Procedura : 2014/0118(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0254/2015

Teksty złożone :

A8-0254/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 07/10/2015 - 10.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0337

ZALECENIE     ***
PDF 531kWORD 63k
17.9.2015
PE 557.253v02-00 A8-0254/2015

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, dotyczącego umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Tunezyjską w sprawie zasad udziału Republiki Tunezyjskiej w programach unijnych

(16160/2014 – C8-0080/2015 – 2014/0118(NLE))

Komisja Spraw Zagranicznych

Sprawozdawca: Pier Antonio Panzeri

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZWIĘZŁE UZASADNIENIE
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, dotyczącego umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Tunezyjską w sprawie zasad udziału Republiki Tunezyjskiej w programach unijnych

(16160/2014 – C8-0080/2015 – 2014/0118(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (16160/2014),

–  uwzględniając projekt protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, dotyczącego umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Tunezyjską w sprawie zasad udziału Republiki Tunezyjskiej w programach unijnych (16159/2014),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 212, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) i art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0080/2015),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapity pierwszy i trzeci oraz art. 99 ust. 2 i art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0254/2015),

1.  wyraża zgodę na zawarcie Protokołu,

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Tunezyjskiej.


ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Tunezja była kolebką arabskiej wiosny. Do tej pory jest jedynym krajem w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, który przetrwał ten eksperyment społeczny i polityczny. To, czy przemiany demokratyczne w Tunezji powiodą się, będzie zależało od przyszłego rozwoju gospodarczego i społecznego tego kraju. Tunezja wykazuje znaczny potencjał wzrostu w perspektywie długoterminowej. Realizacja oczekiwanych reform – w połączeniu z wykorzystaniem takich istniejących zasobów, jak zasoby ludzkie, oraz otwartej gospodarki – pozwoli uwolnić ten potencjał, wspierając w ten sposób gospodarkę kraju w sposób bardziej zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu. W ostatnich latach warunki gospodarcze w Tunezji znacznie się pogorszyły, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w kontekście handlu z Europą, która pozostaje jej głównym partnerem. W tym kontekście sprawa Tunezji powinna stać się jednym z priorytetów UE, a sama UE powinna podjąć konkretne gospodarcze i inwestycyjne zobowiązania ukierunkowane na wsparcie niestabilnego przejścia tego kraju do ustroju demokratycznego, pamiętając również i o tym, że pomyślne skutki tunezyjskiego „eksperymentu” leżą w interesie całego regionu i UE. Udział Tunezji w programach unijnych należałoby zatem rozpatrywać w ww. kontekście. W szczególności wkład finansowy Tunezji (zob. art. 2) powinien być jak najniższy, stosownie do obniżek przyznanych innym krajom sąsiadującym, takim jak Ukraina. UE powinna również zacieśnić współpracę w dziedzinie kształcenia wyższego, kształcenia ogólnego, szkoleń oraz młodzieży za pośrednictwem takich programów jak Erasmus + oraz innych programów mających na celu ułatwianie kontaktów międzyludzkich. Tunezja powinna mieć również możliwość przyłączenia się do misji i działań prowadzonych w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO).


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

15.9.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

60

2

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Ryszard Czarnecki, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Cătălin Sorin Ivan, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Jean-Luc Schaffhauser, György Schöpflin, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Paavo Väyrynen

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Liisa Jaakonsaari, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Informacja prawna