Процедура : 2014/0118(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0254/2015

Внесени текстове :

A8-0254/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 07/10/2015 - 10.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0337

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 693kWORD 66k
17.9.2015
PE 557.253v02-00 A8-0254/2015

относно предложението за решение на Съвета за сключване на Протокола към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Република Тунис за общите принципи на участие на Република Тунис в програми на Съюза

(16160/2014 – C8-0080/2015 – 2014/0118(NLE))

Комисия по външни работи

Докладчик: Пиер Антонио Панцери

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 КРАТКА ОБОСНОВКА
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за сключване на Протокола към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Република Тунис за общите принципи на участие на Република Тунис в програми на Съюза

(16160/2014 – C8-0080/2015 – 2014/0118(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (16160/2014),

–  като взе предвид проекта на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Република Тунис за общите принципи на участие на Република Тунис в програми на Съюза (16159/2014),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 212, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), както и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС (C8-0080/2015),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8-0254/2015),

1.  дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Тунис.


КРАТКА ОБОСНОВКА

Тунис е рожденото място на Арабската пролет. До момента тя е единствената страна в региона на Близкия изток и Северна Африка, преминаваща успешно този социален и политически експеримент. Успехът на прехода на Тунис към демокрация ще зависи от нейното бъдещо икономическо и социално развитие. Тунис притежава значителен потенциал за дългосрочен растеж. Осъществяването на очакваните реформи, съчетано със съществуващите активи като човешките ресурси и отворената икономика на страната, ще доведе до разгръщането на този потенциал, като по този начин ще стимулира нейната икономика по един по-устойчив и приобщаващ начин. През последните години състоянието на тунизийската икономика се влоши значително, както в национален, така и в международен план, по-специално по отношение на търговията с Европа, която остава неин основен партньор. С оглед на това е изключително важно въпросът за Тунис да се превърне в приоритет за ЕС, като ЕС поеме конкретни икономически и инвестиционни ангажименти, насочени към подкрепа на крехкия преход на страната към демокрация, същевременно отчитайки факта, че успехът на тунизийския експеримент е в интерес на целия регион и на ЕС. Поради това участието на Тунис в програми на ЕС следва да се разглежда в тази светлина. По-специално финансовото участие на Тунис (вж. член 2) следва да бъде възможно най-ниско, в съответствие с намаленията, предоставени на други съседни на ЕС държави, като например Украйна. ЕС следва също така да засили сътрудничеството в областта на университетското образование, общото образование, обучението и младежта чрез програми като „Еразъм+“ и други програми, насочени към развитие на контактите между хората. На Тунис също така следва да бъде дадена възможност да се присъедини към мисиите и дейностите на общата европейска политика за сигурност и отбрана (ОПСО).


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

15.9.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

60

2

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ryszard Czarnecki, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Cătălin Sorin Ivan, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Jean-Luc Schaffhauser, György Schöpflin, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Paavo Väyrynen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Liisa Jaakonsaari, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Правна информация