Postup : 2015/2208(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0273/2015

Předložené texty :

A8-0273/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/10/2015 - 7.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0333

ZPRÁVA     
PDF 659kWORD 126k
30.9.2015
PE 565.193v02-00 A8-0273/2015

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost Německa – EGF/2015/002 DE/Adam Opel)

(COM(2015)0342 – C8-0249/2015 – 2015/2208(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Jens Geier

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost Německa – EGF/2015/002 DE/Adam Opel)

(COM(2015)0342 – C8-0249/2015 – 2015/2208(BUD))

Evropský parlament,

–    s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0342 – C8-0249/2015),

–    s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (nařízení o EFG),

–    s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–    s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (IID ze dne 2. prosince 2013), a zejména na článek 13 této dohody,

–    s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–    s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–    s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–    s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0273/2015),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu nebo celosvětovou finanční a hospodářskou krizí, a pomáhat jim při opětovném začleňování na trh práce;

B.   vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolňování prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG);

C.  vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG je výsledkem dohody mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, zvýšení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Evropského parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o příspěvek z EFG tak, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, dále rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D.  vzhledem k tomu, že Německo předložilo žádost EGF/2015/002 DE/Adam Opel o finanční pomoc z EFG poté, co došlo k 2 881 propuštění v podniku Adam Opel AG, který vyvíjí činnost v oddílu 29 klasifikace NACE Revize 2 („výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů“)(4), a u jednoho dodavatele;

E.   vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG;

1.   souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG jsou splněny, a Německo má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 6 958 623 EUR;

2.   bere na vědomí, že německé orgány podaly žádost o finanční příspěvek z EFG dne 26. února 2015 a že Komise dokončila posouzení této žádosti dne 14. července 2015 a Evropský parlament o tom informovala dne 1. září 2015; vítá rychlé posouzení žádosti, které netrvalo ani pět měsíců;

3.   bere na vědomí, že prodej automobilů v západní Evropě dramaticky klesl na rekordně nízkou úroveň za posledních dvacet let(5), a zdůrazňuje, že počet automobilů prodaných v Evropě je nejnižší od roku 1997; uzavírá, že tento vývoj je přímo spjat s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí, kterou se zabývá nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009(6); dále zdůrazňuje, že výrobci malých a středních automobilů v segmentu středních cen byli postiženi nejvíce a že Adam Opel AG, jenž je jedním z hlavních aktérů ve výrobě malých a středních automobilů v segmentu středních cen, byl tedy krizí zasažen velmi silně, zatímco prodej úsporných vozů, luxusních vozů a vozů vyšší třídy tak dalece postižen nebyl;

4.   bere na vědomí, že počet nově registrovaných osobních automobilů v EU a v členských státech ESVO zaznamenal v letech 2007–2013 pokles o 25 % (z více než 16 milionů nově registrovaných vozidel na 12 milionů, jak uvádí Sdružení evropských výrobců automobilů); zdůrazňuje v tomto ohledu, že prodej vozů značky Opel/Vauxhall se v Evropě prudce propadl – mezi roky 2007 a 2013 poklesl o 39 %;

5.   dále bere na vědomí, že Adam Opel AG byl znevýhodňován svou mateřskou společností General Motors, neboť ta umožňovala prodávat značku Opel pouze v Evropě, čímž ji vyřadila z rozvíjejících se trhů v jiných světadílech; zastává názor, že politiky úsporných opatření uplatňované v evropských zemích přispěly k dramatickému poklesu tržeb značky Opel/Vauxhall;

6.   bere na vědomí, že tato propouštění budou mít značný negativní dopad na místní hospodářství v Bochumi; připomíná, že Bochum je město v Porúří, což je vysoce urbanizovaná průmyslová oblast v německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko a jež podobně jako jiné oblasti s tradicí těžby uhlí a výrobou oceli čelí obrovským strukturálním problémům již od šedesátých let 20. století; zdůrazňuje, že míra nezaměstnanosti v Porúří již nyní dosahuje mnohem vyšší úrovně, než je německý průměr;

7.   připomíná, že Bochum již získala příspěvek z EFG poté, co Nokia ukončila výrobu mobilních telefonů a bylo ztraceno více než 1 300 pracovních míst; bere na vědomí, že podnik Outukumpu má v plánu ukončit v Bochumi na konci roku 2015 výrobu nerezové oceli, což povede k další deindustrializaci města a ke zhoršení místní a regionální situace na trhu práce;

8.   konstatuje, že v oddílu 29 klasifikace NACE revize 2 (výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů) bylo k dnešnímu dni podáno 21 žádostí o příspěvek z EFG, z nichž 11 souvisí s globalizací spojenou s obchodem a 10 s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí; připomíná v této souvislosti žádost o příspěvek z EFG EGF/2010/031/General Motors Belgium, jež byla důsledkem uzavření výrobního závodu Opel v Antverpách v Belgii;

9.   vítá rozhodnutí německých orgánů zahájit k 1. lednu 2015 – tedy se značným předstihem před podáním žádostí o poskytnutí finanční podpory z EFG a konečným rozhodnutím o podpoře navrženého koordinovaného souboru opatření – realizaci individualizovaných služeb, aby pracovníkům rychle poskytly pomoc;

10. konstatuje, že propuštění pracovníci mohou těžit z řady opatření, jež mají za cíl jejich opětovné začlenění na trh práce; domnívá se, že odhadovaný počet účastníků v odborném poradenství při zakládání podniků je nízký, pouhých 25 odhadovaných příjemců;

11. vítá, že řízení a kontrolu této žádosti budou spravovat stejné subjekty, které spravují Evropský sociální fond v rámci Spolkového ministerstva práce a sociálních věcí a které spravovaly také předchozí příspěvky z EFG;

12. konstatuje, že Německo plánuje zavést pro propuštěné pracovníky, jichž se tato žádost týká, následující opatření: opatření v oblasti odborné přípravy („Qualifizierungen“), profesní poradenství („Berufsorientierung“), skupiny / workshopy podobných pracovníků, odborné poradenství při zakládání podniků („Existenzgründerberatung“), pomoc při hledání zaměstnání („Stellenakquise“) / veletrhy pracovních příležitostí („Jobmessen“), navazující odborné vedení a poradenství („Nachbetreuung und ‑beratung“) a krátkodobé dávky („Transferkurzarbeitergeld“);

13. konstatuje, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb byl vypracován po konzultaci se sociálními partnery prostřednictvím vytvoření tří přechodových společností;

14. podotýká, že orgány plánují využít maximální povolenou část veškerých nákladů (35 %) koordinovaného balíku individualizovaných služeb na příspěvky a pobídky ve formě krátkodobých dávek, které tvoří 60 % nebo 67 % předchozího čistého příjmu pracovníka v závislosti na situaci domácnosti příjemce;

15. zdůrazňuje, že finanční prostředky poskytnuté na krátkodobé dávky (v daném případě „Transferkurzarbeitergeld“) nesmí nahradit právní povinnost členského státu nebo bývalého zaměstnavatele; vyzývá Komisi a členské státy, aby poskytly jasné a ucelené informace s cílem určit, do jaké míry představují krátkodobé dávky právní závazek po založení přechodové společnosti („Transfergesellschaft“); požaduje soudržnost jak v postupu financování, tak v informacích poskytovaných Parlamentu; očekává proto, že Komise poskytne důkladnou a soudržnou analýzu a podrobné informace o prvcích, které jdou nad rámec právních povinností členských států; opakuje své stanovisko, že financování z EFG by mělo být použito pro „Transferkurzarbeitergeld“ s cílem umožnit přechodové společnosti jít nad rámec toho, co by mohla normálně učinit pro pracovníky, tím, že poskytne více individualizovaná a hloubková opatření, než by bylo možné poskytnout bez podpory z EFG; zdůrazňuje, že Evropský parlament bude nadále sledovat, zda členský stát nebo společnost nepoužívá EFG k nahrazení povinností;

16. vyzývá Komisi, aby stanovila jednotný přístup v případě žádostí zahrnujících opatření „Transferkurzarbeitergeld“ tím, že jej bude v každé žádosti jednotně definovat a bude důkladně kontrolovat a uvádět důkazy toho, že konkrétní opatření je skutečně způsobilé pro financování z EFG, jak je stanoveno v článku 7 nařízení o EFG a v žádném případě nenahrazuje pasivní opatření sociální ochrany a že je vyloučeno riziko dvojího financování;

17. konstatuje, že se sociální partneři dohodli na vytvoření tří přechodových společností, které mají provádět opatření pro propuštěné pracovníky, což je běžná praxe v Německu; vítá skutečnost, že pracovníci propuštěni z dodavatelské společnosti (Johnson Controls Objekt Bochum GmbHCo. KG) budou mít rovněž možnost účastnit se opatření prováděných přechodovými společnostmi;

18. připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která je v rámci koordinovaného balíčku nabízena, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale i stávajícímu podnikatelskému prostředí;

19. připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s posunem směrem k udržitelnému hospodářství, které účinně využívá zdroje;

20. konstatuje, že poskytnuté informace o koordinovaném balíčku individualizovaných služeb, které mají být financovány z EFG, obsahují údaje o tom, nakolik tyto služby doplňují opatření financovaná ze strukturálních fondů; zdůrazňuje, že německé orgány potvrdily, že na způsobilá opatření není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala také srovnávací hodnocení těchto údajů, aby se zajistilo úplné dodržování stávajících předpisů a zamezilo se zdvojování služeb financovaných z prostředků Unie;

21. oceňuje, že Komise v návaznosti na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování prostředků zavedla zdokonalený postup; bere na vědomí časový tlak vyplývající z nového harmonogramu a jeho potenciální dopad na účinnost posuzování případu;

22. schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

23. pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

24. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Německa – EGF/2015/002 DE/Adam Opel)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(7), a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(8), a zejména na bod 13 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)      Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) poskytuje podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni a osobám samostatně výdělečně činným, které přestaly vykonávat svou činnost, v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací nebo v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize, nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a za účelem poskytování pomoci při jejich opětovném začlenění na trh práce.

(2)      EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(9).

(3)      Dne 26. února 2015 podalo Německo žádost EGF/2015/002 DE/Adam Opel o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propouštěním ve společnosti Adam Opel AG a u jednoho jeho dodavatele v Německu. Tato žádost byla doplněna o dodatečné informace v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Tato žádost splňuje požadavky na stanovení finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení.

(4)      V souvislosti s uvedenou žádostí Německa by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6 958 623 EUR.

(5)      Aby byly příspěvky z EFG uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné od data jeho přijetí.

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolní částka ve výši 6 958 623 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne [datum přijetí]*.

(10)V Bruselu dne

Za Evropský parlament                                Za Radu

předseda                                                       předseda

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Základní informace

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn světového obchodu.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(11), a článku 15 nařízení (EU) č. 1309/2013(12) nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Co se týče postupu, bod 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(13) stanoví, že Komise v případě kladného posouzení žádosti předloží rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Není-li dosaženo dohody, jsou zahájeny třístranné rozhovory.

II. Žádost podniku Adam Opel a návrh Komise

Dne 14. července 2015 přijala Komise návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Německa na podporu opětovného začlenění na trh práce pracovníků propuštěných z podniku Adam Opel AG, který vyvíjí činnost v oddílu 29 klasifikace NACE Revize 2 („výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů“), a u jednoho dodavatele.

Jedná se o třináctou žádost, která se má posuzovat v rámci rozpočtu na rok 2015. Týká se uvolnění prostředků z EFG v celkové výši 6 958 623 EUR ve prospěch Německa. Týká se 2 692 z 2 881 pracovníků propuštěných ve společnosti Adam Opel a u jednoho dodavatele. Žádost byla zaslána Komisi dne 26. února 2015 a do 23. dubna 2015 byla doplňována o dodatečné informace. Komise došla k závěru, že na základě všech platných ustanovení nařízení o EFG žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG.

Německé orgány uvádějí, že událostí, která vedla k propouštění, je úplné odstavení výrobního závodu Adam Opel AG v Bochumi. Toto odstavení spojují s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí se zdůvodněním, že počet nově registrovaných vozidel v EU a v členských státech ESVO zaznamenal v letech 2007–2013 pokles o 25 %, přičemž výrobci malých a středních automobilů v segmentu středních cen byli postiženi nejvíce.

Individualizované služby pro propuštěné pracovníky sestávají z následujících opatření: opatření v oblasti odborné přípravy („Qualifizierungen“), profesní poradenství („Berufsorientierung“), skupiny / workshopy podobných pracovníků, odborné poradenství při zakládání podniků („Existenzgründerberatung“), pomoc při hledání zaměstnání („Stellenakquise“) / veletrhy pracovních příležitostí („Jobmessen“), navazující odborné vedení a poradenství („Nachbetreuung und -beratung“) a krátkodobé dávky („Transferkurzarbeitergeld“).

Podle Komise představují navržené činnosti aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých opatření uvedených v článku 7 nařízení o EFG. Tyto činnosti nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany.

Německé orgány poskytly všechny nezbytné záruky týkající se těchto bodů:

–       budou dodržovány zásady rovného zacházení a nediskriminace při přístupu k navrženým akcím a jejich provádění,

–       byly splněny požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU, které se týkají hromadného propouštění,

–       propouštějící podniky, které pokračují ve své činnosti i po propuštění pracovníků, dodrží své právní povinnosti upravující propouštění a své pracovníky příslušným způsobem zabezpečí,

–       navržená opatření neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie a zamezí se jakémukoli dvojímu financování,

–       navržená opatření se budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů,

–       finanční příspěvek z EFG bude v souladu s procesními a hmotněprávními pravidly Unie pro státní podporu.

Německo informovalo Komisi, že zdrojem vnitrostátního předběžného financování nebo spolufinancování jsou spolkový rozpočet a Bundesagentur für Arbeit (německý spolkový úřad práce).

III. Postup

S cílem uvolnit prostředky z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod částky v celkové výši 6 958 623 EUR z rezervy EFG (40 02 43) do rozpočtové položky EFG (04 04 01).

Jedná se o třináctý návrh na uvolnění prostředků z fondu, jenž byl rozpočtovému orgánu v roce 2015 zatím předložen.

Nebude-li dosaženo dohody, budou zahájeny třístranné rozhovory v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o EFG.

Podle interní dohody by měl být do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby poskytl konstruktivní podporu a přispěl k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ZP/jb D(2015)38811

 Pan Jean ARTHUIS

předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti se žádostí Německa – EGF/2015/002 DE/Adam Opel (COM(2015)342)

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG se zabývaly uvolněním prostředků z EFG v souvislosti se žádostí EGF/2015/002 DE/Adam Opel a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG se v souvislosti se žádostí vyslovují pro uvolnění prostředků z fondu. V tomto ohledu předkládá výbor EMPL několik připomínek, aniž by však zpochybnil převod plateb.

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A) vzhledem k tomu, že tato žádost je založena na čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1309/2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci a týká se 2881 pracovníků propuštěných v podniku Adam Opel AG a u jednoho dodavatele působících v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 29 („výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů“); vzhledem k tomu, že k propouštění v těchto podnicích došlo v regionu Arnsberg, NUTS 2 v referenčním období od 15. srpna 2014 do 15. prosince 2014;

B) vzhledem k tomu, že za účelem prokázání souvislosti mezi propouštěním a významnými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací Německo tvrdí, že v důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize počet automobilů prodaných v Evropě dramaticky klesl na rekordní 20leté minimum;

C) vzhledem k tomu, že v důsledku prudkého poklesu prodeje automobilů musela společnost Adam Opel AG čelit problému nadměrné kapacity;

D) vzhledem k tomu, že drtivou většinu pracovníků, na něž jsou opatření zaměřena, tvoří muži (95,95 %), zatímco ženy tvoří 4,05 %; vzhledem k tomu, že 69,76% těchto pracovníků je ve věku 30 až 54 let a 26,23 % ve věku 55 až 64 let,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení o německé žádosti začlenil tyto návrhy:

1.  souhlasí s Komisí, že kritéria pro přidělení pomoci stanovená v čl. 4 odst. 1) písm. a) nařízení (EU) č. 1309/2013 jsou splněna, a Německo má proto podle tohoto nařízení nárok na finanční příspěvek;

2.  konstatuje, že sociální partneři se dohodli na vytvoření přechodových společností, které mají provádět opatření pro propuštěné pracovníky, což je běžná praxe v Německu; vítá, že pracovníci propuštěni z dodavatelské společnosti (Johnson Controls Objekt Bochum GmbHCo. KG) budou mít rovněž možnost účastnit se opatření prováděných přechodovými společnostmi;

3.  konstatuje, že propuštění pracovníci mohou těžit z řady opatření, jež mají za cíl jejich opětovné začlenění na trh práce; domnívá se, že odhadovaný počet účastníků v odborném poradenství při zakládání podniků je nízký, pouhých 25 odhadovaných příjemců;

4.  podotýká, že orgány plánují využít maximální povolenou část veškerých nákladů (35 %) na příspěvky a pobídky ve formě krátkodobých dávek („Transferkurzarbeitergeld“), které tvoří 60 % nebo 67 % předchozího čistého příjmu pracovníka v závislosti na situaci domácnosti příjemce;

5.  zdůrazňuje, že finanční prostředky poskytnuté na krátkodobé dávky („Transferkurzarbeitergeld“) nesmí nahradit právní povinnost členského státu nebo bývalého zaměstnavatele; zdůrazňuje, že Komise i členské státy poskytnou jasné a ucelené informace s cílem určit, do jaké míry představují krátkodobé dávky právní závazek po založení přechodové společnosti („Transfergesellschaft“); požaduje soudržnost jak v postupu financování, tak v informacích poskytovaných Parlamentu; očekává proto, že Komise poskytne důkladnou a soudržnou analýzu a podrobné informace o prvcích, které přesahují rámec právních povinností členských států; opakuje své stanovisko, že financování z EFG by mělo být použito pro „Transferkurzarbeitergeld“ s cílem umožnit přechodové společnosti jít nad rámec toho, co by mohla normálně učinit pro pracovníky, tím, že poskytne více individualizovaná a hloubková opatření, než by bylo možné poskytnout bez podpory z EFG; zdůrazňuje, že Evropský parlament bude nadále sledovat, zda členský stát nebo společnost nepoužívá EFG k nahrazení povinnosti;

6.  vyzývá Komisi, aby stanovila jednotný přístup v případě žádostí zahrnujících opatření „Transferkurzarbeitergeld“ tím, že jej bude v každé žádosti jednotně definovat a bude důkladně kontrolovat a uvádět důkazy toho, že konkrétní opatření je skutečně způsobilé pro financování z EFG, jak je stanoveno v článku 7 nařízení o EFG a v žádném případě nenahrazuje pasivní opatření sociální ochrany a že je vyloučeno riziko dvojího financování;

7.  vítá, že řízení a kontrolu této žádosti budou spravovat stejné subjekty, které spravují ESF v rámci Spolkového ministerstva práce a sociálních věcí a které spravovaly také předchozí příspěvky z EFG;

8.   připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení by měla podoba koordinovaného souboru individualizovaných služeb předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s posunem směrem k udržitelnému hospodářství, které účinně využívá zdroje.

S úctou

Thomas HÄNDEL

předseda výboru EMPL

PŘÍLOHA: DOPIS VÝBOR PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Pan Jean ARTHUIS

předseda

Rozpočtový výbor

Evropský parlament

Vážený pane předsedo,

Věc:    Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Výbor pro regionální rozvoj obdržel Komisí vypracovaný návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, k nimž má vypracovat stanovisko. Podle mých informací bude zpráva o tomto návrhu přijata v Rozpočtovém výboru dne 28. září 2015:

         COM(2015)0342 je návrh na příspěvek z EFG ve výši 6 958 623 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem usnadnit opětovné začlenění 2 881 pracovníků propuštěných v odvětví výroby motorových vozidel, přívěsů a návěsů v regionu Arnsberg, Německo, na trh práce.

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z EFG jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006.

Koordinátoři výboru tento návrh posoudili a požádali mě, abych Vám napsala, že většina členů tohoto výboru nemá žádné námitky vůči tomu, aby byla z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolněna výše uvedená částka navrhovaná Komisí.

S úctou

Iskra MIHAYLOVA

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

29.9.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

7

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Michał Marusik, Andrej Plenković, Nils Torvalds, Anders Primdahl Vistisen

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

             Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

(5)

              European Automobile Manufacturers Association (Sdružení evropských výrobců automobilů, ACEA), The Automobile Industry Pocket Guide 2014–2015 (Kapesní průvodce pro automobilový průmysl 2014–2015), s. 57.

(6)

             Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009 ze dne 18. června 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (Úř. věst. L 167, 29.6.2009, s. 26).

(7)

              Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(8)

              Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(9)

              Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).

(10)

*              Parlament před vyhlášením v Úředním věstníku vloží datum přijetí.

(11)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(12)

Úř. věst. L 347, 30.12.2013, s. 855.

(13)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

Právní upozornění