Procedura : 2015/2151(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0253/2015

Teksty złożone :

A8-0253/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 06/10/2015 - 7.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0330

SPRAWOZDANIE     
PDF 727kWORD 122k
17.9.2015
PE 565.142v04-00 A8-0253/2015

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 11 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (klęski naturalne w Bułgarii i Grecji w 2015 r.)

(COM(2015)0370 – C8-0198/2015 – 2015/2151(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Andrey Novakov

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 11 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (klęski naturalne w Bułgarii i Grecji w 2015 r.)

(COM(2015)0370 – C8-0198/2015 – 2015/2151(BUD))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0370 – C8-0198/2015),

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(1),

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 10,

–       uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3), w szczególności jego pkt 11,

–       uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0253/2015),

1.      zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(4), w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(5), w szczególności jego pkt 11,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)         Fundusz Solidarności Unii Europejskiej („fundusz”) ma na celu umożliwienie szybkiej, skutecznej i elastycznej reakcji Unii w sytuacjach nadzwyczajnych oraz okazanie solidarności z ludnością zamieszkującą regiony dotknięte klęskami.

(2)         Środki funduszu nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 500 mln EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013(6).

(3)         Bułgaria przedłożyła wniosek o uruchomienie środków z funduszu w związku z trudnymi warunkami zimowymi.

(4)         Grecja przedłożyła dwa wnioski o uruchomienie środków z funduszu w związku z powodziami.

(5)         Komisja uznała, że wnioski te spełniają warunki przyznania pomocy z funduszu określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2012/2002.

(6)         W związku z tym należy uruchomić środki z funduszu, aby zapewnić wkład finansowy w wysokości 16 274 765 EUR w odpowiedzi na wnioski złożone przez Bułgarię i Grecję.

(7)         Istnieje możliwość realokacji środków zgodnie z pkt 11 zdanie drugie Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. Środki na zaliczki na rok budżetowy 2015 zostały wykorzystane w bardzo ograniczonym zakresie – dokonano z nich wypłat w odpowiedzi na trzy wnioski, które są przedmiotem niniejszej decyzji i w związku z którymi do wypłacenia pozostaje 14 647 288 EUR. Pełna kwota, która ma zostać uruchomiona, zostanie zatem sfinansowana ze środków dostępnych w budżecie ogólnym Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 i nie są potrzebne w tym celu żadne dodatkowe środki.

(8)         Aby skrócić do minimum czas potrzebny na uruchomienie funduszu, niniejsza decyzja powinna wejść w życie z dniem jej przyjęcia,

PRZYMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 uruchamia się Fundusz Solidarności Unii Europejskiej w celu udostępnienia kwoty 16 274 765 EUR w postaci środków na zobowiązania i środków na płatności.

Pełne uruchomienie ww. kwoty zostanie sfinansowane za pomocą środków pozyskanych w drodze decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/422(7) w celu opłacenia

Zaliczki w budżecie Unii na rok budżetowy 2015 są dostępne

w linii budżetowej 13 06 01. Kwota dostępna w budżecie na zaliczki zostanie odpowiednio obniżona.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym

Unii Europejskiej. Niniejszą decyzję stosuje się od …[data przyjęcia] [data do wstawienia przez Parlament przed opublikowaniem w Dz.U.].

Sporządzono w Brukseli dnia ... r.

W imieniu Parlamentu EuropejskiegoW imieniu Rady

PrzewodniczącyPrzewodniczący

UZASADNIENIE

Komisja proponuje uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) w celu udzielania pomocy finansowej w następstwie klęski żywiołowej w Bułgarii (trudne warunki zimowe powodujące katastrofę sklasyfikowaną według FSUE jako „poważną klęskę żywiołową”) oraz dwóch klęsk żywiołowych (powodzie w Ewros i w środkowej Grecji, sklasyfikowane w ramach FSUE jako „klęski o zasięgu regionalnym”), które wystąpiły na początku 2015 r., na mocy pkt. 11 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.

Komisja dokładnie przeanalizowała wszystkie trzy wnioski zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2012/2002 ustanawiającym Fundusz Solidarności Unii Europejskiej, zmienionym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 661/2014 z dnia 15 maja 2014 r., a zwłaszcza jego art. 2, 3 i 4.

Bułgaria – trudne warunki zimowe

Pod koniec stycznia i na początku lutego 2015 r. wiele regionów Bułgarii ucierpiało wskutek intensywnych opadów deszczu, śniegu, powodzi i osunięć ziemi, przy czym najciężej dotknięty został region południowo-wschodni. Wydarzenia te spowodowały poważne szkody w infrastrukturze publicznej, takiej jak tamy, sieci komunikacyjne i drogi, a także w przedsiębiorstwach, domach prywatnych i aktywach (w samym mieście Burgas zostało zalanych ponad 300 budynków) oraz szkody w sektorze rolnictwa i leśnictwa.

Władze bułgarskie oceniają łączną wartość bezpośrednich szkód spowodowanych klęską na kwotę 243 305 mln EUR. Ponieważ stanowi to 0,622% DNB Bułgarii lub 103,6% progu „poważnej klęski żywiołowej” w wysokości 234,871 mln EUR w odniesieniu do Bułgarii w 2015 r. (tj. 0,6% DNB na podstawie danych z 2013 r. na potrzeby uruchomienia FSUE), klęska ta kwalifikuje się jako „poważna klęska żywiołowa” w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia.

Wniosek Bułgarii wpłynął do Komisji w dniu 24 kwietnia 2015 r., czyli w wymaganym terminie 12 tygodni od odnotowania pierwszej szkody w dniu 30 stycznia 2015 r.

Wkład finansowy można wykorzystać jedynie do przeprowadzenia niezbędnych działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie zgodnie z definicją zawartą w art. 3 rozporządzenia. Władze bułgarskie oszacowały koszt niezbędnych działań nadzwyczajnych na 239 225 mln EUR. Tę nieproporcjonalnie wysoką kwotę (ponad 98% całej zgłoszonej szkody) wyjaśnia wysoki udział szkód w infrastrukturze publicznej oraz niemożność prawidłowego oszacowania przez władze lokalne szkód prywatnych w terminie 12 tygodni, jaki przysługuje na złożenie wniosku. Szkody prywatne nie zostały zatem w dużej mierze uwzględnione we wniosku. Większa część kosztów obejmuje pilne działania na rzecz odbudowy – ponad 97 mln EUR łącznie z bezpieczeństwem i infrastrukturą ochronną. Potrzebne będzie ponad 46 mln EUR na odbudowę infrastruktury transportowej.

Regiony dotknięte klęską zaliczają się do kategorii „regionów słabiej rozwiniętych” w ramach funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (2014–2020). Władze bułgarskie nie poinformowały Komisji o zamiarze realokacji środków z programu dla Bułgarii w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na działania związane z odbudową.

Na wniosek Bułgarii Komisja wypłaciła zaliczkę w wysokości 637 782 EUR, tj. 10% planowanego wkładu Funduszu, zgodnie z art. 4a ust. 2 rozporządzenia. Kwota ta została już wykorzystana przez rząd Bułgarii do pilnej naprawy infrastruktury transportowej oraz infrastruktury odwodnienia, bezpieczeństwa i prewencji.

Grecja − powodzie w Ewros oraz w regionach środkowych i zachodnich

Poważne powodzie we wschodniej Macedonii i Tracji na początku lutego 2015 r. spowodowały zniszczenie podstawowej infrastruktury, budynków publicznych, domów prywatnych, przedsiębiorstw oraz części greckiego rolnictwa, dewastując infrastrukturę rolną, magazyny i uprawy. W 17 miejscowościach uszkodzona została infrastruktura wodno-kanalizacyjna. Jednocześnie w wielu regionach środkowej i zachodniej Grecji nastąpiła kolejna seria powodzi, która spowodowała jeszcze większe szkody wynikające z awarii zasilania, odizolowania szeregu miejscowości górskich oraz zniszczenia niektórych greckich zasobów dziedzictwa kulturowego.

Ponieważ wydarzenia te miały takie same przyczyny meteorologiczne, obydwa wnioski zostały połączone i potraktowane jako pojedyncza klęska o zasięgu regionalnym na podstawie art. 2 ust. 3 rozporządzenia. Ogółem w wyniku klęski żywiołowej ucierpiało pięć regionów na poziomie NUTS 2: Macedonia Wschodnia i Tracja (powódź w Ewros), a także Epir, Grecja Zachodnia, Grecja Środkowa i Tesalia (powódź w środkowej i zachodniej Grecji).

Oba wnioski zostały przedłożone Komisji w dniu 23 kwietnia 2015 r., w wymaganym terminie 12 tygodni od odnotowania pierwszej szkody (1 lutego w regionach środkowo-zachodnich i 4 lutego 2015 r. w przypadku Ewros).

Łączne szkody bezpośrednie spowodowane przez powodzie szacuje się na 395 878 mln EUR (132 454 mln EUR w przypadku powodzi w Ewros oraz 263 424 mln EUR w przypadku środkowej i zachodniej Grecji). W oparciu o ww. dane zdarzenie to nie osiągnęło progu „poważnej klęski żywiołowej” mającego zastosowanie do Grecji w roku 2015 (1 091,315 mln EUR, tj. 0,6% DNB w oparciu o dane z 2013 r.). Łączne szkody stanowią jednak 4,78% średniej ważonej PKB pięciu regionów na poziomie NUTS 2 dotkniętych klęską żywiołową i tym samym znacznie przekraczają próg ważonego regionalnego PKB wynoszący 1,5%, co pozwala sklasyfikować zdarzenie jako regionalną klęskę żywiołową.

Władze greckie oszacowały koszt niezbędnych działań nadzwyczajnych na 308 445 mln EUR, z czego największa część dotyczy sektora transportu. Regiony dotknięte klęską zaliczają się do kategorii „regionów słabiej rozwiniętych” w ramach funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (2014–2020). Władze greckie nie poinformowały Komisji o zamiarze realokacji środków z programu w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na działania związane z odbudową.

Na wniosek Grecji wypłacono zaliczkę w wysokości 10% przewidywanego wkładu finansowego z FSUE, tj. kwotę w wysokości 331 135 EUR dla Ewros i 658 560 EUR dla centralnej i zachodniej Grecji.

Zgodnie z dotychczasową praktyką Komisja proponuje zastosować w obu przypadkach stawkę 2,5% łącznej wartości szkód bezpośrednich dla wszystkich szkód poniżej progu oraz stawkę 6% w przypadku szkód powyżej progu (co ma zastosowanie jedynie w przypadku Bułgarii).

Komisja proponuje następujące kwoty pomocy:

Klęska

Szkody bezpośrednie

(w mln EUR)

Próg interwencji w przypadku regionalnych klęsk żywiołowych (w mln EUR)

Próg interwencji w przypadku poważnych klęsk

(w mln EUR)

Łączne koszty kwalifikowalnych działań

(w mln EUR)

2,5% szkód bezpośrednich w ramach progu (w EUR)

6% szkód bezpośrednich powyżej progu (w EUR)

Kwota proponowanej pomocy ogółem (w EUR)

BUŁGARIA

243 305

-

234 871

239 225

5 871 775

506 040

6 377 815

GRECJA

395 878

124 354

1 091,315

308 445

9 896 950

-

9 896 950

RAZEM

 

 

 

 

 

 

16 274 765

Po odjęciu kwot już wypłaconych tytułem zaliczek wynoszących 10% (637 782 EUR dla Bułgarii oraz 989 695 EUR dla Grecji), saldo do wypłaty wynosi 14 647 288 EUR (z czego 5 740 033 EUR dla Bułgarii i 8 907 255 EUR dla Grecji).

W chwili przyjęcia budżetu na 2015 r. ujęto w nim kwotę 50 000 000 EUR na wypłatę zaliczek, w postaci środków na zobowiązania i środków na płatności. Powołując się na pkt 11 Porozumienia międzyinstytucjonalnego, które przewiduje możliwość ponownej realokacji środków, Komisja proponuje uruchomienie środków funduszu korzystając z tej już uruchomionej kwoty, przeznaczonej w szczególności na wypłatę zaliczek, aby opłacić pozostałe saldo w wysokości 14 647 288 EUR.

W związku z tym wnioskowane uruchomienie Funduszu nie wymagałoby poprawek do budżetu na rok 2015. Dlatego też Komisja nie zamierza przedstawiać projektu budżetu korygującego.

Operacja ta pozostawi kwotę 33 725 235 EUR dostępną na pokrycie w razie potrzeby wszelkich dalszych zaliczek w 2015 r., którą to kwotę Komisja ocenia jako wystarczającą do pokrycia ewentualnych nowych wniosków otrzymanych w pozostałych miesiącach 2015.

Jest to druga w 2015 r. decyzja o uruchomieniu funduszu, a całkowita kwota zaproponowanej wyżej pomocy jest zgodna z przepisami dotyczącymi pułapu dla Funduszu Solidarności UE, który określono w rozporządzeniu w sprawie wieloletnich ram finansowych i który wynosi 541,2 mln EUR (tj. 500 mln EUR w cenach z 2011 r.).

Zgodnie z pkt 11 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w przypadku braku zgody między Parlamentem a Radą w kwestii ww. wniosków Komisja uruchomi procedurę rozmów trójstronnych celem uzyskania zgody obydwu organów władzy budżetowej co do konieczności wykorzystania funduszu oraz wysokości potrzebnej kwoty.

Zgodnie z porozumieniem wewnętrznym zawartym z Komisją Rozwoju Regionalnego (REGI), komisja ta powinna zostać włączona w cały ten proces w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia przy wykorzystywaniu środków Funduszu Solidarności UE. Po dokonaniu oceny wniosków komisja REGI Parlamentu Europejskiego wyraziła swoje stanowisko w sprawie uruchomienia funduszu i zawarła je w piśmie zawierającym opinię dołączonym do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdawca zaleca zatwierdzenie wniosku Komisji w sprawie decyzji dołączonej do niniejszego sprawozdania z następujących powodów:

•   oba przypadki spełniają kryteria Funduszu Solidarności UE;

•   charakter klęsk żywiołowych, ich znaczne rozmiary oraz wyraźny wpływ na lokalne społeczności i gospodarkę;

•   szkody dotknęły całą strukturę regionów – nie tylko infrastrukturę publiczną (zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków i elektryczność), ale także własność prywatną, przedsiębiorstwa oraz grunty rolne i lasy;

ZAŁĄCZNIK – PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Pan Jean ARTHUIS

Przewodniczący

Komisja Budżetowa

Parlament Europejski

Szanowny Panie Przewodniczący!

Przedmiot:       Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na rzecz Bułgarii i Grecji

Komisja Europejska przekazała Parlamentowi Europejskiemu wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (COM(2015)0370) na podstawie wniosków o uruchomienie funduszu złożonych przez Bułgarię i Grecję w związku z trzema klęskami żywiołowymi na ich terytoriach w 2015 r.

Komisja proponuje uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, a szkody spowodowane przez każdą z tych klęsk żywiołowych w poszczególnych krajach szacuje jak poniżej:

Klęska

Szkody bezpośrednie

(w mln EUR)

Próg interwencji w przypadku regionalnych klęsk żywiołowych (w mln EUR)

Próg interwencji w przypadku poważnych klęsk

(w mln EUR)

Łączne koszty kwalifikowalnych działań

(w mln EUR)

2,5% szkód bezpośrednich w ramach progu (w EUR)

6% szkód bezpośrednich powyżej progu (w EUR)

Kwota proponowanej pomocy ogółem (w EUR)

 

 

BUŁGARIA

243 305

-

234 871

239 225

5 871 775

506 040

6 377 815

GRECJA

395 878

124 354

1 091,315

308 445

9 896 950

-

9 896 950

RAZEM

 

 

 

 

 

 

16 274 765

Po zapoznaniu się ze wspomnianymi wnioskami i mając na uwadze maksymalną dopuszczalną wysokość dotacji z funduszu, Komisja wnosi o uruchomienie środków z funduszu na dwa omawiane przypadki poprzez wykorzystanie kwoty 16 274 765 EUR z łącznej kwoty 50 000 000 EUR uruchomionej w budżecie ogólnym Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 specjalnie na zaliczki.

Koordynatorzy komisji ocenili ten wniosek i zwrócili się do mnie z prośbą o wystosowanie do Pana pisma z oświadczeniem, że większość członków Komisji Rozwoju Regionalnego nie ma zastrzeżeń w związku z uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i przyznaniem wyżej wspomnianych środków zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.

Z wyrazami szacunku

Iskra MIHAYLOVA

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

14.9.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Indrek Tarand, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Andrey Novakov

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Raymond Finch

(1)

Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(4)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3).

(5)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(6)

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

(7)

skutków finansowych decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/422 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (Dz.U. L 68 z 13.3.2015, s. 47).

Informacja prawna