Förfarande : 2015/2212(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0274/2015

Ingivna texter :

A8-0274/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/10/2015 - 7.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0335

BETÄNKANDE     
PDF 396kWORD 100k
30.9.2015
PE 567.624v02-00 A8-0274/2015

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2015/004 IT/Alitalia från Italien)

(COM(2015)0397 – C8-0252/2015 – 2015/2212(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Monika Vana

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2015/004 IT/Alitalia från Italien)

(COM(2015)0397 – C8-0252/2015 – 2015/2212(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0397 – C8-0252/2015),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1),

–       med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–       med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–       med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–       med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–       med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–       med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0274/2015), och av följande skäl:

A.     Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.     Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C.     Antagandet av förordningen om fonden återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, öka unionens ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen och av parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att inbegripa egenföretagare och ungdomar, samt finansiera incitament att starta egna företag.

D.     Italien lämnade in ansökan EGF/2015/004 IT/Alitalia om ekonomiskt stöd från fonden efter 1 249 uppsägningar vid Gruppo Alitalia, verksamt i Nace rev. 2 huvudgrupp 51 (lufttransport)(4) i Nuts(5) 2-regionen Lazio. Av dessa förväntas 184 uppsagda arbetstagare delta i åtgärderna.

E.     Ansökan uppfyller kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om fonden.

1.      Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att villkoren enligt artikel 4.1 a i förordningen om fonden är uppfyllda och att Italien därför är berättigat till ekonomiskt stöd på 1 414 848 euro enligt den förordningen.

2.      Europaparlamentet noterar att de italienska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 24 mars 2015, och att kommissionen avslutade sin bedömning av ansökan den 7 augusti 2015 och underrättade parlamentet den 1 september 2015. Parlamentet uppskattar den snabba bedömningsperioden på mindre än fem månader.

3.      Europaparlamentet konstaterar att den internationella lufttransportmarknaden har drabbats av allvarliga ekonomiska störningar, och i synnerhet har EU:s marknadsandelar minskat i snabb takt och antalet passagerare som flyger med Gulf-företagen eller Turkish Airlines har ökat kraftigt på bekostnad av europeiska bolag såsom Alitalia.

4.      Europaparlamentet påminner om att även om sysselsättningen i Lazio påverkats av den ekonomiska och finansiella krisen i mindre utsträckning än sysselsättningen nationellt, innebär varje ökning av arbetslösheten en ökad påfrestning för förmånssystemet inom CIG(6) .

5.      Europaparlamentet konstaterar att huvudgrupp 51 enligt Nace rev. 2 (lufttransport) hittills har varit föremål för en fondansökning(7), som också grundade sig på handelsrelaterad globalisering.

6.      Europaparlamentet välkomnar den fokusering på aktivt stöd vid arbetssökande och utbildningsåtgärder som de italienska myndigheterna föreslår, inbegripet ett system för återanställning av uppsagda arbetstagare över 50 år.

7.      Europaparlamentet välkomnar att de italienska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, den 1 april 2015 beslutade att inleda de individanpassade åtgärderna långt innan det slutliga beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet.

8.      Europaparlamentet konstaterar att åtgärdes som omfattas av artikel 7.4 i förordningen om fonden (förberedande åtgärder, förvaltning, information, publicitet, kontroll och rapportering) utgör en relativt stor andel av de totala kostnaderna (3,99 %).

9.      Europaparlamentet beklagar att endast 184 personer (14,7 %) av de stödberättigade mottagarna omfattas av de föreslagna åtgärderna, vilket är en mycket låg andel av samtliga uppsagda arbetstagare.

10.    Europaparlamentet konstaterar att mindre än 15 % av det totala antalet stödberättigade mottagare omfattas av de åtgärder som ingår i ansökan.

11.    Europaparlamentet uppskattar det faktum att samtliga 184 berörda stödmottagare förväntas kunna utnyttja de individanpassade tjänsterna.

12.    Europaparlamentet noterar att Italien planerar för fem typer av åtgärder för de uppsagda arbetstagare som omfattas av denna åtgärd, nämligen i) antagning och kompetensbedömning, ii) aktivt stöd vid arbetssökande, iii) utbildning, iv) ersättning av resekostnader och v) anställningsbidrag för personer över 50 år.

13.    Europaparlamentet konstaterar att bidrag och incitament är begränsade till resekostnader och anställningsbidrag och kommer att ligga under det högsta tillåtna beloppet på 35 % av totalkostnaderna för det samordnade paketet av individanpassade tjänster, i enlighet med bestämmelserna i förordningen om fonden.

14.    Europaparlamentet välkomnar anställningsbidragen för arbetstagare över 50 år. Parlamentet anser att det sätt på vilket förmånerna har differentierats kommer att uppmuntra till anställning av de berörda arbetstagarna med bättre villkor.

15.    Europaparlamentet noterar att det samordnade paketet av individanpassade tjänster har tagits fram i samråd med arbetsmarknadens parter, de ackrediterade organ som stödjer arbetssökande och arbetstagarna.

16.    Europaparlamentet välkomnar att de ackrediterade organ som stöder arbetssökande får ersättning på basis av uppnådda resultat.

17.    Parlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster som får stöd från fonden ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden.

18.    Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra de uppsagda arbetstagarnas anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och av att erkänna den kompetens som en arbetstagare förvärvat under hela sitt yrkesliv. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas inte bara till de uppsagda arbetstagarnas utan också till näringslivets faktiska behov.

19.    Europaparlamentet noterar att den information som presenterats om det samordnade paket med individanpassade tjänster som ska finansieras via fonden innehåller uppgifter om hur dessa tjänster kompletterar åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. Parlamentet understryker att de italienska myndigheterna bekräftar att de stödberättigande åtgärderna inte beviljas stöd från något annat av EU:s finansieringsinstrument. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att lägga fram en jämförande analys av dessa uppgifter i sina årsrapporter för att säkerställa fullständig respekt för det befintliga regelverket och förhindra all överlappning mellan EU-finansierade tjänster.

20.    Europaparlamentet uppskattar det förbättrade förfarande som kommissionen införde efter parlamentets begäran att bidragen snabbare skulle göras tillgängliga. Parlamentet noterar den tidspress som den nya tidsplanen för med sig och de potentiella effekterna för hur effektivt ärendena behandlas.

21.    Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

22.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

23.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Italien – EGF/2015/004 IT/Alitalia)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(8), särskilt artikel 15.4,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(9), särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)      Målet med Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är att stödja arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln beroende på globaliseringen, till följd av en fortsatt global finansiell och ekonomisk kris, eller till följd av en ny global finansiell och ekonomisk kris, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

(2)      Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013(10) inte överskrida 150 miljoner euro (i 2011 års priser).

(3)      De italienska myndigheterna lämnade, efter uppsägningar vid Gruppo Alitalia(11) i Italien, den 24 mars 2015 in ansökan EGF/2015/004 IT/Alitalia om ekonomiskt stöd från fonden. Ansökan kompletterades med ytterligare information i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) nr 1309/2013. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet från fonden enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 1309/2013.

(4)      Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla det ekonomiska stöd på 1 414 848 euro som Italien ansökt om.

(5)      För att minimera den tid det tar att bevilja stöd från fonden bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 1 414 848 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Det ska tillämpas från och med den [datum för antagandet](12)*.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar                   På rådets vägnar

Ordförande                                                   Ordförande

MOTIVERING

I. Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln.

Enligt bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(13) och artikel 15 i förordning (EU) nr 1309/2013(14) får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 150 miljoner euro (i 2011 års priser). Beloppen förs in i Europeiska unionens allmänna budget som en avsättning.

För att kunna aktivera fonden när en positiv bedömning har gjorts av en ansökan ska kommissionen, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(15), förelägga budgetmyndigheten ett förslag om utnyttjande av fonden och samtidigt en motsvarande begäran om överföring. Vid oenighet ska ett trepartsmöte inledas.

II. Ansökan från Alitalia och kommissionens förslag

Den 7 augusti 2015 antog kommissionen ett förslag till beslut om att bevilja Italien medel ur fonden till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för arbetstagare som blivit uppsagda hos Gruppo Alitalia, ett företag som är verksamt inom huvudgrupp 51 i Nace Rev. 2 (lufttransport).

Detta är den femtonde ansökan som behandlas under budgetåret 2015, och den innebär en användning av totalt 1 414 848 euro ur fonden för Italiens del. Den berör 184 av 1 249 arbetstagare som sagts upp vid Gruppo Alitalia. Ansökan lämnades till kommissionen den 24 mars 2015 och kompletterades med ytterligare information fram till den 19 maj 2015. Kommissionen har, i enlighet med alla tillämpliga bestämmelser i EGF-förordningen, kommit fram till att ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd från fonden.

De italienska myndigheterna konstaterar att anledningen till uppsägningarna vid Gruppo Alitalia är minskningen av antalet transporterade passagerare under tiden 2010–2014, dvs. en minskning med 3,6 % jämfört med 2013 och 6,4 % jämfört med 2012. Detta i samband med de förluster som ackumulerats efter den fullständiga privatiseringen av Alitalia 2009.

De individanpassade tjänsterna, som ska erbjudas arbetstagare som blivit arbetslösa, består av fem typer av åtgärder, nämligen i) antagning och kompetensbedömning, ii) aktivt stöd vid arbetssökande, iii) utbildning, iv) ersättning av resekostnader och v) anställningsbidrag för personer över 50 år.

Enligt kommissionen utgör dessa åtgärder aktiva arbetsmarknadsåtgärder inom ramen för de stödberättigade åtgärder som avses i artikel 7 i förordningen om fonden. Åtgärderna ersätter inte passiva socialskyddsåtgärder.

De italienska myndigheterna har gett alla nödvändiga garantier om att

–      principerna om likabehandling och icke-diskriminering kommer att följas i fråga om vilka som ska få ta del av de föreslagna åtgärderna och genomförandet av dem,

–      kraven som rör kollektiva uppsägningar i den nationella lagstiftningen och i EU-lagstiftningen är uppfyllda,

–      Gruppo Alitalia, som sagt upp arbetstagare och därefter fortsatt sin verksamhet, har uppfyllt sina juridiska skyldigheter i samband med uppsägningarna och vidtagit vederbörliga åtgärder med tanke på sina anställda,

–      de föreslagna åtgärderna inte kommer att få något ekonomiskt stöd från andra av unionens fonder eller finansieringsinstrument och att all dubbelfinansiering kommer att förhindras,

–      de föreslagna åtgärderna kommer att komplettera de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna, och att

–      det ekonomiska stödet från fonden kommer att vara förenligt med unionens förfaranderegler och materiella regler för statligt stöd.

Italien har meddelat kommissionen att medlen till den nationella förfinansieringen eller samfinansieringen kommer från fonden för aktiva politiska åtgärder.

III. Förfarande

För att fonden ska kunna tas i anspråk har kommissionen överlämnat en begäran till budgetmyndigheten om överföring av ett sammanlagt belopp på 1 414 848 euro från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) till fondens budgetpost (04 04 01).

Detta är det femtonde förslaget till överföring för att utnyttja fonden som budgetmyndigheten har fått hittills under 2015.

Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas i enlighet med artikel 15.4 i förordningen om fonden.

Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna om medel ur fonden.

BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

ZP/jb D(2015)42485

Jean Arthuis

Ordförande för budgetutskottet

ASP 09G205

Ärende: Yttrande över utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för ärende EGF/2015/004 IT/Alitalia från Italien

Till ordföranden

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har undersökt möjligheten att bevilja stöd från fonden för ärende EGF/2015/004 IT/Alitalia och har antagit följande yttrande.

EMPL-utskottet och arbetsgruppen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta anslagsöverföringen.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A) Denna ansökan grundar sig på artikel 4.1 a i förordning (EG) nr 1309/2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och avser 1 249 arbetstagare som blivit uppsagda vid Gruppo Alitalia, ett företag som är verksamt inom huvudgrupp 51 i Nace Rev. 2 (lufttransport). Uppsägningarna vid de berörda företagen har främst skett i Nuts 2-regionen Lazio under referensperioden mellan den 31 augusti 2014 och den 30 december 2014.

B) Enligt Italien finns det ett samband mellan uppsägningarna och de genomgripande strukturförändringarna inom världshandeln på grund av globaliseringen. Italien hävdar att den internationella lufttransportmarknaden har utsatts för allvarliga ekonomiska störningar – bland annat har EU:s andel av marknaden minskat.

C) Förändringarna i handelsmönstren har förvärrats av andra faktorer, t.ex. minskad efterfrågan till följd av den ekonomiska krisen och stigande oljepriser.

D) De flesta (70,1%) arbetstagare som omfattas av åtgärderna är män och 29,9% är kvinnor. De flesta artbetstagare (96,79 %) är mellan 30 och 54 år, och 3,3 % är mellan 55 och 64 år.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag avseende Italiens ansökan:

1.  Europaparlamentet delar kommissionens uppfattning att de insatskriterier som fastställs i artikel 4.1 a i förordning (EU) nr 1309/2013 är uppfyllda och att Italien därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt denna förordning.

2.  Europaparlamentet konstaterar att mindre än 15 % av det totala antalet stödberättigade mottagare omfattas av de åtgärder som ingår i ansökan.

3.  Europaparlamentet konstaterar att detta är den andra ansökan hittills som avser lufttransportsektorn.

4.  Europaparlamentet uppskattar det faktum att samtliga 184 berörda stödmottagare förväntas kunna utnyttja de individanpassade tjänsterna.

5.  Europaparlamentet välkomnar att de ackrediterade organ som stödjer arbetssökande får ersättning på basis av uppnådda resultat.

6.   Europaparlamentet välkomnar anställningsbidragen för arbetstagare över 50 år. Parlamentet anser att det sätt på vilket förmånerna har differentierats kommer att uppmuntra till anställning av de berörda arbetstagarna med bättre villkor.

7.   Europaparlamentet konstaterar att bidrag och incitament är begränsade till resekostnader och anställningsbidrag och kommer att ligga under det högsta tillåtna beloppet på 35 % av totalkostnaderna för det samordnade paketet av individanpassade tjänster, i enlighet med bestämmelserna i förordningen om fonden.

8.   Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden för justering för globaliseringseffekter.

Med vänlig hälsning

Marita Ulvskog,

Förste vice ordförande

BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Jean Arthuis

Ordförande

Budgetutskottet

Europaparlamentet

Till ordföranden

Ärende:           Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Ett kommissionsförslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har vidarebefordras för yttrande till utskottet för regional utveckling. Såvitt jag förstår är avsikten att ett betänkande till detta förslag ska antas av budgetutskottet den 28 september 2015.

-          COM(2015)0397 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 1 414 848 euro för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 1 249 arbetstagare som har sagts upp inom lufttransportsektorn i regionen Lazio i Italien.

De bestämmelser som gäller för ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006.

Utskottets samordnare har behandlat detta förslag och bett mig skriva och meddela dig att utskottet inte har några invändningar mot att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter utnyttjas för anslående av ovan nämnda belopp enligt kommissionens förslag.

Med vänlig hälsning

Iskra Mihaylova

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

29.9.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

26

7

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Michał Marusik, Andrej Plenković, Nils Torvalds, Anders Primdahl Vistisen

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).

(5)

Kommissionens förordning (EU) nr 1046/2012 av den 8 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) vad gäller inrapportering av tidsserierna för den nya regionala uppdelningen (EUT L 310, 9.11.2012, s. 34).

(6)

Cassa Integrazione guadagno (CIG) är en förmån avsedd att säkerställa en viss inkomstnivå för arbetstagare som hindras att utföra sitt arbete. CIG utnyttjas vid upphävande eller minskning av verksamheten till följd av omstruktureringar, omorganiseringar av företaget, företagskriser och konkursförfaranden med allvarliga följder för den lokala arbetsmarknaden. CIG förhindrar att arbetstagare sägs upp för att företaget ska spara in på kostnaden för arbetskraft som tillfälligt inte behövs och i väntan på att gå tillbaka till normal verksamhetsnivå. CIG tillämpas ofta innan mobilità.

(7)

EGF/2013/014 FR Air France (COM(2014)0701).

(8)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(9)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(10)

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

(11)

Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. och Air One S.p.A. (CAI First S.p.A., CAI Second S.p.A. och Alitalia Loyalty).

(12)

* Datum ska införas av parlamentet före offentliggörandet i EUT.

(13)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(14)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(15)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

Rättsligt meddelande