Menettely : 2014/2079(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0269/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0269/2015

Keskustelut :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Äänestykset :

PV 27/10/2015 - 5.14
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0373

TOINEN MIETINTÖ     
PDF 342kWORD 78k
29.9.2015
PE 560.695v02-00 A8-0269/2015

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

(2014/2079(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Ryszard Czarnecki

 1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS


1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

(2014/2079(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2013(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013 (COM(2014)0510 – C8- 0148/2014)(2),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 ja toimielinten vastaukset(3),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman, varainhoitovuotta 2013 koskevan tarkastuslausuman(4) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2015 tekemänsä päätöksen(5), jolla lykättiin päätöstä varainhoitovuotta 2013 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä, sekä sen liitteenä olevan päätöslauselman,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(6),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(7) ja erityisesti sen 55, 99, 164, 165 ja 166 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A8-0269/2015),

1.  epää neuvoston pääsihteeriltä vastuuvapauden Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

(2014/2079(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A8-0269/2015),

A.  katsoo, että kaikkien unionin toimielimien olisi oltava avoimia ja täysin vastuussa unionin kansalaisille niille unionin toimieliminä uskotuista varoista;

B.  katsoo, että Eurooppa-neuvoston ja neuvoston olisi unionin toimieliminä oltava demokraattisessa vastuussa unionin kansalaisille Euroopan unionin yleisestä talousarviosta saamiensa varojen käytöstä;

C.  ottaa huomioon, että parlamentti on ainoa välittömillä vaaleilla valittu unionin toimielin ja sen tehtävänä on myöntää vastuuvapaus Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta;

1.  korostaa, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT) Euroopan parlamentin tehtäväksi on annettu vastuuvapauden myöntäminen talousarvion toteuttamisesta;

2.  toteaa, että SEUT-sopimuksen 335 artiklan mukaan ”toimielinten toimintaan liittyvissä kysymyksissä unionia […] edustaa kukin toimielin itse hallinnollisen riippumattomuutensa puitteissa”, mikä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (varainhoitoasetus) 55 artiklan säännösten perusteella tarkoittaa, että toimielimet ovat itsenäisesti vastuussa talousarvioidensa toteuttamisesta;

3.  korostaa parlamentin ja muiden toimielinten roolia vastuuvapausmenettelyssä, jota säännellään varainhoitoasetuksen ja erityisesti sen 164, 165 ja 166 artiklan säännöksillä;

4.  muistuttaa, että työjärjestyksen 94 artiklan mukaan ”määräyksiä menettelystä, jolla komissiolle myönnetään vastuuvapaus talousarvion toteuttamisesta, sovelletaan vastaavasti myös menettelyyn, jolla [...] Euroopan unionin muiden toimielinten ja elinten, kuten neuvoston (täytäntöönpanovallan käyttäjänä), [...] talousarvion toteuttamisesta vastaaville henkilöille myönnetään vastuuvapaus”;

5.  pitää valitettavana, että neuvosto ei millään tavoin selittänyt käyttämättä jäävien määrien ja seuraavalle varainhoitovuodelle vuoden 2013 talousarviosta siirrettyjen maksusitoumusten määrän lisääntymistä;

Ratkaisemattomia kysymyksiä

6.  muistuttaa neuvostoa siitä, että parlamentti on pyytänyt kiinteistöhankkeita koskevia edistymiskertomuksia ja yksityiskohtaista jaottelua tähän mennessä aiheutuneista kustannuksista;

7.  kehottaa neuvostoa antamaan perusteellisen kirjallisen selvityksen, jossa yksilöidään Résidence Palace -rakennuksen hankintaan käytetyt kokonaismäärärahat, budjettikohdat, joista nämä määrärahat on otettu, tähän mennessä maksetut osamaksuerät ja tulevat osamaksuerät;

8.  kehottaa jälleen neuvostoa antamaan tietoja sen hallinnon uudenaikaistamisprosessista ja erityisesti prosessin konkreettisista täytäntöönpanotoimista ja sen oletetuista vaikutuksista neuvoston talousarvioon;

9.  pahoittelee vastuuvapausmenettelyjen yhteydessä tähän asti toistuvasti kohdattuja vaikeuksia, jotka ovat aiheutuneet neuvoston yhteistyön puutteesta; toteaa, että parlamentti epäsi vastuuvapauden neuvoston pääsihteeriltä talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuosina 2009, 2010, 2011 ja 2012 syistä, jotka se mainitsee 10. toukokuuta 2011(8), 25. lokakuuta 2011(9), 10. toukokuuta 2012(10), 23. lokakuuta 2012(11), 17. huhtikuuta 2013(12), 9. lokakuuta 2013(13), 3. huhtikuuta 2014(14) ja 23. lokakuuta 2014(15) antamissaan päätöslauselmissa, ja lykkäsi päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä neuvoston pääsihteerille talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 syistä, jotka se mainitsee 29. huhtikuuta 2015 antamassaan päätöslauselmassa;

10.  tähdentää, että talousarvion tehokas valvonta edellyttää parlamentin ja neuvoston välistä yhteistyötä, kuten 29. huhtikuuta 2015 annetussa päätöslauselmassa todetaan; vahvistaa, että parlamentti ei pysty tekemään tietoon perustuvaa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä;

11.  muistuttaa neuvostoa komission 23. tammikuuta 2014 päivätyssä kirjeessä esittämistä näkemyksistä, että kaikki toimielimet kuuluvat kaikilta osin parlamentin vastuuvapausmenettelyssä esittämien huomautusten seurantaprosessin piiriin ja että kaikkien toimielinten olisi tehtävä yhteistyötä vastuuvapausmenettelyn toimivuuden varmistamiseksi;

12.  toteaa, että komissio mainitsee edellä mainitussa kirjeessään myös, että se ei aio valvoa muiden toimielinten talousarvioiden toteutusta ja että vastauksen antaminen jollekin toiselle toimielimelle osoitettuihin kysymyksiin loukkaisi kyseisen toimielimen oikeutta toteuttaa itsenäisesti sitä koskevaa talousarvion pääluokkaa;

13.  pitää valitettavana, että neuvosto kieltäytyy yhä vastaamasta parlamentin kysymyksiin; palauttaa mieliin parlamentissa 27. syyskuuta 2012 järjestetyn, parlamentin oikeutta myöntää vastuuvapaus neuvostolle käsitelleen tilaisuuden päätelmät ja toteaa, että tilaisuudessa kokoontuneet oikeudelliset ja akateemiset asiantuntijat olivat laajalti yksimielisiä parlamentin tiedonsaantioikeudesta; viittaa tässä yhteydessä SEUT-sopimuksen 15 artiklan 3 kohdan kolmanteen alakohtaan, jossa määrätään, että kukin toimielin, elin tai laitos varmistaa työskentelynsä avoimuuden;

14.  vaatii, että neuvoston menoja on valvottava samalla tavalla kuin muiden toimielinten menoja, ja toteaa, että tämän valvonnan lähtökohdat on lueteltu parlamentin aikaisempina vuosina antamissa vastuuvapauspäätöslauselmissa;

15.  korostaa, että parlamentilla on oikeus myöntää vastuuvapaus SEUT-sopimuksen 316, 317 ja 319 artiklan mukaisesti noudattaen nykyistä tulkintaa ja käytäntöä eli myöntää vastuuvapaus kullekin talousarvion pääluokalle erikseen, jotta voidaan säilyttää avoimuus ja demokraattinen vastuuvelvollisuus unionin veronmaksajia kohtaan;

16.  ottaa huomioon, että neuvosto ei ole toimittanut parlamentille pyydettyjä asiakirjoja, ja toteaa tämän vaarantavan ennen kaikkea unionin kansalaisten oikeuden tiedonsaantiin ja avoimuuteen ja että siitä on tulossa huolestuttava osoitus unionin toimielinten tietynlaisesta demokratiavajeesta;

17.  pitää välttämättömänä harkita erilaisia mahdollisuuksia ajantasaistaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen määräyksiä talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä;

18.  katsoo, että unionin kansalaisille voisi olla myönteinen merkki, jos parlamentti, Eurooppa-neuvosto ja neuvosto kykenisivät tyydyttävään yhteistyöhön avoimessa, virallisessa vuoropuhelussa.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

22.9.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

26

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Raymond Finch

(1)

EUVL C 66, 8.3.2013.

(2)

EUVL C 403, 13.11.2014, s. 1.

(3)

EUVL C 398, 12.11.2014, s. 1.

(4)

EUVL C 403, 13.11.2014, s. 128.

(5)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0122.

(6)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(8)

EUVL L 250, 27.9.2011, s. 25.

(9)

EUVL L 313, 26.11.2011, s. 13.

(10)

EUVL L 286, 17.10.2012, s. 23.

(11)

EUVL L 350, 20.12.2012, s. 71.

(12)

EUVL L 308, 16.11.2013, s. 22.

(13)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 97.

(14)

EUVL L 266, 5.9.2014, s. 26.

(15)

EUVL L 334, 21.11.2014, s. 95.

Oikeudellinen huomautus