Διαδικασία : 2015/2212(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0274/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0274/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/10/2015 - 7.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0335

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 662kWORD 129k
30.9.2015
PE 567.624v02-00 A8-0274/2015

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση EGF/2015/004 IT/Alitalia, από την Ιταλία)

(COM(2015)0397 – C8-0252/2015 – 2015/2212(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγήτρια: Monika Vana

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση EGF/2015/004 IT/Alitalia, από την Ιταλία)

(COM(2015)0397 – C8-0252/2015 – 2015/2212(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0397 – C80252/2015),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–       έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (IIA της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–       έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–       έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0274/2015),

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επανένταξη του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη μείωση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρήσεων,

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιταλία υπέβαλε την αίτηση EGF/2015/004IT/Alitalia για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ μετά τις 1.249 απολύσεις στην Gruppo Alitalia, που δραστηριοποιείται στον κλάδο 51 της NACE αναθ. 2 (Αεροπορικές μεταφορές)(4) στην επιπέδου 2 NUTS(5) περιφέρεια του Λάτσιο, και ότι αναμένεται ότι 184 απολυμένοι εργαζόμενοι θα συμμετάσχουν στα μέτρα·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ,

1.      συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Ιταλία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 1.414.848 ευρώ δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.      επισημαίνει ότι οι ιταλικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 24 Μαρτίου 2015, και ότι η αξιολόγησή της οριστικοποιήθηκε από την Επιτροπή στις 7 Αυγούστου 2015 και κοινοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την1η Σεπτεμβρίου 2015· εκφράζει ικανοποίηση για τη σύντομη περίοδο αξιολόγησης, διαρκείας μικρότερης των πέντε μηνών·

3.      σημειώνει ότι η αγορά των διεθνών αεροπορικών μεταφορών έχει υποστεί σοβαρή οικονομική αναστάτωση, κυρίως μείωση του μεριδίου αγοράς της Ένωσης και τεράστια αύξηση του αριθμού των επιβατών που μεταφέρονται από αερομεταφορείς των χωρών του Κόλπου και της Τουρκίας, και αυτό, σε βάρος ευρωπαϊκών εταιρειών, όπως η Alitalia·

4.      υπενθυμίζει ότι, παρόλο που η απασχόληση στο Λάτσιο έχει επηρεαστεί από τις επιπτώσεις της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, σε μικρότερο βαθμό σε σύγκριση με την απασχόληση σε εθνικό επίπεδο, κάθε επιπλέον αύξηση της ανεργίας θέτει το σύστημα παροχών CIG(6) υπό πίεση·

5.      σημειώνει ότι, μέχρι σήμερα, ο κλάδος 51 της NACE αναθ. 2 (αεροπορικές μεταφορές) έχει αποτελέσει αντικείμενο άλλης μίας εφαρμογής του ΕΤΠ(7), που βασίστηκε επίσης στην σχετιζόμενη με το εμπόριο παγκοσμιοποίηση·

6.      επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι ιταλικές αρχές προτείνουν να επικεντρωθούν οι δράσεις σε μέτρα ενεργού αναζήτησης εργασίας και μέτρα εκπαιδευτικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος επαναπρόσληψης που αφορά απολυθέντες εργαζόμενους ηλικίας άνω των 50 ετών·

7.      επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί το συντομότερο βοήθεια στους εργαζομένους, οι ιταλικές αρχές αποφάσισαν να δρομολογήσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζομένους την 1η Απριλίου 2015, πολύ πριν από την απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

8.      επισημαίνει ότι οι δράσεις που αναλαμβάνονται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ - προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, διαχείριση, ενημέρωση και δημοσιότητα, έλεγχος και υποβολή εκθέσεων - αντιπροσωπεύουν ένα σχετικά υψηλό ποσοστό του συνολικού κόστους (3,99%)·

9.      εκφράζει τη λύπη του επειδή από τους 1.249 επιλέξιμους δικαιούχους μόνο 184 άτομα (14,7%) θα υπαχθούν στα προτεινόμενα μέτρα - ένα πολύ χαμηλό ποσοστό του συνόλου των απολυθέντων εργαζομένων·

10.    επισημαίνει ότι λιγότερο από το 15% του συνόλου των επιλέξιμων δικαιούχων θα υπαχθεί στα μέτρα που περιλαμβάνονται στην αίτηση·

11.    εκτιμά το γεγονός ότι και οι 184 στοχευόμενοι δικαιούχοι αναμένεται να επωφεληθούν από τις εξατομικευμένες υπηρεσίες·

12.    σημειώνει ότι η Ιταλία σχεδιάζει πέντε ειδών μέτρα για τους απολυθέντες εργαζόμενους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: (i) αξιολόγηση της πρόσληψης και των δεξιοτήτων, (ii) στήριξη της ενεργού αναζήτησης εργασίας, (iii) εκπαίδευση, (iv) επιστροφή των δαπανών της κινητικότητας, και (v) οφέλη για προσλήψεις ατόμων άνω των 50 ετών·

13.    επισημαίνει ότι τα επιδόματα και τα κίνητρα περιορίζονται στις δαπάνες της κινητικότητας και στα οφέλη για προσλήψεις και ότι θα παραμείνουν κάτω του επιτρεπόμενου ανώτατου ορίου του 35% του συνολικού κόστους της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών, όπως ορίζεται στον κανονισμό ΕΤΠ·

14.    επιδοκιμάζει τα οφέλη για προσλήψεις εργαζομένων άνω των 50 ετών· θεωρεί ότι ο τρόπος διαφοροποίησης των επιδομάτων θα παράσχει κίνητρα για την πρόσληψη των εν λόγω εργαζομένων υπό καλύτερες συνθήκες·

15.    σημειώνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών καταρτίστηκε σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, τους διαπιστευμένους οργανισμούς που παρέχουν υποστήριξη για την αναζήτηση εργασίας και τους εργαζόμενους·

16.    επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι διαπιστευμένοι οργανισμοί που παρέχουν υποστήριξη για την ενεργό αναζήτηση εργασίας στους εργαζόμενους αμείβονται βάσει των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων·

17.    υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που στηρίζονται από το ΕΤΠ θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

18.    υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εργαζόμενου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στις ανάγκες των απολυθέντων εργαζομένων αλλά και στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον·

19.    επισημαίνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τη συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠ περιλαμβάνουν στοιχεία για τη συμπληρωματικότητά τους με ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία· τονίζει ότι οι ιταλικές αρχές επιβεβαιώνουν πως για τις επιλέξιμες δράσεις δεν χορηγείται ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να περιλαμβάνει στις ετήσιες εκθέσεις της συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των υφιστάμενων κανονισμών και να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

20.    επιδοκιμάζει τη βελτιωμένη διαδικασία που θέσπισε η Επιτροπή σε συνέχεια του αιτήματος του Κοινοβουλίου για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων· σημειώνει τη χρονική πίεση που συνεπάγεται το νέο χρονοδιάγραμμα και τον δυνητικό αντίκτυπό της στην αποτελεσματικότητα της εξέτασης των περιπτώσεων·

21.    εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

22.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

23.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, (Αίτηση EGF/2015/004 IT/Alitalia, από την Ιταλία)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(8), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(9), και ιδίως το σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)      Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) στόχο έχει να παρέχει στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται και στους μη μισθωτούς των οποίων η δραστηριότητα έχει διακοπεί ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή ως αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)      Το ΕΤΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου(10).

(3)      Στις 24 Μαρτίου 2015, η Ιταλία υπέβαλε αίτηση EGF / 2015/004IT/Alitalia για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, μετά τις απολύσεις στην εταιρεία Gruppo Alitalia(11) στην Ιταλία. Η αίτηση αυτή συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013. Η εν λόγω αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

(4)      Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ποσού 1.414.848 ευρώ σε σχέση με την αίτηση που υπέβαλε η Ιταλία,

(5)      Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να ισχύσει από την ημερομηνία της έκδοσής της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την παροχή ποσού 1.414.848 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από [την ημερομηνία της έγκρισής της]*.

(12)Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να παράσχει συμπληρωματική στήριξη στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στις παγκόσμιες εμπορικές πρακτικές.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(13) και του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013(14), το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ (τιμές 2011). Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως πρόβλεψη.

Όσον αφορά τη διαδικασία κινητοποίησης του Ταμείου, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(15), η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχο αίτημα για μεταφορά πιστώσεων. Στην περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

II. Η αίτηση της Alitalia και η πρόταση της Επιτροπής

Στις 7 Αυγούστου 2015, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ της Ιταλίας προς στήριξη της επανένταξης στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύθηκαν στην Gruppo Alitalia, που δραστηριοποιείται στον οικονομικό τομέα και υπάγονται στον κλάδο 51 της NACE αναθ. 2 («Αεροπορικές μεταφορές»).

Αυτή είναι η δέκατη πέμπτη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 2015 και αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 1.414.848 ευρώ από το ΕΤΠ υπέρ της Ιταλίας. Η αίτηση αφορά 184 από τους 1.249 εργαζομένους που απολύθηκαν από την Gruppo Alitalia. Η αίτηση διαβιβάστηκε στην Επιτροπή στις 24 Μαρτίου 2015 και συμπληρωνόταν με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 19 Μαΐου 2015. Αφού εξέτασε την εν λόγω αίτηση υπό το πρίσμα όλων των εφαρμοστέων διατάξεων του κανονισμού ΕΤΠ, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πληρούνται οι όροι για χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ.

Οι ιταλικές αρχές αναφέρουν ότι η γενεσιουργός αιτία των απολύσεων στην Gruppo Alitalia είναι η μείωση του αριθμού των επιβατών που μεταφέρθηκαν το 2014 στα επίπεδα του 2010, που αντιπροσωπεύει μείωση κατά 3,6% σε σύγκριση με το 2013 και κατά 6,4 % σε σύγκριση με το 2012, σε συνδυασμό με τις συσσωρευμένες ζημίες από τότε που ιδιωτικοποιήθηκε πλήρως η Alitalia, το 2009.

Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται στους εργαζομένους που απολύονται συνίστανται σε πέντε είδη μέτρων, (i) αξιολόγηση προσλήψεων και ικανοτήτων, (ii) στήριξη της ενεργού αναζήτησης εργασίας, (iii) εκπαίδευση, (iv) επιστροφή των δαπανών για την κινητικότητα, και (v) οφέλη για προσλήψεις ατόμων άνω των 50 ετών·

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα μέτρα που περιγράφονται εδώ αποτελούν ενεργητικά μέτρα της αγοράς εργασίας, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των επιλέξιμων δράσεων που ορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ. Οι δράσεις αυτές δεν υποκαθιστούν τα παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας.

Οι ιταλικές αρχές παρέχουν όλες τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις όσον αφορά τα ακόλουθα:

–      θα τηρηθούν οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων στο πλαίσιο της πρόσβασης στις προτεινόμενες δράσεις και της εφαρμογής τους·

–      οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία και στη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τις συλλογικές απολύσεις έχουν εκπληρωθεί·

        η Gruppo Alitalia, η οποία συνέχισε τις δραστηριότητές της μετά τις απολύσεις, συμμορφώθηκε προς τις νομικές υποχρεώσεις που υπέχει όσον αφορά τις απολύσεις και μερίμνησε δεόντως για τους εργαζομένους της·

–      οι προτεινόμενες δράσεις δεν θα λάβουν χρηματοδοτική ενίσχυση από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα και θα αποφευχθεί οποιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση·

–      οι προτεινόμενες δράσεις θα είναι συμπληρωματικές προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

–      η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ θα συνάδει με τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η Ιταλία έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή ότι η πηγή της εθνικής προχρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης είναι το Ταμείο ενεργών πολιτικών.

III. Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 1.414.848 ευρώ από το αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) στο κονδύλιο 04 04 01 του προϋπολογισμού του ΕΤΠ.

Πρόκειται για την δέκατη πέμπτη πρόταση μεταφοράς πιστώσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου που υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2015.

Σε περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία, για να παρασχεθεί εποικοδομητική στήριξη και συμβολή στην αξιολόγηση των αιτήσεων από το Ταμείο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ZP/jb D(2015)42485

Κύριο Jean ARTHUIS

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 09G205

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση EGF/2015/004 IT/Alitalia από την Ιταλία

Κύριε πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL), καθώς και η ομάδα εργασίας της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) εξέτασε την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην υπόθεση EGF/2015/004 IT/Alitalia και ενέκρινε την ακόλουθη γνωμοδότηση.

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ είναι υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου όσον αφορά το συγκεκριμένο αίτημα. Επ’ αυτού η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Οι αποφάσεις της επιτροπής EMPL βασίζονται στις εξής εκτιμήσεις:

Α) λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα αίτηση θεμελιώνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1309/2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και αφορά 1249 εργαζόμενους που απολύθηκαν από την Gruppo Alitalia που δραστηριοποιείται στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 51 της NACE αναθ. 2 («Αεροπορικές μεταφορές»)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απολύσεις από τις επιχειρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν κυρίως στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 περιφέρεια του Λάτσιο εντός της περιόδου αναφοράς μεταξύ 31ης Αυγούστου 2014 και 30ης Δεκεμβρίου 2014·

Β) λαμβάνοντας υπόψη ότι για να αποδείξει τη σχέση μεταξύ των απολύσεων και των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω της παγκοσμιοποίησης, η Ιταλία υποστηρίζει ότι η διεθνής αγορά αερομεταφορών έχει υποστεί σοβαρή οικονομική αναταραχή, ιδίως όσον αφορά το μερίδιο αγοράς της ΕΕ.

Γ) λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου επιδεινώθηκαν εξαιτίας άλλων παραγόντων, όπως η μείωση της ζήτησης, λόγω της οικονομικής κρίσης και της αύξησης των τιμών του πετρελαίου·

Δ) λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα (70,1%) των εργαζομένων τους οποίους αφορούν τα μέτρα είναι άνδρες και 29,9% είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειονότητα (96,79%) των εργαζομένων είναι μεταξύ 30 και 54 ετών και 3,3% είναι ηλικίας μεταξύ 55 και 64 ετών·

Συνεπώς, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την αίτηση της Ιταλίας τις εξής προτάσεις:

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 και ότι ως εκ τούτου η Ιταλία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  επισημαίνει ότι λιγότερο από το 15% του συνόλου των επιλέξιμων δικαιούχων θα υπαχθεί στα μέτρα που περιλαμβάνονται στην αίτηση·

3.  επισημαίνει ότι πρόκειται για τη δεύτερη αίτηση που έχει υποβληθεί μέχρι σήμερα και αφορά τον κλάδο των αεροπορικών μεταφορών·

4.  εκτιμά το γεγονός ότι και οι 184 στοχευόμενοι δικαιούχοι αναμένεται να επωφεληθούν από τις εξατομικευμένες υπηρεσίες·

5.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι διαπιστευμένοι οργανισμοί που παρέχουν υποστήριξη για την ενεργό αναζήτηση εργασίας στους εργαζόμενους αμείβονται βάσει των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων·

6.   επιδοκιμάζει τα οφέλη για προσλήψεις εργαζομένων άνω των 50 ετών· θεωρεί ότι ο τρόπος διαφοροποίησης των επιδομάτων θα παράσχει κίνητρα για την πρόσληψη των εν λόγω εργαζομένων υπό καλύτερες συνθήκες·

7.   επισημαίνει ότι τα επιδόματα και τα κίνητρα περιορίζονται στις δαπάνες της κινητικότητας και στα οφέλη για προσλήψεις και ότι θα παραμείνουν κάτω του επιτρεπόμενου ανώτατου ορίου του 35% της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών, όπως ορίζεται στον κανονισμό·

8.   υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα έπρεπε να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια οικονομία αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και βιώσιμη.

Με εκτίμηση,

Marita ULVSKOG,

1η Αντιπρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύριο Jean ARTHUIS

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κύριε Arthuis,

ΘέμαΚινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Μια πρόταση απόφασης της Επιτροπής με σκοπό την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχει παραπεμφθεί για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πρόθεση να εγκριθεί σχετική έκθεση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών την 28η Σεπτεμβρίου 2015:

-Το έγγραφο COM(2015)0397 περιέχει πρόταση για συνεισφορά του ΕΤΠ ύψους 1.414.848 ευρώ, για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στην αγορά εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης στην αγορά εργασίας 1.249 εργαζομένων που απολύθηκαν στον κλάδο των αεροπορικών μεταφορών στην περιφέρεια του Λάτσιο, στην Ιταλία.

Οι κανόνες που εφαρμόζονται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΕΤΠ καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006.

Οι συντονιστές της επιτροπής μου εξέτασαν την πρόταση αυτή και μου ζήτησαν να σας ενημερώσω γραπτώς ότι η πλειοψηφία της επιτροπής μου δεν έχει αντίρρηση για αυτή την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση με σκοπό τη διάθεση του προαναφερόμενου ποσού κατά τα προταθέντα από την Επιτροπή.

Με εκτίμηση,

Iskra MIHAYLOVA

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

29.9.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

7

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου, Неджми Али

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michał Marusik, Andrej Plenković, Nils Torvalds, Anders Primdahl Vistisen

(1)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.

(2)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(4)

             Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE – αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393, 30.12.2006, σ. 1).

(5)

             Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1046/2012 της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS), όσον αφορά τη διαβίβαση των χρονοσειρών για τη νέα περιφερειακή κατανομή (ΕΕ L 310, 9.11.2012, σ. 34).

(6)

              Cassa Integrazione Guadagno (CIG) είναι μια παροχή που αποσκοπεί να εξασφαλίσει ορισμένο επίπεδο εισοδήματος για τους εργαζόμενους που στερήθηκαν του διορισμού τους. Το CIG ενεργοποιείται σε περίπτωση μείωσης ή διακοπής της παραγωγικής δραστηριότητας λόγω αναδιάρθρωσης, αναδιοργάνωσης επιχείρησης, εταιρικών διαδικασιών κρίσης και πτώχευσης οι οποίες έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας σε τοπικό επίπεδο. Το CIG είναι ένα εργαλείο που παρεμποδίζει την απόλυση εργαζομένων, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να αποφύγουν το κόστος εργασίας που προσωρινά δεν χρειάζονται, ενώ περιμένουν να επαναλάβουν τις συνήθεις δραστηριότητες παραγωγής. Ωστόσο το CIG είναι συχνά το προοίμιο της κινητικότητας.

(7)

              EGF/2013/014 FR Air France (COM(2014) 701 τελικό).

(8)

              ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.

(9)

              ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(10)

            Κανονισμός του Συμβουλίου (EΕ, Euratom) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884).

(11)

            Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. και Air One S.p.A. (CAI First S.p.A., CAI Second S.p.A. και Alitalia Loyalty).

(12)

Η ημερομηνία θα προστεθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τη δημοσίευση στην ΕΕ.

(13)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(14)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.

(15)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου