Menetlus : 2015/2212(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0274/2015

Esitatud tekstid :

A8-0274/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 06/10/2015 - 7.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0335

RAPORT     
PDF 623kWORD 101k
30.9.2015
PE 567.624v02-00 A8-0274/2015

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2015. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (Itaalia taotlus EGF/2015/004 IT/Alitalia)

(COM(2015)0397 – C8‑0252/2015 – 2015/2212(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Monika Vana

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2015. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (Itaalia taotlus EGF/2015/004 IT/Alitalia)

(COM(2015)0397 – C8‑0252/2015 – 2015/2212(BUD))

Euroopa Parlament,

–    võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0397 – C8‑0252/2015),

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „fondi määrus”),

–   võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–   võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe”), eriti selle punkti 13,

–   võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–   võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–   võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0274/2015),

A. arvestades, et Euroopa Liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste või ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „EGF”) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C. arvestades, et fondi määruse vastuvõtmine väljendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepet võtta uuesti kasutusele fondi kriisi korral kasutamise kriteerium, kehtestada liidu rahalise toetuse suuruseks 60 % kavandatud meetmete hinnangulisest maksumusest, tõhustada fondi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamist komisjonis ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt, lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmisprotsessi, laiendada toetuskõlblike tegevuste ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtetele ja noortele ning rahastada ettevõtete loomise stiimuleid;

D. arvestades, et Itaalia esitas taotluse EGF/2015/004 IT/Alitalia rahalise toetuse saamiseks EGFist seoses 1249 töötaja koondamisega NACE Rev. 2 osa 51 (lennutransport)(4) alla kuuluvas ettevõtete rühmas Gruppo Alitalia, mis tegutseb NUTS(5) 2. tasandi piirkonnas Lazios, ja arvestades, et hinnanguliselt osaleb eeldatavalt 184 koondatud töötajat fondi toetatavates meetmetes;

E.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele;

1.  nõustub komisjoniga, et fondi määruse artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud tingimused on täidetud ja seetõttu on Itaalial õigus saada nimetatud määruse alusel 1 414 848 eurot rahalist toetust;

2.  märgib, et Itaalia ametiasutused esitasid 24. märtsil 2015 taotluse, et saada EGFilt rahalist toetust, ja et komisjon lõpetas taotluse hindamise 7. augustil 2015 ning tegi selle parlamendile teatavaks 1. septembril 2015; väljendab heameelt kiire hindamismenetluse üle, mis kestis vähem kui viis kuud;

3.   märgib, et rahvusvahelises lennutranspordis on toimunud suur majanduslik langus, eeskätt vähenes järsult ELi turuosa, ja et Pärsia lahe riikide ja Türgi lennuettevõtete teenindatavate reisijate arv on tohutult kasvanud selliste Euroopa ettevõtete nagu Alitalia arvelt;

4.   tuletab meelde, et kuigi Lazio maakonna tööhõivet on majandus- ja finantskriis mõjutanud vähemal määral kui kogu riigi tööhõivet, survestab iga uus töötuksjäämine CIG-hüvitiste süsteemi(6);

5.  märgib, et siiani on NACE Rev. 2 osa 51 (Õhutransport) raames esitatud veel üks EGF taotlus(7), mida põhjendati samuti kaubandusega seotud üleilmastumise mõjuga;

6.  tunneb heameelt asjaolu üle, et keskendutakse Itaalia ametiasutuste esildatud aktiivse tööotsingu ja koolitust puudutavatele meetmetele, sealhulgas tööturule naasmise kava, mis on suunatud üle 50-aastastele koondatud töötajatele;

7.  väljendab heameelt asjaolu üle, et töötajatele kiire abi andmiseks otsustasid Itaalia ametiasutused alustada individuaalsete teenuste osutamist koondatud töötajatele 1. aprillil 2015. aastal, varakult enne otsuse saamist esildatud kooskõlastatud paketi jaoks fondist toetuse saamise kohta;

8.  märgib, et fondi määruse artikli 7 lõike 4 kohased meetmed – ettevalmistus-, juhtimis-, teavitamis- ja reklaami- ning kontrolli- ja aruandlusmeetmed – moodustavad suhteliselt suure osa kogukulust (3,99%);

9.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et abikõlblikkuse kriteeriumidele vastava 1249 toetusesaaja hulgas on kavandatud meetmed suunatud vaid 184 (14,7%) toetusesaajale, mis on väga väike osa kõikidest koondatud töötajatest;

10. märgib, et taotluses sisalduvad meetmed on suunatud vähem kui 15%-le abikõlblikkuse kriteeriumidele vastavatest toetusesaajatest;

11. tunneb heameelt asjaolu üle, et kõik 184 sihtrühma kuuluvat toetusesaajat saavad eeldatavasti kasu individuaalsetest teenustest;

12. märgib, et Itaalia kavandab kõnealuse taotlusega hõlmatud koondatud töötajate jaoks viit liiki meetmeid: (i) arvele võtmine ja oskuste hindamine, (ii) aktiivse tööotsimise toetus, (iii) koolitus, (iv) transpordikulude hüvitamine, ning (v) toetus üle 50aastaste töölevõtmisel;

13. märgib, et toetused ja stiimulid piirduvad transpordikulude ja töölevõtmise toetustega ning need jäävad alla lubatud maksimaalse summa, mis on 35% individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi kogukulust, nagu on sätestatud fondi määruses;

14. kiidab heaks üle 50-aastaste töötajate töölevõtmise toetused; on seisukohal, et hüvitiste liigendamise viis annab stiimuleid asjaomaste töötajate töölevõtmiseks parematel tingimustel;

15. märgib, et kooskõlastatud individuaalne teenustepakett on koostatud tööturu osapooltega, tööotsimistoetust pakkuvate akrediteeritud asutustega ja töötajatega konsulteerides;

16. tunneb heameelt asjaolu üle, et akrediteeritud asutustele, kes tagavad töötajatele toetuse aktiivseks tööotsinguks, makstakse saavutatud tulemuste alusel;

17. tuletab meelde, et kooskõlas fondi määruse artikliga 7 tuleks EGFist toetatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel lähtuda tööturu tulevastest väljavaadetest ja vajalikest oskustest ning see peaks kokku sobima üleminekuga ressursitõhusale ja jätkusuutlikule majandusele;

18. tuletab meelde, kui tähtis on tõsta kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes neile kohandatud koolitust ning tunnustades nende kutsealase karjääri raames omandatud oskusi ja pädevust; eeldab, et kooskõlastatud paketti kuuluv koolitus kohandatakse mitte üksnes koondatud töötajate vajadustele, vaid ka tegelikule ettevõtluskeskkonnale;

19. märgib, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti puudutav informatsioon sisaldab teavet selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; rõhutab, et Itaalia ametiasutused on kinnitanud, et toetuskõlblikele meetmetele ei anta toetust liidu muudest rahastamisvahenditest; tuletab meelde, et on komisjonilt nõudnud nende andmete võrdleva analüüsi esitamist komisjoni aastaaruannetes, et tagada täielik vastavus kehtivatele eeskirjadele ja hoida ära liidu rahastatavate teenuste topeltrahastamine;

20. tunneb heameelt selle üle, et komisjon on vastuseks parlamendi nõudmisele kiirendada toetuste eraldamist võtnud kasutusele parandatud menetluse; võtab teadmiseks uuest ajakavast tingitud ajalise surve ja võimaliku mõju juhtumi läbivaatamise tulemuslikkusele;

21. kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

22. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Itaalia taotlus – EGF/2015/004 IT/Alitalia)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(8), eriti selle artikli 15 lõiget 4,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(9), eriti selle punkti 13,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)      Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) eesmärk on toetada maailma kaubanduses globaliseerumise tagajärjel toimunud oluliste struktuurimuutuste, üleilmse finants- ja majanduskriisi jätkumise või uue üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes on oma tegevuse lõpetanud, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2)      Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013(10) artikli 12 kohaselt ei tohi EGFist antav toetus ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades).

(3)      24. märtsil 2015 esitas Itaalia taotluse EGF/2015/004 IT/Alitalia, et saada EGFilt rahalist toetust seoses töötajate koondamisega Itaalia ettevõtete rühmas Gruppo Alitalia(11). Taotluse kohta esitati lisateavet vastavalt määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 8 lõikele 3. Taotlus vastab EGFi rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1309/2013 artiklis 13.

(4)      Seega tuleks võtta kasutusele EGFi vahendid, et anda Itaalia taotluse alusel rahalist toetust summas 1 414 848 eurot.

(5)      Selleks et minimeerida fondi vahendite kasutuselevõtuks vajalikku aega, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates selle vastuvõtmise kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kulukohustuste ja maksete assigneeringutena kasutusele 1 414 848 eurot.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval. Seda kohaldatakse alates [selle vastuvõtmise kuupäev](12)*.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel                          Nõukogu nimel

president                                                       eesistuja

SELETUSKIRI

I. Taustateave

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond loodi selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduse suurte struktuurimuutuste tagajärjel.

Vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020)(13) artikli 12 sätetele ning määruse (EL) nr 1309/2013(14) artiklile 15 on fondi kasutamise ülemmäär 150 miljonit eurot aastas (2011. aasta hindades). Asjakohased summad kantakse liidu üldeelarvesse määratlemata otstarbega assigneeringuna.

Korra kohaselt ja vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)(15) punktile 13 esitab komisjon fondi kasutuselevõtmiseks (taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtmise ettepaneku ning sellega koos vastava ümberpaigutamistaotluse. Arvamuste lahknemise korral algatatakse kolmepoolsed läbirääkimised.

II. Alitalia taotlus ja komisjoni ettepanek

Komisjon võttis 7. augustil 2015 vastu ettepaneku võtta vastu otsus fondi kasutuselevõtmise kohta Itaaliale vahendite eraldamiseks, et toetada majanduskriisi tagajärjel NACE Rev. 2 osa 51 alla kuuluvas majandussektoris (Õhutransport) tegutsenud ettevõtete rühmast Gruppo Alitalia koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule.

See on viieteistkümnes taotlus, mida tuleb 2015. aasta eelarve raames käsitleda, ja see puudutab fondist kokku 1 414 848 euro kasutuselevõtmist Itaalia kasuks. Taotlus on esitatud ettevõtete rühmast Gruppo Alitalia koondatud 1249st töötajast 184 töötaja kohta. Taotlus saadeti komisjonile 24. märtsil 2014 ja selle kohta esitati täiendavat teavet kuni 19. maini 2015. Komisjon on kõiki fondi määruse kohaldatavaid sätteid arvesse võttes otsustanud, et taotlus vastab fondist rahalise toetuse andmise tingimustele.

Itaalia ametiasutused sedastavad, et ettevõtete rühmas Gruppo Alitalia toimunud koondamiste põhjustanud sündmused on 2014. aasta reisijate arvu kahanemine 2010. aasta näitaja tasemele, see tähendab, et võrreldes 2013. aastaga oli vähenemine 3,6% ja võrreldes 2012. aasta 6,4%, millele lisandub kahjum, mille tõi kaasa Alitalia täielik erastamine 2009. aastal.

Koondatud töötajatele pakutavad individuaalsed teenused sisaldavad viite liiki meetmeid: (i) arvele võtmine ja oskuste hindamine, (ii) aktiivse tööotsimise toetus, (iii) koolitus, (iv) transpordikulude hüvitamine, ning (v) toetus üle 50aastaste töölevõtmisel.

Komisjoni sõnul on eespool kirjeldatud kavandatavate meetmete näol tegemist aktiivsete tööturu meetmetega fondi määruse artiklis 7 sätestatud rahastamiskõlblike meetmete tähenduses. Need meetmed ei asenda passiivseid sotsiaalkaitse meetmeid.

Itaalia ametiasutused on esitanud kõik vajalikud kinnitused seoses järgmisega:

–      kavandatud meetmetele juurdepääsu võimaldamisel ja nende rakendamisel järgitakse võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid;

–      riigi ja ELi õigusaktides sätestatud kollektiivset koondamist käsitlevad nõuded on täidetud;

–      ettevõtete rühm Gruppo Alitalia, kes jätkab pärast koondamisi tegevust, on koondamiste puhul täitnud oma juriidilised kohustused ja kandnud oma töötajate eest nõuetekohaselt hoolt;

–      kavandatud meetmed ei saa toetust liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest ning välistatud on topeltrahastamine;

–      kavandatud meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

–      fondi rahaline toetus vastab liidu riigiabi menetlus- ja materiaalõiguse normidele.

Itaalia andis komisjonile teada, et riikliku eel- või kaasrahastamise vahendid saadakse tööturupoliitika fondi eelarvest.

III. Menetlus

Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtuks eelarvepädevatele institutsioonidele taotluse kokku 1 414 848 euro ümberpaigutamiseks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi reservist (40 02 43) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi eelarvereale (04 04 01).

See on 2015. aastal viieteistkümnes eelarvepädevatele institutsioonidele esitatud ümberpaigutamise ettepanek fondi kasutuselevõtuks.

Arvamuste lahknemise korral algatatakse vastavalt fondi määruse artikli 15 lõikele 4 kolmepoolsed läbirääkimised.

Vastavalt sisekokkuleppele tuleks protsessi kaasata tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, kes pakub konstruktiivset tuge ja aitab hinnata fondi kasutuselevõtmise taotlusi.

LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI

ZP/jb D(2015)42485

Jean Arthuis

eelarvekomisjoni esimees

ASP 09G205

Teema: Arvamus globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta, Itaalia taotlus EGF/2015/004 IT/Alitalia

Austatud esimees

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) küsimustega tegelev töörühm arutasid fondi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2015/004 IT/Alitalia puhul ja võtsid vastu järgmise arvamuse.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning fondi töörühm toetavad fondi kasutuselevõtmist kõnealuse taotluse alusel. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon esitab sellega seoses mõned märkused, kuid ei sea maksete tegemist kahtluse alla.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamus põhineb järgmistel kaalutlustel:

A) arvestades, et kõnealune taotlus põhineb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi määruse (EÜ) nr 1309/2013 artikli 4 lõike 1 punktil a ning puudutab 1249 töötajat, kes koondati ettevõtete rühmast Gruppo Alitalia, mis tegutses NACE Rev. 2 osa 51 („lennutransport”) alla kuuluvas majandussektoris; arvestades, et asjaomased ettevõtted koondasid töötajaid peamiselt NUTS 2. tasandi piirkonnas Lazios ning vaatlusperiood kestis 31. augustist 2014 kuni 30. detsembrini 2014;

B) arvestades, et selleks, et näidata seost koondamiste ja maailmakaubanduses üleilmastumise tõttu toimunud suurte struktuurimuutuste vahel, väidab Itaalia, et rahvusvahelist lennutransporditurgu on tabanud tõsised majandushäired, eelkõige ELi turuosa vähenemine;

C) arvestades, et kaubandussuundumuste muutumise tagajärgi on halvendanud teisedki tegurid, näiteks nõudluse vähenemine majanduskriisi tõttu ja kütusehinna tõus;

D) arvestades, et enamus (70,1 %) meetmete sihtrühmaks olevatest töötajatest on mehed ja 29,9 % on naised; arvestades, et enamik töötajaid (96,79 %) on 30–54-aastased ning 55–64-aastaseid on 3,3 %;

Seepärast palub tööhõive-ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Itaalia taotlust käsitlevasse resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  nõustub komisjoniga, et määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud sekkumiskriteeriumid on täidetud ja seetõttu on Itaalial õigus saada nimetatud määruse alusel rahalist toetust;

2.  märgib, et taotluses sisalduvad meetmed on suunatud vähem kui 15%-le rahastamise nõuetele vastavatest toetusesaajatest;

3.  märgib, et seni on tegemist teise taotlusega, mis on esitatud lennutranspordivaldkonnas;

4.  tunneb heameelt asjaolu üle, et kõik 184 sihtrühma kuuluvat toetusesaajat saavad eeldatavasti kasu individuaalsetest teenustest;

5.  tunneb heameelt asjaolu üle, et akrediteeritud asutustele, kes tagavad töötajatele toetuse aktiivseks tööotsinguks, makstakse saavutatud tulemuste alusel;

6.   kiidab heaks üle 50-aastaste töötajate töölevõtmise toetused; on seisukohal, et hüvitiste liigendamise viis annab stiimuleid asjaomaste töötajate töölevõtmiseks parematel tingimustel;

7.   märgib, et toetused ja stiimulid piirduvad transpordikulude ja töölevõtmise toetustega ning need jäävad alla lubatud maksimumsumma, mis on 35% individuaalsete teenuste kogupaketist, nagu on sätestatud fondi määruses;

8.   tuletab meelde, et vastavalt kõnealuse määruse artiklile 7 tuleks individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel prognoosida tööturu edasisi perspektiive ja seal vajaminevaid oskusi ning pakett peaks kokku sobima üleminekuga ressursitõhusale ja säästvale majandusele;

Lugupidamisega

Marita ULVSKOG,

esimene aseesimees

LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

Jean ARTHUIS

esimees

eelarvekomisjon

Euroopa Parlament

Austatud Jean Arthuis

Teema:            Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine

Regionaalarengukomisjonile on arvamuse avaldamiseks esitatud komisjoni ettepanek võtta vastu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kasutuselevõtmise kohta. Minu teada on eelarvekomisjonil 28. septembril 2015 kavas vastu võtta raport järgmise ettepaneku kohta:

         COM(2015)0397 on ettepanek eraldada fondist 1 414 848 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Itaalias asuvas Lazio piirkonnas lennutranspordisektoris koondatud 1249 töötaja tööturule tagasitoomist.

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist rahaliste toetuste maksmise eeskiri on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrusega (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006.

Komisjoni koordinaatorid on ettepanekut hinnanud ja palusid mul Teile kirjalikult teada anda, et komisjonil ei ole vastuväiteid EGFi kasutuselevõtule ega Euroopa Komisjoni poolt pakutud eelnimetatud summa eraldamisele.

Lugupidamisega

Iskra MIHAYLOVA

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

29.9.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

26

7

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Michał Marusik, Andrej Plenković, Nils Torvalds, Anders Primdahl Vistisen

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(4)

             Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1).

(5)

             Komisjoni 8. novembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1046/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS), seoses uueks piirkondlikuks jaotuseks vajalike aegridade edastamisega (ELT L 310, 9.11.2012, lk 34).

(6)

              Cassa Integrazione Guadagno (CIG-hüvitis) on hüvitis, mis määratakse, et tagada töötajatele teataval tasemel sissetulek CIG-hüvitisi antakse juhul, kui tootmistegevus väheneb või see katkestatakse ümberstruktureerimise, ettevõtte ümberkorraldamise, korporatiivse kriisi või pankrotimenetluse tõttu ja mille tulemusena on kohalik tööturg tõsiselt kannatab. CIG-hüvitiste abil välditakse töötajate koondamist ja võimaldatakse ettevõtjal ajutiselt mittevajalikke töötajaid tööl hoida, kuni tavapärane tootmistegevus taastub. Tihtipeale eelnevad CIG-hüvitised mobilitą meetmetele.

(7)

              EGF/2013/014 FR Air France (COM(2014) 701 final).

(8)

              ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(9)

              ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(10)

            Nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).

(11)

            Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. ja Air One S.p.A. (CAI First S.p.A., CAI Second S.p.A. ja Alitalia Loyalty).

(12)

*              Parlament lisab kuupäeva enne otsuse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(13)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(14)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(15)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

Õigusalane teave