Postup : 2015/2212(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0274/2015

Předložené texty :

A8-0274/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/10/2015 - 7.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0335

ZPRÁVA     
PDF 574kWORD 120k
30.9.2015
PE 567.624v02-00 A8-0274/2015

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2015/004 IT/Alitalia předložená Itálií)

(COM(2015)0397 – C8-0252/2015 – 2015/2212(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodajka: Monika Vana

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2015/004 IT/Alitalia předložená Itálií)

(COM(2015)0397 – C8-0252/2015 – 2015/2212(BUD))

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0397 – C8-0252/2015),

–       s ohledem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (nařízení o EFG),

–       s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanovuje víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–       s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (IID ze dne 2. prosince 2013), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

–       s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013,

–       s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–       s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–       s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0274/2015),

A. vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu nebo celosvětovou finanční a hospodářskou krizí, a pomáhat jim při opětovném začleňování na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolňování prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji;

C. vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG je výsledkem dohody mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, stanovení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o příspěvek z EFG tím, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, a dále ohledně rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a ohledně financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D. vzhledem k tomu, že Itálie předložila žádost EGF/2015/004 IT/Alitalia týkající se finančního příspěvku z fondu EFG v návaznosti na propuštění 1 249 pracovníků skupiny Alitalia působící v rámci oddílu 51 klasifikace NACE Revize 2 („Letecká doprava“)(4) v regionu Lazio úrovně NUTS(5) 2, a vzhledem k tomu, že těchto opatření se má podle očekávání zúčastnit 184 propuštěných pracovníků;

E.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG jsou splněny, a Itálie má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 1 414 848 EUR;

2.  podotýká, že italské orgány předložily žádost o finanční příspěvek z fondu EFG dne 24. března 2015 a že Komise dokončila posuzování této žádosti dne 7. srpna 2015 a informovala o tom Parlament dne 1. září 2015; vítá rychlé posouzení žádosti, které netrvalo ani pět měsíců;

3.   poukazuje na to, že v mezinárodní letecké dopravě došlo k závažným hospodářským otřesům, zejména ke snížení tržního podílu Unie a k podstatnému nárůstu počtu cestujících, kteří ke svým cestám využívají letecké společnosti z Perského zálivu a turecké letecké společnosti, což se stalo na úkor evropských společnosti, jako je Alitalia;

4.   připomíná, že přestože jsou možnosti zaměstnání v regionu Lazio ovlivněny hospodářskou a finanční krizí méně než možnosti zaměstnání na celostátní úrovni, každé další zvýšení nezaměstnanosti vede k dalšímu tlaku na sociální systém CIG(6);

5.  poukazuje na to, že na oddíl 51 klasifikace NACE Revize 2 („Letecká doprava“) se vztahuje jedna další žádost o podporu z fondu EFG(7), která také souvisí s globalizací spojenou s obchodem;

6.  vítá zaměření na opatření aktivního hledání zaměstnání a odborného vzdělávání, která navrhly italské orgány, včetně programu opětovného zaměstnávání propuštěných pracovníků starších 50 let;

7.  vítá rozhodnutí italských orgánů o tom, že dne 1. dubna 2015 – tedy se značným předstihem před rozhodnutím o poskytnutí finanční podpory z fondu EFG na navržený koordinovaný soubor opatření – zahájily realizaci individualizovaných služeb, aby dotčeným pracovníkům rychle poskytly pomoc;

8.  bere na vědomí, že činnosti podle čl. 7 odst. 4 nařízení o EFG – přípravné činnosti, řízení, informace a propagace, kontrola a výkaznictví – představují poměrně vysoký podíl celkových nákladů (3,99 %);

9.  vyjadřuje politování nad tím, že z 1 249 způsobilých příjemců se navrhovaná opatření zaměřila jen na 184 propuštěných zaměstnanců (14,7 %), což je velice nízký podíl;

10. konstatuje, že opatření obsažená v žádosti jsou zaměřena na méně než 15 % ze všech způsobilých příjemců;

11. oceňuje skutečnost, že podle předpokladů bude moci všech 184 cílových příjemců využívat individualizované služby;

12. podotýká, že Itálie plánuje pět druhů opatření pro propuštěné pracovníky, na které se vztahuje tato žádost: i) příjem a posouzení dovedností, ii) podpora aktivního hledání zaměstnání, iii) odborná příprava, iv) úhrada nákladů na mobilitu a v) příspěvky za zaměstnání pracovníků starších 50 let;

13. konstatuje, že příspěvky a pobídky zahrnují pouze náklady na mobilitu a příspěvky na zaměstnání pracovníků a že zůstanou pod povolenou maximální hranicí 35 % celkových nákladů na koordinovaný soubor individualizovaných služeb, jak stanoví nařízení o EFG;

14. vítá příspěvky na zaměstnání pracovníků starších 50 let; domnívá se, že způsob rozlišení příspěvků na platby povede k zaměstnávání dotčených pracovníků za lepších podmínek;

15. konstatuje, že koordinovaný soubor individualizovaných služeb byl vypracován po konzultaci se sociálními partnery, akreditovanými agenturami poskytujícími podporu při hledání zaměstnání a s pracovníky;

16. vítá skutečnost, že akreditované agentury poskytující pracovníkům aktivní podporu při hledání zaměstnání dostávají prostředky na základě dosažených výsledků;

17. připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb podporovaných z fondu EFG předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a odrážet posun směrem k udržitelnému hospodářství, které účinně využívá zdroje;

18. připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která je nabízena v rámci koordinovaného balíčku, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale i stávajícímu podnikatelskému prostředí;

19. konstatuje, že poskytnuté informace o koordinovaném souboru individualizovaných služeb, které mají být financovány z fondu EFG, obsahují údaje o tom, nakolik tyto služby doplňují opatření financovaná ze strukturálních fondů; zdůrazňuje, že italské orgány potvrdily, že na způsobilá opatření není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala také srovnávací hodnocení těchto údajů, aby se zajistilo plné dodržování stávajících předpisů a zamezilo se zdvojování služeb financovaných z prostředků Unie;

20. oceňuje, že Komise v návaznosti na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování prostředků zavedla zdokonalený postup; bere na vědomí časový tlak vyplývající z nového harmonogramu a jeho potenciální dopad na účinnost posuzování případu;

21. schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

22. pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

23. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení včetně jeho přílohy předal Radě a Komisi.

PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Itálie - EGF/2015/004 IT/Alitalia)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(8), a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(9), a zejména na bod 13 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)      Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „fond EFG“) poskytuje podporu pracovníkům a osobám samostatně výdělečně činným, kteří byli propuštěni nebo kteří přestali vykonávat svou činnost v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací nebo v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize či v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a za účelem poskytování pomoci při jejich opětovném začleňování na trh práce.

(2)      Fond EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(10).

(3)      Dne 24. března 2015 Itálie podala v návaznosti na propouštění pracovníků v rámci skupiny Alitalia(11) v Itálii žádost EGF/2015/004 IT/Alitalia týkající se finančního příspěvku z fondu EFG. Tato žádost byla v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013 doplněna o dodatečné informace. Tato žádost splňuje požadavky na stanovení finančního příspěvku z fondu EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

(4)      V souvislosti s uvedenou žádostí Itálie by proto měly být z fondu EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 414 848 EUR.

(5)      Aby byly příspěvky z fondu EFG uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné od data jeho přijetí,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolňuje částka ve výši 1 414 848 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne [datum přijetí]*.

(12)V Bruselu dne

Za Evropský parlament                                Za Radu

předseda                                                       předseda

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Základní informace

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn světového obchodu.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanovuje víceletý finanční rámec na období 2014–2020(13), a článku 15 nařízení (EU) č. 1309/2013(14) nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Co se týče postupu, Komise podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(15) předloží za účelem umožnění čerpání prostředků z fondu v případě kladného posouzení žádosti rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z tohoto fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Není-li dosaženo dohody, jsou zahájeny třístranné rozhovory.

II. Žádost společnosti Alitalia a návrh Komise

Dne 7. srpna 2015 přijala Komise návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z fondu EFG ve prospěch Itálie, aby tak podpořila opětovné začlenění pracovníků, kteří byli propuštěni ze skupiny Alitalia, která působí v hospodářském odvětví klasifikovaném v rámci oddílu 51 klasifikace NACE Revize 2 („Letecká doprava“), na trh práce.

Jedná se o patnáctou žádost, která se má posuzovat v rámci rozpočtu na rok 2015 a týká se uvolnění prostředků z fondu EFG v celkové výši 1 414 848 EUR ve prospěch Itálie. Má být použita ve prospěch 184 z 1 249 pracovníků, kteří byli propuštěni v rámci skupiny Alitalia. Žádost byla zaslána Komisi dne 24. března 2015 a do 19. května 2015 byla doplňována o dodatečné informace. Komise dospěla na základě všech platných ustanovení nařízení o fondu EFG k závěru, že žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z tohoto fondu.

Italské orgány uvádějí, že k propouštění zaměstnanců v rámci skupiny Alitalia došlo v důsledku snížení počtu přepravených osob v roce 2014 na hodnoty z roku 2010 (což ve srovnání s rokem 2013 představuje snížení o 3,6 % a ve srovnání s rokem 2012 snížení o 6,4 %) a také v důsledku ztrát nahromaděných od doby úplné privatizace společnosti Alitalia v roce 2009.

Mezi individualizované služby, které se mají pracovníkům poskytovat, patří pět druhů opatření: i) nábor a posouzení dovedností, ii) podpora aktivního hledání zaměstnání, iii) odborná příprava, iv) úhrada nákladů na mobilitu a v) příspěvky za zaměstnání pracovníků starších 50 let.

Podle Komise představují navržené kroky aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých opatření uvedených v článku 7 nařízení o EFG. Tyto kroky nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany.

Italské orgány poskytly veškerá nezbytná ujištění o tom, že:

–      při přístupu k navrženým opatřením a jejich provádění budou dodržovány zásady rovnosti a nediskriminace,

–      budou splněny požadavky stanovené právními předpisy členských států a EU, které se týkají hromadného propouštění,

–      skupina Alitalia, která propustila řadu svých pracovníků a která po jejich propuštění pokračovala ve své činnosti, dodržela své právní povinnosti upravující propouštění a své pracovníky příslušným způsobem zabezpečila,

–      navržená opatření neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie, přičemž nedojde k žádnému dvojímu financování,

–      navržená opatření se budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů,

–      finanční příspěvek z fondu EFG bude v souladu s procesními a hmotněprávními pravidly Unie, kterými se řídí státní podpora.

Itálie informovala Komisi o tom, že zdrojem předchozího financování nebo spolufinancování je Fond pro aktivní politiku.

III. Postup

S cílem uvolnit prostředky z fondu EFG předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod částky v celkové výši 1 414 848 EUR z rezervy fondu (40 02 43) do rozpočtové položky EFG (04 04 01).

Jedná se o patnáctý návrh na převedení prostředků fondu za účelem jejich uvolnění, jenž byl rozpočtovému orgánu v roce 2015 dosud předložen.

Nebude-li dosaženo dohody, budou v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o EFG zahájeny třístranné rozhovory.

Podle interní dohody by měl být do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby poskytl konstruktivní podporu a přispěl k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ZP/jb D(2015)42485

pan Jean ARTHUIS

předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti s žádostí EGF/2015/004 IT/Alitalia (Itálie)

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG přezkoumaly otázku uvolnění prostředků z EFG v souvislosti se žádostí EGF/2015/004 IT/Alitalia a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG souhlasí s uvolněním prostředků z tohoto fondu na základě uvedené žádosti. Výbor EMPL v této souvislosti předkládá několik poznámek, aniž by převod prostředků jakkoli zpochybňoval.

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A) vzhledem k tomu, že je tato žádost založena na čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1309/2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci a týká se 1 249 pracovníků propuštěných ze společnosti Gruppo Alitalia, která působila v hospodářském odvětví, které je v rámci NACE Revize 2 řazeno do oddílu 51 („Letecká doprava“); vzhledem k tomu, že k propouštění v dotčených podnicích došlo převážně v regionu Lazio úrovně NUTS 2 v referenčním období od 31. srpna 2014 do 30. prosince 2014;

B) vzhledem k tomu, že k prokázání souvislosti mezi propouštěním a významnými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací Itálie uvádí, že na trhu mezinárodní letecké dopravy došlo k závažnému hospodářskému otřesu, zejména co se týče podílu EU na trhu;

C) vzhledem k tomu, že dopady změn ve struktuře obchodu se pak ještě zhoršily vlivem dalších činitelů, jako je pokles poptávky v důsledku hospodářské krize a růst cen paliv;

D) vzhledem k tomu, že většinu pracovníků, na něž jsou opatření zaměřena, tvoří muži (70,1 %), zatímco ženy představují 29,9 %; vzhledem k tomu, že drtivá většina těchto pracovníků (96,79 %) je ve věku 30 až 54 let a 3,3 % jsou ve věku 55 až 64 let;

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení o italské žádosti začlenil tyto návrhy:

1.  souhlasí s Komisí, že kritéria pro přidělení pomoci stanovená v čl. 4 odst. 1) písm. a) nařízení (EU) č. 1309/2013 jsou splněna, a Itálie má proto podle tohoto nařízení nárok na finanční příspěvek;

2.  podotýká, že opatření zahrnutá v žádosti jsou zaměřena na méně než 15 % z celkového počtu způsobilých příjemců;

3.  konstatuje, že tato žádost je doposud druhou žádostí týkající se odvětví letecké dopravy;

4.  oceňuje skutečnost, že podle předpokladů bude moci všech 184 cílových příjemců využívat individualizované služby;

5.  vítá skutečnost, že akreditované agentury poskytující pracovníkům aktivní podporu při hledání zaměstnání jsou placeny na základě dosažených výsledků;

6.   vítá příspěvky na zaměstnání pracovníků starších 50 let; domnívá se, že způsob rozlišení příspěvků na platby povede k zaměstnání dotčených pracovníků za lepších podmínek;

7.   konstatuje, že příspěvky a pobídky zahrnují pouze náklady na mobilitu a příspěvky na zaměstnání pracovníků a zůstanou pod povolenou maximální hranicí 35 % celkových nákladů na koordinovaný soubor individualizovaných služeb, jak stanoví nařízení o EFG;

8.   připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení by měla podoba koordinovaného souboru individualizovaných služeb předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s posunem směrem k udržitelnému hospodářství, které účinně využívá zdroje.

S pozdravem

Marita ULVSKOG,

první místopředsedkyně

PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

pan Jean ARTHUIS

předseda

Rozpočtový výbor

Evropský parlament

Vážený pane předsedo,

Věc:    Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Výbor pro regionální rozvoj obdržel Komisí vypracovaný návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, k nimž má vypracovat stanovisko. Podle mých informací bude zpráva o tomto návrhu přijata v Rozpočtovém výboru dne 28. září 2015:

-          v dokumentu COM(2015)0397 se navrhuje poskytnutí příspěvku z fondu EFG ve výši 1 414 848 EUR, který se má použít na aktivní opatření trhu práce s cílem umožnit opětovné začlenění 1 249 pracovníků, kteří byli propuštěni v regionu Lazio v odvětví letecké dopravy, na trh práce.

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z EFG jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006.

Koordinátoři výboru tento návrh posoudili a požádali mě, abych Vám písemně sdělila, že většina členů tohoto výboru nemá žádné námitky vůči tomu, aby byla z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolněna výše uvedená částka navrhovaná Komisí.

S pozdravem

Iskra MIHAYLOVA

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

29.9.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

26

7

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Michał Marusik, Andrej Plenković, Nils Torvalds, Anders Primdahl Vistisen

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

             Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

(5)

             Nařízení Komise (EU) č. 1046/2012 ze dne 8. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS), pokud jde o předání časových řad nového regionálního rozdělení (Úř. věst. L 310, 9.11.2012, s. 34)

(6)

              Cassa Integrazione Guadagno (CIG) je sociální dávka, která má pracovníkům zajistit určitou míru příjmů, pokud nemohou vykonávat svou práci. Tato dávka se uděluje v případě omezení nebo přerušení výroby z důvodu restrukturalizace, reorganizace podniku, podnikové krize nebo insolvenčního řízení, které mají závažné dopady na pracovní trh na místní úrovni. Tato dávka je nástrojem, který brání propouštění pracovníků tím, že umožňuje podnikům vyhnout se nákladům na pracovní sílu, kterou dočasně nepotřebují, zatímco čekají, až se obnoví normální výrobní činnost. Dávky CIG jsou však často předzvěstí mobility.

(7)

              EGF/2013/014 FR Air France (COM(2014)701 final).

(8)

              Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(9)

              Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(10)

            Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanovuje víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).

(11)

            Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. a Air One S.p.A. (CAI First S.p.A., CAI Second S.p.A. a Alitalia Loyalty).

(12)

*              Parlament před vyhlášením v Úředním věstníku vloží datum přijetí daného rozhodnutí.

(13)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(14)

Úř. věst. L 347, 30.12.2013, s. 855.

(15)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

Právní upozornění