Procedură : 2014/0005(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0267/2015

Texte depuse :

A8-0267/2015

Dezbateri :

PV 26/10/2015 - 14
CRE 26/10/2015 - 14

Voturi :

PV 27/10/2015 - 5.9
CRE 27/10/2015 - 5.9
Explicaţii privind voturile
PV 04/10/2016 - 7.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0368
P8_TA(2016)0369

RAPORT     ***I
PDF 909kWORD 379k
28.9.2015
PE 554.890v01-00 A8-0267/2015

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr 1236/2005 al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

(COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

Comisia pentru comerț internațional

Raportoare: Marietje Schaake

ERATE/ADDENDA
AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr 1236/2005 al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

(COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0001),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0014/2014),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A8–0267/2015),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Acordarea unei autorizații globale ar fi adecvată, de asemenea, în cazul în care un producător trebuie să exporte medicamente reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 către un distribuitor dintr-o țară care nu a abolit pedeapsa capitală, cu condiția ca exportatorul și distribuitorul să fi încheiat un acord obligatoriu din punct de vedere juridic care prevede ca distribuitorul să aplice un set adecvat de măsuri pentru a se asigura că medicamentele nu vor fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală.

(8) Acordarea unei autorizații globale ar fi adecvată, de asemenea, în cazul în care un producător trebuie să exporte medicamente reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 către un distribuitor dintr-o țară care nu a abolit pedeapsa capitală, cu condiția ca exportatorul și distribuitorul să fi încheiat un acord obligatoriu din punct de vedere juridic care prevede ca distribuitorul să aplice un set adecvat de măsuri pentru a se asigura că medicamentele nu vor fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, acte de tortură sau alte tratamente și pedepse cu cruzime, inumane sau degradante.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Este necesar să se interzică brokerilor, în cadrul Uniunii, furnizarea de servicii de intermediere în legătură cu bunurile al căror export și import sunt interzise pentru că bunurile respective nu au nicio altă utilizare practică decât în vederea aplicării pedepsei capitale, a torturii sau a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante. Interzicerea prestării unor astfel de servicii servește la protejarea principiilor etice ale societății.

(12) Este necesar să se interzică brokerilor, în cadrul Uniunii, furnizarea de servicii de intermediere în legătură cu bunurile al căror export și import sunt interzise pentru că bunurile respective nu au nicio altă utilizare practică decât în vederea aplicării pedepsei capitale, a torturii sau a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante. Interzicerea prestării unor astfel de servicii servește la protejarea principiilor etice ale societății și la respectarea principiilor demnității umane, care constituie fundamentul valorilor europene prevăzute în Tratatul privind Uniunea Europeană și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a) Ar trebui introdusă o clauză specifică de utilizare finală pentru ca statele membre să suspende sau să pună capăt transferului de elemente de securitate care nu sunt enumerate în anexele II și III, care în mod clar nu au nicio altă utilizare practică decât folosirea în executarea pedepsei capitale, a actelor de tortură sau a altor pedepse și tratamente cu cruzime, degradante sau inumane, sau în cazul în care există motive întemeiate pentru a crede că transferul acestor elemente ar conduce la facilitarea sau executarea pedepsei capitale, a actelor de tortură sau a altor pedepse și tratamente cu cruzime, degradante sau inumane. Competențele acordate în temeiul clauzei specifice de utilizare finală nu ar trebui să se extindă la produse medicale care ar putea fi utilizate pentru executarea pedepsei capitale.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera aa (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 2 – litera f

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(aa) Litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

(f) „asistență tehnică”: orice asistență tehnică pentru reparația, dezvoltarea, fabricația, testarea, întreținerea, montarea și orice alt serviciu tehnic care poate să ia următoarele forme: instruire, consiliere, formare, transmitere a cunoștințelor sau a calificărilor operaționale sau servicii de consultanță. Asistența tehnică cuprinde formele de asistență verbală și asistență furnizată pe cale electronică;

(f) „asistență tehnică” înseamnă orice asistență tehnică pentru reparații, dezvoltare, fabricație, testare, întreținere, montare, utilizare și practici și orice alt serviciu tehnic care poate să ia următoarele forme: instruire, consiliere, formare, transmitere a cunoștințelor sau a calificărilor operaționale sau servicii de consultanță. Asistența tehnică cuprinde formele de asistență verbală și asistență furnizată pe cale electronică;

(Acest amendament urmărește să modifice o dispoziție în actul existent – articolul 2 litera (f) - care nu a fost menționată în propunerea Comisiei.)

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 2 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 2 – litera k – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul prezentului regulament, prestarea în exclusivitate de servicii auxiliare este exclusă din această definiție. Serviciile auxiliare sunt transportul, serviciile financiare, asigurarea sau reasigurarea sau publicitatea sau promovarea cu caracter general;

În sensul prezentului regulament, prestarea de servicii auxiliare este inclusă în această definiție. Serviciile auxiliare sunt transportul, serviciile financiare, asigurarea sau reasigurarea sau publicitatea sau promovarea cu caracter general, inclusiv pe internet;

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 2 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 2 – litera l

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l) „broker” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau orice parteneriat rezident sau stabilit într-un stat membru al Uniunii care prestează serviciile definite la litera (k) dinspre Uniune către teritoriul unei țări terțe;

(l) „broker” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau orice parteneriat rezident sau stabilit într-un stat membru al Uniunii, precum și orice resortisant al unui stat membru al Uniunii sau o filială a unei persoane juridice sau a unui parteneriat care prestează serviciile definite la litera (k);

Justificare

UE ar trebui să fie în măsură să asigure aplicarea prezentului regulament și în situația în care resortisanții statelor membre ale UE sau persoanele juridice stabilite în UE participă la tranzacții care au loc în afara teritoriului Uniunii.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 2 – litera m

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(m) „furnizor de asistență tehnică” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau orice parteneriat rezident sau stabilit într-un stat membru al Uniunii care furnizează asistență tehnică, definită la litera (f), dinspre Uniune către teritoriul unei țări terțe;

(m) „furnizor de asistență tehnică” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau orice parteneriat rezident sau stabilit într-un stat membru al Uniunii care furnizează asistență tehnică, definită la litera (f);

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 2 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 2 – litera n

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(n) „exportator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau orice parteneriat în numele căruia se face o declarație de export, mai precis persoana care, în momentul acceptării declarației, deține un contract cu destinatarul din țara terță în cauză și are competența necesară pentru a decide expedierea bunurilor în afara teritoriului vamal al Uniunii. În cazul în care nu a fost încheiat niciun contract de export sau în cazul în care titularul contractului nu acționează în nume propriu, prin exportator se înțelege persoana care are competența necesară pentru a decide expedierea produsului în afara teritoriului vamal al Uniunii. În cazul în care dreptul de a dispune de bunuri aparține unei persoane stabilite în afara Uniunii, în conformitate cu contractul pe care se bazează exportul, exportatorul este considerat a fi partea contractantă stabilită în Uniune;

(n) „exportator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau orice parteneriat în numele căruia se face o declarație de export, mai precis persoana care, în momentul acceptării declarației, deține un contract cu destinatarul din țara terță în cauză și are competența necesară pentru a decide expedierea bunurilor în afara teritoriului vamal al Uniunii. În cazul în care nu a fost încheiat niciun contract de export sau în cazul în care titularul contractului nu acționează în nume propriu, prin exportator se înțelege persoana care are competența necesară pentru a decide expedierea produsului în afara teritoriului vamal al Uniunii. În cazul în care dreptul de a dispune de bunuri aparține unei persoane stabilite în afara Uniunii, în conformitate cu contractul pe care se bazează exportul, exportatorul este considerat a fi partea contractantă rezidentă sau stabilită în Uniune;

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 2 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 2 – litera ra (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ra) „tranzit” înseamnă transportul unor bunuri din afara UE, enumerate în anexe, care intră sau trec prin teritoriul vamal al Uniunii pentru a ajunge la o destinație aflată în afara Uniunii;

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 4 aa (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 4aa

 

Interzicerea tranzitului

 

1. Orice tranzit al bunurilor enumerate la anexa II se interzice, indiferent de proveniența acestor bunuri.

 

2. Prin derogare de la alineatul (1), autoritatea competentă poate să autorizeze tranzitul bunurilor enumerate în anexa II, dacă se dovedește că, în țara lor de destinație, aceste bunuri vor fi utilizate exclusiv în scopul expunerii publice într-un muzeu, din motivul semnificației lor istorice.”

Justificare

Nu ar trebui să fie autorizat tranzitul bunurilor al căror import sau export este interzis.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3 b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 4 ab (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 4ab

 

Interzicerea marketingului și promovării în scopuri comerciale

 

Marketingul și activitățile de promovare în scopuri comerciale, realizate online și offline în cadrul Uniunii de către o persoană fizică sau juridică sau un parteneriat în scopul unui transfer de bunuri enumerate în anexa II sunt interzise.”

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 6 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Deciziile privind cererile de autorizare pentru exportul de bunuri enumerate în anexa IIIa se iau de către autoritățile competente, de la caz la caz, luând în considerare toate aspectele relevante, inclusiv, în special, dacă o cerere pentru un export identic în esență a fost respinsă de alt stat membru în ultimii trei ani, precum și aspecte privind utilizarea finală prevăzută și riscul de deturnare de la aceasta.

1. Deciziile privind cererile de autorizare pentru exportul de bunuri enumerate în anexele III și IIIa se iau de către autoritățile competente de la caz la caz, luând în considerare toate aspectele relevante, inclusiv, în special, dacă o cerere privind un export identic în esență a fost respinsă de un alt stat membru în ultimii trei ani, precum și aspecte privind utilizarea finală prevăzută și riscul de deturnare de la aceasta.”

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) La articolul 6, se introduce următorul alineat:

 

1a. Autoritatea competentă, ținând seama de toate dovezile relevante, adoptă, împreună cu statele membre, măsurile corespunzătoare pentru a garanta că societăților care promovează echipamente de securitate, precum și celor care organizează târguri comerciale și alte evenimente în care sunt promovate astfel de echipamente, li s-a adus la cunoștință faptul că astfel de echipamente pot fi utilizate pentru acte de tortură și alte pedepse și tratamente cu cruzime, degradante sau inumane, precum și faptul că promovarea comercială a acestui tip de echipamente poate fi interzisă și că li se pot retrage autorizațiile.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 5 b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 6 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b) La articolul 6, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

2. Autoritatea competentă nu acordă autorizația în cazul în care există motive întemeiate de a se crede că bunurile enumerate în anexele III și IIIa ar putea fi utilizate în scopul torturii sau pentru a impune alte pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante – inclusiv pedepse corporale hotărâte de o instanță judecătorească – de către o autoritate de reprimare sau de către orice persoană fizică sau juridică dintr-o țară terță.

 

Autoritatea competentă ține seama de:

 

– hotărârile judecătorești deja publicate, adoptate de jurisdicții internaționale;

 

– rezultatele lucrărilor organismelor competente ale Organizației Națiunilor Unite, ale Consiliului Europei și ale Uniunii Europene, precum și de rapoartele Comitetului European pentru prevenirea torturii și a altor pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante al Consiliului Europei și ale Raportorului special al Organizației Națiunilor Unite privind tortura și alte pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

 

Alte informații pertinente pot fi luate în considerare, cum sunt hotărârile deja publicate, luate de către jurisdicțiile naționale, rapoartele sau alte informații elaborate de organizațiile societății civile și informațiile privind restricțiile aplicate de țările de destinație exporturilor de bunuri enumerate la anexele II, III și IIIa.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 5 c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 6 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5c) Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 6a

 

Obligația privind autorizația de tranzit

 

1. Este necesară o autorizație pentru tranzitul bunurilor enumerate în anexele III sau IIIa, în cazul în care operatorul economic a fost informat de către autoritățile competente ale statului membru pe teritoriul căruia are loc tranzitul, că produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, pentru a impune pedeapsa capitală, tortura sau alte pedepse și tratamente crude, inumane sau degradante.

 

2. În cazul în care un operator economic are cunoștință de faptul că bunurile aflate în tranzit și enumerate în anexele III sau IIIa sunt destinate pentru a fi utilizate, integral sau parțial, pentru executarea pedepsei capitale, a unor acte de tortură sau a altor pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, acesta informează autoritățile competente, care decid dacă este sau nu necesar să impună tranzitului în cauză obligativitatea unei autorizații.

 

3. Un stat membru care, în conformitate cu alineatele (1) și (2), impune obligația obținerii unei autorizații pentru tranzitul unui bun care nu este prevăzut la anexele III sau IIIa, informează celelalte state membre și Comisia.”

Justificare

Ar trebui să fie introduse cerințe suplimentare de autorizare pentru a evita tranzitul bunurilor care pot fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală sau tortura.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 7 a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Este interzis ca un broker să furnizeze către orice persoană, entitate sau organism situat într-o țară terță, servicii de intermediere privind bunurile enumerate în anexa III, indiferent de proveniența acestora, în cazul în care brokerul știe sau are motive să suspecteze că o parte dintr-un transport de astfel de bunuri este sau ar putea fi destinată utilizării în scopul torturii sau al altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, într-o țară care nu face parte din teritoriul vamal al Uniunii.

1. Este interzis ca un broker să furnizeze către orice persoană, entitate sau organism situat într-o țară terță, servicii de intermediere privind bunurile enumerate în anexele III și IIIa, indiferent de proveniența acestora, în cazul în care brokerul știe sau are motive să suspecteze că o parte dintr-un transport de astfel de bunuri este sau ar putea fi destinată utilizării în scopul torturii sau al altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, într-o țară care nu face parte din teritoriul vamal al Uniunii.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 7 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Este interzis ca un furnizor de asistență tehnică să furnizeze către orice persoană, entitate sau organism situat într-o țară terță, asistență tehnică în ceea ce privește bunurile enumerate în anexa III, indiferent de proveniența acestora, în cazul în care furnizorul unei astfel de asistențe știe sau are motive să suspecteze că unele sau toate bunurile relevante sunt sau ar putea fi destinate utilizării în scopul torturii sau al altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, într-o țară care nu face parte din teritoriul vamal al Uniunii.”

2. Este interzis ca un furnizor de asistență tehnică să furnizeze către orice persoană, entitate sau organism situat într-o țară terță, asistență tehnică în ceea ce privește bunurile enumerate în anexele III și IIIa, indiferent de proveniența acestora, în cazul în care furnizorul unei astfel de asistențe știe sau are motive să suspecteze că unele sau toate bunurile relevante sunt sau ar putea fi destinate utilizării în scopul torturii sau al altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, într-o țară care nu face parte din teritoriul vamal al Uniunii. Este, de asemenea, interzis unui furnizor de asistență tehnică să acorde instruire, consiliere, formare sau să transmită cunoștințe practice sau competențe profesionale care ar putea ajuta la executarea pedepsei capitale și a unor acte de tortură sau a altor pedepse și tratamente cu cruzime, degradante sau inumane.

Justificare

Asistența tehnică care ar putea contribui eventual la comiterea de execuții judiciare, acte de tortură sau alte acte de maltratare poate fi furnizată independent de furnizarea de echipamente care se află sub incidența prezentului regulament.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 6 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 7 aa (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 7aa

 

Schimbul de bune practici

 

Statele membre sunt încurajate să promoveze bunele practici între furnizorii de asistență tehnică pentru a se asigura că această asistență contribuie în mod pozitiv la combaterea torturii și a altor pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.”

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 7 c – alineatul 3 – punctul 3.3 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

„3.3. Comisia, în cooperare cu autoritățile competente din statele membre și din țările terțe, după caz, adoptă orientări în materie de bune practici referitoare la verificarea utilizării finale.”

Justificare

Orientările în materie de bune practici bazate pe experiențele statelor membre și ale autorităților din țările terțe ar crea un cadru mai clar pentru stabilirea utilizării finale a bunurilor care ar putea fi utilizate în mod fraudulos pentru a impune pedeapsa capitală, facilitând astfel, de asemenea, exporturile legitime pentru utilizarea prevăzută, în special în sectorul medical și în cel farmaceutic.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 7 c – alineatul 3 – punctul 3.3 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

„3.3. Comisia, în cooperare cu autoritățile competente din statele membre și din țările terțe, după caz, adoptă orientări în materie de bune practici referitoare la verificarea utilizării finale.”

Justificare

Orientările în materie de bune practici bazate pe experiențele statelor membre și ale autorităților din țările terțe ar crea un cadru mai clar pentru stabilirea utilizării finale a bunurilor care ar putea fi utilizate în mod fraudulos pentru a impune pedeapsa capitală, facilitând astfel, de asemenea, exporturile legitime pentru utilizarea prevăzută, în special în sectorul medical și în cel farmaceutic.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 7 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Capitolul III aa (nou) – articolul 7 da (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Se introduce următorul capitol:

 

„Capitolul III aa

 

Bunuri neprevăzute în listă

 

Articolul 7da

 

Clauză generală

 

1. Este necesară o autorizație pentru exportul bunurilor neincluse în anexele din prezentul regulament, în cazul în care exportatorul a fost informat de autoritățile competente ale statului membru în care își are sediul că bunurile în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, impunerii pedepsei capitale, a torturii și a altor pedepse și tratamente crude, inumane sau degradante.

 

2. În cazul în care un exportator are cunoștință de faptul că bunurile pe care le propune pentru export, care nu sunt enumerate în anexa II, anexa III sau anexa IIIa, sunt destinate, integral sau parțial, impunerii pedepsei capitale, a torturii și a altor pedepse și tratamente crude, inumane sau degradante, el informează autoritățile statului membru în care își are sediul, care decid dacă este sau nu necesar să impună bunurilor în cauză obligativitatea unei autorizații pentru export.

 

3. Un stat membru care, în aplicarea alineatelor (1) și (2), impune obligația obținerii unei autorizații pentru exportul bunurilor care nu sunt prevăzute în anexa III sau în anexa IIIa, informează, după caz, celelalte state membre și Comisia cu privire la aceasta și indică motive precise privind impunerea acestei obligații. De asemenea, statele membre informează de îndată Comisia cu privire la orice modificări aduse măsurilor adoptate în conformitate cu alineatele (1) și (2).

 

4. Celelalte state membre țin seama pe deplin de această informație și o transmit administrației vamale și altor autorități naționale competente.

 

5. Atunci când motive imperative de urgență impun acest lucru, Comisia adoptă acte delegate, adăugând elemente la care se face referire în alineatele (1) și (2) la anexa II, anexa III sau anexa IIIa. Procedura prevăzută la articolul 15b se aplică actelor delegate adoptate în temeiul prezentului alineat.

 

6. Medicamentele, astfel cum sunt definite în Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a, sunt excluse din domeniul de aplicare al articolului.

 

_________________________

 

1a Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (JO L 311, 28.11.2001, p. 67).

Justificare

Dispoziții generale analoage celor utilizate în „Regulamentul privind dubla utilizare” ar asigura că există garanții suplimentare împotriva riscurilor. În astfel de cazuri, Comisia ar trebui să evalueze dacă este necesară o procedură de urgență pentru adoptarea măsurilor comunitare, menținând astfel o abordare comunitară și asigurând coerența și condiții de concurență echitabile.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 8

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 8 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. Prin derogare de la alineatul (5), în cazul în care medicamentele urmează să fie exportate de un producător către un distribuitor, cel dintâi trebuie să furnizeze informații cu privire la pregătirile realizate și la măsurile luate pentru a împiedica utilizarea produselor în scopul impunerii pedepsei capitale, cu privire la țara de destinație și, în măsura în care acestea sunt disponibile, la utilizarea finală și utilizatorii finali ai bunurilor.

6. Prin derogare de la alineatul (5), în cazul în care medicamentele urmează să fie exportate de un producător către un distribuitor, cel dintâi trebuie să furnizeze informații cu privire la pregătirile realizate și la măsurile luate pentru a împiedica utilizarea produselor în scopul impunerii pedepsei capitale, cu privire la țara de destinație și, în măsura în care acestea sunt disponibile, la utilizarea finală și utilizatorii finali ai bunurilor. Aceste informații sunt accesibile, la cerere, unui organism independent de supraveghere relevant, cum ar fi un mecanism național de prevenire înființat în temeiul Protocolului opțional la Convenția ONU împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, sau o instituție națională pentru drepturile omului dintr-un stat membru.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 8 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 10 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) La articolul 10, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„2. În cazul în care o declarație vamală privind bunurile enumerate la anexele II, III sau IIIa se prezintă, și se confirmă că nu s-a acordat nici o autorizație în temeiul prezentului regulament pentru exportul sau importul dorit, autoritățile vamale rețin bunurile declarate și atrag atenția asupra posibilității de a solicita o autorizație, în conformitate cu prezentul regulament. În cazul în care nu se prezintă nicio cerere de autorizație în termen de șase luni de la data reținerii sau în cazul în care autoritatea competentă respinge cererea, autoritățile vamale dispun de bunurile reținute în conformitate cu legislația națională în vigoare.”

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 12

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 12 a (nou) – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. În termen de trei luni, Comisia poate solicita statului membru solicitant să furnizeze informații suplimentare, în cazul în care consideră că cererea nu abordează unul sau mai multe aspecte relevante sau că sunt necesare informații suplimentare privind unul sau mai multe aspecte relevante. Aceasta comunică aspectele asupra cărora este necesară furnizarea de informații suplimentare.

2. La primirea cererii menționate la alineatul (1), Comisia informează imediat toate statele membre și circulă informațiile primite de la statul membru solicitant. În așteptarea adoptării unei decizii finale de către Comisie, statele membre pot suspenda imediat transferurile de bunuri incluse în cererea în cauză. În termen de trei luni, Comisia poate solicita statului membru solicitant să furnizeze informații suplimentare, în cazul în care consideră că cererea nu abordează unul sau mai multe aspecte relevante sau că sunt necesare informații suplimentare privind unul sau mai multe aspecte relevante. Aceasta comunică aspectele asupra cărora este necesară furnizarea de informații suplimentare.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 12

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 12 a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. În cazul în care consideră că nu este necesar să solicite informații suplimentare sau, dacă este cazul, la primirea informațiilor suplimentare pe care le-a solicitat, Comisia inițiază, în termen de șase luni, procedura de adoptare a modificării solicitate sau informează statele membre solicitante cu privire la motivele pentru care nu a procedat astfel.”

3. În cazul în care consideră că nu este necesar să solicite informații suplimentare sau, dacă este cazul, la primirea informațiilor suplimentare pe care le-a solicitat, Comisia inițiază, în termen de trei luni, procedura de adoptare a modificării solicitate sau informează statele membre solicitante cu privire la motivele pentru care nu a procedat astfel.”

Justificare

Sistemul trebuie să fie suficient de dinamic pentru a asigura că anexele sunt actualizate, menținând un număr suficient de controale și condiții de concurență echitabile pe întreg teritoriul UE.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 12 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 13 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(12a) La articolul 13, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1. Fără a aduce atingere articolului 11, Comisia și statele membre se informează reciproc și la cerere cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și își comunică orice informație pertinentă de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informațiile privind autorizațiile acordate și retrase.

„1. Fără a aduce atingere articolului 11, fiecare stat membru informează Comisia cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și își comunică orice informație pertinentă de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informațiile privind autorizațiile acordate și retrase, precum și în legătură cu măsurile adoptate în temeiul clauzei specifice de utilizare finală. Comisia transmite informațiile celorlalte state membre.”

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 12 b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 13 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12b) La articolul 13, se introduce următorul alineat:

 

„3a. Comisia întocmește rapoarte anuale care reprezintă o sinteză a rapoartelor de activități anuale menționate la alineatul (3). Raportul se pune la dispoziția publicului.”

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 15

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 15 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Articolul 15a

eliminat

Exercitarea delegării de competențe

 

1. Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

 

2. Delegarea de competențe menționată la articolul 12 este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la… Comisia întocmește un raport cu privire la delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește în mod tacit, pentru perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune unei astfel de reînnoiri cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

 

3. Delegarea de competențe menționată la articolul 12 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare în ziua următoare publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu afectează valabilitatea actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

4. Imediat după adoptarea unui act delegat, Comisia notifică simultan Parlamentului European și Consiliului acest lucru.

 

5. Un act delegat adoptat în temeiul articolul 12 intră în vigoare numai în cazul în care nu au fost exprimate obiecții nici de către Parlamentul European, nici de către Consiliu în termen de două luni de la notificarea actului către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de expirarea acestei perioade, Parlamentul European și Consiliul informează Comisia că nu au obiecții. Termenul se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

 

Justificare

Delegarea competențelor a fost efectuată în temeiul „Regulamentului (UE) Omnibus I privind comerțul”37/2014 din 15 ianuarie 2014 și este deja inclusă la articolul 15a.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 15 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 15 ba (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15a) Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 15ba

 

Grupul de coordonare pentru combaterea torturii

 

1. Se înființează un Grup de coordonare pentru combaterea torturii, prezidat de un reprezentant al Comisiei. Fiecare stat membru numește un reprezentant în acest grup. Grupul de coordonare examinează orice chestiune privind aplicarea prezentului regulament, care poate fi semnalată fie de președinte, fie de un reprezentant al unui stat membru.

 

2. Grupul de coordonare, în cooperare cu Comisia, ia măsurile corespunzătoare pentru a stabili o cooperare și un schimb de informații directe între autoritățile competente, în special pentru a elimina riscul ca posibilele neconcordanțe în aplicarea controlului exporturilor la bunurile care ar putea fi utilizate pentru impunerea pedepsei capitale, a torturii și a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante să conducă la devierea schimburilor comerciale.

 

3. Președintele Grupului de coordonare pentru combaterea torturii consultă, ori de câte ori consideră necesar, exportatorii, brokerii și alți actori interesați, inclusiv toate părțile societății civile cu expertiză relevantă în aspectele care fac obiectul prezentului regulament.

 

3. Comisia înaintează Parlamentului European un raport anual în scris referitor la activitățile, analizele și consultările Grupului de coordonare pentru combaterea torturii, realizat în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului.”

Justificare

În conformitate cu practica stabilită pentru controlul exporturilor strategice, ar trebui să fie creat un grup de experți care să examineze periodic aplicarea prezentului regulament și să discute propunerile de actualizare, inclusiv pregătirea actelor delegate.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 15 b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 15 bb (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15b) Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 15bb

 

1. Până la data de …* și din trei în trei ani după aceea, Comisia reexaminează punerea în aplicare a prezentului regulament și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cuprinzător de punere în aplicare și de evaluare a impactului, care poate conține propuneri în vederea modificării acestuia. Statele membre pun la dispoziția Comisiei toate informațiile relevante pentru întocmirea raportului.

 

2. Secțiunile speciale ale raportului abordează următoarele aspecte:

 

(a) Grupul de coordonare împotriva torturii și activitățile, analizele și consultările sale. Informațiile furnizate de Comisie privind analizele și consultările Grupului de coordonare sunt considerate confidențiale în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001. În orice caz, o informație este considerată confidențială atunci când divulgarea ei poate avea consecințe nefavorabile semnificative pentru persoana care a furnizat-o sau pentru sursa acesteia;

 

(b) informații privind deciziile de acordare a autorizațiilor naționale de către statele membre, raportările lor către Comisie, mecanismele de notificare și consultare între statele membre, promulgarea și aplicarea.

 

informații cuprinzătoare cu privire la natura și efectele măsurilor luate de către statele membre în conformitate cu articolul 17, inclusiv funcționarea regimurilor de sancțiuni introduse de statele membre și o evaluare pentru a stabili dacă aceste regimuri sunt eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

 

______________

 

* JO: a se introduce data: trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.”

Justificare

În conformitate cu controalele privind exporturile strategice, ar trebui să existe o reexaminare periodică a punerii în aplicare a regulamentului. Reglementările în materie de sancțiuni, deși stabilite de fiecare stat membru, în mod individual, ar trebui să-și fixeze drept obiectiv să aibă caracter și efect similare pentru a păstra o abordare coerentă și condiții echitabile în întreaga Uniune Europeană.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 15 c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 17 – alineatul 3 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15c) La articolul 17, se adaugă alineatul următor:

 

„3. Comisia evaluează dacă reglementările în materie de sancțiuni stabilite de statele membre au caracter și efect similare.”

Justificare

Reglementările în materie de sancțiuni, deși stabilite de fiecare stat membru, în mod individual, ar trebui să-și fixeze drept obiectiv să aibă caracter și efect similare pentru a păstra o abordare coerentă și condiții echitabile în întreaga Uniune Europeană.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 15 d (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Anexa III – coloana 2 – punctele 1 și 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(15d) În anexa III, la a doua coloană, punctele 1 și 2 se înlocuiesc cu următorul text:

1. Bunuri concepute pentru imobilizarea ființelor umane, și anume:

„1. Bunuri concepute pentru imobilizarea ființelor umane, și anume:

1.1. Scaune de constrângere și mese echipate cu cătușe

1.1. Scaune de constrângere și mese echipate cu cătușe

Notă:

Notă:

Acest punct nu se aplică scaunelor de constrângere pentru persoanele cu handicap.

Acest punct nu se aplică scaunelor de constrângere pentru persoanele cu handicap.

1.2. Lanțuri de picioare, lanțuri multiple, cătușe și cătușe individuale ale acestora

1.2. Lanțuri de picioare, lanțuri multiple, cătușe și cătușe individuale ale acestora

Notă:

Notă:

Acest punct nu se aplică „cătușelor obișnuite”. Cătușele obișnuite sunt cătușe a căror dimensiune totală, inclusiv lanțul, măsurată de la marginea exterioară a uneia dintre cătușe până la marginea exterioară a celeilalte este cuprinsă între 150 și 280 mm în poziția „închis” și care nu au fost modificate pentru a provoca durere fizică sau suferințe.

Acest punct nu se aplică „cătușelor obișnuite”. Cătușele obișnuite sunt cătușe a căror dimensiune totală, inclusiv lanțul, măsurată de la marginea exterioară a uneia dintre cătușe până la marginea exterioară a celeilalte este cuprinsă între 150 și 280 mm în poziția „închis” și care nu au fost modificate pentru a provoca durere fizică sau suferințe.

1.3. Cătușe pentru degetul mare și șuruburi pentru zdrobit degetul mare, inclusiv cătușe dințate pentru degetul mare.

1.3. Cătușe pentru degetul mare și șuruburi pentru zdrobit degetul mare, inclusiv cătușe dințate pentru degetul mare

 

1.3.a Scaune, planșe și paturi prevăzute cu curele

2. Dispozitive portabile concepute pentru combaterea luptelor de stradă sau pentru autoapărare, și anume:

2. Dispozitive portabile concepute pentru combaterea luptelor de stradă sau pentru autoapărare, și anume:

2.1. Dispozitive portabile cu energie electrostatică, inclusiv, dar fără a se limita la: bastoane electrice, scuturi electrice, pistoale electrice paralizante și pistoale electrice cu săgeți cu o tensiune în vid mai mare

2.1. Dispozitive portabile cu energie electrostatică, inclusiv, dar fără a se limita la: bastoane electrice, scuturi electrice, pistoale electrice paralizante și pistoale electrice cu săgeți cu o tensiune în vid mai mare

Note:

Note:

1. Acest punct nu se aplică centurilor electrice menționate la anexa II punctul 2.1.

1. Acest punct nu se aplică centurilor electrice menționate la anexa II punctul 2.1.

2. Acest punct nu se aplică dispozitivelor electrice individuale în cazul în care acestea însoțesc utilizatorul pentru protecția sa personală.

2. Acest punct nu se aplică dispozitivelor electrice individuale în cazul în care acestea însoțesc utilizatorul pentru protecția sa personală.

 

2.2a. Dispozitive acustice destinate controlului mulțimilor/situațiilor de dezordine publică

 

2.2b. Arme cu unde milimetrice”

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Punctul 6 de la articolul 1 și, în măsura în care se introduce articolul 7d, punctul 7 de la articolul 1 se aplică de la 1 ianuarie 2015.

Punctul 6 de la articolul 1 și, în măsura în care se introduce articolul 7d, punctul 7 de la articolul 1 se aplică de la 1 februarie 2016.

Justificare

Operatorii economici și autoritățile de asigurare a respectării legii au nevoie de o perioadă de tranziție proporțională pentru a se conforma acestor interdicții și a asigura respectarea acestora.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Anexa II - Partea 2

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Anexa III b (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Benin

eliminat

Justificare

Legislația acestei țări prevede încă pedeapsa capitală.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Anexa II - Partea 2

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Anexa III b (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Gabon

Justificare

Gabonul a ratificat fără rezerve cel de-al doilea Protocol facultativ la Pactul internațional privind drepturile civile și politice.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Anexa II - Partea 2

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Anexa III b (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Liberia

eliminat

Justificare

Legislația acestei țări prevede încă pedeapsa capitală.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Anexa II - Partea 2

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Anexa III b (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Madagascar

eliminat

Justificare

Legislația acestei țări prevede încă pedeapsa capitală.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Anexa II - Partea 2

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Anexa IIIb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Mongolia

eliminat

Justificare

Legislația acestei țări prevede încă pedeapsa capitală.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Anexa II - Partea 2

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Anexa III b (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

São Tomé și Principe

eliminat

Justificare

Sao Tome și Principe, ca și Madagascarul, nu au ratificat fără rezerve cel de-al doilea Protocol facultativ la Pactul internațional privind drepturile civile și politice.


EXPUNERE DE MOTIVE

Controlul exporturilor la nivelul UE constituie instrumente de politici de comerț exterior care servesc o multitudine de obiective de politici mai ample. „Regulamentul împotriva torturii” (CE) nr. 1236/2005 este un instrument unic care contribuie la protejarea drepturilor omului prin intermediul controlării bunurilor și activităților utilizate sau susceptibile de a fi utilizate în mod fraudulos pentru a impune pedeapsa capitală, tortura sau alte pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante.

„Regulamentul împotriva torturii” contribuie la politica de lungă durată a UE de eliminare a pedepsei cu moartea în întreaga lume, și de prevenire a torturii. Acesta contribuie la realizarea acestor obiective prin îmbinarea interdicțiilor cu cerințele de acordare a licenței pentru comerțul cu bunurile incluse pe listă. El reglementează interzicerea comerțului cu bunuri și asistență tehnică conexă „de unică folosință” destinate torturii și execuției (anexa II) și un sistem de autorizare pentru bunuri „multifuncționale” care ar putea fi utilizate în mod abuziv pentru tortură și execuții prin injecții letale (anexa III).

Actualizarea legislației

Revizuirea controalelor UE pentru comerțul cu instrumente de tortură se impunea de multă vreme, actualizările listelor de control constituind pași în direcția cea bună. Reexaminarea în curs a controalelor la export în scopul prevenirii torturii ale UE a fost modelată, printre altele, prin eforturile depuse de Parlamentul European, inclusiv prin solicitările exprimate în Rezoluția sa din 17 iunie 2010 și prin solicitări suplimentare privind punerea în aplicare, formulate în scrisoarea adresată comisarului De Gucht și ÎR/VP Ashton de către președinții Comisiei INTA și Subcomisiei DROI la 27 iunie 2011.

Este important să se asigure o îmbinare adecvată a măsurilor de natură legislativă, administrativă, judiciară și externă ale UE pentru a preveni și interzice producția, comerțul și utilizarea bunurilor destinate torturii, precum și a controla în mod efectiv elementele cu utilizări potențial letale și inumane. Absența unor regimuri multilaterale de control al exporturilor în domeniul bunurilor destinate torturii, spre deosebire de domeniul celor „cu dublă utilizare”, complică, în mod inevitabil, această sarcină. Cu toate acestea, UE nu-și poate limita eforturile de eradicare a torturii prin reducerea disponibilității echipamentelor cu care se pot comite abuzuri, eliminarea deturnărilor și eludărilor și promovarea unor controale adecvate dincolo de frontierele sale. Instrumentele comerciale constituie un element ce face parte dintr-o abordare globală care utilizează toate instrumentele UE pentru acțiune externă.

Este esențial să se asigure o coerență a controalelor la export ale UE, inclusiv a listelor conținând bunuri militare, bunuri cu dublă utilizare, arme de foc și bunuri ce pot fi utilizate la tortură, fără a supune produsele la o dublare a controalelor (cu excepția controalelor complementare vizând prevenirea traficului ilicit de droguri).

Comisia propune întărirea controalelor privind instrumentele de tortură, printre altele, prin intermediul următoarelor acțiuni:

•  adăugarea unei anexe specifice IIIa pentru a împiedica produsele medicale controlate de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală prin injecție letală;

•  introducerea unei interdicții pentru serviciile de intermediere pentru bunurile interzise și extinderea interdicției pentru serviciile de intermediere și asistență tehnică pentru bunurile controlate, în cazul în care un furnizor/broker știe sau are motive să suspecteze că bunurile pot fi utilizate pentru tortură;

•  crearea unei autorizații generale de export a Uniunii pentru țările care și-au luat angajamente internaționale ferme în conformitate fie cu Protocolul nr. 13 la Convenția europeană a drepturilor omului, fie cu cel de-al doilea Protocol facultativ la Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice.

Raportorul sprijină abordarea ce vizează controale necesare și proporționale, fără sarcini inutile care să restricționeze comerțul cu produse cu utilizare finală legitimă. În acest sens, este esențială o abordare comunitară care menține condiții de concurență echitabile. În același timp, raportorul reamintește necesitatea ca regimurile de control al exporturilor să fie adaptate la exigențele viitorului și să se asigure flexibilitatea de a se adapta rapid la tehnologiile și evoluțiile în schimbare din întreaga lume. Liste specifice de produse asigură un plus de claritate pentru exportatori și importatori și contribuie la asigurarea conformității. În contextul prezentului regulament, trebuie remarcată importanța deosebită a accesului legitim la medicamente și la produse farmaceutice, domeniu în care UE este un producător foarte important. Pe lângă asistența tehnică și serviciile de intermediere, în măsura posibilului, UE ar trebui, de asemenea, să încerce să controleze alte servicii care pot contribui la răspândirea produselor care pot fi utilizate pentru tortură sau pedeapsa capitală, cum ar fi, printre altele, serviciile financiare sau cele de comercializare.

Cu tranzacțiile comerciale externe ce devin din ce în ce mai complexe, raportorul subliniază rolul esențial pe care îl joacă asigurarea respectării efective a controalelor, verificărilor, sancțiunilor, orientării și informării efectuate de către autoritățile naționale. Și în acest caz sunt necesare condiții de concurență echitabile și o abordare comunitară. Raportorul reamintește necesitatea de a monitoriza în mod adecvat punerea în aplicare a angajamentelor statelor membre, inclusiv obligația lor de raportare și schimb de informații prin intermediul unui sistem securizat și criptat pentru licențele respinse și pentru notificări. Ca atare, ar părea adecvat un sistem de raportare și reexaminare periodică, în concordanță cu alte regimuri de control al exporturilor. În plus, responsabilitatea sectorului în procesul de verificare a tranzacțiilor din lanțul cumpărător-destinatar-utilizator final nu poate fi subestimată. În interesul clarității și a securității juridice pentru întreprinderi, raportorul invită Comisia să codifice Regulamentul în timp util, de îndată ce este adoptată prezenta versiune actualizată.

Delegarea competențelor

„Regulamentul împotriva torturii” a fost inclus în pachetul „Omnibus I privind comerțul”, aliniind actul cu prevederile Tratatului de la Lisabona. La 20 februarie 2014, acesta a împuternicit Comisia să adopte acte delegate cu scopul de a modifica anexele I-V la Regulament, instituind perioada de obiectare de două luni de la data notificării, cu posibilitatea de extindere cu încă două luni, și cu obligația de raportare la fiecare cinci ani. Prin urmare, dispozițiile privind delegarea de competențe din actuala propunere sunt redundante și ar trebui eliminate. Raportorul reamintește Comisiei că Parlamentului ar trebui să i se prezinte informații și documente complete cu privire la reuniunile sale cu experții naționali în cadrul activităților sale de pregătire și punere în aplicare a actelor delegate. Comisia ar trebui să se asigure că Parlamentul European este implicat în mod corespunzător, pentru a crea cele mai bune condiții posibile pentru controlul viitor al actelor delegate de către Parlament.

Raportorul sprijină introducerea procedurii de urgență care să prevadă aplicarea imediată a actului Comisiei, permițând modificarea rapidă a anexelor II, III sau IIIa, atunci când există motive imperative de urgență. UE trebuie să actualizeze în mod proactiv și imediat listele de control pentru a include dispozitive, echipament, componente, accesorii, produse intermediare și tehnologii relevante care pătrund pe piață.


AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (2.7.2015)

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr 1236/2005 al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a executa pedeapsa capitală, acte de tortură și alte pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante

(COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

Raportoare pentru aviz: Barbara Lochbihler

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Revizuirea regulamentului urmărește să întărească rolul UE ca actor global și responsabil major în lupta împotriva pedepsei cu moartea și pentru eradicarea torturii.

Proiectul de aviz urmărește să consolideze dispozițiile referitoare la serviciile auxiliare legate de transferul de bunuri, precum și la tranzit, asistența tehnică și marketingul comercial. În concordanță cu poziția Parlamentului exprimată în repetate rânduri, aceasta are ca obiectiv introducerea unei clauze specifice de utilizare finală, pentru ca statele membre să interzică sau să suspende transferul de elemente de securitate care nu sunt enumerate în anexele II și III și care nu au nicio altă utilizare practică decât cea de a executa pedeapsa capitală, acte de tortură sau alte forme de maltratare, sau în cazul în care există motive întemeiate să se considere că transferul acestor elemente ar duce la facilitarea sau comiterea execuțiilor judiciare, a torturii și a altor maltratări.

Acesta propune, de asemenea, crearea unui Grup de coordonare pentru echipamente și introducerea unui mecanism de reexaminare periodică și un schimb de informații și raportări mai sistematice, pentru a consolida supravegherea și a implementa eficient regulamentul.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru comerț internațional, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a) Ar trebui introdusă o clauză specifică de utilizare finală pentru ca statele membre să suspende sau să oprească transferul elementelor de securitate care nu sunt enumerate în anexele II și III, care în mod clar nu au nicio altă utilizare practică decât folosirea în pedeapsa capitală, acte de tortură sau alte forme de maltratare, sau dacă există motive întemeiate pentru a crede că transferul acestor elemente ar conduce la facilitarea sau executarea pedepsei capitale, a actelor de tortură sau a altor maltratări; Competențele acordate în temeiul clauzei specifice de utilizare finală nu ar trebui extinse la produsele medicale care ar putea fi utilizate pentru executarea pedepsei capitale.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera aa (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 2 – litera f

 

Textul în vigoare

Amendamentul

(aa) litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f) „asistență tehnică”: orice asistență tehnică pentru reparația, dezvoltarea, fabricația, testarea, întreținerea, montarea și orice alt serviciu tehnic care poate să ia următoarele forme: instruire, consiliere, formare, transmitere a cunoștințelor sau a calificărilor operaționale sau servicii de consultanță. Asistența tehnică cuprinde formele de asistență verbală și asistență furnizată pe cale electronică;

„(f) „asistență tehnică”: orice asistență tehnică pentru reparația, dezvoltarea, fabricația, testarea, întreținerea, montarea, utilizarea și orice alt serviciu tehnic care poate să ia următoarele forme: instruire, consiliere, formare, transmitere a cunoștințelor sau a calificărilor operaționale sau servicii de consultanță. Asistența tehnică cuprinde formele de asistență verbală și asistență furnizată pe cale electronică;

Justificare

Prin acest amendament se dorește modificarea unei dispoziții din actul actual - articolul 2 litera (f) - la care nu s-a făcut trimitere în propunerea Comisiei. Prin acest amendament se dorește să se adauge cuvântul „utilizare” pentru a clarifica definiția asistenței tehnice.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 2 – litera k – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul prezentului regulament, prestarea în exclusivitate de servicii auxiliare este exclusă din această definiție. Serviciile auxiliare sunt transportul, serviciile financiare, asigurarea sau reasigurarea sau publicitatea sau promovarea cu caracter general;

În sensul prezentului regulament, prestarea de servicii auxiliare este inclusă în această definiție. Serviciile auxiliare sunt transportul, serviciile financiare, asigurarea sau reasigurarea sau publicitatea sau promovarea cu caracter general;

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 2 – litera l

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l) „broker” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau orice parteneriat rezident sau stabilit într-un stat membru al Uniunii care prestează serviciile definite la litera (k) dinspre Uniune către teritoriul unei țări terțe;

(l) „broker” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau orice parteneriat rezident sau stabilit într-un stat membru ori un resortisant al unui stat membru care prestează serviciile definite la litera (k);

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 2 – litera m

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(m) „furnizor de asistență tehnică” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau orice parteneriat rezident sau stabilit într-un stat membru al Uniunii care furnizează asistență tehnică, definită la litera (f), dinspre Uniune către teritoriul unei țări terțe;

(m) „furnizor de asistență tehnică” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau orice parteneriat rezident sau stabilit într-un stat membru al Uniunii care furnizează asistență tehnică, definită la litera (f);

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 2 – litera ra (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ra) „tranzit” înseamnă transportul unor bunuri non-UE care intră pe teritoriul vamal al Uniunii și îl tranzitează pentru a ajunge la o destinație aflată în afara Uniunii;

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 4 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

(2a) La articolul 4, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1. Orice import privind bunurile enumerate la anexa II se interzice, indiferent de proveniența acestor bunuri.

„1. Orice import privind bunurile enumerate la anexa II se interzice, indiferent de proveniența acestor bunuri.

Acceptarea de către orice persoană, entitate sau organism de pe teritoriul vamal al Comunității a asistenței tehnice pentru bunurile enumerate la anexa II, furnizate dintr-o țară terță, de către orice persoană, entitate sau organism, indiferent că este plătită sau nu, este interzisă.

Acceptarea de către orice persoană, entitate sau organism de pe teritoriul vamal al Comunității a asistenței tehnice pentru bunurile enumerate la anexa II, furnizate dintr-o țară terță, de către orice persoană, entitate sau organism, indiferent că este plătită sau nu, este interzisă.

 

Tranzitul prin teritoriul vamal al Uniunii este interzis pentru mărfurile enumerate la anexa II.”

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul -4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) După articolul 4, se introduce următorul articol:

 

Articolul -4a

 

Interzicerea marketingului și a promovării comerciale

 

Marketingul și promovarea comercială pe teritoriul Uniunii de către întreprinderi înregistrate și persoane fizice din Uniune sau din afara acesteia în scopul transferului de produse enumerate în anexa II sunt strict interzise. Aceste activități de marketing și promovare comercială includ acele activități efectuate utilizând surse necorporale, în special internetul. Alte servicii auxiliare, inclusiv transportul, serviciile financiare, asigurarea și reasigurarea, sunt, de asemenea, strict interzise.”

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru orice export de bunuri enumerate în anexa III, este necesară o autorizație, indiferent de proveniența bunurilor respective. Cu toate acestea, nu este necesară nicio autorizație pentru bunurile care nu fac decât să traverseze teritoriul vamal al Uniunii, și anume, bunurile care nu au primit o destinație sau o utilizare vamală aprobată altele decât regimul de tranzit extern în conformitate cu articolul 91 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului, inclusiv depozitarea de bunuri non-UE într-o zonă liberă supusă controlului de tip I sau într-un antrepozit liber.

Pentru orice export de bunuri enumerate în anexa III, este necesară o autorizație, indiferent de proveniența bunurilor respective. Este necesară o autorizație pentru tranzitul bunurilor enumerate în anexa III care nu fac decât să traverseze teritoriul vamal al Uniunii.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 7 a – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Statele membre adoptă dispozițiile necesare pentru a se asigura că tuturor companiilor care promovează echipamente de securitate, precum și companiilor care organizează târguri și alte evenimente în care sunt promovate astfel de echipamente, li s-a adus la cunoștință regulamentul și obligațiile conținute în acesta.

Justificare

Acest amendament urmărește să modifice o dispoziție în actul existent - Articolul 7a - punctul 1.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 7 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Este interzis ca un furnizor de asistență tehnică să furnizeze către orice persoană, entitate sau organism situat într-o țară terță, asistență tehnică în ceea ce privește bunurile enumerate în anexa III, indiferent de proveniența acestora, în cazul în care furnizorul unei astfel de asistențe știe sau are motive să suspecteze că unele sau toate bunurile relevante sunt sau ar putea fi destinate utilizării în scopul torturii sau al altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, într-o țară care nu face parte din teritoriul vamal al Uniunii.”

2. Este interzis ca un furnizor de asistență tehnică să furnizeze către orice persoană, entitate sau organism situat într-o țară terță, asistență tehnică în ceea ce privește bunurile enumerate în anexa III, indiferent de proveniența acestora, în cazul în care furnizorul unei astfel de asistențe știe sau are motive să suspecteze că unele sau toate bunurile relevante sunt sau ar putea fi destinate utilizării în scopul torturii sau al altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, într-o țară care nu face parte din teritoriul vamal al Uniunii.” Este, de asemenea, interzis unui furnizor de asistență tehnică să acorde instruire, consiliere, formare sau să transmită cunoștințe sau tehnici practice care ar putea ajuta la comiterea unor execuții judiciare, acte de tortură sau alte maltratări.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 7 aa (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) După articolul 7a se introduce următorul articol:

 

„Articolul 7aa

 

Clauză specifică de utilizare finală

 

1. Un stat membru interzice sau suspendă transferul unui element de securitate care nu este enumerat în anexele II și III și care în mod clar nu are nicio altă utilizare practică decât cea de a executa pedeapsa capitală, acte de tortură sau alte forme de maltratare, sau în cazul în care există motive întemeiate să se considere că transferul acestor elemente ar conduce la facilitarea sau comiterea unor execuții judiciare, acte de tortură sau alte maltratări.

 

2. Statele membre notifică Comisiei orice măsuri adoptate în temeiul alineatului (1) imediat după adoptarea acestora și precizează motivul exact pentru care aceste măsuri au fost adoptate.

 

3. De asemenea, statele membre notifică imediat Comisiei orice modificări aduse măsurilor adoptate în conformitate cu alineatul (1).

 

4. Comisia publică măsurile notificate în conformitate cu alineatele (2) și (3) în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

 

5. Comisia stabilește dacă obiectele menționate la alineatul (1) trebuie adăugate la anexa relevantă pentru ca transferul să fie interzis sau să facă obiectul unei autorizări.

 

6. Competențele acordate în temeiul clauzei specifice de utilizare finală nu se extind la produse medicale care ar putea fi utilizate pentru executarea pedepsei capitale.”

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 7 b – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Este necesară o autorizație pentru orice export care implică bunurile enumerate în anexa IIIa, indiferent de proveniența acestora. Cu toate acestea, nu este necesară nicio autorizație pentru bunurile care nu fac decât să traverseze teritoriul vamal al Uniunii, și anume, bunurile care nu au primit o destinație sau o utilizare vamală aprobată altele decât regimul de tranzit extern în conformitate cu articolul 91 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului, inclusiv depozitarea de bunuri non-UE într-o zonă liberă supusă controlului de tip I sau într-un antrepozit liber.

1. Este necesară o autorizație pentru orice export care implică bunurile enumerate în anexa IIIa, indiferent de proveniența acestora. Este necesară o autorizație pentru tranzitul bunurilor enumerate în anexa IIIa care doar traversează teritoriul vamal al Uniunii.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 7 d – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Este interzis ca un furnizor de asistență tehnică să furnizeze către orice persoană, entitate sau organism situat într-o țară terță asistență tehnică în ceea ce privește bunurile enumerate în anexa IIIa, indiferent de proveniența acestora, în cazul în care furnizorul unei astfel de asistențe știe sau are motive să suspecteze că unele sau toate bunurile relevante sunt sau ar putea fi destinate utilizării în scopul impunerii pedepsei capitale într-o țară care nu face parte din teritoriul vamal al Uniunii.”

2. Este interzis ca un furnizor de asistență tehnică să furnizeze către orice persoană, entitate sau organism situat într-o țară terță asistență tehnică în ceea ce privește bunurile enumerate în anexa IIIa, indiferent de proveniența acestora, în cazul în care furnizorul unei astfel de asistențe știe sau are motive să suspecteze că unele sau toate bunurile relevante sunt sau ar putea fi destinate utilizării în scopul executării pedepsei capitale într-o țară care nu face parte din teritoriul vamal al Uniunii.” Este, de asemenea, interzis unui furnizor de asistență tehnică să acorde instruire, consiliere, formare sau să transmită cunoștințe sau calificări profesionale care ar putea ajuta la comiterea de execuții judiciare.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 8 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. Prin derogare de la alineatul (5), în cazul în care medicamentele urmează să fie exportate de un producător către un distribuitor, cel dintâi trebuie să furnizeze informații cu privire la pregătirile realizate și la măsurile luate pentru a împiedica utilizarea produselor în scopul impunerii pedepsei capitale, cu privire la țara de destinație și, în măsura în care acestea sunt disponibile, la utilizarea finală și utilizatorii finali ai bunurilor.

6. Prin derogare de la alineatul (5), în cazul în care medicamentele urmează să fie exportate de un producător către un distribuitor, cel dintâi trebuie să furnizeze informații cu privire la pregătirile realizate și la măsurile luate pentru a împiedica utilizarea produselor în scopul executării pedepsei capitale, cu privire la țara de destinație și, în măsura în care acestea sunt disponibile, la utilizarea finală și utilizatorii finali ai bunurilor. Aceste informații sunt accesibile, la cerere, unui organism independent de supraveghere relevant, cum ar fi un mecanism național de prevenire înființat în temeiul Protocolului opțional la Convenția ONU împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, sau o instituție națională pentru drepturile omului dintr-un stat membru.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 13 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(12a) La articolul 13, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1. Fără a aduce atingere articolului 11, Comisia și statele membre se informează reciproc și la cerere cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și își comunică orice informație pertinentă de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informațiile privind autorizațiile acordate și retrase.

„1. Fără a aduce atingere articolului 11, fiecare stat membru informează Comisia cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și comunică orice informație pertinentă de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informațiile privind autorizațiile acordate și retrase, precum și în legătură cu măsurile adoptate în temeiul clauzei specifice de utilizare finală. Comisia transmite informațiile celorlalte state membre.”

Justificare

Prin acest amendament se dorește modificarea unei dispoziții din actul actual - articolul 13.1 - la care nu s-a făcut trimitere în propunerea Comisiei.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 13 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12b) La articolul 13 se introduce următorul alineat:

 

„3a. Comisia pune la dispoziția publicului raportul său anual, compilând rapoartele anuale de activitate publicate de statele membre în conformitate cu alineatul (3).”

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul -15 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 15a

 

Grupul de coordonare

1. Se creează un grup de coordonare prezidat de către un reprezentant al Comisiei, în care fiecare stat membru desemnează un reprezentant. Grupul de coordonare examinează toate chestiunile legate de aplicarea prezentului regulament, semnalate de președinte sau de un reprezentant al unui stat membru.

 

2. Grupul de coordonare, în cooperare cu Comisia, ia măsurile care se impun pentru a stabili o cooperare și un schimb de informații directe între autoritățile competente, în special pentru a elimina riscul ca posibilele neconcordanțe în aplicarea controlului exporturilor la produsele care ar putea fi utilizate la executarea pedepsei capitale, a torturii și a altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante să conducă la devierea schimburilor comerciale.

 

3. Președintele Grupului de coordonare consultă, ori de câte ori consideră necesar, exportatorii, brokerii și alți actori relevanți vizați de prezentul regulament, inclusiv reprezentanții societății civile.

 

4. Grupul de coordonare poate primi informații și propuneri cu privire la eficacitatea Regulamentului din partea tuturor părților societății civile care dispun de cunoștințe specializate pertinente.”

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 15 c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15c) Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 15c

 

Reexaminarea implementării

 

1. Din trei în trei ani, Comisia examinează implementarea prezentului regulament și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la aplicarea acestuia, care poate conține propuneri de modificare. Statele membre pun la dispoziția Comisiei toate informațiile pertinente pentru întocmirea raportului.

 

2. Această examinare include deciziile de acordare a autorizațiilor naționale de către statele membre, raportările lor către Comisie, mecanismele de notificare și consultare între statele membre, promulgarea și aplicarea. În procedura de examinare ar trebui să se analizeze funcționarea regimurilor de sancțiuni introduse de statele membre și să se evalueze dacă aceste regimuri sunt eficiente, proporționale și disuasive.

 

 

3. O secțiune specială a raportului oferă, de asemenea, o imagine de ansamblu asupra activităților, analizelor și consultărilor Grupului de coordonare, care intră sub incidența articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 – litera -a (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Anexa II – tabelul 1 – coloana a 2-a – punctul 2.2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a) La anexa II, după punctul 2.2 se inserează următoarele puncte:

 

„2.2a Bastoane electrice cu contact direct, pistoale electrice paralizante și scuturi electrice destinate operațiunilor de aplicare a legii

 

2.2b glugi pentru deținuți utilizate în scopul aplicării legii

 

2.2c clești pentru controlul deținuților”

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 – litera -aa (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Anexa III – tabelul 1 – coloana a 2-a – punctul 1.3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-aa) La anexa III, după punctul 1.3 se inserează următorul punct:

 

„1.3 scaune, planșe și paturi prevăzute cu curele”

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 – litera –ab (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Anexa III – tabelul 1 – coloana a 2-a – punctul 2.1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

(-ab) În anexa III, punctul 2.1 se înlocuiește cu următorul text:

„2.1. Dispozitive portabile cu energie electrostatică, în special electroșocuri, scuturi electrice, pistoale electrice paralizante și pistoale electrice cu săgeți cu o tensiune în vid mai mare de 10 000 V

„2.1 Dispozitive portabile cu șocuri electrice inclusiv, dar fără a se limita la, pistoale electrice cu săgeți cu o tensiune în vid mai mare de 10 000 V.

Note:

Note:

1. Acest punct nu se aplică centurilor electrice și altor dispozitive care intră în domeniul de aplicare al punctului 2.1 din anexa II.

 

1. Acest punct nu se aplică centurilor electrice și altor dispozitive descrise la punctele 2.1 și 2.2a din anexa II.

2. Acest punct nu se aplică dispozitivelor cu energie electrostatică individuale în cazul în care acestea însoțesc utilizatorul pentru protecția sa personală.

2. Acest punct nu se aplică dispozitivelor electrice individuale în cazul în care acestea însoțesc utilizatorul pentru protecția sa personală.

Justificare

Prin acest amendament se dorește modificarea unei dispoziții din actul actual – anexa III punctul 2 - la care nu s-a făcut trimitere în propunerea Comisiei.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 – litera -ac (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Anexa III – tabelul 1 – coloana a 2-a – punctul 2.3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-ac) La anexa III, după punctul 2.3 se inserează următoarele puncte:

 

„2.3 dispozitive acustice destinate controlului mulțimilor/combaterii luptelor de stradă

 

2.3b arme cu unde milimetrice”

PROCEDURĂ

Titlu

Comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

Referințe

COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

INTA

15.1.2015

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AFET

15.1.2015

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Barbara Lochbihler

3.12.2014

Data adoptării

29.6.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

2

3

Membri titulari prezenți la votul final

Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Membri supleanți prezenți la votul final

Brando Benifei, Tanja Fajon, Neena Gill, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Traian Ungureanu

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Franc Bogovič, Daniel Buda, Pascal Durand, Andrey Novakov, Jarosław Wałęsa


PROCEDURĂ

Titlu

Comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

Referințe

COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD)

Data prezentării la PE

14.1.2014

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

INTA

15.1.2015

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

AFET

15.1.2015

 

 

 

Raportori

Data numirii

Marietje Schaake

21.1.2015

 

 

 

Examinare în comisie

23.2.2015

28.5.2015

29.6.2015

 

Data adoptării

22.9.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

0

4

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Marco Affronte

Data depunerii

29.9.2015

Notă juridică