Procedură : 2015/0160(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0260/2015

Texte depuse :

A8-0260/2015

Dezbateri :

PV 05/10/2015 - 10
CRE 05/10/2015 - 10

Voturi :

PV 06/10/2015 - 7.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0332

RAPORT     ***I
PDF 628kWORD 126k
22.9.2015
PE 567.648v02-00 A8-0260/2015

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia

(COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD))

Comisia pentru dezvoltare regională

Raportoare: Iskra Mihaylova

(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

ERATE/ADDENDA
AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia

(COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0365),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 177 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0192/2015),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ...(1),

–       având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din … (2),

–       având în vedere avizul Comisiei pentru bugete privind compatibilitatea financiară a propunerii,

–       având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 16 septembrie 2015, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere scrisoarea Comisiei pentru pescuit,

–       având în vedere articolul 59 și articolul 50 alineatul (1), precum și articolul 41 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0260/2015),

A.     întrucât regulamentul de modificare propus este o măsură excepțională, care vizează oferirea de sprijin imediat Greciei, oferindu-i acesteia posibilitatea de a accesa și utiliza, înainte de sfârșitul anului 2015, fonduri ale Uniunii Europene pentru politica de coeziune care mai sunt disponibile din perioada de programare 2007-2013; întrucât, prin urmare, este urgentă adoptarea acestuia,

1.      adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2.      solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.      încredințează Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

EXPUNERE DE MOTIVE

Grecia a fost afectată într-un mod singular de consecințele crizei financiare. Această țară s-a confruntat cu o lipsă de lichidități și cu faptul că nu au fost disponibile suficiente fonduri publice pentru investițiile publice necesare pentru susținerea unei redresări durabile. Acest fapt a creat o situație excepțională, care trebuie abordată prin măsuri specifice.

Este esențial ca lipsa de lichidități și de fonduri publice din Grecia să nu împiedice investițiile efectuate în cadrul programelor sprijinite din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM).

În acest context, Comisia a propus modificarea Regulamentului privind dispozițiile comune astfel încât:

-          să se prevadă o prefinanțare suplimentară pentru programele operaționale finanțate în perioada 2014-2020 în cadrul politicii de coeziune în temeiul obiectivului „Investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă” și pentru programele sprijinite din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în Grecia;

-          să se permită ca plafonul pentru valoarea totală cumulată a prefinanțării și a plăților intermediare să poată fi de 100 % și să se majoreze la 100 % rata de cofinanțare pentru programele operaționale din perioada 2007-2013 ce vizează atingerea obiectivelor privind convergența, competitivitatea regională și ocuparea forței de muncă în Grecia.

Pentru a asigura faptul că prefinanțarea inițială suplimentară este utilizată în mod eficace și ajunge la beneficiarii FSE, ai Fondului de coeziune și ai FEPAM cât mai curând posibil, astfel încât aceștia să poată efectua investițiile planificate, iar cheltuielile să le fie rambursate imediat după ce își prezintă cererile de plată, valoarea prefinanțării suplimentare ar trebui rambursată Comisiei în cazul în care, după acordarea acesteia, nu se prezintă Comisiei un nivel adecvat de cereri de plată într-un anumit termen.

Parlamentul European ia act de caracterul urgent al sprijinului necesar. În consecință, în cazul prezentului regulament s-a decis folosirea unei proceduri simplificate, fără amendamente. Această procedură ar trebui să contribuie la eforturile generale de a ajuta Grecia și să permită intrarea în vigoare a regulamentului cât mai curând posibil.

AVIZ AL COMISIEI PENTRU BUGETE PRIVIND COMPATIBILITATEA FINANCIARĂ

Dnei Iskra Mihaylova

Președintă

Comisia pentru dezvoltare regională

BRUXELLES

Subiect:           Aviz privind chestiuni referitoare la compatibilitatea financiară a propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia (COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD))

Stimată doamnă Iskra Mihaylova,

Propunerea menționată a fost prezentată Comisiei pentru bugete pentru aviz în data de 7 septembrie 2015. În calitatea mea de președinte al Comisiei pentru bugete, după examinarea propunerii am invitat comisia să se sesizeze, în conformitate cu articolul 41 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, cu privire la compatibilitatea financiară a propunerii cu CFM.

Comisia a examinat chestiunea menționată mai sus în cursul reuniunii sale din 14 septembrie 2015 și a evaluat propunerea legislativă menționată care urmărește, pe de o parte, creșterea nivelului de prefinanțare inițială pentru programele Greciei din domeniul politicii de coeziune în temeiul obiectivului „Investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă” și al programelor din cadrul Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) pe perioada 2014-2020 și, pe de altă parte, creșterea la 100 % a ratelor maxime de cofinanțare pentru programele operaționale din 2007-2013 ce vizează atingerea obiectivelor de convergență și regionale în materie de competitivitate și de ocupare a forței de muncă în cadrul fiecărei axe prioritare a programelor Greciei, precum și eliminarea pragului pentru plățile către aceste programe. Pe lângă vărsarea anticipată a sumei de 2 025 600 milioane EUR, se estimează că eliminarea necesității de a asigura o cofinanțare națională prin aplicarea unei rate maxime de cofinanțare de 100 % din cheltuielile eligibile ar ajuta bugetului Greciei să realizeze economii de aproape 2 miliarde EUR. Prin această modificare a normelor Regulamentului privind dispozițiile comune, măsurile propuse vizează contracararea lipsei cronice de lichidități în cadrul economiei grecești și impulsionarea imediată a investițiilor, o măsură care este absolut necesară. Acest lucru ar permite lansarea rapidă a unui număr mai mare de proiecte.

Am plăcerea de a vă informa că comisia a salutat această propunere a Comisiei și a decis că este compatibilă cu CFM din punct de vedere financiar. Această concluzie pozitivă se bazează pe faptul că comisia se așteaptă ca vărsarea anticipată a peste 2 miliarde EUR în credite de plată va fi compensată complet în cadrul cadrului financiar multianual actual și, prin urmare, nu va avea efecte asupra bugetului în cursul perioadei 2014-2020.

Comisia pentru bugete ar dori să profite de această oportunitate pentru a adresa Comisiei un număr de întrebări în ceea ce privește, în special, situația plăților în anii 2015 și 2016, având în vedere și prezenta propunere.

• În primul rând, deputații au ridicat întrebări cu privire la posibilitatea de a acoperi plățile suplimentare necesare în 2015 ca urmare a prezentei propuneri fără a modifica bugetul pentru 2015 în conformitate cu condițiile convenite de autoritatea bugetară. Solicităm urgent informații suplimentare cu privire la această chestiune, în special în legătură cu motivele pentru care Comisia consideră că nu va fi nevoie de un proiect de buget rectificativ.

• În al doilea rând, în propunerea sa din 17 iulie Comisia explică că în 2015 se pot elibera peste 1 miliard de euro în plăți din cauza unui număr mai mic decât cel preconizat de cereri de plăți intermediare. Comisia ar dori să primească informații suplimentare cu privire la programele afectate de aceste amânări și la motivele amânărilor.

• În al treilea rând, comisia este preocupată de impactul probabil pe care întârzierile preconizate ale acestor programe îl vor avea asupra necesarului de plăți în anii următori, în special în 2016, precum și modalitatea în care acest lucru va fi gestionat, în special având în vedere viitoarele negocieri cu privire la proiectul de buget pentru 2016.

• În al patrulea rând, comisia dorește să se clarifice cât se poate de curând de către Comisie modalitatea în care sugerează finanțarea creditelor care vor fi vărsate anticipat în 2016, dat fiind că Comisia nu mai are în vedere propunerea unei scrisori rectificative. Comisia pentru bugete se așteaptă ca această chestiune să fie clarificată pe deplin în contextul negocierilor cu privire la nivelul plăților în bugetul pentru 2016.

• În fine, comisia înțelege că, în cazul în care Grecia nu accelerează considerabil ritmul în care transmite cererile de plată pentru programele respective înainte de sfârșitul anului 2016, riscă să trebuiască să ramburseze prefinanțarea inițială suplimentară. Comisia dorește să primească actualizări periodice cu privire la progresele înregistrate în această privință pentru a determina dacă Grecia are capacitatea de a asigura punerea în aplicare accelerată a programului în acest termen scurt.

În dorința de a se asigura o planificare bugetară prospectivă responsabilă, comisia așteaptă cu interes mai multe detalii cu privire la fiecare dintre aceste chestiuni cât de curând posibil și, în orice caz, în momentul concilierii pentru proiectul de buget 2016.

În cadrul reuniunii sale de la 14 septembrie 2015, Comisia pentru bugete a convenit asupra punctelor de mai sus și, în consecință, a decis, cu 22 de voturi pentru, 3 împotrivă și o abținere(3), să recomande anexarea prezentei scrisori la raportul final al Comisiei pentru dezvoltare regională, pentru a permite Comisiei să analizeze aceste chestiuni și să le dea curs.

Cu deosebită stimă,

Jean Arthuis

16.9.2015

AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia (prima lectură)

(COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/1060(COD))

Raportor pentru aviz: Thomas Händel

(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, competentă în fond, să propună ca Parlamentul European să își adopte poziția în primă lectură preluând propunerea Comisiei.

PROCEDURĂ

Titlu

Dispoziții comune privind fondurile europene în ceea ce privește adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia

Referințe

COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

REGI

7.9.2015

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

EMPL

7.9.2015

Raportor pentru aviz

Data numirii

Thomas Händel

3.9.2015

Modificarea resurselor financiare atribuite

Data avizului BUDG

BUDG

 

 

 

 

Examinare în comisie

15.9.2015

 

 

 

Data adoptării

15.9.2015

 

 

 

ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU PESCUIT

Dnei Iskra MIHAYLOVA

Președinta Comisiei pentru dezvoltare regională

WIC M0 2029

Subiect:           Propunere legislativă urgentă de modificare a Regulamentului de stabilire a unor dispoziții comune [...] în ceea ce privește adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia (COM 2015/0365 final )

Doamnă președintă,

După cum știți, Comisia pentru pescuit a fost sesizată pentru aviz privind propunerea Comisiei – COM(2015)0365 – de modificare a Regulamentului de stabilire a unor dispoziții comune [...] în ceea ce privește adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia.

Cu ocazia reuniunii extraordinare din 7 septembrie 2015 a coordonatorilor, aceștia au decis să susțină aplicarea procedurii simplificate în temeiul articolului 50 din Regulamentul de procedură, pentru a permite adoptarea rapidă a acestei propuneri de Comisia REGI, și desfășurarea unui vot în sesiunea plenară octombrie II.

În ceea ce privește Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) și linia bugetară aferentă (linia 11 06 60 – Promovarea pescăriilor și a acvaculturii sustenabile și competitive, a unei dezvoltări teritoriale favorabile incluziunii și echilibrate a zonelor de pescuit și stimularea punerii în aplicare a Politicii comune în domeniul pescuitului), Comisia pentru pescuit dorește să atragă atenția Comisiei REGI cu privire la faptul că este important să se garanteze că prefinanțarea inițială suplimentară este utilizată efectiv și ajunge cât mai curând posibil la beneficiarii FEPAM, pentru a le permite să realizeze investițiile planificate și de a primi rapid rambursările după depunerea cererilor de plată.

Ar trebui să fie majorate, de asemenea, ratele maxime de cofinanțare și ar trebui prevăzut un plafon mai mare pentru plățile aferente programelor aflate la sfârșitul perioadei de programare.

Cu deosebită considerație,

Alain CADEC

PROCEDURÃ

Titlu

Dispoziții comune privind fondurile europene în ceea ce privește adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia

Referințe

COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD)

Data prezentării la PE

17.7.2015

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

REGI

7.9.2015

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

BUDG

7.9.2015

EMPL

7.9.2015

PECH

7.9.2015

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

3.9.2015

PECH

7.9.2015

 

 

Raportori

Data numirii

Iskra Mihaylova

3.9.2015

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

17.9.2015

Modificarea resurselor financiare

Data avizului BUDG

BUDG

15.9.2015

 

 

 

Data adoptării

17.9.2015

 

 

 

Data depunerii

23.9.2015

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(2)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(3)

Deputații în Parlamentul European care au votat: Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Raymond Finch, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Andrey Novakov, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Indrek Tarand, Daniele Viotti

Notă juridică