Postup : 2015/2150(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0280/2015

Předložené texty :

A8-0280/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/10/2015 - 15.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0353

ZPRÁVA     
PDF 153kWORD 73k
1.10.2015
PE 567.488v02-00 A8-0280/2015

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2015 Evropské unie na rozpočtový rok 2015, vlastní zdroje, svěřenský fond Unie pro vnější akci, Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací

(11695/2015 – C8-0278/2015 – 2015/2150(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2015 Evropské unie na rozpočtový rok 2015, vlastní zdroje, svěřenský fond Unie pro vnější akci, Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací

(11695/2015 – C8-0278/2015 – 2015/2150(BUD))

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 41 tohoto nařízení,

–       s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 přijatý s konečnou platností dne 17. prosince 2014(2),

–       s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 1/2015 přijatý s konečnou platností dne 28. dubna 2015(3),

–       s ohledem na návrhy opravného rozpočtu č. 2/2015, č. 3/2015, č. 4/2015 a č.5/2015 přijaté s konečnou platností dne 7. července 2015(4),

–       s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(5) ,

–       s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) 2015/623 ze dne 21. dubna 2015, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanovuje víceletý finanční rámec na období 2014‒2020(6),

–       s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(7),

–       s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství(8),

–       s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 6/2015, který Komise schválila dne 15. července 2015 (COM(2015)0351),

–       s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2015, který Rada přijala dne 18. září 2015 a postoupila Parlamentu téhož dne (11695/2015 – C8-0278/2015),

–       s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0280/2015),

A.     vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 6/2015 se týká revize prognózy objemu tradičních vlastních zdrojů, základů DPH a HND, výpočtu a financování oprav týkajících se Spojeného království, v důsledku čehož se mění výše příspěvků, jež do rozpočtu Unie odvádějí jednotlivé členské státy;

B.     vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 6/2015 se dále týká vytvoření dvou nových rozpočtových položek na podporu výdajů svěřenských fondů, které spravuje Evropská komise, v oblasti politiky rozvoje a spolupráce a v oblasti politiky rozšíření, v obou případech s označením p.m.;

C.     vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 6/2015 rovněž přináší změnu plánu pracovních míst Úřadu BEREC, která nepředpokládá změnu celkového počtu pracovních míst ani příslušného rozpočtu;

1.      bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 6/2015 v podobě předložené Komisí a postoj Rady k tomuto návrhu;

2.      konstatuje, že ve srovnání s původním rozpočtem na rok 2015 mohou být rozpočtové příspěvky členských států vycházející z HND sníženy o 2,26 miliardy EUR v důsledku neočekávaně vyšších příjmů z tradičních vlastních zdrojů (tj. cla a dávky z cukru) dosahujících 1 133,5 milionu EUR a zapsání přebytku z roku 2014 do rozpočtu prostřednictvím opravného rozpočtu č. 3/2015;

3.      domnívá se, že tato technická úprava na straně příjmů rozpočtu Unie je řádně založena na nejnovějším statistickém vývoji a je v souladu se schváleným rozdělením mezi členské státy;

4.      konstatuje, že návrh opravného rozpočtu č. 6/2015 nemá v celém svém rozsahu dopad na stranu výdajů rozpočtu na rok 2015 a jediným dopadem na stranu příjmů je změna rozpisu příspěvků členských států;

5.      schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2015;

6.      pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 6/2015 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

7.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropskému účetnímu dvoru a parlamentům členských států.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

29.9.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

31

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jonathan Arnott, Michał Marusik, Andrej Plenković, Eleftherios Synadinos, Nils Torvalds, Anders Primdahl Vistisen

(1)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 69, 13.3.2015, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 190, 17.7.2015, s. 1....

(4)

Dosud nezveřejněno v úředním věstníku

(5)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(6)

Úř. věst. L 103, 22.4.2015, s. 1.

(7)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(8)

Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17.

Právní upozornění