Postopek : 2014/0005(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0267/2015

Predložena besedila :

A8-0267/2015

Razprave :

PV 26/10/2015 - 14
CRE 26/10/2015 - 14

Glasovanja :

PV 27/10/2015 - 5.9
CRE 27/10/2015 - 5.9
Obrazložitev glasovanja
PV 04/10/2016 - 7.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0368
P8_TA(2016)0369

POROČILO     ***I
PDF 959kWORD 509k
28.9.2015
PE 554.890v03-00 A8-0267/2015

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje

(COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalka: Marietje Schaake

NAPAKE/DODATKI
PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za zunanje zadeve
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje

(COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0001),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8‑0014/2014),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino in mnenja Odbora za zunanje zadeve (A8-0267/2015),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Izdaja globalnega dovoljenja bi bila ustrezna tudi v primeru, ko proizvajalec izvaža zdravila, za katera velja Uredba (ES) št. 1236/2005, distributerju v državi, ki ni odpravila smrtne kazni, pod pogojem, da sta izvoznik in distributer sklenila pravno zavezujoč dogovor, v skladu s katerim mora distributer sprejeti ustrezen sklop ukrepov, ki zagotavlja, da se zdravila ne bodo uporabila za izvršitev smrtne kazni.

(8) Izdaja globalnega dovoljenja bi bila ustrezna tudi v primeru, ko proizvajalec izvaža zdravila, za katera velja Uredba (ES) št. 1236/2005, distributerju v državi, ki ni odpravila smrtne kazni, pod pogojem, da sta izvoznik in distributer sklenila pravno zavezujoč dogovor, v skladu s katerim mora distributer sprejeti ustrezen sklop ukrepov, ki zagotavlja, da se zdravila ne bodo uporabila za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Posrednikom v Uniji je treba prepovedati zagotavljanje posredniških storitev v povezavi z blagom, katerega izvoz in uvoz sta prepovedana, saj je takšno blago praktično uporabno zgolj za izvrševanje smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje. Prepoved zagotavljanja takšnih storitev služi zaščiti javne morale.

(12) Posrednikom v Uniji je treba prepovedati zagotavljanje posredniških storitev v povezavi z blagom, katerega izvoz in uvoz sta prepovedana, saj je takšno blago praktično uporabno zgolj za izvrševanje smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje. Prepoved zagotavljanja takšnih storitev služi zaščiti javne morale in spoštovanju načel človekovega dostojanstva, na katerih temeljijo evropske vrednote, kakor je navedeno v Pogodbi o Evropski uniji ter Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a) Treba bi bilo uvesti klavzulo o namenski končni uporabi, da bodo države članice prekinile ali ustavile prenos artiklov, povezanih z varnostjo, ki niso navedeni v prilogah II in III in ki jih v praksi očitno ni mogoče uporabiti v druge namene kot za izvrševanje smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, poniževalno ali nečloveško ravnanje ali kaznovanje oziroma za katere je mogoče utemeljeno domnevati, da bi z njihovim prenosom olajšali ali spodbujali izvrševanje smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, poniževalno ali nečloveško ravnanje ali kaznovanje. Pooblastila, dodeljena v skladu s klavzulo o namenski končni uporabi, ne bi smela veljati za zdravila, ki bi se lahko uporabila za izvršitev smrtne kazni.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a a (novo)

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 2 – točka f

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(aa) Točka (f) se nadomesti z naslednjim:

(f) »tehnična pomoč« pomeni vsako vrsto tehnične podpore v zvezi s popravilom, razvojem, izdelavo, preskušanjem, vzdrževanjem, sestavljanjem ali katero koli drugo tehnično storitev; lahko je v obliki navodila, nasveta, usposabljanja, prenosa operativnega znanja ali spretnosti ali svetovanja. Tehnična pomoč vključuje tudi pomoč v ustni ter elektronsko posredovani obliki;

(f) „tehnična pomoč“ pomeni vsako vrsto tehnične podpore v zvezi s popravilom, razvojem, izdelavo, preskušanjem, vzdrževanjem, uporabo, prakso, sestavljanjem ali katero koli drugo tehnično storitev; lahko je v obliki navodila, nasveta, usposabljanja, prenosa operativnega znanja ali spretnosti ali svetovanja. Tehnična pomoč vključuje tudi pomoč v ustni ter elektronsko posredovani obliki;

(S tem predlogom se skuša spremeniti določba v veljavnem aktu, in sicer iz člena 2(f), ki ni bila navedena v predlogu Komisije.)

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 2 – točka c

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 2 – točka f – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za namene te uredbe so iz te opredelitve izključene pomožne storitve. Pomožne storitve so prevoz, finančne storitve, zavarovanje ali pozavarovanje ali splošno oglaševanje ali promocija;

Za namene te uredbe je v to opredelitev vključeno zagotavljanje pomožnih storitev. Pomožne storitve so prevoz, finančne storitve, zavarovanje ali pozavarovanje ali splošno oglaševanje ali promocija, tudi prek interneta;

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 2 – točka c

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 2 – točka l

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(l) ‚posrednik‘ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali partnersko družbo s prebivališčem oziroma sedežem v državi članici Unije, ki opravlja dejavnosti iz točke (k) iz Unije na ozemlje tretje države;

(l) ‚posrednik‘ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali partnersko družbo z državljanstvom države članice, s prebivališčem oziroma sedežem v državi članici Unije ali podružnico pravne osebe ali partnerske družbe, ki opravlja dejavnosti iz točke (k);

Obrazložitev

EU bi morala imeti možnost uveljavljanja te uredbe, kadar so državljani EU ali pravne osebe s sedežem v EU udeleženi v transakcijah, ki se izvajajo zunaj ozemlja Unije.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 2 – točka m

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(m) ‚izvajalec tehnične pomoči‘ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali partnersko družbo s prebivališčem oziroma sedežem v državi članici Unije, ki zagotavlja tehnično pomoč iz točke (f) iz Unije na ozemlje tretje države;

(m) ‚izvajalec tehnične pomoči‘ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali partnersko družbo s prebivališčem oziroma sedežem v državi članici Unije, ki zagotavlja tehnično pomoč iz točke (f);

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 2 – točka c

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 2 – točka n

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(n) ‚izvoznik‘ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali partnersko družbo, v imenu katere se izpolni izvozna deklaracija, to pomeni osebo, ki ima ob sprejetju deklaracije sklenjeno pogodbo s prejemnikom v zadevni tretji državi in ima potrebno pooblastilo za odločanje o pošiljanju blaga s carinskega območja Unije. Če ni bila sklenjena nobena izvozna pogodba ali če imetnik pogodbe ne deluje v svojem imenu, pomeni izvoznik osebo, ki ima potrebno pooblastilo za odločanje o pošiljanju izdelka s carinskega območja Unije. Če ima v skladu s pogodbo, ki je podlaga za izvoz, pravico razpolaganja z blagom oseba s sedežem zunaj Unije, se kot izvoznik upošteva pogodbena stranka s sedežem v Uniji;

(n) ‚izvoznik‘ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali partnersko družbo, v imenu katere se izpolni izvozna deklaracija, to pomeni osebo, ki ima ob sprejetju deklaracije sklenjeno pogodbo s prejemnikom v zadevni tretji državi in ima potrebno pooblastilo za odločanje o pošiljanju blaga s carinskega območja Unije. Če ni bila sklenjena nobena izvozna pogodba ali če imetnik pogodbe ne deluje v svojem imenu, pomeni izvoznik osebo, ki ima potrebno pooblastilo za odločanje o pošiljanju izdelka s carinskega območja Unije. Če ima v skladu s pogodbo, ki je podlaga za izvoz, pravico razpolaganja z blagom oseba s sedežem zunaj Unije, se kot izvoznik upošteva pogodbena stranka, ki je prebivalec Unije ali ima sedež v Uniji;

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 2 – točka c

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 2 – točka ra (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ra) ‚tranzit‘ pomeni prevoz blaga, ki ni iz Unije, naštetega v prilogah, ki vstopa in se prevaža prek carinskega ozemlja Unije, namembni kraj pa je zunaj Unije.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3 a (novo)

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 4 aa (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 4aa

 

Prepoved tranzita

 

1. Tranzit blaga s seznama v Prilogi II, ne glede na poreklo tega blaga, je prepovedan.

 

2. Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organ odobri tranzit blaga s seznama v Prilogi II, če je jasno, da bo to blago v državi, v katero bo izvoženo, zaradi svojega zgodovinskega pomena uporabljeno izključno za namene javne razstave v muzeju.“

Obrazložitev

Tranzit blaga, katerega izvoz in uvoz sta prepovedana, se ne bi smel odobriti.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3 b (novo)

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 4 a b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b) Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 4ab

 

 

Prepoved komercialnega trženja in promocije

 

Za fizične in pravne osebe ali partnerske družbe velja v Uniji prepoved spletnega in nespletnega komercialnega trženja in promocijskih dejavnosti v namene prenosa blaga iz Priloge II.”

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 5

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 6 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Pristojni organi odločajo o vlogah za izvozna dovoljenja za blago s seznama v Prilogi IIIa od primera do primera, pri čemer upoštevajo vse relevantne dejavnike, zlasti tudi to, ali je katera druga država članica v preteklih treh letih zavrnila vlogo za dovoljenje izvoza blaga z istimi bistvenimi značilnostmi, in dejavnike, povezane z nameravano končno uporabo in nevarnostjo preusmeritve.

1. Pristojni organi odločajo o vlogah za izvozna dovoljenja za blago s seznama v prilogah III in IIIa od primera do primera, pri čemer upoštevajo vse relevantne dejavnike, zlasti tudi to, ali je katera druga država članica v preteklih treh letih zavrnila vlogo za dovoljenje izvoza blaga z istimi bistvenimi značilnostmi, in dejavnike, povezane z nameravano končno uporabo in nevarnostjo preusmeritve.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) V členu 6 se vstavi naslednji odstavek:

 

1a. Pristojni organ ob upoštevanju vseh ustreznih dokazov skupaj z državami članicami zagotovi, da se vsa podjetja, ki tržijo varnostno opremo ali organizirajo trgovske sejme, zavedajo dejstva, da je tovrstno opremo mogoče uporabiti za mučenje in drugo okrutno, poniževalno ali nečloveško ravnanje ali kaznovanje ter da je mogoče trženje te opreme prepovedati in odvzeti dovoljenje v zvezi z njo.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 5 b (novo)

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 6 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b) V členu 6 se odstavek 2 nadomesti z:

 

2. Pristojni organ dovoljenja ne izda, če obstaja utemeljen sum, da bi blago s seznama iz prilog III in IIIa lahko bilo uporabljeno za mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje, vključno s sodno odrejenim telesnim kaznovanjem, uporabo s strani organov pregona ali katere koli fizične ali pravne osebe v tretji državi.

 

Pristojni organ upošteva:

 

– obstoječe sodbe mednarodnega sodišča,

 

– ugotovitve pristojnih teles v okviru ZN, Sveta Evrope in EU ter poročila Evropskega odbora pri Svetu Evrope za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja ter posebnega poročevalca ZN za mučenje in drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje.

 

Prav tako se lahko upoštevajo druge relevantne informacije, vključno z obstoječimi sodbami nacionalnih sodišč, poročili in drugimi informacijami, ki so jih pripravile civilno-družbene organizacije, ter informacijami o omejitvah izvoza namembne države za blago s seznamov v prilogah II, III in IIIa.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 5 c (novo)

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5c) Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 6a

 

Zahteva za dovoljenje za tranzit

 

1. Za tranzit blaga iz priloge III ali IIIa se zahteva dovoljenje, če pristojni organi države članice tranzita obvestijo gospodarski subjekt, da je ali bi lahko bilo to blago kot celota ali po delih namenjeno za izvrševanje smrtne kazni, mučenje ali drugo kruto, nečloveško ali ponižujoče ravnanje ali kaznovanje.

 

2. Če je gospodarski subjekt seznanjen, da je blago v tranzitu iz priloge III ali IIIa kot celota ali po delih namenjeno za izvrševanje smrtne kazni, mučenje ali drugo kruto, nečloveško ali ponižujoče ravnanje ali kaznovanje, o tem obvesti pristojne organe, ki odločijo, ali je primerno, da se za tak tranzit zahteva dovoljenje.

 

3. Država članica, ki v skladu z odstavkoma 1 in 2 naloži obveznost dovoljenja za tranzit blaga, ki ni navedeno v prilogi III ali IIIa, o tem obvesti druge države članice in Komisijo.“

Obrazložitev

Da bi preprečili tranzit blaga, ki ga je mogoče uporabiti za smrtno kazen ali mučenje, bi bilo treba določiti dodatne zahteve za pridobitev dovoljenja.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 7a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Posredniku se prepove zagotavljanje posredniških storitev v zvezi z blagom s seznama v Prilogi III ne glede na poreklo takšnega blaga kateri koli osebi, subjektu ali organu v tretji državi, če posrednik ve ali ima razloge za sum, da je ali je lahko kateri koli del pošiljke takšnega blaga namenjen uporabi za mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje v državi, ki ni v carinskem območju Unije.

1. Posredniku se prepove zagotavljanje posredniških storitev v zvezi z blagom s seznama v prilogah III in IIIa ne glede na poreklo takšnega blaga kateri koli osebi, subjektu ali organu v tretji državi, če posrednik ve ali ima razloge za sum, da je ali je lahko kateri koli del pošiljke takšnega blaga namenjen uporabi za mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje v državi, ki ni v carinskem območju Unije.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 7a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Izvajalcu tehnične pomoči se prepove zagotavljanje tehnične pomoči v zvezi z blagom s seznama v Prilogi III ne glede na poreklo takšnega blaga kateri koli osebi, subjektu ali organu v tretji državi, če izvajalec takšne pomoči ve ali ima razloge za sum, da je ali je lahko vse ustrezno blago ali njegov del namenjeno uporabi za mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje v državi, ki ni v carinskem območju Unije.“

2. Izvajalcu tehnične pomoči se prepove zagotavljanje tehnične pomoči v zvezi z blagom s seznama v prilogah III in IIIa ne glede na poreklo takšnega blaga kateri koli osebi, subjektu ali organu v tretji državi, če izvajalec takšne pomoči ve ali ima razloge za sum, da je ali je lahko vse ustrezno blago ali njegov del namenjeno uporabi za mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje v državi, ki ni v carinskem območju Unije. Izvajalcu tehnične pomoči se prepove tudi dajanje navodil in napotkov, usposabljanje ter posredovanje delovnega znanja ali veščin, ki bi utegnile spodbujati izvrševanje smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje.

Obrazložitev

Tehnično pomoč, ki bi utegnila pomagati pri izvrševanju smrtne kazni, mučenju ali drugem slabem ravnanju, je mogoče izvajati neodvisno od dobave opreme, ki trenutno sodi na področje uporabe uredbe.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 7aa (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a. Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 7aa

 

 

Izmenjava najboljših praks

 

Države članice se poziva, naj spodbujajo najboljše prakse med izvajalci tehnične pomoči, s čimer bi zagotovili, da bi pomoč prispevala k boju proti mučenju ter drugemu okrutnemu, nečloveškemu ali poniževalnemu ravnanju ali kaznovanju.”

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 7c – odstavek 3 – točka 3.3 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

„3.3. Komisija v sodelovanju s pristojnimi organi držav članic in tretjih držav, kjer je to ustrezno, sprejme smernice o najboljši praksi pri preverjanju končne uporabe.“

Obrazložitev

Smernice o najboljši praksi, pripravljene na podlagi izkušenj organov držav članic in tretjih držav, bi zagotovile jasnejši okvir za določanje končne uporabe blaga, ki ga je mogoče zlorabiti za smrtno kazen, in obenem olajšale zakonit izvoz blaga za načrtovano uporabo, predvsem v zdravstvenem in farmacevtskem sektorju.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 7 a (novo)

Uredba (ES) št. 1236/2005

Poglavje III aa (novo) – Člen 7da (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Vstavi se naslednje poglavje:

 

„Poglavje IIIaa

 

Blago, ki ni navedeno na seznamu

 

Člen 7da

 

Vseobsegajoča klavzula

 

1. Za izvoz blaga, ki ni na seznamu iz prilog k tej uredbi, se zahteva dovoljenje, če pristojni organi države članice, kjer ima izvoznik sedež, obvestijo izvoznika, da je ali bi lahko bilo to blago kot celota ali po delih namenjeno za namene izvrševanja smrtne kazni ali mučenja in drugega okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja.

 

2. Če je izvoznik seznanjen, da je blago, ki ga želi izvoziti in ki ni na seznamu iz priloge II, III ali IIIa, kot celota ali po delih namenjeno za izvrševanje smrtne kazni ali mučenje in drugo kruto, nečloveško ali ponižujoče ravnanje ali kaznovanje, o tem obvesti organe države članice, v kateri ima sedež, ki odločijo, ali je primerno, da se za tak izvoz zahteva dovoljenje.

 

3. Država članica, ki v skladu z odstavkoma 1 in 2 naloži obveznost dovoljenja za izvoz blaga, ki ni navedeno v prilogi II, III ali IIIa, o tem obvesti druge države članice in Komisijo, pri tem pa podrobno navede razloge za naložitev obveznosti dovoljenja. Države članice Komisijo takoj obvestijo tudi o vseh spremembah ukrepov, sprejetih v skladu z odstavkoma 1 in 2.

 

 

4. Druge države članice to informacijo ustrezno upoštevajo in o tem obvestijo svoje carinske uprave ali druge ustrezne državne organe.

 

5. V izredno nujnih primerih Komisija sprejme delegirane akte, s katerimi blago iz odstavkov 1 in 2 doda prilogi II, III ali IIIa. Postopek iz člena 15b se uporablja za delegirane akte, sprejete v skladu s tem odstavkom.

 

6. Zdravila, kakor so opredeljena v Direktivi 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a se izvzamejo s področja uporabe tega člena.

 

_________________________

 

1a.Direktiva 2001/83/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini. (UL L 311, 28.11.2001, str. 67).”

Obrazložitev

Vseobsegajoče določbe, analogne določbam iz uredbe o blagu z dvojno rabo, bi zagotovile dodatna varovala pred tveganjem. V takšnih primerih bi morala Komisija oceniti, ali je potreben nujen postopek za sprejemanje ukrepov Unije, in s tem ohraniti skupnostni pristop ter zagotoviti skladnost in enake konkurenčne pogoje.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 8 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Z odstopanjem od odstavka 5 mora proizvajalec, ki bo izvažal zdravila distributerju, predložiti informacije o sklenjenih dogovorih in ukrepih, sprejetih za preprečevanje uporabe teh izdelkov za izvršitev smrtne kazni, o namembni državi ter informacije o končni uporabi in končnih uporabnikih blaga, če so na voljo.

6. Z odstopanjem od odstavka 5 mora proizvajalec, ki bo izvažal zdravila distributerju, predložiti informacije o sklenjenih dogovorih in ukrepih, sprejetih za preprečevanje uporabe teh izdelkov za izvršitev smrtne kazni, o namembni državi ter informacije o končni uporabi in končnih uporabnikih blaga, če so na voljo. Informacije so na zahtevo na voljo ustreznemu neodvisnemu nadzornemu organu, kot je nacionalni mehanizem za preprečevanje, vzpostavljen v skladu z izbirnim protokolom h Konvenciji Združenih narodov proti mučenju in drugemu okrutnemu, nečloveškemu ali poniževalnemu ravnanju ali kaznovanju, ali nacionalni ustanovi za varstvo človekovih pravic v državi članici.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 8 a (novo)

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 10 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) V členu 10 se odstavek 2 nadomesti z:

 

„2. Če je podana carinska deklaracija v zvezi z blagom, navedenim v Prilogi II, III ali IIIa, in je potrjeno, da za predvideni izvoz ali uvoz ni bilo izdano dovoljenje v skladu s to uredbo, lahko carinski organ prijavljeno blago zaseže in opozori na možnost predložitve vloge za izdajo dovoljenja v skladu s to uredbo. Če vloga za izdajo dovoljenja ni predložena v šestih mesecih po zasegu ali če pristojni organ vlogo zavrne, carinski organi odstranijo zaseženo blago v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo.”

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 12a (novo) – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija lahko v treh mesecih zahteva, da država članica, ki je poslala zahtevo, predloži dopolnilne informacije, če meni, da zahteva ne obravnava ene ali več ustreznih točk ali da so potrebne dodatne informacije o eni ali več ustreznih točkah. Komisija sporoči, o katerih točkah je treba predložiti dopolnilne informacije.

2. Komisija ob prejetju zahteve iz odstavka 1 nemudoma obvesti vse države članice in jim posreduje informacije, prejete od države članice, ki je poslala zahtevo. Države članice lahko, medtem ko čakajo na končno odločitev Komisije, nemudoma ustavijo prenos blaga iz zahteve. Komisija lahko v treh mesecih zahteva, da država članica, ki je poslala zahtevo, predloži dopolnilne informacije, če meni, da zahteva ne obravnava ene ali več ustreznih točk ali da so potrebne dodatne informacije o eni ali več ustreznih točkah. Komisija sporoči, o katerih točkah je treba predložiti dopolnilne informacije.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 12 a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Če Komisija meni, da ni treba zahtevati dopolnilnih informacij, ali, kjer je primerno, prejme dopolnilne informacije, ki jih je zahtevala, v šestih mesecih začne postopek za sprejetje zahtevane spremembe ali obvesti državo članico, ki je poslala zahtevo, o razlogih za to, da tega ne stori.“

3. Če Komisija meni, da ni treba zahtevati dopolnilnih informacij, ali, kjer je primerno, prejme dopolnilne informacije, ki jih je zahtevala, v treh mesecih začne postopek za sprejetje zahtevane spremembe ali obvesti državo članico, ki je poslala zahtevo, o razlogih za to, da tega ne stori.“

Obrazložitev

Sistem bi moral biti dovolj dinamičen, da bi zagotovil, da so priloge posodobljene, ter da bi zagotovil zadosten nadzor in enake konkurenčne pogoje v vsej EU.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 a (novo)

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 13 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(12a) V členu 13 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

1. Brez poseganja v člen 11 se Komisija in države članice na zahtevo vzajemno obveščajo o ukrepih, ki jih sprejmejo v skladu z uredbo, in si posredujejo vse pomembne informacije, ki so jim na voljo v zvezi s to uredbo, zlasti o izdanih in zavrnjenih dovoljenjih.

„1. Brez poseganja v člen 11 vse države članice obvestijo Komisijo o ukrepih, ki jih sprejmejo v skladu s to uredbo, in ji posredujejo vse pomembne informacije, ki so jim na voljo v zvezi s to uredbo, zlasti o izdanih in zavrnjenih dovoljenjih, pa tudi v zvezi z ukrepi, sprejetimi v sklopu klavzule o namenski končni uporabi. Komisija te informacije pošlje drugim državam članicam.“

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 b (novo)

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 13 – odstavek 3a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12b) V členu 13 se vstavi naslednji odstavek:

 

„3a. Komisija pripravi letno poročilo, v katerem zbere letna poročila o dejavnostih iz odstavka 3. Poročilo se objavi.”

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 15

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 15 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 15a

črtano

Izvajanje pooblastila

 

1. Pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov se na Komisijo prenese pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2. Pooblastilo iz člena 12 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od …. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

 

3. Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče pooblastilo iz člena 12. S sklepom o preklicu pooblastila preneha veljati prenos pooblastila, navedenega v zadevnem sklepu. Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njem naveden. To ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o tem hkrati obvesti Evropski parlament in Svet.

 

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 12, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotujeta delegiranemu aktu v dveh mesecih od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet uradno obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se ta rok podaljša za dva meseca.

 

Obrazložitev

Prenos pooblastil je bil izveden v okviru uredbe omnibus I (EU) 37/2014 z dne 15. januarja 2014 in je že vključen v člen 15a.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 15 a (novo)

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 15 ba (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15a) Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 15ba

 

Usklajevalna skupina za preprečevanje mučenja

 

1. Ustanovi se usklajevalna skupina za preprečevanje mučenja, ki ji predseduje predstavnik Komisije. Vsaka država članica v to skupino imenuje svojega predstavnika. Skupina obravnava vsa vprašanja v zvezi z uporabo te uredbe, ki jih sproži predsedujoči ali predstavnik države članice.

 

2. Usklajevalna skupina v sodelovanju s Komisijo sprejme ustrezne ukrepe za vzpostavitev neposrednega sodelovanja in izmenjavo podatkov med pristojnimi organi, zlasti za odpravo nevarnosti, da bi morebitna neskladja pri izvajanju nadzora izvoza za blago, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, za mučenje in drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje in ki bi lahko vodilo v preusmeritev trgovinskih tokov.

 

3. Predsedujoči usklajevalne skupine se vedno kadar meni, da je to potrebno, posvetuje z izvozniki, posredniki in drugimi zadevnimi deležniki, ki jih zadeva ta uredba, vključno z vsemi akterji civilne družbe z ustreznim strokovnim znanjem.

 

 

3. Komisija Evropskemu parlamentu pisno predloži letno poročilo o dejavnostih, preverjanjih in posvetovanjih usklajevalne skupine za preprečevanje mučenja, za katero velja člen 4 Uredbe (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta.“

Obrazložitev

V skladu s prakso, ki se uporablja za nadzor strateškega izvoza, bi bilo treba vzpostaviti strokovno skupino, ki bi redno spremljala uporabo te uredbe in razpravljala o predlogih za posodobitev, vključno s pripravo delegiranih aktov.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 15 b (novo)

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 15 bb (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15b) Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 15bb

 

1. Komisija do …* in potem vsaka tri leta pregleda izvajanje te uredbe ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži obsežno poročilo o izvajanju in oceni učinka, ki lahko vključuje predloge za njene spremembe. Države članice Komisiji predložijo vse potrebne podatke za pripravo poročila.

 

2. Posebni deli poročila obravnavajo:

 

(a) usklajevalno skupino za preprečevanje mučenja, njene dejavnosti, preverjanje in posvetovanja. Informacije, ki jih zagotovi Komisija o preverjanjih in posvetovanjih usklajevalne skupine, se obravnavajo kot zaupne v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1049/2001. Informacije se v vsakem primeru štejejo za zaupne, če je verjetno, da bi njihovo razkritje bistveno škodovalo posredovalcu ali viru takih informacij;

 

(b) informacije o nacionalnih odločbah držav članic v zvezi z dovoljenji, poročanjem Komisiji, ki ga opravijo države članice, mehanizmi obveščanja in posvetovanja med državami članicami, razširjanjem in uveljavljanjem.

 

(c) celovite informacije o vrsti in učinku ukrepov, ki jih v skladu s členom 17 sprejmejo države članice, vključno z izvajanjem sistema kazni, ki so jih uvedle države članice, in oceno, ali so takšni sistemi učinkoviti, sorazmerni in odvračilni.

 

______________

 

* UL: prosimo, vstavite datum: tri leta po začetku veljavnosti te uredbe.”

Obrazložitev

V skladu z nadzorom strateškega izvoza bi bilo treba redno spremljati izvajanje te uredbe. Kljub temu, da pravila o kaznih določa vsaka država članica posebej, bi morala ta pravila biti podobne narave in imeti podoben učinek, da bi ohranili skladen pristop in enake konkurenčne pogoje v Uniji.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 15 c (novo)

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 17 – odstavek 3 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15c) V členu 17 se doda naslednji odstavek:

 

„3. Komisija oceni, ali so pravila o kaznih, ki jih določijo države članice, podobne narave in imajo podoben učinek.”

Obrazložitev

Kljub temu, da pravila o kaznih določa vsaka država članica posebej, bi morala ta pravila biti podobne narave in imeti podoben učinek, da bi ohranili skladen pristop in enake konkurenčne pogoje v Uniji.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 d (novo)

Uredba (ES) št. 1236/2005

Priloga III – stolpec 2 – točki 1 in 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(15d) V drugem stolpcu Priloge III se točki 1 in 2 nadomestita z naslednjim:

1. Blago zasnovano za obvladovanje oseb, kot sledi:

„1. Blago, zasnovano za obvladovanje oseb, kot sledi:

 

1.1. Prisilni stoli in table z okovi

1.1. Prisilni stoli in table z okovi.

Opomba:

Opomba:

Ta točka ne zajema prisilnih stolov, zasnovanih za invalidne osebe.

Ta točka ne zajema prisilnih stolov, zasnovanih za invalidne osebe.

1.2. Okovi za noge, skupinske verige, spone in posamezne lisice ali okovi.

1.2. Okovi za noge, skupinske verige, spone in posamezne lisice ali okovi.

Opomba:

Opomba:

Ta točka ne zajema „navadnih lisic“. Navadne lisice so tiste, katerih skupna velikost, vključno zverigo, merjena od zunanjega roba ene do zunanjega roba druge zapestnice, je med 150 in280 mm, ko so zaklenjene, pri čemer lisice niso bile prirejene, da bi povzročale telesno bolečino ali trpljenje.

Ta točka ne zajema „navadnih lisic“. Navadne lisice so tiste, katerih skupna velikost, vključno z verigo, merjena od zunanjega roba ene do zunanjega roba druge zapestnice, je med 150 in 280 mm, ko so zaklenjene, pri čemer lisice niso bile prirejene, da bi povzročale telesno bolečino ali trpljenje.

1.3. Lisice za palce in vijaki za stiskanje palcev, vključno z nazobčanimi lisicami za palce.

1.3. Lisice za palce in vijaki za stiskanje palcev, vključno z nazobčanimi lisicami za palce

 

1.3.a Stoli, plošče in postelje, opremljene z jermeni.

2. Prenosne naprave, zasnovane za nadzor v primeru izgredov ali za samozaščito, kot sledi:

2. Prenosne naprave, zasnovane za nadzor v primeru izgredov ali za samozaščito, kot sledi:

2.1. Prenosni pripomočki za zadajanje elektrošokov, vključno z, vendar ne samo, električnimipendreki, električnimi ščiti, pištolami za omamljanje in električni paralizatorji z napetostjoprostega teka, ki presega 10 000 V.

2.1. Prenosni pripomočki za zadajanje elektrošokov, vključno z, vendar ne samo, električnimi pendreki, električnimi ščiti, pištolami za omamljanje in električni paralizatorji z napetostjo prostega teka, ki presega 10 000 V

Opomba:

Opomba:

1. Ta točka ne zajema električnih pasov za zadajanje elektrošokov, kot je navedeno v točki 2.1Priloge II.

1. Ta točka ne zajema električnih pasov za zadajanje elektrošokov, kot je navedeno v točki 2.1 Priloge II.

2. Ta točka ne zajema posameznih elektronskih pripomočkov za zadajanje elektrošokov, če sonamenjeni za osebno varnost njihovih uporabnikov.

2. Ta točka ne zajema posameznih elektronskih pripomočkov za zadajanje elektrošokov, če so namenjeni za osebno varnost njihovih uporabnikov.

 

2.2a. Akustične naprave za nadzor množic/izgredov.

 

2.2b. Orožje na osnovi milimetrskih valov.“

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Točka 6 člena 1 in točka 7 člena 1 v delu, ki vstavlja člen 7d, se uporabljata od 1. januarja 2015.

Točka 6 člena 1 in točka 7 člena 1 v delu, ki vstavlja člen 7d, se uporabljata od 1. februarja 2016.

Obrazložitev

Gospodarski subjekti in organi pregona potrebujejo sorazmerno prehodno obdobje, da bodo lahko upoštevali in izvrševali te prepovedi.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Priloga II – del 2

Uredba (ES) št. 1236/2005

Priloga III b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Benin

črtano

Obrazložitev

Ta država ima v zakonodaji še zmeraj smrtno kazen.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Priloga II – del 2

Uredba (ES) št. 1236/2005

Priloga III b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Gabon

Obrazložitev

Gabon je brez pridržkov ratificiral Drugi fakultativni protokol k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Priloga II – del 2

Uredba (ES) št. 1236/2005

Priloga III b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Liberija

črtano

Obrazložitev

Ta država ima v zakonodaji še zmeraj smrtno kazen.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Priloga II – del 2

Uredba (ES) št. 1236/2005

Priloga III b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Madagaskar

črtano

Obrazložitev

Ta država ima v zakonodaji še zmeraj smrtno kazen.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Priloga II – del 2

Uredba (ES) št. 1236/2005

Priloga III b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Mongolija

črtano

Obrazložitev

Ta država ima v zakonodaji še zmeraj smrtno kazen.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Priloga II – del 2

Uredba (ES) št. 1236/2005

Priloga III b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

São Tomé in Príncipe

črtano

Obrazložitev

Sao Tomé in Principe – enako kot Madagaskar – ni ratificiral Drugega fakultativnega protokol k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah.


OBRAZLOŽITEV

Nadzor izvoza na ravni EU je orodje zunanje trgovinske politike, ki pomaga pri izpolnjevanju več širših ciljev politik. Uredba za preprečevanje mučenja (ES) št. 1236/2005 je edinstven instrument, ki prispeva k zaščiti človekovih pravic prek nadzora nad blagom in dejavnostmi, ki se uporabljajo ali bi bili lahko zlorabljeni za namene izvajanja smrtne kazni, mučenja ali drugega krutega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja.

Uredba za preprečevanje mučenja prispeva k dolgoletni politiki EU glede odprave smrtne kazni po vsem svetu in preprečevanja mučenja. Pomaga pri doseganju teh ciljev prek združevanja prepovedi z zahtevami za pridobitev dovoljenja za trgovanje z blagom, ki je uvrščeno na seznam. Določa prepoved trgovanja z blagom za mučenje in usmrtitev z enojno rabo ter s tem povezano tehnično pomoč (Priloga II) in sistem za izdajo dovoljenj za blaga z večnamensko rabo, ki bi lahko bilo zlorabljeno za mučenje in usmrtitev z vbrizgom smrtonosnega odmerka (Priloga III).

Zakonodajna posodobitev

Prenovitev nadzora EU nad trgovino z opremo za mučenje je potrebna že dlje časa, pri čemer je posodobitev kontrolnih seznamov korak v pravo smer. Sedanji pregled nadzora EU nad izvozom blaga za mučenje je bil med drugim zaznamovan s prizadevanji Evropskega parlamenta, vključno z zahtevami, ki jih je ta izrazil v svoji resoluciji z dne 17. junija 2010, in dodatnimi zahtevami glede izvajanja, ki sta jih predsednika odborov INTA in DROI zapisala v pismu komisarju Karlu De Guchtu in visoki predstavnici in podpredsednici Catherine Ashton z dne 27. junija 2011.

Pomembno je zagotoviti ustrezno mešanico zakonodaje EU ter upravnih, pravnih in zunanjih ukrepov, da bi preprečili in prepovedali proizvodnjo in uporabo blaga za mučenje ter trgovino z njim in da bi učinkovito nadzirali blago s potencialno smrtonosno in nehumano rabo. Dejstvo, da na področju blaga za mučenje ni večstranskih režimov za nadzor izvoza, medtem ko ti obstajajo na področju blaga z dvojno rabo, neizogibno oteži nalogo. Vendar EU svojih prizadevanj za izkoreninjenje mučenja ne more omejiti na zmanjšanje razpoložljivosti opreme za mučenje, na odpravo preusmerjanja trgovine in izogibanja pravilom ter na spodbujanje ustreznega nadzora izven svojih meja. Trgovinski instrumenti so del celovitega pristopa, v katerem so uporabljeni vsi instrumenti EU za zunanje delovanje.

Treba je zagotoviti skladnost nadzora EU na izvozom, vključno s seznami z vojaško opremo, blagom z dvojno rabo, strelnim orožjem in opremo za mučenje, ne da bi se nadzor podvajal (z izjemo dopolnilnih kontrol za preprečevanje nezakonite trgovine z drogami).

Komisija predlaga okrepitev nadzora za opremo za mučenje, med drugim:

•  z vstavitvijo posebne Priloge IIIa, da bi preprečili uporabo preverjenih medicinskih proizvodov za usmrtitev z vbrizgom smrtonosnega odmerka;

•  z uvedbo prepovedi storitev posredovanja za prepovedano blago ter z razširitvijo prepovedi posredniških storitev in tehnične pomoči za nadzorovano blago v primerih, ko dobavitelj/posrednik ve ali utemeljeno sumi, da utegne biti blago uporabljeno za mučenje;

•  z vzpostavitvijo splošnega izvoznega dovoljenja Unije za države, ki so sprejele trdne mednarodne zaveze v skladu s Protokolom št. 13 k Evropski konvenciji o človekovih pravicah ali Drugim fakultativnim protokolom k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah.

Poročevalka podpira pristop potrebnega in sorazmernega nadzora brez nepotrebnih bremen, ki bi omejevala trgovino z blagom z legitimno končno rabo. V zvezi s tem je bistven skupnostni pristop, ki bo ohranil enake konkurenčne pogoje. Obenem poročevalka opozarja na potrebo, da morajo biti režimi za nadzor izvoza zasnovani tako, da bodo primerni tudi v prihodnosti, in da je treba zagotoviti prožnost za hitro prilagoditev spreminjajočim se tehnologijam in razvoju v svetu. Posebni seznami blaga zagotavljajo jasnost za izvoznike in uvoznike ter pomagajo zagotavljati skladnost. V kontekstu te uredbe je treba upoštevati poseben pomen legitimnega dostopa do zdravil in farmacevtskih proizvodov, saj je EU na tem področja pomembna proizvajalka. Poleg tehnične pomoči in posredniških storitev, bi si morala EU, kjer je mogoče, prizadevati za nadzor drugih storitev, ki lahko prispevajo k širjenju blaga, ki ga je mogoče uporabiti za mučenje ali usmrtitev, kot so med drugim trženje ali finančne storitve.

Ker transakcije zunanje trgovine postajajo vse kompleksnejše, poročevalka poudarja bistven pomen učinkovitega izvajanja nadzora, preverjanja, kazni, usmerjanja in osveščanja s strani nacionalnih organov. Tudi tukaj so potrebni enaki konkurenčni pogoji in skupnostni pristop. Poročevalka opozarja, da je treba ustrezno spremljati izvajanje zavez držav članic, vključno z obveznostjo poročanja in izmenjave informacij prek varnega šifriranega sistema za zavrnjena dovoljenja in obvestila. Sistem rednega poročanja in pregledovanja v skladu z drugimi režimi za nadzor izvoza se v tem primeru zdi ustrezen. Poleg tega ne smemo podcenjevati odgovornosti industrije v procesu preverjanja transakcij v verigi kupec-prejemnik-končni uporabnik. Zaradi jasnosti in pravne varnosti za podjetja poročevalka poziva Komisijo, naj po sprejetju posodobljene različice v ustreznem času uredbo kodificira.

Prenos pooblastil

Uredba za preprečevanje mučenja je bila vključena v sveženj omnibus I in s tem je bil akt usklajen z določbami Lizbonske pogodbe. Komisija je 20. februarja 2014 tako dobila pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov za namene spreminjanja prilog od I do IV uredbe, določeno je bilo obdobje za ugovor, in sicer dva meseca po priglasitvi z možnostjo podaljšanja za dodatna dva meseca, ter obveznost poročanja vsakih pet let. Zato so določbe o prenosu pooblastil v sedanjem predlogu odveč in bi morale biti črtane. Poročevalka Komisijo opozarja, da mora imeti Parlament v okviru svojega dela pri pripravi in izvajanju delegiranih aktov na srečanjih z nacionalnimi strokovnjaki na voljo vse informacije in dokumentacijo. Komisija bi morala zagotoviti, da bo Parlament ustrezno vključen, da bi zagotovili najboljše možne pogoje za prihodnji nadzor Parlamenta nad delegiranimi akti.

Poročevalka podpira uvedbo nujnega postopka za takojšnjo uporabo aktov Komisije, da bo v izredno nujnih primerih mogoča hitra sprememba prilog II, III in IIIa. EU mora dejavno in nemudoma posodabljati kontrolne sezname, da bi vključila ustrezne naprave, opremo, sestavne dele, dodatke, vmesne proizvode in tehnologije, ki vstopajo na trg.


MNENJE Odbora za zunanje zadeve (2.7.2015)

za Odbor za mednarodno trgovino

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje

(COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

Pripravljavka mnenja: Barbara Lochbihler

KRATKA OBRAZLOŽITEV

S pregledom uredbe se želi dodatno utrditi vlogo, ki jo ima EU kot vodilni in odgovorni svetovni akter v boju proti smrtni kazni in prizadevanjih za izkoreninjenje mučenja.

Cilj osnutka mnenja je okrepiti določbe o pomožnih storitvah, povezanih s prenosom blaga, pa tudi o tranzitu, tehnični podpori in komercialnem trženju. V skladu z že večkrat izraženim stališčem Parlamenta želi uvesti klavzulo o namenski končni uporabi, da bodo države članice prepovedale ali ustavile prenos z varnostjo povezanih artiklov, ki niso navedeni v prilogah II in III in ki jih v praksi očitno ni mogoče uporabiti v druge namene kot za izvrševanje smrtne kazni, mučenje ali drugo slabo ravnanje oziroma za katere je mogoče utemeljeno domnevati, da bi z njihovim prenosom olajšali ali spodbujali izvrševanje smrtne kazni, mučenje ali drugo slabo ravnanje.

Osnutek mnenja predlaga tudi ustanovitev skupine za usklajevanje v zvezi z opremo, uvedbo rednega mehanizma za pregledovanje ter bolj sistematično objavljanje informacij in poročanje, saj bi tako okrepili nadzor in učinkovito izvajanje uredbe.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19 a) Treba bi bilo uvesti klavzulo o namenski končni uporabi, da bodo države članice prekinile ali ustavile prenos artiklov, povezanih z varnostjo, ki niso navedeni v prilogah II in III in ki jih v praksi očitno ni mogoče uporabiti v druge namene kot za izvrševanje smrtne kazni, mučenje ali drugo slabo ravnanje oziroma za katere je mogoče utemeljeno domnevati, da bi z njihovim prenosom olajšali ali spodbujali izvrševanje smrtne kazni, mučenje ali drugo slabo ravnanje. Pooblastila, dodeljena v skladu s klavzulo o namenski končni uporabi, ne bi smela veljati za zdravila, ki bi se lahko uporabila za izvršitev smrtne kazni.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a a (novo)

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 2 – točka f

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

(aa) točka (f) se nadomesti z naslednjim:

‘(f) „tehnična pomoč“ pomeni vsako vrsto tehnične podpore v zvezi s popravilom, razvojem, izdelavo, preskušanjem, vzdrževanjem, sestavljanjem ali katero koli drugo tehnično storitev; lahko je v obliki navodila, nasveta, usposabljanja, prenosa operativnega znanja ali spretnosti ali svetovanja. Tehnična pomoč vključuje tudi pomoč v ustni ter elektronsko posredovani obliki;

„(f) „tehnična pomoč“ pomeni vsako vrsto tehnične podpore v zvezi s popravilom, razvojem, izdelavo, preskušanjem, vzdrževanjem, sestavljanjem, uporabo ali katero koli drugo tehnično storitev; lahko je v obliki navodila, nasveta, usposabljanja, prenosa operativnega znanja ali spretnosti ali svetovanja. Tehnična pomoč vključuje tudi pomoč v ustni ter elektronsko posredovani obliki;

Obrazložitev

S tem predlogom se skuša spremeniti določba v veljavnem aktu, in sicer iz člena 2(f), ki ni bila navedena v predlogu Komisije. Predlog spremembe dodaja besedo „uporabo”, da bi pojasnil definicijo tehnične pomoči.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 2 – točka k – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za namene te uredbe so iz te opredelitve izključene pomožne storitve. Pomožne storitve so prevoz, finančne storitve, zavarovanje ali pozavarovanje ali splošno oglaševanje ali promocija;

Za namene te uredbe so v to opredelitev vključene pomožne storitve. Pomožne storitve so prevoz, finančne storitve, zavarovanje ali pozavarovanje ali splošno oglaševanje ali promocija;

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 2 – točka l

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(l) ‚posrednik‘ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali partnersko družbo s prebivališčem oziroma sedežem v državi članici Unije, ki opravlja dejavnosti iz točke (k) iz Unije na ozemlje tretje države;

(l) ‚posrednik‘ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali partnersko družbo s prebivališčem oziroma sedežem v državi članici oziroma državljana države članice, ki opravlja dejavnosti iz točke (k);

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 2 – točka m

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(m) ‚izvajalec tehnične pomoči‘ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali partnersko družbo s prebivališčem oziroma sedežem v državi članici Unije, ki zagotavlja tehnično pomoč iz točke (f) iz Unije na ozemlje tretje države;

(m) ‚izvajalec tehnične pomoči‘ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali partnersko družbo s prebivališčem oziroma sedežem v državi članici Unije, ki zagotavlja tehnično pomoč iz točke (f);

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 2 – točka r a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ra) ‚tranzit‘ pomeni prevoz blaga, ki ni iz Unije ter ki vstopa in se prevaža prek carinskega ozemlja Unije, namembni kraj pa je zunaj Unije;“

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 4 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

(2a) Člen 4(1) se nadomesti z naslednjim:

1. Za izvoz blaga s seznama v Prilogi III se ne glede na poreklo takšnega blaga zahteva dovoljenje.

„1. Za izvoz blaga s seznama v Prilogi III se ne glede na poreklo takšnega blaga zahteva dovoljenje.

Prejemanje tehnične pomoči s strani katere koli osebe, subjekta ali organa na carinskem območju Skupnosti v zvezi z blagom s seznama v Prilogi II, ki jo iz tretje države proti plačilu ali brezplačno zagotavlja katera koli oseba, subjekt ali organ, je prepovedano.

Prejemanje tehnične pomoči s strani katere koli osebe, subjekta ali organa na carinskem območju Skupnosti v zvezi z blagom s seznama v Prilogi II, ki jo iz tretje države proti plačilu ali brezplačno zagotavlja katera koli oseba, subjekt ali organ, je prepovedano.

 

Za blago, navedeno v Prilogi II, se prepove tranzit skozi carinsko območje Unije.“

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 b (novo)

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen -4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b) Za členom 4 se vstavi naslednji člen:

 

„Člen -4a

 

Prepoved komercialnega trženja in promocije

 

Za podjetja s sedežem v Uniji in zunaj nje ter posameznike velja stroga prepoved komercialnega trženja in promocije v namene prenosa proizvodov iz Priloge II. Dejavnosti komercialnega trženja in promocije zajemajo tudi tiste, ki se opravljajo prek neoprijemljivih virov, zlasti interneta. Strogo prepovedane so tudi druge pomožne storitve, vključno s prevozom, finančnimi storitvami, zavarovanjem in pozavarovanjem.“

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za izvoz blaga s seznama v Prilogi III se ne glede na poreklo takšnega blaga zahteva dovoljenje. Dovoljenje se ne zahteva za blago, ki le prehaja skozi carinsko območje Unije, torej blago, za katerega ni potrebna nobena druga carinsko odobrena obravnava ali raba, razen zunanjega tranzitnega postopka v skladu s členom 91 Uredbe Sveta (EGS) 2913/92, vključno s skladiščenjem neunijskega blaga v prosti coni nadzornega tipa I ali v prostem skladišču.

Za izvoz blaga s seznama v Prilogi III se ne glede na poreklo takšnega blaga zahteva dovoljenje. Za blago s seznama v Prilogi III, ki zgolj prečka carinsko območje Unije, se zahteva dovoljenje za tranzit.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 6

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 7a – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Države članice izvajajo ustrezne dejavnosti širjenja informacij, da se zagotovi, da bodo vsa podjetja, ki promovirajo varnostno opremo, in tudi tista podjetja, ki organizirajo trgovske sejme in druge dogodke, kjer se ta oprema promovira, seznanjena s to uredbo in obveznostmi, ki iz nje izhajajo.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe spreminja določbo v okviru obstoječega akta – člen 7a – točka 1.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 6

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 7a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Izvajalcu tehnične pomoči se prepove zagotavljanje tehnične pomoči v zvezi z blagom s seznama v Prilogi III ne glede na poreklo takšnega blaga kateri koli osebi, subjektu ali organu v tretji državi, če izvajalec takšne pomoči ve ali ima razloge za sum, da je ali je lahko vse ustrezno blago ali njegov del namenjeno uporabi za mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje v državi, ki ni v carinskem območju Unije.“

2. Izvajalcu tehnične pomoči se prepove zagotavljanje tehnične pomoči v zvezi z blagom s seznama v Prilogi III ne glede na poreklo takšnega blaga kateri koli osebi, subjektu ali organu v tretji državi, če izvajalec takšne pomoči ve ali ima razloge za sum, da je ali je lahko vse ustrezno blago ali njegov del namenjeno uporabi za mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje v državi, ki ni v carinskem območju Unije. Izvajalcu tehnične pomoči se prepove tudi dajanje navodil in napotkov, usposabljanje ter posredovanje delovnega znanja ali veščin, ki bi utegnile spodbujati izvrševanje smrtne kazni, mučenje ali drugo slabo ravnanje.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 7 a a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Za členom 7a se vstavi naslednji člen:

 

„Člen 7aa

 

Klavzula o namenski končni uporabi

 

1. Država članica prepove ali ustavi prenos z varnostjo povezanih artiklov, ki niso navedeni v prilogah II in III in ki jih v praksi očitno ni mogoče uporabiti v druge namene kot za izvrševanje smrtne kazni, mučenje ali drugo slabo ravnanje oziroma za katere je mogoče utemeljeno domnevati, da bi z njihovim prenosom olajšali ali spodbujali izvrševanje smrtne kazni, mučenje ali drugo slabo ravnanje.

 

2. Države članice obvestijo Komisijo o ukrepih, ki so jih sprejele v skladu z odstavkom 1, takoj po sprejetju in navedejo natančne razloge zanje.

 

3. Države članice Komisijo takoj obvestijo tudi o vseh spremembah ukrepov, sprejetih v skladu z odstavkom 1.

 

4. Komisija ukrepe, o katerih je obveščena v skladu z odstavkoma 2 in 3, objavi v seriji C Uradnega lista Evropske unije.

 

5. Komisija odloči, ali se artikli iz odstavka 1 dodajo v ustrezno prilogo, da bi se njihov prenos prepovedal ali bi se zanj zahtevalo dovoljenje.

 

6. Pooblastila, dodeljena v skladu s klavzulo o namenski končni uporabi, ne veljajo za zdravila, ki bi se lahko uporabila za izvršitev smrtne kazni.“

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 7b – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za izvoz blaga s seznama v Prilogi IIIa se ne glede na poreklo takšnega blaga zahteva dovoljenje. Dovoljenje se ne zahteva za blago, ki le prehaja skozi carinsko območje Unije, torej blago, za katerega ni potrebna nobena druga carinsko odobrena obravnava ali raba, razen zunanjega tranzitnega postopka v skladu s členom 91 Uredbe Sveta (EGS) 2913/92, vključno s skladiščenjem neunijskega blaga v prosti coni nadzornega tipa I ali v prostem skladišču.

1. Za izvoz blaga s seznama v Prilogi IIIa se ne glede na poreklo takšnega blaga zahteva dovoljenje. Za blago s seznama v Prilogi IIIa, ki zgolj prečka carinsko območje Unije, se zahteva dovoljenje za tranzit.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 7d – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Izvajalcu tehnične pomoči se prepove zagotavljanje tehnične pomoči v zvezi z blagom s seznama v Prilogi IIIa ne glede na poreklo takšnega blaga kateri koli osebi, subjektu ali organu v tretji državi, če izvajalec tehnične pomoči ve ali ima razloge za sum, da je ali je lahko vse ustrezno blago ali njegov del namenjeno uporabi za izvršitev smrtne kazni v državi, ki ni v carinskem območju Unije.“

2. Izvajalcu tehnične pomoči se prepove zagotavljanje tehnične pomoči v zvezi z blagom s seznama v Prilogi IIIa ne glede na poreklo takšnega blaga kateri koli osebi, subjektu ali organu v tretji državi, če izvajalec tehnične pomoči ve ali ima razloge za sum, da je ali je lahko vse ustrezno blago ali njegov del namenjeno uporabi za izvršitev smrtne kazni v državi, ki ni v carinskem območju Unije. Izvajalcu tehnične pomoči se prepove tudi dajanje navodil in napotkov, usposabljanje ter posredovanje delovnega znanja ali veščin, ki bi utegnile spodbujati izvrševanje smrtne kazni.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 8

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 8 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Z odstopanjem od odstavka 5 mora proizvajalec, ki bo izvažal zdravila distributerju, predložiti informacije o sklenjenih dogovorih in ukrepih, sprejetih za preprečevanje uporabe teh izdelkov za izvršitev smrtne kazni, o namembni državi ter informacije o končni uporabi in končnih uporabnikih blaga, če so na voljo.

6. Z odstopanjem od odstavka 5 mora proizvajalec, ki bo izvažal zdravila distributerju, predložiti informacije o sklenjenih dogovorih in ukrepih, sprejetih za preprečevanje uporabe teh izdelkov za izvršitev smrtne kazni, o namembni državi ter informacije o končni uporabi in končnih uporabnikih blaga, če so na voljo. Informacije so na zahtevo na voljo ustreznemu neodvisnemu nadzornemu organu, kot je nacionalni mehanizem za preprečevanje, vzpostavljen v skladu z izbirnim protokolom h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, ali nacionalni ustanovi za varstvo človekovih pravic v državi članici.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 a (novo)

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 13 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(12a) Člen 13(1) se nadomesti z naslednjim:

'1. Brez poseganja v člen 11 se Komisija in države članice na zahtevo vzajemno obveščajo o ukrepih, ki jih sprejmejo v skladu s to uredbo in si posredujejo vse pomembne informacije, ki so jim na voljo v zvezi s to uredbo, zlasti o izdanih in zavrnjenih dovoljenjih.

1. Brez poseganja v člen 11 vse države članice obvestijo Komisijo o ukrepih, ki jih sprejmejo v skladu s to uredbo, in ji posredujejo vse pomembne informacije, ki so jim na voljo v zvezi s to uredbo, zlasti o izdanih in zavrnjenih dovoljenjih, pa tudi v zvezi z ukrepi, sprejetimi v sklopu klavzule o namenski končni uporabi. Komisija te informacije pošlje drugim državam članicam.“

Obrazložitev

S tem predlogom se skuša spremeniti določba v veljavnem aktu, in sicer iz člena 13.1, ki ni bila navedena v predlogu Komisije.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – 12 b (novo)

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 13 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12b) V člen 13 se vstavi naslednji odstavek:

 

„3a. Komisija objavi letno poročilo, v katerem zbere vsa letna poročila o dejavnostih, ki so jih objavile države članice v skladu z odstavkom 3.“

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 a (novo)

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen -15 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a) Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen -15a

 

Skupina za usklajevanje

1. Ustanovi se skupina za usklajevanje, ki ji predseduje predstavnik Komisije, vsaka država članica pa vanjo imenuje predstavnika. Skupina za usklajevanje obravnava vsa vprašanja v zvezi z uporabo te uredbe, ki jih lahko sproži predsedujoči ali predstavnik države članice.

 

2. Skupina za usklajevanje v sodelovanju s Komisijo sprejme ustrezne ukrepe za vzpostavitev neposrednega sodelovanja in izmenjavo podatkov med pristojnimi organi, zlasti za odpravo nevarnosti, da bi morebitna neskladja pri izvajanju nadzora izvoza za blago, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, za mučenje in druge krute, nečloveške ali poniževalne kazni ali ravnanje in ki bi lahko vodilo v preusmeritev trgovinskih tokov.

 

3. Predsedujoči skupini za usklajevanje se vedno, kadar meni, da je to potrebno, posvetuje z izvozniki, posredniki in drugimi ustreznimi deležniki, ki jih zadeva ta uredba, tudi predstavniki civilne družbe.

 

4. Skupina za usklajevanje lahko od vseh strani civilne družbe z ustreznim strokovnim znanjem prejema informacije in predloge v zvezi z učinkovitostjo uredbe.“

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 a (novo)

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 15 c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15c) Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 15c

 

Pregled izvajanja

 

1. Komisija vsaka tri leta pregleda izvajanje te uredbe in Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o njeni uporabi, ki lahko vključuje predloge za njene spremembe. Države članice dajo Komisiji vse potrebne informacije za pripravo poročila.

 

2. Ta pregled vključuje nacionalne odločbe držav članic v zvezi z dovoljenji, poročanje Komisiji, ki ga opravijo države članice, mehanizme obveščanja in posvetovanja med državami članicami, razširjanje in uveljavljanje. Postopek pregleda bi moral analizirati delovanje sistemov kazni, ki so jih uvedle države članice, in oceniti, ali so takšni sistemi učinkoviti, sorazmerni in odvračilni.

 

3. Poseben oddelek tega poročila podaja tudi pregled o dejavnostih, preverjanjih in posvetovanjih skupine za usklajevanje, za katero velja člen 4 Uredbe (ES) št. 1049/2001.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 – točka -a (novo)

Uredba (ES) št. 1236/2005

Priloga II – tabela 1 – stolpec 2 – točka 2.2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a) V Prilogi II se za točko 2.2 vstavijo naslednje točke:

 

„2.2a Električni pendreki, pištole za omamljanje in električni ščiti za namene kazenskega pregona

 

2.2b Zaporniške kapuce za namene kazenskega pregona

 

2.2c Lisice za obvladovanje zapornikov“

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 – točka -a a (novo)

Uredba (ES) št. 1236/2005

Priloga III – tabela 1 – stolpec 2 – točka 1.3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-aa) V Prilogi III se za točko 1.3 vstavi naslednja točka:

 

„1.3a Stoli, plošče in postelje, opremljene z jermeni“

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 – točka -a b (novo)

Uredba (ES) št. 1236/2005

Priloga III – tabela 1 – stolpec 2 – točka 2.1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

(-ab) Točka 2.1 Priloge III se nadomesti z naslednjim:

„2.1. Prenosno orožje za zadajanje elektrošoka, ki se lahko naenkrat uporabi samo proti eni osebi, med drugim električne gumijevke, električni ščiti, pištole za omamljanje in električni paralizatorji

„2.1 Prenosni pripomočki za zadajanje elektrošoka, med drugim električni paralizatorji z napetostjo prostega teka, ki presega 10.000 V.

Opombe:

Opombe:

1. Ta točka ne zajema pasov za zadajanje elektrošoka in drugih priprav iz točke 2.1 Priloge II.

 

1. Ta točka ne zajema pasov za zadajanje elektrošoka in drugih priprav iz točk 2.1 in 2.2a Priloge II.

2. Ta točka ne zajema posameznih elektronskih naprav za zadajanje elektrošoka, če so namenjene za osebno varnost njihovih uporabnikov.“

2. Ta točka ne zajema posameznih elektronskih naprav za zadajanje elektrošoka, če so namenjene za osebno varnost njihovih uporabnikov.“

Obrazložitev

S tem predlogom se skuša spremeniti določba v veljavnem aktu, in sicer iz točke 2 Priloge III, ki ni bila navedena v predlogu Komisije.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 – točka -a c (novo)

Uredba (ES) št. 1236/2005

Priloga III – tabela 1 – stolpec 2 – točka 2.3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-ac) V Prilogi III se za točko 2.3 vstavijo naslednje točke:

 

„2.3a Akustične naprave za nadzor množic/izgredov

 

2.3b Orožje na osnovi milimetrskih valov“

POSTOPEK

Naslov

Trgovina z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje

Referenčni dokumenti

COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

15.1.2015

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

15.1.2015

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Barbara Lochbihler

3.12.2014

Datum sprejetja

29.6.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

45

2

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Mark Demesmaeker, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Brando Benifei, Tanja Fajon, Neena Gill, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Traian Ungureanu

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Franc Bogovič, Daniel Buda, Pascal Durand, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Jarosław Wałęsa


POSTOPEK

Naslov

Trgovina z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje

Referenčni dokumenti

COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD)

Datum predložitve EP

14.1.2014

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

15.1.2015

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

15.1.2015

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Marietje Schaake

21.1.2015

 

 

 

Obravnava v odboru

23.2.2015

28.5.2015

29.6.2015

 

Datum sprejetja

22.9.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

0

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte

Datum predložitve

29.9.2015

Pravno obvestilo