Postup : 2015/2209(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0272/2015

Předložené texty :

A8-0272/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/10/2015 - 7.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0334

ZPRÁVA     
PDF 533kWORD 104k
30.9.2015
PE 565.195v02-00 A8-0272/2015

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2015/003 BE/Ford Genk předložená Belgií)

(COM(2015)0336 – C8-0250/2015 – 2015/2209(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Paul Rübig

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2015/003 BE/Ford Genk předložená Belgií)

(COM(2015)0336 – C8-0250/2015 – 2015/2209(BUD))

Evropský parlament,

–    s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0336 – C8–0250/2015),

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (dále jen „nařízení o EFG“),

–   s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (interinstitucionální dohoda ze dne 2. prosince 2013), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

–   s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–   s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–   s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0272/2015),

A. vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu nebo celosvětovou finanční a hospodářskou krizí, a pomáhat jim při opětovném začleňování na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolňování prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci;

C. vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG je výsledkem dohody mezi Parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, zvýšení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o příspěvek z EFG tak, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, dále rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D. vzhledem k tomu, že Belgie předložila žádost EGF/2013/003 BE/Ford Genk o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propuštěním 5 111 osob, z toho 3 701 pracovníků v závodě Ford Genk a 1 180 pracovníků v 11 dodavatelských nebo odběratelských závodech, které působí v hospodářském odvětví klasifikace NACE, revize 2 oddíl 29 (Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů), přičemž se očekává, že uvedeného opatření se zúčastní přibližně 4 500 propuštěných pracovníků;

E.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG jsou splněny, a Belgie má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 6 268 564 EUR z celkových nákladů ve výši 10 447 607 EUR;

2.  bere na vědomí, že belgické orgány podaly žádost o finanční příspěvek z EFG dne 24. března 2015 a že Komise dokončila její posouzení dne 14. července 2015 a informovala o tom Parlament dne 1. září 2015; vítá rychlé posouzení žádosti, které netrvalo ani pět měsíců;

3.  bere na vědomí, že v letech 2007 až 2012 poklesla výroba osobních automobilů v EU-27 o 14,6 % a že Čína v tomtéž období svůj podíl na trhu osobních automobilů více než zdvojnásobila; dochází k závěru, že tyto události přímo souvisejí s významnými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací;

4.  připomíná, že první vlna propouštění v závodě Ford Genk v roce 2013 vedla k podání první žádosti o příspěvek z EFG, která je rovněž zdůvodněna globalizací a která je nyní prováděna,(4) a že tato druhá žádost se týká propouštění v závodě Ford Genk v roce 2014 až do doby, kdy byl závod v prosinci téhož roku zcela uzavřen;

5.  konstatuje, že výroba v belgickém automobilovém průmyslu poklesla o 15,58 %, zatímco celosvětová produkce vzrostla o 18,9 %;

6.  připomíná, že závod Ford Genk byl v provincii Limbursko největším zaměstnavatelem; konstatuje, že propouštění značně poškozuje limburskou ekonomiku, neboť došlo ke ztrátě více než 8 000 pracovních míst (včetně nepřímo souvisejících pracovních míst), která ve většině případů postihla občany EU ve věku od 30 do 54 let, zvýšila se míra nezaměstnanosti mezi 1,8 a 2 procentními body (až na 29,4% nárůst míry nezaměstnanosti v regionu z 6,8 % na 8,8 %), snížilo se HDP mezi 2,6 % a 2,9 % a hrozí pokles produktivity práce o 10,9 %, protože automobilový průmysl byl pro produktivitu práce tohoto regionu velmi důležitý;

7.  konstatuje, že v oddílu 29 klasifikace NACE, revize 2 (výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů) bylo k dnešnímu dni podáno 22 žádostí o příspěvek z EFG, z nichž 12 souvisí s globalizací obchodu a 10 s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí; doporučuje proto, aby Komise vypracovala studii o asijských a jihoasijských trzích, aby se výrobci v EU mohli poučit o nových požadavcích na dovozní licence a aby se dozvěděli, jak mohou na těchto trzích zvýšit své zastoupení a konkurenceschopnost;

8.  vítá rozhodnutí belgických orgánů zahájit k 1. lednu 2015 – tedy se značným předstihem před podáním žádosti a konečným rozhodnutím o podpoře navrženého koordinovaného souboru opatření z prostředků EFG – poskytování individualizovaných služeb, aby se pracovníkům rychle dostalo pomoci;

9.  poukazuje na skutečnost, že Belgie plánuje zavést tři druhy opatření pro propuštěné pracovníky, jichž se tato žádost týká: i) individuální pomoc při hledání pracovního místa, vyřizování konkrétních případů a obecné informační služby, ii) odborné vzdělávání a rekvalifikace a iii) příspěvky a pobídky;

10. vítá, že propuštění pracovníci mohou využívat širokou škálu navržených opatření, která zahrnují několik činností zaměřených na individuální pomoc při hledání pracovního místa, vyřizování konkrétních případů, obecné informační služby a odborné vzdělávání a rekvalifikaci poskytované mimo jiné bývalým zaměstnavatelem;

11. konstatuje, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb byl vypracován v konzultaci s cílovými příjemci, jejich zástupci, sociálními partnery, místními, regionálními a vnitrostátními úřady práce a institucemi poskytujícími odbornou přípravu a se samotným podnikem;

12. připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která je v rámci koordinovaného balíčku nabízena, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale i stávajícímu podnikatelskému prostředí;

13. zdůrazňuje, že opatření v oblasti odborného vzdělávání by měla být zaměřena na zlepšení zaměstnatelnosti daných pracovníků a měla by být přizpůsobena skutečným požadavkům pracovního trhu; zároveň podotýká, že opatření v oblasti odborného vzdělávání a rekvalifikace by měla zohlednit specifické dovednosti a schopnosti, které dotčení pracovníci získali v automobilovém průmyslu a jeho dodavatelských odvětvích, a měla by z nich vycházet;

14. připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s přechodem na udržitelné hospodářství, které účinně využívá zdroje;

15. konstatuje, že poskytnuté informace o koordinovaném souboru individualizovaných služeb, které mají být financovány z EFG, obsahují údaje o tom, nakolik tyto služby doplňují opatření financovaná ze strukturálních fondů; zdůrazňuje, že belgické orgány potvrdily, že na způsobilé akce není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala také srovnávací hodnocení těchto údajů, aby se zajistilo plné dodržování stávajících předpisů a aby se zamezilo zdvojování služeb financovaných z prostředků Unie;

16. vítá, že orgány hodlají většinu dostupných prostředků použít na individualizované služby a pouze 4,94 % celkových nákladů na koordinovaný soubor individualizovaných služeb bude použito na příspěvky a pobídky, což je mnohem nižší podíl než maximálně povolených 35 %;

17. oceňuje, že Komise v návaznosti na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování prostředků zavedla zdokonalený postup; bere na vědomí časový tlak vyplývající z nového harmonogramu a jeho potenciální dopad na účinnost posuzování případu;

18. schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

19. pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

20. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

              COM(2014) 532 final


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Belgie – BE/Ford Genk)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1), a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na bod 13 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)      Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) poskytuje podporu pracovníkům a osobám samostatně výdělečně činným, kteří byli propuštěni nebo které přestaly vykonávat svou činnost v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací nebo v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize, nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a za účelem poskytování pomoci při jejich opětovném začleňování na trh práce.

(2)      EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(3).

(3)      Belgie předložila dne 24. března 2015 žádost EGF/2015/003 BE/Ford Genk o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propouštěním a ukončení činnosti (dále jen „propouštění“) v závodě Ford Genk a ukončením spolupráce s 11 dodavateli a výrobci, kteří byli odběrateli uvedeného podniku. Tato žádost byla doplněna o dodatečné informace v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Tato žádost splňuje požadavky na stanovení finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení.

(4)      V souvislosti s uvedenou žádostí Belgie by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6 268 564 EUR.

(5)      Aby byly příspěvky z EFG uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné od data jeho přijetí.

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolní částka ve výši 6 268 564 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne [datum přijetí]*.

(4)V Bruselu dne

Za Evropský parlament                                Za Radu

předseda                                                       předseda

(1)

             Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

             Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

             Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

*              Parlament před vyhlášením v Úředním věstníku vloží datum přijetí.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Všeobecný rámec:

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn světového obchodu.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1) , a článku 15 nařízení (EU) č. 1309/2013(2)nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Co se týče postupu, bod 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení stanoví(3), že Komise v případě kladného posouzení žádosti předloží rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Není-li dosaženo dohody, jsou zahájeny třístranné rozhovory.

II. Žádost podniku Ford Genk a návrh Komise

Dne 14. července 2015 přijala Komise návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Belgie na podporu opětovného začlenění na trh práce pracovníků propuštěných ze společnosti Ford Genk, která působí v hospodářském odvětví klasifikace NACE Revize 2 oddíl 29 (výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů) a 11 dodavatelů či výrobců, kteří jsou odběrateli uvedeného podniku.

Jedná se o čtrnáctou žádost, která se má posuzovat v rámci rozpočtu na rok 2015. Týká se uvolnění prostředků z EFG v celkové výši 6 268 564 EUR ve prospěch Belgie. Žádost se týká 4 500 z 5 568 pracovníků propuštěných ve společnosti Ford Genk a 11 dodavatelů nebo výrobců, kteří jsou odběrateli uvedené společnosti. Žádost byla zaslána Komisi dne 24. března 2015 a do 19. května 2015 byla doplňována o dodatečné informace. Komise došla k závěru, že na základě všech platných ustanovení nařízení o EFG žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG.

Belgické orgány uvádějí, že k propouštění pracovníků společnosti Ford Genk vedlo trvalé uzavření závodu Ford v Genku. Toto ukončení činnosti podle nich přímo souvisí s významnými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací a připomínají, že evropský automobilový průmysl ztratil za posledních deset let významný podíl na trhu.

Individualizované služby, které budou propuštěným pracovníkům poskytovány, sestávají ze tří druhů opatření, a sice i) individuální pomoci při hledání pracovního místa, vyřizování konkrétních případů a obecných informačních služeb, ii) odborného vzdělávání a rekvalifikace a iii) příspěvků a pobídek;

Podle Komise představují navržené činnosti aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých opatření uvedených v článku 7 nařízení o EFG. Tyto činnosti nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany.

Belgické orgány poskytly veškerá nezbytná ujištění o tom, že:

–      při přístupu k navrženým opatřením a jejich provádění budou dodržovány zásady rovnosti a nediskriminace;

–      budou splněny požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU, které se týkají hromadného propouštění;

–      navržená opatření neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie a zamezí se jakémukoliv dvojímu financování;

–      navržená opatření se budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů;

–      finanční příspěvek z EFG bude v souladu s procesními a hmotněprávními pravidly Unie pro státní podporu.

Belgie Komisi sdělila, že zdrojem předběžného financování nebo spolufinancování na vnitrostátní úrovni je Vlámská služba pro zaměstnanost a odborné vzdělávání (VDAB), Státní úřad práce (RVA), vláda provincie Limburg, město Genk, Fond pro vzdělávání a odbornou přípravu v limburgském kovodělném průmyslu (FTML), Limburgský institut pro odbornou přípravu zaměstnanců v kovodělném průmyslu (LIMOB), centrum odborného vzdělávání Syntra a Ford.

III. Postup

S cílem uvolnit prostředky z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod částky v celkové výši 6268 564 EUR z rezervy EFG (40 02 43) do rozpočtové položky EFG (04 04 01).

Jedná se o čtrnáctý návrh na uvolnění prostředků z fondu, jenž byl rozpočtovému orgánu v roce 2015 dosud předložen.

Nebude-li dosaženo dohody, budou zahájeny třístranné rozhovory v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o EFG.

Podle interní dohody by měl být do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby poskytl konstruktivní podporu a přispěl k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Úř. věst. L 347, 30.12.2013, s. 855.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ZP/jb D(2015)38804

pan Jean Arthuis

předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Předmět: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) ve věci EGF/2015/003 BE/Ford Genk, Belgie (COM(2015)336)

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG se zabývaly uvolněním prostředků z EFG v souvislosti se žádostí EGF/2015/003 BE/Ford Genk (II) a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EGF souhlasí s uvolněním prostředků z tohoto fondu na základě uvedené žádosti. Výbor EMPL v této souvislosti předkládá několik připomínek, aniž by však převod prostředků jakkoli zpochybňoval.

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A) vzhledem k tomu, že tato žádost je založena na čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1309/2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci a týká se 5 111 pracovníků propuštěných ze společnosti Ford Genk a z jejích 11 dodavatelských a odběratelských závodů, které působily v hospodářském odvětví klasifikace NACE, revize 2 oddíl 29 (výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů); vzhledem k tomu, že k propouštění v těchto podnicích došlo v Limbursku, regionu na úrovni NUTS II, v referenčním období od 1. září 2014 do 31. prosince 2014;

B) vzhledem k tomu, že Belgie poukazuje na souvislost mezi tímto propouštěním a významnými změnami ve struktuře světového obchodu v důsledku globalizace a argumentuje tím, že evropský automobilový průmysl ztratil za posledních deset let významný podíl na trhu. vzhledem k tomu, že hlavní příčinou je geografický posun ve spotřebě ve spojitosti s globalizací;

C) vzhledem k tomu, že většinu pracovníků, na něž jsou opatření zaměřena, tvoří muži (87,9 %), zatímco ženy představují pouze 12,1 %; vzhledem k tomu, že 70,1 % těchto pracovníků je ve věku 30 až 54 let a 27,6 % ve věku 55 až 64 let;

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci tedy vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení týkajícího se belgické žádosti začlenil tyto návrhy:

1.  souhlasí s Komisí, že kritéria pro poskytnutí pomoci stanovená v čl. 4 odst. 1) písm. a) nařízení (EU) č. 1309/2013 jsou splněna, a Belgie proto má podle tohoto nařízení nárok na finanční příspěvek;

2.  konstatuje, že v roce 2013 byla podána první žádost v souvislosti s propouštěním v závodě Ford Genk, a že se tedy jedná o žádost druhou;

3.  vítá, že belgické orgány hodlají většinu dostupných prostředků použít na individualizované služby a pouze 4,94 % nákladů na příspěvky a pobídky, což je mnohem nižší podíl než maximálně povolených 35 % celkových nákladů;

4.  vítá, že propuštění pracovníci mohou využívat širokou škálu navržených opatření, která zahrnují několik činností zaměřených na individuální pomoc při hledání pracovního místa, vyřizování konkrétních případů, obecné informační služby a odborné vzdělávání a rekvalifikaci poskytované mimo jiné bývalým zaměstnavatelem;

5.   zdůrazňuje, že opatření v oblasti odborného vzdělávání by měla být zaměřena na zlepšení zaměstnatelnosti pracovníků a měla by být přizpůsobena skutečným požadavkům pracovního trhu; zároveň podotýká, že opatření v oblasti odborného vzdělávání a rekvalifikace by měla zohlednit specifické dovednosti a schopnosti, které daní pracovníci získali v automobilovém průmyslu a jeho dodavatelských odvětvích, a měla by z nich vycházet;

6.   připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného souboru individualizovaných služeb předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a odrážet přechod na udržitelné hospodářství, které účinně využívá zdroje.

S úctou

Thomas HÄNDEL

předseda výboru EMPL


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

pan Jean ARTHUIS

předseda

Rozpočtový výbor

Evropský parlament

Vážený pane předsedo,

Předmět:          Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Výbor pro regionální rozvoj obdržel Komisí vypracovaný návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, k němuž má vypracovat stanovisko. Podle mých informací bude zpráva o tomto návrhu přijata v Rozpočtovém výboru dne 28. září 2015:

–         Komise v dokumentu COM(2015)0336 navrhuje poskytnutí příspěvku z fondu EFG ve výši 6 268 564 EUR, který má být použit na aktivní opatření trhu práce v zájmu opětovného začlenění 5 111 pracovníků, kteří byli propuštěni v závodech vyrábějících motorová vozidla, přívěsy a návěsy v belgickém regionu Limbursko, na trh práce.

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z EFG jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006.

Koordinátoři výboru tento návrh posoudili a požádali mě, abych Vám napsala, že většina členů tohoto výboru nemá žádné námitky vůči tomu, aby byla z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolněna výše uvedená částka navrhovaná Komisí.

S úctou

Iskra MIHAYLOVA


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

29.9.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

26

7

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Michał Marusik, Andrej Plenković, Nils Torvalds, Anders Primdahl Vistisen

Právní upozornění