Procedura : 2015/2212(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0274/2015

Teksty złożone :

A8-0274/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 06/10/2015 - 7.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0335

SPRAWOZDANIE     
PDF 643kWORD 127k
30.9.2015
PE 567.624v02-00 A8-0274/2015

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2015/004 IT/Alitalia z Włoch)

(COM(2015)0397 – C8-0252/2015 – 2015/2212(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawczyni: Monika Vana

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2015/004 IT/Alitalia z Włoch)

(COM(2015)0397 – C8-0252/2015 – 2015/2212(BUD))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0397 – C80252/2015),

–   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (PMI z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–   uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 PMI z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–   uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–   uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0274/2015),

A. mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu lub skutkami światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna mieć charakter dynamiczny i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu PMI z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjmowania decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG);

C. mając na uwadze, że przyjęcie rozporządzenia w sprawie EFG odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę w sprawie ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, ustalenia wkładu finansowego Unii na 60% łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, poprawy skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzania, rozszerzenia zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez objęcie pomocą osób samozatrudnionych i osób młodych oraz finansowania środków zachęcających do podejmowania własnej działalności gospodarczej;

D. mając na uwadze, że Włochy złożyły wniosek EGF/2015/004 IT/Alitalia dotyczący wkładu finansowego z EFG w związku z 1 249 zwolnieniami w przedsiębiorstwie Gruppo Alitalia, prowadzącym działalność w dziale 51 klasyfikacji NACE Rev. 2 („Transport lotniczy”)(4) w regionie Lacjum zaliczanym do poziomu 2 klasyfikacji NUTS(5), przy czym szacowana liczba zwolnionych pracowników, co do których zakłada się, że skorzystają ze środków pomocy, wynosi 184;

E.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG;

1.  zgadza się z Komisją, że warunki wymienione w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że w związku z tym na mocy tego rozporządzenia Włochy mają prawo do wkładu finansowego w wysokości 1 414 848 EUR;

2.  zauważa, że władze Włoch przedłożyły wniosek o wkład finansowy z EFG w dniu 24 marca 2015 r., a dnia 7 sierpnia 2015 r. Komisja zakończyła ocenę wniosku i przekazała ją Parlamentowi dnia 1 września 2015 r.; z zadowoleniem przyjmuje krótki okres oceny wynoszący niecałe pięć miesięcy;

3.  zauważa, że międzynarodowy rynek transportu lotniczego przechodzi poważne zakłócenia gospodarcze, w szczególności na spadek udziału UE w rynku i ogromny wzrost liczby pasażerów przewożonych przez przewoźników z krajów Zatoki Perskiej i z Turcji, który nastąpił kosztem przewoźników europejskich takich jak Alitalia;

4.  przypomina, że chociaż skutki kryzysu gospodarczego i finansowego w mniejszym stopniu wpłynęły na zatrudnienie w Lacjum niż na zatrudnienie na poziomie krajowym, każdy dodatkowy wzrost liczby bezrobotnych wywiera presję na system świadczeń CIG(6);

5.  zauważa, że do chwili obecnej działu 51 klasyfikacji NACE Revision 2 (Transport lotniczy) dotyczył jeszcze jeden wniosek o wsparcie z EFG(7), który był również uzasadniony globalizacją handlu.

6.  z zadowoleniem przyjmuje propozycję władz włoskich, by skupić się na aktywnym poszukiwaniu pracy i działaniach szkoleniowych, w tym na schemacie ponownego zatrudnienia dla zwolnionych pracowników w wieku ponad 50 lat;

7.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, władze Włoch postanowiły rozpocząć świadczenie zwalnianym pracownikom zindywidualizowanych usług w dniu 1 kwietnia 2015 r., na długo przed zapadnięciem decyzji o przyznaniu z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet;

8.  zauważa, że wydatki na działania określone w art. 7 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFG – działania przygotowawcze, zarządzanie, działania informacyjne i reklamowe oraz kontrolę i sprawozdawczość – stanowią stosunkowo wysoki udział w kosztach całkowitych (3,99%);

9.  ubolewa, że spośród 1249 osób kwalifikujących się do otrzymania wsparcia jedynie 184 osoby (14,7%) – tj. nieznaczny odsetek wszystkich zwolnionych pracowników – zostaną objęte proponowanymi działaniami;

10. zauważa, że działaniami przedstawionymi we wniosku objętych zostanie mniej niż 15% wszystkich osób kwalifikujących się do otrzymania wsparcia;

11. wyraża zadowolenie, że wszystkie 184 osoby objęte pomocą mają skorzystać z usług zindywidualizowanych;

12. zauważa, że Włochy planują pięć rodzajów środków dla zwalnianych pracowników, których dotyczy wniosek: (i) rejestracja i ocena umiejętności, (ii) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, (iii) szkolenia, (iv) zwrot kosztów mobilności i (v) świadczenia z tytułu zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia;

13. zauważa, że świadczenia i zachęty ograniczają się do kosztów mobilności i świadczeń z tytułu zatrudnienia i pozostaną na poziomie nieprzekraczającym maksymalnej dozwolonej kwoty wynoszącej 35% łącznych kosztów skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie EFG;

14. z zadowoleniem przyjmuje świadczenia z tytułu zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia; jest zdania, że sposób zróżnicowania wypłacanych świadczeń będzie stanowił zachętę dla zatrudniania zwolnionych pracowników na lepszych warunkach;

15. zauważa, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług sporządzono w porozumieniu z partnerami społecznymi, akredytowanymi agencjami, które udzielają wsparcia w poszukiwaniu pracy, oraz pracownikami;

16. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że akredytowane agencje, które udzielają pracownikom wsparcia w aktywnym poszukiwaniu pracy, są opłacane na podstawie osiągniętych wyników;

17. przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług wspieranego z EFG należy przewidywać rozwój sytuacji na rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien ponadto wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną gospodarkę;

18. przypomina, jak ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie poprzez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracowników w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej;

19. odnotowuje, że informacje na temat skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane z EFG, obejmują dane na temat komplementarności z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych; podkreśla, że władze Włoch potwierdzają, że działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą z innych instrumentów finansowych UE; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania w sprawozdaniach rocznych analizy porównawczej tych danych w celu zapewnienia pełnego przestrzegania obowiązujących przepisów i zapobiegania dublowaniu usług finansowanych przez Unię;

20. docenia udoskonaloną procedurę wprowadzoną przez Komisję w następstwie wniosku Parlamentu o przyspieszone udzielanie dotacji; zwraca uwagę na presję czasu wynikającą z nowego harmonogramu oraz na potencjalne skutki dla skuteczności rozpatrywania spraw;

21. zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

22. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

23. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

ZAŁĄCZNIK DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek z Włoch – EGF/2015/004 IT/Alitalia)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006(8), w szczególności jego art. 15 ust. 4,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami(9), w szczególności jego pkt 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)      Celem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) jest zapewnienie wsparcia zwolnionym pracownikom i osobom samozatrudnionym, które zaprzestały prowadzenia działalności w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją, w wyniku dalszego trwania światowego kryzysu finansowego i gospodarczego lub w wyniku nowego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, oraz w celu udzielenia im pomocy umożliwiającej reintegrację na rynku pracy.

(2)      Środki EFG nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013(10).

(3)      Dnia 24 marca 2015r. Włochy złożyły wniosek EGF/2015/004 IT/Alitalia dotyczący wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie Gruppo Alitalia(11) we Włoszech. Wniosek został uzupełniony o informacje dodatkowe, zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013. Wniosek ten spełnia wymogi art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 dotyczące określenia wkładu finansowego z EFG.

(4)      Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy na kwotę 1 414 848 EUR w odpowiedzi na wniosek złożony przez Włochy.

(5)      W celu ograniczenia do minimum czasu potrzebnego do uruchomienia EFG niniejsza decyzja powinna mieć zastosowanie od dnia jej przyjęcia,

PRZYMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 1 414 848 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 1

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Stosuje się ją od dnia [the date of its adoption](12)*.

Sporządzono w Brukseli.

W imieniu Parlamentu Europejskiego          W imieniu Rady

Przewodniczący                                            Przewodniczący

UZASADNIENIE

I. Kontekst

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) utworzono w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami istotnych zmian w strukturze światowego handlu.

Zgodnie z przepisami art. 12 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(13) oraz art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013(14) środki funduszu nie mogą przekraczać rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.). Odpowiednie kwoty figurują w budżecie ogólnym Unii jako rezerwa.

Jeżeli chodzi o procedurę, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(15) w celu uruchomienia funduszu Komisja – w przypadku pozytywnej oceny wniosku – przedkłada władzy budżetowej wniosek o uruchomienie funduszu i jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. W razie braku porozumienia rozpoczyna się procedurę rozmów trójstronnych.

II. Wniosek dotyczący przedsiębiorstwa Alitalia i wniosek Komisji

W dniu 7 sierpnia 2015 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie decyzji dotyczącej uruchomienia EFG na rzecz Włoch w celu wsparcia powrotu na rynek pracy pracowników zwolnionych w przedsiębiorstwie Gruppo Alitalia, prowadzącym działalność w sektorze gospodarki sklasyfikowanym w dziale 51 NACE Rev. 2 (Transport lotniczy).

Jest to piętnasty wniosek analizowany w ramach budżetu na 2015 r. i dotyczy uruchomienia z EFG łącznej kwoty 1 414 848 EUR na rzecz Włoch. Dotyczy on 184 spośród 1 249 pracowników zwolnionych w przedsiębiorstwie Gruppo Alitalia. Wniosek przekazano Komisji w dniu 24 marca 2015 r. i uzupełniono o dodatkowe informacje do dnia 19 maja 2015 r. Zgodnie ze wszystkimi właściwymi przepisami rozporządzenia w sprawie EFG Komisja uznała, że wniosek spełnia warunki przekazania wkładu finansowego z EFG.

Władze Włoch twierdzą, że wydarzeniem, które doprowadziło do zwolnień w przedsiębiorstwie Gruppo Alitalia, był spadek liczby pasażerów przewiezionych w 2014 r. do poziomu z 2010 r., co stanowi spadek o 3,6 % w porównaniu z 2013 r. i o 6,4 % w porównaniu z 2012 r. Ponadto należy uwzględnić skumulowane straty, jakie Alitalia odniosła od momentu pełnej prywatyzacji spółki w 2009 r.

Usługi zindywidualizowane, które mają być świadczone na rzecz zwolnionych pracowników, obejmują pięć rodzajów środków: (i) rejestracja i ocena umiejętności, (ii) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, (iii) szkolenia, (iv) zwrot kosztów mobilności i (v) świadczenia z tytułu zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia.

Według Komisji opisane działania stanowią aktywne instrumenty rynku pracy należące do działań kwalifikowalnych określonych w art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG. Działania te nie zastępują biernych środków ochrony socjalnej.

Władze Włoch przedstawiły wszelkie niezbędne gwarancje dotyczące następujących kwestii:

–      w zakresie dostępu do proponowanych działań i ich wdrażania przestrzegane będą zasady równego traktowania i niedyskryminacji;

–      spełniono wymogi przepisów krajowych i unijnych odnoszących się do zwolnień grupowych;

–      przedsiębiorstwo zwalniające Gruppo Alitalia, które kontynuuje działalność po dokonaniu zwolnień, wywiązało się z zobowiązań prawnych dotyczących zwolnień i odpowiednio zatroszczyło się o pracowników;

–      na proponowane działania nie zostanie przyznane wsparcie finansowe z innych funduszy ani instrumentów finansowych Unii oraz będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania;

–      proponowane działania będą komplementarne względem działań finansowanych z funduszy strukturalnych;

–      wkład finansowy z EFG będzie zgodny z przepisami proceduralnymi i materialnymi Unii w zakresie pomocy państwa.

Włochy powiadomiły Komisję, że źródłem krajowego prefinansowania lub współfinansowania jest Fundusz Aktywnej Polityki.

III. Procedura

W celu uruchomienia funduszu Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek o przesunięcie środków z rezerwy EFG (40 02 43) do linii budżetowej EFG (04 04 01) na łączną kwotę 1 414 848 EUR.

Jest to piętnasty wniosek o przesunięcie środków w celu uruchomienia funduszu przedłożony jak dotąd władzy budżetowej w 2015 r.

W przypadku braku porozumienia rozpoczyna się procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFG.

Zgodnie z wewnętrznym porozumieniem w proces powinna zostać włączona Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy przy ocenie wniosków o wkład z funduszu.

ZAŁĄCZNIK PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

ZP/jb D(2015)42485

Sz.P. Jean Arthuis

Przewodniczący Komisji Budżetowej

ASP 09G205

Przedmiot: Opinia w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w związku z wnioskiem EGF/2015/004 IT/Alitalia z Włoch

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) i jej grupa robocza ds. EFG rozpatrzyła uruchomienie EFG w sprawie EGF/2015/004 IT/Alitalia i przyjęła poniższą opinię.

Komisja EMPL i grupa robocza ds. EFG opowiadają się za uruchomieniem EFG w związku z przedmiotowym wnioskiem. W tym kontekście komisja EMPL zgłasza klika uwag, nie kwestionując jednak przekazania płatności.

Rozważania komisji EMPL opierają się na następujących przesłankach:

A) mając na uwadze, że przedmiotowy wniosek opiera się na art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1309/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i dotyczy 1249 pracowników zwolnionych w przedsiębiorstwie Gruppo Alitalia, prowadzącym działalność w sektorze gospodarki sklasyfikowanym w dziale 51 NACE Rev. 2 (Transport lotniczy); mając na uwadze, że do zwolnień doszło głównie w przedsiębiorstwach mających siedzibę w regionie Lacjum zaliczanym do poziomu 2 klasyfikacji NUTS w okresie referencyjnym od 31 sierpnia 2014 r. do 30 grudnia 2014 r.;

B) mając na uwadze, że aby powiązać zwolnienia z poważnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym spowodowanymi globalizacją, władze włoskie twierdzą, że międzynarodowy rynek transportu lotniczego przechodzi poważne zakłócenia gospodarcze, w szczególności jeśli chodzi o spadek udziału UE w rynku;

C) mając na uwadze, że skutki tych zmian w strukturze handlu dodatkowo spotęgowały inne czynniki, takie jak spadek popytu z uwagi na kryzys gospodarczy oraz wzrost cen paliw;

D) mając na uwadze, że większość (70,1%) pracowników objętych środkami to mężczyźni, a 29,9% to kobiety; mając na uwadze, że zdecydowana większość (96,79%) pracowników to osoby w wieku od 30 do 54 lat, a 3,3% – od 55 do 64 lat;

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się zatem do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w projekcie rezolucji dotyczącej wniosku Włoch następujących wskazówek:

1.  zgadza się z Komisją, że kryteria interwencji wymienione w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 zostały spełnione i że w związku z tym Włochy mają prawo do wkładu finansowego na mocy tego rozporządzenia;

2.  zauważa, że działaniami przedstawionymi we wniosku objętych zostanie mniej niż 15% wszystkich osób kwalifikujących się do otrzymania wsparcia;

3.  zauważa, że jest to jak dotąd drugi wniosek odnoszący się do sektora transportu lotniczego;

4.  wyraża zadowolenie, że wszystkie 184 osoby objęte pomocą mają skorzystać z usług zindywidualizowanych;

5.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że akredytowane agencje, które udzielają pracownikom wsparcia w aktywnym poszukiwaniu pracy, są opłacane na podstawie osiągniętych wyników;

6.   z zadowoleniem przyjmuje świadczenia z tytułu zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia; jest zdania, że sposób zróżnicowania wypłacanych świadczeń będzie stanowił zachętę dla zatrudniania zwolnionych pracowników na lepszych warunkach;

7.   zauważa, że świadczenia i zachęty ograniczają się do kosztów mobilności i świadczeń z tytułu zatrudnienia i pozostaną na poziomie nieprzekraczającym maksymalnej dozwolonej kwoty wynoszącej 35% wartości ogólnego pakietu zindywidualizowanych środków, zgodnie z rozporządzeniem;

8.   przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać rozwój sytuacji na rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien ponadto wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną gospodarkę.

Z poważaniem

Marita ULVSKOG,

pierwsza wiceprzewodnicząca

ZAŁĄCZNIK PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Sz.P. Jean Arthuis

Przewodniczący

Komisja Budżetowa

Parlament Europejski

Szanowny Panie Przewodniczący!

Przedmiot:       Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Komisja Rozwoju Regionalnego otrzymała do zaopiniowania wniosek Komisji Europejskiej dotyczący decyzji w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Rozumiem, że Komisja Budżetowa planuje przyjęcie sprawozdania w tej sprawie w dniu 28 września 2015 r.:

-          COM(2015)0397 to wniosek o wkład z EFG w wysokości 1 414 848 EUR na rzecz aktywnych instrumentów rynku pracy w celu ułatwienia powrotu na rynek pracy 1249 pracownikom zwolnionym w sektorze transportu lotniczego w regionie Lacjum we Włoszech.

Zasady dotyczące wkładów finansowych z EFG określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1927/2006.

Koordynatorzy komisji ocenili ten wniosek i zwrócili się do mnie z prośbą o wystosowanie do Pana pisma z oświadczeniem, że większość członków Komisji Rozwoju Regionalnego nie ma zastrzeżeń w związku z uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i przyznaniem wyżej wspomnianych środków zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.

Z poważaniem

Iskra MIHAYLOVA

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

29.9.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

26

7

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Michał Marusik, Andrej Plenković, Nils Torvalds, Anders Primdahl Vistisen

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 885.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(4)

             Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Revision 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).

(5)

             Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1046/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. wykonujące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1059/2003 w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) w zakresie przekazywania szeregów czasowych dla nowego podziału regionalnego (Dz.U. L 310 z 9.11.2012, s. 34).

(6)

             Cassa Integrazione Guadagno (CIG) jest dodatkiem do wynagrodzenia mającym zapewnić pewien poziom dochodu pracownikom, którym uniemożliwiono wykonywanie przypisanych im zadań. CIG jest uruchamiany w przypadku przerwania lub ograniczenia działalności produkcyjnej w wyniku restrukturyzacji, reorganizacji przedsiębiorstwa, kryzysu korporacyjnego lub procedury upadłości, które mają poważne konsekwencje dla rynku pracy na poziomie lokalnym. CIG jest instrumentem zapobiegającym zwolnieniom pracowników dzięki umożliwieniu przedsiębiorstwom uniknięcia kosztów tymczasowo niewykorzystywanej siły roboczej w oczekiwaniu na wznowienie normalnej działalności produkcyjnej. CIG często jest jednak pierwszym krokiem na drodze do wszczęcia procedury mobilności (mobilità).

(7)

             EGF/2013/014 FR Air France (COM(2014) 701 final).

(8)

             Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(9)

             Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(10)

           Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 ustanawiające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

(11)

           Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. oraz Air One S.p.A. (CAI First S.p.A., CAI Second S.p.A. oraz Alitalia Loyalty).

(12)

*              Date to be inserted by the Parliament before the publication in OJ.

(13)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(14)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 885.

(15)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

Informacja prawna