Postup : 2014/2243(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0261/2015

Predkladané texty :

A8-0261/2015

Rozpravy :

PV 29/10/2015 - 4
CRE 29/10/2015 - 4

Hlasovanie :

PV 29/10/2015 - 10.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0390

SPRÁVA     
PDF 688kWORD 175k
25.9.2015
PE 554.997v02-00 A8-0261/2015

o bezpečnom používaní diaľkovo riadených leteckých systémov (RPAS), všeobecne známych ako bezpilotné lietadlá (dróny), v oblasti civilného letectva

(2014/2243(INI))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajkyňa: Jacqueline Foster

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o bezpečnom používaní diaľkovo riadených leteckých systémov (RPAS), všeobecne známych ako bezpilotné lietadlá (dróny), v oblasti civilného letectva

(2014/2243(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. apríla 2014 s názvom Nová éra letectva – otvorenie trhu leteckej dopravy pre bezpečné a udržateľné používanie systémov diaľkovo pilotovaných lietadiel na civilné účely (COM(2014)0207),

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej Únie, a najmä na jej článok 4 ods. 2 písm. g), článok 16 a hlavu VI,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej články 7 a 8,  

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov,

–  so zreteľom na stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k oznámeniu Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Nová éra letectva – otvorenie trhu leteckej dopravy pre bezpečné a udržateľné používanie systémov diaľkovo pilotovaných lietadiel na civilné účely,

–  so zreteľom na záverečnú správu európskej riadiacej skupiny pre diaľkovo riadené letecké systémy s názvom Plán integrácie civilných diaľkovo riadených leteckých systémov do európskeho systému leteckej dopravy,

–  so zreteľom na vyhlásenie z Rigy o diaľkovo riadených lietadlách (drónoch) s názvom Formovanie budúcnosti letectva,

–  so zreteľom na správu Snemovne lordov s názvom Civilné používanie bezpilotných lietadiel (drónov) v EÚ,

–  so zreteľom na návrh Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) s názvom Koncepcia operácií pre dróny – prístup k regulácii bezpilotných vzdušných prostriedkov založený na posúdení rizika,

–  so zreteľom na Chicagský dohovor zo 7. decembra 1944,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0261/2015),

A.  keďže nadšenci už mnoho desaťročí používajú malé rádiom ovládané modely lietadiel; keďže v uplynulých 15 rokoch možno sledovať rýchly nárast v používaní RPAS, všeobecnejšie známych ako bezpilotné lietadlá alebo dróny; keďže najmä malé RPAS skonštruované pre amatérske aj rekreačné účely sa stávajú čoraz populárnejšie;

B.  keďže technológia vyvinutá v prvom rade na vojenské účely sa teraz používa komerčne, čím sa posúvajú legislatívne hranice; keďže RPAS používané v profesionálnom kontexte v súčasnosti poskytujú aj významné prínosy pre rôzne civilné použitia, ktorých pridaná hodnota sa zvyšuje so vzdialenosťou medzi lietadlom a diaľkovým pilotom (operácie mimo vizuálneho kontaktu); keďže aplikácie RPAS, ktoré sú veľmi rôznorodé a v budúcnosti by sa mohli rozšíriť na ďalšie oblasti, možno použiť napríklad na bezpečnostné kontroly a monitorovanie infraštruktúry (železničné trate, priehrady a elektrárne), posudzovanie prírodných katastrof, (ekologické) operácie presného poľnohospodárstva a mediálnu produkciu, leteckú termografiu alebo doručovanie balíkov v izolovaných regiónoch; keďže v blízkej budúcnosti možno rátať s prudkým rozvojom nových aplikácií, čo preukazuje inovačný a dynamický charakter odvetvia RPAS;

C.  keďže technológia RPAS môže nahradiť priame zásahy človeka v nebezpečnom prostredí;

D.  keďže existujú dva druhy aplikácií RPAS, a to profesionálne a rekreačné aplikácie RPAS; keďže na tieto dve kategórie, ktoré sa vo svojej podstate líšia, by sa mali vzťahovať rôzne požiadavky v medziach toho istého regulačného rámca EÚ;

E.  keďže súčasné právne predpisy EÚ stanovujú, že Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) je v podstate certifikačným orgánom v prípade RPAS s maximálnou vzletovou hmotnosťou vyššou ako 150 kg; keďže RPAS s hmotnosťou 150 kg alebo menej patria do právomoci členského štátu;

F.  keďže predpisy v oblasti RPAS existujú alebo sa vypracúvajú v Českej republike, Dánsku, vo Francúzsku(1), v Chorvátsku, Írsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Spojenom kráľovstve(2), Španielsku a Taliansku; keďže v Dánsku, Spojenom kráľovstve a Holandsku už pôsobia schválené letecké školy a v Holandsku a Spojenom kráľovstve je vyše 500 pilotov RPAS s preukazom spôsobilosti;

G.  keďže všetky predpisy v oblasti RPAS platné v Európe sú prispôsobené na posudzovanie bezpečnostného rizika prevádzky; keďže takéto predpisy v oblasti RPAS sú zamerané na prevádzkovateľa, čím sa líšia od prístupu zameraného na lietadlo, ktorý sa využíva v leteckej doprave s posádkou; keďže riziko závisí nielen od druhu stroja a jeho charakteristík (hmotnosť, rýchlosť atď.), ale aj od ďalších faktorov, ako je oblasť preletu, výška, odbornosť prevádzkovateľa, konkrétny druh prevádzky a schopnosť prevádzkovateľa vyrovnať sa s nepredvídanými okolnosťami;

H.  keďže potenciál hospodárskeho rastu v tomto odvetví od výrobcu ku koncovému používateľovi je obrovský, a to v prípade veľkých podnikov i dodávateľského reťazca pozostávajúceho z tisícov MSP, ako aj inovatívnych začínajúcich podnikov; keďže je nevyhnutné zachovať normy výroby a prevádzky na svetovej úrovni a zároveň podporovať vedúce postavenie Európy;

I.  keďže so zreteľom na rýchly rozvoj tohto trhu sa RPAS oprávnene začleňujú do existujúcich programov v oblasti letectva, ako je spoločný podnik na výskum manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba (SESAR) a program Horizont 2020; keďže odvetvie už investovalo značné finančné zdroje a malo by motiváciu zintenzívniť svoje investičné úsilie, ak by MSP, ktoré tvoria jeho najväčšiu časť, boli schopné ľahšie získavať finančné prostriedky; keďže dodatočné finančné prostriedky na ďalší výskum a vývoj budú mať zásadný význam pre podporu tohto nového odvetvia a bezpečnej integrácie RPAS do vzdušného priestoru;

J.  keďže už v tomto skorom štádiu členské štáty, odvetvie a Komisia uznali potenciál tohto trhu a rozhodne zdôrazňujú, že každý politický rámec musí umožniť rast európskeho priemyslu, aby mohol konkurovať v celosvetovom meradle;

K.  keďže tento vznikajúci trh ponúka významné príležitosti na investície, inovácie a vytváranie pracovných miest naprieč dodávateľským reťazcom a v prospech spoločnosti, pričom sa zároveň uznáva, že treba chrániť verejný záujem, najmä vrátane otázok týkajúcich sa súkromia, ochrany údajov, zodpovednosti a občianskoprávnej zodpovednosti;

L.  keďže napriek hospodárskemu potenciálu RPAS bude ich rozvoj jednou z najdôležitejších budúcich výziev v oblasti bezpečnosti leteckého priemyslu a bezpečnosť a ochrany ľudí a spoločnosti;

M.  keďže EÚ by mala čo najskôr vypracovať legislatívny rámec výlučne na civilné využitie RPAS;

N.  keďže európsky legislatívny rámec musí na jednej strane umožniť priemyslu, aby pokračoval v inováciách a rozvíjal sa za optimálnych podmienok, a na strane druhej musí poskytnúť verejnosti záruku, že život a majetok, ako aj osobné údaje a súkromie budú účinne chránené;

Medzinárodný rozmer

1.  poznamenáva, že mnohí vnímajú Spojené štáty americké ako hlavný trh na používanie RPAS, hoci ide o vojenské operácie; zdôrazňuje však, že Európa má vedúce postavenie v civilnom sektore s 2 500 prevádzkovateľmi (400 v Spojenom kráľovstve, 300 v Nemecku, 1 500 vo Francúzsku, 250 vo Švédsku atď.) v porovnaní s 2 342 prevádzkovateľmi vo zvyšku sveta a mala by urobiť všetko, čo je v jej silách, aby svoju silnú konkurenčnú pozíciu podporila;

2.  poznamenáva, že Japonsko má veľký počet prevádzkovateľov RPAS a dve desaťročia skúseností, a to prevažne v oblasti operácií presného poľnohospodárstva pomocou RPAS, ako je postrekovanie plodín; pripomína, že Japonsko bolo prvou krajinou, ktorá v polovici deväťdesiatych rokov povolila používanie technológie RPAS v poľnohospodárstve, a počet prevádzkovateľov sa za niekoľko rokov znásobil;

3.  poznamenáva, že Izrael má veľmi aktívny výrobný priemysel, ktorý sa však priamo zameriava na vojenské RPAS; zdôrazňuje skutočnosť, že integrované civilno-vojenské letecké navigačné služby teraz zjednodušujú integráciu RPAS do izraelského vzdušného priestoru;

4.  poznamenáva, že Austrália, Čína (kde sa vyrába veľké množstvo veľmi malých RPAS) a Južná Afrika patria medzi 50 ďalších krajín, ktoré v súčasnosti RPAS vyvíjajú;

5.  zdôrazňuje, že treba uznať globálny rozmer RPAS, a vyzýva Komisiu, aby to v plnom rozsahu zohľadnila;

Súčasný stav v členských štátoch EÚ

6.  zdôrazňuje, že všetky členské štáty vyvíjajú určité činnosti súvisiace s RPAS, a to v oblasti výroby a/alebo prevádzky;

7.  zdôrazňuje skutočnosť, že pokiaľ nebola udelená výnimka, prevádzka je zákonná len vtedy, ak existujú vnútroštátne právne predpisy; pripomína, že táto povinnosť je založená na pravidle ICAO, že na všetky operácie vykonávané bezpilotnými lietadlami sa musí udeliť osobitné povolenie(3);

8.  konštatuje, že keďže neexistujú žiadne harmonizované predpisy na úrovni EÚ, rozvoj európskeho trhu bezpilotných lietadiel by mohol byť sťažený, pretože členské štáty spravidla navzájom neuznávajú národné povolenia;

Kľúčové otázky

9.  domnieva sa, že odvetvie RPAS naliehavo potrebuje európske a celosvetové predpisy s cieľom zabezpečiť cezhraničný rozvoj RPAS; domnieva sa, že je potrebný jasný európsky právny rámec, aby sa zaistili investície a rozvoj konkurencieschopného európskeho odvetvia RPAS; zdôrazňuje skutočnosť, že ak sa urýchlene neprijmú žiadne opatrenia, existuje riziko, že ekonomický potenciál a pozitívne účinky RPAS sa plne nevyužijú;

10.  pripomína hospodársky význam tohto odvetvia a zdôrazňuje, že treba zaviesť vhodné politiky zamerané na ochranu súkromia a zaistenie ochrany údajov a bezpečnosti, ktoré budú primerané svojmu cieľu a nebudú pritom zbytočne zaťažovať MSP;

11.  je presvedčený, že jasný, účinný, spoľahlivý a bezodkladne zavedený európsky rámec by mohol pomôcť pri rokovaniach o vytvorení celosvetových pravidiel týkajúcich sa využívania bezpilotných lietadiel;

12.  domnieva sa, že v rámci takýchto budúcich právnych predpisov treba stanoviť jasný rozdiel medzi profesionálnym a rekreačným využívaním diaľkovo riadených lietadiel;

13.  zdôrazňuje skutočnosť, že bezpečnosť a ochrana sú v súvislosti s prevádzkou RPAS a príslušnými predpismi prvoradé a musia zodpovedať rizikám; domnieva sa, že budúci európsky regulačný rámec by mal byť prispôsobený konkrétnym rizikám súvisiacim s letmi mimo vizuálneho kontaktu, no bez toho, aby od takýchto letov odrádzal;

14.  zdôrazňuje skutočnosť, že tematika ochrany údajov a súkromia má zásadný význam, pokiaľ ide o posilnenie širokej verejnej podpory pre využívanie civilných RPAS, a preto je tiež kľúčová pre uľahčenie rastu a bezpečnú integráciu RPAS do civilného letectva, pričom treba prísne dodržiavať smernicu 95/46/ES o ochrane údajov, právo na ochranu súkromného života zakotvené v článku 7 Charty základných práv EÚ a právo na ochranu osobných údajov zakotvené v článku 8 Charty základných práv EÚ a článku 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ); vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že pri vytváraní akejkoľvek politiky EÚ v oblasti RPAS sa pevne zakotvia záruky ochrany súkromia a údajov v súlade so zásadami nevyhnutnosti a proporcionality; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby podporovala vytvorenie noriem týkajúcich sa koncepcie súkromia už v štádiu návrhu a štandardnej ochrany súkromia;

15.  súhlasí s piatimi kľúčovými zásadami pre budúci rozvoj RPAS, ktoré sú stanovené vo vyhlásení z Rigy, a plne ich podporuje:

–  k RPAS treba pristupovať ako k novým druhom lietadiel, ktoré si vyžadujú primerané predpisy založené na riziku každej operácie;

–  musia sa vypracovať predpisy EÚ pre bezpečné poskytovanie služieb RPAS, aby odvetvie mohlo investovať;

–  musia sa vyvinúť technológie a normy s cieľom umožniť úplnú integráciu RPAS do európskeho vzdušného priestoru;

–  pre rast služieb RPAS je zásadné prijatie zo strany verejnosti;

–  prevádzkovateľ RPAS je zodpovedný za jeho používanie;

16.  zdôrazňuje, že v krátkodobom horizonte z pohľadu manažmentu letovej prevádzky (ATM) sú už zavedené prevádzkové postupy umožňujúce RPAS lietať mimo špecifických a obmedzených priestorov; pripomína, že mnoho civilných a vojenských RPAS sa prevádzkuje s využitím vyhradených koridorov, keď sú posilnené štandardné kritériá odstupu obvykle používané v prípade pilotovaných lietadiel;

17.  zdôrazňuje význam letov mimo vizuálneho kontaktu pre rozvoj odvetvia; domnieva sa, že európske právne predpisy by mali tento postup podporovať;

18.  uznáva, že vplyv RPAS na dopravu pilotovanými lietadlami je obmedzený vzhľadom na malý podiel RPAS v porovnaní s pilotovanými lietadlami; konštatuje však, že tlak na ATM sa môže zvýšiť z dôvodu vítaného nárastu športových a rekreačných RPAS, ktoré by za určitých okolností mohli predstavovať hrozbu pre bezpečnosť leteckej dopravy, a požaduje, aby príslušné orgány a budúce predpisy EÚ tento faktor zohľadňovali s cieľom zabezpečiť naďalej účinnú úroveň ATM vo všetkých členských štátoch;

19.  zdôrazňuje skutočnosť, že v dlhodobom horizonte by technické a regulačné riešenia mali podľa možností umožniť RPAS využívať vzdušný priestor popri iných používateľoch vzdušného priestoru bez toho, aby sa týmto používateľom ukladali nové požiadavky na vybavenie; poznamenáva, že existuje veľký počet malých RPAS prevádzkovaných vo výške do 500 stôp spolu s pilotovanými lietadlami; zdôrazňuje, že hoci poskytovatelia leteckých navigačných služieb nezabezpečujú služby riadenia letovej prevádzky (ATC) v uvedených výškach, majú povinnosť poskytovať dostatočné informácie, aby oba typy lietadiel mohli byť prevádzkované v rovnakom vzdušnom priestore; poznamenáva, že Eurocontrol podporuje štáty pri rozvíjaní spoločného chápania súvisiacich otázok a pri podnecovaní harmonizácie v čo najväčšej miere;

20.  domnieva sa, že zásadný význam má identifikácia bezpilotných lietadiel bez ohľadu na ich veľkosť; zdôrazňuje, že by sa mali nájsť riešenia, ktoré budú zohľadňovať rekreačné či komerčné účely, na ktoré sa bezpilotné lietadlá využívajú;

Riešenia do budúcnosti

21.  je presvedčený, treba vypracovať jasný, harmonizovaný a primeraný európsky a celosvetový regulačný rámec, ktorý bude založený na posúdení rizík a nebude obsahovať neprimerané predpisy pre podniky, ktoré by odrádzali od investícií a inovácií v odvetví RPAS, pričom bude primerane chrániť občanov a vytvárať udržateľné a inovatívne pracovné miesta; domnieva sa, že dôkladné posudzovanie rizika by sa malo opierať o koncepciu operácií, ktorú vytvorila EASA, a malo by zohľadňovať charakteristiky RPAS (hmotnosť, rozsah pôsobnosti, rýchlosť) a povahu ich využitia (rekreačné alebo profesionálne účely); domnieva sa, že tento rámec by mal byť súčasťou dlhodobej perspektívy a zohľadňovať možný budúci vývoj a iné aspekty týchto technológií;

22.  podporuje zámer Komisie zrušiť prah 150 kg a nahradiť ho uceleným a komplexným regulačným rámcom EÚ, ktorý by umožnil príslušným vnútroštátnym orgánom, kompetentným inštitúciám alebo združeniam, aby vykonávali vyhodnotenie a dohľad; domnieva sa, že primeranosť predpisov by sa mala doplniť potrebnou flexibilitou procesov a postupov;

23.  je presvedčený, že v rozpočte agentúry EASA by sa mal zohľadniť vývoj jej právomocí v oblasti RPAS, aby sa zabezpečilo, že bude môcť vykonávať úlohy, ktoré jej boli zverené;

24.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že pri formulovaní akejkoľvek politiky EÚ v oblasti RPAS sa zaručí ochrana súkromia a údajov, a to tým, že sa ako minimálna požiadavka stanoví povinnosť vypracovať posúdenia vplyvu a zabezpečiť ochranu súkromia už v štádiu návrhu a štandardnú ochranu súkromia;

25.  vyjadruje znepokojenie nad potenciálnym nelegálnym a nebezpečným využitím RPAS (napr. úprava RPAS z civilného nástroja na zbraň používanú na vojenské či iné účely alebo využívanie RPAS na rušenie navigačných či komunikačných systémov); vyzýva Komisiu, aby podporovala rozvoj technológie potrebnej na zaistenie bezpečnosti, ochrany a súkromia pri prevádzkovaní RPAS, a to aj prostredníctvom finančných prostriedkov programu Horizont 2020 zameraných predovšetkým na výskum a vývoj systémov, technológií atď., ktoré možno použiť na posilnenie ochrany súkromia už v štádiu návrhu a štandardnej ochrany súkromia, a aby podporovala rozvoj technológií, ako sú technológie zisťovania a vyhýbania (detect and avoid), geofencing, technológie proti rušeniu či únosom, ako aj ochrana súkromia už v štádiu návrhu a štandardná ochrana súkromia, ktoré umožnia bezpečné používanie civilných RPAS;

26.  podporuje inovatívne technológie v oblasti RPAS, ktoré majú obrovský potenciál, pokiaľ ide o vytváranie pracovných miest, a to najmä ekologických pracovných miest, pretože zahŕňajú široké spektrum profesií; nabáda na rozvoj a využívanie veľkého potenciálu, ktorý predstavuje zaangažovanie MSP, pokiaľ ide o služby zamerané na výrobu špecializovaných súčiastok a materiálu; zdôrazňuje, že je potrebné vytvárať a podporovať centrá pre zabezpečovanie kvalifikácie a odbornej prípravy;

27.  domnieva sa, že predpisy na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni by mali jasne uvádzať ustanovenia uplatniteľné na RPAS v súvislosti s vnútorným trhom a medzinárodným obchodom (výroba, predaj, nákup, obchod a používanie RPAS) a základné práva na ochranu súkromia a osobných údajov; je tiež presvedčený, že tieto predpisy by mali prispievať k náležitému presadzovaniu práva v oblasti ochrany súkromia a údajov a všetkých ostatných predpisov týkajúcich sa rôznych rizík a povinností spojených s prevádzkou RPAS, ako je napríklad trestné právo a právo v oblasti duševného vlastníctva, letectva a životného prostredia; zdôrazňuje, že je potrebné zaistiť, aby každá osoba prevádzkujúca RPAS bola informovaná o základných predpisoch, ktoré sa vzťahujú na používanie RPAS, a aby sa tieto predpisy konkrétne uvádzali v oznámení pre kupujúcich;

28.  domnieva sa, že priemysel, regulačné orgány a obchodné subjekty musia spolupracovať, aby zaručili právnu istotu podporujúcu investície a predišli vzniku začarovaného kruhu, v ktorom je priemysel neochotný investovať do vývoja potrebných technológií bez toho, aby mal istotu, ako budú technológie regulované, zatiaľ čo regulačné orgány váhajú s vypracovaním noriem dovtedy, kým odvetvie nepredstaví technológie na schválenie; zdôrazňuje, že MSP by mali byť skutočne prepojené s týmto procesom normalizácie;

29.  domnieva sa, že prístup založený na posúdení rizika v súlade s vyhlásením z Rigy a koncepcia operácií, ktorú vytvorila EASA, sú pevným základom pre zaistenie bezpečnej prevádzky RPAS a že bude potrebné, aby európske regulačné požiadavky boli založené buď na individuálnom prístupe, alebo prístupe opierajúcom sa o typ/triedu podľa toho, čo je vhodnejšie, a aby zabezpečili vysokú úroveň bezpečnosti a interoperability; domnieva sa, že na zabezpečenie úspechu výrobcov a prevádzkovateľov RPAS je nevyhnutné, aby príslušný regulačný orgán potvrdil požiadavky týkajúce sa štandardizácie, ktoré vypracovala Európska organizácia pre zariadenia civilného letectva (EUROCAE);

30.  je presvedčený, že budúce európske a celosvetové predpisy v oblasti RPAS by sa mali zaoberať otázkami, ktoré sa týkajú:

–  letovej spôsobilosti;

–  certifikačných špecifikácií;

–  komerčného a rekreačného používania;

–  identity bezpilotného lietadla a vlastníka/prevádzkovateľa;

–  schvaľovania výcvikových organizácií pre pilotov;

–  odbornej prípravy a vydávania preukazov spôsobilosti pilotov;

–  prevádzky;

–  zodpovednosti a poistenia;

–  ochrany údajov a súkromia;

–  geofencingu;

–  bezletových zón;

31.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že odborná príprava poskytovaná profesionálnym používateľom a majiteľom RPAS bude zahŕňať osobitné školenia o ochrane údajov a súkromí a že sa na profesionálnych používateľov RPAS bude vzťahovať vzájomné uznávanie zo strany členských štátov s cieľom odstrániť všetky trhové obmedzenia;

32.  zdôrazňuje, že RPAS lietajúce mimo vizuálneho kontaktu musia byť vybavené technológiou zisťovania a vyhýbania s cieľom odhaliť lietadlá využívajúce rovnaký vzdušný priestor, aby sa zaistilo, že RPAS neohrozia bezpečnosť lietadiel s posádkou a navyše zohľadnia husto osídlené oblasti a bezletové zóny, ako sú letiská, elektrárne, jadrové a chemické zariadenia a ďalšia kritická infraštruktúra; preto naliehavo žiada Komisiu, aby zabezpečila potrebné rozpočtové prostriedky na výskum a vývoj prostredníctvom spoločného podniku SESAR;

33.  vyzýva Komisiu a príslušné orgány a spoločnosti, aby posilnili svoje programy výskumu a vývoja; domnieva sa, že vzhľadom na očakávaný ekonomický dosah tohto odvetvia by EÚ mala podporovať rozvoj európskych technológií, a to napríklad prostredníctvom programu Horizont 2020; požaduje, aby sa v rámci programov výskumu zohľadňoval aj rozvoj technológií zisťovania a zachytávania bezpilotných lietadiel;

34.  pripomína, že európsky program globálneho navigačného satelitného systému EGNOS, ktorý zosilňuje signál GPS, bol certifikovaný pre civilné letectvo v roku 2011 a že v prípade programu Galileo sa v najbližších rokoch postupne začne prevádzková fáza; v tejto súvislosti sa domnieva, že moderný systém riadenia letovej prevádzky, ako aj aplikácie pre RPAS založené na európskych programoch GNSS pozitívne prispejú k bezpečnej prevádzke RPAS;

35.  konštatuje, že v súlade s prístupom založeným na posúdení rizika by RPAS mali byť vybavené identifikačným čipom a zaregistrované, aby sa zaistila sledovateľnosť, zodpovednosť a riadne vykonávanie predpisov týkajúcich sa občianskoprávnej zodpovednosti ;

36.  podporuje koncepciu operácií pre bezpilotné lietadlá, ktorú vytvorila EASA a ktorá vymedzuje tri rôzne kategórie RPAS a príslušné predpisy;

37.  konštatuje, že presadzovanie právnych predpisov týkajúcich sa RPAS je kľúčom k bezpečnej a úspešnej integrácii RPAS do európskeho vzdušného priestoru;

38.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili dostatočné prostriedky na presadzovanie právnych predpisov týkajúcich sa RPAS;

39.  zdôrazňuje, že Spojené orgány pre stanovovanie pravidiel pre systémy bez posádky (JARUS) sú medzinárodným zoskupením s dobrovoľným členstvom, ktoré združuje vnútroštátne úrady civilného letectva z 22 krajín EÚ a krajín mimo EÚ a regionálne agentúry/orgány; pripomína, že zoskupeniu JARUS predsedá zástupca agentúry EASA, ktorá sa bude zaoberať budúcim nariadením o RPAS; poukazuje na to, že účelom zoskupenia JARUS je vytvárať technické, bezpečnostné a prevádzkové požiadavky na certifikáciu a bezpečnú integráciu veľkých a malých RPAS do vzdušného priestoru a na letiskách;

40.  domnieva sa, že zoskupenie JARUS by mohlo zabezpečiť, aby všetky budúce predpisy EÚ boli koordinované s medzinárodnými opatreniami v iných krajinách, a to prostredníctvom procesu vzájomného uznávania;

41.  domnieva sa, že orgány členských štátov na ochranu údajov by mali spolupracovať v záujme výmeny údajov a najlepších postupov a zabezpečovať dodržiavanie existujúcich usmernení a nariadení v oblasti ochrany údajov, ako je napríklad smernica 95/46/ES;

42.  zdôrazňuje skutočnosť, že orgány presadzovania práva a spravodajské služby musia pri využívaní RPAS dodržiavať základné právo na súkromie, ochranu údajov, slobodu pohybu a slobodu prejavu a že sa treba zaoberať prípadnými rizikami spojenými s takýmito využívaním RPAS tak pri sledovaní jednotlivcov a skupín, ako aj pri monitorovaní verejných priestoroch, napríklad hraníc;

43.  domnieva sa, že orgány členských štátov na ochranu údajov by si mali vymieňať existujúce osobitné usmernenia pre ochranu údajov v súvislosti s komerčnými RPAS, a vyzýva členské štáty, aby dôkladne vykonávali právne predpisy na ochranu údajov spôsobom, ktorý úplne rozptýli obavy verejnosti o súkromie a zároveň nepovedie k neprimeranému administratívnemu zaťaženiu prevádzkovateľov RPAS;

44.  rozhodne odporúča, aby sa súčasné diskusie medzi EÚ a vnútroštátnymi tvorcami politiky a regulačnými orgánmi, priemyslom, MSP a komerčnými prevádzkovateľmi otvorili a aby sa začala verejná debata s účasťou občanov a iných relevantných zainteresovaných strán, napríklad mimovládnych organizácií (vrátane organizácií na ochranu občianskych práv) a orgánov presadzovania práva, s cieľom zohľadniť a riešiť obavy týkajúce sa ochrany základných práv a povinností rôznych aktérov a výziev, s ktorými sa stretávajú pri zaisťovaní týchto práv a pri ochrane bezpečnosti občanov pri používaní RPAS;

45.  zastáva názor, že Parlament musí zaujať stanovisko pred tým, ako Komisia prijme balík opatrení v oblasti leteckej dopravy, čím odpovie na žiadosť priemyslu o poskytnutie jasných usmernení;

46.  zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť jasný právny rámec založený na relevantných kritériách, pokiaľ ide o používanie kamier a senzorov, a to najmä v prípade komerčných a súkromných RPAS, ktorý zabezpečí účinnú ochranu práva na súkromie a na ochranu údajov a zaistí bezpečnosť občanov so zreteľom na neustále sa zmenšujúce súčiastky RPAS, čo má za následok prenosnejšie a neodhaliteľné zariadenia;

47.  vyzýva výbory TRAN a LIBE, aby zorganizovali spoločné vypočutie so zástupcami priemyslu, vnútroštátnych organizácií na ochranu súkromia, európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, Komisie a MVO pôsobiacich v oblasti základných práv;

48.  vyzýva Komisiu, aby zvážila zavedenie mechanizmu pravidelného podávania správ, ktoré by zohľadňovali technický vývoj, ako aj vývoj politík a najlepšie postupy na vnútroštátnej úrovni, zaoberali sa incidentmi spojenými s RPAS a poskytovali prehľad a hodnotenie regulačných prístupov na úrovni členských štátov s cieľom umožniť porovnanie a identifikovať najlepšie postupy.

49.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

I.  Opatrenia prijaté spravodajkyňou a jej pozícia

Pri predstavení oznámenia vtedajší podpredseda Európskej komisie a komisár pre mobilitu a dopravu Siim Kallas vyhlásil: „Ak niekedy nastal správny čas, aby sme to spravili, tak nastal teraz“, čo je názor, ktorý zopakovala aj Violeta Bulc, jeho nástupkyňa v Komisii, ktorá ako prioritu určila začlenenie RPAS do balíka opatrení v oblasti leteckej dopravy, a to do konca roku 2015.

Po zverejnení oznámenia Komisie v roku 2014 spravodajkyňa usporiadala 27. januára 2015 v Európskom parlamente stretnutie zainteresovaných strán pre zástupcov Komisie, agentúry EASA a spojených orgánov (JARUS), spoločného podniku SESAR, vnútroštátnych regulačných orgánov vrátane úradu pre civilné letectvo a ministerstva dopravy (obe zo Spojeného kráľovstva), holandského ministerstva dopravy, ako aj poskytovateľov služieb NATS a EUROCONTROL, výrobcov BAE Systems, Airbus, Rolls Royce, ASD a odborovej organizácie pilotov BALPA. Ako zásadný účastník bola zastúpená aj organizácia Europe Air Sports, ktorá predstavuje typický príklad nárastu rekreačného používania RPAS.

Účastníci vo všeobecnosti uznali, že každý regulačný rámec musí byť primeraný, aby sektoru umožnil rásť a zabránil zbytočnej záťaži pre vznikajúce odvetvie. Každý rámec musí navyše usilovať o celosvetové prijatie s cieľom stimulovať výskum a vývoj.

Vo februári 2015 počas cesty delegácie výboru TRAN vo Washingtone D.C. sa spravodajkyňa stretla s úradníkmi Federálneho leteckého úradu, ktorí boli poverení integráciou bezpilotných leteckých systémov (UAS = RPAS). Federálny letecký úrad práve navrhol nariadenie, ktoré umožní používanie určitých malých bezpilotných leteckých systémov v systéme leteckej dopravy USA a ponechať si otvorenosť pre budúce technologické inovácie.

V roku 2014 sa spravodajkyňa stretla s výborom Snemovne lordov pre Európsku úniu, ktorý vypracúval správu o používaní drónov na civilné účely v Spojenom kráľovstve. V marci 2015 spravodajkyňa navyše predniesla prejav na konferencii o systéme diaľkovo pilotovaných lietadiel, ktorú v Rige usporiadalo lotyšské predsedníctvo Rady.

V následnom vyhlásení z Rigy sa stanovuje päť základných zásad pre budúce zameranie EÚ:

–  k RPAS treba pristupovať ako k novým druhom lietadiel, ktoré si vyžadujú primerané predpisy založené na riziku každej operácie;

–  musia sa vypracovať predpisy EÚ pre bezpečné poskytovanie služieb RPAS, aby odvetvie mohlo investovať;

–  musia sa vypracovať technológie a normy s cieľom umožniť úplnú integráciu RPAS do európskeho vzdušného priestoru;

–  pre rast služieb RPAS je zásadné prijatie zo strany verejnosti;

–  prevádzkovateľ systému diaľkovo pilotovaných lietadiel je zodpovedný za používanie tohto systému.

Európske letecké spoločenstvo sa v Rige zaviazalo, že umožní podnikom poskytovať od roku 2016 služby systémov diaľkovo pilotovaných lietadiel v celej Európe.

Európska komisia pripravuje návrh, ktorý by sa mal prijať koncom roku 2015. Parlament a konkrétne náš výbor zohrá svoju úlohu a predstaví konštruktívne riešenia problémov, ktoré nás čakajú. Na záver spravodajkyňa vyjadruje jasné posolstvo, a síce že treba prijať s vašou podporou a účasťou iniciatívnu správu, ktorou sa vyšle silný politický signál, že sme pripravení na tento nový vzrušujúci krok vpred a na to, aby sme v plnej miere plnili našu úlohu pri vytváraní sektora civilného letectva v 21. storočí.

II.  Glosár

ATM      Manažment letovej prevádzky

BALPA    Britská asociácia pilotov leteckých dopravcov

CAA      Úrad pre civilné letectvo Spojeného kráľovstva

DfT (UK)    Ministerstvo dopravy (Spojené kráľovstvo)

DfT (NL)    Ministerstvo dopravy (Holandsko)

EASA      Európska agentúra pre bezpečnosť letectva

EUROCAE    Európska organizácia pre zariadenia civilného letectva

FAA      Federálny letecký úrad (USA)

ICAO      Medzinárodná organizácia civilného letectva

JARUS    Spojené orgány pre stanovovanie pravidiel pre systémy bez posádky

RPAS      Systémy diaľkovo pilotovaných lietadiel

SESAR    Výskum manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba

UAS      Bezpilotné letecké systémy

UAV      Bezpilotné lietadlo

III (a).  Podkladové informácie: Prehľad oznámenia Komisie z apríla 2014 – COM(2014)0207

V oznámení sa opisuje návrh Komisie na riešenie prevádzky RPAS v budúcom európskom politickom rámci. Uvádza sa v ňom, že akýkoľvek právny predpis bude musieť napomôcť vytvorenie komerčného trhu so RPAS a súčasne ochrániť verejný záujem.

Stanovia sa nové normy na reguláciu civilnej prevádzky RPAS týkajúce sa bezpečnosti a bezpečnostnej ochrany, ochrany súkromia a údajov, poistenia a zodpovednosti. Cieľom Komisie je umožniť európskemu priemyslu, aby sa stal vodcom svetového obchodu s touto vznikajúcou technológiou.

Legislatívny návrh sa má prijať do konca roku 2015. Komisia uvádza, že nové normy sa budú týkať týchto oblastí:

  pravidiel týkajúcich sa bezpečnostných povolení platných v celej EÚ: normy EÚ budú založené na zásade, že systémy RPAS musia v prípade potreby poskytovať rovnakú úroveň bezpečnosti ako letecká prevádzka s posádkou; Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) navyše vypracuje normy pre RPAS platné v celej EÚ;

  zabezpečenia ochrany súkromia a osobných údajov: údaje získané pomocou RPAS musia byť v súlade s platnými predpismi v oblasti ochrany osobných údajov a orgány pre ochranu osobných údajov majú povinnosť kontrolovať následný zber a spracovanie osobných údajov; Komisia posúdi, ako zabezpečiť, aby sa pravidlá týkajúce sa ochrany osobných údajov v plnej miere uplatňovali v prípade RPAS, a navrhne zmeny alebo prípadne konkrétne usmernenia;

  kontrol na zaručenie bezpečnosti: keďže RPAS by sa mohli použiť nezákonným spôsobom, agentúra EASA vypracuje nevyhnutné bezpečnostné požiadavky, najmä na ochranu informačných tokov; agentúra navrhne právne záväzky pre všetky zúčastnené strany, napríklad pre manažment letovej prevádzky, prevádzkovateľa a poskytovateľov telekomunikačných služieb, ktoré budú presadzovať vnútroštátne orgány;

  jasného rámca pre zodpovednosť a poistenie: súčasný režim poistenia zodpovednosti tretích strán za spôsobenú škodu bol stanovený z hľadiska lietadiel s posádkou, v rámci ktorého sa na základe hmotnosti (od 500 kilogramov) stanovuje minimálna výška poistného; Komisia posúdi potrebu zmeniť súčasné pravidlá a zohľadniť pritom RPAS;

  zefektívnenia výskumu a vývoja a podpory nového odvetvia: Komisia naznačila, že si želá zefektívniť výskum a vývoj, najmä fond spravovaný spoločným podnikom SESAR, s cieľom zabezpečiť čo najrýchlejšie začlenenie RPAS do SESAR; MSP a začínajúce podniky v sektore získajú priemyselnú podporu na rozvoj technológie v rámci programu Horizont 2020 a programu COSME.

III (b).  Príklad súčasného povolenia pre RPAS v členskom štáte:

V Spojenom kráľovstve úrad pre civilné letectvo vymedzuje pojem „malé bezpilotné lietadlo“ ako lietadlo s hmotnosťou 44 libier (19,96 kg) alebo menej. V prípade tejto kategórie sa na bezpečnostné požiadavky vzťahujú ustanovenia článkov 166 a 167 poriadku leteckej prevádzky Spojeného kráľovstva, v ktorom sa uvádza:

1.  Prevádzka nesmie nikoho a nič ohrozovať.

2.  Diaľkový pilot (t. j. osoba ovládajúca lietadlo) musí udržiavať lietadlo v zornom poli (za ktoré sa obyčajne považuje vzdialenosť 1 640 stôp horizontálne a 400 stôp vertikálne). Prevádzku nad rámec týchto vzdialeností musí schváliť úrad pre civilné letectvo (základným predpokladom pre schválenie je, aby prevádzkovateľ dokázal, že túto prevádzku môže vykonávať bezpečným spôsobom).

3.  Malé bezpilotné lietadlo (bez ohľadu na jeho hmotnosť), ktoré sa používa na účely pozorovania, podlieha prísnejším obmedzeniam, pokiaľ ide o minimálne vzdialenosti, do ktorých sa možno priblížiť k osobám alebo majetku, ktoré nie sú pod vašou kontrolou. Ak chcete lietať v hraniciach týchto minimálnych vzdialeností, pred začiatkom operácií sa vyžaduje povolenie úradu pre civilné letectvo.

4.  Povolenie úradu pre civilné letectvo sa vyžaduje aj v prípade všetkých letov, ktoré sa vykonávajú na účely leteckých prác.

5.  „Diaľkový pilot“ má povinnosť sa presvedčiť, že let možno vykonať bezpečným spôsobom.

3.9.2015

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k bezpečnému používaniu diaľkovo riadených leteckých systémov (RPAS), všeobecne známych ako bezpilotné lietadlá (dróny), v oblasti civilného letectva

(2014/2243(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Soraya Post

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A.  keďže diaľkovo riadené letecké systémy (RPAS) sa môžu použiť na viaceré civilné (nevojenské) účely, napríklad v súvislosti s kritickou infraštruktúrou a civilnou ochranou, zvládaním katastrof a pátraním a záchranou, ochranou životného prostredia, poľnohospodárskou a priemyselnou výrobou, dohľadom nad presadzovaním práva, spravodajskou činnosťou, žurnalistikou, obchodnými aktivitami a voľným časom;

B.  keďže aj napriek ich potenciálu a výhodám prináša používanie RPAS značné riziká, konkrétne preto, že RPAS umožňujú rozvoj iných technológií, čo môže viesť k dohľadu nad ľuďmi a objektmi a ich sledovaniu; keďže RPAS sú vo svojej podstate formou technológie dvojakého použitia, ktorá si vyžaduje veľmi striktné a prísne pravidlá; keďže používanie RPAS prináša aj osobitné výzvy, keď pri ňom dochádza k spracúvaniu osobných údajov, pretože sa tým zasahuje do základných práv, konkrétne práva na súkromie a ochranu osobných údajov, a keď súvisí s verejnou bezpečnosťou, pretože dróny možno úmyselne či neúmyselne použiť na spôsobenie škôd ľuďom a na infraštruktúre;

C.  keďže rozdrobené vnútroštátne právne predpisy o používaní RPAS na civilné účely by bránili vytvoreniu trhu EÚ s RPAS, sťažovali by zavedenie vysokých spoločných záruk a predstavovali by vážne ohrozenie základných práv občanov EÚ, najmä práva na súkromie, práva na ochranu údajov, práva na bezpečnosť a ochranu a slobody zhromažďovania;

D.  keďže jednoznačný a úplný regulačný rámec, ktorý bude upravovať celý reťazec RPAS s cieľom zaistiť bezpečnosť, ochranu, súkromie a ochranu údajov, ochranu životného prostredia, zodpovednosť, opatrenia v oblasti presadzovania práva, poistenie, identifikáciu a transparentnosť, môže zaručiť právnu istotu a bezpečné začlenenie RPAS do systému civilného letectva a mohol by viesť k tomu, že EÚ bude zohrávať rozhodujúcu úlohu pri určovaní medzinárodných noriem;

E.  keďže väčší prístup spotrebiteľov k RPAS bude mať aj nesmierne spoločenské dôsledky, čo povedie k zásadným zmenám našej obchodnej a súkromnej interakcie;

F.  keďže je nutné rozlišovať medzi RPAS využívanými na rekreačné účely a RPAS využívanými na profesionálne účely; keďže používanie niektorých technológií, ktoré obzvlášť zasahujú do súkromia, na rekreačné účely treba zakázať; keďže vysokovýkonná technológia, ktorou sú vybavené niektoré RPAS určené na profesionálne použitie, musí rešpektovať zásady proporcionality a nevyhnutnosti;

G.  keďže RPAS a ich aplikácie môžu obzvlášť zasahovať do súkromia a narúšať ochranu osobných údajov; keďže absencia priamej väzby medzi prístrojom a jeho používateľom budí dojem zbavenia sa zodpovednosti za používanie daného prístroja;

1.  podporuje návrh Komisie na urýchlenú zmenu nariadenia (ES) č. 216/2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva prostredníctvom prehodnotenia jeho nedostatočnej právomoci, pokiaľ ide o reguláciu RPAS s hmotnosťou nižšou ako 150 kg, s cieľom zabezpečiť, aby EÚ mohla náležite regulovať integráciu RPAS do systému civilného letectva tým, že sa bude zaoberať podmienkami v oblasti bezpečnosti, ochrany, súkromia a ochrany osobných údajov pre civilné použitie RPAS;

2.  opakuje, že ak RPAS prevádzkované v EÚ spracúvajú osobné údaje, či už sa tak deje na účely presadzovania práva, alebo v priebehu výlučne osobných či domácich aktivít vykonávaných fyzickými osobami, uplatňuje sa právo na rešpektovanie súkromného života zakotvené v článku 7 Charty základných práv a právo na ochranu osobných údajov stanovené v článku 8 tejto charty a článku 16 ZFEÚ a v plnej miere sa dodržiava právny rámec EÚ v oblasti ochrany údajov;

3.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že pri formulovaní akejkoľvek politiky EÚ v oblasti RPAS sa zaručí ochrana súkromia a údajov, a to tým, že sa ako minimálna požiadavka stanoví povinnosť vypracovať posúdenia vplyvu a zabezpečiť ochranu súkromia už v štádiu návrhu a štandardnú ochranu súkromia;

4.  pripomína hospodársky význam tohto odvetvia a zdôrazňuje, že treba zaviesť vhodné politiky zamerané na ochranu súkromia a zaistenie ochrany údajov a bezpečnosti, ktoré budú primerané svojmu cieľu a nebudú pritom zbytočne zaťažovať MSP;

5.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že pri formulovaní akejkoľvek politiky EÚ v oblasti RPAS sa zaručí ochrana súkromia a údajov v súlade so zásadami nevyhnutnosti a proporcionality, a to aj tým, že sa ako všeobecné pravidlo stanoví povinnosť vypracovať posúdenia vplyvu a zabezpečiť ochranu súkromia už v štádiu návrhu a štandardnú ochranu súkromia v prípade všetkých RPAS používaných v EÚ a že sa vypracujú nevyhnutné usmernenia (zohľadňujúce odborné znalosti európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a vnútroštátnych orgánov pre ochranu osobných údajov v rámci pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29) s cieľom zabezpečiť koordinované vykonávanie regulačného rámca upravujúceho RPAS; vyzýva tiež Komisiu, aby Parlament v plnom rozsahu informovala o akýchkoľvek krokoch vrátane štúdií o posúdení vplyvu, ktoré chce uskutočniť v oblasti RPAS;

6.  zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť jasný právny rámec založený na relevantných kritériách, pokiaľ ide o používanie kamier a senzorov, a to najmä v prípade komerčných a súkromných RPAS, ktorý zabezpečí účinnú ochranu práva na súkromie a na ochranu údajov a zaistí bezpečnosť občanov so zreteľom na neustále sa zmenšujúce súčiastky RPAS, čo má za následok prenosnejšie a neodhaliteľné zariadenia;

7.  zdôrazňuje, že orgány presadzovania práva a spravodajské služby musia pri využívaní RPAS dodržiavať základné právo na súkromie, ochranu údajov, slobodu pohybu a slobodu prejavu a že sa treba zaoberať prípadnými rizikami spojenými s takýmito využívaním RPAS tak pri sledovaní jednotlivcov a skupín, ako aj pri monitorovaní verejných priestoroch, napríklad hraníc;

8.  domnieva sa, že v pravidlách na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni by sa mali jasne uvádzať ustanovenia vzťahujúce sa na RPAS, pokiaľ ide o vnútorný trh a medzinárodný obchod (ich výroba, predaj, nákup, obchod a používanie), bezpečnosť a ochranu (preukazy spôsobilosti pilotov, oprávnenie na let, identifikácia majiteľov, vysledovateľnosť umiestnenia v reálnom čase a monitorovanie RPAS a letov RPAS vrátane bezletových zón, ako sú letiská a iná kritická infraštruktúra, poistenie zodpovednosti za škodu v prípade prevádzkovateľov RPAS a pravidlá, ktoré by sa mali dodržiavať pri prevádzkovaní drónu, napríklad v súvislosti s vizuálnym kontaktom), súkromie a ochranu údajov a tiež akúkoľvek inú uplatniteľnú oblasť práva, napríklad trestné právo, právo duševného vlastníctva, právo týkajúce sa letectva či životného prostredia;

9.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že odborná príprava poskytovaná profesionálnym používateľom a majiteľom RPAS bude zahŕňať osobitné školenia o ochrane údajov a súkromí a že sa na profesionálnych používateľov RPAS bude vzťahovať vzájomné uznávanie zo strany členských štátov s cieľom odstrániť všetky trhové obmedzenia;

10.  zdôrazňuje, že je potrebné zaistiť, aby každá osoba prevádzkujúca RPAS bola informovaná o pravidlách, ktoré sa vzťahujú na používanie RPAS, vrátane pravidiel týkajúcich sa ochrany súkromia a údajov a bezpečnosti, a to na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej úrovni, a aby sa tieto pravidlá konkrétne uvádzali napríklad v informačnom letáku alebo príručke poskytnutej každému, kto RPAS získa;

11.  vyjadruje znepokojenie nad potenciálnym nelegálnym a nebezpečným využitím RPAS (napr. úprava RPAS z civilného nástroja na zbraň používanú na vojenské či iné účely alebo RPAS používané na rušenie navigačných či komunikačných systémov); vyzýva Komisiu, aby podporovala rozvoj technológie potrebnej na zaistenie bezpečnosti, ochrany a súkromia pri prevádzkovaní RPAS, a to aj prostredníctvom finančných prostriedkov programu Horizont 2020 zameraných predovšetkým na výskum a vývoj systémov, technológií atď., ktoré možno použiť na posilnenie ochrany súkromia už v štádiu návrhu a štandardnej ochrany súkromia, a aby podporovala rozvoj technológií, ako sú technológie zisťovania a vyhýbania (detect and avoid), geo-fencing alebo technológie proti rušeniu či únosom, ako aj ochrana súkromia už v štádiu návrhu a štandardná ochrana súkromia, ktoré umožnia bezpečné používanie civilných RPAS;12. rozhodne odporúča, aby sa súčasné diskusie medzi EÚ a vnútroštátnymi tvorcami politiky a regulačnými orgánmi, priemyslom, MSP a komerčnými prevádzkovateľmi otvorili a aby sa začala verejná debata s účasťou občanov a iných relevantných zainteresovaných strán, napríklad mimovládnych organizácií (vrátane organizácií na ochranu občianskych práv) a orgánov presadzovania práva, s cieľom zohľadniť a riešiť obavy týkajúce sa ochrany základných práv a povinností rôznych aktérov a výziev, s ktorými sa stretávajú pri zaisťovaní týchto práv a pri ochrane bezpečnosti občanov pri používaní RPAS;

13.  vyzýva Komisiu, aby prijala oznámenie o dosahu a rizikách spojených s RPAS so zreteľom na ochranu, bezpečnosť a dodržiavanie základných práv (najmä práva na súkromie a na ochranu údajov), presadzovanie práva a spravodajskú činnosť, ktoré bude zahŕňať dôkladnú analýzu s podrobným posúdením vplyvu, s cieľom podnietiť verejnú diskusiu a poskytnúť pre ňu informácie a vymedziť iniciatívy plánované v tejto oblasti v podrobnom akčnom pláne;

14.  vyzýva výbory TRAN a LIBE, aby zorganizovali spoločné vypočutie so zástupcami priemyslu, vnútroštátnych organizácií na ochranu súkromia, európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, Komisie a MVO pôsobiacich v oblasti základných práv;

15.  vyzýva Komisiu, aby zvážila zavedenie mechanizmu pravidelného podávania správ, ktoré by zohľadňovali technický vývoj, ako aj vývoj politík a najlepšie postupy na vnútroštátnej úrovni, zaoberali sa incidentmi spojenými s RPAS a poskytovali prehľad a hodnotenie regulačných prístupov na úrovni členských štátov s cieľom umožniť porovnanie a identifikovať najlepšie postupy.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

3.9.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

50

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Andrejs Mamikins, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Norbert Lins

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

15.9.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato, Daniel Dalton, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg

Náhradníčky (čl. 200 ods. 2) prítomné na záverečnom hlasovaní

Diane James, Julia Reda

(1)

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quelle-place-pour-les-drones-dans.html.

(2)

http://www.caa.co.uk/default.aspx?catid=1995&pageid=16012.

(3)

http://www.icao.int/Meetings/UAS/Documents/Circular%20328_en.pdf.

Právne oznámenie