Procedūra : 2015/2212(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0274/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0274/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 06/10/2015 - 7.11
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0335

ZIŅOJUMS     
PDF 643kWORD 120k
30.9.2015
PE 567.624v02-00 A8-0274/2015

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Itālijas pieteikums EGF/2015/004 IT/Alitalia)

(COM(2015)0397 – C8-0252/2015 – 2015/2212(BUD))

Budžeta komiteja

Referente: Monika Vana

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Itālijas pieteikums EGF/2015/004 IT/Alitalia)

(COM(2015)0397 – C8-0252/2015 – 2015/2212(BUD))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0397 – C8-0252/2015),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.  gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–   ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–   ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–   ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–   ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0274/2015),

A. tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C. tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, noteikt Savienības finansiālo ieguldījumu 60 % apmērā no ierosināto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt stimulus savu uzņēmumu izveidei;

D. tā kā Itālija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2015/004 IT/Alitalia, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF saistībā ar 1249 darbinieku atlaišanu uzņēmumā Gruppo Alitalia, kas darbojas NACE 2. red. 51. nodaļas („Gaisa transports”)(4) nozarē Lacio reģionā, kurš ir NUTS(5) 2. līmeņa reģions, un tā kā tiek lēsts, ka pasākumos piedalīsies 184 atlaistie darbinieki;

E.   tā kā pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.   piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Itālija ir tiesīga saskaņā ar minēto regulu saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 1 414 848 apmērā;

2.   norāda, ka Itālijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2015. gada 24. martā un ka Komisija pieteikuma novērtējuma sagatavošanu pabeidza 2015. gada 7. augustā un paziņoja par to Parlamentam 2015. gada 1. septembrī; atzinīgi vērtē to, ka novērtēšana notikusi ātri — mazāk nekā piecu mēnešu laikā;

3.   norāda, ka starptautisko gaisa pārvadājumu tirgū ir notikuši nopietni ekonomiski satricinājumi, jo īpaši Savienības tirgus daļas samazināšanās, un ir ievērojami palielinājies Persijas līča valstu un Turcijas aviosabiedrību pārvadāto pasažieru skaits, tam notiekot uz Eiropas aviosabiedrību, piemēram, Alitalia, rēķina;

4.   atgādina — kaut gan ekonomikas un finanšu krīze nodarbinātību Lacio reģionā ir ietekmējusi mazākā mērā nekā nodarbinātību valsts mērogā, ikviens bezdarba palielināšanās gadījums rada spiedienu uz CIG(6) pabalstu sistēmu;

5.   norāda, ka līdz šim attiecībā uz NACE 2. red. 51. nodaļu („Gaisa transports”) ir iesniegts vēl viens EGF pieteikums(7) un arī tā pamatā ir tirdzniecības globalizācija;

6.   atzinīgi vērtē Itālijas iestāžu ierosinātos pasākumus, kuri galvenokārt vērsti uz aktīviem darba meklējumiem un apmācību, tostarp sistēmu, kas paredzēta, lai no jauna iekļautu darba tirgū atlaistos darbiniekus vecumā virs 50 gadiem;

7.  atzinīgi vērtē to, ka Itālijas iestādes, lai steidzami palīdzētu darba ņēmējiem, individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sniegt no 2015. gada 1. aprīļa — labu laiku pirms lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

8.  norāda, ka EGF regulas 7. panta 4. punktā paredzētās darbības — sagatavošanās, pārvaldības, informācijas un publicitātes, kā arī kontroles un ziņošanas pasākumi — kopējās izmaksās veido salīdzinoši lielu procentuālo daļu (3,99 %);

9.  pauž nožēlu, ka ierosinātie pasākumi ir paredzēti tikai ļoti mazai daļai no visiem atlaistajiem darbiniekiem — 184 atbalsta saņēmējiem jeb 14,7 % no 1249 personām, kuras būtu tiesīgas saņemt atbalstu;

10. norāda, ka pieteikumā ietvertie pasākumi ir paredzēti mazāk nekā 15 % no to personu kopuma, kuras būtu tiesīgas saņemt atbalstu;

11. atzinīgi vērtē to, ka individualizētos pakalpojumus ir paredzēts sniegt visiem 184 atbalsta saņēmējiem;

12. norāda, ka Itālija plāno īstenot piecu veidu pasākumus atlaistajiem darbiniekiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums: i) reģistrācija un prasmju novērtēšana, ii) atbalsts aktīviem darba meklējumiem, iii) apmācības, iv) mobilitātes izdevumu atmaksāšana un v) personu, kas vecākas par 50 gadiem, darbā pieņemšanas pabalsts;

13. norāda, ka pabalstos un stimulos ietilpst vienīgi mobilitātes izdevumu segšana un darbā pieņemšanas pabalstu izmaksa un tie nepārsniegs maksimālo atļauto summu, proti, 35 % no saskaņotā individualizēto pakalpojumu kopuma kopējām izmaksām, kā noteikts EGF regulā;

14. atzinīgi vērtē darbinieku, kuri vecāki par 50 gadiem, darbā pieņemšanas pabalstus; uzskata, ka veids, kā ir diferencēti pabalstu maksājumi, stimulēs attiecīgo darbinieku pieņemšanu darbā ar labākiem nosacījumiem;

15. norāda, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums ir sagatavots, apspriežoties ar sociālajiem partneriem, akreditētajām aģentūrām, kuras sniedz atbalstu darba meklētājiem, un darbiniekiem;

16. atzinīgi vērtē to, ka akreditētajām aģentūrām, kuras palīdz darbiniekiem aktīvi meklēt darbu, tiks maksāts, pamatojoties uz gūtajiem rezultātiem;

17. atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam EGF atbalstīto individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

18. atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēja profesionālās darbības laikā iegūtās prasmes un kompetences; pauž cerību, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi;

19. norāda, ka informācija, kas sniegta par to individualizēto pakalpojumu saskaņoto kopumu, kurus paredzēts finansēt no EGF, ietver ziņas arī par to, kā tie papildina struktūrfondu finansētās darbības; uzsver — Itālijas iestādes apstiprina, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai nodrošinātu, ka ir pilnībā ievēroti spēkā esošie noteikumi un ka Savienības finansētus pakalpojumus nav iespējams sniegt divreiz;

20. atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu; norāda, ka jaunais grafiks nozīmē, ka visam būs jānotiek ātrāk, un tas var ietekmēt to, cik efektīvi tiks sniegti norādījumi par pieprasījumu sagatavošanu;

21. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

22. uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

23. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Itālijas pieteikums EGF/2015/004 IT/Alitalia)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(8), un jo īpaši tās 15. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(9) un jo īpaši tā 13. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)      Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) tika izveidots, lai sniegtu atbalstu darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba, un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, turpinās globālā finanšu un ekonomikas krīze vai ir sākusies jauna globāla finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2)      EGF nepārsniedz maksimālo apjomu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013(10) 12. pantā.

(3)      Itālija 2015. gada 24. martā iesniedza pieteikumu EGF/2015/004 IT/Alitalia EGF finansiālā ieguldījuma saņemšanai saistībā ar darbinieku atlaišanu uzņēmumā Gruppo Alitalia(11) Itālijā. Pieteikums tika papildināts, sniedzot papildu informāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 8. panta 3. punktu. Šis pieteikums atbilst Regulas (ES) Nr. 1309/2013 13. pantā norādītajām prasībām EGF finansiālā ieguldījuma noteikšanai.

(4)      Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu EUR 1 414 848 apmērā saistībā ar Itālijas iesniegto pieteikumu.

(5)      Lai pēc iespējas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs EGF izmantošanai, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu EUR 1 414 848 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro no [pieņemšanas datums]*.

(12)Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā                           Padomes vārdā

priekšsēdētājs                                               priekšsēdētājs

PASKAIDROJUMS

I. Pamatinformācija

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus ir nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos.

Saskaņā ar 12. pantu Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(13), un 15. pantu Regulā (ES) Nr. 1309/2013(14) Fondu drīkst izmantot, nepārsniedzot maksimālo summu — EUR 150 miljonus gadā (2011. gada cenās). Attiecīgās summas tiek iekļautas Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājums.

Fonda izmantošanas procedūra ir šāda: ja pieteikums tiek novērtēts pozitīvi, saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(15) Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF izmantošanu un vienlaikus arī atbilstošu pieprasījumu pārvietot līdzekļus. Ja neizdodas panākt vienošanos, tiek sākta trialoga procedūra.

II. Uzņēmuma Alitalia pieteikums un Komisijas priekšlikums

Komisija 2015. gada 7. augustā pieņēma priekšlikumu lēmumam par EGF izmantošanu, piešķirot līdzekļus Itālijai, lai atbalstītu to darba ņēmēju atgriešanos darba tirgū, kuri atlaisti no darba uzņēmumā Gruppo Alitalia, kas darbojas NACE 2. red. 51. nodaļas („Gaisa transports”) nozarē.

Šis ir piecpadsmitais pieteikums, kas jāizskata saistībā ar 2015. gada budžetu, un tas attiecas uz EGF līdzekļu piešķiršanu Itālijai par kopējo summu EUR 1 414 848. Pieteikums attiecas uz 184 no uzņēmumā Gruppo Alitalia atlaistajiem 1249 darbiniekiem. Pieteikums Komisijai tika nosūtīts 2015. gada 24. martā, un līdz 2015. gada 19. maijam tika sniegta papildu informācija. Ievērojot visus piemērojamos EGF regulas noteikumus, Komisija ir secinājusi, ka pieteikums atbilst EGF finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem.

Itālijas iestādes norāda, ka par iemeslu darbinieku atlaišanai Gruppo Alitalia bija 2014. gadā pārvadāto pasažieru skaita samazināšanās līdz 2010. gada rādītājiem, kas atbilst 3,6 % samazinājumam salīdzinājumā ar 2013. gadu un 6,4 % samazinājumam salīdzinājumā ar 2012. gadu, turklāt tas jāskata kopā ar zaudējumiem, kas uzkrājušies kopš 2009. gada, kad uzņēmums Alitalia tika pilnībā privatizēts.

Individualizētajos pakalpojumos, kas sniedzami atlaistajiem darba ņēmējiem, ir ietverti piecu veidu pasākumi: i) reģistrācija un prasmju novērtēšana, ii) atbalsts aktīviem darba meklējumiem, iii) apmācības, iv) mobilitātes izdevumu atmaksāšana un v) personu, kas vecākas par 50 gadiem, darbā pieņemšanas pabalsts.

Komisija uzskata, ka izklāstītie pasākumi ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kas atbilst EGF regulas 7. pantā norādītajām atbalsttiesīgajām darbībām. Šīs darbības neaizstāj pasīvus sociālās aizsardzības pasākumus.

Itālijas iestādes ir sniegušas visas nepieciešamās garantijas attiecībā uz turpmāk minēto:

–      nodrošinot piekļuvi ierosinātajām darbībām un īstenojot tās, tiks ievēroti vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principi;

–      ir ievērotas valsts un ES tiesību aktos paredzētās prasības attiecībā uz kolektīvo atlaišanu;

–      uzņēmums Gruppo Alitalia, kurš pēc darbinieku atlaišanas turpina darboties, ir izpildījis ar atlaišanu saistītos juridiskos pienākumus un ir atbilstoši parūpējies par saviem darbiniekiem.

–      ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem, un netiks pieļauta dubulta finansēšana;

–      ierosinātās darbības papildinās no struktūrfondiem finansētās darbības;

–      EGF finansiālais ieguldījums tiks piešķirts, ievērojot Savienības procesuālo un materiālo tiesību normas par valsts atbalstu.

Itālija ir informējusi Komisiju, ka valsts priekšfinansējumu vai līdzfinansējumu nodrošinās Aktīvās politikas fonds.

III. Procedūra

Lai izmantotu EGF, Komisija ir iesniegusi budžeta lēmējinstitūcijai pieprasījumu pārvietot līdzekļus no EGF rezerves (40 02 43) uz EGF budžeta pozīciju (04 04 01) par kopējo summu EUR 1 414 848.

Līdz šim tas ir piecpadsmitais budžeta lēmējinstitūcijai 2015. gadā iesniegtais priekšlikums pārvietot līdzekļus, lai izmantotu EGF.

Ja neizdodas panākt vienošanos, saskaņā ar EGF regulas 15. panta 4. punktu tiek sākta trialoga procedūra.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, lai tā nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu, izvērtējot pieteikumus par EGF izmantošanu.

PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE

ZP/jb D(2015)42485

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Jean Arthuis

ASP 09G205

Temats: Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu saistībā ar Itālijas pieteikumu EGF/2015/004 IT/Alitalia

Godātais priekšsēdētāj!

Nodarbinātības un sociālo lietu (EMPL) komiteja un tās darba grupa EGF jautājumos izskatīja jautājumu par EGF izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2015/004 IT/Alitalia un pieņēma turpmāk izklāstīto atzinumu.

EMPL komiteja un darba grupa EGF jautājumos atbalsta EGF izmantošanu saistībā ar šo pieteikumu. Lai gan EMPL komitejai ir dažas piezīmes šajā sakarībā, tā neapšauba maksājumu apropriāciju pārvietojuma nepieciešamību.

EMPL komitejas atzinuma pamatā ir šādi apsvērumi:

A) tā kā šis pieteikums ir balstīts uz Regulas (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu un ir saistīts ar 1249 darbinieku atlaišanu uzņēmumā Gruppo Alitalia, kas darbojās NACE 2. red. 51. nodaļas („Gaisa transports”) nozarē; tā kā attiecīgie uzņēmumi, kuros pārskata periodā no 2014. gada 31. augusta līdz 2014. gada 30. decembrim tika atlaisti darbinieki, galvenokārt atrodas Lacio reģionā, kas ir NUTS 2. līmeņa reģions;

B) tā kā, lai konstatētu saikni starp atlaišanas gadījumiem un globalizācijas izraisītām nozīmīgām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, Itālija norāda, ka starptautisko gaisa pārvadājumu tirgū notikuši nopietni ekonomiskie satricinājumi, jo īpaši ES tirgus daļas samazināšanās;

C) tā kā izmaiņas tirdzniecības modeļos ir saasinājuši arī citi faktori, piemēram, pieprasījuma samazināšanās ekonomikas krīzes dēļ un degvielas cenu kāpums;

D) tā kā lielākā daļa (70,1 %) darbinieku, kuriem paredzēti attiecīgie pasākumi, ir vīrieši un 29,9 % — sievietes; tā kā izteikti lielākā daļa darbinieku (96,79 %) ir vecumā no 30 līdz 54 gadiem, bet 3,3 % — vecumā no 55 līdz 64 gadiem.

Tādēļ Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā attiecībā uz Itālijas pieteikumu iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  piekrīt Komisijai, ka Regulas (ES) Nr. 1309/2013 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteiktie intervences kritēriji ir ievēroti un ka līdz ar to Itālija ir tiesīga saskaņā ar minēto regulu saņemt finansiālu ieguldījumu;

2.  norāda, ka pieteikumā ietvertie pasākumi ir paredzēti mazāk nekā 15 % no to personu kopuma, kuras būtu tiesīgas saņemt atbalstu;

3.  norāda, ka šis ir otrais līdz šim saņemtais pieteikums, kas attiecas uz gaisa transporta nozari;

4.  atzinīgi vērtē to, ka individualizētos pakalpojumus ir paredzēts sniegt visiem 184 atbalsta saņēmējiem;

5.  atzinīgi vērtē to, ka akreditētajām aģentūrām, kuras palīdz darbiniekiem aktīvi meklēt darbu, tiks maksāts, pamatojoties uz gūtajiem rezultātiem;

6.   atzinīgi vērtē darbinieku, kuri vecāki par 50 gadiem, darbā pieņemšanas pabalstus; uzskata, ka veids, kā ir diferencēti pabalstu maksājumi, stimulēs attiecīgo darbinieku pieņemšanu darbā ar labākiem nosacījumiem;

7.   norāda, ka pabalstos un stimulos ietilpst vienīgi mobilitātes izdevumu segšana un darbā pieņemšanas pabalstu izmaksa un tie nepārsniegs maksimālo atļauto summu, proti, 35 % no visa individualizēto pakalpojumu kopuma, kā noteikts EGF regulā;

8.   atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi.

Cieņā

Marita ULVSKOG,

priekšsēdētāja pirmā vietniece

PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

Jean Arthuis

Eiropas Parlamenta

Budžeta komitejas

priekšsēdētājam

Godātais Arthuis kungs!

Temats:           Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana

Reģionālās attīstības komitejai ir lūgts sniegt atzinumu par Komisijas priekšlikumu lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu. Esmu informēta par to, ka ziņojumu par šo priekšlikumu Budžeta komiteja ir paredzējusi pieņemt 2015. gada 28. septembrī.

         Priekšlikumā COM(2015)0397 ir ierosināts piešķirt EGF ieguldījumu EUR 1 414 848 apmērā aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai sekmētu 1249 gaisa transporta nozares darbinieku, kuri atlaisti no darba Itālijā, Lacio reģionā, reintegrāciju darba tirgū.

Spēkā esošie noteikumi par EGF finansiālo ieguldījumu ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006.

Komitejas koordinatori ir izvērtējuši šo priekšlikumu un lūguši mani Jūs informēt par to, ka Reģionālās attīstības komitejas locekļu vairākumam nav iebildumu pret Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu, lai piešķirtu iepriekš minēto summu, kā to ierosinājusi Komisija.

Cieņā

Iskra MIHAYLOVA

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

29.9.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

26

7

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Michał Marusik, Andrej Plenković, Nils Torvalds, Anders Primdahl Vistisen

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(4)

 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).

(5)

 Komisijas 2012. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1046/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi attiecībā uz jaunā reģionālā sadalījuma laikrindu nosūtīšanu (OV L 310, 9.11.2012., 34. lpp.).

(6)

 Cassa Integrazione Guadagno (CIG) ir pabalsts, kas paredzēts, lai nodrošinātu noteiktu ienākumu līmeni darbiniekiem, kuriem apstākļi liedz pildīt savus darba pienākumus. CIG izmanto situācijās, kad uzņēmumu pārstrukturēšanas, reorganizācijas, korporatīvo krīžu un bankrota procedūru dēļ tiek ierobežota vai pārtraukta ražošana, radot nopietnas sekas vietējā darba tirgū. CIG ir instruments, kas ļauj uzņēmumiem neatlaist darbiniekus, jo dod tiem iespēju nesegt attiecīgajā brīdī nevajadzīga darbaspēka izmaksas, vienlaikus gaidot normālu ražošanas darbību atsākšanos. Tomēr CIG bieži vien ir mobilità aizsākums.

(7)

 EGF/2013/014 FR Air France (COM(2014) 701 final).

(8)

 OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(9)

 OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(10)

 Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).

(11)

 Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. un Air One S.p.A. (CAI First S.p.A., CAI Second S.p.A. un Alitalia Loyalty).

(12)

*              Lēmuma pieņemšanas datumu ievieto Parlaments pirms publicēšanas OV.

(13)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(14)

OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(15)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

Juridisks paziņojums