ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1042kWORD 606k
29.9.2015
PE 546.598v02-00 A8-0270/2015

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 715/2007 un Regulu (EK) Nr. 595/2009 attiecībā uz autotransporta līdzekļu piesārņotāju emisiju samazināšanu

(COM(2014)0028 – C8‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Referents: Albert Deß

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejaS ATZINUMS
 Transporta un tūrisma komitejaS ATZINUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 715/2007 un Regulu (EK) Nr. 595/2009 attiecībā uz autotransporta līdzekļu piesārņotāju emisiju samazināšanu

(COM(2014)0028 – C8‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0028),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0027/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 29. aprīļa atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas un Transporta un tūrisma komitejas atzinumus (A8-0270/2015),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a) Ceļu satiksmes izraisītā gaisa piesārņojuma un klimata ietekmes problēma ir liels un sarežģīts jautājums. Lai nodrošinātu visaptverošu pieeju ceļu satiksmes emisijām, būtu jānodrošina, ka netiek pieļautas nelielas izmaiņas tiesību aktos, kas var radīt konfliktu ar citu tiesību aktu mērķiem un kam var būt nesamērīga ietekme uz konkurenci starp ražotājiem.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Kaut arī nav zināms, ka metāna emisijām būtu tieša nelabvēlīga ietekme uz cilvēku veselību, metāns ir spēcīga siltumnīcefektu veicinoša gāze. Tāpēc saskaņā ar Komisijas Paziņojumu par to Kopienas tiesību aktu piemērošanu un turpmāku attīstību, kuri attiecas uz vieglo automašīnu emisijām un piekļuvi remonta un tehniskās apkopes informācijai (Euro 5 un Euro 6)2, un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 715/20073 14. panta 1. punktu Komisijai būtu jāapsver metāna emisiju iekļaušana CO2 emisiju aprēķinos.

(2) Kaut arī nav zināms, ka metāna emisijām būtu tieša nelabvēlīga ietekme uz cilvēku veselību, metāns ir spēcīga siltumnīcefektu veicinoša gāze un nozīmīgs ozona prekursors. Tāpēc saskaņā ar Komisijas Paziņojumu par to Kopienas tiesību aktu piemērošanu un turpmāku attīstību, kuri attiecas uz vieglo automašīnu emisijām un piekļuvi remonta un tehniskās apkopes informācijai (Euro 5 un Euro 6)2, un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 715/20073 14. panta 1. punktu Komisijai būtu jāapsver metāna emisiju iekļaušana CO2 emisiju aprēķinos laikposmā pēc 2020. gada pēc tam, kad veikts skaidrs un detalizēts ietekmes novērtējums, kurā izvērtēta metāna emisiju pienācīga konversija CO2 emisijās un tās izpildāmība, pārskatot Savienības tiesību aktus par CO2 emisiju samazināšanu no viegldarba transportlīdzekļiem un pasažieru transportlīdzekļiem.

____________________

____________________

2 OV C 182, 19.7.2008., 17. lpp.

2 OV C 182, 19.7.2008., 17. lpp.

3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regula (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem ("Euro 5" un "Euro 6") un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (OV L 171, 29.6.2007., 1. lpp.).

3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regula (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem ("Euro 5" un "Euro 6") un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (OV L 171, 29.6.2007., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Lai veicinātu dabasgāzes transportlīdzekļu ieviešanu, būtu jāpalielina šobrīd noteiktās ogļūdeņražu (THC) emisiju robežvērtības, būtu jāņem vērā metāna emisiju ietekme un regulatīvā un patērētāju informēšanas nolūkā šīs emisijas būtu jāizsaka kā CO2 ekvivalents.

(3) Lai novērtētu ar dabasgāzi un ar benzīnu darbināmus transportlīdzekļus saskaņā ar vienādiem standartiem attiecībā uz emisijām, šobrīd noteiktās ogļūdeņražu (THC) emisiju robežvērtības būtu jāpārskata, pamatojoties uz skaidru un detalizētu ietekmes novērtējumu, un būtu jāapsver iespēja ņemt vērā metāna emisiju ietekmi, šīs emisijas izsakot kā CO2 ekvivalentu.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a) Testa procedūrai, kas ir EK tipa apstiprinājuma emisiju noteikumu pamatā, būtu jāatspoguļo reālos braukšanas apstākļos novērojami emisijas līmeņi. Tādēļ emisiju kontroles sistēmas un testu cikli būtu jāizstrādā reālos braukšanos apstākļos, jo īpaši pilsētu teritorijās, kur braukšanas apstākļi ir atšķirīgi.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Mūsdienu dīzeļdzinēju transportlīdzekļi izdala lielu un aizvien pieaugošu daudzumu NO2 no kopējā NOx emisiju daudzuma, kas Regulas (EK) Nr. 715/2007 pieņemšanas laikā netika prognozēts. Vairums gaisa kvalitātes problēmu ietekmētajās pilsētu teritorijās, šķiet, ir saistītas ar tiešām NO2 emisijām. Tāpēc būtu jāievieš attiecīgas emisiju robežvērtības.

(4) Mūsdienu dīzeļdzinēju transportlīdzekļi izdala lielu un aizvien pieaugošu daudzumu NO2 no kopējā NOx emisiju daudzuma, kas Regulas (EK) Nr. 715/2007 pieņemšanas laikā netika prognozēts. Vairums gaisa kvalitātes problēmu ietekmētajās pilsētu teritorijās, šķiet, ir saistītas ar tiešām NO2 emisijām. Tāpēc Komisijai būtu pēc detalizēta un rūpīga ietekmes novērtējuma jāizvērtē, vai ir nepieciešami likumdošanas pasākumi, ar kuriem nosaka atsevišķas robežvērtības NO2 papildus pašreizējām NOx emisiju robežvērtībām vai jaunas NOx emisiju robežvērtības.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Spēkā esošās CO un ogļūdeņražu (THC) emisiju robežvērtības aukstā palaidē zemā temperatūrā ir pārnestas no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/69/EK4 izklāstītajām "Euro 3" prasībām, kuras, ņemot vērā mūsdienu transportlīdzekļu tehnoloģijas un gaisa kvalitātes prasības, ir novecojušas. Turklāt gaisa kvalitātes problēmas un transportlīdzekļu emisiju mērījumu rezultāti liecina par nepieciešamību ieviest attiecīgas NOx/NO2 emisiju robežvērtības. Tāpēc atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 715/2007 14. panta 5. punktam būtu jāievieš pārskatītas emisiju robežvērtības.

(5) Spēkā esošās CO un ogļūdeņražu (THC) emisiju robežvērtības aukstā palaidē zemā temperatūrā ir pārnestas no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/69/EK4 izklāstītajām "Euro 3" prasībām, kuras, ņemot vērā mūsdienu transportlīdzekļu tehnoloģijas un nepieciešamo optimālo gaisa kvalitāti, kas neapdraudētu sabiedrības veselību, ir novecojušas. Turklāt gaisa kvalitātes problēmas un transportlīdzekļu emisiju mērījumu rezultāti liecina par nepieciešamību ieviest attiecīgas NOx/NO2 emisiju robežvērtības. Tāpēc atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 715/2007 14. panta 5. punktam būtu jāievieš pārskatītas emisiju robežvērtības, tostarp attiecībā uz mūsdienu dīzeļdzinēju transportlīdzekļiem.

__________________

__________________

4 Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 13. oktobra Direktīva 98/69/EK, kas attiecas uz pasākumiem pret gaisa piesārņošanu, kuru rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem, un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/220/EEK (OV L 350, 28.12.1998., 1. lpp.).

4 Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 13. oktobra Direktīva 98/69/EK, kas attiecas uz pasākumiem pret gaisa piesārņošanu, kuru rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem, un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/220/EEK (OV L 350, 28.12.1998., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 595/20095 noteiktās NH3 emisiju robežvērtības ir prasība, kuras mērķis ir ierobežot amonjaka zudumus no NOx pēcapstrādes tehnoloģijām, kurās NOx samazināšanai izmanto karbamīda reaģentu. Tāpēc NH3 robežvērtības būtu jāpiemēro tikai minētajām tehnoloģijām, nevis dzirksteļaizdedzes dzinējiem.

svītrots

_____________

 

5 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regula (EK) Nr. 595/2009 par mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI), par piekļuvi transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijai, par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 715/2007 un Direktīvā 2007/46/EK un par Direktīvu 80/1269/EEK, 2005/55/EK un 2005/78/EK atcelšanu (OV L 188, 18.7.2009., 1. lpp.).

 

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a) Pietiekamā mērā netiek izmantotas iespējas samazināt degvielas patēriņu un līdz ar to arī piesārņotāju un siltumnīcefekta gāzu emisijas, ko var panākt ar efektīvas braukšanas uzvedības — tā saucamās ekoloģiskās autovadīšanas palīdzību. Lielākoties tas ir tāpēc, ka autovadītājiem trūkst informācijas vai izpratnes par to, kā efektīvi vadīt transportlīdzekli. Ekoloģiskās autovadīšanas veicināšanas tehniskie līdzekļi galvenokārt ir divas transportlīdzeklī uzstādītas sistēmas: degvielas patēriņa skaitītāji un pārnesumu pārslēgšanas indikatori. Turklāt obligāta aprīkošana ar degvielas patēriņa skaitītājiem neradītu būtisku slogu transportlīdzekļu ražotājiem. Tādēļ ir lietderīgi, ievērojot šai regulai pievienoto ietekmes novērtējumu, Komisijai ieviest obligātus degvielas patēriņa skaitītājus vieglajiem un smagajiem transportlīdzekļiem, attiecīgi grozot Regulu (EK) Nr. 715/2007 un Regulu (EK) Nr. 595/2009. Komisijai būtu arī jāapsver iespēja paplašināt pārnesumu pārslēgšanas indikatoru uzstādīšanas prasību, attiecinot to ne tikai uz pasažieru automobiļiem, bet uz visiem vieglajiem un smagajiem transportlīdzekļiem.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Lai sasniegtu ES gaisa kvalitātes mērķus un nodrošinātu, ka transportlīdzekļu emisijas turpina samazināties, pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. pantu būtu jāpiešķir Komisijai attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par Regulas (EK) Nr. 715/2007 piemērošanu M1, M2, N1 un N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru atskaites masa pārsniedz 2610 kg un maksimālā masa nepārsniedz 5000 kg, par konkrētām tipa apstiprinājuma procedūrām, testiem un prasībām, par prasībām, ar kurām piemērot aizliegumu izmantot pārveidošanas ierīces, kuras samazina emisiju kontroles sistēmas efektivitāti, par pasākumiem, kas vajadzīgi, lai noteiktu, ka ražotājam ir pienākums sniegt neierobežotu un standartizētu piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, par atbilstības sertifikātā norādītās CO2 emisiju masas informācijas aizstāšanu ar informāciju par kopējo CO2 ekvivalenta emisiju masu, par ogļūdeņražu emisiju robežvērtības pieaugumu vai atcelšanu dzirksteļaizdedzes transportlīdzekļiem, par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 715/2007, ar mērķi atkārtoti kalibrēt uz daļiņu masas pamatoto vērtību robežvērtības un ieviest uz daļiņu skaita pamatoto vērtību robežvērtības, lai tās visumā atbilstu benzīna un dīzeļdegvielas masas robežvērtībām, par pārskatītu mērīšanas procedūras pieņemšanu cieto daļiņu un cieto daļiņu skaita robežvērtībām, NO2 emisiju robežvērtībām un izpūtēja emisijām zemā temperatūrā transportlīdzekļiem, kas apstiprināti kā atbilstīgi "Euro 6" emisiju robežvērtībām. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

(7) Lai sasniegtu ES gaisa kvalitātes mērķus, kas paredzēti Savienības gaisa kvalitātes standartos un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/50/EK1a, un nodrošinātu, ka transportlīdzekļu emisijas turpina samazināties, pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. pantu būtu jāpiešķir Komisijai attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par Regulas (EK) Nr. 715/2007 piemērošanu M1, M2, N1 un N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru atskaites masa pārsniedz 2610 kg un maksimālā ražotāja pieļaujamā pilnmasa nepārsniedz 5000 kg, par konkrētām tipa apstiprinājuma procedūrām, testiem un prasībām, par prasībām, ar kurām piemērot aizliegumu izmantot pārveidošanas ierīces, kuras samazina emisiju kontroles sistēmas efektivitāti, par pasākumiem, kas vajadzīgi, lai noteiktu, ka ražotājam ir pienākums sniegt neierobežotu un standartizētu piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 715/2007, ar mērķi atkārtoti kalibrēt uz daļiņu masas pamatoto vērtību robežvērtības un ieviest uz daļiņu skaita pamatoto vērtību robežvērtības, lai tās visumā atbilstu benzīna un dīzeļdegvielas masas robežvērtībām. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Direktīva 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai (OV L 152, 11.6.2008., 1. lpp.)

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 715/2007

2. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pēc to deleģēto aktu publicēšanas, kas pieņemti saskaņā ar otro daļu un pēc ražotāja lūguma šī regula attiecas uz M1, M2, N1 un N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kuri definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/46/EK* II pielikumā un kuru atskaites masa pārsniedz 2610 kg un maksimālā masa nepārsniedz 5000 kg.

2. Pēc to deleģēto aktu publicēšanas, kas pieņemti saskaņā ar otro daļu un pēc ražotāja lūguma šī regula attiecas uz M1, M2, N1 un N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kuri definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/46/EK* II pielikumā un kuru atskaites masa pārsniedz 2610 kg un maksimālā ražotāja pieļaujamā pilnmasa nepārsniedz 5000 kg.

Komisija saskaņā ar 14.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par šīs regulas piemērošanu M1, M2, N1 un N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kuri definēti Direktīvas 2007/46/EK II pielikumā un kuru atskaites masa pārsniedz 2610 kg un maksimālā masa nepārsniedz 5000 kg. Ar deleģētajiem aktiem nodrošina, ka šasijas dinamometra pārbaudē, kurā nosaka ekvivalento inerci, kā arī citus jaudas un slodzes pamatparametrus, tiek ņemta vērā transportlīdzekļa faktiskā darba masa.

Komisija saskaņā ar 14.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par šīs regulas piemērošanu M1, M2, N1 un N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kuri definēti Direktīvas 2007/46/EK II pielikumā un kuru atskaites masa pārsniedz 2610 kg un maksimālā ražotāja pieļaujamā pilnmasa nepārsniedz 5000 kg. Ar deleģētajiem aktiem nodrošina, ka šasijas dinamometra pārbaudē, kurā nosaka ekvivalento inerci, kā arī citus jaudas un slodzes pamatparametrus, tiek ņemta vērā transportlīdzekļa faktiskā darba masa.

____________________

____________________

* OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.

* OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

1. pants – 2.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 715/2007

5. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a) Regulas 5. pantā iekļauj šādu punktu:

 

"1a. Ražotājs visu kategoriju transportlīdzekļus, uz kuriem attiecas šīs regulas darbības joma, aprīko ar degvielas patēriņa skaitītājiem saskaņā ar šīs regulas prasībām.”

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

1. pants – 3.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 715/2007

5. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a) Regulas 5. panta 3. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:

 

"(ea) transportlīdzekļu aprīkošanu ar degvielas patēriņa skaitītājiem, kas autovadītājam sniedz precīzu, pastāvīgi redzamu informāciju par transportlīdzekļa degvielas faktisko patēriņu, tostarp vismaz šādus datus: degvielas patēriņu attiecīgajā brīdī (l/100 km vai mpg), degvielas vidējo patēriņu (l/100 km), degvielas patēriņu tukšgaitā (l/stundā vai m/stundā) un transportlīdzekļa atlikušā braukšanas attāluma prognozi, pamatojoties uz pašreizējo degvielas patēriņu;ˮ

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

1. pants – 3.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 715/2007

5. pants – 3. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3b) Regulas 5. panta 3. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:

 

"(ia) atbilstības koeficientu, kas ir konkrēta, reālos apstākļos izmērīta piesārņotāja emisiju maksimālā līmeņa attiecība pret minētajam piesārņotājam normatīvi paredzētajām „Euro 6ˮ robežvērtībām, kuras nosaka pēc iespējas zemākas.”

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

1. pants – 3.c punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 715/2007

5. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3c) Regulas 5. panta 3. punktam pievieno šādu daļu:

 

„Komisija līdz 2016. gada 31. decembrim pieņem deleģēto aktu, lai papildinātu šā panta 1.a punktā un 3. punkta ea) apakšpunktā minētās prasības. Sākot ar 2018. gada 1. janvāri, valstu iestādes atsakās piešķirt EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu jauniem transportlīdzekļu veidiem, kuri neatbilst minētajām prasībām. Sākot ar 2019. gada 1. janvāri, valstu iestādes gadījumos, kad jauns transportlīdzeklis neatbilst minētajām prasībām, atbilstības sertifikātus uzskata par turpmāk nederīgiem un aizliedz šādu transportlīdzekļu reģistrāciju, pārdošanu un ekspluatāciju.ˮ

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

1. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 715/2007

14. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Nepazeminot vides aizsardzības līmeni Savienībā, Komisija saskaņā ar 14.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus par:

1. Nepazeminot vides aizsardzības līmeni Savienībā, Komisija attiecīgā gadījumā ierosina regulējumu par:

a) Direktīvas 2007/46/EK 18. pantā minētajā atbilstības sertifikātā norādītās CO2 emisiju masas informācijas aizstāšanu ar informāciju par kopējo CO2 ekvivalenta emisiju masu, kas ir CO2 emisiju masas un metāna emisiju masas summa, ko izsaka kā CO2 ekvivalenta emisiju masu attiecībā uz to siltumnīcefekta gāzu emisiju ietekmi;

(a) Direktīvas 2007/46/EK 18. pantā minētajā atbilstības sertifikātā norādītās CO2 emisiju masas informācijas pārskatīšana saistībā ar Regulas (EK) Nr. 443/2009 pārskatīšanu, pamatojoties uz informāciju par kopējo CO2 ekvivalenta emisiju masu, kuru uzskata par CO2 emisiju masas un metāna emisiju masas summu, ko izsaka kā CO2 ekvivalenta emisiju masu attiecībā uz to siltumnīcefekta gāzu emisiju ietekmi;

(b) ogļūdeņražu (THC) emisiju robežvērtības pieaugumu vai atcelšanu dzirksteļaizdedzes transportlīdzekļiem.

(b) kopējās ogļūdeņražu (THC) emisiju robežvērtības dzirksteļaizdedzes transportlīdzekļiem, ko pārskata, pamatojoties uz detalizētu ietekmes novērtējumu.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

1. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 715/2007

14. pants – 2. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pēc ANO/EEK Cieto daļiņu noteikšanas programmas pabeigšanas, ko īstenoja transportlīdzekļu noteikumu saskaņošanas pasaules foruma uzraudzībā, bet ne vēlāk kā pēc “Euro 6” stāšanās spēkā Komisija saskaņā ar 14.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai, nepazeminot vides aizsardzības līmeni Savienībā, pieņemtu šādus pasākumus:

2. Pēc ANO/EEK Cieto daļiņu noteikšanas programmas pabeigšanas, ko īstenoja transportlīdzekļu noteikumu saskaņošanas pasaules foruma uzraudzībā, bet ne vēlāk kā pēc “Euro 6” stāšanās spēkā Komisija saskaņā ar 14.a pantu ir pilnvarota bez liekas kavēšanās pieņemt deleģētos aktus, lai, nepazeminot vides aizsardzības līmeni Savienībā, pieņemtu šādus pasākumus:

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

1. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 715/2007

14. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Komisija pastāvīgi pārskata 5. panta 3. punktā minētās procedūras, pārbaudes un prasības, kā arī pārbaudes ciklus, ko izmanto, lai mērītu emisijas. Ja pārskatīšanas gaitā atklājas, ka minētās procedūras, pārbaudes, prasības un pārbaudes cikli vairs nav piemēroti vai vairs neatspoguļo faktisko emisiju daudzumu, Komisija rīkojas saskaņā ar 5. panta 3. punktu, lai tos pielāgotu tā, lai tie atspoguļotu faktisko emisiju daudzumu, kas rodas, braucot pa ceļiem.

3. Komisija pastāvīgi pārskata 5. panta 3. punktā minētās procedūras, pārbaudes un prasības, kā arī pārbaudes ciklus, ko izmanto, lai mērītu emisijas.

 

Komisija ievieš reālas braukšanas laikā radītas emisijas testus visiem transportlīdzekļiem, kuru tips apstiprināts vai reģistrēts no 2015. gada, lai nodrošinātu emisijas kontroles sistēmu efektivitāti un varētu panākt transportlīdzekļu atbilstību šai regulai un tās īstenošanas pasākumiem, atbilstības koeficientam atspoguļojot tikai iespējamās pielaides emisiju mērīšanas procedūrā, kas ir spēkā līdz 2017. gadam.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

1. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 715/2007

14. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija saskaņā ar 14.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai transportlīdzekļiem, kas apstiprināti kā atbilstīgi I pielikuma 2. tabulā izklāstītajām "Euro 6" emisiju robežvērtībām, papildus jau noteiktajai kopējai NOx emisiju robežvērtībai paredzētu NO2 emisiju robežvērtību. NO2 emisiju robežvērtības nosaka, pamatojoties uz ietekmes novērtējumu, un to noteikšanā ņem vērā tehniskās iespējas, kā arī gaisa kvalitātes mērķus, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/50/EK*.

Komisija attiecīgā gadījumā ierosina tiesību aktus, lai transportlīdzekļiem, kas apstiprināti kā atbilstīgi I pielikuma 2. tabulā izklāstītajām "Euro 6" emisiju robežvērtībām, papildus jau noteiktajai kopējai NOx emisiju robežvērtībai paredzētu NO2 emisiju robežvērtību. NO2 emisiju robežvērtības nosaka, pamatojoties uz skaidru un detalizētu ietekmes novērtējumu, un to noteikšanā ņem vērā tehniskās iespējas un papildus arī gaisa kvalitātes mērķus, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/50/EK*.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

1. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 715/2007

14. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Komisija saskaņā ar 14.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu un papildinātu I pielikuma 4. tabulu un lai transportlīdzekļiem, kas apstiprināti kā atbilstīgi I pielikuma 2. tabulā izklāstītajām "Euro 6" emisiju robežvērtībām, paredzētu izpūtēja emisiju robežvērtības zemā temperatūrā. NOx un NO2 emisiju robežvērtības nosaka, pamatojoties uz ietekmes novērtējumu, un to noteikšanā ņem vērā tehniskās iespējas, kā arī gaisa kvalitātes mērķus, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/50/EK.

5. Komisija attiecīgā gadījumā iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumu saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, lai grozītu un papildinātu I pielikuma 4. tabulu un lai transportlīdzekļiem, kas apstiprināti kā atbilstīgi I pielikuma 2. tabulā izklāstītajām "Euro 6" emisiju robežvērtībām, paredzētu izpūtēja emisiju robežvērtības zemā temperatūrā. Robežvērtības izpūtēja emisijām zemā temperatūrā nosaka, pamatojoties uz ietekmes novērtējumu par oglekļa monoksīdu (CO), ogļūdeņražiem (HC), slāpekļa oksīdiem (NOx) un slāpekļa dioksīdu (NO2), un to noteikšanā ņem vērā tehniskās iespējas, kā arī labāk atspoguļo gaisa kvalitātes mērķus, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/50/EK.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

1. pants – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 715/2007

14.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras, kas minētas 2. panta 2. punkta otrajā daļā, 5. panta 3. punktā, 8. pantā un 14. panta 1.–5. punktā, Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [...] [publikāciju birojs ieraksta precīzu spēkā stāšanās datumu].

2. Deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras, kas minētas 2. panta 2. punkta otrajā daļā, 5. panta 3. punktā, 8. pantā un 14. panta 2. punktā, Komisijai piešķir uz pieciem gadiem no [šīs regulas spēkā stāšanās datuma] [publikāciju birojs ieraksta precīzu spēkā stāšanās datumu]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

2. pants – 1.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 595/2009

5. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a) Regulas 5. pantā iekļauj šādu punktu:

 

„2.a Ražotāji visu kategoriju transportlīdzekļus, uz kuriem attiecas šīs regulas darbības joma, aprīko ar degvielas patēriņa skaitītājiem saskaņā ar šīs regulas prasībām.”

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

2. pants – 1.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 595/2009

5. pants – 4. punkts – ievaddaļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(1b) Regulas 5. panta 4. punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:

4. Komisija pieņem pasākumus šā panta īstenošanai, tostarp pasākumus, kas attiecas uz:

4. Komisija saskaņā ar 12.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai izstrādātu īpašas šajā pantā noteiktas procedūras, testus un tipa apstiprināšanas prasības, tostarp prasības, kas attiecas uz:ˮ

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

2. pants – 1.c punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 595/2009

5. pants – 4. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1c) Regulas 5. panta 4. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:

 

"(ea) transportlīdzekļu aprīkošanu ar degvielas patēriņa skaitītājiem, kas autovadītājam sniedz precīzu, pastāvīgi redzamu informāciju par transportlīdzekļa degvielas faktisko patēriņu, tostarp vismaz šādus datus: degvielas patēriņu attiecīgajā brīdī (l/100 km vai mpg), degvielas vidējo patēriņu (l/100 km), degvielas patēriņu tukšgaitā (l/stundā vai m/stundā) un transportlīdzekļa atlikušā braukšanas attāluma prognozi, pamatojoties uz pašreizējo degvielas patēriņu;ˮ

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

2. pants – 1.d punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 595/2009

5. pants – 4. punkts – 2. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(1d) Regulas 5. panta 4. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, inter alia, to papildinot, pieņem saskaņā ar 13. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

„Komisija līdz 2016. gada 31. decembrim pieņem deleģēto aktu, ar ko papildina šā panta 2.a punktā un 4. punkta ea) apakšpunktā minētās prasības. Sākot ar 2018. gada 1. janvāri, valstu iestādes atsakās piešķirt EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu jauniem transportlīdzekļu veidiem, kuri neatbilst minētajām prasībām. Sākot ar 2019. gada 1. janvāri, valstu iestādes gadījumos, kad jauns transportlīdzeklis neatbilst minētajām prasībām, atbilstības sertifikātus uzskata par turpmāk nederīgiem un aizliedz šādu transportlīdzekļu reģistrāciju, pārdošanu un ekspluatāciju.ˮ

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

2. pants – 1.e punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 595/2009

12.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1e) Regulā iekļauj šādu pantu:

 

„12.a pants

 

Deleģēšanas īstenošana

 

1. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, ievērojot šajā pantā paredzētos nosacījumus.

 

2. Pilnvaras pieņemt 5. panta 4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no [šī regulas stāšanās spēkā datums]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

 

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 5. panta 4. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

 

4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā vienlaikus par to informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

 

5. Saskaņā ar 5. panta 4. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas minēto termiņu pagarina par diviem mēnešiem.ˮ.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 595/2009

I pielikums – tabula „Euro VI emisiju robežvērtības” – rinda ar ierakstu WHTC (PI)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2) regulas I pielikumā tabulu "Euro VI emisiju robežvērtības" rindu ar ierakstu "WHTC (PI)" aizstāj ar šādu:

svītrots

«WHTC (PI)

 

4 000

 

160

 

500

 

460

 

-

 

10

 

( 3 )«.

 

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums

3.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a pants

 

Komisija izvērtē, vai ir lietderīgi ieviest prasību uzstādīt pārnesumu pārslēgšanas indikatorus transportlīdzekļiem ar manuālo pārnesumkārbu, kuri nepieder pie M1 kategorijas transportlīdzekļiem un attiecībā uz kuriem prasība jau ir paredzēta spēkā esošajos Savienības tiesību aktos. Pamatojoties uz šo novērtējumu, Komisija attiecīgā gadījumā iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumu plašāk piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 661/20091a 11. pantu, attiecinot to arī uz citām transportlīdzekļu kategorijām.

 

_______________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regula (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (OV L 200, 31.7.2009., 1. lpp.).

(1)

  OV C 311, 12.9.2014., 55. lpp.


PASKAIDROJUMS

Priekšlikumā ir ierosināts dažādu, samērā neviendabīgu pasākumu kopums, kura galvenais mērķis ir samazināt cilvēka veselībai kaitīgās emisijas no autotransporta līdzekļiem. Konkrētāk — šie pasākumi attiecas uz NO2 emisiju robežvērtībām plašākā NOx emisiju klāstā, atceļot amonjaka robežvērtības lieljaudas iekšdedzes dzinējiem, grozot aukstās palaides emisiju robežvērtības, kas saglabājušās no iepriekšējiem Euro standartu posmiem, nosakot pasākumus, lai pielāgotu kopējās ogļūdeņražu (THC) emisiju robežvērtības, tādējādi veicinot dabasgāzes transportlīdzekļu ieviešanu, nosakot pasākumu, lai metāna emisijas uzskatītu par CO2 ekvivalentu, atbilstību kuru robežvērtībām ir jāpanāk katram autoražotājam, ar iespēju paplašināt no 2840 kg līdz 5000 kg to transportlīdzekļu masu, kurus var uzskatīt par atbilstīgiem emisiju robežvērtībām, kas noteiktas vieglajiem kravas automobiļiem. Citi pasākumi ir tīri tehniskas — regulatīvas dabas, saskaņojot spēkā esošo tiesību aktu nosacījumus par izpildu pilnvarām ar Lisabonas līguma nosacījumiem, kā arī ir ierosinātas dažas jaunas izpildu pilnvaras, kā instruments dažu ierosināto jauno pasākumu īstenošanai.

Pasākumi gaisa kvalitātes uzlabošanai principā ir vērtējami atzinīgi, jo īpaši, ja tajos panākts samērīgums starp izmaksām un ieguvumiem, nodrošinot dzīvei piemērotāku un ilgtspējīgāku pilsētu vidi, kurā koncentrēts aizvien lielāks mūsu iedzīvotāju skaits, kā arī samazinot veselības aprūpes izmaksas. Tomēr nevajadzētu tik strauji noteikt autoražotājiem tādus pasākumus, kas tos apgrūtina nesamērīgi. Mums jāsaprot, ka nozare joprojām cenšas atgūties no nesenās ekonomikas krīzes, un tāpēc papildu izmaksas un birokrātiskais slogs būtu pēc iespējas jāsamazina.

Referents vēlētos vērst uzmanību uz konkrētiem specifiskiem aspektiem Komisijas priekšlikumā un ierosinātajos grozījumos.

•  Metāns pats par sevi nav piesārņojoša gāze un neapdraud cilvēka veselību. Dabasgāzes autotransportlīdzekļi emitē par 25 % mazāk CO2 nekā ar benzīnu darbināmi automobiļi, un nav īstas skaidrības par to, kādu tirgus daļu gāzes autotransports ieņems nākotnē. Patlaban ar gāzi darbināmi autotransporta līdzekļi ir pavisam nenozīmīga daļa no izmantotajiem autotransporta līdzekļiem. Turklāt rezultāti emisiju testiem reālos braukšanas apstākļos norāda uz neskaidrībām par to, kā tieši uzskaitīt emisijas, ne tikai metāna gadījumā. Referents uzskata, ka nevajadzētu jau sākotnēji apgrūtināt šo nelielo autotransporta līdzekļu kategoriju, kura sniedz ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā. Pārskatīšanai, kas paredzēta 14. panta 3. punktā, vai tiesību aktu pārskatīšanai attiecībā uz CO2 (alternatīvs variants) vajadzētu garantēt, ka, tiklīdz metāna emisijas sāk radīt problēmas, Komisija ir pilnvarota ierosināt jaunu likumdošanas priekšlikumu.

•  Paplašināt to autotransporta līdzekļu loku, kurus pēc ražotāja pieprasījuma var uzskatīt par vieglajiem kravas automobiļiem, ir apsveicams Komisijas ierosinājums, un referents to gribētu paplašināt pat līdz 7500 kg. Tādējādi būs iespējams vairāk izvairīties no divkāršām apstiprinājuma procedūrām un citām liekām administratīvām procedūrām.

•  Amonjaku emitē ar dīzeļdegvielu darbināmi smagdarba transportlīdzekļi (SDT), kuros tiek izmantots tā sauktais karbamīda reaģents, pēcapstrādes tehnoloģija NOx emisiju samazināšanai. Ar dabasgāzi darbināmu SDT gadījumā amonjaks tiek emitēts pašas dabasgāzes aizdedzes rezultātā, tas netiek izmantots, lai neitralizētu NOx, jo netiek radītas nekādas NOx emisijas. Lai saglabātu amonjaka robežvērtības dzirksteļaizdedzes SDT, būtu nepieciešamas dārgas emisiju mazināšanas sistēmas, kas būtu diskriminējoši šai kategorijai, jo tas neļautu alternatīvu degvielu tehnoloģijām, piemēram, LPG un NG, kļūt ekonomiski īstenojamām. Tāpēc ir jāatceļ NH3 emisiju robežvērtību piemērošana dzirksteļaizdedzes dzinējiem, kā to ierosinājusi Komisija, vienlaikus paturot spēkā 10 ppm robežvērtību kompresijaizdedzes (t. i., dīzeļdegvielas) dzinējiem, kas ir lielākā daļa no izmantotajiem transportlīdzekļiem.

•  Attiecībā uz saskaņošanu ar Lisabonas līgumu priekšlikuma mērķis ir pielāgot novecojušās komitoloģijas procedūras deleģētajiem un īstenošanas aktiem saskaņā ar LESD 290. un 291. pantu. Tas pilnvarotu Komisiju pieņemt šādus aktus attiecībā uz noteikumu, procedūru un robežvērtību plašu loku saistībā ar Euro 5 un Euro 6 standartu piemērošanu. Tāpat kā attiecībā uz lielāko daļu šādu aktu, pilnvaras pieņemt deleģētos aktus būtu jāpiešķir Komisijai, sākot no spēkā stāšanās datuma līdz 2019. gada 30. jūnijam, kas atbilst pašreizējā sasaukuma termiņa beigām, nevis uz nenoteiktu laiku, kā ierosināts priekšlikumā, un ir jāpiemēro standarta noteikumi attiecībā uz Komisijas ziņojumu par deleģēto aktu pieņemšanas pilnvarām, kā arī attiecībā uz to automātisku pagarināšanu.


Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejaS ATZINUMS  (2.7.2015)

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 715/2007 un Regulu (EK) Nr. 595/2009 attiecībā uz autotransporta līdzekļu piesārņotāju emisiju samazināšanu

(COM(2014)0028 – C8‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 715/2007 un Regulu (EK) Nr. 595/2009 attiecībā uz autotransporta līdzekļu piesārņotāju emisiju samazināšanu, ir paredzēts, lai risinātu konkrētas problēmas, kas saistītas ar tirgus un regulatīvo pasākumu nepilnībām, kuras traucē vispārējos centienus nodrošināt labāku gaisa kvalitāti pārslogotās Eiropas teritorijās, kā arī centienus samazināt toksisko un siltumnīcefekta gāzu emisijas saistībā ar globālo sasilšanu, piesārņojumu un centieniem panāk resursu efektīvāku izmantošanu.

Tiek lēsts, ka sliktās gaisa kvalitātes dēļ aptuveni 400 000 Eiropas iedzīvotāju mirst priekšlaicīgi, un vienlaikus pret 17 dalībvalstīm ir ierosināta pienākumu neizpildes procedūra par to, ka tās neievēro Gaisa kvalitātes direktīvas (GKD) prasības. Emisiju mērījumi testējot arī stipri atšķiras no emisijām reālos apstākļos, un šīs reālās emisijas ir būtiski lielākas, kaut arī tām būtu vairāk vai mazāk jāsakrīt ar testu rezultātiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto, galvenais mērķis bija iesniegt grozījumus, kas pilnveidotu tekstu tā, lai atrisinātu lielāko daļu sasāpējušo jautājumu, tajā pašā laikā nemazinot regulas efektivitāti un juridisko noteiktību, tomēr dažos gadījumos samazinot ar šiem jautājumiem saistīto administratīvo slogu.

Ļoti spēcīgas iedarbības siltumnīcefekta gāze — metāns — patlaban netiek ieskaitīta kopējās autotransporta līdzekļu siltumnīcefekta gāzu emisijās, un atzinuma sagatavotājas ierosinātā grozījuma mērķis ir ieviest priekšlikumā vēl lielāku precizitāti par šo jautājumu, iekļaujot aprēķinos metāna emisijas ar CO2 ekvivalenta metodi. Turklāt pašreizējie masas ierobežojumi viegldarba transportlīdzekļiem noved pie tā, ka dažām transportlīdzekļu platformām ir nepieciešams divkāršs tipa apstiprinājums, kas būtiski apgrūtina šādu transportlīdzekļu ražotājus. Tādējādi atzinuma sagatavotāja risina šo problēmu ar grozījumu par masas ierobežojuma palielināšanu, vienlaikus nosakot, ka šiem transportlīdzekļiem nepieciešama piekļuve diagnostiskam atbalstam no attāluma, atbilstīgi jaunākajiem tehnoloģiskajiem sasniegumiem.

Kaut arī pēdējo gadu laikā ir gūti būtiski panākumi daļiņu emisiju samazināšanā, mēs uzskatām, ka daļiņu emisiju aprēķinos ir jāiekļauj arī nanodaļiņas.

Tā kā emisijas no transportlīdzekļiem ir tieši saistītas ar degvielas patēriņu un tā kā ir arī iespējami ieguvumi no obligātiem degvielas patēriņa skaitītājiem un pārnesumu pārslēgšanas indikatoriem viegldarba transportlīdzekļos, Komisija tiek aicināta veikt ietekmes novērtējumu šajā jomā, un, ja IN norāda uz šādu nepieciešamību, iesniegt tiesību akta priekšlikumu.

Tā kā tehnoloģijas šajā nozarē nepārtraukti attīstās, Eiropas Komisija ir jāpilnvaro grozīt atsevišķus nebūtiskus šā tiesību akta elementus, lai nepieciešamības gadījumā rīcība būtu savlaicīga. Turklāt, tā kā pašreizējie pārbaudes cikli neatspoguļo reālos apstākļus, atzinuma sagatavotāja aicina nekavējoties pārskatīt un pielāgot testa ciklus, lai nepieļautu patērētāju maldināšanu un produktu izstrādi, pamatojoties uz neobjektīviem un neprecīziem datiem. Pārbaudes ciklu precizitāte ir arī regulāri jāpārbauda, jo laika gaitā mainās braukšanas apstākļi un satiksmes noslogotības līmeņi. Tādēļ atzinuma sagatavotāja aicina pārskatīt pārbaudes ciklu precizitāti regulāri — ik pēc diviem gadiem.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Kaut arī nav zināms, ka metāna emisijām būtu tieša nelabvēlīga ietekme uz cilvēku veselību, metāns ir spēcīga siltumnīcefektu veicinoša gāze. Tāpēc saskaņā ar Komisijas Paziņojumu par to Kopienas tiesību aktu piemērošanu un turpmāku attīstību, kuri attiecas uz vieglo automašīnu emisijām un piekļuvi remonta un tehniskās apkopes informācijai (Euro 5 un Euro 6)2, un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 715/20073 14. panta 1. punktu Komisijai būtu jāapsver metāna emisiju iekļaušana CO2 emisiju aprēķinos.

(2) Kaut arī nav zināms, ka metāna emisijām būtu tieša nelabvēlīga ietekme uz cilvēku veselību, metāns ir spēcīga siltumnīcefektu veicinoša gāze. Tāpēc saskaņā ar Komisijas 2008. gada 19. jūlija Paziņojumu par to Kopienas tiesību aktu piemērošanu un turpmāku attīstību, kuri attiecas uz vieglo automašīnu emisijām un piekļuvi remonta un tehniskās apkopes informācijai (Euro 5 un Euro 6)2, un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 715/20073 14. panta 1. punktu, Komisijai saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 443/20093a pārskatīšanu būtu jāapsver metāna emisiju iekļaušana CO2 emisiju aprēķinos pēc tam, kad veikts skaidrs un detalizēts ietekmes novērtējums, kurā izvērtēta metāna emisiju konversija CO2 emisijās un tās pamatojamība.

__________________

__________________

2OV C 182, 19.7.2008., 17. lpp.

2OV C 182, 19.7.2008., 17. lpp.

3Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regula (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem ("Euro 5" un "Euro 6") un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (OV L 171, 29.6.2007., 1. lpp.).

3Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regula (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem ("Euro 5" un "Euro 6") un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (OV L 171, 29.6.2007., 1. lpp.).

 

3aEiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regula (EK) Nr. 443/2009, ar ko, īstenojot daļu no Kopienas integrētās pieejas CO2 emisiju samazināšanai no vieglajiem transportlīdzekļiem, nosaka emisijas standartus jauniem vieglajiem automobiļiem (OV L 140, 5.6.2009., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Lai veicinātu dabasgāzes transportlīdzekļu ieviešanu, būtu jāpalielina šobrīd noteiktās ogļūdeņražu (THC) emisiju robežvērtības, būtu jāņem vērā metāna emisiju ietekme un regulatīvā un patērētāju informēšanas nolūkā šīs emisijas būtu jāizsaka kā CO2 ekvivalents.

(3) Lai veicinātu dabasgāzes transportlīdzekļu ieviešanu, būtu jāpārskata šobrīd noteiktās ogļūdeņražu (THC) emisiju robežvērtības, pamatojoties uz skaidru un detalizētu ietekmes analīzi, un būtu jāapsver iespēja ņemt vērā metāna emisiju ietekmi un regulatīvā un patērētāju informēšanas nolūkā šīs emisijas būtu jāizsaka kā CO2 ekvivalents.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Mūsdienu dīzeļdzinēju transportlīdzekļi izdala lielu un aizvien pieaugošu daudzumu NO2 no kopējā NOx emisiju daudzuma, kas Regulas (EK) Nr. 715/2007 pieņemšanas laikā netika prognozēts. Vairums gaisa kvalitātes problēmu ietekmētajās pilsētu teritorijās, šķiet, ir saistītas ar tiešām NO2 emisijām. Tāpēc būtu jāievieš attiecīgas emisiju robežvērtības.

(4) Mūsdienu dīzeļdzinēju transportlīdzekļi izdala lielu un aizvien pieaugošu daudzumu NO2 no kopējā NOx emisiju daudzuma, kas Regulas (EK) Nr. 715/2007 pieņemšanas laikā netika prognozēts. Vairums gaisa kvalitātes problēmu ietekmētajās pilsētu teritorijās, šķiet, ir saistītas ar toksiskām NOx un tiešām NO2 emisijām. Šā iemesla dēļ steidzami būtu jāievieš attiecīgas emisiju robežvērtības.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Spēkā esošās CO un ogļūdeņražu (THC) emisiju robežvērtības aukstā palaidē zemā temperatūrā ir pārnestas no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/69/EK4 izklāstītajām "Euro 3" prasībām, kuras, ņemot vērā mūsdienu transportlīdzekļu tehnoloģijas un gaisa kvalitātes prasības, ir novecojušas. Turklāt gaisa kvalitātes problēmas un transportlīdzekļu emisiju mērījumu rezultāti liecina par nepieciešamību ieviest attiecīgas NOx/NO2 emisiju robežvērtības. Tāpēc atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 715/2007 14. panta 5. punktam būtu jāievieš pārskatītas emisiju robežvērtības.

(5) Spēkā esošās CO un ogļūdeņražu (THC) emisiju robežvērtības aukstā palaidē zemā temperatūrā ir pārnestas no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/69/EK4 izklāstītajām "Euro 3" prasībām, kuras, ņemot vērā mūsdienu transportlīdzekļu tehnoloģijas un gaisa kvalitātes prasības, ir novecojušas. Turklāt gaisa kvalitātes problēmas un transportlīdzekļu emisiju mērījumu rezultāti liecina par nepieciešamību ieviest attiecīgas NOx/NO2 emisiju robežvērtības. Tā kā satiksme izraisa 41 % NOx emisiju, tā ir galvenais šo emisiju avots. Piemēram, modernie motori ir ļoti efektīvi, jo izmanto augstāku sadegšanas temperatūru, kas attiecīgi rada lielāku daudzumu NOx. No otras puses, NO2 izraisa ozona veidošanos, skābo lietu un cilvēka elpošanas sistēmas kairinājumu. Līdz ar to atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 715/2007 14. panta 5. punktam būtu jāievieš pārskatītas emisiju robežvērtības.

__________________

__________________

4 Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 13. oktobra Direktīva 98/69/EK, kas attiecas uz pasākumiem pret gaisa piesārņošanu, kuru rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem, un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/220/EEK (OV L 350, 28.12.1998., 1. lpp.).

4 Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 13. oktobra Direktīva 98/69/EK, kas attiecas uz pasākumiem pret gaisa piesārņošanu, kuru rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem, un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/220/EEK (OV L 350, 28.12.1998., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a) Nepietiekami ir izmantotas iespējas ar degvielas patēriņa ziņā efektīvu autovadīšanu samazināt degvielas patēriņu un līdz ar to arī piesārņojumu un siltumnīcefekta gāzu emisijas. Lielākoties tas ir tāpēc, ka autovadītājiem trūkst informācijas vai izpratnes, vai gan viena, gan otra, par to, kā degvielas patēriņa ziņā efektīvi vadīt transportlīdzekli. Degvielas patēriņa ziņā efektīvas autovadīšanas veicināšanā uzmanība būtu jāpievērš divām transportlīdzeklī uzstādītām sistēmām — degvielas patēriņa skaitītājiem (DPS) un pārnesumu pārslēgšanas indikatoriem (PPI).

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6b) Saskaņā ar Komisijas veikto ietekmes novērtējumu DPS obligāta uzstādīšana neradītu būtisku slogu transportlīdzekļu ražotājiem. To uzstādīšanas izmaksas ir salīdzinoši zemas. Pašlaik DPS bieži nav pieejami vai tiek pārdoti kā daļa no fakultatīvām paketēm, tādējādi kavējot to plašu izmantošanu. Turklāt, pat ja šīs ierīces ir pieejamas, tās bieži vien ir uzstādītas tā, ka tās nav piemērotas degvielas patēriņa ziņā efektīvas autovadīšanas veicināšanai (piemēram, tās nav pastāvīgi redzamas, nesniedz informāciju par degvielas patēriņu attiecīgajā brīdī, kā arī atšķiras uzrādītais un faktiskais degvielas patēriņš). Tajā pašā laikā DPS plaša pieejamība palīdzētu transportlīdzekļu lietotājiem samazināt emisiju līmeni un uzraudzīt degvielas patēriņu, kā rezultātā tiktu veicinātas patērētāju iespējas pieņemt uz informāciju pamatotākus lēmumus, iegādājoties transportlīdzekļus. Visbeidzot, patērētāji varētu pieņemt lēmumu, jo īpaši lietotu transportlīdzekļu iegādes gadījumā, arī pamatojoties uz informāciju par faktisko degvielas patēriņu.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Lai sasniegtu ES gaisa kvalitātes mērķus un nodrošinātu, ka transportlīdzekļu emisijas turpina samazināties, pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. pantu būtu jāpiešķir Komisijai attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par Regulas (EK) Nr. 715/2007 piemērošanu M1, M2, N1 un N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru atskaites masa pārsniedz 2610 kg un maksimālā masa nepārsniedz 5 000 kg, par konkrētām tipa apstiprinājuma procedūrām, testiem un prasībām, par prasībām, ar kurām piemērot aizliegumu izmantot pārveidošanas ierīces, kuras samazina emisiju kontroles sistēmas efektivitāti, par pasākumiem, kas vajadzīgi, lai noteiktu, ka ražotājam ir pienākums sniegt neierobežotu un standartizētu piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, par atbilstības sertifikātā norādītās CO2 emisiju masas informācijas aizstāšanu ar informāciju par kopējo CO2 ekvivalenta emisiju masu, par ogļūdeņražu emisiju robežvērtības pieaugumu vai atcelšanu dzirksteļaizdedzes transportlīdzekļiem, par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 715/2007, ar mērķi atkārtoti kalibrēt uz daļiņu masas pamatoto vērtību robežvērtības un ieviest uz daļiņu skaita pamatoto vērtību robežvērtības, lai tās visumā atbilstu benzīna un dīzeļdegvielas masas robežvērtībām, par pārskatītu mērīšanas procedūras pieņemšanu cieto daļiņu un cieto daļiņu skaita robežvērtībām, NO2 emisiju robežvērtībām un izpūtēja emisijām zemā temperatūrā transportlīdzekļiem, kas apstiprināti kā atbilstīgi "Euro 6" emisiju robežvērtībām. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

(7) Lai sasniegtu Savienības gaisa kvalitātes mērķus un nodrošinātu, ka transportlīdzekļu emisijas turpina samazināties, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. pantu būtu jāpiešķir Komisijai attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par Regulas (EK) Nr. 715/2007 piemērošanu M1, M2, N1 un N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru atskaites masa pārsniedz 2610 kg un maksimālā masa nepārsniedz 7500 kg, par konkrētām tipa apstiprinājuma procedūrām, testiem un prasībām, par prasībām, ar kurām piemērot aizliegumu izmantot pārveidošanas ierīces, kuras samazina emisiju kontroles sistēmas efektivitāti, par pasākumiem, kas vajadzīgi, lai noteiktu, ka ražotājam ir pienākums sniegt neierobežotu un standartizētu piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, tostarp diagnostiskam atbalstam no attāluma, par atbilstības sertifikātā norādītās CO2 emisiju masas informācijas pārskatīšanu atbilstīgi informācijai par kopējo CO2 ekvivalenta emisiju masu, par ogļūdeņražu emisiju robežvērtības pieaugumu dzirksteļaizdedzes transportlīdzekļiem, par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 715/2007, ar mērķi atkārtoti kalibrēt uz daļiņu masas pamatoto vērtību robežvērtības un ieviest uz daļiņu skaita pamatoto vērtību robežvērtības, lai tās visumā atbilstu benzīna un dīzeļdegvielas masas robežvērtībām, par pārskatītas mērīšanas procedūras pieņemšanu attiecībā uz cietajām daļiņām, tostarp nanodaļiņām, un cieto daļiņu skaita robežvērtībām, NO2 emisiju robežvērtībām un izpūtēja emisijām zemā temperatūrā transportlīdzekļiem, kas apstiprināti kā atbilstīgi "Euro 6" emisiju robežvērtībām. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Ar Lisabonas līgumu tika ieviesta iespēja, ka likumdevējs deleģē Komisijai pilnvaras pieņemt vispārēji piemērojamus neleģislatīvus aktus, lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus leģislatīva akta elementus. Pasākumi, uz kuriem saskaņā ar LESD 290. panta 1. punktu attiecināma pilnvaru deleģēšana, principā atbilst tiem pasākumiem, kuriem piemēro regulatīvo kontroles procedūru, kas noteikta Padomes Lēmuma 1999/468/EK6 5.a pantā. Tāpēc Regulas (EK) Nr. 715/2007 noteikumi par regulatīvo kontroles procedūru izmantošanu būtu jāpielāgo LESD 290. pantam.

(8) Ar LESD tika ieviesta iespēja, ka likumdevējs deleģē Komisijai pilnvaras pieņemt vispārēji piemērojamus neleģislatīvus aktus, lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus leģislatīva akta elementus. Pasākumi, uz kuriem saskaņā ar LESD 290. panta 1. punktu attiecināma pilnvaru deleģēšana, principā atbilst tiem pasākumiem, kuriem piemēro regulatīvo kontroles procedūru, kas noteikta Padomes Lēmuma 1999/468/EK6 5.a pantā. Tāpēc Regulas (EK) Nr. 715/2007 attiecīgie noteikumi par regulatīvo kontroles procedūru izmantošanu būtu jāpielāgo LESD 290. pantam. Šādas pilnvaras Komisijai būtu jādeleģē uz četriem gadiem, sākot no šīs regulas spēkā stāšanās dienas, un tās automātiski varētu pagarināt uz tāda paša ilguma laikposmiem.

__________________

__________________

6 Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmums 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp).

6 Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmums 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp).

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 715/2007

2. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pēc to deleģēto aktu publicēšanas, kas pieņemti saskaņā ar otro daļu, un pēc ražotāja lūguma šī regula attiecas uz M1, M2, N1 un N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kuri definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/46/EK* II pielikumā un kuru atskaites masa pārsniedz 2610 kg un maksimālā masa nepārsniedz 5 000 kg.

Pēc to deleģēto aktu publicēšanas, kas pieņemti saskaņā ar otro daļu, un pēc ražotāja lūguma šī regula attiecas uz M1, M2, N1 un N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kuri definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/46/EK* II pielikumā un kuru atskaites masa pārsniedz 2610 kg un maksimālā masa nepārsniedz 7500 kg.

____________________

____________________

*OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 715/2007

2. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija saskaņā ar 14.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par šīs regulas piemērošanu M1, M2, N1 un N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kuri definēti Direktīvas 2007/46/EK II pielikumā un kuru atskaites masa pārsniedz 2610 kg un maksimālā masa nepārsniedz 5 000 kg. Ar deleģētajiem aktiem nodrošina, ka šasijas dinamometra pārbaudē, kurā nosaka ekvivalento inerci, kā arī citus jaudas un slodzes pamatparametrus, tiek ņemta vērā transportlīdzekļa faktiskā darba masa.

Komisija saskaņā ar 14.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par šīs regulas piemērošanu M1, M2, N1 un N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kuri definēti Direktīvas 2007/46/EK II pielikumā un kuru atskaites masa pārsniedz 2610 kg un maksimālā masa nepārsniedz 7500 kg. Ar deleģētajiem aktiem nodrošina, ka šasijas dinamometra pārbaudē, kurā nosaka ekvivalento inerci, kā arī citus jaudas un slodzes pamatparametrus, tiek ņemta vērā transportlīdzekļa faktiskā darba masa.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

1. pants – 1.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 715/2007

3. pants – 1. punkts – 17.a apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1.a) Regulas 3. pantā iekļauj šādu punktu:

 

"(17.a) "degvielas patēriņa skaitītājs" (DPS) ir ierīce, kas sniedz vadītājam precīzu informāciju par transportlīdzekļa reālo degvielas patēriņu, tostarp vismaz šādus datus: tiešo degvielas patēriņu (l/100 km), vidējo degvielas patēriņu (l/100 km), degvielas patēriņu tukšgaitā (l/stundā) un kopējo degvielas patēriņu kopš ekspluatācijas sākuma (l);"

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

1. pants – 1.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 715/2007

3. pants – 1. punkts – 17.b apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1.b) Regulas 3. pantā iekļauj šādu punktu:

 

"(17.b) „normālais lietojums” ir jebkuri ceļu un braukšanas apstākļi, kādus kopumā var sastapt Eiropas transporta tīklā.”

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

1. pants – 2.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 715/2007

5. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(2.a) 5. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

1. Ražotājs transportlīdzekļus aprīko tā, lai daļas, kas varētu radīt emisiju, būtu plānotas, konstruētas un samontētas tā, lai transportlīdzeklis normālos lietošanas apstākļos atbilstu šai regulai un tās īstenošanas pasākumiem.

1. Ražotājs transportlīdzekļus aprīko tā, lai daļas, kas varētu radīt emisiju, būtu plānotas, konstruētas un samontētas tā, lai transportlīdzeklis normālos lietošanas apstākļos atbilstu šai regulai un tās īstenošanas pasākumiem. Ja testēšanas procedūrās izmanto korekcijas faktorus (KF), mērot faktiskās emisijas, šādos KF atspoguļo tikai mērīšanas ierīču nenoteiktību.

 

Ražotājs nodrošina emisijas kontroles sistēmu efektivitāti attiecībā uz robežvērtībām, kas noteiktas arī NOx un NO2.

 

Ražotājs aprīko transportlīdzekļus ar DPS saskaņā ar šajā regulā un tās īstenošanas aktos noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

1. pants – 3.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 715/2007

5. pants – 3. punkts – ia daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3.a) iekļauj šādu punktu:

 

"(ia) DPS;"

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

1. pants – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 715/2007

8. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija saskaņā ar 14.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai īstenotu 6. un 7. pantu. Tie ietver tehniskās specifikācijas un to precizējumu, kas attiecas uz veidu, kā nodrošina OBD un transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informāciju, īpašu uzmanību veltot MVU specifiskajām vajadzībām.

Komisija saskaņā ar 14.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai īstenotu 6. un 7. pantu. Tie ietver tehniskās specifikācijas un to precizējumu, kas attiecas uz veidu, kā nodrošina OBD un transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informāciju, tostarp diagnostisku atbalstu no attāluma, īpašu uzmanību veltot MVU specifiskajām vajadzībām.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

1. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 715/2007

14. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) Direktīvas 2007/46/EK 18. pantā minētajā atbilstības sertifikātā norādītās CO2 emisiju masas informācijas aizstāšanu ar informāciju par kopējo CO2 ekvivalenta emisiju masu, kas ir CO2 emisiju masas un metāna emisiju masas summa, ko izsaka kā CO2 ekvivalenta emisiju masu attiecībā uz to siltumnīcefekta gāzu emisiju ietekmi;

(a) Direktīvas 2007/46/EK 18. pantā minētajā atbilstības sertifikātā norādītās CO2 emisiju masas informācijas pārskatīšanu saistībā ar Regulas (EK) Nr. 443/2009 pārskatīšanu, pamatojoties uz informāciju par kopējo CO2 ekvivalenta emisiju masu, kas būtu jāuzskata par CO2 emisiju masas un metāna emisiju masas summu, ko izsaka kā CO2 ekvivalenta emisiju masu attiecībā uz to siltumnīcefekta gāzu emisiju ietekmi;

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

1. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 715/2007

14. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) ogļūdeņražu (THC) emisiju robežvērtības pieaugumu vai atcelšanu dzirksteļaizdedzes transportlīdzekļiem.

(b) ogļūdeņražu (THC) emisiju robežvērtības pieaugumu dzirksteļaizdedzes transportlīdzekļiem.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

1. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 715/2007

14. pants – 2. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pēc ANO/EEK Cieto daļiņu noteikšanas programmas pabeigšanas, ko īstenoja transportlīdzekļu noteikumu saskaņošanas pasaules foruma uzraudzībā, bet ne vēlāk kā pēc “Euro 6” stāšanās spēkā Komisija saskaņā ar 14.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai, nepazeminot vides aizsardzības līmeni Savienībā, pieņemtu šādus pasākumus:

2. Pēc ANO/EEK Cieto daļiņu noteikšanas programmas pabeigšanas, ko īstenoja transportlīdzekļu noteikumu saskaņošanas pasaules foruma uzraudzībā, bet ne vēlāk kā pēc “Euro 6” stāšanās spēkā Komisija saskaņā ar 14.a pantu ir pilnvarota bez liekas kavēšanās pieņemt deleģētos aktus, lai, nepazeminot vides aizsardzības līmeni Savienībā, pieņemtu šādus pasākumus:

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

1. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 715/2007

14. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) pieņemtu cieto daļiņu mērīšanas procedūru un cieto daļiņu skaita robežvērtību.

(b) pieņemtu cieto daļiņu, tostarp nanodaļiņu, mērīšanas procedūru un cieto daļiņu skaita robežvērtību.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

1. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 715/2007

14. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Komisija pastāvīgi pārskata 5. panta 3. punktā minētās procedūras, pārbaudes un prasības, kā arī pārbaudes ciklus, ko izmanto, lai mērītu emisijas. Ja pārskatīšanas gaitā atklājas, ka minētās procedūras, pārbaudes, prasības un pārbaudes cikli vairs nav piemēroti vai vairs neatspoguļo faktisko emisiju daudzumu, Komisija rīkojas saskaņā ar 5. panta 3. punktu, lai tos pielāgotu tā, lai tie atspoguļotu faktisko emisiju daudzumu, kas rodas, braucot pa ceļiem.";

3. Komisija pēc iespējas ātrāk pārskata 5. panta 3. punktā minētās procedūras, pārbaudes un prasības, kā arī pārbaudes ciklus, ko izmanto, lai mērītu emisijas. Pēc šīs pārskatīšanas Komisija ar deleģētajiem aktiem, kas minēti 5. panta 3. punktā, pielāgo procedūras, pārbaudes ciklus un prasības tā, lai tie pienācīgi atspoguļotu faktisko emisiju daudzumu, kas rodas, braucot pa ceļiem. Šo pārskatīšanu veic reizi divos gados.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

1. pants – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 715/2007

14.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras, kas minētas 2. panta 2. punkta otrajā daļā, 5. panta 3. punktā, 8. pantā un 14. panta 1.–5. punktā, Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [...] [publikāciju birojs ieraksta precīzu spēkā stāšanās datumu].

2. Deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras, kas minētas 2. panta 2. punkta otrajā daļā, 5. panta 3. punktā, 8. pantā un 14. panta 1.–5. punktā, Komisijai piešķir uz četriem gadiem no...*. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms četru gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

 

___________

 

* OV: lūgums ievietot šīs regulas spēkā stāšanās datumu.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

2. pants – 1.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 595/2009

3. pants – 16.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1.a) Regulas 3. pantā pievieno šādu punktu:

 

"16.a "degvielas patēriņa skaitītājs"(DPS) ir ierīce, kas sniedz vadītājam precīzu informāciju par transportlīdzekļa reālo degvielas patēriņu, tostarp vismaz šādus datus: tiešo degvielas patēriņu (l/100 km), vidējo degvielas patēriņu (l/100 km), degvielas patēriņu tukšgaitā (l/stundā) un kopējo degvielas patēriņu kopš ekspluatācijas sākuma (l)."

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

2. pants – 1.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 595/2009

5. pants – 2. punkts – 2. daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1b) pievieno šādu apakšpunktu:

 

"Ražotājs aprīko transportlīdzekļus ar DPS saskaņā ar šajā regulā un tās īstenošanas aktos noteiktajām prasībām."

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

2. pants – 1.c punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 595/2009

5. pants – 4. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1c) regulas 5. panta 4 punktā pievieno šādu apakšpunktu:

 

"(ka) DPS;"

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 595/2009

I pielikums – tabula "Euro VI emisiju robežvērtības" – 9. sleja

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)".

(2) 6,0 x 1011".

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a pants

 

Pārnesumu pārslēgšanas indikatori

 

Komisija līdz 2016. gada 30. jūnijam izvērtē, vai ir lietderīgi ieviest prasību uzstādīt pārnesumu pārslēgšanas indikatorus transportlīdzekļiem ar manuālo pārnesumkārbu, kuri nepieder pie M1 kategorijas un attiecībā uz kuriem prasība jau ir piemērota saskaņā ar spēkā esošajiem Savienības tiesību aktiem. Pamatojoties uz šo novērtējumu, Komisija attiecīgā gadījumā iesniedz likumdošanas priekšlikumu paplašināt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 661/20091a 11. panta darbības jomu attiecībā uz citām transportlīdzekļu kategorijām.

 

________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regula (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (OV L 200, 31.7.2009., 1. lpp.).

PROCEDŪRA

Virsraksts

Autotransporta līdzekļu piesārņotāju emisiju samazināšana

Atsauces

COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD)

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Atzinumu sniedza

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

6.2.2014

Atzinumu sagatavoja

Iecelšanas datums

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

3.12.2014

Izskatīšana komitejā

6.5.2015

4.6.2015

22.6.2015

 

Pieņemšanas datums

29.6.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

9

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Lambert van Nistelrooij


Transporta un tūrisma komitejaS ATZINUMS  (19.6.2015)

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 715/2007 un Regulu (EK) Nr. 595/2009 attiecībā uz autotransporta līdzekļu piesārņotāju emisiju samazināšanu

(COM(2014)0028 – C7‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

ĪSS PAMATOJUMS

I. Komisijas priekšlikums

Šis priekšlikums ir sagatavots, lai izdarītu vairākus grozījumus Regulā (EK) Nr. 715/2007 un Regulā (EK) Nr. 595/2009 attiecībā uz autotransporta līdzekļu piesārņotāju emisiju samazināšanu. Priekšlikumā ir pieci pasākumi, kas īstenojami šādu mērķu sasniegšanai:

–  nepieļaut, ka amonjaka (NH3) robežvērtības, kuras pašlaik ir noteiktas lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļiem, traucē laist tirgū dažus dzirksteļaizdedzes transportlīdzekļus, jo īpaši ar dabasgāzi darbināmos;

–  atcelt Regulā (EK) Nr. 715/2007 noteikto maksimālās masas ierobežojumu, lai transportlīdzekļa tipa apstiprināšanu ražotāji pēc savas izvēles varētu veikt vai nu saskaņā ar tiesību aktiem, kas piemērojami vieglajām automašīnām, vai saskaņā ar tiesību aktiem, kuri attiecas uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļiem;

–  pilnvarot Komisiju attiecībā uz vieglajām automašīnām ieviest stingrākas „Euro 6” robežvērtības emisijām zemā gaisa temperatūrā;

–  pilnvarot Komisiju attiecībā uz vieglajām automašīnām ieviest „Euro 6” robežvērtības NO2 emisijām;

–  pilnvarot Komisiju ierosināt atcelt attiecīgajos tiesību aktos vieglajām automašīnām noteiktos metāna (CH4) emisiju ierobežojumus, ja vien metāna emisiju robežvērtības CO2 ekvivalenta izteiksmē tiek iekļautas ES tiesību aktos, ar ko nosaka obligātos CO2 emisiju samazināšanas mērķus pasažieru automobiļiem un vieglajiem kravas automobiļiem.

II. Atzinuma sagatavotājas vispārējā nostāja

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, jo īpaši noteikumus, ar ko iecerēts vieglajām automašīnām noteikt NO2 emisiju robežvērtības un stingrākas robežvērtības emisijām zemā gaisa temperatūrā, kā arī likvidēt lieko administratīvo slogu, kurš saistīts ar transportlīdzekļu tipa apstiprināšanu bez jebkādas labvēlīgas ietekmes uz vidi.

Gaisa piesārņojums gan iekštelpās, gan āra gaisā ir viens no lielākajiem vides apdraudējumiem cilvēka veselībai. Pasaules Veselības organizācija (PVO) lēš, ka āra gaisa piesārņojums pilsētās vien katru gadu pasaulē izraisa 1,3 miljonus nāves gadījumu. Ilgtermiņa un koncentrēta ietekme var radīt dažādus veselības traucējumus — sākot no nelielas ietekmes uz elpošanas sistēmu līdz priekšlaicīgas nāves izraisīšanai. Par problemātiskākajiem ir vispāratzīti divi piesārņotāji — piezemes ozons (O3) un cietās daļiņas (PM2.5). Tiek lēsts, ka ozona paaugstināta koncentrācija vien katru gadu Eiropas Savienībā izraisa 21 000 priekšlaicīgas nāves gadījumu. Saskaņā ar PVO datiem, cieto daļiņu ietekmē katra iedzīvotāja dzīves ilgums Eiropā samazinās vidēji par gandrīz vienu gadu.

Izplūdes gāzu emisijas no vieglajām automašīnām un lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļiem būtiski palielina gaisa piesārņojumu. Šī problēma ir jo īpaši aktuāla pilsētu teritorijās, kur ir lielāks mehānisko transportlīdzekļu un iedzīvotāju blīvums. Autotransports rada vairāk nekā 40 % NOx emisiju. NO2 ir NOx daļa un ne vien tieši ietekmē veselību, bet ir arī galvenais nitrātu aerosolu avots, kas ir svarīga cieto daļiņu frakcija, un ultravioletās gaismas ietekmē arī O3 avots. Šādi NO2 emisijas vēl vairāk saasina ar O3 un PM2.5 piesārņojumu saistītās problēmas. Jauni mehāniskie transportlīdzekļi parasti ir energoefektīvāki un emitē mazāk piesārņotāju nekā vecāki transportlīdzekļi. Tomēr autotransporta radītās gaisa piesārņotāju un siltumnīcefekta gāzu emisijas attiecīgi nesamazinās, jo autotransporta apjoms nemitīgi pieaug.

Interesanti, ka Komisijas priekšlikumā dažas no šīm problēmām ir iecerēts risināt, nosakot vieglāk sasniedzamas robežvērtības amonjaka (NH3) emisijām no lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļiem ar dzirksteļaizdedzes motoru un metāna (CH4) emisijām no vieglajām automašīnām ar dzirksteļaizdedzes motoru. Šo noteikumu mērķis ir dot iespēju vieglāk laist tirgū ar dabasgāzi darbināmus transportlīdzekļus, kuriem ir problemātiski nodrošināt atbilstību spēkā esošajām NH3 un CH4 emisiju robežvērtībām. Tiek prognozēts, ka plašākai pārejai no dīzeļdegvielas uz dabasgāzes transportlīdzekļiem, jo īpaši pilsētu teritorijās, būtu ļoti pozitīva ietekme uz vidi, sevišķi NOx un CO2 emisiju ziņā.

Tomēr Komisija šo pozitīvo ietekmi uz vidi ierosina kompensēt, iespējams, nedaudz palielinot NH3 (amonjaka) un CH4 (metāna) emisijas. Ietekmes novērtējums ir apliecinājis, ka NH3 emisiju palielinājums, kas rastos, atceļot attiecīgo robežvērtību lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļiem, kuri darbināmi ar dabasgāzi, lielākoties būtu nenozīmīgs. Tāpēc šā risinājuma ietekmi uz vidi kopumā varētu uzskatīt par pozitīvu, ņemot vērā to, ka samazināsies NOx un CO2 emisijas, jo tiek prognozēts, ka vairāk tiks izmantoti ar dabasgāzi darbināmi transportlīdzekļi, kuru tirgus niša patlaban ir niecīga. Par metāna emisijām — ogļūdeņražu (THC) emisiju robežvērtība vieglajām automašīnām ar dzirksteļaizdedzes motoru Komisijai būtu jāpalielina tikai tādā gadījumā, ja tas nodrošinātu visu CO2 un metāna emisiju kopējā apjoma radītā siltumnīcefekta vispārēju samazināšanos. Atzinuma sagatavotāja vēlas uzsvērt, ka Komisijai arī turpmāk būtu jāseko tam, kā mainās amonjaka un metāna emisiju apjoms, kuru rada tirgū laistie dzirksteļaizdedzes transportlīdzekļi, un vajadzības gadījumā jāierosina attiecīgi pasākumi.

Noslēgumā vēl viens ne mazāk svarīgs faktors — atzinuma sagatavotāja vēlas nodrošināt, lai jauni mehāniskie transportlīdzekļi būtu aprīkoti ar sistēmām, kas palīdz autovadītājam savu transportlīdzekli vadīt ekoloģiski efektīvā veidā, tā samazinot degvielas patēriņu un līdz ar to arī piesārņotāju un siltumnīcefekta gāzu emisijas. Ietekmes novērtējumā Komisija ir sīki izvērtējusi priekšrocības, kuras ar minimālām izmaksām nodrošinātu degvielas patēriņa skaitītāju (DPS) un pārnesumu pārslēgšanas indikatoru (PPI) uzstādīšana jaunos transportlīdzekļos. Tāpēc atzinuma sagatavotāja uzskata, ka šādas sistēmas ir jāievieš kā jaunu transportlīdzekļu standarta aprīkojums atbilstoši Komisijas veiktā ietekmes novērtējuma secinājumiem.

GROZĪJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Kaut arī nav zināms, ka metāna emisijām būtu tieša nelabvēlīga ietekme uz cilvēku veselību, metāns ir spēcīga siltumnīcefektu veicinoša gāze. Tāpēc saskaņā ar Komisijas Paziņojumu par to Kopienas tiesību aktu piemērošanu un turpmāku attīstību, kuri attiecas uz vieglo automašīnu emisijām un piekļuvi remonta un tehniskās apkopes informācijai (Euro 5 un Euro 6)2, un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 715/20073 14. panta 1. punktu Komisijai būtu jāapsver metāna emisiju iekļaušana CO2 emisiju aprēķinos.

(2) Kaut arī nav zināms, ka metāna emisijām būtu tieša nelabvēlīga ietekme uz cilvēku veselību, metāns ir spēcīga siltumnīcefektu veicinoša gāze. Tāpēc saskaņā ar Komisijas paziņojumu par to Kopienas tiesību aktu piemērošanu un turpmāku attīstību, kuri attiecas uz vieglo automašīnu emisijām un piekļuvi remonta un tehniskās apkopes informācijai (Euro 5 un Euro 6)2, un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 715/20073 14. panta 1. punktu, kā arī pēc apspriešanās ar ieinteresētajām personām un ja vajadzības gadījumā ir veikts ietekmes novērtējums, Komisijai saistībā ar Regulas (EK) Nr. 443/2009 un Regulas (ES) Nr. 510/2011 pārskatīšanu būtu jāapsver metāna emisiju iekļaušana CO2 emisiju aprēķinos.

__________________

__________________

2 OV C 182, 19.7.2008., 17. lpp.

2 OV C 182, 19.7.2008., 17. lpp.

3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regula (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem („Euro 5” un „Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (OV L 171, 29.6.2007., 1. lpp.).

3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regula (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem („Euro 5” un „Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (OV L 171, 29.6.2007., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Lai veicinātu dabasgāzes transportlīdzekļu ieviešanu, būtu jāpalielina šobrīd noteiktās ogļūdeņražu (THC) emisiju robežvērtības, būtu jāņem vērā metāna emisiju ietekme un regulatīvā un patērētāju informēšanas nolūkā šīs emisijas būtu jāizsaka kā CO2 ekvivalents.

(3) Lai veicinātu dabasgāzes transportlīdzekļu ieviešanu, būtu jāpalielina pašlaik noteiktā ogļūdeņražu (THC) emisiju robežvērtība. Tomēr maksimālā pieļaujamo THC emisiju robežvērtība būtu jānosaka tā, lai nodrošinātu, ka dzirksteļaizdedzes transportlīdzekļu radīto metāna emisiju iespējamo palielinājumu kompensē visu šo transportlīdzekļu CO2 un metāna emisiju kopējā apjoma radītā siltumnīcefekta vispārēja samazināšanās.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a) Testa procedūras rezultātiem, uz ko pamatojas emisiju regulējums ES tipa apstiprināšanas tiesību aktos, būtu jāatspoguļo reālos braukšanas apstākļos konstatētie emisijas līmeņi, ņemot vērā Savienības finansētā ARTEMIS projekta rezultātus un novērtējumus. Tādēļ būtu jāizstrādā tādas emisiju kontroles sistēmas un pārbaudes cikli, kas atspoguļo reālos braukšanas apstākļus, jo īpaši pilsētu teritorijās, kur faktiskie braukšanas apstākļi ir krietni nestabilāki par normatīvo pārbaudes ciklu.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3b) Lai sasniegtu mērķi, kas nodrošina, ka autotransporta radītās piesārņotāju emisijas mazāk ietekmē vidi, no degvielas ar augstu oglekļa saturu būtu pakāpeniski jāpāriet uz alternatīvām ar zemāku oglekļa saturu, piemēram, uz dabasgāzi, kaut gan ilgtermiņā autotransportu vides ziņā patiešām ilgtspējīgu var padarīt tikai tad, ja sāk izmantot jaunas tehnoloģijas, kuras mazāk ietekmē vidi, piemēram, ar elektrību, ūdeņradi vai saspiestu gaisu darbināmus transportlīdzekļus.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a) Būtu jāveic aizsardzības pasākumi, lai nepieļautu augstu gaisa piesārņojuma koncentrāciju, ko izraisa O3 prekursoru (ozona liela koncentrācija apvienojumā ar augstu temperatūru vasarā), kā arī dīzeļdegvielas cieto daļiņu un citas emisijas (kopā ar tā dēvēto inversiju tās ziemā rada smogu). Atbilstošu pasākumu savlaicīgu īstenošanu jo īpaši nodrošinātu cieša sadarbība ar meteoroloģiskajiem dienestiem.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a) Pietiekami netiek izmantotas iespējas samazināt degvielas patēriņu un līdz ar to arī piesārņotāju un siltumnīcefekta gāzu emisijas, ko var panākt ar efektīva braukšanas stila jeb tā dēvētās ekoloģiskās autovadīšanas palīdzību. Lielākoties tas ir tāpēc, ka autovadītājiem trūkst informācijas vai izpratnes par to, kā efektīvi vadīt transportlīdzekli. Ekoloģisku autovadīšanu galvenokārt veicina divas transportlīdzeklī uzstādītas tehniskās sistēmas: degvielas patēriņa skaitītāji (DPS) un pārnesumu pārslēgšanas indikatori (PPI). DPS ir iekārta, kas autovadītājam sniedz precīzu informāciju par transportlīdzekļa degvielas faktisko patēriņu, tostarp par degvielas patēriņu attiecīgajā brīdī, degvielas vidējo patēriņu, degvielas patēriņu tukšgaitā, ekspluatācijas perioda kopējo degvielas patēriņu un transportlīdzekļa atlikušā braukšanas attāluma prognozi, pamatojoties uz degvielas patēriņu attiecīgajā brīdī. PPI uzrāda optimālo pārnesumu, ja tas atšķiras no attiecīgā brīdī izmantotā, kā arī to, ko autovadītājam darīt (pārslēgt uz augstāku vai zemāku pārnesumu), lai samazinātu degvielas patēriņu. Tā uzdevums ir vizuāli brīdināt mehāniskā pārnesuma transportlīdzekļa vadītāju, ja nepieciešama pārnesumu pārslēgšana. PPI jau ir obligāti jaunajos vieglajos M1 kategorijas automobiļos ar mehāniskajām pārnesumkārbām, bet tie nav obligāti neviena cita veida mehāniskajos transportlīdzekļos, piemēram, kravas furgonos, kravas automobiļos vai autobusos. Turpretim neviena tiesību norma pašlaik nenosaka, ka kādas kategorijas mehāniskie transportlīdzekļi būtu jāaprīko ar DPS. Pētījumi liecina, ka ekoloģiskās autovadīšanas potenciālu varētu efektīvāk īstenot, izmantojot abas šīs sistēmas vienlaicīgi. Turklāt DPS varētu palīdzēt patērētājiem iegādāties transportlīdzekļus ar zemu degvielas patēriņu. Tas būtu jo īpaši piemēroti tādu lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu gadījumā, kuru pārdošanā piedāvātajiem modeļiem pagaidām nav juridisku prasību uzrādīt degvielas patēriņa efektivitāti un CO2 emisiju apjomu. DPS un PPI par mazu maksu var uzstādīt transportlīdzekļa ražotājs, bet pagaidām tie bieži vien nav pieejami vai tiek piedāvāti izvēles paketē, kas kavē to plašu izmantošanu. Turklāt, pat ja šīs ierīces ir pieejamas, tās bieži vien ir uzstādītas tā, ka nav piemērotas ekoloģiskas autovadīšanas veicināšanai (piemēram, tās nav pastāvīgi redzamas, nesniedz informāciju par degvielas patēriņu attiecīgajā brīdī, kā arī atšķiras uzrādītais un faktiskais degvielas patēriņš).

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Lai sasniegtu ES gaisa kvalitātes mērķus un nodrošinātu, ka transportlīdzekļu emisijas turpina samazināties, pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. pantu būtu jāpiešķir Komisijai attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par Regulas (EK) Nr. 715/2007 piemērošanu M1, M2, N1 un N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru atskaites masa pārsniedz 2610 kg un maksimālā masa nepārsniedz 5000 kg, par konkrētām tipa apstiprinājuma procedūrām, testiem un prasībām, par prasībām, ar kurām piemērot aizliegumu izmantot pārveidošanas ierīces, kuras samazina emisiju kontroles sistēmas efektivitāti, par pasākumiem, kas vajadzīgi, lai noteiktu, ka ražotājam ir pienākums sniegt neierobežotu un standartizētu piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, par atbilstības sertifikātā norādītās CO2 emisiju masas informācijas aizstāšanu ar informāciju par kopējo CO2 ekvivalenta emisiju masu, par ogļūdeņražu emisiju robežvērtības pieaugumu vai atcelšanu dzirksteļaizdedzes transportlīdzekļiem, par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 715/2007, ar mērķi atkārtoti kalibrēt uz daļiņu masas pamatoto vērtību robežvērtības un ieviest uz daļiņu skaita pamatoto vērtību robežvērtības, lai tās visumā atbilstu benzīna un dīzeļdegvielas masas robežvērtībām, par pārskatītu mērīšanas procedūras pieņemšanu cieto daļiņu un cieto daļiņu skaita robežvērtībām, NO2 emisiju robežvērtībām un izpūtēja emisijām zemā temperatūrā transportlīdzekļiem, kas apstiprināti kā atbilstīgi „Euro 6” emisiju robežvērtībām. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

(7) Lai sasniegtu ES gaisa kvalitātes mērķus un nodrošinātu, ka transportlīdzekļu emisijas turpina samazināties, pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. pantu būtu jāpiešķir Komisijai attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par Regulas (EK) Nr. 715/2007 piemērošanu M1, M2, N1 un N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru atskaites masa pārsniedz 2610 kg un maksimālā ražotāja pieļaujamā pilnmasa nepārsniedz 7500 kg, par konkrētām tipa apstiprinājuma procedūrām, testiem un prasībām, par prasībām, ar kurām piemērot aizliegumu izmantot pārveidošanas ierīces, kuras samazina emisiju kontroles sistēmas efektivitāti, par pasākumiem, kas vajadzīgi, lai noteiktu, ka ražotājam ir pienākums sniegt neierobežotu un standartizētu piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, par atbilstības sertifikātā norādītās CO2 emisiju masas informācijas aizstāšanu ar informāciju par kopējo CO2 ekvivalenta emisiju masu, par ogļūdeņražu emisiju robežvērtības pieaugumu vai atcelšanu dzirksteļaizdedzes transportlīdzekļiem, par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 715/2007, ar mērķi atkārtoti kalibrēt uz daļiņu masas pamatoto vērtību robežvērtības un ieviest uz daļiņu skaita pamatoto vērtību robežvērtības, lai tās visumā atbilstu benzīna un dīzeļdegvielas masas robežvērtībām, par pārskatītu mērīšanas procedūras pieņemšanu cieto daļiņu un cieto daļiņu skaita robežvērtībām, NO2 emisiju robežvērtībām un izpūtēja emisijām zemā temperatūrā transportlīdzekļiem, kas apstiprināti kā atbilstīgi „Euro 6” emisiju robežvērtībām. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

Pamatojums

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem diviem dažādiem viena un tā paša transportlīdzekļa variantiem ir nepieciešami divi atsevišķi tipa apstiprinājumi. Tas rada lieku administratīvo slogu bez jebkādas labvēlīgas ietekmes uz vidi. Palielinot ražotāja pieļaujamās pilnmasas vērtību līdz 7500 kg, transportlīdzekļus, kuru masa pārsniedz vieglajām automašīnām pašlaik noteikto 2610/2840 kg ierobežojumu, pēc ražotāja izvēles varētu reģistrēt vai nu saskaņā ar tiesību aktiem, kas piemērojami vieglajām automašīnām, vai arī saskaņā a tiesību aktiem, kuri attiecas uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļiem.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 715/2007

2. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pēc to deleģēto aktu publicēšanas, kas pieņemti saskaņā ar otro daļu un pēc ražotāja lūguma šī regula attiecas uz M1, M2, N1 un N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kuri definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/46/EK* II pielikumā un kuru atskaites masa pārsniedz 2610 kg un maksimālā masa nepārsniedz 5000 kg.

Pēc to deleģēto aktu publicēšanas, kas pieņemti saskaņā ar otro daļu un pēc ražotāja lūguma šī regula attiecas uz M1, M2, N1 un N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kuri definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/46/EK* II pielikumā un kuru atskaites masa pārsniedz 2610 kg un maksimālā ražotāja pieļaujamā pilnmasa nepārsniedz 7500 kg.

Komisija saskaņā ar 14.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par šīs regulas piemērošanu M1, M2, N1 un N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kuri definēti Direktīvas 2007/46/EK II pielikumā un kuru atskaites masa pārsniedz 2610 kg un maksimālā masa nepārsniedz 5000 kg. Ar deleģētajiem aktiem nodrošina, ka šasijas dinamometra pārbaudē, kurā nosaka ekvivalento inerci, kā arī citus jaudas un slodzes pamatparametrus, tiek ņemta vērā transportlīdzekļa faktiskā darba masa.

Komisija saskaņā ar 14.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par šīs regulas piemērošanu M1, M2, N1 un N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kuri definēti Direktīvas 2007/46/EK II pielikumā un kuru atskaites masa pārsniedz 2610 kg un maksimālā ražotāja pieļaujamā pilnmasa nepārsniedz 7500 kg. Ar deleģētajiem aktiem nodrošina, ka šasijas dinamometra pārbaudē, kurā nosaka ekvivalento inerci, kā arī citus jaudas un slodzes pamatparametrus, tiek ņemta vērā transportlīdzekļa faktiskā darba masa.

____________________

____________________

* OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.

* OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.

Pamatojums

Palielinot ražotāja pieļaujamās pilnmasas vērtību līdz 7500 kg, transportlīdzekļus, kuru masa pārsniedz vieglajām automašīnām pašlaik noteikto 2610/2840 kg ierobežojumu, pēc ražotāja izvēles varētu reģistrēt vai nu saskaņā ar tiesību aktiem, kas piemērojami vieglajām automašīnām, vai arī saskaņā a tiesību aktiem, kuri attiecas uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļiem. „Ražotāja pieļaujamā pilnmasa” ir mehāniskā transportlīdzekļa un piekabes(-ju) kopējā masa, kuru noteicis ražotājs.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

1. pants – 2.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 715/2007

5. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

2a) regulas 5. panta 1. punktu groza šādi:

„Ražotājs transportlīdzekļus aprīko tā, lai daļas, kas varētu radīt emisiju, būtu plānotas, konstruētas un samontētas tā, lai transportlīdzeklis normālos lietošanas apstākļos atbilstu šai regulai un tās īstenošanas pasākumiem.”

„Ražotājs transportlīdzekļus aprīko tā, lai daļas, kas varētu radīt emisiju, būtu plānotas, konstruētas un samontētas tā, lai transportlīdzeklis reālos braukšanas apstākļos atbilstu šai regulai un tās īstenošanas pasākumiem.

 

Ražotājs nodrošina emisiju kontroles sistēmas efektivitāti, ievērojot atbilstības koeficientu, kas atspoguļo tikai emisiju mērījumu procedūras iespējamās pielaides.ˮ

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

1. pants – 2.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 715/2007

5. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2b) regulas 5. pantā pievieno šādu punktu:

 

„1.a Ražotāji nodrošina, ka transportlīdzekļi ir aprīkoti ar degvielas patēriņa skaitītājiem atbilstoši prasībām, kas noteiktas šajā regulā un saistībā ar to pieņemtajos deleģētajos aktos.”

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

1. pants – 3.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 715/2007

5. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

3a) regulas 5. panta 3. punktu groza šādi:

„a) izpūtēja emisijām, ietverot pārbaudes ciklus, emisijām zemā vides temperatūrā, emisijām tukšgaitā, izplūdes gāzu dūmainību un pēcapstrādes sistēmu pareizu darbību un atjaunošanos;”

„(a) izpūtēja emisijām, ietverot pārbaudes ciklus, kuru pamatā ir braukšanas režīma faktiskās emisijas (BFE), emisiju pārnēsājamo mērsistēmu (EPM) izmantošana, emisijas zemā vides temperatūrā, emisijas tukšgaitā, izplūdes gāzu dūmainība un pēcapstrādes sistēmu pareiza darbība un atjaunošanās

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

1. pants – 3.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 715/2007

5. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3b) regulas 5. panta 3. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:

 

„ea) transportlīdzekļu aprīkošanu ar degvielas patēriņa skaitītājiem, kas autovadītājam sniedz precīzu informāciju par transportlīdzekļa degvielas faktisko patēriņu, tostarp vismaz šādus datus: degvielas patēriņu attiecīgajā brīdī (l/100 km), degvielas vidējo patēriņu (l/100 km), degvielas patēriņu tukšgaitā (l/stundā), kopējo ekspluatācijas perioda degvielas patēriņu (l) un transportlīdzekļa atlikušā braukšanas attāluma prognozi, pamatojoties uz degvielas patēriņu attiecīgajā brīdī;ˮ

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

1. pants – 3.c punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 715/2007

5. pants – 3. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3c) regulas 5. panta 3. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:

 

„ia) atbilstības koeficientu, kas ir konkrēta, reālos apstākļos izmērīta piesārņotāja emisiju maksimālā līmeņa attiecība pret minētajam piesārņotājam normatīvi paredzētajām „Euro 6ˮ robežvērtībām, kuras ir jānosaka pēc iespējas zemākas.”

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

1. pants – 3.d punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 715/2007

5. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3d) regulas 5. panta 3. punktā pievieno šādu daļu:

 

„Komisija līdz 2016. gada 31. decembrim pieņem deleģēto aktu, lai papildinātu šā panta 1.a punktā un 3. punkta ea) apakšpunktā minētās prasības. Sākot ar 2018. gada 1. janvāri, valstu iestādes atsakās piešķirt ES tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu jauniem transportlīdzekļu veidiem, kuri neatbilst minētajām prasībām. Sākot ar 2019. gada 1. janvāri, valstu iestādes gadījumos, kad jauns transportlīdzeklis neatbilst minētajām prasībām, atbilstības sertifikātus uzskata par turpmāk nederīgiem un aizliedz šādu transportlīdzekļu reģistrāciju, pārdošanu un ekspluatāciju.ˮ

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

1. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 715/2007

14. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Nepazeminot vides aizsardzības līmeni Savienībā, Komisija saskaņā ar 14.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus par:

1. Komisija apsver iespēju iekļaut metāna emisijas CO2 emisiju aprēķinos, tā nodrošinot, ka normatīvā regulējuma un patērētāju informēšanas vajadzībām ir ņemts vērā metāna emisiju siltumnīcefekts CO2 ekvivalenta izteiksmē. Šajā nolūkā Komisija attiecīgā gadījumā iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei likumdošanas priekšlikumu par Regulas (EK) Nr. 443/2009 un Regulas (ES) Nr. 510/2011 pārskatīšanu.

a) Direktīvas 2007/46/EK 18. pantā minētajā atbilstības sertifikātā norādītās CO2 emisiju masas informācijas aizstāšanu ar informāciju par kopējo CO2 ekvivalenta emisiju masu, kas ir CO2 emisiju masas un metāna emisiju masas summa, ko izsaka kā CO2 ekvivalenta emisiju masu attiecībā uz to siltumnīcefekta gāzu emisiju ietekmi;

 

b) ogļūdeņražu (THC) emisiju robežvērtības pieaugumu vai atcelšanu dzirksteļaizdedzes transportlīdzekļiem.

 

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

1. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 715/2007

14. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Nepazeminot vides aizsardzības līmeni Savienībā, Komisija saskaņā ar 14.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar ko palielina ogļūdeņražu (THC) emisiju robežvērtības dzirksteļaizdedzes transportlīdzekļiem. Maksimālā pieļaujamo THC emisiju robežvērtība ir jānosaka tā, lai nodrošinātu, ka dzirksteļaizdedzes transportlīdzekļu radīto metāna emisiju iespējamo palielinājumu kompensē visu šo transportlīdzekļu CO2 un metāna emisiju kopējā apjoma radītā siltumnīcefekta vispārēja samazināšanās.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

1. pants – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 715/2007

14.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras, kas minētas 2. panta 2. punkta otrajā daļā, 5. panta 3. punktā, 8. pantā un 14. panta 1.–5. punktā, Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [...] [publikāciju birojs ieraksta precīzu spēkā stāšanās datumu].

2. Pilnvaras pieņemt 2. panta 2. punkta otrajā daļā, 5. panta 3. punktā, 8. pantā un 14. panta 1.a līdz 5. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no [šīs regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

1. pants – 7.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 715/2007

18. pants – 3. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

7a) regulas 18. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

„3. Grozījumus vai īstenošanas pasākumus, kas minēti 5. panta 3. punktā un 14. panta 6. punktā, pieņem līdz 2008. gada 2. jūlijam.”

„3. Grozījumus vai deleģētos aktus, kas minēti 2. panta 2. punktā, 5. panta 3. punktā un 14. panta 1.a līdz 5. punktā, pieņem vēlākais līdz [viens gads pēc šīs regulas stāšanās spēkā].”

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

2. pants – 1.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 595/2009

5. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

1a) regulas 5. pantā pievieno šādu punktu:

 

„2.a Ražotāji nodrošina, ka transportlīdzekļi ir aprīkoti ar degvielas patēriņa skaitītājiem atbilstoši prasībām, kas noteiktas šajā regulā un saistībā ar to pieņemtajos deleģētajos aktos.”

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

2. pants – 1.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 595/2009

5. pants – 4. punkts – pirmais teikums

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

1b) regulas 5. panta 4. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

„4. Komisija pieņem pasākumus šā panta īstenošanai, tostarp pasākumus, kas attiecas uz:”

„4. Komisija saskaņā ar 12.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai izstrādātu īpašas šajā pantā noteiktas procedūras, testus un tipa apstiprināšanas prasības, tostarp prasības, kas attiecas uz:ˮ

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

2. pants – 1.c punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 595/2009

5. pants – 4. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1c) regulas 5. panta 4. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:

 

„ea) transportlīdzekļu aprīkošanu ar degvielas patēriņa skaitītājiem, kas autovadītājam sniedz precīzu informāciju par transportlīdzekļa degvielas faktisko patēriņu, tostarp vismaz šādus datus: degvielas patēriņu attiecīgajā brīdī (l/100 km), vidējo degvielas patēriņu (l/100 km), degvielas patēriņu tukšgaitā (l/stundā) un ekspluatācijas perioda kopējo degvielas patēriņu (l) un transportlīdzekļa atlikušā braukšanas attāluma prognozi, pamatojoties uz degvielas patēriņu attiecīgajā brīdī.ˮ

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

2. pants – 1.d punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 595/2009

5. pants – 4. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1d) regulas 5. panta 4. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

 

„Komisija līdz 2016. gada 31. decembrim pieņem deleģēto aktu, ar ko papildina šā panta 2.a punktā un 4. punkta ea) apakšpunktā minētās prasības. Sākot ar 2018. gada 1. janvāri, valstu iestādes atsakās piešķirt ES tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu jauniem transportlīdzekļu veidiem, kuri neatbilst minētajām prasībām. Sākot ar 2019. gada 1. janvāri, valstu iestādes gadījumos, kad jauns transportlīdzeklis neatbilst minētajām prasībām, atbilstības sertifikātus uzskata par turpmāk nederīgiem un aizliedz šādu transportlīdzekļu reģistrāciju, pārdošanu un ekspluatāciju.ˮ

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

2. pants – 1.e punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 595/2009

12.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1e) regulā iekļauj šādu pantu:

 

„12.a pants

 

Deleģēšanas īstenošana

 

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

 

2. Pilnvaras pieņemt 5. panta 4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no [šī regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

 

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 5. panta 4. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

 

4. Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

5. Saskaņā ar 5. panta 4. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.”

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a pants

 

Pārnesumu pārslēgšanas indikatori

 

Komisija izvērtē, vai ir lietderīgi ieviest prasību uzstādīt pārnesumu pārslēgšanas indikatorus transportlīdzekļiem ar mehānisko pārnesumkārbu, kas nav M1 kategorijas transportlīdzekļi, kuriem šāda prasība jau ir noteikta spēkā esošajos Savienības tiesību aktos. Pamatojoties uz šo novērtējumu, Komisija attiecīgā gadījumā iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumu plašāk piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 661/20091a 11. pantu, attiecinot to arī uz citām transportlīdzekļu kategorijām.

 

_______________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regula (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (OV L 200, 31.7.2009., 1. lpp.).

PROCEDŪRA

Virsraksts

Autotransporta līdzekļu piesārņotāju emisiju samazināšana

Atsauces

COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD)

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Atzinumu sniedza

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

6.2.2014

Atzinumu sagatavoja

Iecelšanas datums

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

26.11.2014

Izskatīšana komitejā

5.5.2015

15.6.2015

 

 

Pieņemšanas datums

16.6.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

35

8

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ivo Belet, Daniel Dalton, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Ulrike Rodust, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jarosław Wałęsa


PROCEDŪRA

Virsraksts

Autotransporta līdzekļu piesārņotāju emisiju samazināšana

Atsauces

COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

31.1.2014

 

 

 

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

6.2.2014

IMCO

6.2.2014

TRAN

6.2.2014

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Lēmuma datums

ITRE

12.2.2014

 

 

 

Referenti

Iecelšanas datums

Albert Deß

10.7.2014

 

 

 

Izskatīšana komitejā

10.11.2014

6.5.2015

25.6.2015

 

Pieņemšanas datums

23.9.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

66

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Buşoi, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Guillaume Balas, Nikolay Barekov, Paul Brannen, Renata Briano, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Ismail Ertug, Giorgos Grammatikakis, Gesine Meissner, Anne-Marie Mineur, Ulrike Müller, James Nicholson, Marijana Petir, Gabriele Preuß

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Martin Häusling, Judith Sargentini

Iesniegšanas datums

29.9.2015

Juridisks paziņojums