Eljárás : 2013/0207(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0263/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0263/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 06/10/2015 - 7.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0327

JELENTÉS     *
PDF 167kWORD 95k
28.9.2015
PE 564.980v02-00 A8-0263/2015

az 5-(2-amino-propil)indol ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

(10012/2015 – C8‑0186/2015 – 2013/0207(NLE))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Teresa Jiménez-Becerril Barrio

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 5-(2-amino-propil)indol ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

(10012/2015 – C8‑0186/2015 – 2013/0207(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Tanács tervezetére (10012/2015),

–       tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikke (1) bekezdésének az Amszterdami Szerződés által módosított formájára, valamint az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyek értelmében a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0186/2015),

–       tekintettel az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről szóló, 2005. május 10-i 2005/387/IB tanácsi határozatra(1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–       tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0263/2015),

1.      jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.      felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.      felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

22.9.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

45

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Olle Ludvigsson, Peter Lundgren

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström,

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek, Helga Stevens, Anders Primdahl Vistisen,

EFDD

Peter Lundgren

EFN

Lorenzo Fontana

EPP

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

GREENS/EFA

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst

NI

Udo Voigt

S&D

Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

1

-

ALDE

 

ECR

 

EFDD

 

EFN

Vicky Maeijer

EPP

 

GREENS/EFA

 

GUE/NGL

 

NI

 

S&D

 

1

0

EFDD

Gerard Batten

Jelmagyarázat:

+ : mellette

-  : ellene

0  : tartózkodik

(1)

          HL L 127., 2005.05.20., 32. o.

Jogi nyilatkozat