Procedura : 2015/0076(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0271/2015

Teksty złożone :

A8-0271/2015

Debaty :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Głosowanie :

PV 27/10/2015 - 5.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0361

SPRAWOZDANIE     *
PDF 703kWORD 261k
29.9.2015
PE 560.677v02-00 A8-0271/2015

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu zmieniającego do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej środki równoważne środkom ustanowionym w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

(08266/1/2015 – C8‑0169/2015 – 2015/0076(NLE))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Jeppe Kofod

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu zmieniającego do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej środki równoważne środkom ustanowionym w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

(08266/1/2015 – C8‑0169/2015 – 2015/0076(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (08266/1/2015),

–  uwzględniając projekt umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej środki równoważne środkom ustanowionym w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (08297/2015),

–  uwzględniając art. 115 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. b) oraz ust. 8 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0169/2015),

–  uwzględniając art. 59 oraz art. 108 ust.7 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8–0271/2015),

1.  zatwierdza projekt decyzji Rady po poprawkach oraz zatwierdza zawarcie umowy;

2.  ubolewa nad niemożnością wprowadzenia ulepszeń, zwłaszcza jeśli chodzi o zakres wymiany informacji i automatyczny, obowiązkowy i wolny od wszelkich przeszkód charakter tej wymiany;

3.  wzywa Komisję do poinformowania Parlamentu w przypadku jakiejkolwiek zmiany lub nowego rozwoju wydarzeń na ostatnich etapach zawierania tej umowy;

4.  przypomina Radzie, że jeżeli dokona zmian w projekcie decyzji, będzie musiała ponownie skonsultować się z Parlamentem;

5.  przypomina o znaczeniu skutecznego zwalczania oszustw podatkowych i unikania opodatkowania, zwłaszcza oszustw podatkowych i unikania opodatkowania przez osoby fizyczne i prawne z siedzibą w Unii przy pomocy instytucji finansowych z siedzibą w krajach trzecich;

6.  wzywa Komisję, aby 18 miesięcy po dacie wejścia w życie tej umowy dokonała oceny jej stosowania i rezultatów oraz aby przedstawiła sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, któremu w stosownym przypadku powinny towarzyszyć propozycje dotyczące rewizji umowy;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Poprawka    1

Projekt decyzji

Artykuł 2 ustęp 1

Projekt decyzji

Poprawka

1. Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii powiadomienia przewidzianego w art. 2 ust. 1 protokołu zmieniającego1.

1. Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii powiadomienia przewidzianego w art. 2 ust. 1 i art. 4 protokołu zmieniającego1 w celu zagwarantowania, że przestrzegane są zasady automatycznej wymiany informacji w odniesieniu do rachunków raportowanych i że umożliwiono współpracę w kwestiach wypełniania przepisów i ich egzekwowania.

 

__________________

__________________

1 Data wejścia w życie protokołu zmieniającego zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

1 Data wejścia w życie protokołu zmieniającego zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

Poprawka    2

Projekt decyzji

Artykuł 2 ustęp 2

Projekt decyzji

Poprawka

2. Komisja informuję Konfederację Szwajcarską i państwa członkowskie o notyfikacjach dokonanych zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. d) Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych w celu poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych wynikających z Protokołu zmieniającego.

poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej

UZASADNIENIE

Wprowadzenie

W dniu 27 maja 2015 r. Unia Europejska i Szwajcaria podpisały umowę w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych, mającą na celu poprawę międzynarodowej współpracy podatkowej i przestrzegania przepisów.

Umowa ta stanowi ważny krok w prowadzonych obecnie działaniach na rzecz walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od podatków oraz aktualizuje umowę z 2004 r. przewidującą stosowanie przez Szwajcarię środków równoważnych środkom przewidzianym w unijnej dyrektywie w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności.

Na mocy tej umowy UE i Szwajcaria będą automatycznie wymieniać się informacjami finansowymi dotyczącymi rezydentów drugiej strony, począwszy od 2018 r. Celem jest zaradzenie sytuacjom, w których podatnik usiłuje ukryć kapitał stanowiący dochód lub aktywa, od których nie odprowadzono podatków.

Umowa ma zadbać o to, by Szwajcaria stosowała wzmocnione środki równoważne środkom przewidzianym w dyrektywie UE w sprawie współpracy administracyjnej zmienionej w marcu 2014 r. (tzw. dyrektywy DAC 2) oraz stosowała zasady automatycznej wymiany informacji finansowych określone w globalnych standardach OECD z 2014 r.

Ponadto umowa zawiera przepisy mające na celu ograniczenie możliwości unikania przez podatników zgłoszeń do organów podatkowych dzięki przesuwaniu aktywów lub inwestowaniu w produkty, które nie są objęte zakresem umowy. Informacje, które mają być przedmiotem wymiany, dotyczą nie tylko dochodu, np. odsetek i dywidend, ale także sald rachunku i wpływów ze sprzedaży aktywów finansowych.

Organy administracji podatkowej w państwach członkowskich UE oraz w Szwajcarii będą mogły:

– prawidłowo i jednoznacznie identyfikować odnośnych podatników;

– stosować i egzekwować obowiązujące w tych państwach członkowskich przepisy podatkowe w sytuacjach transgranicznych;

– ocenić prawdopodobieństwo uchylenia się od opodatkowania;

– uniknąć zbędnych dalszych dochodzeń.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje tę umowę, uważa jednak, że kilka elementów można wciąż poprawić. Jako że obowiązująca procedura nie pozwala na wprowadzenie poprawek do proponowanej umowy międzynarodowej, przedstawione sugestie powinny zostać uwzględnione w przyszłych umowach tego typu negocjowanych obecnie z krajami trzecimi i będących blisko finalizacji.

Artykuł 2 – Automatyczna wymiana informacji w odniesieniu do rachunków raportowanych

•  Ustęp 2 lit. a): Dodanie obowiązku ujawnienia pełnego imienia i nazwiska/ pełnej nazwy i numeru identyfikacyjnego – Wniosek nie wymaga pełnych i szczegółowych informacji o posiadaczach rachunków, tj. pełnego imienia i nazwiska / pełnej nazwy oraz obowiązkowego ujawnienia numeru identyfikacyjnego podatnika. Mając na względzie dążenia do zapewnienia całkowitej przejrzystości i ujawniania pełnych informacji, powinien być to wymóg obowiązkowy.

Artykuł 3 – Ramy czasowe i sposób automatycznej wymiany informacji

•  Ustęp 3: Zmiana okresu raportowania z roku na kwartał – Zgodnie z obecną umową wymiana informacji następuje co roku na wniosek właściwych organów. Sprawozdawca uważa, że z punktu widzenia potrzeby sprawnego i efektywnego przekazywania informacji okres ten jest zbyt ścisły i zbyt długi, proponuje zatem jego skrócenie, tak aby raportowanie miało miejsce kwartalnie.

Artykuł 5 – Wymiana informacji na wniosek

•  Ustęp 1: Bezwarunkowa wymiana informacji – Mając na względzie dążenie do zapewnienia całkowitej przejrzystości i ujawniania pełnych informacji między stronami, należy podkreślić bezwarunkowy i obowiązkowy charakter przekazywania informacji, aby zabezpieczyć obecną umowę przed ograniczeniami prawnymi oraz przed wydaniem przez Szwajcarię jednostronnej deklaracji o wstrzymaniu przekazania informacji, które mogą być uzyskane nielegalnie (tj. informacji przekazywanych przez osoby zgłaszające nadużycia).

ORAZ

•  Ustęp 2 litera c): Sprawozdawca proponuje skreślenie wyłączenia dotyczącego informacji, „których ujawnienie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym (ordre public)”. Podobnie jak w przypadku poprzedniej poprawki, wyłączenie (z obowiązku przekazywania) informacji, których ujawnienie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym (ordre public), jest zbyt szerokie i niejednoznaczne i dlatego należałoby je skreślić.

Artykuł 6 – Poufność danych osobowych i ich ochrona

•  Ustęp 3: Sprawozdawca proponuje skreślenie przepisu przewidującego uzależnienie wymiany informacji od uprzedniej zgody właściwych organów – Sprawozdawca proponuje, aby w duchu zasady pełnej i bezwarunkowej wymiany informacji usunąć warunek, zgodnie z którym państwa członkowskie lub Szwajcaria muszą zwrócić się o zgodę na wykorzystanie wymienianych informacji lub przekazanie ich innej jurysdykcji.

Artykuł 7 – Konsultacje i zawieszenie Umowy

•  Ustęp 1: Komisja jako wiążący mediator w przypadku sporów – Sprawozdawca uważa, że przepisy odnoszące się do sporów dotyczących interpretacji umowy są zbyt łagodne dla stron. Sprawozdawca uważa, że aby zadbać o sprawne wdrożenie i egzekwowanie umowy, wiążący arbitraż Komisji Europejskiej w przypadku sporów stanowi jasne i pewne rozwiązanie.

Artykuł 8 – Zmiany

•  Ustęp 1: Elastyczność w celu dostosowania do odpowiednich przepisów unijnych (a nie jedynie standardów OECD) – Mając na uwadze nieustanną ewolucję europejskich ram prawnych, sprawozdawca uważa, że oprócz zawartego już w umowie przepisu dotyczącego przeprowadzania konsultacji w przypadku przyjęcia na szczeblu OECD istotnych zmian uregulowań należy wprowadzić obowiązek przeprowadzania takich konsultacji również w przypadku przyjęcia istotnych przepisów na szczeblu europejskim.

Artykuł 9 – Płatności dywidend, odsetek i należności licencyjnych między spółkami

•  Ustęp 2: Usunięcie wyłączeń. Wzorowanie się na dyrektywie w sprawie odsetek i należności licencyjnych w celu zapewnienia spójności z prawodawstwem UE – Po analizie dyrektywy Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych, sprawozdawca uważa, że obecna umowa dodała kolejny warunek, który jest kontrproduktywny i ogranicza zakres ujawnianych informacji. W związku z tym należy dostosować zakres dywidend, odsetek i należności licencyjnych do obecnego prawodawstwa europejskiego w celu zachowania spójności.

Artykuł 10 – Wypowiedzenie Umowy

•  Taki sam problem jak w przypadku art. 7. Wypowiedzenie powinno następować po wiążącej mediacji ze strony Komisji – W związku z poprawkami zaproponowanymi do art. 7 wypowiedzenie umowy nie może następować jednostronnie i powinno podlegać wiążącej mediacji ze strony Komisji Europejskiej.

Dodanie:

Artykuł 12 – Fragment deklaracji w celu podkreślenia wiążącego charakteru terminów wdrożenia – Obecna propozycja nie przewiduje wiążącego terminu wdrożenia umowy, ponieważ zawarte w niej uregulowania wykonawcze mają formę jedynie niewiążącej deklaracji. Mając na względzie rolę umowy w walce z uchylaniem się od podatków i agresywnym planowaniem podatkowym, niezbędny jest wiążący termin wdrożenia.

UE i Szwajcaria uzgodniły, że umowa zostanie zawarta w takim czasie, by mogła wejść w życie w dniu 1 stycznia 2017 r., i sprawozdawca apeluje o przestrzeganie tego terminu.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.9.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

46

0

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Philippe De Backer, Ildikó Gáll-Pelcz, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Joly, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Andreas Schwab, Antonio Tajani, Beatrix von Storch

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Joachim Starbatty

Informacja prawna