Postup : 2014/0340(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0262/2015

Předložené texty :

A8-0262/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/10/2015 - 7.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0329

ZPRÁVA     *
PDF 517kWORD 91k
28.9.2015
PE 564.979v02-00 A8-0262/2015

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení 4-methyl-5-(4-methylfenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-aminu (4,4'-DMAR) a 1−cyklohexyl-4-(1,2-difenylethyl)-piperazinu (MT-45) kontrolním opatřením

(10009/2015 – C8‑0183/2015 – 2014/0340(NLE))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Michał Boni

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení 4-methyl-5-(4-methylfenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-aminu (4,4'-DMAR) a 1−cyklohexyl-4-(1,2-difenylethyl)-piperazinu (MT-45) kontrolním opatřením

(10009/2015 – C8‑0183/2015 – 2014/0340(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Rady (10009/2015),

–       s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0183/2015),

–       s ohledem na rozhodnutí Rady 2005/387/JVV ze dne 10. května 2005 o výměně informací, hodnocení rizika a kontrole nových psychoaktivních látek(1), a zejména na čl. 8 odst. 3 tohoto rozhodnutí,

–       s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0262/2015),

1.      schvaluje návrh Rady;

2.      vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.      vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

22.9.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

44

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Olle Ludvigsson, Peter Lundgren

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

44

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström,

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek, Helga Stevens, Anders Primdahl Vistisen,

EFDD

Peter Lundgren

EFN

Lorenzo Fontana

EPP

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

GREENS/EFA

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst

NI

Udo Voigt

S&D

Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

1

-

ALDE

 

ECR

 

EFDD

 

EFN

Vicky Maeijer

EPP

 

GREENS/EFA

 

GUE/NGL

 

NI

 

S&D

 

1

0

EFDD

Gerard Batten

Vysvětlivky:

+ : pro

-  : proti

0  : zdrželi se

(1)

          Úř. věst. L 127, 20.5.2005, s. 32.

Právní upozornění