Procedure : 2015/2212(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0274/2015

Indgivne tekster :

A8-0274/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 06/10/2015 - 7.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0335

BETÆNKNING     
PDF 401kWORD 95k
30.9.2015
PE 567.624v02-00 A8-0274/2015

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2015/004 IT/Alitalia, Italien)

(COM(2015)0397 – C8-0252/2015 – 2015/2212(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Monika Vana

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2015/004 IT/Alitalia, Italien)

(COM(2015)0397 – C8-0252/2015 – 2015/2212(BUD))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0397 – C8-0252/2015),

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–   Rådets forordning (EU, Euratom) nr.1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020(2), især artikel 12,

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–   der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–   der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–   der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0274/2015),

A. der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, som er ramt af konsekvenserne af de store strukturelle ændringer i verdenshandelen eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C. der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, fastlægge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de samlede anslåede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D. der henviser til, at Italien har indsendt ansøgning EGF/2015/004 IT/Alitalia om økonomisk støtte fra EGF som følge af 1 249 afskedigelser i Gruppo Italia, der er aktiv i NACE rev. 2 hovedgruppe 51 (Lufttransport)(4) i NUTS(5) 2-regionen Lazio, og at det anslås, at 184 afskedigede arbejdstagere forventes at deltage i foranstaltningerne;

E.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i EGF-forordningen;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Italien derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 1 414 848 EUR i henhold til nævnte forordning;

2.  bemærker, at de italienske myndigheder indsendte ansøgningen om økonomisk støtte fra EGF den 24. marts 2015, og at vurderingen heraf blev afsluttet af Kommissionen den 7. august 2015 og meddelt Parlamentet den 1. september 2015; glæder sig over den hurtige vurderingsperiode på under fem måneder;

3.  bemærker, at det internationale marked for lufttransport har været ramt af alvorlige økonomiske forstyrrelser, navnlig faldet i Unionens markedsandel og en enorm stigning i antallet af passagerer, der rejser med luftfartselskaber fra Golfområdet og Tyrkiet, som er sket på bekostning af europæiske selskaber, såsom Alitalia;

4.  minder om, at den økonomiske og finansielle krise ikke har påvirket beskæftigelsen i Lazio i lige så høj grad som beskæftigelsen på nationalt plan, men at enhver yderligere stigning i arbejdsløsheden sætter CIG-ydelsesordningen(6) under pres;

5.  bemærker, at NACE rev. 2 hovedgruppe 51 (Lufttransport) hidtil har været genstand for én anden ansøgning om støtte fra EGF(7), som også var baseret på handelsrelateret globalisering;

6.  glæder sig over de italienske myndigheders fokus på aktiv jobsøgning og uddannelsesforanstaltninger, herunder en genansættelsesordning, der er målrettet mod afskedigede arbejdstagere over 50 år;

7.  glæder sig over, at de italienske myndigheder for at sikre arbejdstagerne hurtig hjælp besluttede at iværksætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere den 1. april 2015, længe før afgørelsen om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

8.  bemærker, at foranstaltninger under EGF-forordningens artikel 7, stk. 4 – forberedende aktiviteter, forvaltning, oplysning og offentlig omtale og kontrol og rapporteringsaktiviteter – udgør en forholdsvis høj andel af de samlede omkostninger (3,99 %);

9.  beklager, at kun 184 (14,7 %) ud af de 1 249 støtteberettigede personer er omfattet af de foreslåede foranstaltninger, hvilket er en meget lav andel af alle de afskedigede arbejdstagere;

10. bemærker, at færre end 15 % af det samlede antal støtteberettigede støttemodtagere er omfattet af de foranstaltninger, der er medtaget i ansøgningen;

11. glæder sig over, at alle 184 identificerede støttemodtagere forventes at drage fordel af de individualiserede tilbud;

12. bemærker, at Italien planlægger fem typer foranstaltninger for de afskedigede arbejdstagere, der er omfattet af denne ansøgning, nemlig (i) registrering og kompetencevurdering, (ii) aktiv støtte til jobsøgning, (iii) uddannelse, (iv) godtgørelse af mobilitetsomkostninger og (v) ansættelsestilskud til personer over 50 år;

13. bemærker, at tilskud og incitamenter er begrænset til mobilitetsomkostninger og ansættelsestilskud og vil ligge under det tilladte maksimumsbeløb på 35 % af de samlede omkostninger ved den samordnede pakke af individualiserede tilbud, som fastsat i EGF-forordningen;

14. glæder sig over ansættelsestilskuddet til arbejdstagere over 50 år; mener, at den måde, hvorpå tilskuddene er differentieret, vil tilskynde til ansættelse af de pågældende arbejdstagere på bedre vilkår;

15. bemærker, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med arbejdsmarkedets parter, de akkrediterede agenturer, der tilbyder støtte til jobsøgning, og arbejdstagerne;

16. glæder sig over, at de akkrediterede organer, der yder aktiv støtte til jobsøgning til arbejdstagerne, betales på grundlag af de opnåede resultater;

17. minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og at den bør være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

18. minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til det faktiske erhvervsklima;

19. bemærker, at de fremlagte oplysninger om den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal finansieres gennem EGF, omfatter oplysninger om komplementariteten med de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene; understreger, at de italienske myndigheder bekræfter, at de støtteberettigede foranstaltninger ikke modtager støtte fra andre EU-finansieringsinstrumenter; gentager sin opfordring til Kommissionen om at fremlægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i sine årsberetninger for at sikre fuld overholdelse af de eksisterende forordninger og sikre, at der ikke kan finde nogen overlapning sted mellem EU-finansierede tjenester;

20. påskønner den forbedrede procedure, som Kommissionen har indført efter Parlamentets anmodning om hurtigere frigivelse af tilskuddene; noterer sig det tidspres, som den nye tidsplan indebærer, og den potentielle indvirkning på effektiviteten af sagsbehandlingen;

21. godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

22. pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

23. pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Italien – EGF/2015/004 IT/Alitalia)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(8), særlig artikel 15, stk. 4,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(9), særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

ud fra følgende betragtninger:

(1)      Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) har til formål at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis virksomhed er ophørt som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af en fortsættelse af den internationale finansielle og økonomiske krise, eller som følge af en ny international finansiel og økonomisk krise, og hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)      EGF må ikke overstige et årligt maksimalt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(10).

(3)      Den 24. marts 2015 indgav Italien ansøgning EGF/2015/004 IT/Alitalia om økonomisk støtte fra EGF som følge af afskedigelser i Gruppo Alitalia(11) i Italien. Den blev suppleret med yderligere oplysninger i henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1309/2013. Den pågældende ansøgning opfylder kravene til fastlæggelse af størrelsen på et støttebeløb fra EGF som fastsat i artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013.

(4)      Som følge af Italiens ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk støtte på 1 414 848 EUR.

(5)      Med henblik på at minimere den tid, det tager at mobilisere EGF-midlerne, bør denne afgørelse derfor anvendes fra vedtagelsesdatoen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015 mobiliseres Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, således at et beløb på 1 414 848 EUR stilles til rådighed i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra [datoen for vedtagelsen]*.

(12)Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne

Formand                                                       Formand

BEGRUNDELSE

I. Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at kunne yde supplerende støtte til arbejdstagere, der rammes af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(13) og i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1309/2013(14) kan fonden ikke overstige et maksimalt årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser). De passende beløb opføres i Unionens almindelige budget som en hensættelse.

For så vidt angår proceduren for mobilisering af fonden forelægger Kommissionen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(15) i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om mobilisering af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure.

II. Alitalia-ansøgningen og Kommissionens forslag

Den 7. august 2015 vedtog Kommissionen et forslag til afgørelse om mobilisering af EGF til fordel for Italien til støtte for reintegration på arbejdsmarkedet af afskedigede arbejdstagere fra Gruppo Alitalia, der er aktiv i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2 hovedgruppe 51 ("Lufttransport").

Dette er den femtende ansøgning, som skal behandles under 2015-budgettet, og den vedrører anvendelsen af et samlet beløb fra EGF på 1 414 848 EUR til Italien. Den vedrører 184 ud af 1 249 arbejdstagere, som er blevet afskediget fra Gruppo Alitalia. Ansøgningen blev sendt til Kommissionen den 24. marts 2015 og suppleret med yderligere oplysninger frem til den 19. maj 2015. Kommissionen har i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i EGF-forordningen konkluderet, at ansøgningen opfylder betingelserne for økonomisk støtte fra EGF.

De italienske myndigheder anfører, at den hændelse, der har givet anledning til afskedigelserne i Gruppo Alitalia, er en tilbagegang i antallet af passagerer befordret i 2014 til niveauet for 2010, hvilket repræsenterer et fald på 3,6 % i forhold til 2013 og på 6,4 % i forhold til 2012, i tillæg til de akkumulerede tab, der har været siden den fuldstændige privatisering af Alitalia i 2009.

De individualiserede tilbud, som skal stilles til rådighed for de afskedigede arbejdstagere, består af fem typer foranstaltninger, nemlig (i) registrering og kompetencevurdering, (ii) aktiv støtte til jobsøgning, (iii) uddannelse, (iv) godtgørelse af mobilitetsomkostninger og (v) ansættelsestilskud til personer over 50 år.

Ifølge Kommissionen udgør de beskrevne foranstaltninger aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som hører under de støtteberettigede foranstaltninger, jf. artikel 7 i EGF-forordningen. Disse foranstaltninger erstatter ikke passive socialsikringsforanstaltninger.

De italienske myndigheder har forelagt alle de nødvendige garantier for følgende:

–      Principperne om ligebehandling og ikke-diskrimination overholdes i forbindelse med adgangen til de foreslåede foranstaltninger og deres gennemførelse.

–      Kravene i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen vedrørende kollektiv afskedigelse er blevet overholdt.

–      Gruppo Alitalia – det flyselskab, der har foretaget afskedigelserne, og som har fortsat sine aktiviteter efter afskedigelserne – har opfyldt sine lovmæssige forpligtelser i forbindelse med afskedigelserne og sørget for sine arbejdstagere i overensstemmelse hermed.

–      De foreslåede foranstaltninger modtager ikke økonomisk støtte fra andre EU‑fonde eller finansielle instrumenter, og dobbeltfinansiering vil blive forhindret.

–      De foreslåede foranstaltninger supplerer de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene.

–      Den økonomiske støtte fra EGF er i overensstemmelse med de proceduremæssige og materielle EU-bestemmelser om statsstøtte.

Italien har meddelt Kommissionen, at kilden til den nationale forfinansiering eller medfinansiering er fonden for aktive politikker.

III. Procedure

Kommissionen har med henblik på at anvende midler fra fonden forelagt budgetmyndigheden en anmodning om overførsel af et samlet beløb på 1 414 848 EUR fra EGF-reserven (40 02 43) til EGF-budgetposten (04 04 01).

Dette er det femtende overførselsforslag om mobilisering af EGF, der er forelagt budgetmyndigheden til dato i 2015.

I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure, jf. artikel 15, stk. 4, i EGF-forordningen.

Ifølge en intern aftale skal Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrag til vurderingen af ansøgninger om mobilisering af fonden.

BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

ZP/jb D(2015)42485

Jean Arthuis

Formand for Budgetudvalget

ASP 09G205

Vedr.: Udtalelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) i forbindelse med sagen EGF/2015/004 IT/Alitalia fra Italien

Kære formand,

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om EGF har behandlet mobiliseringen af EGF i forbindelse med sag EGF/2015/004 IT/Alitalia og vedtaget følgende udtalelse.

EMPL og dets EGF-arbejdsgruppe støtter anvendelsen af fonden i forbindelse med denne ansøgning. I den anledning vil EMPL gerne fremsætte nogle bemærkninger uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

Drøftelserne i EMPL tog udgangspunkt i følgende betragtninger:

A) der henviser til, at ansøgningen er baseret på artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1309/2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen og vedrører 1249 arbejdstagere, der blev afskediget i Gruppo Alitalia, der var aktiv i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2 hovedgruppe 51 ("Lufttransport"); der henviser til, at de afskedigelser, som de pågældende virksomheder foretog, fandt sted i NUTS 2-regionen Lazio i referenceperioden mellem den 31. august 2014 og den 30. december 2014;

B) der henviser til, at de italienske myndigheder for at fastslå, at der findes en sammenhæng mellem afskedigelserne og gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, anfører, at det internationale lufttransportmarked har været ramt af alvorlige økonomiske forstyrrelser, især et fald i EU's markedsandel;

C) der henviser til, at ændringerne i handelsmønstrene er blevet forværret af andre faktorer som f.eks. et fald i efterspørgslen på grund af den økonomiske krise og stigningen i oliepriser;

D) der henviser til, at størstedelen (70,1 %) af de arbejdstagere, som foranstaltningerne retter sig mod, er mænd, mens 29,9 % er kvinder; der henviser til, at 96,79 % af arbejdstagerne er mellem 30 og 54 år, og at 3,3 % er mellem 55 og 64 år;

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer derfor Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende punkter i det beslutningsforslag om den italienske ansøgning, det vedtager:

1.  er enig med Kommissionen i, at interventionskriterierne i artikel 4, stk.1, litra a), i forordning (EU) nr. 1309/2013 er opfyldt, og at Italien derfor er berettiget til økonomisk støtte i henhold til nævnte forordning;

2.  bemærker, at færre end 15 % af det samlede antal støtteberettigede støttemodtagere er omfattet af de foranstaltninger, der er medtaget i ansøgningen;

3.  bemærker, at dette er den anden ansøgning vedrørende afskedigelser i flytransportsektoren;

4.  glæder sig over, at alle 184 identificerede støttemodtagere forventes at drage fordel af de individualiserede tilbud;

5.  glæder sig over, at de akkrediterede organer, der yder aktiv støtte til jobsøgning til arbejdstagerne, betales på grundlag af de opnåede resultater;

6.   glæder sig over ansættelsestilskuddet til arbejdstagere over 50 år; mener, at den måde, hvorpå tilskuddene er differentieret, vil tilskynde til ansættelse af de pågældende arbejdstagere på bedre vilkår;

7.   bemærker, at tilskud og incitamenter er begrænset til mobilitetsomkostninger og ansættelsestilskud og vil ligge under det tilladte maksimumsbeløb på 35 % af de samlede omkostninger ved den samordnede pakke af individualiserede tilbud, som fastsat i EGF-forordningen;

8.   minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi.

Med venlig hilsen

Marita ULVSKOG,

1. næstformand

BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Jean ARTHUIS

Formand

Budgetudvalget

Europa-Parlamentet

Kære Jean Arthuis

Vedr.:  Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Et forslag fra Kommissionen til afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) er blevet henvist til Regionaludviklingsudvalget. Så vidt jeg forstår, er det meningen, at der skal vedtages en betænkning om dette forslag på Budgetudvalgets møde den 28. september 2015:

COM(2015)0397 foreslår EGF-støtte på 1 414 848 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger med henblik på at lette tilbagevenden til arbejdsmarkedet for 1 249 arbejdstagere, der er blevet afskediget inden for lufttransportsektoren i regionen Lazio, Italien.

De regler, der gælder for økonomisk støtte fra EGF, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006,

Udvalgets koordinatorer har vurderet dette forslag og bedt mig meddele, at flertallet i udvalget ingen indvendinger har mod denne mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen med henblik på at tildele de ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen.

Med venlig hilsen

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

29.9.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

26

7

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Michał Marusik, Andrej Plenković, Nils Torvalds, Anders Primdahl Vistisen

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

             Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).

(5)

             Kommissionens forordning (EU) nr. 1046/2012 af 8. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) for så vidt angår indberetningen af tidsrækker for den nye regionale opdeling (EUT L 310 af 9.11.2012, s. 34).

(6)

              Cassa Integrazione Guadagno (CIG) er en ydelse, der har til formål at sikre et vist indtægtsniveau for arbejdstagere, der er forhindret i at varetage deres arbejde. CIG udløses i tilfælde af nedsættelse eller ophør af produktionsaktiviteter på grund af sanering, omstrukturering, virksomhedskrise og konkursbehandling, som har alvorlige konsekvenser for det lokale arbejdsmarked. CIG er et redskab, som forhindrer afskedigelsen af arbejdstagere ved at tillade virksomheder at undgå de arbejdskraftomkostninger, der midlertidigt ikke er nødvendige, mens virksomhederne venter på at genoptage deres normale produktionsaktiviteter. CIG er dog ofte forløberen for mobilità.

(7)

              EGF/2013/014 FR Air France (COM(2014)0701).

(8)

              EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(9)

              EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(10)

            Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

(11)

            Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. og Air One S.p.A. (CAI First S.p.A., CAI Second S.p.A. og Alitalia Loyalty).

(12)

*Datoen indsættes af Europa-Parlamentet inden offentliggørelsen i EUT.

(13)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(14)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(15)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

Juridisk meddelelse