Eljárás : 2015/2212(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0274/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0274/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 06/10/2015 - 7.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0335

JELENTÉS     
PDF 577kWORD 124k
30.9.2015
PE 567.624v02-00 A8-0274/2015

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2015. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Olaszország „EGF/2015/004 IT/Alitalia” referenciaszámú kérelme)

(COM(2015)0397 – C8‑0252/2015 – 2015/2212(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Monika Vana

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2015. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Olaszország „EGF/2015/004 IT/Alitalia” referenciaszámú kérelme)

(COM(2015)0397 – C8‑0252/2015 – 2015/2212(BUD))

Az Európai Parlament,

–    tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0397 – C8‑0252/2015),

–    tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (EGAA-rendelet)(1),

–    tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–    tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 13. pontjára,

–    tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában említett háromoldalú egyeztető eljárásra,

–    tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–    tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–    tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0274/2015),

A. mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

C. mivel az EGAA-rendelet elfogadása tükrözi az Európai Parlament és a Tanács között elért megállapodást, mely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságban, az Európai Parlamentben és a Tanácsban, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D. mivel Olaszország az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránti „EGF/2015/004 IT/Alitalia” referenciaszámú kérelmet a Lazio NUTS 2(4) szintű régióban a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 51. gazdasági ágazatban („Légi fuvarozás”)(5) működő Gruppo Alitalia csoporttól történt 1249 elbocsátás nyomán nyújtotta be, és mivel várhatóan 184 elbocsátott munkavállaló vesz részt az intézkedésekben;

E.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Olaszország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 1 414 848 eurós pénzügyi hozzájárulásra;

2.  tudomásul veszi, hogy az olasz hatóságok 2015. március 24-én benyújtották az EGAA-ból folyósítandó pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet, és hogy a Bizottság 2015. augusztus 7-én fejezte be a kérelem értékelését, majd 2015. szeptember 1-jén értesítette a Parlamentet; üdvözli, hogy az értékelési időszak gyorsan – kevesebb mint öt hónap alatt – lezajlott;

3.   tudomásul veszi, hogy a nemzetközi légi fuvarozás piaca komoly gazdasági tagolódás áldozata lett, különösen az Unió piaci részesedése csökkent, illetve a Perzsa-öböl országai és Törökország légi szállítási vállalatai által fuvarozott utasok száma nőtt az európai vállalatok, mint például az Alitalia hátrányára;

4.   emlékeztet arra, hogy – noha Lazio régióban a foglalkoztatást az országos szintnél kevésbé sújtották a pénzügyi és gazdasági válság hatásai –, a munkanélküliség minden további növekedése nyomást gyakorol a CIG(6) védelmi rendszerére;

5.  tudomásul veszi, hogy mostanáig a NACE Rev. 2. rendszer szerinti gazdasági ágazatok közül az 51. ágazat („Légi fuvarozás”) már folyamodott egy alkalommal(7) EGAA-támogatásért, és az a kérelem ugyancsak a kereskedelmi globalizáción alapult;

6.  üdvözli, hogy az olasz hatóságok javaslataikban az aktív munkakereséshez és a képzéshez nyújtott támogatásokra összpontosítottak, ideértve azt az újrafoglalkoztatási programot, amely az 50 év fölötti elbocsátott munkavállalókat célozza meg;

7.  üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében az olasz hatóságok úgy határoztak, hogy a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2015. április 1-jén, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló határozat előtt megkezdték;

8.  megjegyzi, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkének (4) bekezdése szerinti intézkedések – az előkészítő, irányítási, tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos, valamint az ellenőrzési és jelentéstételi tevékenységek – az összes költség viszonylag magas hányadát (3,99%-át) teszik ki;

9.  sajnálatának ad hangot amiatt, hogy az 1249 támogatható kedvezményezettből csupán 184-et (azaz 14,7%-ot) céloznak meg a javasolt intézkedések, ami az elbocsátott munkavállalók összlétszámához képest nagyon alacsony arány;

10. megjegyzi, hogy az összes támogatható kedvezményezett kevesebb mint 15%-át célozzák a kérelemben feltüntetett intézkedések;

11. tudomásul veszi, hogy mind a 184 megcélzott kedvezményezett várhatóan igénybe veheti a személyre szabott szolgáltatásokat;

12. tudomásul veszi, hogy Olaszország a támogatás tárgyát képező elbocsátott munkavállalók részére ötféle intézkedést tervez: i. felvétel és képességfelmérés, ii. aktív munkahely-keresési segítség, iii. szakképzés, iv. a mobilitási költségek megtérítése, illetve v. foglalkoztatási jutalék az 50 év felettiek esetében;

13. rámutat, hogy a juttatások és ösztönzők a mobilitási költségekre és a foglalkoztatási jutalékra vannak korlátozva, és a rendeletnek megfelelően a személyre szabott szolgáltatások koordinált csomagjának 35%-át kitevő maximális megengedett összeg alatt maradnak;

14. üdvözli az 50 évesnél idősebb munkavállalók számára előirányzott foglalkoztatási jutalékot; úgy véli, hogy a juttatások bontásának eredményeképpen az érintett munkavállalókat jobb feltételek mellett fogják foglalkoztatni;

15. megállapítja, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja a szociális partnerekkel, a munkahelykeresésben támogatást nyújtó akkreditált közvetítőkkel és a munkavállalókkal egyeztetve készült el;

16. üdvözli, hogy az aktív munkakereséshez támogatást nyújtó akkreditált ügynökségek az elért eredmények alapján részesülnek fizetésben;

17. emlékeztet, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban az EGAA által támogatott, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak;

18. emlékeztet annak fontosságára, hogy a munkavállalók munkavállalási esélyeit személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén javítsák; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a tényleges üzleti környezethez is igazítsák hozzá;

19. megállapítja, hogy az EGAA-ból finanszírozandó, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjával kapcsolatos tájékoztatás információkat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy e szolgáltatások milyen módon egészítik ki a strukturális alapokból finanszírozott tevékenységeket; hangsúlyozza, hogy az olasz hatóságok megerősítik, hogy a támogatásra jogosult intézkedések más uniós pénzügyi eszközökből nem részesülnek támogatásban; megismétli a Bizottsághoz intézett, arra irányuló felhívását, hogy az éves jelentések a jelenlegi szabályok teljes körű tiszteletben tartásának biztosítása érdekében tartalmazzák a fenti adatok összehasonlító értékelését, és hogy ne forduljanak elő átfedések az Unió által finanszírozott szolgáltatások között;

20. nagyra értékeli a támogatáskiutalás felgyorsítására irányuló parlamenti kérés nyomán a Bizottság által bevezetett továbbfejlesztett eljárást; tudomásul veszi az új ütemezés miatti szoros határidőket és az ügyre vonatkozó utasításokra gyakorolt esetleges hatást;

21. jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

22. utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

23. utasítja elnökét, hogy ezt az állásfoglalást a mellékletekkel együtt továbbítsa a Tanácsnak és a Bizottságnak.

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Olaszország „EGF/2015/004 IT/Alitalia” referenciaszámú kérelme)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(8) és különösen 15. cikkének (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(9) és különösen annak 13. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)      az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (a továbbiakban: EGAA) célja, hogy támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások miatt, vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság elhúzódása, illetve egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozóknak a munkaerőpiacon történő újbóli beilleszkedéshez;

(2)      az EGAA maximális éves összege (2011-es árakon számítva) az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet(10) 12. cikkében meghatározottaknak megfelelően 150 millió euró;

(3)      2015. március 24-én Olaszország benyújtotta az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránti EGF/2015/004 IT/Alitalia kérelmet az olaszországi Gruppo Alitalia csoporttól(11) történt elbocsátásokat követően. A kérelmet az 1309/2013/EU rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megfelelően további információk egészítették ki. A kérelem eleget tesz az 1309/2013/EU rendelet 13. cikkében az EGAA-ból folyósított pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek;

(4)      az EGAA-t ezért igénybe kell venni az Olaszország által benyújtott kérelem alapján nyújtandó, 1 414 848 euró összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében;

(5)      az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéhez szükséges idő minimálisra csökkentése érdekében ezt a határozatot az elfogadása napjától kell alkalmazni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Unió 2015. évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 1 414 848 euró összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba. Ezt a határozatot [elfogadásának napja](12)*-tól/-től kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, […]-án/-én.

Az Európai Parlament részéről                    a Tanács részéről

az elnök                                                         az elnök

INDOKOLÁS

I. Háttér-információk

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2011/EU, Euratom rendelet(13) 12. cikkének, valamint az 1309/2013/EU rendelet(14) 15. cikkének rendelkezései értelmében az alap nem lépheti túl a (2011-es árakon számított) 150 millió eurós maximális éves összeget. A megfelelő összegeket tartalékként kell bevezetni az Unió általános költségvetésébe.

Ami az eljárást illeti, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás(15) 13. pontja értelmében az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és egyidejűleg benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Egyetértés hiányában háromoldalú egyeztetést kell kezdeményezni.

II. Az Alitalia-kérelem és a Bizottság javaslata

A Bizottság 2015. augusztus 7-én határozatra irányuló javaslatot fogadott el az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Olaszország javára történő igénybevételére, hogy támogassa a NACE Rev. 2. rendszer szerinti gazdasági ágazatok közül a 51. ágazatban (légi fuvarozás) működő Gruppo Alitalia vállalatcsoporttól elbocsátott munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését.

Ez a 2015. évi költségvetés keretében vizsgálandó tizenötödik kérelem, és az EGAA-ból összesen 1 414 848 euró igénybevételére irányul Olaszország javára. A Gruppo Alitalia vállalatcsoporttól elbocsátott 1 249 munkavállaló közül 184-et érint. A kérelmet 2015. március 24-én nyújtották be a Bizottságnak, és 2015. május 19-ig további információkkal egészítették ki. A Bizottság az EGAA-rendelet vonatkozó rendelkezései alapján megállapította, hogy a kérelem esetében teljesülnek az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás feltételei.

Az olasz hatóságok azt állítják, hogy a Gruppo Alitalia elbocsátásaihoz vezető fejlemények: a 2014-es utasszám csökkenése a 2010-ben mért számhoz képest, ami 2013-hoz viszonyítva 3,6%-os csökkenést és 2012-höz viszonyítva 6,4%-os csökkenést jelent, amelyet még az Alitalia 2009-ben történt teljes privatizálása óta felhalmozott veszteségek is tetőznek.

Az elbocsátott munkavállalóknak nyújtandó személyre szabott szolgáltatások ötféle intézkedésből állnak: i. felvétel és képességfelmérés, ii. aktív munkakeresési támogatás, iii. szakképzés, iv. a mobilitási költségek megtérítése és v. foglalkoztatási jutalék az 50 év felettiek esetében.

A Bizottság szerint a fent ismertetett intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikke szerinti támogatható tevékenységek közé tartozó aktív munkaerő-piaci intézkedéseknek minősülnek. Ezek az intézkedések nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket.

Az olasz hatóságok minden szükséges biztosítékot benyújtottak az alábbiakra vonatkozóan:

–      a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása tekintetében tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét;

–      a nemzeti és uniós jogszabályokban a csoportos létszámleépítések vonatkozásában előírt követelményeket tiszteletben tartották;

–      a Gruppo Alitalia, amely a leépítések után folytatta tevékenységét, eleget tesz az elbocsátásokra vonatkozó jogi követelményeknek és a munkavállalóival szemben is ennek megfelelően jár el;

–      a javasolt intézkedések más uniós alapokból vagy pénzügyi eszközökből nem részesülnek pénzügyi támogatásban, a kettős finanszírozás pedig kizárt;

–      a javasolt intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott intézkedéseket;

–      az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás megfelel az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó eljárási és anyagi jogi szabályainak.

Olaszország értesítette a Bizottságot, hogy a tagállami előfinanszírozás vagy társfinanszírozás forrása az aktív szakpolitikák részére létrehozott alap.

III. Eljárás

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 1 414 848 euró összegnek az EGAA-tartalékból (40 02 43) az EGAA-ra vonatkozó 04 04 01. költségvetési sorba való átcsoportosítására irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatósághoz.

2015-ben ez az alap igénybevételére irányuló tizenötödik átcsoportosítási javaslat, amelyet a költségvetési hatósághoz benyújtottak.

Egyetértés hiánya esetén az EGAA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban háromoldalú egyeztetést kell indítani.

Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot be kell vonni a folyamatba, hogy konstruktív támogatást nyújthasson, és hozzájárulhasson az alaphoz benyújtott kérelmek elbírálásához.

MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE

ZP/jb D(2015)42485

Jean Arthuis úr

a Költségvetési Bizottság elnöke

ASP 09G205

Tárgy: Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Olaszország „EGF/2015/004 IT/Alitalia” referenciaszámú kérelme)

Tisztelt Elnök Úr!

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL), valamint annak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoportja (EGAA-munkacsoport) megvizsgálta a nevezett alap igénybevételére irányuló kérelmet az EGF/2015/004 IT/Alitalia ügyben és a következő véleményt fogadta el.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoport a nevezett kérelem tárgyában az alap igénybevétele mellett foglal állást. A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság azonban – a kifizetések átutalásának megkérdőjelezése nélkül – néhány észrevételt kíván tenni e tekintetben.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleménye az alábbi megfontolásokon alapul:

A) mivel ez a kérelem az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló 1309/2013/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontján alapul, és a NACE Rev. 2. rendszer szerinti gazdasági ágazatok közül a 51. ágazatban (légi fuvarozás) működő Gruppo Alitalia vállalatcsoporttól elbocsátott 1249 munkavállaló támogatására irányul; mivel az érintett vállalatoknál történt elbocsátásokra a NUTS II. szintű Lazio régióban került sor a 2014. augusztus 31. és 2014. december 30. közötti referencia-időszakban;

B) mivel az elbocsátások és a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett fő strukturális változások közötti kapcsolat bizonyítására Olaszország azzal érvel, hogy a nemzetközi légi közlekedési ágazat súlyos gazdasági zavarokkal küzd, különösen ami az EU piaci részesedését illeti;

C) mivel a kereskedelemben bekövetkezett változások hatásait egyéb olyan tényezők is súlyosbították, mint például a keresletnek a gazdasági válság hatására bekövetkezett visszaesése és az olajárak emelkedése;

D) mivel a támogatásra jogosult munkavállalók túlnyomó többsége (70,1%-a) férfi és 29,9%-a nő; mivel a munkavállalók túlnyomó többsége (96,79%-a) 30 és 54 év közötti, és mivel 3,3%-uk 55 és 64 év közötti;

Ezért a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy az olasz kérelemről szóló állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az 1309/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott beavatkozási kritériumok teljesülnek, és hogy ezért Olaszország jogosult a rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

2.  megjegyzi, hogy az összes támogatható kedvezményezett kevesebb mint 15%-át célozzák a kérelemben feltüntetett intézkedések;

3.  megállapítja, hogy a légi közlekedési ágazatban a mai napig ez a második EGAA-kérelem;

4.  tudomásul veszi, hogy mind a 184 megcélzott kedvezményezett várhatóan igénybe veheti a személyre szabott szolgáltatásokat;

5.  üdvözli, hogy az aktív munkakereséshez támogatást nyújtó akkreditált ügynökségek az elért eredmények alapján részesülnek fizetésben;

6.   üdvözli az 50 évesnél idősebb munkavállalók számára előirányzott foglalkoztatási jutalékot; úgy véli, hogy a juttatások bontásának eredményeképpen az érintett munkavállalókat jobb feltételek mellett fogják foglalkoztatni;

7.   rámutat, hogy a juttatások és ösztönzők a mobilitási költségekre és a foglalkoztatási jutalékra vannak korlátozva, és a rendeletnek megfelelően a személyre szabott szolgáltatások teljes csomagjának 35%-át kitevő maximális megengedett összeg alatt maradnak;

8.   emlékeztet, hogy a rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak.

Tisztelettel:

Marita ULVSKOG,

első alelnök

MELLÉKLET: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVEL

Jean ARTHUIS úr

elnök

Költségvetési Bizottság

Európai Parlament

Tisztelt Arthuis Úr!

Tárgy:  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele

A Regionális Fejlesztési Bizottság elé terjesztettek véleményezés céljából egy, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló bizottsági határozatra irányuló javaslatot. Úgy tudom, hogy az erről szóló jelentés a Költségvetési Bizottságban a tervek szerint 2015. szeptember 28-án kerül elfogadásra.

-          A COM(2015)0397 javaslat 1 414 848 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik az olaszországi Lazio régióban a légi közlekedési ágazatban elbocsátott 1249 munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedését.

Az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet határozza meg.

A bizottsági koordinátorok értékelték e javaslatot, és felkértek, hogy levélben tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottságnak nincs kifogása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap említett esetben történő igénybevétele és a Bizottság által javasolt összeg odaítélése ellen.

Tisztelettel:

Iskra MIHAYLOVA

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

29.9.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

26

7

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Michał Marusik, Andrej Plenković, Nils Torvalds, Anders Primdahl Vistisen

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(2)

HL C 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(4)

             A Bizottság 2012. november 8-i 1046/2012/EU rendelete az új regionális bontásra vonatkozó idősorok továbbítása tekintetében a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 310., 2012.11.9., 34. o.).

(5)

             Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1893/2006/EK rendelete a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.).

(6)

              A Cassa Integrazione Guadagno (CIG, Jövedelemintegrálási Pénztár) részesedési rendszert azért hozták létre, hogy a munkába állásban akadályozott munkavállalók számára egy bizonyos szintű jövedelmet garantáljon. A CIG-ből történő kifizetésre akkor kerül sor, ha szerkezetátalakítás, a vállalat átszervezése, társasági válság és csődeljárás miatt (ami helyi szinten súlyos következményekkel jár a munkaerőpiacra nézve) a termelési tevékenységek csökkennek vagy megszűnnek. A CIG olyan eszköz, amelynek köszönhetően a vállalatoknak nem kell elbocsátaniuk az ideiglenesen fölöslegessé vált munkavállalóikat, amíg arra várnak, hogy a rendes termelési tevékenység a régi kerékvágásba visszalendüljön. Ugyanakkor a CIG gyakran a mobilitŕ (mobilitás) előzménye.

(7)

              EGF/2013/014 FR Air France (COM(2014)0701).

(8)

              HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(9)

              HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(10)

            A Tanács 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom rendelete a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

(11)

            Az Alitalia Olasz Légitársaság Rt. és az Air One Rt. (CAI First Rt., CAI Second Rt. és Alitalia Loyalty).

(12)

*              A dátumot a Parlament illeszti be a HL-ben történő közzététel előtt.

(13)

HL L 347.,2013.12. 20.,.884. o.

(14)

HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(15)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

Jogi nyilatkozat