Postopek : 2015/2212(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0274/2015

Predložena besedila :

A8-0274/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 06/10/2015 - 7.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0335

POROČILO     
PDF 625kWORD 116k
30.9.2015
PE 567.624v02-00 A8-0274/2015

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2015/004 IT/Alitalia iz Italije)

(COM(2015)0397 – C8-0252/2015 – 2015/2212(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalka: Monika Vana

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2015/004 IT/Alitalia iz Italije)

(COM(2015)0397 – C8-0252/2015 – 2015/2212(BUD))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0397 – C8-0252/2015),

–       ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1309/2013 z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1),

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti točke 12,

–       ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3), zlasti točke 13,

–       ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–       ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–       ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0274/2015),

A.     ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali posledice svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.     ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši možni način, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG);

C.     ker je bila uredba o ESPG sprejeta ob upoštevanju dogovora Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije določi na 60 % vseh ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se vloge za sredstva iz ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu obravnavajo učinkoviteje in se tako skrajša postopek ocene in odobritve, da se z vključitvijo samozaposlenih in mladih razširi obseg upravičenih ukrepov in upravičencev ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja;

D.     ker je Italija predložila vlogo EGF/2015/004 IT/Alitalia za finančni prispevek iz ESPG za 1 249 presežnih delavcev v podjetju Gruppo Alitalia, ki deluje na ravni oddelka 51 NACE Revizija 2 (zračni promet)(4) v regiji Lacij, ki je na ravni NUTS 2(5), in ker se pričakuje, da bo pri ukrepih sodelovalo približno 184 delavcev;

E.     ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči iz uredbe o ESPG;

1.      se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je zato Italija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 1 414 848 EUR;

2.      ugotavlja, da so italijanski organi 24. marca 2015 predložili vlogo za finančni prispevek iz ESPG in da je Komisija končala z njenim ocenjevanjem 7. avgusta 2015 ter Parlament obvestila 1. septembra 2015; pozdravlja hiter postopek ocenjevanja, ki je trajal manj kot pet mesecev;

3.      ugotavlja, da so mednarodni trg zračnega prometa prizadele resne gospodarske motnje, zlasti upad tržnega deleža Unije ter velik porast števila potnikov, ki se odločijo za letalske prevoznike iz Arabskega zaliva ali Turčije na račun evropskih družb, kot je Alitalia;

4.      opozarja, da je gospodarska in finančna kriza sicer manj vplivala na zaposlenost v Laciju kot na zaposlenost na nacionalni ravni, a vsako dodatno povečanje brezposelnosti vseeno predstavlja pritisk na sistem nadomestil za brezposelnost CIG(6);

5.      ugotavlja, da je bila doslej v sektorju iz oddelka 51 NACE Revizija 2 (zračni promet) predložena še ena vloga za sredstva iz sklada ESPG(7), ki je bila ravno tako utemeljena na trgovinski globalizaciji;

6.      pozdravlja osredotočenost ukrepov, ki jih predlagajo italijanski organi, na aktivno iskanje zaposlitve in usposabljanje, vključno s shemo za ponovno zaposlovanje odpuščenih delavcev, starejših od 50 let;

7.      pozdravlja dejstvo, da so se italijanski organi, z namenom zagotoviti čim hitrejšo pomoč delavcem, odločili začeti z izvajanjem prilagojenih storitev zanje s 1. aprilom 2015, občutno pred odločitvijo o dodelitvi sredstev iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj;

8.      ugotavlja, da ukrepi v okviru člena 7(4) uredbe o ESPG – pripravljalne dejavnosti, upravljanje, širjenje informacij in obveščanje javnosti, nadzor in poročanje – predstavljajo razmeroma velik delež skupnih stroškov (3,99 %);

9.      obžaluje, da bo pri predlaganih ukrepih sodelovalo le 184 upravičencev (14,7 %), čeprav bi bilo do njih upravičeno skupaj 1 249 delavcev, kar je zelo majhen delež vseh odpuščenih zaposlenih;

10.    ugotavlja, da so ukrepi iz prošnje za sredstva namenjeni manj kot 15 % vseh upravičencev;

11.    ceni, da bodo vsem 184 upravičencem, ki so jim ukrepi namenjeni, zagotovljene prilagojene storitve;

12.    je seznanjen, da Italija načrtuje pet vrst ukrepov za odpuščene delavce, zajete v tej vlogi: (i) sprejem in ocena spretnosti, (ii) aktivna pomoč pri iskanju zaposlitve, (iii) usposabljanje, (iv) povračilo stroškov mobilnosti in (v) spodbuda za zaposlitev starejših od 50 let;

13.    opaža, da so nadomestila in spodbude omejena na stroške mobilnosti in spodbude za zaposlovanje ter da bodo znašala manj, kot je najvišji dovoljen znesek 35 % celotnih stroškov usklajenega svežnja prilagojenih storitev, kot je določeno v uredbi o ESPG;

14.    pozdravlja spodbude za zaposlovanje delavcev, starejših od 50 let; meni, da bo dejstvo, da se spodbude med seboj razlikujejo, spodbudilo zaposlovanje teh delavcev pod boljšimi pogoji;

15.    je seznanjen, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen v posvetovanju s socialnimi partnerji, pooblaščenimi agencijami, ki zagotavljajo podporo pri iskanju zaposlitve, in delavci;

16.    pozdravlja dejstvo, da so pooblaščene agencije, ki nudijo aktivno pomoč pri iskanju zaposlitve, plačane na podlagi doseženih rezultatov;

17.    opominja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev, ki ga podpira ESPG, predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na z viri gospodarno in trajnostno gospodarstvo;

18.    opozarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in veščin, pridobljenih na njihovi celotni poklicni poti; pričakuje, da usposabljanje, ki bo na voljo v okviru usklajenega svežnja, ne bo prilagojeno le potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju;

19.    ugotavlja, da so med informacijami o usklajenem svežnju prilagojenih storitev, za katere je predvideno financiranje iz ESPG, tudi informacije o dopolnjevanju z ukrepi, ki se financirajo iz strukturnih skladov; poudarja, da so italijanski organi potrdili, da se za upravičene ukrepe ne črpa pomoč iz drugih finančnih instrumentov Unije; ponovno poziva Komisijo, naj v svoja letna poročila vključi primerjalno oceno teh podatkov, da bi zagotovila polno upoštevanje veljavnih uredb in preprečila podvajanje storitev, ki jih financira Unija;

20.    ceni izboljšani postopek, ki ga je Komisija uvedla na zahtevo Parlamenta, da bi pospešila dodeljevanje nepovratnih sredstev; je seznanjen, da utegne zaradi novega urnika nastati časovna stiska, kar bi lahko vplivalo na učinkovitost dajanja navodil v posameznih primerih;

21.    odobri sklep, priložen tej resoluciji;

22.    naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

23.    naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga iz Italije – EGF/2015/004 IT/Alitalia )

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(8), zlasti člena 15(4) Uredbe,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(9), zlasti točke 13 Sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)      Namen Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je zagotavljanje podpore delavcem, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, zaradi še vedno trajajoče svetovne finančne in gospodarske krize ali nove svetovne finančne in gospodarske krize, in samozaposlenim osebam, ki so iz istih razlogov opustile dejavnost, ter pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)      Sredstva ESPG ne smejo presegati najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013(10).

(3)      Italija je 24. marca 2015 vložila vlogo EGF/2015/004 IT/Alitalia za finančni prispevek iz ESPG zaradi odpustov v podjetju Gruppo Alitalia(11) v Italiji. Vloga je bila dopolnjena z dodatnimi informacijami v skladu s členom 8(3) Uredbe (EU) št. 1309/2013. Vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka iz ESPG v skladu s členom 13 Uredbe (EU) št. 1309/2013.

(4)      Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek v višini 1 414 848 EUR za vlogo, ki jo je vložila Italija.

(5)      Da bi čim bolj skrajšali čas, potreben za uporabo sredstev ESPG, bi se moral ta sklep uporabljati od datuma sprejetja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi vsota 1 414 848 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od [datum sprejetja sklepa]*.

(12)Za Evropski parlament                                 Za Svet

Predsednik                                                    Predsednik

OBRAZLOŽITEV

I. Ozadje

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

V skladu z določbami člena 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(13) in člena 15 Uredbe (ES) št. 1309/2013(14) sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se vnesejo v splošni proračun Unije kot rezervacija.

Kar zadeva postopek, Komisija v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(15) v primeru, da je bila vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo sklada in sočasno tudi ustrezni zahtevek za prerazporeditev, da bi omogočila črpanje iz sklada. V primeru nestrinjanja se začnejo tristranski pogovori.

II. Vloga za družbo Alitalia in predlog Komisije

Komisija je 7. avgusta 2015 sprejela predlog sklepa o uporabi sredstev ESPG v korist Italije, da bi podprla ponovno vključevanje delavcev, ki so postali presežni v družbi Gruppo Alitalia, ki deluje v gospodarskem sektorju iz oddelek 51 NACE Revizija 2 (zračni promet), na trg dela.

To je petnajsta vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2015, zadeva pa uporabo skupnega zneska v višini 1 414 848 EUR iz ESPG za Italijo. Nanaša se na 184 izmed 1 249 presežnih delavcev, odpuščenih v družbi Gruppo Alitalia. Vloga je bila Komisiji poslana 24. marca 2015 in dopolnjena z dodatnimi informacijami do vključno 19. maja 2015. Komisija je v skladu z vsemi veljavnimi določbami uredbe o ESPG ugotovila, da vloga izpolnjuje pogoje za finančni prispevek iz sklada ESPG.

Italijanski organi navajajo, da je odpuščanje v družbi Gruppo Alitalia posledica upada števila prepeljanih potnikov v obdobju od leta 2010 do leta 2014, ko je bilo zmanjšanje glede na leto 2013 3,6–odstotno, glede na leto 2012 pa 6,4–odstotno, položaj družbe pa so še poslabšale izgube, ki so se nabrale od njene dokončne privatizacije leta 2009.

Prilagojene storitve, ki se bodo zagotavljale odpuščenim delavcem, vključujejo pet vrst ukrepov: (i) sprejem in ocena spretnosti, (ii) aktivna pomoč pri iskanju zaposlitve, (iii) usposabljanje, (iv) povračilo stroškov mobilnosti in (v) spodbuda za zaposlitev starejših od 50 let.

Opisani ukrepi so po oceni Komisije aktivni ukrepi na trgu dela in sodijo med upravičene ukrepe iz člena 7 uredbe o ESPG. Ti ukrepi ne nadomeščajo pasivnih ukrepov socialnega varstva.

Italijanski organi so dali vsa potrebna zagotovila v zvezi z naslednjim:

–      pri dostopu do predlaganih ukrepov in njihovem izvajanju se bosta spoštovali načeli enakosti obravnave in nediskriminacije;

–      upoštevane so bile zahteve nacionalne zakonodaje in zakonodaje EU o kolektivnem odpuščanju;

–      družba Gruppo Alitalia, ki je po odpuščanju nadaljevala z opravljanjem svoje dejavnosti, je izpolnila pravne obveznosti v zvezi z odpuščanjem in ustrezno poskrbela za svoje delavce;

–      za predlagane ukrepe ne bo prejeta finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije in preprečeno bo dvojno financiranje;

–      predlagani ukrepi bodo dopolnjevali ukrepe, financirane iz strukturnih skladov;

–      finančni prispevek iz ESPG bo usklajen s postopkovnimi in materialnopravnimi pravili Unije o državni pomoči.

Italija je obvestila Komisijo, da je sklad za aktivne politike vir nacionalnega vnaprejšnjega financiranja ali sofinanciranja.

III. Postopek

Da bi uporabila sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila zahtevo za prerazporeditev v skupnem znesku 1 414 848 EUR iz rezerve za ESPG (40 02 43) v proračunsko vrstico ESPG (04 04 01).

To je petnajsti predlog za uporabo sklada, predložen proračunskemu organu v letu 2015.

V primeru nestrinjanja bo sprožen postopek tristranskih pogovorov, kot določa člen 15(4) uredbe o ESPG.

V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog za sredstva sklada.

PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

ZP/jb D(2015)42485

Jean Arthuis

Predsednik Odbora za proračun

ASP 09G205

Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v zadevi EGF/2015/004 IT/Alitalia, Italija

Spoštovani g. predsednik!

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) in njegova delovna skupina za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji sta preučila uporabo sredstev omenjenega sklada v primeru EGF/2015/004 IT/Alitalia ter sprejela naslednje mnenje.

Odbor EMPL in njegova delovna skupina za ESPG se strinjata, da se za omenjeno vlogo uporabijo sredstva sklada. V zvezi s tem ima odbor EMPL nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo prerazporeditve sredstev za plačila.

Mnenje odbora EMPL izhaja iz naslednjega:

A) ker ta vloga temelji na členu 4(1)(a) Uredbe o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (ES) št. 1309/2013 in se nanaša na 1249 delavcev, ki so bili odpuščeni v podjetju Gruppo Alitalia, ki je poslovalo v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 51 NACE po reviziji 2 („Zračni promet“); ker je do odpuščanja prišlo v podjetjih v regiji Lacij na ravni 2 NUTS v referenčnem obdobju od 31. avgusta 2014 in 30. decembra 2014;

B) da bi italijanski organi dokazali povezavo med odpuščanjem delavcev in velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, trdijo, da je mednarodni letalski promet doživel hude gospodarske motnje, zlasti hiter padec tržnega deleža EU;

C) ker so posledice teh sprememb v trgovinskih tokovih zaostrili še drugi dejavniki, kot sta upad povpraševanja zaradi gospodarske krize in višje cene goriva;

D) ker je večina (70,1 %) delavcev, ki so jim ukrepi namenjeni, moških, žensk pa je 29,9 %; ker je večina delavcev (96,79 %) starih od 30 do 54 let, 3,3 % delavcev pa od 55 do 64 let;

zato Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Italije vključi naslednje pobude:

1.  se strinja s Komisijo, da so merila za uporabo iz člena 4(1)(a) Uredbe (EU) št. 1309/2013 izpolnjena, zato je Italija upravičena do finančnega prispevka na podlagi te uredbe;

2.  ugotavlja, da so ukrepi iz vloge za sredstva namenjeni manj kot 15 % vseh upravičencev;

3.  ugotavlja, da je to že druga vloga za sektor letalskega prometa;

4.  ceni, da bo vseh 184 upravičencev, ki so jim ukrepi namenjeni, deležno prilagojenih storitev;

5.  pozdravlja dejstvo, da so pooblaščene agencije, ki nudijo aktivno pomoč pri iskanju zaposlitve, plačane na podlagi doseženih rezultatov;

6.   pozdravlja spodbude za zaposlovanje delavcev, starejših od 50 let; meni, da bo dejstvo, da se spodbude med seboj razlikujejo, spodbudilo zaposlovanje teh delavcev pod boljšimi pogoji;

7.   ugotavlja, da so nadomestila in spodbude omejene na stroške mobilnosti in spodbude za zaposlovanje ter da bodo znašale manj, kot je najvišji dovoljeni znesek, namreč 35 % celotnih stroškov svežnja prilagojenih ukrepov v skladu z uredbo o ESPG;

8.   opominja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire.

S spoštovanjem,

Marita ULVSKOG

Prva podpredsednica

PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Jean ARTHUIS

Predsednik

Odbor za proračun

Evropski parlament

Spoštovani gospod Arthuis!

Zadeva:           Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

Odbor za regionalni razvoj je bil zaprošen za mnenje o predlogu sklepa Komisije za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG). Odbor za proračun naj bi poročilo o tem predlogu sprejel 28. septembra 2015:

COM(2015)0397 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 1.414.848 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 1249 presežnih delavcev v sektorju letalskega prometa v italijanski regiji Lacij.

Pravila o finančnih prispevkih iz ESPG so določena v Uredbi (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006.

Koordinatorji odbora so ta predlog preučili in me prosili, naj vam sporočim, da večina v odboru ne nasprotuje uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v tem primeru ter prerazporeditvi omenjenega zneska v skladu s predlogom Komisije.

S spoštovanjem,

Iskra Mihajlova

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

29.9.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

26

7

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Michał Marusik, Andrej Plenković, Nils Torvalds, Anders Primdahl Vistisen

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

             Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).

(5)

             Uredba Komisije (EU) št. 1046/2012 z dne 8. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) glede pošiljanja časovnih vrst za novo regionalno razčlenitev (UL L 310, 9.11.2012, str. 34).

(6)

              Cassa Integrazione Guadagno (CIG) je sistem nadomestil, ki je zasnovan tako, da zagotavlja določeno raven dohodkov za delavce, ki ne morejo opravljati svojega dela. CIG se sproži v primeru zmanjšanja ali prenehanja proizvodnih dejavnosti zaradi prestrukturiranja, reorganizacije podjetja, krize v podjetju ali stečajnega postopka z resnimi posledicami za trg dela na lokalni ravni. Pri CIG gre za orodje, s katerim se prepreči odpuščanje delavcev, tako da se podjetjem omogoči, da se v času, ko čakajo na ponovno zagon običajnih proizvodnih dejavnosti, izognejo stroškom dela, ki ga začasno ne potrebujejo. Pogosto pa ukrepom iz CIG sledi mobilnost.

(7)

              EGF/2013/014 FR Air France (COM(2014) 701 final).

(8)

              UL 347, 20.12.2013, str. 855.

(9)

              UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(10)

            Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

(11)

            Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. in Air One S.p.A. (CAI First S.p.A., CAI Second S.p.A. in Alitalia Loyalty).

(12)

*              Datum vstavi Parlament pred objavo v uradnem listu.

(13)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(14)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(15)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

Pravno obvestilo