkā Konvencija par dalībvalstu savstarpējo palīdzību krimināllietās.

(10a)  Padomes Pamatlēmumu 2008/978/TI(21)  par Eiropas pierādījumu iegūšanas rīkojumu (EPIR) aizstāja ar Direktīvu 2014/41/ES(22)  par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu (EIR), jo EPIR darbības joma bija pārāk ierobežota. Tā kā EIR savstarpēji piemēros 26 dalībvalstis, EPIR joprojām būtu piemērojams tikai starp tām divām dalībvalstīm, kuras nepiedalās EIR piemērošanā. Tādēļ EPIR vairs nav uzskatāms par lietderīgu sadarbības instrumentu krimināllietās, un tas būtu jāatceļ.

(11)    Juridiskās noteiktības un skaidrības labad būtu jāatceļ minētās novecojušās Vienotās rīcības, Konvencija, Padomes akts 98/C 216/01 un pamatlēmums.

(11a)  Lai gan Līguma par Eiropas Savienības darbību 83. panta 1. punktā ir paredzēta direktīvu pieņemšana, Padomes Vienotās rīcības 96/750/IT un Pamatlēmuma 2008/978/IT atcelšanas piemērota instrumenta izvēle ir regula, ņemot vērā to, ka šajā likumdošanas instrumentā nevis paredz noziedzīgu nodarījumu un sankciju definēšanas noteikumu minimumu, bet tikai atceļ novecojušus aktus, neaizstājot tos ar jauniem aktiem.

(12)    Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, atcelt vairākus novecojušus pie Šengenas acquis piederīgus Savienības tiesību aktus attiecībā uz brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet gan labāk Savienības līmenī, Savienība var noteikt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kas izklāstīts Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(13)    Saskaņā ar 1. pantu Protokolā (Nr. 22) par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un Dānijai šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro.

(14)    Saskaņā ar 3. pantu un 4.a panta 1. punktu Protokolā (Nr. 21) par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Īrija ir paziņojusi, ka vēlas piedalīties šīs regulas pieņemšanā un piemērošanā.

(14a)  Pēc tam, kad Apvienotā Karaliste 2013. gada 24. jūlijā sniedza paziņojumu saskaņā ar 10. panta 4. punkta pirmās daļas pirmo teikumu 36. protokolā par pārejas noteikumiem Vienoto rīcību 96/610/TI, 96/699/TI, 96/747/TI, 96/750/TI, 97/339/TI, 97/372/TI un 98/427/TI, kā arī Padomes Aktu 98/C 216/07 no 2014. gada 1. decembra Apvienotajai Karalistei beidza piemērot saskaņā ar minētā protokola 10. panta 4. punkta pirmās daļas otro teikumu. Tādēļ Apvienotā Karaliste nepiedalās šīs regulas pieņemšanā attiecībā uz minētajiem tiesību aktiem, un Apvienotajai Karalistei šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro. Tomēr saskaņā ar minētā protokola 10. panta 4. punkta pirmās daļas trešo teikumu attiecībā uz Apvienoto Karalisti joprojām ir jāpiemēro Pamatlēmums 2008/978/IT, kura vietā spēkā stājās Direktīva 2014/41/ES. Tādēļ saskaņā ar 3. pantu un 4.a panta 1. punktu protokolā (Nr. 21) par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Apvienotā Karaliste ir paziņojusi, ka vēlas piedalīties šīs regulas pieņemšanā un piemērošanā,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU:

1. pants

Novecojušu tiesību aktu atcelšana

Tiek atcelti šādi tiesību akti:

-          Vienotā rīcība 96/610/TI (pretterorisma zināšanu direktorijs);

-          Vienotā rīcība 96/699/IT (narkotiku ķīmiskā analīze);

-          Vienotā rīcība 96/747/TI (zināšanu direktorijs cīņai pret organizēto noziedzību);

-          Vienotā rīcība 96/750/TI (narkomānijas un narkotiku nelegālas tirdzniecības apkarošana);

-          Vienotā rīcība 97/339/TI (sadarbība sabiedriskās kārtības un drošības jomā);

-          Vienotā rīcība 97/372/TI (muitas iestāžu sadarbība);

-          Padomes Akts 98/C 216/01 un 1998. gada 17. jūnija Konvencija (vadītāja tiesību atņemšana);

-          Vienotā rīcība 98/427/TI (laba prakse, sniedzot savstarpēju tiesisko palīdzību krimināllietās); un ▌

-          Pamatlēmums 2008/978/TI (Eiropas pierādījumu iegūšanas rīkojums).

2. pants

Pagaidu noteikumi

Uz visiem Eiropas pierādījumu iegūšanas rīkojumiem, ko izpilda saskaņā ar Pamatlēmumu 2008/978/IT, turpina attiecināt minēto instrumentu, līdz attiecīgais kriminālprocess tiek pabeigts, pieņemot galīgo lēmumu.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā                           Padomes vārdā

priekšsēdētājs                                               priekšsēdētājs

PASKAIDROJUMS

Ņemot vērā Līgumiem pievienotajā protokolā (Nr. 36) par pārejas noteikumiem noteiktās pārejas perioda beigas, Komisija ir izvērtējusi Šengenas acquis un juridiskos instrumentus, kas reglamentē policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās. Virkne tiesību aktu ir atzīti par novecojušiem vai nu tāpēc, ka to saturs ir iekļauts vēlākajos tiesību aktos, vai nu tāpēc, ka tiem ir pagaidu raksturs.

Iestāžu nolīgumā, kuru Eiropas Parlaments, Padome un Komisija noslēdza 2003. gada 16. decembrī, iestādes vienojās samazināt Savienības tiesību apjomu un tās vienkāršot, tostarp atceļot novecojušus tiesību aktus.

Pamatojoties uz veikto pārbaudi un ievērojot iestāžu nolīgumā par labāku regulējumu paredzētās saistības un Komisijas politiku par normatīvo atbilstību(23), Komisija iesniedza priekšlikumu atcelt 7 novecojušas Padomes vienotās rīcības, kuru saturs ir iekļauts vēlākos tiesību aktos, un Padomes Aktu 1999/C 26/07, ar ko nosaka Eiropola darbiniekiem piemērojamos dienesta noteikumus. Minētais akts attiecas tikai uz ļoti ierobežotu tādu darba līgumu skaitu, kas noslēgti pirms Padomes Lēmuma 2009/271/IT, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu). Joprojām spēkā ir tikai daži šādi līgumi, un tie drīz vien beigsies.

Saskaņā ar Padomes izdarītajiem grozījumiem tās vispārējā pieejā, kuriem ir piekritusi arī Komisija, un pēc konsultēšanās ar Eiropas Parlamenta Juridisko dienestu, referents iesniedz grozījumus par divu papildu tādu tiesību aktu atcelšanu, kas arī ir uzskatāmi par novecojušiem:

1. 1998. gada 17. jūnija Konvencija par autovadītāja tiesību atņemšanu un Padomes Akts 98/C 216/01

Lai minētā konvencija stātos spēkā, tā ir jāratificē visām 15 to parakstījušajām dalībvalstīm. To ir ratificējušas tikai septiņas dalībvalstis, un šī konvencija tā arī spēkā nestājās. No tām dalībvalstīm, kas konvenciju ir ratificējušas, tikai divas (Īrija un Apvienotā Karaliste) deklarācijas ir sniegušas saskaņā ar 15. panta 4. punktu, kurā ir paredzēta atļauja konvenciju piemērot, pirms tā stājas spēkā visās dalībvalstīs. Tomēr pēc tam, kad 2013. gada 24. jūlijā Apvienotā Karaliste saskaņā ar protokola (Nr. 36) 10. panta 4. punkta pirmo teikumu nāca klajā ar paziņojumu, minēto Padomes aktu un konvenciju no 2014. gada 1. decembra Apvienotajai Karalistei piemērot beidza. Tādēļ, tā kā šie instrumenti vairs nav savstarpēji piemērojami nevienā no dalībvalstīm, tie no Savienības acquis viedokļa ir zaudējuši nozīmi un būtu jāatceļ.

2. Padomes Pamatlēmums 2008/978/TI par Eiropas pierādījumu iegūšanas rīkojumu nolūkā iegūt priekšmetus, dokumentus un datus, ko izmantot tiesvedībai krimināllietās (EPIR).

Šā pamatlēmuma vietā visās dalībvalstīs, izņemot Dānijā un Īrijā, spēkā stājusies ir Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/41/ES par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās (EIR) (transponēšanas termiņš 2017. gada 22. maijs). Tā kā EPIR turpmāk savstarpēji piemēros tikai divas dalībvalstis, tas ir zaudējis savu nozīmi kā sadarbības instruments un būtu jāatceļ. Tiek pieņemti pagaidu noteikumi, paredzot, ka Pamatlēmums 2008/978/IT būs spēkā arī turpmāk attiecībā uz EPIR, kas ir izdots pirms EIR transponēšanas, kamēr ar galīgu lēmumu nav pabeigts attiecīgais kriminālprocess, kura ietvaros EPIR tika izdots.

Juridiskā noteiktības un skaidrības iemeslu dēļ referents papildus tam ierosina svītrot atsauci uz Padomes 1998. gada 3. decembra Aktu 1999/C 26/07, ar ko nosaka Eiropola darbiniekiem piemērojamos dienesta noteikumus. Patlaban notiek process, kura rezultātā Lēmums 2009/371/IT, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu), tiks aizstāts ar Eiropola regulu, kurā būs paredzēti pārejas noteikumi attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar darbiniekiem un kurus joprojām reglamentē iepriekšējā sistēma (Sk. Eiropola regulas 55.pantu, 73. pantu un 75. panta 5. punktu). Liekas, ka lietderīgāk visu šo jautājumu par agrākajiem noteikumiem, kurus piemēro Eiropola darbiniekiem, būtu reglamentēt tikai Eiropola regulā, nevis parelēli risināt šajā priekšlikumā.

Ziņojumā papildus tam ir iekļauti grozījumi, kuru mērķis ir uzlabot minētā tiesību akta izstrādi, grozījumi, kuros skaidrota AK nostāja, ņemot vērā tās lēmumu, kas pieņemts, pamatojoties uz protokola (Nr. 36) 10. panta 4. punktu, un jauns apsvērums, kas pamato regulas izmantošanu nolūkā atcelt atsevišķus tiesību aktus, kuru juridiskais pamats pēc Lisabonas līguma paredz direktīvu pieņemšanu.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Konkrētu tiesību aktu attiecībā uz policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās atcelšana

Atsauces

COM(2014)0715 – C8-0280/2014 – 2014/0339(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

28.11.2014

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

15.12.2014

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Claude Moraes

5.2.2015

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

15.12.2014

Izskatīšana komitejā

14.4.2015

2.7.2015

3.9.2015

 

Pieņemšanas datums

3.9.2015

 

 

 

Iesniegšanas datums

14.9.2015

(1)

* *     Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌.

(2)

         XXX

(3)

         Padomes Vienotā rīcība 96/610/TI (1996. gada 15. oktobris), kas pieņemta, pamatojoties uz K3. pantu Līgumā par Eiropas Savienību, par specializēta pretterorisma zināšanu, prasmju un kompetences direktorija izveidošanu un uzturēšanu, lai veicinātu pretterorisma sadarbību starp Eiropas Savienības dalībvalstīm (OV L 273, 25.10.1996., 1. lpp.).

(4)

         Padomes Lēmums 2009/371/TI (2009. gada 6. aprīlis), ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu) (OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.).

(5)

         Padomes Lēmums 2008/615/TI (2008. gada 23. jūnijs) par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp.).

(6)

         Padomes Vienotā rīcība 96/699/TI (1996. gada 29. novembris), ko Padome pieņēmusi, pamatojoties uz Līguma par Eiropa Savienību K3. pantu, par informācijas apmaiņu attiecībā uz narkotiku ķīmisko analīzi, lai nodrošinātu uzlabotu sadarbību starp dalībvalstīm narkotiku nelikumīgas tirdzniecības apkarošanā (OV L 322, 12.12.1996., 5. lpp.).

(7)

         Padomes Lēmums http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009D0371:LV:NOT2009/371/TI (2009. gada 6. aprīlis), ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu) (OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.).

(8)

         Vienotā rīcība 96/747/TI (1996. gada 29. novembris), kuru Padome pieņēmusi, pamatojoties uz K3. pantu Līgumā par Eiropas Savienību, par specializēta zināšanu, prasmju un kompetences direktorija izveidošanu un uzturēšanu saistībā ar cīņu pret starptautisko organizēto noziedzību, lai veicinātu tiesībaizsardzības sadarbību starp Eiropas Savienības dalībvalstīm (OV L 342, 31.12.1996., 2. lpp.).

(9)

         Padomes Vienotā rīcība 96/750/TI (1996. gada 17. decembris), kuru Padome pieņēmusi, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu, par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesību aktu un prakses tuvināšanu, lai apkarotu narkomāniju un novērstu un apkarotu narkotiku nelegālu tirdzniecību (OV L 342, 31.12.1996., 6. lpp.).

(10)

         Padomes Pamatlēmums 2004/757/TI (2004. gada 25. oktobris), ar ko paredz minimuma noteikumus par noziedzīgu darbību pazīmēm un sodiem narkotisko vielu nelikumīgas tirdzniecības jomā (OV L 335, 11.11.2004., 8. lpp.).

(11)

        Vienotā rīcība 97/339/TI (1997. gada 26. maijs), ko Padome pieņēmusi, pamatojoties uz K3. pantu Līgumā par Eiropas Savienību, par sadarbību sabiedriskās kārtības un drošības jomā (OV L 147, 5.6.1997., 1. lpp.).

(12)

        Padomes Lēmums 2008/615/TI (2008. gada 23. jūnijs) par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp.).

(13)

        Padomes Lēmums 2002/348/TI (2002. gada 25. aprīlis) par drošību starptautiska mēroga futbola sacensību laikā (OV L 121, 8.5.2002., 1. lpp.).

(14)

        Padomes Lēmums 2007/412/TI (2007. gada 12. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2002/348/TI par drošību starptautiska mēroga futbola sacensību laikā (OV L 155, 15.6.2007., 76. lpp.).

(15)

        Padomes Vienotā rīcība 97/372/TI (1997. gada 9. jūnijs), ko Padome pieņēmusi, pamatojoties uz K3. pantu Līgumā par Eiropas Savienību, lai precizētu atlases kritērijus, atlases metodes un muitas un policijas informācijas vākšanu (OV L 159, 17.6.1997., 1. lpp.).

(16)

        Padomes Akts 98/C 24/01 (1997. gada 18. decembris), ar ko, pamatojoties uz K3. pantu Līgumā par Eiropas Savienību, izstrādā Konvenciju par muitas pārvalžu savstarpēju palīdzību un sadarbību (Neapoles konvencija) (OV C 24, 23.1.1998.).

(17)

        Padomes Lēmums 2009/917/TI (2009. gada 30. novembris) par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām (OV L 323, 10.12.2009., 20. lpp.).

(18)

        Konvencija (1998. gada 17. jūnijs) par vadītāja tiesību atņemšanu, kas izstrādāta, pamatojoties uz K3. pantu Līgumā par Eiropas Savienību (OV C 216, 10.7.1998., 2. lpp.).

(19)

        Padomes Akts 98/C 216/01 (1998. gada 17. jūnijs), ar ko izstrādāja Konvenciju par autovadītāja tiesību atņemšanu (OV C 216, 10.7.1998., 1. lpp.).

(20)

     PadomesVienotā rīcība98/427/IT (1998. gada 29. jūnijs) , ko Padome pieņēmusi,pamatojoties uzLīguma par Eiropas Savienību K.3 pantu par labu praksi, sniedzot savstarpēju tiesisko palīdzību krimināllietās (OV L 191, 7.7.1998., 1. lpp).

(21)

        Padomes Pamatlēmums 2008/978/TI (2008. gada 18. decembris) par Eiropas pierādījumu iegūšanas rīkojumu nolūkā iegūt priekšmetus, dokumentus un datus, ko izmantot tiesvedībai krimināllietās (OV L 350, 30.12.2008., 72. lpp.).

(22)

        Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/41/ES (2014. gada 3. aprīlis) par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās (OV L 130, 1.5.2014., 12. lpp.).

(23)

     Komisijas paziņojums (2014. gada 18. jūnijs) „Normatīvās atbilstības un izpildes programma (REFIT): pašreizējā situācija un perspektīvasˮ (COM(2014) 368 final), 18.6.2014.

Juridisks paziņojums