Procedură : 2015/2052(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0268/2015

Texte depuse :

A8-0268/2015

Dezbateri :

PV 27/10/2015 - 14
CRE 27/10/2015 - 14

Voturi :

PV 28/10/2015 - 7.11
CRE 28/10/2015 - 7.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0385

RAPORT     
PDF 620kWORD 155k
29.9.2015
PE 552.059v03-00 A8-0268/2015

referitor la fondurile structurale și de investiții europene și buna guvernanță economică: orientări privind aplicarea articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune

(2015/2052(INI))

Comisia pentru dezvoltare regională

Raportor: José Blanco López

AMENDAMENTE
PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la fondurile structurale și de investiții europene și buna guvernanță economică: orientări privind aplicarea articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune

(2015/2052(INI))

Parlamentul European,

  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Orientări privind aplicarea măsurilor de corelare între eficacitatea fondurilor structurale și de investiții europene și buna guvernanță economică în conformitate cu articolul 23 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013” (COM(2014)0494) (denumită în continuare „Orientările”);

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special articolul 4, articolul 162, articolele 174-178 și articolul 349,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (denumit în continuare Regulamentul privind dispozițiile comune)(1),

–  având în vedere declarația Comisiei privind articolul 23 inclusă în declarațiile referitoare la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 8 octombrie 2013 referitoare la constrângerile bugetare cu care se confruntă autoritățile regionale și locale în materie de cheltuieli din fondurile structurale UE în statele membre(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 20 mai 2010 referitoare la contribuția politicii de coeziune la atingerea obiectivelor de la Lisabona și a obiectivelor Strategiei UE 2020(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 26 februarie 2014 referitoare la cel de al 7-lea și cel de al 8-lea raport intermediar al Comisiei privind politica de coeziune a UE și raportul strategic 2013 privind implementarea programului 2007-2013(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 22 octombrie 2014 referitoare la Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: punerea în aplicare a priorităților pentru 2014(6),

–  având în vedere al șaselea raport al Comisiei din 23 iulie 2014 privind coeziunea economică, socială și teritorială intitulat „Investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică: promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în cadrul Uniunii”,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 18 aprilie 2013 intitulată „Politica de coeziune: Raport strategic 2013 privind implementarea programului 2007-2013” (COM(2013)0210),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 12 februarie 2015 intitulat „Orientări privind aplicarea măsurilor de corelare între FSIE și buna guvernanță economică”;

–  având în vedere studiul Parlamentului din ianuarie 2014 intitulat„Guvernanță economică europeană și politica de coeziune” (Direcția Generală Politici Interne ale Uniunii, Direcția B - Politici structurale și de coeziune),

–  având în vedere nota de informare a Parlamentului din decembrie 2014 intitulată „Fondurile structurale și de investiții europene și buna guvernanță economică: orientări privind aplicarea articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune” (Direcția Generală Politici Interne ale Uniunii, Direcția B - Politici structurale și de coeziune),

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizul Comisiei pentru bugete, precum și cel al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0268/2015),

A.  întrucât politica de coeziune este o politică bazată pe dispozițiile TFUE și o expresie a solidarității europene care vizează consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în UE și, în special, reducerea decalajelor dintre regiuni și promovarea unei dezvoltări socio-economice echilibrate și armonioase; întrucât acesta reprezintă și o politică de investiții care contribuie la atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii;

B.  întrucât actualul cadru legislativ pentru politica de coeziune stabilește legături cu Strategia UE pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, Semestrul european și Orientările integrate ale strategiei Europa 2020, precum și cu recomandările specifice relevante adresate fiecărei țări și recomandările Consiliului, dar, totuși, face obiectul unor misiuni, obiective și principii orizontale specifice;

C.  întrucât actualul cadru juridic al fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) urmărește consolidarea coordonării, complementarității și sinergiilor cu alte politici și instrumente ale UE;

D.  întrucât există dovezi că buna guvernanță și instituțiile publice eficiente sunt esențiale pentru creșterea economică durabilă pe termen lung, crearea de locuri de muncă și dezvoltarea socială și teritorială, chiar dacă există mai puține dovezi privind factorii macroeconomici care afectează modul în care funcționează politica de coeziune;

E.  întrucât impredictibilitatea economică și financiară și insecuritatea juridică pot duce la scăderea nivelurilor investițiilor publice și private, periclitând atingerea obiectivelor politicii de coeziune;

F.  întrucât Orientările se referă la prima serie de măsuri de corelare între eficacitatea fondurilor ESI și buna guvernanță economică de la articolul 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune; întrucât aceasta se referă la reprogramarea și suspendarea plăților care nu au caracter obligatoriu, spre deosebire de a doua serie de măsuri prevăzute la articolul 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune, care necesită suspendarea angajamentelor sau a plăților în cazurile în care statele membre nu întreprind acțiuni corective în contextul procesului guvernanței economice;

G.  întrucât rezultatele obținute de statele membre în implementarea recomandărilor specifice fiecărei țări sunt slabe, evaluările Comisiei privind progresele înregistrate cu privire la cele 279 de recomandări emise în 2012 și 2013 arătând că 28 de recomandări au fost implementate pe deplin sau au înregistrat progrese substanțiale (10%) și pentru 136 (48,7 %) s-au înregistrat unele progrese, dar pentru 115 (41,2 %) s-au înregistrat progrese limitate sau nu au existat progrese,

Măsuri de corelare între eficacitatea fondurilor ESI și buna guvernanță economică

1.  subliniază importanța instrumentelor și resurselor politicii de coeziune pentru menținerea nivelului investițiilor cu valoare adăugată europeană în statele membre și regiuni în scopul de a stimula crearea locurilor de muncă și a îmbunătăți condițiile socioeconomice, în special în cazurile în care investițiile au scăzut semnificativ din cauza crizei economice și financiare;

2.  consideră că atingerea obiectivelor și țelurilor de politică urmărite de fondurile ESI nu ar trebui împiedicate de mecanismele de guvernanță economică, recunoscând, în același timp, că acestea au o contribuție relevantă la un mediu macroeconomic stabil și la o politică de coeziune eficientă, eficace și orientată spre rezultate;

3.  consideră că articolul 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune trebuie folosit numai în ultimă instanță pentru a contribui la o implementare eficientă a fondurilor ESI;

4.  subliniază caracterul multianual și pe termen lung al programelor și al obiectivelor fondurilor ESI, spre deosebire de ciclul anual al semestrului european; în acest context, subliniază necesitatea de a asigura claritatea mecanismelor de punere în aplicare a acestuia din urmă și solicită o coordonare strânsă între aceste două procese, precum și între organismele responsabile cu punerea sa în aplicare;

5.  subliniază că este necesar ca Comisia să prezinte o carte albă care să ia în considerare efectele investițiilor publice pe termen lung și să stabilească o tipologie a investițiilor de calitate, astfel încât să poată fi identificate în mod clar investițiile care produc cele mai bune efecte pe termen lung;

6.  reamintește faptul că politica de coeziune a jucat un rol vital și a demonstrat o capacitate importantă de reacție la constrângerile macroeconomice și fiscale în contextul crizei actuale, prin reprogramarea a mai mult de 11% din bugetul disponibil între 2007 și 2012 pentru a răspunde celor mai urgente nevoi și a consolida anumite intervenții; subliniază, în acest sens, faptul că, în mai multe state membre, politica de coeziune a reprezentat peste 80 % din investițiile publice în perioada 2007-2013;

7.  solicită Comisiei să furnizeze mai multe date analitice cu privire la impactul și importanța mecanismelor macroeconomice asupra dezvoltării regionale, asupra eficacității politicii de coeziune și asupra interacțiunii între cadrul guvernanței economice europene și politica de coeziune, precum și informații specifice privind modul în care politica de coeziune contribuie la recomandările specifice relevante adresate fiecărei țări și la recomandările Consiliului;

8.  invită statele membre să utilizeze în mod optim flexibilitatea disponibilă în cadrul normelor prevăzute de Pactul de stabilitate și de creștere;

Reprogramarea în temeiul articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune

Considerații generale

9.  reamintește faptul că deciziile privind reprogramarea sau suspendarea în temeiul articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune trebuie să fie folosite numai în situații excepționale, trebuie să fie bine evaluate și justificate și puse în aplicare în mod precaut pentru a asigura transparența și a permite verificarea și revizuirea; subliniază, în plus, că astfel de decizii nu ar trebui să sporească dificultățile cu care se confruntă statele membre și regiunile din cauza mediului socioeconomic sau a situării lor geografice și caracteristicilor lor specifice în sensul articolelor 174 și 349 din TFUE;

10.  consideră că acordurile și programele de parteneriat adoptate în actuala perioadă de programare au ținut seama de recomandările specifice relevante adresate fiecărei țări și de recomandările relevante ale Consiliului, asigurând o bază bună pentru evitarea reprogramărilor pe termen mediu, dacă situația economică nu se înrăutățește în mod substanțial;

11.  subliniază faptul că reprogramările ar fi contraproductive și ar trebui evitate pentru a nu perturba gestionarea fondurilor sau a submina stabilitatea și predictibilitatea strategiei multianuale de investiții și pentru a preveni impactul negativ, inclusiv asupra absorbției fundurilor ESI;

12.  salută abordarea precaută a Comisiei în privința reprogramărilor și intenția sa de a menține numărul acestora la un nivel minim necesar; solicită o abordare de tip „alertă timpurie” în vederea informării statelor membre în cauză cu privire la lansarea procedurii de reprogramare prevăzute la articolul 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune și subliniază că orice cerere de reprogramare ar trebui să fie precedată de o consultare a comitetului de monitorizare;

13.  solicită Comisiei să realizeze, în strânsă colaborare cu statul membru vizat, o analiză cuprinzătoare a tuturor opțiunilor disponibile, altele decât aplicarea articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune, pentru a soluționa chestiuni care ar putea declanșa o cerere de reprogramare;

14.  deplânge orice creștere disproporționată a sarcinii administrative și a costurilor aferente pentru toate nivelurile vizate ale administrației, având în vedere termenele scurte și complexitatea procedurii de reprogramare în temeiul articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune; avertizează cu privire la suprapunerea procedurilor de reprogramare în temeiul articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune cu ciclurile corespunzătoare semestrului european; invită Comisia să analizeze posibilitatea de a revizui aplicarea termenelor, conform evaluării prevăzute la articolul 23 alineatul (16) din Regulamentul privind dispozițiile comune;

Principiile orizontale în temeiul Regulamentului privind dispozițiile comune

15.  își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că Orientările nu fac trimitere în mod explicit la principiile generale și orizontale prevăzute la articolele 4-8 din Regulamentul privind dispozițiile comune și reamintește că interpretarea articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune trebuie să țină seama de aceste principii și să le respecte, în special principiile parteneriatului și guvernanței pe mai multe niveluri, precum și regulamentul și cadrului strategic comun în ansamblu; invită Comisia, în acest context, să clarifice felul în care se va ține seama în mod specific de aceste principii în aplicarea dispozițiilor articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune;

Dimensiunea sub-națională a articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune

16.  subliniază faptul că, creșterea datoriei publice provine în principal din politicile urmărite de către guvernele statelor membre și este profund îngrijorat de faptul că autoritățile subnaționale și beneficiarii și solicitanților de fonduri ESI ar putea fi sancționați din cauza incapacității de a aborda în mod corespunzător chestiunile macroeconomice la nivel național;

17.  reamintește faptul că normele privind concentrarea tematică prevăzute de politica de coeziune pentru perioada 2014-2020 permit un anumit grad de flexibilitate în ceea ce privește abordarea necesităților regiunilor și statelor membre și ia act de faptul că aplicarea articolul 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune poate limita această flexibilitate; reamintește nevoia de a ține seama de provocările teritoriale esențiale, precum și de principiul subsidiarității prevăzut la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul privind dispozițiile comune;

18.  solicită Comisiei să evalueze, în strânsă cooperare cu statele membre și partenerii astfel cum prevede articolul 5 din Regulamentul privind dispozițiile comune, impactul și eficiența din punctul de vedere al costurilor, la nivel local și regional, al măsurilor adoptate în temeiul articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune;

19.  subliniază necesitatea ca autoritățile locale și regionale să fie implicate activ în orice exercițiu de reprogramare și consideră că, având în vedere că fondurile ESI sunt corelate cu buna guvernanță economică, semestrul european ar trebui să dobândească o dimensiune teritorială și prin implicarea acestor autorități;

20.  solicită Comisiei să interpreteze articolul 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune în conformitate cu principiul proporționalității, ținând cont de situația acelor state membre și regiuni care se confruntă cu dificultăți socio-economice și în care fondurile ESI reprezintă o parte importantă a investițiilor, fapt care este și mai evident în contextul crizei; subliniază că statele membre și regiunile, în special cele mai puțin dezvoltate, nu ar trebui să mai fie afectate și mai mult;

Coordonare instituțională, transparență și responsabilitate

21.  reamintește faptul că o bună coordonare instituțională este esențială pentru a asigura complementaritățile și sinergiile corecte în materie de politică, precum și o interpretare adecvată și stabilă a cadrului bunei guvernanțe economice și a interacțiunii sale cu politica de coeziune;

22.  solicită un flux de informații adecvat între Comisie, Consiliu și Parlament și organizarea unei dezbateri publice la nivelul politic adecvat pentru a asigura o înțelegere comună în ceea ce privește interpretarea condițiilor de aplicare a articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune; reamintește, în acest context, necesitatea de a avea o formațiune specializată a Consiliului dedicată politicii de coeziune, responsabilă de deciziile luate în temeiul articolul 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune;

23.  consideră că este esențială asigurarea transparenței și responsabilității, permițând Parlamentului să exercite controlul democratic asupra sistemului guvernanței în contextul articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune, care introduce limitări importante în abordarea ascendentă, o caracteristică importantă a politicii de coeziune;

Suspendarea plăților

24.  reamintește că suspendarea plăților este o chestiune decisă de Consiliu pe baza unei propuneri pe care o poate adopta Comisia, dacă statul membru în cauză nu ia măsuri adecvate; subliniază importanța garanțiilor juridice stabilite prin articolul 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune pentru a asigura caracterul excepțional al mecanismului de suspendare;

25.  subliniază caracterul sancționator al suspendărilor de plăți și solicită Comisiei să-și folosească puterea discreționară de a propune suspendarea plăților cu cea mai mare precauție și în conformitate cu articolul 23 alineatul (6) din Regulamentul privind dispozițiile comune, după examinarea corespunzătoare a tuturor informațiilor și elementelor relevante rezultate din dialogul structurat și a opiniilor exprimate în cadrul acestui dialog;

26.  salută, în contextul criteriilor pentru stabilirea programelor care trebuie suspendate și a nivelului de suspendare în temeiul primei părți, abordarea precaută adoptată în Orientări, prin care se va ține cont de circumstanțele economice și sociale ale statelor membre, având în vedere factori de atenuare similari celor prevăzuți în suspendările în temeiul articolului 23 alineatul (9) din Regulamentul privind dispozițiile comune;

27.  invită Comisia să elaboreze un calendar pentru ridicarea suspendării prevăzute de articolul 23 alineatul (8) din Regulamentul privind dispozițiile comune;

Rolul Parlamentului în cadrul prevăzut la articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune

28.  regretă faptul că Orientările nu menționează rolul Parlamentului, în pofida faptului că Regulamentul privind dispozițiile comune a fost adoptat în cadrul procedurii legislative ordinare și în ciuda solicitărilor repetate ale Parlamentului de a consolida controlul și responsabilitatea democratică în contextul guvernanței economice;

29.  consideră că ar trebui oficializată implicarea Parlamentului, ca principal garant al aplicării corecte a articolului 23 alineatul (15) din Regulamentul privind dispozițiile comune, printr-o procedură clară, care să permită Parlamentului să fie consultat în toate etapele cu privire la adoptarea cererilor de reprogramare sau a propunerilor și deciziilor privind suspendarea angajamentelor sau a plăților;

30.  subliniază necesitatea cooperării constante, clare și transparente la nivel interinstituțional și consideră că o astfel de procedură ar trebui să includă, cel puțin, următoarele etape:

  Comisia ar trebui să informeze imediat Parlamentul în legătură cu recomandările specifice fiecărei țări și recomandările Consiliului care sunt relevante în contextul fondurilor ESI, precum și programele de asistență financiară sau modificări corespunzătoare, care pot declanșa o cerere de reprogramare în temeiul articolului 23 alineatul (1) din Regulamentul privind dispozițiile comune;

  Comisia ar trebui să informeze imediat Parlamentul cu privire la orice cerere de reprogramare în temeiul articolului 23 alineatul (1) din Regulamentul privind dispozițiile comune sau orice propunere de decizie de suspendare a plăților în temeiul articolului 23 alineatul (6) din Regulamentul privind dispozițiile comune, permițând Parlamentului să-și expună poziția în timp util printr-o rezoluție înainte de a lua alte măsuri;

  Comisia ar trebui să țină seama de poziția exprimată de Parlament și de elementele rezultate din dialogul structurat și opiniile exprimate în cadrul acestui dialog în temeiul articolului 23 alineatul (15) din Regulamentul privind dispozițiile comune;

  Parlamentul ar trebui să invite Comisia să explice dacă au fost luate în considerare opiniile Parlamentului în cadrul procesului, precum și măsurile luate în urma dialogului structurat;

  Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European ar trebui să fie informate și audiate în ceea ce privește reprogramarea cererilor;

  Parlamentul, Consiliul și Comisia ar trebui să stabilească un dialog în contextul aplicării articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune, prin asigurarea unei coordonări interinstituționale și a unui flux adecvat de informații, permițând monitorizarea aplicării procedurilor adoptate în temeiul articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune;

31.  invită Comisia să informeze cu privire la impactul și rezultatele obținute prin aplicarea articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune în contextul revizuirii aplicării sale în conformitate cu alineatul (17) de la respectivul articol, inclusiv prin detalii referitoare la măsura în care cererile de reprogramare s-au bazat pe punerea în aplicare a recomandărilor specifice relevante adresate fiecărei țări sau pe recomandările Consiliului sau au consolidat impactul asupra creșterii și competitivității al fondurilor ESI disponibile pentru statele membre în cadrul programelor de asistență financiară, precum și prin date privind sumele suspendate și programele în cauză;

°

°  °

32.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, statelor membre și regiunilor acestora.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 320.

(2)

JO C 375, 20.12.2013, p. 2.

(3)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0401.

(4)

JO C 161 E, 31.5.2011, p. 120.

(5)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0132.

(6)

Texte adoptate, P8_TA(2014)0038.


EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Dispozițiile privind măsurile de corelare a eficacității fondurilor ESI cu buna guvernanță economică prevăzute la articolul 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune adoptat în legislatura anterioară sunt probabil aspectul cel mai controversat din respectivul regulament.

Coraportorii Parlamentului European pentru Regulamentul privind dispozițiile comune propuneau în raportul lor eliminarea completă a dispozițiilor privind condiționalitatea macroeconomică. Această eliminare era abordată, de asemenea, în amendamentele depuse, printre altele, în numele mai multor grupuri ale Parlamentului. Putem spune că o amplă majoritate era împotriva condiționalității macroeconomice.

Condiționalitatea macroeconomică a fost inclusă în cele din urmă în regulament. A fost adoptat, în primă lectură, textul rezultat din acordul obținut între Parlament, Consiliu și Comisie, în care au fost păstrate dispozițiile chestionate, fără a se putea vota amendamentele care propunea eliminarea acestora.

Prin acest raport din proprie inițiativă nu pot fi eliminate, nici modificate dispozițiile articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune așa cum apar în regulament. Putem doar să ne asigură că vor fi aplicate în modul cel mai justificat și echilibrat cu putință.

Trebuie precizat că Orientările care fac obiectul prezentului raport se referă numai la prima parte a articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune referitoare la reprogramările sau suspendările fondurilor structurale și de investiții, cu caracter opțional, nu la a doua parte referitoare la suspendarea fondurilor cu caracter obligatoriu.

Pentru elaborarea acestui raport, raportorul a avut posibilitatea de a face schimburi de opinii cu o bună parte a raportorilor alternativi ai Comisiei REGI, precum și cu responsabilii din cadrul comisiilor care au emis avize (ECON, EMPL și BUDG), Comitetului Regiunilor, Comisiei Europene, Consiliului și alții.

Limitele articolului 23

O amplă majoritate este preocupată de implicațiile practice ale reprogramării și suspendării fondurilor ESI în temeiul articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune. În acest raport, raportorul a încercat să obțină un echilibru între diferitele viziuni asupra mecanismului condiționalității macroeconomice din perspectiva aplicării sale ca ultimă soluție în cadrul sistemului.

Este esențial să nu pierdem din vedere rolul și obiectivele inițiale ale politicii de coeziune și importanța sa ca instrument de menținere a investițiilor în regiunile europene, în special în vremuri de criză și instabilitate economică. Recunoscând necesitatea unei guvernanțe economice eficace, astfel de mecanisme nu ar trebui să împiedice atingerea unor obiective mai largi de coeziune economică, socială și teritorială.

Trebuie respinsă situația în care entități locale sau regionale pot fi sancționate cu reprogramarea sau suspendarea fondurilor, deteriorându-li-se situația economică și socială, din cauza nereușitelor macroeconomice de la alte niveluri ale administrației.

Articolul 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune nu trebuie să creeze incertitudine și instabilitate financiară, agravând o situație deja precară, în special în regiunile defavorizate sau în regiunile cel mai puternic afectate de criză. Trebuie să asigurăm o reacție proporțională pentru a evita o mai mare defavorizare a regiunilor care se confruntă deja cu dificultăți.

Salutăm faptul că Comisia pare să fie de acord că este necesară reducerea reprogramării la minimul strict și esențial și ca situația economică și socială specifică a statului membru în cauză să fie avută în vedere la aplicarea articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune. Aplicarea condiționalității macroeconomice ar trebui să fie transparentă, justificată și cu un efect benefic demonstrabil asupra obiectivelor politicii de coeziune ale regiunii sau regiunilor în cauză.

Înțeleg că articolul 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune trebuie să aibă ca scop numai crearea unei politici de coeziune mai sustenabile și mai eficiente.

Pentru actuala perioadă de programare, politica de coeziune este strâns legată de obiectivele strategice ale strategiei Europa 2020 și de mecanismele de guvernanță economică, cum ar fi semestrul european. Aceasta înseamnă că, în principiu, acordurile și programele de parteneriat existente pentru această perioadă ar trebui să fie deja în conformitate cu obiectivele macroeconomice mai largi ale Uniunii, făcând inutilă reprogramarea în temeiul articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune, cu excepția cazurilor excepționale.

Pentru a garanta că obiectivul principal al coeziunii nu este afectat, trebuie subliniată importanța unei bune coordonări instituționale între toate nivelurile administrației pentru a evita „recentralizări” care să pună la îndoială guvernanța pe mai multe niveluri și principiul asocierii, care stau la baza politicii de coeziune.

În această privință, este important să fie colectate și analizate date privind interacțiunile între procesele guvernanței economice europene și obiectivele și rezultatele politicii de coeziune.

Trebuie să garantăm și dimensiunea subnațională a politicii de coeziune, alături de principiile subsidiarității, transparenței și proporționalității.

Trebuie să garantăm că autoritățile regionale și locale păstrează flexibilitatea de a se ocupa de necesitățile lor specifice și trebuie să evităm un scenariu în care reprogramarea în temeiul articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune le limitează capacitatea de a acționa pentru a răspunde provocărilor de la propriile niveluri de guvernanță.

În cele din urmă, trebuie să evităm eventualele sarcini administrative și costuri suplimentare implicate de aplicarea articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune.

Toate procesele de reprogramare trebuie să fie cât mai simple și transparente și trebuie evitate complexitatea și incertitudinea suplimentară pentru autoritățile regionale și locale.

Rolul Parlamentului European

Parlamentul European trebuie să fie principalul garant democratic al aplicării adecvate a dispozițiilor privind condiționalitatea macroeconomică din Regulamentul privind dispozițiile comune.

Din păcate, Orientările Comisiei nu au reglementat rolul Parlamentului în aplicarea reprogramărilor sau suspendărilor de fonduri în temeiul articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune.

Dincolo de criticile la adresa articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune, prezentul raport trebuie să contribuie la structurarea manierei adecvate de participare a Parlamentului European la procesele de reprogramare și suspendare pentru aplicarea adecvată a principiului condiționalității macroeconomice.

Parlamentul trebuie să joace un rol activ în controlul aplicării articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune și aceasta va necesita un flux constant și fiabil de informații între toate părțile interesate și deplină transparență în fiecare etapă a procesului.


AVIZ al Comisiei pentru bugete (23.6.2015)

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la fondurile structurale și de investiții europene și buna guvernanță economică: orientări privind aplicarea articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune

(2015/2052(INI))

Raportor pentru aviz: Janusz Lewandowski

SUGESTII

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  salută clarificarea aplicării dispozițiilor specifice stabilite la articolul 23 alineatele (1) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

2.  este de acord cu faptul că existența unui mediu macroeconomic stabil, inclusiv a unei guvernanțe de înaltă calitate la toate nivelurile, este propice pentru executarea cu succes a fondurilor ESI;

3.  subliniază că trebuie să se folosească criterii obiective pentru a stabili ce constituie „măsuri adecvate” din partea unui stat membru; subliniază importanța respectării principiilor proporționalității și egalității de tratament la aplicarea dispozițiilor articolului 23, precum și necesitatea unui dialog cuprinzător, care să se desfășoare în timp util, cu statele membre implicate;

4.  reamintește că programele naționale de reformă (PNR) sunt de importanță capitală pentru a obține rezultate în cadrul Strategiei Europa 2020 la nivelul statelor membre și că ar trebui să se țină seama de acestea înainte de a solicita unui stat membru să-și revizuiască și să-și modifice acordul său de parteneriat și programele corespunzătoare;

5.  invită Comisia să folosească procedura de la articolul 23 primul alineat ca soluție de ultimă instanță și doar în situații excepționale, atunci când beneficiile modificărilor propuse cântăresc în mod clar mai mult decât costurile aferente, ținând seama de faptul că, judecând pe baza experienței anterioare, procesul de reprogramare poate fi costisitor pentru administrațiile naționale și autoritățile locale și regionale și dificil de gestionat de către acestea;

6.  subliniază că la nivel regional se realizează, în medie, o treime din cheltuielile publice din UE și că acestea au un rol-cheie în ceea ce privește furnizarea serviciilor publice și realizarea cheltuielilor care duc la creștere; își exprimă preocuparea cu privire la termenele scurte fixate pentru reprogramare și intenționează să monitorizeze îndeaproape dacă va fi posibilă implicarea corespunzătoare a autorităților regionale și a partenerilor menționați la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, în conformitate cu principiile subsidiarității și parteneriatului, elemente centrale ale politicii de coeziune;

7.  atenționează, în special, că orice suspendare a creditelor de plată ar putea perturba planificarea financiară la nivel de program, ar putea sancționa inițiatorii de proiecte și, în general, ar putea submina caracterul previzibil al investițiilor și planificarea acestora, având un eventual impact negativ mai mare asupra statelor membre vulnerabile din punct de vedere economic, ale căror finanțe publice sunt deja afectate de deficit și ale căror investiții publice se bazează într-o măsură mai mare pe fondurile ESI; de asemenea, ar putea cauza instabilitate macroeconomică și dăuna imaginii întregii Uniuni Europene;

8.  consideră că este regretabil că Parlamentul nu este implicat în procesul decizional privind reprogramarea sau suspendarea fondurilor; solicită ca aspectele bugetare ale oricăror cazuri de reprogramare sau suspendare să facă și ele parte din dialogul structurat cu Comisia privind aplicarea articolului 23 și ca acest dialog să aibă loc înainte de adoptarea de către Comisie a unei propuneri de suspendare a finanțării;

9.  invită Comisia, în conformitate cu articolul 23 alineatul (16), să prezinte fără întârziere în 2017 un raport în care să revizuiască aplicarea acestui articol și care ar trebui să includă o evaluare a tuturor aspectelor bugetare aferente.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.6.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

7

12

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureșan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Janusz Lewandowski, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Tiziana Beghin, Marco Zullo


AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (24.6.2015)

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la fondurile structurale și de investiții europene și buna guvernanță economică: orientări privind punerea în aplicare a articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune

(2015/2052(INI))

Raportor pentru aviz: Javi López

SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  salută criteriile Comisiei, evidențiind faptul că provocările cu care se confruntă statele membre sunt pe termen lung și că programele multianuale finanțate de fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI), destinate soluționării acestor provocări, necesită certitudine și permanență, fiind, astfel, necesar să se evite reprogramarea frecventă și să se favorizeze stabilitatea pentru a consolida previzibilitatea și credibilitatea programelor din cadrul fondurilor ESI; consideră că faptul că recomandările specifice fiecărei țări (RSFC) au în vedere un termen mai scurt nu ar trebui să pună în pericol obiectivele pe termen lung ale fondurilor ESI, având în vedere caracterul orientat spre rezultate și pe termen lung al fondurilor ESI, precum și ciclul anual al semestrului european; este convins că Comisia și Consiliul vor fi foarte precaute atunci când vor solicita reprogramarea fondurilor sau suspendarea plăților pentru programe, în conformitate cu principiul solidarității UE, care este exprimat parțial prin mecanismul de partajare a fondurilor UE și care ar trebui să rămână un element central al politicii UE;

2.  evidențiază faptul că, pentru a maximiza impactul lor asupra creșterii economice, a dezvoltării, a coeziunii și a creării de locuri de muncă și pentru a trata noile provocări sociale și economice în momentul apariției acestora, investițiile sprijinite din fondurile ESI ar trebui să se facă într-un cadru macroeconomic sănătos; reamintește, totuși, că alocările efectuate în cadrul fondurilor ESI se bazează pe criterii specifice de eligibilitate legate de nivelul de dezvoltare al regiunilor UE și, prin urmare, deciziile de reprogramare sau suspendare bazate pe alte criterii pot să nu fie coerente cu rațiunea existenței acestor fonduri;

3.  subliniază că, în anumite cazuri, reprogramarea sau suspendarea prevăzute la articolul 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC) ar putea periclita realizarea obiectivelor fondurilor ESI în toate statele membre, în special în cele care se confruntă cu mari dezechilibre macroeconomice și sociale; solicită Comisiei să folosească acest mecanism doar atunci când statele membre nu iau în mod repetat măsuri efective pentru a da curs cererilor sale de reprogramare și doar în cazul în care există dovezi solide că reprogramarea ar putea avea un impact direct considerabil asupra potențialului programului de a crea locuri de muncă; subliniază că Comisia ar trebui să demonstreze că modificările nu au efecte negative asupra obiectivelor privind ocuparea forței de muncă și afacerile sociale prevăzute de statele membre; solicită, prin urmare, Comisiei să realizeze un studiu al impactului asupra ratei șomajului și dezvoltării economice în țările respective; subliniază că toate programele care au efecte pozitive pe termen lung în domeniul investițiilor sociale ar trebui să rămână neatinse;

4.  consideră că este contraproductiv ca fondurile ESI care sprijină educația, formarea și crearea de locuri de muncă să fie suspendate, atâta timp cât aceste fonduri își ating obiectivele; îndeamnă, prin urmare, Comisia să fie precaută atunci când pune în aplicare prima parte a articolului 23 din RDC în cazul tuturor programelor care se înscriu într-unul dintre obiectivele tematice ale fondurilor ESI, în special în obiectivele (8), (9) sau (10), sau în obiectivele sociale și de ocupare a forței de muncă ale Strategiei Europa 2020 și să însoțească orice modificare a programelor în cadrul fondurilor ESI cu garanții adecvate că se respectă obiectivele de coeziune socială; solicită Comisiei să se angajeze în mod ferm să aplice cota minimă din FSE menționată la articolul 92 alineatul (4) din RDC;

5.  îndeamnă Comisia să ia măsuri proporționale și să țină seama de circumstanțele economice și sociale ale statelor membre pentru a evita suspendarea angajamentelor sau a plăților menționate în a doua parte a articolului 23 din RDC atunci când statele membre se află în oricare dintre situațiile descrise în anexa III punctul 1 literele (a)-(e) la RDC; solicită Comisiei să evalueze de fiecare dată impactul suspendării asupra șomajului și să încerce să atenueze posibilele efecte indezirabile pentru populația afectată;

6.  solicită Comisiei ca, la aplicarea articolului 23 din RDC, să elaboreze un proces de luare a deciziilor transparent, eficace și democratic, care să fie aplicat de o manieră consecventă, în conformitate cu articolul 23 alineatul (15) din RDC, care ar include introducerea unui sistem de alertă timpurie pentru a informa țara implicată cu privire la posibilitatea de a lansa procedura de reprogramare imediat după publicarea RSFC, și să permită Parlamentului, pe baza unei proceduri formalizate, să fie informat în toate etapele cu privire la adoptarea cererilor de reprogramare sau a oricăror propuneri și decizii privind suspendarea angajamentelor sau a plăților;

7.  invită Comisia să elaboreze un calendar pentru ridicarea suspendării prevăzute la articolul 23 alineatul (8) din RDC.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.6.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

43

8

0

Membri titulari prezenți la votul final

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Inês Cristina Zuber

Membri supleanți prezenți la votul final

Maria Arena, Georges Bach, Heinz K. Becker, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Csaba Sógor, Helga Stevens, Monika Vana, Tom Vandenkendelaere

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Flavio Zanonato, Branislav Škripek


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

17.9.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

3

4

Membri titulari prezenţi la votul final

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Edward Czesak, Rosa D’Amato, Bill Etheridge, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Monika Vana, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Demetris Papadakis, Maurice Ponga

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Brando Benifei, Andrejs Mamikins, Soraya Post

Notă juridică