Menetlus : 2015/0160(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0260/2015

Esitatud tekstid :

A8-0260/2015

Arutelud :

PV 05/10/2015 - 10
CRE 05/10/2015 - 10

Hääletused :

PV 06/10/2015 - 7.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0332

RAPORT     ***I
PDF 394kWORD 100k
22.9.2015
PE 567.648v02-00 A8-0260/2015

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta seoses Kreeka erimeetmetega

(COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD))

Regionaalarengukomisjon

Raportöör: Iskra Mihaylova

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

PARANDUSED/ ADDENDA
MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta seoses Kreeka erimeetmetega

(COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0365),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 177, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0192/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–       võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ... aasta arvamust(1),

–       võttes arvesse Regioonide Komitee ... aasta arvamust(2),

–       võttes arvesse eelarvekomisjoni arvamust ettepaneku finantsraamistikuga kokkusobivuse kohta,

–       võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 16. septembri 2015. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–       võttes arvesse eelarvekomisjoni kirja,

–       võttes arvesse kalanduskomisjoni kirja,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 59, artikli 50 lõiget 1 ja artiklit 41,

–       võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0260/2015),

A.     arvestades, et kavandatav muutmismäärus on erakorraline meede, mille eesmärk on anda Kreekale viivitamatut toetust, võimaldades Kreekal pääseda juurde ja kasutada enne 2015. aasta lõppu liidu ühtekuuluvuspoliitika rahalisi vahendeid, mis on veel saadaval programmitöö perioodist 2007–2013, ning seetõttu tuleb see kiiremas korras vastu võtta;

1.      võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku;

2.      palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

SELETUSKIRI

Finantskriisi tagajärjed on avaldanud Kreekale erakordset mõju. Riik seisab silmitsi likviidsuspuudujäägiga, samuti napib riigi vahendeid majanduse jätkusuutliku elavnemise soodustamiseks vajalikeks investeeringuteks. See on tekitanud erandliku olukorra, mille lahendamiseks on vaja võtta erimeetmeid.

On väga oluline, et Kreeka likviidsuspuudujääk ja riigi vahendite nappus ei takistaks investeeringute tegemist Euroopa Regionaalarengu Fondist, Euroopa Sotsiaalfondist (ESF), Ühtekuuluvusfondist ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist (EMKF) toetatavate programmide raames.

Komisjon on seega esitanud ettepaneku muuta ühissätete määrust, et:

–         tagada täiendavad eelmaksed ajavahemiku 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika rakenduskavadele majanduskasvu ja tööhõive investeeringute eesmärgi raames ning EMKFist rahastatavatele programmidele Kreekas;

–         kehtestada Kreeka puhul eel- ja vahemaksete kumulatiivse kogusumma ülemmääraks 100 % ning suurendada lähenemiseesmärgi ja piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi ajavahemiku 2007–2013 rakenduskavade kaasrahastamismäära 100 %ni.

Tagamaks, et täiendavate esialgsete eelmaksete summat kasutatakse tulemuslikult ja et see jõuab ESFist, Ühtekuuluvusfondist ja EMKFist toetuse saajateni võimalikult kiiresti, võimaldades neil teha kavandatud investeeringuid ja saada pärast maksetaotluste esitamist raha kiiresti tagasi, tuleks täiendavate eelmaksete summa maksta komisjonile tagasi, kui komisjonile ei laeku teatava tähtaja jooksul piisavalt maksetaotlusi.

Euroopa Parlament võtab teadmiseks vajatava toetuse pakilisuse. Sellest tulenevalt otsustati käesoleva määruse puhul kasutada lihtsustatud menetlust muudatusettepanekuteta. Nimetatud menetlus peaks aitama kaasa üldistele jõupingutustele Kreekat toetada ning võimaldama määrusel võimalikult kiiresti jõustuda.

eelarvekomisjoni arvamus finantsraamistikuga kokkusobivuse kohta

Pr Iskra Mihaylova

Esimees

Regionaalarengukomisjon

BRÜSSEL

Teema:            Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta seoses Kreeka erimeetmetega (COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD)) – arvamus finantsraamistikuga kokkusobivusega seotud küsimuste kohta

Austatud esimees

Kõnealune ettepanek esitati eelarvekomisjonile arvamuse koostamiseks 7. septembril 2015. aastal. Pärast ettepaneku hindamist palusin eelarvekomisjoni esimehena eelarvekomisjonil käsitleda kodukorra artikli 41 lõike 1 alusel seda, kas ettepanek sobib kokku mitmeaastase finantsraamistikuga.

Eelarvekomisjon käsitles seda küsimust oma 14. septembri 2015. aasta koosolekul ning hindas eespool nimetatud õigusakti ettepanekut, mille eesmärk on ühelt poolt suurendada perioodi 2014–2020 majanduskasvu ja tööhõive investeeringute eesmärgi alla kuuluvate Kreeka ühtekuuluvuspoliitika programmide ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi programmide esialgset eelrahastamist ning teiselt poolt suurendada perioodi 2007–2013 rakenduskavade kaasrahastamise maksimummäärasid lähenemise ning piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärkide raames Kreeka programmide kõikidel prioriteetsetel suundadel 100%ni ning kaotada nende programmide puhul maksete ülemmäärad. Lisaks 2 025 600 miljoni euro varasemale kasutuselevõtule aitab riikliku kaasrahastamise nõude kaotamine koos 100% kaasrahastamise maksimummäära kohaldamisega abikõlblike kulude suhtes säästa Kreeka eelarves ligi 2 miljardit eurot. Ühissätete määruse eeskirjade sellise muutmise abil püütakse kavandatud meetmetega lahendada Kreeka majanduse likviidsuse puudumise kriitilist probleemi ning anda koha väga vajalikku uut hoogu investeeringutele, võimaldades kiiresti käivitada suuremat hulka projekte.

Mul on hea meel teile teatada, et eelarvekomisjon kiitis komisjoni esitatud ettepaneku heaks ning otsustas, et ettepanek sobib kokku mitmeaastase finantsraamistikuga. See soodne hinnang põhineb eelarvekomisjoni arusaamisel, et enam kui 2 miljardi euro maksete assigneeringutena varasemasse perioodi toomine tasaarvestatakse täielikult praeguse mitmeaastase finantsraamistiku jooksul ega avalda seetõttu eelarvele perioodil 2014–2020 mõju.

Eelarvekomisjon sooviks kasutada võimalust esitada komisjonile rea küsimusi, eelkõige seoses maksete olukorraga aastatel 2015 ja 2016, mida mõjutab ka käesolev ettepanek.

 Esiteks esitasid parlamendiliikmed küsimusi seoses võimalusega täita 2015. aastal täiendavad maksevajadused, mis tulenevad käesolevast ettepanekust, muutmata 2015. aasta eelarvet, milles on kokku leppinud eelarvepädevad institutsioonid. Selle küsimuse kohta on kiiresti vaja lisateavet, eelkõige põhjuste kohta, miks komisjon ei näe vajadust paranduseelarve projekti järele.

 Teiseks selgitab komisjon oma 17. juuli ettepanekus, et 2015. aastal saab vabastada enam kui 1 miljard eurot maksetena tänu vahemaksete taotluste oodatust madalamale tasemele. Eelarvekomisjon sooviks saada lisateavet nendest viivitustest mõjutatud programmide ja nende aluseks olevate põhjuste kohta.

 Kolmandaks tunneb eelarvekomisjon muret mõju pärast, mida nende programmide oodatavad viivitused avaldavad tõenäoliselt järgmiste aastate ja eelkõige 2016. aasta maksevajadustele, ning selle pärast, kuidas sellega toime tullakse, arvestades eelkõige tulevasi läbirääkimisi 2016. aasta eelarve projekti üle.

 Neljandaks ootab eelarvekomisjon, et komisjon selgitaks võimalikult kiiresti, kuidas kavatsetakse rahastada 2016. aastasse toodavaid assigneeringuid, arvestades, et komisjon ei näe enam ette kirjaliku muutmisettepaneku esitamist. Eelarvekomisjon eeldab, et see küsimus saab täieliku vastuse 2016. aasta eelarve maksete taseme üle peetavate läbirääkimiste raames.

 Viiendaks mõistab eelarvekomisjon, et juhul kui Kreeka ei kiirenda märkimisväärselt maksetaotluste esitamist asjaomaste programmide jaoks enne 2016. aasta lõppu, valitseb oht, et tal tuleb täiendav esialgne eelrahastamine tagasi maksta. Eelarvekomisjon soovib saada korrapäraselt ajakohastatud teavet selles suhtes tehtud edusammude kohta, et hinnata, kas Kreeka suudab nii lühikese aja jooksul programme kiirendatud korras rakendada.

Vastutustundliku ja tulevikku vaatava eelarve kavandamise huvides ootab eelarvekomisjon lisateavet kõigi nende küsimuste kohta võimalikult kiiresti ja igal juhul 2016. aasta eelarve projekti lepitusmenetluse ajaks.

Eelarvekomisjon nõustus 14. septembri 2015. aasta koosolekul eespool esitatud punktidega ning otsustas (22 poolt- ja 3 vastuhäält, 1 erapooletu)(3) soovitada lisada käesoleva kirja regionaalarengukomisjoni lõppraportile, et komisjon saaks neid küsimusi arvesse võtta ja neile reageerida.

Lugupidamisega

Jean Arthuis

16.9.2015

TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS

regionaalarengukomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta seoses Kreeka erimeetmetega

(COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/1060(COD))

Arvamuse koostaja: Thomas Händel

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil teha Euroopa Parlamendile ettepanek võtta vastu esimese lugemise seisukoht, võttes üle komisjoni ettepaneku.

MENETLUS

Pealkiri

Ühissätted Euroopa fondide kohta seoses Kreeka erimeetmetega

Viited

COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

REGI

7.9.2015

 

 

 

Arvamuse esitaja

istungil teada andmise kuupäev

EMPL

7.9.2015

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Thomas Händel

3.9.2015

Rahaeraldise määra muutmine

BUDG arvamuse kuupäev

BUDG

 

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

15.9.2015

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

15.9.2015

 

 

 

LISA: KALANDUSKOMISJONI KIRI

Pr Iskra MIHAYLOVA

Regionaalarengukomisjoni esimees

WIC M0 2029

Teema:            Kiirmenetlusega seadusandlik ettepanek, millega muudetakse ühissätete määrust seoses Kreeka erimeetmetega, COM(2015)0365 final

Austatud esimees

Kalanduskomisjonilt paluti arvamust komisjoni ettepaneku COM(2015)0365 kohta, mille eesmärk on muuta ühissätete määrust seoses Kreeka erimeetmetega.

Koordinaatorite 7. septembri 2015. aasta erakorralisel koosolekul otsustasid koordinaatorid toetada kodukorra artikli 50 alusel lihtsustatud menetluse kohaldamist, et saaks ettepaneku kiiresti regionaalkomisjonis vastu võtta ja selle oktoobri teisel täiskogu istungjärgul hääletusele panna.

Mis puudutab Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) ja asjaomast eelarverida (eelarverida 11 06 60 – Jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise kalanduse ja vesiviljeluse, kalanduspiirkondade tasakaalustatud ja kaasava territoriaalse arengu edendamine ning ühise kalanduspoliitika rakendamise kiirendamine), siis soovib kalanduskomisjon juhtida regionaalarengukomisjoni tähelepanu sellele, et oluline on tagada täiendava esialgse eelmakse summa tulemuslik kasutuselevõtt ja võimalikult kiire jõudmine EMKFist toetuse saajateni, võimaldades neil teha kavandatud investeeringuid ja saada pärast maksetaotluste esitamist raha kiiresti tagasi.

Lisaks tuleks suurendada kaasrahastamismäärade ülempiire ja programmidele tehtavate maksete ülempiiri programmiperioodi lõpus.

Lugupidamisega

Alain CADEC

MENETLUS

Pealkiri

Ühissätted Euroopa fondide kohta seoses Kreeka erimeetmetega

Viited

COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD)

EP-le esitamise kuupäev

17.7.2015

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

REGI

7.9.2015

 

 

 

Arvamuse esitajad

istungil teada andmise kuupäev

BUDG

7.9.2015

EMPL

7.9.2015

PECH

7.9.2015

 

Arvamuse esitamisest loobumine

otsuse kuupäev

BUDG

3.9.2015

PECH

7.9.2015

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Iskra Mihaylova

3.9.2015

 

 

 

Lihtsustatud menetlus otsuse kuupäev

17.9.2015

Rahaeraldise määra muutmine

BUDG arvamuse kuupäev

BUDG

15.9.2015

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

17.9.2015

 

 

 

Esitamise kuupäev

23.9.2015

(1)

Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(2)

Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(3)

Hääletusel osalenud parlamendiliikmed: Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Raymond Finch, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Indrek Tarand, Daniele Viotti

Õigusalane teave