Procedură : 2013/0021(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0265/2015

Texte depuse :

A8-0265/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 06/10/2015 - 7.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0326

RAPORT     *
PDF 164kWORD 94k
28.9.2015
PE 564.978v02-00 A8-0265/2015

referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind supunerea 4-metilamfetaminei unor măsuri de control

(10010/2015 – C8-0182/2015 – 2013/0021(NLE)(NLE))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Michał Boni

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind supunerea 4-metilamfetaminei unor măsuri de control

(10010/2015 – C8-0182/2015 – 2013/0021(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–       având în vedere proiectul Consiliului (10010/2015),

–       având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul (nr. 36) privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0182/2015),

–       având în vedere Decizia 2005/387/JAI a Consiliului din 10 mai 2005 privind schimbul de informații, evaluarea riscurilor și controlul noilor substanțe psihoactive(1), în special articolul 8 alineatul (3),

–       având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0265/2015),

1.      aprobă proiectul Consiliului;

2.      invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.      solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

22.9.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

39

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Salvatore Domenico Pogliese, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Olle Ludvigsson, Peter Lundgren

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

39

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström,

ECR

Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Peter Lundgren

EFN

 

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín, Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst

NI

Udo Voigt

S&D

Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

1

-

ALDE

 

ECR

 

EFDD

 

EFN

Vicky Maeijer

PPE

 

VERTS/ALE

 

GUE/NGL

 

NI

 

S&D

 

1

0

EFDD

Gerard Batten

Legendă:

+ : pentru

-  : împotrivă

0  : abțineri

(1)

         JO L 127, 20.5.2005, p. 32.

Notă juridică