Förfarande : 2014/0118(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0254/2015

Ingivna texter :

A8-0254/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 07/10/2015 - 10.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0337

REKOMMENDATION     ***
PDF 142kWORD 60k
17.9.2015
PE 557.253v02-00 A8-0254/2015

om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Tunisien om de allmänna principerna för Republiken Tunisiens deltagande i unionens program

(16160/2014 – C8-0080/2015 – 2014/0118(NLE))

Utskottet för utrikesfrågor

Föredragande: Pier Antonio Panzeri

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 KORTFATTAD MOTIVERING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Tunisien om de allmänna principerna för Republiken Tunisiens deltagande i unionens program

(16160/2014 – C8-0080/2015 – 2014/0118(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av utkastet till rådets beslut (16160/2014),

–       med beaktande av utkastet till protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Tunisien om de allmänna principerna för Republiken Tunisiens deltagande i unionens program (16159/2014),

–       med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 212 samt artikel 218.6 andra stycket led a och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0080/2015),

–       med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena, artikel 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–       med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A8-0254/2015).

1.      Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Tunisien.


KORTFATTAD MOTIVERING

Det var i Tunisien som den arabiska våren startade. Det är det enda landet i Mellanöstern och Nordafrika som har överlevt detta sociala och politiska experiment. Huruvida Tunisiens övergång till demokrati kommer att bli framgångsrik beror på landets framtida ekonomiska och sociala utveckling. Tunisien har avsevärd potential för tillväxt på lång sikt. Genomförandet av de väntade reformerna, tillsammans med befintliga tillgångar som mänskliga resurser och öppen ekonomi, kommer att frigöra denna potential och därmed främja landets ekonomi på ett mer hållbart sätt för alla. Under de senaste åren har Tunisiens ekonomi försämrats tydligt, både på den inhemska marknaden och internationellt, särskilt när det gäller handeln med Europa, som är den viktigaste partnern. I ljuset av detta är det mycket viktigt att Tunisien blir en fråga som EU prioriterar och att EU gör konkreta ekonomiska och investeringsmässiga åtaganden som syftar till att stödja landets bräckliga övergång till demokrati, samtidigt som man bör vara medveten om att en framgång för det tunisiska experimentet ligger i hela regionens och EU:s intresse. Tunisiens deltagande i EU-programmen bör således ses mot denna bakgrund. Särskilt bör det finansiella bidraget från Tunisiens sida (se artikel 2) vara så lågt som möjligt, i linje med de rabatter som beviljas andra länder i grannskapet, exempelvis Ukraina. EU bör också öka samarbetet på områdena universitetsutbildning, allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom, genom program som Erasmus+ och andra program som syftar till att utveckla kontakter människor emellan. Tunisien bör också få möjlighet att ansluta sig till uppdragen och verksamheten inom den europeiska gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP).


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

15.9.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

60

2

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ryszard Czarnecki, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Cătălin Sorin Ivan, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Jean-Luc Schaffhauser, György Schöpflin, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Paavo Väyrynen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Liisa Jaakonsaari, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Rättsligt meddelande